Sunteți pe pagina 1din 3

Exerciţiu – lipsă de procedură pârât – destinatar necunoscut

Prin cererea de chemare în judecată, depusă prin poştă, reclamantul Ion Mircea,
domiciliat în Bucureşti, str. Iancului, nr.4, sector 2, cheamă în judecată pe pârâţii Grigore
Daniel, domiciliat în Bucureşti, str. Braşov, nr.16, sector 3, Iancu Dorel, domiciliat în
Bucureşti, str. Craiova, nr.16, sector 4 şi Popescu Ion domiciliat în Bucureşti, str. Lalelelor,
nr.16, sector 4 solicitând instanţei ca prin hotărârea ce o va pronunţa să dispună partajarea
imobilului situat în Bucureşti, str. Poştei, nr.5, sector 4, dobândit de părţi prin moştenire.
Cererea este însoţită de înscrisuri, respectiv titlul de proprietate asupra imobilului şi
certificatul de moştenitor.
Pârâţii Grigore Daniel si Iancu Dorel au depus la dosar întâmpinare unde şi-au indicat
aceleaşi domicilii cu cele menţionate în cererea de chemare în judecată, iar comunicarea
adresată lui Popescu Ion s-a întors la dosar cu menţiunea „destinatar necunoscut”.
Prin rezoluţie s-a stabilit termen de judecată la 18.11.2013 şi s-a dispus citarea părţilor.
Înainte de începerea şedinţei de judecată, Serviciul Arhivă aduce grefierului de şedinţă
pentru acest dosar dovada îndeplinirii procedurii de citare cu reclamantul şi cu pârâtul Grigore
Daniel, cu pârâtul Iancu Dorel dovada de îndeplinire a procedurii de citare s-a întors cu
menţiunea „destinatar mutat”, iar cu pârâtul Popescu Ion dovada de îndeplinire a procedurii
de citare s-a întors cu menţiunea „destinatar necunoscut”.
La primul termen de judecată se prezintă reclamantul şi pârâtul Grigore Daniel.

Întocmiţi încheierea de şedinţă.

ROMÂNIA

INSTANȚA DOSAR NR. …/…/…


Secţia……

1
ÎNCHEIERE
Şedinţa publică de la 18.11.2013
Instanţa constituită din:
Preşedinte: ...............
Grefier: ……………….

Pe rol se află soluţionarea cererii de chemare în judecată formulate de reclamantul Ion


Mircea în contradictoriu cu pârâţii Grigore Daniel, Iancu Dorel şi Popescu Ion.
La apelul nominal făcut în şedinţă publică se prezintă reclamantul Ion Mircea,
personal, identificat cu CI seria .. nr. …. eliberată de …. la data de…., CNP…… pârâtul
Grigore Daniel, personal, identificat cu CI seria … nr. …. eliberată de …. la data de…,
CNP…… , lipsind pârâţii Iancu Dorel si Popescu Ion.
S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, care învederează instanţei
următoarele:
- cauza are ca obiect partaj succesoral
- pricina se află la primul termen de judecată, în primă instanță
- procedura de citare este legal îndeplinită cu reclamantul Ion Mircea, cu pârâtul
Grigore Daniel şi cu pârâtul Iancu Dorel, în ceea ce îl priveşte pe acesta din urmă fiind
incidente prevederile art.172 CPC,
- procedura de citare nu este legal îndeplinită cu pârâtul Popescu Ion, întrucât dovada de
îndeplinire a procedurii de citare s-a întors cu menţiunea „destinatar necunoscut”.

INSTANȚA

Constatând că dovada de îndeplinire a procedurii de citare cu pârâtul Popescu Ion s-a


întors cu menţiunea „destinatar necunoscut”, având în vedere prevederile art.153 CPC,
potrivit cărora judecătorul nu poate hotărî asupra unei cereri decât după citarea sau înfăţişarea
părţilor şi constatând că pârâtul nu a fost legal citat, urmează să amâne judecarea cauzei;
Având în vedere că, potrivit art. 194 alin. 1 lit. a CPC, reclamantul este cel care trebuie
să precizeze domiciliul părţilor, instanţa urmează să pună în vedere reclamantului să efectueze
demersuri pentru a indica actualul domiciliu al pârâtului Popescu Ion, sub sancţiunea
suspendării judecăţii prevăzute de art. 242 alin. 1 CPC.
Pentru aceste motive,

DISPUNE

Pune în vedere reclamantului să efectueze demersuri pentru a indica actualul domiciliu


al pârâtului Popescu Ion, sub sancţiunea suspendării judecăţii prevăzute de art. 242 alin. 1
CPC.
Amână judecarea cauzei şi acordă termen la data de ....., completul...., ora...., sala....,
pentru când reclamantul şi pârâtul prezent au termen în cunoştinţă, se citează pârâtul Iancu
Dorel, iar pârâtul Popescu Ion se va cita după indicarea domiciliului de către reclamant.
Pronunţată în şedinţă publică, azi, 18.11.2013.

Preşedinte, Grefier,

2
nume şi prenume nume şi prenume
semnătura semnătura