Sunteți pe pagina 1din 5

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

H O T Ă R Â R E nr. ____
din 2021
Chișinău

Cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului


------------------------------------------------------------

În temeiul art. 7 lit. e) din Legea nr. 136/2017 cu privire la Guvern


(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 252, art. 412), cu
modificările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
1. Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 347/2018 pentru aprobarea
componenței nominale a Părții moldovenești a Comisiei privind utilizarea stabilă
și protecția bazinului fluviului Nistru (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,
2018, nr. 126-132, art. 389), cu modificările ulterioare, va avea următorul
cuprins:
„Anexă
la Hotărârea Guvernului nr. 347/2018
COMPONENȚA NOMINALĂ
a Părții moldovenești a Comisiei privind utilizarea stabilă
și protecția bazinului fluviului Nistru
Iordanov Iordanca-Rodica – secretar de stat al Ministerului
Mediului, copreședinte al Comisiei
Cazacu Radu – director adjunct al Agenției „Apele
Moldovei”, locțiitor al copreședintelui
Comisiei
Codreanu Mariana – specialist principal în Direcția
managementul resurselor de apă,
Agenția „Apele Moldovei”, secretar al
Comisiei
Delinschi Andrian – șef al Direcției politici de management
integrat al resurselor de apă, Ministerul
Mediului
2

Gorelco Dumitru – șef al Direcției politici în domeniul


biodiversității, Ministerul Mediului
Nagornîi Maria – șef al Direcției politici de prevenire a
poluării, Ministerul Mediului
Cojocari Alexandru – șef al Direcției managementul
resurselor de apă, Agenția „Apele
Moldovei”
Pșenicinîi Igor – șef al Direcției juridice, Inspectoratul
pentru Protecția Mediului
Gîlcă Gavril – director adjunct al Agenției de Mediu
Rotari Irina – consultant principal în Serviciul
coordonarea asistenței externe, Direcţia
analiză, monitorizare şi evaluare a
politicilor Ministerul Infrastructurii și
Dezvoltării Regionale
Cojocari Vasilii – director tehnic al Î.S. „Direcția Nodului
Hidrotehnic Costești-Stînca”
Corovschi Alexandru – șef al Direcției hidrologie, I.P. Serviciul
Hidrometeorologic de Stat
Zubcov Elena – șef al Laboratorului de hidrobiologie și
ecotoxicologie al Institutului de
Zoologie, Academia de Științe a
Moldovei
Jeleapov Ana – cercetător științific în cadrul
Laboratorului geografia peisajelor al
Institutului de Ecologie şi Geografie,
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Morcov Alexandru – expert, Congresul Autorităților Locale
din Moldova
Panurco Ilona – consultant superior, programe dreptul
mediului, Asociația Obștească
„EcoContact”
David Ludmila – ofițer principal în Secția protecție
inginerească a Direcției protecție civilă,
Inspectoratul General pentru Situații de
Urgență
3

Reniță Alecu – președinte al Asociației Obștești


„Mișcarea Ecologistă din Moldova”
Trombițki Ilia – director executiv al Asociației
Internaționale a Păstrătorilor Rîului
Nistru „Eco-TIRAS”.

2. Punctul 4 din Hotărârea Guvernului nr. 33/1995 privind măsurile de


realizare a Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Ucrainei
cu privire la folosirea în comun și protecția apelor de frontieră (Monitorul Oficial
al Republicii Moldova, 1995, nr. 14, art. 64), cu modificările ulterioare, va avea
următorul cuprins:
„4. În scopul realizării Acordului nominalizat, se numesc:
a) împuternicit al Guvernului Republicii Moldova – director adjunct al
Agenției „Apele Moldovei”;
b) locțiitori ai împuternicitului Guvernului Republicii Moldova:
director adjunct al Agenției de Mediu;
director al Serviciului Hidrometeorologic de Stat.”

3. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial


al Republicii Moldova.

Prim-ministru NATALIA GAVRILIȚA

Contrasemnează:

Ministrul mediului Iuliana Cantaragiu


NOTA INFORMATIVA
la proiectul hotiririi de Guvern pentru modificarea unor hotiriri ale Guvernului

Denumirea autorului;i, dupd caz, a participun(ilor la elaborarea proiectului


Proiectul hotdririi de Guvern pentru modificarea unor hotdririi ale Guvernului este elaborat
si promovat de cdtre Ministerul Mediului.
Conditiile ce au imous elaborarea proiectului si finalitdtile urmdrite
Proiectul este elaborat in contextul Reformei administrafiei publice centrale Ei in
conformitate cu Hotdrirea Parlamentului nr. 89 din 06 august 2021 pentru aprobarea listei
ministerelor.
in vederea asigurdrii securitdlii ecologic e a bazinului fluviului Nistru Ei neadmiterea
influenlei negative asupra mediului inconjurdtor, precum qi utilizarea durabila ;i echitabili a
resurselor acvatice reieqind din principiile egalitdlii suverane, integritdfii teritoriale a statelor,
in conformitate cu prevederile Acordului intre Guvernul Republicii Moldova qi Cabinetul de
Miniqtri ai Ucrainei privind colaborarea in domeniul protecliei gi dezvoltarii durabile a bazinului
flrrviului Nistru, semnat la Roma la 29 noiembrie 2012, Acordului intre Guvernul Republicii
Moldova qi Guvernul Ucrainei cu privire la folosirea in comun qi protecfia apelor de frontierd
din 23 noiembrie 1994, Convenfiei privind protecfia qi utilizarca cursurilor de apd
transfrontaliere qi a lacurilor internafionale din 17 maftie 1992 de la Helsinki, Convenfiei
privind evaluarea impactului asupra rnediului in context transfrontalier din 25 februarie 1991,
Espoo, qi alte tatate interna{ionale la care Republica Moldova gi Ucraina sint parli semnatare,
Ministerul Mediului a iniliat actualizarea componenlei nominale a Comisiei privind
utilizarea stabila qi proteclia bazinului fluviului Nistru, aprobatd prin Hotdrirea Guvernului nr.
34712018 qi modifiaarca punctului 4 din Hotdrirea Guvernului nr.3311995 privind misurile de
realizarc a Acordului intre Guvernul Republicii Moldova qi Guvernul Ucrainei cu privire la
folosirea in comun qi protecfia apelor de frontierd, in vederea asigurdrii coreldrii prevederilor cu
art.26 alin. (4) din Acordul de la Roma, semnat in20l2, carc prevede cd imputernicifii Pdrfilor
Contractante de punerea in aplicare a Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova qi
Guvernul Ucrainei cu privire la folosirea in comun qi protecJia apelor de frontierd din 23
nqiembrie 1994 exercita func{ia de loc}iitori ai copregedinlilor Comisiei ;i, in lipsa acestora din
urmd, indeplinesc func{iile lor.
Descrierea grudului de compatibilitate pentru proiectele care au cs scop armonizarea
lesislatiei nationale cu legislalia Uniunii Europene
Proiectul hotdririi Guvernului nu confine norme privind armonizarea legisla{iei nafionale
cu legislatia Uniunii Europene.
Principalele prevederi ale proiectului ;i eviden(ierea elementelor noi
Proiectul hotdririi de Guvern pentru modificarea unor hotdririi ale Guvernului prevede:
1. Actualizarea componenlei nominale a Pdrfii moldoveneqti a Comisiei privind
utilizarea stabild qi protecjia bazinului fluviului Nistru, aprobatd prin Hot[rirea Guvernului nr.
34712018, care este un organism de colaborare interstatald intre Republica Moldova Ei Ucraina
in domeniul protecfi ei, utilizdrii durabile gi dezvoltarii bazinului fluviului Nistru, instituitd in
baza Acordului intre Guvernul Republicii Moldova qi Cabinetul de Miniqtri ai Ucrainei privind
cglaborarea in domeniul protec{iei qi dezvoltdrii durabile a bazinului fluviului Nistru, semnat la
Roma la 29 noiembrie 2012, aprobat prin Hotdrirea Guvernului nr. 4212013.
Comisia este instituitd urmare a structurii agreate intre pdr{i, in numdr de 19 reprezentanfi
ai autoritalilor administraliei publice centrale Ei locale, institulii Etiin{ifice qi non-
guvernamentale cu tangenfd in domeniu.
in conformitate cu prevederil e art. 26 alin. (8) al Acordului, Comisia se intruneEte cel
prrlin odatd pe an. in necesitate, la solicitarea oricdreia dintre pdr{i, se organizeaz[ gedinfe
"urde
extraordinare ale Comisei, al cdror loc de desfrqurare se stabileqte de c6tre copreqedinii.
2. Modificarea punctului 4 din Hot[rirea Guvernului nr.3311995 privind m[surile de
re:alizare a Acordului intre Guvernul Republicn Moldova Ei Guvem
folosirea in comun Ei protec{ia apelor de frontierd in vederea asigurdrii coreldrii prevederilor
celor doud Acorduri.
Astfel, Acordul de la Roma, semnat in 2012,la art. 26 alin. (4) prevede ca imputernicilii
Pdrlilor Contractante de punere in aplicare a Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova ;i
Guvernul Ucrainei cu privire la folosirea in comun gi protec{ia apelor de frontierd, din 23
noiembrie 1994, exercitd func{ia de locliitori ai copreqedinfilor Comisiei qi, in lipsa acestora din
urm6, indeplinesc funcfiile lor.
in acest sens, imputernicit al Guvernului Republicii Moldova, respectiv, locfiitorul
copreqedintelui Pdrlii moldovene;ti a Comisie se desemneazd directorul adjunct al Agenfiei
,,Apele Moldovei". Modificarea propusd reiese din repartizarea atribufiilor funclionale in
conformitate cu Ordinul directorului Agen{iei,,Apele Moldovei" nr. 89-p din 30.06.2021.
F undamentar ea ec o n o m i c o- fi n a n ciar d
Modificarile propuse nu necesitd cheltuieli suplimentare din bugetul de stat.
Avizarea si consultarea pablicd a proiectulai
in conformitate cu pct. 233 subp. 6) al Regulamentului Guvernului, aprobat prin
Hotdrirea Guvernului nr. 610/2018, ftrd a fi supus examindrii in cadrul qedinfei secretarilor
generali de stat, prezentul proiect de hotdrire de Guvern se examineazd direct in qedinfa
Guvernului.

Ministru Iuliana CANTARAGIU

Ex: Ana Sirbu


022204 538