Sunteți pe pagina 1din 8

PROIECT DIDACTIC

Unitatea de învățământ: Şcoala Gimnazială Nr.1 I.L.Caragiale


Profesor: Ghiță Corina
Data: 21.10.2021
Clasa: a V-a
Aria curriculară: Limbă și comunicare
Obiectul: Limba şi literatura română
Tema generală: Eu și universul meu familiar
Unitatea de învăţare: Unitatea a II-a – Școala, comunicare
Titlul lecţiei: Textul narativ literar. Temă. Cuvinte-cheie (text suport: Ion Creangă, Amintiri din copilărie)
Tipul lecţiei: predare-învățare-evaluare
Durata: 50 de minute

Competenţe generale:
2. Receptarea textului scris de diverse tipuri.
3. Redactarea textului scris de diverse tipuri.
4. Utilizarea corectă, adecvată şi eficientă a limbii în procesul comunicării orale și scrise.

Competenţe specifice Domenii de conținut Conţinuturi asociate


2.2. Identificarea temei și a ideilor principale și
secundare din texte diverse
− Cuvinte-cheie, idee principală, idee secundară,
2.5. Observarea comportamentelor şi a atitudinilor de
lectură, identificând aspectele care necesită Lectură temă
îmbunătățire
3.2. Redactarea, individual sau în echipă, a unui text - Narativul literar. Acțiune, personaj, timp,
simplu, cu integrarea unor imagini, desene;
spaţiu
4.2 Aplicarea achizițiilor lexicale și semantice de
bază, în procesul de înțelegere și de exprimare
corectă a intențiilor comunicative;
Obiective operaționale:
La sfârșitul activității, elevii vor fi capabili:
O1: să citească expresiv fragmente din textul suport (corelare cu C.S 2.5);
O2: să identifice cuvintele-cheie ale textului suport (corelare cu C.S. 2.2)
O3: să formuleze enunțuri despre tema și mesajul textului suport (corelare cu C.S. 2.1. și C.S 2.2 );
O4: să identifice caracteristici ale textului narativ literar (corelare cu C.S.4.2);

Activități de predare-învățare-evaluare:
A1: lectura expresivă a textului suport (corelare cu C.S. 2.5, și cu O.1);
A2: identificarea cuvintelor-cheie ale textului suport (corelare cu C.S. 2.2. şi cu O2);
A3: formularea unor enunțuri despre tema și mesajul textului suport (corelare cu C.S. 2.1., cu C.S. 2.2 și cu O3).
A4: identificarea caracteristicilor textului narativ literar (corelare cu C.S. 4.2 și cu O4)
Strategia didactică
Metode şi procedee didactice: conversaţie euristică, expunerea, explozia stelară, lectura în lanț.
Forme de organizare a activităţii didactice: activitate frontală, individuală, în perechi;
Metode şi tehnici de evaluare: aprecierea verbală, chestionarea orală, interevaluare, observare curentă;
Resurse:
a. umane: 25 de elevi ai clasei a V-a;
b. capacitate de învăţare: grup omogen, ritmuri apropiate de învăţare.
c. materiale / mijloace de învăţământ: Limba şi literatura romană, Manual pentru clasa a V-a. Editura Paralela 45, fişe de lucru, laptop,
videoproiector, caietele elevilor;
d. de timp: 50 de minute.

Locul desfăşurării activităţii: sala de clasă


Bibliografie :
.
 N. Eftenie, Metodica studierii limbii şi literaturii române, Editura Paralela 45, Bucureşti, 2001.
 Ilie, Emanuela, Didactica limbii și literaturii române, Polirom, 2014.
 Sânmihăian, Florentina, Norel, Mariana, Didactica limbii şi literaturii române, E.U.B., 2011
 Manualul de Limba şi literatura română, autori: Geanina Cotoi, Irina Hăilă, Editura Paralela 45, Bucureşti, 2017.
* * * Curriculum naţional: http://programe.ise.ro/Portals/1/Curriculum/2017-progr/01-Llimba%20si%20literatura%20%20romana%20materna.pdf
SCENARIUL ACTIVITĂŢII DIDACTICE

SECVENŢELE METODE/
OB
INSTRUIRII/ DETAIERE DE CONȚINUT STRATEGIA DIDACTICĂ INSTRUMENTE
OP
DURATA DE EVALUARE

Activitatea profesorului Activitatea elevilor Metode / Mijloace de Forme de


Procedee învăţământ organizare a
act.
* Salutul;
* Notarea absenţelor; * Elevii se pregătesc pentru
1. Moment
*Asigurarea climatului optim începerea orei de limba şi
organizatoric
pentru desfăşurarea activităţii; literatura română.
1’
* Profesorul verifică nivelul de Prin sondaj, câțiva elevi Conversația Caietele Activitate Aprecieri verbale
aprofundare a cunoştinţelor citesc răspunsurile elevilor frontală
asimilate ora anterioară și exercițiilor avute ca temă.
2. Actualizarea
integrează, în acest moment al Chestionare orală
cunoștințelor
lecției, tema pentru acasă.
anterior
Celorlalți elevi le revine sarcina să
însușite prin
urmărească cu atenție și să
verificarea
precizeze dacă s-a respectat
temei.
cerința.
6’
Se fac aprecieri asupra modului de
realizare a temei.

Cadrul didactic captează atenția


2. Captarea elevilor cu ajutorul unui video *Elevii urmăresc video-ul. Conversația Laptop, Activitate Observare curentă
atenţiei şi (https://eduboom.ro/video/1555/c videoproiector frontală
asigurarea
uvantul-cheie-tema) referitor la
climatului
afectiv cuvintele-cheie și tema unui text.

5’
3. Anunţarea Cadrul didactic anunță titlul
titlului lecţiei şi lecției „Textul narativ literar. *Elevii ascultă şi notează Expunerea Caietele Activitate
Temă. Cuvinte-cheie (text suport: titlul lecţiei în caiete. elevilor frontală
Ion Creangă, Amintiri din
copilărie)” și prezintă, într-o
formă accesibilă, obiectivele.
Îi anunță pe elevi că la sfârșitul
orei vor demonstra că sunt
capabili să citească expresiv
fragmente dintr-un text, să
a obiectivelor
1’ identifice cuvintele-cheie, să
formuleze enunțuri despre tema și
mesajul textului și să identifice
caracteristici ale textului narativ
literar.
Se notează titlul lecției la tablă.

O1 A1. Profesorul le solicită elevilor * Elevii citesc expresiv Conversația Manual digital Activitate Aprecierea verbală
să citească expresiv textul suport textul. Lectura în frontal
4. Prezentarea „Amintiri din copilărie”, de Ion lanț
sarcinilor de
Creangă, urmărind și cuvintele-
învățare şi
dirijarea cheie pe parcursul lecturii.
procesului de
consolidare O2 După lectura textului, profesorul Elevii identifică, împreună Conversația caiete Activitate în Apreciere verbală
25’ le solicită elevilor să identifice cu profesorul, cuvintele- exercițiul perechi
O3 cuvintele-cheie care vor ajuta la cheie și le notează în caiete.
identificarea temei întregului text.

Pornind de la câteva întrebãri se Elevii răspund la întrebări Explozia caiete Activitate Apreciere verbală
realizeazã o explozie stelară și notează în caiete stelară frontală
(anexa 1), identificându-se tema și răspunsul. Activitate în
perechi
mesajul textului.
Cine este personajul?
Ce face personajul? (întâmplările
din text)
Cum?

Unde face?

De ce face?

O4 A4 Cadrul didactic sistematizează Elevii rezolvă exercițiile


informațiile referitoare la din manual. Exercițiul Caietele Activitate Apreciere verbală
5. Obţinerea particularitățile textului literar. Se conversaţia elevilor individuală
performanţei euristică
7’ rezolvă exercițiile 7, 8, de la
pagina 30, din manual, pentru
asigurarea retenției informațiilor.
Se dă elevilor spre rezolvare o fișă *Elevii rezolvă fișa de
de evaluare evaluare. exercițiul Fişe de lucru Activitate
(Anexa 2) individuală Apreciere verbal
6. Integrarea
Câțiva elevi sunt solicitați Interevaluare0
evaluării de tip
să citească răspunsurile
formativ
6’

*Se comunică tema pentru acasă:. Conversaţia caiete Activitate


7. Asigurarea (la alegere, unul dintre ex. 1, 2, 3 * Elevii notează tema frontală
retenţei și a – Cum aplic ce pentru acasă. Explicaţia
transferului am învățat, de la pagina 30)
2’

*Apreciază global şi individual * Fiecare elev „spune” cum Activitate Aprecierea verbală
aportul elevilor la lecţie. se simte la sfârşitul orei, Conversaţia frontală
8. Evaluarea
* Notează elevii cu participare selectând una dintre
activităţii
imaginile care reprezintă
3’
feţe vesele şi feţe triste,
argumentând. (Anexa 3)
ANEXA 1 Explozia stelară

CINE?

CE? UNDE?

CUM? DE CE?

6
ANEXA 2

Fișă de evaluare

Aventurile lui Tom Sawyer de Mark Twain

„Învăţătorul, domnul Dobbins, atinsese vârsta matură cu o ambiţie nepotolită în suflet. Dorinţa lui cea
mai arzătoare fusese să ajungă doctor; sărăcia însă hotărâse să nu fie decât un biet învăţător de ţară. În
fiecare zi, când nu-i asculta pe elevi, scotea din catedră o carte misterioasă şi se adâncea în ea. Cartea o
ţinea totdeauna sub cheie. Nu era ştrengar în toată şcoala care să nu moară de curiozitate să arunce
măcar o privire în ea, dar până atunci niciodată nu se ivise prilejul. Fiecare băiat şi fată avea o părere a
sa despre ce putea fi în acea carte; nu erau două la fel, dar n-avea nimeni cum să se încredinţeze de
adevăr. Când Becky trecu pe lângă catedra aflată în apropierea uşii, văzu cheia uitată în broască. Iată
momentul prielnic! Aruncă o privire de jur-împrejur. Nu era nimeni...”

Rezolvați următoarele cerințe:

1. Citiți cu atenție textul de mai sus. 3p

2. Identificați cuvintele-cheie și tema textului. 3p

3. Precizați două trăsături ale textului narativ literar. 3p

7
ANEXA 3
CUM TE SIMŢI ASTĂZI ?

confuz fericit plictisit

trist optimist surprins

S-ar putea să vă placă și