Sunteți pe pagina 1din 10

FIȘĂ DE (AUTO)EVALUARE

PENTRU PERSONALUL DE CONDUCERE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SPORTIV INTEGRAT ŞI SUPLIMENTAR


ÎN VEDEREA ACORDĂRII GRADAȚIEI DE MERIT ÎN SESIUNEA 2021

Numele și prenumele candidatului ________________________________________________________________________________________


Funcția ______________________________ Unitatea de învățământ ___________________________________________________________
Specialitatea __________________________________ Gradul didactic ___________ Vechimea în învățământ________________________

Evaluare Evaluare
Punctaj Detalierea Evaluare Consiliu
Punctaj Autoevaluare Comisie Comisie
Criteriul care trebuie îndeplinit de către maxim punctajului Anexă Consultativ
candidat
maxim
subcrite maxim pag. Evaluare contestații
criteriu Punctaj Punctaj Punctaj Punctaj Punctaj Punctaj Punctaj Punctaj
riu
detaliat criteriu detaliat criteriu detaliat criteriu detaliat criteriu
1. Criteriul activităţilor complexe cu valoare instructiv-educativă
a. Rezultate deosebite - ponderea 4
obținute în pregătirea promovării elevilor
elevilor în atingerea de la un an la altul
obiectivelor/ de pregătire 1
competențelor specifice sportivă/an studiu 45 p max.
impuse de curriculumul
școlar, materializate în
progresul elevilor la - elevi transferaţi 1

1
Fișă evaluare pentru concursul de acordare a gradației de merit – director/director adjunct CSS/LPS

I.Ș.J. Suceava, sesiunea 2021


clasă/grupă obtinute cu - elevi participanţi la
clasa si individual la pregătire, întreceri,
disciplinele de specialitate concursuri şi
din învățământul competiţii cu 2
vocațional pe baza datelor loturile naţionale
statistice de la nivelul
unității de învățământ
- selecţia sportivilor 5
cu calităţi deosebite 1
b. Rezultate deosebite
- pregătirea
obţinute în selecţia,
sportivilor cu 1
pregătirea şi promovarea
calităţi deosebite
sportivilor cu calităţi
deosebite pentru sportul de - promovarea
performanţă sportivilor cu
calităţi deosebite la 3
loturile naționale/
echipe seniori
c. Performanţe în pregătirea elevilor distinşi la 15
competiţiile municipale, naţionale şi internaţionale,

COMPETIŢII INTERNAŢIONALE OFICIALE

4p*(nr
- Locul 1
premii)
- Locul II 3p*
- Locul III 2p*
- Locul IV-VI 1p*
COMPETIŢII NAŢIONALE OFICIALE
Locul 1 3p*( nr
premii)
Locul II 2p*
Locul III 1p*
Locul IV-VI 0,5p*
COMPETIŢII MUNICIPALE OFICIALE
Locul 1 2p*
Locul II 1p*
Locul III 0,5p*

2
Fișă evaluare pentru concursul de acordare a gradației de merit – director/director adjunct CSS/LPS

I.Ș.J. Suceava, sesiunea 2021


d. Participarea, în calitate - membru al 10
de membru al comisiei de comisiilor/grupurilor 0,5**(nr
organizare, la naţionale de .comisii)
olimpiadele și coordonare
concursurile de profil, - membru în comisia
etapele judeţene, de organizare a 0,25**
interjudeţene, naţionale şi etapei judeţene
internaţionale incluse în - membru în comisia
programul de activităţi şi de organizare a 1**
în calendarul etapei naţionale
inspectoratului
şcolar/Ministerului - membru în comisia
Educaţiei și Federațiilor de organizare a
Naționale de Specialitate competițiilor 2**
internaționale
oficiale

e. .Rezultatele obținute în centrele de excelență, 1


certificate de inspectorul de specialitate sau cu elevi
cu cerințe educaționale specialecertificate de
directorul unităţii de învăţământ/inspectorul de
specialitate sau directorul centrului judeţean de
resurse şi asistenţă educaţională/Centrului Municipal
al Municipiului București de Resurse și Asistență
Educațională.
f..Managementul activităților didactice 1

g. Participarea, în - membru în comisiile 5


calitate de membru al de evaluare/jurizare
comisiilor de a competiţiilor de
evaluare/jurizare şi nivel judeţean
0,5**
profesor-antrenor, la
întrecerile/ concursurile/
competiţiile judeţene,
interjudeţene, naţionale şi

3
Fișă evaluare pentru concursul de acordare a gradației de merit – director/director adjunct CSS/LPS

I.Ș.J. Suceava, sesiunea 2021


internaţionale și - membru în comisiile
pregătirea loturilor de evaluare/jurizare
naţionale/olimpice. competiţiilor de 0,75**
nivel zonal

- membru în comisiile
de evaluare/jurizare
competiţiilor de 1**
nivel naţional

- membru în comisiile
de evaluare/jurizare
competiţiilor de 1,5**
nivel internaţional

- profesor-antrenor, la
întrecerile/
concursurile/ 0,25**
competiţiile judeţene
şi interjudeţene
- profesor-antrenor, la
întrecerile/
concursurile/
1**
competiţiile
naţionale şi
internaţionale
- pregătirea loturilor
naţionale/ olimpice
2

h. Implementarea unor proiecte educaţionale 2


inovatoare, recunoscute şi aprobate la nivel
local/judeţean/interjudeţean/naţional/internaţional (în
domenii precum: educaţie sportivă , educaţie
olimpică educaţie pentru sănătate, educaţie
emoţională, educaţie incluzivă) cu COSR, AOR,
MTS, Federațiile de specialitate, DJST/DSTMB

4
Fișă evaluare pentru concursul de acordare a gradației de merit – director/director adjunct CSS/LPS

I.Ș.J. Suceava, sesiunea 2021


i. Participarea, în calitate de autor/coautor, la 2
elaborarea de manuale școlare aprobate de ME, sau la
traducerea de manuale școlare
din limba română într-o limbă a minorității naționale,
care are învățământ cu predare în limba maternă, sau
la conceperea unor
resurse educaţionale deschise/auxiliare curriculare
pentru disciplinele sportive / mijloace de învățământ,
oferite gratuit pentru a asigura accesul elevilor,
profesorilor şi părinţilor la materiale educaţionale de
calitate.
2.Performanţe deosebite în inovarea didactică/ management educațional
a. . Elaborarea /participarea - programe şcolare, 3
la elaborarea de programe regulamente, 1p x
şcolare (inclusiv cele pentru metodologii, nr.progr
discipline opționale noi), îndrumătoare/ghi /regul/met.
regulamente, dur
metodologii,,studii/cercetări
în domeniu la nivel național - elaborarea de
și județean. programe şcolare
pentru discipline 0,25x
opţionale noi, nr.progr.
însoţite de
suportul de curs
45 p max.
b. . Elaborarea/participarea la elaborarea de 3
îndrumătoare/ghiduri metodice/suporturi de curs
1p x nr
avizate de inspectorul școlar sau de M.E.N. articole
materiale
în reviste/publicații de specialitate înregistrate cu
ISBN/ISSN;
c. Activitatea de mentorat, - activitate de 4
de formator în formarea mentorat 1p
continuă a personalului din
învăţământ, activitate - activitate de
susținută în cadrul cercurilor formator 1p x curs

5
Fișă evaluare pentru concursul de acordare a gradației de merit – director/director adjunct CSS/LPS

I.Ș.J. Suceava, sesiunea 2021


pedagogice în vederea - activitate în
promovării accesului la o cadrul cercului
educaţie de calitate pentru pedagogic la nivel 0,25p x
toţi (se punctează programele județean activitate
de formare şi mentorat care
răspund cerinţei)
d. Activitatea în cadrul -activitate în 5
comisiilor de etică, comisii cadrul comisiilor
paritare/de dialog
0,5p x
social, comisii de evaluare şi
activitate
asigurare a calităţii în
educaţie,
comisii de sănătate şi
securitate în muncă, comisii -activitate ca lider
PSI și situații sindical la nivel
de urgență, activitate în unitate/județ/națio
calitate de membru în nal
comisiile de ocupare a
posturilor didactice vacante
la nivel județean/al
municipiului București,
activitate în organismele de
0,5/1/1,5p
conducere ale organizaţiilor
sindicale afiliate federaţiilor
sindicale reprezentative la
nivel de sector de activitate
învăţământ preuniversitar
/semnatare ale contractului
colectiv de muncă la nivel de
sector de activitate
învăţământ preuniversitar,
e. Activitatea de metodist, - activitate ca 10
2px an
membru în consiliul metodist
consultativ de specialitate - activitate ca
de la nivelul membru în
inspectoratului consiliul
şcolar, coordonator de cerc consultativ de
1px an
pedagogic certificată de specialitate de la
inspectorul de specialitate şi nivelul
inspectorul şcolar general: inspectoratului
şcolar
6
Fișă evaluare pentru concursul de acordare a gradației de merit – director/director adjunct CSS/LPS

I.Ș.J. Suceava, sesiunea 2021


- coordonator de
cerc pedagogic 1px an

f. Activitatea desfăşurată, - activitate 8


la solicitarea M E., în desfăşurată în
cadrul Comisiei Naționale cadrul unor
de Specialitate, a unor comisii tehnice de
0,5px
comisii tehnice/grupuri de elaborare a unor
activitate
lucru pentru elaborarea acte
unor acte normative/admini
normative/administrative, strative cu
în calitate de reprezentant caracter normativ
desemnat de către -activitate în cadrul
1px
comisiile naționale de comisiei nationale
avtivitate
organizare și desfășurare a de specialitate
examenelor naționale, -activitate de
activitatea de evaluator de evaluator de
manuale şcolare/auxiliare manuale școlare
didactice/mijloace de
învățământ/resurse 1p de
educaţionale manual
deschise/portofolii pentru
Corpul Naţional de Experţi
în Management
Educaţional
g. Participarea cu - comunicări la 12
comunicări la simpozioane, simpozioane 1/1,5/2/2,
conferinţe zonale, județene, zonale/județene/nați 5 x nr
naţionale şi/sau onale/internaționale comunicări
internaţionale, cursuri de
perfecționare în domeniu sau -cursuri fără
în management educațional, credite/cu credite
dovedite prin documente
oficiale ale manifestării și 0,5/1p x nr
care demonstrează cursuri
performanțele deosebite ale
cadrului didactic în inovarea
didactică

7
Fișă evaluare pentru concursul de acordare a gradației de merit – director/director adjunct CSS/LPS

I.Ș.J. Suceava, sesiunea 2021


3.Activităţi extracurriculare şi implicarea în proiecte (inclusiv proiecte cu finanţare europeană nerambursabilă: Erasmus+, POSDRU, POCU, transfrontaliere, Banca
Mondială şi altele similare)/programe de formare profesională
a) Implementarea/coordonarea/participarea la 5 1p x
proiecte/programe de formare profesională inițiere
1p x
participare
b Implementarea/coordonarea/participarea la 20p max. 5
proiecte zonale, județene, naționale sau 1/1,5/2/2,
internaționale care vizează domeniul activităților 5 x nr
extrașcolare, inclusiv cu COSR. MTS. Federatiile proiecte
de specialitate, DJST. DSTMB
c. Participarea la activități de voluntariat, inclusiv 5
participarea la activitățile din cadrul Strategiei 1p
naţionale de acţiune comunitară, perfomanțe activitate
dovedite în pregătirea elevilor la concursuri sportive
în cadrul unor programe ale M.E., M.T.S.,C.O.S.R.
d.Inițierea/organizarea/participarea la schimburi de 5
1p
experienţă cu alte unități de învățământ, reţele sau
activitate
proiecte interşcolare
4.Criteriul privind contribuţia la dezvoltarea instituţională
a. Atragerea de fonduri europene în cadrul unor 12
2 p/
proiecte cu finanţare
programe/
europeană nerambursabilă (Erasmus+, POSDRU,
proiecte ed.
POCU, transfrontaliere, Banca Mondială şi altele
2p /contract
similare), de alte finanţări extrabugetare pentru
/doc.
unitatea de învăţământ, centre de
justificativ/
documentare şi informare, laboratoare etc., având ca
donație/
efect creşterea calităţii activităţii instituţionale şi a
sponsorizare
procesului de predare-învăţare-evaluare, încadrarea în
40p max. /
bugetul alocat calculat
an
conform formulei de finanţare
b. Existenţa unui progres semnificativ în 11 2p/
privinţa dotării spaţiilor unităţii de învăţământ, documen
a mijloacelor de învăţământ şi a altor resurse
t care
educaţionale, conform nevoilor comunităţii
şcolare (beneficiari ai educaţiei, cadre atestă
didactice şi personal administrativ) şi ţintelor dotarea
de materială
8
Fișă evaluare pentru concursul de acordare a gradației de merit – director/director adjunct CSS/LPS

I.Ș.J. Suceava, sesiunea 2021


dezvoltare stabilite prin proiectul de dezvoltare

c. participare şi implicare în activitatea 17


comisiilor şi consiliilor la nivel de unitate/
instituţie/ local/ judeţean/ naţional, precum
1/1,5/2/3p
şi/sau în realizarea de parteneriate
/comisie
instituţionale în concordanţă cu nevoile
comunităţii şcolare şi cu ţintele stabilite, cu
3p /
efecte pozitive în domeniul
parteneriat
incluziunii sociale şi dezvoltării
durabile, inclusiv în calitate de
observator
TOTAL 150

Autoevaluare: Evaluare IȘJ Suceava:


Data .............................. Data ..............................
Semnătura candidatului.......................................................... Inspector școlar/ membru în Consiliul Consultativ/ metodist:
…..…….......................................................................................
Președintele comisiei de evaluare,
……….………………………………………………………….
Data ..............................
Comisia de contestații:
Președintele comisiei de contestații,
…….……………………………………………………
9
Fișă evaluare pentru concursul de acordare a gradației de merit – director/director adjunct CSS/LPS

I.Ș.J. Suceava, sesiunea 2021


NOTĂ:
* = se înmulțește cu numărul de premii obținute ;
**= se înmulțește cu numărul de comisii. În situația în care suma punctajelor detaliate este mai mare decât punctajul maxim alocat subcriteriului, se acordă punctajul
maxim aferent.

Notă:
1. documentele doveditoare sunt valabile pentru perioada 01.09.2015 - 31.08.2020;
2. documentele vor fi ordonate conform grilei, numerotate pe fiecare pagină și consemnate în opisul întocmit în două exemplare;
3. pe fiecare document, candidatul va consemna criteriul și subcriteriul dovedit (ex. 1 a). 1 b), etc.);
4. în coloana ”Anexa pagină” se vor indica pagina/paginile (de la… până la…) corespunzătoare documentelor doveditoare ale îndeplinirii criteriului/ subcriteriului
respectiv;
5. dosarul va cuprinde pe suport electronic (CD, DVD, Stick), în format editabil, raportul motivat, întocmit cu respectarea Anexei 3 din Metodologie, conform
modelului atașat fișei de (auto)evaluare specific;
6. modificarea structurii fișei de (auto)evaluare (criterii, subcriterii, punctaje) duce la respingere dosarului.

10
Fișă evaluare pentru concursul de acordare a gradației de merit – director/director adjunct CSS/LPS

I.Ș.J. Suceava, sesiunea 2021

S-ar putea să vă placă și