Sunteți pe pagina 1din 5

PROCEDURA COD:

Universitatea din 4 5 6 7 8 9
Oradea pentru iniţierea, aprobarea, monitorizarea şi SEAQ Aprobat în şedinţa de Senat
evaluarea periodică a programelor de studii PE – U. 01 din data: --03.03.2014

FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ superior UNIVERSITATEA DIN ORADEA
1.2 Facultatea DE ȘTIINȚE SOCIO-UMANE
1.3 Departamentul DE ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI
1.4 Domeniul de studii ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI
1.5 Ciclul de studii CICLUL I LICENȚĂ
PEDAGOGIA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PRIMAR ȘI
1.6 Programul de studii/Calificarea PREȘCOLAR/ Profesor în învățământul primar și preșcolar,
Beiuș

2. Date despre disciplină


DIDACTICA LIMBII ŞI LITERATURII ROMÂNE –
2.1 Denumirea disciplinei
ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR
2.2 Titularul activităţilor de curs Lector univ. dr. Nicoleta Ramona CIOBANU
2.3 Titularul activităţilor de seminar Lector univ. dr. Nicoleta Ramona CIOBANU
2.4 Anul de 2.6 Tipul de 2.7 Regimul
II 2.5 Semestrul 3 E I
studiu evaluare disciplinei
(I) Impusă; (O) Opţională; (F) Facultativă

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)


3.1 Număr de ore pe săptămână 3 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar 1
3.4 Total ore din planul de învăţământ 42 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar 14
Distribuţia fondului de timp ore
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 11
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 12
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 20
Tutoriat 10
Examinări 2
Alte activităţi: vizionare de lecții model 3
3.7 Total ore studiu individual 58
3.9 Total ore pe semestru 100
3.10 Numărul de credite 4

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)


4.1 de curriculum Cunoștințe din disciplinele: Limba română 1 și 2
Competențe privind realizarea proiectelor didactice
4.2 de competenţe
Abilități de muncă în echipă și/sau grup cooperant

5. Condiţii (acolo unde este cazul)


5.1. de desfăşurare a cursului Nu e cazul.
5.2. de desfăşurare a seminarului Nu e cazul.

6. Competenţele specifice acumulate

1
PROCEDURA COD:
Universitatea din 4 5 6 7 8 9
Oradea pentru iniţierea, aprobarea, monitorizarea şi SEAQ Aprobat în şedinţa de Senat
evaluarea periodică a programelor de studii PE – U. 01 din data: --03.03.2014
transversaleCompetenţe profesionaleCompetenţe

 C1: Proiectarea unor programe de instruire sau educaţionale adaptate pentru diverse niveluri de
vârstă/ pregătire şi diverse grupuri ţintă
 C2: Realizarea activităților specifice procesului instructiv-educativ din învățământul primar şi
preșcolar
 C3: Evaluarea: proceselor de învăţare, a rezultatelor şi a progresului înregistrat de preşcolari/ şcolarii
mici

 CT2: Cooperarea eficientă în echipe de lucru profesionale, interdisciplinare, specifice desfăşurării


proiectelor şi programelor din domeniul ştiinţelor educaţiei

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)


 aprofundarea cunoștințelor de bază din specialitate şi aplicarea
acestora în contexte variate, prin cultivarea creativității individuale şi
7.1 Obiectivul general al disciplinei de grup în procesul didactic și prin aplicarea noilor direcții de
dezvoltare a învățământului primar și preșcolar corelate cu evoluția
acestui segment pe plan mondial
 actualizarea şi aprofundarea cunoștințelor de specialitate, de
metodica specialității şi a ethosului pedagogic în acord cu exigenţele
reformei învățământului;
 dezvoltarea competentelor referitoare la aplicarea noului plan de
învățământ,a strategiilor didactice active şi a evaluării performanţelor
7.2 Obiectivele specifice
școlare individuale şi de grup, la reglarea-autoreglarea activității
instructiv-educative;
 dezvoltarea unor competente corespunzătoare privind abordarea
curriculumului școlar şi analiza logico-funcțională a conținuturilor
învățării.

8. Conţinuturi
Nr. Ore /
8.1 Curs Metode de predare
Observaţii
prelegerea interactivă,
Formarea de competenţe şi capacităţi intelectuale. Studiul limbii şi
literaturii române în învăţământul primar.
explicația, conversaţia 2
euristică
Structura programei şcolare de limba şi literatura română. Conţinuturi
prelegerea interactivă,
privind formarea capacităţii de lectură/ citire. Conţinuturi ale formării
capacităţii de comunicare. Elemente de construcţie a comunicării
explicația, conversaţia 2
euristică, sinteza
(conţinuturi)
Didactica limbii şi literaturii române. Strategii didactice în studiul limbii dezbaterea academică,
şi literaturii române în învăţământul primar. Lecţia – microsistem de prelegerea interactivă, 2
instruire. Specificul evenimentelor lecţiilor de limba şi literatura română observaţia
Formarea capacităţii de citire / lectură în clasa I. Perioade ale parcurgerii dezbaterea academică, 2
2
PROCEDURA COD:
Universitatea din 4 5 6 7 8 9
Oradea pentru iniţierea, aprobarea, monitorizarea şi SEAQ Aprobat în şedinţa de Senat
evaluarea periodică a programelor de studii PE – U. 01 din data: --03.03.2014

abecedarului prelegerea interactiv


expunerea, citeşte –
Particularităţi ale formării capacităţii de lectură/ citire în perioada
abecedară. Metoda fonetică, analitico-sintetică
împărtăşeşte în pereche, 2
sinteza
Etapele predării-învăţării unui sunet nou şi a literei corespunzătoare. prelegerea interactivă,
Consolidarea celor învățate la citire în perioada abecedară explicația
2
conversaţia euristică,
Procesul scrierii în clasa I. Calităţile citirii prelegerea interactivă, 2
explicația
expunerea, citeşte –
Lectura explicativă. Lectura în gând – activitate independentă împărtăşeşte în pereche, 2
sinteza
General şi particular în receptarea mesajului scris. Diversitatea textelor şi dezbaterea, prelegerea
caracterul polivalent al lecturii explicative. Analiza diferitelor tipuri de interactivă, 2
texte (1). brainstorming, expunerea
Analiza diferitelor tipuri de texte (2). Consolidarea şi sistematizarea în conversaţia euristică,
procesul formării capacităţii de receptare a mesajului scris. Formarea demonstraţia, prelegerea 2
capacităţii de comunicare orală şi scrisă interactivă
prelegerea interactivă,
Compunerea – formă a comunicării. Clasificarea compunerilor.
brainstorming, expunerea
2
conversaţia euristică,
Compunerile libere. Corectarea, discutarea şi evaluarea compunerilor. demonstraţia, prelegerea 2
interactivă
Semnificaţia comunicării ca disciplină şcolară. Sistemul studierii demonstraţia, prelegerea
2
cunoştinţelor de limbă interactivă
demonstraţia, prelegerea
Activităţi de comunicare la clasa pregătitoare și clasa I. interactivă, citeşte – 2
împărtăşeşte în pereche
Bibliografie
Mancaş, A., Stoicescu, D., Sarivan, L. (2013). Provocarea lecturii: ghid metodologic pentru
dezvoltarea competenţei de receptare a mesajului scris. Bucureşti: Editura Didactică şi
Pedagogică. http://www.ise.ro/wp-content/uploads/2014/02/provoc-lectura2.pdf
Programe școlare pentru învățământul primar. (2014). www.edu.ro
Sabău, I., Laurian-Fitzgerald, S. (2018). Didactica limbii şi literaturii române. Suport de studiu
individual. Oradea: format electronic
Savin, P. (2017). Ghid metodologic pentru învăţământul primar. Limba şi literatura română.
Bucureşti: Institutul European
Șerdean, I. (2006). Didactica limbii şi literaturii române. București: Editura Corint
Nr. Ore /
8.2 Seminar Metode de predare
Observaţii
Prezentarea temelor de seminar, a bibliografiei şi a cerinţelor
de intrare în examen. Nivele ale finalităţilor educaţionale – Metoda ştiu – descopăr – aplic.
aplicaţii la Limba şi literatura română. Competenţe generale. Explicaţia. Demonstraţia.
2
Competenţe specifice.
Studiul programei şcolare pentru clasa pregătitoare, clasa I şi Munca în grupuri cooperante.
2
clasa a II-a. Exemplificări de lecţii. Metoda mozaicului
Etapele predării – învăţării unui sunet nou şi a literei
Demonstrația. Explicația. Gândeşte
corespunzătoare (metoda fonetică, analitico-sintetică).
Procesul citirii şi scrierii în clasa pregătitoare şi I. Etapele
– munceşte în pereche. Predarea 2
reciprocă.
predării unei litere de mână. Exemplificări.
Studiul programei şcolare pentru clasa a III-a şi a IV-a. Analiza proiectelor didactice.
2
Exemplificări de lecţii. Exerciţii de proiectare didactică.
3
PROCEDURA COD:
Universitatea din 4 5 6 7 8 9
Oradea pentru iniţierea, aprobarea, monitorizarea şi SEAQ Aprobat în şedinţa de Senat
evaluarea periodică a programelor de studii PE – U. 01 din data: --03.03.2014

Demonstraţia
Analiza proiectelor didactice.
Metode de lectură activă pe text. Exemplificări texte narative
şi informative.
Exerciţii de proiectare didactică. 2
Procedeul recăutării
Metoda ştiu – descopăr – aplic.
Metode de lectură activă pe text. Exemplificări texte lirice.
Predarea reciprocă.
2
Proiecte de lecţie (tipuri de lecţie). Crearea instrumentelor de
Aplicaţii practice. Munca în
evaluare formativă şi sumativă specifice predării limbii şi
grupuri cooperante. Jocul de rol
2
literaturii române la clasele pregătitoare - IV. Exemplificări.
Bibliografie
Crăciun, C. (2007 si ediția VI 2018). Metodica predării limbii si literaturii romane in învățământul
primar. Deva: Editura Emia
Laurian-Fitzgerald, S., Ardelean, L.A. (2018). Teoria inteligenţelor multiple în evaluarea elevilor din
ciclul primar. În volumul Mai învaţă! Modernitate, acceptare, inovaţie în învăţământul
românesc. Coord. Dan Pătroc, Andra Perţe, Karla Barth, Maria- Cristina Florescu. Cluj-
Napoca: Editura Presa Universitară Clujeană
Laurian-Fitzgerald, S. (2016). A Constructionist Approach for Romanian Literature, (paper present at
2015, LUMEN - Multidimensional Education and Professional Development. Ethical Values.
LUMEN MEPDEV. 8pp.) Published in New Approaches in Social and Humanistic Sciences
Proceeding edited by Antonio Sandu, Ana Frunza, Gabriel Gorghiu & Emilian Ciongaru,
Medimond Publishing Company, Italia, http://www.edlearning.it/proceedings/
moreinfo/20150911_index.pdf
Molan, V. (2014). Didactica disciplinelor - Comunicare în limba română şi limba şi literatura
română din învăţământul primar. București: Editura Miniped
Norel, M. (2010). Didactica limbii şi literaturii române pentru învățământul primar. Bucureşti:
Editura Art
Pamfil, A. (2009). Limba şi literatura română în şcoala primară. Perspective complementare. Piteşti:
Ed. Paralela 45
Popa, C. (coord.). (2016). Joc – învăţare - cooperare la clasa pregătitoare. Bucureşti: Editura
Didactică şi Pedagogică
Popescu, E., Logel, D., Stroescu-Logel, E. (2007). Sinteze de metodica a predării Limbii şi literaturii
romane în învățământul primar. Bucureşti: Editura Carminis

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,


asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

 Conținuturile disciplinei au fost selectate și coroborate cu obiectivele și așteptările comunității


epistemice, asociațiilor profesionale și angajatorilor reprezentativi din domeniul Științele Educației. Este
vorba despre obținerea definitivatului în învățământ, a gradului I și II, a perfecționărilor continue și
continuarea studiilor pe o treaptă superioară.

10. Evaluare

10.2 Metode 10.3 Pondere din


Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare
de evaluare nota finală
10.4 Curs Rezolvă corect subiectul scris. Limbaj Examen scris/ 50%
4
PROCEDURA COD:
Universitatea din 4 5 6 7 8 9
Oradea pentru iniţierea, aprobarea, monitorizarea şi SEAQ Aprobat în şedinţa de Senat
evaluarea periodică a programelor de studii PE – U. 01 din data: --03.03.2014

sofisticat, vocabular adecvat. Răspuns


argumentat științific.
+
Examen grilă distribuite astfel:
Tema de control: cel puţin nota 8 la testul de
pe platforma - pt. punctul 1 – 40 %
cunoştinţe din programa pentru clasele - pt. punctul 2 – 10 %
e.uoradea.ro
pregătitoare, I, II, III, IV. Testul se poate
relua până la obţinerea notei minime sau
dorite.
1. Implicarea în activitatea de seminar:
intervenții, prezentări de proiecte, teme sau
sarcini de lucru etc.
Verificare pe
2. Portofoliul disciplinei care va conţine:
parcurs;
- programele şcolare pentru clasele 50%
observația,
pregătitoare – a IV-a distribuite astfel:
calitatea
10.5 Seminar - planificarea calendaristică pentru clasa la - pt. punctul 1 – 20 %
intervențiilor
care se desfășoară practica pedagogică și - pt. punctul 2 – 10 %
în dezbaterea - pt. punctul 3 – 20 %
planificarea unei unități de învățare
unor idei
- proiecte de lecţie pentru clasa pregătitoare,
I, a II-a, a III-a, a IV-a
3. Munca individuală valorificată prin
temele pentru acasă
10.8 Standard minim de performanţă
Pentru nota 5:
1. Examen scris/Examen grilă pe platforma e.uoradea.ro – 30% cu condiţia promovării cu minim nota 8 a
testului de cunoştinţe din programa pentru clasele: pregătitoare, I, II, III, IV
2. Portofoliul disciplinei – 10%
3. Munca individuală valorificată prin temele pentru acasă – 10%

Semnătura titular curs Semnătura titular seminar


Lector univ. dr. Nicoleta Ramona Lector univ. dr. Nicoleta Ramona
Data completării: CIOBANU CIOBANU
nicoletaramona.ciobanu@yahoo.com nicoletaramona.ciobanu@yahoo.com

Semnătura Directorului de Departament


Data avizării în Conf. univ. dr. FLORESCU Maria-Cristina
Departament: mariacristinaflorescu@yahoo.com

Semnătură Decan
Conf. univ. dr. BARTH Karla Melinda
karla_barth@yahoo.com

S-ar putea să vă placă și