Sunteți pe pagina 1din 3

CMI dr.

Ureche Delia-Carmen
Rodna , CUI 20372939

DECIZIA NR. ……/……...…...

In scopul asigurarii integritatii patrimoniului CMI dr.Ureche Delia-Carmen si


valorificarii prin inventariere a realitatii acestui patrimoniu, in conformitate cu
prevederile Legii 82/1991 si a OMF NR.1753/12.11.2004, se
DECIDE                                                                                         
1.  Se inventariaza patrimoniul cabinetului
2.  Pentru coordonarea, indrumarea, instruirea, supravegherea operatiilor de inventariere
se numeste comisia compusa din : dr.Ureche Delia-Carmen
3.  Inventarierea patrimoniului se va desfasura in data de 31.12.20...., conform  graficului
din Anexa 1 pe baza instructiunilor din Anexa 2 de catre comisia stabilita la pct. 2, anexe
care fac parte integranta din prezenta decizie.
4.  Rezultatele inventarierii  vor fi  consemnate in procesele verbale, la care se vor atasa
decizia de numire a comisiei, eventualele aprobari de modificare a termenelor,
declaratiile luate angajatilor inainte de inceperea inventarierii, listele de inventariere
precum si alte documente referitoare la inventariere.
5.   Membrii comisiei de inventariere raspund material, conform Legii  nr. 31/1990, a
OMF NR.1753/12.11.2004, Legii 82/1991, pentru pagubele la a caror producere au
contribuit prin nerespectarea termenelor, inexactitatea datelor din documentele de
inventariere sau alte incalcari a dispozitiilor legale.
6.  Conform anexelor de mai jos inventarierea se va efectua in data de 31.12.20…  de
catre comisia de la pct. 2.

CMI dr.Ureche Delia-Carmen


CMI dr.Ureche Delia-Carmen
Rodna , CUI 20372939
ANEXA NR. 1

GRAFIC DE DESFASURARE

a inventarierii la CMI dr.Ureche Delia-Carmen , pentru anul ………. .

Elementele patrimoniale Data inventarierii


1. Mijloace fixe
2. Materii prime si materiale
3. Obiecte de inventar
4. Marfuri
5. Ambalaje
6. Materiale aflate la terti
7. Bunuri primite in custodie, leasing, chirie, etc.
8. Mijloace banesti si alte valori (numerar in casierie,
disponibilitati banesti in conturi, avansuri spre decontare,
alte valori, etc)

7. Capital social (pe baza de Certificat Constatator


eliberat de Registrul Comertului)

8. Creante – clienti, debitori, creante, etc


9. Datorii – furnizori, creditori, obligatii, etc.

 
CMI dr.Ureche Delia-Carmen
Rodna , CUI 20372939

ANEXA NR. 2

INSTRUCTIUNI GENERALE  PRIVIND INVENTARIEREA


PATRIMONIULUI

Intregul patrimoniu al CMI dr.Ureche Delia-Carmen precum si bunurile apartinand altor unitati care
temporar se afla in pastrarea cabinetului sau in custodie se inventariaza in perioada stabilita la pct.
3.Membrii comisiei de inventariere stabiliti prin decizie nu pot fi inlocuiti sau revocati decat in cazuri cu
totul speciale .Comisia de inventariere are obligatia sa controleze toate locurile de munca de pe teritoriul
cabinetului in care pot sa existe bunuri si sa le inventarieze efectiv.Inainte de inceperea operatiunii de
inventariere, comisia va cere angajatilor o declaratie scrisa, conform modelului anexat.Cu ocazia
inventarierii se vor identifica si consemna in procesele verbale bunurile care sunt deteriorate total sau
partial, precum si stocurile fara miscare, mai vechi de un an sau inutilizabile propunandu-le la
declasare.Toate bunurile care se inventariaza se inscriu in listele de inventariere (model 14-3-12),
conform anexa, care trebuie sa se intocmeasca pe locuri de depozitare, sectii, ateliere, locuri de munca,
pe gestionari si categorii de bunuri cu caracteristicile respective- denumire (simbol, numar de cod),
numar de inventar, unitate de masura care trebuie sa fie identica cu cea din contabilitate, precum si orice
alta caracteristica care usureaza identificarea bunurilor respective.Listele de inventariere(model 14-3-12)
intocmite pentru bunurile in custodie vor contine pe langa elementele comune (felul marfii,valoarea,
cantitatea, etc.) numarul si data actului de custodie si a documentului de decontare (factura, dispozitie de
plata)Pentru bunurile de prisos, fara miscare, greu vandabile sau deteriorate se intocmesc liste de
inventariere separate la care se anexeaza procesele verbale.In cazul in care comisia constata plusuri,
minusuri, degradari, declarate sau nedeclarate inainte de inceperea inventarierii va cere gestionarului
explicatii scrise cu privire la cauzele acestora si va verifica realitatea sustinerilor gestionarului putand
cere in acest scop relatii si documente de la orice persoana din cadrul societatii.Pe ultima fila a listelor
de inventariere gestionarul trebuie sa mentioneze daca toate bunurile au fost inventariate in prezenta sa,
daca bunurile respective se afla in pastrarea si raspunderea sa, daca mai are bunuri care sa fi ramas
neinventariate precum si eventualele obiectiuni pe care le are de facut, pe care comisia are obligatia sa le
analizeze mentionand la sfarsitul listei de inventariere concluzia la care s-a ajunsListele de inventariere
se semneaza pe fiecare fila de catre membrii comisiei de inventariere si de angajati mentionandu-se si
data inventarierii.Determinarea plusurilor sau minusurilor se face direct pe listele de inventariere model
(14-3-12/a).Inainte de stabilirea rezultatelor inventarierii se procedeaza la verificarea minutioasa a
exactitatii si evaluarii calculelor si totalizarilor din contabilitate, greselile descoperite cu aceasta ocazie
trebuie corectate inainte de stabilirea rezultatelor inventarierii, concluziile si propunerile cu privire la
cauzele plusurilor, lipsurilor, pierderilor si vinovatilor pentru acestea, precum si alte propuneri si masuri
de aplicarea dispozitiilor legale.In cazul in care comisiile de inventariere constata dezordine, materiale si
bunuri aflate in afara locului de depozitare, vor consemna acestea in procesele verbale de inventariere,
propunand masuri de tragere la raspundere si la imbunatatire a folosirii spatiilor de
depozitare.ATENTIE: In cazul constatarii unor minusuri sau plusuri in gestiune se va lua declaratie
scrisa de la gestionari. Declaratia va fi semnata si de membrii comisiei de inventariere, se vor face
propuneri conducerii societatii pentru solutionarea celor constatate.

S-ar putea să vă placă și