Sunteți pe pagina 1din 7

Dosarul nr.

2c-3266/20 (2-20138386-12-2c-04112020)

HOTĂRÎRE
În numele legii

Dispozitivul hotărîrii pronunțat public la 03 martie 2021 în mun.Chișinău

Hotărîrea integrală întocmită la data de 16 martie 2021

Judecătoria Chişinău (sediul Centru)


Instanţa compusă din:
Preşedintele şedinţei, judecătorul Maria Ţurcan
Grefier Chihai Aliona

Cu participarea reprezentantului reclamantului Î.S. ”Administrația de Stat a Drumurilor”


din Republica Moldova, Rotaru Nicolae, în lipsa reprezentantului pîrîtului SRL ”Șans”, înștiințat
legal,
în sediul instanței, în şedinţă publică, a examinat cauza civilă la cererea de chemare în
judecată a Î.S. ”Administrația de Stat a Drumurilor” din Republica Moldova către SRL ”Șans”
privind încasarea datoriei, cheltuielilor de judecată,

a c o n s t a t a t:

Argumentele participanților la proces:

1. La data de 04.11.2020 Î.S. ”Administrația de Stat a Drumurilor” din Republica Moldova s-a
adresat cu cererea de chemare în judecată către SRL ”Șans” privind încasarea datoriei,
cheltuielilor de judecată.
2. În motivarea cererii reclamantul a indicat că, în gestiunea economică a ÎS ”Administrația de
Stat a Drumutirlor”, Republica Moldova, se află baza de odihnă ”Avtomobilist”, amplasată în
*****, *****. Baza de odihnă menționată a fost transmisă în gestiunea Î.S. ”Administrația de
Stat a Drumurilor” din gestiunea Î.S. ”Agenția Moldovei Trafic Auto Internațional” în baza
Ordinului Ministerului Transporturilor și Gospodăriei Drumurilor al R.M. nr. 31 din
11.02.2008. Dreptul de proprietate asupra bazei de odihnă a fost înregistrat la 25.12.2008 în
baza deciziei Consiliului or. Sergheevka din 06.05.2006 precum și adeverinței de proprietate
asupra bunului imobil din 25.03.2009. La data de 15.05.2008 între Î.S. Administrația de Stat
a Drumurilor” în calitate de Locator și SRL ”Șans” în calitate de Locatar a fost încheiat
Contractul nr. 28 de chirie potrivit căruia Î.S. ”Administrația de Stat a Drumurilor” a
transmis în folosință temporară către SRL ”Șans” baza de odihnă pentru maturi și copii
”Avtomobilist”, situată în *****, *****, pe un termen de pînă la 31.12.2019, în schimbul
unei chirii anuale, stabilită inițial în sumă de 20 168,44 lei. Potrivit pct. 1.1. al contractului
enunțat, Actului de predare primire încheiat la 15.05.2008, în folosința Locatarului au fost
transmise mijloace fixe, care constituia parte componentă a obiectului locațiunii, după cum
urmează: Blocul pentru dormit, litera A, suprafața 796,3 m2 ; casa de piatră, litera Б, 58, 3 m2
; casa finlandeză, litera B, 119, 3 m2 ; sala pentru biliard și lectură litera Г, 140,3 m2;
spălătoria și baia, litera Д, 129,5 m2 ; ospătăria bazei, litera Ж, 406,6 m2 ; depozit pentru
produse, litera И, 106,3 m2 ; depozit, litera К, 77,3 m2 ; Garaj, litera Л, 92,0 m2;
Cinematograf-catedră de vară, litera М, 174,8 m2 ; terasa de vară, 52,7 m2 ; drumuri asfaltate,
inclusiv trotuare, 500 m. liniari; cuptor pentru prăjit 1 unitate; centrifuga 1 unitate; camera de
frigider 3 unități; plită electrică 1 unitate.
Prin acordul adițional nr. 3 încheiat la 18.12.2015, părțile de comun acord au modificat
clauzele contractuale, stabilind plata chiriei anuale pentru anii 2014 și 2015 în mărime de
27 118,61 lei. Conform acordului adițional nr. 4 încheiat la 30.11.2016, plata anuală a chiriei a
fost stabilită în mărime de 100 113,12 lei. Conform clauzelor contractuale (pct. 3.1.), SRL
”Șans” s-a obligat să efectueze la timp și în mărimea stabilită plata chiriei o dată în an, dar nu
mai tîrziu de data 20 octombrie a anului curent, prin transfer bancar. De asemenea, potrivit pct.
3.3. al contractului de chirie, Locatarul s-a obligat să achite impozitele prevăzute de legislația
Ucrainei (inclusiv plata de chirie pentru pămînt), toate cheltuielile pentru întreținerea proprietății,
folosirea energiei electrice, încălzire, apă, evacuarea deșeurilor, curățirea și amenajarea
teritoriului, paza și alte cheltuieli adiacente. Contrar prevederilor contractuale, conform datelor
contabile, a facturilor fiscale și a actului de verificare privind decontările reciproce, ca rezultat al
neîndeplinirii corespunzătoare a prevederilor contractuale, la data de 31.12.2019 s-a înregistrat o
datorie la plata locațiunii al Locatarului-SRL ”Șans” față de Locator- Î.S. Administrația de Stat a
Drumurilor”, în suma totală de 427 715,84 lei. Potrivit pct. 3.1. al contractului de chirie, Chiria
se achită de către locatar în hrivne ucrainești în sumă echivalentă plății de chirie în lei
moldovenești la cursul Băncii Naționale a Moldovei la data semnării contractului de chirie (15
mai 2008: 1 hrivnă ucrainească-2,1584 lei).
Indică reclamantul că prin cererile prealabile din 02.09.2020 și 15.09.2020 s-a solicitat
pîrîtului achitarea plății pentru locațiune. Prin răspunsul pîrîtului cu nr. 20 din 10.09.2020, SRL
”Șans” a refuzat achitarea datoriei, nefiind de acord cu cuantumul locațiunii din motiv că
începînd cu anul 2016 cuantumul locațiunii nu a fost specificat în acorduri adiționale încheiate
separat și acordul adițional nr. 4 din 30.11.2016 a fost încheiat prin inducerea pîrîtului în eroare.
La fel, pîrîtul a invocat starea nesatisfăcătoare a încăperilor închiriate motiv din care a fost
nevoită să execute lucrări de reparație capitale, achitînd și plata impozitelor pentru bunurile
imobile închiriate, ceea ce în viziunea sa, îi justifică refuzul de a achita plata locațiunii.
Consideră reclamantul că inacțiunea pîrîtului în vederea achitării plății pentru locațiune, ca fiind
nemotivată și de rea credință. La fel, consideră reclamantul că, motivele pîrîtului sunt drept
declarative, fiind invocate doar cu scopul de a se eschiva de la onorarea obligațiunilor
contractuale. Astfel, cuantumul chiriei precum și modalitățile de plată ale acesteia au fost
stabilite în punctele 3.1-3.3 ale contractului , SRL ”Șans” asumîndu-și obligația de plată a
acesteia în conformitate cu Legea bugetului Republicii Moldova o dată în an, dar nu mai tîrziu de
20 octombrie a anului curent, prin transfer bancar. Referitor la plata impozitelor prevăzute de
legislația Ucrainei (inclusiv plata de chirie pentru pămînt), a cheltuielilor pentru întreținerea
proprietății, folosirea energiei electrice, încălzire, apă, evacuarea deșeurilor, curățirea și
amenajarea teritoriului, paza și alte cheltuieli adiacente, acestea conform p. 3.3 al contractului
constituie obligație exclusivă a locatarului SRL ”Șans”. La fel, conform prevederilor punctelor
8.3 și 8.4 ale contractului Locatarul, SRL ”Șans” și-a asumat obligația de a întreține bunul
imobil, încăperile, utilajul, anexele și terenul adiacent la nivelul cuvenit, a asigurat paza și
securitatea bunurilor materiale, a preveni deteriorarea lor, a întreprinde măsuri de securitate anti
incendiară și sanitară. În privința reparației capitale sau reconstrucției bazei de odihnă, conform
prevederilor punctului 8.4 al contractului acestea urmau a fi efectuate cu acordul scris al
Locatarului, la fel din contul al Locatarului.
3. Solicită reclamantul Î.S. ”Administrația de Stat a Drumurilor” din Republica Moldova:
încasarea din contul SRL ”Șans” *****, cod fiscal *****, în beneficiul ÎS ”Administrația de
Stat a Drumurilor”, Republica Moldova, cod fiscal *****, a datoriei debitoriale în sumă
totală de 427 715,84 lei ce constituie echivalentul sumei datoriei în hrivne.
4. În ședința de judecată reprezentantul reclamantului, Rotaru Nicolae a susținut integral
cererea de chemare în judecată cu motivele de fapt și de drept și a solicitat admiterea
acesteia.
5. Reprezentantul pîrîtului SRL „Șans” în ședința de judecată nu s-a prezentat, a fost citat legal
cu aviz de recepție, motivele absenței acestuia nu sunt cunoscute instanței. La data de
18.01.2021 a depus prin poștă referința, potrivit căreia SRL ”Șans” a închiriat baza de odihnă
”Avtomobilist”, amplasată pe adresa: reg. Odesa, r-nul. Belgord-Dnestrovschii, or.
Sergheevca, str. Lazo, 1a, de la ÎS ”Administrația de Stat a Drumurilor” din Republica
Moldova, conform contractului de chirie a bazei de odihnă ”Avtomobilist” nr. 28 din 15 mai
2008 pînă la 31 decembrie 2020. Din anul 2015 între administrația SRL ”Șans” și ÎS
”Administrația de Stat a Drumurilor” din Republica Moldova au apărut dezacord în partea
plății chiriei, deoarece s-au schimbat condițiile în legătură cu introducerea impozitului pe
imobil, care este diferit de impozitul pentru terenul de pămînt. Achitarea acestui impozit nu
era prevăzută de contractul de chirie. SRL ”Șans” a achitat începînd cu anul 2015 pînă în
2019 inclusiv, impozitul pentru bunul imobil, care diferă de impozitul pentru terenul de
pîmînt, pentru ÎS ”Administrația de Stat a Drumurilor” din Republica Moldova și a suportat
cheltuieli suplimentare, care trebuia a deduse, prin scăderea lor din plata chiriei. Datoriile ÎS
”Administrația de Stat a Drumurilor” din Republica Moldova față de SRL ”Șans” privind
impozitul pentru bunul imobil, cel diferit de impozitul pentru terenul de pămînt pentru
perioada indicată constituie 267 667, 46 hrivne. Asupra scrisorilor SRL ”Șans” nr. 1 din 14
ianuarie 2016; nr. 86 din 30 noiembrie 2016; nr. 87 din 30 noiembrie 2016; nr. 1 din 09
februarie 2017; nr. 2 din 21 februarie 2017; nr. 54 din 19 decembrie 2017; nr. 49 din 22
octombrie 2018; nr. 50 din 22 octombrie 2018; nr. 53 din 26 decembrie 2018; nr. 3 din 18
februarie 2018; nr. 45 din 13 decembrie 2019 ; nr. 7 din 21 aprilie 2020; nr. 16 din 17 iulie
2020, nu au fost oferite răspunsuri, ce a făcut imposibil reglementarea relațiilor contractuale
cu întocmirea actului de verificare și a acordurilor adiționale pentru fiecare an. De
asemenea, SRL Șans” nu recunoaște acordul adițional nr. 4 din 30 noiembrie 2016 în mărime
plății pentru chirie 100 113,13 lei, deoarece directorul reclamantului V.A. Teleman a dus în
eroare administrația SRL ”Șans” și prin dol a obținut semnarea acordului menționat, ce se
confirmă prin scrisoarea a SRL „Șans” nr. 86 din 30 noiembrie 2016 expediată către
reclamant în aceiași zi după semnarea acordului. Din anul 2016 pînă în august 2020 toate
încercările administrației SRL „Șans” de a rezolva soluționa divergențele contractuale au
fost ignorate de reclamant. Din decembrie 2019 pînă în iulie 2020 între întreprinderi au avut
loc negocieri fără nici un rezultat privind încheierea unui nou contract de închiriere a bazei
de odihnă ”Avtomobilist”. Inacțiunile și incertitudinea din partea ÎS ”Administrația de Stat a
Drumurilor” din Republica Moldova a făcut activitatea economică a SRL ”Șans” imposibilă,
în rezultat întreprinderea a ajuns la situația materială și financiară dificilă, la un pas de
faliment. Solicită pîrîtul, la examinarea cauzei de a reține cheltuielile acestuia pentru
întreținerea bazei de odihnă ”Avtomobilist” din 01.01.2020 pînă la 01.01.2021 în sumă de
295 325,38 hrivne: -cheltuielile pentru luate în considerație de prevederile contractului
conform scrisorii nr. 24 din 08 octombrie 2020 pentru suma totală 165 395,74 hrivne; datoria
ÎS ”Administrația de Stat a Drumurilor” din Republica Moldova față de SRL ”Șans” pentru
achitarea impozitului pentru bunuri imobile ce diferă de la cel pentru terenul de pămînt
pentru perioada din anul 2015 pînă la anul 2019 inclusiv în sumă 267 667,46 hrivne.

Aprecierea instanței:

6. Audiind reprezentantul reclamantului, luînd în considerație argumentele expuse în referință


de pîrît, studiind materialele dosarului, apreciind pretenţiile formulate în acţiune în raport cu
probele prezentate, administrîndu-le pertinenţa şi temeinicia prin prisma legislaţiei ce
guvernează raportul juridic litigios, instanţa de judecată consideră întemeiată cererea de
chemare în judecată înaintată de Î.S. ”Administrația de Stat a Drumurilor” din Republica
Moldova către SRL ”Șans” privind încasarea datoriei, cheltuielilor de judecată urmează a fi
admisă integral, reieșind din următoarele considerente:
7. Potrivit art. 33 al Tratatului nr. 85 din 13.12.1993 dintre Republica Moldova și ***** privitor
la asistență juridică și relații juridice în materie civilă și penală ratificat prin Legea de
ratificare nr. 261-XII din 04.11.1994, (1) Obligaţiunile, ce decurg din raporturile
contractuale, se determină de legislaţia acelei Părţi Contractante, pe teritoriul căreia a fost
încheiată tranzacţia, dacă participanţii raporturilor contractuale nu convin asupra
legislaţiei, care urmează să reglementeze asemenea raporturi. (2) În cauzele indicate la
punctul 1) este competentă instanţa judecătorească a acelei Părţi Contractante, pe
teritoriul căreia are domiciliu sau sediu reclamantul. Competentă, de asemenea, este
instanţa judecătorească a acelei Părţi Contractante, pe teritoriul căreia are domiciliu sau
sediu reclamatul, dacă obiectul în litigiu sau bunurile reclamatului se află pe acest teritoriu.
8. Instanța reține că, reclamantul are sediul în Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Bucuriei
12A. Totodată, instanța reține că, bunul imobil (baza de odihnă ”Avtomobilist) este amplasat
în ***** , *****, însă obiectul litigiului dat constituie încasarea datoriei pentru chiria acestui
bun. Prin urmare, instanța consideră că, competentă pentru examinarea acestui litigiu este
instanța judecătorească pe teritoriul căreia are sediul reclamantul, așa cum prevede art.33
alin.(2) al Tratatului, pentru că raportul juridic litigios este unul contractual, iar reclamantul
are sediul pe teritoriul Republicii Moldova.
9. Totodată, reieșind din prevederile art. 33 alin. (1) al Tratatului nr. 85 din 13.12.1993, rezultă
că Legislația aplicabilă litigiului civil este legislația Republicii Moldova. Or, locul încheierii
contractului de chirie a bazei de odihnă nr. 28 din 15 mai 2008 este Republica Moldova,
mun. Chișinău, fără ca părțile să convină anticipat asupra legislației aplicabile în
exclusivitate.
10. În conformitate cu art. 776 Cod civil (art. 514 Cod civil în redacția pînă la 01.03.2019),
obligaţiile se nasc din contract, fapt ilicit (delict) şi din orice alt act sau fapt susceptibil de a
le produce în condiţiile legii.
11. Potrivit art. 858 alin. (2) Cod civil (art. 572 alin. (2) Cod civil în redacția pînă la
01.03.2019), obligaţia trebuie executată în modul corespunzător, cu bună-credinţă, la locul
şi în momentul stabilit.
12. Conform art. 1251 Cod civil (art. 875 Cod civil în redacția pînă la 01.03.2019), prin
contractul de locaţiune, o parte (locator) se obligă să dea celeilalte părţi (locatar) un bun
determinat individual în folosinţă temporară sau în folosinţă şi posesiune temporară, iar
aceasta se obligă să plătească chirie.
13. În ședința de judecată s-a constatat că, în gestiunea economică a ÎS ”Administrația de Stat a
Drumutirlor”, Republica Moldova, se află baza de odihnă ”Avtomobilist”, amplasată în
*****, *****. Baza de odihnă menționată a fost transmisă în gestiunea Î.S. ”Administrația de
Stat a Drumurilor” din gestiunea Î.S. ”Agenția Moldovei Trafic Auto Internațional” în baza
Ordinului Ministerului Transporturilor și Gospodăriei Drumurilor al R.M. nr. 31 din
11.02.2008.
14. La data de 15.05.2008 între Î.S. Administrația de Stat a Drumurilor” în calitate de Locator și
SRL ”Șans” în calitate de Locatar a fost încheiat Contractul nr. 28 de chirie potrivit căruia
Î.S. ”Administrația de Stat a Drumurilor” a transmis în folosință temporară către SRL ”Șans”
baza de odihnă pentru maturi și copii ”Avtomobilist”, situată în *****, *****, pe un termen
de pînă la 31.12.2019, în schimbul unei chirii anuale, stabilită inițial în sumă de 20 168,44
lei. Potrivit pct. 1.1. al contractului enunțat, Actului de predare primire încheiat la
15.05.2008, în folosința Locatarului au fost transmise mijloace fixe, care constituia parte
componentă a obiectului locațiunii, după cum urmează: Blocul pentru dormit, litera A,
suprafața 796,3 m2 ; Casa de piatră, litera Б, 58, 3 m2 ; casa finlandeză, litera B 119, 3 m2 ;
Sala pentru biliard și lectură litera Г, 140,3 m2; Spălătoria și baia, litera Д, 129,5 m2 ;
ospătăria bazei, litera Ж, 406,6 m2 ; depozit pentru produse, litera И, 106,3 m2 ; depozit, litera
К, 77,3 m2 ; Garaj, litera Л, 92,0 m2; Cinematograf-catedră de vară, litera М, 174,8 m2 ;
terasa de vară, 52,7 m2 ; drumuri asfaltate, inclusiv trotuare, 500 m. liniari, cuptor pentru
prăjit 1 unitate; centrifuga 1 unitate; camera de frigider 3 unități; plită electrică 1 unitate.
(f.d.17-20, 21)
15. Prin acordul adițional nr. 3 încheiat la 18.12.2015, părțile de comun acord au modificat
clauzele contractuale, stabilind plata chiriei anuale pentru anii 2014 și 2015 în mărime de
27 118,61 lei. (f.d.31, 59)
16. Conform acordului adițional nr. 4 încheiat la 30.11.2016, plata anuală a chiriei a fost stabilită
în mărime de 100 113,12 lei. (f.d.32)
17. Potrivit pct. 8.2 din Contractul nr. 28 de chirie a bazei de odihnă ”Avtomobilist” din
15.05.2008, SRL ”Șans” s-a obligat, ”la timp și în mărime stabilită să achite plata pentru
chirie”.
18. Potrivit pct. 3.1. al contractului de chirie, Chiria se achită de către locatar în hrivne ucrainești
în sumă echivalentă plății de chirie în lei moldovenești la cursul Băncii Naționale a Moldovei
la data semnării contractului de chirie (15 mai 2008: 1 hrivnă ucrainească-2,1584 lei).
19. În ședința de judecată s-a constatat că, contrar prevederilor contractuale, conform datelor
contabile, a facturilor fiscale și a actului de verificare privind decontările reciproce, ca
rezultat al neîndeplinirii corespunzătoare a prevederilor contractuale, la data de 31.12.2019 s-
a înregistrat o datorie la plata locațiunii al Locatarului-SRL ”Șans” față de Locator- Î.S.
Administrația de Stat a Drumurilor”, în suma totală de 427 715,84 lei. (f.d.49-54)
20. Prin cererile prealabile din 02.09.2020 și 15.09.2020 reclamantul a solicitat pîrîtului achitarea
plății pentru locațiune. (f.d.40-42, 46-48, 61-62). Prin răspunsul pîrîtului cu nr. 20 din
10.09.2020, SRL ”Șans” a refuzat achitarea datoriei, nefiind de acord cu cuantumul locațiunii
din motiv că începînd cu anul 2016 cuantumul locațiunii nu a fost specificat în acorduri
adiționale încheiate separat și acordul adițional nr. 4 din 30.11.2016 a fost încheiat prin
inducerea pîrîtului în eroare. (f.d.43-44)
21. Astfel, reieșind din cele menționate mai sus, instanța de judecată ajunge la concluzia că,
pretenția reclamantului privind încasarea sumei de 427 715,84 lei cu titlu de datorie este
întemeiată și urmează a fi admisă integral.
22. Instanța de judecată respinge ca nefondat argumentul pîrîtului indicat în referință precum că,
SRL ”Șans” nu recunoaște acordul adițional nr. 4 din 30.11.2016 din motivul că directorul
reclamantului V.A. Teleman a indus în eroare administrația SRL ”Șans” și prin dol a obținut
semnarea acordului menționat, deoarece pîrîtul nu a solicitat nulitatea acestui acord nici prin
înaintarea cererii reconvenționale, nici pe calea excepției. Totodată, instanța reține că, pîrîtul
nici nu a indicat motivele pentru anularea acordului menționat, nu a motivat, în ce constă
inducerea sa în eroare. Iar reprezentantul reclamantului în ședința de judecată a explicat, că
reclamantul nu înțelege, în ce constă presupusa inducere în eroare.
23. Cu referire la argumentul pîrîtului, precum că ar fi plătit impozitul pe imobil (baza de
odihnă), și astfel a avut cheltuieli suplimentare, instanța reține că, potrivit pct. 3.3. din
Contractul nr. 28 de chirie a bazei de odihnă ”Avtomobilist”, ”Locatarul este obligat să
achite impozitele prevăzute de Legislația Ucrainei (inclusiv plata de chirie pentru pămînt),
toate cheltuielile pentru întreținerea proprietății, folosirea energiei electrice, încălzire, apă,
evacuarea deșeurilor, curățirea și amenajarea teritoriului, paza și alte cheltuieli adiacente”.
Prin urmare instanța de judecată nu poate reține ca întemeiat acest argument, deoarece
conform pct. 3.3. al contractului, obligația de plată a impozitelor stabilite de statul ucrainean
constituie obligație a locatarului SRL ”Șans”.
24. De asemenea nu poate fi reținut nici argumentul pîrîtului invocat în referință precum că, a
făcut reparație capitală, astfel a suportat cheltuieli suplimentare și acestea ar urma să fie
deduse din datorie. Instanța de judecată reține că, potrivit pct. 8.4 din Contractul nr. 28, ”în
timp util de efectuat reparația capitală, curentă și alte tipuri de reparații a bunurilor
arendate. Reparația capitală sau reconstrucția bunurilor închiriate să se efectueze numai cu
acordul scris al Locatorului din contul propriu”. Mai reține instanța că la materialele
cauzei nu a fost anexată nici o probă ce ar confirma că, reclamantul (Locatorul) a dat acordul
pentru efectuarea de către pîrît a reparației capitale. Iar conform art. 909 alin.(2) Cod civil
(în redacția anterioară), Locatarul are dreptul să separe îmbunătățirile efectuate fără
permisiunea locatorului dacă pot fi separate fără a se deteriora bunul și dacă locatorul
refuză să compenseze valoarea lor. În cazul în care îmbunătățirile efectuate fără
permisiunea locatorului nu pot fi separate fără a se deteriora bunul, ele devin proprietate a
locatorului. Instanța de judecată consideră, că dacă pîrîtul SRL ”Șans” nu a înaintat o
acțiune reconvențională în condițiile codului de procedură civilă în vederea soluționării
chestiunii legat de compensarea costului reparațiilor capitale, se poate adresa ulterior într-
un alt proces, pentru apărarea drepturilor sale subiective, iar în cadrul acestui proces nu
poate fi soluționată această chestiune, în lipsa unei acțiuni reconvenționale. De asemenea, în
lipsa unei acțiuni reconvenționale care să fi fost înaintată conform regulilor generale de
procedură, inclusiv cu achitarea taxei de stat, nu constituie obiect de examinare nici
solicitarea pîrîtului, de a fi luate în considerație, la examinarea cauzei, sumele cheltuielilor
invocate de către pîrît în scrisoarea nr.24 din 08.10.2020 (f.d. 102).
25. Din materialele cauzei mai rezultă că, pîrîtul a adresat reclamantului scrisori începînd cu
anul 2016 pînă anul 2020 pentru a modifica (încheia acordul adițional privind modificarea
plății chiriei) sau de a încheia un nou contract de chirie (f.d.78-79, 81-84, 86-89, 91-96, 99-
100), însă contractul nu a fost modificat, iar alt contract de chirie nu a fost încheiat. Astfel,
cuantumul chiriei, precum și modalitatea de plată ale acesteia, fiind stabilite în punctele 3.1.-
3.3. ale contractului și în acordurile adiționale nr. 3 din 18.12.2015 și nr. 4 din 30.11.2016,
urmează a fi achitate întocmai conform acordurilor semnate de părți.
26. În conformitate cu art. 94 alin. (1) CPC, instanţa judecătorească obligă partea care a pierdut
procesul să plătească, la cerere, părţii care a avut cîştig de cauză cheltuielile de judecată.
27. Instanţa de judecată a constatat că reclamantul a achitat la depunerea acţiunii taxa de stat în
mărime de 12832,00 lei, ce se confirmă prin ordinul de plată anexat la materialele cauzei
(f.d. 2).
28. Totodată, reieșind din prevederile Legii nr. 1216 taxei de stat din 03.12.1992 și din valoarea
acțiunii, urmează a fi încasată de la pîrît în beneficiul reclamantului taxa de stat în mărime de
12 831,47 lei. Calculul taxei de stat este: 427 715,84 x 3% =12 831,47 lei.
29. Conform art. art.238-241 CPC RM, instanţa de judecată,-

A H O T Ă R Î T:
Se admite integral cererea de chemare în judecată.
Se încasează de la SRL ”Șans”, cod unic de identificare a entității juridice:***** în
beneficiul Î.S. ”Administrația de Stat a Drumurilor” din Republica Moldova, IDNO *****
suma de 427 715,84 lei cu titlu de datorie, suma de 12 831,47 lei cu titlu de taxă de stat, iar în
total suma de 440 547,31 (patru sute patruzeci mii cinci sute patruzeci și șapte,31) lei.
Hotărîrea poate fi atacată cu apel la Curtea de Apel Chişinău în termen de 30 zile de la
data pronunţării dispozitivului hotărîrii, prin intermediul Judecătoriei Chişinău (sediul Centru).

Preşedintele şedinţei Maria Ţurcan


Judecătorul