Sunteți pe pagina 1din 1

CERERE VIZA ATESTAT PRODUCATOR

Subsemnatul/a
______________________________________________domiciliat/a în localitatea
____________________________, str. __________________________, nr.
_______, bl. _______, sc. _______, ap. _______, județul
____________________________, identificat cu CI seria _______, nr.
__________, eliberat la data de ___________________ , de
CNP________________________, formulez prezenta CERERE PENTRU VIZAREA

ATESTATULUI DE PRODUCĂTOR SERIA__________, NR__________

Declar pe proprie răspundere, sub sancțiunile prevăzute de dispozițiile legale în


materie, că produsele/producțiile estimate și cantitățile destinate comercializării
pentru care am solicitat eliberarea atestatelor/carnetelor de comercializate sunt
obținute în gospodăria proprie și sunt înregistrate în Registrul Agricol.

Data Semnatura

S-ar putea să vă placă și