Sunteți pe pagina 1din 122

EXEMPLE DE ÎNTREBĂRI - LEGISLAŢIE GRADELE III şi IV

IANUARIE 2015
Varianta a Varianta b Varianta c
Enunt
Ansamblul de reguli prin
Obligaţia unor persoane fizice sau
Obligaţia unor persoane fizice sau care un terţ îşi exercită
juridice de a consuma energie
Accesul la reţeaua electrica de interes public juridice de a se racorda, in dreptul de a se racorda şi de
electrica achiziţionata de pe piaţa
este definit ca fiind: condiţiile legii, la reţelele electrice a folosi, în condiţiile legii,
de energie electrica in regim
de transport sau de distribuţie reţelele electrice de transport
concurenţial
şi distribuţie;

Actualizarea avizului tehnic de racordare este obligatorie numai dacă se


atunci când se produce schimbarea titularului modifică puterea aprobată anterior nu este obligatorie este obligatorie
locului de producere sau de consum prin avizul tehnic de racordare;

condiţionat, pe baza mai


condiţionat, pe baza mai multor
multor contracte de furnizare
contracte de furnizare încheiate
Alimentarea cu energie electrică a unui loc de pe baza unui singur contract de încheiate cu furnizori
cu furnizori diferiţi, dacă puterea
consum se poate face: furnizare diferiţi, dacă puterea
aprobată este mai mare de 10
aprobată este mai mare de 1
MW
MW

încălcarea de către participanţii la


ANRE - Autoritatea Naţională de
nerespectarea normelor tehnice piaţa de energie electrică a încălcarea prevederilor
Reglementare în domeniul Energiei este
emise de către ANRE; reglementărilor tehnice şi/sau legislaţiei muncii
abilitată prin lege să constate şi să sancţioneze:
comerciale emise de ANRE

capacităţi de producere a energiei


linii electrice de distribuţie a linii electrice de distribuţie a
ANRE emite autorizaţii de înfiinţare pentru electrice şi termice în cogenerare
energiei electrice cu tensiune energiei electrice cu tensiune
realizarea şi/sau retehnologizarea de: cu puteri instalate mai mari de 1
nominala de 0,4 kV nominala de 20 kV
MW
Realizarea de noi capacităţii
prestarea serviciului de distribuţie energetice de producere a
ANRE emite licenţe pentru administrarea pieţelor centralizate
a energiei electrice energiei electrice si energiei
termice in cogenerare

Retehnologizarea
exploatarea comercială a Reabilitarea capacităţilor de
capacităţilor de producere,
ANRE emite licenţe pentru: capacităţilor de producere a producere, transport şi distribuţie
transport şi distribuţie a
energiei electrice a energiei electrice
energiei electrice

Activitatea de instruire profesională


a personalului care lucrează in
prestarea serviciului de transport Prestarea serviciului de
ANRE emite licenţe pentru: instalaţiile electrice din cadrul
al energiei electrice sistem
Sistemului Electroenergetic
Naţional

Activitatea de instruire
exploatarea comercială a profesională a personalului care
activitatea de furnizare a
ANRE emite licenţe pentru: capacităţilor de producere a lucrează in instalaţiile electrice
energiei electrice
energiei termice în cogenerare din cadrul Sistemului
Electroenergetic Naţional

atât autorizaţii de înfiinţare


pentru realizarea de noi
numai autorizaţii de înfiinţare capacităţi energetice de
numai licenţe pentru exploatarea
pentru realizarea de noi capacităţi producere a energiei
ANRE emite: comercială a capacităţilor
energetice de producere a energiei electrice, cât şi licenţe
energetice
electrice pentru exploatarea
comercială a capacităţilor
energetice
Autoritatea Naţionala de Autoritatea Naţionala de
Agenţie naţională de reglementare
ANRE este: Reglementare pentru Serviciile Reglementare in domeniul
în domeniul energiei termice
Publice de Gospodărie Comunala Energiei

Respectarea reglementarilor
ANRE exercita controlul asupra operatorilor
Respectarea legislaţiei privind emise si a sistemului de
economici din sectorul energiei electrice cu Gestiunea patrimoniului public
securitatea şi sănătatea în muncă preturi si tarife in vigoare in
privire la:
sectorul energiei electrice

Desfăşurarea de activităţi
fără contracte legale în
Desfăşurarea activităţii în baza vigoare (contract individual
ANRE poate aplica sancţiuni contravenţionale Comiterea unei fapte prevăzute în unui carnet de electrician autorizat de muncă semnat cu un
în cazul în care electricianul autorizat comite Regulamentul de autorizare ca fiind emis în baza Ordinului MIC nr. 34 angajator sau contract de
una dintre următoarele abateri: permisă din 1999, cu valabilitate prestări servicii, în cazul în
prelungită până în 2009 care este persoană fizică
autorizată de autorităţile
administraţiei locale)

Desfăşurarea de activităţi
fără contracte legale, în
vigoare (contract individual
Comiterea unei fapte prevăzute în Desfăşurarea activităţii în baza de muncă semnat cu un
ANRE poate aplica sancţiuni contravenţionale
Regulamentul de autorizare ca fiind unui carnet de electrician autorizat angajator sau contract de
unui electrician autorizat pentru:
interzisă emis în anul 2013 prestări servicii, în cazul în
care este persoană fizică
autorizată de autorităţile
administraţiei locale)
Operatorul economic săvârşeşte Operatorul economic săvârşeşte Operatorul economic nu
ANRE poate aplica sancţiuni contravenţionale
una dintre contravenţiile stabilite în una dintre infracţiunile stabilite în transmite lunar sinteza
unui operator economic atestat, dacă:
legea energiei electrice legea energiei electrice activităţii desfăşurate

Operatorul economic a executat


lucrări fără să aibă, în proprietate
operatorul economic nu
sau în folosinţă, conform
îndeplineşte criteriile de bonitate ANRE nu are competenţa de
ANRE poate retrage Atestatul acordat dacă: prevederilor Regulamentului,
financiară corespunzătoare a retrage Atestatele emise
dotarea tehnică minimală
procedurii aplicabile
corespunzătoare tipului de atestat
deţinut

Operatorul economic a executat Operatorul economic a


lucrări fără personal calificat şi/sau prezentat în anexă la cererea
ANRE poate retrage Atestatul deţinut de un ANRE nu poate dispune
autorizat şi în număr minim de atestare/ reatestare
operator economic dacă: retragerea atestatelor emise
corespunzător pentru tipul de informaţii neconforme cu
atestat deţinut realitatea

Operatorul economic a prezentat


ANRE poate retrage Atestatul deţinut de un Operatorul economic solicită acest în anexă la cererea de atestare/ ANRE nu poate dispune
operator economic dacă: lucru reatestare informaţii neconforme retragerea Atestatelor emise
cu realitatea

Asupra terenurilor aflate in proprietatea


terţilor, cuprinse in zonele de protecţie si de
siguranţa ale capacităţilor energetice, se drept de utilizare gratuită drept de proprietate drept de servitute legală
stabileşte pentru deţinătorul capacităţilor
energetice:
Atestarea operatorului economic care
Autoritatea Naţionala de
proiectează, execută şi verifică instalaţii
Ministerul Economiei si Finanţelor Reglementare in domeniul CN Transelectrica SA
electrice, precum şi modificarea, suspendarea
Energiei
sau retragerea Atestatului se realizează de către

Atestatele emise de ANRE pentru desfăşurarea La proiectarea şi executarea de Numai la proiectarea şi executarea Numai la efectuarea de
activităţilor operatorilor economici în instalaţii lucrări pe niveluri de joasă, medie de lucrări pe niveluri de joasă şi lucrări de încercări de
electrice instituie competenţe: şi înaltă tensiune medie tensiune echipamente electrice

Operatorii de distribuţie
prestează serviciul public
Operatorii de distribuţie prestează pentru toţi utilizatorii
Operatorii de distribuţie asigură
Atribuţii principale ale operatorilor de serviciul de distribuţie doar pentru reţelelor electrice de
serviciul public de distribuţie a
distribuţie, conform prevederilor Codului utilizatorii reţelelor electrice de distribuţie, permiţând
energiei electrice doar
tehnic al reţelelor electrice de distribuţie distribuţie cu care au încheiat un accesul nediscriminatoriu la
consumatorilor de energie
(Codul RED), sunt: contract de furnizare a energiei reţelele electrice de
electrică vulnerabili
electrice distribuţie oricărui solicitant
care îndeplineşte cerinţele
tehnice prevăzute în Cod

Operatorii de distribuţie prestează


serviciul public pentru toţi Operatorii de distribuţie prestează Operatorii de distribuţie
Atribuţiile principale ale operatorilor de utilizatorii reţelelor electrice de serviciul de distribuţie doar pentru asigură serviciul public de
distribuţie, conform prevederilor Codului distribuţie, permiţând accesul utilizatorii reţelelor electrice de distribuţie a energiei
tehnic al reţelelor electrice de distribuţie nediscriminatoriu la reţelele distribuţie cu care au încheiat un electrice doar consumatorilor
(Codul RED), sunt: electrice de distribuţie oricărui contract de furnizare a energiei de energie electrică
solicitant care îndeplineşte cerinţele electrice vulnerabili
tehnice prevăzute în Cod
Atunci când contractul de reţea este încheiat de
se asigură prin furnizorul de
furnizor, legătura între clientul final şi se asigură printr-un imtermediar se asigură prin furnizor
ultimă instanţă
operatorul de reţea, privind serviciul de reţea

operatorul de reţea
furnizorul are dreptul să recalculeze se recalculează consumul de
Atunci când se constată defectarea grupului de înlocuieşte grupul de
consumul de energie electrică energie electrică pe o perioadă de
măsurare la un loc de consum măsurare defect, dacă este
pentru o perioadă anterioară 2 ani
necesar, pe cheltuiala sa

Autoritatea Naţională de Reglementare în calitatea execuţiei


racordarea la reţelele electrice de
domeniul Energiei analizează şi soluţionează avizele tehnice de racordare instalaţiilor interioare ale
interes public
eventualele contestaţii cu privire la: clădirilor civile

Autoritatea ce are ca atribuţii elaborarea si


Operatorul de distribuţie
aplicarea regulamentului pentru autorizarea
Autoritatea Naţionala de (filiale, sucursale ale SC
electricienilor, verificatorilor de proiecte,
Ministerul Economiei Reglementare in domeniul Electrica SA sau societăţi
responsabililor tehnici cu execuţia, precum şi a
Energiei rezultate ca urmare a
experţilor tehnici de calitate şi extrajudiciari în
procesului de privatizare)
domeniul instalaţiilor electrice, este:

Autorizarea persoanelor fizice care desfăşoară


numai conform
activităţi de proiectare, verificare şi execuţie a
de către Ministerul învăţământului de către operatorul de distribuţie reglementărilor emise de
lucrărilor aferente instalaţiilor electrice
ANRE
aparţinând SEN se realizează:
promovării unui concurs de
Autorizarea unui electrician se realizează în promovării unui examen de unui interviu în faţa unei
autorizare, cu număr limitat de
urma: autorizare comisii ANRE
locuri

Reviziile si reparaţiile
Autorizaţiile de înfiinţare se acorda in Realizarea de noi capacităţii Retehnologizarea capacităţilor
curente efectuate asupra
condiţiile Legii nr. 123/2012 pentru: energetice energetice de producere existente
capacităţilor energetice
oferta operatorului de reţea la aprobarea de către operatorul
angajamentul operatorului de reţea
cererea de racordare a de reţea a racordării
Avizul tehnic de racordare constituie: de a realiza instalaţia de racordare a
solicitantului; utiizatorului în anumite
utilizatorului;
condiţii.

în termen de 12 luni de la
în termen de 6 luni de la emitere,
Avizul tehnic de racordare emis îşi încetează la încheierea contractului de emitere, dacă nu a fost
dacă nu a fost încheiat contractul
valabilitatea: racordare încheiat contractul de
de racordare;
racordare;

numai pentru un anumit


Avizul tehnic de racordare este un aviz scris numai pentru un anumit titular al pe o perioadă de timp
amplasament al locului de
valabil: locului de producere/consum nelimitată
producere/consum

operatorul de reţea care a


operatorul de reţea la care a fost elaborat fişa sau studiul de
operatorul de reţea la reţeaua
depusă cererea de racordare, chiar solutie, chiar dacă opţiunea
căruia se racordează instalaţiile
dacă opţiunea scrisă a utilizatorului scrisă a utilizatorului este
Avizul tehnic de racordare se emite de către: utilizatorului, conform soluţiei de
este pentru o variantă de soluţie de pentru o variantă de soluţie
racordare stabilite prin fişa sau
racordare la reţeaua electrică de racordare la reţeaua
studiul de solutie
deţinută de un alt operator de reţea electrică deţinută de un alt
operator de reţea

nu este obligatorie pentru o nu este obligatorie pentru o


Avizul tehnic de racordare trebuie obţinut: pentru orice loc nou de consum
durata mai mică de 6 luni putere ceruta sub 100 kW
Calitatea de autoritate contractantă pentru
ANRSC - Autoritatea
concesionarea bunurilor proprietate publică sau ANRE - Autoritatea Naţională de
ministerul de resort - Ministerul Naţională de Reglementare
privată a statului ori pentru activităţile sau Reglementare în domeniul
Economiei in domeniul Serviciilor
serviciile publice de interes naţional din Energiei
Comunale
domeniul energiei electrice o are:

După caz, proiectare (A)/ După caz, proiectare (A)/


După caz, proiectare (A)/ executare
executare (B) de instalaţii executare (B) de instalaţii
Calitatea de electrician autorizat gradul III (A (B) de instalaţii electrice cu putere
electrice cu putere instalată oricât electrice cu putere instalată
sau B) acordă titularilor de legitimaţie instalată oricât de mare este tehnic
de mare este tehnic realizabilă şi maximă de 100 kW şi la o
următoarele competenţe: realizabilă şi la o tensiune nominală
la o tensiune nominală mai mică tensiune nominală de cel
de cel mult 20 kV
de 220 kV mult 110 kV

frecvenţa, forma undei de


Calitatea tensiunii se referă la calitatea undei amplitudinea tensiunii, inclusiv metodologia de stabilire a
tensiune, respectiv conţinut de
de tensiune şi are în vedere: flicker tarifelor
armonici

o linie de transport de energie Ansamblul instalaţiilor si


Instalaţiile si echipamentele prin electrică ce traversează sau trece echipamentelor prin care se
Capacitatea de interconexiune este definită ca care se realizează racordarea mai peste graniţa dintre două state şi realizează tranzit de energie
fiind: multor consumatori la reţelele care face legătura între sistemele electrica intre doua zone ale
electrice de interes public de transport naţionale ale acelor sistemului electroenergetic
state naţional
Câte grade de competenţă sunt prevăzute în
regulamentul de autorizare a electricienilor 4 grade de competenţă (I, II, III şi 5 grade de competenţă (I, II, III, 3 grade de competenţă (A, B
elaborat şi aprobat de ANRE, indiferent de IV) IV şi V) şi C)
tipul de autorizare?

Centrala electrica de cogenerare (termoficare)


combinată a energiei
este ansamblul de instalaţii, construcţii si doar a energiei electrice doar a energiei termice
electrice si termice
echipamente necesare pentru producerea:

Centralele eoliene fac parte din categoria


până în prezent, nu s-au
capacităţilor energetice pentru care se stabilesc da nu
reglementat
zone de protecţie şi siguranţă?

nu, zonele de protecţie şi


Centralele termoelectrice fac parte din
după caz, în funcţie de tipul siguranţă se stabilesc doar pentru
categoria capacităţilor energetice pentru care se da
combustibilului liniile electrice de medie şi înaltă
stabilesc zone de protecţie şi siguranţă?
tensiune
Cererea de racordare va fi în mod obligatoriu
utilizator un furnizor.
semnată de utilizator, dacă aceasta a fost consultant atestat de ANRE
întocmită de către:

se pot depune direct la centrele


Cererea pentru racordare la reţea şi se depun numai la
teritoriale de relaţii cu clienţii se pot trimite prin poştă;
documentaţia anexată acesteia: registratura operatorului de
organizate de operatorul de reţea;
reţea.

Cererile de racordare pentru locuri de altui operator de distribuţie


producere cu puteri instalate de până la 50 MW care deţine în apropierea
operatorului de distribuţie operatorului de transport şi de
inclusiv şi cele pentru locuri de consum cu locului de producere sau de
concesionar din zona respectivă sistem
puteri maxim simultan absorbite de până la 50 consum o reţea electrică de
MW inclusiv, se adresează de către solicitanţi: distribuţie

conţine condiţiile tehnico- certifică îndeplinirea condiţiilor stabileşte condiţii tehnice de


Certificatul de racordare emis de către economice de racordare la reţea a de racordare la reţea prevăzute utilizare a reţelei după
operatorul de reţea unui loc de consum şi/ sau de într-un aviz tehnic de racordare punerea sub tensiune a
producere valabil instalaţiei de utilizare.

Cine analizează si avizează îndeplinirea


Operatorul de Transport si de
condiţiilor tehnice de racordare la reţelelor ANRE Operatorul de distribuţie
Sistem
electrice de distribuţie?
Cine analizează si avizează îndeplinirea
Operatorul de Transport si de Operatorul de distribuţie
condiţiilor tehnice de racordare la reţelelor ANRE
Sistem local
electrice de transport?

este client industrial cu un


Client casnic poate fi încadrat în categoria de este client casnic situat în mediul este client casnic cu venituri
consum mai mic de
client vulnerabil dacă: rural reduse
1000kWh/ lună

este liber să îşi aleagă furnizorul este obligat să achiziţioneze


poate achiziţiona energie electrică
Client eligibil - este clientul care: de energie electrică de la care energia electrică la preturi de
doar de pe piaţa reglementata
cumpără energie electrică achiziţie reglementate

cumpăra energie electrica pentru este liber să îşi aleagă


este obligat a cumpăra energie consumul propriu si are dreptul de furnizorul de energie
Client eligibil este clientul care: :
electrica la tarife reglementate a revinde surplusul pe piaţa de electrică de la care cumpără
energie electrica energie electrică

orice persoană fizică sau


orice client ce cumpără energie juridică ce cumpără energie
Client final este: orice client casnic
electrică de la un producător electrică pentru consum
propriu

Utilizează energie electrică în Utilizează energiei electrice


cumpără energie electrică
exclusivitate pentru iluminatul pentru funcţionarea receptoarelor
pentru propriul consum
artificial din propria locuinţă şi din electrocasnice din propria
Clientul casnic este clientul care: casnic, excluzând consumul
afara acesteia, fiind racordat la o locuinţa, precum si pentru
pentru activităţi comerciale
reţea electrică monofazată de joasă realizarea de activităţi comerciale
sau profesionale
tensiune sau prestarea de servicii
pot impune furnizorului orice sunt obligaţi să achite
pot să opteze pentru orice
modalitate de plată, chiar dacă nu facturile pentru energia
Clienţii finali de energie electrică: modalitate de plată pe care
este pusă la dispoziţie de către electrică la una din casieriile
furnizorul o pune la dispoziţie
acesta furnizorului

CN de Transport al Energiei Electrice măsurarea energiei electrice


serviciul de transport al energiei
Transelectrica SA este societatea comercială de pe piaţa en-detail (cu
electrice şi serviciul de sistem, în administrarea pieţei de energie
interes naţional care desfăşoară activităţi excepţia punctelor de
calitate de operator de transport şi electrică
specifice precizate în Codul tehnic al reţelei măsurare care se încadrează
de sistem (TSO)
electrice de transport (Codul RET), cum ar fi: in categoria A)

CN de Transport al Energiei Electrice serviciul de transport al


măsurarea energiei electrice pe
Transelectrica SA este societatea comercială de măsurarea energiei electrice pe energiei electrice şi serviciul
piaţa en-detail (cu excepţia
interes naţional care desfăşoară următoarele piaţa angro de energie electrică, în de sistem, în calitate de
punctelor de măsurare care se
activităţi specifice precizate în Codul tehnic al calitate de operator de măsurare operator de transport şi de
încadrează in categoria A)
reţelei electrice de transport (Codul RET): sistem (TSO)

Elaborat de CN TEE
Elaborat de ANRE şi aprobat prin
Codul tehnic al reţelei electrice de transport Elaborat de ANRE şi aprobat prin Transelectrica SA şi aprobat
Ordin al ministrului Economiei şi
(Codul RET) este: Hotărâre a Guvernului prin Ordin al preşedintelui
Finanţelor
ANRE

Elaborat de CN TEE Transelectrica Elaborat de ANRE şi aprobat prin


Codul tehnic al reţelei electrice de transport Elaborat de ANRE şi aprobat
SA şi aprobat prin Ordin al Ordin al ministrului Economiei şi
(Codul RET) este: prin Hotărâre a Guvernului
preşedintelui ANRE Finanţelor
ANRE - Autoritatea Naţională de
Codul tehnic al reţelelor electrice de distribuţie SC ELECTRICA SA, în calitate de CN TRANSELECTRICA
Reglementare în domeniul
(Codul RED) este administrat de: elaborator SA
Energiei
Codul tehnic al reţelelor electrice de distribuţie
(Codul RED), reglementare ce este parte Ministerul Economiei şi
Guvernul României ANRE
constitutivă a legislaţiei secundare, este Finanţelor
aprobat de către:

Codul tehnic al reţelelor electrice de distribuţie tuturor operatorilor de


la care acţionar principal este statul la care acţionar majoritar nu este
reglementează activitatea operatorilor de distribuţie, indiferent de
român statul român
distribuţie: acţionarul majoritar

desemnează furnizorul de ultimă elaborează normele de securitatea aprobă regulamentul privind


Conform prevederilor Legii nr. 123/2012, instanţă pentru a presta serviciul şi sănătate în muncă pentru racordarea utilizatorilor la
ANRE: universal de furnizare în condiţii operatorii economici din sectorul reţelele electrice de interes
specifice reglementate energiei electrice public

Conform prevederilor referitoare la energia


echivalente numai în cazul
electrică din Legea nr. 123/2012 , noţiunile de diferite echivalente;
consumatorilor casnici
"client final" şi "consumator" sunt:
exploatează,
retehnologizează,
Conform principalelor activităţi desfăşurate de exploatează, întreţine, reabilitează exploatează, retehnologizează, reabilitează si dezvolta
Operatorul de transport şi de sistem prevăzute şi dezvoltă în condiţii economice reabilitează si dezvolta instalaţiile instalaţiile de măsurare si
în Legea nr.123/2012, acesta: reţeaua de transport din reţelele electrice de distribuţie contorizare a transferului de
energie spre consumatorii
casnici
Conform Regulamentului privind racordarea
operatorul de transport şi de sistem un operator de distribuţie
utilizatorilor la reţelele electrice de interes un furnizor
public, operator de reţea este:
poliţişti, jandarmi sau
Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor în poliţişti locali, împreună cu
reprezentanţii împuterniciţi ai reprezentanţii împuterniciţi ai
sectorul energiei electrice, conform Legii nr. sau fără reprezentanţii
consiliilor locale autorităţii competente
123/2012 se fac, după caz, de: împuterniciţi ai operatorilor
de reţea
nerespectarea de către producători
refuzul clienţilor finali de a permite a obligaţiilor de producere şi/sau sustragerea de energie
Constituie contravenţie:
accesul la grupurile de măsurare de ofertare conform prevederilor electrica
legale

Executarea de săpături sau lucrări


modificarea fără drept a Nerespectarea
de orice fel in zonele de protecţie a
Constituie infracţiune: componentelor instalaţiilor reglementărilor emise de
instalaţiilor, fara consimţământul
energetice ANRE
prealabil al proprietarului acestora

Consumatorii pot conveni cu furnizorul


minimum o luna si maximum 12 minimum 3 luni si maximum 6
sistarea temporara a energiei electrice, fără minimum 6 luni
luni luni
denunţarea contractului, pentru o perioadă de:

Contoarele cu preplată trebuie inspectate de


către Operatorul de măsurare şi citite local cel o dată la doi ani o dată pe an o dată la trei ani
puţin:

Contorul de energie electrică montat într-un


punct de măsurare de categoria B trebuie un sigiliu două sigilii trei sigilii
prevăzut cu:

Contorul de energie electrică montat într-un


punct de măsurare de categoria C trebuie un sigiliu două sigilii trei sigilii
prevăzut cu:
pentru o durată limitată, în cazurile pentru o perioadă
Contractul de reţea se încheie între clientul final şi producător
în care clientul solicită acest lucru nedeterminată

Contractul dintre furnizorul de energie


Ministerul Economiei si Mediului
electrică şi un client final trebuie elaborat în autoritatea competentă CN Transelectrica SA
de Afaceri
conformitate cu reglementările emise de:
manevrele ce se executa si
Convenţia de exploatare este un act juridic prin condiţiile de exploatare şi realizarea conducerii
eventualele despăgubiri ce se pot
care sunt precizate aspecte legate de: întreţinere reciprocă a instalaţiilor operaţionale prin dispecer
acorda in cazul unui incident
Convenţia de exploatare, anexă la contractul de
furnizare a energiei electrice, este un act juridic consumator si producător operator de reţea si consumator furnizor si producător
încheiat intre:

asigurarea protecţiei mediului,


Criteriile de promovare a energiei electrice
Promovarea utilizării eficiente a prin reducerea emisiilor poluante Promovarea utilizării
produse in centrale electrice de cogenerare de
combustibililor faţă de producerea separată a surselor regenerabile
înalta eficienta au in vedere:
energiei electrice şi termice

Zona adiacenta liniei electrice Zona adiacenta liniei electrice


Culoarul de trecere a liniei electrice aeriene zona de protecţie si zona de
aeriene având 100 m lăţime în plan aeriene situata la 10 m deasupra
include: siguranţa
orizontal acesteia

în cazul neînţelegerilor
Dacă între operatorul de reţea/furnizor şi precontractuale şi a
clientul final apar neînţelegeri/dispute şi părţile numai în cazul disputelor apărute în reclamaţiilor/disputelor
numai în cazul neînţelegerilor
nu ajung la o înţelegere, acestea se pot adresa derularea contractului de apărute în derularea
precontractuale
ANRE în vederea declanşării procesului de reţea/furnizare a energiei electrice contractului de
soluţionare la nivelul acesteia reţea/furnizare a energiei
electrice
datele tehnice si energetice
caracteristice locului de
Dacă se solicită avizul tehnic de racordare autorizaţia de construire a
certificatul de urbanism a consum al utilizatorului,
pentru o organizare de de şantier, documentaţia obiectivului pentru care se
obiectivului pentru care se conform reglementărilor în
anexată cererii va cuprinde în mod obligatoriu organizează şantierul, în termen
organizează şantierul, în termen de vigoare la data depunerii
şi: de valabilitate, in copie;
valabilitate, in copie; cererii de racordare, aprobate
de autoritatea competentă;

Dacă sunt necesare lucrări de întărire a reţelei


unui loc de consum şi/sau de
electrice în amonte de punctul de racordare
producere nou sau care se
pentru crearea condiţiilor tehnice necesare
dezvoltă, cu o putere
racordării, operatorul de reţea solicită, prin oricărui loc de producere oricărui loc de consum
aprobată totală pentru
avizul tehnic de racordare, constituirea unei
consum/evacuare mai mare
garanţii financiare în favoarea sa, de către
de 1 MW
utilizatorul

Delimitarea zonelor de siguranţă ale evenimentele accidentale


cerinţe privind siguranţa dispecerizarea energiei
capacităţilor energetice are în vedere, pe lângă determinate de angajaţii
obiectivelor învecinate electrice la nivel naţional
caracteristicile capacităţilor energetice, şi: operatorului

Distanţa pe verticală dintre conductorul cel mai


apropiat de arbori şi vârful arborilor, pentru o 10 m 4m 15 m
linie de 110 kV, trebuie să fie de cel puţin:

Distanţa pe verticală dintre conductorul cel mai


apropiat de arbori şi vârful arborilor, pentru o 5 m 1m 15 m
linie de 20 kV, trebuie să fie de cel puţin:

Documentaţia anexata cererii de emitere a


de valoarea capitalului social, in categoria de utilizator din care de puterea instalata a
avizului tehnic de racordare are o structura ce
cazul persoanelor juridice face parte solicitantul echipamentelor utilizatorului
depinde de:
În cazul în care doreşte
Se va prezenta la sediul ANRE
Se va prezenta la sediul ANRE continuarea activităţii în
pentru a viza prelungirea
pentru a viza legitimaţia pentru o calitate de electrician
După expirarea duratei de valabilitate a valabilităţii legitimaţiei pentru o
nouă perioadă de 5 ani, cu plata autorizat, va susţine un nou
legitimaţiei de electrician autorizat, titularul: perioadă de doar 3 ani, cu plata a
tarifului corespunzător gradului si examen, cu respectarea
50% din tariful corespunzător
tipului de autorizare prevederilor Regulamentului
gradului si tipului de autorizare
de autorizare

După depunerea documentaţiei complete de


către utilizator, în situaţia în care soluţia de
15 zile calendaristice în
racordare se stabileşte prin fişă de soluţie, 30 zile calendaristice în cazul 30 zile calendaristice în cazul
cazul racordării la joasă
operatorul de reţea are obligaţia să transmită racordării la joaă tensiune racordării la medie tensiune
tensiune
solicitantului avizul tehnic de racordare în
maximum:

Durata de valabilitate a Atestatelor emise de


De 5 ani Nelimitată Provizorie, de la 1 la 12 luni
ANRE este:

Elaborarea de programe de eficienta energetica Autorităţii Naţionale de


Ministerului de resort (Ministerul
si de promovare a resurselor regenerabile de Guvernului României Reglementare în domeniul
Economiei )
energie este o atribuţie a: Energiei
Elaborarea planului de dezvoltare a RED are la
bază ca date de intrare prognozele de producţie
minim 5 ani maxim 10 ani 4 ani
şi de consum de energie electrică pe o
perioadă de:
Elaborarea planului de dezvoltare a reţelelor
prognoza de consum pe o
electrice de distribuţie, conform prevederilor ofertele de producţie de energie
perspectivă de 5 ani, pusă la natura surselor de producere
Codului tehnic al reţelelor electrice de electrică ale producătorilor
dispoziţie de furnizori şi a energiei electrice
distribuţie (Codul RED), are la bază ca date de existenţi
consumatori
intrare:

De a proiecta şi executa
De a proiecta şi executa instalaţii De a proiecta şi executa instalaţii
instalaţii electrice cu orice
Electricianul autorizat pentru gradul II, tip electrice cu putere instalată de cel electrice cu orice putere instalată
putere instalată tehnic
A+B are următoarele competenţe: mult 10 kW şi la o tensiune tehnic realizabilă şi la o tensiune
realizabilă şi la o tensiune
nominală mai mică de 1 kV nominală mai mică de 1 kV
nominală maximă de 20 kV

De a proiecta şi executa
De a proiecta şi executa instalaţii De a proiecta şi executa instalaţii
instalaţii electrice cu orice
Electricianul autorizat pentru gradul III, tip electrice cu orice putere instalată electrice cu orice putere instalată
putere instalată tehnic
A+B are următoarele competenţe: tehnic realizabilă şi la o tensiune tehnic realizabilă şi la o tensiune
realizabilă şi la o tensiune
nominală maximă de 110 kV nominală maximă de 6 kV
nominală maximă de 20 kV

De a proiecta şi executa
De a proiecta şi executa instalaţii De a executa instalaţii electrice cu
instalaţii electrice cu orice
Electricianul autorizat pentru gradul IV, tip electrice cu orice putere instalată orice putere instalată tehnic
putere instalată tehnic
A+B are următoarele competenţe: tehnic realizabilă şi la orice realizabilă şi la o tensiune
realizabilă şi la o tensiune
tensiune nominală standardizată nominală maximă de 220 kV
nominală maximă de 110 kV

Electricienii autorizaţi de ANRE pentru


A B C
proiectare au autorizaţii de tip:
Să transmită la ANRE o
cerere şi documentaţie
Să transmită la ANRE o cerere şi
Electricienii care doresc să solicite autorizarea, Să transmită la ANRE o cerere şi anexată, din care să reiasă
documentaţie anexată, din care să
pentru a fi acceptaţi la examen trebuie să documentaţie anexată, din care să atât calificarea cât si
reiasă doar experienţa practică în
îndeplinească următoarele condiţii: reiasă doar calificarea profesională experienţa profesională în
domeniul instalaţiilor electrice
domeniul instalaţiilor
electrice

Emiterea certificatului de racordare de către la cererea scrisă a


gratuit pe bază de tarife reglementate
operatorul de reţea se face utilizatorului.

Energia electrica tranzactionata pe piata de ANRSC - Autoritatea


ANRE - Autoritatea Naţională de
energie electrica se masoara de catre operatorii MECMA - Ministerul Economiei Naţională de Reglementare
Reglementare în domeniul
de masurare, prin grupuri de masurare, si Mediului de Afaceri in domeniul Serviciilor
Energiei
conform reglementărilor elaborate de: Comunale

Să realizeze lucrări de
Să proiecteze instalaţii electrice în Să proiecteze instalaţii electrice în instalaţii electrice în baza
Este interzis electricianului autorizat: cazul în care deţine doar autorizaţie cazul în care nu deţine o unor documentaţii de
de tip A autorizaţie de tip A proiectare realizate de alţi
electricieni autorizaţi
Să realizeze lucrări de
Să semneze documentaţii de orice
să execute lucrări, manevre sau instalaţii electrice în baza
fel pentru proiecte sau lucrări pe
Este interzis electricianului autorizat: intervenţii sub orice formă în unor documentaţii de
care nu le-a realizat sau
instalaţiile operatorilor de reţea proiectare realizate de alţi
supravegheat
electricieni autorizaţi

Eventualele contestaţii ale avizelor tehnice de operatorul de distribuţie care a


organele ierarhice ale emitentului ANRE
racordare se rezolvă de către: emis avizul

în susţinerea unei probe scrise, într-un interviu susţinut in faţa


în participarea la un concurs,
Examenul de autorizare pentru gradele II, III şi constând în 2 subiecte: un unei Comisii ANRE, urmat de
fiind necesară obţinerea unui
IV constă: chestionar cu 30 de întrebări şi o rezolvarea unei probleme si o
punctaj minim de 30 puncte
aplicaţie numerică aplicaţie practică

Executarea de lucrări de proiectare sau de


Constituie contravenţie şi se Este permisă pentru instalaţiile
executare a instalaţiilor electrice fără Atestat Constituie doar abatere
sancţionează electrice de utilizare
valabil emis de ANRE:

Executarea sau folosirea de instalaţii contravenţie sau infracţiune,


contravenţie infracţiune
clandestine în scopul racordării directe la reţea după caz

operatorului de distribuţie în
Finanţarea lucrărilor de electrificare a
autorităţilor locale ministerului de resort executarea contractului de
localităţilor este obligaţia:
concesiune

orice proiectant de
specialitate (societate
Fişa de soluţie este elaborată de: utilizatori operatorul de reţea
comercială atestată pentru
activităţi de proiectare)
fără încheierea contractului
de furnizare în situaţiile
Furnizarea energiei electrice către clientul final în temeiul unui contract de fără încheierea contractului de
reglementate în mod distinct
se realizează: furnizare furnizare, pe bază de negocieri
de către autoritatea
competentă.

Furnizorii de ultimă instanţă au obligaţia să clienţilor noncasnici care nu au clienţilor noncasnici care au
clienţilor casnici care nu şi-au
asigure furnizarea energiei electrice în regim dreptul la serviciul universal, în dreptul la serviciul universal,
exercitat dreptul de eligibilitate
de ultimă instanţă: anumite situaţii în anumite situaţii

Furnizorul de energie electrică este îndreptăţit sustragerea de energie electrică


racordare ilegală la reţeaua de
sã rezilieze contractul de furnizare a energiei constatată prin hotărâre neplata facturilor
distribuţie
electrice în caz de: judecătorească definitivă

sustragerea de energie electrică


Consum de energie mai mare
Furnizorul de energie electrică este îndreptăţit constatată prin hotărâre
decât cel aferent puterii
sã rezilieze contractul de furnizare a energiei judecătorească definitivă, neplata Plata cu întârziere a facturilor
aprobate prin avizul tehnic
electrice în caz de: facturilor sau alte situaţii prevăzute
de racordare
de legislaţia în vigoare.

Furnizorul de energie electrică este îndreptăţit sustragerea de energie electrică


sã rezilieze contractul de furnizare a energiei neplata abonamentului radio-tv constatată prin hotărâre neplata facturilor
electrice în caz de: judecătorească definitivă

Furnizorul de energie electrică este îndreptăţit


constatare a unui consum fraudulos Neplata abonamentului
sã rezilieze contractul de furnizare a energiei neplata facturilor
de energie radio-tv
electrice în caz de:
sustragerea de energie
electrică constatată prin
Furnizorul de energie electrică este îndreptăţit consum de energie mai mare decât consumarea unei cantităţi de
hotărâre judecătorească
sã rezilieze contractul de furnizare a energiei cel aferent puterii aprobate prin energie mai mare decât cea
definitivă, neplata facturilor
electrice numai în caz de: avizul tehnic de racordare contractată
sau în alte situaţii prevăzute
de legislaţia în vigoare.

furnizorul desemnat de ANRE furnizorul desemnat de ANRE un operator economic ale


pentru a presta serviciul public de pentru a presta serviciul universal cărui acţiuni sau părţi sociale
Furnizorul de ultima de ultimă instanţă este:-
distribuţie a energiei electrice, în de furnizare în condiţii specifice sunt deţinute în totalitate de
orice condiţii reglementate; statul român

face parte din instalaţia de


racordare numai în cazurile
nu face parte din instalaţia de face parte din instalaţia de
Grupul de măsurare a energiei electrice: de excepţie, când punctul de
racordare; racordare;
măsurare este diferit de
punctul de delimitare;

pot fi utilizate la decontarea


sunt utilizate, de regulă, la energiei electrice cu nu pot fi utilizate la
Grupurile de măsurare martor instalate de
decontarea energiei electrice cu furnizorul,numai în cazul decontarea energiei electrice
clientul final:
furnizorul defectării grupurilor de măsurare cu furnizorul
ale operatorilor de reţea
realizată între punctul de racordare
Instalatia de racordare este instalaţia electrică din amonte de punctul de
la reţeaua electrică de interes public din aval de punctul de delimitare
este racordare
şi punctul de delimitare

poate fi folosită ulterior


Instalaţia de racordare realizată, conform rămâne în patrimoniul pentru racordarea altor
rămâne în patrimoniul utilizatorului
contractului de racordare, pentru un utilizator operatorului de reţea utilizatori, în condiţii
reglementate

Intervalul de citire a contoarelor în vederea


poate fi mai mare de o lună, dar poate fi mai mare de o lună,
emiterii facturii pentru clienţii casnici şi pentru nu poate fi mai mare de o lună
fără a depăşi 3 luni dar fără a depăşi 6 luni
locurile de consum mici:

În cazul apariţiei unei divergenţe cu privire la


racordarea la reţelele electrice sau emiterea de parcurgerii în prealabil a
neconcilierii acesteia la nivelul
avize de amplasament, între un solicitant şi o unei procedurii de mediere la
operatorilor de reţea conform înregistrării unei acţiuni în justiţie
subunitate sau unitate a unui operator de reţea, nivelul Ministerului
procedurilor proprii
soluţionarea neînţelegerii de către ANRE se va Economiei
face numai în cazul:
furnizorul este îndreptăţit să
În cazul constatării, conform prevederilor solicite unui client final
legale în vigoare, a unor acţiuni menite să clientul final va fi sancţionat clientului final i se va rezilia constituirea de garanţii
sustragă energia electrică prin ocolirea contravenţional contractul de furnizare financiare pentru o perioadă
echipamentelor de măsurare: de consum echivalent de
maximum un an

instalaţiile din aval aferente instalaţiile din aval aferente


În cazul existenţei mai multor puncte de
fiecărui punct de delimitare sunt fiecărui punct de delimitare
delimitare, se consideră un singur loc de dacă există un singur proprietar
legate electric între ele prin reţele sunt legate electric între ele
consum şi o singură instalaţie de utilizare dacă:
ale operatorului de distribuţie; prin reţele ale utilizatorului.

Legitimaţia este declarată


Legitimaţia este declarată nulă,
nulă, într-un ziar local şi
În cazul în care electricianul autorizat îşi pierde Legitimaţia este declarată nulă, într-un ziar local şi titularul achită
titularul achită un tarif de
legitimaţia, la solicitarea sa, ANRE poate într-un ziar local şi titularul achită o penalitate în cuantum de 500
emitere a duplicatului,
emite un duplicat, dacă: tariful de autorizare aprobat RON indiferent de gradul şi tipul
conform prevederilor din
de autorizare
regulamentul de autorizare

În cazul în care, într-un loc de consum, energia


se poate încheia, în anumite cazuri, trebuie să se încheie întotdeauna este obligatorie separarea
electrică este utilizată atât pentru activităţi
un singur contract de furnizare două contracte de furnizare instalaţiilor de utilizare
economice, cât şi pentru consum casnic

În cazul serviciului de furnizare prestat pe baza


unui contract-cadru aprobat de ANRE, cu un preaviz de cel puţin 5 zile
cu un preaviz de cel puţin 15 zile,
întreruperea alimentării cu energie electrică lucrătoare, în cazul clienţilor fără preaviz
în cazul clienţilor casnici
pentru nerespectarea obligaţiilor contractuale noncasnici
de către beneficiar se face:

În cazul sistemelor de măsurare de categoria C,


se face cu acordul
pentru consumatorii casnici înregistrarea este obligatorie nu este obligatorie
consumatorului
energiei reactive:
În cazul sistemului de citire automată la nivelul
punctului central, indecşii se stochează în baza 400 zile 200 zile 300 zile
de date pe o perioadă de minim:

În cazul unui ansamblu de blocuri de locuinţe, centralizat, la limita zonei de


centralizat, la parter sau pe
grupurile de măsurare individuale se pe tablourile din apartamente proprietate asupra terenului, in
palier
poziţionează exteriorul construcţiei

În cazul unui refuz de constituire a garanţiilor furnizorul are dreptul să solicite


operatorul de reţea are dreptul să
conform Regulamentului de furnizare a operatorului de distribuţie se reziliază contractul de
întrerupă alimentarea cu energie
energiei electrice la clienţii finali şi a deconectarea clientului final de la furnizare a energiei electrice
electrică a locului de consum
procedurilor specifice reţea

În conformitate cu prevederile legii Energia electrică obţinută


nr.123/2012 sunt considerate surse energia solară energia eoliană prin arderea combustibililor
regenerabile de energie: fosili

În funcţie de domeniul de utilizare a energiei clienţi casnici clienţi finali noncasnici clienţi angros
electrice consumate, clienţii finali pot fi:

măsurarea energiei electrice şi a


În operarea sistemelor de măsurare, Operatorii
mărimilor specifice pentru achiziţionarea valorilor
de măsurare a energiei electrice îndeplinesc furnizarea energiei electrice
determinarea serviciilor de sistem mărimilor măsurate
următoarele funcţii de bază:
tehnologice
În punctele de delimitare distribuitor/
consumator, limitele în care trebuie să se +/ - 12% din tensiunea
+/- 5% din tensiunea contractată +/ - 10% din tensiunea contractată
încadreze tensiunea, în 95% din săptămână, contractată
sunt:

În punctele de măsurare de categoria B se contoare electronice sau


exclusiv contoare electronice exclusiv contoare de inducţie
utilizează: contoare de inducţie

În situaţia în care prin studiul de soluţie s-au


stabilit mai multe soluţii, utilizatorul trebuie să
opteze pentru una dintre aceste soluţii şi să îşi
trei luni; două luni;
exprime opţiunea în scris într-un interval de patru luni.
maximum ........ de la comunicarea de către
operatorul de reţea a studiului de soluţie avizat
conform reglementărilor în vigoare.
operatorul de reţea poate impune
utilizatorul trebuie sa solicite
condiţia ca utilizatorul să solicite
În situaţia racordarii de generatoare la emiterea unui nou aviz
actualizarea certificatului de
instalaţia de utilizare a unui loc de consum este obligatorie actualizarea tehnic de racordare deoarece
racordare, daca operatorul de reţea
existent, fără evacuarea de energie electrică în dosarului instalaţiei de utilizare de apare un loc de producere
constată că este necesar să includă
reţeaua operatorului de reţea, indiferent de către executantul acesteia nou, a cărui racordare la
în certificatul de racordare
regimul de funcţionare al utilizatorului reţea trebuie aprobata de
condiţii suplimentare legate de
către operatorul de reţea
racordarea generatoarelor
în cel mult 3 luni de la data
În situaţia unui loc de consum, utilizatorul are anterior încheierii contractului de în termenul prevăzut în
emiterii avizului tehnic de
obligaţia să constituie garanţia financiară racordare contractul de racordare.
racordare

În situaţia unui loc de producere, utilizatorul în cel mult 3 luni de la data


anterior încheierii contractului de la încheierea contractului de
are obligaţia se constituie garanţia financiară emiterii avizului tehnic de
racordare racordare
înscrisă în avizul tehnic de racordare . racordare

Trebuie să îndeplinească condiţiile


Trebuie să îndeplinească
de calificare şi experienţă Trebuie sa fi fost autorizaţi
condiţiile de calificare si
În vederea autorizării pentru ambele tipuri de profesionale, cumulate, pentru în prealabil în baza
experienţă profesionale, cumulate,
autorizare (A şi B), electricienii: fiecare tip de autorizare şi susţin Ordinului MIC nr34 din
pentru fiecare tip şi susţin un
examene separate pentru fiecare 1999
singur examen
dintre aceste tipuri

Un document obligatoriu din


În vederea înscrierii la examenul de autorizare,
dosar, care trebuie întocmit
electricianul trebuie să transmită în Opţional (solicitantul decide dacă îl
Nerelevant corelat cu informaţiile
documentaţia anexată cererii de autorizare o transmite sau nu)
conţinute în carnetul de
lista de lucrări executate; acest document este:
muncă

Încadrarea punctelor de măsurare aferente energia electricã consumatã în energia electricã anualã
puterea maximã contractatã,
locurilor de consum în una dintre categoriile A, ultimele 12 luni, pentru locurile de contractatã, pentru locurile
pentru orice loc de consum
B, C, se face considerând: consum existente de consum noi
La cererea scrisă a unui client final, furnizorul
este obligat să comunice, în scris, o ofertă
5 zile lucrătoare 15 zile lucrătoare 30 zile lucrătoare
privind condiţiile de furnizare a energiei
electrice, într-un interval de cel mult:

nu se delimitează zona de protecţie numărul de personal calificat


La stabilirea zonei de protecţie a unui post de
a acestui tip de capacitate alocat executării lucrărilor de tipul constructiv al acestuia
transformare se are în vedere:
energetică mentenanţă

nu se delimitează zona de
La stabilirea zonei de siguranţă a unei staţii tensiunea cea mai înaltă din
tensiunile nominale de contur siguranţă a acestui tip de
electrice se au în vedere: cadrul acesteia
capacitate energetică

Lăţimea zonei de protecţie şi de siguranţă a


55 m 81 m 25 m
unei linii de 220 kV este de:

Lăţimea zonei de protecţie şi de siguranţă a


75 m 100 m 55 m
unei linii de 400 kV este de:

Legea energiei electrice nr. 123/2012 creează energiei electrice şi al


cadrul de reglementare pentru desfăşurarea doar al energiei electrice doar al energiei termice energiei termice produse în
activităţilor în sectorul: cogenerare
Legitimaţia de electrician autorizat eliberată de
3 ani 4 ani 5 ani
ANRE este valabilă pentru o perioadă de:

De proiectare de instalaţii
De executare de instalaţii electrice De executare de instalaţii electrice
electrice cu orice putere
Legitimaţia de electrician autorizat gradul IIIB cu orice putere instalată tehnic cu orice putere instalată tehnic
instalată tehnic realizabilă, la
conferă următoarele competenţe titularului: realizabilă, la o tensiune nominală realizabilă, la o tensiune nominală
o tensiune nominală maximă
maximă de 20 kV maximă de 220 kV
de 20 kV

De tip A (pentru proiectare) şi de De tip U (universal) pentru


De tip G (general) pentru instalaţii
Legitimaţiile de electrician autorizat pot fi: tip B (pentru executare) de instalaţii electrice de
electrice
instalaţii electrice utilizare

linia electrică ce leagă un


Linia electrica prin care se producător şi un furnizor de
linia electrică ce leagă o capacitate
transmite energia electrica de la energie electrică, în scopul
Linia electrica directa este: energetică de producţie izolată de
producător către mai mulţi alimentării directe a sediilor
un client izolat
consumatori proprii, a filialelor ori a
clienţilor eligibili ai acestora
Liniile electrice subterane (LES) fac parte din nu, zonele de protecţie şi siguranţă
da, indiferent de tensiunea doar LES având tensiunea
categoria capacităţilor energetice pentru care se se stabilesc doar pentru liniile
nominală de funcţionare nominală de 220 kV
stabilesc zone de protecţie şi siguranţă? electrice aeriene (LEA)

pentru o perioadă de timp,


pentru organizarea sau desfăşurarea aprobată de autorităţile în mod repetat, pentru o
Loc de consum temporar este un loc de unor activitati ocazionale competente, în scopul construirii, anumită perioadă de timp, la
consum în care se utilizează energie electrică reparării sau amenajării unor acelaşi loc de consum.
obiective

titularul avizului tehnic de titularul avizului tehnic de


racordare pentru un loc de racordare pentru un loc de
Lucrările de întărire necesare în vederea
operatorul de reţea suportă integral producere sau un loc de consum şi consum contribuie la
evacuării în reţea a puterii aprobate
costurile de realizare a acestor de producere contribuie la suportarea costurilor de
utilizatorilor se realizează de către operatorul
lucrări suportarea costurilor de realizare a realizare a acestor lucrări, cu
de reţea şi
acestor lucrări, cu o cotă inclusă o cotă inclusă în tariful de
în tariful de racordare . racordare .
titularul avizului tehnic de titularul avizului tehnic de
racordare pentru un loc de racordare pentru un loc de
Lucrările de întărire necesare pentru racordarea pe cheltuiala acestuia, în producere sau un loc de consum şi consum contribuie la
unui loc de consum, se realizează de către conformitate cu prevederile legale de producere contribuie la suportarea costurilor de
operatorul de reţea şi în vigoare. suportarea costurilor de realizare a realizare a acestor lucrări, cu
acestor lucrări, cu o cotă inclusă o cotă inclusă în tariful de
în tariful de racordare . racordare .

numai după încheierea cu


Lucrările de realizare a instalaţiei de racordare de către un operator economic inainte de încheierea
operatorul de reţea a contractului
se execută: atestat de ANRE contractului de execuţie
de execuţie
Lucrările pentru realizarea instalaţiilor se contractează de către
cuprinse între punctul de racordare si punctul de către operatorul de reţea, cu operatorul de reţea cu agenţi
de către utilizator
de delimitare la racordarea unui utilizator se forte proprii economici atestaţi în
execută: condiţiile legii

Metodologiile de reglementare a preţurilor şi


tarifelor în sectorul energiei electrice se de autoritatea competentă de ministerul de resort prin hotărâre a Guvernului
aprobă:

Neînţelegerile privind racordarea utilizatorilor


se soluţionează de autoritatea
la reţelele electrice de interes public, dintre
întotdeauna pe cale amiabilă competentă conform întotdeauna în justiţie
operatorii de distribuţie şi solicitanţi, se
reglementărilor în vigoare
soluţionează:

Nerespectarea de către clientul final a


întreruperea temporară a furnizării rezilierea contractului de furnizare sancţiune prin amendă
contractului de furnizare poate avea
energiei electrice a energiei electrice contravenţională
următoarele consecinţe:

Nerespectarea normelor tehnice emise de către


Infracţiune Contravenţie Abatere
ANRE constituie:
de comun acord de catre
Numărul şi localizarea punctelor de delimitare
operatorul de reţea şi utilizator, cu
între instalaţia de racordare şi instalaţia de de catre utilizator de catre operatorul de reţea
respectarea prevederilor legale în
utilizare se stabilesc
vigoare

este obligată să asigure accesul la este obligată să asigure


O persoană care deţine în proprietate sau în
nu are obligaţii privind asigurarea reţea numai pentru producători de accesul la reţea, conform
folosinţă o reţea electrică de distribuţie proprie
accesului la reţea energie electrică din surse reglementărilor autorităţii
la data intrării în vigoare Legii nr,123/2012:
regenerabile competente
reţeaua electrica cu tensiunea de reţeaua electrica cu tensiunea de reţeaua electrica cu tensiunea
O reţea electrica de distribuţie este definită ca
linie nominala strict mai mare de linie nominala strict mai mare de de linie nominala pana la
fiind:
220 kV 110 kV 110 kV inclusiv

Obligaţiile de serviciu public pentru operatorii în conformitate cu prevederile


economici din sectorul energiei electrice se pot Legii serviciilor publice de prin reglementări ale ANRE prin hotărâre a Guvernului
stabili: gospodărire comunală

Obţinerea avizului tehnic de racordare de către nu este obligatorie pentru o durata nu este obligatorie pentru o este obligatorie pentru orice
un utilizator: mai mică de 6 luni putere ceruta sub 100 kW loc nou de consum

ce deţine, sub orice titlu, o


reţea electrică de distribuţie
şi care răspunde de
Care întreţine si dezvolta reţeaua
Operator de distribuţie este o persoană fizică Care deţine si exploatează reţeaua exploatarea, de întreţinerea
electrica de transport al energiei
sau juridică: electrica de iluminat public şi, dacă este necesar, de
electrice
dezvoltarea reţelei de
distribuţie într-o anumită
zonă

Operatorul de distribuţie asigură sosirea


24 ore din momentul anunţării 10 ore din momentul anunţării 2 ore din momentul anunţării
echipei de intervenţie în mediul rural, în
întreruperii alimentarii cu energie întreruperii alimentarii cu energie întreruperii alimentarii cu
condiţii normale de vreme, astfel încât
electrică electrică energie electrică
restabilirea tensiunii să se facă în maximum:
Operatorul de distribuţie este obligat să În reglementările aprobate
La toate sesizările transmise în
răspundă la sesizările privind curba de tensiune În termen de 3 zile lucrătoare nu există nici o prevedere cu
scris
făcute de utilizatorii reţelelor de distribuţie: privire la acest aspect

Operatorul de distribuţie este obligat să


răspundă la sesizările privind curba de
La toate sesizările transmise în În termen de 5 zile
tensiune, altele decât cele privind nivelul În termen de 30 zile calendaristice
scris lucrătoare
tensiunii, efectuate de utilizatorii reţelelor de
distribuţie:

Exploatează, retehnologizează, Monitorizează siguranţa in


reabilitează si dezvolta reţelele funcţionare a reţelelor electrice de
Încasează contravaloarea
Operatorul de distribuţie: electrice de distribuţie, cu distribuţie, precum si indicatorii
energiei electrice furnizate
respectarea reglementarilor tehnice de performanta ai serviciului de
in vigoare distribuţie

Operatorul de măsurare a energiei electrice


vehiculate prin puncte de măsurare de este unic poate fi oricare furnizor poate fi oricare producător
categoria A:

Operatorul de măsurare are obligaţia să


înlocuiască grupurile de măsurare defecte sau
suspecte de înregistrări eronate ale clienţilor imediat 10 zile lucrătoare 30 zile lucrătoare
casnici în termen de cel mult…..zile de la data
identificării/deînregistrarea
Operatorul sesizării
reţea are obligaţia săscrise:
transmită
utilizatorului studiul de soluţie avizat conform
reglementărilor, de regulă, în maximum .........
de la data încheierii contractului pentru
elaborarea studiului de soluţie, în cazul trei luni patru luni o lună
racordării la o reţea de medie sau joasă
tensiune
.
Operatorul de reţea are obligaţia să transmită
utilizatorului studiul de soluţie avizat conform
reglementărilor, în termen de maximum ........
în cazul racordării la o reţea cu tensiunea de şapte luni trei luni nouă luni
110 kV sau mai mare, calculat de la data
încheierii contractului pentru elaborarea
studiului de soluţie

Operatorul de reţea va comunica în scris


utilizatorul nu este de acord cu
solicitantului imposibilitatea de a emite aviz prin racordare s-ar încălca nu a fost respectat avizul de
soluţia stabilită de operatorul de
tehnic de racordare si motivele justificate ale normele în vigoare amplasament
reţea
refuzului in situaţia în care:

orice persoană juridică ce deţine,


Persoana juridică proprietară
sub orice titlu, o reţea electrică de
Orice persoana care deţine, sub a reţelelor electrice de
transport şi care răspunde de
orice titlu o reţea electrica de transport, pe care le
Operatorul de transport si de sistem este: operarea, asigurarea întreţinerii şi,
distribuţie si este titulara unei exploatează in baza licenţei
dacă este necesar, de dezvoltarea
licenţe de distribuţie pentru furnizarea energiei
reţelei de transport într-o anumită
electrice
zonă

Operatorul economic aflat în reorganizare Poate efectua doar de lucrări


Poate solicita Atestat provizoriu Nu poate solicita ANRE emiterea
judiciară, care nu deţine atestate emise de de încercări de echipamente
emis de ANRE unui atestat
ANRE: electrice
ierarhizarea surselor de
ierarhizarea surselor de alimentare ierarhizarea surselor de alimentare cu energie
Ordinea de prioritate economică reprezintă cu energie electrică după criterii alimentare cu energie electrică electrică după capacitatea de
economice; după puterile instalate a dispune rapid de o anumita
putere

Parcurgerea unei etape preliminare de


la solicitarea utilizatorului, este
documentare şi informare a viitorului utilizator nu este prevăzută de
este obligatorie pentru utilizator; obligatorie pentru operatorul de
pentru racordarea acestuia la reţeaua electrică: legislaţia în vigoare.
reţea;

prin contracte bilaterale, la


Pe piaţa concurenţială cu amănuntul, furnizorii Contracte bilaterale la preţuri
Contracte bilaterale la tarife fixe preţuri negociate sau
vând energie electrică clienţilor finali prin: reglementate
stabilite prin oferte-tip
Pentru accesul la reţea a energiei electrice
produsă din surse regenerabile şi în cogenerare doar de natură tehnică doar de natură comercială tehnice şi comerciale
de înaltă eficienţă, ANRE stabileşte reguli:

Pentru asigurarea transportului/distribuţiei


energiei electrice prin reţelele electrice până la
clientul final, se încheie contract/contracte de
reţea între:
operatorul de reţea şi furnizorul operatorul de reţea şi clientul
producător şi clientul final
clientului final final, în anumite situaţii

Pentru emiterea de către operatorii de reţea a


avizelor tehnice de racordare a utilizatorilor la
reţelele proprii, trebuie obţinută, în prealabil,
de către toţi operatorii de
de la operatorul reţelei electrice din amonte (la de către toţi operatorii de de către operatorii de
distribuţie, cu excepţia
care sunt racordate instalaţiile pe care le deţin), distribuţie, dar numai în cazul unor distribuţie concesionari, dar
operatorilor de distribuţie
fie a certificatelor de racordare proprii puteri aprobate de peste 1MW numai în anumite cazuri
concesionari
actualizate, fie a avizelor tehnice de racordare
proprii actualizate:

Pentru orice tip de post de transformare, punct


nu se delimitează zona de
de alimentare, cabine de secţionare prevăzute sunt diferite în funcţie de tipul
coincid siguranţă a acestor tipuri de
cu echipament uscat, zona de protecţie şi zona capacităţii energetice
capacităţi energetice
de siguranţă:
Pentru posturi de transformare aeriene pe
mai mare cu 50% decât zona de 20 m de la limita zonei de
stâlpi, dotate cu echipament cu ulei, zona de nu se normează
protecţie protecţie
siguranţă este:

nu se delimitează zona de protecţia egală cu conturul fundaţiei


Pentru posturi de transformare aeriene pe egală cu conturul fundaţiei
a acestui tip de capacitate stâlpului şi proiecţia pe sol a
stâlpi, zona de protecţie este: stâlpului
energetică platformei suspendate

să efectueze săpături de orice


să efectueze construcţii de orice fel sau să înfiinţeze plantaţii
Pentru protecţia instalaţiilor de transport al Sa consume energie electrica prin fel în zona de siguranţă a în zona de siguranţă a
energiei electrice se interzice persoanelor fizice instalaţii racordate direct la cele ale instalaţiilor, fără avizul de reţelelor electrice de
sau juridice: reţelei electrice de transport amplasament al operatorului de transport, fără acordul
transport şi de sistem operatorului de transport şi
de sistem

să limiteze sau să îngrădească, prin


să arunce obiecte de orice fel pe Sa consume energie electrica
Pentru protecţia instalaţiilor de transport al execuţia de împrejmuire, prin
reţelele electrice de transport sau prin instalaţii racordate
energiei electrice se interzice persoanelor fizice construcţii ori prin orice alt mod,
să intervină în orice alt mod direct la cele ale reţelei
sau juridice: accesul la instalaţii al operatorului
asupra acestora electrice de transport
de transport şi de sistem

li se permite depozitarea de
li se interzice să efectueze li se interzice să limiteze sau să materiale pe culoarul de
construcţii de orice fel în zona de îngrădească, prin execuţia de trecere si in zonele de
Pentru protejarea reţelelor electrice de siguranţă a reţelelor electrice de împrejmuire, prin construcţii ori protecţie si de siguranţa ale
distribuţie, persoanelor fizice si juridice: distribuţie, fără avizul de prin orice alt mod, accesul la instalaţiilor, fara acordul
amplasament al operatorului de instalaţii al operatorului de operatorului de reţea, cu
distribuţie distribuţie condiţia să fie proprietar al
terenului
Pentru sistemele de măsurare de categoria A se
0,5 pentru energia activă şi 2 pentru 0,2S pentru energia activă şi 1 2 pentru energia activă şi 3
utilizează contoare electronice cu clasa de
energia reactivă pentru energia reactivă pentru energia reactivă
exactitate:
Pentru sistemele de măsurare de categoria A,
este obligatorie inspectarea contoarelor şi a
concentratoarelor de către Operatorul de o dată la doi ani o dată pe an o dată la trei ani
măsurare şi efectuarea unei citiri locale cel
Pentru
puţin: sistemele de măsurare de categoria A,
secţiunea şi lungimea circuitelor care asigură
legătura dintre transformatoarele de tensiune
0,25V 0,05V 0,5V
pentru măsurare şi contoare trebuie astfel alese
încât căderile de tensiune pe aceste circuite să
nu fie mai mari de:
Pentru sistemele de măsurare de categoria B
conectate în sisteme de citire automată, este
obligatorie inspectarea contoarelor şi a
o dată la doi ani o dată pe an o dată la trei ani
concentratoarelor de către Operatorul de
măsurare şi efectuarea unei citiri locale cel
puţin:

tensiunile şi curenţii de pe toate tensiunile şi curenţii de pe toate curenţii de pe două sau trei
Pentru sistemele de măsurare de categoria B
cele trei faze, la înaltă şi joasă cele trei faze, la joasă, medie şi faze şi tensiunile dintre faze,
măsurarea se face folosind:
tensiune înaltă tensiune la medie tensiune

Pentru sistemele de măsurare de categoria C


incluse în sisteme automate de citire, este
obligatorie inspectarea contoarelor şi a
o dată la doi ani o dată pe an o dată la trei ani
concentratoarelor de către Operatorul de
măsurare şi efectuarea unei citiri locale cel
puţin:
Pentru sistemele de măsurare de categoriile B prin intermediul impulsurilor numai prin intermediul
şi C, este permisă transmiterea informaţiei de numai în format numeric generate de contoare sau în format impulsurilor generate de
la contoare la concentratoare: numeric contoare

actul de proprietate sau orice


alt înscris care atestă dreptul
Pentru un loc de producere sau de consum nou, autorizaţia de construire a de folosinţă asupra terenului,
certificatul de urbanism în termen
documentaţia anexată cererii de racordare va obiectivului, în copie; incintei ori clădirii în care se
de valabilitate, în copie;
cuprinde obligatoriu: constituie locul de producere
sau de consum pentru care se
solicită racordarea, în copie.

în termen de maximum 10 zile în termen de maximum 10


în termen de maximum 10 zile
Pentru utilizatorii clienţi casnici, punerea sub calendaristice de la data depunerii zile calendaristice de la data
calendaristice de la data încheierii
tensiune a instalaţiilor de utilizare trebuie de către utilizator, la operatorul de recepţiei instalaţiei de
contractului pentru furnizarea
făcută reţea, a dosarului instalaţiei de racordare de către operatorul
energiei electrice
utilizare de reţea

Perioada de valabilitate a certificatului de cu durata de existenţă a


cu durata până la incheierea
racordare este egală cu 12 luni de la emitere instalaţiilor de utilizare de la locul
contractului de racordare
de consum şi/ sau de producere.

Persoana juridică care are calitatea de Autoritatea Naţională de


CN de Transport al Energiei Ministerul Economiei şi
administrator al Codului tehnic al reţelei Reglementare în domeniul
Electrice Transelectrica SA Finanţelor
electrice de transport (Codul RET), este: Energiei
ANRE, în calitate de
Planificarea dezvoltării şi modernizării Ministerul de resort, cu consultarea
administrator al Codului
reţelelor electrice de distribuţie se face de ANRE şi a operatorilor de Operatorii de distribuţie
tehnic al reţelelor electrice
către: distribuţie
de distribuţie (Codul RED)

Planul de perspectivă pe termen mediu pentru


dezvoltarea şi modernizarea RED se elaborează 3 ani 5 ani, cu actualizări anuale 7 ani, cu actualizări anuale
pentru o perioadă de:

Planul de situaţie cu amplasarea in zona a


Avizat de către operatorul de
locului de consum, care face parte din Avizat de către organismele
Avizat de ANRE reţea, anterior depunerii
documentele necesare solicitării unui aviz competente, potrivit legii
cererii
tehnic de racordare, trebuie sa fie:

Planurile de investiţii şi de dezvoltare a reţelei


Ministerul Economiei si Mediului
de transport elaborate de operatorul de CN Transelectrica SA ANRE
de Afaceri
transport şi de sistem se aprobă de către:
nu, zonele de protecţie şi siguranţă
Posturile electrice de transformare fac parte din nu, zonele de protecţie şi
se stabilesc doar pentru staţiile
categoria capacităţilor energetice pentru care se siguranţă se stabilesc doar pentru da
electrice de conexiune şi
stabilesc zone de protecţie şi siguranţă? liniile electrice
transformare

activităţile şi serviciile publice de bunurile utilizate în


bunurile proprietate publică sau
Pot face obiectul unei concesiuni energetice: interes naţional din domeniul activitatea de furnizare a
privată a statului
energiei electrice. energiei electrice

Preavizul de deconectare se poate transmite


prin poştă, cu confirmare de
clientului final: prin curier numai telefonic
primire
Prevederile contractuale întemeiate pe
dispoziţii ale actelor normative, la data intrării rămân în vigoare până la rămân în vigoare până la
se modifică de drept
în vigoare a modificării actelor normative incheierea unui act adiţional rezilierea contractului
respective:

minimizarea expunerii
Prin delimitarea zonelor de protecţie ale exploatarea corespunzătoare a cheltuieli minime de
capacităţilor energetice la riscuri
capacităţilor energetice se asigură: capacităţilor energetice exploatare
tehnologice

asigurarea parametrilor nominali de asigurarea exploatării


Prin delimitarea zonelor de protecţie ale micşorarea pierderilor în
funcţionare a capacităţilor corespunzătoare a capacităţilor
capacităţilor energetice se urmăreşte: posturile de transformare
energetice energetice

minimizarea riscurilor pentru


asigurarea parametrilor nominali de
Prin delimitarea zonelor de siguranţă ale siguranţa persoanelor şi a
funcţionare a capacităţilor protecţia capacităţilor energetice
capacităţilor energetice se urmăreşte: bunurilor din apropierea
energetice
capacităţii energetice

ansamblul format din contor şi


transformatoarele de măsurare
ansamblul format din contorul de aferente acestuia, precum şi toate
Prin grup de măsurare a energiei electrice în doar transformatorul de
energie electrica si elementele de elementele intermediare care
sistem indirect se înţelege: măsurare
securizare constituie circuitele de măsurare a
energiei electrice, inclusiv
elementele de securizare
Gestionarea, exploatarea,
mentenanţa, modernizarea şi
dezvoltarea instalaţiilor electrice Aprobarea tarifelor de
Printre activităţile desfăşurate de operatorul de aflate în patrimoniu (linii electrice, Dispecerizarea energiei electrice distribuţie a energiei
distribuţie se numără şi următoarele activităţi: staţii de transformare, puncte de la nivel naţional electrice, stabilite în funcţie
alimentare, posturi de transformare, de structura cheltuielilor
instalaţii de protecţie şi
automatizare etc)

Printre activităţile desfăşurate de operatorul de Gestionarea, exploatarea, Asigurarea tranzitării energiei


distribuţie, precizate în Codul reţelelor mentenanţa, modernizarea şi electrice prin reţelele sale, la Dispecerizarea energiei
electrice de distribuţie (Codul RED), se dezvoltarea instalaţiilor proprii din cererea şi cu informarea OTS, în electrice la nivel naţional
numără şi următoarele activităţi: reţelele electrice de distribuţie anumite cazuri

stabilirea cerinţelor tehnice


Stabilirea unui set de reguli şi
Printre obiectivele Codului tehnic al reţelei pentru grupurile
norme pentru conducerea prin stabilirea cerinţelor tehnice pentru
electrice de transport (Codul RET) sunt dispecerizabile racordate la
dispecer a Sistemului grupurile nedispecerizabile
incluse: reţeaua electrică de
Electroenergetic Naţional
distribuţie

Stabilirea responsabilităţilor şi Stabilirea unui set de reguli


Stabilirea unui set de reguli şi
Printre obiectivele Codului tehnic al reţelelor obligaţiilor operatorilor de şi norme în vederea
norme în vederea asigurării
electrice de distribuţie (Codul RED) se distribuţie şi ale tuturor asigurării accesului
accesului utilizatorilor la reţelele
regăsesc: utilizatorilor reţelelor electrice de utilizatorilor la reţelele
electrice de distribuţie
distribuţie electrice de transport

Stabilirea unui set de reguli şi Stabilirea Standardului de


Printre obiectivele Codului tehnic al reţelelor Stabilirea cerinţelor tehnice pentru
norme în vederea asigurării performanţă pentru serviciul
electrice de distribuţie (Codul RED) se racordarea utilizatorilor la reţelele
accesului utilizatorilor la reţelele de distribuţie a energiei
regăsesc: electrice de distribuţie
electrice de transport electrice
Stabilirea interfeţelor şi a
fluxurilor informaţionale
Stabilirea unui set de reguli şi
Printre obiectivele Codului tehnic al reţelelor Stabilirea cerinţelor pentru dintre operatorii de
norme în vederea asigurării
electrice de distribuţie (Codul RED) se dezvoltarea reţelelor electrice de distribuţie şi operatorul de
accesului utilizatorilor la reţelele
regăsesc: distribuţie transport şi de sistem şi
electrice de transport
utilizatorii reţelelor electrice
de distribuţie

asigurarea accesului
Determinarea soluţiilor de
nediscriminatoriu şi reglementat al
Printre obiectivele de baza ale Legii nr. promovarea utilizării surselor noi racordare a utilizatorilor la
tuturor participanţilor la piaţa de
123/2012 se regăsesc: şi regenerabile de energie reţelele electrice de interes
energie electrică şi la reţelele
public
electrice de interes public

Obligaţia ca în termen de
Obligaţia ca în termen de Obligaţia ca în termen de maximum 45 zile
maximum 15 zile calendaristice de maximum 30 zile calendaristice calendaristice de la primirea
la primirea unei solicitări de de la primirea unei solicitări de unei solicitări de contractare
Printre obligaţiile operatorului de distribuţie contractare a serviciului de contractare a serviciului de a serviciului de distribuţie
precizate în Standardul de performanţă pentru distribuţie din partea unui titular de distribuţie din partea unui titular din partea unui titular de
serviciul de distribuţie figurează: licenţă sau consumator eligibil de licenţă sau consumator eligibil licenţă sau consumator
racordat la RED, să facă o ofertă şi racordat la RED, să facă o ofertă eligibil racordat la RED, să
în cazul acceptării acesteia, să şi în cazul acceptării acesteia, să facă o ofertă şi în cazul
încheie contractul încheie contractul acceptării acesteia, să
încheie contractul
Obligaţia ca în termen de
Administrarea documentaţiei maximum 10 zile calendaristice
tehnice şi a normelor care de la primirea unei solicitări de Asigurarea integrală, din
Printre responsabilităţile şi obligaţiile
reglementează proiectarea, contractare a serviciului de surse proprii de producere a
operatorului de distribuţie precizate în Codul
funcţionarea, întreţinerea şi distribuţie din partea unui titular energiei electrice, cantitatea
reţelelor electrice de distribuţie (Codul RED)
dezvoltarea instalaţiilor de licenţă sau consumator racordat corespunzătoare pierderilor
sunt incluse:
componente ale reţelelor electrice la RED, să facă o ofertă şi în cazul tehnice din reţele
de distribuţie acceptării acesteia, să încheie
contractul

Minim 12 de puncte la
Minim 20 de puncte la chestionar si
Minim 24 de puncte la chestionar, chestionar si 2 puncte la
3 puncte la aplicaţia numerică,
pentru gradul I, respectiv minim aplicaţia numerică, pentru
Promovarea examenului de autorizare se face pentru gradele I si II, respectiv 25
24 de puncte la chestionar şi 3 gradele I si II, respectiv 15
obţinând: de puncte la chestionar şi 3 puncte
puncte la aplicaţia numerică de puncte la chestionar şi 3
la aplicaţia numerică pentru gradele
pentru gradele II, III şi IV puncte la aplicaţia numerică
III şi IV
pentru gradele III şi IV

Puncte de măsurare de categoria A sunt cele


utilizate pentru măsurarea energiei electrice
vehiculate între reţeaua de transport, reţelele de mai mică de 100 MVA mai mare de 100 MVA egală cu 100 MVA
distribuţie şi unităţile de producere a energiei
electrice, pe circuite cu putere nominală:

Puncte de măsurare de categoria A sunt cele


utilizate pentru măsurarea energiei electrice
vehiculate pe circuitele care alimentează locuri peste 100 GWh sub 50 GWh sub 100 GWh
de consum de energie electrică având un
consum anual:
Puncte de măsurare de categoria B sunt cele
utilizate pentru măsurarea energiei electrice
vehiculate între reţeaua de transport, reţelele de mai mică de 100 MVA mai mare de 100 MVA egală cu 100 MVA
distribuţie şi unităţile de producere a energiei
electrice, pe circuite cu putere nominală:
Puncte de măsurare de categoria C sunt cele
utilizate pentru măsurarea energiei electrice
vehiculate pe circuitele care alimentează locuri peste 200 MWh sub 200 MWh peste 300 MWh
de consum de energie electrică având un
consum anual:

întotdeauna pe proprietatea
Punctul de delimitare în cazul locuinţelor întotdeauna la bornele de
întotdeauna la limita de proprietate utilizatorului, în exteriorul
individuale se stabileşte ieşire din grupul de măsurare
locuinţei

Punctul de delimitare în cazul racordării unei cu respectarea condiţiei ca cu respectarea condiţiei ca


zone industriale, comerciale sau de servicii tensiunea punctului de delimitare să tensiunea punctului de delimitare conform opţiunii
comune la reţeaua electrică de distribuţie fie egală cu tensiunea instalaţiei de să fie egală cu tensiunea punctului dezvoltatorului
se stabileşte utilizare de racordare

întotdeauna ca punctul unei reţele


întotdeauna ca punctul unei reţele
electrice în care se delimitează întotdeauna ca punctul fizic
Punctul de delimitare între instalaţiile electrice electrice în care se află instalat
patrimonial instalaţiile electrice ale în care este racordat un
este definit: grupul de măsurare a energiei
utilizatorului de cele ale utilizator
electrice tranzitate
operatorului de reţea

punct al unei reţele electrice care


punct al unei reţele electrice unde punct fizic din reţeaua
Punctul de măsurare a energiei electrice este delimitează patrimonial instalaţiile
se află instalat grupul de măsurare electrica la care se
definit ca: electrice ale utilizatorilor de cele
a energiei electrice racordează un utilizator
ele operatorilor de reţea
Refuzul clienţilor finali de a permite accesul la
Contravenţie Infracţiune Tentativa de infracţiune
grupurile de măsurare constituie:

Nu sunt definite tipuri de


Regulamentul de autorizare a electricienilor De tip A sau B pentru proiectare
De tip E pentru execuţie autorizare, ci doar grade de
defineşte următoarele tipuri de autorizaţii: şi respectiv executare
autorizare

Regulamentul de furnizare a energiei electrice furnizorilor si clienţilor finali de tranzacţiilor de pe piaţa angro de furnizorilor şi operatorilor de
la clienţii finali se aplicã: energie electrică energie electrica reţea

Regulamentul pentru atestarea operatorilor


economici care proiectează, execută şi verifică
Guvernul României Ministerul de resort ANRE
instalaţii electrice din sistemul
electroenergetic este aprobat de către:

Regulamentul pentru autorizarea


electricienilor, verificatorilor de proiecte,
responsabililor tehnici cu execuţia, precum şi a Hotărâre de Guvern Ordin al ministrului de resort Ordin al preşedintelui ANRE
experţilor tehnici de calitate şi extrajudiciari în
domeniul instalaţiilor electrice se aprobă prin

Regulamentul privind racordarea utilizatorilor elaborat de ANRE si aprobat prin aprobat prin ordin al preşedintelui Elaborat de Ministerul de
la reţelele electrice de interes public este: hotărâre a Guvernului României ANRE resort
Responsabilitatea asigurării serviciului de
oricărui producător de energie SC Electrica SA, inclusiv
sistem aparţine următoarei persoane juridice CN Transelectrica SA
electrică racordat la SEN actuale sau foste filiale
titulare de licenţă:

Administrarea documentaţiei
tehnice şi normelor care Asigurarea integrală, din
Responsabilităţile operatorului de distribuţie reglementează proiectarea, Administrarea informaţiilor surse proprii de producere a
precizate în Codul reţelelor electrice de funcţionarea, întreţinerea şi necesare pentru funcţionarea şi energiei electrice, cantitatea
distribuţie (Codul RED) includ: dezvoltarea instalaţiilor dezvoltarea RED corespunzătoare pierderilor
componente ale reţelelor electrice tehnice din reţele
de distribuţie

Reţea electrică de interes public este o reţea


3 utilizatori 2 utilizatori un utilizator
electrică la care sunt racordaţi cel puţin:

Reţeaua electrica de transport al energiei


Proprietate privata a unei persoane
electrice şi terenurile pe care este amplasata, Proprietate publica a statului Proprietate privata a statului
juridice
sunt:

reţeaua electrică de interes reţeaua electrica de interes


reţeaua electrica cu tensiunea de
naţional şi strategic cu tensiunea naţional si strategic cu
Reţeaua electrica de transport este: linie nominala mai mică decât 110
de linie nominală mai mare de 110 tensiunea de linie nominala
kV
kv cel mult egala cu 110 kV

ansamblul de linii, inclusiv


elementele de susţinere şi de
protecţie a acestora, staţiile ansamblul de linii electrice
electrice şi alte echipamente destinate conectării unui
ansamblul instalaţiilor
Reţeaua electrica este definita ca fiind: electroenergetice conectate între ele producător de energie
electroenergetice interconectate
prin care se transmite energie electrica de un utilizator al
electrică de la o capacitate sau
energetică de producere a energiei
electrice la un utilizator
Rezerva de reglaj primar trebuie sa se poată
10 s 50 s 30 s
mobiliza automat si integral în:

Rezerva de reglaj secundar este rezerva care abaterea frecventei de la valoarea abaterea soldului SEN de la abaterea tensiunii de la
poate fi integral mobilizata la: de consemn valoarea de consemn valoarea nominala

Sancţiunile contravenţionale aplicate de ANRE


Retragerea autorizării cu drept de Retragerea autorizării fără drept
electricienilor autorizaţi pot fi asociate cu una Avertisment verbal
prezentare la o nouă examinare de prezentare la o nouă examinare
dintre următoarele măsuri:
De a promova si impune
De a stabili şi a impune regulile şi
regulile şi cerinţele de ordin
cerinţele minime de ordin tehnic
De a promova si impune regulile şi tehnic minimale pentru o
pentru operatorii de distribuţie
Scopul "Codului tehnic al reţelelor electrice de cerinţele de ordin comercial în funcţionare sigură, stabilă şi
(OD) şi utilizatorii RED în
distribuţie" este: vederea bunei funcţionări a pieţei economică a reţelelor
vederea realizării unei funcţionări
de energie electrică electrice de transport în
sigure, stabile şi economice a
beneficiul tuturor
acestor reţele
utilizatorilor acestora
situaţia in care tensiunea
situaţia in care tensiunea efectiva in situaţia in care tensiunea efectiva
efectiva in punctul de
punctul de delimitare devine mai in punctul de delimitare devine
Se considera o întrerupere in alimentarea cu delimitare devine mai mica
mica decât 5% din tensiunea mai mica decât 1% din tensiunea
energie electrica: decât 10% din tensiunea
nominala a reţelei in punctul nominala a reţelei in punctul
nominala a reţelei in punctul
respectiv respectiv
respectiv

Se pot utiliza contoare cu preplată pentru


A B C
punctele de măsurare de categoria:

Serviciile de sistem asigurate de operatorul de funcţionale, care exprimă


tehnologice, furnizate de utilizatorii
transport şi de sistem (CN auxiliare activitatea operaţională a CN
RET
TRANSELECTRICA SA) sunt: TRANSELECTRICA SA

consumatorii
Serviciile de sistem tehnologice sunt realizate sistemele de reglaj primar al nedispecerizabili, care pot fi
rezervele de putere
folosindu-se ca resurse: frecvenţei deconectaţi la dispoziţia CN
TRANSELECTRICA SA

Serviciile de sistem tehnologice, asigurate de retehnologizarea staţiilor electrice compensarea consumului


reglarea tensiunilor în reţeaua
operatorul de transport şi de sistem (CN aflate în patrimoniul CN propriu tehnologic (CPT) din
electrică de transport
TRANSELECTRICA SA) includ: TRANSELECTRICA SA reţeaua electrică de transport
Serviciul de sistem aflat în responsabilitatea restaurarea funcţionării
operatorului de transport şi de sistem (CN administrarea pieţei de energie Sistemului Electroenergetic
funcţionarea în siguranţă a SEN
TRANSELECTRICA SA) are scopul de a electrică, prin OPCOM Naţional după un colaps total
asigura: sau al unei zone

ansamblul instalaţiilor
electroenergetice
Ansamblul instalaţiilor
interconectate prin care se
Totalitatea liniilor si staţiilor electroenergetice interconectate
realizează producerea,
Sistemul electroenergetic este definit ca fiind: electrice interconectate, indiferent prin care se realizează numai
transportul, conducerea
de nivelul de tensiune transportul şi distribuţia energiei
operativă, distribuţia,
electrice
furnizarea şi utilizarea
energiei electrice

sistemul electroenergetic situat pe


Totalitatea liniilor si staţiilor
Totalitatea instalaţiilor de teritoriul naţional; SEN constituie
Sistemul Electroenergetic Naţional (SEN) este electrice interconectate,
producere a energiei electrice de pe infrastructura de bază utilizată în
definit ca fiind: indiferent de nivelul de
teritoriul naţional comun de participanţii la piaţa de
tensiune
energie electrică
prin furnizorul de energie prin împuternicit în numele
Solicitanţii se pot adresa operatorului la
prin intermediul operatorului pieţei electrică în numele şi pe seama şi pe seama solicitantului,
reţeaua căruia doresc să se racordeze, în
de energie electrica solicitantului, pentru locurile de care poate fi un proiectant de
vederea obţinerii avizului tehnic de racordare:
consum aferente clienţilor casnici specialitate

utilizatorii de tip
"consumatori" care se
utilizatorii noi care sunt
racordează la reţele electrice
distribuitori sau au grupuri
Soluţia de racordare se stabileşte printr-o fişă de medie sau joasă tensiune,
utilizatorii perturbatori generatoare indiferent de
de soluţie pentru: indiferent de puterea
tensiunea reţelei la care se
solicitată, dacă soluţia de
racordează
racordare este unică şi
evidentă
utilizatorii noi care sunt
utilizatorii noi de tip "consumator utilizatorii noi care se racordează distribuitori sau au grupuri
Soluţia de racordare se stabileşte printr-o fişă
casnic" individuali, indiferent de la reţelele electrice având tensiune generatoare indiferent de
de soluţie pentru:
puterea solicitată nominală de 110 kV sau mai mare tensiunea reţelei la care se
racordează

utilizatorii de tip "consumatori"


utilizatorii noi care sunt care se racordează la reţele utilizatorii de tip
Soluţia de racordare se stabileşte printr-o fişă distribuitori sau au grupuri electrice de medie sau joasă "consumator casnic"
de soluţie pentru: generatoare indiferent de tensiunea tensiune, indiferent de puterea individuali, indiferent de
reţelei la care se racordează solicitată, dacă soluţia de puterea solicitată
racordare este unică şi evidentă
utilizatorii care, prin tipul lor
şi caracteristicile
echipamentelor instalaţiilor
de utilizare şi/sau al
utilizatori existenţi care solicită un utilizatorii noi care sunt proceselor tehnologice,
spor de putere ce poate fi acordat distribuitori sau au grupuri impun necesitatea unei
Soluţia de racordare se stabileşte printr-o fişă
prin instalaţiile de racordare generatoare indiferent de analize pentru stabilirea
de soluţie pentru:
existente, indiferent de tensiunea tensiunea reţelei la care se impactului racordării asupra
reţelei la care sunt racordaţi racordează reţelei şi a celorlalţi
utilizatori şi stabilirea
măsurilor pentru încadrarea
acestui impact în limitele
normate

utilizatorii de tip consumatori care utilizatori existenţi care solicită un


solicită o putere mai mică de 30 spor de putere ce poate fi acordat
Soluţia de racordare se stabileşte printr-un
kVA, indiferent de categoria din prin instalaţiile de racordare utilizatorii perturbatori
studiu de soluţie pentru:
care fac parte din punct de vedere existente, indiferent de tensiunea
al activităţii lor reţelei la care sunt racordaţi
utilizatori existenţi care solicită un utilizatorii care se
spor de putere ce poate fi acordat racordează la reţelele
Soluţia de racordare se stabileşte printr-un utilizatorii de tip "consumator
prin instalaţiile de racordare electrice având tensiune
studiu de soluţie pentru: casnic" individuali
existente, indiferent de tensiunea nominală de 110 kV sau mai
reţelei la care sunt racordaţi mare

utilizatorii noi care sunt


utilizatorii noi care se racordează la distribuitori sau au grupuri
Soluţia de racordare se stabileşte printr-un utilizatorii cu o putere de
reţelele electrice având tensiune generatoare indiferent de
studiu de soluţie pentru: peste 25 kVA
nominală de 110 kV sau mai mare tensiunea reţelei la care se
racordează
utilizatorii care, prin tipul lor şi
caracteristicile echipamentelor
instalaţiilor de utilizare şi/sau al
utilizatorii de tip consumatori care utilizatorii noi care se
proceselor tehnologice, impun
solicită o putere mai mică de 30 racordează la reţelele
Soluţia de racordare se stabileşte printr-un necesitatea unei analize pentru
kVA, indiferent de categoria din electrice având tensiune
studiu de soluţie pentru: stabilirea impactului racordării
care fac parte din punct de vedere nominală de 110 kV sau mai
asupra reţelei şi a celorlalţi
al activităţii lor mare
utilizatori şi stabilirea măsurilor
pentru încadrarea acestui impact
în limitele normate

utilizatorii care solicită


utilizatorii de tip "consumatori" utilizatorii de tip
modificarea / îmbunătăţirea
care se racordează la reţele consumatori care solicită o
instalaţiilor de racordare existente
Soluţia de racordare se stabileşte printr-un electrice de medie sau joasă putere mai mică de 30 kVA,
sau creşterea gradului de siguranţă
studiu de soluţie pentru: tensiune, indiferent de puterea indiferent de categoria din
în punctul de delimitare, dacă
solicitată, dacă soluţia de care fac parte din punct de
lucrările necesare nu pot fi stabilite
racordare este unică şi evidentă vedere al activităţii lor
prin fişa de soluţie

Stabilirea consumului de energie electrică în pentru locuri de consum cu puteri pentru locuri de consum cu puteri în cazul sustragerii de
sistem pauşal este permisă: absorbite sub 300 W absorbite sub 200 W energie electrică

Evenimente accidentale
Standardul de performanţă pentru serviciul de Întrerupere accidentală a energiei
Forţă majoră determinate de angajaţii
distribuţie nu se aplică în condiţii de: electrice
operatorului de distribuţie

Evenimente accidentale
Standardul de performanţă pentru serviciul de Evenimente accidentale
Forţă majoră determinate de angajaţii
distribuţie nu se aplică în condiţii de: determinate de terţi
operatorului de distribuţie
în cazul întreruperilor în
în cazul întreruperilor în
Standardul de performanţă pentru serviciul de alimentarea cu energie electrică
alimentarea cu energie electrică în condiţii de forţă majoră
distribuţie nu se aplică: pentru racordarea noilor
pentru efectuarea de revizii
consumatori

Standardul de performanţă pentru serviciul de Au instalaţii electrice care Prin regimul lor de funcţionare nu
Au contracte de furnizarea a
distribuţie se aplică în relaţiile dintre funcţionează la tensiunea nominală introduc perturbaţii în alimentarea
energiei electrice încheiate
operatorul de distribuţie şi utilizatorii reţelelor alternativă în gama 0,4-110 kV şi la altor utilizatori ai reţelelor
cu operatorul de distribuţie
electrice de distribuţie care: frecvenţa din SEN, de 50 Hz electrice de distribuţie din zonă

Au instalaţii electrice care


Standardul de performanţă pentru serviciul de Se încadrează în puterea maximă
Au contracte de furnizare a funcţionează la tensiunea
distribuţie se aplică în relaţiile dintre prevăzută în avizul tehnic de
energiei electrice încheiate cu nominală alternativă în gama
operatorul de distribuţie şi utilizatorii reţelelor racordare (ATR) şi respectă
operatorul de distribuţie 220 kV - 400 kV şi la
electrice de distribuţie care: condiţiile prevăzute în contract
frecvenţa din SEN, de 50 Hz

Întreruperile programate, ca
Standardul de performanţă pentru serviciul de Evenimentele accidentale produse Debranşarea consumatorilor rău-
urmare a lucrărilor
distribuţie stabileşte indicatorii şi nivelurile de de terţi asupra reţelelor electrice platnici de la relele electrice de
planificate de exploatare şi
performanţă privind: din patrimoniul public distribuţie
mentenanţă

Asigurarea continuităţii în
Standardul de performanţă pentru serviciul de Debranşarea consumatorilor
Racordarea utilizatorilor la reţelele alimentarea cu energie electrică şi
distribuţie stabileşte indicatorii şi nivelurile de rău-platnici de la reţelele
electrice de distribuţie a calităţii energiei electrice
performanţă privind: electrice de distribuţie
distribuite

Standardul de performanţă pentru serviciul de Debranşarea consumatorilor


Racordarea utilizatorilor la reţelele
distribuţie stabileşte indicatorii şi nivelurile de Furnizarea energiei electrice rău-platnici de la reţelele
electrice de distribuţie
performanţă privind: electrice de distribuţie

Întreruperile programate, ca
Standardul de performanţă pentru serviciul de Debranşarea consumatorilor rău- Soluţionarea sesizărilor
urmare a lucrărilor
distribuţie stabileşte indicatorii şi nivelurile de platnici de la relele electrice de utilizatorilor privind calitatea
planificate de exploatare şi
performanţă privind: distribuţie curbei de tensiune
mentenanţă
Standardul de performanţă pentru serviciul de Debranşarea consumatorilor rău- Soluţionarea sesizărilor
distribuţie stabileşte indicatorii şi nivelurile de platnici de la relele electrice de utilizatorilor privind calitatea Furnizarea energiei electrice
performanţă privind: distribuţie curbei de tensiune
Asigurarea continuităţii în Evenimentele accidentale
Standardul de performanţă pentru serviciul de Debranşarea consumatorilor rău-
alimentarea cu energie electrică şi a produse de terţi asupra
distribuţie stabileşte indicatorii şi nivelurile de platnici de la relele electrice de
calităţii energiei electrice reţelelor electrice din
performanţă privind: distribuţie
distribuite patrimoniul public

Asigurarea continuităţii în Întreruperile programate, ca


Standardul de performanţă pentru serviciul de Evenimentele accidentale produse
alimentarea cu energie electrică şi urmare a lucrărilor
distribuţie stabileşte indicatorii şi nivelurile de de terţi asupra reţelelor electrice
a calităţii energiei electrice planificate de exploatare şi
performanţă privind: din patrimoniul public
distribuite mentenanţă

Studiul de soluţie elaborat în vederea racordării racordarea utilizatorilor în


racordarea utilizatorilor racordaţi
la reţelele electrice se avizează atât de racordarea grupurilor staţii de transformare
la medie tensiune care deţin în
operatorul de distribuţie cât şi de operatorul de dispecerizabile la reţelele electrice 400(220)/110 kV prin linii
patrimoniu receptoare cu puteri
transport şi de sistem în toate cazurile care de distribuţie electrice de distribuţie cu
totale de 30 kVA
prevăd: tensiunea de 110kV

Sunt definite ca locuri de consum cu consum


mare, locurile de consum ale clienţilor finali
noncasnici la care puterea aprobată prin avizul 50 kW 100 kW 200 kW
tehnic de racordare sau, acolo unde există, prin
certificatul de racordare, depăşeşte:

nivelul consumului propriu


Sunt parametrii tehnici de calitate ai serviciilor frecventa în SEN si tensiunea în calitatea curbelor de tensiune si de
tehnologic (pierderi de
de transport si de sistem: RET curent
energie electrica)

Sursele staţionare de energie electrică în curent


Da, doar sub aspectul
continuu, dacă nu sunt racordate prin
Da Nu stabilirii preţului de vânzare
invertoare la SEN, se supun supun dispoziţiilor
e energiei electrice produse
Legii nr. 123/2012?
Tarifele de racordare la reţea sunt: stabilite de operatorii de reţea negociate cu solicitantul reglementate de ANRE
Termenul minim de anunţare, în situaţii
deosebite, a consumatorilor privind
48 ore 24 ore 10 ore
întreruperea necesară pentru lucrări planificate
de exploatare şi mentenanţă este:

10 zile calendaristice de la 20 zile calendaristice de la 30 zile calendaristice de la


Termenul pentru emiterea avizului tehnic de
înregistrarea cererii de racordare la înregistrarea cererii de racordare înregistrarea cererii de
racordare (ATR) este de:
joasă tensiune la medie tensiune racordare

Termenul standard a pentru transmiterea de


către operatorul de distribuţie către un 30 zile lucrătoare de la
10 zile lucrătoare de la depunerea 15 zile lucrătoare de la depunerea
utilizator a proiectului de contract pentru depunerea completă a
completă a documentaţiei completă a documentaţiei
serviciul de distribuţia energiei electrice este documentaţiei
de:
Termenul standard pentru răspuns la reclamaţii
30 de zile calendaristice 15 zile calendaristice 10 zile lucrătoare
privind nivelul tensiunii este de:
Timp de 100% din an frecvenţa trebuie să se
50 Hz - 6% … 50 Hz + 4% 50 Hz - 8% … 50 Hz + 5% 50 Hz - 10% … 50 Hz + 4%
încadreze în banda:

sa stabilească un sistem de să obţină toate avizele,


să stabilească şi să aplice, pe
Titularul autorizaţiei de înfiinţare a unei comunicare cu consumatorii de acordurile şi atestatele
întreaga durată a executării
capacităţii energetice, acordată în baza legii energie electrică ce vor fi prevăzute de lege pentru
lucrărilor, măsurile de protecţie a
este obligat: alimentaţi din instalaţiile electrice realizarea obiectivului
persoanelor, bunurilor şi mediului
aflate în construcţie autorizat

Trecerea în altă categorie de punct de măsurare


pentru locurile de consum se face prin grija
Operatorului de măsurare, atunci când + 5% respectiv - 20% +10% respectiv - 30% + 10% respectiv - 10%
consumul de energie electrică pentru ultimele
12 luni se abate de la valorile de definiţie cu:
Susţinerea unui examen de
autorizare în condiţiile
Trecerea la un grad de autorizare superior se după 5 ani de experienţă în baza prin vizarea anuală a legitimaţiei
prevăzute în Regulament,
poate face: gradului de autorizare deţinut de către ANRE
indiferent dacă vechea
legitimaţie a expirat sau nu

Ulterior emiterii avizului tehnic de racordare, o dacă este înscrisă în avizul tehnic dacă a fost una (oricare) dintre dacă prevede o instalaţie de
soluţie de racordare este valabilă: de racordare soluţiile prevăzute şi avizate din racordare cu costuri minime
studiul de soluţie pentru utilizator.

care după ce şi-a exercitat dreptul nu poate încheia contract de


de eligibilitate revine la serviciul beneficiază întotdeauna de furnizare a energiei electrice
Un client casnic
universal, nu beneficiază de preţuri/tarife reglementate decât cu furnizorul de ultimă
preţuri/tarife reglementate instanţă

este obligat să prezinte


prognoze orare de consum
dacă este consumator sezonier, nu
Un client final cu o putere aprobată prin avizul este obligat să prezinte prognoze furnizorului cu care are
este obligat să prezinte prognoze
tehnic de racordare/certificatul de racordare de orare de consum furnizorului cu relaţii contractuale, numai
orare de consum furnizorului cu
cel puţin 1 MVA, care are relaţii contractuale dacă are un consum anual de
care are relaţii contractuale
energie mai mare de
100 GWh

poate avea mai multe locuri de poate avea mai multe locuri de
nu poate avea mai multe
Un consumator: consum, în incinte sau zone consum în aceeaşi incintă sau
locuri de consum.
diferite; zonă;

în anumite cazuri se poate încheia


un singur contract de furnizare numai pentru locuri de
Un contract de furnizare se încheie:. de regulă, pentru un loc de consum
pentru mai multe locuri de producere
consum
Are obligaţia de a participa la
recepţia şi la punerea în funcţiune Are dreptul de a racorda la
Are obligaţia de a respecta a instalaţiei electrice de utilizare SEN noi puncte de consum,
Un electrician autorizat care execută lucrări de proiectele lucrărilor de instalaţii proiectată/ executată, chiar dacă urmând a solicita acordul
instalaţii electrice: electrice şi normele tehnice nu i se solicită acest lucru de către operatorului de reţea după
aplicabile beneficiarul sau operatorul de recepţia la terminarea
reţea la care urmează a se racorda lucrărilor
instalaţia electrică de utilizare;

De a participa la recepţia şi la
punerea în funcţiune a instalaţiei
De a racorda la SEN noi
electrice de utilizare proiectată/
Să respecte proiectele de execuţie a puncte de consum, urmând a
Una dintre obligaţiile electricianului autorizat executată, în cazul în care i se
lucrărilor de instalaţii electrice doar solicita acordul operatorului
care execută lucrări de instalaţii electrice este: solicită acest lucru de către
dacă sunt întocmite de el de reţea după recepţia la
beneficiarul sau operatorul de
terminarea lucrărilor
reţea la care urmează a se racorda
instalaţia electrică de utilizare

Să proiecteze instalaţii electrice Să semneze documentaţii de Să execute sau să


doar conform gradului si tipului de proiectare chiar dacă nu sunt coordoneze execuţia
Una dintre obligaţiile electricianului care
autorizare şi să respecte normele realizate de el, astfel încât instalaţiilor electrice de orice
deţine autorizaţie de tip A este:
tehnice corespunzătoare tipurilor de proprietarul să poată demara cât putere sau tensiune tehnic
instalaţii electrice proiectate mai repede execuţia instalaţiilor realizabilă

Să execute instalaţii electrice Să proiecteze instalaţii


Să execute instalaţii electrice doar
doar conform gradului si tipului electrice doar conform
Una dintre obligaţiile electricianului care conform gradului si tipului de
de autorizare şi să respecte gradului si tipului de
deţine autorizaţie de tip B şi execută instalaţii autorizare, numai în una dintre
normele tehnice corespunzătoare autorizare, având în vedere
electrice este: calităţile prevăzute în regulament
tipurilor de instalaţii electrice că experienţa practică îi
pentru exercitarea activităţii
proiectate permite acest lucru
Urmărirea respectării de către operatorii
Autorităţii Naţionale de Ministerului de resort (Ministerul Cancelariei Primului-
economici a sistemului de preţuri si tarife în
Reglementare în domeniul Energiei Economiei ) ministru
domeniul energiei electrice este de competenţa:

înainte de a începe executarea pe parcursul executării instalaţiei la terminarea instalaţiei de


Utilizatorii reţelelor electrice au obligaţia
instalaţiei de utilizare care urmează de utilizare care urmează să fie utilizare, înainte de punerea
solicitării avizului tehnic de racordare:
să fie racordată la reţeaua electrică; racordată la reţeaua electrică; ei sub tensiune.

în situaţia locurilor de producere


care nu au fost puse sub tensiune, în cazul schimbării titularului
dacă se modifica numărul şi locului de consum şi/ sau de
Utilizatorul are obligaţia să solicite
puterea grupurilor generatoare, fără producere prin preluarea la schimbarea denumirii
operatorului de reţea actualizarea avizului
depăşirea puterii aprobate prin obiectivului de la locul de consum utilizatorului
tehnic de racordare valabil:
avizul tehnic de racordare, şi daca şi/ sau de producere respectiv prin
nu se schimbă condiţiile tehnico- cumpărare, moştenire etc.
economice de racordare la reţea

în situaţia dezvoltării din punct de în cazul schimbării titularului


vedere tehnic şi energetic a locului de consum şi/ sau de
Utilizatorul are obligaţia să solicite
activităţii utilizatorului la un loc de producere prin preluarea la schimbarea denumirii
operatorului de reţea actualizarea certificatului
consum şi/ sau de producere, obiectivului de la locul de consum utilizatorului
de racordare:
necesitând un spor de putere faţă de şi/ sau de producere respectiv prin
puterea aprobată cumpărare, moştenire etc.

Verificarea dimensionării, în proiectare, a


reţelelor electrice de distribuţie, conform criteriul economic si criteriul criteriul stabilităţii termice
criteriul pierderilor minime de
prevederilor Codului tehnic al reţelelor stabilităţii termice în regim de si dinamice în regim de
energie
electrice de distribuţie (Codul RED), se face durata scurtcircuit
ţinând seama de:
zona adiacentă capacităţilor zona adiacentă capacităţii
zona adiacentă capacităţii energetice, extinsă în spaţiu, în energetice, extinsă în spaţiu,
energetice, extinsă în spaţiu, în care care se instituie restricţii şi în care se introduc interdicţii
Zona de protecţie a unei capacităţi energetice
se introduc interdicţii privind interdicţii în scopul asigurării privind regimul
este:
accesul persoanelor şi regimul funcţionării normale şi pentru construcţiilor, dar nu şi
construcţiilor evitarea punerii în pericol a pentru proprietarii
persoanelor, bunurilor şi mediului terenurilor din această zonă

egală cu conturul fundaţiei


egală cu conturul fundaţiei până în prezent, nu s-a pilonului de susţinere la care
Zona de protecţie la o centrală eoliană este:
pilonului de susţinere reglementat se adaugă 0,2 m de jur-
împrejur

zona adiacentă capacităţilor zona adiacentă capacităţii


zona adiacenta capacităţilor energetice, extinsă în spaţiu, în energetice, extinsă în spaţiu,
energetice, extinsa in spaţiu, in care care se instituie restricţii şi în care se introduc interdicţii
Zona de siguranţa a unei capacităţii energetice
se introduc interdicţii privind interdicţii în scopul asigurării privind regimul
este:
accesul persoanelor si regimul funcţionării normale şi pentru construcţiilor, dar nu şi
construcţiilor evitarea punerii în pericol a pentru proprietarii
persoanelor, bunurilor şi mediului terenurilor din această zonă
L123/2012 art.3
pct.1

Ord 59, art5.2.b; 6.3.c

ord.64,art.16, alin.1

l.123/2012 art.93
pct.3,5

L123/2012 art.10
alin 1 lit a
l123/2012 art.10
alin 2 lit.e,f

l123/2012 art.10
alin 2 lit.a

l123/2012 art.10
alin.c,d

l123/2012 art.10
alin 2 lit.a,g

L123/2012 art.10
alin 1 si 2 pct a
l123/2012 art.3
pct.2

l123/2012 art.93
alin 1 lit5,24,25; alin
3 lit a *

Reg.aut.EE art.68

Reg.aut.EE art.68
ord 35/2013

ord 35/2013

ord 35/2013

ord 35/2013

Legea 123/2012
art.15 alin.3
ord 35/2013

ord 35/2013

Cod RED art.1.4.1

Cod RED art.1.4.1


ord.64,art.15

ord 59,art.33,lit b
O.35/2013 art.4
alin.3+art 5 lit a

l123/2012 art.96
alin 6

Reg.aut.e.e. art.1

Reg.aut.e.e. art.13
lit.a

L123/2012 art.10
alin.1
Ord 59, Anexa 1, art.2.4, art.24

ord 59,art.33,lit b

Ord 59, Anexa 1,

ord 59, Anexa 1

Ord 59, Anexa 1, art.2.4/art.5.1/art.11


l123/2012 art.19
alin 2

reg.aut.ee.art.10
alin.d,e

Stand.Perf.art.19

l123/2012 art.3
pct.6
Reg.aut.ee.art.11
alin.1

l123/2012 art.3
pct.9

ZPS art.11

ZPS art.11
Ord 59, art.12.1.b,c

Ord 59, art 12, (2)

Reg.rac.O.59/2013 art.8 aliniatul 2

ord 59, Anexa 1

Cod RED art.6.2.2.


lit.i
l123/2012 art.36 alin7 lit i

l123/2012 art.3
pct.16

l.123/2012
art.3pct.12

l.123/2012
art.3pct.12

l123/2012 art.3
pct.13

l123/2012 art.3
pct.15
ord 64, art.51, litb.

RET art.9

RET art.9

RET

RET art.1+2
Cod RED art.1.5.1

Cod RED art.1.1.2


Cod RED art.9.1.1.

l.123/2012 art.25
alin 13+art.54

l123/2012 art.3
pct.13

l123/2012 art.36
alin 7 lit a

Ord 59, Anexa 1-pg.46


l123/2012 art.93
alin.3lit a,b

l.123/2012
art.93.pct.26 si
art.26

l.123/2012 art.29

ord 64 art.38 alin.1


Codul de măsurare a
energiei electrice,
art.196

Codul de măsurare a
energiei electrice,
art.111

Codul de măsurare a
energiei electrice, art.
158
ord 64 art. 17,
alin.3

ord 64 art.10, alin 1

ord 59, Anexa 1

ord 59, Anexa 1

l.123/2012 art.71
alin.2 lit.d

l.123/2012
art.3pct.21

ord 64, art 45, alin 1


ord 59, art 14, lit h

ord 59, art.31

ZPS art.9

ZPS art.18

ZPS art.18

ord 59, art 14, (1)


Reg Aut EE art.17 si
19, alin 3

ord 59, art.26, alin


(1) si si art 5, alin5

ord 35/2013

l.123/2012 art.6 lit.b

RED art.5.4.1 lit.b


RED art.5.4.1 lit.a

Reg Aut EE art.12


lit.b si lit.c

Reg Aut EE art.12


lit.d si lit.e

Reg Aut EE art.12


lit.f si lit.g

Reg Aut EE art.11


alin.2 lit.b
Reg Aut EE art.14
alin.2

ord 59, art.57 alin 1

l.123/2012 art.65
alin1

Reg Aut EE art.7


Reg Aut EE art.66 lit
f

ord 59, art 74

Reg Aut EE art.39


alin.3

l.123/2012 art.92
alin.1 pct.2

l.123/2012 art.92
alin.2

l.123/2012 art.51
alin 1

ord 59, art 9, lit c


ord 64, art 10, alin 1

ord 64,art.8,alin2

l123/2012 art.58
alin 4 lit.a,

l123/2012 art.58
alin 4 lit.a,b,c

l123/2012 art.58
alin 4 lit.b
l123/2012 art.58
alin 4 lit.a,b,c

l.123/2012 art.3 pct


27

ord 64, alin 98


Reg.rac.O.59/2013 anexa nr.1

ord.64, art 72, alin 3

O.35/2013 art.8
alin.2
l123/2012 art.58
alin 5

ord 59, Anexa 1, pg 4 instalaţie de utilizare

Reg Aut EE art.76

ord 64, art 28, alin 1

ord 64, art. 59, alin4, pct.a

Codul de măsurare a
energiei electrice,
art.148
Codul de măsurare a
energiei electrice,
art.79, 139, 181

ord 59, Anexa 2, art2.3

ord 64, art. 37, alin 2

l.123/2012 art.67 lit


a,b

ord 64,art.6, pct.a,b

Codul de măsurare a
energiei electrice,
art.26
Stand Perform
art.21

Codul de măsurare a
energiei electrice,
art.89

O.129/2008 Racord
art.24 alin.2

ord 59, art.7 alin 1, pct b si alin 3


ord 59, art.31 alin

ord 59, art.31 alin

Reg Aut EE art.27

Reg.aut.EE.art.16
lit.a

Codul de măsurare a
energiei electrice,
art.17
l.123/2012 art.58

ZPS art.17

ZPS art.16

ZPS art.18

ZPS art.18

l.123/2012 art.1
Reg Aut EE art.60

Reg Aut EE art.12


lit.e

Reg Aut EE art.11 l


alin.2

l123/2012 art.3
pct.33
ZPS art.11

ord 59, Anexa 1, loc


de consum
temporar

ord.59, art.40 alin d

ord 59, art 44, (3) ?

Reg.rac.O.59/2013 art.3 aliniatul 1


ord 59, art 44, (3)

l.123/2012 art.76
alin.3

O.35/2013 art.8
alin.1

ord 64, art 33, lit c


l.123/2012 art.93
pct.3

ord 59, art. 22 alin1

l123/2012 art.46
alin.1
l123/2012 art.3
pct.64

l.123/2012 art.16
alin.2

ord 59, art 5, lit b

l123/2012 art.3
pct.39

stand Perform
art.14 lit.b
stand Perform
art.23 alin.1

stand Perform
art.23 alin 1,2

l123/2012 art.45
lit.a,g

Codul de măsurare a
energiei electrice,
art.64

ord 64, art 102, alin 1

Reg de rac. Ord.129


art.13 alin.8 pct.b
Reg de rac. Ord.129
art.13 alin.8 pct.a

ord 59, art. 27 alin 1

l.123/2012 art.3
pct.40

ord 35/2013
l.123/2012 art.3
pct.45

ord 59, art10, (2)

l.123/2012
art.23.alin.4
l.123/2012 art.70

ord 64, art 11, alin1,2

ord.59, art.25,alin.2

ZPS art.17
ZPS art.17

ZPS art.17

l.123/2012
art.42.alin.a

l.123/2012
art.42.alin.d

l.123/2012
art.49.lita,.f
Codul de măsurare a
energiei electrice,
art.34

Codul de măsurare a
energiei electrice, art.
63

Codul de măsurare a
energiei electrice,
art.45

Codul de măsurare a
energiei electrice, art.
121

Codul de măsurare a
energiei electrice,
art.95

Codul de măsurare a
energiei electrice, art.
169
Codul de măsurare a
energiei electrice,
art.106, 156

ord 59, art. 14, (1), lit.c,g

ord 59, art. 64, alin 4

ord 59, art.59, alin 1

RET art.13
Cod RED art.5.1.1

Cod RED art.5.1.4

ord 59, art14, lit b

ord 59, art14, lit b

ZPS art.11

l.123/2012 art.19

ord 64, art.61, alin 1, a


ord 64, art.20,alin3

ZPS art.8

ZPS art.8

ZPS art.9

l.123/2012 art.3
pct.29
Cod RED art.3.2.1 lit
a

Cod RED art.3.2.1


lit.a, c

RET art.6

Cod RED art.1.2.3 lit


a,b

Cod RED art.1.2.3 lit


c
Cod RED art.1.2.3 lit
e

l.123/2012
art.2.alin.d

Stand.perform.art.2
5
Cod RED art.3.2.2.

RE.aut EE art.51

Codul de măsurare a
energiei electrice,
art.16 a)

Codul de măsurare a
energiei electrice,
art.16, a)
Codul de măsurare a
energiei electrice,
art.16 b)

Codul de măsurare a
energiei electrice,
art.16, c)

ord 59, Anexa 2, art2.3

ord 59 Anexa 4, alin 1.2

ord 59, Anexa 1

ord 59, Anexa 1


l.123/2012 art.93 pct.28

Re.aut EE art.11
alin.2

ord 64,art.2

ord 35/2013
Reg.atest.op.ec.O23/
2013 art.1

ord 59, art 1


Cod RED art.3.2.3.

l.123/2012
art.3.pct.65

l.123/2012 art.30
alin 2 si 3

l.123/2012
art.3.pct.66

l.123/2012
art.3.pct.63
RET art.39

RET art.43

Re.aut EE art.42
alin.2

Cod RED art.1.2.1


Stand perf. art.6
alin1

Codul de măsurare a
energiei electrice, art.
190

RET art.27,28

RET art.30

RET art.29
RET art.26

l.123/2012
art.3.pct.75

l.123/2012
art.3.pct.77
Ord 59, art 12, (1), lit a,c

Reg.racordare
O.129 art 14 lit c
Reg.racordare
O.129 art 14 lit a

Reg.racordare
O.129 art 14 lit a,c
Reg.racordare
O.129 art 14 lit. D

O 129 art.17 e???


Prin asimilare

Reg.racordare
O.129 art 17 lit. a

Reg.racordare
O.129 art 17 lit.a,b
Reg.racordare
O.129 art 17 lit. a,e

Reg.racordare
O.129 art 17 lit. D

ord 64,art. 80,alin.2 (iv)

Stand.Perf.art.5 lit.a

Stand.Perf.art.5 lit.b
Stand.Perf.art.5 lit.a

Stand.Perf.art.3
lit.b,c

Stand.Perf.art.3 lit.c

Stand Perf. art,16


alin 1

Stand.Perf.art.3
alin.2+art.4 lit.a

Stand.Perf.art.3
alin.2

Stand Perf. art,16


alin 1
Stand.Perf.art.3
alin.2

Stand.Perf.art.4 lit.a

Stand Perf. art.4


lit.a+16 alin 1

Reg de rac. La retele


de interes
publicOrd.129
art.23 alin.a+c

ord 64,art.7,lit.b

RET Cap. 3.1., 3.2.,


3.3.

l.123/2012 art.1.alin
2 lit.bpct.77
ord 59, art.30
Stand.Perf.art.13
alin 1

ord 59, art.26, alin (1)

stand.perf.art.25
stand.perf.art.23
alin.2
stand.perf.art.20
lit.a

l.123/2012 art.13 lit.


a+b

Codul de măsurare a
energiei electrice,
art.18
Reg.aut.EE art.28

ord 59, art.18, alin 7

ord 64, art 50, alin4

l123/2012 art.61
alin5

ord.59, Anexa 1, loc de consum

ord.64,art.10, alin2
Reg.aut.EE
art.66.lit.e

Reg.aut.EE
art.66.lit.i

Reg.aut.EE
art.66.lit.b

Reg.aut.EE
art.66.lit.d
l123/2012 art.77 a si
b

ord 59, art 5, alin1 si 2

ord 59, art. 5, alin.2,pct b si art.6, alin 3, pct b,c

ord 59,art.2, alin a

Cod RED art.5.6.1 lit


c
l.123/2012 art.3
pct.82,83

ZPS art.15

L123/art.3 pct.68