Sunteți pe pagina 1din 4

AN SCOLAR : 2010-2011

DE INTERVENTIE PERSONALIZAT

1. NUMELE SI PRENUMELE :_
2. DATA NASTERII :________________________________________________________
3. DOMICILIUL :
4. SCOALA DE INTEGRARE:__
5. CLASA : a III-a A
6.ECHIPA DE INTERVENTIE :
 profesor itinerant :
 profesor
 logoped, psiholog :
7. INTERVENŢII ANTE: în anul școlar 2009- 2010 a beneficiat de activitate de sprijin

8. CONCLUZIILE EVALUARII COMPLEXE (anexa 3):


o din punct de vedere medical:__ se află în evidența centrului de sanatate mintala,
tratament medicamentos periodic pt ADHD, cu Stratera.
o din punct de vedere psihopedagogic: disgrafie motrică,dislexie, auz fonematic
Adeficitar, analiză și sinteză fonematică deficitară, stadiul operațiilor concrete,
memorie slabă,atenție deficitară,voință reactivă,imaginație săracă, potențial de
învățare scăzut, fatigabilitate crescută,
o din punct de vedere social : este parțial integrat în colectivul clasei ;
o din punctul de vedere al competenţelor şcolare (anexa 1)

9. INSTRUMENTE DE EVALUARE :
a) Probe si teste psihologice : Raven, Omuletul, Toulouse-Pieron, Contrarii cu obiecte si
imagini, Completarea lacunelor, Repetarea de numere, Contrarii fara obiecte si imagini,
Denumire de culori, Cunoasterea sensului verbelor, Proba de orientare in spatiu Piaget-
Head, Proba de lateralitate Harris, Proba frazelor absurde, Proba de completare a
imaginilor.
b) Aprecieri directe : citirea unui text cunoscut si al unuia nou, dictari de litere, silabe,
cuvinte, propozitii, formare de propozitii, povestire a unor intamplari de viata sau a unor
povesti scurte.
c) Analiza produselor activitatii  : caiete de clasa, de teme, desene, fise de lucru.
d) Analiza documentelor scolare.
e) Discutie cu invatatoarea si parintii.

10.PLANIFICAREA INTERVENTIEI :

a) la nivelul elevului : vezi anexa 1

b) la nivelul cadrelor didactice : consiliere pentru flexibilizarea curriculum-ului, a adaptarii


evaluarii si notarii in functie de progres (vezi anexa 2);
c) la nivelul clasei : acordare de sprijin de catre colegul de banca ;
d) la nivelul familiei : recomandari pentru supravegherea pregatirii lectiilor, a
frecventei la cabinetul logopedic, relationare mai buna cu
scoala prin participare la sedinte si efectuare de vizite la domiciliu.

1
AN SCOLAR : 2010-2011

Anexa 1
PLANIFICAREA INTERVENŢIEI  la nivelul elevului 
STRATEGIA INTERVENŢIEI DE SPRIJIN
EVALUAREA INIŢIALĂ A SEM. I SEM. al II-lea
DIFICULTĂŢILOR DE Concluzii/
ÎNVĂŢARE Observaţii
Obiective Activităţi de Evaluare Obiective Activităţi de învăţare Evaluare continuă
operaţionale învăţare şi continuă operaţionale şi dezvoltare
dezvoltare
I.COMPETENŢE DE LIMBĂ Să-și devzolte - diferențere la - datorita - se vor relua - se vor relua
ŞI COMUNICARE: capacitatea de nivel de sunet, frecvenței obiectivele activitățile dim sem.
scris/ citit silabă, cuvânt;- scazute nu s- Să-și devzolte I
analiza și sinteza au atins capacitatea de - diferențere la nivel
1.1. Citire unor litere fonematică la obiectivele scris/ citit de sunet, silabă,
cunoscute- nivelul silabelor , P.I.P-ului cuvânt;- analiza și
-ritm lent(pauze cuvintelor , din sem. I sinteza fonematică la
1.2. Copierea unui text scris propozițiilor; nivelul silabelor ,
de mână -formare orala de cuvintelor ,
- deficitară( omisiuni de litere, cuvinte/ propoziții propozițiilor;
inversiuni, copiere cu o literă/ -formare orală de
incompletă,omisiuni de cuvânt, cuvinte/ propoziții cu
cuvinte) - citirea pe litere o literă/ cuvânt,
- la cuvintele mai mari de 2-4 în ritm propriu - citirea pe litere
litere intervine omisiunea, - povestirea cu -povestirea cu
contopirea sau adaugarea ajutorul ajutorul imaginilor
anumitor litere sau grupuri de imaginilor - descrirea pe bază
litere imagianistică a
1.3. Transcrierea : text cu litere elementelor din
de tipar: Să-și dezvolte - hașurarea/ mediul apropiat;
- deficitară (omisiuni de litere, capacitatea de desenarea
inversiuni, copiere scriere corectă și elementelor Să-și dezvolte - hașurarea/
AN SCOLAR : 2010-2011

incompletă,omisiuni de cuvinte lizibilăa silabelor, grafice( după capacitatea de desenarea


sau de rânduri) cuvintelor, model), scriere corectă elementelor
1.4. Completarea unor propozițiilor și respectând și lizibilă a grafice( după model),
propoziții lacunare- numai textelor scurte așezara în pagină; silabelor, respectând așezara în
oral- deficitară - scriere corectă a cuvintelor, pagină;
1.5.Alcătuirea unor propoziții literelor, silabelor, propozițiilor și - scriere corectă a
cu cuvintele date- topica cuvintelor; textelor scurte literelor, silabelor,
propoziției- oral-- deficitară - identificarea cuvintelor;
1.6. Formularea unor literelor, alcătuire - identificarea
răspunsuri la - oral: de silabe, literelor, alcătuire de
- deficitară(agramaticală) completare silabe, completare
1.7.Dictarea: deficitară cuvinte lacunare; cuvinte lacunare;
(omisiuni, inversiuni de litere) - copiere și - copiere și
- de cele mai multe ori transcriere: litere, transcriere: litere,
nerealizarea sarcinii silabe, cuvinte, silabe, cuvinte,
1.8. Autodictarea: sporadică propoziții scurte; propoziții scurte;
- la nivel de 4 - 5 litere -dictare, se va - dictare, se va pune
cunoscute pune accent pe accent pe scrierea
scrierea caligrafică;
caligrafică; - reprezentarea
grafică(desen) a
informațiilor
II.COMPETENŢE Să înțeleagă și să - grupare a unor - s-au Să înțeleagă și - grupare a unor
NUMERAŢIE ŞI CALCUL: utilizeze sistemul obiecte/ elemente consolidate să utilizeze obiecte/ elemente
de poziționare de după un singur numerele sistemul de după un singur
formare a criteriu, până la20 poziționare de criteriu,
numerelor - reprezentare formare a - reprezentare prin
- dificultîți în înțelegerea formate din sute, prin desene a unor numerelor desene a unor
sistemului pozițional al zeci și unități modele și grupări formate din modele și grupări
numerelor date, sute, zeci și date,
- dificultăți în efectuarea de - să, scrie, să unități -scriere și citire a
adunări și scăderi simple cu citească, să -scriere și citire a cifrelor/ nr. naturale
AN SCOLAR : 2010-2011

trecere peste ordin compare nr. cifrelor/ nr. - să, scrie, să în concentrul 0-50
- dificultăți în înțelegrea naturale de la 0 la naturale în citească, să - numărare cu pas
claselor 50 concentrul 0-50 compare nr. dat, crescător,
- numărare cu pas naturale de la 0 descrescător,
dat, crescător, la 50 - formare sirului de
descrescător, numere
- formare sirului naturale( determinare
de numere a , compararea și
naturale( determin ordonarea)
area , compararea -să efectueze - ex. orale/ scrise de
și ordonarea) operații de adunare și scădere
adunare și - de utilizare corectă
-să efectueze - ex. orale/ scrise scădere a simbolurilor
operații de de adunare și matematice(+,-,=)
adunare și scădere scădere
- de utilizare
corectă a
simbolurilor
matematice(+,-,=)
III.ALTE ASPECTE:

S-ar putea să vă placă și