Sunteți pe pagina 1din 13

FIȘĂ SINTETICĂ DE (AUTO)EVALUARE

PENTRU ACORDAREA GRADAȚIEI DE MERIT – MAIȘTRI INSTRUCTORI / PROFESORI PENTRU INSTRUIRE PRACTICĂ
- sesiunea 2021 -

Numele și prenumele candidatului ____________________________________________________________________________________________


Funcția __________________________________ Unitatea de învățământ ____________________________________________________________
Specialitatea _________________________________________________ Gradul didactic ___________ Vechimea în învățământ _______________

Evaluare Evaluare Evaluare


Punctaj Anexa Autoevaluare Consiliu Comisie Comisie
Criteriile generale/subcriterii Consultativ Evaluare contestații
maxim pag.
Punctaj Punctaj Punctaj Punctaj Punctaj Punctaj Punctaj Punctaj
detaliat criteriu detaliat criteriu detaliat criteriu detaliat criteriu

1. Criteriul activităților complexe cu valoare instructiv - educativă - 90 puncte


a) Rezultate deosebite obținute în pregătirea elevilor, materializate în
progresul copiilor pe domenii de dezvoltare, înregistrate în Fișa de apreciere
a progresului elevilor, ca o confirmare a parcurgerii coerente și cu
consecvență a curriculumului în vigoare și a atingerii obiectivelor
/elementelor de competență menționate în acesta, rezultate deosebite
obținute în pregătirea elevilor materializate în progresul elevilor la clasă sau max.
în rezultate ale elevilor la clasă, la testări și examene naționale de sfârșit de 10 p
ciclu/rezultate obținute cu clasa și individual la disciplinele de specialitate
din învățământul tehnologic și vocațional, pe baza datelor statistice de la
nivelul unității de învățământ, ca o confirmare a atingerii obiectivelor
/competențelor specifice impuse de curriculumul școlar în vigoare, respectiv
rezultate deosebite in activități specifice de consiliere psihopedagogică și de

Fișă evaluare pentru concursul de acordare a gradației de merit – MAIȘTRI INSTRUCTORI / PROFESORI PENTRU INSTRUIRE PRACTICĂ
1
IȘJ Suceava, sesiunea 2021
Evaluare Evaluare Evaluare
Punctaj Anexa Autoevaluare Consiliu Comisie Comisie
Criteriile generale/subcriterii Consultativ Evaluare contestații
maxim pag.
Punctaj Punctaj Punctaj Punctaj Punctaj Punctaj Punctaj Punctaj
detaliat criteriu detaliat criteriu detaliat criteriu detaliat criteriu
management al vieții personale și al carierei în scopul îmbunătățirii
performanțelor școlare, de reducere a abandonului școlar și de creștere a
frecvenței elevilor la cursuri, în activități de facilitare a procesului de
incluziune școlară și în remedierea limbajului si comunicării cu impact în
integrarea școlară și socială a copilului
a.1. rezultate deosebite obținute în pregătirea elevilor în atingerea obiectivelor /
competențelor specifice impuse de curriculumul școlar materializate în progresul 1 p/caz/an
elevilor la clasă
a.2. rezultate deosebite obținute în pregătirea elevilor pentru examenul de certificare
1 p/caz/an
a calificării profesionale
a.3. programe de pregătire suplimentară pentru susținerea examenelor de certificare a
1 p/caz/an
calificării profesionale
a.4. elaborare de planuri individualizate de învățare pentru performanță sau remediale
0,5 p/caz/an
pentru progres școlar
a.5. rezultate deosebite în activități specifice de consiliere psihopedagogică și de
management al vieții personale și al carierei în scopul îmbunătățirii
performanțelor școlare, în activități de facilitare a procesului de incluziune 0,5 p/caz/an
școlară și în remedierea limbajului și comunicării cu impact în integrarea școlară
și socială a copilului
b) Rezultate deosebite obținute în pregătirea elevilor din categorii
dezavantajate (elevi cu cerințe educaționale speciale din învățământul
special, integrați în învățământul de masă, copii din familii monoparentale, max.
copii în plasament, copii crescuți de rude, copii din comunități 10 p
sărace/comunități izolate, părinți plecați în străinătate, copii școlarizați la
domiciliu sau în spital, copii cu HIV etc.)
b.1. rezultate deosebite obținute în pregătirea elevilor din categorii dezavantajate în
atingerea obiectivelor/competențelor specifice impuse de curriculumul școlar 2p/caz/an
materializate în progresul elevilor la clasă
b.2. elaborare de planuri individualizate/ de performanță sau remediale de învățare
2p/caz/an
pentru progres școlar în pregătirea elevilor din categorii dezavantajate
c) Inițierea și/sau aplicarea la clasă a unor metode, procedee și tehnici de
abordare a predării-învățării-evaluării inovative, preluate din cercetarea max.
educațională de profil, promovate în cadrul unor proiecte cu finanțare 10 p
externă (inclusiv schimburi de experiență sau mobilități), al unor proiecte la

Fișă evaluare pentru concursul de acordare a gradației de merit – MAIȘTRI INSTRUCTORI / PROFESORI PENTRU INSTRUIRE PRACTICĂ
2
IȘJ Suceava, sesiunea 2021
Evaluare Evaluare Evaluare
Punctaj Anexa Autoevaluare Consiliu Comisie Comisie
Criteriile generale/subcriterii Consultativ Evaluare contestații
maxim pag.
Punctaj Punctaj Punctaj Punctaj Punctaj Punctaj Punctaj Punctaj
detaliat criteriu detaliat criteriu detaliat criteriu detaliat criteriu
nivel județean (în parteneriat cu instituții de învățământ superior de profil
sau organizații neguvernamentale cu experiență relevantă în domeniu)
și/sau promovate de Ministerul Educației la nivel național, prin scrisorile
metodice, respectiv în activitatea de consiliere psihopedagogică/de
intervenție logopedică a unor metode, procedee și tehnici inovative
c.1. 3p/internațional
aplicarea unor metode, procedee și tehnici de predare inovatoare (se va preciza
2p/național
care sunt metodele, procedeele și tehnicile de predare inovatoare utilizate) 1p/județean
c.2. 3p/auxiliar
elaborare de auxiliare didactice / instrumente de lucru 1p/
instrument
c.3. utilizarea unor auxiliare curriculare inovatoare, preluate din cercetarea
1p/auxiliar
educațională de profil (se va preciza denumirea auxiliarelor de predare utilizate)
d) Performanțe dovedite în pregătirea elevilor distinși la olimpiade școlare
și/sau concursuri de profil corelat cu disciplina predată, materializate prin
obținerea premiilor I, II, III, mențiunilor/premiilor și mențiunilor speciale
max.
la etapa județeană și a municipiului București /sector /interjudețeană
10 p
/națională /internațională, incluse în programul de activități și în calendarul
inspectoratului școlar/Ministerului Educației și/sau pregătirea loturilor
olimpice de elevi.
d.1. rezultate obținute la faza națională a olimpiadelor și concursurilor școlare (cu
finanțare a ministerului) din calendarul specific al ministerului (Direcția 8p-loc I
7p-loc II
Generală Educație și Învățare pe tot Parcursul Vieții) la disciplina/disciplinele 6p-loc III
predate (sau interdisciplinar, incluzând disciplina/ disciplinele predate) pentru 5p-mențiune
care s-a depus dosarul
d.2. rezultate la faza județeană a olimpiadei și/sau la faza județeană / interjudețeană /
regională/zonală a concursurilor școlare (cu finanțare a ministerului) din 6p-loc I
5p-loc II
calendarul ministerului (Direcția Generală Educație și Învățare pe tot Parcursul 4p-loc III
Vieții) la disciplina /disciplinele predate (sau interdisciplinar, incluzând 3p-mențiune
disciplina /disciplinele predate) pentru care s-a depus dosarul
d.3. rezultate la faza națională/regională/ interjudețeană/ județeană / a concursurilor faza națională/
regională/
școlare (fără finanțare a ministerului) din calendarul specific al ministerului
interjudețeană/
(Direcția Generală Educație și Învățare pe tot Parcursul Vieții) 5p-loc I
4p-loc II
3p-locIII
2p-mențiune

Fișă evaluare pentru concursul de acordare a gradației de merit – MAIȘTRI INSTRUCTORI / PROFESORI PENTRU INSTRUIRE PRACTICĂ
3
IȘJ Suceava, sesiunea 2021
Evaluare Evaluare Evaluare
Punctaj Anexa Autoevaluare Consiliu Comisie Comisie
Criteriile generale/subcriterii Consultativ Evaluare contestații
maxim pag.
Punctaj Punctaj Punctaj Punctaj Punctaj Punctaj Punctaj Punctaj
detaliat criteriu detaliat criteriu detaliat criteriu detaliat criteriu
faza județeană
4p-loc I
3p-loc II
2p-locIII
1p-mențiune
d.4. rezultate la concursurile școlare din calendarul I.Ș.J /organizate de către 4p-loc I
3p-loc II
universități la disciplina /disciplinele predate (sau interdisciplinar, incluzând
2p-loc III
disciplina /disciplinele predate) pentru care s-a depus dosarul 1p-mențiune
e) Rezultate deosebite obținute în centrele de excelență, în centrele de resurse
pentru educație și dezvoltare, în centrele multifuncționale pentru educație
timpurie, certificate de inspectorul de specialitate /organizația
coordonatoare, și/sau rezultate deosebite obținute cu elevii cu cerințe max.
educaționale speciale și/sau tulburări de învățare, certificate de directorul 10 p
unității de învățământ/inspectorul de specialitate sau directorul centrului
județean de resurse și asistență educațională/Centrului Municipiului
București de Resurse și Asistență Educațională
e.1. activități desfășurate cu elevi cu cerințe educaționale speciale, certificate de
directorul unității de învățământ/inspectorul de specialitate/centrul județean de 2p /an
resurse și asistență educațională
e.2. activitate de profesor pregătitor al loturilor olimpice la nivel internațional 3p/ 2p/
/național /județean 1p /an
e.3. profesor însoțitor de lot olimpic la nivel internațional/național/județean 3p /2p/
0,5 p /an
f) Participarea, în calitate de membru al comisiei de evaluare/organizare, la
olimpiadele și concursurile de profil, etapele pe sector, județene, max.
interjudețene, naționale și internaționale incluse în programul de activități 8p
și în calendarul inspectoratului școlar/Ministerului Educației
f.1. membru al comisiei de evaluare/organizare la olimpiadele și concursurile școlare
la disciplina/disciplinele predate:
- fazele internaționale/naționale
- fazele interjudețene /județene 3p/2p/1p/
- fazele locale comisie
(se va puncta maximum pt. președinte/ președinte executiv/vicepreședinte/
secretar științific și jumătate din punctaj pentru membru/ membru în comisia
de organizare)

Fișă evaluare pentru concursul de acordare a gradației de merit – MAIȘTRI INSTRUCTORI / PROFESORI PENTRU INSTRUIRE PRACTICĂ
4
IȘJ Suceava, sesiunea 2021
Evaluare Evaluare Evaluare
Punctaj Anexa Autoevaluare Consiliu Comisie Comisie
Criteriile generale/subcriterii Consultativ Evaluare contestații
maxim pag.
Punctaj Punctaj Punctaj Punctaj Punctaj Punctaj Punctaj Punctaj
detaliat criteriu detaliat criteriu detaliat criteriu detaliat criteriu
f.2. membru al comisiei de evaluare/organizare la concursuri școlare din calendarul
activităților educative
- fazele internaționale/naționale
- fazele interjudețene /județene 1,5p/1p/ 0,5p/
- fazele locale comisie
(se va puncta maximum pt. președinte/ președinte executiv/vicepreședinte/
secretar științific și jumătate din punctaj pentru membru/ membru în comisia de
organizare
f.3. elaborare de subiecte pentru olimpiade și concursuri la disciplina/disciplinele
2p/1p/0,5p/
predate pentru fazele internațională/ națională/ județeană/locală (avizate de ISJ 0,25p/ subiect
Suceava /minister)
f.4. elaborarea instrumentelor de lucru pentru pregătirea elevilor capabili de
performanță la disciplina/disciplinele predate (se vor puncta doar profesorii care
0,5p/an
au realizat instrumente de lucru materializate în obținerea de rezultate la
olimpiade/concursuri școlare avizate de ISJ Suceava/minister)
f.5. coordonator/membru al grupurilor de lucru la nivel județean/național la 1p/
disciplina/disciplinele predate (avizate de ISJ Suceava/minister) activitate.
f.6. activități de voluntariat în organizarea olimpiadelor și concursurilor școlare la 0,25 p/
disciplina/disciplinele predate (avizate de ISJ Suceava/minister) activitate
f.7. activitatea în calitate de profesor asistent în desfășurare olimpiadelor/ 0,25 p/
concursurilor județene/interjudețene/naționale activitate
g) Implicare în activitatea de tratare diferențiată a elevilor din grupele/clasele
cu regim simultan/alternative educaționale și/sau în implementarea max.
activităților de învățare remedială 10 p

g.1. elaborare/implementare de programe remediale pe nivel de clasă/grupă


2p/1p
grupa/
clasă/an

g.2. manager de caz pentru elevii cu C.E.S (decizie director unitate de învățământ)
1p/ an

Fișă evaluare pentru concursul de acordare a gradației de merit – MAIȘTRI INSTRUCTORI / PROFESORI PENTRU INSTRUIRE PRACTICĂ
5
IȘJ Suceava, sesiunea 2021
Evaluare Evaluare Evaluare
Punctaj Anexa Autoevaluare Consiliu Comisie Comisie
Criteriile generale/subcriterii Consultativ Evaluare contestații
maxim pag.
Punctaj Punctaj Punctaj Punctaj Punctaj Punctaj Punctaj Punctaj
detaliat criteriu detaliat criteriu detaliat criteriu detaliat criteriu
g.3. planuri de intervenție personalizată pentru elevii cu C.E.S, avizate de CJRAE sau
inspectorul de specialitate
1p/elev/an

h) Implementarea unor proiecte educaționale inovatoare, recunoscute și


aprobate la nivel local /județean /interjudețean /național /internațional (în
domenii precum: educație parentală, educație ecologică, educație pentru
sănătate, educație financiară, educație emoțională, educație incluzivă, max.
educație interculturală, educație pentru mișcare etc.) și/sau implicarea în 10 p
implementarea programului "Școala după școală" ca activitate
neremunerată, respectiv a programului "A doua șansă"
h.1. La nivel internațional/național/interjudețean 4p/3p/2p/
proiect
h.2. La nivel județean/local 1,5p/1p/
proiect
i) Participarea, în calitate de autor/coautor, la elaborarea de manuale școlare
aprobate de Ministerul Educației, sau la traducerea de manuale școlare din
limba română într-o limbă a unei minorități naționale, care are învățământ
cu predare în limba maternă sau la conceperea unor resurse educaționale max.
deschise/auxiliare curriculare pentru disciplinele de studiu/mijloace de 12 p
învățământ, oferite gratuit pentru a asigura accesul elevilor, profesorilor și
părinților la materiale educaționale de calitate *
i.1. Autor/coautor, la elaborarea de manuale școlare aprobate de Ministerul Educației
10 p/
(câte 10 puncte/număr de autori pentru personalul didactic de predare/fiecare manual
manual școlar elaborat în calitate de autor/coautor)
i.2. Autor/coautor al unui proiect de manual școlar OM 5645/2017 10 p/
(câte 10 puncte/număr de autori pentru personalul didactic de predare/fiecare proiect de
manual
manual școlar elaborat în calitate de autor/coautor)
i.3. Traducerea de manuale școlare din limba română într-o limbă a unei minorități
6 p/ manual
naționale
i.4. Elaborarea de auxiliare curriculare
(câte 4 puncte/număr de autori pentru personalul didactic de predare pentru 4p
fiecare auxiliar curricular la elaborarea căruia a participat)

Fișă evaluare pentru concursul de acordare a gradației de merit – MAIȘTRI INSTRUCTORI / PROFESORI PENTRU INSTRUIRE PRACTICĂ
6
IȘJ Suceava, sesiunea 2021
Evaluare Evaluare Evaluare
Punctaj Anexa Autoevaluare Consiliu Comisie Comisie
Criteriile generale/subcriterii Consultativ Evaluare contestații
maxim pag.
Punctaj Punctaj Punctaj Punctaj Punctaj Punctaj Punctaj Punctaj
detaliat criteriu detaliat criteriu detaliat criteriu detaliat criteriu
i.5. Resursă educațională publicată în format electronic pe platforme educaționale
destinate elevilor/mijloace de învățământ
(câte 5 puncte/număr de autori pentru personalul didactic de predare pentru 5p
fiecare resursă educațională publicată în format electronic pe platforme
educaționale destinate elevilor la elaborarea căreia a participat)

2. Criteriul privind performante deosebite în inovarea didactică/management educațional - 40 puncte


a) Contribuție la implementarea reformei curriculare la nivel național prin
elaborarea/participarea la elaborarea de programe școlare, regulamente, max.
metodologii, proceduri, studii/cercetări în domeniu, la nivel național 5p

a.1. contribuții la elaborarea de programe școlare, regulamente, metodologii,


studii/cercetări în domeniu, avizate de Ministerul Educației 3 p / document

a.2. contribuții la elaborarea de proceduri operaționale în domeniu, avizate de 1,5 p/


Ministerul Educației document

b) Elaborarea/participarea la elaborarea de programe școlare (inclusiv cele


pentru discipline opționale noi), proceduri, studii/cercetări în domeniu, la max.
nivel județean și local 2p

b.1. contribuții la elaborarea de programe școlare, regulamente, metodologii,


studii/cercetări în domeniu, avizate de I.Ș.J. Suceava 1 p/ document

b.2. contribuții la elaborarea de proceduri operaționale în domeniu, avizate de I.Ș.J. 0,5 p/


Suceava sau la nivelul școlii procedură

b.3. contribuții la elaborarea de programe școlare pentru Curriculum în Dezvoltare 0,5 p/


Locală, însoțite de suportul de curs, avizate de I.Ș.J. Suceava programă
c) Elaborarea/participarea la elaborarea de îndrumătoare/ghiduri metodice,
suporturi de curs avizate de inspectoratul școlar sau de Ministerul max.
Educației, articole în reviste/publicații de specialitate, înregistrate cu 5p
ISBN/ISSN
c.1. elaborarea de îndrumătoare/ghiduri metodice, suporturi de curs avizate de 2p/
inspectoratul școlar sau de Ministerul Educației document
c.2. participarea la elaborarea de îndrumătoare/ghiduri metodice, suporturi de curs 1p/
avizate de inspectoratul școlar sau de Ministerul Educației document

Fișă evaluare pentru concursul de acordare a gradației de merit – MAIȘTRI INSTRUCTORI / PROFESORI PENTRU INSTRUIRE PRACTICĂ
7
IȘJ Suceava, sesiunea 2021
Evaluare Evaluare Evaluare
Punctaj Anexa Autoevaluare Consiliu Comisie Comisie
Criteriile generale/subcriterii Consultativ Evaluare contestații
maxim pag.
Punctaj Punctaj Punctaj Punctaj Punctaj Punctaj Punctaj Punctaj
detaliat criteriu detaliat criteriu detaliat criteriu detaliat criteriu
c.3. elaborarea de articole în reviste/publicații de specialitate, înregistrate cu ISBN / 2p/
ISSN document
c.4. participarea la elaborarea de articole în reviste /publicații de specialitate, 1p/
înregistrate cu ISBN /ISSN document
d) Realizarea/participarea la realizarea de softuri educaționale în specialitate,
max.
platforme de e-learning pentru susținerea progresului școlar, avizate de
4p
Ministerul Educației
d.1. realizarea de softuri educaționale în specialitate, platforme de e-learning pentru 4 p/
soft/
susținerea progresului școlar, avizate de Ministerul Educației
platformă
d.2. participarea la realizarea de softuri educaționale în specialitate, platforme de e- 3p/
soft/
learning pentru susținerea progresului școlar, avizate de Ministerul Educației
platformă
e) Activitatea de mentorat, de formator în formarea continuă a personalului
din învățământ, activitatea susținută în cadrul cercurilor pedagogice în max.
vederea promovării accesului la o educație de calitate pentru toți (se 5p
punctează programele de formare și mentorat care răspund cerinței)
e.1. activitatea de mentorat 2p/
activitate
e.2. activitatea de formator în formarea continuă a personalului din învățământ 2p/
activitate
e.3. activitatea susținută în cadrul cercurilor pedagogice în vederea promovării 1p/
accesului la o educație de calitate pentru toți activitate
f) Activitatea în cadrul comisiilor de etică, comisii paritare/de dialog social,
comisii de evaluare și asigurare a calității în educație, comisii de sănătate și
securitate în muncă, comisii PSI și situații de urgență, activitate în calitate
de membru în comisiile de ocupare a posturilor didactice vacante la nivel
județean/al municipiului București, activitatea de coordonator al centrului
județean de asistență psihopedagogică (CJAP)/centrul logopedic interșcolar max.
(CLI), activitate în organismele de conducere ale organizațiilor sindicale 4p
afiliate federațiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate
învățământ preuniversitar/semnatare ale contractului colectiv de muncă la
nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar, precum și în cadrul
asociațiilor profesionale ale cadrelor didactice la nivel local /județean
/național /internațional

Fișă evaluare pentru concursul de acordare a gradației de merit – MAIȘTRI INSTRUCTORI / PROFESORI PENTRU INSTRUIRE PRACTICĂ
8
IȘJ Suceava, sesiunea 2021
Evaluare Evaluare Evaluare
Punctaj Anexa Autoevaluare Consiliu Comisie Comisie
Criteriile generale/subcriterii Consultativ Evaluare contestații
maxim pag.
Punctaj Punctaj Punctaj Punctaj Punctaj Punctaj Punctaj Punctaj
detaliat criteriu detaliat criteriu detaliat criteriu detaliat criteriu
f.1 responsabil comisie (CEAC, CA, SCIM, comisie metodică, consilier educativ
1 p/an
etc.)
f.2 membru comisie (CEAC, CA, SCIM, comisie metodică, consilier educativ etc.) 0,50 p/an

g) Activitatea de metodist, membru în consiliul consultativ de specialitate de la


nivelul inspectoratului școlar, coordonator de cerc pedagogic, certificată, max.
după caz, de inspectorul de specialitate şi de inspectorul școlar general sau 4p
de director
g.1. activitate de metodist 0,50 p/an

g.2. activitate de membru în consiliul consultativ de specialitate de la nivelul


0,50 p/an
inspectoratului școlar
g.3. activitate de coordonator de cerc pedagogic 0,50 p/an

h) Activitate desfășurată, la solicitarea Ministerului Educației, în cadrul


Comisiei Naționale de Specialitate, al unor comisii tehnice/grupuri de lucru
pentru elaborarea unor acte normative/administrative sau al unor comisii
de evaluare constituite la nivel național/al Ministerului Educației, în calitate
de reprezentant desemnat de către comisiile naționale de organizare și max.
desfășurare a examenelor naționale, activitatea de evaluator de manuale 10 p
școlare/auxiliare didactice/mijloace de învățământ/resurse educaționale
deschise/portofolii pentru Corpul Național de Experți în Management
Educațional, activitate în calitate de membru al Corpului de Experți al
Corpului de Control din Ministerul Educației
h.1. activitatea în cadrul Comisiei Naționale de Specialitate, la solicitarea
2p/an
Ministerului Educației
h.2. activitatea în cadrul unor comisii tehnice/grupuri de lucru/ comisii de evaluare la 2p/an
nivel național
h.3. activitatea în cadrul comisiilor naționale de evaluarea și desfășurare a 2p/an
examenelor naționale
h.4. activitatea de evaluator de manuale școlare/auxiliare didactice/mijloace de 2p/an
învățământ /R.E.D / portofolii C.N.E.M.E.
i) Participarea cu comunicări la simpozioane, conferințe zonale, județene,
max.
naționale și/sau internaționale, cursuri de perfecționare în domeniu sau în
1p
management educațional, dovedite prin documente oficiale ale manifestării

Fișă evaluare pentru concursul de acordare a gradației de merit – MAIȘTRI INSTRUCTORI / PROFESORI PENTRU INSTRUIRE PRACTICĂ
9
IȘJ Suceava, sesiunea 2021
Evaluare Evaluare Evaluare
Punctaj Anexa Autoevaluare Consiliu Comisie Comisie
Criteriile generale/subcriterii Consultativ Evaluare contestații
maxim pag.
Punctaj Punctaj Punctaj Punctaj Punctaj Punctaj Punctaj Punctaj
detaliat criteriu detaliat criteriu detaliat criteriu detaliat criteriu
și care demonstrează performanțele deosebite ale cadrului didactic în
inovarea didactică
i.1. participarea cu comunicări la simpozioane, conferințe zonale, județene, naționale 0,25 p/
și/sau internaționale activitate
i.2. participarea la cursuri de perfecționare în domeniu sau în management
0,25 p/
educațional, dovedite prin documente oficiale ale manifestării și care activitate
demonstrează performanțele deosebite ale cadrului didactic în inovarea didactică
3. Criteriul privind activitățile extracurriculare și implicarea în proiecte (inclusiv proiecte cu finanțare europeană nerambursabilă: Erasmus+, POSDRU, POCU,
transfrontaliere, Banca Mondială și altele similare)/programe de formare profesională - 15 puncte
a) Implementare/coordonare/participare la proiecte/programe de formare max.
profesională** 5p
a.1. implementare/coordonare de proiecte/programe de formare profesională 2p/
(maximum 5 puncte) proiect
a.2. participare la proiecte/programe de formare profesională (maximum 3 puncte) 1p/
proiect
b) Implementare/coordonare/participare la proiecte zonale, județene, naționale
sau internaționale care vizează domeniul activităților extrașcolare și care
sunt relevante din perspectiva prevenirii și combaterii abandonului școlar și max.
a părăsirii timpurii a școlii sau pentru dezvoltarea personală a 5p
preșcolarilor/elevilor profesională***
b.1. implementare/coordonare de proiecte zonale, județene, naționale sau
internaționale (maximum 5 puncte); 2p/3p/4p/5p

b.2. participarea la proiecte zonale, județene, naționale sau internaționale (maximum


3 puncte) 0,5p/1p/1,5p/2p

c) Participarea la activități de voluntariat, inclusiv participarea la activitățile


din cadrul Strategiei naționale de acțiune comunitară, îndrumarea de
formațiuni /ansambluri de elevi cu activități în domeniul artistic max. 3 p
/programare /modelare /robotică, performanțe dovedite în pregătirea 1p/activitate
elevilor la concursuri cultural-artistice, tehnico-ştiinţifice și sportive etc.
d) Inițierea /organizarea/participarea la schimburi de experiență cu alte unități max. 2 p
de învățământ, rețele sau proiecte interșcolare 1p/activitate

Fișă evaluare pentru concursul de acordare a gradației de merit – MAIȘTRI INSTRUCTORI / PROFESORI PENTRU INSTRUIRE PRACTICĂ
10
IȘJ Suceava, sesiunea 2021
Evaluare Evaluare Evaluare
Punctaj Anexa Autoevaluare Consiliu Comisie Comisie
Criteriile generale/subcriterii Consultativ Evaluare contestații
maxim pag.
Punctaj Punctaj Punctaj Punctaj Punctaj Punctaj Punctaj Punctaj
detaliat criteriu detaliat criteriu detaliat criteriu detaliat criteriu
4. Criteriul privind contribuția la dezvoltarea instituțională - 5 puncte

a) Atragerea de fonduri europene în cadrul unor proiecte cu finanțare


europeană nerambursabilă (Erasmus+, POSDRU, POCU, transfrontaliere,
Banca Mondială și altele similare), de alte finanțări extrabugetare pentru max.
unitatea de învățământ, centre de documentare și informare, laboratoare 2p
etc., având ca efect creșterea calității activității instituționale și a procesului 0,5p/activitate
de predare-învățare-evaluare, încadrarea în bugetul alocat calculat conform
formulei de finanțare
b) Existența unui progres semnificativ în privința dotării spațiilor unității de
învățământ, a mijloacelor de învățământ și a altor resurse educaționale, max.
conform nevoilor comunității școlare (beneficiari ai educației, cadre 2p
didactice și personal administrativ) și țintelor de dezvoltare stabilite prin 0,5p/activitate
proiectul de dezvoltare instituțională
c) Participare și implicare în activitatea comisiilor și consiliilor la nivel de
unitate /instituție /local /județean /național, precum și/sau în realizarea de max.
parteneriate instituționale în concordanță cu nevoile comunității școlare și 1p
cu țintele stabilite, cu efecte pozitive în domeniul incluziunii sociale și
dezvoltării durabile, inclusiv în calitate de observator 0,5p/comisie

PUNCTAJ TOTAL 150 p

Fișă evaluare pentru concursul de acordare a gradației de merit – MAIȘTRI INSTRUCTORI / PROFESORI PENTRU INSTRUIRE PRACTICĂ
11
IȘJ Suceava, sesiunea 2021
Autoevaluare:
Data ..............................
Semnătura candidatului .......................................................... Evaluare IȘJ Suceava:
Data ..............................
Inspector școlar /membru Consiliu Consultativ al disciplinei/metodist:
.....................................................................................................................................
Președintele comisiei de evaluare,
.....................................................................................................................................

Data ..............................
Comisia de contestații:
Președintele comisiei de contestații,
…………….………………………………………………………….......

Fișă evaluare pentru concursul de acordare a gradației de merit – MAIȘTRI INSTRUCTORI / PROFESORI PENTRU INSTRUIRE PRACTICĂ
12
IȘJ Suceava, sesiunea 2021
Notă:
1. documentele doveditoare sunt valabile pentru perioada 01.09.2015 - 31.08.2020;
2. documentele vor fi ordonate conform grilei, numerotate pe fiecare pagină și consemnate în opisul întocmit în două exemplare;
3. pe fiecare document, candidatul va consemna criteriul și subcriteriul dovedit (ex. 1 a). 1 b) etc. );
4. în coloana ”Anexa pagină” se vor indica pagina/paginile (de la… până la…) corespunzătoare documentelor doveditoare ale îndeplinirii criteriului/
subcriteriului respectiv;
5. dosarul va cuprinde pe suport electronic (CD, DVD, Stick), în format editabil, raportul motivat, întocmit cu respectarea Anexei 3 din Metodologie,
conform modelului atașat fișei de (auto)evaluare specific;
6. modificarea structurii fișei de (auto)evaluare (criterii, subcriterii, punctaje) duce la respingere dosarului.8. modificarea structurii fișei (criterii, subcriterii,
punctaje) de (auto)evaluare duce la respingere dosarului.

Fișă evaluare pentru concursul de acordare a gradației de merit – MAIȘTRI INSTRUCTORI / PROFESORI PENTRU INSTRUIRE PRACTICĂ
13
IȘJ Suceava, sesiunea 2021

S-ar putea să vă placă și