Sunteți pe pagina 1din 12

FIŞA DE AUTOEVALUARE / EVALUARE

PENTRU ACORDAREA GRADAŢIEI DE MERIT – PROFESORI ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR/INSTITUTORI/ÎNVĂȚĂTORI


- sesiunea 2021 –

Numele şi prenumele candidatului …….………………………………………………………………………………………………………………………..........................


Unitatea de învăţământ …… ……………………………………………………………………………… Specialitatea …………………………………….....................…
Vechimea în învăţământ ………………Gradul didactic …………………………………………………………………………………………............................................
Evaluare
Evaluare Evaluare
Autoevaluare Comisia de
Consiliul Comisia de
evaluare
Consultativ contestaţii
Punctaj Anexa a dosarelor
Criteriile de evaluare alocat pag. Puncta Puncta
Punctaj Punctaj Punctaj Punctaj Punctaj j Punctaj j
detaliat criteriu detaliat criteriu detaliat criteri detaliat criteri
u u
1. Criteriul activităților complexe cu valoare instructiv-educativă - maxim 90 puncte
a) Rezultate deosebite obţinute în pregătirea elevilor, înregistrate maxim
în Fişa de apreciere a progresului elevilor, ca o confirmare a 10 puncte
parcurgerii coerente şi cu consecvenţă a curriculumului în
vigoare şi a atingerii obiectivelor/elementelor de competenţă
menţionate în acesta, materializate în progresul elevilor la
clasă sau în rezultate ale elevilor la clasă, la testări şi examene
naţionale de sfârşit de ciclu/rezultate obţinute cu clasa şi
individual la discipline, pe baza datelor statistice de la nivelul
unităţii de învăţământ, ca o confirmare a atingerii
obiectivelor/competențelor specifice impuse de curriculumul
școlar în vigoare.
 rezultate deosebite obținute în activitatea la clasă/la final de 3p
ciclu școlar
 rezultate deosebite obținute în urma evaluării naționale de la 3p
clasa a II-a EN II
 rezultate deosebite obținute în urma evaluării naționale de la 3p
clasa a IV-a EN IV
 programe de pregătire suplimentară pentru susținerea 2p

Pagină 1 din 12
Evaluare
Evaluare Evaluare
Autoevaluare Comisia de
Consiliul Comisia de
evaluare
Consultativ contestaţii
Punctaj Anexa a dosarelor
Criteriile de evaluare alocat pag. Puncta Puncta
Punctaj Punctaj Punctaj Punctaj Punctaj j Punctaj j
detaliat criteriu detaliat criteriu detaliat criteri detaliat criteri
u u
evaluărilor naționale
 rezultate deosebite obținute în pregătirea elevilor, materializate 2p
în progres școlar
b) Rezultate deosebite obţinute în pregătirea elevilor din maxim
categorii dezavantajate (elevi cu cerinţe educaţionale 12 puncte
speciale integraţi în învăţământul de masă, elevi din familii
monoparentale, elevi în plasament, elevi crescuţi de rude,
elevi din comunităţi sărace, comunităţi izolate, cu părinţi
plecaţi în străinătate, elevi şcolarizaţi la domiciliu sau în
spital, elevi cu HIV etc.)
 elevi cu C.E.S. 3p
 elevi din familii monoparentale 2p
 elevi din plasament familial 2p
 elevi crescuți de rude 1p
 elevi din comunități sărace 1p
 elevi din comunități izolate 1p
 elevi cu părinți plecați în străinătate 1p
 elevi cu HIV 1p
c) Iniţierea şi/sau aplicarea la clasă a unor metode, procedee şi maxim
tehnici de abordare a predării-învăţării-evaluării inovative, 10 puncte
preluate din cercetarea educaţională de profil, promovate în
cadrul unor proiecte cu finanţare externă (inclusiv schimburi
de experienţă sau mobilităţi), al unor proiecte la nivel
judeţean (în parteneriat cu instituţii de învăţământ superior
de profil sau organizaţii neguvernamentale cu experienţă
relevantă în domeniu) şi/sau promovate de Ministerul
Educaţiei la nivel naţional, prin scrisorile metodice.
 implementarea unor opționale inovative 2p
 inițierea/aplicarea unor metode, procedee şi tehnici de 2p
abordare a predării-învăţării-evaluării inovative promovate în
proiecte cu finanțare externă, schimburi de
experiență/mobilități
 implementarea noilor tipuri de educații 2p
 formarea abilităților antreprenoriale 1p
 utilizarea platformelor educaționale pentru e-learning 1p
 utilizarea softurilor educaționale specifice disciplinei 1p

Pagină 2 din 12
Evaluare
Evaluare Evaluare
Autoevaluare Comisia de
Consiliul Comisia de
evaluare
Consultativ contestaţii
Punctaj Anexa a dosarelor
Criteriile de evaluare alocat pag. Puncta Puncta
Punctaj Punctaj Punctaj Punctaj Punctaj j Punctaj j
detaliat criteriu detaliat criteriu detaliat criteri detaliat criteri
u u
 utilizarea manualelor/instrumentelor digitale 1p
d) Performanţe dovedite în pregătirea elevilor distinşi la maxim
olimpiade şcolare şi/sau concursuri de profil corelat cu 7 puncte
disciplina predată, materializate prin obţinerea premiilor I, II,
III, menţiunilor/premiilor şi menţiunilor speciale la etapa
judeţeană/interjudeţeană/naţională/internaţională, incluse în
programul de activităţi şi în calendarul inspectoratului
şcolar/Ministerului Educației şi/sau pregătirea loturilor
olimpice de elevi.
 Rezultate obținute la etapa internațională a concursurilor 4/3/2/1
școlare pentru disciplinele învățământului primar (sau premiu puncte
internațional interdisciplinar).
Premiul: I/II/III/mențiune, premiu special, mențiune specială,
alte distincţii
 Rezultate obţinute la etapa naţională a olimpiadelor şi 3/2/1/0,5
concursurilor şcolare din calendarul Ministerului Educației puncte
pentru disciplinele învățământului primar (sau premiu național
interdisciplinar).
Premiul: I/II/III/mențiune, premiu special, mențiune specială,
alte distincţii
 Rezultate la etapa judeţeană a olimpiadei şi/sau la etapa 2/1/0,5/0,
interjudeţeană /regională a concursurilor şcolare pentru 25
disciplinele învățământului primar, incluse în calendarul puncte
Ministerului Educației/ I.Ş.J.
Premiul: I/II/III/menţiune judeţeană/alte distincţii.
e) Rezultate deosebite obţinute în centrele de excelenţă, maxim
certificate de inspectorul de specialitate/organizaţia 10 puncte
coordonatoare şi/sau rezultate deosebite obţinute cu elevii cu
cerinţe educaţionale speciale şi/sau tulburări de învăţare,
certificate de directorul unităţii de învăţământ/inspectorul de
specialitate sau directorul centrului judeţean de resurse şi
asistenţă educaţională.
 Rezultate deosebite obținute cu elevii în centrele zonale de 5p
performanță
 Rezultate deosebite obținute cu elevii cu CES/tulburări de 5p
învățare, certificate de directorul CJRAE/inspector de
specialitate

Pagină 3 din 12
Evaluare
Evaluare Evaluare
Autoevaluare Comisia de
Consiliul Comisia de
evaluare
Consultativ contestaţii
Punctaj Anexa a dosarelor
Criteriile de evaluare alocat pag. Puncta Puncta
Punctaj Punctaj Punctaj Punctaj Punctaj j Punctaj j
detaliat criteriu detaliat criteriu detaliat criteri detaliat criteri
u u
f) Participarea, în calitate de membru al comisiei de maxim
evaluare/organizare, la olimpiadele şi concursurile de profil, 8 puncte
etapele judeţene, interjudeţene, naţionale şi internaţionale
incluse în programul de activităţi şi în calendarul
inspectoratului şcolar/Ministerului Educaţiei.
 preşedinte/ preşedinte executiv/vicepreşedinte/secretar 3p/an
științific al olimpiadelor sau concursurilor școlare naționale
/internaționale
 preşedinte/ preşedinte executiv/vicepreşedinte/secretar 2p/an
științific al olimpiadelor sau concursurilor școlare
județene/interjudețene
 membru în comisia naţională/internațională a olimpiadelor sau 2p/an
concursurilor școlare
 membru în comisia de organizare a olimpiadelor şi 1,5p/an
concursurilor naţionale/internaţionale
 membru în comisia de organizare/evaluare a olimpiadei 1p/an
judeţene/a concursurilor judeţene/interjudeţene
 membru în comisia de organizare/evaluare a etapei locale a 0,5p/an
olimpiadelor/concursurilor școlare
 organizarea loturilor olimpice naționale / internaționale 2p/lot
 însoţitor al loturilor olimpice naţionale/internaționale 1p/an
 elaborare de subiecte pentru olimpiade şi concursuri 1,5p/activ
 coordonator/membru al grupurilor de lucru la nivel 2p/activ.
județean/național
 elaborarea instrumentelor de lucru pentru pregătirea elevilor 1p/activ.
capabili de performanță
 activități de voluntariat în organizarea olimpiadelor și 1p/activ
concursurilor școlare și extrașcolare
g) Implicare în activitatea de tratare diferenţiată a elevilor din maxim 12
clasele cu regim simultan/alternative educaţionale şi/sau în puncte
implementarea activităților de învățare remedială
 implicare în implementarea activităților de educație remedială 3p
 elaborare de planuri individualizate/remediale de învățare 3p
pentru progres școlar pentru elevii cu dificultăți de învățare
 implementarea unor proiecte didactice pentru remediere și 3p
progres în învățare a elevilor ce întâmpină dificultăți, a elevilor
aflați în risc de abandon școlar, inclusiv a elevilor cu CES

Pagină 4 din 12
Evaluare
Evaluare Evaluare
Autoevaluare Comisia de
Consiliul Comisia de
evaluare
Consultativ contestaţii
Punctaj Anexa a dosarelor
Criteriile de evaluare alocat pag. Puncta Puncta
Punctaj Punctaj Punctaj Punctaj Punctaj j Punctaj j
detaliat criteriu detaliat criteriu detaliat criteri detaliat criteri
u u
 implicare în tratarea diferențiată a elevilor din clase simultane 1,5p
 implicare în tratarea diferențiată a elevilor din clase cu 1,5p
alternative educaționale
h) Implementarea unor proiecte educaţionale inovatoare,
recunoscute şi aprobate la nivel maxim
local/judeţean/interjudeţean/naţional/internaţional (în 10 puncte
domenii precum: educaţie parentală, educaţie ecologică,
educaţie pentru sănătate, educaţie financiară, educaţie
emoţională, educaţie incluzivă, educaţie remedială – inclusiv
prin elaborarea şi operaţionalizarea planurilor individualizate
de învăţare, educaţie interculturală, educaţie pentru mişcare
etc.) şi/sau implicarea în implementarea programului „Şcoala
după şcoală” ca activitate neremunerată, respectiv a
programului „A doua şansă”
• proiecte educaționale inovatoare de educaţie parentală, educaţie
ecologică, educaţie pentru sănătate, educaţie financiară, educaţie
emoţională, educaţie interculturală, educaţie pentru mişcare, etc 0,25/0,5/1
Implementarea proiectelor la nivel local/ județean/ interjudețean/ /
național/ internațional 1,5/2
• proiecte educaționale inovatoare de educaţie incluzivă, educaţie
remedială – inclusiv prin elaborarea şi operaţionalizarea planurilor
individualizate de învăţare
Implementarea proiectelor la nivel local/ județean/ interjudețean/ 0,5/1/1,5/
național/ internațional 2/3
• implicarea în implementarea programului „Şcoala după şcoală” 1p/an
ca activitate neremunerată
• implicare în implementarea programului „A doua şansă” 1p/an
i) Participarea, în calitate de autor/coautor, la elaborarea de
manuale şcolare aprobate de Ministerul Educaţiei sau la maxim
traducerea de manuale şcolare din limba română într-o limbă 11 puncte
a minorităţii naţionale, care are învăţământ cu predare în
limba maternă sau la conceperea unor resurse educaţionale
deschise/auxiliare curriculare pentru disciplinele de
studiu/mijloace de învățământ, oferite gratuit pentru a asigura
accesul elevilor, profesorilor şi părinţilor la materiale
educaţionale de calitate
i.1) autor/coautor, la elaborarea de manuale şcolare aprobate ME/ 9p

Pagină 5 din 12
Evaluare
Evaluare Evaluare
Autoevaluare Comisia de
Consiliul Comisia de
evaluare
Consultativ contestaţii
Punctaj Anexa a dosarelor
Criteriile de evaluare alocat pag. Puncta Puncta
Punctaj Punctaj Punctaj Punctaj Punctaj j Punctaj j
detaliat criteriu detaliat criteriu detaliat criteri detaliat criteri
u u
câte 9 puncte în calitate de autor/ câte 6 puncte în calitate de
coautor
i.2) autor/coautor al unui proiect de manual şcolar OM 5645/2017/ 9p
câte 9 puncte în calitate de autor/ câte 6 puncte în calitate de
coautor
i.3) traducerea de manuale şcolare din limba română într-o limbă a 6p
minorităţii naţionale
i.4) elaborarea de auxiliare curriculare 8p
i.5) resursă educaţională publicată în format electronic pe 4p
platforme educaţionale destinate elevilor/ mijloace de
învăţământ/câte 1 punct pentru fiecare resursă educațională
publicată
2. Criteriul privind performanțe deosebite în inovarea didactică/management educațional – maxim 40 puncte
a) Contribuție la implementarea reformei curriculare la nivel maxim 5
național, prin elaborarea/participarea la elaborarea de puncte
programe școlare, regulamente, metodologii, proceduri,
studii/cercetări în domeniu, la nivel național
 programe școlare la nivel național 2 p/
document
 regulamente, metodologii, proceduri, studii/cercetări în 1 p/
domeniu, la nivel național document
b) Elaborarea/participarea la elaborarea de programe şcolare maxim 2
(inclusiv cele pentru discipline opţionale noi), proceduri, puncte
studii/cercetări în domeniu, la nivel judeţean și local
 proceduri avizate de Consiliul de Administraţie, 0,5 p/
studii/cercetări în domeniu, la nivel județean sau local document
 programe şcolare pentru discipline opţionale noi sau vizând 0,25 p/
curriculumul pentru opţional integrat în dezvoltarea locală programă
c) Elaborarea/participarea la elaborarea de maxim
îndrumătoare/ghiduri metodice, suporturi de curs avizate de 5 puncte
inspectoratul şcolar sau de Ministerul Educaţiei, articole în
reviste/publicaţii de specialitate, înregistrate cu ISBN/ISSN
 îndrumătoare/ghiduri metodice 2p/
document
 articole din reviste/publicații de specialitate, înregistrate cu 0,5p/artico
ISBN/ISSN l
 suport de curs 2,5 p/

Pagină 6 din 12
Evaluare
Evaluare Evaluare
Autoevaluare Comisia de
Consiliul Comisia de
evaluare
Consultativ contestaţii
Punctaj Anexa a dosarelor
Criteriile de evaluare alocat pag. Puncta Puncta
Punctaj Punctaj Punctaj Punctaj Punctaj j Punctaj j
detaliat criteriu detaliat criteriu detaliat criteri detaliat criteri
u u
document
d) Realizarea/participarea la realizarea de softuri educaţionale în maxim
specialitate, platforme de e-learning pentru susţinerea 4 puncte
progresului şcolar, avizate de Ministerul Educaţiei
 participarea în calitate de autor la elaborarea de softuri 4p
educaţionale în specialitate, platforme de e-learning
 participarea în calitate membru al echipei de elaborare de 2p
softuri educaţionale în specialitate, platforme de e-learning
e) Activitatea de mentorat, de formator în formarea continuă a maxim
personalului din învăţământ, activitatea susţinută în cadrul 5 puncte
cercurilor pedagogice în vederea promovării accesului la o
educaţie de calitate pentru toţi (se punctează programele de
formare şi mentorat care răspund cerinţei)
 Activitate de mentorat (desfășurată cu studenții de la USV , 1p/an
elevii de la Colegiul Național „Mihai Eminescu” Suceava, cu
debutanții, etc)
 Activitate desfășurată în calitate de formator în cadrul 1p/curs
cursurilor organizate de CCD/ISJ (cursuri de minim 24 ore);
 Activitate susținută în cadrul cercului pedagogic prin 2/1/0.5/0,5
susținerea de lecție demonstrativă/referat/informare/activitate /activitate
de formare continuă
f) Activitate în cadrul comisiilor de etică, comisii paritare/de maxim
dialog social, comisii de evaluare şi asigurare a calităţii în 4 puncte
educaţie, comisii de sănătate şi securitate în muncă, comisii
PSI şi situaţii de urgenţă, activitate în calitate de membru în
comisiile de ocupare a posturilor didactice vacante la nivel
judeţean, activitate în organismele de conducere ale
organizaţiilor sindicale afiliate federaţiilor sindicale
reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ
preuniversitar/semnatare ale contractului colectiv de muncă la
nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar,
precum şi în cadrul asociaţiilor profesionale ale cadrelor
didactice la nivel local/judeţean/naţional/internaţional
 Membri/supleanți în comisii paritare/de dialog social/ 1p/an
inspector școlar
 Activitate în organismele de conducere ale organizațiilor 0,5p/an
sindicale afiliate federațiilor reprezentative

Pagină 7 din 12
Evaluare
Evaluare Evaluare
Autoevaluare Comisia de
Consiliul Comisia de
evaluare
Consultativ contestaţii
Punctaj Anexa a dosarelor
Criteriile de evaluare alocat pag. Puncta Puncta
Punctaj Punctaj Punctaj Punctaj Punctaj j Punctaj j
detaliat criteriu detaliat criteriu detaliat criteri detaliat criteri
u u
 Membru al asociațiilor profesionale ale cadrelor didactice la 0,25/0,5/1/
nivel local/județean/național/internațional 1,5 p/an
 Membru în comisia CEAC 0,5p/an
 Activitate în comisia de sănătate și securitate în muncă/PSI și 0,25p/an
situații de urgență
 Membru în comisiile de ocupare a posturilor didactice vacante 0,5p/an
la nivel judeţean
g) Activitate de metodist, membru în consiliul consultativ de maxim
specialitate de la nivelul inspectoratului şcolar, coordonator de 4 puncte
cerc pedagogic, certificată, după caz, de inspectorul de
specialitate şi de inspectorul şcolar general sau de director
0,8
 Profesor metodist I.Ș.J.
puncte/an
 Membru în Consiliul Consultativ I.Ş.J. la specialitate/pe 0,8
domenii puncte/an
0,5
 Responsabil de cerc pedagogic/comisie metodică
puncte/an
h) Activitate desfăşurată, la solicitarea Ministerului Educaţiei, în maxim
cadrul Comisiei Naţionale de Specialitate, al unor comisii 10
tehnice/grupuri de lucru pentru elaborarea unor acte puncte
normative/administrative sau al unor comisii de evaluare
constituite la nivel naţional/al Ministerului Educaţiei, în
calitate de reprezentant desemnat de către comisiile naţionale
de organizare şi desfăşurare a examenelor naţionale,
activitatea de evaluator de manuale şcolare/auxiliare
didactice/mijloace de învăţământ/resurse educaţionale
deschise/portofolii pentru Corpul Naţional de Experţi în
Management Educaţional, activitate în calitate de membru al
Corpului de Experți al Corpului de Control din Ministerul
Educației
 Activitatea desfășurată în cadrul unor comisii tehnice/grupuri 2 puncte/
de lucru pentru elaborarea unor acte normative/administrative activitate
cu caracter normativ sau al unor comisii de evaluare constituite
la nivel naţional/al Ministerului Educaţiei, în calitate de
reprezentant desemnat de către comisiile naţionale de
organizare şi desfăşurare a examenelor naţionale în urma
solicitării Ministerului Educației

Pagină 8 din 12
Evaluare
Evaluare Evaluare
Autoevaluare Comisia de
Consiliul Comisia de
evaluare
Consultativ contestaţii
Punctaj Anexa a dosarelor
Criteriile de evaluare alocat pag. Puncta Puncta
Punctaj Punctaj Punctaj Punctaj Punctaj j Punctaj j
detaliat criteriu detaliat criteriu detaliat criteri detaliat criteri
u u
 Activitatea desfășurată în cadrul unor comisii tehnice, comisii 1,5 puncte/
de specialitate, grupuri de lucru la nivel județean în cadrul activitate
activităților organizate de Ministerul Educației dovedite prin
decizii/adeverințe eliberate de ISJ.
 activitatea de evaluator de manuale şcolare/auxiliare 2 puncte/
didactice/mijloace de învăţământ/resurse educaţionale activitate
deschise/portofolii pentru Corpul Naţional de Experţi în
Management Educaţional
 activitate în calitate de membru al Corpului de Experți al 2 puncte/
Corpului de Control din Ministerul Educației activitate
i) Participarea cu comunicări la simpozioane, conferinţe zonale, maxim 1
judeţene, naţionale şi/sau internaţionale, cursuri de punct
perfecţionare în domeniu sau în management educaţional, 0,25/0,5/1
dovedite prin documente oficiale ale manifestării şi care p
demonstrează performanţele deosebite ale cadrului didactic în /activitate
inovarea didactică
3. Criteriul privind activităţile extracurriculare şi implicarea în proiecte (inclusiv proiecte cu finanţare europeană nerambursabilă: Erasmus+, POSDRU,
POCU, transfrontaliere, Banca Mondială şi altele similare), programe de formare profesională - maxim 15 puncte
a) Implementare/coordonare/participare la proiecte/programe de maxim
formare profesională 5p
a.1) implementare/coordonare proiecte/programe de formare 5p
profesională
a.2) participare la proiecte/programe de formare profesională 3p
b) Implementare/coordonare/participare la proiecte zonale, maxim
judeţene, naţionale sau internaţionale care vizează domeniul 5
activităţilor extraşcolare şi care sunt relevante din perspectiva puncte
prevenirii şi combaterii abandonului şcolar şi a părăsirii
timpurii a şcolii sau pentru dezvoltarea personală a
elevilor/profesională 5p
b.1) implementare/coordonare proiecte
b.2) participare la proiecte 3p
c) Participarea la activităţi de voluntariat, inclusiv participarea maxim
la activităţile din cadrul Strategiei naţionale de acţiune 3p
comunitară, îndrumarea de formaţiuni/ansambluri de elevi cu
activităţi în domeniul artistic/programare/modelare/robotică,
performanţe dovedite în pregătirea elevilor la concursuri

Pagină 9 din 12
Evaluare
Evaluare Evaluare
Autoevaluare Comisia de
Consiliul Comisia de
evaluare
Consultativ contestaţii
Punctaj Anexa a dosarelor
Criteriile de evaluare alocat pag. Puncta Puncta
Punctaj Punctaj Punctaj Punctaj Punctaj j Punctaj j
detaliat criteriu detaliat criteriu detaliat criteri detaliat criteri
u u
cultural-artistice, tehnico-ştiinţifice şi sportive etc.
 Participarea la activităţi de voluntariat 0,5 p
 Participarea la activităţile din cadrul Strategiei naţionale de 0,5 p
acţiune comunitară
 Îndrumarea de formaţiuni/ansambluri de elevi cu activităţi în 1p
domeniul artistic
 Performanţe dovedite în pregătirea elevilor la concursuri 1p
cultural-artistice, tehnico-ştiinţifice şi sportive etc.
d) Iniţierea/organizarea/participarea la schimburi de experienţă maxim
cu alte unităţi de învăţământ, reţele sau proiecte interşcolare 2p
• Iniţierea/organizarea de schimburi de experienţă cu alte unităţi 2p
de învăţământ, reţele sau proiecte interşcolare
• Participarea la schimburi de experienţă cu alte unităţi de 1p
învăţământ, reţele sau proiecte interşcolare
4. Criteriul privind contribuția la dezvoltarea instituțională – maxim 5 puncte
a) Atragerea de fonduri europene în cadrul unor proiecte cu maxim
finanţare europeană nerambursabilă (Erasmus+, POSDRU, 2
POCU, transfrontaliere, Banca Mondială şi altele similare), de puncte
alte finanţări extrabugetare pentru unitatea de învăţământ,
centre de documentare şi informare, laboratoare etc., având
ca efect creşterea calităţii activităţii instituţionale şi a
procesului de predare-învăţare-evaluare, încadrarea în
bugetul alocat calculat conform formulei de finanţare
 Atragerea de fonduri în calitate de coordonator 2/1 p
proiect/membru în proiect
b) Existenţa unui progres semnificativ în privinţa dotării maxim
spaţiilor unităţii de învăţământ, a mijloacelor de învăţământ şi 2
a altor resurse educaţionale, conform nevoilor comunităţii puncte
şcolare (beneficiari ai educaţiei, cadre didactice şi personal
administrativ) şi ţintelor de dezvoltare stabilite prin proiectul
de dezvoltare instituţională
c) Participare şi implicare în activitatea comisiilor şi consiliilor la maxim
nivel de unitate/instituţie/local/judeţean/naţional, precum 1
şi/sau în realizarea de parteneriate instituţionale în punct
concordanţă cu nevoile comunităţii şcolare şi cu ţintele
stabilite, cu efecte pozitive în domeniul incluziunii sociale şi
dezvoltării durabile, inclusiv în calitate de observator

Pagină 10 din 12
Evaluare
Evaluare Evaluare
Autoevaluare Comisia de
Consiliul Comisia de
evaluare
Consultativ contestaţii
Punctaj Anexa a dosarelor
Criteriile de evaluare alocat pag. Puncta Puncta
Punctaj Punctaj Punctaj Punctaj Punctaj j Punctaj j
detaliat criteriu detaliat criteriu detaliat criteri detaliat criteri
u u
 La nivel de unitate/județean/național 0,25/0,5/
1p
150
PUNCTAJ TOTAL
puncte

Autoevaluare:
Data ..............................
Semnătura candidatului..........................................................

Evaluare IȘJ Suceava:


Data ..............................
Inspector școlar/ membru în Consiliul Consultativ/ metodist:
…..…….......................................................................................
Președintele comisiei de evaluare,
……….…………………………………………………………..

Data ..............................
Comisia de contestații:
Președintele comisiei de contestații,
…….…………………………………………………………..

Pagină 11 din 12
Notă:
1. documentele doveditoare sunt valabile pentru perioada 01.09.2015 - 31.08.2020;
2. documentele vor fi ordonate conform grilei, numerotate pe fiecare pagină și consemnate în opisul întocmit în două exemplare;
3. pe fiecare document, candidatul va consemna criteriul și subcriteriul dovedit (ex. 1 a). 1 b), etc. );
4. în coloana ”Anexa pagină” se vor indica pagina/paginile (de la… până la…) corespunzătoare documentelor doveditoare ale îndeplinirii criteriului/ subcriteriului
respectiv;
5. dosarul va cuprinde pe suport electronic (CD, DVD, Stick), în format editabil, raportul motivat, întocmit cu respectarea Anexei 3 din Metodologie, conform modelului
atașat fișei de (auto)evaluare specific;
6. modificarea structurii fișei de (auto)evaluare (criterii, subcriterii, punctaje) duce la respingerea dosarului.

Pagină 12 din 12

S-ar putea să vă placă și