Sunteți pe pagina 1din 2

PROGRAM PERSONALIZAT DE INTERVENŢIE

Numele şi prenumele : C.A.N.


Vârsta: 13 ani
Şcoala : ...........................
Clasa: a VII -a (specială)

Descrierea cazului:
Informaţii despre starea de sănătate a elevului: Stare bună de sănătate
Tipul de deficienţă: Deficienţă mintală medie
Informaţii despre mediul social: Locuieşte împreună cu familia, familia având în componenţa sa mama, tata şi doi
fraţi mai mici.Familia nu are nici un venit şi prezintă condiţii de locuit modeste.
Domeniul de intervenţie: Limba română
În cadrul acestei discipline, în urma evaluării iniţiale, am constatat că elevul :
- nu are formate deprinderile de scris –citit ;
- recunoaşte o parte din litere;
- vocabular sărac;
- scrie după dictare literalizată ;
- nu transcrie o propoziţie sau text scurt ;
- confundă sunete şi litere;
- nu desparte corect cuvintele în silabe;

Numele cadrului didactic: .............................


Data elaborării P.I.P.: 01. 10 . 2009
Data revizuirii P.I.P.: 08. 02 . 2010 (La sfârşitul semestrului I, după evaluarea intermediară, vor fi redefinite
obiectivele şi proiectate noi conţinuturi.
Obiective Obiective Activităţi de învăţare Criterii minimale pentru Metode şi instrumente
pe termen lung pe termen scurt evaluarea progresului de evaluare
1.Dezvoltarea -să înţeleagă semnificaţia -ex. de ascultare şi confirmare a - Ascultă un mesaj şi confirmă - Evaluarea orală şi
capacităţii de globală a mesajului oral; mesajului ascultat; înţelegerea lui; scrisă
receptare a - să distingă cuvintele într-o -ex. de delimitare a cuvintelor - Delimitează cuvintele într-o - Aprecieri stimulative
mesajului oral propoziţie; într-o propoziţie dată; propoziţie dată; - Evaluare cu mai multe
-să distingă sunetele şi reveniri
silabele dintr-un cuvânt dat; - Construieşte oral enunţuri logice
- ex. de construcţie a enunţurilor simple cu cuvinte date; - Evaluări curente
2.Dezvoltarea -să construiască enunţuri logice simple; - Identifică sunetele în structura formative
capacităţii de logice simple; - ex. de identificare a sunetelor silabei; - Probe scrise, fişe de
exprimare orală -să identifice litere, silabe, din structura silabei; - Identifică silabele dintr-un cuvânt lucru
cuvinte şi enunţuri în textul -ex. de identificare a silabelor dat, precizând numărul lor;
tipărit; dintr-un cuvânt dat ; - Citeste în ritm propriu cuvinte
- să asocieze forma grafică a -ex. de citire a cuvintelor pe monosilabice, bisilabice şi propoziţii
cuvântului cu sensul acestuia; silabe; scurte;
- să citească în ritm propriu
cuvinte monosilabice şi
bisilabice;

3.Dezvoltarea - să scrie cu ajutor, litere, -ex. de asociere a sunetului cu - Asociază sunetul cu litera în citirea
capacităţii de silabe, cuvinte scurte; litera; şi scrierea cuvintelor
receptare a - să scrie, cu ajutor, folosind -ex. de identificare a literelor mari - Identifică literele mari şi mici, de
mesajului scris semnele de punctuaţie; şi mici, de tipar sau scrise de tipar sau scrise de mână;
- să identifice literele mari şi mână; - Asociază textul cu imaginea şi
mici, de tipar sau scrise de -ex. de asociere a textului cu forma grafică a cuvântului cu sensul
mână; imaginea; acestuia;

4.Dezvoltarea - să scrie corect litere, -ex. de scriere corectă a literelor, - Scrie după dictare cu sprijin
capacităţii de silabe, cuvinte scurte; silabelor, cuvintelor scurte; litere, silabe ,cuvinte şi propoziţii
exprimare scrisa - să alcatuiască propozitii -ex. de alcătuire a propoziţiilor scurte;
simple pe bază de imagini sau simple pe bază de imagini sau cu - Copiază şi transcrie singur , fără
cu cuvinte date ; cuvinte date; sprijin litere, silabe , cuvinte şi
-să scrie folosind semnele de -ex. de scriere folosind semnele propoziţii
punctuaţie învăţate ; de punctuaţie învăţate; - Participă activ la desfaşurarea
-jocuri didactice. activităţilor de joc.

S-ar putea să vă placă și