Sunteți pe pagina 1din 187

685

CENTRALIZATOR
PRIVIND
DISCIPLINELE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL
PREUNIVERSITAR,
DOMENIILE ŞI SPECIALIZĂRILE ABSOLVENŢILOR
ÎNVĂŢĂMÂNTULUI LICEAL PEDAGOGIC, POSTLICEAL
ŞI SUPERIOR,
PROBELE DE CONCURS
MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII VALABILE PENTRU ÎNCADRAREA PERSONALULUI
DIDACTIC DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR,
PRECUM ŞI DISCIPLINELE PENTRU EXAMENUL
NAŢIONAL DE DEFINITIVARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT
2021

DISCIPLINE TEHNOLOGICE

ŞI

PREGĂTIRE ŞI INSTRUIRE PRACTICĂ


686
Aria curriculară: TEHNOLOGII,
Discipline tehnologice
Studii absolvite, cu diplomă, la instituţii de învăţământ acreditate/autorizate provizoriu, care dau dreptul candidaţilor de a se
Programa -
Învăţământ preuniversitar înscrie şi de a participa la concursuri de ocupare a posturilor didactice în învăţământul preuniversitar şi la examenul naţional de
probă de concurs/
definitivare în învăţământ
Programa - disciplina
Nivelul de studii Superioare-
Nivel pentru examenul naţional
Postul/catedra (disciplina Profilul sau Nr. lungă durată/ Superioare-
învăţământ de definitivare în
principală de încadrare) domeniul crt. Postuniversitar/ scurtă durată
preuniversitar învăţământ
Specializarea Conversie
1. Tehnologia construcţiilor de maşini x
2. Maşini-unelte şi scule x
3. Mecanică fină x
4. Maşini hidraulice şi pneumatice x
5. Utilajul şi tehnologia sudării x
6. Motoare termice x
7. Mecatronică x
8. Utilaje şi instalaţii de proces x
9. Echipamente de proces x
10. Utilaj tehnologic chimic x
11. Utilaj chimic şi petrochimic x
12. Utilaje şi instalaţii portuare x
13. Utilaj tehnologic pentru industrie alimentară x
14. Utilaj petrolier x
15. Utilaj tehnologic pentru industria uşoară x
16. Utilaj chimic x
17. Utilaj pentru industria lemnului x
1. Mecanică / Mecanică
(Anexa 1 /Anexa 1.1) 18. Utilaj tehnologic pentru industria lemnului x
19. Utilaj tehnologic petrochimie şi de rafinării x
2. Mecanică/Metalurgie 20. Utilaje şi ingineria proceselor chimice x MECANICĂ
(programa pentru concurs
(Anexa 1 / Anexa 1.2.) 21. Inginerie chimică (absolvenţi din profilul Mecano - chimic)* x
aprobată prin ordinul ministrului
Învăţământ 22. Utilaj tehnologic petrolier x educaţiei şi cercetării nr. 5975 /
postliceal / 3. Mecanică/Mecanică agricolă 23. Utilaj tehnologic petrolier de schelă x 2020)
Învăţământ (Anexa 1 / Anexa 1.3)
24. Instalaţii frigorifice x /
liceal / 1.1 Mecanică
25. Roboţi industriali x
Învăţământ 4. Mecanică/ Mecanică în MECANICĂ
profesional construcţii (Anexa 1 / Anexa 1.4) 26. Utilaj tehnologic x (programa pentru examenul
27. Maşini şi instalaţii miniere x naţional de definitivare în
5. Mecanică / Mecanică nave 28. Mecanică şi inginerie mecanică x învăţământ aprobată prin ordinul
ministrului educaţiei şi cercetării
(Anexa 1 / Anexa 1.5) 29. Construcţii aerospaţiale x nr. 5976 / 2020)
30. Sisteme de propulsie x
6. Mecanică / Petrol şi gaze 31. Tribologie x
(Anexa 1 / Anexa 1.6)
32. Maşini unelte x
33. Aeronave x
34. Ingineria şi managementul sistemelor de producţie x
35. Ingineria sistemelor de producţie x
36. Inginerie economică în domeniul mecanic x
37. Maşini şi echipamente termice x
38. Maşini termice x
39. Tehnologia sudării x
40. Ingineria sudării x
41. Tehnologii şi echipamente neconvenţionale x
42. Productică x
43. Utilaj tehnologic textil şi de pielărie x
44. Mecanică aplicată x
45. Utilaje pentru textile şi pielărie x
46. Autovehicule rutiere x
47. Autovehicule rutiere (în limba engleză) x
48. Autovehicule rutiere (în limbi străine) x
*Specializarea „Inginerie chimică” din profilul „Mecano – chimic” se asimilează cu specializarea „Utilaje şi ingineria proceselor chimice”
687
49. Maşini şi sisteme hidraulice şi pneumatice x
50. Maşini şi echipamente miniere x
51. Inginerie mecanică x
52. Inginerie mecanică (în limbi străine) x
53. Maşini şi sisteme de producţie x
54. Ingineria şi managementul fabricării maşinilor şi utilajelor x
55. Automobile x
56. Aeronave şi motoare de aviaţie x
57. Utilaj tehnologic minier x
58. Utilaj tehnologic pentru industria celulozei şi hârtiei x
1.1 Mecanică 59. Design industrial x
60. Design industrial – product design x
61. Ingineria şi managementul calităţii x
62. Frigotehnie x
63. Inginerie medicală x
64. Managementul şi ingineria sistemelor de producţie - chimie x
65. Inginerie economică industrială x
66. Inginerie managerială x
67. Ingineria transporturilor x
68. Managementul şi ingineria sistemelor de producţie x
69. Exploatarea sistemelor turistice x
70. Turnarea metalelor x
71. Prepararea substanţelor minerale utile x
72. Exploatări miniere subterane şi la zi x
73. Exploatări miniere subterane x
74. Deformări plastice şi tratamente termice x
75. Metalurgie extractivă x
76. Ştiinţa şi ingineria materialelor x
77. Ingineria proceselor siderurgice x
1. Mecanică / Mecanică 78. Prelucrări metalurgice x
(Anexa 1 /Anexa 1.1) 79. Elaborarea fontei şi a oţelului x
80. Metalurgie – turnătorie x MECANICĂ
2. Mecanică/Metalurgie 81. Turnătorie x (programa pentru concurs
(Anexa 1 / Anexa 1.2.) 82. Metalurgie neferoasă x aprobată prin ordinul
Învăţământ 83. Mine x ministrului educaţiei şi
postliceal / 3. Mecanică/Mecanică agricolă 84. Ştiinţa materialelor x cercetării nr. 5975 / 2020)
1.2. Mecanică /
Învăţământ (Anexa 1 / Anexa 1.3) 85. Furnale şi oţeluri x
liceal /
Metalurgie
86. Furnale şi oţelării x /
Învăţământ 4. Mecanică/ Mecanică în 87. Prelucrări plastice şi tratamente termice x MECANICĂ
profesional construcţii (Anexa 1 / Anexa 1.4) 88. Inginerie minieră x (programa pentru examenul
89. Ingineria materialelor x naţional de definitivare în
5. Mecanică / Mecanică nave (Anexa 1 90. Ingineria materialelor (în limbi străine) x învăţământ aprobată prin
/ Anexa 1.5) 91. Ingineria proceselor metalurgice x ordinul ministrului educaţiei
92. Ingineria procesării materialelor x şi cercetării nr. 5976 / 2020)
6. Mecanică / Petrol şi gaze 93. Exploatări miniere în subteran x
(Anexa 1 / Anexa 1.6) 94. Exploatări miniere la zi x
95. Siderurgie x
96. Turnătorie de fontă, oţel şi metale neferoase x
97. Maşini şi utilaje de prelucrare la cald x
98. Utilaj tehnologic pentru prelucrări la cald x
99. Utilaje pentru prelucrări la cald x
100. Ingineria şi managementul procesării materialelor x
101. Tractoare x
102. Mecanică agricolă x
103. Maşini şi instalaţii agricole x
104. Construcţii de maşini agricole x
105. Maşini şi instalaţii pentru prelucrarea produselor agricole x
106. Maşini şi instalaţii pentru agricultură şi industria alimentară x
1.3. Mecanică /
107. Utilaj tehnologic pentru păstrarea şi prelucrarea produselor de origine vegetală şi zootehnică x
Mecanică agricolă
108. Utilaj tehnologic pentru păstrarea şi prelucrarea produselor vegetale şi zootehnice x
109. Utilaje pentru prelucrarea şi păstrarea produselor agro-alimentare x
110. Utilaj tehnologic pentru prelucrarea lemnului x
111. Ingineria sistemelor biotehnice şi ecologice x
112. Blindate, automobile şi tractoare x
113. Automobile şi tractoare x
114. Topografie minieră x
115. Inginerie tehnologică şi mecanizare în construcţii x
116. Maşini şi utilaje pentru construcţii x
117. Utilaje pentru construcţii x
1.4. Mecanică /
118. Topografie x
Mecanică în
119. Utilaje pentru industria materialelor de construcţii x
construcţii
120. Ingineria şi managementul resurselor tehnologice în construcţii x
121. Material rulant x
122. Material rulant de cale ferată x
123. Utilaj tehnologic pentru construcţii x
688
124. Mecanică nave x
125. Nave şi instalaţii de bord x
126. Mecanica aeronave şi motoare x
1. Mecanică / Mecanică 127. Nave - Construcţii corp nave x
(Anexa 1 /Anexa 1.1) 1.5. Mecanică / 128. Echipamente navale x
Mecanică nave 129. Instalaţii navale de bord x
2. Mecanică/Metalurgie 130. Nave şi inginerie oceanică x MECANICĂ
(Anexa 1 / Anexa 1.2.) 131. Nave x (programa pentru concurs aprobată prin
Învăţământ ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr.
132. Construcţii navale x
postliceal / 3. Mecanică/Mecanică agricolă 5975 / 2020)
133. Instalaţii şi echipamente navale x
Învăţământ (Anexa 1 / Anexa 1.3)
liceal /
134.
135.
Utilaj petrolier de foraj extracţie
Utilaj pentru transportul şi depozitarea produselor petroliere
x
x
/
Învăţământ 4. Mecanică/ Mecanică în MECANICĂ
construcţii (Anexa 1 / Anexa 1.4) 136. Utilaje pentru transportul şi depozitarea hidrocarburilor x
profesional 137. Inginerie de petrol şi gaze x (programa pentru examenul naţional de
definitivare în învăţământ aprobată prin
5. Mecanică / Mecanică nave 138. Forajul sondelor şi exploatarea x
ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr.
(Anexa 1 / Anexa 1.5) 1.6. Mecanică / Petrol şi 139. Zăcăminte de petrol şi gaze x
5976 / 2020)
gaze 140. Forajul sondelor şi exploatarea zăcămintelor de petrol şi gaze x
6. Mecanică / Petrol şi gaze 141. Maşini şi utilaje pentru schelă x
(Anexa 1 / Anexa 1.6) 142. Maşini şi utilaje petroliere pentru schelă x
143. Utilaje petroliere şi petrochimice x
144. Exploatarea utilajelor petroliere şi petrochimice x
145. Transportul, depozitarea şi distribuţia hidrocarburilor x
146. Maşini electrice x
147. Aparate electrice x
148. Acţionări electrice x
149. Instalaţii electrice, tehnologii electromagnetice x
150. Electrotehnică x
151. Instalaţii electrice şi speciale de aviaţie x
152. Construcţii electrotehnice x
153. Electrotehnică generală x
154. Electrotehnică generală (în limbi străine) x
155. Instalaţii şi echipamente navale x
156. Metrologie şi sisteme de măsurare x
157. Inginerie electrică şi calculatoare x
2.1. Electrotehnică,
158. Inginerie electrică şi calculatoare (în limbi străine) x
Electromecanică /
159. Echipamente şi instalaţii de bord x
Electrotehnică
160. Inginerie economică în domeniul electric x
161. Inginerie matematică x
162. Instalaţii electrice x
163. Maşini şi aparate electrice x
164. Reţele electrice x
165. Tehnologie electromagnetică x
166. Echipamente şi instalaţii de aviaţie x
ELECTROTEHNICĂ,
167. Electrotehnologii x ELECTROMECANICĂ
1. Electrotehnică, (programa pentru concurs aprobată prin
Învăţământ Electromecanică / 168. Metrologie în industria electrică x
ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr.
postliceal / Electrotehnică 169. Inginerie economică în energetică şi electrotehnică x
5975 / 2020)
Învăţământ (Anexa 2 / Anexa 2.1) 170. Inginerie economică în domeniul electric, electronic şi energetic x
liceal / 171. Tehnologii şi echipamente neconvenţionale x /
2. Electrotehnică, Electromecanică ELECTROTEHNICĂ,
Învăţământ 172. x
profesional Electromecanică / 173. Electromecanică (în limbi străine) x ELECTROMECANICĂ
Electromecanică 174. Electromecanică petrol şi gaze x (programa pentru examenul naţional de
(Anexa 2 / Anexa 2.2) 175. Electromecanică minieră x definitivare în învăţământ aprobată prin
176. Ingineria sistemelor electromecanice x ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr.
5976 / 2020)
177. Tracţiune electrică x
2.2. Electrotehnică, 178. Electromecanic aparate de măsură şi automatizări x
Electromecanică / 179. Electromecanică tehnologică x
Electromecanică 180. Electromecanică petrolieră x
181. Electromecanică navală x
182. Mecatronică x
183. Roboţi industriali x
184. Sisteme electromecanice asistate de calculator** x
185. Sisteme electromecanice avansate** x
186. Tehnologii şi echipamente neconvenţionale x
187. Electroenergetică x
188. Termoenergetică x
189. Hidroenergetică x
3. Energetică / 190. Centrale termoelectrice x
Electroenergetică, 191. Centrale hidroelectrice x
Termoenergetică, 192. Centrale nuclearoelectrice x
Hidroenergetică 193. Energetică industrială x
194. Energetică x
195. Informatizarea şi conducerea proceselor energetice x
196. Energetică nucleară x
689
197. Maşini electrice x
198. Aparate electrice x
199. Acţionări electrice x
200. Instalaţii electrice, tehnologii electromagnetice x
201. Electrotehnică x
202. Instalaţii electrice şi speciale de aviaţie x
203. Construcţii electrotehnice x
204. Electrotehnică generală x
205. Electrotehnică generală (în limbi străine) x
206. Instalaţii şi echipamente navale x
207. Metrologie şi sisteme de măsurare x
208. Inginerie electrică şi calculatoare x
2.1. Electrotehnică,
209. Inginerie electrică şi calculatoare (în limbi străine) x
Electromecanică /
210. Echipamente şi instalaţii de bord x
Electrotehnică
211. Inginerie economică în domeniul electric x
212. Inginerie matematică x
213. Instalaţii electrice x
214. Maşini şi aparate electrice x
215. Reţele electrice x
216. Tehnologie electromagnetică x
217. Echipamente şi instalaţii de aviaţie x
218. Electrotehnologii x
219. Metrologie în industria electrică x
220. Inginerie economică în energetică şi electrotehnică x ENERGETICĂ
(programa pentru concurs aprobată
Învăţământ 221. Inginerie economică în domeniul electric, electronic şi energetic x prin ordinul ministrului educaţiei şi
postliceal / Energetică/ 222. Tehnologii şi echipamente neconvenţionale x cercetării nr. 5975 / 2020)
Învăţământ Electroenergetică,
223. Electromecanică x /
liceal / Termoenergetică, ENERGETICĂ
Învăţământ 224. Electromecanică (în limbi străine) x
Hidroenergetică (programa pentru examenul naţional
profesional (Anexa 3) 225. Electromecanică petrol şi gaze x de definitivare în învăţământ
226. Electromecanică minieră x aprobată prin ordinul ministrului
educaţiei şi cercetării nr. 5976 /
227. Ingineria sistemelor electromecanice x 2020)
228. Tracţiune electrică x
2.2. Electrotehnică, 229. Electromecanic aparate de măsură şi automatizări x
Electromecanică / 230. Electromecanică tehnologică x
Electromecanică 231. Electromecanică petrolieră x
232. Electromecanică navală x
233. Mecatronică x
234. Roboţi industriali x
235. Sisteme electromecanice asistate de calculator** x
236. Sisteme electromecanice avansate** x
237. Tehnologii şi echipamente neconvenţionale x
238. Electroenergetică x
239. Termoenergetică x
240. Hidroenergetică x
241. Centrale termoelectrice x
242. Centrale hidroelectrice x
3. Energetică /
243. Centrale nuclearoelectrice x
Electroenergetică,
244. Energetică industrială x
Termoenergetică,
245. Energetică x
Hidroenergetică
246. Reţele electrice x
247. Informatizarea şi conducerea proceselor energetice x
248. Energetică nucleară x
249. Inginerie economică în domeniul electric, electronic şi energetic x
250. Inginerie economică în energetică şi electrotehnică x
690
251. Electronică x
252. Automatizări şi calculatoare x
253. Automatică şi informatică industrială x
254. Sisteme cu microprocesoare x
255. Electronică aplicată x
256. Microelectronică x
257. Automatică x
258. Electronică şi informatică industrială x
259. Radiotehnică x
260. Echipamente şi sisteme electronice militare x
4.1. Electronică şi
261. Microtehnologii x
automatizări /
262. Automatică şi informatică aplicată x ELECTRONICĂ,
Electronică şi
1. Electronică şi 263. Inginerie economică în domeniul electric, electronic şi energetic x AUTOMATIZĂRI,
Automatizări
automatizări / 264. Radioelectronică (militar) x TELECOMUNICAŢII
Învăţământ (programa pentru concurs aprobată prin
Electronică şi 265. Radioelectronică de radiolocaţie (militar) x ordinul ministrului educaţiei şi cercetării
postliceal / automatizări
Învăţământ 266. Automatizări x nr. 5975 / 2020)
liceal /
(Anexa 4 / Anexa 4.1) 267. Automatică şi informatică economică x /
Învăţământ 268. Automatizări industriale şi conducerea roboţilor x ELECTRONICĂ,
2. Electronică şi AUTOMATIZĂRI,
profesional 269. Roboţi industriali x TELECOMUNICAŢII
automatizări/ 270. Calculatoare x (programa pentru examenul naţional de
Telecomunicaţii
271. Automatică şi calculatoare x definitivare în învăţământ aprobată prin
(Anexa 4 / Anexa 4.2) ordinul ministrului educaţiei şi cercetării
272. Componenţi şi dispozitive electronice x nr. 5976 / 2020)
273. Inginerie economică în domeniul electric x
274. Telecomunicaţii x
275. Electronică şi telecomunicaţii x
276. Electronică şi telecomunicaţii (în limbi străine) x
277. Comunicaţii x
4.2. Electronică şi 278. Comunicaţii (în limbi străine) x
automatizări/ 279. Telecomenzi şi electronică în transporturi x
Telecomunicaţii 280. Telefonie - telegrafie x
281. Transmisiuni (militar) x
282. Telecomenzi feroviare x
283. Componenţi şi dispozitive electronice x
691
284. Filatură x
285. Ţesătorie x
286. Filatură - Ţesătorie x
287. Finisaj textil x FILATURĂ – ŢESĂTORIE –
288. Finisare chimică textilă x FINISAJ TEXTIL
Învăţământ
289. Tehnologia chimică a produselor textile, pielii şi înlocuitorilor x (programa pentru concurs aprobată prin ordinul
postliceal / Textile/ Filatură ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5975 / 2020)
Învăţământ 5.1. Textile/ Filatură 290. Tehnologia firelor şi ţesăturilor x
şi ţesătorie, finisaj /
liceal / şi ţesătorie, finisaj 291. Tehnologie chimică textilă x FILATURĂ – ŢESĂTORIE –FINISAJ
Învăţământ textil (Anexa 5/
textil 292. Tehnologii textile x TEXTIL
profesional Anexa 5.1.) (programa pentru examenul naţional de
293. Utilaj tehnologic textil şi de pielărie x
definitivare în învăţământ aprobată prin ordinul
294. Tehnologia mecanică a filării şi ţeserii x ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr.
295. Inginerie economică în industria de textile-pielărie x 5558 / 2015)
296. Inginerie economică industrială x
297. Ingineria sistemelor de producţie x
298. Ingineria prelucrării materialelor polimerice, textile şi compozite x
299. Confecţii textile x
300. Tricotaje x
301. Finisaj textil x
302. Finisare chimică textilă x CONFECŢII TEXTILE – TRICOTAJE-
303. Finisaj textil, confecţii textile, tricotaje x FINISAJ TEXTIL
304. Ingineria confecţiilor textile x (programa pentru concurs aprobată prin ordinul
305. Tehnologia chimică a produselor textile, pielii şi înlocuitorilor x ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5975 / 2020)
Textile/ Tricotaje 306. Tehnologia tricoturilor şi confecţiilor x
şi confecţii textile, 5.2. Textile/ Tricotaje 307. Tehnologia tricotajelor şi confecţiilor x /
finisaj textil şi confecţii textile, 308. Tricotaje – Confecţii x
(Anexa 5 / finisaj textil 309. Tricotaje – Confecţii textile x CONFECŢII TEXTILE – TRICOTAJE-
Anexa 5.2.) 310. Tehnologia confecţiilor din ţesături şi tricoturi x
FINISAJ TEXTIL
311. Tricotaje, confecţii textile x (programa pentru examenul naţional de
Învăţământ 312. Tehnologie chimică textilă x definitivare în învăţământ aprobată prin ordinul
postliceal / 313. Utilaj tehnologic textil şi de pielărie x ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr.
Învăţământ 314. Inginerie economică în industria de textile-pielărie x 5558 / 2015)
liceal / 315. Inginerie economică industrială x
Învăţământ 316. Ingineria sistemelor de producţie x
profesional 317. Ingineria prelucrării materialelor polimerice, textile şi compozite x
318. Prelucrarea produselor din piele şi înlocuitori x
319. Confecţionarea produselor din piele şi înlocuitori x
320. Confecţii din piele şi înlocuitori x
321. Tehnologia confecţiilor din piele şi înlocuitori x CONFECŢII PIELE
322. Tehnologia pieilor, blănurilor şi înlocuitorilor de piele x (programa pentru concurs aprobată prin ordinul
ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5975 / 2020)
Pielărie / 323. Tehnologia chimică a produselor textile, pielii şi înlocuitorilor x
Confecţii piele 5.3. Pielărie / 324. Tehnologie chimică şi confecţii din piele x /
(Anexa 5 / Confecţii piele 325. Tehnologia chimică a produselor din piele şi înlocuitori x CONFECŢII PIELE
326. Tehnologia chimică a pieilor, blănurilor şi înlocuitorilor x (programa pentru examenul naţional de
Anexa 5.3.)
definitivare în învăţământ aprobată prin ordinul
327. Tehnologia chimică a prelucrării pieilor, blănurilor şi a înlocuitorilor de piele x ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr.
328. Utilaj tehnologic textil şi de pielărie x 5558 / 2015)
329. Tehnologia tricoturilor şi confecţiilor x
330. Inginerie economică industrială x
331. Inginerie economică în industria de textile-pielărie x
332. Construcţii căi ferate drumuri şi poduri x
333. Geodezie x
334. Construcţii civile, industriale şi agricole x
335. Construcţii hidrotehnice x
336. Inginerie matematică x CONSTRUCŢII
Învăţământ 337. Cadastru x (programa pentru concurs aprobată prin ordinul
postliceal / Construcţii şi 338. Topografie minieră x ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5975 / 2020)
Învăţământ lucrări publice/ 6.1. Construcţii şi 339. Inginerie urbană, construcţia şi gestiunea localităţilor x /
liceal / Construcţii lucrări publice/ 340. Construcţii miniere x CONSTRUCŢII
Învăţământ (Anexa 6/ Construcţii 341. Inginerie civilă x (programa pentru examenul naţional de
profesional Anexa 6.1) 342. Inginerie civilă (în limbi străine) x definitivare în învăţământ aprobată prin ordinul
ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr.
343. Îmbunătăţiri funciare şi dezvoltare rurală x 5558 / 2015)
344. Organizarea şi economia construcţiilor x
345. Drumuri şi poduri x
346. Îmbunătăţiri funciare x
347. Tehnica edilitară x
692
348. Tehnologia construcţiilor x
349. Căi ferate, drumuri şi poduri x CONSTRUCŢII
Construcţii şi 350. Construcţii şi fortificaţii x (programa pentru concurs aprobată prin ordinul ministrului
educaţiei şi cercetării nr. 5975 / 2020)
lucrări publice/ 6.1. Construcţii şi 351. Inginerie urbană şi dezvoltare regională x
Construcţii lucrări publice/ 352. Ingineria şi managementul lucrărilor de construcţii x /
Învăţământ (Anexa 6/ Construcţii 353. Inginerie economică în construcţii x CONSTRUCŢII
postliceal / (programa pentru examenul naţional de definitivare în
Anexa 6.1) 354. Topogeodezie şi automatizarea asigurării topogeodezice x
învăţământ aprobată prin ordinul ministrului educaţiei şi
Învăţământ 355. Hidrotehnică agricolă x cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
liceal / 356. Inginerie sanitară şi protecţia mediului x
Învăţământ 357. Instalaţii pentru construcţii x INSTALAŢII PENTRU CONSTRUCŢII
profesional 358. Instalaţii şi echipamente pentru protecţia atmosferei x (programa pentru concurs aprobată prin ordinul ministrului
educaţiei şi cercetării nr. 5975 / 2020)
Construcţii şi lucrări publice/ 6.2. Construcţii şi lucrări
Instalaţii pentru construcţii publice / /
(Anexa 6 / Anexa 6.2) Instalaţii pentru construcţii 359. Instalaţii pentru construcţii - pompieri x INSTALAŢII PENTRU CONSTRUCŢII
(programa pentru examenul naţional de definitivare în
învăţământ aprobată prin ordinul ministrului educaţiei şi
cercetării nr. 5976 / 2020)
360. Chimie industrială – inginerie chimică x
361. Tehnologia prelucrării petrolului şi petrochimie x
362. Tehnologia substanţelor organice x
363. Tehnologia compuşilor macromoleculari x
364. Petrochimie x
365. Petrochimie şi carbochimie x
366. Chimie alimentară x
367. Tehnologie chimică anorganică x
368. Ştiinţa şi ingineria materialelor oxidice x
369. Inginerie chimică x
370. Inginerie chimică (în limbi străine) x
371. Tehnologie chimică x CHIMIE INDUSTRIALĂ
372. Tehnologia substanţelor anorganice x (programa pentru concurs aprobată prin ordinul ministrului
Învăţământ educaţiei şi cercetării nr. 5975 / 2020)
postliceal / 373. Ingineria prelucrării produselor naturale x
374. Ingineria prelucrarii produselor naturale - industrii fermentative x
Învăţământ Chimie industrială
liceal / (Anexa 7) 7. Chimie industrială 375. Ingineria prelucrarii produselor naturale - industrii fermentative** x /
376. Inginerie biochimică x
Învăţământ
377. Tehnologia materialelor de construcţii x CHIMIE INDUSTRIALĂ
profesional
378. Tehnologia silicaţilor şi a compuşilor oxidici x (programa pentru examenul naţional de definitivare în
379. Tehnologie chimică organică x învăţământ aprobată prin ordinul ministrului educaţiei şi
380. Utilaje şi ingineria proceselor chimice x cercetării nr. 5976 / 2020)
381. Prelucrarea petrolului, petrochimie şi carbochimie x
382. Tehnologia celulozei, hârtiei şi fibrelor artificiale x
383. Ingineria şi chimia substanţelor organice x
384. Ingineria şi chimia substanţelor anorganice x
385. Ingineria şi chimia compuşilor macromoleculari x
386. Tehnologii carbochimice x
387. Ingineria şi tehnologia fabricaţiei hârtiei x
388. Inginerie economică în industria chimică şi de materiale x
389. Informatica sistemelor chimice x
390. Tehnologia celulozei, hârtiei, poligrafie şi fibre x
391. Tehnologia şi chimizarea petrolului şi gazelor x
693
392. Protecţia mediului x
393. Ecologie x
394. Ecologie şi protecţia mediului x
395. Biologie x
396. Biologie - Agricultură x
397. Biologie - Ştiinţe agricole x
398. Biologie – Chimie x
399. Chimie – Biologie x
400. Biologie – Geografie x
401. Geografie - Biologie x
402. Biologie - Ecologie x
403. Geografie – Ştiinţa mediului x
404. Ingineria mediului x
405. Amenajări pentru protecţia apei şi solului x
406. Ingineria mediului agricol x
407. Ingineria mediului în energetică x
408. Ingineria mediului în minerit şi metalurgie x
409. Ingineria şi protecţia mediului x
410. Ingineria şi protecţia mediului în industrie x
411. Ştiinţa mediului x
412. Tehnologia substanţelor anorganice x
413. Tehnologie chimică anorganică x
414. Tehnologie chimică organică x
415. Protecţia şi valorificarea resurselor biologice** x
416. Resurse biologice şi productivitatea lor** x
417. Managementul mediului** x
418. Tehnologia substanţelor organice x
419. Tehnologia compuşilor macromoleculari x PROTECŢIA MEDIULUI
Tehnologia silicaţilor şi a compuşilor oxidici (programa pentru concurs aprobată prin ordinul ministrului
Învăţământ 420. x
educaţiei şi cercetării nr. 5975 / 2020)
postliceal / 421. Inginerie biochimică x
Învăţământ 422. Inginerie sanitară şi protecţia mediului x
Protecţia mediului /
liceal / 8. Protecţia mediului 423. Biologie – Geologie x
(Anexa 8)
Învăţământ 424. Geologie - Biologie x
profesional PROTECŢIA MEDIULUI
425. Tehnologia şi biotehnologia protecţiei mediului x (programa pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ
426. Tehnologii şi biotehnologii în protecţia mediului x aprobată prin ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5976 /
427. Ingineria sistemelor biotehnice şi ecologice x 2020)
428. Ingineria protecţiei mediului în industria chimică şi petrochimică x
429. Ingineria protecţiei mediului în industria chimică şi petrochimie x
430. Ingineria şi protecţia mediului în industria chimică şi petrochimie x
431. Ingineria şi chimia substanţelor anorganice x
432. Ingineria şi chimia compuşilor macromoleculari x
433. Ingineria şi chimia substanţelor organice x
434. Ingineria și managenetul calității și mediului în industriile de proces** x
435. Ingineria şi protecţia mediului în agricultură x
436. Ingineria mediului în spaţiul funciar x
437. Fizica mediului x
438. Fizica mediului ambiant x
439. Ştiinţa şi ingineria materialelor oxidice x
440. Tehnologia celulozei, hârtiei şi fibrelor artificiale x
441. Chimia mediului x
442. Geografia mediului x
443. Cercetarea mediului înconjurător x
444. Ingineria mediului în minerit x
445. Ingineria protecţiei şi depoluării mediului x
446. Ingineria mediului industrial x
447. Gestionarea prelucrarea şi valorificarea deşeurilor x
448. Chimie x
449. Chimie (în limbi străine) x
450. Biochimie x
451. Biochimie tehnologică x
452. Chimie - Fizică x
694
453. Fizică – Chimie x
454. Fizică x
455. Fizică (în limbi străine) x
456. Fizică tehnologică x
457. Geografie x
458. Biofizică x
459. Hidrotehnică agricolă x
460. Geologie x
461. Geologie – Geografie x
462. Geologie minieră x PROTECŢIA MEDIULUI
463. Geologie petrolieră x (programa pentru concurs aprobată prin ordinul ministrului
Învăţământ 464. Geologie tehnică x
educaţiei şi cercetării nr. 5975 / 2020)
postliceal /
465. Geochimie x
Învăţământ Protecţia mediului /
8. Protecţia mediului 466. Geofizică x
liceal / (Anexa 8)
Învăţământ 467. Inginerie geologică şi geofizică x
PROTECŢIA MEDIULUI
profesional 468. Inginer geolog - geofizician x (programa pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ
469. Protecţia mediului în contextul legislaţiei europene** x aprobată prin ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5976 /
470. Tehnologia prelucrării petrolului şi petrochimie x 2020)
471. Utilaje şi ingineria proceselor chimice x
472. Inginerie chimică x
473. Inginerie chimică (în limbi străine) x
474. Tehnologia celulozei, hârtiei, poligrafie şi fibre x
475. Protecţia mediului în industrie** x
476. Poluare şi protecţia mediului** x
477. Dezvoltare durabilă şi protecţia biodiversităţii** x
478. Îmbunătăţiri funciare x
695
479. Analiza şi controlul produselor agroalimentare x
480. Chimie alimentară x
481. Controlul şi expertiza produselor alimentare x
482. Extracte şi aditivi agroalimentari x
483. Extracte şi aditivi naturali alimentari x
484. Igiena și controlul calității alimentelor de origine animală** x
485. Industrii alimentare x
486. Industrii fermentative, conserve şi lapte x
487. Ingineria produselor alimentare x
488. Ingineria prelucrării produselor naturale x
489. Ingineria prelucrarii produselor naturale - industrii fermentative x
490. Ingineria prelucrarii produselor naturale - industrii fermentative** x
491. Inginerie şi management în alimentaţie publică şi agroturism x
492. Managementul exploataţiilor în acvacultură** x
493. Pescuit oceanic x
Învăţământ 494. Pescuit şi acvacultură x INDUSTRIE ALIMENTARĂ
postliceal / 495. Pescuit, acvacultură şi industrializarea peştelui x (programa pentru concurs aprobată prin ordinul ministrului
educaţiei şi cercetării nr. 5975 / 2020)
Învăţământ Industrie 496. Piscicultură x
9. Industrie /
liceal / alimentară 497. Piscicultura şi acvacultura x
alimentară INDUSTRIE ALIMENTARĂ
Învăţământ (Anexa 9) 498. Tehnică piscicolă x
(programa pentru examenul naţional de definitivare în
profesional 499. Tehnologia compuşilor macromoleculari x învăţământ aprobată prin ordinul ministrului educaţiei şi
500. Tehnologia prelucrării produselor agricole x cercetării nr. 5976 / 2020)
501. Tehnologia produselor alimentare x
502. Tehnologia şi chimia produselor alimentare x
503. Tehnologia şi controlul calităţii produselor alimentare x
504. Tehnologia şi valorificarea produselor agricole x
505. Tehnologie şi control în alimentaţie publică şi turism x
506. Tehnologie şi control în alimentaţie publică şi turism** x
507. Tehnologii alimentare x
508. Biotehnologie aplicată x
509. Managementul calităţii produselor agroalimentare** x
510. Tehnologia şi controlul produselor alimentare x
511. Realizarea produselor alimentare în corelare cu protecţia consumatorului şi a mediului** x
512. Realizarea produselor alimentare în corelare cu protecţia consumatorului** x
513. Sisteme integrate de procesare şi aditivare agroalimentară** x
514. Optimizarea echipamentelor de process din industria alimentară* x
515. Protecţia consumatorului şi a mediului x

516. Agricultură x
517. Horticultură x
518. Agromontanologie x
519. Pedologie - Agrochimie x
520. Inginerie genetică în agricultură x
521. Biologie - Agricultură x
522. Montanologie x AGRICULTURĂ – HORTICULTURĂ
523. Tehnologia şi valorificarea produselor agricole x (programa pentru concurs aprobată prin ordinul ministrului
Învăţământ educaţiei şi cercetării nr. 5975 / 2020)
524. Agronomie x
postliceal /
Agricultură, 525. Agricultură – Inginerie managerială x
Învăţământ 10. Agricultură, /
Horticultură 526. Ştiinţele solului x
liceal / Horticultură
(Anexa 10) 527. Inginerie economică în agricultură x
Învăţământ AGRICULTURĂ – HORTICULTURĂ
528. Managementul dezvoltării rurale şi inginerie economică în agricultură x
profesional (programa pentru examenul naţional de definitivare în
529. Inginerie managerială x învăţământ aprobată prin ordinul ministrului educaţiei şi
530. Peisagistică x cercetării nr. 5976 / 2020)
531. Biotehnologii agricole x
532. Biologie - Ştiinţe agricole x
533. Agricultură durabilă** x

534. Gestiunea durabilă a zonei montane x

535. Utilizarea durabilă a terenurilor agricole x


696
536. Veterinar x VETERINAR
537. Medicină veterinară x (programa pentru concurs aprobată prin ordinul ministrului
Învăţământ educaţiei şi cercetării nr. 5975 / 2020)
liceal / Veterinar /
11. Veterinar
Învăţământ (Anexa 11) VETERINAR
538. Biotehnologii medical-veterinare x
profesional (programa pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ
aprobată prin ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5976 /
2020)

539. Zootehnie x
540. Tehnică piscicolă x
541. Inspecţie şi legislaţie fitosanitară şi zoo-veterinară x
542. Pescuit, acvacultură şi industrializarea peştelui x
543. Pescuit şi acvacultură x
544. Biotehnologie x ZOOTEHNIE
Învăţământ (programa pentru concurs aprobată prin ordinul ministrului
postliceal / 545. Biotehnologii agricole x educaţiei şi cercetării nr. 5975 / 2020)
Învăţământ Zootehnie /
12. Zootehnie 546. Biotehnologii ( în agricultură) x
liceal / (Anexa 12) ZOOTEHNIE
Învăţământ 547. Biotehnologii medical - veterinare x (programa pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ
profesional aprobată prin ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5976 /
548. Biotehnologii în zootehnie x 2020)
549. Piscicultură x
550. Creşterea animalelor mici x
551. Managementul exploataţiilor în acvacultură** x
552. Piscicultura şi acvacultura x
553. Pescuit oceanic x
554. Silvicultură x SILVICULTURĂ
Învăţământ (programa pentru concurs aprobată prin ordinul ministrului
postliceal / 555. Exploatări forestiere x educaţiei şi cercetării nr. 5975 / 2020)
Învăţământ Silvicultură Exploatarea pădurilor şi transporturi forestiere /
13. Silvicultură 556. x
liceal / (Anexa 13) SILVICULTURĂ
Învăţământ (programa pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ
profesional 557. Silvicultură şi exploatări forestiere x aprobată prin ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5976 /
2020)
558. Industria lemnului x PRELUCRAREA LEMNULUI
Învăţământ 559. Ştiinţa şi tehnologia lemnului x (programa pentru concurs aprobată prin ordinul ministrului
postliceal / 560. Mobilă şi produse finite din lemn x educaţiei şi cercetării nr. 5975 / 2020)
Prelucrarea
Învăţământ 14. Prelucrarea 561. Proiectarea mobilei şi a produselor finite din lemn x /
lemnului 562. Prelucrarea lemnului x
liceal / lemnului PRELUCRAREA LEMNULUI
(Anexa 14)
Învăţământ 563. Industrializarea lemnului x (programa pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ
profesional 564. Tehnologia prelucrării lemnului x aprobată prin ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice
565. Tehnologii moderne în prelucrarea lemnului** x nr. 5558 / 2015)
697
566. Administrarea financiar contabilă a întreprinderii x
567. Administrarea financiara a afacerilor x
568. Finanţe – Contabilitate x
569. Finanţe şi bănci x
570. Contabilitate şi informatică de gestiune x
571. Gestiune, contabilitate şi control financiar x
572. Management x
573. Management** x
574. Economia industriilor, construcţiilor şi transporturilor x
575. Economia industriei, construcţiilor şi transporturilor x
576. Administraţie publică x
577. Relaţii economice internaţionale x
578. Economia întreprinderii x
579. Cibernetică şi previziune economică x ECONOMIC,
580. Planificare şi cibernetică economică x ADMINISTRATIV,
581. Cibernetică economică x POŞTĂ
582. Cibernetică şi informatică economică x (programa pentru concurs aprobată prin ordinul ministrului
Învăţământ 583. Informatică economică x educaţiei şi cercetării nr. 5975 / 2020)
Economic, administrativ,
postliceal / 15.1. Economic, 584. Marketing x
comerţ şi servicii /
Învăţământ administrativ, comerţ 585. Comerţ x /
Economic,
liceal / şi servicii / Economic, 586. Inginerie economică x
administrativ, poştă
Învăţământ administrativ, poştă 587. Merceologie x ECONOMIC,
(Anexa 15 / Anexa 15.1)
profesional 588. Economia comerţului, turismului şi serviciilor x ADMINISTRATIV,
589. Economie agrară şi contabilitate x POŞTĂ
590. Economie agroalimentară x (programa pentru examenul naţional de definitivare în
591. Economia agroalimentară şi a mediului x învăţământ aprobată prin ordinul ministrului educaţiei şi
592. Finanţe şi asigurări x cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
593. Gestiunea afacerilor x
594. Bănci şi burse de valori x
595. Conducerea unităţilor comerciale şi de turism x
596. Contabilitate x
597. Contabilitate şi economie agrară x
598. Economia producţiei agricole şi silvice x
599. Economia producţiei alimentare x
600. Economia şi gestiunea producţiei agroalimentare x
601. Economia turismului x
602. Financiar contabil şi administrativ x
603. Finanţe x
604. Merceologia produselor industriale x
605. Afaceri europene şi management de programe** x
606. Management industrial** x
698
607. Finanţe, bănci, contabilitate x
608. Finanţele şi contabilitatea unităţilor administrativ teritoriale** x
609. Ingineria şi gestiunea sistemelor agricole x
610. Ingineria şi managementul sistemelor de producţie x
611. Inginerie economică în domeniul electric x
612. Inginerie economică în domeniul mecanic x
613. Inginerie economică în industria chimică şi de materiale x
614. Inginerie economică în industria de textile-pielărie x
615. Inginerie economică şi managementul agroturistic x
616. Inginerie managerială x
617. Management financiar - contabil x
618. Management financiar bancar x
619. Management public european** x
620. Management în industrie x
621. Managementul dezvoltării şi amenajării rurale x
622. Managementul firmei x
623. Managementul sistemelor tehnico economice x
624. Marketing şi economia serviciilor x
625. Turism - Servicii x
626. Turism şi Servicii x
627. Economia întreprinderii (în limbi străine) x
ECONOMIC,
628. Agricultură – Inginerie managerială x
ADMINISTRATIV,
629. Contabilitate şi audit financiar în firmele de comerţ, turism şi servicii** x POŞTĂ
630. Contabilitatea şi gestiunea întreprinderii** x (programa pentru concurs aprobată prin ordinul ministrului
Învăţământ 631. Dimensiunea europeană a managementului organizaţiei** x educaţiei şi cercetării nr. 5975 / 2020)
Economic, administrativ, 632. Fiscalitatea în context comunitar** x
postliceal / 15.1. Economic,
comerţ şi servicii /
Învăţământ administrativ, comerţ 633. Strategii şi politici economice europene** x /
Economic,
liceal / şi servicii / Economic, 634. Strategii şi politici de management şi marketing ale firmei** x
administrativ, poştă
Învăţământ administrativ, poştă 635. Marketingul serviciilor** x ECONOMIC,
(Anexa 15 / Anexa 15.1)
profesional 636. Marketingul în contextul integrarii europene** x ADMINISTRATIV,
637. Managementul marketingului educational x POŞTĂ
638. Managementul producţiei agroalimentare şi economia mediului x (programa pentru examenul naţional de definitivare în
639. Sisteme informaţionale pentru afaceri** x învăţământ aprobată prin ordinul ministrului educaţiei şi
cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
640. Economia industriei, construcţiilor şi transporturilor x
641. Managementul sistemelor calităţii** x
642. Administrarea afacerilor** x
643. Turism internaţional** x
644. Marketing şi management în afaceri** x
645. Sisteme de marketing** x
646. Turism şi amenajare turistică** x
647. Executive master of business administration** x
648. Expertiză contabilă şi evaluări** x
649. Marketing, audit şi expertiză contabilă** x
650. Managementul şi marketingul operaţiunilor logistice** x
651. Studii europene şi economia integrării** x
652. Ştiinţe financiar – contabile x
653. Master management educaţional şi comunicare instituţională** x
654. Administrarea afacerii – Gestiunea întreprinderii** x
655. Management financiar şi în administraţia publică** x
656. Managementul afacerilor comerciale** x
657. Inginerie şi management în alimentaţie publică şi agroturism x
658. Inginerie şi management în alimentaţie publică şi turism x
659. Tehnologie şi control în alimentaţie publică şi turism x
660. Tehnologie şi control în alimentaţie publică şi turism** x
699
661. Inginerie economică în agricultură x
662. Management în economia turismului şi comerţului internaţional x
663. Inginerie economică în energetică şi electrotehnică x
664. Inginerie şi management agroturistic x
665. Managementul afacerilor x
666. Administrarea afacerilor x
667. Asistenţă managerială x
668. Management economico – financiar (militar) x
669. Managementul organizaţiei (militar) x
670. Management social x
671. Management financiar contabil şi administrativ x
672. Statistică social-economică x
673. Statistică şi previziune economică x
674. Finanţe, contabilitate, informatică x
675. Finanţe, contabilitate şi informatică x
676. Inginerie economică în domeniul electric, electronic şi energetic x
677. Inginerie economică în construcţii x
678. Inginerie economică în domeniul transporturilor x
679. Inginerie economică industrială x
680. Finanţe şi gestiunea afacerilor x
681. Finanţe şi contabilitate x
682. Gestiunea afacerilor (în limbi străine) x
683. Gestiunea şi analiza financiară a întreprinderilor x
684. Gestiunea financiară a întreprinderii x
685. Marketing şi economia afacerilor x
686. Management – Marketing x
687. Management şi marketing x
688. Informatică şi contabilitate x
689. Expertize contabile şi control financiar x
690. Economie generală x
691. Economie şi administrarea afacerilor întreprinderii x ECONOMIC,
692. Economia mediului x ADMINISTRATIV,
693. Economie şi sociologie rurală x POŞTĂ
694. Ştiinţe economice x (programa pentru concurs aprobată prin ordinul ministrului
Învăţământ 695. Politici economice x educaţiei şi cercetării nr. 5975 / 2020)
Economic, administrativ, 696. Tranzacţii internaţionale x
postliceal / 15.1. Economic,
comerţ şi servicii / 697. Relaţii comerciale şi financiar-bancare interne şi internaţionale x
Învăţământ administrativ, comerţ /
Economic, 698. Relaţii comerciale şi financiar-bancare x
liceal / şi servicii / Economic,
administrativ, poştă 699. Comerţ exterior x
Învăţământ administrativ, poştă
(Anexa 15 / Anexa 15.1) 700. Managementul afacerilor economice x ECONOMIC,
profesional 701. Management şi marketing în afaceri economice x ADMINISTRATIV,
702. Marketing şi comerţ exterior x POŞTĂ
703. Management şi turism x (programa pentru examenul naţional de definitivare în
704. Management - Turism x învăţământ aprobată prin ordinul ministrului educaţiei şi
705. Economia turismului intern şi internaţional x cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
706. Economia industriei x
707. Relaţii internaţionale şi studii europene x
708. Managementul instituţiilor europene x
709. Management turistic şi comercial x
710. Management turistic, hotelier şi comercial x
711. Management turistic şi hotelier x
712. Management în industrie, construcţii şi transporturi x
713. Management în comerţ şi turism x
714. Audit şi control de gestiune x
715. Managementul dezvoltării rurale şi inginerie economică în agricultură x
716. Management economic** x
717. Finanţe - Credit x
718. Managementul întreprinderii x
719. Management industrial x
720. Ştiinţe administrative** x
721. Merceologie şi managementul calităţii x
722. Economia agroalimentară x
723. Ingineria sistemelor de producţie x
724. Economie şi gestiune financiar – bancară** x
725. Economia serviciilor de alimentaţie publică şi turism x
726. Economia şi dreptul afacerilor x
727. Economie mondială x
728. Management în construcţii, transporturi şi telecomunicaţii x
729. Studii comerciale şi financiar-bancare x
730. Managementul şi ingineria sistemelor de producţie - chimie x
731. Economia industriei, construcţiei şi transporturilor x
732. Economie matematică x
733. Economie - Pedagogie x
734. Management în administraţie şi servicii publice** x
735. Managementul producției alimentare şi economia mediului x
700
736. Administrarea financiar contabilă a întreprinderii x
737. Administrarea financiara a afacerilor x
738. Marketing x
739. Comerţ x
740. Merceologie x COMERŢ
741. Economia comerţului, turismului şi serviciilor x (programa pentru concurs aprobată prin ordinul ministrului
15.2. Economic, educaţiei şi cercetării nr. 5975 / 2020)
Învăţământ 742. Relaţii economice internaţionale x
administrativ,
postliceal / 15.2. Economic, 743. Management x
comerţ şi
Învăţământ administrativ, comerţ 744. Management** x /
servicii / Comerţ
liceal / şi servicii / Comerţ şi 745. Gestiunea afacerilor x
şi servicii
Învăţământ servicii 746. Management - Marketing x
COMERŢ
(Anexa 15 / Anexa 15.2.) 747. Management - Turism x
profesional (programa pentru examenul naţional de definitivare în
748. Management financiar - contabil x
învăţământ aprobată prin ordinul ministrului educaţiei şi
749. Management financiar contabil şi administrativ x cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
750. Management financiar bancar x
751. Management turistic şi comercial x
752. Management turistic, hotelier şi comercial x
753. Managementul firmei x
754. Merceologie şi managementul calităţii x
755. Relaţii comerciale şi financiar - bancare interne şi internaţionale x
756. Management şi marketing x
757. Comerţ exterior x
758. Marketing şi comerţ exterior x
759. Relaţii comerciale şi financiar-bancare x
760. Managementul comerţului şi turismului x
761. Management în economia turismului şi comerţului internaţional x
762. Tranzacţii internaţionale x
763. Managementul afacerilor x
764. Managementul afacerilor economice x
765. Management şi marketing în afaceri economice x
766. Management economico – financiar (militar) x
767. Managementul organizaţiei (militar) x
768. Gestiunea afacerilor (în limbi străine) x
769. Administrarea afacerilor x
770. Marketing şi economia afacerilor x COMERŢ
771. Management şi turism x (programa pentru concurs aprobată prin ordinul ministrului
15.2. Economic, educaţiei şi cercetării nr. 5975 / 2020)
Învăţământ 772. Management în comerţ şi turism x
administrativ,
postliceal / 15.2. Economic, 773. Management economic** x
comerţ şi
Învăţământ administrativ, comerţ 774. Management în administraţie şi servicii publice** x /
servicii / Comerţ
liceal / şi servicii / Comerţ şi 775. Marketing şi economia serviciilor x
şi servicii
Învăţământ servicii 776. Managementul întreprinderii x
COMERŢ
(Anexa 15 / Anexa 15.2.) 777. Studii comerciale şi financiar-bancare x
profesional (programa pentru examenul naţional de definitivare în
778. Dimensiunea europeană a managementului organizaţiei** x învăţământ aprobată prin ordinul ministrului educaţiei şi
779. Contabilitate şi audit financiar în firmele de comerţ, turism şi servicii** x cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
780. Strategii şi politici de management şi marketing ale firmei** x
781. Marketingul serviciilor** x
782. Marketingul în contextul integrarii europene** x
783. Merceologia produselor industriale x
784. Management în industrie x
785. Economia producției agricole şi silvice x
786. Managementul sistemelor calităţii** x
787. Administrarea afacerilor** x
788. Marketing şi management în afaceri** x
789. Sisteme de marketing** x
790. Executive master of business administration** x
791. Marketing, audit şi expertiză contabilă** x
792. Economia serviciilor de alimentaţie publică şi turism x
793. Administrarea afacerii – Gestiunea întreprinderii** x
794. Managementul marketingului educational x
795. Managementul afacerilor comerciale** x
796. Ştiinţe juridice şi administrative x DREPT
797. Ştiinţe juridice x (programa pentru concurs aprobată prin ordinul ministrului
Învăţământ 798. Drept comunitar x educaţiei şi cercetării nr. 5975 / 2020)
Economic, administrativ, 15.3. Economic,
liceal / 799. Economia şi dreptul afacerilor x /
comerţ şi servicii / Drept administrativ, comerţ şi
Învăţământ DREPT
(Anexa 15 / Anexa 15.3.) servicii / Drept
profesional 800. Drept şi relaţii internaţionale x (programa pentru examenul naţional de definitivare în
învăţământ aprobată prin ordinul ministrului educaţiei şi
cercetării nr. 5976 / 2020)
701
801. Analiza şi controlul produselor agroalimentare x
802. Chimie alimentară x
803. Controlul şi expertiza produselor alimentare x
804. Economia serviciilor de alimentaţie publică şi turism x
805. Economia şi gestiunea producţiei agroalimentare x
806. Economia agroalimentară x
807. Economie agroalimentară x
808. Economia agroalimentară şi a mediului x
809. Economia producţiei alimentare x
810. Extracte şi aditivi agroalimentari x
811. Extracte şi aditivi naturali alimentari x
812. Igiena și controlul calității alimentelor de origine animală** x
813. Industrii alimentare x
814. Industrii fermentative, conserve şi lapte x
815. Ingineria produselor alimentare x
816. Inginerie şi management agroturistic x
817. Inginerie şi management în alimentaţie publică şi agroturism x
818. Inginerie şi management în alimentaţie publică şi turism x
ALIMENTAŢIE PUBLICĂ
819. Inspecţie şi legislaţie fitosanitară şi zoo-veterinară x (programa pentru concurs aprobată prin ordinul ministrului
820. Managementul exploataţiilor în acvacultură** x educaţiei şi cercetării nr. 5975 / 2020)
Învăţământ
821. Pescuit oceanic x
postliceal /
Alimentaţie publică şi 16.1. Alimentaţie publică 822. Pescuit şi acvacultură x
Învăţământ Piscicultura şi acvacultura /
turism / Alimentaţie publică şi turism / Alimentaţie 823. x
liceal / Pescuit, acvacultură şi industrializarea peştelui
(Anexa 16 / Anexa 16.1.) publică 824. x
Învăţământ 825. Piscicultură x ALIMENTAŢIE PUBLICĂ
profesional 826. Tehnică piscicolă x (programa pentru examenul naţional de definitivare în
827. Tehnologia prelucrării produselor agricole x învăţământ aprobată prin ordinul ministrului educaţiei şi
828. Tehnologia produselor alimentare x cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
829. Tehnologia şi chimia produselor alimentare x
830. Tehnologia şi controlul calităţii produselor alimentare x
831. Tehnologia şi valorificarea produselor agricole x
832. Tehnologie şi control în alimentaţie publică şi turism x
833. Tehnologie şi control în alimentaţie publică şi turism** x
834. Tehnologii alimentare x
835. Biotehnologii industriale x
836. Managementul calităţii produselor agroalimentare** x
Management performant în alimentaţie publică, agroturism şi protecţia
837. x
consumatorului**
838. Tehnologia şi controlul produselor alimentare x
839. Realizarea produselor alimentare în corelare cu protecţia consumatorului** x
Realizarea produselor alimentare în corelare cu protecţia consumatorului şi a
840. x
mediului**
841. Sisteme integrate de procesare şi aditivare agroalimentară** x
842. Protecţia consumatorului şi a mediului x
843. Ingineria prelucrării produselor naturale x
702
844. Administrarea financiară a afacerilor x
845. Turism şi servicii x
846. Marketing x
847. Management x
848. Management** x
849. Economia serviciilor de alimentaţie publică şi turism x
850. Economia comerţului, turismului şi serviciilor x
851. Gestiunea afacerilor x
852. Management financiar - contabil x
853. Management turistic şi hotelier x
854. Managementul comerţului şi turismului x
855. Turism - Servicii x
856. Management în economia turismului şi comerţului internaţional x
857. Management turistic şi comercial x
858. Management turistic, hotelier şi comercial x
859. Inginerie şi management în alimentaţie publică şi turism x
860. Inginerie şi management în alimentaţie publică şi agroturism x
861. Managementul afacerilor în industria hotelieră x
862. Management şi turism x
863. Management – Turism x
864. Management şi marketing x
865. Management – Marketing x
866. Marketing şi economia serviciilor x
867. Inginerie şi management agroturistic x
868. Inginerie economică şi managementul agroturistic x TURISM ŞI SERVICII
869. Managementul afacerilor x (programa pentru concurs aprobată prin ordinul
Învăţământ 870. Gestiunea afacerilor (în limbi străine) x ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5975 / 2020)
postliceal / 871. Management financiar contabil şi administrativ x
Alimentaţie publică 16.2. Alimentaţie
Învăţământ 872. Marketing şi economia afacerilor x /
şi turism / Turism publică şi turism /
liceal / 873. Managementul afacerilor economice x
(Anexa 16 / Anexa 16.2.) Turism
Învăţământ 874. Management şi marketing în afaceri economice x
875. Marketing şi comerţ exterior x TURISM ŞI SERVICII
profesional (programa pentru examenul naţional de definitivare
876. Turism x
877. Economia turismului x în învăţământ aprobată prin ordinul ministrului
educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
878. Economia turismului intern şi internaţional x
879. Management în comerţ şi turism x
880. Geografia turismului x
881. Management economic** x
882. Managementul întreprinderii x
883. Dezvoltare şi promovare turistică** x
884. Economia serviciilor de alimentaţie publică şi turism x
885. Tehnologie şi control în alimentaţie publică şi turism x
886. Tehnologie şi control în alimentaţie publică şi turism** x
887. Inginerie şi management în alimentaţie publică şi turism x
888. Managementul firmei x
889. Organizarea şi amenajarea spaţiului turistic** x
890. Management performant în alimentaţie publică, agroturism şi protecţia consumatorului** x
891. Geografia turismului, turism şi integrare regională** x
892. Managementul sistemelor calităţii** x
893. Turism internaţional** x
894. Administrarea afacerilor** x
895. Sisteme de marketing** x
896. Marketing şi management în afaceri** x
897. Turism şi amenajare turistică** x
898. Marketingul serviciilor** x
899. Marketingul în contextul integrarii europene** x
900. Managementul marketingului educational x
901. Marketing, audit şi expertiză contabilă** x
902. Ingineria autovehiculelor x
903. Ingineria sistemelor de circulaţie rutieră x
904. Tehnica transporturilor x
TRANSPORTURI
905. Automobile x
Învăţământ 906. Autovehicule rutiere x RUTIERE
postliceal / (programa pentru concurs aprobată prin ordinul
907. Autovehicule rutiere (în limba engleză) x
Transporturi / ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5975 / 2020)
Învăţământ 17.1 Transporturi/ 908. Autovehicule rutiere în limbi străine) x
Transporturi rutiere 909. Automobile şi tractoare x /
liceal / Transporturi rutiere
(Anexa 17 / Anexa 17.1) Blindate, automobile şi tractoare TRANSPORTURI RUTIERE
Învăţământ 910. x
911. Ingineria sistemelor de circulaţie x (programa pentru examenul naţional de
profesional definitivare în învăţământ aprobată prin ordinul
912. Ingineria transporturilor x
913. Maşini şi echipamente termice x ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5976 / 2020)
914. Mecanică agricolă x
915. Construcţii de maşini agricole x
703
916. Material rulant de cale ferată x TRANSPORTURI FEROVIARE
(programa pentru concurs aprobată prin ordinul ministrului educaţiei şi
Transporturi/ cercetării nr. 5975 / 2020)
17.2 Transporturi/
Transporturi feroviare
Transporturi feroviare 917. Material rulant x
/
(Anexa 17 / Anexa 17.2) TRANSPORTURI FEROVIARE
(programa pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ aprobată
prin ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5976 / 2020)
918. Exploatarea porturilor şi a navelor x
919. Mecanică nave x TRANSPORTURI NAVALE
920. Navigaţie şi transport fluvial x (programa pentru concurs aprobată prin ordinul ministrului educaţiei şi
Transporturi/ 921. Navigaţie şi transport maritim x cercetării nr. 5975 / 2020)
17.3. Transporturi /
Transporturi navale
Transporturi navale
922. Transporturi navale x /
(Anexa 17 / Anexa 17.3) 923. Navigaţie x TRANSPORTURI NAVALE
924. Navigaţie, hidrografie şi echipamente navale x (programa pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ aprobată
925. Navigaţie, hidrografie şi transport maritim x prin ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5976 / 2020)
926. Exploatări portuare x
Învăţământ
927. Aeronautică x TRANSPORTURI AERONAUTICE
postliceal /
928. Aeronave x (programa pentru concurs aprobată prin ordinul ministrului educaţiei şi
Învăţământ cercetării nr. 5975 / 2020)
liceal /
Transporturi/
17.4 Transporturi/ 929. Inginerie şi management aeronautic x
Transporturi aeronautice 930. Aeronave şi armament, rachete (militar) x /
Învăţământ (Anexa 17 / Anexa 17.4)
Transporturi aeronautice
TRANSPORTURI AERONAUTICE
profesional 931. Aeronave şi motoare de aviaţie x (programa pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ aprobată
prin ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5976 / 2020)
932. Tehnici poligrafice x TEHNICI POLIGRAFICE
(programa pentru concurs aprobată prin ordinul ministrului educaţiei şi
Media şi poligrafie/Tehnici cercetării nr. 5975 / 2020)
18.1 Media şi poligrafie /
poligrafice
Tehnici poligrafice 933. Tehnologia celulozei, hârtiei, poligrafie şi fibre x
/
(Anexa 18 / Anexa 18.1) TEHNICI POLIGRAFICE
(programa pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ aprobată
prin ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5976 / 2020)
934. Tehnici cinematografice şi de televiziune x TEHNICI CINEMATOGRAFICE ŞI DE TELEVIZIUNE
935. Operatorie de film şi televiziune x (programa pentru concurs aprobată prin ordinul ministrului educaţiei şi
Media şi poligrafie/Tehnici 18.2 Media şi cercetării nr. 5975 / 2020)
cinematografice şi de poligrafie/Tehnici 936. Imagine film şi T.V. x
televiziune cinematografice şi de /
(Anexa 18 / Anexa 18.2) televiziune 937. Imagine film şi televiziune x
TEHNICI CINEMATOGRAFICE ŞI DE TELEVIZIUNE
(programa pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ aprobată
prin ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5976 / 2020)

938. Biologie x
939. Biologie - Ştiinţe agricole x
940. Biologie - Chimie x
941. Biologie – Geografie x
942. Biologie - Agricultură x
943. Chimie - Biologie x
Învăţământ 944. Geografie - Biologie x ESTETICA ŞI IGIENA CORPULUI OMENESC
postliceal / 945. Tehnologia substanţelor organice x (programa pentru concurs aprobată prin ordinul ministrului educaţiei şi
Estetica şi igiena corpului 946. Tehnologie chimică organică x cercetării nr. 5975 / 2020)
Învăţământ 19. Estetica şi igiena corpului
omenesc
omenesc 947. Ingineria şi chimia substanţelor organice x /
liceal / (Anexa 19) 948. Biologie - Geologie x ESTETICA ŞI IGIENA CORPULUI OMENESC
Învăţământ
949. Biologie aplicată în agricultură x (programa pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ aprobată
profesional prin ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5976 / 2020)
950. Geologie - Biologie x
951. Tehnologia chimică a produselor textile, pielii şi înlocuitorilor x
952. Inginerie biochimică x
953. Biochimie x
954. Biochimie tehnologică x
955. Biofizică x
956. Chimia compușilor biologic activi* x
704
957. Medicină generală x
958. Pediatrie x MEDICINĂ GENERALĂ
959. Asistenţă medicală x (programa pentru concurs aprobată prin ordinul ministrului educaţiei şi
20.1. Sănătate şi asistenţă 960. Moaşe x cercetării nr. 5975 / 2020)
Medicină generală
pedagogică / Medicină 961. Stomatologie x /
(Anexa 20 / Anexa 20.1)
generală 962. Medicină naturistă x MEDICINĂ GENERALĂ
963. Kinetoterapie x (programa pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ aprobată
964. Substanţe bioactive şi biotehnologie medicală x prin ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5976 / 2020)
Învăţământ 965. Biomateriale şi tehnologie protetică x
postliceal 966. Farmacie x
967. Biologie x FARMACIE
(programa pentru concurs aprobată prin ordinul ministrului educaţiei şi
968. Chimie x cercetării nr. 5975 / 2020)
969. Biologie - Chimie x
Farmacie 20.2. Sănătate şi asistenţă
970. Chimie - Biologie x
(Anexa 20 / Anexa 20.2) pedagogică / Farmacie /
971. Biochimie x
972. Inginerie biochimică x FARMACIE
(programa pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ aprobată
973. Biochimie tehnologică x
prin ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5976 / 2020)
974. Substanţe bioactive şi biotehnologie medicală x
705
1. Medicină generală / 975. Biologie x
Anatomia şi fiziologia 976. Biochimie x
omului 977. Ecologie x
978. Ecologie şi protecţia mediului x
2. Medicină generală / 979. Biologie - Ştiinţe agricole x
Educaţie pentru sănătate 980. Biologie - Chimie x
BIOLOGIE 981. Biologie – Geografie x
3. Medicină generală / 982. Biologie - Agricultură x
Anatomia şi fiziologia
983. Biologie - Geologie x
omului – Educaţie pentru
984. Biologie aplicată în agricultură x
sănătate
985. Protecţia mediului x
4. Medicină generală / 986. Biochimie tehnologică x
Embrionologie şi estetică 987. Biologie - Ecologie x BIOLOGIE
FIZICĂ 988. Biofizică x (programa pentru concurs aprobată prin ordinul ministrului
educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010)
5. Medicină generală / 989. Chimie - Biologie x
Învăţământ CHIMIE
990. Biochimie tehnologică x /
Biochimie
postliceal BIOLOGIE
GEOGRAFIE 991. Geografie - Biologie x
6. Medicină generală / (programa pentru examenul naţional de definitivare în
învăţământ aprobată prin ordinul ministrului educaţiei şi
Microbiologie, virusologie,
cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
parazitologie

7. Farmacie / Elemente de
botanică

8. Farmacie / Noţiuni de GEOLOGIE 992. Geologie - Biologie x


anatomie şi fiziologie
umană

9. Farmacie / Elemente de
botanică – Noţiuni de
anatomie şi fiziologie
umană
1. Medicină generală / 993. Biochimie x BIOLOGIE
BIOLOGIE
Biochimie 994. Biologie - Chimie x (programa pentru concurs aprobată prin ordinul ministrului
995. Biochimie tehnologică x educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010)
Învăţământ 2. Medicină generală / /
postliceal Educaţie pentru sănătate - BIOLOGIE
CHIMIE
Biochimie 996. Chimie - Biologie x (programa pentru examenul naţional de definitivare în
învăţământ aprobată prin ordinul ministrului educaţiei şi
3. Farmacie / Biochimie cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
997. Fizică x
998. Fizică (în limbi străine) x
999. Fizică medicală x
1000. Fizica materialelor x
1001. Fizica mediului x
1002. Fizica mediului ambiant x
FIZICĂ 1003. Biofizică x
1004. Fizică – Chimie x FIZICĂ
1005. Fizică informatică x (programa pentru concurs aprobată prin ordinul ministrului
educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010)
Medicină generală / 1006. Fizică tehnologică x
Învăţământ /
Biofizică şi imagistică 1007. Fizică - Informatică x
postliceal FIZICĂ
medicală 1008. Fizică - Matematică x
(programa pentru examenul naţional de definitivare în
1009. Fizica teoretică x
învăţământ aprobată prin ordinul ministrului educaţiei şi
ŞTIINŢE APLICATE 1010. Inginerie fizică x cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
MATEMATICĂ 1011. Matematică – Fizică x
1012. Chimie – Fizică x
CHIMIE
1013. Chimie – Fizică (+ militar) x
CHIMIE
1014. Chimie – Fizică x
UNIVERSITARI
1015. Biomateriale şi tehnologie protetică x
MEDICINĂ
1016. Substanţe bioactive şi biotehnologie medicală x
706
1. Chimie x
2. Chimie* x
3. Chimie (în limbi străine) x
4. Chimie militară (militar) x
5. Biochimie tehnologică x
6. Chimia mediului x
7. Radiochimie x
8. Chimie - Fizică (+ militar) x
1. Medicină generală / Anestezie –
9. Chimie - Fizică x
terapie intensivă și nursing specific
2. Medicină generală / Farmacologie 10. Chimie - Biologie x
3. Medicină generală / Igienă, 11. Finisare chimică textilă x
prevenirea și controlul infecțiilor 12. Inginerie chimică x CHIMIE
CHIMIE
4. Medicină generală/Nutriţie şi 13. Inginerie chimică (în limbi străine) x (programa pentru concurs aprobată prin ordinul ministrului educaţiei şi
dietetică 14. Tehnologie chimică x cercetării nr. 5975 / 2020)
Învăţământ
5. Farmacie / Chimia compușilor 15. Tehnologie chimică organică x /
postliceal
anorganici 16. Tehnologie chimică anorganică x
6. Farmacie / Chimia compușilor cu
CHIMIE
17. Tehnologia substanţelor anorganice x
acțiune asupra sistemului nervos central (programa pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ aprobată
18. Tehnologia substanţelor organice x prin ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5976 / 2020)
7. Farmacie / Chimia compușilor 19. Ştiinţa şi ingineria materialelor oxidice x
farmaceutici cu acțiuni fiziologice 20. Tehnologia silicaţilor şi compuşilor oxidici x
diverse 21. Tehnologia celulozei, hârtiei şi fibrelor artificiale x
8. Farmacie / Farmacotoxicologie
22. Tehnologia compuşilor macromoleculari x
23. Tehnologia celulozei, hârtiei, poligrafie şi fibre x
24. Tehnologia chimică a produselor textile, pielii şi înlocuitorilor x
25. Predarea integrată a ştiinţelor* x
26. Fizică, Chimie, Biologie* x
CHIMIE 27. Chimia şi biochimia compuşilor heterolitici* x
28. Ştiinţele naturii * x
29. Chimia compușilor biologic activi* x
30. Chimie x
CHIMIE UNIVERSITARI
31. Chimie - Fizică x
FIZICĂ 32. Fizică - Chimie x
33. Biochimie x
BIOLOGIE 34. Biologie - Chimie x
35. Biochimie tehnologică x
36. Inginerie chimică x
37. Inginerie chimică (în limbi străine) x
38. Tehnologie chimică x
39. Tehnologie chimică organică x
40. Tehnologie chimică anorganică x
1. Medicină generală / Anestezie – 41. Tehnologia substanţelor anorganice x
terapie intensivă și nursing specific 42. Tehnologia substanţelor organice x
2. Medicină generală / Farmacologie 43. Ştiinţa şi ingineria materialelor oxidice x
3. Medicină generală / Igienă, prevenirea CHIMIE
44. Tehnologia silicaţilor şi compuşilor oxidici x CHIMIE
și controlul infecțiilor INDUSTRIALĂ
45. Chimie industrială – inginerie chimică x (programa pentru concurs aprobată prin ordinul ministrului educaţiei şi
46. Tehnologia prelucrării petrolului şi petrochimie x cercetării nr. 5975 / 2020)
4. Medicină generală/Nutriţie şi dietetică
Învăţământ 47. Petrochimie x
5. Farmacie / Chimia compușilor Petrochimie şi carbochimie /
postliceal 48. x
anorganici Chimie alimentară
6. Farmacie / Chimia compușilor cu
49. x CHIMIE
50. Ingineria prelucrării produselor naturale x (programa pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ aprobată
acțiune asupra sistemului nervos central 51. Inginerie biochimică x
7. Farmacie / Chimia compușilor prin ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5976 / 2020)
52. Tehnologia materialelor de construcţii x
farmaceutici cu acțiuni fiziologice diverse 53. Utilaje şi ingineria proceselor chimice x
8. Farmacie / Farmacotoxicologie 54. Prelucrarea petrolului, petrochimie şi carbochimie x
55. Ingineria şi chimia substanţelor organice x
56. Ingineria şi chimia substanţelor anorganice x
57. Ingineria şi chimia compuşilor macromoleculari x
58. Tehnologii carbochimice x
59. Ingineria şi tehnologia fabricaţiei hârtiei x
CHIMIE
60. Inginerie economică în industria chimică şi de materiale x
INDUSTRIALĂ
61. Informatica sistemelor chimice x
62. Tehnologia celulozei, hârtiei, poligrafie şi fibre x
63. Ingineria prelucrarii produselor naturale - industrii fermentative x
64. Ingineria prelucrarii produselor naturale - industrii fermentative* x
65. Tehnologia şi chimia produselor alimentare x
707
1017. Administrarea financiar contabilă a întreprinderii x
1018. Administrarea financiara a afacerilor x
1019. Marketing x
1020. Comerţ x
1021. Merceologie x
1022. Economia comerţului, turismului şi serviciilor x
1023. Relaţii economice internaţionale x
1024. Management x
1025. Management** x
1026. Gestiunea afacerilor x
1027. Management - Marketing x
1028. Management - Turism x
1029. Management financiar - contabil x
1030. Management financiar contabil şi administrativ x
1031. Management financiar bancar x
1032. Management turistic şi comercial x
1033. Management turistic, hotelier şi comercial x
1034. Managementul firmei x
1035. Merceologie şi managementul calităţii x
1036. Relaţii comerciale şi financiar - bancare interne şi internaţionale x
1037. Management şi marketing x
1038. Comerţ exterior x
1039. Marketing şi comerţ exterior x
ECONOMIC,
1040. Relaţii comerciale şi financiar-bancare x
1041. Managementul comerţului şi turismului x
ADMINISTRATIV,
1042. Management în economia turismului şi comerţului internaţional x POŞTĂ
1. Medicină generală / 1043. Tranzacţii internaţionale x (programa pentru concurs aprobată prin ordinul ministrului
Management şi legislaţie educaţiei şi cercetării nr. 5975 / 2020)
1044. Managementul afacerilor x
sanitară Economic, administrativ, 1045. Managementul afacerilor economice x
Învăţământ
comerţ şi servicii / 1046. Management şi marketing în afaceri economice x /
postliceal
Economic, administrativ, 1047. Management economico – financiar (militar) x
2. Farmacie / Managementul poştă 1048. Managementul organizaţiei (militar) x ECONOMIC,
financiar farmaceutic şi 1049. Gestiunea afacerilor (în limbi străine) x
ADMINISTRATIV,
legislaţie 1050. Administrarea afacerilor x
POŞTĂ
1051. Marketing şi economia afacerilor x
(programa pentru examenul naţional de definitivare în
1052. Management şi turism x învăţământ aprobată prin ordinul ministrului educaţiei şi
1053. Management în comerţ şi turism x cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
1054. Management economic** x
1055. Management în administraţie şi servicii publice** x
1056. Marketing şi economia serviciilor x
1057. Managementul întreprinderii x
1058. Studii comerciale şi financiar-bancare x
1059. Dimensiunea europeană a managementului organizaţiei** x
1060. Contabilitate şi audit financiar în firmele de comerţ, turism şi servicii** x
1061. Strategii şi politici de management şi marketing ale firmei** x
1062. Marketingul serviciilor** x
1063. Marketingul în contextul integrarii europene** x
1064. Merceologia produselor industriale x
1065. Management în industrie x
1066. Economia producției agricole şi silvice x
1067. Managementul sistemelor calităţii** x
1068. Administrarea afacerilor** x
1069. Marketing şi management în afaceri** x
1070. Sisteme de marketing** x
1071. Executive master of business administration** x
1072. Marketing, audit şi expertiză contabilă** x
1073. Economia serviciilor de alimentaţie publică şi turism x
1074. Administrarea afacerii – Gestiunea întreprinderii** x
1075. Managementul marketingului educational x
1076. Managementul afacerilor comerciale** x
708
1077. Administrarea financiar contabilă a întreprinderii x
1078. Administrarea financiara a afacerilor x
1079. Marketing x
1080. Comerţ x
1081. Merceologie x
1082. Economia comerţului, turismului şi serviciilor x
1083. Relaţii economice internaţionale x
1084. Management x
1085. Management** x
1086. Gestiunea afacerilor x
1087. Management - Marketing x
1088. Management - Turism x
1089. Management financiar - contabil x
1090. Management financiar contabil şi administrativ x
1091. Management financiar bancar x
1092. Management turistic şi comercial x
1093. Management turistic, hotelier şi comercial x
1094. Managementul firmei x
1095. Merceologie şi managementul calităţii x
1096. Relaţii comerciale şi financiar - bancare interne şi internaţionale x
1097. Management şi marketing x
1098. Comerţ exterior x
1099. Marketing şi comerţ exterior x
1100. Relaţii comerciale şi financiar-bancare x
1101. Managementul comerţului şi turismului x
1. Medicină generală / 1102. Management în economia turismului şi comerţului internaţional x COMERŢ
1103. Tranzacţii internaţionale x (programa pentru concurs aprobată prin ordinul ministrului
Managementul proiectelor educaţiei şi cercetării nr. 5975 / 2020)
de sănătate 1104. Managementul afacerilor x
Economic, 1105. Managementul afacerilor economice x
Învăţământ
administrativ, comerţ 1106. Management şi marketing în afaceri economice x /
postliceal 2. Farmacie / Managementul
şi servicii / Comerţ şi 1107. Management economico – financiar (militar) x
calităţii
servicii 1108. Managementul organizaţiei (militar) x COMERŢ
1109. Gestiunea afacerilor (în limbi străine) x (programa pentru examenul naţional de definitivare în
3. Farmacie / Managementul 1110. Administrarea afacerilor x învăţământ aprobată prin ordinul ministrului educaţiei şi
proiectelor 1111. Marketing şi economia afacerilor x cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
1112. Management şi turism x
1113. Management în comerţ şi turism x
1114. Management economic** x
1115. Management în administraţie şi servicii publice** x
1116. Marketing şi economia serviciilor x
1117. Managementul întreprinderii x
1118. Studii comerciale şi financiar-bancare x
1119. Dimensiunea europeană a managementului organizaţiei** x
1120. Contabilitate şi audit financiar în firmele de comerţ, turism şi servicii** x
1121. Strategii şi politici de management şi marketing ale firmei** x
1122. Marketingul serviciilor** x
1123. Marketingul în contextul integrarii europene** x
1124. Merceologia produselor industriale x
1125. Management în industrie x
1126. Economia producției agricole şi silvice x
1127. Managementul sistemelor calităţii** x
1128. Administrarea afacerilor** x
1129. Marketing şi management în afaceri** x
1130. Sisteme de marketing** x
1131. Executive master of business administration** x
1132. Marketing, audit şi expertiză contabilă** x
1133. Economia serviciilor de alimentaţie publică şi turism x
1134. Administrarea afacerii – Gestiunea întreprinderii** x
1135. Managementul marketingului educational x
1136. Managementul afacerilor comerciale** x
709
1137. Tehnologia construcţiilor de maşini x
1138. Maşini-unelte şi scule x
1139. Mecanică fină x
1140. Maşini hidraulice şi pneumatice x
1141. Utilaj tehnologic x
1142. Maşini şi instalaţii miniere x
1143. Tehnologia sudării x
1144. Tehnologia prelucrării la rece x
1145. Tehnologia prelucrării materialelor x
1.1 Mecanică
1146. Tehnologia prelucrării metalelor x
1147. Tehnologii de mecanică fină x
1148. Utilaj pentru industria lemnului x
1149. Exploatarea maşinilor şi utilajelor x
1. Mecanică / Mecanică
1150. Exploatarea maşinilor textile x
(Anexa 1 / Anexa 1.1) 1151. Autovehicule rutiere x
1152. Automobile x
2. Mecanică/Metalurgie 1153. Exploatarea echipamentelor turistice x
(Anexa 1 / Anexa 1.2.) 1154. Design industrial x
1155. Tehnologia construcţiilor de maşini de grele x
3. Mecanică / Mecanică 1156. Turnarea metalelor x
agricolă 1157. Turnătorie x
MECANICĂ
(Anexa 1/Anexa 1.3) 1158. Deformări plastice şi tratamente termice x (programa pentru concurs aprobată prin ordinul ministrului
1159. Controlul proceselor metalurgice x educaţiei şi cercetării nr. 5975 / 2020)
4. Mecanică / Mecanică 1.2. Mecanică / 1160. Furnale şi oţelării x
Învăţământ Metalurgie 1161. Tehnologii metalurgice x
/
profesional în MECANICĂ
construcţii (Anexa 1 / 1162. Tehnologii în industria extractivă x
(programa pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ
1163. Materiale şi defectoscopie x aprobată prin ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5976 /
Anexa 1.4)
1164. Mine x 2020)
1165. Metalurgie neferoasă x
5. Mecanică / Mecanică 1.3. Mecanică /
nave 1166. Exploatarea fermelor agricole x
Mecanică agricolă
(Anexa 1 / Anexa 1.5) 1.4. Mecanică/ 1167. Utilaj tehnologic pentru construcţii x
Mecanică în 1168. Utilaje pentru industria materialelor de construcţii x
6. Mecanică / Petrol şi construcţii 1169. Maşini şi utilaje pentru construcţii x
gaze 1.4. Mecanică/ 1170. Topografie x
(Anexa 1 / Anexa 1.6) Mecanică în 1171. Topografie minieră x
construcţii 1172. Mecanizarea construcţiilor x
1173. Construcţii şi montaje nave x
1.5. Mecanică / 1174. Construcţii şi montaj de nave x
Mecanică nave 1175. Instalaţii navale de bord x
1176. Construcţia corpului de navă x
1177. Utilaj chimic şi petrochimic x
1.6. Mecanică /
1178. Utilaj chimic, petrochimic şi petrolier x
Petrol şi gaze
1179. Exploatarea utilajelor petroliere şi petrochimice x
1180. Foraj şi extracţie x
1.6. Mecanică / 1181. Exploatarea şi valorificarea gazelor naturale x
Petrol şi gaze 1182. Exploatarea utilajelor petroliere şi petrochimice x
1183. Forajul sondelor şi exploatarea zăcămintelor de petrol şi gaze x
1184. Maşini electrice x
1. Electrotehnică, 1185. Aparate electrice x
Electromecanică / 2.1. Electrotehnică, ELECTROTEHNICĂ, ELECTROMECANICĂ
1186. Acţionări electrice x (programa pentru concurs aprobată prin ordinul ministrului
Electrotehnică Electromecanică /
1187. Instalaţii electrice x educaţiei şi cercetării nr. 5975 / 2020)
(Anexa 2 / Anexa 2.1) Electrotehnică
Învăţământ 1188. Electrotehnică x /
profesional 1189. Controlul calităţii şi metrologie x ELECTROTEHNICĂ, ELECTROMECANICĂ
2. Electrotehnică,
Electromecanică / 1190. Electromecanică x (programa pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ
2.2. Electrotehnică, aprobată prin ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5976 /
Electromecanică 1191. Electromecanică minieră x
Electromecanică / 2020)
(Anexa 2 / Anexa 2.2) 1192. Electromecanică navală x
Electromecanică
1193. Echipamente electrocasnice x
710
2.2. Electrotehnică, 1194. Electromecanică tehnologică x
Electrotehnică, Electromecanică / ELECTROTEHNICĂ, ELECTROMECANICĂ
Electromecanică / 1195. Exploatare maşini şi utilaje x
Electromecanică (Anexa 2 / Anexa 2.2) (programa pentru concurs aprobată prin ordinul ministrului educaţiei şi
Electromecanică 1196. Tehnica medicală x
cercetării nr. 5975 / 2020)
1. Electrotehnică, Electromecanică / 1197. Maşini şi aparate electrice x
/
Electrotehnică (Anexa 2 / Anexa 2.1) Electrotehnică,
1198. Reţele electrice x ELECTROTEHNICĂ, ELECTROMECANICĂ
Electromecanică / (programa pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ aprobată
2. Electrotehnică, Electromecanică / Electrotehnică prin ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5976 / 2020)
1199. Tehnica medicală x
Electromecanică (Anexa 2 / Anexa 2.2)
1200. Hidroenergetică x
1201. Electroenergetică x ENERGETICĂ
Energetică/ 1202. Termoenergetică x (programa pentru concurs aprobată prin ordinul ministrului educaţiei şi
3. Energetică / Energetică industrială
Electroenergetică, 1203. x cercetării nr. 5975 / 2020)
Electroenergetică,
Termoenergetică, 1204. Centrale termice şi hidroelectrice x /
Termoenergetică,
Hidroenergetică 1205. Reţele electrice x ENERGETICĂ
Hidroenergetică
(Anexa 3) 1206. Transportul şi distribuţia energiei electrice x (programa pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ aprobată
1207. Centrale termo- şi hidroelectrice x prin ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5976 / 2020)
1208. Centrale termoelectrice x
1209. Electronică x
4.1. Electronică şi
Electronică şi 1210. Electronică aplicată x ELECTRONICĂ, AUTOMATIZĂRI, TELECOMUNICAŢII
automatizări / (programa pentru concurs aprobată prin ordinul ministrului educaţiei şi
automatizări / Electronică şi automatizări 1211. Automatizări şi calculatoare x
Electronică şi cercetării nr. 5975 / 2020)
(Anexa 4 / Anexa 4.1) 1212. Automatizări x
Automatizări /
1213. Automatizări industriale x
Învăţământ ELECTRONICĂ, AUTOMATIZĂRI, TELECOMUNICAŢII
Electronică şi 4.2. Electronică şi 1214. Telecomunicaţii x
profesional (programa pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ aprobată
automatizări/ Telecomunicaţii automatizări / 1215. Electronică şi telecomunicaţii x prin ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5976 / 2020)
(Anexa 4 / Anexa 4.2) Telecomunicaţii 1216. Telefonie - telegrafie x

1217. Tehnologia firelor şi ţesăturilor x FILATURĂ – ŢESĂTORIE –FINISAJ TEXTIL


(programa pentru concurs aprobată prin ordinul ministrului educaţiei şi
Textile/ Filatură 5.1. Textile/ Filatură 1218. Finisare chimică textilă x cercetării nr. 5975 / 2020)
şi ţesătorie, finisaj şi ţesătorie, finisaj /
textil (Anexa 5 /Anexa 5.1.) textil 1219. Finisarea produselor textile x FILATURĂ – ŢESĂTORIE –FINISAJ TEXTIL
(programa pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ aprobată
prin ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
1220. Tehnologia tricoturilor x CONFECŢII TEXTILE – TRICOTAJE-FINISAJ TEXTIL
Textile/ Tricotaje 1221. Confecţii - Textile x (programa pentru concurs aprobată prin ordinul ministrului educaţiei şi
5.2. Textile/
şi confecţii textile, 1222. Finisare chimică textilă x cercetării nr. 5975 / 2020)
Tricotaje
finisaj textil
şi confecţii textile, 1223. Tehnologia confecţiilor din ţesături şi tricoturi x /
(Anexa 5 /
1224. Tehnologia tricoturilor şi confecţiilor x CONFECŢII TEXTILE – TRICOTAJE-FINISAJ TEXTIL
finisaj textil
Anexa 5.2.) (programa pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ aprobată
1225. Tehnologia tricoturilor şi confecţiilor textile x prin ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
1226. Tehnologia confecţiilor din piele x CONFECŢII PIELE
(programa pentru concurs aprobată prin ordinul ministrului educaţiei şi
Pielărie / cercetării nr. 5975 / 2020)
5.3. Pielărie /
Confecţii piele /
Confecţii piele 1227. Tăbăcărie x
(Anexa 5 / Anexa 5.3.) CONFECŢII PIELE
(programa pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ aprobată
prin ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
711
1228. Construcţii civile, industriale şi agricole x
1229. Construcţii căi ferate drumuri şi poduri x
1230. Construcţii hidrotehnice x
1231. Drumuri şi poduri x
1232. Îmbunătăţiri funciare x
1233. Organizarea şi economia construcţiilor x CONSTRUCŢII
Construcţii şi 1234. Topografie x (programa pentru concurs aprobată prin ordinul ministrului
1235. Topografie minieră x educaţiei şi cercetării nr. 5975 / 2020)
lucrări publice/ 6.1 Construcţii şi
Construcţii lucrări publice/ 1236. Cadastru x /
(Anexa 6/ Construcţii 1237. Tehnica edilitară x CONSTRUCŢII
1238. Tehnologia construcţiilor x (programa pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ
Anexa 6.1) aprobată prin ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice
1239. Lucrări edilitare x nr. 5558 / 2015)
1240. Căi ferate şi lucrări de artă x
1241. Construcţii şi lucrări hidrotehnice x
1242. Amenajarea teritoriului agricol x
1243. Construcţii şi întreţinere feroviară x
1244. Construcţii civile şi industriale x
1245. Instalaţii x INSTALAŢII PENTRU CONSTRUCŢII
Construcţii şi lucrări (programa pentru concurs aprobată prin ordinul ministrului
6.2. Construcţii şi educaţiei şi cercetării nr. 5975 / 2020)
publice/
lucrări publice / /
Instalaţii pentru Instalaţii în construcţii
Instalaţii pentru 1246. x INSTALAŢII PENTRU CONSTRUCŢII
construcţii
construcţii (programa pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ
(Anexa 6 / Anexa 6.2) aprobată prin ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5976 /
Învăţământ profesional 2020)
1247. Tehnologie chimică organică x
1248. Tehnologia substanţelor organice x
1249. Tehnologia compuşilor macromoleculari x CHIMIE INDUSTRIALĂ
1250. Chimie alimentară x (programa pentru concurs aprobată prin ordinul ministrului
educaţiei şi cercetării nr. 5975 / 2020)
1251. Tehnologie chimică anorganică x
Chimie industrială /
7. Chimie industrială 1252. Tehnologia substanţelor anorganice x
(Anexa 7)
1253. Tehnologie chimică x CHIMIE INDUSTRIALĂ
(programa pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ
1254. Tehnologia materialelor de construcţii x
aprobată prin ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5976 /
1255. Tehnologia silicaţilor şi a compuşilor oxidici x 2020)
1256. Tehnologia maselor plastice x
1257. Tehnologia prelucrării petrolului şi petrochimie x
1258. Tehnologia şi chimia produselor alimentare x
1259. Tehnologia şi controlul calităţii produselor alimentare x
1260. Chimie alimentară x
1261. Tehnologii alimentare x
1262. Tehnologia produselor alimentare x INDUSTRIE ALIMENTARĂ
1263. Morărit şi panificaţie x (programa pentru concurs aprobată prin ordinul ministrului
educaţiei şi cercetării nr. 5975 / 2020)
Industrie 1264. Tehnologii extractive în industria alimentară x
9. Industrie /
alimentară 1265. Managementul prelucrării produselor alimentare x
alimentară INDUSTRIE ALIMENTARĂ
(Anexa 9) 1266. Tehnologia produselor alimentare de origine animală x
(programa pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ
1267. Tehnologia laptelui şi produselor lactate x
aprobată prin ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5976 /
1268. Tehnologia cărnii şi produselor din carne x 2020)
1269. Tehnologia vinului şi produselor derivate x
1270. Managementul prelucrării şi valorificării produselor agroalimentare x
1271. Industrii alimentare de origine animală x
1272. Tehnologia produselor alimentare de origine vegetală x
712

1273. Protecţia plantelor x AGRICULTURĂ – HORTICULTURĂ


1274. Legumicultură şi floricultură x (programa pentru concurs aprobată prin ordinul ministrului
1275. Pomicultură şi viticultură x educaţiei şi cercetării nr. 5975 / 2020)
Agricultură,
10. Agricultură, 1276. Legumicultură - Floricultură x /
Horticultură
Horticultură 1277. Viticultură - Pomicultură x AGRICULTURĂ – HORTICULTURĂ
(Anexa 10)
1278. Peisagistică x (programa pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ
aprobată prin ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5976 /
1279. Arhitectura peisajului x 2020)
1280. Veterinar x VETERINAR
1281. Igienă şi laborator veterinar x (programa pentru concurs aprobată prin ordinul ministrului
1282. Clinică şi farmacie veterinară x educaţiei şi cercetării nr. 5975 / 2020)
Veterinar /
11. Veterinar
(Anexa 11) VETERINAR
1283. Tehnică veterinară x (programa pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ
aprobată prin ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5976 /
2020)
1284. Tehnologii piscicole x ZOOTEHNIE
(programa pentru concurs aprobată prin ordinul ministrului
1285. Creşterea animalelor mici x educaţiei şi cercetării nr. 5975 / 2020)
Zootehnie /
Învăţământ profesional 12. Zootehnie
(Anexa 12) ZOOTEHNIE
1286. Creşterea animalelor x (programa pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ
aprobată prin ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5976 /
2020)
1287. Tehnologia exploatărilor forestiere x SILVICULTURĂ
1288. Tehnologii de exploatare forestieră x (programa pentru concurs aprobată prin ordinul ministrului
1289. Tehnica culturilor silvice x educaţiei şi cercetării nr. 5975 / 2020)
Silvicultură /
13. Silvicultură
(Anexa 13) SILVICULTURĂ
1290. Cinegetică x (programa pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ
aprobată prin ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5976 /
2020)
1291. Industria lemnului x PRELUCRAREA LEMNULUI
1292. Tehnologia prelucrării lemnului x (programa pentru concurs aprobată prin ordinul ministrului
educaţiei şi cercetării nr. 5975 / 2020)
Prelucrarea
14. Prelucrarea /
lemnului
lemnului PRELUCRAREA LEMNULUI
(Anexa 14) 1293. Industrializarea lemnului x
(programa pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ
aprobată prin ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice
nr. 5558 / 2015)
713
1294. Contabilitate şi gestiune financiară x
1295. Gestiune economică şi teritorială x ECONOMIC,
ADMINISTRATIV,
1296. Contabilitate x
POŞTĂ
1297. Gestiune bancară x (programa pentru concurs aprobată prin ordinul ministrului educaţiei şi
Economic, administrativ, 15.1. Economic, 1298. Dezvoltare economică regională x cercetării nr. 5975 / 2020)
comerţ şi servicii / administrativ, comerţ
1299. Management şi afaceri în agricultură x /
Economic, administrativ, şi servicii /
1300. Economia întreprinderii x ECONOMIC,
poştă Economic,
(Anexa 15 / Anexa 15.1) administrativ, poştă 1301. Economia comerţului x ADMINISTRATIV,
1302. Comunicaţii şi exploatare poştală x POŞTĂ
1303. Fabricaţie şi management în industria mică şi mijlocie x (programa pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ
aprobată prin ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr.
1304. Economia mediului x
5558 / 2015)
1305. Organizarea şi gestiunea producţiei x
COMERŢ
Economic, 1306. Conducerea unităţilor comerciale şi de turism x
(programa pentru concurs aprobată prin ordinul ministrului educaţiei şi
administrativ, 15.2. Economic, cercetării nr. 5975 / 2020)
comerţ şi servicii / administrativ, comerţ /
Comerţ şi servicii / Comerţ şi COMERŢ
1307. Comerţ exterior x
şi servicii servicii (programa pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ
(Anexa 15 / Anexa 15.2) aprobată prin ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr.
5558 / 2015)

1308. Tehnologia şi chimia produselor alimentare x


ALIMENTAŢIE PUBLICĂ
Învăţământ profesional 1309. Tehnologia şi controlul calităţii produselor alimentare x (programa pentru concurs aprobată prin ordinul ministrului educaţiei şi
Alimentaţie publică şi 1310. Tehnologii alimentare x cercetării nr. 5975 / 2020)
16.1. Alimentaţie
turism / 1311. Tehnologia produselor alimentare x /
publică şi turism /
Alimentaţie publică 1312. Tehnologia produselor alimentare de origine animală x ALIMENTAŢIE PUBLICĂ
Alimentaţie publică
(Anexa 16 / Anexa 16.1) 1313. Tehnologia produselor alimentare de origine vegetală x (programa pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ
1314. Morărit şi panificaţie x aprobată prin ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr.
5558 / 2015)
1315. Tehnologii extractive în industria alimentară x
1316. Agroturism x TURISM ŞI SERVICII
(programa pentru concurs aprobată prin ordinul ministrului educaţiei şi
1317. Geografia activităţilor turistice x cercetării nr. 5975 / 2020)
Alimentaţie publică 16.2. Alimentaţie
şi turism / Turism publică şi turism /
(Anexa 16 / Anexa 16.2.) /Turism TURISM ŞI SERVICII
1318. Turism x (programa pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ
aprobată prin ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr.
5558 / 2015)

1319. Transporturi auto x TRANSPORTURI RUTIERE


(programa pentru concurs aprobată prin ordinul ministrului educaţiei şi
Transporturi / 1320. Autovehicule rutiere x cercetării nr. 5975 / 2020)
17.1 Transporturi / 1321. Automobile x
Transporturi rutiere
Transporturi rutiere
/
(Anexa 17 / Anexa 17.1) 1322. Trafic urban x TRANSPORTURI RUTIERE
(programa pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ
1323. Tehnologia transporturilor x aprobată prin ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5976 / 2020)
714
1324. Navigaţie şi exploatarea navei x TRANSPORTURI NAVALE
1325. Navigaţie, transport fluvial şi maritim x (programa pentru concurs aprobată prin ordinul ministrului
educaţiei şi cercetării nr. 5975 / 2020)
Transporturi/
17..3. Transporturi / /
Transporturi navale
Transporturi navale TRANSPORTURI NAVALE
(Anexa 17 / Anexa 17.3) 1326. Navigaţie şi transport fluvial x
(programa pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ
aprobată prin ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5976 /
2020)
TRANSPORTURI AERONAUTICE
1327. Avioane şi motoare x (programa pentru concurs aprobată prin ordinul ministrului
educaţiei şi cercetării nr. 5975 / 2020)
Transporturi/ 17.4 Transporturi/
Transporturi aeronautice Transporturi /
(Anexa 17 / Anexa 17.4) aeronautice TRANSPORTURI AERONAUTICE
1328. Aeronave şi armament, rachete (militar) x (programa pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ
aprobată prin ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5976 /
2020)

Învăţământ profesional TEHNICI POLIGRAFICE


(programa pentru concurs aprobată prin ordinul ministrului
Media şi educaţiei şi cercetării nr. 5975 / 2020)
18.1 Media şi
poligrafie/Tehnici /
poligrafie / Tehnici 1329. Tehnici poligrafice x
poligrafice TEHNICI POLIGRAFICE
poligrafice
(Anexa 18 / Anexa 18.1) (programa pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ
aprobată prin ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5976 /
2020)
TEHNICI CINEMATOGRAFICE ŞI DE
1330. Tehnici cinematografice şi de televiziune x
TELEVIZIUNE
Media şi (programa pentru concurs aprobată prin ordinul ministrului
18.2 Media şi educaţiei şi cercetării nr. 5975 / 2020)
poligrafie/Tehnici
poligrafie/Tehnici /
cinematografice şi de
cinematografice şi de TEHNICI CINEMATOGRAFICE ŞI DE
televiziune 1331. Tehnologii audio, video şi multimedia x
televiziune TELEVIZIUNE
(Anexa 18 / Anexa 18.2)
(programa pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ
aprobată prin ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5976 /
2020)

EDUCAŢIE TEHNOLOGICĂ
1332. Educaţie tehnologică ** x (programa pentru concurs aprobată prin ordinul ministrului
educaţiei şi cercetării nr. 5975 / 2020)
Educaţie tehnologică şi 19. Educaţie /
Învăţământ gimnazial
aplicaţii practice tehnologică EDUCAŢIE TEHNOLOGICĂ
1333. Educaţie tehnologică **** x (programa pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ
aprobată prin ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5976 /
1334. Educaţie tehnologică şi tehnologii asistate de calculator** x 2020)
715
1335. Biologie şi Educaţie tehnologică (studii postuniversitare) x
1336. Biochimie şi Educaţie tehnologică (studii postuniversitare) x
1337. Ecologie şi Educaţie tehnologică (studii postuniversitare) x
Ecologie şi protecţia mediului şi Educaţie tehnologică
1338. x
(studii postuniversitare)
Biologie - Ştiinţe agricole şi Educaţie tehnologică (studii
1339. x
postuniversitare)
Biologie – Chimie şi Educaţie tehnologică (studii
1340. x
postuniversitare)
Biologie – Geografie şi Educaţie tehnologică (studii
1341. x
postuniversitare)
Biologie – Agricultură şi Educaţie tehnologică (studii
1. Educaţie tehnologică şi 1342. x
postuniversitare)
aplicaţii practice 18. Educaţie
2. Educaţie tehnologică şi tehnologică Biologie – Geologie şi Educaţie tehnologică (studii
1343. x
aplicaţii practice – Biologie (*) postuniversitare)
Biologie aplicată în agricultură şi Educaţie tehnologică
1344. x
(studii postuniversitare)
Protecţia mediului şi Educaţie tehnologică (studii EDUCAŢIE TEHNOLOGICĂ
1345. x (programa pentru concurs aprobată prin ordinul ministrului
postuniversitare)
educaţiei şi cercetării nr. 5975 / 2020)
Învăţământ Biochimie tehnologică şi Educaţie tehnologică (studii /
1346. x
postuniversitare)
gimnazial EDUCAŢIE TEHNOLOGICĂ
Biologie – Ecologie şi Educaţie tehnologică (studii (programa pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ
1347. x
postuniversitare) aprobată prin ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5976 /
Geografie – Biologie şi Educaţie tehnologică (studii 2020)
1348. x
postuniversitare)
Geologie - Biologie şi Educaţie tehnologică (studii
1349. x
postuniversitare)
1. Educaţie tehnologică şi 1350. Fizică şi Educaţie tehnologică (studii postuniversitare) x
aplicaţii practice 18. Educaţie
2. Educaţie tehnologică şi tehnologică 1351. Biofizică şi Educaţie tehnologică (studii postuniversitare) x
aplicaţii practice – Fizică (*)
1. Educaţie tehnologică şi Chimie – Biologie şi Educaţie tehnologică (studii
1352. x
aplicaţii practice 18. Educaţie postuniversitare)
2. Educaţie tehnologică şi tehnologică Biochimie tehnologică şi Educaţie tehnologică (studii
aplicaţii practice – Chimie (*) 1353. x
postuniversitare)

1. Educaţie tehnologică şi Geografie – Biologie şi Educaţie tehnologică (studii


1354. x
aplicaţii practice 18. Educaţie postuniversitare)
2. Educaţie tehnologică şi tehnologică Geologie - Biologie şi Educaţie tehnologică (studii
aplicaţii practice – Geografie (*) 1355. x
postuniversitare)
(*) Numai pentru mediul rural, unităţi de învăţământ de nivel gimnazial, licee şi seminarii teologice.

** Studii postuniversitare (aprofundate, academice, de specializare, de masterat) cu durata de cel puţin un an şi jumătate/ cu minimum 90 de credite care dau dreptul de a profesa într-o nouă specializare sau programe
de conversie profesională pentru dobândirea unei noi specializări şi/sau ocuparea de noi funcţii didactice, în conformitate cu prevederile art. 244 alin. (5) lit. d) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi
completările ulterioare urmate după finalizarea cu diplomă a studiilor universitare de lungă durată sau a ciclului II de studii universitare.
*** Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor din învăţământul special candidaţii trebuie să se încadreze în condiţiile prevăzute de art. 248 alin. (5) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi
completările ulterioare ori în cele prevăzute în Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar.
**** Studii de conversie la nivel universitar urmate după finalizarea cu diplomă a studiilor universitare de scurtă durată.

Notă. La specializările nominalizate mai sus se adaugă:


(1) Toate specializările similare absolvite înainte de 1993;
(2) Studiile postuniversitare (aprofundate, academice, de specializare, de masterat) cu durata de cel puţin un an şi jumătate/cu minimum 90 de credite aprobate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, care dau dreptul de
a profesa într-o nouă specializare – similară uneia dintre cele nominalizate mai sus şi programele de conversie profesională pentru dobândirea unei noi specializări şi/sau ocuparea de noi funcţii didactice, în conformitate
cu prevederile art. 244 alin. (5) lit. d) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare.
716
Studii absolvite, cu diplomă, la instituţii de învăţământ acreditate/autorizate provizoriu, care dau dreptul candidaţilor de a se înscrie şi de a participa la
Învăţământ preuniversitar Programa -
concursuri de ocupare a posturilor didactice în învăţământul preuniversitar şi la examenul naţional de definitivare în învăţământ
probă de concurs/
Studii universitare de
Nivelul de studii Programa - disciplina pentru
Postul/catedra (disciplina Profilul sau Domeniul Domeniul pentru studiile licenţă / Conversie după
Nivel Nr. crt. examenul naţional de definitivare în
principală de încadrare) domeniul fundamental universitare de licenţă ciclul I de studii
Specializarea învăţământ
universitare
1356. Construcţii aerospaţiale x
IINGINERIE 1357. Sisteme de propulsie x
AEROSPAŢIALĂ 1358. Aeronave şi motoare de aviaţie x
1359. Design aeronautic x
1360. Tehnologia construcţiilor de maşini x
1361. Maşini unelte şi sisteme de producţie x
1362. Ingineria sudării x
1363. Design industrial x
INGINERIE 1364. Ingineria şi managementul calităţii x
INDUSTRIALĂ 1365. Ingineria securităţii în industrie x
1366. Nanotehnologii şi sisteme neconvenţionale x
1367. Logistică industrială x
1368. Inginerie industrială x
1369. Informatică aplicată în inginerie industrială x
1370. Sisteme şi echipamente termice x
1371. Maşini şi sisteme hidraulice şi pneumatice x
1372. Mecanică fină şi nanotehnologii x
1. Mecanică / Mecanică
(Anexa 1 / Anexa 1.1) 1373. Maşini şi echipamente miniere x
1374. Ingineria designului de produs (Product Design Engineering) x
2. Mecanică / Metalurgie 1375. Inginerie mecanică x
(Anexa 1 / Anexa 1.2.)
1376. Instalații și echipamente portuare și marine x MECANICĂ
3. Mecanică / 1377. Maşini şi instalaţii pentru agricultură şi industrie alimentară x (programa pentru concurs aprobată
Mecanică agricolă 1378. Utilaje petroliere şi petrochimice x prin ordinul ministrului educaţiei şi
(Anexa 1 / Anexa 1.3) cercetării nr. 5975 / 2020)
INGINERIE MECANICĂ 1379. Utilaje pentru transportul şi depozitarea hidrocarburilor x
Învăţământ
profesional
4. Mecanică / Mecanică
ŞTIINŢE
INGINEREŞTI
1380. Echipamente pentru procese industriale x /
Mecanică în construcţii 1381. Utilaje tehnologice pentru construcţii x MECANICĂ
(Anexa 1 / Anexa 1.4) (programa pentru examenul naţional
1382. Ingineria şi managementul resurselor tehnologice în construcţii x
de definitivare în învăţământ aprobată
5. Mecanică / 1383. Utilaje tehnologice pentru textile şi pielărie x
prin ordinul ministrului educaţiei şi
Mecanică nave 1384. Utilaje pentru textile şi pielărie x cercetării nr. 5976 / 2020)
(Anexa 1 / Anexa 1.5) x
1385. Autovehicule rutiere
6. Mecanică / 1386. Vehicule pentru transportul feroviar x
Petrol şi gaze 1387. Utilaje şi instalaţii portuare x
(Anexa 1 / Anexa 1.6) 1388. Sisteme de blindate şi autovehicule rutiere x
INGINERIE ŞI 1389. Inginerie economică în domeniul mecanic x
MANAGEMENT 1390. Inginerie economică industrială x
MECATRONICĂ ŞI 1391. Mecatronică x
ROBOTICĂ 1392. Robotică x
1393. Construcţii de autovehicule x
1394. Ingineria sistemelor de propulsie pentru autovehicule x
INGINERIA
1395. Autovehicule rutiere x
AUTOVEHICULELOR
1396. Echipamente şi sisteme de comandă şi control pentru autovehicule x
1397. Blindate, automobile şi tractoare x
1398. Bioinginerie x
1399. Biomateriale și dispozitive medicale x
1400. Echipamente și sisteme medicale x
ŞTIINŢE INGINEREŞTI
1401. Inginerie medicală x
APLICATE
1402. Informatică industrială x
1403. Informatică aplicată în ingineria materialelor x
1404. Optometrie x
717
1405. Ştiinţa materialelor x
1. Mecanică / Mecanică INGINERIA 1406. Ingineria elaborării materialelor metalice x
(Anexa 1 / Anexa 1.1) MATERIALELOR Ingineria procesării materialelor metalice x
Mecanică / ŞTIINŢE 1407.
Metalurgie INGINEREŞTI 1408. Ingineria biomaterialelor x
2. Mecanică / Metalurgie
(Anexa 1 / Anexa 1.2.) 1409. Inginerie minieră x
MINE, PETROL ŞI GAZE MECANICĂ
1410. Prepararea substanţelor minerale utile x (programa pentru concurs aprobată
3. Mecanică /
ŞTIINŢE prin ordinul ministrului educaţiei şi
Mecanică agricolă
AGRICOLE ŞI cercetării nr. 5975 / 2020)
(Anexa 1 / Anexa 1.3) Mecanică/
SILVICE / AGRONOMIE 1411. Exploatarea maşinilor şi instalaţiilor pentru agricultură şi industria alimentară x
Învăţământ
4. Mecanică /
Mecanică agricolă
ŞTIINŢE /
profesional INGINEREŞTI MECANICĂ
Mecanică în construcţii
Mecanică/ (programa pentru examenul naţional
(Anexa 1 / Anexa 1.4) ŞTIINŢE
Mecanică în MINE, PETROL ŞI GAZE 1412. Topografie minieră x de definitivare în învăţământ
INGINEREŞTI
construcţii aprobată prin ordinul ministrului
5. Mecanică /
Mecanică nave INGINERIE NAVALĂ ŞI 1413. Sisteme şi echipamente navale x educaţiei şi cercetării nr. 5976 /
(Anexa 1 / Anexa 1.5) Mecanică / ŞTIINŢE NAVIGŢIE 1414. Arhitectură navală x 2020)
Mecanică nave INGINEREŞTI ARHITECTURĂ 1415. Sisteme şi echipamente navale x
6. Mecanică /
NAVALĂ 1416. Arhitectură navală x
Petrol şi gaze
(Anexa 1 / Anexa 1.6) Mecanică / ŞTIINŢE 1417. Inginerie de petrol şi gaze x
MINE, PETROL ŞI GAZE
Petrol şi gaze INGINEREŞTI 1418. Transportul, depozitarea şi distribuţia hidrocarburilor x
718
IINGINERIE
1419. Echipamente şi instalaţii de aviaţie x
AEROSPAŢIALĂ
1420. Sisteme electrice x
1421. Electronică de putere şi acţionări electrice x
1422. Instrumentaţie şi achiziţii de date x
INGINERIE ELECTRICĂ
1423. Inginerie electrică şi calculatoare x
1424. Informatică aplicată în inginerie electrică x
1425. Electrotehnică x
Electrotehnică,
ŞTIINŢE INGINERIE ŞI
Electromecanică / 1426. Inginerie economică în domeniul electric, electronic şi energetic x
INGINEREŞTI MANAGEMENT
Electrotehnică
INGINERIA
1427. Echipamente şi sisteme de comandă şi control pentru autovehicule x
AUTOVEHICULELOR
1428. Bioinginerie x ELECTROTEHNICĂ,
1429. Biomateriale și dispozitive medicale x ELECTROMECANICĂ
1. Electrotehnică, ŞTIINŢE INGINEREŞTI (programa pentru concurs aprobată
Electromecanică / 1430. Echipamente și sisteme medicale x
APLICATE prin ordinul ministrului educaţiei şi
Electrotehnică 1431. Inginerie medicală x cercetării nr. 5975 / 2020)
(Anexa 2 / Anexa 2.1) 1432. Informatică aplicată în inginerie electrică x
Învăţământ /
profesional INGINERIE ELECTRICĂ 1433. Electromecanică x ELECTROTEHNICĂ,
2. Electrotehnică,
Electrotehnică, MECATRONICĂ ŞI 1434. Mecatronică x
Electromecanică / ŞTIINŢE ELECTROMECANICĂ
Electromecanică Electromecanică / ROBOTICĂ 1435. Robotică x (programa pentru examenul naţional
INGINEREŞTI
(Anexa 2 / Anexa 2.2) Electromecanică INGINERIE MARITIMĂ ŞI de definitivare în învăţământ
1436. Electromecanică navală x
NAVIGAŢIE aprobată prin ordinul ministrului
1437. Ingineria sistemelor electroenergetice x educaţiei şi cercetării nr. 5976 / 2020)
1438. Hidroenergetică x
1439. Termoenergetică x
1440. Energetică şi tehnologii nucleare x
Energetică / INGINERIE ENERGETICĂ
1441. Energetică și tehnologii informatice x
Electroenergetică, ŞTIINŢE
Termoenergetică, INGINEREŞTI 1442. Energetică și tehnologii de mediu x
Hidroenergetică 1443. Managementul energiei x
1444. Energetică industrială x
INGINERIE ŞI
1445. Inginerie economică în domeniul electric, electronic şi energetic x
MANAGEMENT
INGINERIE INDUSTRIALĂ 1446. Ingineria sistemelor de energii regenerabile x
IINGINERIE
1447. Echipamente şi instalaţii de aviaţie x
AEROSPAŢIALĂ
1448. Sisteme electrice x
1449. Electronică de putere şi acţionări electrice x
1450. Instrumentaţie şi achiziţii de date x
INGINERIE ELECTRICĂ
1451. Inginerie electrică şi calculatoare x
Electrotehnică, 1452. Informatică aplicată în inginerie electrică x
ŞTIINŢE
Electromecanică / Electrotehnică
INGINEREŞTI 1453. x
Electrotehnică INGINERIE ŞI
1454. Inginerie economică în domeniul electric, electronic şi energetic x
MANAGEMENT
INGINERIA
1455. Echipamente şi sisteme de comandă şi control pentru autovehicule x
AUTOVEHICULELOR
ENERGETICĂ
ŞTIINŢE INGINEREŞTI 1456. Inginerie medicală x (programa pentru concurs aprobată
APLICATE 1457. Informatică aplicată în inginerie electrică x prin ordinul ministrului educaţiei şi
Energetică/ cercetării nr. 5975 / 2020)
Electroenergetică, INGINERIE ELECTRICĂ 1458. Electromecanică x
Învăţământ Electrotehnică, MECATRONICĂ ŞI 1459. Mecatronică x /
Termoenergetică, ŞTIINŢE
profesional Electromecanică / ROBOTICĂ Robotică ENERGETICĂ
Hidroenergetică INGINEREŞTI
1460. x
(Anexa 3) Electromecanică INGINERIE MARITIMĂ ŞI (programa pentru examenul naţional
1461. Electromecanică navală x de definitivare în învăţământ
NAVIGAŢIE
1462. Ingineria sistemelor electroenergetice x aprobată prin ordinul ministrului
1463. Hidroenergetică x educaţiei şi cercetării nr. 5976 / 2020)
1464. Termoenergetică x
1465. Energetică şi tehnologii nucleare x
Energetică / INGINERIE ENERGETICĂ
1466. Energetică și tehnologii informatice x
Electroenergetică, ŞTIINŢE
Termoenergetică, INGINEREŞTI 1467. Energetică și tehnologii de mediu x
Hidroenergetică 1468. Managementul energiei x
1469. Energetică industrială x
INGINERIE ŞI
1470. Inginerie economică în domeniul electric, electronic şi energetic x
MANAGEMENT
INGINERIE INDUSTRIALĂ 1471. Ingineria sistemelor de energii regenerabile x
719
1472. Electronică aplicată x
INGINERIE ELECTORNICĂ ŞI
1473. Microelectronică, optoelectronică şi nanotehnologii x
TELECOMUNICAŢII
1474. Echipamente şi sisteme electronice militare x
1475. Comunicații pentru apărare și securitate x
1476. Electronică aplicată x
INGINERIE ELECTRONICĂ,
Echipamente și sisteme electronice militare, electronică -
TELECOMUNICAȚII ȘI TEHNOLOGII 1477. x
radioelectronică de aviație
INFORMAȚIONALE
1478. Microelectronică, optoelectronică şi nanotehnologii x
Electronică şi ELECTRONICĂ,
1. Electronică şi 1479. Echipamente şi sisteme electronice militare x AUTOMATIZĂRI,
automatizări / ŞTIINŢE
automatizări / 1480. Automatică şi informatică aplicată x
Electronică şi INGINEREŞTI TELECOMUNICAŢII
Electronică şi Echipamente pentru modelare, simulare şi conducere (programa pentru concurs aprobată prin
Automatizări 1481. x
automatizări INGINERIA SISTEMELOR informatizată a acţiunilor de luptă ordinul ministrului educaţiei şi cercetării
(Anexa 4 / 1482. Ingineria sistemelor multimedia x nr. 5975 / 2020)
Învăţământ Anexa 4.1) /
1483. Ingineria și securitatea sistemelor informatice militare x
profesional ELECTRONICĂ,
2. Electronică şi Inginerie economică în domeniul electric, electronic şi
INGINERIE ŞI MANAGEMENT 1484. x AUTOMATIZĂRI,
automatizări/ energetic
TELECOMUNICAŢII
Telecomunicaţii 1485. Calculatoare x (programa pentru examenul naţional de
CALCULATOARE ŞI TEHNOLOGIA
(Anexa 4 / Calculatoare şi sisteme informatice pentru apărare şi securitate definitivare în învăţământ aprobată prin
INFORMAŢIEI 1486. x
Anexa 4.2) naţională ordinul ministrului educaţiei şi cercetării
1487. Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii x nr. 5976 / 2020)
INGINERIE ELECTORNICĂ ŞI 1488. Reţele şi software de telecomunicaţii x
Electronică şi TELECOMUNICAŢII 1489. Telecomenzi şi electronică în transporturi x
automatizări/ ŞTIINŢE 1490. Transmisiuni x
Telecomunicaţii INGINEREŞTI 1491. Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii x
INGINERIE ELECTRONICĂ,
1492. Reţele şi software de telecomunicaţii x
TELECOMUNICAȚII ȘI TEHNOLOGII
1493. Telecomenzi şi electronică în transporturi x
INFORMAȚIONALE
1494. Transmisiuni x
INGINERIE CHIMICĂ 1495. Tehnologie chimică textilă x FILATURĂ – ŢESĂTORIE
Ingineria prelucrării materialelor polimerice, textile şi –FINISAJ TEXTIL
1496. x
compozite (programa pentru concurs aprobată prin
1497. Design industrial x ordinul ministrului educaţiei şi cercetării
Textile/ Filatură nr. 5975 / 2020)
Textile/ Filatură 1498. Tehnologia tricotajelor şi confecţiilor x
şi ţesătorie, finisaj ŞTIINŢE /
şi ţesătorie, finisaj
textil (Anexa 5/ INGINEREŞTI INGINERIE INDUSTRIALĂ FILATURĂ – ŢESĂTORIE –
textil
Anexa 5.1.) FINISAJ TEXTIL
1499. Tehnologia şi designul produselor textile x (programa pentru examenul naţional de
definitivare în învăţământ aprobată prin
ordinul ministrului educaţiei şi cercetării
ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
INGINERIE CHIMICĂ 1500. Tehnologie chimică textilă x CONFECŢII TEXTILE –
Ingineria prelucrării materialelor polimerice, textile şi TRICOTAJE-FINISAJ TEXTIL
1501. x (programa pentru concurs aprobată prin
compozite
Textile/ Tricotaje ordinul ministrului educaţiei şi cercetării
Învăţământ 1502. Design industrial x nr. 5975 / 2020)
şi confecţii textile, Textile/ Tricotaje 1503. Tehnologia şi designul produselor textile x
profesional ŞTIINŢE /
finisaj textil şi confecţii textile,
INGINEREŞTI INGINERIE INDUSTRIALĂ CONFECŢII TEXTILE –
(Anexa 5 / finisaj textil
Anexa 5.2.) TRICOTAJE-FINISAJ TEXTIL
1504. Tehnologia tricotajelor şi confecţiilor x (programa pentru examenul naţional de
definitivare în învăţământ aprobată prin
ordinul ministrului educaţiei şi cercetării
ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
INGINERIE CHIMICĂ 1505. Tehnologia chimică a produselor din piele şi înlocuitori x CONFECŢII PIELE
1506. Design industrial x (programa pentru concurs aprobată prin
ordinul ministrului educaţiei şi cercetării
Pielărie / nr. 5975 / 2020)
Confecţii piele Pielărie / ŞTIINŢE /
(Anexa 5 / Confecţii piele INGINEREŞTI INGINERIE INDUSTRIALĂ CONFECŢII PIELE
Anexa 5.3.) 1507. Tehnologia şi designul confecţiilor din piele şi înlocuitori x (programa pentru examenul naţional de
definitivare în învăţământ aprobată prin
ordinul ministrului educaţiei şi cercetării
ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
720
1508. Măsurători terestre şi cadastru x
GEODEZIE
1509. Topogeodezie şi automatizarea asigurării topogeodezice x
1510. Cadastru și managementul proprietăților x
ŞTIINŢE INGINEREŞTI
1511. Geodezie și geoinformatică x
INGINERIE GEODEZICĂ
1512. Măsurători terestre şi cadastru x
1513. Topogeodezie şi automatizarea asigurării topogeodezice x CONSTRUCŢII
1514. Construcţii civile, industriale şi agricole x (programa pentru concurs aprobată prin ordinul ministrului educaţiei şi
Construcţii şi 1515. Căi ferate, drumuri şi poduri x cercetării nr. 5975 / 2020)
lucrări publice/ Construcţii şi Amenajări şi construcţii hidrotehnice
Construcţii lucrări publice/
1516. x /
1517. Construcţii şi fortificaţii x
(Anexa 6/ Construcţii CONSTRUCŢII
1518. Construcţii miniere x
Anexa 6.1) INGINERIE CIVILĂ (programa pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ
1519. Drumuri, poduri și infrastructuri militare x
Învăţământ ŞTIINŢE INGINEREŞTI aprobată prin ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr.
1520. Îmbunătăţiri funciare şi dezvoltare rurală x
profesional 5558 / 2015)
1521. Inginerie civilă x
1522. Inginerie urbană şi dezvoltare regională x
1523. Infrastructura transporturilor metropolitane x
INGINERIE ŞI MANAGEMENT 1524. Inginerie economică în construcţii x
MINE, PETROL ŞI GAZE 1525. Topografie minieră x
1526. Instalaţii pentru construcţii x INSTALAŢII PENTRU CONSTRUCŢII
Construcţii şi
lucrări publice/ Construcţii şi INSTALAŢII 1527. Instalaţii şi echipamente pentru protecţia atmosferei x (programa pentru concurs aprobată prin ordinul ministrului educaţiei şi
Instalaţii pentru lucrări publice / 1528. Instalaţii pentru construcţii - pompieri x cercetării nr. 5975 / 2020) /
ŞTIINŢE INGINEREŞTI Instalaţii pentru construcţii
construcţii Instalaţii pentru 1529. x
INSTALAŢII PENTRU CONSTRUCŢII
(Anexa 6 / construcţii INGINERIA INSTALAŢIILOR 1530. Instalaţii şi echipamente pentru protecţia atmosferei x (programa pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ
Anexa 6.2) 1531. Instalaţii pentru construcţii - pompieri x aprobată prin ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5976 / 2020)
1532. Ingineria substanţelor anorganice şi protecţia mediului x
1533. Chimia şi ingineria substanţelor organice, petrochimie şi carbochimie x
1534. Chimie militară x
1535. Ştiinţa şi ingineria materialelor oxidice şi nanomateriale x
1536. Ştiinţa şi ingineria polimerilor x
1537. Ingineria şi informatica proceselor chimice şi biochimice x
INGINERIE CHIMICĂ CHIMIE INDUSTRIALĂ
1538. Inginerie chimică x
(programa pentru concurs aprobată prin ordinul ministrului educaţiei şi
1539. Inginerie biochimică x cercetării nr. 5975 / 2020)
Chimie 1540. Ingineria fabricaţiei hârtiei x
industrială Chimie
ŞTIINŢE INGINEREŞTI 1541. Chimie alimentară şi tehnologii biochimice x /
(Anexa 7) industrială
1542. Prelucrarea petrolului şi petrochimie x
1543. Ingineria prelucrării materialelor polimerice, textile şi compozite x CHIMIE INDUSTRIALĂ
INGINERIE ŞI MANAGEMENT 1544. Inginerie economică în industria chimică şi de materiale x (programa pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ
1545. Ingineria şi protecţia mediului în industrie x aprobată prin ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5976 / 2020)
1546. Ingineria sistemelor biotehnice şi ecologice x
1547. Ingineria şi protecţia mediului în industria chimică şi petrochimică x
INGINERIA MEDIULUI 1548. Ingineria şi protecţia mediului în agricultură x
1549. Ingineria dezvoltării rurale durabile x
1550. Ingineria mediului x
1551. Ingineria valorificării deşeurilor x
ŞTIINŢE EXACTE / MATEMATICĂ ŞI CHIMIE 1552. Biochimie tehnologică x
ŞTIINŢE ALE NATURII FIZICĂ 1553. Biofizică x
Învăţământ 1554. Biochimie x
ŞTIINŢE ALE NATURII / ŞTIINŢE
profesional BIOLOGIE 1555. Biologie x
BIOLOGICE ŞI BIOMEDICALE
1556. Biologie ambientală x
1557. Ecologie şi protecţia mediului x
1558. Chimia mediului x
1559. Geografia mediului x
ŞTIINŢA MEDIULUI
ŞTIINŢE ALE NATURII / 1560. Fizica mediului x
MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE ALE 1561. Management și audit de mediu x
NATURII 1562. Ştiinţa mediului x PROTECŢIA MEDIULUI
1563. Geologie x (programa pentru concurs aprobată prin ordinul ministrului educaţiei şi
GEOLOGIE
1564. Geochimie x cercetării nr. 5975 / 2020)
Protecţia GEOGRAFIE 1565. Hidrologie şi meteorologie x
Protecţia 1566. Ingineria substanţelor anorganice şi protecţia mediului x
mediului /
mediului INGINERIE CHIMICĂ 1567. Inginerie biochimică x
(Anexa 8)
1568. Ingineria şi informatica proceselor chimice şi biochimice x
INGINERIE CIVILĂ 1569. Inginerie sanitară şi protecţia mediului x PROTECŢIA MEDIULUI
1570. Ingineria şi protecţia mediului în industrie x (programa pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ
1571. Ingineria sistemelor biotehnice şi ecologice x aprobată prin ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5976 / 2020)
1572. Ingineria şi protecţia mediului în industria chimică şi petrochimică x
1573. Ingineria şi protecţia mediului în agricultură x
ŞTIINŢE INGINEREŞTI INGINERIA MEDIULUI
1574. Ingineria dezvoltării rurale durabile x
1575. Ingineria mediului x
1576. Ingineria valorificării deşeurilor x
1577. Reconstrucție ecologică x
1578. Inginerie geologică x
1579. Geologia resurselor miniere x
INGINERIE GEOLOGICĂ 1580. Geologia resurselor petroliere x
1581. Geofizică x
721
1582. Chimie alimentară şi tehnologii biochimice x
1583. Extracte şi aditivi naturali alimentari x
INGINERIE CHIMICĂ
1584. Controlul şi expertiza produselor alimentare x
1585. Controlul şi securitatea produselor alimentare x
1586. Pescuit şi industrializarea peştelui x
INGINERIE INDUSTRIALĂ 1587. Ingineria produselor alimentare x
INDUSTRIE ALIMENTARĂ
1588. Tehnologia prelucrării produselor agricole x (programa pentru concurs aprobată prin ordinul
ŞTIINŢE
INGINEREŞTI 1589. Ingineria produselor alimentare x ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5975 / 2020)
Industrie
Învăţământ Industrie 1590. Tehnologia prelucrării produselor agricole x /
alimentară
profesional alimentară INDUSTRIE ALIMENTARĂ
(Anexa 9) 1591. Controlul şi expertiza produselor alimentare x
(programa pentru examenul naţional de definitivare în
INGINERIA PRODUSELOR 1592. Controlul şi securitatea produselor alimentare x
învăţământ aprobată prin ordinul ministrului educaţiei şi
ALIMENTARE 1593. Pescuit şi industrializarea peştelui x cercetării nr. 5976 / 2020)
1594. Extracte şi aditivi naturali alimentari x
1595. Protecţia consumatorului şi a mediului x
1596. Tehnologie și control în alimentația publică x
ŞTIINŢE AGRICOLE
ŞI SILVICE / ŞTIINŢE BIOTEHNOLOGII 1597. Biotehnologii pentru industria alimentară x
INGINEREŞTI
1598. Agricultură x
1599. Ştiinţele solului x
AGRONOMIE 1600. Montanologie x AGRICULTURĂ – HORTICULTURĂ
1601. Protecţia plantelor x (programa pentru concurs aprobată prin ordinul
ŞTIINŢE AGRICOLE ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5975 / 2020)
ŞI SILVICE / ŞTIINŢE 1602. Horticultură x
HORTICULTURĂ
Agricultură, INGINEREŞTI 1603. Peisagistică x
Agricultură, Inginerie genetică în agricultură /
Horticultură 1604. x
Horticultură
(Anexa 10) BIOTEHNOLOGII 1605. Inginerie genetică x
1606. Biotehnologii agricole x AGRICULTURĂ – HORTICULTURĂ
INGINERIE INDUSTRIALĂ 1607. Tehnologia prelucrării produselor agricole x (programa pentru examenul naţional de definitivare în
învăţământ aprobată prin ordinul ministrului educaţiei şi
ŞTIINŢE INGINERIA PRODUSELOR
1608. Tehnologia prelucrării produselor agricole x cercetării nr. 5976 / 2020)
INGINEREŞTI ALIMENTARE
INGINERIE ŞI MANAGEMENT 1609. Inginerie economică în agricultură x

VETERINAR
(programa pentru concurs aprobată prin ordinul
ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5975 / 2020)
ŞTIINŢE AGRICOLE
Veterinar
Veterinar ŞI SILVICE / ŞTIINŢE BIOTEHNOLOGII 1610. Biotehnologii medical - veterinare x /
(Anexa 11) VETERINAR
INGINEREŞTI
(programa pentru examenul naţional de definitivare în
învăţământ aprobată prin ordinul ministrului educaţiei şi
cercetării nr. 5976 / 2020)
Învăţământ INGINERIE INDUSTRIALĂ 1611. Pescuit şi industrializarea peştelui x ZOOTEHNIE
profesional ŞTIINŢE
INGINERIA PRODUSELOR (programa pentru concurs aprobată prin ordinul
INGINEREŞTI 1612. Pescuit şi industrializarea peştelui x
ALIMENTARE ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5975 / 2020)
Zootehnie
Zootehnie 1613. Zootehnie x /
(Anexa 12) ŞTIINŢE AGRICOLE ZOOTEHNIE
1614. Piscicultură şi acvacultură x ZOOTEHNIE
ŞI SILVICE / ŞTIINŢE (programa pentru examenul naţional de definitivare în
INGINEREŞTI 1615. Biotehnologii agricole x
BIOTEHNOLOGII învăţământ aprobată prin ordinul ministrului educaţiei şi
1616. Biotehnologii pentru industria alimentară x cercetării nr. 5976 / 2020)
ŞTIINŢE AGRICOLE 1617. Silvicultură x SILVICULTURĂ
ŞI SILVICE / ŞTIINŢE SILVICULTURĂ 1618. Exploatări forestiere x (programa pentru concurs aprobată prin ordinul
INGINEREŞTI ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5975 / 2020)
1619. Cinegetică x
Silvicultură /
Silvicultură
(Anexa 13) SILVICULTURĂ
ŞTIINŢE (programa pentru examenul naţional de definitivare în
INGINERIE ȘI MANAGEMENT 1620. Inginerie și management forestier x
INGINEREŞTI învăţământ aprobată prin ordinul ministrului educaţiei şi
cercetării nr. 5976 / 2020)
1621. Ingineria prelucrării lemnului x PRELUCRAREA LEMNULUI
INGINERIE INDUSTRIALĂ (programa pentru concurs aprobată prin ordinul
1622. Ingineria produselor finite din lemn x
ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5975 / 2020)
Prelucrarea 1623. Ingineria și designul produselor finite din lemn x
Prelucrarea ŞTIINŢE /
lemnului 1624. Ingineria prelucrării lemnului x
lemnului INGINEREŞTI PRELUCRAREA LEMNULUI
(Anexa 14) INGINERIE FORESTIERĂ 1625. Ingineria prelucrării lemnului (în limba engleză) x (programa pentru examenul naţional de definitivare în
învăţământ aprobată prin ordinul ministrului educaţiei şi
1626. Ingineria produselor finite din lemn x
cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
722
1627. Economie generală x
1628. Economie agroalimentară x
1629. Economia mediului x
1630. Economie şi comunicare economică în afaceri x
ECONOMIE
1631. Economie agroalimentară şi a mediului x
1632. Economie generală şi comunicare economică x
1633. Economie și finanțe x
1634. Economics and finance x
1635. Administrarea afacerilor x
ŞTIINŢE
ECONOMICE / 1636. Administrarea afacerilor (în limbi străine) x
ŞTIINŢE SOCIALE 1637. Administrarea afacerilor în alimentația publică x
1638. Economia întreprinderii x
1639. Economia comerţului, turismului şi serviciilor x
ADMINISTRAREA AFACERILOR 1640. Merceologie şi managementul calităţii x
1641. Economia firmei x
1642. Economia comerţului, turismului, serviciilor şi managementul calităţii x
1643. Administrarea afacerilor în servicii de ospitalitate x
Administrarea afacerilor în comerţ, turism, servicii, merceologie şi managementul
1644. x
calităţii
FINANŢE 1645. Finanţe şi bănci x
CONTABILITATE 1646. Contabilitate şi informatică de gestiune x
1647. Cibernetică economică x
STATISTICĂ ŞI INFORMATICĂ ECONOMICĂ 1648. Statistică şi previziune economică x
1649. Informatică economică x
1650. Cibernetică economică x
ŞTIINŢE CIBERNETICĂ, STATISTICĂ ŞI INFORMATICĂ
1651. Statistică şi previziune economică x
ECONOMICE / ECONOMICĂ ECONOMIC,
1652. Informatică economică x
ŞTIINŢE SOCIALE ADMINISTRATIV,
1653. Economie internaţională x POŞTĂ
ECONOMIE ŞI AFACERI INTERNAŢIONALE 1654. Afaceri internaţionale x (programa pentru concurs
1655. Economie şi afaceri internaţionale x aprobată prin ordinul ministrului
Economic, educaţiei şi cercetării nr. 5975 /
Economic, administrativ, administrativ, 1656. Management x
MANAGEMENT 2020)
comerţ şi servicii / comerţ 1657. Managementul dezvoltării rurale durabile x
Învăţământ /
Economic, şi servicii /
profesional MARKETING 1658. Marketing x ECONOMIC,
administrativ, poştă Economic,
(Anexa 15 / Anexa 15.1) administrativ, 1659. Administraţie publică x ADMINISTRATIV,
poştă ŞTIINŢE SOCIALE 1660. Administraţie europeană x POŞTĂ
ŞI POLITICE / ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE
1661. Asistenţă managerială şi secretariat x (programa pentru examenul
ŞTIINŢE SOCIALE naţional de definitivare în
1662. Servicii şi politici de sănătate publică x
învăţământ aprobată prin ordinul
1663. Ingineria şi managementul afacerilor x ministrului educaţiei şi cercetării
1664. Inginerie economică industrială x ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
1665. Inginerie economică în domeniul mecanic x
1666. Inginerie economică în construcţii x
1667. Inginerie şi management naval şi portuar x
INGINERIE ŞI MANAGEMENT
ŞTIINŢE 1668. Inginerie economică în domeniul transporturilor x
INGINEREŞTI 1669. Inginerie economică în domeniul electric, electronic şi energetic x
1670. Inginerie economică în industria chimică şi de materiale x
1671. Inginerie economică în agricultură x
1672. Inginerie și management în alimentația publică și agroturism x
INGINERIE ȘI MANAGEMENT ÎN AGRICULTURĂ 1673. Inginerie economică în agricultură x
ȘI DEZVOLTARE RURALĂ 1674. Inginerie și management în alimentația publică și agroturism x
1675. Conducere interarme - forțe terestre x
1676. Conducere interarme - forțe navale x
1677. Conducere interarme - forțe aeriene x
1678. Conducere militară x
1679. Logistică x
ȘTIINȚE MILITARE, INFORMAȚII ȘI ORDINE 1680. Managementul organizației x
ŞTIINŢE MILITARE PUBLICĂ x
1681. Management economico-financiar
ŞI INFORMAŢII /
ŞTIINŢE SOCIALE 1682. Managementul traficului aerian x
1683. Management în aviație x
1684. Managementul sistemelor de rachete și artilerie antiaeriene x
1685. Managementul sistemelor de comunicații militare x
1686. Managementul sistemelor de supraveghere aeriană x
1687. Management economico - financiar x
ŞTIINŢE MILITARE ŞI INFORMAŢII
1688. Managementul organizaţiei x
723
1689. Administrarea afacerilor x
1690. Administrarea afacerilor (în limbi străine) x
1691. Administrarea afacerilor în alimentația publică x
1692. Economia comerţului, turismului şi serviciilor x COMERŢ
ADMINISTRAREA AFACERILOR 1693. Merceologie şi managementul calităţii x (programa pentru concurs
aprobată prin ordinul ministrului
ŞTIINŢE 1694. Economia comerţului, turismului, serviciilor şi managementul calităţii x educaţiei şi cercetării nr. 5975 /
Economic, ECONOMICE / 1695. Administrarea afacerilor în servicii de ospitalitate x 2020)
administrativ, Economic, ŞTIINŢE Administrarea afacerilor în comerţ, turism, servicii, merceologie, şi managementul
comerţ şi administrativ, SOCIALE 1696. x
calităţii
servicii / Comerţ comerţ /
MANAGEMENT 1697. Management x
şi servicii şi servicii / Comerţ
şi servicii MARKETING 1698. Marketing x
(Anexa 15 / Anexa 15.2.) COMERŢ
1699. Economie internaţională x (programa pentru examenul
ECONOMIE ŞI AFACERI INTERNAŢIONALE 1700. Afaceri internaţionale x naţional de definitivare în
învăţământ aprobată prin ordinul
1701. Economie şi afaceri internaţionale x
ministrului educaţiei şi cercetării
ŞTIINŢE ȘTIINȚE MILITARE, INFORMAȚII ȘI ORDINE 1702. Managementul organizației x ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
MILITARE ŞI PUBLICĂ 1703. Management economico-financiar x
INFORMAŢII /
ŞTIINŢE 1704. Management economico - financiar x
ŞTIINŢE MILITARE ŞI INFORMAŢII
SOCIALE 1705. Managementul organizaţiei x
1706. Controlul şi expertiza produselor alimentare x
Învăţământ 1707. Controlul şi securitatea produselor alimentare x
profesional INGINERIE CHIMICĂ
1708. Chimie alimentară şi tehnologii biochimice x
1709. Extracte şi aditivi naturali alimentari x
1710. Ingineria produselor alimentare x ALIMENTAŢIE
INGINERIE INDUSTRIALĂ 1711. Pescuit şi industrializarea peştelui x PUBLICĂ
1712. Tehnologia prelucrării produselor agricole x (programa pentru concurs
aprobată prin ordinul ministrului
INGINERIE ŞI MANAGEMENT 1713. Inginerie şi management în alimentaţia publică şi agroturism x
educaţiei şi cercetării nr. 5975 /
1714. Ingineria produselor alimentare x 2020)
ŞTIINŢE
Alimentaţie 1715. Tehnologia prelucrării produselor agricole x
Alimentaţie publică şi INGINEREŞTI
publică şi turism / 1716. Controlul şi expertiza produselor alimentare x /
turism / Alimentaţie publică
Alimentaţie 1717. Controlul şi securitatea produselor alimentare x
(Anexa 16 / Anexa 16.1) INGINERIA PRODUSELOR ALIMENTARE
publică Protecţia consumatorului şi a mediului
1718. x ALIMENTAŢIE
1719. Extracte şi aditivi naturali alimentari x PUBLICĂ
1720. Pescuit şi industrializarea peştelui x (programa pentru examenul
naţional de definitivare în
1721. Tehnologie și control în alimentația publică x învăţământ aprobată prin ordinul
INGINERIE ŞI MANAGEMENT ÎN ministrului educaţiei şi cercetării
1722. Tehnologie şi control în alimentaţie publică şi turism* x
AGRICULTURA ŞI DEZVOLTARE RURALĂ ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
ŞTIINŢE INGINEREŞTI APLICATE 1723. Biotehnologii industriale x
ŞTIINŢE ADMINISTRAREA AFACERILOR 1724. Administrarea afacerilor în alimentația publică x
ECONOMICE /
1725. Economie agroalimentară x
ŞTIINŢE ECONOMIE
SOCIALE 1726. Economie agroalimentară şi a mediului x
724
1727. Drept x DREPT
1728. Drept comunitar x (programa pentru concurs
aprobată prin ordinul ministrului
1729. Drept european și internațional x educaţiei şi cercetării nr. 5975 /
Economic, x 2020)
Economic, administrativ,
administrativ, ŞTIINŢE JURIDICE/ /
comerţ şi servicii / Drept ŞTIINŢE SOCIALE
DREPT
comerţ şi servicii / DREPT
(Anexa 15 / Anexa 15.3.)
Drept 1730. Ordine şi siguranţă publică (programa pentru examenul
naţional de definitivare în
învăţământ aprobată prin ordinul
ministrului educaţiei şi cercetării
nr. 5976 / 2020)
1731. Economia comerţului, turismului şi serviciilor x
1732. Economia comerţului, turismului, serviciilor şi managementul calităţii x
ADMINISTRAREA AFACERILOR 1733. Administrarea afacerilor în servicii de ospitalitate x
Învăţământ 1734.
Administrarea afacerilor în comerţ, turism, servicii, merceologie şi
x TURISM ŞI SERVICII
ŞTIINŢE managementul calităţii (programa pentru concurs
profesional ECONOMICE /
MANAGEMENT 1735. Management x aprobată prin ordinul ministrului
ŞTIINŢE SOCIALE educaţiei şi cercetării nr. 5975 /
MARKETING 1736. Marketing x
2020)
Alimentaţie publică 1737. Economie internaţională x
Alimentaţie ECONOMIE ŞI AFACERI INTERNAŢIONALE 1738. Afaceri internaţionale x
şi turism / Turism /
publică şi turism / 1739. Economie şi afaceri internaţionale x
(Anexa 16 / Anexa Turism 1740. Inginerie şi management în alimentaţia publică şi agroturism x
16.2.) INGINERIE ŞI MANAGEMENT TURISM ŞI SERVICII
ŞTIINŢE 1741. Inginerie şi management în industria turismului x (programa pentru examenul
INGINEREŞTI INGINERIE ŞI MANAGEMENT ÎN naţional de definitivare în
1742. Tehnologie şi control în alimentaţie publică şi turism* x
AGRICULTURA ŞI DEZVOLTARE RURALĂ învăţământ aprobată prin ordinul
ŞTIINŢE ALE ministrului educaţiei şi cercetării
NATURII / ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
MATEMATICĂ GEOGRAFIE 1743. Geografia turismului x
ŞI ŞTIINŢE ALE
NATURII
725
1744. Ingineria transporturilor şi a traficului x TRANSPORTURI
INGINERIA TRANSPORTURILOR RUTIERE
1745. Ingineria sistemelor de circulație rutieră x
(programa pentru concurs aprobată prin
1746. Autovehicule rutiere x ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr.
INGINERIE MECANICĂ
Transporturi / Transporturi/
ŞTIINŢE 1747. Sisteme de blindate şi autovehicule rutiere x 5975 / 2020)
Transporturi rutiere Transporturi 1748. Autovehicule rutiere x /
INGINEREŞTI INGINERIA AUTOVEHICULELOR
(Anexa 17 / Anexa 17.1) rutiere 1749. Ingineria sistemelor de propulsie pentru autovehicule x TRANSPORTURI RUTIERE
(programa pentru examenul naţional de
definitivare în învăţământ aprobată prin
Învăţământ INGINERIE ŞI MANAGEMENT 1750. Inginerie economică în domeniul transporturilor x ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr.
profesional 5976 / 2020)
INGINERIE MECANICĂ 1751. Vehicule pentru transportul feroviar x TRANSPORTURI FEROVIARE
(programa pentru concurs aprobată prin
ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr.
5975 / 2020)
Transporturi/ Transporturi/
ŞTIINŢE /
Transporturi feroviare Transporturi
INGINEREŞTI INGINERIA TRANSPORTURILOR 1752. Ingineria sistemelor de circulație feroviară x TRANSPORTURI FEROVIARE
(Anexa 17 / Anexa 17.2) feroviare
(programa pentru examenul naţional de
definitivare în învăţământ aprobată prin
ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr.
5976 / 2020)
1753. Navigaţie şi transport maritim şi fluvial x TRANSPORTURI NAVALE
(programa pentru concurs aprobată prin
INGINERIE NAVALĂ ŞI NAVIGAŢIE 1754. Hidrografie şi echipamente navale x
ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr.
1755. Sisteme şi echipamente navale x 5975 / 2020)
Transporturi/ Transporturi /
ŞTIINŢE INGINERIE MARINĂ ŞI NAVIGAŢIE 1756. Navigație, hidrografie și echipamente navale x /
Transporturi navale Transporturi
INGINEREŞTI TRANSPORTURI NAVALE
(Anexa 17 / Anexa 17.3) navale
(programa pentru examenul naţional de
INGINERIE ŞI MANAGEMENT 1757. Inginerie şi management naval şi portuar x definitivare în învăţământ aprobată prin
ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr.
5976 / 2020)
Învăţământ
profesional 1758. Inginerie şi management aeronautic x TRANSPORTURI
1759. Navigaţie aeriană x AERONAUTICE
(programa pentru concurs aprobată prin
ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr.
5975 / 2020)
Transporturi/ Transporturi /
ŞTIINŢE /
Transporturi aeronautice Transporturi IINGINERIE AEROSPAŢIALĂ
INGINEREŞTI TRANSPORTURI
(Anexa 17 / Anexa 17.4) aeronautice 1760. Air Navigationa x
AERONAUTICE
(programa pentru examenul naţional de
definitivare în învăţământ aprobată prin
ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr.
5976 / 2020)
726
ŞTIINŢE TEHNICI
INGINEREŞTI
INGINERIA SISTEMELOR 1761. Ingineria sistemelor multimedia x
CINEMATOGRAFICE ŞI DE
Cinematografie, fotografie, media (regie de film si tv, imagine de TELEVIZIUNE
1762. film si tv, multimedia: sunet - montaj, comunicare audiovizuala, x (programa pentru concurs aprobată prin
Media şi ordinul ministrului educaţiei şi
publicitate media, filmologie)
poligrafie/Tehnici Media şi cercetării nr. 5975 / 2020)
Învăţământ cinematografice şi de poligrafie / Tehnici /
ARTE / ŞTIINŢE
profesional televiziune cinematografice şi TEHNICI
UMANISTE ŞI CINEMATOGRAFIE ŞI MEDIA
(Anexa 18 / Anexa de televiziune ARTE CINEMATOGRAFICE ŞI DE
18.2) 1763. Filmologie x TELEVIZIUNE (programa pentru
examenul naţional de definitivare în
învăţământ aprobată prin ordinul
ministrului educaţiei şi cercetării nr.
5976 / 2020)

ŞTIINŢE ALE
1764. Biochimie x
NATURII /
ŞTIINŢE BIOLOGIE 1765. Biologie x
BIOLOGICE ŞI
BIOMEDICALE
1766. Biologie ambientală x ESTETICA ŞI IGIENA
CORPULUI OMENESC
ŞTIINŢE (programa pentru concurs aprobată prin
EXACTE / ordinul ministrului educaţiei şi
MATEMATICĂ CHIMIE 1767. Biochimie tehnologică x cercetării nr. 5975 / 2020)
Estetica şi igiena Estetica şi ŞI ŞTIINŢE ALE
Învăţământ /
corpului omenesc igiena corpului NATURII
profesional
(Anexa 19) omenesc ESTETICA ŞI IGIENA
CORPULUI OMENESC
1768. Ingineria şi informatica proceselor chimice şi biochimice x (programa pentru examenul naţional de
ŞTIINŢE definitivare în învăţământ aprobată prin
INGINERIE CHIMICĂ
INGINEREŞTI ordinul ministrului educaţiei şi
Inginerie biochimică cercetării nr. 5976 / 2020)
1769. x

SĂNĂTATE/
ŞTIINŢE
BIOLOGICE ŞI
SĂNĂTATE 1770. Cosmetică medicală și tehnologia produsului cosmetic x
BIOMEDICALE
EDUCAŢIE TEHNOLOGICĂ
(programa pentru concurs aprobată prin
ordinul ministrului educaţiei şi
cercetării nr. 5975 / 2020)
Învăţământ Educaţie tehnologică şi Educaţie ŞTIINŢE /
INGINERIE MECANICĂ 1771. Educaţie tehnologică ***** x
gimnazial aplicaţii practice tehnologică INGINEREŞTI EDUCAŢIE TEHNOLOGICĂ
(programa pentru examenul naţional de
definitivare în învăţământ aprobată prin
ordinul ministrului educaţiei şi
cercetării nr. 5976 / 2020)
(***) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor din învăţământul special candidaţii trebuie să se încadreze în condiţiile prevăzute de art. 248 alin. (5) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi completările
ulterioare ori în cele prevăzute în Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar.
***** Studii de conversie după ciclul I de studii universitare de licenţă.

Notă. În mod excepţional, în lipsa absolvenţilor cu studii universitare de lungă durată sau studii universitare de masterat/master, în învăţământul liceal la clasele a IX-a şi a X-a pot fi încadraţi, pe perioadă determinată,
absolvenţii ciclului I de studii universitare de licenţă cu specializările în profilul postului, nominalizate mai sus.
727
Studii absolvite, cu diplomă, la instituţii de învăţământ acreditate/autorizate provizoriu, care dau dreptul candidaţilor de a se înscrie şi de a participa la concursuri de ocupare a posturilor didactice în învăţământul Programa -
Învăţământ preuniversitar
preuniversitar şi la examenul naţional de definitivare în învăţământ proba de concurs/
Post/Catedră Nivelul de Programa - disciplina
Domeniul de licenţă/ studii Studii
(Disciplina Profilul sau Domeniul pentru studiile Specializarea din cadrul domeniului pentru studiile pentru examenul
Nivel Domeniul fundamental Domeniul de studii universitare de
principală de domeniul universitare de licenţă universitare de licenţă naţional de definitivare
universitare de master masterat/ master
încadrare) Programul de studii de master acreditat în învăţământ
Construcţii aerospaţiale
IINGINERIE Sisteme de propulsie
AEROSPAŢIALĂ Aeronave şi motoare de aviaţie
Design aeronautic
Tehnologia construcţiilor de maşini
Maşini unelte şi sisteme de producţie
Ingineria sudării
Design industrial
INGINERIE Ingineria şi managementul calităţii
INDUSTRIALĂ Ingineria securităţii în industrie
Nanotehnologii şi sisteme neconvenţionale
Logistică industrială
Inginerie industrială
Informatică aplicată în inginerie industrială
Sisteme şi echipamente termice
Maşini şi sisteme hidraulice şi pneumatice
Mecanică fină şi nanotehnologii
Maşini şi echipamente miniere
Ingineria designului de produs (Product Design
Engineering)
Inginerie mecanică
Instalații și echipamente portuare și marine
1. Mecanică / Maşini şi instalaţii pentru agricultură şi industrie
Mecanică alimentară
(Anexa 1 /
Anexa 1.1)
INGINERIE Utilaje petroliere şi petrochimice
MECANICĂ Utilaje pentru transportul şi depozitarea hidrocarburilor
2. Mecanică/ Mecanică ŞTIINŢE INGINEREŞTI Echipamente pentru procese industriale
Metalurgie Utilaje tehnologice pentru construcţii MECANICĂ
1. Avionică şi navigaţie aerospaţială
(Anexa 1 / Ingineria şi managementul resurselor tehnologice în 2. Grafică inginerească şi design (programa pentru
Anexa 1.2.) construcţii
3. Inginerie şi management aerospaţial concurs aprobată prin
Utilaje tehnologice pentru textile şi pielărie 4. Ingineria sistemelor aeronautice ordinul ministrului
3. Mecanică/ Utilaje pentru textile şi pielărie
Mecanică agricolă 5. Ingineria transportului aerian educaţiei şi cercetării nr.
Învăţământ Autovehicule rutiere 6. Air transport engineering 5975 / 2020)
(Anexa 1 /
postliceal / Anexa 1.3) Vehicule pentru transportul feroviar 7. Management aeronautic
Învăţământ Utilaje şi instalaţii portuare IINGINERIE 8. Propulsie aerospaţială, zgomot şi emisii
x
/
4. Mecanică/ Sisteme de blindate şi autovehicule rutiere AEROSPAŢIALĂ
liceal /
Mecanică în INGINERIE ŞI Inginerie economică în domeniul mecanic
poluante MECANICĂ
Învăţământ 9. Propulsie aerospaţială şi protecţia mediului (programa pentru
construcţii MANAGEMENT Inginerie economică industrială 10. Sisteme complexe pentru inginerie
profesional (Anexa 1 / examenul naţional de
MECATRONICĂ Mecatronică aerospaţială definitivare în
Anexa 1.4) ŞI ROBOTICĂ 11. Sisteme holistice spațiale
Robotică învăţământ aprobată prin
Construcţii de autovehicule 12. Structuri aeronautice şi spaţiale
5. Mecanică / ordinul ministrului
Mecanică nave Ingineria sistemelor de propulsie pentru autovehicule 13. Software în ingineria aerospaţială educaţiei şi cercetării nr.
(Anexa 1 / INGINERIA Autovehicule rutiere 14. Tehnologii spaţiale 5976 / 2020)
Anexa 1.5) AUTOVEHICULELOR Echipamente şi sisteme de comandă şi control pentru
autovehicule
6. Mecanică / Petrol Blindate, automobile şi tractoare
şi gaze
(Anexa 1 / Bioinginerie
Anexa 1.6) Biomateriale și dispozitive medicale
ŞTIINŢE Echipamente și sisteme medicale
INGINEREŞTI Inginerie medicală
APLICATE Informatică industrială
Informatică aplicată în ingineria materialelor
Optometrie
Ştiinţa materialelor
INGINERIA Ingineria elaborării materialelor metalice
Mecanică / MATERIALELOR Ingineria procesării materialelor metalice
ŞTIINŢE INGINEREŞTI
Metalurgie Ingineria biomaterialelor
MINE, PETROL ŞI Inginerie minieră
GAZE Prepararea substanţelor minerale utile
Mecanică/ ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI
Exploatarea maşinilor şi instalaţiilor pentru agricultură şi
Mecanică SILVICE / ŞTIINŢE AGRONOMIE
industria alimentară
agricolă INGINEREŞTI
Mecanică/
MINE, PETROL ŞI
Mecanică în ŞTIINŢE INGINEREŞTI Topografie minieră
GAZE
construcţii
INGINERIE NAVALĂ Sisteme şi echipamente navale
Mecanică / ŞTIINŢE INGINEREŞTI ŞI NAVIGŢIE Arhitectură navală
Mecanică nave ARHITECTURĂ Sisteme şi echipamente navale
NAVALĂ Arhitectură navală
Mecanică / MINE, PETROL ŞI Inginerie de petrol şi gaze
ŞTIINŢE INGINEREŞTI
Petrol şi gaze GAZE Transportul, depozitarea şi distribuţia hidrocarburilor
728
Construcţii aerospaţiale
IINGINERIE Sisteme de propulsie
AEROSPAŢIALĂ Aeronave şi motoare de aviaţie
Design aeronautic 1. Analiza structurilor mecanice
Tehnologia construcţiilor de maşini 2. Analiză şi proiectare asistată în ingineria industrială
Maşini unelte şi sisteme de producţie 3. CAD-CAE-CAM systems in plastic deformation
4. Calitate şi certificare în construcţiile sudate
Ingineria sudării
5. Concepţia integrată a sistemelor tehnologice
Design industrial
6. Conception intégrée des systèmes technologiques
Ingineria şi managementul calităţii 7. Concepția, testarea și diagnosticarea echipamentelor
INGINERIE INDUSTRIALĂ Ingineria securităţii în industrie industriale
Nanotehnologii şi sisteme neconvenţionale 8. Conception intégrée des systèmes technologiques
Logistică industrială 9. Concepţia şi fabricaţia asistată de calculator
Inginerie industrială 10. Concepţie, fabricaţie şi management, asistate de
Informatică aplicată în inginerie industrială calculator
11. Concepţie şi fabricaţie integrate cu calculatorul
Sisteme şi echipamente termice
Maşini şi sisteme hidraulice şi pneumatice
12. Concepţie şi management în productică
Mecanică fină şi nanotehnologii
13. Design industrial şi produse inovative
Maşini şi echipamente miniere
14. Design industrial
15. Design de produs pentru dezvoltare durabilă şi
Inginerie mecanică
protecţia mediului
Ingineria designului de produs (Product Design 16. Design de produs și inginerie inovativă
Engineering) 17. Design industrial şi sisteme de producţie CNC
Instalații și echipamente portuare și marine 18. Echipamente pentru reabilitare şi tehnologie asistivă
Maşini şi instalaţii pentru agricultură şi industrie 19. Echipamente pentru terapii de recuperare
alimentară 20. Evaluarea calităţii materialelor şi produselor
1. Mecanică / Utilaje petroliere şi petrochimice 21. Fabrică digitală
Mecanică INGINERIE MECANICĂ Utilaje pentru transportul şi depozitarea 22. Digital factory
(Anexa 1 / hidrocarburilor 23. Fabricaţie virtuală în procedee de deformare plastică
ŞTIINŢE
Anexa 1.1) Mecanică Echipamente pentru procese industriale 24. Virtual Fabrication in Metal Forming (în limba
INGINEREŞTI
Utilaje tehnologice pentru construcţii engleză)
2. Mecanică/ 25. Grafică inginerească şi design
Ingineria şi managementul resurselor tehnologice în
Metalurgie
construcţii 26. Grafică inginerească şi desen MECANICĂ
(Anexa 1 / 27. Grafică şi design industrial (programa pentru
Anexa 1.2.) Utilaje tehnologice pentru textile şi pielărie
Utilaje pentru textile şi pielărie 28. Grafică şi modelare computerizată concurs aprobată prin
3. Mecanică/ Autovehicule rutiere 29. Ingineria calităţii ordinul ministrului
Mecanică agricolă 30. Inginerie avansată asistată de calculator educaţiei şi cercetării nr.
Învăţământ Vehicule pentru transportul feroviar
31. Ingineria calităţii sistemelor tehnologice 5975 / 2020)
(Anexa 1 / Utilaje şi instalaţii portuare
postliceal / Anexa 1.3) 32. Ingineria calităţii şi securitatea muncii
Sisteme de blindate şi autovehicule rutiere
Învăţământ INGINERIE ŞI Inginerie economică în domeniul mecanic
IINGINERIE 33. Ingineria fabricaţiei inovative
x
/
liceal / 4. Mecanică/ INDUSTRIALĂ 34. Ingineria produselor din materiale polimerice şi MECANICĂ
Mecanică în
MANAGEMENT Inginerie economică industrială
Învăţământ compozite (programa pentru
construcţii MECATRONICĂ Mecatronică
35. Ingineria proiectării şi fabricării produselor examenul naţional de
profesional (Anexa 1 / ŞI ROBOTICĂ Robotică 36. Ingineria sistemelor flexibile de fabricaţie definitivare în
Anexa 1.4) 37. Ingineria sistemelor integrate de fabricaţie
Construcţii de autovehicule învăţământ aprobată prin
Ingineria sistemelor de propulsie pentru 38. Ingineria sistemelor industriale
5. Mecanică / ordinul ministrului
Mecanică nave autovehicule 39. Ingéinerie des systemes industriels educaţiei şi cercetării nr.
(Anexa 1 /
INGINERIA
Autovehicule rutiere 40. Ingineria sudării materialelor avansate 5976 / 2020)
AUTOVEHICULELOR 41. Ingineria şi managementul proceselor de sudare şi
Anexa 1.5) Echipamente şi sisteme de comandă şi control
pentru autovehicule control
6. Mecanică / Petrol Blindate, automobile şi tractoare
42. Ingineria şi managementul fabricaţiei produselor
şi gaze 43. Ingineria si managementul sistemelor integrate de
Bioinginerie
(Anexa 1 / fabricație
Biomateriale și dispozitive medicale
Anexa 1.6) 44. Ingineria şi managementul serviciilor
Echipamente și sisteme medicale
ŞTIINŢE INGINEREŞTI 45. Ingineria sudării materialelor avansate
Inginerie medicală
APLICATE 46. Ingineria proceselor de fabricație avansate
Informatică industrială 47. Ingineria și managementul calității
Informatică aplicată în ingineria materialelor 48. Ingineria și managementul calității, sănătății și
Optometrie securității în muncă
Ştiinţa materialelor 49. Inginerie integrată
INGINERIA Ingineria elaborării materialelor metalice 50. Industrial Engineering
Mecanică / ŞTIINŢE MATERIALELOR Ingineria procesării materialelor metalice 51. Inginerie Industrială
Metalurgie INGINEREŞTI Ingineria biomaterialelor 52. Inginerie şi management în fabricaţia mecanică
Inginerie minieră 53. Ingineria nanostructurilor şi proceselor
MINE, PETROL ŞI GAZE
Prepararea substanţelor minerale utile neconvenţionale
ŞTIINŢE 54. Inginerie virtuală şi fabricație competitivă
AGRICOLE ŞI 55. Virtual Engineering for Competitive Manufacturing
Mecanică/ Exploatarea maşinilor şi instalaţiilor pentru
Mecanică agricolă
SILVICE / AGRONOMIE
agricultură şi industria alimentară (în limba engleză)
ŞTIINŢE 56. Ingineria securităţii şi sănătăţii în muncă
INGINEREŞTI 57. Ingineria şi managementul resurselor tehnologice în
Mecanică/ ŞTIINŢE industrie
MINE, PETROL ŞI GAZE Topografie minieră
Mecanică în construcţii INGINEREŞTI 58. Ingineria şi managementul proceselor de sudare şi
INGINERIE NAVALĂ ŞI Sisteme şi echipamente navale control
ŞTIINŢE NAVIGŢIE Arhitectură navală 59. Inginerie avansată asistată de calculator
Mecanică /
INGINEREŞTI 60. Logistică industrială
Mecanică nave Sisteme şi echipamente navale
ARHITECTURĂ NAVALĂ 61. Industrial logistics
Arhitectură navală
ŞTIINŢE Inginerie de petrol şi gaze
Mecanică /
INGINEREŞTI MINE, PETROL ŞI GAZE Transportul, depozitarea şi distribuţia
Petrol şi gaze
hidrocarburilor
729
Construcţii aerospaţiale
IINGINERIE Sisteme de propulsie
AEROSPAŢIALĂ Aeronave şi motoare de aviaţie
Design aeronautic
Tehnologia construcţiilor de maşini
Maşini unelte şi sisteme de producţie
Ingineria sudării
Design industrial
Ingineria şi managementul calităţii
INGINERIE INDUSTRIALĂ Ingineria securităţii în industrie
Nanotehnologii şi sisteme neconvenţionale
Logistică industrială
Inginerie industrială
Informatică aplicată în inginerie industrială
Sisteme şi echipamente termice
Maşini şi sisteme hidraulice şi pneumatice 62. Management în industria sudării
Mecanică fină şi nanotehnologii 63. Managementul asigurării calităţii
Maşini şi echipamente miniere 64. Managementul calităţii
Inginerie mecanică 65. Managementul calității fabricației
Ingineria designului de produs (Product Design 66. Managementul calității in inginerie industriala
Engineering) 67. Managementul şi ingineria calității
Instalații și echipamente portuare și marine 68. Managementul ciclului de viaţă al produsului
69. Managementul producţiei industriale
Maşini şi instalaţii pentru agricultură şi industrie
70. Managementul şi tehnologia producţiei
alimentară
71. Managementul şi ingineria întreprinderilor industriale
1. Mecanică / Utilaje petroliere şi petrochimice
INGINERIE MECANICĂ virtuale
Mecanică Utilaje pentru transportul şi depozitarea 72. Managementul întreprinderilor industriale virtuale
(Anexa 1 / hidrocarburilor
ŞTIINŢE 73. Managementul fabricației produselor industriale
Anexa 1.1) Mecanică Echipamente pentru procese industriale
INGINEREŞTI 74. Maşini şi sisteme de producţie
Utilaje tehnologice pentru construcţii 75. Modelarea şi simularea sistemelor mecanice mobile
2. Mecanică/
Ingineria şi managementul resurselor tehnologice în 76. Metode moderne de proiectare în ingineria sistemelor şi
Metalurgie
construcţii tribosistemelor mecanice
MECANICĂ
(Anexa 1 / (programa pentru
Anexa 1.2.) Utilaje tehnologice pentru textile şi pielărie 77. Metode şi tehnici avansate de proiectare a produselor
Utilaje pentru textile şi pielărie concurs aprobată prin
78. Optimizarea şi informatizarea proceselor şi echipamentelor
3. Mecanică/ ordinul ministrului
Autovehicule rutiere de fabricaţie
Mecanică agricolă educaţiei şi cercetării nr.
Învăţământ Vehicule pentru transportul feroviar 79. Optimizarea proceselor şi echipamentelor tehnologice
(Anexa 1 / Utilaje şi instalaţii portuare 5975 / 2020)
postliceal / 80. Procedee productive de sudare în mediu de gaze protectoare
Anexa 1.3)
Învăţământ
INGINERIE ŞI
Sisteme de blindate şi autovehicule rutiere
Inginerie economică în domeniul mecanic
IINGINERIE
81. Procese de producţie inovative şi managementul tehnologic
82. Innovative Produktionsprozesse und Technologische x
/
liceal / 4. Mecanică/ INDUSTRIALĂ MECANICĂ
Mecanică în
MANAGEMENT Inginerie economică industrială Management (în limba germană)
Învăţământ construcţii MECATRONICĂ Mecatronică 83. Producţia sistemelor industriale (programa pentru
profesional (Anexa 1 / ŞI ROBOTICĂ 84. Productica sistemelor industriale examenul naţional de
Robotică
Anexa 1.4) 85. Proiectare şi fabricaţie asistate de calculator definitivare în
Construcţii de autovehicule 86. Proiectarea asistată de calculator a sistemelor de fabricaţie învăţământ aprobată prin
5. Mecanică / Ingineria sistemelor de propulsie pentru 87. Proiectare și simulare în ingineria sudării ordinul ministrului
Mecanică nave autovehicule 88. Robotizarea proceselor de sudare educaţiei şi cercetării nr.
INGINERIA
(Anexa 1 / Autovehicule rutiere 89. Sisteme CAD-CAE-CAM în deformarea plastică 5976 / 2020)
AUTOVEHICULELOR
Anexa 1.5) Echipamente şi sisteme de comandă şi control 90. CAD-CAE-CAM systems in plastic deformation
pentru autovehicule 91. Sisteme moderne de fabricație și mentenanță
6. Mecanică / Petrol Blindate, automobile şi tractoare 92. Modern systems of manufacturing & maintenance
şi gaze
(Anexa 1 / Bioinginerie 93. Sisteme micromecanice
Anexa 1.6) Biomateriale și dispozitive medicale 94. Sisteme şi tehnologii inteligente de fabricaţie
Echipamente și sisteme medicale 95. Intelligent manufacturing systems and technologies
ŞTIINŢE INGINEREŞTI Inginerie medicală 96. Siguranţa şi integritatea structurilor
APLICATE 97. Strategii în asigurarea calităţii în industrie
Informatică industrială
Informatică aplicată în ingineria materialelor 98. Structura, programarea şi mentenanţa sistemelor CNC
Optometrie 99. Știința și tehnologia materialelor
Ştiinţa materialelor 100. Tehnologii avansate de fabricaţie
INGINERIA Ingineria elaborării materialelor metalice 101. Tehnologii moderne de fabricaţie
MATERIALELOR Ingineria procesării materialelor metalice 102. Tehnologii şi echipamente moderne de prelucrare
Mecanică / ŞTIINŢE
Metalurgie INGINEREŞTI Ingineria biomaterialelor
Inginerie minieră
MINE, PETROL ŞI GAZE
Prepararea substanţelor minerale utile
ŞTIINŢE
AGRICOLE ŞI
Mecanică/ Exploatarea maşinilor şi instalaţiilor pentru
SILVICE / AGRONOMIE
Mecanică agricolă agricultură şi industria alimentară
ŞTIINŢE
INGINEREŞTI
Mecanică/ ŞTIINŢE
MINE, PETROL ŞI GAZE Topografie minieră
Mecanică în construcţii INGINEREŞTI
INGINERIE NAVALĂ ŞI Sisteme şi echipamente navale
ŞTIINŢE NAVIGŢIE Arhitectură navală
Mecanică /
INGINEREŞTI
Mecanică nave Sisteme şi echipamente navale
ARHITECTURĂ NAVALĂ
Arhitectură navală
ŞTIINŢE Inginerie de petrol şi gaze
Mecanică /
INGINEREŞTI MINE, PETROL ŞI GAZE Transportul, depozitarea şi distribuţia
Petrol şi gaze
hidrocarburilor
730
Construcţii aerospaţiale
IINGINERIE Sisteme de propulsie
AEROSPAŢIALĂ Aeronave şi motoare de aviaţie 1. Analiza asistată de calculator a dinamicii maşinilor şi
Design aeronautic echipamentelor tehnologice
Tehnologia construcţiilor de maşini 2. Analiza structurilor mecanice
Maşini unelte şi sisteme de producţie 3. Aplicaţii industriale prin simulare si expertiză
Ingineria sudării 4. Concepția și testarea sistemelor mecanice
Design industrial 5. Concepţie integrată în ingineria mecanică
Ingineria şi managementul calităţii 6. Concepţii integrate în ingineria mecanică
INGINERIE INDUSTRIALĂ Ingineria securităţii în industrie 7. Controlul zgomotelor şi vibraţiilor
Nanotehnologii şi sisteme neconvenţionale 8. Consultanță în proiectarea sistemelor mecanice
9. Cercetarea, proiectarea şi testarea sistemelor
Logistică industrială
biotehnice
Inginerie industrială 10. Dezvoltarea şi optimizarea sistemelor tehnice şi
Informatică aplicată în inginerie industrială tehnologice agroalimentare şi turistice
Sisteme şi echipamente termice 11. Diagnoze şi expertize tehnice în ingineria mecanică
Maşini şi sisteme hidraulice şi pneumatice 12. Dinamica şi vibraţiile maşinilor şi utilajelor
Mecanică fină şi nanotehnologii 13. Dinamica maşinilor şi structurilor mecanice
Maşini şi echipamente miniere 14. Echipamente moderne de fabricație și testare în
Inginerie mecanică ingineria mecanică
Ingineria designului de produs (Product Design 15. Echipamente pentru dezafectarea/demolarea
Engineering) construcţiilor şi reciclarea materialelor
Instalații și echipamente portuare și marine 16. Echipamente tehnologice pentru
dezafectarea/demolarea construcţiilor şi reciclarea
Maşini şi instalaţii pentru agricultură şi industrie
alimentară materialelor
17. Echipamente şi instalaţii industriale
1. Mecanică / Utilaje petroliere şi petrochimice
INGINERIE MECANICĂ 18. Echipamente şi instalaţii pentru industria materialelor
Mecanică Utilaje pentru transportul şi depozitarea de construcţii
(Anexa 1 / ŞTIINŢE hidrocarburilor
Mecanică
19. Ecobiotehnologii agricole şi alimentare
Anexa 1.1) INGINEREŞTI Echipamente pentru procese industriale 20. Energoecologie în domeniul termic şi al vehiculelor
Utilaje tehnologice pentru construcţii de transport
2. Mecanică/
Ingineria şi managementul resurselor tehnologice în 21. Energii regenerabile
Metalurgie
construcţii 22. Expertize şi diagnoze tehnice în ingineria mecanică
MECANICĂ
(Anexa 1 / (programa pentru
Anexa 1.2.) Utilaje tehnologice pentru textile şi pielărie 23. Evaluarea riscului, siguranţei şi integrităţii
Utilaje pentru textile şi pielărie concurs aprobată prin
echipamentelor sub presiune
3. Mecanică/ ordinul ministrului
Autovehicule rutiere 24. Fenomene de interacţiune vehicul - cale de rulare
Mecanică agricolă educaţiei şi cercetării nr.
Învăţământ Vehicule pentru transportul feroviar 25. Hidrodinamica maşinilor şi sistemelor hidromecanice
(Anexa 1 / Utilaje şi instalaţii portuare 5975 / 2020)
postliceal / 26. Ingineria calităţii şi mediului în industriile de proces
Anexa 1.3) Sisteme de blindate şi autovehicule rutiere
Învăţământ INGINERIE ŞI Inginerie economică în domeniul mecanic
IINGINERIE
27. Ingineria exploatării optimale a utilajului petrolier
28. Ingineria relaţiilor de muncă, sănătate şi securitate în x
/
liceal / 4. Mecanică/
MANAGEMENT Inginerie economică industrială
MECANICĂ muncă MECANICĂ
Mecanică în
Învăţământ construcţii MECATRONICĂ Mecatronică 29. Ingineria sistemelor de transport şi depozitare a (programa pentru
profesional ŞI ROBOTICĂ hidrocarburilor examenul naţional de
(Anexa 1 / Robotică
Anexa 1.4) 30. Ingineria şi managementul sistemelor şi definitivare în
Construcţii de autovehicule învăţământ aprobată prin
echipamentelor termice
5. Mecanică / Ingineria sistemelor de propulsie pentru 31. Ingineria şi managementul procesării şi păstrării ordinul ministrului
Mecanică nave autovehicule produselor agroalimentare educaţiei şi cercetării nr.
INGINERIA
(Anexa 1 / Autovehicule rutiere 32. Ingineria biosistemelor mecanice pentru agricultură 5976 / 2020)
AUTOVEHICULELOR
Anexa 1.5) Echipamente şi sisteme de comandă şi control şi industria alimentară
pentru autovehicule 33. Ingineria biosistemelor în agricultură şi industrie
6. Mecanică / Petrol Blindate, automobile şi tractoare alimentară
şi gaze
(Anexa 1 / Bioinginerie 34. Ingineria mediului şi managementul calităţii în
Anexa 1.6) Biomateriale și dispozitive medicale domeniul feroviar
Echipamente și sisteme medicale 35. Ingineria resurselor regenerabile de energie
ŞTIINŢE INGINEREŞTI
Inginerie medicală 36. Ingineria şi managementul calităţii şi mediului
APLICATE
Informatică industrială 37. Inginerie şi proiectare asistate de calculator pentru
Informatică aplicată în ingineria materialelor maşini şi structuri mecanice
Optometrie 38. Inginerie mecanică avansată
Ştiinţa materialelor 39. Inginerie mecanică asistată de calculator
INGINERIA Ingineria elaborării materialelor metalice 40. Inginerie mecanică de precizie
Mecanică / ŞTIINŢE MATERIALELOR Ingineria procesării materialelor metalice 41. Inginerie de precizie si managementul calităţii
Metalurgie INGINEREŞTI Ingineria biomaterialelor 42. Instalaţii şi echipamente de proces în minerit
Inginerie minieră 43. Instalaţii şi echipamente pentru procese mecanice
MINE, PETROL ŞI GAZE
Prepararea substanţelor minerale utile 44. Managementul calităţii proceselor tehnologice
ŞTIINŢE 45. Managementul mentenanţei sistemelor mecanice
AGRICOLE ŞI 46. Managementul riscului şi ingineria fiabilităţii
Mecanică/ Exploatarea maşinilor şi instalaţiilor pentru utilajului petrolier şi petrochimic
SILVICE / AGRONOMIE
Mecanică agricolă agricultură şi industria alimentară
ŞTIINŢE 47. Managementul şi gestionarea situaţiilor de urgenţă
INGINEREŞTI 48. Managementul şi optimizarea echipamentelor de
Mecanică/ ŞTIINŢE proces
MINE, PETROL ŞI GAZE Topografie minieră
Mecanică în construcţii INGINEREŞTI 49. Managementul energiei termice
INGINERIE NAVALĂ ŞI Sisteme şi echipamente navale 50. Materiale și ingineria fabricării
ŞTIINŢE NAVIGŢIE Arhitectură navală 51. Maşini termice, frigotehnie şi climatizare
Mecanică /
INGINEREŞTI 52. Mecanica fluidelor aplicată
Mecanică nave Sisteme şi echipamente navale
ARHITECTURĂ NAVALĂ 53. Mecanică de precizie
Arhitectură navală 54. Mecanică de precizie pentru sisteme mecatronice
ŞTIINŢE Inginerie de petrol şi gaze
Mecanică /
INGINEREŞTI MINE, PETROL ŞI GAZE Transportul, depozitarea şi distribuţia
Petrol şi gaze
hidrocarburilor
731
Construcţii aerospaţiale
IINGINERIE Sisteme de propulsie
AEROSPAŢIALĂ Aeronave şi motoare de aviaţie
Design aeronautic
Tehnologia construcţiilor de maşini
Maşini unelte şi sisteme de producţie
Ingineria sudării
Design industrial
INGINERIE Ingineria şi managementul calităţii
INDUSTRIALĂ Ingineria securităţii în industrie
Nanotehnologii şi sisteme neconvenţionale
Logistică industrială
Inginerie industrială
Informatică aplicată în inginerie industrială
Sisteme şi echipamente termice
Maşini şi sisteme hidraulice şi pneumatice
Mecanică fină şi nanotehnologii
Maşini şi echipamente miniere
Inginerie mecanică
55. Metode avansate de proiectare şi analiză în ingineria
Ingineria designului de produs (Product Design
Engineering) mecanică
56. Metode moderne de proiectare şi fabricare a utilajului
Instalații și echipamente portuare și marine
petrochimic şi de rafinărie
Maşini şi instalaţii pentru agricultură şi industrie 57. Metode numerice si experimentale in proiectarea
1. Mecanică / alimentară structurilor din industria de petrol şi gaze
Mecanică Utilaje petroliere şi petrochimice
INGINERIE MECANICĂ 58. Metode practice integrate în ingineria sistemelor de
(Anexa 1 / Utilaje pentru transportul şi depozitarea hidrocarburilor
ŞTIINŢE propulsie
Anexa 1.1) Mecanică Echipamente pentru procese industriale
INGINEREŞTI 59. Practical integrated methods for propulsion systems
Utilaje tehnologice pentru construcţii 60. Modelare avansată şi informatică în inginerie mecanică
2. Mecanică/
Ingineria şi managementul resurselor tehnologice în 61. Modelare şi simulare în ingineria mecanică
Metalurgie
construcţii 62. Modelarea și simularea sistemelor mecanice mobile
MECANICĂ
(Anexa 1 / (programa pentru
Anexa 1.2.) Utilaje tehnologice pentru textile şi pielărie 63. Optimizarea fabricaţiei echipamentelor de proces
concurs aprobată prin
Utilaje pentru textile şi pielărie 64. Optimizarea tehnologiilor portuare şi a funcţionării
3. Mecanică/ ordinul ministrului
Autovehicule rutiere utilajelor
Mecanică agricolă educaţiei şi cercetării nr.
Învăţământ Vehicule pentru transportul feroviar 65. Optimizarea sistemelor si echipamentelor termice şi
(Anexa 1 / 5975 / 2020)
postliceal / Utilaje şi instalaţii portuare frigorifice
Anexa 1.3)
Învăţământ
INGINERIE ŞI
Sisteme de blindate şi autovehicule rutiere
Inginerie economică în domeniul mecanic
IINGINERIE 66. Proiectarea maşinilor şi echipamentelor
67. Reabilitarea structurilor, materialelor şi mediului x
/
liceal / 4. Mecanică/ MECANICĂ MECANICĂ
Mecanică în MANAGEMENT Inginerie economică industrială 68. Siguranţa şi integritatea structurilor
Învăţământ construcţii MECATRONICĂ Mecatronică 69. Simulare şi testare în inginerie mecanică (programa pentru
profesional (Anexa 1 / ŞI ROBOTICĂ Robotică 70. Sisteme avansate de modernizare a vehiculelor feroviare examenul naţional de
Anexa 1.4) Construcţii de autovehicule 71. Sisteme feroviare moderne definitivare în
72. Sisteme industriale pentru tehnologii moderne învăţământ aprobată prin
Ingineria sistemelor de propulsie pentru autovehicule
5. Mecanică / 73. Sisteme integrate pentru fabricaţia agroalimentară ordinul ministrului
Mecanică nave INGINERIA Autovehicule rutiere 74. Sisteme hidraulice şi pneumatice avansate educaţiei şi cercetării nr.
(Anexa 1 / AUTOVEHICULELOR Echipamente şi sisteme de comandă şi control pentru 5976 / 2020)
75. Sisteme hidro-pneumatice avansate
Anexa 1.5) autovehicule 76. Sisteme mecanice avansate
Blindate, automobile şi tractoare 77. Sisteme şi echipamente termice şi protecţia mediului
6. Mecanică / Petrol
Bioinginerie 78. Sisteme de transport pe calea ferată
şi gaze
(Anexa 1 / Biomateriale și dispozitive medicale 79. Tehnici nepoluante în industria agroalimentară
Anexa 1.6) Echipamente și sisteme medicale 80. Termomecanica echipamentelor pentru procese
ŞTIINŢE INGINEREŞTI
Inginerie medicală industriale
APLICATE
Informatică industrială 81. Tehnologii avansate de fabricare şi proiectare a
Informatică aplicată în ingineria materialelor utilajului petrolier de foraj-extractie
Optometrie 82. Vehicule feroviare pentru mari viteze
Ştiinţa materialelor 83. Vehicule feroviare de mare viteză
INGINERIA Ingineria elaborării materialelor metalice
Mecanică / ŞTIINŢE MATERIALELOR Ingineria procesării materialelor metalice
Metalurgie INGINEREŞTI Ingineria biomaterialelor
Inginerie minieră
MINE, PETROL ŞI GAZE
Prepararea substanţelor minerale utile
ŞTIINŢE AGRICOLE
Mecanică/ Exploatarea maşinilor şi instalaţiilor pentru agricultură şi
ŞI SILVICE / ŞTIINŢE AGRONOMIE
Mecanică agricolă industria alimentară
INGINEREŞTI
Mecanică/ ŞTIINŢE
MINE, PETROL ŞI GAZE Topografie minieră
Mecanică în construcţii INGINEREŞTI
INGINERIE NAVALĂ ŞI Sisteme şi echipamente navale
ŞTIINŢE NAVIGŢIE Arhitectură navală
Mecanică /
INGINEREŞTI
Mecanică nave ARHITECTURĂ Sisteme şi echipamente navale
NAVALĂ Arhitectură navală
Inginerie de petrol şi gaze
ŞTIINŢE Transportul, depozitarea şi distribuţia hidrocarburilor
Mecanică /
INGINEREŞTI MINE, PETROL ŞI GAZE
Petrol şi gaze
Transportul, depozitarea şi distribuţia
hidrocarburilor
732
Construcţii aerospaţiale
IINGINERIE Sisteme de propulsie
AEROSPAŢIALĂ Aeronave şi motoare de aviaţie
Design aeronautic
Tehnologia construcţiilor de maşini
Maşini unelte şi sisteme de producţie
Ingineria sudării
Design industrial
INGINERIE Ingineria şi managementul calităţii
INDUSTRIALĂ Ingineria securităţii în industrie
Nanotehnologii şi sisteme neconvenţionale
Logistică industrială
Inginerie industrială
Informatică aplicată în inginerie industrială
Sisteme şi echipamente termice
Maşini şi sisteme hidraulice şi pneumatice
1. Analiza structurilor mecanice
Mecanică fină şi nanotehnologii
Maşini şi echipamente miniere
2. Consultanţă în proiectarea sistemelor mecanice
3. Dezvoltarea și organizarea sistemelor
Inginerie mecanică
mecatronice
Ingineria designului de produs (Product Design
Engineering) 4. Ingineria sistemelor industriale
Instalații și echipamente portuare și marine
5. Ingineria şi managementul sistemelor de
producţie
Maşini şi instalaţii pentru agricultură şi industrie
alimentară
6. Ingineria şi managementul calităţii
1. Mecanică / 7. Ingineria calităţii
Mecanică Utilaje petroliere şi petrochimice
(Anexa 1 /
INGINERIE MECANICĂ 8. Ingineria şi managementul sistemelor calităţii
Utilaje pentru transportul şi depozitarea hidrocarburilor
Anexa 1.1) ŞTIINŢE 9. Ingineria şi managementul sistemelor de
Mecanică Echipamente pentru procese industriale
INGINEREŞTI fabricaţie
2. Mecanică/ Utilaje tehnologice pentru construcţii 10. Ingineria şi managementul sistemelor logistice
Metalurgie Ingineria şi managementul resurselor tehnologice în 11. Inginerie şi management în domeniul MECANICĂ
(Anexa 1 / construcţii
autovehiculelor (programa pentru
Anexa 1.2.) Utilaje tehnologice pentru textile şi pielărie concurs aprobată prin
12. Ingineria şi managementul producţiei utilajului
Utilaje pentru textile şi pielărie
3. Mecanică/ Autovehicule rutiere
petrolier şi petrochimic ordinul ministrului
Mecanică agricolă 13. Ingineria şi managementul sistemelor educaţiei şi cercetării nr.
Învăţământ Vehicule pentru transportul feroviar 5975 / 2020)
(Anexa 1 / industriale de combustie
postliceal / Utilaje şi instalaţii portuare
Anexa 1.3) 14. Ingineria şi managementul producţiei
Învăţământ Sisteme de blindate şi autovehicule rutiere INGINERIE ŞI
materialelor metalice x
/
4. Mecanică/ INGINERIE ŞI Inginerie economică în domeniul mecanic
liceal /
Mecanică în MANAGEMENT Inginerie economică industrială
MANAGEMENT
15. Ingineria şi managementul sistemelor mecanice MECANICĂ
Învăţământ construcţii 16. Ingineria și managementul producerii (programa pentru
MECATRONICĂ Mecatronică
profesional (Anexa 1 / examenul naţional de
ŞI ROBOTICĂ Robotică materialelor metalice
definitivare în
Anexa 1.4) 17. Inginerie şi management naval şi portuar
Construcţii de autovehicule învăţământ aprobată prin
18. Ingineria managerială a sistemelor tehnice
5. Mecanică / Ingineria sistemelor de propulsie pentru autovehicule ordinul ministrului
Mecanică nave 19. Innovation and integrative technology educaţiei şi cercetării nr.
INGINERIA
(Anexa 1 / AUTOVEHICULELOR
Autovehicule rutiere 20. Inovare şi tehnologie integrativă 5976 / 2020)
Anexa 1.5) Echipamente şi sisteme de comandă şi control pentru 21. Inovare şi tehnologie integrativă (în limba
autovehicule engleză)
6. Mecanică / Petrol Blindate, automobile şi tractoare
22. Logistică
şi gaze Bioinginerie
(Anexa 1 / Biomateriale și dispozitive medicale
23. Managementul sistemelor industriale de
Anexa 1.6) Echipamente și sisteme medicale producţie şi servicii
ŞTIINŢE INGINEREŞTI Inginerie medicală 24. Managementul sistemelor logistice
APLICATE 25. Managementul logisticii
Informatică industrială
Informatică aplicată în ingineria materialelor 26. Managementul producţiei şi al logisticii
Optometrie 27. Managementul producţiei şi logisticii
Ştiinţa materialelor 28. Managementul securităţii şi condiţiilor de
INGINERIA Ingineria elaborării materialelor metalice asigurare a sănătăţii în muncă
Mecanică / ŞTIINŢE MATERIALELOR Ingineria procesării materialelor metalice 29. Tehnologii integrate operative
Metalurgie INGINEREŞTI Ingineria biomaterialelor
Inginerie minieră
MINE, PETROL ŞI GAZE
Prepararea substanţelor minerale utile
ŞTIINŢE AGRICOLE
Mecanică/ Exploatarea maşinilor şi instalaţiilor pentru agricultură şi
ŞI SILVICE / ŞTIINŢE AGRONOMIE
Mecanică agricolă industria alimentară
INGINEREŞTI
Mecanică/ ŞTIINŢE
MINE, PETROL ŞI GAZE Topografie minieră
Mecanică în construcţii INGINEREŞTI
INGINERIE NAVALĂ ŞI Sisteme şi echipamente navale
ŞTIINŢE NAVIGŢIE Arhitectură navală
Mecanică /
INGINEREŞTI
Mecanică nave ARHITECTURĂ Sisteme şi echipamente navale
NAVALĂ Arhitectură navală
Inginerie de petrol şi gaze
ŞTIINŢE Transportul, depozitarea şi distribuţia hidrocarburilor
Mecanică /
INGINEREŞTI MINE, PETROL ŞI GAZE
Petrol şi gaze
Transportul, depozitarea şi distribuţia
hidrocarburilor
733
Construcţii aerospaţiale
IINGINERIE Sisteme de propulsie
AEROSPAŢIALĂ Aeronave şi motoare de aviaţie
Design aeronautic
Tehnologia construcţiilor de maşini
Maşini unelte şi sisteme de producţie
Ingineria sudării
Design industrial
INGINERIE Ingineria şi managementul calităţii
INDUSTRIALĂ Ingineria securităţii în industrie
Nanotehnologii şi sisteme neconvenţionale
1. C.A.D. pentru sisteme mecanice
Logistică industrială avansate
Inginerie industrială
Informatică aplicată în inginerie industrială 2. Comunicare organizaţională în
Sisteme şi echipamente termice mecatronică
Maşini şi sisteme hidraulice şi pneumatice
Mecanică fină şi nanotehnologii
Maşini şi echipamente miniere 3. Ergoinginerie în mecatronică
Inginerie mecanică
Ingineria designului de produs (Product Design 4. Echipamente şi tehnici miniaturale
Engineering)
Instalații și echipamente portuare și marine
avansate
Maşini şi instalaţii pentru agricultură şi industrie
alimentară 5. Informatica mediilor virtuale
1. Mecanică /
Utilaje petroliere şi petrochimice
Mecanică INGINERIE MECANICĂ
(Anexa 1 / Utilaje pentru transportul şi depozitarea hidrocarburilor 6. Ingineria calităţii în mecatronică şi
ŞTIINŢE
Anexa 1.1) Mecanică
INGINEREŞTI Echipamente pentru procese industriale
Utilaje tehnologice pentru construcţii
robotică
2. Mecanică/
Ingineria şi managementul resurselor tehnologice în
Metalurgie
construcţii 7. Ingineria mecatronică în optometrie MECANICĂ
(Anexa 1 / (programa pentru
Anexa 1.2.) Utilaje tehnologice pentru textile şi pielărie
Utilaje pentru textile şi pielărie concurs aprobată prin
3. Mecanică/ Autovehicule rutiere
8. Ingineria sistemelor mecatronice ordinul ministrului
Mecanică agricolă educaţiei şi cercetării nr.
Învăţământ Vehicule pentru transportul feroviar
5975 / 2020)
postliceal /
(Anexa 1 /
Anexa 1.3)
Utilaje şi instalaţii portuare 9. Implanturi, proteze şi evaluare
Sisteme de blindate şi autovehicule rutiere
Învăţământ INGINERIE ŞI Inginerie economică în domeniul mecanic
MECATRONICĂ biomecanică x
/
liceal / 4. Mecanică/
MANAGEMENT Inginerie economică industrială
ŞI ROBOTICĂ MECANICĂ
Mecanică în
Învăţământ construcţii MECATRONICĂ Mecatronică 10. Mecatronică avansată (programa pentru
profesional ŞI ROBOTICĂ examenul naţional de
(Anexa 1 / Robotică
Anexa 1.4) definitivare în
Construcţii de autovehicule 11. Mecatronică aplicată învăţământ aprobată prin
5. Mecanică / Ingineria sistemelor de propulsie pentru autovehicule ordinul ministrului
Mecanică nave educaţiei şi cercetării nr.
(Anexa 1 /
INGINERIA
AUTOVEHICULELOR
Autovehicule rutiere 12. Robotică 5976 / 2020)
Echipamente şi sisteme de comandă şi control pentru
Anexa 1.5) autovehicule
6. Mecanică / Petrol Blindate, automobile şi tractoare 13. Sisteme mecatronice avansate
şi gaze Bioinginerie
(Anexa 1 / Biomateriale și dispozitive medicale
14. Sisteme mecatronice avansate (în limba
Anexa 1.6) Echipamente și sisteme medicale
ŞTIINŢE INGINEREŞTI
Inginerie medicală engleză)
APLICATE
Informatică industrială
Informatică aplicată în ingineria materialelor
Optometrie
15. Sisteme mecatronice pentru industrie şi
Ştiinţa materialelor medicină
INGINERIA Ingineria elaborării materialelor metalice
MATERIALELOR Ingineria procesării materialelor metalice
Mecanică / ŞTIINŢE 16. Sisteme de conducere în robotică
Metalurgie INGINEREŞTI Ingineria biomaterialelor
Inginerie minieră
MINE, PETROL ŞI GAZE
Prepararea substanţelor minerale utile 17. Sisteme robotizate
ŞTIINŢE AGRICOLE
Mecanică/ Exploatarea maşinilor şi instalaţiilor pentru agricultură şi
ŞI SILVICE / ŞTIINŢE AGRONOMIE
Mecanică agricolă
INGINEREŞTI
industria alimentară 18. Sisteme robotice cu inteligenţă
Mecanică/ ŞTIINŢE
MINE, PETROL ŞI GAZE Topografie minieră
artificială
Mecanică în construcţii INGINEREŞTI
INGINERIE NAVALĂ ŞI Sisteme şi echipamente navale
ŞTIINŢE NAVIGŢIE Arhitectură navală
Mecanică /
INGINEREŞTI
Mecanică nave ARHITECTURĂ Sisteme şi echipamente navale
NAVALĂ Arhitectură navală
Inginerie de petrol şi gaze
ŞTIINŢE Transportul, depozitarea şi distribuţia hidrocarburilor
Mecanică /
INGINEREŞTI MINE, PETROL ŞI GAZE
Petrol şi gaze
Transportul, depozitarea şi distribuţia
hidrocarburilor
734
Construcţii aerospaţiale
IINGINERIE Sisteme de propulsie
AEROSPAŢIALĂ Aeronave şi motoare de aviaţie
Design aeronautic
Tehnologia construcţiilor de maşini
Maşini unelte şi sisteme de producţie
Ingineria sudării
Design industrial
Ingineria şi managementul calităţii 1. Autovehiculul şi mediul
INGINERIE
INDUSTRIALĂ Ingineria securităţii în industrie 2. Automobilul şi mediul
Nanotehnologii şi sisteme neconvenţionale 3. Autovehiculul şi tehnologiile
Logistică industrială viitorului
Inginerie industrială 4. Cercetare şi dezvoltare în ingineria
Informatică aplicată în inginerie industrială autovehiculelor
Sisteme şi echipamente termice 5. Concepţia şi managementul proiectării
Maşini şi sisteme hidraulice şi pneumatice automobilului
Mecanică fină şi nanotehnologii 6. Concepţia şi proiectarea autovehiculelor
Maşini şi echipamente miniere
moderne
Inginerie mecanică
7. Construcţia şi exploatarea autovehiculelor
Ingineria designului de produs (Product Design
Engineering) rutiere
Instalații și echipamente portuare și marine 8. Echipamente şi tehnologii în ingineria
Maşini şi instalaţii pentru agricultură şi industrie autovehiculelor
alimentară 9. Exploatarea tehnică a autovehiculelor rutiere
1. Mecanică / Utilaje petroliere şi petrochimice 10. Ingineria sistemelor de propulsie pentru
Mecanică INGINERIE MECANICĂ Utilaje pentru transportul şi depozitarea autovehicule
(Anexa 1 /
Anexa 1.1) Mecanică
ŞTIINŢE hidrocarburilor 11. Ingineria asistată pentru autoturisme
INGINEREŞTI Echipamente pentru procese industriale
Utilaje tehnologice pentru construcţii
12. Ingineria automobilelor pentru o mobilitate
2. Mecanică/
Ingineria şi managementul resurselor tehnologice în durabilă
Metalurgie
construcţii 13. Ingineria automobilelor pentru o mobilitate MECANICĂ
(Anexa 1 /
Anexa 1.2.) Utilaje tehnologice pentru textile şi pielărie durabilă (în limba engleză) (programa pentru
Utilaje pentru textile şi pielărie 14. Ingineria sistemelor de propulsie pentru concurs aprobată prin
3. Mecanică/ Autovehicule rutiere ordinul ministrului
autovehicule
Mecanică agricolă educaţiei şi cercetării nr.
Învăţământ Vehicule pentru transportul feroviar 15. Inginerie virtuală în proiectarea 5975 / 2020)
(Anexa 1 / Utilaje şi instalaţii portuare
postliceal / Anexa 1.3) Sisteme de blindate şi autovehicule rutiere
autovehiculelor
Învăţământ INGINERIE ŞI Inginerie economică în domeniul mecanic INGINERIA 16. Logistica transporturilor rutiere
x
/
liceal / 4. Mecanică/ AUTOVEHICULELOR 17. Managementul calităţii în industria de MECANICĂ
MANAGEMENT Inginerie economică industrială
Mecanică în
Învăţământ construcţii MECATRONICĂ Mecatronică automobile (programa pentru
profesional (Anexa 1 / ŞI ROBOTICĂ Robotică 18. Optimizarea constructivă a autoturismelor examenul naţional de
Anexa 1.4) 19. Optimizarea sistemelor de transport definitivare în
Construcţii de autovehicule
învăţământ aprobată prin
Ingineria sistemelor de propulsie pentru 20. Optimizarea sistemelor de transport rutier
5. Mecanică / autovehicule
ordinul ministrului
Mecanică nave 21. Proiectarea autovehiculelor moderne educaţiei şi cercetării nr.
INGINERIA
(Anexa 1 / AUTOVEHICULELOR
Autovehicule rutiere 22. Proiectarea modernă a autovehiculelor rutiere 5976 / 2020)
Anexa 1.5) Echipamente şi sisteme de comandă şi control 23. Proiectare, fabricare și dezvoltare în ingineria
pentru autovehicule
automobilelor
6. Mecanică / Petrol Blindate, automobile şi tractoare
şi gaze 24. Automotive Engineering - Design,
Bioinginerie
(Anexa 1 / Biomateriale și dispozitive medicale
Manufacture and Development
Anexa 1.6)
Echipamente și sisteme medicale 25. Securitate rutieră, transport şi interacţiunea cu
ŞTIINŢE INGINEREŞTI mediul
Inginerie medicală
APLICATE
Informatică industrială 26. Siguranţa şi performanţele circulaţiei rutiere
Informatică aplicată în ingineria materialelor 27. Sisteme de management și control ale
Optometrie
autovehiculelor
Ştiinţa materialelor
INGINERIA Ingineria elaborării materialelor metalice 28. Sisteme mecanice avansate cu aplicaţii în
Mecanică / ŞTIINŢE MATERIALELOR Ingineria procesării materialelor metalice industria de autovehicule
Metalurgie INGINEREŞTI Ingineria biomaterialelor 29. Sistemica transporturilor autopropulsate
MINE, PETROL ŞI GAZE
Inginerie minieră 30. Sisteme şi tehnologii avansate in domeniul
Prepararea substanţelor minerale utile autovehiculelor
ŞTIINŢE AGRICOLE 31. Sisteme și tehnologii avansate în ingineria
Mecanică/ Exploatarea maşinilor şi instalaţiilor pentru
ŞI SILVICE / ŞTIINŢE AGRONOMIE
Mecanică agricolă agricultură şi industria alimentară autovehiculelor
INGINEREŞTI
Mecanică/ ŞTIINŢE 32. Sistemul integrat om - autovehicul – mediu
MINE, PETROL ŞI GAZE Topografie minieră 33. Trafic rutier şi evaluarea accidentelor de
Mecanică în construcţii INGINEREŞTI
INGINERIE NAVALĂ ŞI Sisteme şi echipamente navale circulaţie
ŞTIINŢE NAVIGŢIE Arhitectură navală 34. Tehnici avansate în ingineria autovehiculelor
Mecanică /
INGINEREŞTI
Mecanică nave ARHITECTURĂ Sisteme şi echipamente navale
NAVALĂ Arhitectură navală
Inginerie de petrol şi gaze
ŞTIINŢE Transportul, depozitarea şi distribuţia
Mecanică /
INGINEREŞTI MINE, PETROL ŞI GAZE hidrocarburilor
Petrol şi gaze
Transportul, depozitarea şi distribuţia
hidrocarburilor
735
Construcţii aerospaţiale
IINGINERIE Sisteme de propulsie
AEROSPAŢIALĂ Aeronave şi motoare de aviaţie
Design aeronautic
Tehnologia construcţiilor de maşini
Maşini unelte şi sisteme de producţie
Ingineria sudării
Design industrial
INGINERIE Ingineria şi managementul calităţii
INDUSTRIALĂ Ingineria securităţii în industrie
Nanotehnologii şi sisteme neconvenţionale
Logistică industrială
Inginerie industrială
Informatică aplicată în inginerie industrială
Sisteme şi echipamente termice
Maşini şi sisteme hidraulice şi pneumatice
Mecanică fină şi nanotehnologii
Maşini şi echipamente miniere 1. Inginerie de zăcământ
Inginerie mecanică
Ingineria designului de produs (Product Design
Engineering) 2. Ingineria gazelor naturale
Instalații și echipamente portuare și marine
Maşini şi instalaţii pentru agricultură şi industrie 3. Ingineria şi managementul gazelor
alimentară
1. Mecanică /
naturale
Utilaje petroliere şi petrochimice
Mecanică INGINERIE MECANICĂ Utilaje pentru transportul şi depozitarea
(Anexa 1 / hidrocarburilor 4. Inginerie de petrol
Anexa 1.1) ŞTIINŢE
Mecanică Echipamente pentru procese industriale
INGINEREŞTI
Utilaje tehnologice pentru construcţii
2. Mecanică/ 5. Petroleum Engineering
Ingineria şi managementul resurselor tehnologice în
Metalurgie
construcţii MECANICĂ
(Anexa 1 / (programa pentru
Anexa 1.2.) Utilaje tehnologice pentru textile şi pielărie 6. Forajul sondelor concurs aprobată prin
Utilaje pentru textile şi pielărie
3. Mecanică/ ordinul ministrului
Autovehicule rutiere
Mecanică agricolă 7. Extracţia petrolului educaţiei şi cercetării nr.
Învăţământ Vehicule pentru transportul feroviar
5975 / 2020)
(Anexa 1 / Utilaje şi instalaţii portuare
postliceal / Anexa 1.3)
Învăţământ
INGINERIE ŞI
Sisteme de blindate şi autovehicule rutiere
Inginerie economică în domeniul mecanic
MINE, PETROL ŞI 8. Exploatarea durabilă a resurselor minerale x
/
liceal / 4. Mecanică/ GAZE MECANICĂ
Mecanică în
MANAGEMENT Inginerie economică industrială
Învăţământ construcţii Mecatronică 9. Sustainable exploitation of the mineral (programa pentru
MECATRONICĂ
profesional examenul naţional de
(Anexa 1 / ŞI ROBOTICĂ Robotică resources
Anexa 1.4) definitivare în
Construcţii de autovehicule învăţământ aprobată prin
Ingineria sistemelor de propulsie pentru
5. Mecanică /
autovehicule 10. Management în industria petrolieră ordinul ministrului
Mecanică nave INGINERIA educaţiei şi cercetării nr.
(Anexa 1 / Autovehicule rutiere 5976 / 2020)
AUTOVEHICULELOR
Anexa 1.5) Echipamente şi sisteme de comandă şi control 11. Managementul securităţii şi sănătăţii în
pentru autovehicule
6. Mecanică / Petrol Blindate, automobile şi tractoare
muncă
şi gaze Bioinginerie
(Anexa 1 /
Anexa 1.6)
Biomateriale și dispozitive medicale 12. Securitatea şi reabilitarea perimetrelor
Echipamente și sisteme medicale
ŞTIINŢE INGINEREŞTI
Inginerie medicală
miniere
APLICATE
Informatică industrială
Informatică aplicată în ingineria materialelor 13. Tehnologia transportului, depozitării şi
Optometrie
Ştiinţa materialelor distribuţiei hidrocarburilor
INGINERIA Ingineria elaborării materialelor metalice
Mecanică / ŞTIINŢE MATERIALELOR Ingineria procesării materialelor metalice 14. Topografie minieră informatizată şi
Metalurgie INGINEREŞTI Ingineria biomaterialelor
Inginerie minieră cadastru
MINE, PETROL ŞI GAZE
Prepararea substanţelor minerale utile
ŞTIINŢE AGRICOLE
Mecanică/ Exploatarea maşinilor şi instalaţiilor pentru
ŞI SILVICE / ŞTIINŢE AGRONOMIE
Mecanică agricolă agricultură şi industria alimentară
INGINEREŞTI
Mecanică/ ŞTIINŢE
MINE, PETROL ŞI GAZE Topografie minieră
Mecanică în construcţii INGINEREŞTI
INGINERIE NAVALĂ ŞI Sisteme şi echipamente navale
ŞTIINŢE NAVIGŢIE Arhitectură navală
Mecanică /
INGINEREŞTI
Mecanică nave ARHITECTURĂ Sisteme şi echipamente navale
NAVALĂ Arhitectură navală
Inginerie de petrol şi gaze
ŞTIINŢE Transportul, depozitarea şi distribuţia
Mecanică /
INGINEREŞTI MINE, PETROL ŞI GAZE hidrocarburilor
Petrol şi gaze
Transportul, depozitarea şi distribuţia
hidrocarburilor
736
Construcţii aerospaţiale
IINGINERIE Sisteme de propulsie
AEROSPAŢIALĂ Aeronave şi motoare de aviaţie
Design aeronautic
Tehnologia construcţiilor de maşini
Maşini unelte şi sisteme de producţie
Ingineria sudării
Design industrial
INGINERIE Ingineria şi managementul calităţii
INDUSTRIALĂ Ingineria securităţii în industrie
Nanotehnologii şi sisteme neconvenţionale
Logistică industrială
Inginerie industrială
Informatică aplicată în inginerie industrială
Sisteme şi echipamente termice
Maşini şi sisteme hidraulice şi pneumatice
Mecanică fină şi nanotehnologii
Maşini şi echipamente miniere
Inginerie mecanică
Ingineria designului de produs (Product Design
Engineering)
Instalații și echipamente portuare și marine
Maşini şi instalaţii pentru agricultură şi industrie

1. Mecanică /
alimentară 1. Arhitectură navală
Utilaje petroliere şi petrochimice
Mecanică INGINERIE MECANICĂ Utilaje pentru transportul şi depozitarea
2. Concepte moderne de inginerie
(Anexa 1 /
ŞTIINŢE hidrocarburilor mecanică navală
Anexa 1.1) Mecanică
INGINEREŞTI Echipamente pentru procese industriale 3. Inginerie avansată în industria offshore
Utilaje tehnologice pentru construcţii
2. Mecanică/
Ingineria şi managementul resurselor tehnologice în
de petrol și gaze
Metalurgie
construcţii 4. Advanced Engineering in the Oil and MECANICĂ
(Anexa 1 / (programa pentru
Anexa 1.2.) Utilaje tehnologice pentru textile şi pielărie Gas Offshore Industry concurs aprobată prin
Utilaje pentru textile şi pielărie 5. Inginerie marină ordinul ministrului
3. Mecanică/ Autovehicule rutiere
Mecanică agricolă 6. Marine Engineering educaţiei şi cercetării nr.
Învăţământ Vehicule pentru transportul feroviar 5975 / 2020)
postliceal /
(Anexa 1 /
Anexa 1.3)
Utilaje şi instalaţii portuare 7. Ingineria şi managementul sistemelor şi
Învăţământ Sisteme de blindate şi autovehicule rutiere
Inginerie economică în domeniul mecanic
INGINERIE NAVALĂ echipamentelor navale x
/
4. Mecanică/ INGINERIE ŞI ŞI NAVIGŢIE
liceal /
Mecanică în MANAGEMENT Inginerie economică industrială
8. Inginerie și management în operarea MECANICĂ
Învăţământ construcţii terminalelor și navelor maritime (programa pentru
MECATRONICĂ Mecatronică
profesional examenul naţional de
(Anexa 1 / ŞI ROBOTICĂ Robotică 9. Inginerie și management în domeniul definitivare în
Anexa 1.4)
Construcţii de autovehicule maritim şi portuar învăţământ aprobată prin
5. Mecanică / Ingineria sistemelor de propulsie pentru 10. Management și logistică în transporturi ordinul ministrului
Mecanică nave autovehicule educaţiei şi cercetării nr.
(Anexa 1 / INGINERIA
Autovehicule rutiere
11. Științe nautice 5976 / 2020)
Anexa 1.5)
AUTOVEHICULELOR
Echipamente şi sisteme de comandă şi control 12. Tehnologii și management în industria
6. Mecanică / Petrol
pentru autovehicule offshore de petrol și gaze
Blindate, automobile şi tractoare
şi gaze
Bioinginerie
13. Offshore oil and gas technology and
(Anexa 1 /
Anexa 1.6) Biomateriale și dispozitive medicale management
Echipamente și sisteme medicale 14. Transport maritim
ŞTIINŢE INGINEREŞTI
Inginerie medicală
APLICATE
Informatică industrială
Informatică aplicată în ingineria materialelor
Optometrie
Ştiinţa materialelor
INGINERIA Ingineria elaborării materialelor metalice
Mecanică / ŞTIINŢE MATERIALELOR Ingineria procesării materialelor metalice
Metalurgie INGINEREŞTI Ingineria biomaterialelor
Inginerie minieră
MINE, PETROL ŞI GAZE
Prepararea substanţelor minerale utile
ŞTIINŢE AGRICOLE
Mecanică/ Exploatarea maşinilor şi instalaţiilor pentru
ŞI SILVICE / ŞTIINŢE AGRONOMIE
Mecanică agricolă agricultură şi industria alimentară
INGINEREŞTI
Mecanică/ ŞTIINŢE
MINE, PETROL ŞI GAZE Topografie minieră
Mecanică în construcţii INGINEREŞTI
INGINERIE NAVALĂ ŞI Sisteme şi echipamente navale
ŞTIINŢE NAVIGŢIE Arhitectură navală
Mecanică /
INGINEREŞTI
Mecanică nave ARHITECTURĂ Sisteme şi echipamente navale
NAVALĂ Arhitectură navală
Inginerie de petrol şi gaze
ŞTIINŢE Transportul, depozitarea şi distribuţia
Mecanică /
INGINEREŞTI MINE, PETROL ŞI GAZE hidrocarburilor
Petrol şi gaze
Transportul, depozitarea şi distribuţia
hidrocarburilor
737
Construcţii aerospaţiale
IINGINERIE Sisteme de propulsie
AEROSPAŢIALĂ Aeronave şi motoare de aviaţie
Design aeronautic
Tehnologia construcţiilor de maşini
Maşini unelte şi sisteme de producţie
Ingineria sudării
Design industrial
INGINERIE Ingineria şi managementul calităţii
INDUSTRIALĂ Ingineria securităţii în industrie
Nanotehnologii şi sisteme neconvenţionale
Logistică industrială
Inginerie industrială
Informatică aplicată în inginerie industrială
Sisteme şi echipamente termice
Maşini şi sisteme hidraulice şi pneumatice
Mecanică fină şi nanotehnologii
Maşini şi echipamente miniere
Inginerie mecanică
Ingineria designului de produs (Product Design
Engineering)
Instalații și echipamente portuare și marine
Maşini şi instalaţii pentru agricultură şi industrie
alimentară
1. Mecanică / Utilaje petroliere şi petrochimice
Mecanică INGINERIE MECANICĂ Utilaje pentru transportul şi depozitarea
(Anexa 1 / hidrocarburilor
Anexa 1.1) ŞTIINŢE
Mecanică Echipamente pentru procese industriale
INGINEREŞTI
Utilaje tehnologice pentru construcţii
2. Mecanică/
Ingineria şi managementul resurselor tehnologice în
Metalurgie
construcţii MECANICĂ
(Anexa 1 / (programa pentru
Anexa 1.2.) Utilaje tehnologice pentru textile şi pielărie
concurs aprobată prin
Utilaje pentru textile şi pielărie
3. Mecanică/ ordinul ministrului
Autovehicule rutiere
Mecanică agricolă 1. Concepte moderne de inginerie mecanică navală educaţiei şi cercetării nr.
Învăţământ Vehicule pentru transportul feroviar
(Anexa 1 / Utilaje şi instalaţii portuare 2. Inginerie şi management în domeniul maritim 5975 / 2020)
postliceal / Anexa 1.3)
Sisteme de blindate şi autovehicule rutiere şi portuar /
Învăţământ INGINERIE MARINĂ
4. Mecanică/ INGINERIE ŞI Inginerie economică în domeniul mecanic 3. Transport maritim - aspecte economice şi x
liceal / ŞI NAVIGŢIE MECANICĂ
Mecanică în MANAGEMENT Inginerie economică industrială juridice
Învăţământ construcţii Mecatronică
(programa pentru
MECATRONICĂ 4. Transport maritim
profesional (Anexa 1 / ŞI ROBOTICĂ
examenul naţional de
Robotică 5. Ştiinţe nautice definitivare în
Anexa 1.4) Construcţii de autovehicule învăţământ aprobată prin
5. Mecanică / Ingineria sistemelor de propulsie pentru ordinul ministrului
Mecanică nave autovehicule educaţiei şi cercetării nr.
INGINERIA
(Anexa 1 / Autovehicule rutiere 5976 / 2020)
AUTOVEHICULELOR
Anexa 1.5) Echipamente şi sisteme de comandă şi control
pentru autovehicule
6. Mecanică / Petrol Blindate, automobile şi tractoare
şi gaze
(Anexa 1 / Bioinginerie
Anexa 1.6) Biomateriale și dispozitive medicale
Echipamente și sisteme medicale
ŞTIINŢE INGINEREŞTI
Inginerie medicală
APLICATE
Informatică industrială
Informatică aplicată în ingineria materialelor
Optometrie
Ştiinţa materialelor
INGINERIA Ingineria elaborării materialelor metalice
Mecanică / ŞTIINŢE MATERIALELOR Ingineria procesării materialelor metalice
Metalurgie INGINEREŞTI Ingineria biomaterialelor
Inginerie minieră
MINE, PETROL ŞI GAZE
Prepararea substanţelor minerale utile
ŞTIINŢE AGRICOLE
Mecanică/ Exploatarea maşinilor şi instalaţiilor pentru
ŞI SILVICE / ŞTIINŢE AGRONOMIE
Mecanică agricolă agricultură şi industria alimentară
INGINEREŞTI
Mecanică/ ŞTIINŢE
MINE, PETROL ŞI GAZE Topografie minieră
Mecanică în construcţii INGINEREŞTI
INGINERIE NAVALĂ ŞI Sisteme şi echipamente navale
ŞTIINŢE NAVIGŢIE Arhitectură navală
Mecanică /
INGINEREŞTI
Mecanică nave ARHITECTURĂ Sisteme şi echipamente navale
NAVALĂ Arhitectură navală
Inginerie de petrol şi gaze
ŞTIINŢE Transportul, depozitarea şi distribuţia
Mecanică /
INGINEREŞTI MINE, PETROL ŞI GAZE hidrocarburilor
Petrol şi gaze
Transportul, depozitarea şi distribuţia
hidrocarburilor
738
Construcţii aerospaţiale
IINGINERIE Sisteme de propulsie
AEROSPAŢIALĂ Aeronave şi motoare de aviaţie
Design aeronautic
Tehnologia construcţiilor de maşini
Maşini unelte şi sisteme de producţie
Ingineria sudării
Design industrial
INGINERIE Ingineria şi managementul calităţii
INDUSTRIALĂ Ingineria securităţii în industrie
Nanotehnologii şi sisteme neconvenţionale
Logistică industrială
Inginerie industrială
Informatică aplicată în inginerie industrială
Sisteme şi echipamente termice
Maşini şi sisteme hidraulice şi pneumatice
Mecanică fină şi nanotehnologii
Maşini şi echipamente miniere
Inginerie mecanică
Ingineria designului de produs (Product Design
Engineering)
Instalații și echipamente portuare și marine
Maşini şi instalaţii pentru agricultură şi industrie
alimentară
1. Mecanică /
Utilaje petroliere şi petrochimice
Mecanică INGINERIE MECANICĂ Utilaje pentru transportul şi depozitarea
(Anexa 1 /
ŞTIINŢE hidrocarburilor
Anexa 1.1) Mecanică
INGINEREŞTI Echipamente pentru procese industriale
Utilaje tehnologice pentru construcţii
2. Mecanică/ 1. Arhitectură navală
Metalurgie Ingineria şi managementul resurselor tehnologice în MECANICĂ
(Anexa 1 / construcţii
(programa pentru
Anexa 1.2.) Utilaje tehnologice pentru textile şi pielărie 2. Arhitectură navală (în limba engleză) concurs aprobată prin
Utilaje pentru textile şi pielărie ordinul ministrului
3. Mecanică/ Autovehicule rutiere
Mecanică agricolă 3. Ingineria şi managementul sistemelor şi educaţiei şi cercetării nr.
Învăţământ Vehicule pentru transportul feroviar 5975 / 2020)
(Anexa 1 /
postliceal / Anexa 1.3)
Utilaje şi instalaţii portuare echipamentelor navale
Învăţământ Sisteme de blindate şi autovehicule rutiere ARHITECTURĂ
x
/
4. Mecanică/ INGINERIE ŞI Inginerie economică în domeniul mecanic NAVALĂ
liceal /
Mecanică în MANAGEMENT Inginerie economică industrială
4. Ingineria sistemelor și echipamentelor MECANICĂ
Învăţământ construcţii navale avansate (programa pentru
MECATRONICĂ Mecatronică examenul naţional de
profesional (Anexa 1 / ŞI ROBOTICĂ Robotică definitivare în
Anexa 1.4)
Construcţii de autovehicule 5. Tehnologii avansate în construcţii învăţământ aprobată prin
5. Mecanică / Ingineria sistemelor de propulsie pentru navale (în limba engleză) ordinul ministrului
Mecanică nave INGINERIA
autovehicule educaţiei şi cercetării nr.
(Anexa 1 / AUTOVEHICULELOR Autovehicule rutiere 5976 / 2020)
Anexa 1.5) Echipamente şi sisteme de comandă şi control
pentru autovehicule
6. Mecanică / Petrol Blindate, automobile şi tractoare
şi gaze Bioinginerie
(Anexa 1 /
Biomateriale și dispozitive medicale
Anexa 1.6)
Echipamente și sisteme medicale
ŞTIINŢE INGINEREŞTI
Inginerie medicală
APLICATE
Informatică industrială
Informatică aplicată în ingineria materialelor
Optometrie
Ştiinţa materialelor
INGINERIA Ingineria elaborării materialelor metalice
Mecanică / ŞTIINŢE MATERIALELOR Ingineria procesării materialelor metalice
Metalurgie INGINEREŞTI Ingineria biomaterialelor
Inginerie minieră
MINE, PETROL ŞI GAZE
Prepararea substanţelor minerale utile
ŞTIINŢE AGRICOLE
Mecanică/ Exploatarea maşinilor şi instalaţiilor pentru
ŞI SILVICE / ŞTIINŢE AGRONOMIE
Mecanică agricolă agricultură şi industria alimentară
INGINEREŞTI
Mecanică/ ŞTIINŢE
MINE, PETROL ŞI GAZE Topografie minieră
Mecanică în construcţii INGINEREŞTI
INGINERIE NAVALĂ ŞI Sisteme şi echipamente navale
ŞTIINŢE NAVIGŢIE Arhitectură navală
Mecanică /
INGINEREŞTI
Mecanică nave ARHITECTURĂ Sisteme şi echipamente navale
NAVALĂ Arhitectură navală
Inginerie de petrol şi gaze
ŞTIINŢE Transportul, depozitarea şi distribuţia
Mecanică /
INGINEREŞTI MINE, PETROL ŞI GAZE hidrocarburilor
Petrol şi gaze
Transportul, depozitarea şi distribuţia
hidrocarburilor
739
Construcţii aerospaţiale
IINGINERIE Sisteme de propulsie
AEROSPAŢIALĂ Aeronave şi motoare de aviaţie
Design aeronautic
Tehnologia construcţiilor de maşini
Maşini unelte şi sisteme de producţie
Ingineria sudării
Design industrial
INGINERIE Ingineria şi managementul calităţii
INDUSTRIALĂ Ingineria securităţii în industrie
Nanotehnologii şi sisteme neconvenţionale
Logistică industrială
Inginerie industrială
Informatică aplicată în inginerie industrială
Sisteme şi echipamente termice
Maşini şi sisteme hidraulice şi pneumatice
Mecanică fină şi nanotehnologii
Maşini şi echipamente miniere
Inginerie mecanică
Ingineria designului de produs (Product Design
Engineering)
Instalații și echipamente portuare și marine
Maşini şi instalaţii pentru agricultură şi industrie
alimentară
1. Mecanică / Utilaje petroliere şi petrochimice
Mecanică INGINERIE MECANICĂ Utilaje pentru transportul şi depozitarea
(Anexa 1 /
ŞTIINŢE hidrocarburilor
Anexa 1.1) Mecanică
INGINEREŞTI Echipamente pentru procese industriale
2. Mecanică/ Utilaje tehnologice pentru construcţii
Metalurgie Ingineria şi managementul resurselor tehnologice în MECANICĂ
(Anexa 1 / construcţii 1. Logistica transporturilor
(programa pentru
Anexa 1.2.) Utilaje tehnologice pentru textile şi pielărie 2. Logistica și siguranța în transporturi concurs aprobată prin
Utilaje pentru textile şi pielărie 3. Management în transporturi ordinul ministrului
3. Mecanică/ Autovehicule rutiere
Mecanică agricolă 4. Sisteme de transport pentru industrie, educaţiei şi cercetării nr.
Învăţământ Vehicule pentru transportul feroviar 5975 / 2020)
postliceal /
(Anexa 1 /
Anexa 1.3)
Utilaje şi instalaţii portuare turism și servicii
Învăţământ Sisteme de blindate şi autovehicule rutiere INGINERIA 5. Transporturi și logistică verzi, inteligente x
/
4. Mecanică/ INGINERIE ŞI Inginerie economică în domeniul mecanic
liceal /
Mecanică în MANAGEMENT Inginerie economică industrială
TRANSPORTURILOR și integrate MECANICĂ
Învăţământ construcţii 6. Green, Smart and Integrated Transport (programa pentru
MECATRONICĂ Mecatronică
profesional examenul naţional de
(Anexa 1 / ŞI ROBOTICĂ Robotică and Logistics
Anexa 1.4) definitivare în
Construcţii de autovehicule 7. Transport şi trafic urban învăţământ aprobată prin
5. Mecanică / Ingineria sistemelor de propulsie pentru 8. Transporturi și siguranță rutieră ordinul ministrului
Mecanică nave INGINERIA
autovehicule educaţiei şi cercetării nr.
(Anexa 1 / Autovehicule rutiere 9. Tehnici avansate în transportul rutier 5976 / 2020)
AUTOVEHICULELOR
Anexa 1.5) Echipamente şi sisteme de comandă şi control
pentru autovehicule
6. Mecanică / Petrol Blindate, automobile şi tractoare
şi gaze Bioinginerie
(Anexa 1 /
Biomateriale și dispozitive medicale
Anexa 1.6)
Echipamente și sisteme medicale
ŞTIINŢE INGINEREŞTI
Inginerie medicală
APLICATE
Informatică industrială
Informatică aplicată în ingineria materialelor
Optometrie
Ştiinţa materialelor
INGINERIA Ingineria elaborării materialelor metalice
Mecanică / ŞTIINŢE MATERIALELOR Ingineria procesării materialelor metalice
Metalurgie INGINEREŞTI Ingineria biomaterialelor
Inginerie minieră
MINE, PETROL ŞI GAZE
Prepararea substanţelor minerale utile
ŞTIINŢE AGRICOLE
Mecanică/ Exploatarea maşinilor şi instalaţiilor pentru
ŞI SILVICE / ŞTIINŢE AGRONOMIE
Mecanică agricolă agricultură şi industria alimentară
INGINEREŞTI
Mecanică/ ŞTIINŢE
MINE, PETROL ŞI GAZE Topografie minieră
Mecanică în construcţii INGINEREŞTI
INGINERIE NAVALĂ ŞI Sisteme şi echipamente navale
ŞTIINŢE NAVIGŢIE Arhitectură navală
Mecanică /
INGINEREŞTI
Mecanică nave ARHITECTURĂ Sisteme şi echipamente navale
NAVALĂ Arhitectură navală
Inginerie de petrol şi gaze
ŞTIINŢE Transportul, depozitarea şi distribuţia
Mecanică /
INGINEREŞTI MINE, PETROL ŞI GAZE hidrocarburilor
Petrol şi gaze
Transportul, depozitarea şi distribuţia
hidrocarburilor
740
Construcţii aerospaţiale
IINGINERIE Sisteme de propulsie
AEROSPAŢIALĂ Aeronave şi motoare de aviaţie
Design aeronautic
Tehnologia construcţiilor de maşini
Maşini unelte şi sisteme de producţie
Ingineria sudării
Design industrial
INGINERIE Ingineria şi managementul calităţii
INDUSTRIALĂ Ingineria securităţii în industrie
Nanotehnologii şi sisteme neconvenţionale
Logistică industrială
Inginerie industrială
Informatică aplicată în inginerie industrială
Sisteme şi echipamente termice
Maşini şi sisteme hidraulice şi pneumatice
Mecanică fină şi nanotehnologii
Maşini şi echipamente miniere
Inginerie mecanică
Ingineria designului de produs (Product Design
Engineering)
Instalații și echipamente portuare și marine
Maşini şi instalaţii pentru agricultură şi industrie
alimentară
1. Mecanică / Utilaje petroliere şi petrochimice
Mecanică INGINERIE MECANICĂ Utilaje pentru transportul şi depozitarea
(Anexa 1 / hidrocarburilor
ŞTIINŢE 1. Bioinginerie aplicată pentru medicina
Anexa 1.1) Mecanică Echipamente pentru procese industriale
INGINEREŞTI
Utilaje tehnologice pentru construcţii regenerativă
2. Mecanică/ Ingineria şi managementul resurselor tehnologice în 2. Bioinginerie clinică
Metalurgie construcţii MECANICĂ
(Anexa 1 / 3. Biomateriale metalice (programa pentru
Utilaje tehnologice pentru textile şi pielărie
Anexa 1.2.) 4. Biomateriale inteligente și aplicații concurs aprobată prin
Utilaje pentru textile şi pielărie
3. Mecanică/ Autovehicule rutiere
5. Smart biomaterials and applications ordinul ministrului
Mecanică agricolă Vehicule pentru transportul feroviar 6. Biotehnologii medicale şi biomateriale educaţiei şi cercetării nr.
Învăţământ 5975 / 2020)
(Anexa 1 / Utilaje şi instalaţii portuare avansate
postliceal / Anexa 1.3) Sisteme de blindate şi autovehicule rutiere ŞTIINŢE 7. Implanturi, proteze și evaluare /
Învăţământ INGINERIE ŞI Inginerie economică în domeniul mecanic
4. Mecanică/ INGINEREŞTI biomecanică x
liceal /
Mecanică în
MANAGEMENT Inginerie economică industrială APLICATE 8. Inginerie medicală MECANICĂ
Învăţământ MECATRONICĂ Mecatronică (programa pentru
construcţii 9. Inginerie clinică examenul naţional de
profesional (Anexa 1 / ŞI ROBOTICĂ Robotică
10. Inginerie biomedicală definitivare în
Anexa 1.4) Construcţii de autovehicule
11. Materiale și tehnologii nucleare învăţământ aprobată prin
Ingineria sistemelor de propulsie pentru
5. Mecanică / autovehicule 12. Optometrie avansată ordinul ministrului
Mecanică nave INGINERIA 13. Științe inginerești aplicate în medicină educaţiei şi cercetării nr.
(Anexa 1 / Autovehicule rutiere
AUTOVEHICULELOR 14. Tehnologii moderne pentru ingineria 5976 / 2020)
Anexa 1.5) Echipamente şi sisteme de comandă şi control
pentru autovehicule medicală
6. Mecanică / Petrol Blindate, automobile şi tractoare 15. Tehnologii optice
şi gaze Bioinginerie
(Anexa 1 / Biomateriale și dispozitive medicale
Anexa 1.6)
Echipamente și sisteme medicale
ŞTIINŢE INGINEREŞTI Inginerie medicală
APLICATE
Informatică industrială
Informatică aplicată în ingineria materialelor
Optometrie
Ştiinţa materialelor
INGINERIA Ingineria elaborării materialelor metalice
Mecanică / ŞTIINŢE MATERIALELOR Ingineria procesării materialelor metalice
Metalurgie INGINEREŞTI Ingineria biomaterialelor
Inginerie minieră
MINE, PETROL ŞI GAZE
Prepararea substanţelor minerale utile
ŞTIINŢE AGRICOLE
Mecanică/ Exploatarea maşinilor şi instalaţiilor pentru
ŞI SILVICE / ŞTIINŢE AGRONOMIE
Mecanică agricolă agricultură şi industria alimentară
INGINEREŞTI
Mecanică/ ŞTIINŢE
MINE, PETROL ŞI GAZE Topografie minieră
Mecanică în construcţii INGINEREŞTI
INGINERIE NAVALĂ ŞI Sisteme şi echipamente navale
ŞTIINŢE NAVIGŢIE Arhitectură navală
Mecanică /
INGINEREŞTI
Mecanică nave ARHITECTURĂ Sisteme şi echipamente navale
NAVALĂ Arhitectură navală
Inginerie de petrol şi gaze
ŞTIINŢE Transportul, depozitarea şi distribuţia
Mecanică /
INGINEREŞTI MINE, PETROL ŞI GAZE hidrocarburilor
Petrol şi gaze
Transportul, depozitarea şi distribuţia
hidrocarburilor
741
Construcţii aerospaţiale
IINGINERIE Sisteme de propulsie 1. Biomateriale
AEROSPAŢIALĂ Aeronave şi motoare de aviaţie 2. Cercetarea şi expertizarea materialelor
Design aeronautic
Tehnologia construcţiilor de maşini
speciale
Maşini unelte şi sisteme de producţie 3. Controlul calităţii şi al procesării materialelor
Ingineria sudării 4. Ingineria materialelor avansate
Design industrial 5. Ingineria procesării materialelor prin
INGINERIE Ingineria şi managementul calităţii procedee speciale
INDUSTRIALĂ Ingineria securităţii în industrie 6. Ingineria şi managementul materialelor
Nanotehnologii şi sisteme neconvenţionale avansate – metalice, ceramice şi compozite
Logistică industrială 7. Ingineria şi managementul fabricaţiei de piese
Inginerie industrială turnate
Informatică aplicată în inginerie industrială 8. Ingineria şi managementul procesării avansate
Sisteme şi echipamente termice a materialelor
Maşini şi sisteme hidraulice şi pneumatice 9. Managementul laboratoarelor de încercări şi
Mecanică fină şi nanotehnologii
evaluări ale materialelor
Maşini şi echipamente miniere
Inginerie mecanică 10. Materiale avansate
Ingineria designului de produs (Product Design 11. Materiale avansate şi tehnici de analiză
Engineering) experimentală
Instalații și echipamente portuare și marine 12. Materiale avansate și tehnologii inovative
Maşini şi instalaţii pentru agricultură şi industrie 13. Materiale metalice avansate
alimentară 14. Materiale şi tehnologii avansate
1. Mecanică / Utilaje petroliere şi petrochimice
Mecanică 15. Advanced materials and technologies
INGINERIE MECANICĂ Utilaje pentru transportul şi depozitarea
(Anexa 1 / hidrocarburilor
16. Materiale şi tehnologii avansate pentru
Anexa 1.1) ŞTIINŢE industria autovehiculelor
Mecanică Echipamente pentru procese industriale
INGINEREŞTI
Utilaje tehnologice pentru construcţii 17. Materiale pentru construcţii
2. Mecanică/
Ingineria şi managementul resurselor tehnologice în 18. Materiale, micro- şi nanotehnologii
Metalurgie
construcţii MECANICĂ
(Anexa 1 / 19. Metode şi procedee moderne în ingineria (programa pentru
Anexa 1.2.) Utilaje tehnologice pentru textile şi pielărie materialelor concurs aprobată prin
Utilaje pentru textile şi pielărie 20. Metalurgia pulberilor şi materiale avansate
3. Mecanică/ ordinul ministrului
Autovehicule rutiere
Mecanică agricolă 21. Nanotehnologii şi materiale multifuncţionale educaţiei şi cercetării nr.
Învăţământ Vehicule pentru transportul feroviar
(Anexa 1 / Utilaje şi instalaţii portuare 22. Obținerea, procesarea și caracterizarea 5975 / 2020)
postliceal / Anexa 1.3)
Învăţământ
INGINERIE ŞI
Sisteme de blindate şi autovehicule rutiere
Inginerie economică în domeniul mecanic
INGINERIA
nanomaterialelor metalice
23. Procese performante pentru calitatea x
/
liceal / 4. Mecanică/ MATERIALELOR MECANICĂ
Mecanică în MANAGEMENT Inginerie economică industrială materialelor şi a mediului în metalurgie
Învăţământ (programa pentru
construcţii MECATRONICĂ Mecatronică 24. Procedee avansate de obţinere a materialelor examenul naţional de
profesional (Anexa 1 / ŞI ROBOTICĂ Robotică metalice definitivare în
Anexa 1.4)
Construcţii de autovehicule 25. Procedee avansate de procesare a materialelor învăţământ aprobată prin
5. Mecanică / Ingineria sistemelor de propulsie pentru metalice ordinul ministrului
Mecanică nave autovehicule educaţiei şi cercetării nr.
INGINERIA 26. Procedee de obţinere a materialelor speciale
(Anexa 1 / Autovehicule rutiere 5976 / 2020)
AUTOVEHICULELOR 27. Procesarea avansată a materialelor metalice
Anexa 1.5) Echipamente şi sisteme de comandă şi control
pentru autovehicule 28. Procesarea materialelor metalice prin
6. Mecanică / Petrol Blindate, automobile şi tractoare procedee speciale
şi gaze 29. Procesare avansată, management și calitate în
(Anexa 1 / Bioinginerie
Anexa 1.6) Biomateriale și dispozitive medicale ingineria materialelor
ŞTIINŢE INGINEREŞTI
Echipamente și sisteme medicale 30. Procesarea și caracterizarea materialelor
Inginerie medicală multifuncționale
APLICATE
Informatică industrială
31. Processing and characterization of
Informatică aplicată în ingineria materialelor
Optometrie multifunctional materials
Ştiinţa materialelor 32. Sinteza și procesarea materialelor metalice
INGINERIA Ingineria elaborării materialelor metalice speciale
Mecanică / ŞTIINŢE MATERIALELOR Ingineria procesării materialelor metalice 33. Structura fină a materialelor metalice
Metalurgie INGINEREŞTI Ingineria biomaterialelor 34. Substanţe, materiale şi sisteme biocompatibile
Inginerie minieră
MINE, PETROL ŞI GAZE
Prepararea substanţelor minerale utile
35. Sudarea şi asigurarea calităţii materialelor
ŞTIINŢE AGRICOLE 36. Ştiinţa şi managementul încercării
Mecanică/ Exploatarea maşinilor şi instalaţiilor pentru materialelor
ŞI SILVICE / ŞTIINŢE AGRONOMIE
Mecanică agricolă agricultură şi industria alimentară
INGINEREŞTI 37. Știința și expertizarea materialelor metalice
Mecanică/ ŞTIINŢE avansate
MINE, PETROL ŞI GAZE Topografie minieră
Mecanică în construcţii INGINEREŞTI
38. Știința și managementul testării materialelor
INGINERIE NAVALĂ ŞI Sisteme şi echipamente navale
ŞTIINŢE NAVIGŢIE Arhitectură navală
39. Tehnici avansate în ingineria procesării
Mecanică /
INGINEREŞTI materialelor
Mecanică nave ARHITECTURĂ Sisteme şi echipamente navale
NAVALĂ Arhitectură navală
40. Tehnici avansate de obţinere şi caracterizare a
Inginerie de petrol şi gaze nanomaterialelor
ŞTIINŢE Transportul, depozitarea şi distribuţia 41. Tehnici avansate pentru procesarea
Mecanică / hidrocarburilor materialelor metalice
INGINEREŞTI MINE, PETROL ŞI GAZE
Petrol şi gaze
Transportul, depozitarea şi distribuţia
hidrocarburilor
742
Construcţii aerospaţiale
IINGINERIE Sisteme de propulsie
AEROSPAŢIALĂ Aeronave şi motoare de aviaţie
Design aeronautic
Tehnologia construcţiilor de maşini
Maşini unelte şi sisteme de producţie
Ingineria sudării
Design industrial
INGINERIE Ingineria şi managementul calităţii
INDUSTRIALĂ Ingineria securităţii în industrie
Nanotehnologii şi sisteme neconvenţionale
Logistică industrială
Inginerie industrială
Informatică aplicată în inginerie industrială
Sisteme şi echipamente termice
Maşini şi sisteme hidraulice şi pneumatice
Mecanică fină şi nanotehnologii
Maşini şi echipamente miniere
Inginerie mecanică
Ingineria designului de produs (Product Design
Engineering)
Instalații și echipamente portuare și marine
Maşini şi instalaţii pentru agricultură şi industrie
alimentară
1. Mecanică / Utilaje petroliere şi petrochimice
Mecanică INGINERIE MECANICĂ Utilaje pentru transportul şi depozitarea
(Anexa 1 / hidrocarburilor
Anexa 1.1) ŞTIINŢE
Mecanică Echipamente pentru procese industriale
INGINEREŞTI
Utilaje tehnologice pentru construcţii
2. Mecanică/
Ingineria şi managementul resurselor tehnologice în
Metalurgie
construcţii
MECANICĂ
(Anexa 1 / (programa pentru
Anexa 1.2.) Utilaje tehnologice pentru textile şi pielărie
concurs aprobată prin
Utilaje pentru textile şi pielărie
3. Mecanică/ ordinul ministrului
Autovehicule rutiere
Mecanică agricolă educaţiei şi cercetării nr.
Învăţământ Vehicule pentru transportul feroviar 1. Inginerie pentru sisteme mecanice 5975 / 2020)
(Anexa 1 / Utilaje şi instalaţii portuare
postliceal / Anexa 1.3) INGINERIE DE speciale de apărare şi securitate
Învăţământ
INGINERIE ŞI
Sisteme de blindate şi autovehicule rutiere
Inginerie economică în domeniul mecanic
ARMAMENT,
x
/
liceal / 4. Mecanică/ RACHETE ŞI MECANICĂ
Învăţământ Mecanică în MANAGEMENT Inginerie economică industrială
MUNIŢII 2. Tehnologii şi management în structurile (programa pentru
construcţii MECATRONICĂ Mecatronică
profesional (Anexa 1 / logistice pentru apărare şi securitate examenul naţional de
ŞI ROBOTICĂ Robotică
Anexa 1.4) definitivare în
Construcţii de autovehicule învăţământ aprobată prin
5. Mecanică / Ingineria sistemelor de propulsie pentru ordinul ministrului
Mecanică nave autovehicule educaţiei şi cercetării nr.
(Anexa 1 / INGINERIA 5976 / 2020)
Autovehicule rutiere
Anexa 1.5) AUTOVEHICULELOR
Echipamente şi sisteme de comandă şi control
pentru autovehicule
6. Mecanică / Petrol
şi gaze Blindate, automobile şi tractoare
(Anexa 1 / Bioinginerie
Anexa 1.6) Biomateriale și dispozitive medicale
Echipamente și sisteme medicale
ŞTIINŢE INGINEREŞTI
Inginerie medicală
APLICATE
Informatică industrială
Informatică aplicată în ingineria materialelor
Optometrie
Ştiinţa materialelor
INGINERIA Ingineria elaborării materialelor metalice
Mecanică / ŞTIINŢE MATERIALELOR Ingineria procesării materialelor metalice
Metalurgie INGINEREŞTI Ingineria biomaterialelor
Inginerie minieră
MINE, PETROL ŞI GAZE
Prepararea substanţelor minerale utile
ŞTIINŢE AGRICOLE
Mecanică/ Exploatarea maşinilor şi instalaţiilor pentru
ŞI SILVICE / ŞTIINŢE AGRONOMIE
Mecanică agricolă agricultură şi industria alimentară
INGINEREŞTI
Mecanică/ ŞTIINŢE
MINE, PETROL ŞI GAZE Topografie minieră
Mecanică în construcţii INGINEREŞTI
INGINERIE NAVALĂ ŞI Sisteme şi echipamente navale
ŞTIINŢE NAVIGŢIE Arhitectură navală
Mecanică /
INGINEREŞTI
Mecanică nave ARHITECTURĂ Sisteme şi echipamente navale
NAVALĂ Arhitectură navală
Inginerie de petrol şi gaze
ŞTIINŢE Transportul, depozitarea şi distribuţia
Mecanică / hidrocarburilor
INGINEREŞTI MINE, PETROL ŞI GAZE
Petrol şi gaze
Transportul, depozitarea şi distribuţia
hidrocarburilor
743
IINGINERIE
Echipamente şi instalaţii de aviaţie
AEROSPAŢIALĂ
Sisteme electrice
Electronică de putere şi acţionări electrice
Instrumentaţie şi achiziţii de date
INGINERIE ELECTRICĂ
Inginerie electrică şi calculatoare
Informatică aplicată în inginerie electrică
Electrotehnică, Electrotehnică
ŞTIINŢE INGINERIE ŞI Inginerie economică în domeniul electric,
Electromecanică /
INGINEREŞTI electronic şi energetic
Electrotehnică MANAGEMENT
INGINERIA Echipamente şi sisteme de comandă şi
AUTOVEHICULELOR control pentru autovehicule ELECTROTEHNICĂ,
Bioinginerie ELECTROMECANICĂ
1. Electrotehnică, Biomateriale și dispozitive medicale (programa pentru concurs
Electromecanică / ŞTIINŢE INGINEREŞTI Echipamente și sisteme medicale aprobată prin ordinul
Electrotehnică APLICATE
Informatică aplicată în inginerie electrică 1. Avionică şi navigaţie aerospaţială ministrului educaţiei şi
(Anexa 2 / Anexa 2. Ingineria sistemelor aeronautice cercetării nr. 5975 / 2020)
Inginerie medicală
2.1) 3. Sisteme complexe pentru inginerie
INGINERIE ELECTRICĂ Electromecanică IINGINERIE
aerospaţială x /
Mecatronică AEROSPAŢIALĂ ELECTROTEHNICĂ,
2. Electrotehnică, Electrotehnică, MECATRONICĂ ŞI 4. Structuri aeronautice şi spaţiale
ŞTIINŢE
Electromecanică / Electromecanică /
INGINEREŞTI
ROBOTICĂ Robotică 5. Software în ingineria aerospaţială ELECTROMECANICĂ
Electromecanică Electromecanică INGINERIE MARITIMĂ 6. Tehnologii spaţiale (programa pentru examenul
Electromecanică navală naţional de definitivare în
(Anexa 2 / Anexa ŞI NAVIGAŢIE
2.2) Ingineria sistemelor electroenergetice învăţământ aprobată prin
Hidroenergetică ordinul ministrului educaţiei şi
cercetării nr. 5976 / 2020)
Termoenergetică
INGINERIE Energetică şi tehnologii nucleare
Energetică / ENERGETICĂ Energetică și tehnologii informatice
Electroenergetică, ŞTIINŢE Energetică și tehnologii de mediu
Termoenergetică, INGINEREŞTI
Hidroenergetică Managementul energiei
Energetică industrială
INGINERIE ŞI Inginerie economică în domeniul electric,
Învăţământ MANAGEMENT electronic şi energetic
postliceal / INGINERIE Ingineria sistemelor de energii
Învăţământ INDUSTRIALĂ regenerabile
liceal / IINGINERIE
Echipamente şi instalaţii de aviaţie
Învăţământ AEROSPAŢIALĂ
profesional Sisteme electrice
Electronică de putere şi acţionări electrice
Instrumentaţie şi achiziţii de date
INGINERIE ELECTRICĂ
Inginerie electrică şi calculatoare
Informatică aplicată în inginerie electrică
Electrotehnică, Electrotehnică
Electromecanică /
ŞTIINŢE INGINERIE ŞI Inginerie economică în domeniul electric, 1. Bioinginerie aplicată pentru medicina
INGINEREŞTI MANAGEMENT electronic şi energetic regenerativă
Electrotehnică
INGINERIA Echipamente şi sisteme de comandă şi 2. Bioinginerie clinică
AUTOVEHICULELOR control pentru autovehicule 3. Biomateriale metalice ELECTROTEHNICĂ,
Bioinginerie 4. Biomateriale inteligente și aplicații ELECTROMECANICĂ
1. Electrotehnică, Biomateriale și dispozitive medicale 5. Smart biomaterials and applications (programa pentru concurs
Electromecanică / ŞTIINŢE INGINEREŞTI Echipamente și sisteme medicale 6. Biotehnologii medicale şi aprobată prin ordinul
Electrotehnică APLICATE
Informatică aplicată în inginerie electrică ministrului educaţiei şi
(Anexa 2 / Anexa biomateriale avansate
Inginerie medicală cercetării nr. 5975 / 2020)
2.1) 7. Implanturi, proteze și evaluare
INGINERIE ELECTRICĂ Electromecanică ŞTIINŢE INGINEREŞTI /
APLICATE biomecanică x
2. Electrotehnică, Electrotehnică, MECATRONICĂ ŞI Mecatronică 8. Inginerie medicală ELECTROTEHNICĂ,
ŞTIINŢE
Electromecanică / Electromecanică / ROBOTICĂ Robotică 9. Inginerie clinică ELECTROMECANICĂ
INGINEREŞTI
Electromecanică Electromecanică INGINERIE MARITIMĂ (programa pentru examenul
(Anexa 2 / Anexa Electromecanică navală 10. Inginerie biomedicală naţional de definitivare în
ŞI NAVIGAŢIE
2.2) 11. Optometrie avansată învăţământ aprobată prin
Ingineria sistemelor electroenergetice
12. Științe inginerești aplicate în ordinul ministrului educaţiei şi
Hidroenergetică
medicină cercetării nr. 5976 / 2020)
Termoenergetică 13. Tehnologii moderne pentru
INGINERIE Energetică şi tehnologii nucleare ingineria medicală
Energetică / ENERGETICĂ Energetică și tehnologii informatice 14. Tehnologii optice
Electroenergetică, ŞTIINŢE Energetică și tehnologii de mediu
Termoenergetică, INGINEREŞTI
Hidroenergetică Managementul energiei
Energetică industrială
INGINERIE ŞI Inginerie economică în domeniul electric,
MANAGEMENT electronic şi energetic
INGINERIE Ingineria sistemelor de energii
INDUSTRIALĂ regenerabile
744
IINGINERIE 1. Advanced electrical systems
Echipamente şi instalaţii de aviaţie
AEROSPAŢIALĂ 2. Aplicații avansate în inginerie electrică
Sisteme electrice 3. Analiza și modelarea sistemelor electromagnetice
Electronică de putere şi acţionări 4. Auditul, expertizarea şi managementul
electrice proiectelor în energetică
INGINERIE Instrumentaţie şi achiziţii de date 5. Conversia energiei şi controlul mișcării
ELECTRICĂ Inginerie electrică şi calculatoare 6. Calitatea energiei şi compatibilitate
Informatică aplicată în inginerie electromagnetică în sisteme electrice
electrică 7. Calitate şi compatibilitate electromagnetică în
Electrotehnică, Electrotehnică sisteme şi acţionări electrice
ŞTIINŢE
Electromecanică / 8. Dezvoltarea aplicaţiilor în ingineria electrică
INGINEREŞTI INGINERIE ŞI Inginerie economică în domeniul
Electrotehnică 9. Electronică de putere şi acţionări electrice
MANAGEMENT electric, electronic şi energetic
inteligente
INGINERIA Echipamente şi sisteme de comandă şi
10. Electronică de putere şi sisteme avansate de
AUTOVEHICULELOR control pentru autovehicule
conversie
Bioinginerie 11. Electrotehnică şi electronică de putere
Biomateriale și dispozitive medicale 12. Exploatarea instalaţiilor electrice industriale
ŞTIINŢE
Echipamente și sisteme medicale 13. Ingineria sistemelor electrice integrate în
INGINEREŞTI
Informatică aplicată în inginerie autovehicule
APLICATE
electrică 14. Ingineria sistemelor electrice integrate în vehicule
Inginerie medicală 15. Integrated electrical systems engineering in
INGINERIE vehicles
Electromecanică
ELECTRICĂ 16. Ingineria produselor electrotehnice
Electrotehnică, MECATRONICĂ ŞI Mecatronică 17. Ingineria produselor și serviciilor în
ŞTIINŢE electrotehnică
Electromecanică / ROBOTICĂ Robotică
INGINEREŞTI 18. Informatică în ingineria electrică
Electromecanică INGINERIE
MARITIMĂ ŞI Electromecanică navală 19. Inginerie electrică avansată
NAVIGAŢIE 20. Inginerie şi management în domeniul electric
21. Inginerie electrică aplicată în protecţia şi ELECTROTEHNICĂ,
Ingineria sistemelor electroenergetice
1. Electrotehnică, managementul mediului ELECTROMECANICĂ
Hidroenergetică 22. Inginerie electrică și informatică aplicată
Electromecanică / (programa pentru concurs
Termoenergetică 23. Instrumentaţie şi sisteme avansate de măsurare aprobată prin ordinul
Electrotehnică
Învăţământ INGINERIE Energetică şi tehnologii nucleare 24. Managementul sistemelor electroenergetice ministrului educaţiei şi
(Anexa 2 / Anexa
postliceal / ENERGETICĂ moderne cercetării nr. 5975 / 2020)
2.1) Energetică și tehnologii informatice
Învăţământ INGINERIE 25. Modelarea şi optimizarea echipamentelor /
Energetică și tehnologii de mediu x
liceal / ELECTRICĂ electrice ELECTROTEHNICĂ,
2. Electrotehnică, Managementul energiei
Învăţământ 26. Modelarea, simularea şi proiectarea sistemelor ELECTROMECANICĂ
Electromecanică /
profesional Energetică industrială electromecanice (programa pentru examenul
Electromecanică
INGINERIE ŞI Inginerie economică în domeniul 27. Nano-şi microsisteme electromagnetice naţional de definitivare în
(Anexa 2 / Anexa
MANAGEMENT electric, electronic şi energetic 28. Operarea și conducerea sistemelor electroenergetice învăţământ aprobată prin
2.2)
navale ordinul ministrului educaţiei şi
29. Sisteme de monitorizare şi control în inginerie cercetării nr. 5976 / 2020)
electrică
30. Sisteme de conversie a energiei
31. Sisteme şi structuri electrice avansate
32. Sisteme moderne în acţionări electromecanice
33. Sisteme electrice avansate
Energetică / 34. Sisteme electrice avansate (în limba engleză)
Electroenergetică, ŞTIINŢE 35. Advanced Electrical Systems
Termoenergetică, INGINEREŞTI 36. Sisteme electromecanice
Hidroenergetică 37. Sisteme electromecanice avansate
38. Sisteme electromecanice complexe
39. Sisteme informatice de monitorizare a mediului
40. Sisteme avansate în inginerie electrică
INGINERIE Ingineria sistemelor de energii 41. Sisteme avansate de utilizare industrială a
INDUSTRIALĂ regenerabile energiei electrice
42. Sisteme şi echipamente moderne în producerea şi
utilizarea energiei
43. Sisteme inteligente de instrumentație și măsurare
44. Tehnici avansate de inginerie electromecanică
45. Tehnici avansate în maşini şi acţionări electrice
46. Tehnici informatice în ingineria electrică
47. Tehnici şi echipamente moderne în inginerie
electrică
48. Tehnici moderne de proiectare asistată de
calculator în inginerie electrică
49. Utilizarea eficientă a energiei şi surse
regenerabile
50. Utilizarea raţională a energiei şi surse
regenerabile
745
IINGINERIE
Echipamente şi instalaţii de aviaţie
AEROSPAŢIALĂ
Sisteme electrice
Electronică de putere şi acţionări electrice
Instrumentaţie şi achiziţii de date
INGINERIE ELECTRICĂ
Inginerie electrică şi calculatoare
Informatică aplicată în inginerie electrică
Electrotehnică
Electrotehnică, INGINERIE ŞI Inginerie economică în domeniul electric,
ŞTIINŢE
Electromecanică / MANAGEMENT electronic şi energetic
INGINEREŞTI
Electrotehnică INGINERIA Echipamente şi sisteme de comandă şi
AUTOVEHICULELOR control pentru autovehicule
Bioinginerie
ELECTROTEHNICĂ,
ELECTROMECANICĂ
Biomateriale și dispozitive medicale
(programa pentru concurs
ŞTIINŢE INGINEREŞTI
1. Electrotehnică, Echipamente și sisteme medicale aprobată prin ordinul
APLICATE
Învăţământ Electromecanică / Informatică aplicată în inginerie electrică 1. Ingineria produselor electrotehnice ministrului educaţiei şi
postliceal / Electrotehnică 2. Management şi comunicare în inginerie cercetării nr. 5975 / 2020)
(Anexa 2 / Anexa 2.1) Inginerie medicală
Învăţământ INGINERIE ŞI 3. Ingineria şi managementul calităţii /
INGINERIE ELECTRICĂ Electromecanică x
liceal / 2. Electrotehnică, MANAGEMENT 4. Ingineria calităţii ELECTROTEHNICĂ,
Electrotehnică, MECATRONICĂ ŞI Mecatronică
Învăţământ ŞTIINŢE 5. Ingineria şi managementul sistemelor calităţii
Electromecanică / Electromecanică / ROBOTICĂ Robotică ELECTROMECANICĂ
profesional Electromecanică INGINEREŞTI 6. Managementul sistemelor energetice
Electromecanică INGINERIE MARITIMĂ ŞI (programa pentru examenul
(Anexa 2 / Anexa 2.2) Electromecanică navală naţional de definitivare în
NAVIGAŢIE
Ingineria sistemelor electroenergetice învăţământ aprobată prin
Hidroenergetică ordinul ministrului educaţiei şi
cercetării nr. 5976 / 2020)
Termoenergetică
Energetică şi tehnologii nucleare
INGINERIE ENERGETICĂ
Energetică / Energetică și tehnologii informatice
Electroenergetică, ŞTIINŢE Energetică și tehnologii de mediu
Termoenergetică, INGINEREŞTI
Hidroenergetică Managementul energiei
Energetică industrială
INGINERIE ŞI Inginerie economică în domeniul electric,
MANAGEMENT electronic şi energetic
Ingineria sistemelor de energii
INGINERIE INDUSTRIALĂ
regenerabile
IINGINERIE
Echipamente şi instalaţii de aviaţie
AEROSPAŢIALĂ
Sisteme electrice
Electronică de putere şi acţionări electrice
Instrumentaţie şi achiziţii de date
INGINERIE ELECTRICĂ
Inginerie electrică şi calculatoare
Informatică aplicată în inginerie electrică
Electrotehnică
Electrotehnică, INGINERIE ŞI Inginerie economică în domeniul electric,
ŞTIINŢE
Electromecanică / MANAGEMENT electronic şi energetic
INGINEREŞTI 1. Comunicare organizaţională în mecatronică
Electrotehnică INGINERIA Echipamente şi sisteme de comandă şi
2. C.A.D. pentru sisteme mecanice avansate
AUTOVEHICULELOR control pentru autovehicule
3. Ergoinginerie în mecatronică ELECTROTEHNICĂ,
Bioinginerie
4. Echipamente şi tehnici miniaturale avansate ELECTROMECANICĂ
Biomateriale și dispozitive medicale 5. Informatica mediilor virtuale
ŞTIINŢE INGINEREŞTI
(programa pentru concurs
1. Electrotehnică, Echipamente și sisteme medicale 6. Ingineria calităţii în mecatronică şi robotică aprobată prin ordinul
APLICATE 7. Ingineria mecatronică în optometrie
Învăţământ Electromecanică / Informatică aplicată în inginerie electrică ministrului educaţiei şi
postliceal / Electrotehnică 8. Ingineria sistemelor mecatronice cercetării nr. 5975 / 2020)
(Anexa 2 / Anexa 2.1) Inginerie medicală 9. Implanturi, proteze şi evaluare biomecanică
Învăţământ MECATRONICĂ ŞI /
INGINERIE ELECTRICĂ Electromecanică 10. Mecatronică avansată x
liceal / 2. Electrotehnică, ROBOTICĂ ELECTROTEHNICĂ,
Electrotehnică, MECATRONICĂ ŞI Mecatronică 11. Mecatronică aplicată
Învăţământ Electromecanică / Electromecanică /
ŞTIINŢE
ROBOTICĂ 12. Robotică ELECTROMECANICĂ
Robotică
profesional Electromecanică INGINEREŞTI
Electromecanică INGINERIE MARITIMĂ ŞI 13. Sisteme mecatronice avansate (programa pentru examenul
(Anexa 2 / Anexa 2.2) Electromecanică navală 14. Sisteme mecatronice avansate (în limba engleză) naţional de definitivare în
NAVIGAŢIE
Ingineria sistemelor electroenergetice 15. Sisteme mecatronice pentru industrie şi medicină învăţământ aprobată prin
Hidroenergetică 16. Sisteme de conducere în robotică ordinul ministrului educaţiei şi
17. Sisteme robotizate cercetării nr. 5976 / 2020)
Termoenergetică 18. Sisteme robotice cu inteligenţă artificială
Energetică şi tehnologii nucleare
INGINERIE ENERGETICĂ
Energetică / Energetică și tehnologii informatice
Electroenergetică, ŞTIINŢE Energetică și tehnologii de mediu
Termoenergetică, INGINEREŞTI
Hidroenergetică Managementul energiei
Energetică industrială
INGINERIE ŞI Inginerie economică în domeniul electric,
MANAGEMENT electronic şi energetic
Ingineria sistemelor de energii
INGINERIE INDUSTRIALĂ
regenerabile
746
IINGINERIE 1. Auditul sistemelor energetice
Echipamente şi instalaţii de aviaţie
AEROSPAŢIALĂ 2. Conducerea şi informatizarea
Sisteme electrice proceselor termo şi electroenergetice
Electronică de putere şi acţionări electrice 3. Conducerea sistemelor electroenergetice
Instrumentaţie şi achiziţii de date 4. Echipamente şi tehnologii moderne în
INGINERIE ELECTRICĂ
Inginerie electrică şi calculatoare energetică
Informatică aplicată în inginerie electrică 5. Energii regenerabile
Electrotehnică 6. Energii regenerabile – Energia solară
Electrotehnică, INGINERIE ŞI Inginerie economică în domeniul electric, 7. Energetică avansată
ŞTIINŢE
Electromecanică / MANAGEMENT electronic şi energetic
INGINEREŞTI 8. Energetica orașelor inteligente
Electrotehnică INGINERIA Echipamente şi sisteme de comandă şi 9. Eficienţa energetică
AUTOVEHICULELOR control pentru autovehicule 10. Gestiunea proceselor energetice
Bioinginerie 11. Hidraulică tehnică şi hidro-energtică
Biomateriale și dispozitive medicale 12. Hidro-informatică și ingineria apei
ŞTIINŢE INGINEREŞTI 13. Informatică aplicată în energetică
Echipamente și sisteme medicale
APLICATE 14. Ingineria sistemelor electro-energetice
Informatică aplicată în inginerie electrică 15. Inginerie nucleară
Inginerie medicală 16. Inginerie şi management în domeniul
INGINERIE ELECTRICĂ Electromecanică energetic
Electrotehnică, MECATRONICĂ ŞI Mecatronică 17. Ingineria sistemelor electroenergetice
ŞTIINŢE INGINERIE
Electromecanică / ROBOTICĂ Robotică 18. Energy Engineering x
INGINEREŞTI ENERGETICĂ
Electromecanică 19. Inginerie energetică
INGINERIE MARITIMĂ ŞI
Electromecanică navală 20. Ingénierie des systèmes intégrés avancés
NAVIGAŢIE
Ingineria sistemelor electroenergetice 21. Ingineria sistemelor integrate avansate
22. Monitorizarea şi analiza funcţionării
Hidroenergetică
sistemelor electroenergetice
Termoenergetică 23. Monitorizarea și controlul sistemelor
Energetică şi tehnologii nucleare eletroenergetice
INGINERIE ENERGETICĂ 24. Managementul sistemelor de energie
Energetică și tehnologii informatice
25. Management, energie, mediu
Energetică și tehnologii de mediu 26. Managementul sistemelor
Energetică /
Electroenergetică, ŞTIINŢE Managementul energiei electroenergetice moderne
Termoenergetică, INGINEREŞTI 27. Sisteme energetice informatizate ELECTROTEHNICĂ,
Energetică industrială
Hidroenergetică 28. Sisteme electroenergetice performante ELECTROMECANICĂ
INGINERIE ŞI Inginerie economică în domeniul electric,
29. Sisteme termoenergetice (programa pentru concurs
MANAGEMENT electronic şi energetic
1. Electrotehnică, 30. Sisteme moderne pentru conducerea aprobată prin ordinul
Învăţământ Electromecanică / proceselor energetice ministrului educaţiei şi
postliceal / Electrotehnică 31. Servicii energetice cercetării nr. 5975 / 2020)
Ingineria sistemelor de energii
(Anexa 2 / Anexa 2.1) INGINERIE INDUSTRIALĂ
Învăţământ regenerabile 32. Surse regenerabile de energie /
33. Tehnologii avansate de producere a
liceal / 2. Electrotehnică, ELECTROTEHNICĂ,
Învăţământ energiei
Electromecanică /
IINGINERIE ELECTROMECANICĂ
profesional Electromecanică Echipamente şi instalaţii de aviaţie (programa pentru examenul
AEROSPAŢIALĂ
(Anexa 2 / Anexa 2.2) naţional de definitivare în
Sisteme electrice
Electronică de putere şi acţionări electrice învăţământ aprobată prin
Instrumentaţie şi achiziţii de date ordinul ministrului educaţiei şi
INGINERIE ELECTRICĂ cercetării nr. 5976 / 2020)
Inginerie electrică şi calculatoare
Informatică aplicată în inginerie electrică
Electrotehnică
Electrotehnică, INGINERIE ŞI Inginerie economică în domeniul electric,
ŞTIINŢE
Electromecanică / MANAGEMENT electronic şi energetic
INGINEREŞTI
Electrotehnică INGINERIA Echipamente şi sisteme de comandă şi
AUTOVEHICULELOR control pentru autovehicule
Bioinginerie
Biomateriale și dispozitive medicale
ŞTIINŢE INGINEREŞTI
Echipamente și sisteme medicale
APLICATE
Informatică aplicată în inginerie electrică 1. Echipamente şi tehnologii în ingineria
Inginerie medicală autovehiculelor
INGINERIA
INGINERIE ELECTRICĂ Electromecanică x
AUTOVEHICULELOR 2. Sisteme şi tehnologii avansate în domeniul
Electrotehnică, MECATRONICĂ ŞI Mecatronică
ŞTIINŢE autovehiculelor
Electromecanică / ROBOTICĂ Robotică
INGINEREŞTI
Electromecanică INGINERIE MARITIMĂ ŞI
Electromecanică navală
NAVIGAŢIE
Ingineria sistemelor electroenergetice
Hidroenergetică
Termoenergetică
Energetică şi tehnologii nucleare
INGINERIE ENERGETICĂ
Energetică / Energetică și tehnologii informatice
Electroenergetică, ŞTIINŢE Energetică și tehnologii de mediu
Termoenergetică, INGINEREŞTI
Hidroenergetică Managementul energiei
Energetică industrială
INGINERIE ŞI Inginerie economică în domeniul electric,
MANAGEMENT electronic şi energetic
Ingineria sistemelor de energii
INGINERIE INDUSTRIALĂ
regenerabile
747
IINGINERIE
Echipamente şi instalaţii de aviaţie
AEROSPAŢIALĂ
Sisteme electrice
Electronică de putere şi acţionări electrice
Instrumentaţie şi achiziţii de date
INGINERIE ELECTRICĂ
Inginerie electrică şi calculatoare
Informatică aplicată în inginerie electrică
Electrotehnică
Electrotehnică, INGINERIE ŞI Inginerie economică în domeniul electric,
ŞTIINŢE
Electromecanică / MANAGEMENT electronic şi energetic
INGINEREŞTI
Electrotehnică INGINERIA Echipamente şi sisteme de comandă şi control
AUTOVEHICULELOR pentru autovehicule ELECTROTEHNICĂ,
Bioinginerie ELECTROMECANICĂ
Biomateriale și dispozitive medicale (programa pentru concurs
1. Electrotehnică, ŞTIINŢE INGINEREŞTI aprobată prin ordinul
Echipamente și sisteme medicale
Electromecanică / APLICATE ministrului educaţiei şi
Electrotehnică Informatică aplicată în inginerie electrică cercetării nr. 5975 / 2020)
1. Sisteme încorporate pentru domeniul auto
(Anexa 2 / Anexa 2.1) Inginerie medicală INGINERIA
SISTEMELOR
2. Sisteme încorporate pentru domeniul auto
x /
2. Electrotehnică,
INGINERIE ELECTRICĂ Electromecanică (în limba engleză) ELECTROTEHNICĂ,
Electrotehnică, MECATRONICĂ ŞI Mecatronică 3. Automotive embedded software
Electromecanică / ŞTIINŢE ELECTROMECANICĂ
Electromecanică Electromecanică / ROBOTICĂ Robotică
INGINEREŞTI (programa pentru examenul
(Anexa 2 / Anexa 2.2) Electromecanică INGINERIE MARITIMĂ ŞI
Electromecanică navală naţional de definitivare în
NAVIGAŢIE învăţământ aprobată prin
Ingineria sistemelor electroenergetice ordinul ministrului educaţiei şi
Hidroenergetică cercetării nr. 5976 / 2020)
Termoenergetică
Energetică şi tehnologii nucleare
Energetică / INGINERIE ENERGETICĂ
Energetică și tehnologii informatice
Electroenergetică, ŞTIINŢE
Termoenergetică, INGINEREŞTI Energetică și tehnologii de mediu
Hidroenergetică Managementul energiei
Energetică industrială
Învăţământ INGINERIE ŞI Inginerie economică în domeniul electric,
postliceal / MANAGEMENT electronic şi energetic
Învăţământ INGINERIE INDUSTRIALĂ Ingineria sistemelor de energii regenerabile
liceal / IINGINERIE
Echipamente şi instalaţii de aviaţie
Învăţământ AEROSPAŢIALĂ
profesional Sisteme electrice
Electronică de putere şi acţionări electrice
Instrumentaţie şi achiziţii de date
INGINERIE ELECTRICĂ
Inginerie electrică şi calculatoare
Informatică aplicată în inginerie electrică
Electrotehnică
Electrotehnică, INGINERIE ŞI Inginerie economică în domeniul electric,
ŞTIINŢE
Electromecanică / MANAGEMENT electronic şi energetic
INGINEREŞTI
Electrotehnică INGINERIA Echipamente şi sisteme de comandă şi control
AUTOVEHICULELOR pentru autovehicule ELECTROTEHNICĂ,
Bioinginerie
ELECTROMECANICĂ
Biomateriale și dispozitive medicale (programa pentru concurs
1. Electrotehnică, ŞTIINŢE INGINEREŞTI aprobată prin ordinul
Echipamente și sisteme medicale
Electromecanică / APLICATE ministrului educaţiei şi
Electrotehnică Informatică aplicată în inginerie electrică
cercetării nr. 5975 / 2020)
(Anexa 2 / Anexa 2.1) Inginerie medicală INGINERIE MARINĂ
ŞI NAVIGAŢIE Sisteme electromecanice navale x /
INGINERIE ELECTRICĂ Electromecanică
2. Electrotehnică, Mecatronică
ELECTROTEHNICĂ,
Electrotehnică, MECATRONICĂ ŞI
Electromecanică /
Electromecanică /
ŞTIINŢE
ROBOTICĂ Robotică
ELECTROMECANICĂ
Electromecanică INGINEREŞTI (programa pentru examenul
(Anexa 2 / Anexa 2.2) Electromecanică INGINERIE MARITIMĂ ŞI
Electromecanică navală naţional de definitivare în
NAVIGAŢIE
învăţământ aprobată prin
Ingineria sistemelor electroenergetice
ordinul ministrului educaţiei şi
Hidroenergetică cercetării nr. 5976 / 2020)
Termoenergetică
Energetică şi tehnologii nucleare
Energetică / INGINERIE ENERGETICĂ
Energetică și tehnologii informatice
Electroenergetică, ŞTIINŢE
Termoenergetică, INGINEREŞTI Energetică și tehnologii de mediu
Hidroenergetică Managementul energiei
Energetică industrială
INGINERIE ŞI Inginerie economică în domeniul electric,
MANAGEMENT electronic şi energetic
INGINERIE INDUSTRIALĂ Ingineria sistemelor de energii regenerabile
748
IINGINERIE
Echipamente şi instalaţii de aviaţie
AEROSPAŢIALĂ
Sisteme electrice
Electronică de putere şi acţionări electrice
INGINERIE Instrumentaţie şi achiziţii de date
ELECTRICĂ Inginerie electrică şi calculatoare
Electrotehnică, Informatică aplicată în inginerie electrică
ŞTIINŢE
Electromecanică / Electrotehnică
INGINEREŞTI
Electrotehnică INGINERIE ŞI Inginerie economică în domeniul electric,
MANAGEMENT electronic şi energetic
INGINERIA Echipamente şi sisteme de comandă şi
AUTOVEHICULELOR control pentru autovehicule ENERGETICĂ
ŞTIINŢE INGINEREŞTI Informatică aplicată în inginerie electrică (programa pentru concurs
APLICATE Inginerie medicală aprobată prin ordinul
Învăţământ 1. Avionică şi navigaţie aerospaţială ministrului educaţiei şi
postliceal / Energetică/ INGINERIE 2. Ingineria sistemelor aeronautice
Electromecanică cercetării nr. 5975 / 2020)
Învăţământ Electroenergetică, ELECTRICĂ 3. Sisteme complexe pentru inginerie
Electrotehnică, Mecatronică IINGINERIE /
liceal / Termoenergetică, ŞTIINŢE MECATRONICĂ ŞI aerospaţială x
Electromecanică / AEROSPAŢIALĂ ENERGETICĂ
Învăţământ Hidroenergetică INGINEREŞTI ROBOTICĂ Robotică 4. Structuri aeronautice şi spaţiale
Electromecanică
profesional (Anexa 3) INGINERIE MARITIMĂ 5. Software în ingineria aerospaţială (programa pentru examenul
Electromecanică navală 6. Tehnologii spaţiale naţional de definitivare în
ŞI NAVIGAŢIE
Ingineria sistemelor electroenergetice învăţământ aprobată prin
ordinul ministrului educaţiei şi
Hidroenergetică cercetării nr. 5976 / 2020)
Termoenergetică
INGINERIE Energetică şi tehnologii nucleare
Energetică / ENERGETICĂ Energetică și tehnologii informatice
Electroenergetică, ŞTIINŢE Energetică și tehnologii de mediu
Termoenergetică, INGINEREŞTI
Hidroenergetică Managementul energiei
Energetică industrială
INGINERIE ŞI Inginerie economică în domeniul electric,
MANAGEMENT electronic şi energetic
INGINERIE
Ingineria sistemelor de energii regenerabile
INDUSTRIALĂ
IINGINERIE
Echipamente şi instalaţii de aviaţie
AEROSPAŢIALĂ
Sisteme electrice
Electronică de putere şi acţionări electrice
INGINERIE Instrumentaţie şi achiziţii de date
ELECTRICĂ Inginerie electrică şi calculatoare
Electrotehnică, Informatică aplicată în inginerie electrică
ŞTIINŢE
Electromecanică / Electrotehnică
INGINEREŞTI
Electrotehnică INGINERIE ŞI Inginerie economică în domeniul electric,
MANAGEMENT electronic şi energetic
INGINERIA Echipamente şi sisteme de comandă şi
AUTOVEHICULELOR control pentru autovehicule ENERGETICĂ
ŞTIINŢE INGINEREŞTI Informatică aplicată în inginerie electrică (programa pentru concurs
APLICATE Inginerie medicală aprobată prin ordinul
Învăţământ ministrului educaţiei şi
postliceal / Energetică/ INGINERIE
Electromecanică cercetării nr. 5975 / 2020)
Învăţământ Electroenergetică, ELECTRICĂ
Electrotehnică, Mecatronică ȘTIINȚE INGINEREȘTI /
liceal / Termoenergetică, ŞTIINŢE MECATRONICĂ ŞI Materiale și tehnologii nucleare x
Electromecanică / APLICATE ENERGETICĂ
Învăţământ Hidroenergetică INGINEREŞTI ROBOTICĂ Robotică
Electromecanică (programa pentru examenul
profesional (Anexa 3) INGINERIE MARITIMĂ
Electromecanică navală naţional de definitivare în
ŞI NAVIGAŢIE
Ingineria sistemelor electroenergetice învăţământ aprobată prin
ordinul ministrului educaţiei şi
Hidroenergetică cercetării nr. 5976 / 2020)
Termoenergetică
INGINERIE Energetică şi tehnologii nucleare
Energetică / ENERGETICĂ Energetică și tehnologii informatice
Electroenergetică, ŞTIINŢE Energetică și tehnologii de mediu
Termoenergetică, INGINEREŞTI
Hidroenergetică Managementul energiei
Energetică industrială
INGINERIE ŞI Inginerie economică în domeniul electric,
MANAGEMENT electronic şi energetic
INGINERIE
Ingineria sistemelor de energii regenerabile
INDUSTRIALĂ
749
IINGINERIE 1. Advanced electrical systems
Echipamente şi instalaţii de aviaţie 2. Aplicații avansate în inginerie electrică
AEROSPAŢIALĂ
Sisteme electrice 3. Analiza și modelarea sistemelor electromagnetice
4. Auditul, expertizarea şi managementul proiectelor
Electronică de putere şi acţionări
în energetică
electrice 5. Conversia energiei şi controlul mișcării
INGINERIE
Instrumentaţie şi achiziţii de date 6. Calitatea energiei şi compatibilitate
ELECTRICĂ
Inginerie electrică şi calculatoare electromagnetică în sisteme electrice
Electrotehnică, Informatică aplicată în inginerie electrică 7. Calitate şi compatibilitate electromagnetică în
ŞTIINŢE
Electromecanică / Electrotehnică sisteme şi acţionări electrice
INGINEREŞTI
Electrotehnică INGINERIE ŞI Inginerie economică în domeniul electric, 8. Dezvoltarea aplicaţiilor în ingineria electrică
MANAGEMENT electronic şi energetic 9. Electronică de putere şi acţionări electrice
inteligente
INGINERIA Echipamente şi sisteme de comandă şi 10. Electronică de putere şi sisteme avansate de
AUTOVEHICULELOR control pentru autovehicule conversie
Informatică aplicată în inginerie 11. Electrotehnică şi electronică de putere
ŞTIINŢE INGINEREŞTI
electrică 12. Exploatarea instalaţiilor electrice industriale
APLICATE 13. Ingineria sistemelor electrice integrate în
Inginerie medicală
autovehicule
INGINERIE
Electromecanică 14. Ingineria sistemelor electrice integrate în vehicule
ELECTRICĂ 15. Integrated electrical systems engineering in
Electrotehnică, MECATRONICĂ ŞI Mecatronică vehicles
ŞTIINŢE
Electromecanică / ROBOTICĂ Robotică 16. Ingineria produselor electrotehnice
INGINEREŞTI 17. Ingineria produselor și serviciilor în electrotehnică
Electromecanică INGINERIE
MARITIMĂ ŞI Electromecanică navală 18. Informatică în ingineria electrică
NAVIGAŢIE 19. Inginerie electrică avansată
20. Inginerie şi management în domeniul electric
Ingineria sistemelor electroenergetice 21. Inginerie electrică aplicată în protecţia şi ENERGETICĂ
Hidroenergetică managementul mediului (programa pentru concurs
Termoenergetică 22. Inginerie electrică și informatică aplicată aprobată prin ordinul
Învăţământ
Energetică/ 23. Instrumentaţie şi sisteme avansate de măsurare ministrului educaţiei şi
postliceal / INGINERIE Energetică şi tehnologii nucleare cercetării nr. 5975 / 2020)
Electroenergetică, 24. Managementul sistemelor electroenergetice
Învăţământ ENERGETICĂ Energetică și tehnologii informatice INGINERIE moderne /
liceal / Termoenergetică, Energetică și tehnologii de mediu 25. Modelarea şi optimizarea echipamentelor electrice
x
ELECTRICĂ ENERGETICĂ
Învăţământ Hidroenergetică 26. Modelarea, simularea şi proiectarea sistemelor
profesional Managementul energiei (programa pentru examenul
(Anexa 3) electromecanice
Energetică industrială naţional de definitivare în
27. Nano-şi microsisteme electromagnetice
INGINERIE ŞI Inginerie economică în domeniul electric, învăţământ aprobată prin
28. Operarea și conducerea sistemelor
ordinul ministrului educaţiei şi
MANAGEMENT electronic şi energetic electroenergetice navale
cercetării nr. 5976 / 2020)
29. Sisteme de monitorizare şi control în inginerie
electrică
30. Sisteme de conversie a energiei
31. Sisteme şi structuri electrice avansate
32. Sisteme moderne în acţionări electromecanice
Energetică / 33. Sisteme electrice avansate
Electroenergetică, ŞTIINŢE 34. Sisteme electrice avansate (în limba engleză)
Termoenergetică, INGINEREŞTI 35. Advanced Electrical Systems
36. Sisteme electromecanice
Hidroenergetică 37. Sisteme electromecanice avansate
38. Sisteme electromecanice complexe
39. Sisteme informatice de monitorizare a mediului
40. Sisteme avansate în inginerie electrică
INGINERIE Ingineria sistemelor de energii
41. Sisteme avansate de utilizare industrială a energiei
INDUSTRIALĂ regenerabile electrice
42. Sisteme şi echipamente moderne în producerea şi
utilizarea energiei
43. Sisteme inteligente de instrumentație și măsurare
44. Tehnici avansate de inginerie electromecanică
45. Tehnici avansate în maşini şi acţionări electrice
46. Tehnici informatice în ingineria electrică
47. Tehnici şi echipamente moderne în inginerie
electrică
48. Tehnici moderne de proiectare asistată de
calculator în inginerie electrică
49. Utilizarea eficientă a energiei şi surse regenerabile
50. Utilizarea raţională a energiei şi surse regenerabile
750
IINGINERIE
Echipamente şi instalaţii de aviaţie
AEROSPAŢIALĂ
Sisteme electrice
Electronică de putere şi acţionări electrice
Instrumentaţie şi achiziţii de date
INGINERIE ELECTRICĂ
Inginerie electrică şi calculatoare
Electrotehnică, Informatică aplicată în inginerie electrică
ŞTIINŢE
Electromecanică / Electrotehnică
INGINEREŞTI
Electrotehnică
INGINERIE ŞI Inginerie economică în domeniul electric,
MANAGEMENT electronic şi energetic
INGINERIA Echipamente şi sisteme de comandă şi control
AUTOVEHICULELOR pentru autovehicule