Sunteți pe pagina 1din 5

ORGANIZAREA MORFOFUNCŢIONALĂ A ŢESUTULUI NERVOS

NEURONUL
® pericarion =centrul trofic al neuronului
® axon = prelungire unică
® dendrite = prelungiri bogat ramificate

CELULELE GLIALE

FUNCŢIILE SPECIFICE NEURONULUI


Excitabilitatea
Conductibilitatea
Memoria

POTENŢIALUL DE REPAUS NEURONAL


DEFINIŢIE: diferenţa de potenţial dintre supraf. internă – electric negativă şi
supraf. externă – electric pozitivă, în condiţii de repaus

VALOARE: - 60 mV ® - 90 mV ® tehnica microelectrozilor

FACTOR DETERMINANT: repartiţia inegală a sarcinilor el. de o parte şi de alta a


membr. determinată de diferenţele de conc. intracel. şi extracel. a ionilor: Na+, K+
şi Cl-
Potenţialul de echilibru Nernst

 potenţ. transmembr. la care ionul se găseşte în echil. electrochimic de o parte şi de


alta a membr.
FACTORII CARE MENŢIN POTENŢIALUL DE REPAUS:
PASIVI
1. Permeabilitatea selectivă a membranei în condiţii de repaus
® existenţa de canale ionice voltaj-dependente operabile la valoarea
potenţialului de repaus
2. Echilibrul de membrană DONNAN
® existenţa anionilor proteici
intracelulari nedifuzibili
ACTIVI ® pompa Na+/K+
(pompă electrogenică)

 cea mai imp. ATP-ază de transport

 transportă 3 Na+ spre ext. şi 2 K+ spre int. pentru 1 ATP

 mare consumatoare de energie (50% - neuron)

POTENŢIALE LOCALE
• răspuns nespecific al membr. la acţ. unui excitant subliminar
• se manifestă printr-o depol. reversibilă, cu amplitudine mică
• perioada de latenţă = 1msec
• durata =15 msec
• se pot suma temporo-spaţial:
® sumaţie temporală – stimulii cu frecv. mare determ. suprapunerea
depolarizărilor succesive
® sumaţie spaţială – aplicarea simultană de stimuli subliminari în
puncte foarte apropiate ale membr. det.
suprapunerea depol. adiacente
• sumaţia potenţ. locale permite atingerea potenţialului prag (- 55 mV)

POTENŢIALUL DE ACŢIUNE NEURONAL

DEFINIŢIE:
® modificarea rapid reversibilă a diferenţei de potenţial sub acţiunea unui
stimul prag

VALOARE: +20 mV, +30 mV (amplit. 120 mV) ® tehnica microelectrozilor

FACTOR DETERMINANT: atingerea potenţialului prag


1. acţ. unui stimul prag ® depol. ireversibilă cu amplitudinea » 20 mV
2. acţ. unor stimuli subprag ® depol. revers. (<20mV) = potenţial local
® participă la fenomene de sumaţie:
 Sumaţie temporală ® stimulii se succed cu frecvenţă mare
 Sumaţie spaţială ® stimuli aplicaţi simultan în puncte
apropiate ale membranei

FAZELE POTENŢIALULUI DE ACŢIUNE NEURONAL


PREPOTENŢIALUL
® depolarizare localizată până la potenţialul prag
® durata = 15 ms
® permeabilizare parţială pentru Na+ sub acţiunea excitantului

POTENŢIALUL DE VÂRF (SPIKE)


® durata = 1 ms
® amplitudinea = 100 - 120 mV
® două faze:
1. DEPOLARIZAREA ® variaţia potenţ.: val. de repaus -70 mV ® +30 mV
® overshoot (0 mV ®+30 mV)
® influx de Na+ prin canale voltaj-depend. (0,5 msec)
® eflux de K+ cu o întârziere de 0,3 msec
2. REPOLARIZAREA ® revenirea potenţ. la val. de repaus - 60 mV, - 90 mV
® oprirea infl. de Na+ ® inactiv. can. voltaj-depend.
® efluxului de K+ prin canale voltaj-depend.

POSTPOTENŢIAL POZITIV
® restabilirea echil. ionic ® pompa Na+/K+ ® hiperpolarizarea membranei
® durata = 15 msec
PERIOADELE DE EXCITABILITATE ALE POTENŢIALULUI DE ACŢIUNE
depend. de dinamica porţilor canalelor de Na+ în timpul fazelor potenţ. de acţ.
Canalul de Na+ voltaj-dependent ® 2 porţi: ® poarta m - de activare
® poarta h - de inactivare
PERIOADA REFRACTARĂ ABSOLUTĂ
® membrana inexcitabilă ® lipsă de răspuns la orice stimul
® cuprinde: ® depolarizarea rapidă ® canale de Na+ deschise
® prima parte a repolarizării ® canale de Na+ inactivate

PERIOADA REFRACTARĂ RELATIVĂ


® membrana hipoexcitabilă ® răspuns incomplet la stimuli supraprag
® cuprinde: ®ultima parte a repol.® o parte din can. de Na+ în repaus
®postpotenţialul pozitiv ® membranaă hiperpolarizată

PERIOADA CU EXCITABILITATE NORMALĂ


® răspuns complet la stimuli
® potenţialul de repaus ® toate canalele de Na+ sunt în stare de repaus

FIZIOLOGIA CONDUCERII PRIN FIBRA NERVOASĂ


Axonii neuronilor din SNP, prezintă în jurul axolemei mai multe teci:
Teaca de mielină - mai multe straturi lipoide.
 prezintă noduri sau strangulaţii Ranvier
 rol - izolant (rezistenţă electrică specifică)
 condiţionează viteza de conducere a excitaţiei.
Teaca Schwann - formată din celule gliale Schwann
 rol în secreţia mielinei.
 secţionarea fibrei nervoase periferice - regenerare, condiţionata de prezenţa
tecii Schwann (viteză de 1-4,5 mm/zi)
Teaca Henle - formată din celule de tip conjunctiv, fibre colagene şi de reticulină
 rol nutritiv şi de protecţie

MECANISMUL CONDUCERII EXCITAŢIEI PRIN FIBRA NERVOASĂ


DENDRITE ®celulipet: dendrite ® pericarion
® cu decrement

® AXON ® celulifug: pericarion ® axon


® fără decrement
® debutează la niv. conului axonal (prag ¯ de excitab.) ®buton
® autopropagare a potenţ. de acţ. pe baza curenţilor locali

SECVENŢELE CONDUCERII EXCITAŢIEI ÎN FIBRA NERVOASĂ


DEPOLARIZAREA LOCALIZATĂ
APARIŢIA CURENŢILOR ELECTRICI LOCALI
PROPAGAREA CURENŢILOR LOCALI

CONDUCEREA EXCITAŢIEI PRIN FIBRELE AMIELINICE


curenţii locali HERMANN
® se propagă din aproape în aproape

zona activă
® lungime 16 - 60 nm
® lung. de undă a influxului nervos

viteză redusă < 0,5 m/s

consum mare de energie

CONDUCEREA EXCITAŢIEI PRIN FIBRELE MIELINICE


saltator de la un nod la altul
zona activă = nodul sau ştrangulaţia Ranvier
® permeabil pt. schimburi ionice
viteza de conducere = 5 - 120 m/s
V (m/s) = 6 ´ diametrul axonului (mm)
consum energetic mai redus

TRANSMITEREA SINAPTICĂ

sinapsa = ansamblul joncţional interneuronal care asigură


transmiterea unidirecţională a imp. nervos excitator sau inhibitor
CLASIFICARE
1. în raport cu natura segm. de contact postsinaptic:
- sinapse interneuronale®axo-dendritice, axo-somatice, axo-axonice
- sinapse neuromusculare ® placa motorie
2. în raport cu mecanismul prin care se face transmiterea sinaptică:
- sinapse chimice
- sinapse electrice
3. în raport cu tipul de răspuns ®pt. sinapsele chimice:
- sinapse excitatorii ® permit propagarea potenţialului de acţiune
- sinapse inhibitorii ® opresc propagarea potenţialului de acţiune

TIPURI DE SINAPSE ÎN FUNCŢIE DE MEDIATORUL CHIMIC ŞI TIPUL DE


RĂSPUNS
Tip sinapsă Mesager chimic Tip de răspuns

Colinergică Acetilcolina Excitator

Adrenergică Noradrenalina Excitator

Dopaminergică Dopamina Excitator/inhibitor

Serotoninergică Serotonina Excitator/inhibitor

GABA-ergică GABA inhibitor

TRANSMIŢĂTORI SINAPTICI
(după Guyton)
TRANSMIŢĂTORI CU ACŢIUNE RAPIDĂ
1. Clasa I - Acetilcolina
2. Clasa II - Amine (noradrenalina, dopamina, serotonina)
3. Clasa III - Aminoacizi (GABA, glicina, glutamat, aspartat)
4. Clasa IV - Oxidul nitric

TRANSMIŢĂTORI CU ACŢIUNE LENTĂ. NEUROPEPTIDE


– Hormoni de eliberare hipotalamici (TRH, LRH)
– Peptide hipofizare (STH, b-endorfina)
– Peptide neuroactive (enkefalina, subst. P)

S-ar putea să vă placă și