Sunteți pe pagina 1din 25

BIBLIOGRAFIE PENTRU DISCIPLINA

NOUL TESTAMENT
An universitar 2003-2004

- D. Stamatoiu, „Cuvântarea eshatologică a Mântuitorului”, M.O. 5-6/1999, p.


23-40
- I. Resceanu, „Căsătoria şi divorţul în V T”, M.O. 1-6/1998
- Al. Isvoranu, „David chip al pocăinţei ”, M.O. 3-6/1995, p. 27-57
- Al. Isvoranu, ”Introducere la Psalmul 50”, M.O. 1-6/1994, p. 71-80
- Al. Pavel, „Valoarea şi utilitatea V.T. în Biserică”, R.T. 3/1995, p. 72-87
- St. Tofană, „Mesianitatea lui Iisus şi secretul mesianic la Marcu”, R.T.
2/2000, p. 33-48
- I. Chirilă, „Teofaniile şi anghelofaniile V.T.”, R.T. 2/2000, p. 48-65
- P. Ierima, „Epoca irodiană după scrierile lui Iosif Flaviu”, R.T. 2/2000, p.
128-163
- Arhiep. John Breck, O abordare ortodoxă a exegezei biblice”, R.T. 4/1999, p.
111-119
- Natalia Manoilescu, „Sf. Duh în spiritualitatea ortodoxă”, S.T. 3-4/1993, p.
46-106
- N. Ionescu, „Observaţie asupra tălmăcirii unei sintagme cheie din V.T.
(preoţia universală)”, S.T. 5-6/1993, p. 67-68
- Kalistos Ware, „Educaţia teologică în Scriptură şi la Sf. Părinţi”, S.T. 4-
6/1994, p. 83-91
-Sabin Verzan, „Propovăduirea Evangheliei în Sciţia Mică”, S.T. 4-6/1995, p.
79-11
- Sabin Verzan, „Sf. Apostoli în faţa îndatoririi de a propovădui Sf. Evanghelie la
neamuri”, S.T. 1-2/1996, p. 3-33
- L. Vîlcea, „Viziunea despre Fiul Omului în cartea proorocului Daniel” (7, 13-
14), p. 33-34, S.T. 1-2/1996
- C. Preda, „Apostolatul celor 12 şi relaţia sa cu cel paulin conform Faptelor
Apostolilor”, S.T. 3-4/1997, p. 31-55
- I. Caraza, „Sf. Ioan Botezătorul – Înainte Mergătorul lui Iisus Hristos”, S.T. 3-
4/1997, p. 71-153
- J. Cârstoiu, „Împărăţia cerurilor scopul final al omului”, S.T. 3-4/1997, p.
165-176
- J. Cârstoiu, „Iubirea lui Dumnezeu faţă de oameni în scrierile Sf. Ioan
Evanghelistul”, S.T. 1-2/1998, p. 287-294
- Monahul Ioan C., „Învăţătura paulină despre Biserică”, S.T. 1-2/1998, p. 296-
304
- Adrian Alexandrescu, „Icoana în iconomia mântuirii...” (Teza de doctorat),
S.T. 3-4/1998, p. 10-86
- Anca Manolache, „Statutul femeilor în mesajul lui Hristos”, A.B. 7-9/1992, p.
51-82
- Anca Manolache, „Cartea lui Iov povestirea unei realităţi”, A.B. 1-3/1953, p.
12-20
- D. Unguraş „Duhul Omului în perspectiva îndreptării noastre” (V.T. si N.T.),
A.B. 1-3/1993
- I. Spiru, „Sf. Ap. Pavel şi adevărurile evanghelice cuprinse în epistolele sale”,
A.B. 7-9/1993, p. 79-90
- Evanghelia Matei după Ieronim. Culegerea spicelor sâmbăta, A.B. 7-9, p. 97-
104
- A. Manolache, „Pur si impur în religiile revelate”, A.B. 10-12/1993, p. 27-44
-N. Neaga, „Cântările biblice”, A.B. 4-6/1994, p. 6/13
- I. Bude, „Imnuri creştine din epoca apostolică în cuprinsul N.T.”, A.B. 4-
6/1994, p. 14-30
- N. Neaga, „Panoramic biblic despre bătrâneţe”, A.B. 7-9/1995, p. 8-22
- A. Manolache,”Iadul şi îngerii lui”, A.B. 7-9/1995, p. 57-68
- Simona Goicu, „Termeni creştini în limba română”, A.B. 7-9/1995, p. 115-
120
- St. Tofană, „Semnificaţia pascală a arătării lui Iisus Mariei Magdalena” (In
20, 11,18), A.B. 7-9/2000
- D. Moca, „Sărbătoarea Pogorârii Sf. Duh sau a Rusaliilor – istoric şi liturgic”,
A.B. 7-9/2000, p. 23-26
- C. Jinga, „Biblia în sacralizarea/secularizarea literaturii în sec. XX”, A.B. 7-
9/2000, p.91-111
- I. Bude, „Elemente de tipologie vechitestamentare”, A.B. 4-6/2001, p. 66-73

1. Lucrări despre inspiraţia, autenticitatea, critica textului şi argumente


filologice în Sf. Scriptură şi Noul Testament.
- Dr. Petru Deheleanu, „Frumuseţi literare în Sf. Scriptură”, Arad, 1946
- Diac. Prof. Grigorie Marcu, „Odiseea Codicelui Sinaitic” R.T., Sibiu, 3-
4/1934
- Diac. Prof. Grigorie Marcu, „Un temei documentar al istoricităţii cărţilor
N.T.” Fragmentul Muratori, în Anuarul Academiei Teologice „Andreiene”, Sibiu,
1944
- Diac. Prof. Grigorie Marcu, „Iniţiaţiva transilvană la tipărirea Bibliei
româneşti”, Sibiu, 1943.
- Iosif Naghiu, „Biblia în româneşte”, în R.T., Sibiu, nr.11-12/1938
- Atanasie Negoiţă, „Limba aramaică în Noul Testament ” în vol. Studii
Biblice, Bucureşti 1935
- Prof. Theofil Simenschi, „Limba Noului Testament”, Cernăuţi, 1932
- Prof. Theofil Simenschi, „Studiu filologic, sintactic şi gramatical asupra
N.T.”, Cernăuţi, 1932
- Prof. Theofil Simenschi, „Studiu asupra Noului Testament şi a Septuagintei”,
Cernăuţi, 1936

2. Lucrări de isagogie, ermineutică, exegeză biblică noutestamentară.


Concordanţe biblice.
- Prof. Iustin Moisescu, „Sf. Scriptură şi interpretarea ei în opera Sf. Ioan
Hrisostom”, Bucureşti, 1942
- Prof. Liviu C. Munteanu,” Compendiu de introducere la cărţile Testamentului
Nou” , Cluj, 1934
- Nicolae Nicolaescu, „Exegeza Noului Testament şi Ermineutica Biblică”,
Bucureşti, 1942
- Iuliu Scriban, „Curs de introducere în cărţile Testamentului Nou”, Bucureşti,
1930
- Iustin Suciu, „Ermineutică biblică”, Arad, 1932
- Lascarov Moldovan, „Concordanţa Noului Testament”, Bucureşti, 1932
- Prot. Victor Vlăduceanu, „Concordanţă biblică antisectară”, Timişoara, 1947

3. Lucrări despre viaţa şi activitatea Mântuitorului Iisus Hristos. Raportul lor cu


datele Vechiului Testament.
- Pr. Nicodim Belea, „Hristos Lumina cea mare”, R.T., 1/1944, Sibiu
- I.C. Beldie, „Genealogia Mântuitorului”, Bucureşti, 1933
- I.C. Beldie, „Ecce Homo – studiu asupra procesului Mântuitorului”,
Galaţi, 1933
- I.C. Beldie, „Persoana Mântuitorului în lumina profeţiei lui Iisus”,
Rev. B.O.R. 5-6/1939
- Constantin Beldie, „Pildele Mântuitorului scoase din Sf. Evanghelie”,
Bârlad, ed. II, 1934
- Pr. Prof. Mircea Chialda, „Ebed-Iahve”, cap. 40-55, Isaia, Caransebeş, 1948
- Pr. Prof. Mircea Chialda, „Melchisedec”, Caransebeş, 1946
- I. Cârstoiu, „Schimbarea la faţă a Mântuitorului şi semnificaţia ei”, S.T. 3-
4/1985
- I. Cârstoiu, „Crucea şi Învierea Domnului în lumina N.T.”, S.T. 5-6/1985
- St. Tofană, „Unitatea creştinilor în eforturile de apărare a păcii şi vieţii după
N.T.”, S.T. 5-6/1985
- V. Drăgulin, „Fraţii Domnului în lumina exegezei ortodoxe”, S.T. 5-6/1985
- D. Abrudan, „Cartea Psalmilor în spiritualitatea ortodoxă”, S.T. 7-8/1985
- I. Cârstoiu, „Sensurile noţiunii de iubire după scrierile Sf. Ioan Ev.”, S.T. 7-
8/1985
- E. Corniţescu, „Persoana lui Mesia şi lucrarea sa în proorocia V.T., S.T. 9-
10/1987
- St. Tofană, „Sf. Tradiţie în viaţa Bisericii – temeiuri biblice”, S.T. 9-10/1985
- Gh. Jarpalău, „Temeiuri vechitestamentare pentru împăcarea dintre oameni”,
9-10, 1985
- D. Stamatoiu, „Exodul şi călătoria poporului evreu spre Canaan sub
conducerea lui Moise în lumina descoperirilor arheologice”, S.T. 9-10/1985

Predica de pe munte
- Sabin Verzan, „Predica de pe munte, izvor de învăţături pentru
viaţa creştină”, G.B. 1-2/1958
- Dimitrie Preotul, „Predica de pe munte”, trad. după „The Sermon
on the Mountain” G.B. 2/1957
- D. Stamatoiu, „Raportul dintre Legea Veche şi cea Nouă” după Predica de pe
Munte, M.O. 7-9/1979
- P. Smeu, „Activitatea proorocului după Miheia”, M.O. 4-6/1979
- Ath. Negoiţă, „Descoperirile de la M. Moartă”, M.B. 1-4/1962
- Pr. Nicolae, „Lidia. Portret noutestamentar”, M.B. 1-4/1962

- V. Mihoc, „Înţelepciunea teoretică şi practică în V.T.”, M.A. 1-


3/1980
- Gr. Marcu, „Mediul de apariţie al cărţilor N.T.”, M.A. 4-6/1976
- V. Mihoc, „Sensul tipic al V.T. după I Cor. 10,1-11, M.A. 4-6/1976
- N. Neaga, „Universul social al păcii”, M.A. 9-10/1985
- V. Mihoc, „Căsătoria şi familia în lumina Sf. Scripturi. Naşterea de prunci,
scop principal al căsătoriei”, M.A. 9-10/1985
- Mircea Basarab, „Domnul Iisus Hristos ca interpret al Sf. Scripturi”, M.A. 5-
6/1983
- Eugen Moraru, „Creaţia şi providenţa în lumina Psalmului 103”, M.A. 5-
6/1983
- V. Mihoc, „Propovăduirea Cuvântului lui Dumnezeu în Biserică şi naşterea
credinţei”, M.A. 5-6/1983
- I. Zăgrean, „Chipul moral al femeii în scrierile lui Solomon în contextul
concepţiei iudaice despre femeie”, M.A. 4-6/1981
- N. Neaga, „Împărăţia lui Dumnezeu – împărăţia păcii”, M.A. 7-8/1983
- Pr. Ilarion V. Felea, „Profeţiile Mântuitorului”, R. T., Sibiu nr.1-2/1935
- Sterie Diamandi, „Fiul lui Dumnezeu, Fiul Omului”, Bucureşti 1942
- Diac. Prof. Grigorie Marcu, „Procesul Mântuitorului – studiu juridic şi
teologic” în colaborare cu Dr. Ioan Fruma, Sibiu, 1945
- Prof. Dr. Iustin Moisescu, „Originalitatea parabolelor Mântuitorului”, R.
Vâlcea, 1945
- Pr. Prof. Liviu G. Munteanu, „Predica de pe munte”, Cluj, 1932
- Pr. Prof. Liviu G. Munteanu, „Învierea Mântuitorului”, Cluj, 1934
- Pr. Prof. Liviu G. Munteanu, „Viaţa Mântuitorului nostru Iisus Hristos”, Cluj,
1941
- Ierom, Antim Nica, „Rugăciunea lui Iisus” Rev. B.O.R. nr.7-8/1939
- Pr. Prof. Nicolae Neaga, „Profetul Daniil despre Hristos”, Sibiu, 1933
- Pr. Prof. Nicolae Neaga, „N-am venit să stric Legea”, Sibiu, 1940
- Pr. Prof. Nicolae Neaga, „Hristos în vechiul Testament”, Sibiu, 1944

4. Studii şi comentarii al Sf. Evanghelii


- Prof. Vasile Gheorghiu, „Sf. Evanghelie de la Matei cu comentar” vol I-III,
Cernăuţi, 1933
- Pr. Prof. Liviu G. Munteanu, „Valoarea istorică a Evangheliilor sinoptice”,
Cluj, 1939
- Arhim. Iuliu Scriban, „Tâlcuirea Sf. Evanghelii”, Chişinău,1931
- Pr. Prof. Sofron Vlad, „Prologul Evangheliei a IV-a, studiu critic-exegetic”,
Cluj, 1937

5. Lucrări despre viaţa şi activitatea Sf. Apostol Pavel


- Prof. Nicolae Bălan, „Pavel Apostol al lui Iisus Hristos”, 1931
- Pr. Nicodim Belea, „Sf. Pavel – eroul suferinţei”, R.T. 4/1932, Sibiu
- I. C. Beldie, „Sf. Ap. Pavel şi păstorii din Milet”, Galaţi, 1930
- I. C. Beldie, „Însoţitorii Sf. Ap. Pavel în misiunile sale”, Bucureşti, 1942
- Nicolae N. Ioniţă, „Convertirea Sf. Ap. Pavel”, Bucureşti, 1932
- Prof. Vasile Ispir, „Sf. Ap. Pavel ca misionar”, Rev. B.O.R. 1-5/1944
- Diac. Prof. Grigorie Marcu, „Saul din Tars”, Sibiu, 1939
- Prof. Dr. Iustin Moisescu, „Activitatea Sf. Ap. Pavel în Atena”, Iaşi, 1946
- Pr. Prof. Liviu C. Munteanu, „Viaţa Sf. Apostol Pavel”, Cluj, 1942
- Prof. Nicolae Nicolaescu, „Cronologia paulină”, Bucureşti, 1942

6. Studii şi comentarii asupra epistolelor pauline.


- Prof. Dr. Vasile Gheorghiu, „Epistola către Romani a Sf. Ap. Pavel”,
Cernăuţi, ed. II, 1940
- Pr. Prof. Grigorie Marcu, „Epistola Sf. Ap. Pavel către Tit”, Sibiu, 1947
- Pr. Prof. Liviu Gh. Munteanu, „Epistola Sf. Ap. Pavel către Galateni”, Cluj,
1940
- Prof. Nicolae Nicolaescu, „Introducere în Epistola către Filipeni a Sf. Ap.
Pavel, Captivitatea Sf. Ap. Pavel în Efes”, Bucureşti, 1942
- Pr. Prof. Haralambie Rovenţa, ”Cine a scris Epistola către Evrei”, Bucureşti
- Gh. Jarpalău, „Valoarea interpretărilor teologice a Vechiului Testament”, S.T.
5-6, 1981
- I. Mircea, „Explicarea textului chenotic din Filipeni”, 2,5-8, S.T. 3-4/1982
- Sim. Teodoran, „Mântuirea obiectivă după Epistolele Sf. Ap. Pavel, S.T. 3-
4/1982
- Gh. Jarpalău, „Respectarea bunurilor aproapelui după Vechiul Testament”,
S.T. 3-4/1982
- A. Niculcea, „Scriptură, Tradiţie şi Mărturisire în dialogul ortodox-lutheran”,
S.T. 5-6/1982
- Emanoil Paraschivaş, „...Şi nu ne duce pe noi în ispită...”, S.T. 5-6/1982
- V. Mihoc, „Epistola Sf. Ap. Pavel către Galateni”, S.T. 3-4 şi 5-6/1983
- Eugen Moraru, „Păstrarea dreptei credinţe în lumina epistolelor pauline”, S.T.
-6, 7-8/1983
- N. Dură, „Viaţa ca temă omiletică după Sf. Scriptură”, S.T. 7-8/1983
- E. Corniţescu, „Cercetările arheologice (1975-1978) din Ţara Sfantă confirmă
V.T.”, S.T. 7-8/1983
- Simion Todoran, „Despre inspiraţia Sf. Scripturi”, S.T. 5-6/1984
- E. Corniţescu, „Descoperiri arheologice în legătură cu datele din V.T.”, S.T.
7-8/1984
- E. Corniţescu, „Texte din V.T. greşit interpretate”, S.T. 5/1987
- Kamal Farahat, „Arhieria Mântuitorului Hristos şi preoţia sacramentală”, S.T.
5/1987
- T Lucian, „Kirben Qumran si cele 11 grote cu manuscrise -------
- Sabin Verzan, „Epistola I către Timotei a Sf. Ap. Pavel,” S.T. 3-4/1988
- Remus Onişor, „Unitatea şi integritatea credinţei în scrierile Sf. Ap. Pavel”,
S.T. 4/1989
- Gh. Sava, „Preoţia Mântuitorului Hristos – izvorul şi puterea preoţiei
sacramentale”, S.T. 5-6/1989
- Valeriu Drăguşin, „ Harismele în viaţa Bisericii primare după Epistolele Sf.
Ap. Pavel”, 5-6/1989
- Ioan Andreicuţ, „Tipărirea N. T. din 1648 ca răspuns la traducerile
tendenţioase ale vremii”, S.T. 5-6/1989
- Eugen Moraru, „Semnificaţiile noţiunii de „lume” în N.T.”, M. A. 7-8/1983
- D. Abrudan, „Palia de la Orăştie (1582-1992)”, R.T., (Sibiu), 1/1992
- Ioan Turcu, „Pâinile aşteptării lui Hristos – Pâinea vieţii”, M.A. 5/1987
- Ilie Moldovan, „Preoţia în epoca apostolică”, M.A. 4/1988
- Remus Onişor, „Preoţia în lumina cuvântărilor Sf. Ap. Pavel către preoţii din
Efes”, (F.A. 20, 17-35), S.T. 3/1989
- Constantin Beldie, „Principii didactice în epistolele pauline”, Galaţi,
1933
- Pr. Nicodim Belea, „PersonalitateaSf. Ap. Pavel şi sufletul modern, Sibiu,
nr.1-2,1936
- Pr. Dorin Diaconescu, „Principii didactice în episolele pauline”, 1945, Curtea
de Argeş
- Pr. Ilarion V. Felea, „Învierea trupurilor în teologia paulină”, R.T. 5/1941,
Sibiu
- Prof. Dr. Vasile Gheorghiu, „Planul divin de mântuire şi realizarea lui în
legătură cu Filipeni 1,3 - 2,10, în Rev. Candela, 1930
- Prof. Dr. Vasile Gheorghiu, „Procesul de îndreptare a omului înaintea lui
Dumnezeu în legătură cu Romani 3, 28 şi următoarele, B.O.R. 2/1935
- Pr. V. Gregorian, „Mântuitorul Iisus Hristos în lumina epistolelor Sf. Ap.
Pavel”, Craiova, 1941
- Diac. Prof. Grigorie Marcu, „Antropologia paulină”, Sibiu, 1941
- Diac. Prof. Grigorie Marcu, „Paulinism şi stoicism – schiţă comparativă” în
Anuarul Academiei Teologice „Andreiane”, Sibiu, 1938-1939
- Diac. Prof. Grigorie Marcu, „Studii Biblice”, Sibiu, 1940
- Nicolae Mladin, „Hristos, Viaţa noastră – după Sf. Ap. Pavel”, Sibiu, 1948
- Pr. Prof. Liviu G. Munteanu, „Jertfa Mântuitorului Hristos în predica Sf. Ap.
Pavel”, în Rev. Renaşterea, Cluj 14-15/1947, Cluj
- Pr. Prof. Petru Rezuş, „Cristologia de la Filipeni” 2,5-11 şi chenoza
protestantă modernă în R.T. Sibiu, 1938
- Pr. Prof. Sofron Vlad, „Mărturia Sf. Ap. Pavel despre viaţa şi învăţătura
Mântuitorului”, Caransebeş, 1941
- Pr. Prof. Sofron Vlad, „Un păstor model : Sf. Ap. Pavel”, Timişoara, 1946

8. Lucrări cu probleme speciale


- Constantin Beldie, „Înaintemergătorul Domnului”, Bârlad, 1939
- Nicolae Chiţescu, „Însemnătatea doctrinară a prepoziţiei în N.T.”, B.O.R. 3-
4/1937
- Haralambie Cojocaru, „Este primatul lui Petru un privilegiu de drept divin
după N.T.? Sibiu, 1940
- Haralambie Cojocaru, „La originile exegezei romano-catolice a textului „Tu
eşti Petru””, Sibiu, 1941
- Pr. P. Deheleanu, „Glosolalia sau vorbirea în limbi ca dar harismatic”, Arad,
1946
- Ioan Halmagiu, „Sf. Petru n-a fost şi Papa nu este capul Bisericii”, Sibiu,
1939
- D. Mangaru, „Cele 10 Porunci în lumina Sf. Evanghelii”, Arad, 1933
- Sabin Verzan, „Faptele Apostolilor – o carte a prototipurilor”, S.T. 1/1990 si
2/1990
- I. Andreicuţ, „Interpretări greşite ale unor texte din Apocalipsa şi combaterea
lor”, S.T. 2/1990
- D. Radu, „Pâinea noastră cea spre fiinţă”, S.T. 1/1987
- Leon Arion, „Valoarea istorică a Evangheliei a IV-a”, S.T. 3/1987
- Kamal Farahat, „Arhieria Mântuitorului Hristos şi preoţia sacramentală”, S.T.
5/1987
- I. Bude, „Moartea Sf. Ioan Botezătorul după Sf. Evanghelii şi după Iosif
Flaviu”, S.T. 4/1986
- Sabin Verzan, „Un nou tip de concordanţă”, S.T. 4/1986
- St. Tofană, „Responsabilitatea creştină după Epistolele pauline”, S.T. 5/1986
- V. Mihoc, „Iisus Hristos în izvoare antice profane”, S.T. 1/1985
- Buletin de studii biblice, S.T. 5/1987 – despre Sf. Ap. Pavel
- A. Alexandrescu, „Izvoare de iconografie în scrierile Părinţilor Dionisie
Areopagitul, Maxim Mărturisitorul”, S.T. 4/1990
- T. Baba, „Profetul Ilie în lumina izvoarelor biblice şi patristice”, A.B. 7-
8/1990
- N. Neaga, „Profeţiile despre Hristos în preocupările Sf. Părinţi”, A.B. 10-
12/1991
- A. Pavel, „V.T. în preocupările Sf. Irineu de Lyon”, A.B. 1-3/1995
- I. Ionescu, „Etimologii discutate (Iisus....), S.T. 2/1991
- S. Verzan, „Sf. Scriptură, temei, izvor şi reflectare în pictura bisericească”,
S.T. 1-2/1992
- Diac. Prof. Grigorie Marcu, ”Unde este şi unde nu este Hristos ?”, Sibiu,
1940.
- Diac. Prof. Grigorie Marcu, ”Din neamul lui Dumnezeu suntem”, F.A. 17,28,
Sibiu, 1945.
- Nicolae Maldin, ”Biserica lui Dumnezeu în lumina Sf. Scripturi”, Sibiu, 1942.
- Mitrop. Nicodim Munteanu, ”Mielul lui Dumnezeu”, Neamţ, 1936.
- Nicolae Nicolaescu, ”Sensul vieţii sociale după Noul Testament”, Bucureşţi,
1946.
- Dr. Prof. Liviu G. Munteanu, “Viaţa Sf. Apostol şi Ev. Ioan”, Cluj, 1943.
- Dr. Prof. Liviu G. Munteanu, “Viaţa Sf. Ap. Petru”, Cluj, 1943.
- Dr. Prof. Liviu G. Munteanu, “Viaţa Sf. Apostol şi Ev. ”, Cluj, 1945.
- Prof. Haralambie Rovenţa, “Iubirea creştină” , în rev. S.T. nr. 1/1936.
- Prof. Haralambie Rovenţa, “Omul lui Hristos”, în rev. B. O. R. nr. 6/1945.
- Dr. Prof. Sofron Vlad, “Şcoala Mitologică”, Sibiu, 1943.
- Dr. Prof. Sofron Vlad, “Adevăruri vechi pentru zidire nouă”, Sibiu, 1941.

2. Traduceri
- W. Farrar, “Viaţa lui Iisus Hristos”, trad. de Nicodim Munteanu, Neamţ,
1956.
- W. Farrar, ”Primele zile ale creştinismului”, trad. de Nicodim Muteanu.
- W. Farrar, ”Viaţa şi opera Sf. Ap. Pavel”, trad. de xxxxxxxxxxxxx
Neamţ, 1953.
- Nicodim Munteanu, Neamţ, 3 vol. 1941, 1942, 1943.
- Teofilactes Farmachides, ”Comentar asupra Sf. Evanghelii după
Matei”, trad. de Dr. Constantin Grigore şi Sava Saru, R. Vâlcea, 2 vol. 1931-1933.
- A. P. Lopuhin, ”Istoria biblică şi Biblia comentată”, lucrare amplă, trad. de
Nicodim Munteanu, Bucureşti, 1944, 1946, 1947, 1948.

1.1. Studii despre Sf. Scriptură. Inspiraţia şi canonicitatea ei.


- Dr. Prof. Mircea Basarab, “Autoritatea Sf. Scripturi în Biserica Ortodoxă, M.
O. nr. 2/1980, p. 263-274.
- Prof. I. Chiţescu “Inspiraţie şi revelaţie în Sfintele Scripturi” M.O. nr. 1-
3/1978, p. 27-40.
- Dr. Emil Corniţescu, “ Canonul Sf. Scripturi la cei doi mari reformatori : M.
Luther şi J. Calvin, S.T. nr. 3-4/1949, p. 199-209.
- Dr. D. Cristescu, “Îndreptar scripturistic – studiu despre Sf. Scriptură”, G.B.
nr.1-2/1949, p. 19-27
- Pr. Dr. Grigorie Marcu, “Unele precizări în legătură cu locul Bibliei în
Ortodoxie, M.O. nr.10-12/1962, p. 583-596
- Pr. Dr. Grigorie Marcu, “Cuvântul lui Dumnezeu în viaţa Bisericii”, S. T. Nr.
1-2/1971, p. 49-90
- Pr. Dr. Grigorie Marcu, ”Tradiţia în Biblie” M. A. nr. 11-12/1966, p. 711-716
- Pr. Nicolae Maxim, “ Concepţii protestante mai noi despre Sf. Scriptură”, teza
de doctorat M.M.S. nr.5-8/1975, p. 407-555
- Pr. Conf. Ilie Moldovan, “Cunoaşterea Sf. Scripturi după învăţătura ortodoxă,
O. nr. 2/1980, p. 221-241
- Diac. Prof. Nicolae Nicolaescu,” Sf. Scriptură în Biserica Ortodoxă”, S. T.
nr.5-6/1974, p. 333-342
- Pr. Prof. V. Prelipceanu, “Inspiraţia Sf. Scripturi”, O. Nr. 4/1962, p. 463-487
- Pr. Petre Gh. Savin, „Cronologia biblică”, S.T. nr. 7-8/1960, p. 517-531
-Pr. Prof. Dumitru Stăniloae, „Sf. Scriptură şi tradiţia apostolică în mărturisirea
Bisericii, O. Nr.2/1980, p. 204-220

2. Concordanţe biblice
- Ep. Valerian Zaharia, „Flori alese din grădina Sf. Scripturi”, Oradea, 1965
- Pr. Teodor Serb, „Călăuză biblică”, Timişoara, 1977
- Pr. Victor Moise, „Texte biblice – o călăuză biblică”, M.M.S. nr.5-6/1974, p.
382-392 şi nr.7-8/1974, p. 574-590
- Prof. Victor Vlăduceanu, „Culegere de texte biblice pentru fundamentarea
doctrinei creştine ortodoxe”, M.B. nr.7-12/1960, p. 42-112

3. Sfânta Scriptură în cultul Bisericii Ortodoxe


- Pr. Prof. Mircea Basarab, „Biblia în Liturghie şi în viaţa sprituală ortodoxă”,
M.B. nr.1-3/1979, p. 31-49
- Pr. Prof. Mircea Basarab, „Scriptură şi Liturghie”, M.B. nr.7-9/1981, p. 462-
484
- Vasile Coman, „Însemnătatea Scripturii şi a tradiţiei în cultul Bisericii
Ortodoxe”, O. Nr.4/1980, p. 582-600
- Pr. Nicolae Dragomir, „Folosirea Sf. Scripturi în cultul crestin ortodox”,
B.O.R. nr. 7-8/1980, p. 719-731
- Pr. Nicolae Dragomir, „Studiu istorico-liturgic privind textele biblice din
cărţile de cult ale Bisericii Ortodoxe”, S.T. nr.3-4/1981, p. 207-268
- Diac. Prof. Ioan Ivan, „Lecturile biblice în cadrul serviciilor divine”, M.M.S.
nr.3-4/1972, p. 182-190
- Pr. Sorin Petcu, „Rugăciunea Domnească în cultul creştin şi explicarea ei în
literatura patristică...” S.T. nr. 1-2/1974, p. 66-78

4. Lucrări despre citirea, folosul, interpretarea şi importanţa Sf. Scripturi


- Pr. Prof. Mircea Basarab, „Sf. Scriptură şi interpretarea ei în concepţia Sf.
Vasile cel Mare”, M.B. nr.4-6/1979, p. 286-300
- Pr. Prof. Mihai Bulacu, „Cuvântul lui Dumnezeu şi exegeza ortodoxă a Sf.
Părinţi”, G. B. Nr.5-6/1976, p. 525-538
- Pr. Prof. Nicolae C. Buzescu, „Conceptul de Evanghelie la Origen”, S.T. nr.3-
4/1978, p. 216-231
- Pr. Prof. Constantin Corniţescu, „Sf. Vasile cel mare ca interpret al Sf.
Scripturi”, O. Nr.2/1980, p. 308-320
- Prof. N. Chiţescu, „Despre Biblie : cum se citeste, cum se ascultă,
cum se studiază”, G.B. nr. 11, p. 1042-1049
- Pr. Prof. Grigorie Marcu, „ Cunoaşterea aprofundată a Sf.
Scripturi, îndatorire de căpetenie a preotului zilelor noastre”, S.T. nr. 3-
4/1952, p. 201-215
- Pr. Prof. Grigorie Marcu, „ Cartea de căpătâi a preotului”, M.M.S.
nr. 5/1956, p. 236-245
- Pr. Prof. Grigorie Marcu, „Cunoaşterea preoţească a N.T., M.A. nr.
9-10/1963, p. 657-680
- Pr. Prof. Grigorie Marcu, „Necesitatea de a cunoaşte şi tâlcui corect
Sf. Scriptură”, M.B. nr.4-6/1972, p. 204/212
- Arhim. Veniamin Micle, „Citirea şi interpretarea Sf. Scripturi după Omiliile
Sf. Ioan Gură de Aur”, O. Nr. 2/1980, p. 275-298

5. Lucrări despre ediţii româneşti ale Bibliei şi Noului Testament


- Ep. Dr. Antonie Plămădeălă, Biblia de la Bucureşti – 1688. Cine a făcut
traducerea ?, B.O.R. nr. 9-10/1978, p. 1004/1027
- Ep. Dr. Antonie Plămădeală, Biblia de la 1936, B.O.R. nr. 3-4/1979, p. 414-
450
- Pr. Gabriel Cocora, „100 de ani de la tipărirea Bibliei de la Buzău”, G.B. nr.
3-4/1955, p. 211-215
- Pr. Prof. Grigorie Marcu, „Sf. Scriptură în limba romană”, M.O. nr.3-4/1957,
p. 149-160
- Pr. Prof. Grigorie Marcu, „Consideraţii asupra N.T. de la 1648” S.T. nr. 9-
10/1973, p. 605-618
- Pr. Prof. Grigorie Marcu, „Sf. Scriptură în <pom românesc> – 100 de ani de
la apariţia Bibliei lui Şaguna”, M.A. nr. 11-12/1958, p. 782-812
- Pr. Ioan Mircea, „Despre recenta ediţie a Noului Testament” (1979), B.O.R.
nr. 5-6/1979, p. 654-664
- Diac. Prof. N. Nicolaescu, „Scurt istoric al traducerii Sf. Scripturi.
Principalele ediţii ale Bibliei în B.O.R.”, S.T. nr.7-8/1974, p. 489-521
- Pr. Prof. Mircea Păcurariu, „325 de ani de la apariţia N.T. de al Bălgrad”,
B.O.R., nr. 11-12/1973, p. 1206-1215
-Pr. Prof. Nicolae Petrescu, „Observaţii şi propuneri cu privire la traducerea
Noului Testament <Faptele Apostolilor>”, un studiu amplu publicat în M.O. nr. 9-
10/1968, p. 714-721; nr. 5-6/1969, p. 387-395; nr. 7-8/1969, p. 541-550; nr. 9-
10/1969, p. 663-672; nr. 3-4/1970, p. 176-187; nr.1-2/1971, p. 26-38; nr. 3-4/1971, p.
210-220; nr.5-6/1971, p. 335-347; nr. 7-8/1971, p. 539-546; nr. 9-10/1971, p. 708-
720; nr. 5-6/1972, p. 323-333; nr. 1-3/1978, p. 68-76; nr.4-6/1978, p. 287-301
- Gabriel Popescu ,”Predosloviile de la Bălgrad (1648)”, B.O.R. nr. 5-6/1964,
p. 597-600

6. Studii şi lucrări privind descoperirile de la Marea Moartă


- Constantin Daniel, „O importantă menţionare a esenienilor făcută de Sf. Ap.
Pavel”, S.T. nr. 1-2/1977, p. 148-159
- Constantin Daniel, „Esenienii şi Biserica Primară”, S.T. 9-10/1974, p. 707-
716
- Constantin Daniel, „Vederea esenienilor şi teofaniile lui Dumnezeu, S.T.
1973.
- Pr. Athanase Negoită , „Eleniştii din FA. Ap. Sunt oare esenienii ?”, G. B. 7-
8/1960, p. 532-551
- Pr. Athanase Negoită, „Dascălul dreptăţii şi cei doi Mesia din Manuscrisele de
la M. Moartă”, M.B. 11-12/1962, p. 650-668
- Pr. Athanase Negoiţă, „Preotul necredincios din Manuscrisele de la Qumran”,
M.B. 9-10/1962, p. 485-495
- Pr. Athanase Negoiţă, „Descoperirile de la M. Moartă”, M.B. 1-4/1962, p. 51-
76
- Pr. Athanase Negoiţă, „Dascălul Dreptăţii din Manuscrisele de la Qumran”,
G.B. 5-6/1962, p. 473-485
- Pr. Athanase Negoiţă, „Manuscrisele de la Qumran şi originea
creştinismului”, G. B. 7-8/1962, p. 678-688
- Pr. Athanase Negoiţă, „ Paralele între Biblie şi Manuscrisele de la M.
Moartă”, M.B. 7-8/1968, p. 387-401
- Pr. Athanase Negoiţă, „Manuscrisele de la M. Moartă şi Noul Testament”,
G.B. 7-8/1974, p. 680/689
- Pr. Athanase Negoiţă, „Interpretarea Sf. Scripturi în Manuscrisele de la M.
Moartă”, M.B. 4-6/1977, p. 330-341
- Pr. Athanase Negoiţă, „Creştinismul şi esenianismul în lumina Manuscriselor
de la M. Moartă”, M.O. 1-3/1978, p. 31-41
- Pr. Prof. Grigorie Marcu, „Lumină de la Răsărit – 10 ani de la descoperirile
Manuscriselor străvechi din depresiunea M. Moarte”, S.T. 1-2/1958, p. 126-136
- Iancu Moscovici, „Manuscrisele de la M. Moartă”, G.B. 10-11/1957, p. 736-
754
- Iancu Moscovici, „Persoana Mântuitorului în lumina Manuscriselor de la M.
Moartă”, S.T. 3-4/1959, p. 138-163
- Pr. Prof. Nicolae Neaga, „20 de ani de la descoperirea Manuscriselor biblice
de la M. Moartă”, M.B. 7-9/1967, p. 457-466
- Pr. Sabin Verzan, „Cronologia Manuscriselor de la M. Moartă”, S. T. 1-
2/1960, p. 40-59
- Pr. Sabin Verzan, „Câteva probleme ale teologiei Qumranite şi Crestinismul
primar”, G.B. 1-2/1960, p. 66-78
- + Tit Simedrea, Sf. Ioan Botezătorul în lumina descoperirilor de la Qumran”,
S.T. 3-4/1958, p. 139-161
- Magistr. Ioan Săbăduş, „Descoperirile de la M. Moartă şi raportul lor cu Noul
Testament”, S.T. 3-4/1965, p. 210-240

7. Studii de arheologie biblică şi de istoria epocii Noului Testament


- Alexandru Botez, „Blestemul Efratei”, G.B. 12/1957, p. 854-860
- Alexandru Botez, „Un sat care se chema Emaus”, G.B. 5-6/1959, p. 448-453
- Alexandru Botez, „De pe Carmel la Eleon”, M.M.S. 3-4/1966, p. 212-224
- Alexandru Botez, „Şi s-a botezat de la Ioan”, M.M.S. 1-2/1970, p. 43-51
- Alexandru Botez, „Drumul spre Golgota”, M.M.S. 3-4/1974, p. 266-274
- Alexandru Botez, „Cetăţi şi lăcaşuri pauline”, G.B. 9-10, p. 801-810
- Pr. Prof. Grigorie Marcu, „Elemente de istorie antică profană în scrierile Sf.
Ev. Luca”, O. 3/1961, p. 331-367
- Pr. Prof. Grigorie Marcu, „Mediul de apariţie al cărţilor Noului Testament”,
M.A. 4-6/1976, p. 252-272
- Pr. Asist. Vasile Mihoc, „Samaritenii”, M.A. 7-9/1980, p. 625-632
- Pr. Athanasie Negoiţă, „Biblia în cadrul Orientului Apropiat”, M.B. 1-2/1963,
p. 11-29 şi 4-6/1964, p. 145-158
- Pr. Athanasie Negoiţă, „Cadrul istoric al Bibliei”, M.B. 11-12/1969 p. 630-
641
- Pr. Athanasie Negoiţă, „Biblia şi descoperirile arheologice”, G.B. 7-8/1973, p.
701-705
- Pr. Matei Paslaru, „Pilat din Pont, Pilat Ponteanul ori Ponţiu Pilat ?”, S.T. 7-
8/1956, p. 487-497

8. Studii de introducere generală şi specială în Noul Testament.


- Pr. Prof. Grigorie Marcu, „Material documentar de papyrus pentru critica
textului original al Noului Testament”, S.T. 3-4/1956, p. 255-259 şi 5-6/1958, p. 394-
399
- Pr. Prof. Grigorie Marcu, „O noua etapă în istoria editării textului
original al Noului Testament”, S.T. 9-10/1958, p. 643-648
- Pr. Prof. Grigorie Marcu, „Părţi proprii Sf. Luca în finalul
istorisirilor evanghelice”, M.A. 1-2/1956, p. 51/62
- Pr. Prof. Grigorie Mărcu, „Părţi proprii Sf. Luca în textul introductiv al
Evangheliei a III-a”, M.A. 1-3/1967, p. 8-42
- Pr. Prof. Grigorie Marcu, „Paternitatea Evangheliei a IV-a, cu specială privire
la proba arheologică şi paleografică”, S.T. 3-4/1960, p. 139-160
- Pr. Athanasie Negoiţă, „S-a descoperit manuscrisul Evangheliei după
Marcu ?”, S.T. 3-4/1974, p. 172-175
- Diac. Prof. N. Nicolaescu, „Cadrul problemei sinoptice”, S.T. 3-4/1954, p.
115-126
- Diac. Gh. Papuc, „Sf. Luca – autor noutestamentar”, M.A. 1-3/1963, p. 74-92
- Pr. Ioan Săbăduş, „Consideraţii generale asupra sfârşitului cărţii Fap. Ap.”,
S.T. 5-6/1974, p. 683-695
- Magistr. Gh. Sarbu, „A existat o epistolă a Sf. Ap. Pavel către Laodiceni?”, O.
3/1960, p. 405-430

9. Studii şi lucrări despre viaţa şi activitatea Mântuitorului Hristos.


- Diac. Prof. Orest Bucevschi, „Mântuitorul despre Sine”, S. T. 7-8/1958, p.
403-421
- Diac. Prof. Orest Bucevschi, „Patimile şi Învierea Domnului”, G.B. 5-6/1975,
p. 513-522
- Emanuel Copăcianu, „Viaţa şi învăţătura Mântuitorului Hristos”, Timişoara,
1978
- Ierom. Irineu Crăciunaş, „Naşterea supranaturală a Domnului nostru Iisus
Hristos”, S.T. 1-2, XXXXXp. 5-13
- Ep. Dr. Vasile Coman, „Ispitirea lui Iisus în pustie”, M.B. 7-9/1978, p. 349
- Constantin Daniel, „Nu toate sectele iudaice au luat parte la osândirea
Mântuitorului”, S.T. 7-10/1976, 714-725
- Pr. Ioan V. Georgescu, „Şi a înviat a treia zi dupa Scripturi”, M.B.
XXXXXXXX
- Prof. Dr. Vasile Gheorghiu, „Cei dintâi soţi de călătorie şi învăţăcei ai
Domnului”, M. M. S. 5-6/1958, p. 378-393
- Prof. Dr. Vasile Gheorghiu, „Domnul în Samaria”, M. B. 4-6, p. 22-48
- Prof. Dr. Vasile Gheorghiu, „Activitatea Domnului în Ierusalim cu ocazia
primelor Paşte”, M.B. 7-9/1958, p. 329-353
- Pr. Prof. Grigorie Marcu, „Întâlnirea din Cana Galileii”, S. T. 1-2/1961, p. 32-
40
- Pr. Athanasie Negoiţă, „Care erau grupările religioase în timpul Mântuitorului
Hristos ?”, M.B. 9-12, p. 714-725
- Diac. Prof. N. Nicolaescu, „Patimile Mântuitorului după Sf. Evanghelii”, S.T.
1-2/1953, p. 79-115
- Diac. Prof. N. Nicolaescu, „Săptămâna Sfintelor Patimi”, M.O. 3-4/1955, p.
131-144
- Pr. Prof. Corneliu Sârbu, „Iisus Hristos ca supremul Profet”, M.B. 1-3/1974,
p. 19-28
- Magistr. Gh. Sârbu, „Intrarea solemnă a Mântuitorului în Ierusalim”, S.T. 7-
8/1959, p. 453-465
- Prof. I. Gh. Savin, „Mântuitorul Iisus Hristos în lumina Sf. Evanghelii”, S.T.
9-10/1964, p. 519-533
- Diac. Gh. Lungu, „Judecata şi condamnarea la moarte a Mântuitorului Iisus
Hristos”, M.M.S. 3-4/1956, 109-121

10. Studii despre viaţa şi activitatea Sf. Ap. Pavel şi a celorlalţi Sf. Apostoli;
alte chipuri noutestamentare
- Magistr. Gh. Bălana, „Sf. Ap. Pavel şi creştinii din Corint”, S.T. 7-8/1957, p.
479-495
- Pr. Gh. Bogdaproste, „Cei 70 după Noul Testament şi Sf. Tradiţie”, G.B. nr.
3-4/1972, p. 307-316
- Diac. Prof. Orest Bucevschi, „Doi Apostoli : Iuda şi Petru”, G.B. 3-4/1956, p.
150-152
- Emanuel Copăcianu, „Ioan, proorocul deşerturilor”, M.B. 1-3/1975, p. 20-37
- Pr. Prof. Constantin Galeriu, „Sf. Ap. Petru şi Pavel în slujba Evangheliei”,
B.O.R. 5-6/1978, p. 536-549
- Prof. Ioasaf Ganea, „Sf. Apostol Andrei”, M.O. 11-12/1975, p. 877-880
- Pr. Prof. Grigorie Marcu, „Cu privire la testamentul Sf. Ap. Pavel”, M.M.S. 5-
7/1957, p. 406-415
- Pr. Prof. Grigorie Marcu, „Ephesus redivivus, pe urmele celei mai de seamă
ctitorii pauline a Asiei Minor”, M.A. 7-8/1958, p. 506-530
- Pr. Prof. Grigorie Marcu, „Virtutea n-are vârstă cu privire la colaboratorii Sf.
Ap. Pavel”, M.A. 3-6/1962, p. 240-261
- Pr. Prof. Grigorie Marcu, „O mică odisee apostolică”, M.B. 7-8/1962, p. 319-
343
- Pr. Prof. Grigorie Marcu, „Trei portrete noutestamentare : Iuda Iscarioteanul,
Pilat din Pont şi Claudia Procula”, M.A. 3-4/1958, p. 190-201
- Pr. Prof. Grigorie Marcu, „Portret noutestamentar : Sf. Timotei”, M.B. 3-
4/1959, p. 21-26
- Pr. Prof. Grigorie Marcu, „Sf. Varnava Cipriotul – apostol al eleniştilor”,
M.A. 1-3/1959, p. 45-73
- Pr. Ioan Mircea, „Cinstirea Sf. Ap. Petru şi Pavel în Ortodoxie”, G.B. 5-
6/1967, p. 466-486
- Diac. Gh. Papuc, „Pavel, Apostol al lui Iisus Hristos” în viziunea
hrisostomică, M.A. 1-2/1964,p. 99-117
- Diac. Prof. N. Nicolaescu, Sf. Ap. Petru şi Pavel în lumina sobornicităţii
Bisericii”, G.B. 5-6/1967, p. 452-465
- Pr. Prof. Ioan Rămureanu, „Sf. Ap. Petru şi Pavel, luceferi ai creştinătăţii”,
M.O. 5-6/1967, p. 359-367
- Magist. Gh. Sârbu, “Activitatea Sf. Ap. Pavel în Licaonia”, S.T. 9-10/1960, p.
663-684
- Pr. Oreste Tarangul, „Maria din Betania şi Maria Magdalena”, M.A. 7-8/1965,
p. 501-510
- Pr. Dr. Iustin Moisescu, „Sf. Ap. Pavel şi viaţa celor mai de seamă comunităţi
creştine în epoca apostolică”, S.T. 7-8/1951, p. 398-416
- Gala Galaction, „De la „Mormântul gol” la porţile Damascului”, S.T. 7-
8/1951,p. 386-397
- Prof. Teodor M. Popescu, „Sf. Pavel, Apostolul neamurilor”, S.T. 7-8/1951, p.
369-385
- Pr. Boris Rădulescu, „Sf. Ioan Botezătorul,”, G.B. 7-8/1976, p. 725-741

11. Lucrări şi studii de exegeză noutestamentară.


- Pr. Gh. Bălana, „Epistola I a Sf. Ap. şi Ev. Ioan”, M.O. 9-10 şi 11-12/1973, p.
757-760 şi 943-952; 1-2 şi 7-8/1974, p. 36-40 şi 600-608; 1-2 şi 3-4/1975, p. 59-79 şi
202-212
- Arhim. Dumitru Coravu, „Rugşciunea Domneascş – studiu filologic, istorico-
teologic, exegetic” (teza de doctorat), Atena, 1979
- Pr. Prof. Ioan Constantinescu, „Cuvântarea eshatologică a Domnului nostru
Iisus Hristos,”, G. B. 1-2/1979, p. 51-76
- Ep. Iustinian Chira, „Cele şapte cuvinte rostite de Mântuitorul Hristos pe
cruce”, M.A. 10-12/1977, p. 755-765
- Gala Galaction, „Din exegeza Noului Testament”, B.O.R. 11-12/1948, p. 542-
583
- Prof. Dr. Vasile Gheorghiu, „Prologul Evangheliei după Ioan”, M.B. 4-
6/1957, p. 4-33
- Prof. Dr. Vasile Gheorghiu, „Cuvântarea Domnului Iisus Hristos în Sinagoga
din Capernaum M.B. 9-10/1959, p. 18-56
- Pr. Prof. Grigorie Marcu, „Orientări exegetice de interes pastoral”, M.O. 9-
10/1964, p. 687-696
- Pr. Prof. Grigorie Marcu, „Exegeza în pastoraţie”, M.A. 1-3/1965, p. 26-49
- Pr. Prof. Grigorie Marcu, „ Cine este ego din Epistola Romani cap. 7, M.A. 3-
4/1959, p. 185-194
- Pr. Prof. Grigorie Marcu, „Excurs exegetic filologic noutestamentar privitor la
înţelesurile posibile ale termenului XXXXXXXXXXX”, M.A. 7-8/1962, p. 449-468
- Pr. Prof. Grigorie Marcu, „Însemnătatea Epistolei Sf. Ap. Pavel către Tit”,
M.A. 4-6/ p. 272-277
- Pr. Ioan Mircea, „Epistola I a Sf. Ap. Petru (teza de doctorat), G. B. 9-
10/1973, p. 887-1053
- Pr. Ioan Mircea, „Epistola a II-a a Sf. Ap. Petru”, G.B. 9-10/1975, p. 945-
1027
- Diac. Prof. N. Nicolaescu, „Actualitatea epistolei I către Corinteni”, S.T. 1-2
şi 3-4//1951, p. 61-99 şi 167-213
- Diac. Prof. N. Nicolaescu, „Actualitatea parabolelor istorisite de Evanghelia
după Sf. Luca”, S.T. 5-6/1952, p. 273-292
- Diac. Prof. N. Nicolaescu, „Cheia interpretării istorice a Apocalipsei”, S.T. 5-
6/1949, p. 287-303
- Pr. Neamţu, „Rugăciunea Domnească în tâlciuirea Sf. Părinţi”, M.O. 7-
8/1973, p. 571-575; 1-2/1974, p. 46-54; 11-12/1974, p. 950-959
- Pr. Prof. Nicolae Petrescu a scris un studiu amplu ce cuprinde explicarea
Apostolului duminical, in mai multe numere din revista M.O., incapand cu nr. 3-
4/1973 si terminand cu nr. 11-12/1975. Studiile au fost adunate apoi in volum care a
fost publicat in Ed. Inst. Biblic si de misiune al B.O.R., Bucuresti, 1976. Tot in Rev.
M.O. a mai publicat talcuirea Apostolului de la unele sarbatori din cursul anului
bisericesc. De asemenea a publicat in Rev. M.O., incepand cu nr. 7-8/1976 si incheind
cu nr. 4-6/1979, un comentar destul de bun la Rugaciunea Domneasca.
- Pr. Prof. Nicolae Petrescu, „Note exegetice cu privire la Matei 28, 17 M.O. nr.
7-8/1965, p. 557-567
- Pr. Prof. Nicolae Petrescu, „Epistola către Efeseni”, cap. 5, 32-33 – note
exegetice, M.O. 1-2/1967, p. 3-27
- Magistr. V. Pietreanu, „Studiu exegetic-critic asupra textului I Petru 2,9, O nr.
1/1957, p. 83-93
- Magistr. Gh. Sârbu, „Cuvintele rostite de Mântuitorul Hristos pe cruce”,
B.O.R. 2/1959, p. 177-193
- Pr. Prof. Sofron Vlad, „Lămurirea ortodoxă a unor texte biblice”, O.
Nr.1/1954, p. 42/63

12. Studii despre raportul dintre Vechiul şi Noul Testament.


- Ep. Dr. Antonie Plămădeală, „Ebed-Iahve în lumina Noului Testament”, M.B.
4-6/1970, p. 284-305
- Pr. Prof. Dumitru Abrudan, „Creştinismul în perspectiva dialogului inter-
religios” (teza de doctorat), M.A. 1-3/1979, p. 59-192
- Magistr. Mircea Basarab, „Sărbătoarea Corturilor şi interpretarea ei în
creştinism”, S.T. 5-6/1960, p. 420-435
- Pr. Drd. Ioan Buga, „Personalitatea Patriarhului Avraam oglindită în
epistolele Sf. Ap. Pavel”, S.T. 3-4/1978, p. 193-205
- Pr. Prof. Nicolae Buzescu, „Despre N.T. şi raportul lui cu cel Vechi”, G.B. 7-
8/1964, p. 649-654
- Magistr. Viorel Chiţu, „Raportul dintre cultul V.T. şi cultul creştin”, S.T. 5-
6/1961, p. 297-320
- Pr. Prof. Mircea Chialda, „Raportul dintre Vechiul şi Noul Testament”,
B.O.R. 5-6/1981, p. 542-561
- Pr. Asist. Vasile Mihoc, „Sensul tipic al V.T. după I Cor. 10.1-11”, M.A. 4-
6/1976, p. 273-285
- Pr. Prof. Nicolae Neaga, „Ortodoxia şi Vechiul Testament”, M.B. 7-8/1962, p.
299-318
- Pr. Prof. Vlad Prelipceanu, „Mesianismul lui Iisus în raport cu mesianismul
iudaic” M.M.S. 1-2/1969, p. 21-35
- Pr. Prof. D. Stamatoiu, „Raportul dintre Legea Veche şi Legea Nouă după
Predica de pe Munte”, M.O. 7-9/1979, p. 549-558
- Arhim. M. Suparschi, „Superioritatea preoţiei N.T. faţă de preoţia V.T. după
Epistola către Evrei”, S.T. 5-6/1956, p. 288-302
- Drd. Nadim Tarazi, „Iisus Hristos şi Legea mozaicş, sau raportul dintre
creştinism şi iudaism după Mt. cap. 5”, O. 44/1973, p. 621-628
- Pr. Prof. Nicolae Neaga, „Atitudinea Sf. Ap. Pavel faţă de V.T.”, M.A. 8-
9/1967, p. 633-638

a) Probleme generale
- Pr. Gh. Bălana, „Cuvântul vieţii – după Epistola I a Sf. Ap. Ioan”,
M.O. 5-6/1974, p. 421-426
- Pr. Drd. Ioan Buga, „Fagaduinţă şi credincioşie după Sf. Scriptură”, S.T. 3-
4/1978,p. 231-234
- Pr. Drd. Ioan Buga, „Semnificaţii ale noţiunii de lumină după Noul
Testament”, S.T. 9-10/1975, p. 729-736
- Pr. Ioan Bunea, „Împărăţia lui Dumnezeu – sensul ei neotestamentar”, M.A.
11-12/1971, p. 852-855
- Drd. Ioan Buga, „Sensul înfierii creştine după Sf. Ev. Ioan şi Sf. Ap. Pavel”,
O. 3/1975, p. 525-535
- prof. N. Chiţescu, „Mântuitorul Iisus – centrul vieţii noastre”, G.B. 8-9/1956,
p. 443-453
- Pr. Dumitru Fecioru, „Probleme dogmatice şi sociale în Evanghelia după
Ioan”, S.T. 3-4/1953, p. 210-224
- Pr. Constantin Gheorghe, „Moartea şi învierea după Sf. Scriptură”, S.T. 1-
2/1978, p. 13-32
- Pr. Prof. Grigorie Marcu, „Noul legământ – Legământul de viaţă şi pace
XXXXXX
- Pr. Prof. Grigorie Marcu, M.A. 1-2/1973, p. 13-27
- Pr. Ioan Mircea, „Apostolatul după Noul Testament, S.T. 7-8/
- Pr. Ioan Mircea „XXXXXX în Noul Testament”, S.T. 1-2/1972
- Pr. Ioan Mircea, „Îndumnezeirea credinciosului – mărturii biblice, patristice şi
cultice ortodoxe”, O. 2/1975, p. 316-337
- Pr. Drd. Vasile Mihoc, „FIUL OMULUI după N.T.” , S.T. 1-2/1973, p. 33-44
- Pr. Ioan Mircea, „Coborârea la iad a lui Iisus”, S.T. 3-4/1972, p. 230-249
- Pr. Prof. Nicolae Neaga, „Eshatologia creştină”, M. A. 3-4/1971, p. 262-274
- Pr. Prof. Vlad Prelipceanu, „Evangheliile sinoptice, probleme dogmatice şi
idei sociale” S.T. 5-6/1953, p. 365-381
- Magistr. Gh. Papuc, „Virtutea dragostei în scrierile Sf. Ap. Ioan”, S.T. 5-
6/1956, p. 303-317
- Magistr. V. Pietreanu, „Mesianitatea Mântuitorului în Evanghelia dupş Sf.
Matei”, S.T. 1-2/1957, p. 104-124
- Pr. Prof. Dumitru Radu, „Învierea Domnului, pârga învierii şi înnoirii
noastre”, B.O.R. 3-4/1978, p. 244-251
- Pr. Drd. Nicolae Rădulescu, „Judecata universală după Noul Testament”, S.T.
1-2/1977, p. 112-122
- pr. Drd. Nicolae Rădulescu, „Ideea de unitate şi de comuniune în Noul
Testament”, S.T. 7-8/1975, p. 536,545
- Pr. Prof. Dumitru Stăniloae, „Dumnezeu este iubire” (I Ioan 4,8), O 3/1975, p.
366-402
- Pr. Prof. Dumitru Stăniloae, „Dumnezeu este lumină”, (I Ioan 1,5), O. 1/1974,
p. 70-96
- Pr. Prof. Dumitru Stăniloae, „Fiul lui Dumnezeu, Fiul Omului”, M.M.S. 9-
12/1980, p. 733-763
- Pr. Drd. Marin Stamate, „Rolul îngerilor în iconomia mântuirii după Noul
Testament”, S.T. 5-8/1977, p. 497-505
- Pr. Gh. Soare, „Sf. Ap. Pavel despre Învierea Mântuitorului”, G.B. 5-6/1964,
p. 423-426
- Pr. Drd. Dumitru Viezuianu, „Semnificaţiile şi rolul Botezului în viaţa
creştină după N.T.”, S.T. 1-2/1980, p. 37-49
- Pr. Prof. Sofron Vlad, „Ideile teologice fundamentale ale Evangheliei”, S.T.
3-6/1950, p. 158-177
- Diac. Prof. Em. Vasilescu, „Evangheliile sinoptice – probleme dogmatice şi
idei sociale”, M.M.S. 1-2/1966, p. 5-15
- Nestor Vornicescu, „În EL era viaţa şi viaţa era lumina oamenilor” (Ioan 1,4),
O. 1/1980, p. 5-32
- Magistr. Leon Gh. Arion, „Învăţătura despre Fiul Omului în Sf. Evanghelie”,
S.T. 7-8/1966, p. 470-487
- Magistr. Sabin Verzan, „Credinţa şi faptele bune, condiţii ale mântuirii”, S.T.
9-10/1954, p. 495, 510

b) Studii de teologie paulină


- Pr. Dumitru Calugăr, „Principiul hristocentric la Sf. Ap. Pavel”, M.O. 6-
7/1956, p. 328-331
- Pr. Constantin Gheorghe, „Harismele după Sf. Ap. Pavel”, S.T. 1-2/1973, p.
21-32
- Gh. Bogdaproste, „Hristologia după Epistola către Evrei”, G.B. 11-12/1971,
p. 1088-1100
- Pr. Prof. Grigorie Marcu, „Omul cel nou” în concepţia antropologică a Sf. Ap.
Pavel, S.T.7-8/1951, p. 417-492
- Pr. Prof. Grigorie Marcu, „Problema unităţii creştine în lumina epistolelor
pauline”, S.T. 5-6/1965,p. 275-285
- Pr. Asist. Vasile Mihoc, „Unitatea creştinilor în Hristos şi prin Biserică după
Epistola către Efeseni”, M.A. 1-3/1976, p. 104-113
- Pr. Asist. Ilie Moldovan, „Învăţătura paulină cu privire la taina lui Hristos şi
implicaţiile ei ecumenice”, O 1/1977, p. 47-71
- Diac. Prof. Nic. Nicolaescu, „Idei dogmatice şi misionare în Epistola către
Coloseni”, M.O. 4-5/1954, p. 152-161
- Pr. Prof. Corneliu Sârbu, „Unitatea neamului omenesc în învăţătura paulină”,
M.A. 4-5/1967, p. 304/314
- Pr. Drd. Marin Stamate, „Unitatea creştină în epistolele Sf. Ap. Pavel”, G.B.
11-12/1974, p. 1074-1081
- Pr. Dionisie Stamatoiu, „Iisus Hristos, Marele Arhiereu, după Epistola către
Evrei”, G.B. 1-2/1979, p. 77-87
- Drd. Nadim Tarazi, „Învăţătura despre sf. Cruce în teologia paulină”, O.
1/1974, p. 179-184
- Drd. Nadim Tarazi, „Relaţia dintre botez şi înviere în viaţa credinciosului
după Epistola către Romani”, S.T. 1-2/1974,p. 60-65
- Drd. Cornel Todeasă, „Rolul credinţei în procesul mântuirii după Sf. Ap.
Pavel”, M.A. 7-9/1978, p. 179-184
- Pr. Drd. D. Viezuianu, „Moartea şi Învierea Mântuitorului Iisus Hristos în
lumina epistolelor pauline”, S.T. 9-10/1977, p. 660-681
- pr. Drd. D. Viezuianu, „Mântuitorul Iisus Hristos şi sfinţii îngeri după
Epistola Sf. Ap. Pavel către Coloseni”, S.T. 1-2/1977, p. 75-80

c) Studii despre Biserică şi preoţie în lumina Noului Testament


- Pr. Dr. Iustin Moisescu, „Ierarhia bisericească în epoca apostolică”, Craiova,
1955
- Ep. Dr. Antonie Plămădeală, „Biserica slujitoare în Sf. Scriptură, Sf. Tradiţie
şi în teologia contemporană”, Bucuresti, 1972
- Magistr. Leon Gh. Arion, „Concepţia paulină despre Biserică cu privire
specială la Epistola către Efeseni”, S.T. 7-8/1975, p. 402-417
- Pr. Dr. Nicolae Ciudin, „Temeiurile biblice ăi patristice ale ierarhiei
bisericeşti”, S.T. 3-6/1950, p. 198-217
- Prot. Petru Deheleanu, „Preoţia ortodoxă – documentare biblică”, B.O.R. 7-
8/1975, p. 912-921
- Pr. Constantin Gheorghe, „Ierarhia bisericească după epistolele Sf. Ap.
Pavel”, S.T. 7-8/1971, p. 497-505
- Pr. Prof. Ioan Ică, „Slujirea preoţească după Sf. Scriptură şi Sf. Tradiţie,
ierarhia bisericească şi puterea disciplinară”, M.O. 1-2/1975, p. 6-16
- Pr. Prof. Grigorie Marcu, „Unitate şi diversitate în N.T. şi în Biserica
primară” M.A. 7-9/1979, p. 584-589
- Pr. Prof. Grigorie Marcu, „Ideea de sinodalitate şi prioritate apostolică în
Noul Testament”, S.T. 7-8/1974, p. 522-532
- Pr. Prof. Grigorie Marcu, „Episoade din viaţa Bisericii creştine a veacului
apostolic în expunere şi interpretare lucanică”, M.A. 7-8/1960, p. 513-534
- Pr. Vasile Mihoc, „Preoţia după Noul Testament”, M.A. 4-6/1974, p. 250-262
- Pr. Vasile Mihoc, „Eclesiologia Noului Testament”, S.T. 3-4/1977, p. 233-248
- Pr. Ioan Mircea, „Învăţătura despre Biserică în Evanghelie, privită
interconfesional”, O. 1/1955, p. 72-100
- Pr. Ioan Mircea, „Cei 70 de ucenici ai Mântuitorului şi problema ierarhiei
bisericeşti”, S.T. 9-10/1968, p. 682-705
- Pr. Conf. Ilie Moldovan, „Semnificaţia şi responsabilitatea slujirii preoţeşti
după Sf. Ap. Pavel”, O. 2/1979, p. 268-293
- Pr. Dr. I. Serafinceanu, „Principiul divin trinitar al unităţii Bisericii în lumina
Sf. Scripturi a N.T.”, M.M.S. 3-4/1973, p. 184-219
- Magist. Ioan Săbăduş, „Eclesiologia în scrierile Sf. Ap. şi Ev. Ioan”, O.
3/1965, p. 308-325
- Pr. Alexandru Tudor, „Unitate şi diversitate în Faptele Apostolilor”, S.T. 1-
2/1973, p. 45-57
- Pr. Alexandru Tudor, „Sobornicitatea Bisericii în epistolele pauline”, S.T. 5-
10/1979, p. 587-602
- Magistr. Sabin Verzan, „Slujirea preoţească după epistolele Sf. Ap. Pavel”,
M.O. 5-6/1955, p. 277-294
- Drd. D. Viezuianu, „Sensul noţiunii de Biserică după epistolele pauline”, G.B.
11-12/1975, p. 1252-1263

d) Lucrări şi studii privitoare la unele probleme din învăţătura crestin- ortodoxă


- Ep. Dr. Antonie Plămădeală, „Maica Domnului în teologia şi viaţa ortodoxă”,
B.O.R. 9-10/1978, p. 1113-1124
- Pr. T. Bodnar, „Botezul cel adevărat”, M.M.S. 11-12/1970, p. 673-686
- Pr. T. Bodnar, „Serbarea duminicii”, M.M.S. 7-8/1973, p. 485-501
- Pr. C. Buzdugan, „Învăţătura ortodoxă despre cinstirea sfintelor icoane”,
M.M.S. 1-2/1974,p. 82-95
- Pr. Prof. Mircea Chialda, „Preacurata Fecioară Maria, Maica Domnului”, S.T.
5-6/1981, p. 325-343
- Diac. Asist. Emil Corniţescu, „Sabat şi duminică”, O. 2/1981, p. 199-209
- Diac. Asist. Emil Corniţescu, „Cinstirea sfinţilor după Sf. Scriptură şi Sf.
Tradiţie”, G.B. 3-5/1980, p. 380-388
- Nicolae Corneanu, „Poate fi înlocuit „Tatăl Nostru” cu rugăciuni
improvizate ?”, M.M.S. 9-12/1960, p. 549-554
- Nicolae Corneanu, „Fundamentarea teologică a Pedobaptismului”, M.B. 10-
12/1979, p. 576-589
- Pr. N. Chitescu, „Despre milenarism”, M.M.S. 5-6/1972, p. 340-354
- Pr. P. Deheleanu, „Manual de sectologie”, Arad, 1948
-Pr. P. Deheleanu, „Fraţii Domnului”, M.S. 4-6/1964, p. 168-175 - Pr. P.
Deheleanu, „Botezul ortodox – documentare biblică” M.M.S. 3-4/1971, p. 215-246
- Pr. P. Deheleanu, „Împărăţia de 1000 de ani”, M.B. 1-4/1976,p. 39-48
- Ierom. Chesarie Gheorghescu, „Învăţătura despre Maica Domnului în
Ortodoxie şi catolicism”, O. 3/1970, p. 382-399
- Pr. Prof. Constantin Galeriu, „Sensul religios creştin al sărbătorii „Ziua
Domnului în V. şi N. Testament”, M.M.S. 7-9/1977, p. 543-554
- Pr. Prof. Ioasaf Ganea, „Învăţătura despre Maica Domnului”, B.O.R. 9-
10/1980, p. 970-981
- Pr. Prof. Grigorie Marcu, „Duminica – sinteză biblic-teologică”, M.A. 11-
12/1970, p. 815-822
- Pr. Prof. Grigorie Marcu, „Botezat-a pruncii Biserica primară ?”, M.O. 4-
5/1956, p. 177-186
- Pr. Prof. Grigorie Marcu, „Episcopatul roman al Sf. Ap. Petru în lumina
Noului Testament”, O. 4/1949, p. 116-129
- Pr. Prof. Grigorie Marcu, „Premisele biblice ale erorilor papalităţii”, O. 2-
3/1954, p. 365-390
- Pr. Vasile Moise, „Cultul sfinţilor”, M.M.S. 7-8/1974, p. 591-605
- Pr. Vasile Moise, „Botezul pruncilor”, M.M.S. 7-8/1970, p. 406-422
- Pr. Prof. Alexandru Moisiu, „Ce cunoaştem din Sf. Scriptură despre Maica
Domnului”, M.B. 1-3/1972, p. 11-24
- Pr. Conf. Ilie Moldovan, „Învăţătura Sf. Scripturi despre Preacurata Fecioară
Maria şi implicaţiile ei religios-morale”, O. 3/1980, p. 469-491
- Pr. Prof. Nicolae Neaga, „Temeiuri pentru serbarea duminicii”, M.B. 1-
3/1972, p. 5-10
- Pr. Prof. Nicolae Neaga, „Eshatologia creştină”, M.A. 3-4/1971, p. 262, 274
- Diac. Prof. Nicolae Nicolaescu, „Venirea a doua a Domnului. Împărăţia de
1000 de ani”, S.T. 1-2/1972, p. 12-23
- Magistr. Constantin Pârvu, „Temeiurile ortodoxe ale cultului Maicii
Domnului, S.T. 3-4/1954, p. 189-218
- Pr. Prof. Petru Rezus, „Mariologia ortodoxă”, O. 4/1950, p. 515-558
- Pr. Dr. Ştefan Slevoacă, „Harismele în Biserica primară”, M.M.S. 9-10/1958,
p. 698-721
- Pr. Prof. Dumitru Stăniloae, „Maica Domnului în prologul Evangheliei de la
Luca”, O. 3/1980, p. 443-453
- Pr. Prof. Dumitru Stăniloae, „Sâmbăta – ziua morţilor, duminica – ziua
Învierii şi a vieţii fără sfârşit”, O. 2/1981, p. 129-135
- Pr. Drd. Mihai Gh. Vizitiu, „Învăţătura despre Maica Domnului după Sf.
Scrieri”, S.T. 3-4/1978, p. 181-193

II. Lucrări şi studii de teologie a Noului Testament – aspecte moral-sociale


- Pr. Dr. Iustin Moisescu, „Temeiurile lucrării Bisericii pentru apărarea păcii”,
S.T. 3-4/1953, p. 247-268
- Pr. Dr. Iustin Moisescu, „Biserica Ortodoxă în lupta pentru apărarea păcii”,
S.T. 7-8/1953, p. 554-576
- Pr. Prof. Dumitru Belu, „Caracterul social al Rugăciunii Domneşti”, S.T. 9-
10/1951, p. 542-551
- Pr. Prof. Dumitru Belu, „Ironia în cuvântările Mântuitorului”, M.M.S. 11-
12/1958, p. 863-871
- Magistr. Gh. Bejgu, „Prietenia după Sf. Scriptură”, S.T. 1-2/1957, p. 68-85
- Diac. Prof. Orest Bucevschi, „Învăţătura creştină despre iubire şi dreptate ca
virtuţi sociale”, S.T. 9-10/1953, p. 579-589
- Diac. Prof. Orest Bucevschi, „Rugăciunea la Sf. Ap. Pavel”, M.O. 3-4/1960,
p. 137-151
- Magistr. Mihai Ciobanu, „Atitudinea Mântuitorului faţă de săraci în Ev. după
Sf. Luca”, M.M.S. 12/1954, p. 27-47
- Diac. Mircea Chialda, „Creştinism şi patriotism”, S.T. 1-2/1953,p. 51-78
- Pr. Prof. I. Gh. Coman, „Temeiuri biblice şi patristice pentru folosirea în
comun de către oameni a mijloacelor de trai”, S.T. 9-10/1953, p. 590-604
- Pr. Dr. Vasile Coman, „Familia în lumina Sf. Scripturi”, M.B. 1-3/1967, p.
15-22
- Pr. Prof. Grigorie Marcu, „Sf. Ap. Pavel despre personalitatea religios-morală
a păstorului de suflete”, S.T. 3-4/1955, p. 197-216
- Pr. Prof. Grigorie Marcu, „Actualitatea epistolei Sf. Iacob”, M.A. 1-2/1957, p.
26-52
- Pr. Prof. Grigorie Marcu, „Sărăcia şi lupta împotriva ei în perspectiva
Evangheliei”, M.A. 1-3/1966, p. 1-22
- Pr. Prof. Grigorie Marcu, „Hristos şi Cesarul sau Statul şi Biserica în lumina
Noului Testament”, M.A. 7-9/1977, p. 485-497
- Drd. Grig Mazilescu, „Învăţătura despre familie în epistolele pauline”, M.O.
3-4/1974, p. 279-287
- Ierom. Prof. Nicolae Mladin, „Problema muncii în creştinism”, S.T. 3-4/1949,
p. 176-204
- Prof. Liviu G. Munteanu, „Sf. Ap. Pavel muncitor cu braţele”, S.T. 7-8/1951,
p. 430-436
- Diac. Prof. N. Nicolaescu, „Adevărata pietate după Noul Testament”, S.T. 1-
2/1949, p. 35-53
- Diac. Prof. N. Nicolaescu, „Misiunea socială a Bisericii în lumina Sf.
Scripturi”, O. 1/1951, p. 45-60
- Diac. Prof. N. Nicolaescu, „Îndatoriri sociale după N.T.”, S.T. 7-8/1954, p.
347-356
- Diac. Prof. N. Nicolaescu, „Despre iubirea faţă de toţi oamenii, după pilda
Samarineanului milostiv”, G.B. 11-12/1967, p. 1059-1064
- Magistr. Gheorghe Papuc, „Viaţa crestină după epistolele Sf. Ap. Pavel”, G.B.
5-6/1955, p. 353-367
- Magistr. Gheorghe Papuc, „Bogăţiile materiale după Epistola Sf. Iacob”, S.T.
7-8/1950
- Prof. Constantin Pavel, „Cele două portrete morale din parabola „Fiului
risipitor” , S.T. 9-10/1975, p. 701-707
- Magistr. V. Pietreanu, „Principii de morală socială în epistolele soboriceşti”,
S.T. 5-6/1977,p. 355-367
- Magistr. V. Pietreanu, „Virtute şi păcat în concepţia Sf. Ap. Pavel”, S.T. 9-
10/1957, p. 673-693
- Pr. Drd. Nicolae Rădulescu, „Temeiuri pentru libertate în Noul Testament”,
O. 3/1975, p. 515-524
- Pr. Drd. Nicolae Rădulescu, „Păcatul şi eliberarea după Noul Testament”, S.T.
7-10/1976, p. 669-682
- Prof. I. Serafinceanu, „Mântuitorul despre post”, M.M.S. 3-4/1971, p. 257-
260
- Pr. Drd. Marin Stamate, „Idei moral-sociale în epistolele pauline”, S.T. 1-
2/1977, p. 123-133
- Pr. Dionisie Stamatoiu, „Rugăciune şi muncă la Sf. Ap. Pavel”, M.O. 4-
6/1981, p. 237-244
- Pr. Prof. Dumitru Staniloae, „Învăţătura creştină despre muncă”, S.T. 1-
2/1953, p. 24-37
- Magistr. M. Suparschi, „Temeiurile biblice ale vieţii de obşte”, G.B. 3-
4/1955, p. 203-210
- Magistr. M. Suparschi, „Idei moral-sociale în epistolele Sf. Ap. Pavel”, S.T.
3-4/1956, p. 167-179
- Ep. Valerian Zaharia, „Sf. Ap. Petru şi Pavel despre dreptate, pace şi adevăr”,
M.A. 3-6/1962, p. 189-197
- Pr. Sabin Verzan, „Familia în lumina învăţăturii Noului Testament”, M.O. 9-
10/1954, p. 511-525
- Pr. Sabin Verzan, „Predica de pe Munte – izvor de învăţături pentru viaţa
creştină”, G.B. 1-2/1958, p. 78-98
- Pr. Prof. Sofron Vlad, „Principii misionare şi sociale în epistolele Sf. Ap.
Pavel”, S.T. 5-6/1955, p. 284-304
- Pr. Prof. Sofron Vlad, „Sf. Ap. Pavel – păstor de suflete”, S.T. 7-8/1951, p.
437-448
- Ierom. Drd. Modest Zamfir, „Actualitatea Epistolei Sf. Iacob”, M.A. 10-
12/1980, p. 873-877
- Arhid. Prof. Ioan Zăgrean, „Principii de morală creştină în Predica de pe
Munte”, M.A. 1-3/1963, p. 161-187
- Arhid. Prof. Ioan Zăgrean, „Prieteni în Sf. Evanghelie”, M.M.S. 5-6/1965, p.
304-310

14. Alte lucrări şi studii noutestamentare.


- Pr. Prof. Mihai Bulacu, „Lumina Evangheliei în opera lui Eminescu”, B.O. 5-
6/1979, p. 744-767
- Pr. Alex Constantinescu, „Pe drumul spre Emaus cu Luca şi Cleopa”, G.B. 3-
4/1965, p. 244-248
- Pr. Prof. Spiridon Cândea, „Chipul preotului după Sf. Scriptură şi Sfinţii
Părinţi”, M.A. 1-3/1961, p. 97-106
- Constantin Daniel, „ Pilda smochinului şi zeloţii în Sfintele Evanghelii”, S.T.
1-2/1972, p. 45-58
- Pr. Constantin Gheorghe, „Iudaism şi elenism în epistolele Sf. Ap. Pavel”,
S.T. 9-10/1973, p. 648-662
- Pr. Prof. Grigorie Marcu, „Mărturii documentare de procedură sinodală în
cartea Fap. Apostolilor”, O. 3/1957, p. 429-437
- Pr. Prof. Nicolae Neaga, „Scriitorii biblici despre frumuseţile naturii”, M.A.
1-3/1961, p. 37-58
- Diac. Prof. N. Nicolaescu, „Cele patru Evanghelii – dovadă pentru folosirea
pâinii dospite la Sf. Euharistie”, S.T. 9-10/1951, p. 552-562
- Pr. Gh. Savin, „Date privitoare la magii Evangheliei”, S.T. 9-10/1959, p. 573-
589
- Drd. Cornel Todeasă, „Evenimente evanghelice în Epistolele Sf. Ap. Petru”,
G.B. 5-6/1979, p. 523-534

15. Traduceri.
- Sf. Ioan Gura de Aur, „Cele sapre cuvantari tinute spre lauda Sf. Ap. Pavel”
(trad. Matei Paslaru), B.O.R. 11-12/1971, p. 1211-1223
- Sf. Ioan Gura de Aur, „Cuvant la parabola despre bogatul nemilostiv si
saracul Lazar” (trad. Pr. D. Fecioru), M.O. 5-6/1976, p. 370-385; 7-8/1976, p. 546-
554; 9-10/1976, p. 735-750; 1-3/1977, p. 140-155; 4-6/1977, p. 422-429; 7-9/1977, p.
562-570
- Sf. Ioan Gura de Aur, „Cuvant la Rusalii” (trad. Pr. D. Fecioru), M.B. 7-
9/1968, p. 434-439
- Sf. Ioan Gura de Aur, „Cuvant la Invierea Domnului” (trad. Pr. D. Fecioru),
M.B. 4-6/1968, p.276-282
- Teodoret de Cir, „Explicarea textului Romani I, 1-32” (trad. Pr. Olimp
Caciula), G.B. 5-6/1955, p. 302-310
- Teodoret de Cir, „Explicarea cap. IV din Epistolele catre Romani” (trad. Pr.
Olimp Caciula), G.B. 9/1958, p. 825-829
- Sf. Vasile cel Mare, „Omilie la „La inceput era Cuvantul” (trad. Pr. D.
Fecioru), M.A. 4-6/1979, p. 478-483
- Sf. Vasile cel mare, „Cuvant despre smerenie si cuvant despre invidie” (trad.
Pr. Prof. Constantin Cornitescu), G.B. 11-12/1977, P. 901-909
- Sf. Vasile cel Mare, „Cuvant despre multumire”, (trad. Pr. Prof. Constantin
Cornitescu), G.B. 7-9/1977, p. 651-656

S-ar putea să vă placă și