Sunteți pe pagina 1din 11

V1 / 10/03/2019

PLANUL DE ACȚIUNE
AL NOTARULUI CARE DESFĂȘOARĂ
PROCEDURA SUCCESORALĂ NOTARIALĂ

(APLICABIL MOȘTENITORILOR DESCHISE LA 1.3.2019 SAU DUPĂ ACEASTĂ DATĂ)

Legendă:
Cciv: Codul civil, republicat la 1.3.2019, cu modificări în vigoare în aceeași dată
LPN: Legea privind procedura notarială, nr. 246 din 15.11.2018, în vigoare la 1.3.2019
M: Moștenitorul
RE DST: Registrul electronic al dosarelor succesorale şi testamentelor
ASP: Agenția Servicii Publice

# acțiune termen text de lege note

I. Deschiderea procedurii succesorale

1 Cerere de la subiectul îndreptățit oricând după 2541(1) Cciv Cercul din 70(2) LPN e mai larg decât în Cciv
deschiderea moștenirii
+ se anexează actele de la art. 2545 Cciv 70(2) LPN Asta nu e o contradicție
nu se limitează
În concepția Codului civil cererea de deschidere
a procedurii succesorale și cererea de eliberare a
certificatului de moștenitor, de regulă, este
același act.
Este însă posibil ca cererea să fie doar de
deschidere până la expirarea termenului de
renunțare de 3 luni, cu rezerva dreptului de a
accepta sau renunța ulterior în acest termen.

1
V1 / 10/03/2019

# acțiune termen text de lege note

Conținutul cererii se determină de art. 2543 Cciv


pentru moștenirea legală sau art. 2544 Cciv
pentru moștenitorul testamentar.

2 Notarul verifică existența unei proceduri 70(1) LPN Dacă deja e deschisă la alt notar, îl informează pe
succesorale deja deschise solicitant

3 Dacă nu e deschisă conform #2, notarul 70(1) LPN


autentifică cererea de la #1

4 Notarul solicită înregistrarea dosarului 70(6) LPN Procedura succesorală se consideră deschisă din
succesoral din REDST momentul obţinerii de către notar a confirmării
de înregistrare a dosarului succesoral din REDST

II. Activitatea de determinare a moștenitorilor

5 Publicarea informaţiei despre procedura 5 zile lucrătoare din 71(1) & (3) LPN Conținutul informației:
succesorală deschisă pe pagina web a Camerei momentul deschiderii
96(1) LPN a) numele, prenumele celui ce a lăsat moștenirea;
Notariale procedurii succesorale
b) data, luna, anul nașterii și numărul de
În vigoare din
identificare de stat ale celui ce a lăsat
01.01.2020
moștenirea;
c) data, luna, anul decesului al celui ce a lăsat
moștenirea;
d) data planificată pentru eliberarea certificatului
de moștenitor;
e) referințe la prevederile legale privind
consecințele în cazul în care moștenitorul nu se
va adresa la notar pînă la eliberarea certificatului
de moștenitor;

2
V1 / 10/03/2019

# acțiune termen text de lege note

f) alte informații prevăzute de lege.

6 Verificarea existenței testamentului în REDST 70(8)(b) LPN

7 Informarea moștenitorilor cunoscuți și 2547(2) Cciv Conținutul informației:


legatarilor despre inițierea procedurii
70(8)(c) LPN a) numele, prenumele celui ce a lăsat moștenirea;
succesorale
71(2) LPN b) data, luna, anul nașterii și numărul de
identificare de stat ale celui ce a lăsat
75(5) LPN
Art. 71(2) LPN extinde cercul destinatarilor, cu moștenirea;
condiția că sunt cunoscuți notarului:
c) data, luna, anul decesului al celui ce a lăsat
 moștenitorii din clasa chemată la moștenirea;
succesiune și/sau moștenitorii
d) data planificată pentru eliberarea certificatului
testamentari
de moștenitor;
 creditorii
 alte persoane care au drepturi și e) referințe la prevederile legale privind
obligații în legătură cu masa consecințele în cazul în care moștenitorul nu se
succesorală, va adresa la notar pînă la eliberarea certificatului
 în cazul succesiunii testamentare, de moștenitor;
notarul informează suplimentar atît f) alte informații prevăzute de lege.
moștenitorii testamentari, cît și toate
celelalte persoane care au un interes
legitim. Din momentul primirii notificării curge termen de 3
luni de renunțare la moștenire (art. 2391 Cciv)

71(5) LPN: Dacă notarului nu îi este cunoscut


domiciliul persoanelor interesate, informaţia
despre deschiderea procedurii succesorale se
publică şi în Monitorul Oficial al Republicii

3
V1 / 10/03/2019

# acțiune termen text de lege note

Moldova sau într-un ziar naţional.

8 Solicitarea testamentului autentic sau olograf 75 LPN În cazul testamentului olograf, notarul care îl
de la notarul care îl păstrează păstrează, în prealabil, în 30 de zile, va efectua
procedura de:
 deschidere a plicului cu testamentul
olograf și va întocmi procesul-verbal
prevăzut de art. 75(4) și (5) LPN
 vizare spre neschimbare conform art.
77(1) LPN

9 Dacă testamentul olograf nu se afla la 77(1) LPN


păstrarea unui alt notar, ci este prezentat de
un terț care (moștenitor, executor etc.),
notarul care desfășoară procedura succesorală
îl va viza spre neschimbare

10 Validarea testamentului olograf 78 LPN Implică:


 citarea moștenitorilor legali din clasa
chemată
 dispunerea unei expertize grafoscopice în
special un succesibil contestă scrisul celui
ce a lăsat moștenirea, aducînd probe în
acest sens
 întocmirea procesului-verbal de validare

11 Obținerea de informații din registrul de stare 2547(3)(b) Cciv Notarul va expedia demers catre ASP pentru
civilă și alte registre de publicitate din obținerea informației din Registrul de stat al
70(8)(a) LPN
Republica Moldova populaţiei și Registrul actelor de stare civilă.
96 (3) LPN
Verificarea de către notar a datelor în registrele

4
V1 / 10/03/2019

# acțiune termen text de lege note

de publicitate intra in vigoare din 01.08.2019. In


lipsa informației sau a informației incomplete ce
se conține în registre, notarul va expedia demers
pentru obținerea informației.
Se va expedia demers la ASP în cazul moștenirii
testamentare cînd toata masa succesorala a fost
împărțită între moștenitorii desemnați de
testator. Scop: pentru a determina rezervatarii

12 Solicitarea de informații din registrele de 2547(3)(c) Cciv


publicitate alte altor state în condițiile legii
statului respectiv sau ale tratatului
internațional dintre Republica Moldova și
statul respectiv

13 Informarea NOILOR moștenitori cunoscuți și 2547(2) Cciv Conținutul informației:


legatarilor despre inițierea procedurii
70(8)(c) LPN a) numele, prenumele celui ce a lăsat moștenirea;
succesorale
71 LPN b) data, luna, anul nașterii și numărul de
identificare de stat ale celui ce a lăsat
75 (5) LPN
Art. 71(2) LPN extinde cercul destinatarilor, cu moștenirea;
condiția că sunt cunoscuți notarului:
c) data, luna, anul decesului al celui ce a lăsat
 moștenitorii din clasa chemată la moștenirea;
succesiune și/sau moștenitorii
d) data planificată pentru eliberarea certificatului
testamentari
de moștenitor;
 creditorii
 alte persoane care au drepturi și e) referințe la prevederile legale privind
obligații în legătură cu masa consecințele în cazul în care moștenitorul nu se
succesorală, va adresa la notar pînă la eliberarea certificatului
 în cazul succesiunii testamentare, de moștenitor;

5
V1 / 10/03/2019

# acțiune termen text de lege note

notarul informează suplimentar atît f) alte informații prevăzute de lege.


moștenitorii testamentari, cît și toate
celelalte persoane care au un interes
legitim. Din momentul primirii notificării curge termen de 3
luni de renunțare la moștenire (art. 2391 Cciv)

71(5) LPN: Dacă notarului nu îi este cunoscut


domiciliul persoanelor interesate, informaţia
despre deschiderea procedurii succesorale se
publică şi în Monitorul Oficial al Republicii
Moldova sau într-un ziar naţional.

14 Notarul poate să ceară printr-un anunț public 6 luni de la data 2547(3)(d) Cciv Procedura este opțională. Se aplică cu precădere
tuturor persoanelor să declare drepturile lor publicării somației în când nu s-au depistat moștenitori.
asupra moștenirii Monitorul Oficial al
Ordinea de notificare publică și durata
Republicii Moldova
termenului pentru declararea drepturilor se
determină în conformitate cu procedura somării
publice (art. 85-87 LPN și art. 2421-2429 Cciv)

III. Eliberarea certificatului de moștenitor

15 Notarul eliberează fără întîrziere certificatele Cât este necesar 2549(1) Cciv 2549(1) Cciv: Notarul nu eliberează certificatul
prevăzute la art. 2541 alin. (2), în conformitate solicitat atît timp cît elementele care trebuie
cu procedura prevăzută de lege, atunci cînd certificate fac obiectul unui proces judiciar.
elementele care trebuie certificate au fost
Se recomandă verificarea paginiii web a
stabilite cu certitudine.
judecătoriei de la locul deschiderii moștenitorii.

2542:

6
V1 / 10/03/2019

# acțiune termen text de lege note

(1) La cererea moștenitorului, notarul care


desfășoară procedura succesorală este obligat să
elibereze un certificat de moștenitor care
confirmă dreptul moștenitorului la moștenire, iar
în cazul mai multor comoștenitori, în certificat se
indică și mărimea cotelor succesorale ale tuturor
comoștenitorilor (certificat de moștenitor).
(2) Notarul care desfășoară procedura
succesorală este obligat, de asemenea, să
elibereze un certificat de moștenitor la cererea
uneia dintre celelalte persoane prevăzute la art.
2541 alin. (1). În acest caz, dispozițiile art. 2543-
2553 se aplică în mod corespunzător, ținîndu-se
cont de faptul că solicitantul nu este moștenitor.
(3) Lista bunurilor care intră în componența masei
succesorale nu se include în certificatul de
moștenitor.

IV. Proceduri opționale, la cerere

IV.A. Procedura de întocmire a inventarului

1 (1) Inventarul benevol: 2448 Cciv


M benevol depune inventarul la notar

2 (2) Inventarul forțat: 2449(1) Cciv Creditorul trebuie să-și justifice creanța
Creditorul masei succesorale depune cerere la
notar de stabilire a termenului de inventar
Costurile executării obligaţiei le suportă

7
V1 / 10/03/2019

# acțiune termen text de lege note

debitorul (M) (art. 881).

3 Notarul notifică M despre termenul de 2450 Cciv


inventar de 1-3 luni

4 M depune inventarul întocmit cu asistența 2457 sau 2458


unei autorități sau cere unui notar ori executor Cciv
judecătoresc să întocmească inventarul

5 Notarul comunică copia inventarului către


creditorul solicitant

IV.B. Procedura de somare a creditorilor masei succesorale

1 Cererea de desfășurare a procedurii de 2422 Cciv Procedura de somare a creditorilor masei


somare de către subiectul îndreptățit succesorale este desfășurată de către notarul
care desfășoară procedura succesorală la
84(5) LPN cererea:
La cererea de desfășurare a procedurii de
a) oricărui moștenitor. Cu toate acestea, cererea
somare se anexează lista creditorilor
nu poate fi depusă de moștenitorul unic dacă,
cunoscuți, cu indicarea adresei de contact
conform legii, el poartă răspundere nelimitată
cunoscute.
pentru obligațiile masei succesorale;
b) administratorului masei succesorale;
Cererea se autentifică
c) custodelui masei succesorale sau executorului
testamentar, dacă aceștia au împuterniciri de a
administra masa succesorală.
Moștenitorul, precum și executorul testamentar
pot cere desfășurarea procedurii de somare după
acceptarea moștenirii.

8
V1 / 10/03/2019

# acțiune termen text de lege note

2 Notarul emite încheierea de pornire a Încheierea se aduce la cunoștința persoanelor


procedurii de somare indicate în art. 2422 [ex-1573] alin. (1) din Codul
civil.

3 Notarul care desfășoară procedura 10 zile de la depunerea 2423(1) Cciv Somația va conține:
succesorală pregătește și asigură publicarea o cererii
a) denumirea și adresa biroului notarial; numărul
singură dată a somației în Monitorul Oficial al
dosarului succesoral;
Republicii Moldova
b) numele, prenumele, reședința obișnuită a
defunctului și data decesului;
La cerere, somația poate fi publicată 85(1) LPN
c) data nașterii și numărul de identificare ale
suplimentar și în alte surse de informare.
defunctului, în cazul în care acestea sînt indicate
în actul de deces;
d) chemarea adresată creditorilor masei
succesorale de a-și înainta pretențiile către notar;
e) termenul-limită de înaintare a creanțelor, care
va fi de 6 luni de la data publicării somației în
Monitorul Oficial al Republicii Moldova;
f) avertismentul că creditorii masei succesorale
care nu și-au înaintat creanțele se sancționează
de lege prin faptul că creanțele lor vor fi
satisfăcute doar în măsura în care vor mai rămîne
bunuri ale masei succesorale după satisfacerea
creanțelor creditorilor care nu au fost sancționați
de lege. Dreptul de a fi satisfăcuți înaintea
legatarilor și a beneficiarilor sarcinilor
testamentare rămîne neafectat;
g) avertismentul că, după partajul masei
succesorale, fiecare comoștenitor răspunde

9
V1 / 10/03/2019

# acțiune termen text de lege note

numai pentru partea din obligațiile masei


succesorale proporțională cu cota sa succesorală.

4 Notarul expediază somația creditorilor înscriși După publicarea 85(2) LPN


în lista creditorilor cunoscuți anexată la somației în Monitorul
cererea de desfășurare a procedurii de somare Oficial al Republicii
Moldova

5 Declararea creanței de către creditor 6 luni de la publicare în 2424 Cciv Notificarea creditorului despre înaintarea
MO creanței se depune la notarul care desfășoară
86 LPN
procedura succesorală și conține:
La notificare se anexează, după caz, originale
a) numele/denumirea creditorului,
sau copii legalizate de pe înscrisurile
domiciliul/sediul;
justificative din care izvorăsc creanțele și
actele de constituire de garanțiilor. b) mărimea integrală a sumelor sau a altor
Neanexarea acestora nu afectează efectele prestații datorate creditorului la data depunerii;
juridice ale notificării. temeiul creanțelor și scadența lor;
c) mențiuni cu privire la eventualele drepturi de
preferință sau garanții.
86LPN în loc de anexe creditorul poate
depune declarație

6 Întocmirea tabelului creanțelor înaintate După expirarea 2425(1) Cciv Notarul care desfășoară procedura de somare
termenului-limită al întocmește tabelul creanțelor înaintate pe baza
somației notificărilor depuse în termen

7 Aducerea tabelului la cunoștința 2425(1) & (2) Cciv + Notarul trebuie să permită persoanelor indicate
la art. 2422 alin. (1), creditorului masei
(a) solicitantului procedurii, și
succesorale, legatarului, precum și oricărei alte
(b) a moștenitorilor care au acceptat persoane care demonstrează un interes legitim,
moștenirea să ia cunoștință de actele procedurii de somare,
inclusiv de notificările creditorilor, de anexele la

10
V1 / 10/03/2019

# acțiune termen text de lege note

acestea și de tabelul creanțelor înaintate.

11