Sunteți pe pagina 1din 3

Competențe Unități de competență Unitatea de Unități de conținut Nr.

de Data Note
specifice învățare ore
disciplinei
1.Utilizarea 1.1. Descrierea ––Mişcarea naţională a românilor la
limbajului evenimentelor/proce- I.Formarea statelor mijlocul secolului al XIX-lea
istoric în selor istorice din Epoca Naționale in ––Unirea Principatelor Române
diverse situaţii Modernă. Europa. ––Reformele lui A. I. Cuza
de învăţare şi de 1.2. Aplicarea termenilor –– Instituirea monarhiei constituţionale.
viaţă, respectând istorici în analiza Constituţia din 1866
cultura schimbărilor survenite în ––Unificarea Italiei
comunicării societatea modernă. ––Unificarea Germaniei
1.3. Elaborarea
enunţurilor/textelor,
folosind termeni istorici
ce reflectă evoluţia
omenirii în Epoca
Modernă
2. Amplasarea în 2.1. Distingerea II.Statelle Europei ––Civilizaţia industrială: caracteristica
timp şi spaţiu a schimbărilor teritoriale între anii 1850- generală. Capitalismul monopolist
evenimentelor, în baza hărţilor şi a 1914. ––Marea Britanie
proceselor, reperelor –– Franţa
fenomenelor, cronologice. –– Imperiul German
demonstrând 2.2. Analiza –– Imperiul Habsburgic
înţelegerea schimbărilor survenite –– Imperiul Rus
continuităţii pe –– Statele din Europa de Sud-Est
şi schimbării în parcursul istoriei ––Doctrinele social-politice
istorie. moderne cu ajutorul
hărţilor şi a reperelor
cronologice.
2.3. Argumentarea
impactului
schimbărilor
din Epoca Modernă,
utilizând
hărţile şi reperele
cronologice.
3.Analiza critică 3.1. Caracterizarea III. Statele SUA
a informaţiei din rolului personalităţilor extraeuropene în –– Japonia
diferite surse, istorice marcante în perioada ––China şi India
pornind de la baza anilor1850-1914 –– Ţările Americii Latine şi Africii
cultura surselor.
istorică, 3.2. Compararea
manifestând informaţiilor din
poziţia diferite tipuri de surse
cetăţeanului activ istorice cu referire
şi responsabil la acelaşi subiect.
3.3. Utilizarea critică a
informaţiilor
din diferite surse
istorice în
argumentarea
opiniei proprii privind
respectarea
drepturilor naturale în
societatea
modernă.
4. Determinarea 4.1. Explicarea IV.PRINCIPATELE Viaţa social-economică şi politică în
relaţiei de cauzelor şi efectelor ROMÂNE/ROMÂNIA România
auzalitate evenimentelor ŞI TERITORIILE ––Războiul de independenţă a României
în istorie, dând proceselor, ROMÂNEŞTI AFLATE ––Reformele ţariste în Basarabia
dovadă de gândire fenomenelor din SUB DOMINAŢIE ––Mişcarea naţională în Basarabia
logică şi spirit istoria STRĂINĂ (1850- ––Mişcarea naţională a românilor din
critic modernă. 1914) Transilvania şi Bucovin
4.2. Determinarea
relaţiei cauză –
efect dintr-o
multitudine de
evenimente
sau procese istorice.
4.3. Utilizarea
relaţiilor de cauzalitate
în elaborarea
comunicărilor orale şi
scrise.
5.1. Cercetarea Evoluţia problemei orientale.
5. Valorificarea obiectelor de V.Relațiile
trecutului istoric patrimoniu internaționale Problema orientală şi Basarabia
şi a patrimoniului din localitate şi din /1850-1914/
cultural, ţară. Formarea blocurilor politico-militare
manifestând 5.2. Caracterizarea
respect faţă de ţară factorilor care au Politica externă a României
şi de neam. determinat formarea
conştiinţei de
neam în baza
evenimentelor şi
proceselor
istorice studiate. VI.Cultura in
5.3. Valorificarea perioada modern. – Ştiinţa şi tehnica. Contribuţia României
diversităţii etnice (1850-1914) la dezvoltarea ştiinţei şi tehnicii
şi culturale în proiecte –– Învăţământul, literatura, muzica, arhitectura,
de dezvoltare arte plastice
instituţională şi locală ––Cultura în Vechiul Regat
prin prisma –– Cultura în Basarabia, Transilvania şi
trecutului istoric. Bucovina–Războaiele balcanice

S-ar putea să vă placă și