Sunteți pe pagina 1din 1

Doamnă Director General,

Subsemnatul/a........................................................................., domiciliat/ă în

..............................................................................................................................,

telefon............................., e-mail............................................legitimat/ă cu BI/CI

seria............ nr................., eliberat de................................, vă rog să-mi aprobați

înscrierea la concursul din data de................................, pentru ocuparea postului

temporar vacant/vacant de.....................................................................................

Anexez următoarele documente în copie/original sau după caz copiile


legalizate:

Data Semnătura,

S-ar putea să vă placă și