Sunteți pe pagina 1din 6

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

H O T Ă R Â R E nr. ____
din 2021
Chișinău

Cu privire la listele candidaților la acordarea


Bursei Președintelui Republicii Moldova
pentru anul de studii 2021-2022
----------------------------------------------

În temeiul Decretului Președintelui Republicii Moldova nr. 1641/2004


privind instituirea bursei Președintelui Republicii Moldova (Monitorul Oficial al
Republicii Moldova, 2004, nr. 16-18, art. 120), cu modificările ulterioare,
Guvernul HOTĂRĂȘTE:

1. Se acceptă, conform anexelor nr. 1 și nr . 2, listele candidaților din


rândul studenților din instituțiile de învățământ superior şi elevilor din instituțiile
de învățământ profesional tehnic postsecundar și postsecundar nonterțiar pentru
acordarea Bursei Președintelui Republicii Moldova pentru anul de studii 2021-
2022, înaintându-le Președintelui Republicii Moldova spre examinare.

2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial


al Republicii Moldova.

Prim-ministru NATALIA GAVRILIȚA

Contrasemnează:

Ministrul educației
și cercetării Anatolie Topală

Ministrul finanțelor Dumitru Budianschi


3

Anexa nr. 1
la Hotărârea Guvernului nr.

LISTA
candidaților din rândul studenților din instituțiile de
învățământ superior pentru acordarea Bursei Președintelui
Republicii Moldova pentru anul de studii 2021-2022

Cocina Anastasia – Instituția Publică Universitatea de Stat de


Educație Fizică și Sport, ciclul I, anul IV,
specialitatea Kinetoterapie și terapie
ocupațională

Coropceanu Iana – Instituția Publică Universitatea de Stat de


Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”,
studii superioare integrate, anul V, specialitatea
Medicină

Gușan Veronica – Instituția Publică Universitatea de Stat „Alecu


Russo” din Bălți, ciclul I, anul IV, specialitatea
Matematică și informatică

Mavrodi Elena – Instituția Publică Universitatea de Stat din


Comrat, ciclul I, anul III, specialitatea Limba
engleză și limba germană

Prodan Ilie – Instituția Publică Universitatea de Stat din


Moldova, ciclul I, anul III, specialitatea Relaţii
internaţionale

Rusu Rodica – Instituția Publică Universitatea de Stat din


Tiraspol, ciclul I, anul III, specialitatea
Pedagogie în învățământul primar și
psihopedagogie

Spînu Dan – Instituția Publică Universitatea de Stat din


Moldova, ciclul I, anul IV, specialitatea
Tehnologia informaţiei

Stroici Diana – Instituția Publică Universitatea Pedagogică de


Stat „Ion Creangă” din Chișinău, ciclul I, anul
IV, specialitatea Istorie și geografie
4

Tomșa Cristina – Instituția Publică Academia de Studii


Economice a Moldovei, ciclul I, anul II,
specialitatea Economie mondială și relații
economice internaționale

Zacuţelu Marcel – Instituția Publică Universitatea Tehnică a


Moldovei, ciclul I, anul III, specialitatea
Tehnologia produselor alimentare
5

Anexa nr. 2
la Hotărârea Guvernului nr.

LISTA
candidaților din rândul elevilor din instituțiile de învățământ
profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar
pentru acordarea Bursei Președintelui Republicii Moldova
pentru anul de studii 2021-2022

Ghedea Natalia – Instituția Publică Centrul de Excelență în


Industria Ușoară din Chișinău, anul IV,
specialitatea Modelarea, proiectarea și
tehnologia confecțiilor din țesături

Prichici Alina – Instituția Publică Centrul de Excelență în


Economie și Finanțe din Chișinău, anul IV,
specialitatea Contabilitate

Saghin Grația – Instituția Publică Colegiul Tehnologic din


Chișinău, anul IV, specialitatea Modelarea,
proiectarea și tehnologia confecțiilor din
țesături

Starov Alexandrina – Instituția Publică Colegiul ,,Gheorghe


Asachi” din Lipcani, anul IV, specialitatea
Servicii administrative și de secretariat

Teleatnic Corina – Instituția Publică Colegiul de Arte ,,Nicolae


Botgros” din Soroca, anul IV, specialitatea
Dirijare corală
No,I А lN I]()Itl\,1д,гl Vл
lа proiectul de l{()t.iгiiгс dc Cttvcгll
Cu рriчiге la listele candidaliloг la асогtlагсtt I}uгsei l)гcgedintclrri Ilcpublicii lvloldova
рспtгu апul de studii 202lr -2022
(п umir uпiс 30l/MEC/202l )

l. [)епumiгеа аuюгului ;;i. duplr caz. а рагtiсiрап[ilог lа е]аЬогагеа pгtliectLrlui


Ministerul Educa{iei si Cercetirii
in scopul suslinerii рсгlЬгпrапtеlоr acadetnice ale tiпсгilог. irnpliciгii асеstirrа itl solLtlionarea
рrоЬlеrпеlог soc ial-econom ice ale statului, MinisteгuI Educaliei ýi f]егсеtагii а еlаЬоIа1 5i ргорuпе
sрrе ехаmiпаге proiectul de l-iotirAre de Guчеrп Cu privire la listele caпtlitla|ilor la ocordarea
Bursei Presediпtelui Republicii Moldova репlru апul cle sludii 2021-2022
Ргоiесtul respectiv se iпsсriс'iп politica ргоmочаtа de Ministerul Edrrcaliei ;i СеrсеtЁrii
репtru tЬгtiliсагса sistelnului invalamiintului sLtрегiог iп diгесliа iпsсгiеrii accstttia in spatiLrl
etl1,oPelll] lll ttlr itJtltutlttlltti ,tlрсr,irlг. pгccLttlt ;i :t.iSttгlrгс;t cl,(,)tcгii iltгJcli\ itilii .i c,,ll)гclili\ ilalii
nationalelilltcrna(ionale а institLrliiloг dc ittvittanlittt suрсгiог si ргоlсsiопаl tchtlic 1,1tlstsccLltldar
d in {аri.

2. ConditiiIe се au illtptts еlаЬtlгагеа pгoiccttrlLli de ас1 поrlпаtiч ýi llnalitalile urпldritе


ln согсslluпdеге ctl l|еgчlчпепlul c,u 1lririгс lч tпotlttl 1i юLrdiIiila clc uc,orcktl,e а bur,yclor
репl11! -\!1!laп|ii t,iclul l, c,ic,ltt! Il, stuclii illlс!rчlе ittt,tilйtlltittl lttetlic,ul 1i Iitt,tпuc,etttic, tliп
iп,\liluIiilc l(, iп|,а|аlпаl1l .;ullariclr, eleyii liп iп-stitttliilc dc ittl,[tltitttciпl 1llllIclsitlttal lt,lпtit,
роslsесuпсlаr si роslsесчпdur lюпlеr|iаг si рпф,siопаl lehпic,secttlulur, реr:;lluпаlе L,ctt,e .y!utlia:d
iп iпчdldmапtul роsluпivеr.\ilаr, аргоЬаt рriп Ноtirirеа Guчеrпчlui пr. l009i2006, Вчrsа
Pre;edintelui Republicii Moldova, саrе uгmеаzi sa fie ргоmulgаt5 рriп Decretul Preqedintelui
RM, include 15 burse, dintre саrе l0 burse sunt pentru studenlii ciclulLri I. ciclului II, studii
suреriоаrе integratc, inva[alnlint medical 9i t'агmасеutiс din instituliile de'iпчilimiпt suреriоr
(l490 lei) 1i 5 brrrse репtru clevii din instituliile de iпчйtirтiпt рrоlёsiопаl tehnic postsccLrrrdaг 9i
ptlstsec Lttl сlа г поI]tегtiаI (l l55 lei),
Caпdidalii la Вursа l)regedintclui aLr lbst аргоЬаli iп саdгLrl sспirtсlог illstituliiloг de
'iпчdtamапt sLlреriог
9i consiliilor ргоl'сsогаIе ale institLlliiloг de inYalatmaint ргоtсsiопаI tehnic
postsecLlndirг, in context, la ЬLtгsа respcctivir. aLr candidat studenlii qi cIerii сагс au оЬliпut ?n anul
рrесеdепt de stLldii о medie а п()tсlог la sesiunea dc л,ага tlll mаi nricl'i de 9,5 рuпсtс iп ргоfiILrгilе
idomeniilc с]е sttttlitt tеhпiс,, сlgпtr, aclltKlt)tic,, tltclicul, mi!ilut, tlrellt si гааl (лtttlaпulicci,
i п |il r m u t i с, it, .| i : i t, d, с, h i пl i а, Ьi t t l о g t с |.

3. Dеsсгiеrеа gгаduIui de compatibilitate репtгLl ргоiесtе|е саrс аu са scop аrmtlпi


legislaliei naIionale cu legislalia Uniunii Еurорепе
Prezentul рrоiесt de НоtiгДге пu сопtrачitlе legislaliei Uniunii Еtrгорепе

4. Principalele рrечеdегi ale proiectuIui 9i ечidепliегеа elementelor поi


AStfel. реirtгu асоrdаrса l}uгsеi Preýedintelui in anul uпiчеrsitаг 202l -2022. la Мiпistегul
Educaliei qi Сегсеtаrii au lbst depuse 23 dosarc (studenli din сiсluгi]е Iýi ll, studii suреriоаrе
iпtеgrаtс" iпчi!ёmАпt medical 9i f'агrтассutiс) din l3 instituli; cie invalamant suрсriоr publice din
1аrа,9i dоsагеlе а 2-1 candicjati clin instittrliile dc in\alanrant 1rrоtЪsiоrrаl tehnic роstsесuпdаг 9i
postsecundaг попtегtiаr. С]апdidацii respecli\i aLr lbst seIcctali dc саtге ('onlisii specializate.
responsabile de examinarea dоsаrеlоr. aprobate ргiп Огdiпеlе Ministrului Educaliei si Ссrсеtйrii
пr. 877 din l3.07.202l 9i пr.820 din 05.07.202t. in baza апumitоr сritсrii. inclusiv: media
поtеiоr; activitatile educalionalc, сultuгаlе, sроrtiче; СurгiсulLrrп Vitael activitatea ýtiinlitlca;
publicaliile: scrisoriIe de гесоrтапdаrе. Toli studenlii nominalizali au dеmоllstгаt рriп actele
rеSресtiче раrtiсiрагеа la activitёli de сеrсеtаге ýtiin{ifica. сопfЪгiпlе. соrrсuгsuгi. diplomele
olimpiade nationale/interna{ionale. Numirul de Ьursе оfсritе institutiilor de invdtirTint suреriоr а
tbst corelat ;i cu пumйrul total de studenli de la ciclurile I qi II, studii iпtеgrаtе, la invitimAntul
cu frесчеп{й, din fiесаrе univeгsitate.
5. I]ulll]alllclltaI,ea ccolltl1,1l ico- ll паtlс iагii 1

| \4i.iloacele ljnaltciarc 5tlnl рге\аzutе anual рriп Lcgea htrgetultri de stat si se iпсаdгеаzД r'п

limireIe aloctlliiltlr btrgetlrrc ltpгrllratc in accsl Sc(ll].


i
' AstIil с,,пlilrlп lIоtДrАгii dg (]urcrlr llг. б5/2U2l cu рririrс l:t tntltlil'ic:t rg:l ttttor hot:rriri
Iale Gurсrпului. in invatimAntul suреriог pclltгtl BLlгsa l)гсsесlirltеlui bugetLrl tolal calculat
constiruie l]q 000 lci рспtгu I0 lurri. iаг ilr inrДtlrtnantul рrоl'сslопll tdhnic post5(cunrl;,lr si
I
п(Jlltеrliаг. hugcttll tOtill calcLtIlt ct,tlttitLlie 57 750 lci pclrtrLr l0 ltrni.
| роstsесuпdаг
6. ModLrl de iпсоrрогаге а actLrlui in саdrul погlпаtiv iп чigilаге
PгoiectLrl sc 'iпсоrрогеаzd iп sistemul асtеlог поrmаtiчс qi nLr necesita аЬrоgагса Llnor acte
поrmаtiче.

7. Ачizагеа Ei сопsu|tаrеа publicd а proiecttllui


ProiectLll а fbst plasat опliпе репtru сопsultёri publice gi avizat, in сопf'оrmitаtе cu lcgislalia
iп чigоаге: httDs://Daгtic ip. gоч
Ьursа-ргеsеd intelu i-202 |/8454,

8. Constatlrгile expeгtizei ant ic()Iupt ie


Ехрегtizа апtiсоrчр!iе а constatal, сd itl tloгtltelc tilгtnulatc ргiп ргоiесtLrl stlptls cxpeгtizci
anticorup|ie п-аu Гost identilicali саrеча fЪсtогi si risсuгi dc согuрliс,

9. ('onslallrгilc cxpcгtilci.iLll,idicc
Ехрегlizа .iuгidici а scn]l1alat cat. sub aspcctlll tcmciulLli lcgal. ргоiесtuI actttlui погmаtiч
corespLlndc рrсчеdеrilоr statLtatc la агt. l0] аliп. (2) din ConstitLrlia ltepLrblicii Moldova.
implicit. ргсл,сdегilоr statuate la ап. 5 lit. Ь) diп Legea пг. I36/20l7 ctr ргiчirе la (iuчсrп;i агt.
l4 alin. (l) lit. а) din Legea пr. l00/20l7 cu рriчirе la actele погпlаtirс.

\Iiпistru ?-72't"" Z- Anatolie TopALA

Аrсаdiе,\rrdгопiс. tel: 022-232,16.1


аrсаdi i,atltjгotliclOrnecc,цor,.rlld