Sunteți pe pagina 1din 45

CENTRUL DE EXCELENŢĂ ÎN MEDICINĂ ŞI FARMACIE ,,RAISA PACALO’’

CATEDRA DISCIPLINE TERAPEUTICE

GHIDUL
LECŢIILOR PRACTICE LA
UNITATEA DE CURS GASTROENTEROLOGIE ŞI HEPATOLOGIE CU
NURSING SPECIFIC
Specialitatea INGRIJIREA BOLNAVILOR
Calificarea ASISTENT MEDICAL
al elevului/-ei _____________________
gr. ___________

Chișinău 2021

1
Ghid al lecţiilor practice la unitatea de curs Gastroenterologie și hepatologie cu
nursing specific.

Autori:

Nelea Sârbu - profesor la disciplina Medicină internă cu nursing specific, grad didactic unu
Rodica Bulgaru - profesor la disciplina Medicină internă cu nursing specific, grad didactic unu.

Recenzenți:

1. Mariana NEGREAN – director adjunct pentru instruirea practică, CEMF „Raisa Pacalo”,
profesor la disciplina Medicină internă cu nursing specific, grad didactic superior, grad
managerial unu,medic - internist, categoria superioară în specialitate, IMSP Spitalul Clinic al
Ministerului Sănătăţii, Chişinău, Formator Naţional în Reducerea stigmei şi discriminării în
infecţia HIV, Îngrijiri paliative, Plani-ficarea familiei şi sănătatea reproducerii, Îngrijiri geria-
trice, Serviciile de sănătate în şcoli, Diabetul zaharat, Standardul național privind procedurile
operaținale în screening-ul cervical.

2. Ludmila BOTNARCIUC – metodistCEMF „Raisa Pacalo”, profesor la disciplinele Genetica


medical și Pediatria, Formator național, grad didactic superior doctor în pedagogie.

DISCUTAT

La şedinţa catedrei Discipline terapeutice

din 03 iunie 2019

Şef catedră ________ Liuba TOMULESCU, grad didactic superior.

APROBAT

La şedinţa CMȘ din 17 iunie, 2019

2
CUPRINS

I. Argumentul………………………………………………………………………………… 4

II. Competenţele şi abilităţile specifice disciplinei …………………………………………5

III. Programe, politici naţionale din domeniul sănătăţii……………………………………5

IV. Regulile cu privire la securitatea muncii ………………………………………………..6

V. Planul tematic al lecțiilor practice ......................................................................................6

VI. Deprinderi practice obligatorii………………………………………………………….. 7

VII. Abrevieri ………………………………………………………………………………….7

VIII. Conținuturile ghidului…………………………………………………………………..8

IX. Glosarul de termini………………………………………………………………………39

X.Resurse didactice recomandateelevilor la disciplină ……………………………………40

3
I. ARGUMENT

Ghidul lecţiilor practice la unitatea de curs Gastroenterologie și hepatologie cu nursing


specific, este elaborată conform curricula modulară în vigoare și ține de problema reformei
sistemului de învăţământ din Republica Moldova racordată la cerinţele instruirii europene ce se
axează pe tendinţele actuale de profesionalizare a învăţământului medical postsecundar. Acest
deziderat presupune dezvoltarea competenţelor profesionale ale specialistului medical ajustate la
solicitările societăţii şi la satisfacerea necesităţilor instituţiilor medicale.
Gastroenterologie și hepatologie cu nursing specific este unitatea de curs obligatorie din
componenta de specialitate şi se studiază concomitent cu disciplinele clinice. Disciplina ocupă
un loc de bază printre celelalte discipline medicale, este deosebit de vastă şi în continuă
schimbare.
Ghidul lecţiilor practicela unitatea de curs Gastroenterologie și hepatologie cu nursing
specific reprezintă instrumentul didactic în care este descris planul tematic pe unitate de curs,
competenţele şi abilităţile specifice disciplinei, tematica studiului individual, sugestii de realizare
a studiului individual, bibliografia și descrierea desfășurată al lecţiilor practice prin:
 utilizarea unor metode şi tehnici de lucru specifice afecţiunilor terapeutice;
 integrarea cunoştinţelor şi abilităţilor specifice în practica profesională;
 aplicarea cunoştinţelor dobândite în soluţionarea situaţiilor de problemă şi luarea unor
decizii;
 formarea deprinderilor de activitate practică în secţia de profil;
 promovarea modului sănătos de viaţă;
La lecţiile practice o deosebită atenţie se acordă însuşirii de către elevi a manoperelor
practice descrise în curriculum. Elevii dezvoltă abilităţi de comunicare cu pacienţii tematici prin
culegerea datelor anamnestice și posibilitatea stabilirii diagnosticului de nursing; participă la
îngrijirea bolnavilor din secţie; însuşesc lucrul în sălile de examinare, de proceduri, tratamente;
participă la investigaţiile paraclinice etc.
Ghidul lecţiilor practice Gastroenterologie și hepatologie cu nursing specific este redat
sub o formă clară, aspectele practice esenţiale ale disciplinei pentru a facilita conexiunea între
pregătirea preclinică și activitatea ulterioară din clinice.

4
II. COMPETENŢELE PROFESIONALE SPECIFICE UNITĂŢII DE CURS

CS1. Abordarea holistică a pacientului/bolnavului cu afecţiuni digestive și hepatice conform


prevederilor actelor legislative şi normative naţionale/internaţionale.
CS2. Examinarea complexă a pacientului/bolnavului terapeutic cu identificarea simptomelor şi
sindroamelor în afecţiunile digestive și hepatice.
CS3. Realizarea îngrijirilor individualizate conform etapelor procesului de nursing.
CS4. Algoritmizarea etapelor asistenţei medicale de urgenţă conform Protocoalelor Clinice
Naţionale.
CS5. Comunicarea eficientă în diverse situaţii socio- profesionale, şcolarizarea pacientului
terapeutic/membrilor familiei în acordarea îngrijirilor specifice.
CS6. Promovarea modului sănătos de viaţă în în afecţiunile digestive și hepatice.

III. PROGRAME, POLITICI NAŢIONALE DIN DOMENIUL SĂNĂTĂŢII


Procesul de instruire practică în CEMF „Raisa Pacalo” se organizează în corespundere cu
documentele legislative şi normative din ţară, prin coordonarea şi racordarea la cerinţele
europene, care promovează calitatea pregătirii cadrelor medicale cu studii postsecundare
nonterţiare:
A. Documentele principale ale politicii Statului RepublicaMoldova în domeniul
sănătăţii, educaţiei şi ocupării forţei de muncă:
1. Codul educaţiei al Republicii Moldovei, (promulgat prin Decretul Nr. 633, Monitorul
Oficial nr.319-324, din 24.10.2014).
2. Programulde dezvoltare a învăţământului medical şi farmaceutic în Republica
Moldova pe anii 2011-2020 (Hotărârea Guvernului nr.1006 din 27 octombrie 2010);
3. Strategia de dezvoltare a învăţământului vocaţional/tehnic pe anii 2013-2020 şi Planul
de acţiuni pentru implementarea Strategiei (Hotărârea Guvernului nr. 97 din 01.02.2013)
4. Noua Politică de Sănătate a Republicii Moldova pentru anii 2007-2021;
5. Protocoalele Clinice Naţionale;
6. Strategia Sănătatea 2020.
B. Documente europene:
1. Cadru de calificare european – o coordonare a proceselor de la Bolognia,
Kopenhaga şi Lisabona: Studiu de lungă durată. Sursa: KOH (2001) 678 endg. din 21.11.2001;
2. Comisia Europeană (2005): Pe calea spre cadru de calificare europeană în studii de
lungă durată, Documente de lucru a comisiei, (2005) 957 din 08.07.2005, Brüssel;
3. Comisia Europeană (2005): Modernizarea instruirii generale şi profesionale în Europa:
aportul elementar asupra bunăstării şi unificării sociale în Europa, KOM (2005) 549 valabil din
10.11Consiliul Europei, Comisia Europeană (2006) - Modernizarea instruirii generale şi
profesionale: aportul elementar asupra bunăstării şi unificării sociale în Europa, raportul comun
referitor la progrese în cadrul programului de lucru "Instruire generală şi profesională 2010", din
Instrucţiuni Europene (EU ABl.) C 79/1 din 01.04.2006, Brüssel;
4. Directiva UE 2005/36/EG a Parlamentului European şi a Consiliului de recunoaştere a
calificărilor profesionale;
5. European Union Standards for nursing and midwifery: Information for Accession
Countries, Brussell, 2009.

5
C. Documentele Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii în domeniul pregătirii cadrelor
medicale:
1. Framework for Action on Interprofesional Education and Collaborative Practice.
Geneva, WHO, 2010;
2. The Wold Health Report 2006 – Working toghether for health. Geneva, WHO, 2006;
3. Munich Declaration. Nurses and midwives: A Force for Health, 2000, Copenhagen,
WHO Regional Office for Europe, 2000.

IV. REGULILE CU PRIVIRE LA SECURITATEA MUNCII


În cabinetul Medicină internă:
 studenţii se ocupă în cabinet în forma profesională (halat, bonetă, încălţăminte de schimb;
 înainte de începerea lecţiei şi în timpul repausului cabinetul se aeriseşte;
 studenţii se prezintă la lecţii după instructajul tehnicii securităţii;
 cabinetul este amenajat în aşa fel, ca în caz de incendiu sau altă calamitate, să se poată evacua
uşor;
Se interzice:
 de a include la reţeaua electrică aparatajul fără învoirea profesorului;
 de a demonta, repara şi instala prize electrice;
 de a fixa firul electric în cuie, obiecte din lemn şi metal;
 efectuarea manoperelor practice invazive student –student;
 aparatele electrice se şterg de praf numai când sunt deconectate de la reţeua electrică;
 studentul respectă strict igiena personală şi metodica dezinfecţiei mâinilor.
PLAN TEMATIC LECŢII PRACTICE RECOMANDATE
Numărul de Locul
Nr. Unităţi de învăţare ore contact desfăşurării
d/o direct practică
Semiologia sistemului digestiv. Nursing-ul specific în Staţionar
1. 4
afecţiunile digestive.
Nursing-ul specific în gastritele cronice. Educaţia pentru Staţionar
2. 4
sănătate.
Nursing-ul specific în ulcerul gastric şi duodenal. Staţionar
3. 4
Complicaţiile. Educaţia pentru sănătate.
Nursing-ul specific în cancerul gastric. Educaţia pentru Staţionar
4. 4
sănătate.
Stările de urgenţă în afecţiunile digestive. Nursing-ul Staţionar
5. specific în afecţiunile sistemului digestiv. Promovarea 4
activităţilor de profilaxie a maladiilor digestive.
Nursing-ul specific cu afecţiuni intestinale: Rectocolita Staţionar
6. ulcero-hemoragică. Sindromul intestinului iritabil. Educaţia 4
pentru sănătate.
Nursing-ul specific în pancreatita cronică. Educaţia pentru Staţionar
7. 4
sănătate.
Semiologia afecţiunilor hepatobiliare. Nursing-ul specific în Staţionar
8. 4
afecţiunile hepatobiliare.
9. Nursing-ul specific în colecistita cronică. Educaţia pentru 4 Staţionar

6
sănătate.
Nursing-ul specific în litiaza biliară. Educaţia pentru Staţionar
10. 4
sănătate.
Nursing-ul specific în hepatitele cronice. Educaţia pentru Staţionar
11. 4
sănătate.
Nursing-ul specific în boala alcoolică hepatică. Educaţia Staţionar
12. 4
pentru sănătate.
Nursing-ul specific în ciroze hepatice. Educaţia pentru Staţionar
13. 4
sănătate.
Stările de urgenţă în afecţiunile hepatobiliare. Nursing-ul Staţionar
14. 4
specific. Educaţia pentru sănătate.
Promovarea activităţilor de profilaxie a maladiilor Staţionar
15. 4
hepatobiliare.
Total 60

VI. LISTA DEPRINDERILOR PRACTICE


1. Examenul subiectiv al bolnavului şi inspecţia generală.
2. Completarea dosarului de nursing.
3. Pregătirea bolnavului şi a necesarului pentru fibroesofagogastroduodenoscopia (FEGDS).
4. Pregătirea bolnavului şi a necesarului pentru examenul radiologic al stomacului şi
intestinului subţire.
5. Pregătirea bolnavului şi a necesarului pentru examenul endoscopic şi radiologic al
intestinului gros.
6. Pregătirea bolnavului şi a necesarului pentru examenul radiologic al vezicii biliare şi căilor
biliare.
7. Acordarea asistenţei medicale de urgenţă în hemoragia digestivă și colica biliară.
8. Pregătirea pacientului pentru RMN ( cu sau fără substanţă de contrast).
9. Pregătirea pacientului către ecografie şi elastografie (fibroscan).
10. Pregătirea pacientului pentru examinarea cu radioizotopi a organelor parenchimatoase.
VII. ABREVIERI
 ASAT – aspartataminotransferaza
 ALAT – alaninaminotransferaza
 GGTP – gamaglutamiltranspeptidaza
 EcoCG – ecocardiografia
 ECG – electrocardiografia
 RMN – rezonanţa magnetică nucleară
 AMU – asistența medicală de urgență
 VSH – viteza de sedimentare a hematiilor
 FR – frecvenţa respiraţiei
 GB - glicemia bazală
 Hb – hemoglobina
 TA- tensiunea arterială
 TC- tomografia computerizată
VIII. CONŢINUTURILE GHIDULUI

7
Subiectul lecției practice nr. 1: Semiologia sistemului digestiv. Nursing-ul specific în
afecţiunile digestive.

Data ___________________
Competenţe și abilități:
1. Examinarea complexă a pacientului/bolnavului terapeutic și recunoaşterea semnelor şi
sindroamelor patologice ale afecţiunilor digestive.
2. Identificarea problemelor de sănătate, prioritizarea lor, elaborarea şi realizarea planului de
nursing în afecţiunile digestive.
3. Realizarea îngrijirilor în afecţiunile digestive conform etapelor procesului de Nursing cu
consilierea pacientului şi instruirea membrilor familiei.
4. Promovarea modului sănătos de viaţă în afecţiunile digestive.
5. Identificarea semnelor şi sindroamelor principale în afecţiunile sistemului digestiv.
6. Efectuarea examenului obiectiv (inspecţia, palpaţia abdomenului).
7. Pregătirea fizică şi psihologică a pacientului pentru tehnici şi investigaţii paraclinice conform
Standardelor protocol/algoritm al deprinderilor practice: de laborator (hemoleucograma,
analiza biochimică a sângelui, masele fecale pentru coprocultură, la sângele ocult, examenul
coproparazitologic); instrumental şi funcţional (fibroesofagogastroduodenoscopia
(FEGDS), radiografia stomacului cu substanţă baritată, colonoscopia, irigoscopia ) cu
patologie digestivă.
Argumentați importanţa temei studiate: __________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Desfăşurarea lecţiei:
Sarcina nr. 1Acordați servicii de îngrijire bolnavilor în secţie
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Sarcina nr. 2 – numerotați şi descrieți părţile componente ale sistemului digestiv.

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
______
____________________________________________________________________________________
_

Sarcina nr.3 – enumerați acuzele principale ale pacienţilor cu afecţiuni digestive:


_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
8
Sarcina nr.4 Adnotaţi fig.1, scrieţi legenda.

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_______________
Fig. 1.Topografia abdomenului
Sarcina nr.5 Enumerați investigațiile paraclinice efectuate pentru examinarea sistemului
digestiv:
instrumentale de laborator
___________________________________________ _______________________________________
___________________________________________ ______________________________________
___________________________________________ _______________________________________
__________________________________________ _______________________________________
___________________________________________ ______________________________________
___________________________________________ ______________________________________
Sarcina nr.6 Enumerați principliile unei alimentații sănătoase:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Sarcina nr.7 Numiți câteva reguli de prevenire a afecţiunilor digestive:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Concluzii:_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Semnătura profesorului_______________________

9
Subiectul lecției practice nr. 2: Nursing-ul specific în gastritele cronice. Educaţia pentru
sănătate.
Data ________________________
Competenţe și abilități:
1. Caracterizarea factorilor etiologici, manifestărilor clinice, principiilor de diagnostic şi
tratament în gastritele cronice.
2. Examinarea bolnavilor tematici, stabilirea diagnosticului de nursing cu alcătuirea planului de
îngrijire.
3. Efectuarea examenului obiectiv(inspecţia, palpaţia abdomenului).
4. Pregătirea fizică şi psihologică a pacientului pentru tehnici, investigaţii de laborator
(hemoleucograma, masele fecale la sângele ocult) şi instrumentale (endoscopice, radiologice)
conform Standardelor protocol/algoritm al deprinderilor practice.
5. Îngrijirea bolnavilor în vomă.

Argumentați importanţa temei studiate: __________________________________________


_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Desfăşurarea lecţiei:
Sarcina nr. 1 Acordați servicii de îngrijire bolnavilor în secţiile terapeutice
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Sarcina nr. 2 Numerotați şi descrieți părţile componente ale stomacului. Adnotaţi fig.1, scrieţi
legenda.______________________________________________________________________
_

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Sarcina nr. 3 Definiți noțiunile:


pH gastric_____________________________________________________________________
Helicobacter pylori______________________________________________________________
Cibofobie -____________________________________________________________________
10
Sarcina nr.4 Examinarea bolnavilor tematici cu stabilireadiagnosticului de nursing.
N.P.____________________Vârsta_____Sexul_____Data internării_______________________
Diagnosticul la internare _________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Diagnosticul de nursing:
1.____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
2.____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
3.____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Acuzele:______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Anamneza bolii:_______________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
___
Anamneza vieţii:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Datele obiective:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Rezultatele examinărilor efectuate: _________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Tratamentul (regimul fizic şi dietetic, tratament medicamentos): ______________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

11
Realizați planul de îngrijire
Diagnosticul de nursing Obiectivele Intervenţele a/m

Sarcina nr.5 Consiliaţi pacientul pentru efectuarea Radiografia baritată a stomacului.


_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Sarcina nr.6 Selectați asemănările și deosebirile gastritei de tip A și gastritei de tip B

Gastrita de tip B
Gastrita
Gastritade tip A

12
Concluzii:_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Semnătura profesorului_______________________

Subiectul lecției practice nr. 3: Nursing-ul specific în ulcerul gastric şi duodenal.


Complicaţiile. Educaţia pentru sănătate.
Data ________________________
Competenţe și abilități:
1. Caracterizarea factorilor etiologici, manifestărilor clinice, principiilor de diagnostic şi
tratament în ulcerul gastric şi duodenal.
2. Enumerarea şi caracterizarea complicaţiilor (hemoragie, perforaţie, penetraţie, stenoza)
ulcerului gastric şi duodenal.
3. Examinarea bolnavilor tematici, stabilirea diagnosticului de nursing cu alcătuirea planului de
îngrijire.
4. Efectuarea examenului obiectiv (inspecţia, palpaţia abdomenului).
5. Algoritmizarea asistenței de urgență în complicațiile ulcerului gastric şi duodenal.
6. Pregătirea fizică şi psihologică a pacientului pentru tehnici, investigaţii de laborator
(hemoleucogramă, masele fecale la sângele ocult) şi instrumentale (endoscopice, radiologice)
conform Standardelor protocol/algoritm al deprinderilor practice.
7. Consilierea pacientului conform Protocolului clinic naţional ulcerul gastric şi duodenal.
Argumentați importanţa temei studiate: __________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Desfăşurarea lecţiei:
Sarcina nr. 1.Acordați serviciile de îngrijire bolnavilor în secţie
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Sarcina nr. 2. Definiți noțiunile:
Penetrație _____________________________________________________________________
Perforație ___________________________________________________________________

Sarcina nr. 3. Enumerați semnele caracteristice:


hematemezei melena
____________________________________ ________________________________
____________________________________ ________________________________
____________________________________ ________________________________
____________________________________ ________________________________
____________________________________ ________________________________
____________________________________ ________________________________
Sarcina nr. 4.Descrieți recoltarea materiilor fecale pentru testul Veber -
Gregherson.___________________________________________________________________

13
_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Sarcina nr.5.Examinați bolnavii tematici și stabiliți diagnosticul de nursing.
N.P.____________________Vârsta_____Sexul_____Data internării___________________
Diagnosticul la internare ________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Diagnosticul de nursing:
1.____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
2.____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
3.____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Acuzele:______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Anamneza bolii:_______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Anamneza vieţii:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Datele obiective:
____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Rezultatele examinărilor efectuate: ______________________________________________


_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Tratamentul (regimul fizic şi dietetic, tratament medicamentos): ______________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Realizați planul de îngrijire
Diagnosticul de nursing Obiectivele Intervenţele a/m
14
Concluzii:_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Semnătura profesorului_____________________________

15
Subiectul lecției practice nr. 4: Nursing-ul specific în cancerul gastric. Educaţia pentru
sănătate.
Data ________________________
Competenţe și abilități:
1. Caracterizarea factorilor etiologici, manifestărilor clinice, principiilor de diagnostic şi
tratament în cancerul gastric.
2. Examinarea bolnavilor tematici, stabilirea diagnosticului de nursing cu alcătuirea planului de
îngrijire.
3. Efectuarea examenului obiectiv.
4. Examinarea bolnavilor tematici, stabilirea diagnosticului de nursing cu alcătuirea planului de
îngrijire.
5. Pregătirea fizică şi psihologică a pacientului pentru tehnici, investigaţii de laborator
(hemoleucograma, masele fecale la sângele ocult) şi instrumentale (endoscopice, radiologice)
conform Standardelor protocol/algoritm al deprinderilor practice.
6. Îngrijirea bolnavilor în vomă, hemoragie digestivă.
7. Consilierea conform ghidului pacientului din Protocolul clinic naţional Cancerul gastric.
Argumentați importanţa temei studiate: ____________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Desfăşurarea lecţiei:
Sarcina nr. 1.Acordați servicii de îngrijire bolnavilor în secţie
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Sarcina nr. 2. Numiți semnele clinice precoce în cancerul gastric:


_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Sarcina nr.3. Memorați!!!Explicarea recoltării executată de pacient la domiciliu pentru


hemoragii oculte în fecale – (metoda imuncromatografică).
Pregatirea pacientului - Nu este necesară o pregatire specială, nici regim alimentar
special.
Recoltare: Executarea de pacient la domiciliu
-materii fecale recoltate în orice moment al zilei în coprorecoltor fără mediu de transport;
se recolteaza 3 porțiuni cât o alună, din puncte diferite ale bolului fecal.
16
Reacții fals pozitive : sângele menstrual sau urina hematurică pot contamina bolul fecal.
Sarcina nr.4.Examinați bolnavii tematici cu stabilirea diagnosticului de nursing.
N.P.____________________Vârsta_____Sexul_____Data internării_______________
Diagnosticul la internare _________________________________________________________
Diagnosticul de nursing:
1.____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
2.____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
3.____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Acuzele:______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Anamneza bolii:________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Anamneza vieţii: _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Datele obiective: ______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Rezultatele examinărilor efectuate: ______________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Tratamentul (regimul fizic şi dietetic, tratament medicamentos): ______________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Realizați planul de îngrijire
Diagnosticul de nursing Obiectivele Intervenţele a/m

17
Concluzii:_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Semnătura profesorului_______________________

18
Subiectul lecției practice nr.5: Nursing-ul specific cu afecţiuni intestinale: Rectocolita ulcero-
hemoragică. Sindromul intestinului iritabil. Educaţia pentru sănătate.
Data ________________________
Competenţe și abilități:
1. Caracterizarea factorilor etiologici, manifestărilor clinice, principiilor de diagnostic şi
tratament în colita ulceroasă nespecifică și sindromul intestinului iritabil.
2. Efectuarea examenului obiectiv (inspecţie, palpaţia abdomenului).
3. Examinarea bolnavilor tematici, stabilirea diagnosticului de nursing cu elaborarea planului de
îngrijire.
4. Pregătirea fizică şi psihologică a pacientului pentru tehnici, investigaţii de laborator
(hemograma, coprograma, masele fecale la sângele ocult) şi instrumentale (colonoscopia,
irigoscopia) conform standardelor protocol /algoritm al deprinderilor practice.
5. Specificarea cu informarea regimului alimentar.
6. Proiectarea şi realizarea convorbirii privind profilaxia afecţiunilor intestinului.
Argumentați importanţa temei studiate: _____________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Desfăşurarea lecţiei:
Sarcina nr. 1.Acordați servicii de îngrijire bolnavilor în secţie
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Sarcina nr. 2. A. Enumerați semnele principale în SII:
1. __________________________________________________________________________
2.___________________________________________________________________________
3. ___________________________________________________________________________
B. Enumerați semnele intestinale în RUH:
1. ___________________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________________
3. ___________________________________________________________________________
Sarcina nr.3.Examinarea bolnavilor tematici cu stabilirea diagnosticului de nursing.
N.P.____________________Vârsta_____Sexul_____Data internării_______________
Diagnosticul la internare _________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Diagnosticul de nursing:
1.____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

19
2.____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
3.____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Acuzele:______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Anamneza bolii:________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Anamneza vieţii:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Datele obiective: _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Rezultatele examinărilor efectuate: ________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Tratamentul (regimul fizic şi dietetic, tratament medicamentos): ______________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Sarcina nr.4. Realizați planul de îngrijire
Diagnosticul de nursing Obiectivele Intervenţele a/m

20
Concluzii:_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Semnătura profesorului______________________

Subiectul lecției practice nr. 6: Stările de urgenţă în afecţiunile digestive. Nursing-ul specific
în afecţiunile sistemului digestiv. Promovarea activităţilor de profilaxie a maladiilor digestive.
Data ________________________
Competenţe și abilități:
1. Caracterizarea stărilor de urgenţă în afecţiunile digestive: hemoragii gastrice superioare şi
inferioare, perforaţie, penetraţie gastrică, stenoza pilorică (definiţie, etiologie, manifestări
clinice, managementul asistenţei de urgenţă la etapa prespitalicească).
2. Aplicarea algoritmului asistenţei de urgenţă în baza studiului de caz.
3. Identificarea problemelor dedependenţă, stabilirea diagnosticului de nursing, obiectivele şi
intervenţiile asistentului medical.
4. Elaborarea planurilor de îngrijire în baza studiilor de caz.
5. Consilierea pacienţilor în profilaxia stărilor de urgenţe digestive.

Argumentați importanţa temei studiate: __________________________________________


_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Desfăşurarea lecţiei:
Sarcina nr. 1.Acordați serviciilor de îngrijire bolnavilor în secţie.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Sarcina nr. 2.Examinați cazul clinic cu stabilirea complicațiilor posibile și algoritmizați
asistența de urgență.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

21
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Sarcina nr. 3. Realizați planul de îngrijire


Diagnosticul de nursing Obiectivele asistentei Intervențiile asistentei
medicale medicale

Sarcina nr. 4.Numiți semnele de pericol în hemoragia gastrică superioară


_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Sarcina nr. 5.Consiliați pacienții pentru prevenirea complicațiilor digestive.


_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

22
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Concluzii___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Semnătura profesorului ___________________


Subiectul lecției practice nr.7: Nursing-ul specific în pancreatita cronică. Educaţia pentru
sănătate.
Data ________________________

Competenţe și abilități:
1. Caracterizarea factorilor etiologici, manifestărilor clinice, principiilor de diagnostic,
tratament în pancreatita cronică.
2. Examinarea bolnavilor tematici conform etapelor procesului de nursing.
3. Identificarea problemelor de dependenţă, stabilirea priorităţii şi a diagnosticului de nursing,
obiectivelor şi intervenţiile asistentului medical.
4. Pregătirea fizică şi psihologică a pacientului pentru tehnici şi investigaţii de laborator:
examenul biochimic al sângelui şi urinei, coprograma şi instrumentale (echografia
abdominală, tomografia computerizată) conform Standardelor protocol/algoritm al
deprinderilor practice
5. Aplicarea algoritmului asistenţei de urgenţă în sindromul algic.
6. Informarea pacienţilor despre principiile dietoterapiei.
7. Conduita conform ghidului pacientului Protocolului Clinic Naţional Pancreatita cronică la
adult.
Argumentați importanţa temei studiate: __________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Desfăşurarea lecţiei:
Sarcina nr. 1.Acordați servicii de îngrijire bolnavilor în secţie
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Sarcina nr. 2. Descrieți părţile componente ale pancreasului. Numiți funcțiile.Adnotaţi fig.1,
scrieţi legenda.

fig.1
Fig.1_________________________________________________________ _____________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

23
___________________________________________________________________________
________________________________________________________ __________________

Sarcina nr. 3. Definiți noțiunile


Creatoree _________________________________________________________________
Steatoree __________________________________________________________________
Amiloree___________________________________________________________________
Azotoree___________________________________________________________________
Sarcina nr. 4.Citiți și memorizați !!! Recomandări pentru recoltarea materiilor fecale pentru
determinarea elastazei pancreatice.
NB! Elastaza pancreatică este o enzimă proteolitică, reprezentînd 6% din totalul enzimelor
secretate la nivelul pancreasului. Este activată în duoden de către tripsina și străbate intestinul
subtire fără a fi degradată, concentrându-se în materiile fecale.
Specimen recoltat– materii fecale prospete, emise spontan în orice moment al zilei.
Recipient de recoltare – recipient de unica folosinta pentru materii fecale bine inchis cu capac;
este interzisa adaugarea de substante conservante.
Sarcina nr. 5.Examinarea bolnavilor tematici cu stabilirea diagnosticului de nursing.
N.P.____________________Vârsta_____Sexul_____Data internării_____________________
Diagnosticul la internare ________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Diagnosticul de nursing:
1
Acuzele:______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Anamneza bolii:_______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Anamneza vieţii:________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Datele obiective: _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Rezultatele examinărilor efectuate: _________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Tratamentul (regimul fizic şi dietetic, tratament medicamentos): ______________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Sarcina nr. 6. Realizați planul de îngrijire
Diagnosticul de nursing Obiectivele Intervenţele a/m

24
Concluzii:_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Semnătura profesorului______________________

25
Subiectul lecției practice nr.8: Semiologia afecţiunilor hepatobiliare. Nursing-ul specific în
afecţiunile hepatobiliare.
Data ___________________
Competenţe și abilități:
1. Examinarea complexă a pacientului/bolnavului terapeutic și recunoaşterea semnelor şi
sindroamelor patologice ale afecţiunilor hepatobiliare.
2. Identificarea problemelor de sănătate, prioritizarea lor, elaborarea şi realizarea planului de
nursing în afecţiunile hepatobiliare.
3. Realizarea îngrijirilor în afecţiunile hepatobiliare conform etapelor procesului de Nursing cu
consilierea pacientului şi instruirea membrilor familiei.
4. Promovarea modului sănătos de viaţă în afecţiunile hepatobiliare.
5. Identificarea semnelor şi sindroamelor principale în afecţiunile sistemului hepatobiliar.
6. Efectuarea examenului obiectiv (inspecţia, palpaţia abdomenului).
7. Pregătirea fizică şi psihologică a pacientului pentru tehnici şi investigaţii paraclinice conform
Standardelor protocol/algoritm al deprinderilor practice: de laborator (hemoleucograma,
analiza biochimică a sângelui, masele fecale pentru sângele ocult, sondajul doadenal);
instrumental şi funcţional(fibroesofagogastroduodenoscopia (FEGDS), radiografia stomacului
cu substanţă baritată, colonoscopia, irigoscopia, USG, Fibroscanul) cu patologie
hepatobiliare.
Argumentați importanţa temei studiate: __________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Desfăşurarea lecţiei:
Sarcina nr. 1Acordați servicii de îngrijire bolnavilor în secţie
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Sarcina nr. 2 – numerotați şi descrie părţile componente ale sistemului hepatobiliar.

26
______________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_

Sarcina nr.3 – enumerați acuzele principale ale pacienţilor cu afecţiuni hepatobiliare:


_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Sarcina nr.5 Enumerați investigațiile paraclinice efectuate pentru examinarea sistemului


hepatobiliar:
instrumentale de laborator
___________________________________________ _______________________________________
___________________________________________ ______________________________________
___________________________________________ _______________________________________
__________________________________________ _______________________________________
___________________________________________ ______________________________________
___________________________________________ ______________________________________
Sarcina nr.6 Enumerați principliile unei alimentații sănătoase:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Sarcina nr.7Numiți câteva reguli de prevenire a afecţiunilor hepatobiliare:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

27
Concluzii:_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Semnătura profesorului_______________________

Subiectul lecției practice nr.9: Nursing-ul specific în colecistita cronică. Educaţia pentru
sănătate.
Data ________________________
Competenţe și abilități:
1. Caracterizarea factorilor etiologici, manifestările clinice, principiile de diagnostic, tratament
în colecistita cronică.
2. Examinarea bolnavilor tematici conform etapelor procesului de nursing.
3. Identificarea problemelor de dependenţă, stabilirea priorităţii şi a diagnosticului de nursing,
obiectivelor şi intervenţiile asistentului medical.
4. Pregătirea fizică şi psihologică a pacientului pentru tehnici şi investigaţii de laborator:
examenul biochimic al sângelui şi urinei, coprograma şi instrumentale (colicistografia
(perorală, intravenoasă), sondajul duodenal, ecografia abdominală, tomografia computerizată)
conform standardelor protocol /algoritm al deprinderilor practice.
5. Informarea pacienţilor despre principiile dietoterapiei.
Argumentați importanţa temei studiate: __________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Desfăşurarea lecţiei:
Sarcina nr. 1.Acordați servicii de îngrijire bolnavilor în secţie
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Sarcina nr. 2. Examinați bolnavii tematici cu stabilirea diagnosticului de nursing.
N.P.____________________Vârsta_____ Sexul _____ Data internării___________________
Diagnosticul la internare _________________________________________________________
Diagnosticul de nursing:
28
1.____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
2.____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
3.____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Acuzele:______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Anamneza bolii:_______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Anamneza vieţii:_______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Datele obiective: _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Rezultatele examinărilor efectuate: ________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Tratamentul: __________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Sarcina nr. 4.Descrieți pregătirea pacientului către colecistografie intravenoasă:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Sarcina nr. 5. Realizați planul de îngrijire
Diagnosticul de nursing Obiectivele asistentei Intervențiile asistentei
medicale medicale

29
Concluzii___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Semnătura profesorului ______________________

Subiectul lecției practice nr. 10: Nursing-ul specific în litiaza biliară. Educaţia pentru
sănătate.
Data ________________________
Competenţe și abilități:
1. Caracterizarea factorilor etiologici, manifestărilor clinice, principiilor de diagnostic,
tratament în litiaza biliară.
2. Examinarea bolnavilor tematici conform etapelor procesului de nursing.
3. Identificarea problemelor de dependenţă, stabilirea priorităţii şi a diagnosticului de nursing,
obiectivelor şi intervenţiile asistentei medicale.
4. Pregătirea fizică şi psihologică a pacientului pentru tehnici şi investigaţii de laborator:
examenul biochimic al sângelui şi urinei, coprograma şi instrumentale (echografia
abdominală, tomografia computerizată) conform standardelor protocol /algoritm al
deprinderilor practice.
5. Aplicarea algoritmului asistenţei de urgenţă în sindromul algic.
6. Informarea pacienţilor despre principiile dietoterapiei.
Argumentați importanţa temei studiate: __________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Desfăşurarea lecţiei:
Sarcina nr. 1.Acordați servicii de îngrijire bolnavilor în secţie.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Sarcina nr. 2. Examinați bolnavii tematici cu stabilirea diagnosticului de nursing.
N.P.____________________Vârsta_____ Sexul _____ Data internării___________________
Diagnosticul la internare _________________________________________________________
Diagnosticul de nursing:

30
1.____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
2.____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
3.____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Acuzele:______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Anamneza bolii:_______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Anamneza vieţii:_______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Datele obiective: _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Rezultatele examinărilor efectuate: ________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Tratamentul: __________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Sarcina nr. 3. Realizați planul de îngrijire
Diagnosticul de nursing Obiectivele asistentei Intervențiile asistentei
medicale medicale

31
Sarcina nr. 4. Algoritmizați asistenţa de urgenţă în colica biliară.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Concluzii___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Semnătura profesorului _______________________________________

Subiectul lecției practice nr. 11: Nursing-ul specific în hepatitele cronice. Educaţia pentru
sănătate.
Data ________________________
Competenţe și abilități:
1. Enumerarea semnelor clinice principale în afecţiunele hepatice.
2. Explicarea problemelor de dependenţă, surselor, manifestările, obiectivele şi intervenţiile
asistentei medicale în afecţiunile hepatice.
3. Caracterizarea factorilor etiologici, manifestărilor clinice, principiile de diagnostic şi
tratament în hepatitele cronice.
4. Examinarea bolnavilor tematici, stabilirea diagnosticului de nursing cu alcătuirea planului de
îngrijire.
5. Pregătirea fizică şi psihologică a pacientului pentru tehnici, investigaţii de laborator:
(hemoleucograma, analiza urinei şi biochimică al sângelui) şi instrumentale (echografice,
endoscopice, radiologice, radioizotopice (scintigrafia hepatică), tomografia computerizată,
fibroscanul) conform standardelor protocol/algoritm ale deprinderilor practice.
6. Informarea pacienţilor despre principiile dietoterapiei în hepatite.
7. Conduita pacientului conform Protocoalelor Clinice Naţionale Hepatita virală B cronică la
adult, Hepatita virală C cronică la adult.
8. Proiectarea şi realizarea convorbirii privind profilaxia hepatitelor.

Argumentați importanţa temei studiate: __________________________________________


_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Definiți noțiunile:
Xantoame_____________________________________________________________________
Xantelazme____________________________________________________________________
Desfăşurarea lecţiei:
Sarcina nr. 1. Acordați servicii de îngrijire bolnavilor în secţie.

32
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Sarcina nr. 2.Completați tabela:
Investigații instrumentale și funcționale
Investigații de laborator efectuate pentru
efectuate pentru examinarea afecțiunilor
examinarea afecțiunilor hepatobiliare
hepatobiliare

Sarcina nr. 3. Examinarea bolnavilor tematici cu stabilirea diagnosticului de nursing.


N.P.____________________Vârsta_____ Sexul _____ Data internării___________________
Diagnosticul la internare _________________________________________________________
Diagnosticul de nursing:
1.____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
2.____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
3.____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Acuzele:______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Anamneza bolii:_______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Anamneza vieţii:_______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Datele obiective: _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Rezultatele examinărilor efectuate: ________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Tratamentul: __________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Sarcina nr. 4. Realizați planul de îngrijire
33
Diagnosticul de nursing Obiectivele asistentei Intervențiile asistentei
medicale medicale

Sarcina nr. 5. Elaborați și proiectați prin câteva repere o convorbire privind profilaxia
hepatitelor.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Concluzii___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Semnătura profesorului ____________________________________

34
Subiectul lecției practice nr. 12: Nursing-ul specific în boala alcoolică hepatică. Educaţia
pentru sănătate.
Data ________________________
Competenţe și abilități:
1. Caracterizarea factorilor etiologici, manifestărilor clinice, principiile de diagnostic şi
tratament în boala alcoolică hepatică.
2. Examinarea bolnavilor tematici, stabilirea diagnosticului de nursing cu alcătuirea planului de
îngrijire.
3. Pregătirea fizică şi psihologică a pacientului pentru tehnici, investigaţii de laborator:
4. (hemoleucograma, analiza urinei şi biochimică al sângelui) şi instrumentale (echografice,
endoscopice, radiologice, radioizotopice (scintigrafia hepatică), tomografia computerizată,
fibroscanul) conform standardelor protocol/algoritm ale deprinderilor practice.
5. Informarea pacienţilor despre principiile dietoterapiei în hepatite.
6. Conduita pacientului conform Protocoalelor Clinice Naţionale Boala alcoolică hepatică
7. Proiectarea şi realizarea convorbirii privind profilaxia hepatitelor mixtă (toxico – etilică).
Argumentați importanţa temei studiate: __________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Desfăşurarea lecţiei:
Sarcina nr. 1. Acordați servicii de îngrijire bolnavilor în secţie.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Definiți noțiunile:
Hepatosplenomegalie____________________________________________________________

35
Hipersplenism_________________________________________________________________S
teluțe vasculare________________________________________________________________
Sarcina nr. 2. Examinarea bolnavilor tematici cu stabilirea diagnosticului de nursing.
N.P.____________________Vârsta_____ Sexul _____ Data internării___________________
Diagnosticul la internare _________________________________________________________
Diagnosticul de nursing:
1.____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
2.____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
3.____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Acuzele:______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Anamneza bolii:_______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Anamneza vieţii:_______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Datele obiective: _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Rezultatele examinărilor efectuate: ________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Tratamentul: __________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Sarcina nr. 3. Realizați planul de îngrijire


Diagnosticul de nursing Obiectivele asistentei Intervențiile asistentei
medicale medicale

36
Sarcina nr. 4. Elaborați și proiectați prin câteva repere o convorbire privind profilaxia bolii
alcoolice hepatice.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Concluzii___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Semnătura profesorului ______________________________________

Subiectul lecției practice nr. 13: Nursing-ul specific în ciroze hepatice. Educaţia pentru
sănătate.
Data ________________________
Competenţe și abilități:
1. Caracterizarea factorilor etiologici, manifestărilor clinice, principiilor de diagnostic şi
tratament în cirozele hepatice.
2. Enumerarea complicaţiilor posibile (hemoragiile digestive superioare şi inferioare),
manifestările clinice.
3. Aplicarea algoritmului asistenţei de urgenţă în hemoragia digestivă superioară.
4. Examinarea bolnavilor tematici.
5. Identificarea problemelor de dependenţă, surselor, manifestărilor, obiectivul şi intervenţiile
asistentei medicale în cirozele hepaticecu alcătuirea planului de îngrijire.
6. Pregătirea fizică şi psihologică a pacientului pentru tehnici, investigaţii de laborator
(hemograma: Hb, Er, trombocitele; analiza urinei; biochimia sângelui, protrombina, grupa
sanguină, Rh - factor) şi instrumentale (echografice, endoscopice, radiologice,
radioizotopice, tomografia computerizată, fibroscanul) conform standardelor
protocol/algoritm al deprinderilor practice.
7. Informarea pacienţilor despre principiile dietoterapiei în cirozele hepatice.
8. Determinarea bilanţului hidric.
9. Conduita pacientului conform Protocoalelor Clinice Naţionale Ciroza hepatică compensată
la adult, Ascita în ciroza hepatică la adult.
Argumentați importanţa temei studiate: __________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Definiți noțiunile:
37
Ascită________________________________________________________________________
Hipertensiune portală___________________________________________________________
Pancitopenie__________________________________________________________________
Cap de meduză ________________________________________________________________
Desfăşurarea lecţiei:
Sarcina nr. 1.Acordați servicii de îngrijire bolnavilor în secţie.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Sarcina nr. 2.Examinați bolnavii tematici cu stabilirea diagnosticului de nursing.
N.P.____________________Vârsta_____ Sexul _____ Data internării___________________
Diagnosticul la internare _________________________________________________________
Diagnosticul de nursing:
1.____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
2.____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
3.____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Acuzele:______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Anamneza bolii:_______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Anamneza vieţii:______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Datele obiective: _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Rezultatele examinărilor efectuate: ________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Tratamentul:__________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Sarcina nr. 3. Realizați planul de îngrijire
Diagnosticul de nursing Obiectivele asistentei Intervențiile asistentei
medicale medicale

38
Sarcina nr. 4.Algoritmizați asistenţa de urgenţă în hemoragia digestivă:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Sarcina nr. 5 . Etapizați îngrijirea bolnavilor cu ascită.
1. ___________________________ 2. _______________________3. _____________________
4. ___________________________ 5. _______________________6. _____________________
Sarcina nr. 6. Enumerați principiile alimentației raționale în ciroza hepatică cu ascită conform
PCN ( Ghidul pacientului):
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Concluzii_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Semnătura profesorului _______________

Subiectul lecției practice nr. 14: Stările de urgenţă în afecţiunile hepatobiliare. Nursing-ul
specific. Educaţia pentru sănătate.
Data ________________________
Competenţe și abilități:
1. Caracterizarea stărilor de urgenţă în afecţiunile hepatobiliare: hemoragii esofagiene şi rectale,
colica biliară, coma hepatică (definiţie, etiologie, manifestări clinice, managementul
asistenţei de urgenţă la etapa prespitalicească).
2. Aplicarea algoritmului asistenţei de urgenţă în baza studiului de caz.
3. Identificarea problemelor dedependenţă, stabilireadiagnosticului de nursing,obiectivele şi
intervenţiile asistentului medical.
4. Elaborarea planurilor de îngrijire în baza studiilor de caz.

Argumentați importanţa temei studiate: __________________________________________


_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Definiți noțiunile:
Varice esofagiene______________________________________________________________
Rectoragie____________________________________________________________________
Desfăşurarea lecţiei:
Sarcina nr. 1.Acordați servicii de îngrijire bolnavilor în secţie.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Sarcina nr. 2.Examinți cazul clinic problematizat, stabiliți complicațiile posibile, elaborați
algoritmul asistenței de urgență.
39
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Sarcina nr. 3. Realizați planul de îngrijire

Diagnosticul de nursing Obiectivele asistentei Intervențiile asistentei


medicale medicale

Sarcina nr. 4.Enumerați semnele de pericol în hemoragia esofagiană și rectală.


_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

40
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Sarcina nr. 5.Consiliați pacientul cu patologie hepatobiliare pentru evitarea complicațiilor:


_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Concluzii___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Semnătura profesorului ___________________

Subiectul lecției practice nr 15:Promovarea activităţilor de profilaxie a maladiilor


hepatobiliare.
Data ________________________
Competenţe și abilități:
1. Definirea noțiunilor de profilaxie primară și secundară în maladiile hepatobiliare.
2. Enumerarea factorilor modificabili și nemodificabili în maladiile hepatobiliare.
3. Caracterizarea regimului alimentar în maladiile hepatobiliare.
4. Consiliați pacienţii cu maladii hepatobiliare pentru respectarea modului sănătos de viață.
5. Dispensarizarea pacienților cu maladii hepatobiliare.

Argumentați importanţa temei studiate: __________________________________________


_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Desfăşurarea lecţiei:
Sarcina nr. 1.Acordați serviciil de îngrijire bolnavilor în secţie.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Sarcina nr. 2. Completați tabela:
Factori modificabili în afecțiunile Factori nemodificabili în afecțiunile
hepatobiliare hepatobiliare

41
Sarcina nr. 3 .Elaborați un plan de acțiuni privind modul sănătos de viață conform cazului
clinic problematizat .
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Sarcina nr. 4.Elaborați un meniu alimentar pentru o zi unui pacient cu afecțiuni hepatobiliare .
800___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
1100_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
1400__________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
1600__________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

42
1900__________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Concluzii___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Semnătura profesorului ___________________

IX. GLOSAR DE TERMENI

1. Acrocianoză - sindrom ce apare datorită unei circulaţii îngreunate, deficitare, care este
însă reversibil.
2. Aerofagie - înghiţirea unei cantităţi mai mari de aer odată cu alimentele sau lichidele, aer
care dilată stomacul în mod excesiv şi neplăcut (aerogastrie).
3. Anasarca - edemul prezent la nivelul întregului ţesut subcutanat al corpului, care
afectează şi organele interne. 
4. Anorexie - scăderea voluntară a aportului alimentar sau chiar încetarea alimentării.
5. Ameteli - tulburări de echilibru şi vedere apărute în diferite ocazii şi care au diferite
cause.
6. Ataxie - incapacitate de coordonare a mişcărilor voluntare.  
7. Ascită - apariţia de lichid în cantitate medie-mare între foliţele peritoneului.
8. Caşexie - stare de slăbiciune profundă a organismului dată de o denutriţie pronunţată.
9. Coprocultură - examen bacteriologic al maselor fecale.
10. Etiologie -cauza unei afectiuni.
11. Hematemeză - vomă cu sînge.
12. Incontenenţă de urină - pierdere a controlului sfincterului vezicii şi a uretrei (nu poate să
mai reţină urina).
13. Laparatomie - deschidere chirurgicală a abdomenului prin incizarea peretelui său.
14. Nefrită - boală inflamatorie a unui rinichi sau a ambilor rinichi.
15. Neoplazie - tumoră malignă, cancer.
16. Parestezie - senzaţie anormală, nedureroasă, dar neplăcută, simţită pe piele.
17. Pirozis - durere asemănătoare unei arsuri localizata în epigastru.
18. Profilaxie - procedee prin care sunt prevenite anumite afectiuni.
19. Recidivă - reaparitia unor fenomene clinice sau paraclinice după o perioadă de absenţă.
20. Oligurie - micşorare a volumului urinelor (mai puţin de 500 ml. în 24 ore).
21. Tahicardie  - bătăi rapide (mai mult de 100 batai/minut), regulate ale inimii
43
22. Tahipnee - accelerare anormală a frecvenţei respiratorii.
23. Tenesmă - durere anală.

X. RESURSELE DIDACTICE RECOMANDATE ELEVILOR


Nr. Denumirea resursei Locul în care poate fi consultată/ accesată/
crt. procurată resursa

1. Negrean M., Tomulescu L., Carp. L şi


alţi autori, Medicina internă cu nursing
specific, suport de curs pentru studenţii Bibliotecă CEMF „ Raisa Pacalo ”.
colegiilor de medicină, ediţia a II-a
Chişinău, 2017.
2. Borundel C., Medicină internă pentru
cadre medii, Ed. BIC ALL, Bucureşti, Bibliotecă CEMF „ Raisa Pacalo ”.
2004
3. Butorov I., Negrean M., şi alţi autori,
Gastroenterologia, Curs de lecţii, Bibliotecă CEMF „ Raisa Pacalo ”.
Tipogr. Prag -3 SRL, Chişinău, 2007.
4. Botnaru V., Examenul clinic în
afecţiunile sistemului digestiv, Editura Bibliotecă CEMF „ Raisa Pacalo ”.
F. E. –P Tipografia Centrală, Chişinău Bibliotecă USMF „ N. Testemiţanu ”
2005
5. Babiuc C., Dumbrava Vlada – Tatiana,
Bibliotecă CEMF „ Raisa Pacalo ”.
Medicină internă, Centrul Editorial
Bibliotecă USMF „ N. Testemiţanu ”
Poligrafic Medicină, Chişinău, 2008
6. Botnaru V. Medicina interna, Breviar Bibliotecă CEMF „ Raisa Pacalo ”.
Modulul Gastroenterologie /hepatologie Bibliotecă USMF „ N. Testemiţanu ”
44
Editura F. E. –P Tipografia Centrală,
Chişinău, 2008
7. Crivcianschi L., Urgenţe medicale
(Algoritmele – protocoale de Bibliotecă USMF „ N. Testemiţanu ”
management şi tratament), Tipografia
„Grafică”, Chişinău, 2003.
8. Gherasim L., Medicina internă, vol.II,
Bibliotecă CEMF „ Raisa Pacalo ”.
Ed. Medicală, Bucureşti 1999.
9. Negrean M., coordonator de ediţie,
Protocol/Algoritm al deprinderilor
practice, calificarea asistent medical, Bibliotecă CEMF „ Raisa Pacalo ”.
ediţia II-a, Tipograia centrală, Chişinău,
2017.
10. Stempovscaia E., responsabil de ediţie,
Standarde de îngrijiri -nursing pentru
Bibliotecă CEMF „ Raisa Pacalo ”.
asistente medicale şi moaşe,Tipog.
GrafemaLibris, Chişinău, 2007
11. Titircă L., Ghid de nursing – volumul I
şi tehnici de evaluare – volumul II,
Editura, Viaţa Medicală Românească, Bibliotecă CEMF „ Raisa Pacalo ”.
Bucureşti, 2011

12. Titircă L., Manual de îngrijiri speciale


acordate pacienţilor de asistenţi
Bibliotecă CEMF „ Raisa Pacalo ”.
medicali, Editura, Viaţa Medicală
Românească, Bucureşti, 1998.
13. Vasilenco V., Propedeutica bolilor
interne, Editura Universitas, Chişinău Bibliotecă CEMF „ Raisa Pacalo ”.
2001
14. Mozes C., „Tehnica îngrijirii
bolnavului (cartea asistentei
Bibliotecă CEMF „ Raisa Pacalo ”.
medicale)”, Ediţia VII, Editura
Medicală, Bucureşti, 2003.
15. Politica Naţională de Sănătate a http://www.unfpa.md/images/stories/pdf/politica
Republicii Moldova anii 2007- 2021. %20sanatate.pdf
16. Strategia, Sănătatea 2020. www. ms.gov.md
17. Protocoale Clinice Naţionale www. ms.gov.md

45

S-ar putea să vă placă și