Sunteți pe pagina 1din 3

NUME ŞI PRENUME:

CLASA:
DATA:

TEST DE EVALUARE

I. Încercuiţi litera corespunzătoare răspunsului corect:


( 2 puncte )

1. Sunt vase de laborator confecţionate din sticlă:


a) eprubete, pâlnii,creuzete;
b) cilindrii gradaţi, pahar Erlenmeyer şi Berzelius, pâlnii Buchner;
c) eprubete, biurete, pipete gradate şi cu bulă;

2. Se utilizează pentru măsurarea exactă a volumelor de lichide:


a) cilindri gradaţi, picnometre, pipete cu bulă, pipete gradate;
b) baloane cotate, pipete cu bulă, pipete gradate, biurete;
c) baloane cotate, cilindri gradaţi, biurete şi picnometre;

3. Plăcile Petri se întrebuinţează la:


a) cultivarea microorganismelor pe medii de cultură solide;
b) cultivarea microorganismelor pe medii de cultură lichide;
c) realizarea frotiurilor;

4. Puterea lupei nu depăşeşte:


a) 50 dioptrii;
b) 100 dioptrii;
c) 500 dioptrii;

II. Realizaţi corespondenţa corectă între operaţia din coloana A şi aparatul cu care
aceasta se realizează din coloana B
( 2 puncte )

Coloana A Coloana B
1. Sterilizare cu aer cald a) autoclavă
2. Flambarea lamelor de microscop b) etuvă la 160 -180° C
3. Uscare c) bec de gaz
4. Sterilizare cu căldură umedă d) etuvă la 100-110° C
III. Încercuiţi litera A pentru enunţurile de mai jos pe care le consideraţi adevărate şi F
pentru cele false
( 2 puncte )

1. A. F. Nişele de laborator sunt spaţii destinate manipulării substanţelor


inflamabile, toxice, explozibile, corozive.
2. A. F. Se recomandă ca lucrările de laborator să se execute stând pe scaun.
3. A. F. Baloanele cotate sunt utilizate pentru distilarea unor amestecuri lichide.
4. A. F. Biuretele cu robinet de sticlă se utilizează pentru soluţii acide, oxidante,
reducătoare.

IV. Completaţi spaţiile marcate prin linie punctată din enunţurile de mai jos:
( 2 puncte )

1. Eprubetele se umplu cu substanţă cel mult…………(a)………………………, iar


conţinutul lor se omogenizează doar prin…………………( b)………..
2. Eliminarea ultimelor picături de lichid din pipetă se face prin……(c)………….
vârfului pipetei de…………(d)………………………………….

V. Enumeraţi două caracteristici ale sticlei care fac din aceasta unul din cele mai
utilizate materiale pentru confecţionarea vaselor de laborator;
(1 punct)

Notă : Se acordă 1 punct din oficiu.


Timp de lucru : 50 de minute.
SUCCES !!!!!

Barem de corectare şi notare

I. 2 puncte
1c, 2b, 3a, 4b
Se acorda câte 0,5 punct pentru fiecare răspuns corect.
II . 2 puncte
1-b; 2- c; 3-d; 4-a;
Se acorda câte 0,5 punct pentru fiecare răspuns corect.
III. 2 puncte
1- A; 2- F; 3- F; 4- A;
Se acorda câte 0,5 punct pentru fiecare răspuns corect
IV. 2 puncte
1. a) până la jumătate
b) scuturare laterală
2. c) apropierea
d) peretele interior al vasului
Se acorda câte 0,5 punct pentru fiecare răspuns corect
V. 1 punct
- rezistenţă faţă de agenţi chimici; transparenţă; rezistenţă mecanică şi termică; cost redus;
curăţare uşoară.
Se acorda câte 0,5 punct pentru fiecare răspuns corect