Sunteți pe pagina 1din 13

ŞCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ “CAROL DAVILA”

METODOLOGIA DE ADMITERE
ȊN ANUL ŞCOLAR 2020 – 2021

Elaborată conform O.M.E.C.T.S nr. 5346/07.11.2011


Avizată în Consiliul Profesoral al ȘCOLII
Aprobată în Consiliul de Administraţie al ȘCOLII

pg. 1 – Metodologia de Admitere 2020-2021 Avizat juridic SPSCD


Capitolul I
Dispoziţii generale

Art.1 (1) Admiterea în învăţământul postliceal în anul şcolar 2020-2021, la Școala Postliceală Sanitară
“Carol Davila” se face pe baza criteriilor generale de admitere în învăţământul postliceal, elaborate de
Ministerul Educaţiei Naṭionale, aprobate prin O.M.E.C.T.S nr. 5346/7.11.2011 şi a prezentei metodologii
elaborate de Şcoala Postliceală Sanitară “Carol Davila”, sector 2, Bucureşti, aprobată de către Consiliul de
Administraţie al unităţii de învăţământ.
(2) Admiterea la Şcoala Postliceală Sanitară “Carol Davila”, se face pe locuri cu taxă, în perioada
prevăzută în calendarul de admitere (Anexa 1), pentru calificările profesionale:
a. asistent medical generalist;
b. asistent medical de farmacie;
c. asistent medical de balneofiziokinetoterapie şi recuperare.
Calificările profesionale menţionate aparţin domeniului Sănătate şi Asistenţă Pedagogică.
(3) Taxa de ṣcolarizare se poate achita din surse proprii dar ṣi prin accesarea creditului de studii de la
CECBANK, acordat ȋn cadrul programului "INVESTEṢTE ÎN TINE " finanṭat de Guvernul României -
OUG 50/ iunie 2018, prin care elevii cu vârsta cuprinsă ȋntre 16 si 26 de ani neȋmpliniṭi pot obṭine un credit
cu valoare de maximum 40000 lei, iar cei cu vârsta cuprinsă ȋntre 26 de ani ȋmpliniṭi ṣi 55 de ani pot obṭine
un credit cu valoare de maximum 35000 lei.
(4) Creditul "Investeṣte ȋn tine" asigură finanṭarea cheltuielilor elevului ṣi ale familiei acestuia pentru:
educaṭie (plata taxelor ṣcolare, achiziṭii de calculatoare, softuri, cărṭi, rechizite, costuri de transport, plata
chiriei ṣi a utilităṭilor) sănătate (analize medicale, servicii dentare, intervenṭii chirurgicale), cultură
(abonamente la teatru), sport (echipamente sportive de uz personal, abonamente la activităṭi sportive) etc.
(5) Elevii vor achita ratele pentru creditul "Investeṣte ȋn tine" după cei 3 ani, la finalizarea studiilor,
acestea fiind fără dobândă. Bugetul de stat suportă atât dobânda, cât ṣi comisioanele de analiză ṣi gestiune a
garanṭiei.
Art.2. (1) Au dreptul să se înscrie la şcoala postliceală absolvenţii de liceu, cu sau fără diplomă de
bacalaureat.
(2) Candidaţii străini care doresc să se înscrie/ preînscrie vor solicita avizul de principiu al conducerii
Școlii Postliceale Sanitare “Carol Davila”.
(3) Ȋnscrierea/ preînscrierea la Şcoala Postliceală Sanitară “Carol Davila” se face pe baza următoarelor
documente:
1. Fişa de preînscriere/ înscriere pentru admitere – va fi completată la depunerea dosarului şi va fi
avizată de comisia de admitere;
2. Certificat de absolvire a liceului (original şi copie)/ Diploma de Bacalaureat (origonal ṣi copie)
sau adeverinţa de absolvire a liceului pentru absolvenţii promoţiei 2020 (12 clase sau 13 clase)
(original);
3. Adeverinṭa de elev ȋn clasa a XII-a /a XIII-a pentru candidaṭii care se preȋnscriu;
4. Foaia matricolă clasele IX-XII/ XIII (copie legalizată);
5. Document de identitate (original şi copie);
6. Certificat de naştere (original şi copie);
7. Certificat de căsătorie (original şi copie), în cazul persoanelor care şi-au schimbat numele în
urma căsătoriei;
8. Adeverinţă medicală de la medicul de familie, din care să reiasă că este sănătos clinic şi apt
pentru calificarea profesională la care solicită preînscrierea/ înscrierea, nu este în evidenţă cu boli psihice

pg. 2 – Metodologia de Admitere 2020-2021 Avizat juridic SPSCD


original);
9. Chitanţa pentru plata taxei de preînscriere/ înscriere (original şi copie);
10. Chitanţa pentru plata taxei de şcolarizare, integral sau prima rată (original şi copie); (după ce
este declarat “Admis”.
11. Scrisoare de intenţie în care să motiveze alegerea profesiei şi a calificării, scrisă de mână;
12. Dosar plic de carton.
 Documentele de la punctele 2, 5, 6, 7, 9, 10 vor fi prezentate în original şi în copie pentru certificare “conform cu
originalul” de către un membru al comisiei de admitere.

(4) Elevii de liceu, clasele terminale (a XII –a zi/ a XIII –a seral sau frecvenţă redusă) care doresc să urmeze
cursurile şcolii noastre, pot opta pentru preînscriere înainte de absolvirea liceului;
(5) Pentru preînscriere dosarul va conţine actele de la punctele 3, 5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11, 12 şi fişa de
preînscriere (vezi Cap. I Art.2, alin. (3)) şi va fi completat ulterior cu actele doveditoare ale absolvirii liceului
(vezi Cap. I Art.2 (3) punctele: 2, 3).
Art.3. Pentru respectarea prevederilor în vigoare privind regimul actelor de studii în România toţi candidaţii,
inclusiv candidatele căsătorite, vor fi înscrişi cu numele din certificatul de naştere.

Capitolul II
Ȋnscrierea/ preînscrierea candidaţilor

Art.4. Fişa de preînscriere/înscriere şi documentele solicitate se depun la secretariatul şcolii, respectând


termenul prevăzut în Calendarul Admiterii (Anexa 1).
Art.5. Pentru toate calificările profesionale, selecţia candidaţilor se realizează prin susţinerea interviului
vocaţional.

Capitolul III
Comisia de admitere

Art. 6. Admiterea la Școala Postliceală Sanitară “Carol Davila” se realizează respectând prevederile Legii
Educaţiei Naţionale nr.1 /2011 cu modificările ṣi completările ulterioare şi pe cele ale prezentei metodologii.
Art.7. (1) Admiterea candidaţilor va fi organizată de Comisia de Admitere, constituită prin decizia
directorului, în baza Hotărârii Consiliului de Administraţie al Şcolii.
(2) Comisia de Admitere se compune din:
 Preṣedinte - directorul unităţii de învăţământ
 Vicepreṣedinte - directorul adjunct al unităṭii de ȋnvăṭământ;
 Membri: 35 cadre didactice;
 Secretarul şcolii.
(3) Ȋn vederea desfăşurării selecţiei prin interviu vocaţional, conform calendarului cuprins în prezenta
metodologie (Anexa1), Comisia de admitere va fi organizată în subcomisii, fiecare subcomisie fiind formată
din 2 cadre didactice;
(4) Un membru al subcomisiei de admitere va fi obligatoriu cadru didactic cu competenţe în psihologie.
Art.8. (1) Comisia de Admitere are următoarele atribuţii:
1. evaluează candidaţii în cadrul interviului vocaţional, pe baza unei fişe de interviu, utilizând
următoarele criterii (pentru toate calificările profesionale):
- aptitudini specifice calificării profesionale pentru care optează;
- originalitatea, inovaţia, creativitatea, coerenţa exprimării;

pg. 3 – Metodologia de Admitere 2020-2021 Avizat juridic SPSCD


- motivaţia de a urma profesia de asistent medical;
- disponibilitatea de a studia şi de a se implica în activităţile propuse de către Școala Postliceală
Sanitară “Carol Davila”;
- motivaţia alegerii Școlii Postliceale Sanitare “Carol Davila”;
- interesul pentru domeniul sănătăţii şi abilităţile de comunicare, de relaţionare cu persoana aflată în
suferinţă;
- echilibrul emoţional şi gestionarea emoţiilor;
- capacitatea de a înţelege contextul profesional al următorilor trei ani de studiu;
- comunicare verbală şi nonverbală, adecvată situaţiei de interviu;
- comportament adecvat în situaţii dificile.
2. Consemnează rezultatele obţinute de candidaţi într-un registru semnat de subcomisia de admitere şi de
către preşedintele comisiei de admitere, la finalul interviului, candidatului înmânându-i-se o fişă cu
rezultatul interviului;
3. Încheie zilnic un proces-verbal în care se precizează candidaţii admişi şi cei respinşi, nominal cu
precizarea motivelor respingerii.
Art.9. Membrii Comisiei de admitere au obligaţia de a respecta cu stricteţe prevederile legislative ale
Ordinului M.E.C.T.S. nr 5346/2011, Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 cu modificările ṣi completările
ulterioare şi prevederile prezentei Metodologii elaborate la nivelul unităţii de învăţământ.

Capitolul IV
Desfăşurarea admiterii

Art. 10.(1) Candidaţii care au dosarul complet, cu toate documentele solicitate la art. 2, alin. (3) , vor
completa fişa de preînscriere/ înscriere şi vor fi programaţi de seviciul secretariat în vederea susţinerii
interviului vocaţional;
(2) Candidatul care din culpa sa nu susține interviul vocațional în termen de 5 zile lucrătoare de la
depunerea dosarului și/sau nu semnează Contractul de școlarizare în termen de 5 zile lucrătoare de la
data la care a fost declarat admis, pierde preînscrierea/ înscrierea (inclusiv taxa de preînscriere/
înscriere) și va relua procedura de admitere.
(3) Timpul alocat interviului pentru fiecare candidat va fi de maxim 10 minute;
(4) În urma interviului candidatul va fi declarat “admis” sau “respins”.
(5) Rezultatul interviului nu poate fi contestat.
Art.11. (1) Candidaţii declaraţi admişi pot opta pentru următoarele posibilități de plată a taxei de şcolarizare:
- plata integrală;
- plata în 4 rate;
- plata în 6 rate.
(Detaliere ȋn anexa nr. 6)
(2) Taxa de şcolarizare: integral sau prima rată, se achită după ce candidatul a fost declarat admis.
(3) Datele până la care se realizează achitarea taxei în rate au fost stabilite de către Consiliul de Administraţie
al Școlii Postliceale Sanitare “Carol Davila” şi sunt anexate prezentei metodologii;
(4) Candidaţii care achită integral taxa de şcolarizare vor avea prioritate la repartizarea în clase, pentru
programul de dimineaţă sau după-amiază, conform opţiunii acestora;
(5) Școala îşi rezervă dreptul ca la ocuparea numărului de locuri pentru programul de dimineaţă sau cel de
după amiază, elevul să fie repartizat la un alt program decât cel solicitat, ţinând cont de prevederile art.11
alin. (4), fără solicitarea altor taxe suplimentare;
(6) Statutul de elev al Şcolii Postliceale Sanitare “Carol Davila” se dobândeşte după ce candidatul a fost
declarat admis şi a semnat Contractul de şcolarizare, contractul fiind însoţit de copia chitanţei care atestă
plata integrală a taxei de şcolarizare sau cel puţin a primei rate din taxă.

pg. 4 – Metodologia de Admitere 2020-2021 Avizat juridic SPSCD


(7) Contractul de şcolarizare va fi încheiat pe o perioadă de 3 ani şi se semnează în 2 exemplare, între elev şi
Şcoala Postliceală Sanitară "Carol Davila", un exemplar revenindu-i elevului după semnarea de către toate
părțile implicate.
(8) Nerespectarea prevederilor alin. (6) de către candidat atrage după sine pierderea locului fără obligaţii din
partea şcolii.
(9) În cazul în care candidatul preînscris nu depune documentele necesare până la începerea cursurilor, acesta
pierde locul obţinut fără ca şcoala să aibă obligaţia returnării taxei.
(10) În cazul elevilor înscrişi, care se retrag sau sunt exmatriculaţi, şcoala nu are obligaţia de a returna taxa
de şcolarizare achitată (cf. Contractului de şcolarizare şi a legislaţiei în vigoare).

Capitolul V
Transferul la o altă calificare profesională
Art.12. (1) Elevii admişi în anul I se pot transfera la o altă calificare profesională înainte de începerea anului
şcolar 2020- 2021;
(2) Transferul între calificări se realizează în limita locurilor disponibile, cu perceperea unei taxe, conform
anexei 6;

Capitolul VI
Dispoziţii finale
Art.13. (1) Comisia de admitere poartă întreaga răspundere pentru corectitudinea desfăşurării admiterii,
conform atribuţiilor specifice.
(2) Membrii comisiei de admitere vor semna declaraţii pe propria răspundere cu privire la respectarea
legislaţiei în vigoare. Cei care comit fapte cu caracter infracţional sau manifestă neglijenţă în îndeplinirea
răspunderilor, vor fi sancţionaţi în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
(3) Orice modificare la prezenta Metodologie, după avizarea acesteia în Consiliul Profesoral și aprobarea în
Consiliul de Administrație, se realizează prin anexă care se aduce la cunoștință prin publicare şi afișare la
sediul unităṭii de ȋnvăṭământ ṣi pe site-ul ṣcolii.
(4) Pe întreaga perioadă de înscriere Școala poate acorda o serie de promoții care vor fi comunicate în
campaniile de promovare.
Art.14. Toate documentele de desfăşurare a admiterii vor fi păstrate în arhiva unităţii de învăţământ pe o
perioadă de 3 ani.
Art.15. Anexele 1- 6 fac parte din prezenta metodologie.
Anexa 1 - calendarul înscriere/preînscriere;
Anexa 2 - numărul de locuri;
Anexa 3 - fişa de preînscriere;
Anexa 4 - fişa de înscriere;
Anexa 5 - contractul de şcolarizare;
Anexa 6 - termenele pentru plata în rate.

pg. 5 – Metodologia de Admitere 2020-2021 Avizat juridic SPSCD


Anexa 1

CALENDARUL ADMITERII LA ŞCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ


“CAROL DAVILA”
ȊN ANUL ŞCOLAR 2020 -2021
Perioada Program de Program de selecţie prin
preînscriere/înscriere interviu vocaţional

Luni, marţi, miercuri, joi Miercuri


9 martie 2020 - orele: 1000 -1600 orele: 1000 -1400
10 septembrie 2020

Vineri (*pentru zilele de selecţie prin interviu


vocaţional pot surveni modificări care
orele: 1000 -1400 vor fi anunțate pe site-ul școlii.)

pg. 6 – Metodologia de Admitere 2020-2021 Avizat juridic SPSCD


Anexa 2
Numărul de locuri:

 Calificarea profesională: Asistent Medical Generalist

 420 locuri:
- 210 dimineaţa;
- 210 după – amiază.

 Calificarea profesională: Asistent Medical de Farmacie

 120 locuri :
- 60 dimineaţa;
- 60 după - amiază;

 Calificarea profesională: Asistent Medical de Balneofiziokinetoterapie şi Recuperare

 60 locuri:
- 30 dimineaţa;
- 30 după amiază.

pg. 7 – Metodologia de Admitere 2020-2021 Avizat juridic SPSCD


Anexa 3 FIŞĂ DE PREÎNSCRIERE PENTRU ADMITERE
9 martie 2020 - 29 mai 2020
Subsemnatul/a______________________________________________ născut/ă în anul _______luna_____ ziua_____ în
localitatea ____________________ judeţul/sectorul___________fiul/fiica lui__________________şi a
______________posesor/are al/a BI/CI seria ____ nr._________CNP___________________________ eliberat/ă de
_______________ la data ___________________cu domiciliul stabil în localitatea (adresa de
corespondenţă)__________________________judeţul/sectorul____________________Strada_______________________nr.____
bloc_____scara___etaj___ap.____,date de contact: nr. telefon _______________________, adresa de e-mail
________________________________________________
Doresc (BIFAŢI) să particip la Interviul de admitere şi optez pentru calificarea:
□ Asistent medical generalist
□ Asistent medical de farmacie
□ Asistent medical de balneofiziokinetoterapie şi recuperare
organizate la clase de:
□ dimineaţă între orele 08:00 -14:00
□ după-amiază între orele 15:00– 21:00
Programul se poate schimba cu aprobarea Consiliului de administrație al școlii.
Anexez următoarele acte :
□ Buletin/Carte de identitate (copie);
□ Certificat de naştere (copie);
□ Certificat de căsătorie - dacă este cazul (copie);
□ Adeverinţă elev în clasa a XII –a liceu zi sau a XIII-a liceu seral/FR (original);
□ Adeverinţă medicală de la medicul de familie, din care să reiasă că este sănătos clinic şi apt pentru calificarea profesională la
care solicită preînscrierea, nu este în evidenţă cu boli psihice (original);
□ Dovada achitării taxei de preînscriere 275 RON;
Dovada achitării taxei de şcolarizare, integral sau prima rată (copie), în ziua în care este declarat ADMIS;
□ Scrisoare privind motivarea alegerii profesiei şi calificării, scrisă de mână;
□ Avizul de principiu pentru elevii străini;
□ Dosar mapă de carton.
Susținerea interviului vocațional se va face conform programării. Neprezentarea duce la pierderea PREȊNSCRIERII.
Taxa de şcolarizare pentru anul ṣcolar 2020/2021 cu reducere de 500 RON, ȋn perioada 9 martie 2020 - 29 mai 2020:
□ plata integrală – 4800 RON - se achită în ziua în care candidatul este declarat admis;
□ plata în rate:
I.1. plata în 4 rate – 1700 RON prima rată – se achită în ziua în care candidatul este declarat admis, 1300 RON a II –a rată,
1300 RON a III –a rată, 800 RON a IV-a rată. Suma totală: 5100 RON;
I.2. plata în 6 rate – 1100 RON – prima rată - se achită în ziua în care candidatul este declarat admis, 1000 RON a II –a rată,
1000 RON a III-a rată, 1000 RON a IV –a rată, 1000 RON a V-a rată, 500 RON a VI-a rată. Suma totală: 5600 RON;

 CANDIDAṬII CARE SE PREÎNSCRIU / ÎNSCRIU PȂNĂ LA 29 MAI 2020 ṢI ACHITĂ PRIMA RATĂ DE
1700 RON (PENTRU PLATA ÎN 4 RATE) SAU PRIMA RATĂ DE 1100 RON (PENTRU PLATA ÎN 6 RATE) VOR
AVEA POSIBILITATEA SĂ ACHITE DIFERENṬA PȂNĂ LA 4800 RON (TAXA ANUALĂ INTEGRALĂ) ÎN
CAZUL ÎN CARE VOR REUṢI SĂ OBṬINĂ CREDITUL EDUCAṬIONAL „INVESTEṢTE ÎN TINE” DE LA
CECBANK ÎN PERIOADA 01-30 SEPTEMBRIE 2020.

 VOR FI PREÎNSCRIŞI ÎN ANUL I CANDIDAŢII DECLARAŢI ADMIŞI ÎN URMA SUSŢINERII INTERVIULUI


VOCAŢIONAL, CARE FAC DOVADA ACHITĂRII TAXEI INTEGRALE/ PRIMEI RATE DIN TAXA DE
ŞCOLARIZARE LA TERMENELE MENŢIONATE MAI SUS ŞI AU SEMNAT CONTRACTUL DE ŞCOLARIZARE.
NERESPECTAREA ACESTEI PREVEDERI ATRAGE DUPĂ SINE ANULAREA ADMITERII;

pg. 8 – Metodologia de Admitere 2020-2021 Avizat juridic SPSCD


 TAXELE DE PREÎNSCRIERE ŞI DE ŞCOLARIZARE NU SUNT RETURNABILE !

Sunt elev(ă) în clasa a XII zi / XIII seral la Liceul ………………………………….........................................................................


localitatea…………….................................. judeţul……………...............profilul…………………....................................................
specializarea………………….............................................................forma de învăţământ (zi/seral/frecvenţă redusă )…….............. .

Am luat cunoştinţă de conţinutul metodologiei de admitere şi declar pe proprie răspundere că voi respecta prevederile acesteia

Data…………………….. Semnătura……………………..

pg. 9 – Metodologia de Admitere 2020-2021 Avizat juridic SPSCD


Anexa 4
FIŞĂ DE ÎNSCRIERE PENTRU ADMITERE

Subsemnatul/a______________________________________________ născut/ă în anul _______luna_____ ziua_____ în


localitatea ____________________________________ judeţul/sectorul___________fiul/fiica lui__________________şi a
______________posesor/are al/a BI/CI seria ____ nr._________CNP___________________________ eliberat/ă de
_______________ la data ___________________cu domiciliul stabil în localitatea (adresa de
corespondenţă)_________________________________judeţul/sectoru____________________strada_______________________
nr._____bloc_____scara___etaj___ap.____,date de contact: nr. telefon _______________________, adresa de e-mail
________________________________________________

Doresc (BIFAŢI) să particip la Interviul de admitere şi optez pentru calificarea:


□ Asistent medical de farmacie
□ Asistent medical generalist
□ Asistent medical de balneofiziokinetoterapie şi recuperare
organizate la clase de:
□ dimineaţă între orele 08:00 -14:00
□ după-amiază între orele 15:00– 21:00
Programul se poate schimba cu aprobarea Consiliului de Administrație al școlii.
Anexez următoarele acte :
 Certificat de absolvire a liceului (copie)/Diploma de Bacalaureat (copie) sau adeverinţa de absolvire a liceului pentru
abolvenţii promoţiei 2020 (12 clase sau 13 clase); (după caz)
 Foaia matricolă clasele IX-XII/XIII (copie legalizată);
 Document de identitate (copie);
 Certificat de naştere (copie);
 Certificat de căsătorie - dacă este cazul (copie);
 Adeverinţă medicală de la medicul de familie, din care să reiasă că este sănătos clinic şi apt pentru calificarea profesională
la care solicită înscrierea, nu este în evidenţă cu boli psihice (original);
 Dovada achitării taxei de înscriere 275 RON;
 Dovada achitării taxei de şcolarizare, integral sau prima rată (copie), în ziua în care este declarat ADMIS;
 Scrisoare privind motivarea alegerii profesiei şi calificării, scrisă de mână;
 Avizul de principiu pentru elevii străini;
 Dosar mapă de carton.

Susținerea interviului vocațional se va face conform programării. Neprezentarea duce la anularea ȊNSCRIERII.
Taxa de şcolarizare pentru anul ṣcolar 2020/2021 se va achita după cum urmează:
□ plata integrală:
 cu reducere de 500 RON , taxa integrală fiind de 4800 RON – se achită ȋn ziua în care candidatul este declarat admis,
dar până la 29 mai 2020;
 cu reducere de 200 RON, taxa integrala fiind de 5100 RON - se achită în ziua în care candidatul este declarat admis ȋn
perioada 1 iunie – 17 iulie 2020;
 5300 RON - se achită în ziua în care candidatul este declarat admis ȋn perioada 20 iulie - 10 septembrie 2020;

□ plata în rate:
I. 9 martie - 29 mai 2020 - cu reducere de 500 RON la ultima rată:
I.1. plata în 4 rate – 1700 RON prima rată – se achită în ziua în care candidatul este declarat admis, 1300 RON a II –a
rată, 1300 RON a III –a rată, 800 RON a IV-a rată. Suma totală: 5100 RON;
I.2. plata în 6 rate – 1100 RON – prima rată - se achită în ziua în care candidatul este declarat admis,
1000 RON a II –a rată, 1000 RON a III-a rată, 1000 RON a IV –a rată, 1000 RON a V-a rată, 500 RON a VI-a rată.
Suma totală: 5600 RON;

pg. 10 – Metodologia de Admitere 2020-2021 Avizat juridic SPSCD


II. 1 iunie - 17 iulie 2020 - cu reducere de 200 RON la ultima rată:
II.1. plata în 4 rate – 1700 RON prima rată – se achită în ziua în care candidatul este declarat admis, 1300 RON a II –a
rată, 1300 RON a III –a rată, 1100 RON a IV-a rată;
Suma totală: 5400 RON;
II.2. plata în 6 rate – 1100 RON – prima rată - se achită în ziua în care candidatul este declarat admis, 1000 RON a II –a
rată, 1000 RON a III-a rată, 1000 RON a IV –a rată, 1000 RON a V-a rată, 800 RON a VI-a rată.
Suma totală: 5900 RON;

III. 20 iulie - 10 septembrie 2020 - fara reducere la plata ȋn rate:

III.1. plata în 4 rate – 1700 RON prima rată – se achită în ziua în care candidatul este declarat admis, 1300 RON a II –a
rată, 1300 RON a III –a rată, 1300 RON a IV-a rată;
Suma totală: 5600 RON;
III.2. plata în 6 rate – 1100 RON – prima rată - se achită în ziua în care candidatul este declarat admis, 1000 RON a II –a
rată, 1000 RON a III-a rată, 1000 RON a IV –a rată, 1000 RON a V-a rată, 1000 RON a VI-a rată.
Suma totală: 6100 RON;

 CANDIDAṬII CARE SE PREÎNSCRIU / ÎNSCRIU PȂNĂ LA 29 MAI 2020 ṢI ACHITĂ PRIMA RATĂ DE
1700 RON (PENTRU PLATA ÎN 4 RATE) SAU PRIMA RATĂ DE 1100 RON (PENTRU PLATA ÎN 6 RATE) VOR
AVEA POSIBILITATEA SĂ ACHITE DIFERENṬA PȂNĂ LA 4800 RON (TAXA ANUALĂ INTEGRALĂ) ÎN
CAZUL ÎN CARE VOR REUṢI SĂ OBṬINĂ CREDITUL EDUCAṬIONAL „INVESTEṢTE ÎN TINE” DE LA
CECBANK ÎN PERIOADA 01-30 SEPTEMBRIE 2020.

 TAXELE DE PREÎNSCRIERE ŞI DE ŞCOLARIZARE NU SUNT RETURNABILE !

TAXELE DE ÎNSCRIERE ŞI DE ŞCOLARIZARE NU SUNT RETURNABILE !

Date suplimentare:
Sunt absolvent(ă) al (a) :
 Liceului ……………………………………………………………………………...localitatea……………................
judeţul……………………….profilul………………….specializarea………………….forma de învăţământ
(zi/seral/frecvenţă redusă )…….………………………………… număr de clase………….anul absolvirii …………
………………
 Universităţii…………………………………………………localitatea……………………………………………………
……judeţul……………………… Facultatea……………………………………………………………………
forma de învăţământ (zi/ seral /frecvenţă redusă /la distanţă)
.…….…………………………..specializarea………………………..............................................................................
cu durata de…………ani şi anul absolvirii………… .

Prezint originalul şi anexez copia Diplomei/Certificatului nr …………………………….din


data……………………………………. .

Am luat cunoştinţă de conţinutul metodologiei de admitere şi declar pe proprie raspundere că voi respecta prevederile acesteia .

Data…………………….. Semnătura……………………..

pg. 11 – Metodologia de Admitere 2020-2021 Avizat juridic SPSCD


ANEXA 6

TAXE DE ȘCOLARIZARE
AN ȘCOLAR 2020-2021

Conform Hotărârii Consiliului de Administrație, pentru anul școlar 2020-2021 au fost stabilite
următoarele taxe de școlarizare în Școala Postliceală Sanitară "Carol Davila", pentru calificările profesionale:
Asistent Medical Generalist, Asistent Medical de Farmacie și Asistent Medical de Balneofiziokinetoterapie și
Recuperare:

REDUCERI DE TAXE
TOTAL
9 martie - 29 mai 2020 1 iunie - 17 iulie 2020
Taxa de
preînscriere/
275 RON
înscriere
Anul I
Sistem - 500 RON - 200
5300 RON
de plată integral de plată: 4800 RON de plată: 5100 RON
-500 RON - 200 RON
5600 RON
de plată: 5100 RON de plata: 5400 RON
R1- 1700 RON
Sistem de R1- 1700 RON R1- 1700 RON
4 Rate R2 - 1300 RON
plată R2- 1300 RON R2 - 1300 RON
R3 - 1300 RON
R3- 1300 RON R3 - 1300 RON
R4 - 1300 RON
R4- 800 RON R4 - 1100 RON

- 200 RON
-500 RON
6100 RON de plata: 5900 RON
de plată: 5600 RON
R1- 1100 RON R1- 1100 RON
R1- 1100 RON
R2- 1000 RON R2- 1000 RON
Sistem de 6 Rate R2- 1000 RON
R3- 1000 RON R3- 1000 RON
plată R3- 1000 RON
R4- 1000 RON R4- 1000 RON
R4- 1000 RON
R5- 1000 RON R5- 1000 RON
R5- 1000 RON
R6- 1000 RON R6- 800 RON
R6- 500 RON

pg. 12 – Metodologia de Admitere 2020-2021 Avizat juridic SPSCD


TERMENE DE PLATĂ ȊN RATE

14.05.2021
10.09.2020 16.10.2020 13.11.2020 12.02.2021 16.04.2021
cu reducere cu reducere
Total
de 500 RON de 200 RON
4 Rate 1700 RON 1300 RON 1300 RON 1300 RON 800 RON 1100 RON
6 Rate 1100 RON 1000 RON 1000 RON 1000 RON 1000 RON 1000 RON 500 RON 800 RON

Observații:
1. Pentru elevii care achită taxa de şcolarizare până la 29 mai 2020, se acordă o reducere de taxa:
 500 RON , pentru plata integrală, aceasta fiind de 4800 RON;
 500 RON , pentru plata în rate, rata IV fiind de 800 RON (la sistemul de 4 rate), iar rata VI de
500 RON (la sistemul de 6 rate);
2. Pentru elevii care achită taxa de şcolarizare în perioada 1 iunie – 17 iulie 2020 , se acordă o reducere
de taxă :
 de 200 RON pentru plata integrală, aceasta fiind de 5100 RON.
 200 RON , pentru plata în rate, rata IV fiind de 1100 RON ( la sistemul de 4 rate), iar rata VI de
800 RON (la sistemul de 6 rate);
3. În perioada 20 iulie – 10 septembrie 2020, taxa integrală va fi de 5300 RON.

4. Candidaṭii care se preînscriu / înscriu pȃnă la 29 mai 2020 ṣi achită prima rată de 1700 RON (pentru
plata în 4 rate) sau prima rată de 1100 RON (pentru plata în 6 rate) vor avea posibilitatea să achite
diferenṭa pȃnă la 4800 RON (taxa anuală integrală) în cazul în care vor reuṣi să obṭină creditul
educaṭional Investeṣte în tine” de la CECBANK în perioada 1-30 septembrie 2020.
5. TAXA DE PREȊNSCRIERE / ÎNSCRIERE pentru candidaţi: 275 RON

6. TAXELE SUPLIMENTARE percepute pentru elevii de anul I care doresc schimbul calificării, doar
înainte de începerea cursurilor, sunt următoarele :
I. AMG AMF: nu se percep taxe suplimentare; în limita locurilor disponibile
AMG  BFKT: nu se percep taxe suplimentare; în limita locurilor disponibile
II. AMF  AMG: 275 RON, în limita locurilor disponibile
AMF  BFKT: 275 RON, în limita locurilor disponibile
III. BFKT  AMG: 275 RON, în limita locurilor disponibile
BFKT  AMF: 275 RON, în limita locurilor disponibile

pg. 13 – Metodologia de Admitere 2020-2021 Avizat juridic SPSCD

S-ar putea să vă placă și