Sunteți pe pagina 1din 2

Exerciţiu

Prin cererea de chemare în judecată, reclamantul Ion Mircea, domiciliat în Bucureşti,


str. Iancului, nr.4, sector 2, cheamă în judecată pe pârâtul Grigore Daniel, domiciliat în
Bucureşti, str. Braşov, nr.16, sector 3, solicitând instanţei ca prin hotărârea ce o va pronunţa
să dispună partajarea imobilului situat în Bucureşti, str. Poştei, nr.5, sector 3, dobândit de părţi
prin moştenire.
Cererea este însoţită de înscrisuri, respectiv, titlul de proprietate asupra imobilului şi
certificatul de moştenitor. Este timbrată cu 3.450 lei taxă judiciara de timbru.
Prin rezoluţie s-a stabilit termen de judecată la 17.11.2013 şi s-a dispus citarea părţilor.
La dosar nu a fost depus nici un fel de înscris până la data şedinţei.
Înainte de începerea şedinţei de judecată, Serviciul Arhivă aduce grefierului de şedinţă
pentru acest dosar dovada îndeplinirii procedurii de citare cu pârâtul, nefiind semnalat nici un
viciu, şi o cerere de amânare a cauzei pentru lipsă de apărare formulată de acesta. La termenul
de judecată nu s-a prezentat niciuna dintre părți.

Întocmiţi încheierea de şedinţă.

1
ROMÂNIA
INSTANȚA …
DOSAR NR. …/…/2013
Secţia…….

ÎNCHEIERE
Şedinţa publică de la 17.11.2013
Instanţa constituită din:
Preşedinte : ...............
Grefier: ……………….

Pe rol se află soluţionarea cererii de chemare în judecată formulate de reclamantul Ion


Mircea în contradictoriu cu pârâtul Grigore Daniel.
La apelul nominal făcut în şedinţă publică au lipsit părţile.
S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, care învederează instanţei
următoarele:
- cauza are ca obiect partaj succesoral
- pricina se află la primul termen de judecată, în primă instanță
- procedura de citare este legal îndeplinită cu pârâtul şi nu este legal îndeplinită cu
reclamantul, nefiind restituită la dosar dovada de îndeplinire a procedurii de citare a
acestuia.
- prin Serviciul Registratură, pârâtul a depus la dosar, la data de…., ora…, o cerere de
amânare a cauzei pentru lipsă de apărare.

INSTANȚA

Constatând că la dosar nu s-a întors/nu a fost restituită dovada de citare a


reclamantului, procedura de citare nefiind din acest motiv legal îndeplinită, în temeiul art. 153
NCPC, potrivit căruia instanţa nu poate hotărî asupra unei cereri decât după citarea sau
înfăţişarea părţilor şi va amâna judecarea pricinii ori de câte ori constată că partea care
lipseşte nu a fost citată cu respectarea cerinţelor prevăzute de lege sub pedeapsa nulităţii,
urmează să amâne judecarea cauzei.
Pentru aceste motive,

DISPUNE

Amână judecarea cauzei şi acordă termen la data de ....., completul...., ora...., sala...
pentru când se vor cita reclamantul şi pârâtul.
Pronunţată în şedinţă publică, azi, 17.12.2013.

Preşedinte, Grefier,
nume şi prenume nume şi prenume
semnătura semnătura