Sunteți pe pagina 1din 9

UNIVERSITATEA „CONSTANTIN BRÂNCUŞI” DIN TÂRGU-JIU

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE


PROGRAM DE STUDII MANAGEMENTUL DEZVOLTARII AFACERILOR

CAIET DE PRACTICĂ
MODULUL DE PREGĂTIRE MASTER M.D.A

Tutore
Lect. univ. dr. Lorena Popescu Duduială

Student

Luca Ion

Târgu-Jiu
2020-2021
I. CADRUL GENERAL DE DESFĂȘURARE A STAGIULUI DE
PRACTICĂ

Perioada de desfăşurare:
De la: 26.02.2021 până la 04.06.2021

Program de lucru(14 zile; 6ore/zi în medie):


Vineri 08:00 – 14:00
Durata totala a stagiului de practica: 84 de ore

Îndrumător desemnat din partea:


Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu:
Numele şi prenumele : Lorena Popescu Duduială
Gradul didactic Lect. univ. dr.
Telefon, e-mail …
Compania organizatoare a stagiului de practica:
Denumire SC BLUE INFINIT SRL
Sediul social Petrosani ,Strada Principala nr 1
Domeniul de activitate 55
Hoteluri si alte facilitati de cazare

Domeniul de desfăşurare a activităţii:


SERVICIU MARKETING

Tutorele desemnat din partea firmei


Numele şi prenumele FUIOREA ALIN
Funcţia ocupată DIRECTOR GENERAL
Telefon, e-mail 0747377377

2
II. TEMATICA, OBIECTIVELE ŞI COMPETENŢELE URMĂRITE ÎN
CADRUL STAGIULUI DE PRACTICĂ

Stagiul de practică va viza următoarele aspecte:

1. Cunoaşterea generală a domeniului şi companiei în care se desfăşoară practica:


 domeniul de activitate sub aspectul caracteristicilor, produselor şi serviciilor
generice, situaţie a pieţei, competiţie şi firme concurente;
 compania economică sub aspectul obiectului de activitate, activităţi desfăşurate,
capacitatea de producţie/desfacere, unităţi proprii, număr de angajaţi, volum de
activitate, poziţie în piaţa de profil, situaţie de afaceri;
 obiectivele de dezvoltare şi modernizare a companiei economice

2. Domenii şi probleme legate de activitatea companiei:


 relaţii manageriale şi sistem organizatoric (organizare structurală);
 derulare de operaţiuni şi organizarea interioară a instituţiei (organizare
procesuală);
 studiul sistemului actual de management-marketing
 principalele organe si posturi de conducere
 principalele interdependente dintre activităţi, compartimente şi posturi
 rolul funcţional al fiecărui compartiment şi post de conducere, obiectivele şi
activităţile sale;

3. Aspecte funcţionale ale activităţii companiei:

3.1. Aprecierea activităţii de marketing


 Fluxul tehnologic pentru dezvoltare portofolii de produse şi oferte;
 Campanii de marketing;
 Fluxul tehnologic pentru gestiune clienţi şi contracte;

3.2. Aprecierea activităţilor operaţionale şi comerciale


 Fluxul tehnologic pentru gestiune aprovizionare, stocuri şi vânzări/livrări;
 Fluxul tehnologic pentru producţia proprie (produsele si/sau serviciile obţinute);
 Alte aspecte ale activităţii companiei : resurse umane, cercetare etc;
 Asigurarea calităţii produselor şi/sau serviciilor la nivelul companiei;

3.3. Aprecierea activităţilor financiare şi legislative


 Înţelegerea reglementarilor şi uzanţelor pe baza cărora se desfăşoară activitatea;
 Fluxul financiar-contabil din cadrul companiei;

3
III. ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE PE PERIOADA STAGIULUI DE
PRACTICĂ
ATENŢIE:
Această parte a caietului de practică reflectă activitatea efectivă din stagiul de practică a
studentului.
ZIUA DATA DESCRIEREA ACTIVITĂŢII ŞI INSTRUMENTE ŞI
OBSERVAŢII PERSONALE DOCUMENTE DE LUCRU
1.
26.02.2021 Norme specifice de securitate a muncii Legea 319/2006 Securitatii in
S.C SC BLUE INFINIT SRL munca

2.
05.03.2021 Dispoziţii generale de apărare o.m.a.i 163/2007
impotriva incendiilor

împotriva
incendiilor

3.
12.03.2021
Descrierea societatii si domeniul de Prezentarea SC BLUE INFINIT
activitate, cod CAEN
SRL si statutul societatii

4.
19.03.2021 Analiza traficului pe site-ul firmei
pentru a stabili o strategie de https://www.gorjonline.ro
promovare online a hotelului GOOGLE ANALYTICS
4
5.
26.03.2021 Efectuarea unei analize S.W.A.T Analiza S.W.A.T
pentru alegerea platformelor Social
Media privind campania de
promovare

6.
02.04.2021 Analiza evidentei financiar-contabile Bilantul contabil, balanta, registrul
pentru identificarea sumelor jurnal, registru carte-mare, contul
disponibile pentru campaniile de de profit si pierdere, bugetul de
promovare venituri si cheltuieli

7.
09.04.2021 Participarea la sedinta echipei de Procesul verbal al sedintei
vanzari din cadrul departamentului
de Maketing

8. 16.04.2021 Organizarea Brain-storming pentru calculator


conceperea mesajelor de promovare
al produselor companiei

5
9.
23.04.2021 Analiza clientilor din portofoliul Contracte, calculator
firmei S.C PHASMATIS S.R.L

10.
30.04.2021 - -

11.
07.05.2021 Conceperea campaniei de Calculator, imprimanta
promovare pentru noii clienti ai
companiei

12.
6
14.02.2021 Realizare videoclip promovare Calculator, adobe after effects,
impreuna cu echipa de creatie adobe premiere pro
publicitatara a firmei

13.
21.05.2021 Crearea unui clip de prezentare a Calculator, adobe after effects,
hotelului adobe premiere pro

14.
28.05.2021 Postarea materialelor publicitare pe Calculator, internet ,
retelele de socializare alese de client

Monitorizarea impactului si feed-


04.06.2021 back-ului publicului tinta fata de Calculator , internet,
campania de publicitate GOOGLE ANALYTICS
Integrarea solutiilor din analize si
reclame pentur ca echipele de
marketing sa poata vedea intregul
traseu al clientilor si sa poata lucra la
imbunatatirea lui

7
EVALUAREA STAGIULUI DE PRACTICĂ
(COMPETENŢE EXERSATE)
COMPETENŢELE OBŢINUTE Nivelul
competenţelor
dobândite
A. Competenţe instrumental - aplicative: 1 2 3 4 5
1. Utilizarea corectă a metodelor de lucru alese; 5
2. Realizarea corectă a lucrărilor specifice corespunzătoare profilului 5
partenerului de practică;
3. Dezvoltarea abilităţilor de relaţionare(comunicare, lucru în echipă); 5
4. Dezvoltarea altor abilităţi necesare adaptării la mediul profesional: 5
- utilizarea calculatorului şi programelor specifice de lucru; 5
- utilizarea limbajului adecvat categoriei de persoane de care se ocupă; 5
- utilizarea corespunzătoare a documentelor folosite în firmă ( legi, 5
fişe, formulare, rapoarte, proiecte etc.);
- utilizarea corectă a unor metode, proceduri şi instrumente de lucru 5
specifice companiei);
- familiarizarea cu diferite circuite ale: informaţiilor, documentelor, 5
deciziilor, raportărilor ierarhice etc., din companie;
- familiarizarea cu circuitele funcţionale ale companiei; 5
- utilizarea protocoalelor specifice companiei (domeniului) - locale, 5
naţionale sau europene;
B. Competenţe atitudinale: 5
- dezvoltarea atitudinilor empatice faţă de clienţi, parteneri, colegi; 5
- cultivarea responsabilităţii individuale, colective şi sociale în 5
companie şi faţă de clienţi, parteneri, colegi;
- manifestarea responsabilităţii faţă de propria persoană, prin însuşirea 5
bunelor practici;
- capacitate de optimizare şi eficientizare a activităţii proprii în 5
perioada stagiului de practică;
- capacitate de iniţiativă şi creativitate, armonizare a climatului de 5
lucru,.
- autoevaluarea modului de participare la activităţi; 5
TOTAL

Data 04.06.2021
Tutore Lect. Univ. dr. Lorena Popescu Duduiala

Compania SC BLUE INFINIT SRL

Semnătura

8
Precizări suplimentare:
Proiectul de practică va cuprinde 15-25 pagini (documentele anexate completate de
student, vor reprezenta până la 50% din lucrare) şi va fi prezentat la susţinerea colocviului.
Practica se finalizează cu susţinerea COLOCVIULUI DE PRACTICĂ,  la care
studenţii vor prezenta:
a) ATESTAT/CERTIFICAT DE PRACTICĂ (ADEVERINŢĂ) eliberat de unitatea la
care au efectuat practică;
b) Caietul de practică - completat pe parcursul perioadei de practică;
c) Proiectul de practică, întocmit detaliat, în conformitate cu precizările prezentate la
punctele II şi IV. Acesta va fi inclus într-o mapă de plastic.

S-ar putea să vă placă și