Sunteți pe pagina 1din 6

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

H O T Ă R Â R E nr. ____
din 2021
Chișinău

Cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Contractului


de finanțare dintre Republica Moldova şi Banca Europeană de Investiții
pentru realizarea Proiectului „Eficiența energetică în Republica Moldova”
și acordarea împuternicirilor pentru negocierea acestuia
------------------------------------------------------------

În temeiul art. 3 din Legea nr. 419/2006 cu privire la datoria sectorului


public, garanțiile de stat și recreditarea de stat (republicată în Monitorul Oficial
al Republicii Moldova, 2014, nr. 397-399, art. 704), cu modificările ulterioare,
Guvernul HOTĂRĂȘTE:

1. Se ia act de proiectul Contractului de finanțare dintre Republica


Moldova şi Banca Europeană de Investiții pentru realizarea Proiectului
„Eficiența energetică în Republica Moldova”.

2. Se inițiază negocierile asupra proiectului Contractului de finanțare


dintre Republica Moldova şi Banca Europeană de Investiții pentru realizarea
Proiectului „Eficiența energetică în Republica Moldova”.

3. Pentru negocierea proiectului Contractului de finanțare dintre Republica


Moldova şi Banca Europeană de Investiții pentru realizarea Proiectului
„Eficiența energetică în Republica Moldova”, se împuternicește delegația
oficială în următoarea componență:

Borosan Constantin – secretar de stat al Ministerului Infrastructurii și


Dezvoltării Regionale, conducător al delegației

Matveeva Elena – șef al Direcției datorii publice, Ministerul


Finanțelor

Magdîl Nicolae – consultant principal în Direcția politici în


domeniul energetic, Ministerul Infrastructurii și
2

Dezvoltării Regionale

Malașevschi Diana – consultant în Direcția relații internaționale,


Ministerul Justiției

Ciudin Alexandru – director al Agenției pentru Eficiență Energetică

Colun Valerian – șef al Direcției finanțare, implementare și


monitorizare a proiectelor, Agenția pentru
Eficiență Energetică

Samson Aurelia – director al Unității consolidate pentru


implementarea și monitorizarea proiectelor în
domeniul energeticii.

4. Conducătorul delegației de negociatori, domnul Constantin Borosan, se


împuternicește pentru semnarea procesului-verbal al negocierilor și a altor
documente relevante negocierilor în cauză.

5. În cazul eliberării/suspendării din funcțiile deținute a membrilor


delegației oficiale, atribuțiile lor în cadrul acesteia vor fi exercitate de persoanele
nou-desemnate în funcțiile respective, fără emiterea altei hotărâri de Guvern.

6. Se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 218/2020 cu privire la iniţierea


negocierilor asupra proiectului Contractului de finanţare a Proiectului „Eficienţa
energetică în Republica Moldova” dintre Republica Moldova şi Banca
Europeană de Investiţii şi acordarea împuternicirilor pentru negocierea acestuia
(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2020, nr. 99-100, art. 294).

7. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial


al Republicii Moldova.

Prim-ministru NATALIA GAVRILIȚA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,
ministrul infrastructurii
și dezvoltării regionale Andrei SPÎNU

Ministrul finanțelor Dumitru Budianschi