Sunteți pe pagina 1din 14

FIȘĂ DE SINTETICĂ DE (AUTO)EVALUARE

PENTRU CADRELE DIDACTICE DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL GIMNAZIAL, LICEAL, PROFESIONAL, POSTLICEAL


sesiunea 2021

Numele și prenumele candidatului ________________________________________________________________________________________


Funcția ______________________________ Unitatea de învățământ ____________________________________________________________
Specialitatea __________________________________ Gradul didactic ___________ Vechimea în învățământ ________________________

Evaluare Evaluare Evaluare


Punctaj Anexa Autoevaluare Consiliu Comisie Comisie
Criteriile generale/subcriterii
maxim pag. Consultativ Evaluare contestații
Punctaj Punctaj Punctaj Punctaj Punctaj Punctaj Punctaj Punctaj
detaliat criteriu detaliat criteriu detaliat criteriu detaliat criteriu

1. Criteriul activităților complexe cu valoare instructiv - educativă - 90 puncte


a) Rezultate deosebite obținute în pregătirea elevilor,
materializate în progresul copiilor pe domenii de dezvoltare,
înregistrate în Fișa de apreciere a progresului elevilor, ca o
confirmare a parcurgerii coerente și cu consecvență a
curriculumului în vigoare și a atingerii
obiectivelor/elementelor de competență menționate în
acesta, rezultate deosebite obținute în pregătirea elevilor
materializate în progresul la clasă sau în rezultate ale max.
elevilor la clasă, la testări și examene naționale de sfârșit de 10 p
ciclu/rezultate obținute cu clasa și individual la disciplinele
de specialitate din învățământul tehnologic și vocațional, pe
baza datelor statistice de la nivelul unității de învățământ,
ca o confirmare a atingerii obiectivelor/competențelor
specifice impuse de curriculumul școlar în vigoare, respectiv
rezultate deosebite în activități specifice de consiliere
psihopedagogică și de management al vieții personale și al
carierei în scopul îmbunătățirii performanțelor școlare, de

Fișă evaluare pentru concursul de acordare a gradației de merit – cadre didactice din învățământul gimnazial, liceal, profesional, postliceal
1
IȘJ Suceava, sesiunea 2021
Evaluare Evaluare Evaluare
Punctaj Anexa Autoevaluare Consiliu Comisie Comisie
Criteriile generale/subcriterii
maxim pag. Consultativ Evaluare contestații
Punctaj Punctaj Punctaj Punctaj Punctaj Punctaj Punctaj Punctaj
detaliat criteriu detaliat criteriu detaliat criteriu detaliat criteriu
reducere a abandonului școlar și de creștere a frecvenței
elevilor la cursuri, în activități de facilitare a procesului de
incluziune școlară și în remedierea limbajului și comunicării
cu impact în integrarea școlară și socială a copilului
a.1. rezultate deosebite obținute în pregătirea elevilor în atingerea
obiectivelor / a elementelor de competență impuse de 1 p/caz/an
curriculumul școlar materializate în progresul elevilor la clasă
a.2. rezultate deosebite obținute în pregătirea elevilor la bacalaureat
/evaluare națională pentru clasele a VIII, respectiv a VI-a/
certificarea calificării profesionale / rezultate obținute la testele
de aptitudini pentru învățământul vocațional/bilingv/intensiv
1 p/caz/an
(materializate inclusiv prin obținerea de certificate lingvistice
cu recunoaștere internațională - CAMBRIDGE, IELTS, PET,
FCE, CAE, TOEFL, DELF, DALF, DELE etc. și certificate IT
- ECDL, CISCO, MICROSOFT, CERTIPRO etc.)
a.3. programe de pregătire suplimentară pentru susținerea
examenelor naționale/ a testelor de aptitudini pentru 1 p/caz/an
învățământul vocațional/bilingv/intensiv/militar
a.4. elaborare de planuri individualizate de învățare pentru
0,5 p/caz/an
performanță sau remediale pentru progres școlar
a.5. rezultate deosebite în activități specifice de consiliere
psihopedagogică și de management al vieții personale și al
carierei în scopul îmbunătățirii performanțelor școlare, în
0,5 p/caz/an
activități de facilitare a procesului de incluziune școlară și în
remedierea limbajului și a comunicării cu impact în integrarea
școlară și socială a copilului
b) Rezultate deosebite obținute în pregătirea elevilor din
categorii dezavantajate (elevi cu cerințe educaționale
speciale din învățământul special, integrați în învățământul
max.
de masă, copii din familii monoparentale, copii în
10 p
plasament, copii crescuți de rude, copii din comunități
sărace/ comunități izolate, părinți plecați în străinătate,
copii școlarizați la domiciliu sau în spital, copii cu HIV etc.)
b.1. rezultate deosebite obținute în pregătirea elevilor din categorii
dezavantajate în atingerea obiectivelor/competențelor specifice 2p/caz/an
impuse de curriculumul școlar materializate în progresul

Fișă evaluare pentru concursul de acordare a gradației de merit – cadre didactice din învățământul gimnazial, liceal, profesional, postliceal
2
IȘJ Suceava, sesiunea 2021
Evaluare Evaluare Evaluare
Punctaj Anexa Autoevaluare Consiliu Comisie Comisie
Criteriile generale/subcriterii
maxim pag. Consultativ Evaluare contestații
Punctaj Punctaj Punctaj Punctaj Punctaj Punctaj Punctaj Punctaj
detaliat criteriu detaliat criteriu detaliat criteriu detaliat criteriu
elevilor la clasă

b.2. elaborare de planuri individualizate/ de performanță sau


2p/caz/an
remediale de învățare pentru progres școlar
c) Inițierea și/sau aplicarea la clasă a unor metode, procedee și
tehnici de abordare a predării-învățării-evaluării inovative,
preluate din cercetarea educațională de profil, promovate în
cadrul unor proiecte cu finanțare externă (inclusiv
schimburi de experiență sau mobilități), al unor proiecte la
nivel județean (în parteneriat cu instituții de învățământ max.
superior de profil sau organizații neguvernamentale cu 10 p
experiență relevantă în domeniu) și/sau promovate de
Ministerul Educației la nivel național, prin scrisorile
metodice, respectiv în activitatea de consiliere
psihopedagogică/ de intervenție logopedică a unor metode,
procedee și tehnici inovative
c.1. aplicarea unor metode, procedee și tehnici de predare inovatoare 3p/
(se va preciza care sunt metodele, procedeele și tehnicile de internațional
predare inovatoare utilizate) 2p/național
1p/județean
c.2. elaborare de auxiliare didactice / instrumente de lucru 3p/auxiliar
1p/
instrument
c.3. utilizarea unor auxiliare curriculare inovatoare, preluate din
cercetarea educațională de profil (se va preciza denumirea 1p/auxiliar
auxiliarelor de predare utilizate)
d) Performanțe dovedite în pregătirea elevilor distinși la
olimpiade școlare și/sau concursuri de profil corelat cu
disciplina predată, materializate prin obținerea premiilor I,
II, III, mențiunilor/premiilor și mențiunilor speciale la etapa
max.
județeană și a municipiului București/ sector/
10 p
interjudețeană/ națională/ internațională, incluse în
programul de activități și în calendarul inspectoratului
școlar/ Ministerul Educației și/sau pregătirea loturilor
olimpice de elevi
d.1. rezultate obținute la etapa internațională a olimpiadelor/ 10 p-premiu/
concursurilor școlare din calendarul specific al ministerului la mențiune
Fișă evaluare pentru concursul de acordare a gradației de merit – cadre didactice din învățământul gimnazial, liceal, profesional, postliceal
3
IȘJ Suceava, sesiunea 2021
Evaluare Evaluare Evaluare
Punctaj Anexa Autoevaluare Consiliu Comisie Comisie
Criteriile generale/subcriterii
maxim pag. Consultativ Evaluare contestații
Punctaj Punctaj Punctaj Punctaj Punctaj Punctaj Punctaj Punctaj
detaliat criteriu detaliat criteriu detaliat criteriu detaliat criteriu
disciplina/disciplinele predate (sau interdisciplinar, incluzând
disciplina/disciplinele predate) pentru care s-a depus dosarul.
d.2. rezultate obținute la faza națională a olimpiadelor și
concursurilor școlare (cu finanțare a ministerului) din calendarul 8p-loc I
specific al ministerului (Direcția Generală Educație și Învățare 7p-loc II
pe tot Parcursul Vieții)la disciplina/disciplinele predate (sau 6p-loc III
interdisciplinar, incluzând disciplina/ disciplinele predate) 5p-mențiune
pentru care s-a depus dosarul
d.3. rezultate la faza județeană a olimpiadei și/sau la faza județeană /
interjudețeană/ regională/ zonală a concursurilor școlare (cu 6p-loc I
finanțare a ministerului) din calendarul ministerului (Direcția 5p-loc II
Generală Educație și Învățare pe tot Parcursul Vieții)la 4p-loc III
disciplina /disciplinele predate (sau interdisciplinar, incluzând 3p-mențiune
disciplina /disciplinele predate) pentru care s-a depus dosarul
d.4. rezultate la faza națională/regională/ interjudețeană/ județeană / faza
a concursurilor școlare (fără finanțare a ministerului) din națională/
calendarul specific al ministerului (Direcția Generală Educație regională/
și Învățare pe tot Parcursul Vieții) interjudețeană
5p-loc I
4p-loc II
3p-locIII
2p-mențiune
faza
județeană
4p-loc I
3p-loc II
2p-locIII
1p-mențiune
d.5. rezultate la concursurile școlare din calendarul I.Ș.J/ 4p-loc I
organizate de către universități la disciplina /disciplinele 3p-loc II
predate (sau interdisciplinar, incluzând disciplina /disciplinele 2p-loc III
predate) pentru care s-a depus dosarul 1p-mențiune
e) Rezultatele deosebite obținute în centrele de excelență, în
centrele de resurse pentru educație și dezvoltare, în centrele max.
multifuncționale pentru educație timpurie, certificate de 10 p
inspectorul de specialitate/organizația coordonatoare și/sau

Fișă evaluare pentru concursul de acordare a gradației de merit – cadre didactice din învățământul gimnazial, liceal, profesional, postliceal
4
IȘJ Suceava, sesiunea 2021
Evaluare Evaluare Evaluare
Punctaj Anexa Autoevaluare Consiliu Comisie Comisie
Criteriile generale/subcriterii
maxim pag. Consultativ Evaluare contestații
Punctaj Punctaj Punctaj Punctaj Punctaj Punctaj Punctaj Punctaj
detaliat criteriu detaliat criteriu detaliat criteriu detaliat criteriu
rezultate deosebite obținute cu elevii cu cerințe educaționale
speciale și/sau tulburări de învățare, certificate de directorul
unității de învățământ/inspectorul de specialitate sau
directorul Centrului Județean de Resurse și Asistență
Educațională/ Centrului Municipiului București de Resurse
și Asistență Educațională
e.1. coordonator disciplină/nivel de studii în cadrul grupelor de
3p /an
pregătire a tinerilor pentru performanță la nivelul ISJ Suceava
e.2. profesor lector–în cadrul grupelor de pregătire a tinerilor pentru
2p /an
performanță organizate la nivelul ISJ Suceava
e.3. activități desfășurate cu elevi cu cerințe educaționale speciale,
certificate de directorul unității de învățământ/inspectorul de
2p /an
specialitate/directorul Centrul Județean de Resurse și Asistență
Educațională
e.4. activitate de profesor pregătitor al loturilor olimpice la nivel 3p/ 2p/
internațional/național/județean 1p /an
e.5. profesor însoțitor de lot olimpic la nivel 3p /2p/
internațional/național/județean 0,5 p /an
f) Participarea, în calitate de membru al comisiei de
evaluare/organizare, la olimpiadele și concursurile de profil,
max.
etapele pe sector, județene, interjudețene, naționale și
8p
internaționale incluse în programul de activități și în
calendarul inspectoratului școlar/ Ministerul Educației.
f.1. membru al comisiei de evaluare/organizare la olimpiadele și
concursurile școlare la disciplina/disciplinele predate:
- fazele internaționale/naționale
- fazele interjudețene /județene 3p/2p/1p/
- fazele locale comisie
(se va puncta maximum pt. președinte/ președinte
executiv/vicepreședinte/ secretar științific și jumătate din
punctaj pentru membru/ membru în comisia de organizare)
f.2. membru al comisiei de evaluare/organizare la concursuri școlare
din calendarul activităților educative 1,5p/1p/
- fazele internaționale/naționale 0,5p/
- fazele interjudețene /județene comisie
- fazele locale

Fișă evaluare pentru concursul de acordare a gradației de merit – cadre didactice din învățământul gimnazial, liceal, profesional, postliceal
5
IȘJ Suceava, sesiunea 2021
Evaluare Evaluare Evaluare
Punctaj Anexa Autoevaluare Consiliu Comisie Comisie
Criteriile generale/subcriterii
maxim pag. Consultativ Evaluare contestații
Punctaj Punctaj Punctaj Punctaj Punctaj Punctaj Punctaj Punctaj
detaliat criteriu detaliat criteriu detaliat criteriu detaliat criteriu
(se va puncta maximum pt. președinte/ președinte
executiv/vicepreședinte/ secretar științific și jumătate din
punctaj pentru membru/ membru în comisia de organizare
f.3. elaborare de subiecte pentru olimpiade și concursuri la 2p/1p/0,5p/
disciplina/disciplinele predate pentru fazele internațională/ 0,25p/
națională/ județeană/locală (avizate de ISJ Suceava/minister) subiect
f.4. elaborarea instrumentelor de lucru pentru pregătirea elevilor
capabili de performanță la disciplina/disciplinele predate (se vor
puncta doar profesorii care au realizat instrumente de lucru 0,5p/an
materializate în obținerea de rezultate la olimpiade/concursuri
școlare avizate de ISJ Suceava/minister)
f.5. coordonator/membru al grupurilor de lucru la nivel
1p/
județean/național la disciplina/disciplinele predate (avizate de
activitate
ISJ Suceava/minister)
f.6. activități de voluntariat în organizarea olimpiadelor și a
0,25 p/
concursurilor școlare la disciplina/disciplinele predate (avizate
activitate
de ISJ Suceava/minister)
f.7. activitatea în calitate de profesor asistent în desfășurarea
0,25 p/
olimpiadelor/ concursurilor pentru fazele județene/
activitate
interjudețene/ naționale/ internaționale
g) Implicare în activitatea de tratare diferențiată a elevilor din
grupele/ clasele cu regim simultan/alternative educaționale max.
și/sau în implementarea activităților de învățare remedială 10 p

g.1. elaborare/ implementare de programe/ proiecte/ parteneriate 2p/1p


specifice grupelor/ claselor cu regim simultan/ alternative clasă/
educaționale grupă/an
g.2. planuri de intervenție personalizată pentru elevii din
grupele/clasele cu regim simultan/alternative educaționale 1p/elev/an

g.3. elaborare/implementare de programe remediale pe nivel de 2p/1p


clasă/grupă clasă/
grupă/an
g.4. manager de caz pentru elevii cu C.E.S (decizie director unitate
de învățământ) 1p/ an

Fișă evaluare pentru concursul de acordare a gradației de merit – cadre didactice din învățământul gimnazial, liceal, profesional, postliceal
6
IȘJ Suceava, sesiunea 2021
Evaluare Evaluare Evaluare
Punctaj Anexa Autoevaluare Consiliu Comisie Comisie
Criteriile generale/subcriterii
maxim pag. Consultativ Evaluare contestații
Punctaj Punctaj Punctaj Punctaj Punctaj Punctaj Punctaj Punctaj
detaliat criteriu detaliat criteriu detaliat criteriu detaliat criteriu
g.5. planuri de intervenție personalizată pentru elevii cu C.E.S,
avizate de CJRAE sau inspectorul de specialitate 1p/elev/an

h) Implementarea unor proiecte educaționale inovatoare,


recunoscute și aprobate la nivel local/ județean/
interjudețean/ național/ internațional (în domenii precum:
educație parentală, educație ecologică, educație pentru
sănătate, educație financiară, educație emoțională, educație max.
incluzivă, educație interculturală, educație pentru mișcare, 10 p
etc.) și/sau implicarea în implementarea programului
„Școala după școală” ca activitate neremunerată, respectiv a
programului „A doua șansă”
h.1. La nivel internațional/național/interjudețean 4p/3p/2p/
proiect
h.2. La nivel județean/local 1,5p/1p/
proiect
i) Participarea, în calitate de autor/coautor, la elaborarea de
manuale școlare aprobate de Ministerul Educației, sau la
traducerea de manuale școlare din limba română într-o
limbă a minorității naționale, care are învățământ cu
predare în limba maternă, sau la conceperea unor resurse max.
educaționale deschise/auxiliare curriculare pentru 12 p
disciplinele de studiu/mijloace de învățământ, oferite gratuit
pentru a asigura accesul elevilor, profesorilor și părinților la
materiale educaționale de calitate*
i.1. Autor/coautor, la elaborarea de manuale școlare aprobate de
Ministerul Educației 10 p
(câte 10 puncte/număr de autori pentru personalul didactic de manual
predare/fiecare manual școlar elaborat în calitate de
autor/coautor)
i.2. Autor/coautor un proiect de manual școlar OM 5645/2017
10 p
(câte 10 puncte/număr de autori pentru personalul didactic de proiect de
predare/fiecare manual școlar elaborat în calitate de manual
autor/coautor)

Fișă evaluare pentru concursul de acordare a gradației de merit – cadre didactice din învățământul gimnazial, liceal, profesional, postliceal
7
IȘJ Suceava, sesiunea 2021
Evaluare Evaluare Evaluare
Punctaj Anexa Autoevaluare Consiliu Comisie Comisie
Criteriile generale/subcriterii
maxim pag. Consultativ Evaluare contestații
Punctaj Punctaj Punctaj Punctaj Punctaj Punctaj Punctaj Punctaj
detaliat criteriu detaliat criteriu detaliat criteriu detaliat criteriu
i.3. Traducerea de manuale școlare din limba română într-o limbă a 6p
minorității naționale manual
i.4. Elaborarea de auxiliare curriculare

(câte 4 puncte/număr de autori pentru personalul didactic de 4p


predare pentru fiecare auxiliar curricular la elaborarea căruia a
participat)
i.5. Resursă educațională publicată în format electronic pe
platforme educaționale destinate elevilor/mijloace de
învățământ
5p
(câte 5 puncte/număr de autori pentru personalul didactic de
predare pentru fiecare resursă educațională publicată în format
electronic pe platforme educaționale destinate elevilor la
elaborarea căreia a participat)
2. Performanțe deosebite în inovarea didactică/management educațional - 40 puncte
a) Contribuție la implementarea reformei curriculare la nivel
național, prin elaborarea/participarea la elaborarea de
programe școlare, regulamente, metodologii, proceduri, 5p
studii/cercetări în domeniu, la nivel național
a.1. contribuții la elaborarea de programe școlare, regulamente,
metodologii, studii/cercetări în domeniu, avizate de Ministerul 3p/
Educației document

a.2. contribuții la elaborarea de proceduri operaționale în domeniu, 1,5 p/


avizate de Ministerul Educației document
b) Elaborarea/participare la elaborarea de programe școlare
(inclusiv cele pentru discipline opționale noi), proceduri, 2p
studii/cercetări în domeniu, la nivel județean și local
b.1. contribuții la elaborarea de programe școlare, regulamente, 1 p/
metodologii, studii/cercetări în domeniu, avizate de I.Ș.J. SV document
b.2. contribuții la elaborarea de proceduri operaționale în domeniu, 0,5 p/
avizate de I.Ș.J. SV sau la nivelul școlii procedură

Fișă evaluare pentru concursul de acordare a gradației de merit – cadre didactice din învățământul gimnazial, liceal, profesional, postliceal
8
IȘJ Suceava, sesiunea 2021
Evaluare Evaluare Evaluare
Punctaj Anexa Autoevaluare Consiliu Comisie Comisie
Criteriile generale/subcriterii
maxim pag. Consultativ Evaluare contestații
Punctaj Punctaj Punctaj Punctaj Punctaj Punctaj Punctaj Punctaj
detaliat criteriu detaliat criteriu detaliat criteriu detaliat criteriu
b.3. contribuții la elaborarea de programe școlare pentru discipline
opționale noi, însoțite de suportul de curs sau vizând 0,5 p/
curriculumul pentru opțional integrat în dezvoltare locală, programă
avizate de I.Ș.J. SV
c) Elaborarea/participarea la elaborarea de
îndrumătoare/ghiduri metodice, suporturi de curs avizate
de inspectoratul școlar sau de Ministerul Educației, articole 5p
în reviste/publicații de specialitate, înregistrate cu
ISBN/ISSN
c.1. elaborarea de îndrumătoare/ghiduri metodice, suporturi de curs 2p/
avizate de inspectoratul școlar sau de Ministerul Educației. document
c.2. participarea la elaborarea de îndrumătoare/ghiduri metodice,
1p/
suporturi de curs avizate de inspectoratul școlar sau de
document
Ministerul Educației
c.3. elaborarea de articole în reviste/publicații de specialitate, 2p/
înregistrate cu ISBN/ISSN document
c.4. participarea la elaborarea de articole în reviste/publicații de 1p/
specialitate, înregistrate cu ISBN/ISSN document
d) Realizarea/participarea la realizarea de softuri educaționale
max.
în specialitate, platforme de e-learning pentru susținerea
4p
progresului școlar, avizate de Ministerul Educației
d.1. realizarea de softuri educaționale în specialitate, platforme de e- 4 p/
learning pentru susținerea progresului școlar, avizate de soft/
Ministerul Educației. platformă
d.2. participarea la realizarea de softuri educaționale în specialitate, 3p/
platforme de e-learning pentru susținerea progresului școlar, soft/
avizate de Ministerul Educației platformă
e) Activitatea de mentorat, de formator în formarea continuă a
personalului din învățământ, activitatea susținută în cadrul
cercurilor pedagogice în vederea promovării accesului la o max.
educație de calitate pentru toți 5p
(se punctează programele de formare și mentorat care
răspund cerinței)
e.1. activitatea de mentorat 2p/
activitate

Fișă evaluare pentru concursul de acordare a gradației de merit – cadre didactice din învățământul gimnazial, liceal, profesional, postliceal
9
IȘJ Suceava, sesiunea 2021
Evaluare Evaluare Evaluare
Punctaj Anexa Autoevaluare Consiliu Comisie Comisie
Criteriile generale/subcriterii
maxim pag. Consultativ Evaluare contestații
Punctaj Punctaj Punctaj Punctaj Punctaj Punctaj Punctaj Punctaj
detaliat criteriu detaliat criteriu detaliat criteriu detaliat criteriu
e.2. activitatea de formator în formarea continuă a personalului din 2p/
învățământ activitate
e.3. activitatea susținută în cadrul cercurilor pedagogice în vederea 1p/
promovării accesului la o educație de calitate pentru toți activitate
f) Activitate în cadrul comisiilor de etică, comisii paritare/de
dialog social, comisii de evaluare și asigurare a calității în
educație, comisii de sănătate și securitate în muncă, comisii
PSI și situații de urgență, activitate în calitate de membru în
comisiile de ocupare a posturilor didactice vacante la nivel
județean/al municipiului București, activitatea de
coordonator al centrului județean de asistență
max.
psihopedagogică (CJAP)/centrul logopedic interșcolar
4p
(CLI), activitate în organismele de conducere ale
organizațiilor sindicale afiliate federațiilor sindicale
reprezentative la nivel de sector de activitate învățământ
preuniversitar/semnatare ale contractului colectiv de muncă
la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar,
precum și în cadrul asociațiilor profesionale ale cadrelor
didactice la nivel local/județean/național/internațional
f.1 responsabil comisie (CEAC, CA, SCIM, comisie metodică,
1 p/an
consilier educativ etc.)
f.2 membru comisie (CEAC, CA, SCIM, comisie metodică,
0,50 p/an
consilier educativ etc.)
g) Activitatea de metodist, membru în consiliul consultativ de
specialitate de la nivelul inspectoratului școlar, coordonator max.
de cerc pedagogic, certificată, după caz, de inspectorul de 4p
specialitate și de inspectorul școlar general sau de director
g.1. activitate de metodist 0,50 p/an
g.2. activitate de membru în consiliul consultativ de specialitate de
0,50 p/an
la nivelul inspectoratului școlar
g.3. activitate de coordonator de cerc pedagogic 0,50 p/an
h) Activitate desfășurată, la solicitarea Ministerul Educației, în
cadrul Comisiei Naționale de Specialitate, al unor comisii max.
tehnice/grupuri de lucru pentru elaborarea unor acte 10 p
normative/administrative sau a unor comisii de evaluare
Fișă evaluare pentru concursul de acordare a gradației de merit – cadre didactice din învățământul gimnazial, liceal, profesional, postliceal
10
IȘJ Suceava, sesiunea 2021
Evaluare Evaluare Evaluare
Punctaj Anexa Autoevaluare Consiliu Comisie Comisie
Criteriile generale/subcriterii
maxim pag. Consultativ Evaluare contestații
Punctaj Punctaj Punctaj Punctaj Punctaj Punctaj Punctaj Punctaj
detaliat criteriu detaliat criteriu detaliat criteriu detaliat criteriu
constituite la nivel național al Ministerul Educației, în
calitate de reprezentant desemnat de către comisiile
naționale de organizare și desfășurare a examenelor
naționale, activitatea de evaluator de manuale
școlare/auxiliare didactice/mijloace de învățământ/resurse
educaționale deschise (R.E.D.)/portofolii pentru Corpul
Național de Experți în Management Educațional
(C.N.E.M.E.), activitate în calitate de membru al Corpului
de Experți al Corpului de Control din Ministerul Educației
h.1. activitatea în cadrul Comisiei Naționale de Specialitate, la
2p/an
solicitarea Ministerului Educației
h.2. activitatea în cadrul unor comisii tehnice/grupuri de lucru/ 2p/an
comisii de evaluare la nivel național/ membru al Corpului de
Experți al Corpului de Control din Ministerul Educației
h.3. activitatea în cadrul comisiilor naționale de evaluare și 2p/an
desfășurare a examenelor naționale
h.4. activitatea de evaluator de manuale școlare/auxiliare 2p/an
didactice/mijloace de învățământ/R.E.D/ portofolii C.N.E.M.E.
i) Participarea cu comunicări la simpozioane, conferințe
zonale, județene, naționale și/sau internaționale, cursuri de
perfecționare în domeniu sau în management educațional,
max. 1 p
dovedite prin documente oficiale ale manifestării și care
demonstrează performanțele deosebite ale cadrului didactic
în inovarea didactică
i.1. participarea cu comunicări la simpozioane, conferințe zonale, 0,25 p/
județene, naționale și/sau internaționale activitate
i.2. participarea la cursuri de perfecționare în domeniu sau în
management educațional, dovedite prin documente oficiale ale 0,25 p/
manifestării și care demonstrează performanțele deosebite ale activitate
cadrului didactic în inovarea didactică
3. Activități extracurriculare și implicarea în proiecte (inclusiv proiecte cu finanțare europeană nerambursabilă: Erasmus+, POSDRU, POCU, transfrontaliere,
Banca Mondială și altele similare )/programe de formare profesională - 15 puncte
a) Implementare/coordonare/participare la proiecte/programe max.
de formare profesională** 5p
a.1. implementare/coordonare de proiecte/programe de formare 2p/
profesională (maximum 5 puncte) proiect
Fișă evaluare pentru concursul de acordare a gradației de merit – cadre didactice din învățământul gimnazial, liceal, profesional, postliceal
11
IȘJ Suceava, sesiunea 2021
Evaluare Evaluare Evaluare
Punctaj Anexa Autoevaluare Consiliu Comisie Comisie
Criteriile generale/subcriterii
maxim pag. Consultativ Evaluare contestații
Punctaj Punctaj Punctaj Punctaj Punctaj Punctaj Punctaj Punctaj
detaliat criteriu detaliat criteriu detaliat criteriu detaliat criteriu
a.2. participare la proiecte/programe de formare profesională 1p/
(maximum 3 puncte) proiect
b) Implementare/coordonare/participare la proiecte zonale,
județene, naționale sau internaționale care vizează domeniul
activităților extrașcolare și care sunt relevante din max.
perspectiva prevenirii și combaterii abandonului școlar și a 5p
părăsirii timpurii a școlii sau pentru dezvoltarea personală a
preșcolarilor/elevilor/profesională ***
b.1. implementare/coordonare de proiecte zonale, județene, naționale
sau internaționale (maximum 5 puncte); 2p/3p/4p/5p

b.2. participarea la proiecte zonale, județene, naționale sau 0,5p/1p/1,5p


internaționale (maximum 3 puncte) /2p
c) Participarea la activități de voluntariat, inclusiv
participarea la activitățile din cadrul Strategiei naționale de
acțiune comunitară, îndrumarea de formațiuni/ansambluri
de elevi cu activități în domeniul max. 3 p
artistic/programare/modelare/robotică, performanțe 1p/activitate
dovedite în pregătirea elevilor la concursuri cultural-
artistice, tehnico-științifice și sportive etc.
d) Inițierea/organizarea/participarea la schimburi de
experiență cu alte unități de învățământ, rețele sau proiecte max. 2 p
interșcolare p/activitate

4. Criteriul privind contribuția la dezvoltarea instituțională - 5 puncte

a) Atragerea de fonduri europene în cadrul unor proiecte cu


finanțare europeană nerambursabilă (Erasmus+, POSDRU,
POCU, transfrontaliere, Banca Mondială și altele similare), max.
de alte finanțări extrabugetare pentru unitatea de 2p
învățământ, centre de documentare și informare, laboratoare 0,5p/
etc., având ca efect creșterea calității activității instituționale și a activitate
procesului de predare-învățare-evaluare, încadrarea în bugetul
alocat calculat conform formulei de finanțare
b) Existența unui progres semnificativ în privința dotării max.
spațiilor unității de învățământ, a mijloacelor de învățământ 2p

Fișă evaluare pentru concursul de acordare a gradației de merit – cadre didactice din învățământul gimnazial, liceal, profesional, postliceal
12
IȘJ Suceava, sesiunea 2021
Evaluare Evaluare Evaluare
Punctaj Anexa Autoevaluare Consiliu Comisie Comisie
Criteriile generale/subcriterii
maxim pag. Consultativ Evaluare contestații
Punctaj Punctaj Punctaj Punctaj Punctaj Punctaj Punctaj Punctaj
detaliat criteriu detaliat criteriu detaliat criteriu detaliat criteriu
și a altor resurse educaționale, conform nevoilor comunității 0,5p/
școlare (beneficiari ai educației, cadre didactice și personal activitate
administrativ) și țintelor de dezvoltare stabilite prin
proiectul de dezvoltare instituțională
c) Participare și implicare în activitatea comisiilor și consiliilor
la nivel de unitate/instituție/local/județean/național, precum max.
și/sau în realizarea de parteneriate instituționale în
concordanță cu nevoile comunității școlare și cu țintele 1p
stabilite, cu efecte pozitive în domeniul incluziunii sociale și 0,5p/comisie
dezvoltării durabile, inclusiv în calitate de observator
PUNCTAJ TOTAL 150 p

Autoevaluare:
Data ..............................
Semnătura candidatului..........................................................
Evaluare IȘJ Suceava:
Data ..............................
Inspector școlar/ membru în Consiliul Consultativ/ metodist:
…..…….......................................................................................
Președintele comisiei de evaluare,
……….…………………………………………………………..
Data ..............................
Comisia de contestații:
Președintele comisiei de contestații,
…….…………………………………………………………..

Fișă evaluare pentru concursul de acordare a gradației de merit – cadre didactice din învățământul gimnazial, liceal, profesional, postliceal
13
IȘJ Suceava, sesiunea 2021
Notă:
1. documentele doveditoare sunt valabile pentru perioada 01.09.2015 - 31.08.2020;
2. documentele vor fi ordonate conform grilei, numerotate pe fiecare pagină și consemnate în opisul întocmit în două exemplare;
3. pe fiecare document, candidatul va consemna criteriul și subcriteriul dovedit (ex. 1 a). 1 b), etc. );
4. în coloana ”Anexa pagină” se vor indica pagina/paginile (de la… până la…) corespunzătoare documentelor doveditoare ale îndeplinirii criteriului/
subcriteriului respectiv;
5. dosarul va cuprinde pe suport electronic (CD, DVD, Stick), în format editabil, raportul motivat, întocmit cu respectarea Anexei 3 din Metodologie,
conform modelului atașat fișei de (auto)evaluare specific;
6. modificarea structurii fișei de (auto)evaluare (criterii, subcriterii, punctaje) duce la respingere dosarului.

Fișă evaluare pentru concursul de acordare a gradației de merit – cadre didactice din învățământul gimnazial, liceal, profesional, postliceal
14
IȘJ Suceava, sesiunea 2021

S-ar putea să vă placă și