Sunteți pe pagina 1din 8

Dezvoltare Personală- clasa a VIII Diriginte: Stogul Svetlana

Anul de studii 2021-2022

Dimensiunea 1. Unitatea de învățare Identitatea personală si relaționarea armonioasă

Nr. Unităţi de competenţă Unităţi de conţinut Data Activităţi de învăţare şi Note


d/o produse recomandate

 Resursele personale. 
1 1.1 Prezentarea cauzelor Capacită ți și calită ți.  Exerciții de realizare a
conflictelor și efectele unor prezentă ri cu referire
lor asupra relațiilor  Succesul şi eşecului în la resurse personale și
interpersonale. dezvoltare. Paşi în valoarea propriei
2 1.2 Stabilirea relației depă şirea barierelor, persoane.
dintre succes, eșec și dificultă ţilor,  Discuţii dirijate „Decalogul
resurse personale, în obstacolelor. asertivită ţii” pentru
adaptarea eficientă la clarificarea celor 10
diferite situații de  Comportamentul caracteristici ale
3 viață . asertiv, pasiv, agresiv. comunică rii asertive.
1.3 Aplicarea normelor Tipuri şi forme de  Jocuri de rol pentru
unui comportament comunicare. Modalită ţi exersarea abilită ților de
asertiv din perspectiva de exprimare. Avantaje, exprimare și soluționare a
unor interacțiuni dezavantaje. conflictelor.
pozitive şcolare,  Conflictele – cauze şi  Identificarea modalită ţilor
4 familiale şi din reacţii. Aspecte de comunicare a
comunitate. pozitive şi negative. persoanelor asertive,
1.4 Modelarea stilurilor de Inevitabilitatea pasive, agresive prin
exprimare a emoţiilor conflictelor.Metode de exerciţii variate
şi sentimentelor în soluţionare.  Dezbateri cu referire la
acord cu nevoile efectele succesului și
5 personale şi ale  Relaţionarea şi eșecului asupra
celorlalţi. acceptarea. personalită ții.
Dezvoltare Personală- clasa a VIII Diriginte: Stogul Svetlana
Anul de studii 2021-2022
Diversitatea emoţiilor
și sentimentelor: Produs
manifestare,
6 acceptare/neacceptare,
posibilită ţi şi limite. Portofoliu „Reflecţii
personale”

Dimensiunea 2. Unitatea de învățare Asigurarea calității vieții

Nr. Unităţi de Unităţi de conţinut Data Activităţi de învăţare şi Note


d/ competenţă produse recomandate
o
7 2.1 Identificarea  Viaţa ca sursă de învăţare.  Analiza unor experienţe
posibilită ţilor de Roluri şi implicaţii. de învă ţare din viaţa
învă țare prin Diversitatea elevilor;
implicarea în viața comportamentului,  Crearea unor
comunită ții; acceptare/neacceptare. povestiri/poveţe despre
2.2 Argumentarea comportamentul corect
8 beneficiilor  Publicitatea şi consumul manifestat în diverse
consumului rațional al raţional. Necesită ţi reale şi situații din viață ;
unor produse și false. Calitatea produselor.  Organizarea unei galerii a
servicii, din Cheltuieli raţionale. eroilor preferaţi din opere
perspectiva unei vieți literare, cinema, arte, sport,
de calitate;  Comportamentul corect. etc., care au manifestat
9 2.3 Aprecierea Caracteristici. Diversitatea verticalitate și curaj;
importanţei situaţiilor de manifestare: în  Discuţii dirijate cu
verticalită ții și familie; la școală ; în locuri genericul: ”Ș tiu să consum
curajului în publice; activită ți de raţional
manifestarea unui divertismet; în natură , în  Lecturi comentate ”
comportament corect; vacanță . Apreciere şi Accentuarea individualită ţii
autoapreciere. prin verticalitate şi curaj”
Dezvoltare Personală- clasa a VIII Diriginte: Stogul Svetlana
Anul de studii 2021-2022
 Exerciţii de formulare a
10  Verticalitatea şi curajul. argumentelor pro sau
Semnificaţia şi caracteristicile. contra pentru o dezbatere
Necesitatea şi importanţa de grup: ” Voluntariatul
manifestă rii. Modalită ţi şi trebuie să devină obligaţie”;
context de manifestare.

11-  Implicarea ca sursă de Produs


12 dezvoltare. Importanța vieții Prezentarea unui poster „
active. Posibilită ţi de Sunt mândru de
implicare în viaţa comunită ţii. comportamentul
Proiecte personale şi de grup. meu”desene, naraţiuni, prin
Beneficii personale și care să demonstreze un
comunitare. comportament corect de
valoare pentru sine şi cei din
jur.

Dimensiunea 3. Unitatea de învățare Modul de viață sănătos

Nr. Unităţi de Unităţi de conţinut Data Activităţi de învăţare şi Note


d/ competenţă produse recomandate
o
13 3.1.Relatarea despre  Tendinţele modei şi  Discuţie dirijată :
aspectele riscante ale sănătatea elevilor. Moda, Moda în diversitate și
modului de viață a caracterul temporar. efectele ei asupra
adolescentului cu Diversitatea exprimă rii. sănătăţii
accentuarea impactului Situaţiile de viaţă şi moda. adolescenților.
asupra să nă tă ţii lui. Atitudinea moderată şi  Prezentarea unor
3.2. Stabilirea relației raţională în raport cu filmuleţe cu secvenţe
dintre responsabilitate / să nă tatea. despre tendinţa
iresponsabilitate față de adolescenţilor de a fi
Dezvoltare Personală- clasa a VIII Diriginte: Stogul Svetlana
Anul de studii 2021-2022
14 propria să nă tate și  Comportamente riscante moderni (cool) şi
consecințele pentru şi infecţiile sexual riscurile la care se
dezvoltarea ulterioară și transmisibile. Infecţii sexual supun.
starea de bine; transmisibile. Mod de  Redactarea unor fişe
3.3.Argumentarea manifestare. Riscuri pentru informaţionale pentru
necesită ții de a rezista să nă tate şi dezvoltarea adolescenţi despre
tentațiilor periculoase ulterioară . Modalită ţi de factorii de risc în cazul
pentru propria să nă tate, prevenire a riscurilor. relațiilor sexuale
în baza informațiilor neprotejate.
15 accesibile.  Sarcina în adolescenţă:  Aplicaţii „Imaginea de
riscuri pentru mamă şi sine”, desenează -te
copil. Procese fiziologice în aşa cum te vezi,
timpul sarcinii. Particularită ţi discută cu colegul tă u
ale sarcinii la vâ rsta despre desen.
adolescenţei. Riscuri de ordin  Prezentarea unor
fiziologic şi social. filmuleţe despre
Comportamentul responsabil sarcină în adolescență ,
şi asumarea responsabilită ţii infecţii sexual
de că tre fată şi bă iat. transmisibile.
 Studiu de caz:
16  Adolescenţa şi nutriţia Toxicomaniei și
corectă. Nutriţie, rolul în consecințe nefaste
creşterea şi dezvoltarea asupra organismului
organismului. Corectitudinea. şi a societă ţii în
Pericolele unei alimentaţii întregime.
incorecte. Riscurile fast food-
urilor

 Toxicomania: consecinţe
17- nefaste individuale şi Produs
18 sociale. Cauze, ale Poster elaborat în grup:
Dezvoltare Personală- clasa a VIII Diriginte: Stogul Svetlana
Anul de studii 2021-2022
toxicomaniei. Influenţa supra Substanţe toxice care pot
dezvoltă rii psihofiziologice şi declanşa dependenţa.
sociale. Dificultatea renunţă rii
la substanţele toxice. Pericolul
utiliză rii medicamentelor fă ră
prescripția medicului.

Dimensiunea 4. Unitatea de învățare Proiectarea carierei profesionale și dezvoltarea spiritului


antreprenorial

Nr. Unităţi de competenţă Unităţi de conţinut Data Activităţi de învăţare şi Note


d/o produse recomandate
4.1.Corelarea acţiunilor  Piaţa muncii şi deciziile Proiect individual la tema
de evoluţie în carieră de carieră. Piaţa muncii, „Eu, profesia şi piaţa
cu potenţialul specificul funcţionă rii, factori muncii”.
individual şi de dezvoltare. Profesii şi Identificarea angajatorilor
perspectivele pieţei meserii solicitate pe piaţa care pot oferi oportunită ţi
muncii muncii din R. Moldova. Piaţa de practică în domeniul
4.2.Valorificarea muncii şi decizia de carieră . ales.
oportunită ţilor oferite Cercetarea gradului de
de comunitatea  Inteligenţele multiple şi solicitare a diferitor
şcolară , locală şi piaţa profesiile. Caracteristici ale profesii pe piaţa muncii
muncii pentru diferitor tipuri de inteligenţă . din Republica Moldova
lansarea iniţiativelor Corelarea profesiilor cu tipul  Analiza diferitor surse
personale şi a de inteligenţă dominant. pentru a lua o decizie de
activită ţilor carieră : rapoarte ANOFM
antreprenoriale  CV-ul şi scrisoarea de (www.anofm.md),
4.3.Proiectarea traseului intenţie. Structura, secţiunile anunţuri de angajare,
educaţional şi importante. Evaluarea articole ale experţilor,
profesional în baza produselor. opinii ale pă rinţilor,
sistemului de atitudini profesioniştilor etc.
Dezvoltare Personală- clasa a VIII Diriginte: Stogul Svetlana
Anul de studii 2021-2022
şi valori  Voluntariatul şi Colectarea informaţiilor
dezvoltarea personală. despre instituţii care oferă
Dezvoltare personală prin studii în domeniile
activită ţi de voluntariat. preferate.
Domenii de implicare în Realizarea testelor de
activită ţi de voluntariat. cunoaştere a aptitudinilor
Planificarea activită ţii de pentru a planifica
voluntariat. dezvoltarea lor.
Realizarea Proiectelor de
 De la idee la afacere. grup, Colajelor, Posterelor
Evaluarea iniţială a ideilor de împreună cu colegii, care
afaceri. Corelarea cu au aceleaşi tipuri de
interesele comunită ţii. inteligenţă dominante
Dezvoltarea ideii de afacere. pentru a prezenta
specificul diferitor profesii
 Proiectul de carieră. din perspectiva
Atitudini şi valori în deciziile inteligenţelor multiple.
de carieră . Traseu Redactarea CV-urilor cu
educaţional\traseu diferită destinaţie.
profesional. Elaborarea şi Identificarea persoanelor
evaluarea proiectului în baza cu experienţă de
criteriilor stabilite, necesitatea voluntariat în comunitate
şi importanţa activită ţilor de şi a oportunită ţilor pentru
dezvoltare personală activitatea de voluntariat.

Produs
Proiectul de carieră. În
Proiect sunt incluse şi
acţiunile de voluntariat.
Proiectul de carieră poate fi
prezentat diferitor persoane
Dezvoltare Personală- clasa a VIII Diriginte: Stogul Svetlana
Anul de studii 2021-2022
pentru a colecta feedback,
precum şi celor care pot
sprijini realizarea
activită ţilor planificate.

Dimensiunea 5. Unitatea de învățare Securitatea personală

Nr. Unităţi de Unităţi de conţinut Data Activităţi de învăţare şi Note


d/ competenţă produse recomandate
o
5.1. Descrierea  Regulile de  Simularea diferitor situaţii
modalită ții de acțiune în comportament în cazul (prin imagini, filmuleţe,
caz de incendiu, în baza incendiilor casnice şi în instrumente TIC) cu
regulilor de securitate; localuri publice. Acțiuni întreprinderea acţiunilor de
5.2. Analiza posibilelor personale și colective de formare a unui
capcane on-line, protecție și salvare. comportament adecvat şi
privind riscul pentru responsabil în cazul
integritatea morală și  Traficul rutier. Semnele de incendiilor casnice şi localuri
viața elevului; circulaţie rutieră . publice;
5.3. Aprecierea Necesitatea cunoaşterii ca  Joc de rol pentru exersarea
securită ții ecologice pieton, pasager şi comportamentului în stradă
în comunitate, în conducă tor al mijloacelor şi alte locuri de risc;
baza unor criterii de transport.  Elaborarea unor proiecte
oferite. de activită ți cu referire la
5.4. Proiectarea  Securitatea elevului pe odihna activă a elevului şi
activită ților în timpul vacanţei. Situaţii de securitatea lui în vacanţă ;
vacanță , din pericol şi risc. Reguli de  Analizarea unor studii de
perspectiva asigură rii comportament. Utilizarea caz sau din viaţa reală cu
securită ții personale. bazinelor acvatice. Riscul de referire la securitatea
înnec Prim ajutor în caz de ecologică în comunitate;.
înec, muşcă tură de insecte,  Referate, postere cu
Dezvoltare Personală- clasa a VIII Diriginte: Stogul Svetlana
Anul de studii 2021-2022
intoxicații alimentare, etc; tematica: Viaţă on-line:
oportunităţi şi capcane;
 Securitatea ecologică în
comunitate. Securitate
ecologică . Modalită ţi de
asigurare. Implicare
personală .
Produs.
 Oportunităţile şi Elaborarea în grup a unui
capcanele on-line. pliant, care va fi repartizat
Avantajele şi riscurile în instituţie, despre
utiliză rii surselor de securitatea elevului în
informare şi comunicare on- vacanţă
line. Posibile capcane. Mod de
reacţionare.

S-ar putea să vă placă și