Sunteți pe pagina 1din 72

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAŞOVV

DepartamentulAutovehicule și Transporturi
Disciplina Organe de Maşini

PROIECT DE AN LA DISCIPLINA
Organe de Maşini I

Autor: Student Andrei Vladut IORDACHE


Programul de studii: Autovehicule Rutiere
Grupa: 1163

Coordonatori: Prof. univ. dr. ing. Gheorghe MOGAN


Dr. ing. Silviu POPA

2018
UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAŞOV

FACULTATEA DE INGINERIE MECANICĂ

Disciplina Organe de Maşini

PROIECT DE AN LA DISCIPLINA
Organe de Maşini I

Autor: Student Andrei Vladut IORDACHE


Grupa: 1163

Coordonatori ştiinţifici: Prof. univ. dr. ing. Gheorge MOGAN


Dr. ing. Silviu POPA
2018

CUPRINS

Introducere ............................................................................................................................ 6

A. MEMORIUL JUSTIFICATIV ........................................................................................... 7

1. Tematica şi schemastructural-constructivă .......................................................................... 9


1.1. Tematica şi specificaţii de proiectare................................................................................ 9
1.2.Schema structural-constructivă ....................................................................................... 10
2. Proiectarea elementelor şi legăturilor ................................................................................ 13
2.1. Proiectarea elementului 1 (cârligul de remorcare) .......................................................... 13
2.2. Proiectarea elementului 4 (tirantul superior) ................................................................... 15
2.3.Proiectarea legăturii 1-4 (asamblare filetată) ................................................................... 18
2.4. Proiectarea elementelor 5 şi 6 (coloana superioară şi corp coloană superioară) ............... 20
2.5. Proiectarea legăturii 4-5 (îmbinare sudată) ..................................................................... 23
2.6. Proiectarea legăturilor 5-6 .............................................................................................. 25
2.6.1 Proiectarea legăturii 5-6, asamblare ţeavă-ţeavă pătrată................................................ 25
2.6.2Proiectarea legăturii 5-6,asamblare prin bolţ ................................................................. 28
2.7. Proiectarea elementelor 7 şi 8 (tirant inferior şi corp tirant inferior) ............................... 31
2.8. Proiectarea legăturii 6-7 (îmbinare sudată) ..................................................................... 34
2.9.Proiectarea legăturilor 7-8................................................................................................36
2.9.1Proiectarea legăturii 7-8, ţeavă-ţeavă pătrată ......................................................... 36
2.9.2Proiectarea legăturii 7-8, asamblare prin bolţ.......................................................... 39
2.10. Proiectarea elementelor 11 şi 12/12’ (bara centrală şi coloana stânga/dreapta) .............. 42
2.11. Proiectarea legăturilor 8-9 şi 10-11 (îmbinări sudate) ................................................... 45
2.12. Proiectarea legăturii 9-10 (asamblare prin şuruburi) ..................................................... 48
2.13. Proiectarea legăturilor 11-12/12’ .................................................................................. 51
2.13.1Proiectarea legăturii 11-12/12’, ţeavă-ţeavă pătrată ..................................................... 51
2.13.2Proiectarea legăturii 11-12/12’, asamblare prin bolţ .................................................... 54
2.14.Proiectarea elementului 13/13’ (tirant stânga/dreapta) ................................................... 57
2.15.Proiectarea legăturii 12-13/12’-13’ (îmbinare sudată).................................................... 59
2.16.Proiectarea elementului 3/3’ (suport stânga/dreapta) ..................................................... 62
2.17.Proiectarea legăturii 13-3/13’-3’ (asamblare prin şuruburi) ........................................... 65

Bibliogarafie......................................................................................................................... 69

B. ANEXE .......................................................................................................................... 70

Desen de ansambluAutoCAD(vedere, secțiune principală și secţiuni parţiale) (la scara 1:1).


Desen de execuţie cârlig de remorcareAutoCAD(la scara 1:1).
Desen de execuţie subansamblu sudat S4AutoCAD(elementele 10 şi 11 sudate) (la scara 1:1).
Formatele de desen AutoCAD se vor salva in 2002.
INTRODUCERE
Scopul proiectului de an la disciplina Organe de maşini este să dezvolte abilităţile practice ale
studenţilor de proiectare şi sintetizare a cunoştinţelor de mecanică, rezistenţa materialelor,
tehnologia materialelor şi reprezentare grafică în decursul anilor I şi II, precum şi modul în care
aceştia pot rezolva în mod independent o lucrare de proiectare, pe baza algoritmilor, metodelor
specifice şi programelor din domeniu.
Totodată scopul acestui proiect de an vizează proiectarea unui cârlig de remorcare pentru
autoturisme care să fie universal, nedepinzând de marca, modelul sau de anul de fabricație al
autoturismului.
Din această cauză, datorită marii diversități de autoturisme care există pe piața auto acest cârlig
de remorcare va fi proiectat în consecință pentru a face față tuturor tipurilor de autoturisme și
tuturor solicitărilor care vor apărea pe întreaga durată de viață a dispozitivului.

Autorul,

Andrei Vladut IORDACHE


MEMORIULTEHNIC
1. TEMATICA ŞI SCHEMA STRUCTURAL-
CONSTRUCTIVĂ

1.1 TEMATICA ŞI SPECIFICAŢII DE PROIECTARE

Tema de proiectare a unui produs este lansată de către un beneficiar şi reprezintă o înşiruire de
date, cerinţe şi condiţii tehnice care constituie caracteristicile şi performanţele impuse viitorului
produs.
În cazul proiectului de an nr. 1 tema de proiectare, pornind de la necesitatea unor dispozitive de
remorcare auto modulare adaptabile pentru diverse situaţii practice presupune concepţia şi
dimensionarea unui dispozitiv de remorcare cu funcţia globală de legare şi tractare a
miniremorcilor şi rulotelor de autovehiculele de capacitate mică (fig. 1.1).
Dezvoltarea acestui produs este cerută de inexistenţa unor produse similare care, pe de-o parte,
să poată fi folosite pentru mai multe tipuri de autovehicule, remorci şi rulote şi pe de altă parte, să
includă componente tipizate (şuruburi, bolţuri şaibe) existentela preţuri reduse şi performanţe
ridicate. Astfel, se preconizează că noul produs executat în serii mari de producţie poate fi
competitiv şi din punct de vedere economic.
Dispozitivul de remorcare ca sistem mecanic demontabil, fără mişcări relative între elemente, are
ca parametrii de intrare, forţele de interacţiune din cadrul cuplei sferice de remorcare, şi ca
parametrii de ieşire, forţele şi momentele din asamblările dispozitivului cu lonjeroanele şasiului.
Pe lângă funcţia principală de transmiterea sarcinilor de la intrarea I la ieşirea E(fig. 1.1)
materializată de cele două asamblări cu lonjeroanele şasiului autovehiculului, pentru noul produs
se urmăreşte şi îndeplinirea următoarelor funcţii auxiliare: respectarea prevederilor de
interschimbabilitate cerute de standardele din domeniu; respectarea condiţiilor de protecţie a
omului şi mediului; diminuarea distrugerilor care ar putea apărea la coliziuni.
Pentru proiectarea de ansamblu a dispozitivului de remorcare (fig. 1.2)se impune personalizarea
listei de specificaţiicu următoarele cerinţe principale:
a. Forţele exterioare: FX , FY , FZ [N].
b. Tipul sarcinii: statică sau variabilă.
c. Restricţii dimnesionale x1>0, x2<0, x3 <0; y1 > 0; z1 < 0 sau z1 > 0, z2 > 0 (fig. 1.2).
d. Condiţii de funcţionare: temperatura, caracteristicile mediului în care funcționează.
e. Condiţii constructive: interschimbabilitatea şi modularizarea.
f. Condiţii de ecologie: utilizarea de materiale şi tehnologii eco, reciclarea materialelor,
protecţia vieţii.
În tabelul 1.1 se prezintă valorile parametrilor fizici şi geometrici impuse pentru o situaţie
practică cerută.

Fig. 1.1 –Vedere generalăa unui dispozitiv de remorcare integrat


9
Tab. 1.1 Valorile parametrilor fizici şi geometrici
Forţele exterioare [N] Coordonatele punctelor impuse [mm]
FX FY FZ X1 X2 X3 Y1 Z1 Z2
1150 350 650 50 -150 -350 450 250 250

1.2 SCHEMA STRUCTURAL-CONSTRUCTIVĂ


Din punct de vedere constructiv, dispozitivul de remorcare formează un ansamblu compus din
subansamble şi elemente constructive, identificabile cu uşurinţă în schema structural-constructivă
din fig. 1.3.Ansamblul asociat interacţionează cu remorca prin intermediul unei cuple sferice prin
elementul 1 (fig. 1.4) şi cu lonjeroanele şasiului autovehiculului prin asamblări cu şuruburi cu
elementul 3.
Subansamblele sunt structuri independente, care se evidenţiază printr-un grup compact compus,
în configuraţie minimală, din cel puţin două elemente constructive sau din alte subansamble şi
elemente constructive, în interacţiune permanentă, formate ţinându-se cont, cu precădere, de
tehnologiile de montaj, de întreţinere şi de exploatare.În cazul dispozitivului de remorcare din fig.
1.2 s-au definit subansamble având la bază structurile compacte obţinute prin sudare. În figura 1.3
se prezintă, la general, structura constructivă şi o schema structural-constructivă a dispozitivului
de remorcare cu intrarea I, materializată printr-o cuplă (articulaţie) sferică, şi ieşirea E,
materializată printr-o asamblare cu şuruburi montate cu joc cu un suport fixat pe lonjeroanele
şasiului. Ansamblul dispozitivului de remorcare conţine elementele 1 şi 3 ce formează legăturile
de intrare/ieşire şi subansamblele S1, S2 … S5/S5’ formate din câte două elemente sudate. În
schema structurală nu se evidenţiază elementele de asamblare (bolţuri, şuruburi, şaibe) care se vor
defini şi dimensiona odată cu proiectarea legăturilor şi se vor evidenţia în desenul de ansamblu.

Fig. 1.2–Parametrii fizici şi geometrici impuşi

10
a

c
Fig. 1.3–Structura constructivă a dispozitivului de remorcare: a – integrată; b–
explodată; c– schema bloc

În tab. 1.2 se evidenţiază subansamblele şi elementele dispozitivului de remorcare precizându-se


tipul, denumirea şi subcapitolul în care se va trata proiectarea acestora. În tab. 1.3 se evidenţiază
legăturile nedemontabile (îmbinări sudate) şi demontabile (asamblări filetate, prin bolţ, prin
şuruburi) care urmează să fie proiectate in continuare.

11
Tab. 1.2Subansamblele şi elementele dispozitivului de remorcare
Nr. Codul
Codul elem. Tipul Denumirea Tratare în subcap.
crt. subans.
1 A1 1 Coloană Cârlig de remorcare
2 4 Tirant Tirant superior
S1
3 5 Coloană Coloană de remorcare
4 6 Corp Corp coloană
S2
5 7 Tirant Tirant inferior
6 8 Corp Corp tirant inferior
S3
7 9 Flanşă Flanşă faţă
8 10 Flanşă Flanşă spate
S4
9 11 Bară Bară centrală
10 12 (12’) Coloană Coloană stânga/dreapta
S5
11 13(13’) Tirant Tirant stânga/dreapta
12 A1 2 (2’) Suport Suport stânga/dreapta
13 A1 3 (3’) Bară Tirant de rigidizare stânga/dreapta

Tab. 1.3 Legăturile elementelor dispozitivului de remorcare


Nr. Tratare în
Codul Tipul Denumirea
crt. subcap.
1 I Demontabilă Asamblare sferică
2 1-4 (1-S1) Demontabilă Asamblare filetată
3 4-5 Nedemontabilă Îmbinare sudată
4 5-6 (S1-S2) Demontabilă Asamblare ţeavă-ţeavă pătrate
Asamblare cu bolţ
5 6-7 Nedemontabilă Îmbinare sudată
6 7-8 (S2-S3) Demontabilă Asamblare ţeavă-ţeavă pătrate
Asamblare cu bolţ
7 8-9 Nedemontabilă Îmbinare sudată
8 9-10 (S3-S4) Demontabilă Asamblare cu şuruburi
9 10-11 Nedemontabilă Îmbinare sudată
10 11-12 (S3-S4) Demontabilă Asamblare ţeavă-ţeavă pătrate
Asamblare cu bolţ
11 12-13 Nedemontabilă Îmbinare sudată
12 13-2 Demontabilă Asamblare cu şuruburi
13 13-3 Demontabilă Asamblare cu şurub
14 2-3 Demontabilă Asamblare cu şurub
15 E Demontabilă Asamblare cu şuruburi

12
2. PROIECTAREA ELEMENTELOR ŞI LEGĂTURILOR

2.1 PROIECTAREA ELEMENTULUI 1 (CÂRLIGUL DE


REMORCARE)

I. Date de proiectare
Să se proiecteze cârligul de remorcare, poziţia 1 din fig. 2.1.1, cu funcţia principală de
transmitere a sarcinilor FX, FY şi FZ de la o cuplă de remorcare, poziţia 2, la elementul 4 din
componenţa dispozitivului de remorcare.
Lista de cerinţe
a. Forţele exterioare: FX = 1150 N, FY = 350 N, FZ = 650 N; se calculează forţa transversală,
=1234,90 N
b. Tipul sarcinii: statică
c. Condiţii de funcţionare: temperatura, T = - 30oC…50oC; mediu de lucru exterior cu umezeală
avansată
d. Condiţii constructive: interschimbabilitate cu sistemele de cuplare existente (fig. 2.1.1,a)
e. Condiţii de ecologie: utilizarea de materiale şi tehnologii eco, reciclarea materialelor,
protecţia vieţii

a b
Fig.2.1.1– Schema funcţional-constructivă a elementelor de tip cârlig de remorcare cu sferă
drept: a – ansamblu cârlig-cuplă; b – schema constructivă

II. Alegerea materialului, tratamentelor termice şi tehnologiei


Deoarece cârligul de remorcare cu sferă drept este o piesă importantă în componenţa
dispozitivului se adoptă, oţel de calitate, C45, conform SR EN 10025-2 (STAS 500/2), cu 02 =
360 MPa, r = 610 MPa şi HB = 280.

III. Adoptarea formelor constructive


Fig. 2.1.2 – Parametrii geometriciFig. 2.1.3 – Modelul de calcul

Caracteristici şi restricţii funcţionale şi constructive


- pentru asigurarea celor trei mişcări relative de rotaţie la unghiuri de rotire de 300 se
impune ca unghiul determinat de intersecţia sferei cu tija cârligului să fie aproximativ 15o….25o;
se adoptă unghiul de 20o(v. fig. 2.1.2);
- în vederea asigurării interschimbabilităţii cuplelor sferice de remorcare precum şi

modularizării constructive s-au dezvoltat dispozitive de cuplare cu diametrul sferei D s {1 , 2,

2 } ţoli sau Ds {47,625; 50,8; 58,7375} mm.


Adoptarea parametrilor geometrici funcţionali şi constructive
- diametrul sferei, Ds= 50,8 mm pentru FX = 1150 N;
- diametrul tijei, D = sin200 Ds= sin200 * 50,8 = 17,37 mm; se adoptă D = 18 mm;
- l3 0,5 D =0.5*18 = 9 mm (vezi fig. 2.1.2).
IV. Schema de calcul, dimensionare şi verificare
Pentru dimensionare se adoptă modelul din fig. 2.1.3 cu următoarele ipoteze de calcul:
- Modelul de calcul este o bară dreaptă încastrată, cu secţine circulară constantă de diametru D,
solicitată la tracţiune de forţa FZ,la încovoiere de forţa Ft şi la forfecare de forţa Ft.
- Se neglijează tensiunile de forfecare generate de eforturile tăietoare.
Din condiţia de rezistenţă la tracţiune şi încovoiere în secţiunea critică A-B (în punctul B cele
două tensiuni au acelaşi sens), se determină lungimea l cu relaţia

= 37,4 mm; se adoptă l = 38 mm.


în care, s-a considerat, D = 18 mm;FZ = 650 N; Ft= 1234,90 N;σat = 100 MPa.

𝐷𝑠
𝑙= + 10 … 15 𝑚𝑚 𝑑𝑖𝑛 𝑙𝑢𝑛𝑔𝑖𝑚𝑒𝑎 𝑓𝑢𝑛𝑐ț𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙ă
2
50,8
𝑙 = 2 + 12 = 37,4 𝑚𝑚;

V. Proiectarea formei tehnologice


Ţinând cont de parametrii geometrici definiţi în fig. 2.1.2, ca urmare a calculelor tirantului 4 se
obţine grosimea acestuia, h = 20 mm şi ţinând cont de înălţimea piuliţei m = 16 mm, şi grosimea
şaibei plate, h = 3 mm şi a şaibei Grower, g = 3,5 mm, se adoptă l2 = 40 mm şi l1 = 30 mm (vezi
fig. 2.1.4).
- prelucrarea cârligului de remorcare cu sferă drept se poate face prin strunjire;

14
- calitatea suprafeţelor Ra = 6,3 µm;
calitatea suprafeţei sferice, deoarece această
formează împreună cu cupla de agăţare o
articulaţie sferică, se adoptă Ra = 3,2 µm;
- pentru facilitarea prelucrării se practică
găuri de centrare A2,5;
- deoarece elementul funcţionează în
mediu corosiv (cu umezeală) şi pentru a se
asigura calitatea suprafeţei sferice pe toată
perioada de funcţionare se va realiza
protecţia prin cromare.

Fig.2.1.4Parametri geometrici

2.2 PROIECTAREA ELEMENTULUI 4 (TIRANTUL SUPERIOR)

I. Date de proiectare
Să se proiecteze tirantul superior, poziţia 4 din fig. 2.2.1 cu funcţia principală de transmitere a
sarcinilor FX, FY şi FZ de la cârligul de remorcare drept cu sferă, poziţia 2, la suportul 5 cu luarea
în considerare a următoarelor specificaţii impuse:
a. forţele exterioare: FX = 1150 N, FY = 350 N, FZ = 650 N, acţionează la distanţa L1 = l +l3
= 37,4 + 9 = 46,4 mm; se calculează momentele în centrul găurii de trecere: MX4 = FY L1
= 350 * 46,4 = 16240Nmm, MY4 = FX L1 =1150 * 46,4 =53360Nmm;
b. tipul sarcinii: statică;
c. restricţii dimensionale: D1 = 18 mm; b > d2 = 80 mm; L2 = 50 mm;
d. condiţii de funcţionare: temperatura, T = - 30oC…40oC; mediu de lucru exterior cu umezeală
avansată;
e. Condiţii constructive: material sudabil;
f. Condiţii de ecologie: utilizarea de materiale şi tehnologii eco, reciclarea materialelor,
protecţia vieţii.

a b
Fig. 2.2.1–Schema de încărcare: a – exterioară la nivelul dispozitivului;
b– exterioară, redusă la nivelul elementului 4

15
II. Alegerea materialului, tratamentelor termice şi tehnologiei
Deoarece tirantul este o piesă care se va suda se adoptă, conform SR EN 10025-2 (STAS 500/2),
oţel S235 cu 02 = 235 MPa şi r = 360 MPa.

III. Adoptarea formelor constructive


În vederea creşterii eficienţei economice se adopta semifabricat de tip oţel lat (platbandă) cu
dimensiunile b şi h standard şi b/h ≈ 4 (fig. 2.2.2).

Fig. 2.2.2 – Parametri geometrici Fig. 2.2.3 – Modelul de calcul

IV. Schema de calcul, dimensionare şi verificare


Pentru dimensionare se adoptă modelul dinfig. 2.2.3 cu următoarele ipoteze de calcul:
- modelul de calcul este o bară dreaptă încastrată, cu secţiune dreptunghiulară –solicitată la
tracţiune de forţa FX; la încovoiere oblică de sarcinile FZ, FY şi MY4 ; la torsiune de momentul MX4;
la forfecare de forţele FZ şi FY;
- elementele 4 şi 5 sunt asamblate prin sudare şi pentru calcul de dimensionare a tirantului 4 se
consideră că acesta este încastrat în centrul cordonului de sudură şi secţiunea critică, A-A este
dreptunghiulară cu dimensiunile b şi h;
- deoarece, modelul de dimensionare cu luarea în considerare a tuturor solicitărilor este de
complexitate mărită, în continuare, se adoptă un model simplificat care ia în considerare
solicitarea principală de încovoiere dată de forţa FZ şi momentul MY4; după determinarea
dimensiunilor prin rezolvarea modelului simplificat se va face verificarea cu modulul cu pachetul
MDESIGN (etapa VI).
Din condiţia de rezistenţă la solicitarea de încovoiere în planul XZ se determină grosimea h cu
relaţia [ Mogan, 2012],
3 3 Mî max
h= √ = 12,25mm,
2 σaî

în care, s-a considerat, Mîmax = MY4 + FZ L2 = 85860 Nmm, L2 = X1 = 50 mm şi σaî= 70 MPa. Ca


urmare, ţinând cont că b = 4h = 4*15 = 60 mm se adoptă semifabricat de tip platbandă (oţel lat)
cu b = 60 mm şi h = 15 mm.

V. Proiectarea formei tehnologice


16
Ţinând cont de parametrii geometrici
definiţi în fig. 2.2.2 şi de rezultatele
obţinute la proiectarea asamblării cu filet
1-4 şi a îmbinării sudate, se adoptă: R =
40 mm, D1 = 18 mm.Prelucrarea
elementului 4 presupune frezarea
porţiuni de cap şi găurirea;calitatea
suprafeţelor prelucrate Ra= 12,5 µm (fig.
2.2.4).
Fig.2.2.4Parametri geometrici
VI. Verificarea modelului cu pachetul MDESIGN
Din analiza rezultatelor obţinute în urma analizei cu MDESIGN a structurii elementului
proiectat,se observă că în secţiunea din încastrare tensiunile tangenţiale sunt maxime. Tensiunea
maximă de forfecare generată de forţa FZ în punctele P6 şi P2(fig. 2.2.5,a) are valoarea 1,69MPa şi
se neglijează pentru calculul tensiunii echivalente. Tensiunea maximă normală generată de forţa
FX şi momentele MY ş MZ în punctul P1(v. fig. 2.2.5,b,c,d) are valoarea de 24,88 MPa,iar
tensiunea rezultantă este de 26,472MPa (v. fig. 2.2.6)., ambele fiind mai mici decât tensiunea
admisibilă,care are valoarea de 70MPa.

a b

c d
Fig. 2.2.5 – Distribuţii ale tensiunilor secţionale din încastrare: a – de forfecare generate de
forţa FZ; b – normale generate de FX; c – normale generate de momentul MY; d – normale
generate de momentul MZ

17
Fig. 2.2.6 – Valorile tensiunilor normale secţionale din încastrare

2.3 PROIECTAREA LEGĂTURII 1-4 (ASAMBLARE FILETATĂ)

I. Date de proiectare
Să se proiectezeasamblarea cu şurubmontat cu jocdintrecârligul de remorcare cu sferădrept,
poziţia 1 din fig. 2.3.1. cu funcţiaprincipală de transmitere prinfrecare a forţelor FX, FY şi FZ la
suportulpoziţia 4.
Specificaţii impuse
a. Forţele exterioare: FX = 1150 N, FY = 350 N, FZ = 650 N; se calculează forţa
transversală,𝐹𝑡 = √𝐹𝑥 2 + 𝐹𝑦 2 = 1234,90 𝑁 N.
b. Tipul sarcinii: statică
c. Numărul de suprafeţe de frecare, i=1
d. Date despre asamblare (opţional): n = 1, numărul
de şuruburi;
e. Tipul asamblării, şurub montat cu joc (transmiterea
forţelor prin frecare)
f. Coeficientul de frecare dintre tablele asamblate, µ=
0,25
g. Condiţii de funcţionare: temperatura, T = -
30oC…40 oC
h. Condiţii constructive: interschimbabilitatea
i. Condiţii ecologice: utilizarea de materiale şi
tehnologii eco, reciclarea materialelor, protecţia vieţii
Fig. 2.3.1.- Schema funcțional constructivă

II. Alegerea materialului, tratamentelor termice şi tehnologiei


Porţiunea de şurubestecorpcomun cu corpulcârligului de remorcare cu
sferădreptdefinitînaplicaţia 2.1. şi, deci, materialuleste, oţel de calitate, C45, conform SR EN
10025-2 (STAS 500/2)supus la un tratamenttermic de îmbunătățire(călireșirevenireînaltă), cu
duritatea 260…300 HB, 𝜎02 = 360MPa și 𝜎𝑟 = 610MPa.
18
III. Adoptarea formelor constructive
Caracteristici şi restricţii funcţionale şi
constructive:
- asamblarea presupune montajul porţiunii
filetate cu joc şi menţinerea acestuia pe durata
funcţionării;
- pentru asigurarea strângerii asamblării se
utilizează o şaibă plată cu diametrul exterior mai
mare ca diametrul gulerului, d2.
Parametrii geometrici principali:
- diametrul nominal al filetului, d, din condiţii
de interschimbabilitae şi standardizare se adoptă
filet metric Fig. 2.3.2. – Parametrii geometrici ai asamblării
- diametrul găurii de trecere, D1, se adoptă
din standarde.

IV. Schema de calcul, dimensionare și verificare


Ipoteze de calcul:
-modelul de calcul a şurubului este o bară dreaptă încastrată în corpul cârligului de remorcare, cu
secţiune circulară constantă de diametru d1 (diametrul interior al filetului), solicitată la tracţiune
de forţa axială, Faş.
- se neglijează momentul de torsiune care apare la strângerea asamblării şi, deci, şi tensiunile de
forfecare generate de eforturile tăietoare asociate;
- forţa exterioară, Fz , care în timpul funcţionării poate acţiona în ambele sensuri se consideră,
pentru acest calcul, că acţionează în sensul pozitiv al axei Z situaţie ce conduce la solicitarea
suplimentară a asamblării cu şurub.
Date cunoscute:
- despre încărcare: Ft = 1234,90 N – forţa transversală şi FZ = 650 N – forţa axială, aplicate
static
- despre asamblare: i = 1, n = 1, µ = 0,25
- despre material: 𝜎02 = 360 MPa – tensiunea limită de curgere; c = 3…4 - coieficientul de
siguranţă; σat = σ02 /c = 360/3…4 = 80…120 MPa – tensiunea admisibilă la tracţiune (se
consideră, σat = 100 MPa);
- tensiunea admisibilă a materialelor elementelor 1 şi 4 în contact σas = 60…90 MPa. (se
consideră, σas = 60 MPa).
Relaţii de calcul:
-forţa axială din şurub din condiţia de transmitere a forţei Ft prin frecare (Ft Ff, forţa de frecare),
Ft
Faș−t = β = 6174,5N,
μin
în care, s-a considerat, β=1,15; Ft = 1234,90 N; µ=0,25; i=1; n=1.
- forţa axială totală din şurub (pentru cazul în care Fzacţionează înspre în sus),

Faș = Faș−t + Fz = 6824,5 N


în care, s-a considerat, Faș−t =6174,5 N; Fz =650N.
- din condiţia de rezistenţă la tracţiune a tijei filetate,se determinădiametrul interior al filetului,

19
4Faș
d1nec = √ = 9,32 mm,
πσat
în care, s-a considerat, 𝐹𝑎ș = 6824,5 N; σat = 100 MPa.
Din STAS 510-74, se adoptă parametrii filetului: 𝑑1 = 10,106 mm, 𝑑2 = 17,35 mm, d = 16 mm
(M16), p = 2 mm; se adoptdă din STAS 8121/3-74 corelat cu dimensiunea filetului (M16)
diametrul găurii de trecere, 𝐷1 = 18 mm (execuţie mijlocie);
Se determină diametrul gulerului elementului 1, respectiv, diametrul exterior minim al şaibei
plate,
4𝐹
𝑑2 = √𝐷12 + 𝜋𝜎𝑎ș = 20 mm,
𝑎𝑠

în care, s-a considerat, 𝐷1 =18mm; 𝐹𝑎ș =1234,90N; 𝜎𝑎𝑠 =60MPa. Se adoptă, dinSTAS5200/3, 𝑑2 =
20 mm.

V. Proiectarea formei tehnologice


- cotele privind lungimile s-au determinat
ţinând cont de grosimea piuliţei m = 14 mm,
şaiba plată, şaiba Grower şi elementului 4 care
rezultă în urma calculului acestuia din subcap.
2.2;
- pentru a se facilita obţinerea
perpendicularităţii suprafeţei frontale pe axa
piesei se adoptă raza de racordare R0,5;
- prelucrarea filetului se poate face aşchiere;
- calitatea suprafeţei Rz = 6,3 µm.
Fig. 2.3.6. – Parametrii de reprezentare pe desen

2.4 PROIECTAREA ELEMENTELOR 5 ŞI 6 (COLOANA


SUPERIOARĂ ŞI CORP COLOANĂ SUPERIOARĂ)

I. Date de proiectare
Să se proiecteze coloana superioară, poziţia 5 din fig. 2.4.1. cu funcţia principală de transmitere
a sarcinilor Fx, Fy şi Fz de la tirantul 4 la suportul 6 din componenţa subansamblului sudat S1 al
dispozitivului de remorcare.
Specificaţii impuse
a.Forţele exterioare: Fx = 1150 N, Fy = 350 N, FZ = 650 N acţioneză la distanţele 𝐿1 = 46,4 mm;
𝐿2 = X1 = 50 mm; 𝐿3 = Z1 =250 mm; se calculează momentele de încovoiere în centrul profilului
pătrat (îmbinarea sudată): MX5 = 𝐹𝑦 𝐿1 = 16240 Nmm, 𝑀𝑌5 = 𝐹𝑋 𝐿1 + 𝐹𝑧 𝐿2 = 85860 Nmm, 𝑀𝑍5 =
𝐹𝑥 𝐿2 = 17500 Nmm.
b.Tipul sarcinii: statică.
c.Restricţii dimensionale: se va utiliza semifabricat din ţeavă pătrată, pentru care ţinând cont că
se îmbină prin sudare cu tirantul 4 de lăţime b = 80 mm (subcap. 2.2.), deci, din considerente de
posibilitate a aplicării cordonului de sudură de colţ, se impune ca latura, h < 50 mm;
d.Condiţii de funcţionare: temperatura, T = - 30℃…40℃; mediu de lucru exterior cu umezelă
avansată.
e.Condiţii constructive: interschimbabilitatea, modularizarea.

20
f.Condiţii de ecologie: utilizarea de materiale şi tehnologii eco, reciclarea materialelor, protecţia
vieţii

a b
Fig. 2.4.1. – Schema funcțional constructivă a elementului coloană superioară: a - integrare în
ansamblu; b – schema de încărcare

II. Alegerea materialelor, tratamentelor termice și a tehnologiei


Deoarece suportul este o piesă care se va suda se adoptă, oţel S235 (OL37), conform SR EN
10025-2 (STAS 500/2), cu 𝜎02 =235 MPa și 𝜎𝑟 =360 MPa.

III. Adoptarea formei constructive


Caracteristici şi restricţii funcţionale şi constructive:
- se va adopta, din considerente de
greutate minimă, semifabricat din ţeavă
pătrată;
- se va urmări ca dimensiunea ţevii
pătrate să permită aplicarea cordonului de
colţ la sudarea cu elementul 4.
Adoptarea parametrilor geometrici
funcţionali şi constructivi:
- se adoptă din considerente de greutate
redusă semifabricat din ţevă pătrată;
- lungimea 𝐿′3 = L3 – h = 235 mm, în
care s-a considerat, 𝐿3 = 250 mm; h = 15
mm.

Fig. 2.4.2. – Parametrii geometrici funcționali șiconstructivi

21
IV. Schema de calcul, dimensionare și verificare
Ipoteze de calcul şi solicitări:
-Transmiterea sarcinilor de la elementul 5 la elementul 6 se realizează prin contact direct şi
pentru calculul de dimensionare se consideră că acesta este încastrat în centrul corpului 6
- Modelul de calcul asociat coloanei 5 se consideră ca fiind o bară dreaptă cu secţiune pătrată cu
latura h5 şi grosimea t 5 încastrată, solicitată la compresiune de forţa Fz ; la încovoiere oblică de
sarcinile Fx, Fy, MX5 şi MY5 ; la torsiune de momentul MZ5 şi la forfecare de forţele Fx, Fy.
- Se neglijează efectele găurilor de fixare axială în corpul 6 cu bolţ.
- Deoarece, modelul de dimensionare cu luarea în considerare a tuturor solicitărilor este de
complexitate mărită, în continuare, se adoptă un model simplificat care ia în considerare
solicitarea principală de încovoiere dată de forţa Fx şi momentul MY5 ;
- După determinarea dimensiunilor prin rezolvarea modelului simplificat şi calculul legăturii de
tip ţevă-ţeavă (subcap. 2.6.1.) se va face verificarea cu pachetul MDESIGN cu luarea în
considerare a celor două ţevi 5, 6 (ca formând un bloc), situaţie ce corespunde mai bine cu situaţia
reală (2.4.VI.).

Fig. 2.4.3. – Schema de calcul și diagrama de eforturi

Date cunoscute:
- despreformeşidimensiuni: ţeavă pătrată cu h5 < 50 mm; 𝐿′3 = 235mm;
- despre încărcare: FX = 1150 N, FY = 350, FZ = 650 N; MX5 = 16240 Nmm, MY5 = 85860 Nmm,
MZ5 = 17500Nmm;
-despre material:𝜎02 = 235 MPa – tensiunea limită de curgere; c = 1,5…2,5 - coieficientul de
siguranţă; σac = σ02/c = 235/1,5…2,5 = 90…150 MPa –tensiuneaadmisibilă la tracţiune (se
adoptă, σat = 110 MPa).
Relaţii de calcul:
- efort de încovoiere în secţiunea critică (model simplificat): Mîmax = 𝑀𝑌5 + Fx𝐿′3 =
356110Nmm, în care, s-a considerat 𝑀𝑌5 =85860 Nmm, Fx=1150 N, 𝐿′3 =235 mm.
- dimensionare, ţinând cont că, uzual pentru ţevile pătrate standard, t/h = 0,05…0,15, (t/h = 0,1)
se determină,
3 6𝑀
î 𝑚𝑎𝑥
ℎ5 = √ = 38,368mm
(1−(1−𝑡 ⁄ℎ )4)𝜎
5 5 𝑎𝑡
𝑡5
în care, s-au considerat, 𝑀î 𝑚𝑎𝑥 =356110Nmm; ⁄ℎ =0,1; 𝜎𝑎𝑡 =110 MPa.
5
şi rezultă, t5 = 3,8369 mm; din STAS se adoptă semifabricat ţeavă pătrată cu dimensiunile h5 =
40 mm şi t5 = 4 mm.
22
V. Proiectarea formei tehnologice
Recomandări pentru adoptarea parametrilor tehnologici şi de
reprezentare:
- lungimea coloanei se va determina prin calculul lanţului de
dimensiuni care implică elementele 5 şi 6 poziţionate axial de
bolţ; lungimea elementului 6, l6 = L = 70 mm, s-a determinat în
subcap. 2.6.1.;
- diametrul găurii de bolţ s-a determinat în urma calcului
asamblării cu bolţ în subcap. 2.6.2.;
- numărul de găuri şi deci cursa de reglare se va determina
ţinând cont de încadrarea în gabaritul dispozitivului pentru a nu
se depăşi limita înferioară (aceasta se va determina de pe
desenul de ansamblu);
- rugozitatea de prelucrare Ra =Fig. µm. – Parametrii geometrici și
6,3 2.4.5.
de reprezentare

2.5 PROIECTAREA LEGĂTURII 4-5 (ÎMBINARE SUDATĂ)

I. Date de proiectare
Să se proiecteze îmbinarea sudată a tirantului, 4, cu coloana 5 din fig. 2.5.1. cu funcţia principală
de transmitere a sarcinilor: FX, FY, FZ, MX5, MY5, MZ5.
Specificaţii impuse:
a. Forţele exterioare: Fx = 1150 N, Fy = 350 N, Fz = 650 N acţioneză la distanţele L1 = 46,4 mm;
L2 = 50 mm; se calculează momentele în centrul profilului cordonului de sudură (pătrat): Mx5 = Fy
L1 = 350*46,4 = 16240Nmm, MY5 = FX L1 = 1150*46,4 = 53360Nmm, MZ5 = FY L2 = 350*50 =
17500 Nmm,
b. Tipul sarcinii: statică;
c. Date despre asamblare (opţional); tirantul este executat din platbandă b = 80 mm şi h = 20
mm; coloana 5 din ţeava pătrată cu dimensiunea h = 40 mm şi grosimea t = 4 mm;
d. Tipul îmbinării, sudură de colţ;
e. Condiţii de funcţionare: temperatura, T = - 30°C…40 °C; mediu de lucru exterior cu umezelă
avansată;
f. Condiţii ecologice: utilizarea de materiale şi tehnologii eco, reciclarea materialelor, protecţia
vieţii;

a b

23
Fig. 2.5.1. – Schema funcțional-constructivă a îmbinării sudate: a-integrare în ansamblu; b-
schema de încărcare

II. Alegerea materilelor, tratamentelor termice și a tehnologiei


Elementele 4 şi 5 formează un subansamblusudatşi, deci, pentruacestea s-a ales material sudabil,
oţel S235, conform SR EN 10025-2 (STAS 500/2), 𝜎02 = 235MPa, 𝜎𝑟 = 360 MPa.

III. Adoptarea formelor constructive


Caracteristici şi restricţii funcţionale şi constructive
- se impune asigurarea perpendicularităţii celor două
elemente
Parametrii geometrici principali
- grosimea cordonului de sudură a este ma mică decât
grosimea peretelui ţevii
Fig. 2.5.2. – Parametrii geometrici ai îmbinării

IV. Schema de calcul, dimensionare și verificare


Ipoteze de calcul şi solicitări:
- deoarece încărcarea exterioară este compusă din sarcini multiple şi modelul de calcul are
complexitate mărită pentru calculul clasic se consideră un model simplificat care ia în considerare
încărcarea cu forţele transversale FX şi FY;
- tensiunile de forfecare sunt repartizate uniform pe lungimea cordonului în plan longitudinal şi
transversal;
- se neglijează solicitările la încovoiere;
Date cunoscute:
- despre încărcare: FX = 1150 N,
- despre forme şi dimensiuni: cordonul sudat are forma pătrat cu latura, h = 40 mm;
- despre materiale: 𝜎02 = 235 MPa – tensiunea limită de curgere a materialului ţevilor; at = 80
MPa – tensiunea admisibilă la tracţiune; τafs = 0,65 𝜎𝑎𝑡 = 50 MPa tensiunea admisibilă la
forfecare a sudurii;
Relaţii de calcul:
- Dimensionare sudură: se obţine grosimea cordonului de sudură,
√𝐹𝑥2 +𝐹𝑦2
𝑎= = 0,25 mm
4ℎ𝜏𝑎𝑓𝑠
în care, s-au considerat, Fx = 1150 N; Fy = 350 N; h = 40 mm; 𝜏𝑎𝑓𝑠 = 50 MPa.
Se adoptă, din considerente tehnologice, grosimea cordonului de sudură, a = 2mm.

V. Proiectarea formei tehnologice


Recomandări pentru adoptarea parametrilor tehnologici
şi de reprezentare:
- sudura se va realza după contur închis;
- după sudare se va aplica tratament termic de recoacere
de detensionare.
Fig. 2.5.3. – Reprezentarea simplificată
pe desen a îmbinării

VI. Verificarea modelului cu pachetul MDESIGN

24
a. b.
Fig. 2.5.4. – Distribuţii ale tensiunilor secţionale: a – normale generate de momentul MY; b –
normale generate de momentul MZ

2.6 PROIECTAREA LEGĂTURILOR 5-6

2.6.1 PROIECTAREA LEGĂTURII 5-6, ASAMBLARE ŢEAVĂ-ŢEAVĂ


PĂTRATĂ

I. Date de proiectare
Să se proiecteze legătura (asamblarea) a două ţevi pătrate concentrice, poziţiile 5 şi 6 din fig.
2.6.1.1. cu funcţia principală de transmitere prin formă a sarcinilor: FX, FY, FZ, MX6, MY6, MZ6.
Specificaţii impuse

25
a.Forţele exterioare: FX = 1150 N, FY = 350 N, FZ = 650 N acţioneză la distanţele L1 = 46,4 mm;
L2 = 50 mm; L3 =250 mm; se calculează momentele în centrul asamblării cu bolţ: MX6 = FY (L1 +
L3) = 350 * (46,4 + 250) = 103740Nmm, MY6 = FX (L1 + L3) + FZ L2 = 373360 Nmm, MZ6 = FYL2
= 350 * 50 =17500 Nmm.
b.Tipul sarcinii: statică
c.Date despre asamblare: ţeava pătrată interioară are dimensiunea h5 = 40 mm şi grosimea t 5 =
4mm (subcap. 2.4.);
d.Tipul legăturii (asamblării), cu contact conform;
e.Condiţii de funcţionare: temperatura, T = - 30℃…40 ℃; mediu de lucru exterior cu umezelă
avansată;
f.Condiţii constructive: interschimbabilitatea şi modularizare;
g.Condiţii ecologice: utilizarea de materiale şi tehnologii eco, reciclarea materialelor, protecţia
vieţii;

ab
Fig. 2.6.1.1. – Schema funcțional – constructivă a asamblării (legăturii) țeavă-țeavă pătrată: a –
integrare în ansamblu; b – schema de încărcare

II. Alegerea materialului, tratamentelor termice și a tehnologiei


Elementele 5 şi 6 sunt incluse în subansamble sudate şi deci pentru acestea s-a ales material
sudabil, oţel S235(OL37), conform SR EN 10025-2 (STAS 500/2), cu 𝜎02 = 235 𝑀𝑃𝑎 și 𝜎𝑟 =
360𝑀𝑃𝑎.

III. Alegerea formei constructive


Caracteristici şi restricţii funcţionale şi constructive
- pentru asigurarea funcţionării se impune realizarea contactului conform (pe suprafaţe mari)
dintre ţevile 5 şi 6 care se realizează prin montajul cu joc al acestora.
Adoptarea parametrilor geometrici funcţionali şi constructivi:

26
- ţeava pătrată interioară, dimensionată în
subcap. 2.4, are dimensiunile h5 = 40 mm, t5 =
4 mm;
- pentru asigurarea contactului conform dintre
ţevile pătrate interioară şi exterioară se adoptă
dimensiunile ţevii exterioare (fig. 2.4.4.), h6 =
50 mm şi grosimea t6 = 5 mm.
Obs.
- dimensiunile asamblării cu bolţ se vor
determina în subcap. 2.6.2.

Fig. 2.6.1.2. – Parametrii geometrici ai asamblării

IV. Schema de calcul, dimensionare și verificare


Ipoteze de calcul şi solicitări (2.6.1.3.):
- transmiterea forţelor FX, FY şi a momentelor MX6 şi MY6 de la ţeava 5 la ţeava 6 se face prin
contactul direct dintre cele două ţevi montate cu joc (distribuţie liniară a presiunilor de contact)
după suprafeţele dreptunghiulare I, II, III şi IV
- transmiterea forţei FZ de la ţeava 5 la ţeava 6 se face printr-un bolţ montat cu joc în ţeava 5 şi
cu strângere mică în ţeava 6 ;
- Forţele FX şi FY generează pe suprafeţele de contact I şi, respectiv, II presiuni de strivire (PFX,
PFX) distribuite uniform;
- momentele MX6 şi MY6 generează pe suprafeţele de contact I, III şi, respectiv, II, IV presiuni de
strivire distribuite liniar cu maximele pmaxMX şi, respectiv, pmaxMY;
-momentul MZ6 generează pe suprafeţele de contact I, II, III şi IV presiuni de strivire distribuite
liniar cu maximul pmaxMZ;
- pentru calculul asamblării nu se consideră găurile pentru bolţ.
Date cunoscute:
- despre încărcare: FX = 1150 N, FY = 350 N – forţe normale, FZ = 650 N – forţă axială; MX6 =
FY (L1 + L3) = 350 * (46,4 + 250) = 103740Nmm, MY6 = FX (L1 + L3) + FZ L2 = 1150 * (46,4 +
250) + 650 * 50 = 373360 Nmm– momente transversale (de încovoiereMZ6 = FYL2 = 350 * 50
=17500Nmm – momentul axial (de torsiune).
- despre forme şi dimensiuni: dimensiunile alezajului pătrat, H = h6 = 50 mm, lungimea L = l6
cu valoare necunoscută; grosimea ţevii interioare, t 5 = 4 mm, şi respectiv exterioare t 6 = 5 mm;
- despre materiale: 𝜎02 = 235 MPa – tensiunea limită de curgere a materialului ţevilor; σ as =
60…80 MPa – tensiunea admisibilă la strivire (se adoptă, σas = 60 MPa); τaf= 50…60 MPa
tensiunea admisibilă la forfecare (se adoptă, τaf= 60 MPa)
Relaţii de calcul
Dimensionare asamblare (legătură) ţeavă-ţeavă
Considerând H cunoscut, se obţin ecuaţiile,
𝜎𝑎𝑠 𝐻2 𝐿2 − (𝐹𝑋 𝐻 + 3𝑀𝑍6 )𝐿 − 12𝐻𝑀𝑌6 = 0
𝜎𝑎𝑠 𝐻2 𝐿2 − (𝐹𝑌 𝐻 + 3𝑀𝑍6 )𝐿 − 12𝐻𝑀𝑋6 = 0
care după înlocuirea valorilor parametrilor cunoscuţi devin,
216 000L2 – 198 000L - 573 912 000 = 0
216 000L2 – 60 000L – 54 360 000 = 0
Din prima ecuație se obțin soluțiile: 𝐿;1 = 40,305 𝑚𝑚; 𝐿;2 = −37,04 𝑚𝑚.
Din a doua ecuație se obțin soluțiile: 𝐿′′1 = 24,36 𝑚𝑚; 𝐿′′2 = −22,40 𝑚𝑚.
27
Se consideră soluțiile pozitive 𝐿;1 = 40,305 𝑚𝑚 și 𝐿′′1 = 24,36 𝑚𝑚 și se adoptă L = 60 mm.

ab

cd
Fig. 2.6.1.3. – Schema și modelul de calcul al asamblării: a – schema încărcării; b –
distribuţiile presiunilor generate de sarcinile FX şi MY6 ; c – distribuţiile presiunilor generate de
sarcinile FY şi MX6 ;d – distribuţiile presiunilor generate de momentul de răsucire MZ6

V. Proiectarea formei tehnologice


Recomandări pentru adoptarea parametrilor tehnologici
şi de reprezentare:
- diametrul alezajului , D5 = 10 mm se determină ca
urmare a calculului asamblării cu bolţ din subcap.
2.6.2.
- gaura de bolţ se aplică la partea inferioară la distanţa
1,5D5;
- ajustajul gaură-bolţ H12/h10;
- rugozitatea suprafeţelor frontale Ra = 6,3 µm;
rugozitatea alezajului Ra = 3,2 µm.
Fig. 2.6.1.3. – Parametrii tehnologici
și constructivi

28
2.6.2 PROIECTAREA LEGĂTURII 5-6, ASAMBLARE PRIN BOLŢ

I. Date de proiectare
Să se proiecteze asamblarea cu bolţ cilindric a două ţevi pătrate concentrice, poziţiile 5 şi 6 din
fig. 2.6.2.1. cu funcţia principală de transmitere prin formă a forţei FZ.
Specificaţii impuse
a.Forţa exterioare:FZ = 650 N;
b.Tipul sarcinii: statică
c.Date despre asamblare: ţeava pătrată interioară are dimensiunea h5 = 40 mm şi grosimea t 5 = 4
mm (subcap. 2.4); ţeava pătrată exterioară are dimensiunea h6 = 50 mm şi grosimea t 6 = 5 mm
(subcap. 2.6.1)
d.Tipul legăturii (asamblării), cu contact conform
e.Condiţii de funcţionare: temperatura, T = - 30oC…40 oC; mediu de lucru exterior cu umezeală
avansată
f. Condiţii constructive: interschimbabilitatea şi modularizarea
g.Condiţii ecologice: utilizarea de materiale şi tehnologii eco, reciclarea materialelor, protecţia
vieţii

a b
Fig. 2.6.2.1. – Schema funcțional-constructivă a asamblării cu bolț cilindric a țevilor pătrate
concentrice: a – integrare în ansamblu; b – schema de încărcare

II. Alegerea materialului, tratamentelor termice și tehnologiei


Pentru elementele 5 şi 6 s-a ales material sudabil, oţel S235, conform SR EN 10025-2 (STAS
500/2), cu 𝜎02 = 235 𝑀𝑃𝑎 și 𝜎𝑟 = 360𝑀𝑃𝑎.
Bolţul se va executa din oţel pentru construcţii mecanice, E295 (SR EN 10025/2005), cu 𝜎02 =
295 𝑀𝑃𝑎 și 𝜎𝑟 = 390𝑀𝑃𝑎.

III. Alegerea formei constructive

29
Caracteristici şi restricţii funcţionale şi
constructive:x
- asamblarea cu bolţ se poziţionează la
partea inferioară a ansamblului ţeavă-
ţeavă 5-6;
- se va realiza asamblare transversală
prin ambii pereţi a ţevilor
Parametrii geometrici principali:
- D5 – diametrul bolţului (valoare
standard);
- b5 – poziţia găurii în ţeava
Fig.5;2.6.2.2. – Parametrii geometrici ai asamblării
- b6 – poziţia găurii în ţeava 6.

IV. Schema de calcul, dimensionare și verificare


Ipoteze de calcul şi solicitări:
- forţa FZ se transmite prin formă (contact direct) de la ţeava 5 la bolţ prin două suprafeţe
semicilindrice pe care, datorită jocului existent mărit, se consideră ca apar presiuni de strivire cu
distribuţie cosnusoidală cu maximul p5;
- forţa FZ se transmite prin formă (contact direct) de la bolţ la ţeava 6, de asemenea, prin două
suprafeţe semicilindrice pe care, datorită jocului existent redus, se consideră că apar presiuni de
strivire cu distribuţie uniformă cu maximul p6;
Date cunoscute:
- despre încărcare, FZ = 650 N – forţa transverslă pe bolţ
- despre materiale: 𝜎02 = 235 MPa – tensiunea limită de curgere a materialului ţevii; σas =
60…80 MPa – tensiunea admisibilă la strivire (se adoptă, σas = 60 MPa pentru oţelul S235 cu
limita la curgere mai mică); τaf= 70 MPa tensiunea admisibilă la forfecare
Relaţii de calcul
Dimensionare asamblare cu bolţ
Se obţine diametrul necesar al bolţului,
𝐹 𝐹𝑍
𝐷5𝑛𝑒𝑐 = max(0,8𝜎𝑍 , )= max ((3,38; 2,16)
𝑎𝑠 𝑡5 𝜎𝑎𝑠𝑡6
în care, s-au considerat, FZ = 650 N; 𝜎𝑎𝑠 = 60 MPa; 𝑡5 = 4 mm; 𝑡6 = 5 mm.
Se adoptă din considerente tehnologice, D5 = 10 mm.

V. Proiectarea formei tehnologice


Alegerea bolţului: se va adopta varianta din fig. 2.6.2.4. cu diametrul exterior al porţiunii
cilindrice, 10h11 [mm]
Ajustaje şi toleranţe:H12/h10, pentru ţeava 6 şi bolţ; execuţie mijlocie a găurii din ţeava 5.
Rugozităti: alezajul din ţeava 6 se va aleza Ra = 3,2 µm; alezajul din ţeava 3 se va realiza prin
găurire, Ra = 6,3 µm.
Obs.
- bolţurile se execută în forma standard (STAS 5754/1 şifig. STAS 5756) sau forme tipizate (fig.
2.6.2.4.)
- pentru asigurare se pot folosi şplinturi (STAS 1991), siguranţe elastice (fig. 2.6.2.4.) etc.;
- pentru împiedicarea deplasării axiale se pot folosi şaibe pentru bolţuri (STAS 5974)

30
Fig. 2.6.2.3. – Parametrii de reprezentareFig. 2.6.2.4. - Bolţuri cu cap la 45o şi gaură de şplint

VI. Verificarea modelului cu pachetul MDESIGN

2.7 PROIECTAREA ELEMENTELOR 7 ŞI 8 (TIRANT INFERIOR ŞI CORP


TIRANT INFERIOR)

I. Date de proiectare
Specificaţii impuse
a. Forţele exterioare: FX = 1150 N, FY = 350N, FZ = 650 N acţioneză la distanţele L1 = 46,4mm;
L2 = 50 mm; L3 = 250 mm; h6 = 50; se calculează momentele în centrul găurii de trecere: MX7 =
FY (L1+L3) =350*(46,4+250) = 103740 Nmm, MZ7 = FY (L2 +h6/2) = 350*(50+50⁄2) =
26250Nmm, MY7 = FX (L1 +L3) + FZ (L2 +h6/2) = 1150*(46,4+250)+650*(50+25)=389610 Nmm;
b. Tipul sarcinii: statică
c. Restricţii dimensionale: L4 = 150 mm; ţeava pătrată 7 se va suda în T pe corpul 6 şi se impune
ca latura pătratului, h7 < h6 = 50 mm;
d. Condiţii de funcţionare: temperatura, T = - 30°C…40℃; mediu de lucru exterior cu umezelă
avansată
e. Condiţii constructive: materiale sudabile
f. Condiţii de ecologie: utilizarea de materiale şi tehnologii eco, reciclarea materialelor, protecţia
vieţii.
31
a

b
Fig. 2.7.1. – Schema funcțional-constructivă a elementelor de tip tirant solicitat excentric: a-
subansamblu; b-schema de încărcare

II. Alegerea materialului, tratamentelor termice și a tehnologiei


Deoarece tirantul inferior precum şi corpul tirantului inferior sunt piese care se vor suda se adoptă,
oţel S235, conform SR EN 10025-2 (STAS 500/2), cu 𝜎02 = 235𝑀𝑃𝑎 și 𝜎𝑟 = 360𝑀𝑃𝑎.

III. Adoptarea formelor constructive


Caracteristici şi restricţii funcţionale şi constructive:
- se adopta semifabricate de tip ţevă pătrată standard cu laturile pătratelor h7 şi h8 şi grocimile
Adoptarea parametrilor geometrici
funcţionali şiconstructivi:
- se adoptă, x = 45 mm, conform unei
evaluări aproximative a grosimilor
elementelor 9, 10 şi 11;
- lungimea 𝐿′4 = L4 – h5/2 –x =80 mm;
- lungimea 𝐿′′4 =𝐿′4 /2 = 80/2 =40 mm;

pereţilor t7 şi, respectiv, t8;

Fig. 2.7.2.-Parametrii geometrici, funcționali și constructivi

IV. Schema de calcul, dimensionare și verificare

32
Date cunoscute:
- despreîncărcare: FZ = 650 N – forţătransversalăşiMY7 = FX (L1 +L3) + FZ (L2 +h6/2) =
1150*(46,4+250)+650*(50+25)=389610Nmm – moment de încovoiereconcentrat, aplicate static;
- despreformă şidimensiuni: ţeavăpătrată h7 x t7 are lungimea de încastrare, 𝐿′′4 = 40 mm;
ţeavăpătrată h8 x t8 esteîncastrată la distanţa,𝐿′4 = 80 mm; se impune, din considerente de realizare
a sudarii în T cu elementul 6, calaturapătratului, h7 < h5 = 40 mm;
-despre material: 𝜎02 = 235 MPa – tensiunealimită de curgere; c = 1,5…2,5 - coeficientul de
siguranţă; σac = σ02/c = 235/1,5…2,5 = 90…150 MPa – tensiuneaadmisibilă la tracţiune (se
adoptă, σat = 110 MPa)
Relaţii de calcul:
- eforturile de încovoiereînsecţiunilecritice (pentrumodelulsimplificat): Mî max S1 = MY7 + FZ 𝐿′′4 =
389610+650*40=415150Nmm, însecţiunea S1; Mî max S2 = MY7 + FZ 𝐿′4 =
389610+650*80=441610Nmm, însecţiunea S2;
- dimensionaretirant inferior 7, ţinândcontcă, uzualpentruţevilepătrate standard, t/h =
0,05…0,15, (t/h = 0,1) se determină,
3 6𝑀î 𝑚𝑎𝑥𝑆1
ℎ7 = √ =38,42 mm,
(1−(1−𝑡 ⁄ℎ )4 )𝜎
7 7 𝑎𝑡

în care, s-a considerat, Mî max S1 =415150Nmm; t/h = 0,1; σat = 110 MPa.
şi rezultă, t7 = 4 mm; din STAS se adoptăsemifabricatţeavăpătrată cu dimensiunile h7 = 40
mm şi t7 = 4 mm; ţinândcontcăţeava 7 intrăînţeava 8, deci h8 = h7 + 2 t8 = 40+2*4 = 48 mm; din
STAS se adoptăsemifabricatţeavăpătrată cu dimensiunile h8 = 50 mm şi t8 = 5 mm;

Fig. 2.7.3.-Modelul de calcul

V. Proiectarea formei tehnologice


Recomandăripentruadoptareaparametrilortehnologicişi de reprezentare:

33
- lungimeaelementului 7,
numărul de găurişi, deci, cursa
de reglare se
vordeterminaţinândcont de
calcululasamblăriiţeavă-
ţevăcalculatăînsubcap. 2.9.1.
- diametrulgăurii de bolţ s-a
determinatînurmacalculuiasam
blării cu bolţînsubcap. 2.9.2.
- rugozitatea de prelucrare,
Ra = 6,3 µm
Fig. 2.7.4.-Parametrii geometrici și de reprezentare

2.8 PROIECTAREA LEGĂTURII 6-7(ÎMBINARE SUDATĂ)

I. Date de proiectare
Să se proiecteze îmbinarea sudată a tirantului inferior, 7, cu corpul coloanei superioare 6 din
fig. 2.8.1. cu funcţia principală de transmitere a sarcinilor: FX, FY, FZ, MX7, MY7, MZ7.
Specificaţii impuse:
a. Forţele exterioare: FX = 1150 N, FY = 350N, FZ = 650 N acţioneză la distanţele L1 =
46,4mm; L2 = 50 mm; L3 = 250 mm; h6 = 50 mm (determinat la calcululelementului 5, subcap.
2.4); se calculează momentele în centrul găurii de trecere: MX7 = FY (L1+L3) = 350*(46,4 + 250)
= 103740 Nmm, MZ7 = FY(L2 +h6/2) = 350*(50 + 50⁄2) = 26250Nmm, MY7 = FX (L1 +L3)
+ FZ (L2 +h6/2) = 1150*(46,4 + 250) + 650*(50 + 25) = 389610Nmm;
b. Tipul sarcinii: statică
c. Date despre asamblare; tirantul şi corpul tirantului superior sunt executate din ţeavă pătrată
cu dimensiunea h5 = h7= 40 mm şigrosimea t5 = t7 = 4 mm;
d. Tipul îmbinării, sudură de colţ
e. Condiţii de funcţionare: temperatura, T = - 30oC…40 oC; mediu de lucru exterior cu umezelă
avansată
f. Condiţii ecologice: utilizarea de materiale şi tehnologii eco, reciclarea materialelor, protecţia
vieţii

a b
Fig. 2.8.1.- Schema funcțional-constructivă a îmbinării sudate: a-integrare în ansamblu; b-
schema de încărcare

34
II. Alegerea materialului, tratamentelor termice și a tehnologiei
Elementele 6 şi 7 formează un subansamblu sudat şi, deci, pentru acestea s-a ales material sudabil,
oţel S235, conform SR EN 10025-2 (STAS 500/2), cu 𝜎02 = 235𝑀𝑃𝑎 și 𝜎𝑟 = 360𝑀𝑃𝑎.

III. Alegerea formei constructive


Caracteristici şi restricţii funcţionale şi
constructive
- se impune asigurarea perpendicularităţii
celor două elemente
Parametrii geometrici principali
- grosimea cordonului de sudură
a estemaimică decât grosimea peretelui ţevii
t6,7

Fig. 2.8.2.-Parametrii geometrici ai îmbinării

IV. Schema de calcul, dimensionare și verificare


Ipoteze de calcul şi solicitări
- deoarece încărcarea exterioară este compusă din sarcini multiple şi modelul de calcul are
complexitate mărită pentru calculul clasic se consideră un model simplificat care ia în considerare
încărcarea cu sarcinile maxime, forţa FX şi momentul MY7
- tensiunile de forfecare sunt repartizate uniform pe lungimea celor două cordoane de sudură
- se neglijează solicitările la încovoiere şi forfecare
Date cunoscute:
- despre încărcare: FX = 1150 N, MY7 = FX (L1 + L3) + FZ (L2 +h6/2) = 1150*(46,4 + 250) +
650*(50 + 25) = 389610Nmm.
- despre forme şi dimensiuni: cordonul sudură are forma pătrat cu latura, h = 40 mm;
- despre materiale: 𝜎02 = 235 MPa – tensiunea limită de curgere a materialului ţevilor; 𝜎at = 80 MPa
– tensiunea admisibilă la tracţiune; τafs = 0,65 𝜎at = 50 MPa tensiunea admisibilă la forfecare a
sudurii.
Relaţii de calcul:
- Dimensionaresudură:

𝐹𝑋 𝑀𝑌7 2650 810600


√ + ℎ √ + 60
2 2
𝑎= = =3,25 mm.
ℎ𝜏𝑎𝑓𝑠 60∗50
Se adoptă, din considerentetehnologice,
grosimeacordonului de sudură, a = 5 mm.

Fig. 2.8.3.-Schema de calcul


V. Proiectarea formei tehnologice

35
Recomandări pentru adoptarea parametrilor
tehnologici şi de reprezentare:
- sudura se va realza după contur închis;
- după sudare se va aplica tratament termic de recoacere de
detensionare

Fig. 2.8.4.-Reprezentarea simplificată


pe desen îmbinării

VI. Verificarea modelului cu pachetul MDESIGN

a b
Fig. 2.5.4. – Distribuţii ale tensiunilor secţionale: a – normale generate de momentul MY; b –
normale generate de momentul MZ

36
2.9 PROIECTAREA LEGĂTURII 7-8
2.9.1 PROIECTAREA LEGĂTURII 7-8, ȚEAVĂ-ȚEAVĂ PĂTRATĂ

I. Date de proiectare
Să se proiecteze legătura (asamblarea) a două ţevi pătrate concentrice, poziţiile 7 şi 8 din fig. 2.9.1.1.
cu funcţia principală de transmitere prin formă (contact) a sarcinilor: F X, FY, MX7, MY7, MZ7.
Specificaţii impuse:
a. Forţele exterioare: FX = 1150 N, FY = 350N, FZ = 650N acţioneză la distanţele L1 = 46,4mm; L2 =
50mm; L3 = 250 mm; 𝐿′′′ 4 = 65 mm; se calculează momentele în centrul asamblării cu bolţ: M X7 = FY
(L1+L3) = 350*(46,4+250) = 103740 Nmm, MZ7 = FY (L2+h5/2+𝐿′′′ 4 ) = 350*(50+40/2+65) =
49000Nmm, MY7 = FX (L1 +L3) + FZ (L2 +h6/2+) = 1150*(46,4 + 250) + 650*(50 + 50/2 + 65)=431860
Nmm;
b. Tipul sarcinii: statică
c. Date despre asamblare: ţeava pătrată interioară are dimensiunea h7 = 40 mm şi grosimea t 7 = 4
mm; ţeava pătrată exterioară are dimensiunea h8 = 50 mm şi grosimea t 5 = 5 mm (subcap. 2.8.);
d. Tipul legăturii (asamblării), cu contact conform
e. Condiţii de funcţionare: temperatura, T = - 30℃…40℃; mediu de lucru exterior cu umezelă
avansată
f. Condiţii constructive: interschimbabilitatea şi modularizarea
g. Condiţii ecologice: utilizarea de materiale şi tehnologii eco, reciclarea materialelor, protecţia vieţii

Fig. 2.9.1.1.-Schema funcțional-constructivă a sasamblării (legăturii) țeavă-țeavă pătrată: a-


integrare în ansamblu; b-schema de încărcare

II. Alegerea materialului, tratamentelor termice și a tehnologiei


Elementele 7 şi 8 suntincluseînsubansamblesudateşidecipentruacestea s-a ales material sudabil, oţel
S235, conform SR EN 10025-2 (STAS 500/2), cu 𝜎02 = 235 MPași𝜎𝑟 = 360 MPa.

III. Alegerea formei constructive


Caracteristicişirestricţiifuncţionaleşi constructive
- pentruasigurareafuncţionării se impunerealizareacontactului conform (pesuprafaţemari)
dintreţevile 7 şi 8 care se realizeazăprinmontajul cu joc al acestora
37
Adoptareaparametrilorgeometricifuncţionalişiconstructivi:

- ţevilepătrateinterioarăşiexterioară, dimensionatăînsubcap.
2.8, au dimensiunile: h7 = 40 mm, t5= 4 mm; h8 = 50 mm, t5 =
5 mm;

Fig. 2.9.1.2.-Parametrii geometriciaiasamblării

IV. Schema de calcul, dimensionare și verificare


Ipoteze şi relaţii de calcul:
Legătura (asamblarea) dintre ţevile pătrate 7 şi 8 (fig. 2.9.1.3. b) este similară cu legătura dintre ţevile
5 şi 6 (fig. 2.9.1.3.a) tratată în subcap. 2.6.1. cu următoarele deosebiri:
- încărcările exterioare sunt: FY = 350N, FZ = 650 N; MX7 = 103740 Nmm, MZ7 = 49000Nmm, MY7
= 431860 Nmm, σas = 60 MPa
- dimensiunile alezajului pătrat, H = h7 = 40 mm, lungimea L = cu valoare necunoscută; grosimea
ţevii interioare, t7 = 5 mm, şi respectiv exterioare t8 = 5 mm;
- sistemul de coordonate adoptat are axa axială X în loc de Z şi axa transversală Z în loc de X
Aceste deosebiri nu implică modificări ale modelului de calcul şi deci, se menţin aceleaşi ipoteze şi
relaţii de dimensionare în care se modifică indicii asociaţi modificării sistemului de coordonate (X →
Z, Z → X) şi elementului de bază (6 → 7):
σas H 2 L2 − (FZ H + 3MX7 )L − 12HMY7 = 0
σas H 2 L2 − (FY H + 3MX7 )L − 12HMZ7 = 0
care după înlocuirea valorilor parametrilor cunoscuţi devin,
216 000L2 – 253 500L – 620 892 000 = 0
216 000L2 – 241 500L – 36 000 000 = 0
Din prima ecuație se obțin soluțiile: 𝐿;1 = 22,5 𝑚𝑚; 𝐿;2 = −20,47 𝑚𝑚.
Din a doua ecuație se obțin soluțiile: 𝐿′′1 = 24,73 𝑚𝑚; 𝐿′′2 = −21,96 𝑚𝑚.
Se consideră soluțiile pozitive 𝐿;1 = 22,5 𝑚𝑚 și 𝐿′′1 = 24,73 𝑚𝑚 și se adoptă L = 50 mm.

a b
Fig. 2.9.1.3.-Similitidunile modelelor de calcul: a-legătura dintre țevile 5-6; b-legătura dintre
țevile 7-8
38
V. Proiectarea formei tehnologice
Recomandăripentruadoptareaparametrilortehnologicişi de reprezentare:
- diametrulalezajului , D5 = 10 mm se determinăcaurmare a
calcululuiasamblării cu bolţ din subcap. 2.9.2.
- gaura de bolţ se aplică la parteainferioară la distanţa 1,5D5;
- ajustajulgaură-bolţ H12/h10;
- rugozitateasuprafeţelorfrontale Ra = 6,3 µm;
rugozitateaalezajului Ra = 3,2 µm

Fig. 2.9.1.4.-Parametrii geometriciși


constructivi

VI. Verificarea modelului cu Pachetul MDESIGN

ab
Fig. 2.9.1.5. – Distribuţii ale tensiunilor secţionale: a – normale generate de momentul MY; b –
normale generate de momentul MZ

39
2.9.2 PROIECTAREA LEGĂTURII 7-8, ASAMBLARE PRIN BOLȚ

I. Date de proiectare
Să se proiecteze asamblarea) cu bolţ cilindric a două ţevi pătrate concentrice, poziţiile 7 şi 8 din
fig. 2.9.2.1. cu funcţia principală de transmitere prin formă a forţei F X.
Specificaţii impuse
a. Forţa exterioare:Fx= 1150 N;
b. Tipul sarcinii: statică
c. Date despre asamblare: ţeava pătrată interioară are dimensiunea h7 = 40 mm şi grosimea t 7 = 4
mm (subcap. 2.7.); ţeava pătrată exterioară are dimensiunea h8 = 50 mm şi grosimea t 8 = 5 mm
(subcap. 2.7.);
d. Tipul legăturii (asamblării), cu contact conform
e. Condiţii de funcţionare: temperatura, T = - 30℃…40℃; mediu de lucru exterior cu umezeală
avansată
f. Condiţii constructive: interschimbabilitatea şi modularizarea
g. Condiţii ecologice: utilizarea de materiale şi tehnologii eco, reciclarea materialelor, protecţia
vieţii

40
Fig. 2.9.2.1.-Schema funcțional-constructivă a asamblării cu bolț a țevilor pătrate concentrice: a-
integrare de ansamblu b-schema de încărcare

II. Alegerea materialului, tratamentelor termice și a tehnologiei


Pentru elementele 7 şi 8 s-a ales material sudabil, oţel S235, conform SR EN 10025-2 (STAS
500/2), cu 𝜎02 = 235 MPași𝜎𝑟 = 360 MPa.
Bolţul se va executa din oţel pentru construcţii mecanice, E295 (SR EN 10025/2005)cu 𝜎02 = 295
MPași𝜎𝑟 = 390 MPa.

III. Alegerea formei constructive


Caracteristici şi restricţii funcţionale şi constructive
-asamblarea cu bolţ se poziţionează în centrul asamblării ţeavă-ţeavă, 7-8

-se va realiza asamblare


transversală prin ambii pereţi a
ţevilor
standard);
- b7 – poziţia găurii în ţeava 7;
- b8 – poziţia găurii în ţeava 8

Fig. 2.9.2.2.-Parametrii geometrici ai asamblării

IV. Schema de calcul, dimensionare și verificare


Ipoteze de calcul şi solicitări:
-forţa FX se transmite prin formă (contact direct) de la ţeava 7 la bolţ prin două suprafeţe
semicilindrice pe care, datorită jocului existent mărit, se consideră ca apar presiuni de strivire cu
distribuţie cosnusoidală cu maximul p7;
-forţa FX se transmite prin formă (contact direct) de la bolţ la ţeava 8, de asemenea, prin două
suprafeţe semicilindrice pe care, datorită jocului existent redus, se consideră că apar presiuni de
strivire cu distribuţie uniformă cu maximul p8;
Date cunoscute:

41
-despre încărcare, FX = 1150 N – forţa transverslă pe bolţ
-despre materiale: 𝜎02 = 235 MPa – tensiunea limită de curgere
a materialului ţevii; σas = 60…80 MPa – tensiunea admisibilă la
strivire (se adoptă, σas = 60 MPa pentru oţelul S235 cu limita la
curgere mai mică); τaf = 70 MPa tensiunea admisibilă la
forfecare
Relaţii de calcul:
Dimensionare asamblare cu bolţ
Se obţine diametrul necesar al bolţului,
𝐹 𝐹𝑥
𝐷7𝑛𝑒𝑐 = max(0,8𝜎𝑥 , )= max (5,98;3,83)
𝑎𝑠 𝑡7 𝜎𝑎𝑠𝑡7
în care, s-a considerat, Fx = 1150 N; 𝜎𝑎𝑠 = 60 MPa; 𝑡7 = 4 mm;
𝑡8 = 5 mm.
Se adoptă din considerente tehnologice, dar şi de
interschimbabilitate, D7 = 10 mm.
Fig. 2.9.2.3.-Schema de calcul
V. Proiectarea formei tehnologice
Alegerea bolţului: se va adopta varianta din fig. 2.9.2.5 cu diametrul exterior al porţiunii
cilindrice, 10h10 [mm]
Ajustaje şi toleranţe: H12/h10, pentru ţeava 8 şi bolţ;execuţie mijlocie a găurii din ţeava 7.
Rugozităti: alezajul din ţeava 8 se va aleza Ra = 3,2 µm; alezajul din ţeava 7 se va realiza prin
găurire, Ra = 6,3 µm.
Obs.
-bolţurile se execută în forma standard sau forme;
-pentru asigurare se pot folosi şplinturi, siguranţe elasticeetc.;
-pentru împiedicarea deplasării axiale se pot folosi şaibe pentru bolţuri.

Fig. 2.9.2.4.-Parametrii de reprezentareFig. 2.9.2.5.-bolț cu cap la 45° și


canal de șplint

VI. Verificarea modelului cu Pachetul MDESIGN

42
2.10PROIECTAREA ELEMENTELOR 11 ȘI 12/12’(BARĂ
CENTRALĂ ȘI COLOANĂ STÂNGA/DREAPTA)
I. Date de proiectare
Să se proiecteze subansamblul bară centrală şi coloane stânga/dreapta, poziţiile 11 şi 12/12’ din
fig. 2.10.1 cu funcţia principală de transmitere a sarcinilor F X, FY şi FZ de la cârligul de remorcare
drept cu sferă, poziţia 1, la tiranţii 13/13’.
Specificaţii impuse:
a.Forţele exterioare: FX = 1150 N, FY = 350 N, FZ = 650 N acţioneză la distanţele L1 = 46,4mm;
L2 = 50 mm; L3 = 250 mm; L4 =X2= 150 mm; se calculează momentele în centrul barei centrale:
MX11 = FY (L1+L3) = 350*(46,4 + 250)= 103740 Nmm, MZ11 = FY (L2 + L4) = 350*(50 + 150) =
70000Nmm, MY11 = FX (L1+L3) + FZ (L2 + L4) = 1150*(46,4 + 250) + 650*200 = 535860Nmm;
b. Tipul sarcinii: statică.
c. Restricţii dimensionale: L5 = Y1=450 mm; elementele 12/12’ şi 11 se vor executa din ţevi cu
profil pătrat care se vor asambla interior-exterior;
d. Condiţii de funcţionare: temperatura, T = - 30oC…40oC; mediu de lucru exterior cu umezelă
avansată
e. Condiţii constructive: materiale sudabile
f. Condiţii de ecologie: utilizarea de materiale şi tehnologii eco, reciclarea materialelor, protecţia
vieţii.

43
Fig. 2.10.1.- Schema funcțional – constructivă a elementelor de tip bară: a-subansamblu; b-
schema de încărcare

II. Alegerea materialului, tratamentelor termice și a tehnologiei


Deoarece legăturile cu elementele adiacente sunt îmbinări prin sudare pentru bara centrală şi
coloanele stânga/dreapta se adoptă, oţel S235, conform SR EN 10025-2 (STAS 500/2), cu𝜎02 = 235
MPași𝜎𝑟 = 360 MPa.

III. Adoptarea formelor constructive


Caracteristici şi restricţii
funcţionale şi constructive:
- se adopta semifabricate de tip
ţevă pătrată standardizată cu
laturile pătratelor h11 şi h12 şi
grosimile pereţilor t11 şi,
respectiv, t12;
Adoptarea parametrilor
geometrici funcţionali şi
constructivi: Fig. 2.10.2. – Parametrii geometrici, funcționali și constructivi
- se adoptă, L’5= L5/2 = 225mm

IV. Schema de calcul, dimensionare și verificare


Ipoteze de calcul şi solicitări:
- modelul de calcul este o bară dreaptă rezemată la capete, compusă din 2 ţevi pătrare - solicitată
la tracţiune de forţa FY ; la încovoiere oblică de sarcinile FZ, FX şi MX11, MZ11; la torsiune de
momentul MY11; la forfecare de forţele FX şi FZ;
- elementele 11 şi 12/12’ formează legături ţevă-ţevă şi sunt fixate axial prin asamblări cu bolţ;
- pentru calculul de rezistenţă se consideră că ansamblul celor trei elemente este agăţat de tiranţii
13/13’;
Date cunoscute (pentru modelul simplificat):
despre încărcare: FX = 1150 N, FY = 350 N, FZ = 650 N, MX11 = 103740 Nmm,
MZ11 = 70000Nmm, MY11 = 535860 Nmm, aplicate static;

44
- despre formă şidimensiuni: ţeavăpătratăinterioară cu dimensiunile, h12 x t12 are lungimea, L5/2 =
450/2=225mm; ţeavăpătratăexterioară cu dimensiunile, h11 x t11 are aceaşilungime, L5/2 = 225 mm;
- despre material: 𝜎02 = 235 MPa – tensiunea limită de curgere; c = 1,5…2,5 - coieficientul de
siguranţă; σac = σ02/c = 235/1,5…2,5 = 90…150 MPa –tensiuneaadmisibilă la tracţiune (se adoptă,
σat = 100 MPa); σaî = (1,05…1,1) σaî – tensiunea admisibilă la încovoiere (se adoptă, σaî = 110 MPa);
τaî = 40…80 MPa – tensiuneaadmisibilă la torsiune
Relaţii de calcul:
-eforturile de încovoiere în secţiunile critice (pentru modelul simplificat):
MîmaxH = MZ11 + FX L5/2 = 70000 + 1150*225 = 328750Nmm şi MîmaxV = MX11 + FZ L5/2 = 198120
mm, însecţiunea S1; MîmaxH/2 = 164375 Nmm şi MîmaxV/2 = 99060Nmm , însecţiunea S2;
- dimensionarebarăcentrală, 11, ţinândcontcă, uzualpentruţevilepătrate standard, t/h = 0,05…0,15,
(t/h = 0,1) se determină,
3 6(𝑀î 𝑚𝑎𝑥𝐻 + 𝑀î𝑚𝑎𝑥𝑉 )
ℎ11 = √ =43,71 mm,
(1−(1−𝑡5⁄ℎ5 )4)𝜎𝑎𝑡
în care, s-a considerat, MîmaxH = 328750Nmm; MîmaxV= 198120Nmm; σat = 100 MPa
şi rezultă, t11 = 4,77 mm; din STAS se adoptăsemifabricatţeavăpătrată cu dimensiunile h11 = 50
mm şi t11 = 5 mm; ţinândcontcăţeava 12 intrăînţeava 11 rezultă, h12 = h11 - 2 t11 = 40 mmși t12 = 5
mm;

Fig. 2.10.3.-Modelul de calcul

V. Proiectarea formei tehnologice


Recomandări pentru adoptarea
parametrilor tehnologici şi de
reprezentare:
-diametrul găurii de bolţ s-a
determinat în urma calcului
asamblării cu bolţ în subcap. 2.9.2.;
- rugozitatea de prelucrare, Ra =
6,3 µm

Fig. 2.10.4. –Parametrii de reprezentare

VI. Verificarea modelului cu pachetul MDESIGN

45
a b
Fig. 2.10.5. – Distribuţii ale tensiunilor secţionale: a – normale generate de momentul MY; b –
normale generate de momentul MZ

2.11PROIECTAREA LEGĂTURILOR 8-9 ȘI 10-11 (ÎMBINĂRI


SUDATE)

I. Date de proiectare
Să se proiecteze îmbinările sudate a corpului tirantului inferior, 8, cu flanşa faţă 9 şi a flanşei 10 cu
bara 11 (fig. 2.11.1.) cu funcţia principală de transmitere a sarcinilor: FX, FY, FZ, MX10, MY10, MZ10.
Specificaţii impuse:
a. Forţele exterioare: FX = 1150 N, FY =350 N, FZ = 650 N acţioneză la distanţele L1 = 46,4mm; L2
= 50 mm; L3 = 250mm; L4 = 150 mm; y = h11/2+g8+g9 = 41 mm se calculează momentele în centrul
flanşei 10:MX10 = FY (L1+L3) = 350*(46,4+250)= 103740 Nmm, MZ10 = FY (L2 + L4) = 350*(50 +

46
150) = 70000 Nmm, MY10 = FX (L1 +L3) + FZ (L2 + L4 - y) = 1150*(46,4 + 250) + 650*(50 + 150 -
41)=436110Nmm;
b. Tipul sarcinii: statică
c. Restricţii dimensionale: se impune ca dimensiunile flanşelor asamblate să permită strângerea
asamblării cu chei standard respectând condiţia de gabarit minim;
d. Condiţii de funcţionare: coeficientul de frecare dintre flanşe, µ = 0,15…0,25 (frecare usată, oţel-
oţel); temperatura, T = - 30℃…40℃; mediu de lucru exterior cu umezelă avansată
e. Condiţii constructive: materiale sudabile
f. Condiţii de ecologie: utilizarea de materiale şi tehnologii eco, reciclarea materialelor, protecţia
vieţii.

a b
Fig. 2.11.1.-Schema funcțional-constructivă a îmbinării sudate-cazul 3(8-9; 10-11): a-integrare în
ansamblu; b-schema de încărcare

II. Alegerea materialului, tratamentelor termice și a tehnologiei


Elementele 8, 9, 10 şi 11 formează un subansambluri sudate şi, deci, pentru acestea s-a ales
material sudabil, oţel S235, conform SR EN 10025-2 (STAS 500/2) cu 𝜎02 = 235 MPași𝜎𝑟 = 360
MPa.

III. Alegerea formei constructive


Caracteristici şi restricţii funcţionale şi
constructive
- se impune asigurarea perpendicularităţii
elementelor sudate
Parametrii geometrici principali
- grosimea cordonului de sudură a este ma
mică decât grosimea peretelui ţevii t 8,11 = 5
mm
Fig. 2.11.2.-Parametrii geometrici ai îmbinărilor sudate

IV. Schema de calcul, dimensionare și verificare


Ipoteze de calcul şi solicitări
- deoarece încărcarea exterioară este compusă din sarcini multiple şi modelul de calcul are
complexitate mărită pentru calculul clasic se consideră un model simplificat care ia în considerare
încărcarea cu sarcinile maxime, forţa FX şi momentul MY10
47
-tensiunile de forfecare sunt repartizate uniform pe lungimea celor două cordoane de sudură
- se neglijează solicitările la încovoiere şi forfecare
Date cunoscute:
-despre încărcare: FX = 1150 N, MY10 = 436110Nmm
-despre forme şi dimensiuni: cordonul sudură are forma pătrat cu latura, h = 50 mm;
-despre materiale: 𝜎02 = 235 MPa – tensiunea
limită de curgere a materialului ţevilor; 𝜎at = 80
MPa – tensiunea admisibilă la tracţiune; τafs =
0,65 at = 50 MPa tensiunea admisibilă la
forfecare a sudurii
Relaţii de calcul:
-Dimensionare sudură
𝐹𝑋 𝑀𝑌10 2650 887100
2
+ ℎ 2
+ 50
𝑎= = =2,70 mm.
ℎ𝜏𝑎𝑓𝑠 50∗50
Se adoptă, din considerente tehnologice,Fig. 2.11.3.-Schema de calcul
grosimea cordonului de sudură, a = 3mm.

V. Proiectarea formei tehnologice


Recomandări pentru adoptarea parametrilor tehnologici
şi de reprezentare:
- sudura se va realza după contur închis;
-după sudare se va aplica tratament termic de recoacere de
detensionare

Fig. 2.11.4.- Reprezentarea simplificat


pe desen a îmbinării

VI. Verificarea modelului cu pachetul MDESIGN

a b
Fig. 2.11.5. – Distribuţii ale tensiunilor secţionale: a – normale generate de momentul MY; b –
normale generate de momentul MZ

48
2.12 PROIECTAREA LEGĂTURII 9-10 (ASAMBLARE PRIN
ȘURUBURI)

I. Date de proiectare
Să se proiecteze asamblarea cu şuruburi solicitate combinat (axial şi transversal) care leagă flanşa 9
de flanşa 10 din fig. 2.12.1. cu funcţia principală de transmitere a sarcinilor F X, FY şi FZ de la cârligul
de remorcare drept cu sferă, poziţia 1, la bara centrală 10.
Specificaţii impuse:
a. Forţele exterioare: FX = 1150 N, FY = 350 N, FZ = 650 N acţioneză la distanţele L1 = 46,4mm; L2
= 50 mm; L3 = 250 mm; L4 = 150 mm; y = h11/2 + g9 + g10 = 50/2 + 8 +8 = 41mm se calculează
momentele în centrul flanşei 9:
MX10 = FY (L1+L3) = 350*(46,4 + 250) = 103740 Nmm, MZ10 = FY (L2 + L4) = 350*(50 + 150) =
70000Nmm, MY10 = FX (L1 +L3) + FZ (L2 + L4 - y) = 1150*(46,4 + 250) +650*(50 + 150 - 41)=
436110 Nmm;
b.Tipul sarcinii: statică
c. Restricţii dimensionale: se impune ca dimensiunile flanşelor asamblate să permită strângerea
asamblării cu chei standard respectând condiţia de gabarit minim;
d. Condiţii de funcţionare:coieficientul de frecare dintre flanşe, µ = 0,15…0,25 (frecare usată, oţel-
oţel); temperatura, T = - 30℃…40℃; mediu de lucru exterior cu umezelă avansată
e. Condiţii constructive: materiale sudabile
f. Condiţii de ecologie: utilizarea de materiale şi tehnologii eco, reciclarea materialelor, protecţia
vieţii.

49
Fig. 2.12.1.-Schema funcțional-constructivă a asamblării: a-integrare în ansamblu; b-schema de
încărcare

II. Alegerea materialului, tratamentelor termice și a tehnologiei


Se adoptă pentru şuruburi din materiale incluse în grupa de caracteristici 6.8 cu 𝜎02 =
480MPași𝜎𝑟 = 800MPa.

III. Alegerea formei constructive


Caracteristici şi restricţii funcţionale şi constructive:
-dimensionarea flanşelor se va face din considerente de gabarit pentru a se permite sudarea corpului
tirantului 8 în zona centrală şi pentru a se putea strânge asamblarea cu cheia;
Adoptarea parametrilor geometrici funcţionali şi constructivi:
-pentru flanşele 9 şi 10 se adopta
din STAS 10058 semifabricat de
tip platbandă şi, ţinând cont că în
centru se va suda corpul tirantului
(h8 + a 65 mm) şi spre exterior se
va aloca spaţiu de acţiune a
cheii de fixare (28 mm, pentru
şuruburi de până la M10), cu
dimensiunea Lf = 106.1 mmşi
grosimea g = 8 mm;
-găurile de trecere a şuruburilor
cu diametrul D1 se vor dispune în
colţurile unui pătrat cu latura L =
85 mm.
Fig. 2.12.2.- Parametrii geometrici, funcționali și constructivi

50
IV. Schema de calcul, dimensionare și verificare
Date cunoscute:
-despre forme şi dimensiuni: flanşa pătrată cu Lf = L+16+(10...15)mm=100 mm; L = 85
max(h8;h11)+2a8-9=max(50;40)+2*3,8=72 mm; a = (Lf – L)/2 = (97-72)/2 = 12,5; r1 = r2 = r3 = r4
=√(𝐿⁄2)2 + (𝐿⁄2)2 =√(77,6⁄2)2 + (77,6⁄2)2= 50 mm;
-despre încărcare: FX = 1150 N, FY = 350 N, FZ = 650 N; MX10 = 103740 Nmm, MZ10 = 70000Nmm,
MY10 = 436110 Nmm;
-despre material: grupa caracteristicilor materialului 6.8, 𝜎02 = 480MPa– tensiunea limită de curgere;
c = 1,5…2,5 - coieficientul de siguranţă; σac= σ02/c = 480/1,5…2,5 = 190…320 MPa – tensiunea
admisibilă la tracţiune (se adoptă, σat = 200 MPa);
-despre frecare: coeficeientul de frecare de alunecare în filet, µ = 0,2; coeficeientul de frecare de
alunecare dintre piuliţă şi flanşa 10, µ1 = 0,2;
Relaţii de calcul:
Calculul forţelor axiale din şuruburi corespunzător fiecărei încărcări
-forţele din şuruburi generate de forţa FX care solicită asamblarea axial centric
Fx
Fx Fx
Fx Fx
Fx Fx
Fx
Faș1 = = 287,55 NFaș2 = = 287,55 N Faș3 = = 287,55 N Faș4 = = 287,55 N
4 4 4 4
în care, s-au considerat, Fx=1150 N.
- forţele din şuruburi generate de momentul MZ10 care solicită asamblarea axial excentric
Mz10
Mz10 L+a Mz10
Mz10 a Mz10
Faș1 = 2 2
= 242,85 NFaș2 = = 35,49 NFaș3
2 L + (L + a) 2 L + (L + a)2
2

Mz10 a Mz10
Mz10 L+a
= 2 2
== 35,49NFaș4 = = 242,85 N
2 L + (L + a) 2 L + (L + a)2
2

în care, s-au considerat, Mz10 =70000Nmm; L = 75 mm; a = 7,5 mm.


-forţele din şuruburi generate de momentul MY10 care solicită asamblarea axial excentric
My10 My10 L+a My10 My10 L+a
Faș1 = = 1577.19NF aș2 = = 1577,19 N
2 L2 + (L + a)2 2 L2 + (L + a)2
My10 My10 a My10 My10 a
Faș3 = = 220,4 NF aș4 = = 220,4 N
2 L2 + (L + a)2 2 L2 + (L + a)2
în care, s-au considerat, My10 = 4346100 Nmm; L = 75mm; a = 7,5 mm.
-forţele din şuruburi generate de rezultanta forţelor FY şi FZ,𝐹𝑌𝑍 = √𝐹𝑌2 + 𝐹𝑍2 , care solicită asamblarea
transversal centric
Fyz √FY2 + FZ2 Fyz √FY2 + FZ2 Fyz √FY2 + FZ2
Faș1 = = 922,80 NFaș1 = = 922.80 N Faș1 = = 922.80 N
4μ 4μ 4μ
Fyz √FY2 + FZ2
Faș1 = = 922.80 N

în care, s-au considerat, Fy = 350 N; FZ = 650 N; µ = 0,2;
-forţele din şuruburi generate de momentul M X10 care solicită asamblarea transversal centric
𝑀𝑥10
𝑟1 1 𝑀𝑥10
𝑟1 1
𝐹𝑎ș1 = 𝑀𝑋10 2 2 2 2 = 2546 𝑁𝐹𝑎ș2 = 𝑀𝑋10 2 2 2 2 = 2546 𝑁
𝑟1 + 𝑟2 + 𝑟3 + 𝑟4 𝜇 𝑟1 + 𝑟2 + 𝑟3 + 𝑟4 𝜇
𝑀𝑥10
𝑟1 1 𝑀𝑥10
𝑟1 1
𝐹𝑎ș3 = 𝑀𝑋10 2 𝜇 = 2546 𝑁 𝐹𝑎ș4 = 𝑀𝑋10 2 2 𝜇 = 2546 𝑁
𝑟12 + 𝑟22 2
+ 𝑟3 + 𝑟4 2 2
𝑟1 + 𝑟2 + 𝑟3 + 𝑟4
în care, s-au considerat, ; r1 = r2 = r3 = r4 =50 mm; MX10 = 103740 Nmm; µ = 0,2.
Calculul forţelor axiale totale din şuruburi:
Fx Mz10 My10 Fyz
Faș1 = Faș1 +Faș1 + Faș1 + Faș1 + FMx10 aș1 = 287,55 + 242,85 + 1577,19 + 922,80 + 2546= 5576,81N
Fx Mz10 My10 Fyz
Faș2 = Faș2 + Faș2 + Faș2 + Faș2 + FMx10
aș2 = 287,55 + 35,49 + 1577,19+ 922,80 + 2546= 5343,674 N
Fx Mz10 My10 Fyz
Faș3 = Faș3 + Faș3 + Faș3 + Faș3 + FMx10
aș3 = 287,55 + 35,49 + 220,4 + 922,80 + 2546= 3829,564N

51
Fx Mz10 My10 Fyz
Faș4 = Faș4 + Faș4 + Faș4 + Faș4 + FMx10
aș4 = 287,55 + 242,85 + 220,4+ 922,80 + 2546=4062,7 N

Încărcarea maximă Faş = max(Faș1 , Faș2 , Faș3 , Faș4 ) = 5576,81 N indică că şurubul 1 este cel mai solicitat şi va
fi dimensionat conform calculului de rezistenţă.

Calculul de rezistenţă
-dimensionarea şurubului cel mai solicitat din condiţiă de
rezistenţă la tracţiune presupune determinarea diametrului
interor al filetului necesar,
4βFaș
d1nec = √ = 3,86 mm,
πσat
în care, s-a considerat, β = 1,15; Faș = 6824,5 N; 𝜎𝑎𝑡 =
200MPa.
din STAS 510-74, se adoptă parametrii filetului: d1 = 8,376
mm, d2 = 9,026 mm, d = 10 mm (M10), p = 1,5 mm; se
adoptă din STAS 8121/3-74 corelat cu dimensiunea filetului
(M10) diametrul găurii de trecere, D1 = 11 mm (execuţie
mijlocie); se adoptă din STAS piuliţă M10 cu m = 8 mm şi S
= 17 mm;

Fig. 2.12.3.-Schema de calcul a forțelor din șuruburi

V. Proiectarea formei tehnologice


Recomandări pentru adoptarea parametrilor tehnologici şi de reprezentare:
-cotele privind lungimile tijei filetate şi tijei şurubului s-au determinat ţinând cont de grosimea
piuliţei, m = 8 mm (STAS
4071), şaiba plată (STAS
5200/3), şaiba Grower
(STAS 7666/2);
-dimensiunile şurubului au
fost preluate din STAS
4272-70;
-rugozitatea de prelucrare a
alezajelor flanşelor 9 şi 10,
Ra = 6,3 µm.

Fig. 2.12.4.-Parametrii de reprezentare

2.13 PROIECTAREA LEGĂTURILOR 11-12/12’

2.13.1 PROIECTAREA LEGĂTURILOR 11-12/12’(ȚEAVĂ-ȚEAVĂ PĂTRATĂ)

I. Date de proiectare
Să se proiecteze legătura (asamblarea) ţevilor pătrate concentrice, poziţiile 11 şi 12 şi 11 şi 12’ din
fig. 2.13.1.1. cu funcţia principală de transmitere prin formă (contact) a sarcinilor: FX, FY, MX11,
MY11, MZ11.
Specificaţii impuse:

52
a. Forţele exterioare: FX = 1150 N, FY = 350 N, FZ = 650 N acţioneză la distanţele L1 = 46,4mm; L2
= 50 mm; L3 = 250 mm; L4 = 150 mm; 𝐿′5 = 225 mm; se calculează forţele şi momentele în centrul
asamblării cu bolţ: FXs = FXd= FX/2= 1150/2 = 575 N; FZs= FZd= FZ/2 = 650/2 = 325 N; MX11 = FY
46,4+250 50+150
(L1+L3)/2 = 350* = 51870 Nmm, MZ11 = FY (L2+ L4)/2 + FX𝐿′5 /2 = 350* + 1150 ∗
2 2
46,4+250 50+150
225/2 = 164375 Nmm, MY11 = FX (L1 +L3)/2 + FZ (L2 + L4)/2 = 1150* + 650* =
2 2
300430 Nmm;
b. Tipul sarcinii: statică
c. Date despre asamblare: ţeava pătrată interioară are dimensiunea h12 = 40 mm şi grosimea t 12 = 4
mm; ţeava pătrată exterioară are dimensiunea h11 = 50 mm şi grosimea t 11 = 5 mm (subcap 2.10);
d. tipul legăturii (asamblării), cu contact conform
e. Condiţii de funcţionare: temperatura, T = - 30℃…40 ℃; mediu de lucru exterior cu umezelă
avansată
f. Condiţii constructive: interschimbabilitatea şi modularizarea;
g.Condiţii ecologice: utilizarea de materiale şi tehnologii eco, reciclarea materialelor, protecţia vieţii

Fig. 2.13.1.1.-Schema funcțional-constructivă a legăturilor țeavă-țeavă cu profil pătrat: a-integrare


în ansamblu; b-schema de încărcare

II. Alegerea materialului, tratamentelor termice și a tehnologiei


Elementele 11 şi 12/12’ sunt incluse în subansamble sudate şi, deci, pentru acestea s-a ales
material sudabil, oţel S235, conform SR EN 10025-2 (STAS 500/2) cu 𝜎02 = 235 MPași𝜎𝑟 = 360
MPa.

III. Alegerea formei constructive


Caracteristici şi restricţii funcţionale şi constructive
-pentru asigurarea funcţionării se impune realizarea contactului
conform (pe suprafaţe mari) dintre ţevile 11 şi 12/12’ care se
realizează prin montajul cu joc al acestora
Adoptarea parametrilor geometrici funcţionali şi constructivi:
- ţevile pătrate interioară şi exterioară, dimensionată în subcap.
2.10, au dimensiunile: h11 = 50 mm, t11 = 5 mm; h12 = 40 mm, t12
= 5 mm;
Obs. 53
- dimensiunile asamblării cu bolţ se vor determina similar ca în
subcap. 2.6.2.
Fig. 2.13.1.2.-Parametrii geometrici
ai asamblării

IV. Schema de calcul, dimensionare și verificare


Ipoteze şi relaţii de calcul:
Legătura (asamblarea) dintre ţevile pătrate 11 şi 12 (fig. 2.13.1.3. b) este similară cu legătura dintre
ţevile 5 şi 6 (fig. 2.13.1.3. a) tratată în subcap. 2.6.2. cu următoarele deosebiri:
-încărcările exterioare sunt: FXs = 575 N; FZs =325 N; MX11 = 51870 Nmm, MZ11 = 164375 Nmm,
MY11 = 300430 Nmm;
-dimensiunile alezajului pătrat, H = h7 = 40 mm, lungimea L = l11 cu valoare necunoscută;
grosimea ţevii interioare, t12 = 4 mm, şi respectiv exterioare t 11 = 5 mm;
-sistemul de coordonate adoptat are axa axială Y în loc de Z şi axa trnsversală Z în loc de Y
Aceste deosebiri nu implică modificări ale modelului de calcul (subcap. 2.6.2.) şi deci, se menţin
aceleaşi ipoteze şi relaţii de dimensionare în care se modifică doar indicii asociaţi modificării
sistemului de coordonate (Y → Z, Z → Y) şi elementului de bază (6 → 11):
σas H 2 L2 − (FXS H + 3MY11 )L − 12HMZ11 = 0
σas H 2 L2 − (FZS H + 3MY11 )L − 12HMX11 = 0
care după înlocuirea valorilor parametrilor
cunoscuţi devin,
96 000L2 – 1 415 400L – 110 400 000 = 0
296 000L2 – 1 373 400L – 18 120 000 = 0
Din prima ecuație se obțin soluțiile: 𝐿;1 =
43,56 𝑚𝑚; 𝐿;2 = −29,33 𝑚𝑚.
Din a doua ecuație se obțin soluțiile:
𝐿′′1 = 25,12 𝑚𝑚; 𝐿′′2 = −9,33 𝑚𝑚.
Se consideră soluțiile pozitive 𝐿;1 =
43,56 𝑚𝑚 și 𝐿′′1 = 25,12 𝑚𝑚 și se
adoptă L = l11= 60 mm.

a b
Fig. 2.13.1.3.-Similitidunile modelelor de calcul: a-legătura
dintre țevile 5-6; b-legătura dintre țevile 11-12

V. Proiectarea formei tehnologice


Recomandări pentru adoptarea parametrilor tehnologici şi de
reprezentare:
-diametrul alezajului , D5 = 10 mm se determină ca urmare a
calculului asamblării cu bolţ din subcap. 2.6.2.
-gaura de bolţ se aplică la partea inferioară la distanţa 1,5D 5;
-ajustajul gaură-bolţ H12/h10;
-rugozitatea suprafeţelor frontale Ra = 6,3 µm; rugozitatea
alezajului Ra = 3,2 µm

Fig. 2.13.1.4.-Parametrii tehnologici


și constructive

54
VI. Verificarea modelului cu pachetul MDESIGN

a b
Fig. 2.13.1.5. – Distribuţii ale tensiunilor secţionale: a – normale generate de momentul MY; b
– normale generate de momentul MZ

2.13.2 PROIECTAREA LEGĂTURILOR 11-12/12’(ASAMBLARE PRIN BOLȚ)

I. Date de proiectare
Să se proiecteze asamblarea cu bolţ cilindric a două ţevi pătrate concentrice, poziţiile 11 şi 12/12’
din fig. 2.13.2.1. cu funcţia principală de transmitere prin formă a forţei FYs
Specificaţii impuse
a. Forţa exterioare: FY = 350 N; FYs= FY/2 = 350/2 = 175 N;
b. Tipul sarcinii: statică
c. Date despre asamblare: ţeava pătrată interioară are dimensiunea h12 = 40 mm şi grosimea t 12 =
4 mm (subcap. 2.10.); ţeava pătrată exterioară are dimensiunea h11 = 50 mm şi grosimea t 11 = 5
mm (subcap. 2.10.);
d. Tipul legăturii (asamblării), cu contact conform
55
e. Condiţii de funcţionare: temperatura, T = - 30℃…40℃; mediu de lucru exterior cu umezeală
avansată
f. Condiţii constructive: interschimbabilitatea şi modularizarea
g. Condiţii ecologice: utilizarea de materiale şi tehnologii eco, reciclarea materialelor, protecţia
vieţii

Fig. 2.13.2.1.-Schema funcțional-constructivă a asamblării cu bolț a țevilor pătrate concentrice:


a-integrare în ansamblu; b-schema de încărcare

II. Alegerea materialului, tratamentelor termice și a tehnologiei


Pentru elementele 11 şi 12/12’ s-a ales material sudabil, oţel S235, conform SR EN 10025-2
(STAS 500/2) cu 𝜎02 = 235 MPași𝜎𝑟 = 360 MPa.
Bolţul se va executa din oţel pentru construcţii mecanice, E295 (SR EN 10025/2005) cu𝜎02 = 295
MPași𝜎𝑟 = 390 MPa.

III. Alegerea formei constructive


Caracteristici şi restricţii funcţionale şi constructive
-asamblarea cu bolţ se poziţionează la cotele b11 şi b12 de capetele ţevilor 11 şi, respectiv, 12;
-se va realiza asamblare
transversală prin ambii pereţi a
ţevilor
Parametrii geometrici principali
- D – diametrul bolţului (valoare
standard);
-b11 – poziţia găurii în ţeava 11;
- b12 – poziţia găurii în ţeava 12

Fig. 2.13.2.2.-Parametrii geometrici ai asamblării cu bolț

IV. Schema de calcul, dimensionare și verificare


Date cunoscute:
-despre încărcare, FYs = 175 N – forţa transversală pe bolţ
56
despre materiale: 𝜎02 = 235 MPa– tensiunea limită de
curgere a materialului ţevii; σas= 60…80
MPa – tensiunea admisibilă la strivire (se adoptă, σas = 60
MPa pentru oţelul S235 cu limita la curgere mai mică); τaf =
70 MPa tensiunea admisibilă la forfecare
Relaţii de calcul:
Dimensionare asamblare cu bolţ
Din condițiile de rezistență se obţine diametrul necesar al
bolţului,
𝐹 𝐹𝑦𝑠
𝑛𝑒𝑐
𝐷12 = max(0,8𝜎𝑦𝑠 𝑡 , )= max(0,651;0,41) =
𝑎𝑠 12 𝜎𝑎𝑠 𝑡11
0,652mm
în care, s-a considerat, Fys = 125 N; 𝜎𝑎𝑠 = 60 MPa; 𝑡12 =
5 mm; 𝑡11 = 5 mm.
Se adoptă din considerente tehnologice, dar şi de
Fig. 2.13.2.3.-Schema de calcul
interschimbabilitate, D12 = 8 mm.
V. Proiectarea formei tehnologice
Alegerea bolţului: se va adopta bolţ în forma standard (STAS 5754/1 şi STAS 5756) cu diametrul
exterior al porţiunii cilindrice, 8h10 [mm]
Ajustaje şi toleranţe: H12/h10, pentru ţeava 11
şi bolţ; execuţie mijlocie a găurii din ţeava 12.
Rugozităti: alezajul din ţeava 11 se va aleza
Ra = 3,2 µm; alezajul din ţeava 12 se va realiza
prin găurire, Ra = 6,3 µm.
Obs.
- pentru asigurare se pot folosi şplinturi
(STAS 1991), siguranţe elastice etc.;
- pentru împiedicarea deplasării axiale se pot
folosi şaibe pentru bolţuri (STAS 5794)
Fig. 2.13.2.4.-Parametrii de reprezentare

VI. Verificarea modelului cu pachetul MDESIGN

57
2.14 PROIECTAREA ELEMENTULUI 13/13’(TIRANT
STÂNGA/DREAPTA)

I. Date de proiectare
Să se proiecteze tirantul stânga/dreapta, poziţia 13/13’ din fig. 2.14.1. cu funcţia principală de
transmitere a sarcinilor (forţe şi momente) de la coloana, poziţia 12/12’ la coloana 9.
Specificaţii impuse:
a.Forţele exterioare: FX = 1150 N, FY = 350N, FZ = 650 N acţioneză la distanţele L1 = 46,4mm, L2 =
50 mm, L3 = 250 mm, L4 = 150 mm, L5 = 450 mm; se calculează forţele şi momentele în centrul
îmbinării sudate 12-13 (12’-13’) : FXs = 5755 N, FYs = 175 N, FZs = 325 N; MX13 = FY (L1+L3)/2 =
46,4+250 50+150
350* = 51870 Nmm, MZ13 = FY (L2+L4)/2 = 350* = 35000 Nmm, MY13 = FX (L1 +L3)/2
2 2
46,4+250 50+150
+ FZ (L2 + L4)/2 = 1150* + 650 ∗ = 235430 Nmm;
2 2
b.Tipul sarcinii: statică
c.Restricţii dimensionale: L6 = x3-x2 = 350-150 = 200 mm; a=h12 + 2a12−13 + (16 ÷ 20) = 40 + 2 ∗
5 + 18 = 68 mm; b=(10÷12) mm=11 mm; b13 = a + 2b = 68 + 2 ∗ 11 = 90 mm;
d.Condiţii de funcţionare: temperatura, T = - 30℃…40℃; mediu de lucru exterior cu umezelă avansată;
e.Condiţii constructive: materiale sudabile;
f.Condiţii de ecologie: utilizarea de materiale şi tehnologii eco, reciclarea materialelor, protecţia vieţii.

Fig. 2.14.1.-Schema funcțional-constructivă a elementelor de tip tirant solicitat excentric: a - integrare


în ansamblu; b - schema de încărcare

II. Alegerea materialului, tratamentelor termice și a tehnologiei


58
Se adoptă, oţel sudabil S235, conform SR EN 10025-2 (STAS 500/2)cu 𝜎02 = 235 MPași𝜎𝑟 = 360
MPa.

III. Alegerea formei constructive


Caracteristici şi restricţii funcţionale şi constructive:
-se adopta semifabricat de tip
platbandă cu dimensiunile
secţiunii b13 şi grosimea g;
Adoptarea parametrilor
geometrici funcţionali şi
constructivi:
-se adoptă, pornind de la
dimensiunea cordonului de
sudură gabaritul exterior al
acesteia este delimitat de un
contur pătrat cu latura de 45 mm;
-se adoptă, a = 68 mm; b=11 Fig 2.14.2-Parametrii geometrici, funcționali și constructivi
mm

IV. Schema de calcul, dimensionare și verificare


Ipoteze de calcul şi solicitări:
-modelul de calcul este o bară dreaptă încastrată, solicitată la tracţiune de forţa FXs ; la încovoiere
oblică de sarcinile FZs, FYs şi MZ13, MY13; la torsiune de momentul MX13; la forfecare de forţele FYs şi
FZs;
-elementele 13/13’ şi 3/3’ formează asamblări cu şuruburi montate cu joc;
-deoarece, modelul de dimensionare cu luarea în considerare a tuturor solicitărilor este de complexitate
mărită, în continuare, se adoptă un model simplificat care ia în considerare solicitarea principală de
încovoiere dată de forţa FYs şi momentul MZ13; după determinarea dimensiunilor prin rezolvarea
modelului simplificat se va face verificarea cu modulul cu pachetul MDESIGN
Date cunoscute (pentru modelul simplificat):
-despre încărcare: FYs = 175 N, MZ13 = 35000Nmm, aplicate static;
-despre formă şi dimensiuni: platbandă cu dimensiunile, b13 = 90 mm; grosimea h13 necunoscută; L6 =
200 mm
-despre material: 𝜎02 = 235 MPa – tensiunea limită de curgere; c = 1,5…2,5 - coieficientul de
siguranţă; σat = σ02/c = 235/1,5…2,5 = 90…150 MPa – tensiunea admisibilă la tracţiune (se adoptă,
σat = 100 MPa); σaî = (1,05…1,1) σat (σaî = 110 MPa)
Relaţii de calcul:
-efortul de încovoiere în secţiunea critică (pentru modelul simplificat): M îmax= MZ13+ FYs L6 =
70000Nmm;
- dimensionare se determină lăţimea tirantului
6𝑀î 𝑚𝑎𝑥 6 ∗ 63750
ℎ13 = √ =√ = 6,51 𝑚𝑚
𝑏13 𝜎𝑎î 90 ∗ 110
şi din STAS 10058 se adoptă semifabricat de tip platbandă (oţel lat) cu b = 90 mm şi h = 10 mm.

59
Fig. 2.14.3.-Modelul de calcul

V.Proiectarea formei tehnologice


Recomandări pentru adoptarea
parametrilor tehnologici şi de
reprezentare:.
-numărul de rânduri găuri şi,
deci, cursa de reglare se vor
determina ţinând cont de
distanţa dintre găuri de 75;
-diametrul găurii de trecere
pentru şuruburile de fixare s-e
determinnă în urma calcului
asamblării cu şuruburi în
subcap. 2.17;
-rugozitatea de prelucrare, Ra = Fig. 2.14.4.-Parametrii de reprezentare
6,3 µm

60
2.15 PROIECTAREA LEGĂTURII 12-13/12’-13’(ÎMBINARE
SUDATĂ)
I. Date de proiectare
Să se proiecteze îmbinarea sudată a coloanei stânga/dreapta, 12/12’, cu tirantul stânga/dreapta 13/13’
din fig. 2.15.1. cu funcţia principală de transmitere a sarcinilor: FX, FY, FZ, MX7, MY7, MZ7.
Specificaţii impuse:
a.Forţele exterioare: FX = 1150 N, FY = 350N, FZ = 650 N acţioneză la distanţele L1 = 46,4mm, L2
= 50 mm, L3 = 250 mm, L4 = 150 mm, L5 = 450 mm; se calculează forţele şi momentele în centrul
îmbinării sudate 12-13 (12’-13’) : FXs = 575 N,FYs = 175 N, FZs = 325 N; MX13 = FY (L1+L3)/2 =
46,4+250 50+150
350* = 51870 Nmm, MZ13 = FY (L2+L4)/2 = 350* = 35000 Nmm, MY13 = FX (L1
2 2
46,4+250 50+150
+L3)/2 + FZ (L2 + L4)/2 = 1150* + 650 ∗ = 235430 Nmm;
2 2
b.Tipul sarcinii: statică
c.Date despre asamblare; coloana stânga/dreapta este din ţeva pătrată cu latura h12 = 40 mm şi
grosimea t12 = 4 mm; tirantul stânga/dreapta este din platbandă cu lăţimea b13 = 90 m şi grosimea g13 =
8 mm;
d.Tipul îmbinării, sudură de colţ
e.Condiţii de funcţionare: temperatura, T = - 30℃…40℃; mediu de lucru exterior cu umezelă
avansată
f.Condiţii ecologice: utilizarea de materiale şi tehnologii eco, reciclarea materialelor, protecţia vieţii

Fig. 2.15.1.-Schema funcțional-constructivă și de încărcare a îmbinării sudate

II. Alegerea materialului, tratamentelor termice și a tehnologiei


Elementele 12, 13, şi 12’, 13’ formează subansambluri sudate şi, deci, pentru acestea s-a ales
material sudabil, oţel S235, conform SR EN 10025-2 (STAS 500/2) cu 𝜎02 = 235 MPa și 𝜎𝑟 = 360
MPa.

61
III. Alegerea formei constructive

Caracteristici şi restricţii funcţionale şi constructive


-se impune asigurarea perpendicularităţii elementelor sudate
Parametrii geometrici principali
-grosimea cordonului de sudură a este ma mică decât grosimea
peretelui ţevii h12 = 5 mm

Fig. 2.15.2.-Parametrii geometrici ai


îmbinării sudate

IV. Schema de calcul, dimensionare și verificare


Ipoteze de calcul şi solicitări
-deoarece încărcarea exterioară este compusă din sarcini multiple şi modelul de calcul are complexitate
mărită pentru calculul clasic se consideră un model simplificat care ia în considerare încărcarea cu
sarcinile maxime, forţa FXs şi momentul MY13
-tensiunile de forfecare sunt repartizate uniform pe lungimea celor două cordoane de sudură
-se neglijează solicitările la încovoiere şi tracţiune
Date cunoscute:
-despre încărcare: FXs = 575 N, MY13 = 235430 Nmm
-despre forme şi dimensiuni: cordonul sudură are forma pătrat cu latura, h = 40 mm;
-despre materiale: 𝜎02 = 235 MPa – tensiunea limită de curgere a materialului ţevilor; at = 80 MPa –
tensiunea admisibilă la tracţiune; τafs =
0,65at = 50 MPa tensiunea admisibilă la
forfecare a sudurii
Relaţii de calcul:
-Dimensionare sudură
𝐹𝑋𝑠 𝑀𝑌13
0,7( + )
2 ℎ12
𝑎= =
2ℎ12 𝜏𝑎𝑓𝑠
1325 454800
0,7∗(2
+ 40 )
=0,69mm.
2∗40∗50

Fig. 2.15.3.-Schema de calcul


Se adoptă, din considerente tehnologice,
grosimea cordonului de sudură, a = 2 mm.
V.Proiectarea formei tehnologice
Recomandări pentru adoptarea parametrilor tehnologici şi de reprezentare:
-sudura se va realiza după contur închis;
-după sudare se va aplica tratament termic de recoacere de detensionare

62
Fig. 2.15.4.-Reprezentarea pe desen simplificat a reprezentării

VI.Verificarea modelului cu pachetul MDESIGN

a b
Fig. 2.15.5. – Distribuţii ale tensiunilor secţionale: a – normale generate de momentul MY; b –
normale generate de momentul MZ

63
2.16 PROIECTARE ELEMENTULUI 3/3’(SUPORT
STÂNGA/DREAPTA)

I. Date de proiectare
Să se proiecteze suportul stânga/dreapta, poziţia 3/3’ din fig. 2.16.1. cu funcţia principală de
transmitere a sarcinilor (forţe şi momente) de la tirantul, poziţia 13/13’ la flanţa de fixare de pe şasiu.
Specificaţii impuse:
a.Forţele exterioare: FX = 1150 N, FY = 350 N, FZ = 650 N acţioneză la distanţele L1 = 46,4mm, L2 =
50 mm, L3 = 250 mm, L4 = 150 mm, L5 = 450 mm; L6 = 200 mm; se calculează forţele şi momentele în
centrul asamblării cu şuruburi 13-3 (13’-3’): FXs = 575 N, FYs = 175 N, FZs = 325 N; MX3 = FY
46,4+250 50+150+200
(L1+L3)/2 = 350* = 51870 Nmm, MZ3 = FY (L2+ L4+ L6)/2 + FX L5/2 = 350* +
2 2
450 46,4+250
+1150 ∗ = 328750 Nmm, MY3 = FX (L1 +L3)/2 + FZ (L2 + L4+ L6)/2 = 1150* + 650 ∗
2 2
50+150+200
= 300430 Nmm;
2
b.Tipul sarcinii: statică
c.Restricţii dimensionale: L7 = z2=250 mm; L8 = 60 mm; a = 68 mm;
d.Condiţii de funcţionare: temperatura, T = - 30℃…40℃; mediu de lucru exterior cu umezelă
avansată;
e.Condiţii constructive: materiale sudabile;
f.Condiţii de ecologie: utilizarea de materiale şi tehnologii eco, reciclarea materialelor, protecţia vieţii.

Fig. 2.16.1.-Schema funcțional-constructivă a elementelor de tip coloană solicitată excentric: a-


integrare în ansamblu; b-schema de încărcare

64
II Alegerea materialului, tratamentelor termice și a tehnologiei
Se adoptă, oţel S235, conform SR EN 10025-2 (STAS 500/2) cu 𝜎02 = 235 MPa și 𝜎𝑟 = 360 MPa.

III Alegerea formei constructive


Caracteristici şi restricţii funcţionale şi constructive:
- se adopta semifabricat de tip platbandă cu dimensiunile secţiunii b3 = b13 = 90 mm şi
grosimea g = 8 mm

Adoptarea parametrilor
geometrici funcţionali şi
constructivi:
- se adoptă a = 68 mm; b=11
mm, aceleaşi dimeniuni de
poziţionare a găurilor ca în cazul
tirantului 13.

Fig. 2.16.2.-Parametrii geometrici, funcționali și constructivi

IV Schema de calcul, dimensionare și verificare


Ipoteze de calcul şi solicitări:
- modelul de calcul este o bară dreaptă încastrată, solicitată la tracţiune de forţa FZs ; la încovoiere
oblică de sarcinile FXs, FYs şi MX3, MY13; la torsiune de momentul MZ3; la forfecare de forţele FYs şi FZs;
- elementele 3/3’ formează asamblare cu şuruburi montate cu joc cu o flaşă fixată pe şasiu;
- deoarece, modelul de dimensionare cu luarea în considerare a tuturor solicitărilor este de complexitate
mărită, în continuare, se adoptă un model simplificat care ia în considerare solicitarea principală de
încovoiere dată de forţa FYs şi momentul MX3; după determinarea dimensiunilor prin rezolvarea modelului
simplificat se va face verificarea cu modulul cu pachetul MDESIGN
Date cunoscute (pentru modelul simplificat):
despre încărcare: FYs = 175 N, MX13 = 51870 Nmm, aplicate static;
- despre formă şi dimensiuni: platbandă cu dimensiunile, b3 = 90 mm; grosimea h3 necunoscută; L7 =
250 mm
- despre material: 𝜎02 = 235 MPa – tensiunea limită de curgere; c = 1,5…2,5 - coieficientul de siguranţă;
σat = σ02/c = 235/1,5…2,5 = 90…150 MPa – tensiunea admisibilă la tracţiune (se adoptă, σat = 90 MPa);
σaî = (1,05…1,1) σat (σaî = 95 MPa)
Relaţii de calcul:
- efortul de încovoiere în secţiunea critică (pentru modelul simplificat): Mîmax = M X3 + FYs L7 = 51870
+ 175*250 = 95620Nmm;
- dimensionare, se determină lăţimea tirantului
6𝑀î 𝑚𝑎𝑥 6 ∗ 95620
ℎ3 = √ =√ = 7,77 𝑚𝑚
𝑏3 𝜎𝑎î 90 ∗ 95
din STAS 10058 se adoptă semifabricat de tip platbandă (oţel lat) cu 𝑏3 = 90 mm şi ℎ3 = 10 mm.

65
Fig. 2.16.3.-Modelul de calcul

V Proiectarea formei tehnologice


Recomandări pentru adoptarea parametrilor tehnologici şi de reprezentare:
- numărul de rânduri găuri şi,
deci, cursa de reglare se vor
determina ţinând cont de distanţa
dintre găuri (68 mm) dar şi de
gabaritul inferior de rulare;
- diametrul găurii de trecere
pentru şuruburile de fixare se
determină în urma calcului
asamblării cu şuruburi în subcap.
2.17;
- rugozitatea de prelucrare, Ra
Fig. 2.16.4.- Parametrii de reprezentare
= 6,3 µm.

2.17 PROIECTAREA LEGĂTURII 13-3/13’-3’(ASAMBLARE PRIN


ȘURUBURI)

I. Date de proiectare
Să se proiecteze asamblarea cu şuruburi solicitate combinat (axial şi transversal) care leagă tirantul
13/13’ de suportul 3/3’ fig. 2.17.1. cu funcţia principală de transmitere a sarcinilor (forţe şi momente)
Specificaţii impuse:
a.Forţele exterioare: FX = 1150 N, FY = 350 N, FZ = 650 N acţioneză la distanţele L1 = 46,4mm; L2 =
50 mm; L3 = 250 mm; L4 = 150 mm; L5 = 450 mm; L6 = 200 mm; se calculează forţele şi momentele în
46,4+250
centrul asamblării: FXs =575 N, FYs = 175 N, FZs = 325 N; MX3 = FY (L1+L3)/2 = 350* =
2
50+150+200
51870 Nmm, MZ3 = FY (L2+ L4+ L6)/2 = 350 ∗ = 70000Nmm (din considerente de
2
simetrie nu se ia în considerare momentul forţei F X), MY3 = FX (L1 +L3)/2 + FZ (L2 + L4+ L6)/2 =
46,4+250 50+150+200
1150 ∗ + 650 ∗ = 300430 Nmm;
2 2
b.Tipul sarcinii: statică

66
c.Restricţii dimensionale: dimensiunile elementelor asamblate fiind cunoscute se vor adopta 4 şuruburi
care for fi dispuse în vârfurile unui pătrat cu dimeniunile maxim posibil;
d.Condiţii de funcţionare: coeficientul de frecare dintre elementele 13 şi 3 (13’ şi 3’), µ = 0,15…0,25
(frecare usată, oţel-oţel);
e. temperatura, T = - 30℃…40℃; mediu de lucru exterior cu umezelă avansată
f.Condiţii constructive: materiale sudabile
g.Condiţii de ecologie: utilizarea de materiale şi tehnologii eco, reciclarea materialelor, protecţia vieţii.

Fig. 2.17.1.-Schema funcțional-constructivă a asamblării: a-integrare în ansamblu; b-schema de


încărcare

II. Alegerea materialului, tratamentelor termice și a tehnologiei


Se adoptă şuruburi din materiale incluse în grupa de caracteristici 6.8 cu 𝜎02 = 480 MPa și 𝜎𝑟 =
800 MPa.

III. Alegerea formei constructive


Caracteristici şi restricţii funcţionale
şi constructive:
- elementele 13 şi 3 au fost
dimensionate în subcap. 2.14 şi 2.16
şi s-a folosit platbandă cu lăţimea b =
90 mm şi grosimea h = 8 mm;
Adoptarea parametrilor geometrici
funcţionali şi constructivi:
- găurile de trecere a şuruburilor cu
diametrul D1 se vor dispune în
colţurile unui pătrat cu latura L = 75 67
mm
Fig. 2.17.2.-Parametrii geometrici, funcționali și constructivi

IV. Schema de calcul, dimensionare și verificare


Ipoteze de calcul şi solicitări:
-transmiterea sarcinilor de la tirantul 13 la suportul 3 se face prin intermediul tijelor celor patru
şuruburi şi prin filetele acestora; pentru calculul de dimensionare se impune identificarea asamblării cu
şurub cea mai solicitată prin bazat pe principiul superpoziţiei acţiunii forţelor;
-forţaFXs solicită asamblarea axial centric; momentele M Z3 şi MY3 solicită asamblarea axial excentric;
forţele FYs, FZs şi momentul MX3 solicită asamblarea transversal centric;
-şuruburile se montează cu joc şi tijelor acestora sunt solicitate la tracţiune;
-după dimensionarea şurubului cel mai solicitat se va face dimensionarea acestuia din condiţia de
rezistenţă a tijei şurubului;
Date cunoscute:
-despre dimensiuni: L = 75 mm; a = (b –
L)/2 = (90 - 75)/2 = 7,5 mm; r1 = r2 = r3 = r4
=√(𝐿⁄2)2 + (𝐿⁄2)2 =
=√(75⁄2)2 + (75⁄2)2= 75,5 mm
-despre încărcare: FXs = 575 N, FYs= 175 N,
FZs = 325 N; MX3 = 51870Nmm, MZ3 =
70000Nmm, MY3 = 300430Nmm;
-despre material: grupa caracteristicilor
materialului 6.8, 𝜎02 = 480 MPa – tensiunea
limită de curgere; c = 1,5…2,5 - coieficientul
de siguranţă; σac = σ02/c = 480/1,5…2,5 =
190…320 MPa – tensiunea admisibilă la
tracţiune (se adoptă, σat = 200 MPa)
-depre frecare: coeficeientul de frecare de
alunecare în filet, µ = 0,2; coeficeientul de
frecare de alunecare dintre piuliţă şi flanşa
10, µ1 = 0,2;
Fig. 2.17.3.-Schema de calcul a forțelor din șuruburi
Relaţii de calcul:
Calculul forţelor axiale din şuruburi corespunzător fiecărei încărcări
-forţele din şuruburi generate de forţa Fys care solicită asamblarea axial centric
Fys Fxs Fys Fxs Fys Fxs Fys Fxs
Faș1 = = 143,75NFaș2 = = 143,75 N Faș3 = = 143,75 N Faș4 = = 143,75 N
4 4 4 4
în care, s-au considerat, Fxs=575 N.
- forţele din şuruburi generate de momentul MZ3 care solicită asamblarea axial excentric
Mz3
Mz3 L+a Mz3
Mz3 a Mz3
Faș1 = 2 2
= 231 NF aș2 = 2 2
= 21,11 NFaș3
2 L + (L + a) 2 L + (L + a)
Mz3 a Mz3
Mz3 L+a
= = 21,11 NF aș4 = = 231 N
2 L2 + (L + a)2 2 L2 + (L + a)2
în care, s-au considerat, Mz3=70000Nmm; L = 75 mm; a = 11 mm.
-forţele din şuruburi generate de momentul Mx3 care solicită asamblarea axial excentric
Mx3
Mx3 L+a Mx3
Mx3 L+a
Faș1 = = 171,17 NF aș2 = = 171,17 N
2 L2 + (L + a)2 2 L2 + (L + a)2

68
Mx3
Mx3 a Mx3
Mx3 a
Faș3 = 2 2
= 90,62 NFaș4 = = 90,62 N
2 L + (L + a) 2 L + (L + a)2
2

în care, s-au considerat, Mx3 = 51870 Nmm; L = 75 mm; a = 11 mm.


2 2
-forţele din şuruburi generate de rezultanta forţelor FYs şi FZs,𝐹𝑌𝑍𝑠 = √𝐹𝑌𝑠 + 𝐹𝑍𝑠 , care solicită
asamblarea transversal centric
2 2 2 2 2 2
Fyzs √FYs + FZs Fyzs √FYs + FZs Fyzs √FYs + FZs
Faș1 = = 461,4 NFaș1 = = 461,4 N Faș1 = = 461,4 N
4μ 4μ 4μ
2 2
Fyzs √FYs + FZs
Faș1 = = 461,4 N

în care, s-au considerat, Fys = 175 N; Fzs = 325 N; µ = 0,2;
-forţele din şuruburi generate de momentul M y3 care solicită asamblarea transversal centric
𝑀𝑦3 𝑟1 1 𝑀𝑦3 𝑟1 1
𝐹𝑎ș1 = 𝑀𝑦3 2 = 3551,18 𝑁𝐹𝑎ș2 = 𝑀 𝑦3 = 3551,18 𝑁
𝑟1 + 𝑟22 + 𝑟32 + 𝑟42 𝜇 𝑟12 + 𝑟22 + 𝑟32 + 𝑟42 𝜇
𝑀𝑦3 𝑟1 1 𝑀𝑦3 𝑟1 1
𝐹𝑎ș3 = 𝑀𝑋10 2 𝜇 = 3581,18 𝑁 𝐹𝑎ș4 = 𝑀𝑦3 2 2 𝜇 = 3581,18 𝑁
𝑟12
+ 𝑟22 2
+ 𝑟3 + 𝑟4 2 2
𝑟1 + 𝑟2 + 𝑟3 + 𝑟4
în care, s-au considerat, ; r1 = r2 = r3 = r4 =75,5 mm; My3 = 300430Nmm; µ = 0,2.
Calculul forţelor axiale totale din şuruburi:
Fys Mz3 Mx3 Fyzs My3
Faș1 = Faș1 + Faș1 + Faș1 + Faș1 + Faș1 = 143,75 + 231 + 171,17 + 461,4 + 3581,18=4558,5 N
FysMz3 Mx3 Fyzs My3
Faș2 = Faș2 + Faș2 + Faș2 + Faș2 + Faș2 = 143,75+ 21,11 + 171,17 + 461,4 + 3581,18= 4348,6 N
FysMz3 Mx3 Fyzs My3
Faș3 = Faș3 + Faș3 + Faș3 + Faș3 + Faș3 = 143,75+ 21,11 + 90,62 + 461,1 + 3581,18= 4268,06 N
FysMz3 Mx3 Fyzs My3
Faș4 = Faș4 + Faș4 + Faș4 + Faș4 + Faș4 = 143,75+ 231 + 90,62+ 461,1 + 3581,18=4477,9 N
Încărcarea maximă Faş = max(Faș1 , Faș2 , Faș3 , Faș4 ) = max(4558,5N; 4348,6N; 4268,06N; 4477,9N) = 4558 ,5
N indică că şurubul 1 este cel mai solicitat şi va fi dimensionat conform calculului de rezistenţă.
Calculul de rezistenţă
-dimensionarea şurubului cel mai solicitat din condiţiă de rezistenţă la tracţiune presupune determinarea
diametrului interor al filetului necesar,
4βFaș
d1nec = √ = 5,65 mm,
πσat
în care, s-a considerat, β = 1,1; Faș = 92814 N; 𝜎𝑎𝑡 = 200MPa.
din STAS 510-74, se adoptă parametrii filetului: d1 = 10,106 mm, d2 = 10,863mm, d = 12 mm (M12), p = 1,75
mm; se adoptă din STAS 8121/3-74 corelat cu dimensiunea filetului (M12) diametrul găurii de trecere, D1 = 13
mm (execuţie mijlocie); se adoptă din STAS piuliţă M12 cu m = 10 mm şi S = 19 mm;

V. Proiectarea formei tehnologice


Recomandări pentru adoptarea parametrilor tehnologici şi de reprezentare:
-cotele privind lungimile tijei
filetate şi tijei şurubului s-au
determinat ţinând cont de grosimea
piuliţei, m = 10 mm (STAS 4071),
şaiba plată (STAS 5200/3), şaiba
Grower (STAS 7666/2);
-dimensiunile şurubului au fost
preluate din STAS 4272-70;
-rugozitatea de prelucrare a
alrzajelor pieselor 3 şi 13, Ra = 6,3
µm Fig. 2.17.4.-Parametrii de reprezentare

69
BIBLIOGRAFIE

1. Jula, A. ş.a. Organe de maşini, vol. I,II. Universitatea din Braşov, 1986, 1989.
2. Mogan, Gh. ş.a. Organe de maşini. Teorie-Proiectare-Aplicații, Ed Universității Transilvania
din Braşov, 2013 (format electronic).
3. Rădulescu, C. Organe de maşini, vol. I, II, III. Universitatea Transilvania din Braşov, 1985.
4. *** Culegere de norme şi extrase din standarde pentru proiectarea elementelor componente
ale maşinilor, vol. I. şi II. Universitatea din Braşov, 1984.

70
71
DESENE

72
73
74

S-ar putea să vă placă și