Sunteți pe pagina 1din 92

Enunt Varianta a Varianta b

1 Cablurile de energie la circuitele care alimentează 10mm2 16mm 2

receptoare de importanţă deosebită, se prevăd cu


conductoare de cupru atunci când secţiunea
conductoarelor (din aluminiu) ar rezulta mai mică de
:

2 Abrevierea TFJS înseamnă: tensiune foarte joasă de protecţie tensiunea foarte joasă pentru circuite
subterane
3 Accesoriile LEA joasă tensiune. (console, suporturi, vopsire smălţuire
armături) se protejează prin:
4 Accesul în posturile de transformare, cu din interiorul clădirii de regulă, numai din exteriorul
transformatoare cu ulei, din interiorul blocurilor de clădirii;
locuinţe şi al clădirilor publice se va face:
5 Acoperişurile si planşeele clădirilor şi încăperilor în scândură acoperită cu tablă beton armat;
care se găsesc instalaţii electrice trebuie sa fie
executate din:
6 Acţiunea vântului şi chiciurii asupra armăturilor, produce eforturi mult mai mari decât produce eforturi mult mai mici decât
consolelor şi izolatoarelor din LEA de j.t.: cele pe conductoare sau stâlpi cele pe conductoare sau stâlpi şi aceste
eforturi se pot neglija
7 Adâncimea de pozare a cablurilor cu tensiunea
nominală mai mare de 20 kV, în condiţii normale, 0,8 m 0,5 m
nu trebuie să fie mai mică de:
8 Adâncimea de pozare în condiţii normale a 0,5 … 0,6 m 0,7....0,8 m;
cablurilor cu tensiunea nominală până la 20 kV
inclusiv va fi, de regulă, cel puţin de:
9 Adâncimea de pozare în pământ a tuburilor sau a trebuie aleasă conform condiţiilor trebuie să respecte valorile minime
blocurilor de cabluri: locale prevăzute în norme
10 Alegerea caracteristicilor dispozitivelor de protecţie numai de sarcinile în regim normal de numai de sarcinile de pornire
în cazul motoarelor se face ţinându-se seama: funcţionare

11 Alegerea corpurilor de iluminat şi a surselor de destinaţiile încăperilor şi a construcţiei natura izolaţiei conductoarelor de
lumină se face în funcţie de alimentare
12 Alimentarea receptoarelor cu rol de securitate la întotdeauna din două surse de dintr-o singură sursă de alimentare, în
incendiu trebuie asigurată: alimentare independente anumite cazuri
13 Alimentarea transformatorului de sonerie sau numai direct din tabloul de distribuţie dintr-un circuit de iluminat normal
soneriei de 220 V se face: .
14 Aliniamentul este: porţiunea de linie compusă din una sau porţiunea de linie compusă din una sau
mai multe deschideri, cuprinsă între mai multe deschideri, cuprinsă între
doi stâlpi de întindere consecutivi două puncte consecutive ale traseului,
în care linia îşi menţine direcţia

15 Amplasarea aparatelor cu ulei în interiorul este interzisă; este permisă în anumite condiţii;
tablourilor electrice:
16 Amplasarea aparatelor, echipamentelor şi se admite se admite condiţionat
receptoarelor electrice în locuri în care ar putea fi
expuse direct la apă, ulei, substanţe corozive,
căldură sau şocuri mecanice:

17 Amplasarea instalaţiilor electrice de conexiuni şi este interzisă, cu unele excepţii; este permisă întotdeauna;
distribuţie în interiorul încăperilor de cabluri:
18 Amplasarea instalaţiilor electrice de joasă tensiune este interzisă trebuie evitată
pe trasee comune cu acelea ale altor instalaţii sau
utilaje care ar putea să le pericliteze în funcţionare
normală sau în caz de avarie:

19 Amplasarea instalaţiilor electrice pentru alimentarea în centrul de putere al amplasamentului evitând utilizarea terenurilor agricole
unor consumatori, se face, de regulă: sau forestiere

20 Amplasarea instalaţiilor electrice sub conducte sau se admite întotdeauna este total interzisă
utilaje pe care poate să apară condens:
21 Apropierea axului LEA de joasă tensiune de este interzisă la o distanţa mai mică de este permisă condiţionat (doar în
construcţii în care se prelucrează sau depozitează 1,5 ori înălţimea deasupra solului a "cazurile obligate" în care nu se poate
substanţe combustibile, inflamabile sau cu pericol de celui mai înalt stâlp din zonă respecta distanţa minimă, cu tratarea
incendiu (explozie): de comun acord între unităţile care
administrează linia şi construcţia)
22 Apropierea LEA de joasă tensiune faţă de clădiri se respectând o distanţă pe verticală de în funcţie de categoria de pericol a
realizează: minim 2 m, măsurată la săgeată sau clădirii
deviaţie maximă
23 Armăturile, clemele, piesele de fixare ale se verifică la solicitări mecanice se verifică la solicitări termice
conductoarelor din centralele şi staţiile electrice, în
condiţii de scurtcircuit:
24 Armăturile, clemele, piesele de fixare ale arc electric solicitări electromagnetice
conductoarelor din instalaţii energetice se verifică
la:
25 Având în vedere experienţa acumulată până în polietilenă (PE) PVC
prezent, pentru cazurile cele mai uzuale, în cazul
cablurilor de 1 ÷ 10 kV se recomandă alegerea
izolaţiei din:

26 Bateriile de condensatoare de joasa tensiune se în interior în exterior


recomanda sa se instaleze:

27 Bateriile de condensatoare pot fi montate în 0,4 kV 20 kV


instalaţiile electrice de:
28 Bobinele de reactanţă pentru compensarea puterii în reţelele de 400kV; pe terţiarele AT-urilor de 400/220/110
reactive se racordează de regulă: kV;
29 Branşamentul electric este partea din instalaţia de firida de branşament coloana electrică
distribuţie a energiei electrice cuprinsă între linia
electrică şi:
30 Cablu de energie este: Cablu de înaltă tensiune (110÷400kV), Numai cablu de înaltă tensiune
medie tensiune (6÷35kV) sau joasă (110÷400kV) sau medie tensiune
tensiune (sub 1kV) folosit în circuitele (6÷35kV) folosit în circuitele primare
primare ale instalaţiilor de producere, ale instalaţiilor de producere, transport,
transport, distribuţie şi utilizare a distribuţie a energiei electrice, în
energiei electrice, în curent alternativ curent alternativ sau continuu
sau continuu
31 Cablurile cu funcţiuni diferite (de exemplu: energie, se instalează în tuburi diferite pot fi instalate în acelaşi tub cablurile
circuite secundare, telecomunicaţii): care se rezervă reciproc

32 Cablurile de energie cu ecran comun peste izolaţia 6 kV inclusiv; 10 kV inclusiv;


conductoarelor (cu câmp neradial) se pot utiliza
până la tensiunea de:
33 Cablurile de telemecanică se realizează din: Cupru Aluminiu

34 Cablurile electrice pozate în sol, în apropierea 15 cm 25 cm


manşoanelor, trebuie protejate fata de acestea prin
amplasarea lor la o distanta minima de:
35 Calculul curenţilor de scurtcircuit în reţelele valorile tensiunii de alimentare impedanţele elementelor componente
electrice cu tensiunea sub 1kV se face considerând: ale reţelei constante

36 Calculul curenţilor de scurtcircuit în reţelele impedanţa pozitivă egală cu impedanţa impedanţa pozitivă mai mare decât
electrice cu tensiunea sub 1kV se face considerând: negativă impedanţa negativă

37 Calculul curenţilor de scurtcircuit în reţelele scurtcircuitul este departe de generator scurtcircuitul este aproape de generator
electrice cu tensiunea sub 1kV se face în
următoarele condiţii:
38 Carcasele bateriilor de condensatoare de j.t.: trebuie legate prin conductoare de nu trebuie să fie legate la pământ;
protecţie la pământ
39 Căile de curent ce nu se pot realiza în execuţie Cu Al
etanşă, în încăperi şi în spaţii din exterior cu mediu
corosiv, pot fi realizate întotdeauna din:
40 Când se montează cuţite de legare la pământ (fixe), întotdeauna; atunci când distanţele de izolaţie fază -
în loc de scurtcircuitoare mobile? pământ sunt mari;
41 Celule de tip deschis sunt cele: delimitate astfel încât nici o parte delimitate astfel încât persoanele sunt
aflată sub tensiune nu poate fi atinsă, protejate, prin masuri luate la montaj
iar învelişul metalic al celulei sau în exploatare, numai împotriva
protejează persoanele împotriva atingerii accidentale a părţilor sub
efectelor termice ale arcului electric tensiune

42 Circuitele de joasă tensiune de curent alternativ, de nu pot fi grupate pe acelaşi panou se recomandă să fie grupate pe acelaşi
curent continuu sau de tensiuni diferite (dulap), necondiţionat panou (dulap)
43 Coloanele electrice colective pot alimenta cel mult: 10 apartamente 20 de apartamente

44 Compensarea puterii reactive se aplică în instalaţiile operatorului de distribuţie operatorului de măsurare


electrice ale:
45 Compensatoarele statice pentru reglajul puterii în nodurile de sistem de 400 kV; în staţiile de evacuare a puterii din
reactive se vor instala prioritar în: centrale;
46 Conductoarele coloanelor electrice: trebuie sa aibă aceeaşi secţiune pe toata pot avea doua secţiuni dacă lungimea
lungimea lor coloanelor depăşeşte 20m
47 Conductoarele de protecţie la LEA de înaltă tensiune conductoare destinate a proteja conductoare destinate a proteja LEA
sunt: personalul împotriva atingerilor împotriva loviturilor directe de trăsnet
indirecte

48 Conductoarele izolate pot fi utilizate la liniile 110 kV 110 kV, numai în terenuri silvice
electrice de:
49 Conductorul (bara) fazei S, va fi vopsită cu culoarea: roşie albastră

50 Conductorul de nul, la LEA cu conductoare se dispune în partea de sus a se dispune în partea de jos a
neizolate: coronamentului, lângă stâlp coronamentului, lângă stâlp
51 Conductorul de protecţie al coloanelor electrice în cazul firidelor de branşament, la în cazul tablourile de distribuţie ale
individuale trebuie să fie legat la pământ: bara de legare la pământ consumatorilor, la borna de legare la
pământ de pe rama metalică a
tablourilor
52 Conductorul neutru (N) trebuie să aibă aceeaşi în circuitele monofazate cu două în circuitele monofazate cu trei
secţiune cu conductorul de fază: conductoare, indiferent de secţiunea conductoare şi în circuitele polifazate
conductoarelor ale căror conductoare de fază au
secţiunea mai mică sau egală cu 16
mm2Cu sau 25 mm2Al

53 Conductorul neutru se leagă la dulia lămpii: la borna din interior la oricare dintre borne

54 Conductorul profilat este un conductor a cărui elipsă cerc


secţiune transversală nu are formă de:
55 Conform PE 102/86, ca elemente de separare în siguranţe fuzibile; normativul nu precizează tipuri de
zonele de lucru se folosesc: elemente de separare folosite
56 Conform I 7, parte activă a unei instalaţii este: conductor sau parte conductoare conductorul neutru (N)
destinată să fie pusă sub tensiune în
funcţionare
normală

57 Conform I 7, parte conductoare accesibilă este: partea izolantă accesibilă a unui parte conductoare a unui echipament,
element de construcţie care poate fi care poate fi atinsă, şi care nu este în
atinsă, şi care poate ajunge sub mod normal sub tensiune, dar care
tensiune în caz de defect poate ajunge sub tensiune în cazul unui
defect al izolaţiei de bază.

58 Conform NTE 006/06/00, pentru calculul curenţilor curentul de scurtcircuit simetric de curentul de scurtcircuit permanent Ik
de scurtcircuit trifazat simetric, în cazul unui rupere Ib
scurtcircuit departe de generator, curentul de
scurtcircuit iniţial I"k este egal cu:

59 Conform PE 134/1995 (Normativ privind impedanţele în ohmi şi în unităţi impedanţele în ohmi şi în unităţi
metodologia de calcul al curenţilor de scurtcircuit în relative se modifică relative nu se modifică
reţelele electrice cu tensiuni peste 1 kV), la calculul
curenţilor de scurtcircuit în puncte cu tensiuni
diferite:
60 Construirea LEA joasă tensiune. peste ape este întotdeauna interzisă este permisă condiţionat
curgătoare, lacuri sau canale navigabile sau în zona
de protecţie a acestora:
61 Contribuţia motoarelor asincrone, la curentul iniţial 10% 5%
de scurtcircuit I"k în cadrul reţelelor de joasă
tensiune, poate fi neglijată dacă nu este mai mare
de ....... din curentul de scurtcircuit iniţial calculat
fără influenţa motoarelor:

62
Conturnarea inversă poate să se producă atunci a atins un conductor de fază şi a
atinge două conductoare de fază
când o lovitură de trăsnet provocat o amorsare la un stâlp

63 Coordonarea izolaţiei echipamentelor din reţelele metoda convenţională metoda statistică


electrice având tensiunea cea mai ridicată 1 kV ≤ Us
≤ 245 kV se face utilizând:
64 Coordonarea izolaţiei echipamentelor din reţelele doar metoda convenţională doar metoda statistică
electrice având tensiunea cea mai ridicată Us > 245
kV se face utilizând:
65 Coridorul de acces din faţa sau din spatele unui 0,5 m 0, 8 m
tablou se prevede cu o lăţime de cel puţin …
măsurată între punctele cele mai proeminente ale
tabloului şi elementele neelectrice de pe traseu

66 Corpurile de iluminat care se instalează în depozite echipate cu lămpi fluorescente prevăzutecu grătar protector
cu materiale combustibile, categoria BE 2, trebuie
să fie întotdeauna:
67 Corpurile de iluminat echipate cu lămpi cu grătar protector dispozitiv pentru îmbunătăţirea
descărcări se prevăd în orice tip de încăpere cu: factorului de putere
68 Creşterea factorului de putere la consumatorii mijloace naturale baterii de condensatoare fixe
industriali şi similari se recomandă a fi făcută cu
prioritate prin:
69 Creşterea nivelului de izolaţie al LEA peste 1 kV prin alegerea unui tip de stâlp prin utilizarea de izolatoare cu
faţă de nivelul normal de izolaţie se poate realiza. corespunzător caracteristici electrice superioare

70 Cu ajutorul metodei componentelor simetrice se calculul curenţilor de scurtcircuit calculul curenţilor de scurtcircuit
face: simetrici nesimetrici
71 Culoarea verde-galben pentru izolaţia faza neutru de lucru
conductoarelor si cablurilor se foloseşte pentru
marcarea conductorului de:
72 Culorile lămpilor care indică poziţia aparatului de verde pentru poziţia deschis; alb pentru poziţia deschis
conectare trebuie să fie:
73 Curentul de scurtcircuit reprezintă: curentul nominal admisibil supracurentul rezultat în urma unei
conectări incorecte într-un circuit
electric
74 Curentul permanent de scurtcircuit reprezintă: valoarea efectivă a curentului de curentul de scurtcircuit în momentul
scurtcircuit care rămâne după trecerea funcţionării protecţiei
fenomenelor tranzitorii;

75 Dacă din verificarea la stabilitatea termică la aluminiu cu secţiunea minimă de 100 aluminiu cu secţiunea minimă de 150
scurtcircuit nu rezultă o secţiune mai mare, bara de mm2 mm2
nul din interiorul tabloului de distribuţie de joasă
tensiune se va realiza din:

76 Dacă într-un amplasament se exercită mai multe nu sunt condiţionate dacă există se aleg astfel încât să fie satisfăcute
influenţe externe, caracteristicile acceptul beneficiarului condiţiile cele mai dezavantajoase.
echipamentelor electrice:
77 Dacă protecţia motoarelor contra suprasarcinilor este toate conductoarele active conductorul neutru
realizată cu întrerupere, dispozitivul de comutaţie
trebuie să întrerupă obligatoriu:
78 Dacă un stâlp de lemn al unei LEA de joasă tensiune ancora se leagă la priza de pământ a se vor monta izolatori de ancoră
se ancorează: stâlpului
79 Deasupra încăperilor în care se pot afla simultan mai nu se amplasează transformatoare; nu se amplasează transformatoare cu
mult de 50 persoane: puteri peste 63 kVA;

80 asigură întotdeauna stingerea arcului este constituit din unul sau mai multe
Descărcătorul cu coarne
electric al curentului de însoţire eclatoare în aer
81 Deschiderea nominală între stâlpii LEA de joasă semisuma deschiderilor reale adiacente distanţa măsurată pe orizontală între
tensiune. este definită ca fiind: unui stâlp axele a doi stâlpi

82 Dimensionarea branşamentelor se efectuează pe puterilor instalate ale aparatelor puterii absorbite, care se poate
baza: electrocasnice existente la consumator determina în funcţie de puterea totală
instalată şi de un coeficient de
simultaneitate

83 Dimensionarea conductoarelor circuitelor de numai de sarcinile în regim normal de numai de sarcinile de pornire
alimentare în cazul motoarelor se face ţinându-se funcţionare
seama:
84 Dimensionarea sau verificarea în condiţiile nu este obligatorie; este obligatorie, indiferent de tensiunea
curenţilor de scurtcircuit a liniilor electrice aeriene nominală a liniei;
cu tensiunea nominală mai mică de 110 kV:

85 Din considerente mecanice, conductoarele funie de 25 mmp 20 mmp


oţel ale liniilor electrice aeriene cu tensiuni mai mari
de 1 kV vor avea secţiunea minimă:
86 Din considerente mecanice, conductoarele funie din 16 mmp 25 mmp
aluminiu-oţel, aliaje de aluminiu-oţel şi aliaje de
aluminiu ale liniilor electrice aeriene cu tensiuni mai
mari de 1 kV vor avea secţiunea minimă de:

87 Din punct de vedere al solicitărilor la scurtcircuit, la solicitări electromagnetice la solicitări mecanice


cablurile electrice se verifică la:
88 Din punct de vedere al solicitărilor la scurtcircuit, solicitări mecanice efecte termice
conductoarele rigide (bare, profile) se verifică la:
89 Dispozitivele pentru suspendarea corpurilor de peste 5 kg de 5 ori greutatea corpului de iluminat,
iluminat (cârlige, bolţuri, dibluri, etc) se aleg astfel dar nu mai puţin de 10 kg
încât să suporte fără deformări:
90 Dispunerea barelor colectoare în tablourile de joasă în plan vertical în plan vertical, iar în cazuri bine
tensiune se recomandă să se facă: motivate, în plan orizontal
91 Distantele maxime de rezemare, respectiv de fixare 40 cm în montaj orizontal si 80 cm în 50 cm în montaj orizontal si 100 cm în
a cablurilor nearmate, în lipsa indicaţiilor montaj vertical montaj vertical
furnizorului, sunt:
92 Distanţa de conturnare reprezintă: . distanţa cea mai scurtă de-a lungul distanţa cea mai scurtă în aer liber, fără
izolaţiei, între două părţi neizolate sub interpuneri de alte materiale izolate,
tensiune sau între acestea şi părţi legate între două părţi neizolate sub tensiune
la pământ sau între acestea şi părţi legate la
pământ

93 Distanţa de izolare în aer între două părţi sub în funcţie de tipul conductorului în funcţie de tensiunea pentru care se
tensiune neizolate sau între acestea şi părţi legate la dimensionează instalaţia.
pământ este normată:
94 Distanţa dintre bornele de marcaj pe traseele 100 m 120 m
rectilinii ale cablelor pozate în afara zonelor locuite
din localităţi va fi de:
95 Distanţa între nivelul pardoselii şi partea inferioară a 0,3 m 0,4 - 0,5 m
firidelor de branşament trebuie să fie de:

96 Distanţa minimă de izolare în aer Ao reprezintă între părţile conductoare rigide aflate între părţile conductoare rigide aflate
distanţa minima: sub tensiune si aparţinând unor faze sub tensiune si elementele legate la
diferite pământ;
97 Distanţa minimă pe verticală de la fasciculul 4m 3m
torsadat al LEA joasă tensiune., montat pe stâlpi, în
punctul de săgeată maximă, la sol, trebuie să fie de:

98 Este admisă racordarea prin prize la circuitul de 0,5 kW 1 kW


alimentare al receptoarelor electrice cu putere
nominală până la:
99 Este obligatorie protecţia la suprasarcini pentru: instalaţii din încăperi din categoriile instalaţii de comandă
celor cu risc de incendiu sau de
explozie
100 Exceptând cazurile justificate tehnic şi economic,
reţelele aeriene de joasă tensiune vor fi realizate cu de aluminiu neizolate izolate torsadate
conductoare:
101 Expresia ,,de regulă" folosită într-o reglementare obligativitatea strictă a respectării faptul că prevederea respectivă trebuie
tehnică indică: prevederii în cauză să fie aplicată în majoritatea cazurilor

102 Fiecare conductor conectat la bara principală de nu este obligatoriu să poată fi trebuie să poată fi deconectat uşor, fără
legare la pământ la tabloul general: deconectat individual utilizarea unei scule
103 Folosirea armăturilor de protecţie împotriva arcului 110 kV 220 kV
electric este obligatorie la liniile electrice aeriene cu
tensiunea nominală de:
104 Fundaţiile burate ale stâlpilor din LEA de joasă cu un strat de pământ bine compactat cu straturi de pământ succesive de 20
tensiune se realizează: cm. pământ bine compactat
105 Fundaţiile de beton armat ale stâlpilor LEA peste 1 nu sunt utilizate şi ca prize de pământ sunt utilizate şi ca prize naturale ale
kV : naturale ale stâlpilor stâlpilor, armăturile din fundaţii fiind
conectate electric (sudate) unele de
altele

106 In calculul curenţilor de scurtcircuit, valorile cuptoarelor electrice cu arc maşinilor rotative
impedanţelor directă şi inversă diferă esenţial numai
în cazul:
107 Indiferent de tipul coronamentului LEA de joasă 0,15 m 0,5 m
tensiune. sau zona meteorologică, distanţa minimă
între conductoarele neizolate, în punctele de
prindere nu va fi mai mică decât:

108 Instalarea bateriilor de condensatoare de joasă în încăperi separate în dulapuri speciale


tensiune poate fi făcută:
109 Instalarea conductoarelor electrice în tuburi sau ţevi este interzisă este admisă
montate în pământ:
110 Instalaţia de ventilaţie de avarie din încăperea unei cuprinde cel puţin 3 ventilatoare trebuie să asigure într-o oră schimbarea
instalaţii de distribuţie ce conţine echipamente cu unui volum de aer de 3 - 5 ori volumul
volum mare de ulei: încăperii
111 Instalaţiile electrice de exterior sau de interior pot fi numai dacă se prevad pereţi antifoc la numai dacă se prevad pereţi antifoc la
amplasate la distanţă nenormată faţă de construcţiile instalaţiile electrice construcţiile vecine
industriale sau civile, fără să fie necesară
îndeplinirea altor condiţii:

112 Instalaţiile electrice de joasă tensiune amplasate în


pot fi de tip închis pot fi de tip capsulat
spaţiile de producţie :
113 Izolatoarele din centralele şi staţiile electrice se solicitări electromagnetice solicitări mecanice în condiţiile de
verifică la: scurtcircuit
114 Îmbinarea conductoarelor din instalaţiile de înaltă cu şuruburi prin lipire
tensiune se poate face:
115 Îmbinarea elementelor stâlpilor metalici se face: de preferinţă prin buloane se pot folosi construcţii sudate

116 Îmbinarea tuburilor de protecţie a conductoarelor admisă interzisă


electrice la trecerile prin elemente de construcţie
este:
117 În amplasamente cu risc de incendiu datorita 200º C 115º C
prafului şi /sau fibrelor, temperatura la suprafaţa
corpurilor de iluminat, în caz de defect, trebuie să
fie limitată la:
118 În anumite condiţii, în volumul ,,0" din încăperile cu sunt pentru TFJS sau TFJP cu o sunt pentru TFJS sau TFJP cu o
băi sau cu duşuri pot fi instalate receptoare electrice tensiune nominală care nu depăşeşte 24 tensiune nominală care nu depăşeşte 12
dacă: V tensiune alternativă V tensiune alternativă
119 În calculul curenţilor de scurtcircuit în reţelele rezistenţele de contact impedanţele de defect
electrice cu tensiunea sub 1kV nu sunt luate în
considerare:
120 În calculul curenţilor de scurtcircuit în reţelele capacităţile liniilor impedanţele de scurtcircuit
electrice cu tensiunea sub 1kV sunt neglijate:
121 În calculul curenţilor de scurtcircuit, în cazul fiecare impedanţă la treapta de toate impedanţele la aceeaşi treaptă de
schemelor cu mai multe trepte de tensiune, cuplate tensiune corespunzătoare; tensiune
prin transformatoare, impedanţele pot fi raportate:

122 În calculul curenţilor de scurtcircuit, pentru este neglijabilă numai pentru aparate este neglijabilă
aparatele de comutaţie şi protecţie din circuitele cu izolaţie în SF6
electrice de joasă tensiune, valoarea reactanţei:
123 În calculul curenţilor de scurtcircuit, pentru valorile se admite întotdeauna egalitatea lor se admite egalitatea lor în cazul unui
impedanţelor directă şi inversă: scurtcircuit aproape de generator
124 În camerele de copii din creşe, grădiniţe, spitale de peste 1m peste 1,5 m
copii, prizele trebuie montate pe pereţi la
următoarele înălţimi măsurate de la axul aparatului
la nivelul pardoselii finite:

125 În cazul canalelor de cabluri din exteriorul clădirilor, acestea trebuie să aibă pereţii şi se admite ca fundul canalului să fie din
amplasate deasupra nivelului apelor subterane radierele dintr-un material impermeabil pământ bătătorit şi acoperit cu un strat
(freatice): sau hidroizolant de drenaj din pietriş
126 În cazul consumatorilor racordaţi direct la reţeaua de 3 kW 4 kW
joasa tensiune a distribuitorului, pornirea directa a
motoarelor monofazate se admite pentru o putere de
până la:

127 În cazul consumatorilor racordaţi direct la reţeaua de 4 kW 5,5 kW


joasă tensiune a distribuitorului, pornirea directă a
motoarelor trifazate se admite pentru o putere de
până la:
128 În cazul echipării stâlpilor liniilor electrice aeriene trebuie să aibă toate aceeaşi tensiune pot avea tensiuni nominale diferite
cu tensiuni mai mari de 1 kV, cu mai multe circuite, nominală
acestea:
129 În cazul instalaţiilor electrice de alimentare a 20% 25%
motoarelor electrice, pierderea de tensiune la
pornire, faţă de tensiunea nominală (dacă nu se
dispune de alte date specificate de producătorul
motorului etc.), trebuie să fie cel mult egală cu:

130 În cazul în care alimentarea consumatorului se face 3% pentru receptoarele din instalaţiile 10% pentru toate tipurile de receptoare
din cofretul de branşament de joasă tensiune, electrice de lumină şi 5% pentru restul
valorile căderilor de tensiune, în regim normal de receptoarelor (forţă etc.)
funcţionare faţă de tensiunea nominală a reţelei,
trebuie să fie de cel mult:

131 În cazul în care funcţionarea în paralel a două sau a se prevăd blocaje corespunzătoare se montează indicatoare de securitate
mai multor surse este interzisă, pentru a se evita pentru împiedicarea conectării în
această schemă: paralel
132 În cazul în care temperatura minimă este sub se admite dacă se prevede o încălzire nu se admite
valorile stabilite de norme, montarea aparatelor locală
înglobate în echipamentul de joasă tensiune :
133 În cazul LEA de joasă tensiune cu conductoare în coronament orizontal în coronament vertical, în cazuri
neizolate conductoarele vor fi montate: justificate
134 În cazul producerii unui scurtcircuit departe de
practic constantă pe toată durata
generator componenta periodică alternativă a variabilă în timp
scurtcircuitului
curentului de scurtcircuit are o valoare efectivă:
135 În cazul stâlpilor speciali de 110 kV mai înalţi de 40 10 Ω 5Ω
m, rezistenţa prizei de pământ măsurată la 50 Hz, nu
trebuie să depăşească valoarea de:
136 În cazul unui scurtcircuit aproape de generator valorile componentei alternative a valoarea curentului de trecere
trebuie determinate: curentului de scurtcircuit la timpul
zero, în regim permanent, precum şi la
timpul de rupere
137
În cazul unui scurtcircuit aproape de generator,
practic constantă pe durata
componenta periodică alternativă a curentului de variabilă în timp
scurtcircuitului
scurtcircuit are o valoare efectivă:

138 În cazul unui scurtcircuit aproape de generator, într- mai mic decât curentul de scurtcircuit mai mare decât curentul de scurtcircuit
un sistem cu generatoare, posturi de transformare, simetric de rupere Ib simetric de rupere Ib
motoare, etc., curentul de scurtcircuit permanent Ik
este:

139 valoarea componentei simetrice de


În cazul unui scurtcircuit departe de generator, de constanta de timp a componentei
curent alternativ a curentului de
regulă prezintă interes: aperiodice a curentului de scurtcircuit
scurtcircuit
140 În cazul unui scurtcircuit departe de generator, de valoarea componentei simetrice de constanta de timp a componentei
regulă prezintă interes: curent alternativ a curentului de aperiodice a curentului de scurtcircuit
scurtcircuit
141 În clădirile de locuit se prevăd în fiecare încăpere: cel mult două prize prize după necesităţi

142 În conformitate cu prevederile normelor tehnice, este recomandată (pentru utilizarea nu este recomandată
amplasarea unor instalaţii cu tensiuni diferite ( până corespunzătoare a spaţiului încăperii)
la şi peste 1 kV) în aceeaşi încăpere:
143 În funcţie de raportul R/X (în care R este partea creşte la scăderea raportului R/X creşte la creşterea raportului R/X
reală, iar X, coeficientul părţii imaginare a
impedanţei complexe a căii de scurtcircuit de la
sursă la locul defectului) factorul pentru calculul
valorii de vârf a curentului de scurtcircuit:

144 În instalaţia electrică de tip deschis persoanele sunt îngrădiri de protecţie modul constructiv de realizare a
protejate împotriva atingerilor accidentale ale instalaţiei
părţilor sub tensiune prin:
145 În instalaţiile de joasă tensiune aferente clădirilor, numai între două conductoare active numai între conductoarele active luate
rezistenţa electrică a izolaţiei trebuie măsurată: 2 câte 2
146
În instalaţiile de joasă tensiune aferente clădirilor, numai între conductoarele active luate
numai între două conductoare active
rezistenţa electrică a izolaţiei trebuie măsurată: 2 câte 2

147 În instalaţiile de joasă tensiune, distanţa de izolare în cel puţin 50 mm 75 mm


aer între părţile sub tensiune neizolate ale tabloului
şi elemente de construcţie (uşi pline, pereţi) trebuie
să fie de:

148 În instalaţiile de tip interior: se utilizează de regulă echipament de în anumite situaţii se poate utiliza
tip interior echipament de tip exterior

149 În instalaţiile electrice cu tensiune peste 1 kV, traversarea drumurilor şi căilor ferate traversarea barelor colectoare
dublarea lanţurilor de izolatoare pentru suspendarea
conductoarelor flexibile, este obligatorie la:

150 În instalaţiile electrice cu tensiunea nominală până la siguranţe fuzibile separatoare


35 kV inclusiv, transformatoarele de tensiune
racordate la barele colectoare vor fi, de regulă,
protejate cu:

151 În instalaţiile electrice pentru şantiere de construcţii maximum 1Ω minimum 4Ω


şi de demolare, rezistenţa de dispersie a prizei de
pământ şi rezistenţa conductoarelor de protecţie
până la
receptor trebuie să fie de

152 În încăperi de locuit şi similare se recomandă ca 1m 0,5 m


traseele tuburilor orizontale pe pereţi să fie
distanţate faţă de plafon la:
153 În încăperi în care se impun condiţii speciale de de tip special (de ex. cu obturatori) prevăzute cu dispozitive de protecţie
protecţie datorită utilizatorilor (copii, bolnavi mintal diferenţială ≤ 30 mA
etc.), prizele trebuie să fie
154 În încăperile de producţie electrică, conform este obligatorie prevederea se poate prevedea iluminat natural şi
prescripţiilor energetice aplicabile: iluminatului natural artificial
155 În încăperile de producţie pot fi montate instalaţii de tip deschis, luându-se măsurile de tip închis, luându-se măsurile
electrice de tensiune peste 1kV: necesare pentru a se evita posibilitatea necesare pentru a se evita posibilitatea
efectuării unor manevre de către efectuării unor manevre de către
persoanele necalificate care circulă în persoanele necalificate care circulă în
apropiere apropiere

156 În încăperile de producţie, în instalaţiile cu tensiuni se recomandă a se folosi numai se pot folosi întreruptoare de tipul cu
peste 1 kV: aparate cu izo!aţie uscată sau din ulei puţin
materiale incombustibile
157 În LEA joasă tensiune se utilizează de regulă, stâlpi metal lemn
din:
158 În locuinţe se prevede câte un circuit de priză 2 kW 2,5 kW
separat pentru receptoare cu puteri de peste:
159 În mod special se prevăd conductoare din cupru la 16 mm2 25 mm2
circuitele electrice pentru alimentarea de sisteme şi
instalaţii de prevenire şi stingere a incendiilor,
atunci când secţiunea conductoarelor din aluminiu ar
rezulta mai mică de:

160 În reţelele cu neutrul izolat, curentul de scurtcircuit se neglijează nu există


monofazat:
161 În reţelele electrice aeriene de înaltă tensiune, pentru rezistenţele reţelelor reactanţele reţelelor
calculul curenţilor de scurtcircuit, în toate schemele
se neglijează:
162 În situaţia în care un stâlp de beton al unei LEA de ancora se leagă la priza de pământ a se vor monta izolatori de ancoră
joasă tensiune se ancorează: stâlpului

163 În spaţiile de producţie pot fi amplasate instalaţii de tip închis, cu luarea unor masuri de tip deschis, cu luarea unor masuri
electrice de medie tensiune:
164 În staţii de 220 kV, utilizarea cuţitelor de legare la pe toate circuitele de linie; pe fiecare sistem de bare colectoare şi
pământ este obligatorie: de ocolire;
165 În staţii de 400 kV, utilizarea cuţitelor de legare la pe toate circuitele de linie; pe fiecare sistem de bare colectoare şi
pământ este obligatorie: de ocolire;

166 În subsoluri, poduri de cabluri, încăperi tehnologice, este interzisă realizarea de manşoane nu se realizează, de regulă, manşoane
depozite şi alte spaţii cu pericol de incendiu:

167 În timpul scurtcircuitului bifazat, impedanţa de aproape de generator departe de generator


succesiune negativă este aproximativ egală cu
impedanţa de succesiune pozitivă, în cazul în care
scurtcircuitul apare:

168 În vederea sistematizării ieşirii liniilor racordate la o pentru tensiunile de 6 - 20 kV pentru tensiuni mai mari de 20 kV, în
instalaţie (evitarea traversărilor etc.) se pot folosi cazuri speciale, justificate tehnico-
porţiuni de linii în cablu: economic
169 În zonele cu circulaţie redusă, valoarea intensităţii 12,5 kV/m 30 kV/m
câmpului electric la 1,8m de suprafaţa solului nu
trebuie să depăşească:
170 Înălţimea minimă a conductoarelor liniilor electrice de cel puţin 2m
la ieşire din spatiile de producţie electrică de stabilita în conformitate cu prevederile
exterior este: NTE 003 (normativului PE 104)

171 Încadrarea în clasele de reacţie la foc şi rezistenţă la PE 102 reglementărilor specifice


foc a materialelor se face în conformitate cu
prevederile:
172 Încăpere sau spaţiu de producţie electrică se numeşte în care se efectuează diverse operaţii în care accesul este permis numai
acea încăpere sau spaţiu sau procese tehnologice persoanelor autorizate pentru
exploatarea instalaţiilor electrice
respective şi care au responsabilitate în
acest sens

173 Încăpere sau spaţiu de producţie se numeşte acea care serveşte exclusiv pentru procese în care se efectuează diverse operaţii
încăpere sau spaţiu: tehnologice electrice. sau procese tehnologice, accesibil şi
persoanelor neinstruite în exploatarea
instalaţiilor electrice
174 Încăperile de cabluri sunt prevăzute cu: iluminat normal de lucru iluminat de siguranţă

175 Îngrădirile de protecţie definitive, pline sau cu plasă, 1,5 m 2m


din incinta unei instalaţii electrice de înaltă tensiune,
amplasate în exterior, trebuie să aibă înălţimea de
cel puţin:

176 Înnădirea cablurilor de comandă şi control nu este permisă este permisă pentru înlăturarea
deranjamentelor cablurilor în funcţiune

177 Întrerupătoarele, comutatoarele şi butoanele de 1m de la axul aparatului (0,6-1,5) m de la axul aparatului


lumină se montează, faţă de nivelul pardoselii finite,
la înălţimea de:
178 Întrerupătoarele, comutatoarele, şi butoanele de numai pe conductoarele de fază numai pe conductorul de nul
lumină trebuie montate:
179 Întreruperea conductorului de protecţie prin aparate este permisă nu este permisă
de conectare:
180 Într-o reţea electrică cu tensiunea peste 1 kV: trebuie utilizat întotdeauna un în cazuri bine justificate se admite
echipament electric cu tensiunea cea utilizarea unui echipament electric cu
mai ridicată egală celei ce ar tensiunea cea mai ridicată, dintr-o
corespunde tensiunii celei mai ridicate clasă superioară celei ce ar corespunde
a reţelei în care se montează tensiunii celei mai ridicate a reţelei

181 Învelişurile metalice de etanşeizare ale cablurilor de pot servi drept conductor de nul în pot servi drept conductor de nul, dar
joasă tensiune : orice condiţii numai în anumite condiţii;
182 La alegerea soluţiilor de realizare a instalaţiilor de nu se va prevedea utilizarea se va avea în vedere posibilitatea
conexiuni şi distribuţie de joasă tensiune: conductoarelor neizolate utilizării conductoarelor neizolate

183 La bateriile de condensatoare automatizate şi 200 kVAr 150 kVAr


fracţionate puterea pe treaptă la joasă tensiune va fi
de maximum:
184 La bateriile de condensatoare automatizate şi 250 şi 1000 kVAr 1000 şi 4800 kVAr;
fracţionate puterea pe treaptă la medie tensiune va fi
cuprinsă între:
185 La calculul curenţilor de scurtcircuit, impedanţa de regulă, se neglijează se recomandă să se ţină seama de ea;
consumatorilor racordaţi în paralel cu calea de
scurtcircuit:
186 La circuitele electrice pentru alimentarea aluminiu cupru sau aluminiu
receptoarelor de importanţă deosebită (receptoare
din blocul operator al spitalelor, iluminat de
siguranţă, etc) materialul conductoarelor este:

187 La consumatorii alimentaţi din posturi de 10 % din putere transformatoarelor din 20 % din puterea transformatoarelor
transformare proprii, puterea celui mai mare motor post din post
alimentat pe j.t., care porneşte direct, nu va depăşi:

188 La determinarea încărcărilor normate pentru calculul zona meteorologică şi tipul de presiunea dinamică de bază dată de
mecanic al LEA de joasă tensiune. se ia în amplasament vânt, valorile temperaturii aerului şi
considerare: coeficienţii de corecţie a vitezei
vântului şi grosimii stratului de
chiciură

189 La determinarea valorii de vârf a curentului de


se recomandă să se ţină seama de este obligatoriu să se ţină seama de
scurtcircuit, dacă există aparate limitatoare de
prezenţa acestor aparate prezenţa acestor aparate
curent:
190 La dimensionare, din considerente mecanice, 16 mmp 25 mmp
secţiunile minime ale conductoarelor LEA de joasă
tensiune, neizolate, din oţel-aluminiu utilizate în
alimentarea consumatorilor, vor fi:

191 La dimensionare, din considerente mecanice, 20 mmp 16 mmp


secţiunile minime ale conductoarelor LEA joasă
tensiune. neizolate, din aluminiu, pentru alimentarea
consumatorilor, trebuie să fie:
192 La dimensionarea conductoarelor, prin calculul 10% 15%
mecanic al conductoarelor LEA joasă tensiune, la
diferite ipoteze de funcţionare, se urmăreşte ca
rezistenţele de calcul să nu fie depăşite în punctele
de prindere ale conductorului în cleme, cu mai mult
de:

193 La dimensionarea LEA cu stâlpi comuni pentru se stabileşte în funcţie de deschiderea nu va fi niciodată mai mică de 1,5 m
joasă şi medie tensiune, distanţa pe verticală între dintre stâlpi
conductorul inferior al liniei de medie tensiune, la
condiţia de săgeată maximă, şi conductorul superior
al liniei de joasă tensiune

194 La dimensionarea LEA cu stâlpi comuni pentru distanţa pe stâlp între elementele liniei distanţa pe stâlp între elementele liniei
joasă şi medie tensiune: de medie şi joasă tensiune va fi de de medie şi joasă tensiune va fi de
minim 3 m minim 1,5 m
195 La dimensionarea LEA de joasă tensiune cu 6m 3m
conductoare neizolate. distanţa minimă pe verticală
de la conductoare, în punctul de săgeată maximă şi
suprafaţa solului, în zonele cu circulaţie frecventă,
trebuie să fie de:

196 La dimensionarea LEA de joasă tensiune, săgeata ipoteza temperaturii maxime ipoteza încărcării cu chiciură
maximă a LEA se calculează în:
197 La dimensionarea LEA de joasă tensiune. se face cu respectarea unei distanţe nu se admite
traversarea cu linia peste căi ferate în zona staţiilor, minime pe verticală de 7 m
depourilor de locomotive, a atelierelor de material
rulant:

198 La dimensionarea LEA de joasă tensiune., la 0,2 m 0,1 m


traversările şi apropierile faţă de drumurile situate în
interiorul localităţilor (urbane sau rurale), stâlpii
LEA se amplasează la o distanţă minimă de bordură
de:
199 La dimensionarea LEA joasă tensiune. având un 30 cm nu este normată
circuit cu conductoare neizolate şi un circuit cu
conductoare izolate torsadate, distanţa minimă între
cele două circuite trebuie să fie de:

200 La dimensionarea LEA joasă tensiune. cu două


circuite cu conductoare izolate torsadate, distanţa trebuie să fie 30 cm trebuie să fie 50 cm
minimă dintre fascicule
201 La dimensionarea LEA joasă tensiune. la traversările în zona de protecţie a drumului, în afara zonei de protecţie a drumului
şi apropierile faţă de drumurile situate în afara necondiţionat
localităţilor, stâlpii LEA joasă tensiune. se
amplasează:

202 La dimensionarea LEA joasă tensiune., dacă 2 2,5


încărcările rezultate prin calcul depăşesc momentul
maxim al stâlpului şi se montează o ancoră,
dimensionarea acesteia se face la încărcări de calcul
cu un coeficient de siguranţă în regim normal de
funcţionare, de:

203 La dimensionarea LEA joasă tensiune., la 500 daN 100 daN


determinarea încărcărilor tuturor stâlpilor, se ia în
considerare o încărcare suplimentară provenită din
greutatea montorului şi a dispozitivelor de montaj,
cu valoarea recomandată de:

204 La dimensionarea liniilor electrice de joasă tensiune, se prevede realizarea unor fundaţii deschiderea nu va depăşi 80% din
într-o anumită deschidere, ca ,,măsură de siguranţă": speciale valoarea deschiderii calculate

205 La dimensionarea sau verificarea liniilor electrice numai a rezistenţei echivalente a numai a rezistenţei arcului electric
aeriene, din punct de vedere al solicitării termice în instalaţiei de legare la pământ
condiţiile curentului de scurtcircuit, pentru defecte
cu punere la pământ, se recomandă luarea în
considerare:
206 La dimensionarea stâlpilor de lemn de întindere în ruperea conductoarelor în condiţiile ruperea conductoarelor în condiţiile de
regim de avarie se consideră ca ipoteză de calcul: unui vânt perpendicular pe linie, vânt în lungul liniei, simultan cu
simultan cu depunere de chiciură depune de chiciură
207 La dimensionarea stâlpilor LEA cu tensiune peste 10% 5%
1kV se admite o depăşire a rezistenţelor de calcul cu
maximum :
208 La executarea liniilor electrice aeriene cu tensiuni nu se face dacă s-au executat conform nu se face fiind inclusă constructiv în
mai mari de 1 kV, verificarea valorilor rezistenţelor proiectului conductorul de nul al reţelei
de dispersie ale prizelor de pământ:
209 La executarea unui terminal într-o reţea de cabluri, de trei ori a terminalului respectiv o singură dată a terminalului respectiv
pentru rezerve se prevăd lungimi minime necesare
refacerii:
210 La instalaţiile de peste 1 kV se admit separări de la orice tip de instalaţie la instalaţiile capsulate, condiţionat
lucru fără întreruperea vizibilă a circuitului:
211 La instalaţiile electrice de forţă de joasă tensiune, 35 A/mm2 pentru conductoare de 35A/mm2 pentru conductoare de cupru
densitatea maximă de curent admisă în regim de aluminiu
scurtă durată la pornire este de:
212 La instalaţiile electrice de forţă secţiunile stabilităţii termice în regim de scurtă tipului cicuitului de alimentare (aerian
conductoarelor de fază trebuie să fie durată la pornire. sau subteran)
corespunzătoare din punct de vedere al:
213 La instalaţiile electrice interioare de joasă tensiune, numai atunci când uşile tabloului sunt numai atunci când uşile tabloului sunt
marcările panourilor trebuie să fie vizibile: închise deschise

214 La LEA 110 kV cu stâlpi sub 40 m unghiul de 30° 45°


protecţie va fi, pe toată lungimea liniei, de maxim:

215 La LEA cu tensiune peste 1000 V, se prevăd prize toţi stâlpii LEA din zonele cu circulaţie toţi stâlpii speciali ai LEA din zonele
artificiale de pământ pentru dirijarea potenţialelor la: frecventă; cu circulaţie redusă;

216 La LEA de joasă tensiune cu conductoare neizolate, se va monta, de regulă, direct pe se va monta întotdeauna pe izolatoare
conductorul de nul: consolă
217 La LES folosind cabluri de energie se alege cablul cu secţiunea se pot folosi mai multe legături în
monoconductoare, pentru asigurarea unei capacităţi corespunzătoare capacităţii de paralel, cu utilizarea de cabluri având
mari de transport: transport dorite secţiuni şi lungimi identice

218 La liniile electrice aeriene cu tensiuni mai mari de 1 la fiecare stâlp de întindere la fiecare stâlp special
kV, conductoarele de protecţie se leagă la pământ:

219 La liniile electrice aeriene cu tensiuni mai mari de 1 5% 10%


kV, în cazul izolatoarelor străpungibile, numărul de
izolatoare dintr-un lanţ, determinate pe baza
tensiunilor nominale de ţinere se măreşte cu:

220 La liniile electrice aeriene cu tensiuni mai mari de 1 prin ruperea unui element de izolator prin ruperea câte unui element de
kV, în cazul lanţurilor multiple de întindere, dintr-o ramură; izolator din două ramuri;
verificarea elementelor de izolatoare şi a clemelor şi
armăturilor componente, la gruparea specială de
încărcări (regim de avarie) se face:

221 La liniile electrice aeriene cu tensiuni mai mari de 1 este acelaşi ca la toţi stâlpii de din considerente mecanice, este mai
kV, pentru stâlpii înalţi, la marile traversări, nivelul întindere mic decât la restul stâlpilor de
de izolaţie: întindere
222 La liniile electrice aeriene cu tensiuni mai mari de 1 stâlpi de întindere stâlpi de susţinere de tip întărit
kV, se folosesc cleme cu eliberarea conductorului,
respectiv cleme sau legături cu tracţiune limitată, la:

223 La liniile electrice aeriene cu tensiuni mai mari de 1


kV, se folosesc cleme sau legături cu reţinerea stâlpi de întindere stâlpi de susţinere de tip întărit
conductorului, la:

224 La liniile electrice aeriene de 110 kV, numărul de mai mare cu o unitate decât la lanţurile mai mic cu o unitate decât la lanţurile
izolatoare din lanţurile de întindere, formate din de susţinere de susţinere
elemente tip capa-tija, se consideră:
225 La liniile electrice aeriene de medie tensiune se pot conifere foioase tari
utiliza stâlpi de lemn din:
226 La pozarea cablurilor de branşament pe stâlpii pentru protecţia împotriva pentru protecţia împotriva
reţelelor electrice aeriene: deteriorărilor mecanice se poate deteriorărilor mecanice se poate
prevedea introducerea cablurilor în tub prevedea introducerea cablurilor în tub
metalic pe o porţiune de 2m deasupra din PVC pe o porţiune de 2m deasupra
solului solului

227 La pozarea cablurilor de energie şi de comandă - necesară refacerii de două ori a cutiei necesară refacerii de trei ori a cutiei
control se va prevedea la cutiile terminale o rezervă terminale terminale;
de cablu având lungimea minimă:
228 La realizarea liniilor aeriene de joasă tensiune pe dacă linia pentru transportul în comun este interzisă
aceiaşi stâlpi cu instalaţii pentru transportul în este pentru troleibuze, acestea trebuie
comun: prevăzute cu limitator de cursă care să
reţină captatoarele la deconectarea
accidentală a lor de la linia de contact

229 La realizarea planşeelor în coridoarele încăperilor de nu se admit denivelări; se admit denivelări de maxim 5% ;
producţie electrică:
230 La realizarea tablourilor şi barelor de distribuţie de 10 mm 15 mm
j.t., distanţa minimă de izolare în aer între piesele
fixe sub tensiune ale diferitelor faze, precum şi între
acestea şi părţi metalice legate la pământ trebuie să
fie de cel puţin:

231 La realizarea tablourilor şi barelor de distribuţie de 40 mm 30 mm


joasă tensiune, distanţa de conturnare trebuie să fie
de cel puţin:
232 La stabilirea numărului de circuite pentru iluminat 3 kW pe un circuit monofazat şi 8 kW 1 kW pe un circuit monofazat şi 5 kW
normal se recomandă de a nu se depăşi o putere pe un circuit trifazat pe un circuit trifazat
totală instalată de:
233 La staţiile de 110 kV de tip interior, peretele de realizat din plasă incombustibilă pe obligatoriu plin pe toata înălţimea
separaţie între celule se va prevedea: toată înălţimea celulei celulei;

234 La stâlpii terminali cu mai multe circuite, în condiţiile montării numai a în condiţiile montării circuitelor de pe
verificările se fac: circuitelor de pe o singură parte a ambele părţi ale stâlpului
stâlpului
235 La subtraversarea străzilor din localităţi, lungimea 2m 3m
tubului din PVC de protecţie a cablului de
branşament va depăşi limita bordurii cu:
236 La tragerea a trei cabluri monofazate printr-un tub minimum 1,5 minimum 2,5
de protecţie, pentru a se evita griparea, raportul
dintre diametrul interior al tubului si diametrul
exterior al unui cablu trebuie sa fie:

237 La traversarea şi apropierea LEA joasă tensiune. cu 1 m 0,3 m


conductoare neizolate faţă de poduri, baraje, diguri,
trebuie respectată o distanţă minimă de:

238 La trecerea prin planşee (in interior) sau la trecerea 1m 1,5 m


din pământ în aer (în exterior) cablurile montate în
spatii de producţie sau cu pericol de deteriorări
mecanice se protejează pe o înălţime de:

239 La verificarea stabilităţii termice la scurtcircuit a totală (echivalentă)


conductorului de oţel-aluminiu al LEA se ia în numai a părţii de aluminiu
considerare secţiunea:
240 LEA de medie tensiune pe stâlpi comuni cu LEA de linia cu tensiune mai mică se va monta se va prevedea deconectarea automată
joasă tensiune se realizează cu respectarea unor deasupra liniei cu tensiune mai mare la puneri simple la pământ ale liniei de
prevederi cum ar fi: medie tensiune
241 Legarea conductoarelor din cupru la aparate, maşini, 16 mmp 10 mmp
elemente metalice fixe, se face (de regulă) prin
strângere mecanică cu şuruburi în cazul
conductoarelor cu secţiuni mai mici sau egale cu:

242 Legarea la pământ a celulelor de linie din instalaţiile reglementările nu prevăd un anumit tip prin dispozitive fixe de legare la
cu tensiuni până la 20 kV inclusiv se realizează ; de dispozitiv pentru realizarea legării pământ
la pământ
243 Legăturile barelor se execută: numai prin sudare numai cu ajutorul şuruburilor

244 Legăturile conductoarelor de protecţie trebuie numai prin sudare numai prin înşurubări, cu contrapiuliţe
executate: şi şaibă elastică

245 Legăturile conductoarelor din aluminiu pentru prin răsucire şi matisare prin cleme speciale, prin presare cu
îmbinări sau derivaţii trebuie să se facă: scule speciale sau prin sudare
246 Legăturile conductoarelor izolate se acoperă cu numai dacă sunt accesibile opţional
material electroizolant (de ex. tub varniş, bandă
izolantă, capsule izolante etc):

247 Legăturile electrice între conductoare izolate pentru în interiorul tuburilor sau ţevilor de în interiorul golurilor din elementele de
îmbinări sau derivaţii se fac: protecţie construcţie
248 Limitele de rezistenţă la foc ale pereţilor şi 0,5 h 1h
planşeelor încăperilor ce adăpostesc echipament
electric cu până la 60 kg ulei pe cuvă sunt de:
249
Marimea de care depinde stabilitatea
electrodinamica a unui aparat electric in caz de puterea activa a circuitului pe care este componenta periodica initiala a
scurtcircuit este: instalat curentului de defect
250 Masă (a unui echipament sau element de elemente conductoare din instalaţie elemente izolante din instalaţie aflate
construcţie)reprezintă: aflate sub tensiune în legătură cu pământul

251 Măsurile pentru evitarea contactului direct cu numai la montarea aparentă a numai la montarea sub tencuială a
materialul combustibil al echipamentelor electrice elementelor de instalaţii electrice elementelor de instalaţii electrice
cu grad de protecţie inferior IP54 se aplică:

252 Montarea de dispozitive antivibratoare pe se realizează în cazul trecerii LEA prin este necesară în cazul folosirii
conductoarele active şi de protecţie ale LEA: zone plane deschise, cu deschideri de conductoarelor de protecţie cu fibră
peste 120 m, condiţionat optică înglobată

253 Montarea dozelor de trecere este obligatorie în cazul 10 m 15 m


în care lungimea coloanelor în linie dreapta, pe
orizontală, depăşeşte:
254 Montarea fascicolelor de conductoare izolate este interzisă pe faţadele clădirilor se realizează cu izolatoare pe stâlpii
torsadate de joasă tensiune: metalici
255 Montarea fasciculelor de conductoare izolate este întotdeauna interzisă este admisă condiţionat (cu condiţia ca
torsadate ale LEA joasă tensiune. pe elemente de între fasciculul şi peretele combustibil
clădire din materiale combustibile: se interpune un material incombustibil)

256 Montarea fasciculelor LEA de joasă tensiune. pe pereţii trebuie să fie din materiale distanţa de la fascicul la sol să fie de
faţadele clădirilor se va realiza cu respectarea necombustibile şi rezistenţi din punct minimum 2 m
următoarelor: de vedere mecanic
257 Montarea liberă a conductoarelor electrice pe clădiri, este interzisă se admite condiţionat
la exterior:
258 Montarea pe materiale combustibile a este strict interzisă este admisă fără restricţii
echipamentelor electrice cu grad de protecţie
inferior IP54:
259 Montarea pe stâlpii LEA de joasă tensiune. a este interzisă este permisă numai cu acordul unităţii
diverselor obiecte ca panouri, placarde, cabluri, care exploatează linia electrică
reclame, etc.: respectivă
260 Montarea siguranţelor de j.t.pe conductoarele este interzisă este întotdeauna permisă
instalaţiei de protecţie:

261 Montarea tuburilor de protecţie a conductoarelor este strict interzisă este admisă fără restricţii
electrice de j.t. pe pardoseala combustibilă a
podurilor:
262 Montarea, pe conductoarele de protecţie, a unor interzisă permisă în anumite condiţii
elemente care pot produce întreruperea circuitului
este:
263 Motoarele electrice alimentate prin circuite separate numai cu dispozitiv de protecţie la numai cu protecţie la suprasarcini,
trebuie prevăzute pe toate fazele: scurtcircuit, pentru puteri mai mici de pentru puteri mai mici de 5 kW
5 kW
264 Nivelul de izolaţie a cablurilor este caracterizat de doar ale tensiunilor nominale ale doar ale rigidităţii dielectrice
valorile: cablurilor
265 Normativul PE 106 se aplică: numai la construcţia liniilor aeriene de la construcţia liniilor aeriene de
energie electrică cu tensiuni nominale energie electrică cu tensiuni nominale
până la 1000 V, aparţinând operatorilor până la 1000 V, indiferent de
de distribuţie caracterul de proprietate al acestora

266 Normativul PE 106 se aplică: şi liniilor electrice de joasă tensiune pe şi liniilor pentru tramvaie şi troleibuze
stâlpi folosiţi în comun
267 Normativul pentru construcţia liniilor aeriene de suprafeţelor de teren necesare condiţiilor şi principiilor de
energie electrică cu tensiuni peste 1000 v are drept construirii, exploatării şi mentenanţei dimensionare şi construire a liniilor
scop stabilirea: liniilor aeriene de energie electrică. aeriene de energie electrică;
268 Normativul privind alegerea izolaţiei, coordonarea instalaţiilor electrice pentru tracţiunea instalaţiilor electrice din medii
izolaţiei şi protecţia instalaţiilor electroenergetice de electrică explozive
c.a. împotriva supratensiunilor se aplică:

269 Nu este obligatorie dimensionarea sau verificarea în dacă sunt prevăzute cu întreruptoare dacă sunt prevăzute cu întreruptoare
condiţiile curenţilor de scurtcircuit a circuitelor automate manuale
electrice cu tensiune nominală până la 1 kV inclusiv:

270 Numărul maxim admis de posturi cu un singur post de transformare, având două posturi de transformare, având
transformatoare cu ulei, înglobate în aceeaşi clădire cel mult două transformatoare cu ulei fiecare cel mult două transformatoare
civilă cu gradul de rezistenţă la foc I, II sau III, este cu o putere maximă unitară de 1600 cu ulei cu o putere maximă unitară de
de: kVA 1000 kVA

271 Ordinea de aşezare a cablurilor electrice sub distribuţie joasă tensiune, distribuţie distribuţie de medie tensiune, fir-pilot
trotuare, dinspre partea cu clădiri înspre zona de medie tensiune, fir-pilot pentru pentru telemecanică, distribuţie joasă
carosabilă, este: telemecanică, iluminat public tensiune, iluminat public
272 Ordinea de aşezare a cablurilor pe rastele, pe grupe comanda control, energie 0,4 kV, comanda control, energie 20 kV,
de tensiune, de sus în jos, este: energie 6/ 10 kV, energie 20 kV energie 6/ 10 kV, energie 0,4 kV
273 Panoul de întindere este: distanţa măsurată pe verticală între porţiunea de linie compusă din una sau
punctele de prindere ale conductorului mai multe deschideri, cuprinsă între
la doi stâlpi consecutivi două puncte consecutive ale traseului,
în care linia îşi menţine direcţia

274 Pe circuitele secundare ale transformatoarelor de este obligatoriu să se prevadă protecţia se recomandă să nu se prevadă
curent: la suprasarcină protecţia la suprasarcina
275 Pentru asigurarea selectivităţii, între curenţii doua trepte o treapta
nominali ai fuzibilelor a două siguranţe
consecutive , diferenţa trebuie să fie de cel puţin:
276 Pentru cablurile cu tensiuni cuprinse între 10 - 30 PVC polietilena reticulata (XLPE)
kV se recomanda alegerea izolaţiei din:
277 Pentru calculul curenţilor de scurtcircuit, în cazul aceeaşi impedanţă de bază acelaşi curent
exprimării în unităţi relative, toate impedanţele
trebuie raportate la:
278 Pentru calculul curenţilor de scurtcircuit, în schemele de secvenţă homopolară; în schemele de secvenţă directă;
susceptanţa capacitivă a liniilor se neglijează:
279 Pentru circuite monofazate, conductorul neutru (N) aceeaşi secţiune ca şi conductorul de aceeaşi secţiune ca şi conductorul de
va avea: fază fază, numai pentru conductoare de
cupru
280 Pentru compensarea puterii reactive, în reţelele de baterii de condensatoare bobine de reactanţă
400 kV se utilizează:
281 Pentru construcţia LEA de joasă tensiune. utilizarea este interzisă este admisă în zonele de amplasament I
conductoarelor din oţel-aluminiu: (câmpii, dealuri, litoralul mării sau al
lacurilor, amplasamente cu obstacole
mai mici de 10 m)

282 Pentru construcţia LEA de joasă tensiune. utilizarea este interzisă este admisă pentru lucrări de reparaţii,
conductoarelor funie din aluminiu, neizolate: în baza unor justificări tehnico-
economice

283 Pentru consumatorii care prezintă regim deformant baterii de condensatoare fracţionate surse statice de putere reactivă
sau fluctuaţii rapide de sarcină (fliker), se reglabile cu tiristoare
recomandă utilizarea de:
284 Pentru dimensionarea sau verificarea diferitelor curentul dinamic nominal curentul de scurtcircuit termic
elemente ale instalaţiilor electrice la efectele echivalent
mecanice ale curentului de scurtcircuit, se ia în
considerare:

285 Pentru dimensionarea stâlpilor de lemn în regim Vânt maxim perpendicular pe linie Vânt perpendicular pe linie, simultan
normal de funcţionare, se consideră ca ipoteze de cu depunere de chiciură
calcul:
286 Pentru dimensionarea stâlpilor în regim de avarie se ruperea conductoarelor în condiţiile ruperea conductoarelor în condiţiile de
consideră, ca ipoteză de calcul: unui vânt perpendicular pe linie, vânt în lungul liniei, simultan cu
simultan cu depunere de chiciură depunere de chiciură
287 Pentru echipamentele cu tensiunea cea mai ridicată tensiunea nominală de ţinere la impuls tensiunea nominală de ţinere de scurtă
mai mare decât 245 kV, nivelul nominal de izolaţie de trăsnet durată la frecvenţă industrială
se defineşte prin:
288 Pentru echipamentele cu tensiunea cea mai ridicată tensiunea nominală de ţinere la impuls tensiunea nominală de ţinere de scurtă
mai mică sau egală cu 245 kV, nivelul nominal de de trăsnet durată la frecvenţă industrială
izolaţie se defineşte prin:
289 Pentru motoarele monofazate, protecţia contra obligatoriu pe conductorul de fază obligatoriu pe conductorul neutru
suprasarcinilor se face:
290 Pentru o linie electrică aeriană cu tensiune mai mare este diferit de zona de protecţie a liniei este diferit de zona de siguranţă a liniei
de 1 kV, culoarul de trecere (de funcţionare):

291 Pentru un circuit trifazat cu patru conductoare de 16 mm2 25 mm2


aluminiu cu secţiunea conductoarelor de fază de 35
mm2, conductorul neutru are secţiunea minimă de:

292 Pentru un element de instalaţie care se scurtcircuitul trifazat fără punere la scurtcircuitul trifazat cu punere la
dimensionează sau se verifică în condiţii de pământ pământ
scurtcircuit se ia în considerare:
293 Pentru verificarea rezistenţei de izolaţie a pardoselii cca. 0,5 m cca. 1 m
trebuie efectuate cel puţin trei măsurări în acelaşi
amplasament; una din aceste măsurări se efectuează
la o distanţă de orice conductor extern accesibil din
amplasament de:

294 Peretele de separaţie între celule la staţiile interioare plin numai pentru înălţimea plin pe toata înălţimea celulei;
de medie tensiune se va prevedea: întrerupătorului
295 Platforma unui post de transformare aerian, amplasat 1,5 m 2,5 m
pe 2 stâlpi, trebuie montată la o înălţime de:

296 Plăcile de acoperire a canalelor de cabluri se în exterior în încăperi sau zone fără pericol de
realizează, de preferinţă, din dale de beton armat: incendiu
297 Plăcile de acoperire a canalelor de cabluri se în exterior în încăperi sau zone fără pericol de
realizează, de preferinţă, din tablă striată: incendiu
298 Postul de transformare aerian are: celule de 20 kV stâlp/ stâlpi
299 Postul de transformare de stâlp este acela al cărui pe o construcţie specială de stâlpi direct pe stâlpii liniilor electrice
echipament, inclusiv transformatorul, este instalat în aeriene
exterior:
300 Posturile de transformare situate în mediul rural sau nu vor avea ferestre; pot avea ferestre protejate cu plasa de
cele cu regim de construcţie similar în mediul urban: sârma;

301 Pozarea cablurilor se recomandă a fi făcută: în fluxuri separate pentru cablurile de în fluxuri separate pentru cablurile de
comandă control şi telemecanică faţă energie de tensiuni diferite;
de cele de energie;
302 Pozarea cablurilor în pământ, în straturi suprapuse este interzisă se admite pe bază de justificare
(etajate): tehnico-economica atunci când soluţia
rezultă ca favorabilă faţa de cea de
pozare într-un singur strat

303 Pozarea cablurilor pe partea carosabilă a străzilor: este interzisă este soluţia adoptată de regulă

304 Presiunea dinamică de bază, dată de vânt pe altitudine chiciură


conductoarele LEA de joasă tensiune, depinde de:

305 Prevederile pentru instalaţii electrice în încăperi cu încăperi cu cadă de baie fixă (cadă de încăperi cu cadă de baie sau duş pentru
cadă de baie sau duş din normativul I 7 se aplică baie) sau duş şi zonelor învecinate, tratament medical
pentru: conform recomandărilor standardului
SR HD 60364 – 7 – 701.

306 Prevederile normativului I 7 – 2011 se aplică la clădirilor cu funcţiuni agroindustriale minelor şi carierelor
proiectarea, execuţia şi exploatarea instalaţiilor şi agrozootehnice
electrice aferente:
307 Prevederile normativului I 7 – 2011 se aplică la clădirilor cu funcţiuni agroindustriale protecţiei clădirilor împotriva
proiectarea, execuţia şi exploatarea instalaţiilor şi agrozootehnice trăsnetelor
electrice aferente:
308 se admite necondiţionat este interzisă, fără excepţii

Prin încăperile de producţie electrică, trecerea


conductelor cu fluide:

309 Prizele cu tensiunea de 230 V sunt întotdeauna: în construcţie capsulată cu contact de protecţie
310 Protecţia cablurilor împotriva curenţilor de doar în anumite cazuri speciale siguranţe fuzibile
scurtcircuit se realizează:
311 Protecţia circuitelor împotriva supracurenţilor neapărat a tuturor conductoarelor de regulă numai a conductorului în
electrici, care se prevede pe toate conductoarele de active care este detectat supracurentul
fază, trebuie să producă deconectarea:

312 Protecţia la supracurenţi a bateriilor de întreruptoare manuale siguranţe fuzibile


condensatoare de joasă tensiune se realizează prin :

313 Protecţia la suprasarcini şi protecţia la scurtcircuit trebuie asigurate prin dispozitive de pot fi asigurate printr-un singur
protecţie separate dispozitiv de protecţie
314 Protecţia motoarelor electrice împotriva întreruperii întotdeauna rapidă întotdeauna temporizată
sau scăderii tensiunii de alimentare şi restabilirea ei
ulterioară este o protecţie:
315 Protecţia motoarelor electrice împotriva întreruperii la motoarele cu puteri peste 5 kW dacă o întrerupere a sursei de
sau scăderii tensiunii de alimentare şi restabilirea ei alimentare sau o scădere a tensiunii
ulterioară se prevede: poate produce o condiţie periculoasă, o
deteriorare a maşinii sau afectarea
activităţii în curs de desfăşurare

316 Protecţia motoarelor împotriva încălzirilor anormale 2 kW 3 kW


trebuie să fie asigurată, de regulă, pentru fiecare
motor a cărui putere nominală este mai mare de:
317 Protecţia posturilor de transformare noi de 3-35 kV descărcătoare cu rezistenţă variabilă pe descărcătoare cu coarne
cu intrare aeriană, împotriva loviturilor directe de bază de oxizi metalici
trăsnet şi împotriva undelor de supratensiune de
trăsnet care se propagă pe LEA se realizează cu:

318 Protecţia unui motor trifazat împotriva pe toate conductoarele de fază şi pe pe două conductoare de fază
suprasarcinilor trebuie să fie prevăzută: conductorul neutru

319 Protecţia unui motor trifazat împotriva pe un conductor de fază pe toate conductoarele de fază
suprasarcinilor trebuie să fie prevăzută:

320 Punctul de alimentare este: staţie de conexiuni de medie tensiune, staţie de transformare 110kV/20 kV
destinată alimentării unor posturi de sau staţie de conexiuni şi transformare
transformare de 100 kV/20kV
321 Puterea bateriei de condensatoare de joasă tensiune, 30% din puterea nominală a 20% din puterea nominală a
fără aparataj de deconectare propriu, racordată la transformatorului transformatorului
bornele unui transformator ca baterie fixă pentru
compensarea consumului de putere reactivă de mers
în gol, trebuie să fie mai mică de 100 kVAr şi nu
trebuie să depăşească:

322 Puterea instalată pe un circuit monofazat de prize 1 kW 1,5 kW


din clădirile de locuit şi social - culturale este de:

323 Puterea reactivă a bateriei de condensatoare în cazul cel mult 70% din puterea de mers în cel mult 80% din puterea de mers în
compensării locale (individuale) la receptoare de gol a receptorului gol a receptorului
putere mare (motor asincron, transformator) trebuie
să compenseze:

324 Puterea transformatorului care se montează în 100 kVA 160 kVA


posturi pe stâlpi nu va depăşi, de regula:
325 Racordarea la bornele receptoarelor a bateriilor de se realizează obligatoriu cu posibilitate se poate realiza direct, fără aparataj de
condensatoare de joasă tensiune cu puteri sub 100 de deconectare manuală deconectare propriu
kVAr:
326 Racordul electric este partea din branşament linia electrică aeriană sau subterană şi firida de branşament şi coloană sau
cuprinsă între: firida de branşament colonele electrice
327 Racordurile şi coloanele electrice se dimensionează 0,5 % pentru racordurile electrice 10 % pentru racordurile electrice
astfel încât să fie îndeplinite condiţiile de cădere de subterane, respectiv 1% pentru subterane, respectiv 5% pentru
tensiune. Acestea nu trebuie să depăşească: racordurile electrice aeriene şi pentru racordurile electrice aeriene şi pentru
coloanele electrice colective sau coloanele electrice colective sau
individuale individuale

328 Ramificaţiile din distribuţiile cu conductoare conductoarele electrice din traseul să solicite cu tracţiune redusă
electrice libere montate pe izolatoare în interiorul principal să poată suporta eforturile de conductoarele electrice din traseul
clădirilor se fixează astfel încât: tracţiune suplimentare principal
329 Raportul de transformare RT/XT în funcţie de scade creşte
mărimea transformatorului:
330 Raza minimă de curbură a unui cablu de 20 kV cu 15 x diametrul cablului 25 x diametrul cablului
izolaţie din material sintetic, este:
331 Reactanţa supratranzitorie longitudinală a maşinii cu 5s înaintea scurtcircuitului în momentul scurtcircuitului
sincrone este reactanţa calculată:
332
este legat la pământ printr-o rezistenţă
sau reactanţă suficient de mică pentru a are o legătură cu pământul realizată
Reţea cu neutrul izolat este o reţea electrică al cărei reduce oscilaţiile tranzitorii şi a prin aparate de măsurare, de protecţie
punct neutru îmbunătăţii condiţiile de funcţionare sau de semnalizare, având o impedanţă
selectivă a protecţiei contra defectelor foarte mare
la pământ

333
este legat la pământ printr-o rezistenţă
sau reactanţă suficient de mică pentru a
Reţea cu neutrul legat la pământ este o reţea reduce oscilaţiile tranzitorii şi a
este legat la pământ direct
electrică al cărei punct neutru îmbunătăţii condiţiile de funcţionare
selectivă a protecţiei contra defectelor
la pământ
334 Reţeaua de tip IT se utilizează: numai cu dispozitiv de control fără a fi necesară luarea unor măsuri
permanent al izolaţiei conductorului anumite
neutru faţă de pământ şi/sau
declanşarea automată în caz de defect

335 Rezistenţa de izolaţie a unui circuit (de joasă mai mică de 0,5 MΩ mai mare sau egala cu 1 MΩ
teniune) cu tensiune nominală > 500 V se măsoară
în c.c. şi trebuie să aibă o valoare:
336 Rezistenţa în timp la foc a peretelui dintre 3 ore 5 ore
transformatoarele de putere, va fi cel puţin:
337 Săgeata conductorului de protecţie, la starea de trebuie să fie egală cu săgeata nu trebuie să depăşească săgeata
săgeată maximă: conductorului activ conductorului activ

338 Săgeata stâlpilor de beton din LEA peste 1 kV: se normează numai la stâlpii de nu se normează
susţinere având o înălţime de peste 20
m
339 Sârmele de oţel utilizate la realizarea conductoarelor se protejează împotriva coroziunii prin se protejează împotriva coroziunii cu
funie de oţel şi a inimii de oţel a conductoarelor zincare clasa 2-a grund epoxidic
aluminiu - oţel destinate liniilor electrice aeriene cu
tensiuni mai mari de 1 kV:

340 Schema de legare la pământ de tip TN-S, în care un când trebuie separate PE şi N pentru la ultimul tablou spre consumator
conductor de protecţie distinct este utilizat pentru asigurarea funcţionării protecţiei
întreaga schemă, se utilizează:
341 schemele de secvenţă directă, inversă, schemele de secvenţă directă, inversă,
Schema echivalentă de calcul în cazul producerii
unui scurtcircuit monofazat cu arc electric se obţine homopolară şi o impedanţă egală cu de homopolară şi o impedanţă egală cu de
din trei ori impedanţa arcului electric, trei ori impedanţa arcului electric,
conectate în serie conectate în paralel
342 Schema echivalentă de calcul în cazul producerii
unui scurtcircuit al unei faze a reţelei trifazate direct schemele de secvenţă directă, inversă, schemele de secvenţă directă, inversă
la pământ (monofazat, fără arc electric) se compune homopolară conectate în paralel şi homopolară conectate în serie
din:
343 Schema electrică de conexiuni trebuie să permită întotdeauna se admite să nu se prevadă o separare
separarea de lucru a unor părţi ale instalaţiei: de lucru specială pentru unele elemente
din schema electrică

344 Schema electrică monofilară din figură se utilizează de tensiune nominală ≥ 220 kV; de tensiune nominală < 220 kV;
în staţii:
L

345 Schema pentru calculul curenţilor de scurtcircuit, pentru toate cele trei faze, în ambele numai pentru o fază, în ambele cazuri
dacă se aplică teoria componentelor simetrice în cazuri
cazul scurtcircuitelor simetrice şi nesimetrice, se
întocmeşte:

346 Scurtcircuitul departe de generator reprezintă un componentei simetrice de c.a. rămâne componentei simetrice de c.a. scade
scurtcircuit în timpul căruia valoarea: practic constantă
347 Se admit doze comune pentru circuitele de iluminat dacă acestea funcţionează la aceeaşi întotdeauna
normal, de prize, de comandă şi de semnalizare: tensiune

348 Se admite alimentarea a mai multor receptoare 8 kW 10 kW


electrice de forţă de aceeaşi natură şi destinaţie (de
ex. motoare) prin acelaşi circuit de j.t. prevăzut cu
protecţie comună la scurtcircuit, dacă puterea totală
instalată nu depăşeşte:

349 Se admite ca părţi ale instalaţiei, care sunt în mod nu se admite se admite, dar în astfel de situaţii
normal separate, să fie conectate pentru scurte trebuie să se prevadă măsuri în vederea
intervale de timp (de exemplu, în cursul executării evitării eventualelor accidente de
unor manevre), chiar dacă în aceste intervale de timp persoane în cazul unui scurtcircuit
putererea de scurtcircuit depăşeşte valoare nominală
pentru care este dimensionată instalaţia?.
350 Se admite condiţionat instalarea, în încăperi 1260 kVA inclusiv 1030 kVA inclusiv
comune cu instalaţiile de distribuţie de înaltă şi joasă
tensiune, de cel mai simplu tip, a două
transformatoare de putere în ulei cu o putere totală
de:

351 Se admite montarea la etajul I al clădirilor a 400 kVA 630 kVA


transformatoarelor de putere cu ulei, condiţionat,
când acestea au puteri de până la:
352 Se consideră atingere directă: contactul persoanelor sau animalelor contactul direct al persoanelor sau al
domestice sau de crescătorie cu mase animalelor cu părţi active
puse accidental sub tensiune datorită
unui defect electric

353 Se consideră atingere indirectă: contactul nemijlocit sau prin contactul persoanelor sau animalelor
intermediul unui element conductor al domestice sau de crescătorie cu părţi
persoanelor sau animalelor domestice ale unei instalaţii electrice
sau de crescătorie cu părţi active ale
unei instalaţii electrice

354 Se poate renunţa, în anumite condiţii, la prevederea de protecţie împotriva scurtcircuitelor de protecţie împotriva supratensiunilor
unui dispozitiv de protecţie împotriva
suprasarcinilor la reţelele IT, în cazul în care fiecare
circuit neprotejat împotriva suprasarcinilor este
protejat printr-un dispozitiv:

355 Se prevede accesul pe la ambele capete pe 10 m 3m


coridoarele din dreptul tablourilor de distribuţie
formate din mai multe panouri având o lungime mai
mare de:

356 Se recomanda ca numărul de manşoane de legătura 4 bucăţi


pe 1 km de linie nou-construita, pentru cabluri cu
tensiuni de 1-30 kV, sa fie de maximum: 6 bucăţi
357 Se recomandă ca legăturile pentru curenţi din 50 A 100 A
interiorul tablourilor de joasă tensiune să fie
realizate din bare pentru curenţi mai mari de:
358 Se recomandă ca montarea instalaţiilor electrice de în aceeaşi încăpere în încăperi separate
interior cu tensiunea până la şi peste 1000V să fie
amplasate:
359 Se va prevedea o rezerva de cablu la pozarea necesara refacerii o data a manşonului necesara refacerii de doua ori a
cablurilor de energie si de comanda control, având, manşonului respectiv
la manşoane, lungimea minima:
360 Secţiunea conductoarelor active ale unui cablu se curentul maxim de durată, căderea de curentul maxim de durată, solicitarea
determină având în vedere următoarele criterii de tensiune, secţiunea economică termică la scurtcircuit, căderea de
dimensionare şi verificare: tensiune

361 Secţiunea economică a conductoarelor cablurilor cheltuieli de investiţii minime cheltuieli de exploatare minime
este secţiunea pentru care se realizează un regim
optim economic, corespunzător unor:
362 Secţiunea minimă admisă a conductorului de fază 2,5 mm2 cupru 1,5 mm2 cupru, 2,5 mm2 aluminiu
pentru circuitul unui receptor electrocasnic
monofazat cu putere de peste 2 kW este de:
363 Secţiunea minimă admisă pentru conductoare de 2,5 mm2 cupru, 1,5 mm2 cupru, 2,5 mm2 aluminiu
fază din circuite pentru prize monofazate în
instalaţiile electrice din interiorul clădirilor este de:

364 Secţiunea nominală a unui conductor funie alcătuit valorile rotunjite ale secţiunilor ambele valoarea secţiunii celei mai mari dintre
din două metale se exprimă prin: metale cele două (aferente celor două metale)

365 Secţiunea unui cablu de alimentare a unui tablou puterea absorbită de consumatori tipul terenului pe care se amplasează
general se determină ţinând cont de:
366 Secţiunile cablurilor de comandă – control, din 1 mmp 1,5 mmp
cupru, folosite la circuitele secundare ale
transformatoarelor de curent, nu trebuie să fie mai
mici de:
367 Secţiunile conductoarelor de fază trebuie să fie tipului reţelei (LEA sau LES) stabilităţii termice în regim de lucru
corespunzătoare din punct de vedere al: permanent sau intermitent al
receptoarelor
368 Secţiunile transversale ale coloanelor electrice 3 x 50 + 25 mmp 3 x 70 + 35 mmp
colective din blocurile de locuinţe nu trebuie să
depăşească, în cazul utilizării aluminiului:
369 Secţiunile transversale minime admise ale cablurilor 1 mmp pt. conductoarele de cupru si 1,5 mmp pt. conductoarele de cupru si
de energie nu trebuie sa fie mai mici de: 2,5 mmp pt. conductoarele de aluminiu 4 mmp pt. conductoarele de aluminiu

370 Separarea de lucru trebuie să fie făcută: de regulă, pe toate părţile. o separare de lucru numai pe o singură
parte (spre alimentare) este admisă în
cazurile în care nu poate să apară
tensiunea inversă pe partea din
instalaţie care nu a fost separată.

371 Siguranţele cu capac filetat trebuie să fie montate în conductoarele de alimentare să fie conductoarele de plecare spre
aşa fel încât: legate la şuruburile de contact consumatori să fie legate la şuruburile
de contact
372 Sigutanţele fuzibile sunt dispozitive care protejează: numai la curenţi de suprasarcină numai la curenţi de scurtcircuit

373 Simbolul literar I utilizat pentru notarea schemei de izolarea tuturor părţilor active faţă de legarea directă la pământ a unui punct
legare la pământ de tip IT are următoarea pământ, sau legarea la pământ a unui activ – neutrul, în cazul în care acesta
semnificaţie: punct printr-o impedanţă de este accesibil sau a unui conductor de
valoare foarte mare. fază, în cazul în care neutrul nu este
accesibil;

374 Simbolul literar T utilizat pentru notarea schemei de izolarea tuturor părţilor active faţă de legarea directă la pământ a maselor
legare la pământ de tip IT are următoarea pământ, sau legarea la pământ a unui instalaţiei
semnificaţie: punct printr-o impedanţă de valoare
foarte mare.
375 Simbolul literar T utilizat pentru notarea schemei de izolarea tuturor părţilor active faţă de legarea direct la pământ a maselor
legare la pământ de tip TN are următoarea pământ, sau legarea la pământ a unui instalaţiei, independent de eventuala
semnificaţie: punct printr-o impedanţă de valoare legare la pământ a unui punct al
foarte mare. alimentării

376 Sistemele de bare colectoare precum şi derivaţiile faza L1 - roşu închis, faza L2 - galben, faza L1 - negru, faza L2 - verde
acestora, din tablourile electrice de joasă tensiune se faza L3 - albastru închis galben, faza L3 - roşu închis
marchează prin vopsire, astfel:
377 Sistemele de jgheaburi (SJ) şi tuburi profilate (STP) 3cm de locurile din materiale 1 cm de locurile din materiale
se recomandă să fie montate la distanţe de minim: combustibile a uşilor şi ferestrelor şi de combustibile a uşilor şi ferestrelor şi de
10 cm de pardoseală 5 cm de pardoseală
378 Sistemul de evacuare a uleiului din cuva unui 10 cm 20 cm
transformator, se realizează prin ţevi cu diametrul
de:
379 Staţiile de transformare exterioare amplasate în zone înalt semiînalt
poluate (niveluri de poluare III şi IV) se realizează
în sistem constructiv de tip:
380 Stâlpii de intervenţie pot fi: numai de susţinere de întindere
381 Stâlpii de intervenţie se dimensionează: numai în regim normal numai în regim de avarie
382 Stâlpii de intervenţie: se folosesc pe perioada normală a nu se folosesc la liniile electrice
funcţionare a liniei electrice aeriene

383 Stâlpii de întindere sunt utilizaţi pentru: fixarea conductoarelor, prin întindere, fixarea conductoarelor, prin întindere,
la capetele liniei ca puncte de sprijin, in lungul liniei

384 Stâlpii de lemn de susţinere din LEA peste 1kV se ruperea conductoarelor în condiţiile ruperea conductoarelor în condiţiile de
dimensionează în regim de avarie considerându-se unui vânt perpendicular pe linie, vânt în lungul liniei, simultan cu
ipotezele de calcul: simultan cu depunere de chiciură depune de chiciură

385 Stâlpii de lemn folosiţi la executarea liniilor în alveolă de beton în pământ prin fundaţii burate
electrice aeriene se montează:
386 Stâlpii de lemn folosiţi la executarea liniilor cu răşini cu grunduri de exterior
electrice aeriene trebuie să fie impregnaţi:
387 Stâlpii de susţinere echipaţi cu izolatoare suport: se verifică în regim normal de nu se verifică în regim de avarie
funcţionare şi în regim de avarie
388 Stâlpii de susţinere se folosesc: în mod curent pe linii pentru susţinerea pentru fixarea conductoarelor prin
conductoarelor întindere
389 Stâlpii metalici din LEA de joasă tensiune se vor vopsire grunduire
proteja împotriva agenţilor corosivi prin:
390 Stâlpii se dimensionează prin calcul pe baza în regim normal de funcţionare şi în numai în regim de avarie
încărcărilor de calcul: regim de avarie
391 Stâlpii şi accesoriile din beton se prevăd cu în mod obligatoriu numai în cazul stâlpilor pe care este
dispozitive de legare la pământ a părţilor metalice: montat aparataj

392 Stâlpii terminali se folosesc la: remedierea temporară a unor porţiuni fixarea conductoarelor prin întindere la
de linii avariate capetele liniei
393 Supunerea legăturilor electrice la eforturi de este permisă întotdeauna este permisă în cazul conductoarelor de
tracţiune: cupru
394 Tabloul de distribuţie de j.t. trebuie montat: în plan orizontal perfect vertical şi bine fixat

395 Tablourile de distribuţie din locuinţe se pot instala 2 m 2,3 m


astfel încât înălţimea laturii de sus a tablourilor faţă
de pardoseala finită să nu depăşească:
396 Tablourile de distribuţie se vor executa . numai în construcţie deschisă numai în construcţie închisă (protejată)

397 Temperatura maximă a unui conductor al unui cablu, suma dintre temperatura mediului şi a temperatura de suprasarcină
în regim permanent, este: supratemperaturii datorată curentului
de sarcină
398 Temperatura minimă dintr-o încăpere cu personal 10°C 13°C
permanent de exploatare a instalaţiilor electrice cu
tensiune mai mare de 1 kV, nu trebuie să scadă sub:
399 Temperaturile maxime de scurtă durată ale 375°C - 400°C, în funcţie de materialul valorile limită admise de normele
componentelor cablurilor nu trebuie să depăşească: de izolare, respectiv materialul producătorului
mantalei exterioare şi de umplutură

400 Tensiunea maximă de serviciu a liniei electrice de valoarea eficace a tensiunii între faze: valoarea eficace maximă a tensiunii
joasă tensiune, Um, este: între faze, care poate să apară în
condiţii normale de funcţionare în
orice punct al liniei, într-un moment
oarecare

401
Tensiunea sursei echivalente de tensiune (cUn)/√3
-este tensiunea ideală a sursei, care se aplică în
punctul unde se produce scurtcircuitul, în reţeaua directă (pozitivă) inversă (negativă)
de succesiune ........................... , ca singura
tensiune activă a sistemului

402 TFJP reprezintă abrevierea pentru: tensiunea foarte joasă de protecţie tensiunea foarte joasă de securitate

403 Timpul minim de deconectare a unui scurtcircuit suma dintre timpul cel mai scurt de timpul cel mai scurt de acţionare al
reprezintă: acţionare al protecţiei şi cel mai scurt protecţiei
timp de deschidere al întreruptorului

404 Toate elementele reţelei care intervin în calculul impedanţele lor rezistenţele lor
curenţilor de scurtcircuit se introduc în schema de
calcul prin:
405 Transformatoarele de putere în ulei se prevăd cu 1 tona 1,2 tone
cuve cu colectoare proprii de ulei sau cu scurgere la
un colector comun sau la alte cuve, daca au cantităţi
de ulei de peste:

406 Transformatoarele montate pe 2 stâlpi, sunt 2,5 m 3,5 m


amplasate la o înălţime de cel puţin ...... măsurată de
la pământ până la elementele neizolate care sunt sub
tensiune
407 Traseele subterane de cabluri se marchează prin întotdeauna atunci când în desenele de execuţie,
borne de marcare la suprafaţă sau prin tăbliţe de traseele de cabluri nu pot fi indicate pe
marcaj pe clădiri: plan prin cote faţă de construcţii fixe

408 Traversarea LEA de joasă tensiune peste construcţii este permisă dacă distanţa minimă pe este permisă condiţionat, în funcţie de
în care se prelucrează sau depozitează substanţe verticală între LEA şi construcţie este tipul construcţiei
combustibile, inflamabile sau cu pericol de incendiu de minim 2 m
(explozie):

409 Traversarea liniilor de contact pentru tramvai sau se face cu LEA cu conductoare izolate este interzisă
troleibuz de către LEA de joasă tensiune: torsadate
410 Tuburile şi ţevile metalice sau din material plastic numai aparent numai îngropat
din instalaţiile electrice de j.t. se instalează:
411 în planul vertical care trece prin
Unghiul de protecţie al conductoarelor de protecţie,
punctul de săgeată maximă,
de referinţă, pentru dimensionarea unei linii la stâlpul liniei electrice aeriene
electrice aeriene, se consideră cel realizat perpendicular pe axa liniei electrice
aeriene protejate
412 Utilizarea conductelor metalice pentru apă drept este recomandată este permisă condiţionat
conductoare de protecţie:
413 Valoarea curentului maxim admisibil într-un lungimea circuitului materialul conductorului
conductor în regim permanent de lucru se stabileşte
în funcţie de:
414 Valoarea curentului maxim admisibil într-un modul de montare natura izolaţiei conductorului
conductor în regim permanent de lucru se stabileşte
în funcţie de:
415 Valoarea rezistenţei de dispersie a prizei de pământ 5 Ω 10 Ω
artificiale pentru o instalaţie de paratrăsnete, în cazul
în care priza de pământ se execută separat faţă de
prizele de pământ pentru instalaţiile electrice,
trebuie să fie cel mult:
416 Valoarea rezistenţei de dispersie a prizei de pământ 5Ω 10 Ω
naturale pentru o instalaţie de paratrăsnete, în cazul
în care priza de pământ se execută separat faţă de
prizele de pământ pentru instalaţiile electrice,
trebuie să fie cel mult:

417 Verificarea aparatelor electrice la solicitări mecanice scurtcircuitul monofazat scurtcircuitul bifazat cu punere la
în cazul curenţilor de scurtcircuit se face luându-se pământ
în considerare, de regula:
418 Verificarea aparatelor electrice la solicitări mecanice valoarea de vârf a curentului de curentul de scurtcircuit permanent
în cazul curenţilor de scurtcircuit se face verificând scurtcircuit (kAmax) (kA)
….......…. în raport cu curentul dinamic nominal al
aparatului:

419 Verificarea aparatelor şi a căilor de curent la PE 101 PE 102


scurtcircuit se face în conformitate cu prevederile
prescripţiei tehnice:
420 Verificarea liniilor electrice aeriene cu tensiunea de regulă, numai la efectele dinamice de regulă, numai la efectele termice
nominală de 110 kV sau mai mare se verifică, în
condiţiile curenţilor de scurtcircuit:
421 Zona de protecţie a cablurilor cu tensiunea mai mare 75 m 150 m
de 1 kV pozate sub apă, trebuie să aibă o lăţime de:
Varianta c
6mm 2

I7/2011 art.5.1.7.2
tensiunea foarte joasă de securitate I7/2011 cap.2

zincare PE 106 art. 36

din subsolul sau demisolul clădirii PE 101art 5.4.9


printr-o încăpere tampon

beton sau scândura PE 101art 5.1.6 b

produce eforturi comparabile cu cele PE 106 art. 21


pe stâlpi sau conductoare

NTE 007art 5.3.1 a


1 … 1,2 m

c) 0,9....1,0 m NTE 007art 5.3.1 a

trebuie să fie de minim 50 cm NTE007 art.61

de simultaneitatea sarcinilor în regim I7/2011 art.5.3.1.2


normal şi de pornire

cerinţele luminotehnice I7/2011 art.5.4.16


din una sau din două surse, conform I7/2011 art.3.4.1
opţiunii consumatorului
dintr-un circuit de prize I7/2011 art.5.4.13

distanţa măsurată pe verticală între NTE 003 cap III


punctele de prindere ale conductorului
la doi stâlpi consecutivi

este permisă, dar nu se recomandă. PE 102/ 2.12_f)

I7/2011 art.5.1.6.11
este interzisă

nu există în prescripţiile energetice o PE 102 sau PE 107 2.7/P102


astfel de recomandare PE107_5.2.3a),b)
este opţiunea proiectantului I7/2011 art.3.0.3.4

în toate cazurile pe terenuri aparţinând PE 101art 2.1.2 si 2.1.4


domeniului public

se admite condiţionat I7/2011 art.3.0.3.5

este interzisă PE 106 art. 105


respectând o distanţă minimă pe PE 106 art. 117
orizontală egală cu inălţimea celui mai
apropiat stâlp al LEA
nu trebuie verificate la solicitări în PE 103art 5.10
condiţii de scurtcircuit

solicitări mecanice şi termice PE 103art 5.10

de preferinţă polietilenă reticulată NTE 007 art.30


(XLPE),

indiferent, în interior sau exterior (în PE 120art 4.4.4


normele tehnice nu există o astfel de
recomandare)
110kV PE 120art 4.1.4

în reţelele de 110 kV PE 120art 4.101+4.1.1

punctul de delimitare între distribuitor PE 155/1.2.1


şi consumator, reprezentat de bornele
contorului
Numai cablu de joasă tensiune (sub NTE 007 cap II art.7
1kV) folosit în circuitele primare ale
instalaţiilor de utilizare a energiei
electrice, în curent alternativ sau
continuu
Se admite să fie instalate în acelaşi tub, NTE 007 art.62 pct.1 lit b
în anumite condiţii, numai cablurile
care deservesc acelaşi aparat sau
receptor

c) 20 kV inclusiv. NTE 007art 4.2.5

Cupru sau Aluminiu (normele tehnice NTE 007art 4.2.2


nu precizează)
30 cm NTE 007art 8.1.5

NTE 006art. 9c
reţeaua de 110 kV buclată

impedanţa pozitivă mai mică decât NTE 006art. 9e


impedanţa negativă

scurtcircuitul este alimentat într-un NTE 006art. 9a


singur punct al reţelei de alimentare cu
energie electrică
trebuie legate la pământ numai în PE 102 4.7.6
anumite situaţii
otel PE 102 4.8.2.c

atunci când curenţii care se închid prin PE 101 art.3.8


pământ în caz de scurtcircuit sunt mici.
la care echipamentul este complet PE 102 art.1.2.2. lit e
închis în carcase de protecţie, etanşe
faţă de aerul atmosferic

este admisă gruparea pe acelaşi panou PE 102/4.4.7


(dulap), în anumite condiţii
30 de apartamente PE 155/2.1.6

consumatorilor industriali şi similari PE 120art 4.1.4

în nodurile de interconexiune ale SEN. PE 120art 4.1.1

pot avea doua secţiuni dacă lungimea PE 155/3.3.1


coloanelor depăşeşte 10m
noţiunea de ,,conductoare de protecţie" NTE 003 cap III
este prevăzută numai în reglementările
aferente reţelelor de joasă tensiune

medie tensiune NTE 003 art 26

galbenă PE 101art 6.8.7 b

nu are prevăzută prin normative o PE 106 art.67 lit.b


anumită dispunere
PE 155/3.2.3
doar dacă secţiunea conductorului nu
are valoare constantă pe toată lungimea
coloanei
în circuitele monofazate cu trei I7/2011 art.5.2.4.6.1 lita, b
conductoare şi în circuitele polifazate
indiferent de secţiunea conductoarelor
de fază

la borna conectata la partea filetata a I7/2011 art.5.4.19


duliei
pătrat NTE 007 art 2.6.1 e

aparate debroşabile. PE 102/ 3.7

conductorul PEN I7/2011 cap.2 lit.P

elemente conductoare din instalaţie I7/2011 cap.2 lit.P


aflate sub tensiune

curentul de scurtcircuit de şoc NTE 006art.16 a3

impedanţele în ohmi se modifică dar PE 134art 3.2


impedanţele în unităţi relative nu se
modifică
este întotdeauna permisă PE 106 art. 123

15% NTE 006art.14

atinge direct stâlpul sau un conductor


de protecţie (când el există)
NTE 001/03/00 art.3.46 *
oricare dintre cele două metode NTE 001art.5.2.1 a
prezentate la variantele a) şi b)

oricare dintre metoda convenţională NTE 001art.5.2.1 b


sau metoda statică

1m i7/2011 art.5.3.3.24

prevăzute cu glob, respectiv cu difuzor I7/2011 art.5.4.19

I7/2011 art.5.4.20
difuzor

baterii de condensatoare în trepte PE 120art 4.2.8


prin utilizarea de izolatoare cu aceleaşi NTE 001art.3.22 a
caracteristici electrice şi prin mărirea
numărului acestora pe ramură

calculul tensiunii reţelei PE 134art 3.2

de protecţie şi de neutru I7/2011 art.5.1.4.3.1

alb pentru poziţia închis PE 102 4.9.10

supracurentul rezultat dintr-un PE 103art 3.4


scurtcircuit datorat unui defect

valoarea medie a curentului de PE 134art 2.14


scurtcircuit dintre momentul producerii
scurtcircuitului şi momentul
funcţionării protecţiei

oţel cu secţiunea minimă de 150 mm 2 PE 102 art.4.8.10

în spaţiul respectiv nu se pot monta I7/2011 art.3.0.2.5


echipamente electrice

toate conductoarele de fază I7/2011 art.5.3.1.7.2.1

proiectantul decide montarea de PE 106 art.56


izolatori de ancoră sau legarea ancorei
la priza de pământ a stâlpului
se pot amplasa transformatoare cu PE 101art 5.1.2
izolaţie electrică uscată sau cu fluide
incombustibile.
realizează funcţia de protecţie prin NTE001/03/00 art3.49
reducerea nivelului supratensiunilor. *
deschiderea convenţională, la care PE 106 capII
punctele de prindere ale conductoarelor
se găsesc în acelaşi plan orizontal,
terenul este plan, iar la săgeata maximă
gabaritul la sol al liniei este cel minim.

criteriilor constructive PE 155 art.2.1.1.

de simultaneitatea sarcinilor în regim I7/2011 art.5.3.1.2


normal şi de pornire

este obligatorie numai pentru liniile cu PE 103/92 art1.4


tensiune nominală mai mare de 20 kV.

16 mmp NTE 003 art 28

35 mmp NTE 003 art 28

la efectele termice PE 103 art 5.8+art.6.13+art.29


din NTE 007
solicitări electromagnetice PE 103 art 5.6+cap.5 PE111/4

de 3 ori greutatea corpului de iluminat I7/2011 art.5.4.21


utilizat

în plan orizontal, iar în cazuri bine PE 102/4.8.10


motivate în plan vertical
60 cm în montaj orizontal si 100 cm în NTE 007art 5.2.1 a
montaj vertical

distanţa determinată de condiţiile PE 102 art.1.2.1 lit i


împiedicării apropierii periculoase de
părţile sub tensiune ale personalului de
exploatare sau ale utilajelor de
exploatare şi de reparaţii, cu
respectarea normelor de protecţie a
muncii în vigoare pentru instalaţii
electrice.

tipul izolaţiei PE 101 art.1.2.1 lit f

80 m NTE 007art 8.2.5

1m PE 155 art.3.1.1

între partile conductoarelor flexibile PE 101art 4.2.2 si 5.2.2


sub tensiune si alte părţi subtensiune
sau legate la pământ.
2,5 m PE 106 art. 64

2 kW I7/2011 art.5.3.2.3

instalaţii de semnalizare I7/2011 art.4.3.2.2.1

PE 132/03 art 10.4


de OL-AL
*
faptul că nerespectarea unei astfel de PE 101 art.1.2.3
prevederi trebuie justificată
întotdeauna în proiect
trebuie să poată fi deconectat I7/2011 art.5.5.2.3
individual
400 kV NTE 003art 37

cu straturi de pământ succesive de 40 PE 106 art.52


cm. pământ bine compactat
sunt utilizate şi ca prize naturale ale NTE 003 art.111
stâlpilor; conectarea electrică a
armăturilor din fundaţii este opţională,
în funcţie de caracteristicile terenului

transformatoarelor PE 134art 3.2


2m PE 106 art. 69

în orice spaţiu I7/2011 art.7.21.13

este admisă numai pentru conductoare I7/2011 art.5.2.12.1.4


de cupru
cuprinde cel puţin 2 ventilatoare de PE 101 art 5.1.9
mare putere.

dacă se prevede o separare cu pereţi PE 101 art.2.1.12 lit.c


antifoc între instalaţiile electrice şi
construcţiile vecine

trebuie să fie de tip deschis


PE 102/1986 art.2.5 *
arcul electric PE 103 art 5.9

prin sudare PE 101 art 6.7.1 f

reglementările tehnice nu fac referire NTE 003 art.79


la modul de îmbinare a elementelor
stâlpilor
admisă doar pentru tuburi cu diametru I7/2011 art.5.2.12.3.4
mai mic de 16 mm

80º C I7/2011 art.4.3.2.14


sunt pentru TFJS sau TFJP cu o I7/2011 art.7.1.5
tensiune nominală între 12 V şi 24 V
tensiune alternativă
impedanţele de scurtcircuit NTE 006 art. 9d

NTE 006 art. 9h


admitanţele paralele (sarcinile)

toate impedanţele la tensiunea la care PE 134 art 4.2


are loc defectul

se calculează pe bază de formulă PE 134 art 3.2

se admite egalitatea lor în cazul unui PE 134 art 3.2


scurtcircuit departe de generator;
peste 2m I7/2011 art.5.4.25

trebuie ca fundul canalului să fie din NTE007 art.67 pct.6


beton

5,5 kW I7/art.5.3.1.3

7,5 kW I7/art.5.3.1.3
pot avea tensiuni diferite nominale cu NTE 003art 57 c
maximum 10% între ele

12% I7/art.5.2.5.3

5% pentru receptoarele din instalaţiile I7/art.5.2.5.1


electrice de lumină şi 12% pentru
restul receptoarelor (forţă etc.)

în cazuri extreme, când nu se pot PE 102 art.3.2


realiza blocaje, se admite montarea de
indicatoare de securitate
se admite în cazul în care aparatele au PE 102 art.2.12 lit.a
ulei

întotdeauna în coronament vertical PE 106 art. 65

PE 134art 3.1
variabilă numai în prima parte a
scurtcircuitului

4Ω NTE 001art.6.2.6 b

curentul de scurtcircuit de şoc PE 134art 3.1 pct II


practic constantă pe durata
scurtcircuitului numai dacă generatorul
nu are reglaj automat de tensiune
PE 134/ 1995 art.3.1 *
egal cu curentul de scurtcircuit simetric NTE 006art.16 a, pg.19
de rupere Ib

valoarea de vârf a curentului de


scurtcircuit
PE 134/ 1995 art.3.1 *
valoarea de vârf a curentului de PE 134art 3.1
scurtcircuit

cel puţin trei prize I7/2011 art.5.4.24

este admisă în cazul în care exploatarea PE 102 art.2.6


instalaţiilor electrice se face de către
aceeaşi organizaţie
nu depinde de raportul R/X PE 103art 5.2 si fig 2

amplasarea echipamentului la înălţime PE 102 art.1.2.2. lit e


PE 102
corespunzătoare, în zone inaccesibile art.4.2.2
atingerilor accidentale lit. B
între conductoarele active şi I7/2011 art.8.1.1.3.3
conductorul de protecţie conectat la
reţeaua de legare la pământ
între conductoarele active şi
conductorul de protecţie conectat la
reţeaua de legare la pământ I7/2011 art.8.1.1.3.3 *
100 mm I7/2011 art.5.3.3.19.3

reglementările nu fac precizări privind PE 102 art.2.12 lit a pct 4


tipul de echipament ce se montează în
astfel de instalaţii
traversarea canalizării localităţii PE 101art 4.1.5

separatoare de sarcină PE 101 art.3.16

maximum 4 Ω I7/2011 art.7.4.34

circa 0,3 m I7/2011 art.5.2.12.2.4

montate aparent I7/2011 art.5.4.29

nu se admit luminatoare PE 102 art.5.8.


indiferent de tip, dacă mediul din PE 101 art.2.3.4
încăperea de producţie respectivă nu
prezintă pericol de incendiu

nu există restricţii sau recomandări PE 101 art.5.1.4


privind tipurile de aparataj ce urmează
a fi folosit
beton armat, prefabricaţi PE 106 art. 35

3 kW I7/2011 art.5.3.2.3

10 mm2 I7/2011 art.5.1.7.2

se calculează pe bază de formulă NTE 006art.16 c

reactanţele capacitive ale reţelelor PE 134art 1.5

proiectantul decide montarea de PE 106 art.55


izolatori de ancoră sau legarea ancorei
la priza de pământ a stâlpului

indiferent de tip, cu luarea unor masuri PE 101 art.2.3.4

numai pentru legarea la pământ a PE 101 art.3.8 lit.b,c


oricărei zone de lucru cuprinse între
separatorul de bare şi cel de linie.
numai pentru legarea la pământ a PE 101 art.3.8 lit.b,c
oricărei zone de lucru cuprinse între
separatorul de bare şi cel de linie.
cablurile de energie care necesită NTE 007 art.96
joncţionare se pot manşona în anumite
condiţii
indiferent unde apare, numai dacă este NTE 006art.16 b
cu punere la pământ

pentru toate liniile, indiferent de PE 101 art.2.1.9


tensiune

20 kV/m NTE 001art.5.1.3.5 b

de cel puţin 3 m PE 101art 4.3.1.1

normativului I7 I7/2011 art.3.0.2.2

care serveşte exclusiv pentru procese PE 102 cap.2 art 1.2.3 lit.b
tehnologice electrice.

în care accesul este permis numai PE 102 cap.2 art 1.2.3 lit.a
persoanelor autorizate pentru
exploatarea instalaţiilor electrice şi
care au responsabilitate în acest sens
iluminat normal de lucru şi iluminat NTE 007 art.71
de siguranţă, în numite situaţii
2,5 m PE 101art 4.1.1

este permisă când lungimea traseului NTE 007art 8.1.4


este mai mare decât lungimea de
fabricaţie a cablului respectiv

1,5 m de la axul aparatului i7/2011 art.5.4.22

pe fază sau pe nul, nu are importanţă i7/2011 art.5.4.22

de regula nu este permisă, cu excepţia PE 102 art.4.5.3


anumitor cazuri
în cazuri speciale se admite utilizarea PE 101 art.3.11.1 si 3.11.2
unui echipament electric cu tensiunea
cea mai ridicată, inferioară tensiunii
celei mai ridicate a reţelei

nu pot servi drept conductor de nul. NTE 007art 4.2.5

reglementările tehnice nu fac referire PE 102 art.4.8.3


în acest caz la tipul conductoarelor

250 kVAr PE 120art 4.4.3


c) 500 şi 2000 kVAr. PE 120art 4.4.3

se are în vedere numai pentru PE 103art 4.2


consumatori cu puteri peste 10 MW.

cupru I7/2011 art.5.1.7.2

30 % din puterea transformatoarelor I7/2011 art.5.3.1.4


din post

doar greutatea unitară a fasciculului PE 106 art. 9


(conductoarelor)

PE 103 art 5.4


nu există în norme o prevedere
aplicabilă în această situaţie

30 mmp PE 106 art. 31

35 mmp PE 106 art. 31


5% PE 106 art. 25

va fi de minim 1 m, indiferent de PE 106 art. 79


deschiderea dintre stâlpi

circuitul de joasă tensiune se montează PE 106 art. 77


sub circuitul de medie tensiune

10 m PE 106 art. 71

ipoteza vântului maxim PE 106 art. 26

se admite în condiţii de siguranţă PE 106 art. 90


mărită

nu este normată PE 106 art. 95


50 cm PE 106 art. 75

PE 106 art. 73
nu este normată

în zona de protecţie numai cu acordul PE 106 art. 94


unităţii care administrează drumul şi
luarea măsurilor stabilite de comun
acord

1,5 PE 106 art. 54

250 daN PE 106 art. 43

se prevede interzicerea înnădirii PE 106 art. 84


conductoarelor în deschiderea
respectivă
rezistenţei echivalente la locul de PE 103 art 4.8
defect
nu se dimensionează în regim de avarie NTE 003 art.106+ art73

3% NTE 003art 58

se face conform normelor specifice NTE 003art 126

de două ori a terminalului respectiv NTE 007art 5.1.4

la instalaţiile interioare de tip închis, PE 101 art.3.7


condiţionat
20 A/mm2 pentru conductoare de I7/2011 art.5.2.4.1.3
aluminiu

stabilităţii termice în regim de lucru I7/2011 art.5.2.4.1


permanent sau intermitent al
receptoarelor
atât atunci când uşile tabloului sunt PE 102 art.4.9.2 b
închise, cât şi atunci când sunt
deschise.
60° NTE 001 art.6,1,3

toţi stâlpii cu aparataj ai LEA din NTE 003art 125


zonele cu circulaţie redusă;

se poate monta folosind izolatoare, cu PE 106 art.68


luarea unor măsuri
se pot folosi mai multe legături în NTE 007 aart.47 lit g
paralel, cu utilizarea de cabluri având
secţiuni diferite, dacă sunt de acelaşi
tip

la fiecare stâlp NTE 003art 120

15% NTE 003art 38

prin ruperea a două elemente de NTE 003art 44


izolator dintr-o ramură

pentru un grad mărit de siguranţă, este NTE003 art.41


mai mare decât la restul stâlpilor de
întindere
stâlpi de susţinere de tip normal NTE 003art 57 a

stâlpi de susţinere de tip normal

NTE003/00/03 art.57 *
egal cu cel de la lanţurile de susţinere NTE 003art 39
alte specii NTE 003art 104

reglementările nu prevăd în această NTE 007 art.22 lit k


situaţie măsuri de protecţie împotriva
deteriorărilor mecanice

necesară refacerii o singură dată a NTE 007art 5.1.4


cutiei terminale

la dimensionarea stâlpilor se ţine PE 106 art. 82


seama şi de încărcările datorate
instalaţiilor de transport în comun iar
distanţele între circuite sunt cele
reglementate

se admit denivelări de maxim 10%. PE 101 art 5.1.1.6

20 mm I7/2011 art.5.3.3.19.1

50 mm PE 102 art.4.2.2 lit.a

5 kW pe un circuit monofazat şi 10 I7/2011 art.5.4.5


kW pe un circuit trifazat
plin numai pentru înălţimea PE 101 art 5.1.27
întreruptorului, restul putând fi realizat
din plasă incombustibilă.
nu se fac verificări la stâlpii terminali NTE 003 art 77+tab 17 nota 3
cu mai multe circuite

1m NTE 007 art.22 lit h

minimum 2,8 NTE 007 art 5.4.2 c

2m PE 106 art. 121

2m NTE 007 art 5.2.1 a

părţii de oţel PE 103 art6.6

armăturile metalice ale tuturor stâlpilor PE 106 art. 98


se vor lega la conductorul de nul
6 mmp i7/2011 art.5.2.6.11

cu scurtcircuitoare mobile, dacă PE 101 art.3.8


curenţii de scurtcircuit sunt mai mici
de 40 kA
cu ajutorul şuruburilor, clemelor sau i7/2011 art.5.2.6.10
prin sudare
prin sudare sau prin înşurubări cu i7/2011 art.5.2.6.12
contrapiuliţe şi inele de siguranţă
(şaibă elastică)
prin lipire cu cositor i7/2011 art.5.2.6.8

întotdeauna i7/2011 art.5.2.6.

numai în doze sau cutii de legătură i7/2011 art.5.2.6.4

PE 101 art 5.15


1,5 h

componenta periodica stabilizata a


curentului de defect
PE 134, art.3.1, alin2 *
parte conductoare accesibilă a unui I7/2011 cap 2lit M
echipament, care poate fi atinsă şi care
în mod normal nu se află sub tensiune,
dar care poate fi pusă sub tensiune în
urma unui defect a zolaţiei de bază.

atât la montarea aparentă cât şi la I7/2011 art.3.0.3.8


montarea îngropată

nu este necesară la executarea de LEA NTE 003art 128

20 m PE 155 art.3.2.10

se realizează fără izolatoare pe stâlpii PE 106


de lemn
este admisă necondiţionat PE 106 art. 119

este interzisă montarea pe pereţii PE 106 art. 65


încăperilor în care au loc procese
termice
este la latitudinea beneficiarului I7/2011 art.5.2.9.1

se face interpunând materiale I7/2011 art.3.0.3.8


incombustibile între acestea şi
materialul combustibil sau elementele
de distanţare
este permisă necondiţionat PE 106 art. 43

este interzisă numai în cazul în care PE 102 art art.4.6.4


conductorul de protecţie este folosit
drept conductor de nul
trebuie evitată; se poate face excepţie I7/2011 art.5.2.12.2.5
pentru tuburi metalice

la latitudinea consumatorului i7/2011 art5.5.3.5

de regulă, cu dispozitive de protecţie la I7/2011 art.4.3.1.1 lit.b


scurtcircuit şi dispozitive de protecţie
la suprasarcină
tensiunilor nominale ale cablurilor şi NTE 007art 4.2.1
rigidităţii dielectrice
la construcţia liniilor aeriene de PE 106 art.1
energie electrică cu tensiuni nominale
mai mari de 1000 V

şi liniilor electrice de joasă tensiune PE 106 art.4


din instalaţiile miniere
criteriilor de analiză a oportunităţii de NTE 003, art1 a, d
construire a liniilor aeriene de energie
electrică;
instalaţiilor electrice cu tensiunea NTE 001art.2.1
nominală mai mare de 1000V

dacă sunt prevăzute cu siguranţe PE 103art1.4


fuzibile

trei posturi de transformare, având PE 101 art.2.1.12 tabel 2.3 nota 4


fiecare cel mult două transformatoare
cu ulei cu o putere maximă unitară de
400 kVA

c) distribuţie joasă tensiune, fir-pilot NTE 007art 5.3.2 b


pentru telemecanică, distribuţie de
medie tensiune, iluminat public
energie 20 kV, energie 6/10 kV, NTE 007fig 1/ pag43
energie 0,4 kV, comanda-control
porţiunea de linie compusă din una sau NTE 003 cap III
mai multe deschideri, cuprinsă între
doi stâlpi de întindere consecutivi

se permite renunţarea la protecţia la I7/2011 art.4.3.2.4.1 si 4.3.3.1.3.1


scurtcircuit
trei trepte I7/2011 art.4.3.7.1

polietilena NTE 007art 4.2.4

la aceeaşi putere de bază şi tensiune de PE 134art 4.2


bază
în schemele de secvenţă inversă; PE 134art 1.5

aceeaşi secţiune ca şi conductorul de I7/2011 anexa 5.32


fază, numai pentru conductoare de
aluminiu
filtre de armonici PE 120art 4.1.1

este admisă pentru lucrări de reparaţii, PE 106 art. 29


în baza unor justificări tehnico-
economice, indiferent de zona de
amplasament

este admisă în zonele de amplasament PE 106 art. 29


II (localităţi, cu excepţia centrelor
marilor oraşe, precum şi amplasamente
din zone construite, cu obstacole mai
mari de 10 m)

motoare sincrone PE 120art 4.3.2

valoarea la vârf a curentului de PE 103 art 5.1


scurtcircuit

Vânt maxim în lungul liniei NTE 003 art.106

ruperea conductoarelor în condiţiile de NTE 003art 73


vânt în lungul liniei, fără depunere de
chiciură;
tensiunea nominală de ţinere la impuls NTE 001art.3.22 b
de comutaţie

tensiunea nominală de ţinere la impuls NTE 001art.3.22 a


de comutaţie

opţional pentru motoare mai mici de I7/2011 art.5.3.1.7.2.1


1,1 kW
coincide cu zona de siguranţă şi cu NTE 003art 134
zona de protecţie ale liniei

35 mm2 I7 anexa 5.32-1

natura defectului practic posibil care PE 103 art 4.3


conduce la solicitarea cea mai mare a
elementului
cca. 2 m I7/2011 art.8.1.1.3.5

plin pe o înălţime de cel mult 2 m. PE 101 art 5.1.27

3,5 m PE 101 art 6.3.2 h

în încăperi sau zone cu pericol de NTE 007 art.67 pct.5 lit.b


incendiu
în încăperi sau zone cu pericol de NTE 007 art.67 pct.5 lit.a
incendiu
cutie de distribuţie PE 101 art 1.2.2 m
în cabină metalică sau zidită PE 101 art 1.2.2 m

pot avea ferestre prevăzute cu sticla PE 101art 5.1.1.2


armata.

într-un singur flux, indiferent de NTE 007art 5.1.3


tensiune, pentru utilizarea eficientă a
spaţiului disponibil.
se evită NTE 007 art.60 pct.1

se admite în anumite condiţii NTE 007 art.60 pct.2

temperatură PE 106 tabel 1

duşurile de urgenţă utilizate în I7/2011 art.7.1.1


industrie sau laboratoare.

depozitelor de materiale pirotehnice şi I7/2011 art.1.1


explozive

depozitelor de materiale pirotehnice şi I7/2011 cap.6


explozive
nu se admite, cu excepţia celor cu apă PE 101art 5.1.17
caldă, care servesc pentru încălzirea
instalaţiei respective şi cu condiţia
folosirii de ţevi sudate, fără flanşe,
ventile sau alte armături

în execuţie sub tencuială I7/2011 art.5.4.8


relee de protecţie NTE 007art 5.1.7

întotdeauna numai a conductorului în I7/2011 art.4.3.1.1 lit.b


care este detectat supracurentul

întreruptoare automate care permit PE 102 art.4.7.2


întreruperea curenţilor capacitivi

trebuie asigurate printr-un singur I7/2011 art.4.3.1.2


dispozitiv de protecţie
care poate fi temporizată în anumite i7/2011 art.5.3.1.7.3
cazuri

la motoarele cu puteri peste 10 kW I7/2011 art.5.3.1.7.2

0,5 kW I7/2011 art.5.3.1.7.2.


paratrăsnete NTE 001art.7.2.7

pe toate conductoarele de fază I7/2011 art.5.3.1.7.2.1

pe două conductoare de fază I7/2011 art.5.3.1.7.2.1

post de transformare 20/0,4 kV PE 101/85 art 1.2.2 l

40% din puterea nominală a PE 120art 4.3.7


transformatorului

2 kW I7/2011 art.5.4.7

cel mult 90% din puterea de mers în I7/2011 art.7.21.9


gol a receptorului

250 kVA PE 101art 6.3.2 i

se realizează obligatoriu cu PE 120/94 art 4.3.7


posibilitate de deconectare automata
coloana electrică şi bornele contorului PE 155 art.1.2.2
montat la consumator
5 % pentru racordurile electrice PE 155 art.2.1.4
subterane, pentru racordurile electrice
aeriene şi pentru coloanele electrice
colective sau individuale

să nu solicite la tracţiune conductoare I7/2011 art.5.2.10.9


electrice din traseul principal

rămâne constant NTE 006art.15 b

30 x diametrul cablului NTE 007Anexa 5

cu 10 s după producerea PE 134art 2.28


scurtcircuitului
NTE001/03/00 art3.29

nu are nici o legătură voită cu


pământul

*
NTE001/03/00 art3.31
are o legătură cu pământul realizată
prin aparate de măsurare, de protecţie
sau de semnalizare, având o impedanţă
foarte mare
*
utilizarea unui anumit tip de reţea (ca i7/2011 art.3.3.2.9
schemă de protecţie) şi eventual
prevederea unor protecţii sunt opţiuni
ale proiectantului

mai mare sau egala cu 2 MΩ I7/2011 art.8.1.1.3.3

7 ore PE 101art 6.3.2 d

poate fi mai mare decît săgeata NTE 003 art.56


conductorului activ, dar nu cu mai mult
de 20%
reglementările tehnice nu fac referire NTE 003 art.100
la normarea săgeţii la acest tip de stîlpi

nu se protejează împotriva coroziunii NTE 003art 30

reglementările nu fac precizări privind I7/2011 art.3.3.2.4


cazurile în care se utilizează acest tip
de schemă

schemele de secvenţă directă,


homopolară şi o impedanţă egală cu de
trei ori impedanţa arcului electric,
conectate în paralel PE134/95 art3.2.1, tabel 1 si NTE 0*

schemele de secvenţă directă şi inversă


*
conectate în paralel
PE134/95 art3.2.1, tabel 1 si NTE 0
dacă acest lucru este necesar pentru PE 101 art.3.5
executarea lucrărilor fără întreruperea
funcţionării întregii instalaţii

cu număr mare de circuite.

doar în cazul scurtcircuitelor PE 134art 3.2


simetrice, numai pentru o fază

componentei simetrice de c.a. se PE 134art 2.24


dublează
dacă puterea instalată pe fiecare I7/2011 art.5.4.2
circuit nu depăşeşte 2 kW

15 kW I7/2011 art.5.3.1.1

se admite, fară masuri speciale, având PE 101 art.3.2


în vedere probabilitatea mică de
producere a unui scurtcircuit în
intervalul de timp respectiv
800 kVA inclusiv PE 101art 6.3 f

1000 kVA PE 101art 6.3 b

contactul persoanelor sau animalelor I7/2011 cap 2 lit.a


domestice sau de crescătorie cu părţi
ale unei instalaţii electrice

contact electric al persoanelor sau al I7/2011 cap 2 lit.a


animalelor cu părţile conductoare
accesibile
puse sub tensiune ca urmare a unui
defect.

de curent diferenţial rezidual i7/2011 art.4.3.2.3.1

5m I7/2011 art.5.3.3.29

5 bucăţi NTE 007 art 8.1.3


75 A PE 102 art.4.4.6

nu există în prescripţiile energetice o PE 102 art.2.6


astfel de recomandare

necesara refacerii de trei ori a NTE 007 art 5.1.4


manşonului respectiv

curentul maxim de durată, solicitarea NTE 007 art.21


termică la scurtcircuit, căderea de
tensiune, secţiunea economică

cheltuieli totale minime NTE 007art 4.2 d

4 mm2 aluminiu i7/2011 anexa 5.32-1

4 mm2 aluminiu i7/2011 anexa 5.32-1

valoarea exactă a secţiunii PE 106 capII


conductorului, luată cu 2 zecimale

coeficienţii de cerere şi simultaneitate NTE 007 art 3.1.6

2,5 mmp NTE 007art 4.3.1.1


căderii de tensiune I7/2011 art.5.2.4.1

3 x 95 +50 mmp PE 155 art.2.1.7

2,5 mmp pt. conductoarele de cupru si NTE 007 art 4.3.1.1


4 mmp pt. conductoarele de aluminiu

obligatoriu pe toate părţile. PE 101 art.3.6

conductoarele de alimentare să fie PE 102 art.4.6.3


legate la duliile filetate

atât la curenţi de suprasarcină cât şi la I7/2011 art.4.3.1.2


curenţi de scurtcircuit
legarea directă a maselor la punctul de I7/2011 art.3.3.2.1
alimentare legat la pământ; curent
alternativ, punctul de legare la pământ
este în mod normal punctul neutru; iar
în cazuri speciale, punctul de legare la
pământ poate fi un conductor de fază.

legarea directă la pământ a unui punct I7/2011 art.3.3.2.1


activ – neutrul, în cazul în care acesta
este accesibil sau a unui conductor de
fază, în cazul în care neutrul nu este
accesibil;
legarea directă la pământ a unui punct I7/2011 art.3.3.2.1
activ – punctul neutru, în cazul în care
acesta este accesibil sau a unui
conductor de fază, în cazul în care
pnctul neutru nu este accesibil;

faza L1 - roşu închis, faza L2 - negru, PE 102 art.4.9.4 lit a,b,c


faza L3 - galben

14 cm de locurile din materiale I7/2011 art.5.2.12.4.4


combustibile a uşilor şi ferestrelor şi de
20 cm de pardoseală
30 cm PE 101 art 6.6.2

jos NTE 001art.13.6

terminali NTE003 art.57 lit d


în regim normal şi de avarie NTE 003art 59
se folosesc pentru remedierea NTE 003art 57 d
temporară a unor porţiuni de linii
avariate
pentru susţinerea conductoarelor în NTE 003art 57 b
panou

nu se dimensionează în regim de avarie NTE 003art 73

în pământ prin batere cu vibraţii NTE 003art 112


cu substanţe speciale în instalaţii NTE 003art 105+106
industriale de specialitate
se verifică în condiţii de montaj NTE 003 art.77 tabel 17 nota 2

nu se folosesc la construcţia reţelelor NTE 003art 57 a

zincare PE 106art.36

în condiţii de montaj NTE 003 art.58

numai în cazul stâlpilor speciali NTE 003art 99

se folosesc numai ca stâlpi de colţ NTE 003art 57 c

este interzisă I7/2011 art.5.2.6.6

nu există recomandări speciale cu I7/2011 art.5.3.3.21


privire la modul de montare
2,5 m I7/2011 art.5.3.3.21

în construcţie deschisă sau închisă, în I7/2011 art.5.3.3.5


funcţie de condiţiile de influenţe
externe şi grad de protecţie
temperatura mediului NTE 007art 2.5

16°C PE 101art 5.1.1.4


375°C - 400°C, în funcţie de durata PE 103art 6.14

valoarea eficace maximă a tensiunii PE 106/2003


între faze, care poate să apară în capII
condiţii anormale de funcţionare

homopolară (zero)

NTE 006, art.13 *


tensiunea foarte joasă pentru panouri I7/2011 cap.2 abrevieri

cel mai scurt timp între începutul unui PE 134/95 art 2.29
curent de scurtcircuit şi prima separare
a contactelor unui pol al aparatului de
deconectare

indiferent, prin impedanţele sau PE 134art 3.2


rezistenţele lor

2 tone PE 101art 6.6.2

4,5 m PE 101art 6.3.2 h


prevederea sau nu a marcării traseelor NTE 007/ art.101
subterane de cabluri este opţiunea
proiectantului

este interzisă PE 106 art. 105

se face respectându-se condiţiile de PE 106 art. 110


"siguranţă mărită"
aparent sau îngropat, în anumite I7/2011 art.5.2.12.2.1
condiţii

la o distanţă de stâlp egală cu lungimea


lanţului de izolatoare
NTE 003/00/03 art. *
nu este permisă I7/2011 art.5.5.3.2

secţiunea conductorului I7/2011 art.5.3.2.0.2 lit a

lungimea circuitului I7/2011 art.5.3.2.0.2 lit a

15 Ω NTE 001 art.12.5.3


15 Ω NTE 001, art.12.5.3

scurtcircuitul trifazat PE 103 art 5.1

curentul de scurtcircuit simetric iniţial PE 103 art 5.1


(kA)

PE 103 PE 102 art.4.1.1

întotdeauna la efectele termice şi PE 103 art1.5


dinamice

200m NTE 007 art 5.5.1 h