Sunteți pe pagina 1din 13

ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE


INSPECTORATUL GENERAL AL POLIȚIEI ROMÂNE
COMISIA CENTRALĂ DE CONCURS / COMisiA DE CONCURS
- Sesiunea februarie-martie 2016-

COMISIEI

TEST SCRIS
LA SPECIALITATEA ACȚIUNI SPECIALE

Pentru flecare întrebare a testului scris sunt prevăzute 3 variante de răspuns, notate cu litera a. b
și c. Dintre aceste trei variante una și numai una singură reprezintă răspunsul corect.
Marcați cu semnul "X” pe Foaia de răspuns în căsuța din dreptul numărului întrebării și a
literei corespunzătoare pe care o considerați că indică răspunsul corect. Nu faceți nicio însemnare în
celelalte două spații libere din dreptul întrebării.

Exemplu:

Dacă la corectare se constată că sunt înscrise mai multe semne de “X" în dreptul unei întrebări,
răspunsul la întrebarea respectivă nu este luat în considerare (este anulat).
De asemenea, pe Foaia de răspuns nu sunt admise hașurări. ștersături, adăugiri, completări,
mențiuni făcute pe marginea foii de răspuns având ca scop indicarea răspunsului corect sau orice alte
însemnări care pot produce confuzie în apreciere. La verificarea corectitudinii răspunsurilor, existența
acestor situații atrage anularea răspunsului respectiv, indiferent dacă printre însemnările tăcute este
marcat și răspunsul corect.

1. C’are din cele trei atribuții prezentate nu este o atribuție a ofițerului cu responsabilități privind
managementul activității de pregătire continuă, conform Instrucțiunilor 363 din 12.12.2002:

Page 1 of 13
a. asigură coordonarea generală a pregătirii continue;
b. asigură nemijlocit organizarea și desfășurarea unor activități de pregătire;
c. participă la evaluarea nivelului de pregătire psihologică a personalului altor unități, dacă
este solicitat acest lucru;

2. Conform Instrucțiunilor 363 din 12.12.2002. pregătirea continuă a personalului organizată de unități
se desfășoară prin:

a. activități de educație fizică, sport și discipline de luptă;


b. programe particularizate vârstei, calităților motrice și statusului medical;
c. programe pe categorii de pregătire;

3. Conform Instrucțiunilor 363 din 12.12.2002, pregătirea continuă a personalului se organizează și se


desfășoară pe baza:

a. determinării necesarului de pregătire în urma analizei numărului de misiuni, a rezultatelor


verificărilor periodice, ale inspecțiilor / controalelor, precum și a datelor furnizate de
evaluările de serviciu anuale:
b. determinării necesarului de pregătire în urma analizei modului de desfășurare a activităților
curente, a numărului de misiuni și a noilor acte normative în domeniul specific;
c. determinării necesarului de pregătire în urma analizei modului de desfășurare a activităților
curente, a îndeplinirii atribuțiilor și misiunilor, a rezultatelor verificărilor periodice, ale
inspecțiilor/controalelor, precum și a datelor furnizate de evaluările de serviciu anuale;

4. Conform OMA1 154 din 03.03.2004. sistemul de educație fizică și sport constituie parte
componentă a sistemului național de educație fizică și sport și cuprinde, printre altele:

cadrul conceptual de reglementare a misiunilor; cadrul relațional intern în domeniul


sănătății; logistica activității dc educație fizică și sport:

5. Conform C odului penal, nu constituie infracțiune fapta prevăzută de legea penală, dacă există una
dintre cauzele justificative prevăzute de lege. Care dintre următoarele enunțuri constituie cauză
justificativă:

legitima apărare;
b. constrângerea fizică:
amnistia:

6. Conform 0MA1 154/2004. privind activitatea de educație și sport, pentru categoria dc solicitare
fizică specială se alocă:

Page 2 of 13
a. 4 orc de pregătire pe săptămână;
b. 6 ore de pregătire pe săptămână;
c. 10 ore de pregătire pe săptămână;

7. Conform OM Al 154 din 03.03.2014, atletismul cuprinde;

a. exerciții din rostogolire;


b. exerciții din izometrie;
c. exerciții din aruncări;

8. Conform Codului penal tentativa se pedepsește numai când:

a. legea prevede în mod expres aceasta;


b. în toate cazurile în care s-a comis o infracțiune;
c. în situația în care infracțiunea a fost comisă cu intenție:

9. Conform OMAI 154 din 03.03.2004 în planurile / programele de pregătire fizică de tip special,
pentru ședințele de alpinism se vor aloca;

a. 50% din numărul total de orc destinatpentru pregătirea fizică de tipspecial;


b. 30% din numărul total de ore destinatpentru pregătirea fizică de tipspecial;
c. 40% din numărul total de orc destinatpentru pregătirea fizică de tipspecial;

10. Conform OMAI 154/ 2004, privind activitatea de educație și sport, personalului din
categoria fizică specială ce nu a promovat evaluările periodice, se acordă pentru pregătirea
completării înaintea reexaminării:

a. 30 de zile;
b. 15 zile;
c. 7 zile;

I 1. Conform Codului penal, fapta constituie infracțiune numai dacă a fost săvârșită cu forma de
vinovăție cerută de legea penală. Vinovăția există:

a. când fapta este comisă cu intenție, din culpă sau cu intenție depășită;
b. când fapta este contravenție și este comisă în scopul obținerii unui folos imoral și injust;
c. când fapta este comisă ca urmare a unei solicitări de la altă persoană;

12. Conform Constituției României, dreptul la apărare este:

a. asimilat;
b. fundamentat;
c. garantat;

13. Conform Constituției României, care dintre variante constituie derogare de la dreptul de
inviolabilitate a domiciliului?

Page 3 of 13
a. percheziția autorizată de procuror în timpul nopții;
b. executarea unei misiuni speciale;
c. înlăturarea unei primejdii privind viața, integritatea fizică sau bunurile unei persoane;

14. Conform OMA1 665 din 2008 privind unele activități de management resurse în unitățile MAL
responsabilitatea întocmirii fișei postului revine:

a. șefului nemijlocit al titularului postului;


b. șeful direct al titularului postului;
c. șeful structurii de resurse umane;

15. Conform Constituției României, cu privire la dreptul la libertatea individuală, arestarea preventivă
poate fi dispusă de judecător:

a. oricând, la cererea procurorului;


b. în afara procesului penal, dacă este cazul;
c. numai în cursul procesului penal;

16. în conformitate cu OM AI 154/2004 privind activitatea de educație fizică și sport, cu ocazia


inspecțiilor și controalelor, comisiile stabilesc pentru examinare:

a. 8 probe:
b. 4 probe din care obligatoriu autoapărarea;
c. cel puțin 3 probe în funcție de categoria de solicitare fizică în care se efectuează evaluarea:

17. în conformitate cu Codul de etică și deontologie, în activitatea de aplicare a legii, polițistul:

a. trebuie să respecte principiul prezumției de nevinovăție.asigurând fiecărei persoane care


face obiectul cercetării exercitarea deplină și efectivă a drepturilor sale. în condițiile
prevăzute de lege;
b. să respecte principiul intoleranței nepermițând comiterea niciunci infracțiuni;
c. să respecte principiul inegalității, prin tratarea persoanelor invcrs-proporțional cu
gravitatea faptelor comise;

18. Conform Legii 360/2002 privind Statul polițistului, polițistului îi este interzis:

a. să facă parte din consilii de disciplină;


b. ă petiționeze;
c. să candideze pentru autoritățile administrației publice locale, Parlamentul României și
pentru funcția de Președinte al României;

19. Care dintre variante constituie atribuție principală a compartimentelor cu competențe privind
managementul pregătirii continue a personalului de la
nivelul unităților Ministerului Afacerilor Interne, conform Instrucțiunilor 363/2002:

a. asigură pregătirea specifică;


b. asigură pregătirea prin discipline de sprijin;
c. coordonează organizarea și desfășurarea pregătirii continue a personalului în unități;

Page 4 of 13
20. Conform Instrucțiunilor 363/2002. unitățile și subunitățile mobile de intervenție rapidă, execută
trageri:

a. cel puțin 4 trageri anual;


b. cel puțin 5 trageri anual;
c. cel puțin 2 trageri lunar:

21. Una din atribuțiile specifice ale structurii speciale de poliție pentru intervenție rapidă conform
dispoziției 37 din 2009 este:

a. intervine operativ, prin metode și procedee specifice, pentru luarea primelor măsuri în
cazul producerii unor atacuri asupra unor obiective sau persoane de către infractori
foarte periculoși sau înarmați, pentru eliberarea ostaticilor și a persoanelor răpite sau
sechestrate:
b. execută controale în târguri, piețe sau spații comerciale pentru prevenirea evaziunilor
fiscale:
c. execută filtre rutiere în zonele cu potențial criminogen ridicat:

22. în conformitate cu Hotărârea 725/2015 membrii Consiliului nu pol fi din rândul persoanelor care:

a. sunt din aceeași unitate cu polițistul cercetat;


b. unt din unitatea ierarhic superioară cu polițistul cercetat;
c. au calitatea de șef nemi jlocit sau subordonat al polițistului cercetat;

23. în conformitate cu I lotărârea 725/2015 cercetarea prealabilă se declanșează prin:

a. raport al șefului nemijlocit:


b. raport al persoanei ce a constatat săvârșirea unei abateri:
c. prin act administrativ, de către persoana în drept în condițiile art.59 alin. (3) (5) din Statut:

24. în conformitate cu Hotărârea 725/2015. polițistul sancționat (cu excepția sancțiunii aplicate de
ministrul afacerilor interne) poale formula contestație împotriva sancțiunii disciplinare in termen
de:

a. 30 de zile de la data luării la cunoștință:


b. 45 de zile de la data luării la cunoștință:
c. 10 dezile de la data luării la cunoștință:

25. în conformitate cu Legea 126/1995. materiile explozive pol fi depozitate:

a. m depozile subterane;
b. în depozite subterane sau supraterane betonate;

c. numai în spații special construite și amenajate pe baza documentațiilor tehnice avizate de


inspectoratele teritoriale de muncă;

26. în conformitate cu OMAI 154/2004 privind activitatea de educație fizică și sport, evaluarea
individulă a personalului din categoria de solicitare fizică specială se realizează:

a. anual;

Page 5 of 13
b. semestrial;
c. cel puțin trimestrial;

27. în conformitate cu prevederile Legii 182 din 2002. informațiile secrete de stat sunt:

a. informațiile a căror divulgare este de natura să determine prejudicii unei persoane juridice
de drept public;
b. informațiile care privesc securitatea națională, prin a căror divulgare se pot prejudicia
siguranța națională și apărarea țării;
c. orice documente, date, obiecte sau activități, indiferent de suport, formă, mod de
exprimare sau de punere în circulație;

28. în conformitate cu Legea 17 din 1996. privind regimul armelor de foc și al munițiilor, prin uz de
armă se înțelege:

a. executarea tragerii cu arma de foc asupra persoanelor și a bunurilor;


b. executarea tragerii cu arma de foc asupra persoanelor:
c. executarea tragerii cu arma de foc asupra bunurilor și animalelor;

29. în conformitate cu Legea 17 din 1996. privind regimul armelor de foc și al munițiilor, uzul de armă
se face în așa fel încât:

a. să ducă la imobilizarea celor împotriva cărora se folosește arma, trăgându-se. pe cât posibil
. la picioare, pentru a evita cauzarea morții acestora;
b. să ducă la anihilarea celor împotriva cărora se folosește;
c. să ducă la imobilizarea celor care au comis o contravenție;

30. Conform prevederilor Legii 182 din 2002, clasele de secretizare sunt:

a. secret și strict secret;


b. secrete de stat și secrete de serviciu;
c. strict secret de importanță deosebită și strict secret;

31.în conformitate cu Legea 17 din 1996, privind regimul armelor de foc și al munițiilor, persoanele
care sunt dotate cu arme de toc pot face uz de armă, pentru îndeplinirea atribuțiilor de serviciu sau a
misiunilor militare, în următoarele situații:

a. pentru imobilizarea sau reținerea persoanelor cu privire la care sunt indicii ori probe
temeinice că au săvârșit o infracțiune și care ripostează sau încearcă să riposteze cu arma
ori cu alte obiecte care pot pune în pericol viața ori integritatea corporală a persoanei:
b. pentru imobilizarea sau reținerea persoanelor cu privire la care sunt indicii ori probe
temeinice că au săvârșit o contravenție și care ripostează:
c. împotriva persoanelor sau grupurilor de persoane care acționează în grup și nu opresc la

Page 6 of 13
semnalele regulamentare ale organelor abilitate;

32. Hotărârea de Guvern 585 din 2002 prevede ca listele cu informații secrete de serviciu să fie
stabilite de:

a. funcționarul de securitate:
b. conducătorii unităților deținătoare de astfel de informații:
c. responsabilul cu măsurile de pază și protecție:

33.în conformitate cu Dispoziția 37 din 2009 privind organizarea activității structurilor speciale pentru
intervenție rapidă, acestea se subordonează:

a. nemijlocit adjunctului directorului general al Direcției Generale de Poliție a Municipiului


București, respectiv adjunctului inspectorului șef al Inspectoratului de Poliție Județean, cu
atribuții pe linie de ordine publică;
b. nemijlocit directorului general al Direcției Generale de Poliție a Municipiului București,
respectiv inspectorului șef al Inspectoratului de Poliție Județean;
c. nemijlocit șefului Serviciului Independent pentru Intervenții și Acțiuni Speciale uin cadiul
Inspectoratului General al Poliției Române;

34.Termenul de clasificare a informațiilor strict secret, cu excepția cazului când acestea necesită o
protecție mai îndelungată, este de până la:

a. 100 de ani;
b. 50 de ani:
c. 30 de ani;

35.în conformitate cu Dispoziția 37 din 2009 privind organizarea activității structurilor speciale pentru
intervenție rapidă, principalele tipuri de acțiuni ale acestora sunt:

a. acțiuni organizate și executate independent, acțiuni în sprijinul altor formațiuni de poliție,


acțiuni de cooperare cu formațiuni similare de intervenție;

b. acțiuni organizate în sprijinii! altor formațiuni de poliție și acțiuni de cooperare cu


formațiuni similare de intervenție:
c. acțiuni organizate și executate independent și acțiuni în sprijinul altor formațiuni de poliție:

36.In conformitate cu Dispoziția 37 din 2009 privind organizarea activității structurilor speciale pentru
intervenție rapidă, programul de lucru va fl structurat astfel încât să se asigure:

a. circa 40% din timpul de lucru să fie alocat pregătirii profesionale, fizice și de tragere cu
armamentul din dotare și circa 60% din timpul de lucru să fie alocat executării acțiunilor și
misiunilor specifice;
b. circa 60% din timpul de lucru să fie alocat pregătirii profesionale, fizice și de tragere cu

Page 7 of 13
armamentul din dotare și circa 40% din timpul de lucru să fie alocat executării acțiunilor și
misiunilor specifice;
c. circa 30% din timpul de lucru să fie alocat pregătirii profesionale, fizice și de tragere cu
armamentul din dotare și circa 70% din timpul de lucru să fie alocat executării acțiunilor și
misiunilor specifice:

37. Conform prevederilor Hotărârii de Guvern 585 din 2002. informațiile secrete de stat pot fi
declasilkatc prin:

a. 1 lotărâre C.S.A.T. la solicitarea motivată a șefului S.R.I;


b. I lotărâre a Guvernului, la solicitarea motivată a emitentului:
c. Ordonanță de Urgență emisă la inițiativa ministrului coordonator al emitentului:

38.Conform prevederilor Hotărârii de Guvern 1349 din 2002. corespondența ce conține informații
secrete de serviciu:

a. poate fi transportată în aceeași localitate numai prin echipe de curieri militari:


b. poate fi transportată în aceeași localitate și prin personal propriu, autorizat de conducătorul
unității beneficiare;
c. poate fi transportată în aceeași localitate prin servicii poștale publice:

39.în conformitate cu Dispoziția 37 din 2009 privind organizarea activității structurilor speciale pentru
intervenție rapidă, personalul acestor structuri va acționa:

a. cu autospeciale din dotare. în echipe de cel puțin patru luptători, numai în echipamentul
specific dc intervenție. Iară ca aceștia să se constituie în patrule pedestre;
b. în echipe dc cel puțin doi luptători, cu autospecialele din dotare;

c. în echipe stabilite de șeful serviciului, cu autospecialele din dotare sau în patrule pedestre:

40. In con form itate cu Dispoziția 37 din 2009 privind organizarea activității structurilor speciale pentru
intervenție rapidă, la nivelul acestor structuri. în vederea realizării unei pregătiri unitare:

a. de două ori pe an se va asigura, cu tot efectivul, minim câte șase zile pentru pregătire
tactică și de intervenție:
b. lunar se va asigura, cu tot efectivul, minim câte două zile pentru pregătire tactică și de
intervenție:
c. anual se va asigura, cu lot efectivul, minim câte șapte zile pentru pregătire tactică și de
intervenție:

41. în conformitate cu prevederile Legii 141 din 2010 republicată. Sistemul de Informații Schengen
este:

Page 8 of 13
a. sistemul informatic constituit din SINS și copia națională a bazei de date centrale a SIS.
care permite efectuarea de căutări de către autoritățile române:
b. aistemui informatic instituit la nivelul Uniunii Europene și utilizat de statele membre
pentru cooperarea, prin schimb de informații. în vederea menținerii ordinii publice și
securității naționale pe teritoriile acestora;
c. sistemul informatic compatibil cu Sistemul de Informații Schengen de generația a doua,
care conține semnalări de interes național și semnalări de interes Schengen introduse de
către autoritățile naționale competente;

42. Conform Codului de procedură penală, percheziția poate li:

a. domiciliară, corporală, informatică sau a unui vehicul:


b. numai domiciliară sau corporală;
c. numai domiciliară sau informatică sau a unui vehicul:

43. în cazul identificării pe teritoriul României a unei persoane majore cu privire la care a fost introdusă
în SIS de către un alt stat membru o semnalare cu privire la dispariția sa. aceasta:

a. <ste reținută și condusă la cel mai apropiat sediu de poliție pentru măsuri de identificare și
transmitere a datelor prin punctele de lucru SIC - SIENA:
b. este informată despre existența semnalării și i se solicită consimțământul cu privire la
transmiterea informațiilor privind adresa la care locuiește către persoana care a sesizat
dispariția;
c. este reținută în vederea extrădării în țara de origine;

Page 9 of 13
44. Conform Codului de procedură penală, percheziția domiciliară poate fi dispusă de către:

a. judecătorul de drepturi și libertăți:


b. procuror:
c. 'rganu! de cercetare penală:

45. Conform Codului de procedură penală, percheziția domiciliară:

a. nu poate fi începută înainte de ora 6 sau după ora 20.00. cu excepția infracțiunii flagrante
sau când percheziția urmează să se efectueze intr-un local deschis publicului la acea oră:
b. nu poale fi începută înainte de ora 6.30 sau după ora 18.00. cu excepția infracțiunii
flagrante:
c. nu poale 1! începută înainte de ora 6 sau după ora 22.00. cu excepția situației când
percheziția se desfășoară într-un local deschis publicului la acea oră;

46. In conformitate cu prevederile Legii 141 din 2010 republicată, perioada de păstrare în SINS sau în
SIS a semnalărilor cu privire la armele de foc este de:

a. 5 ani pentru semnalările de interes național sau de interes Schengen:


b. 10 ani pentru semnalările de interes național sau de interes Schengen;
c. 7 ani pentru semnalările de interes național sau de interes Schengen;

47. în conformitate cu prevederile Legii 141 din 2010 republicată. Manualul SIRENE este:

a. document elaborat și adoptat la nivelul spațiului Schengen pentru pregătirea polițiștilor


care cooperează în cadrul echipelor de investigare mixte;
b. document adoptat la nivelul Uniunii Europene care cuprinde normele pentru schimbul de
informații suplimentare între statele membre:
c. document cadru elaborat de EURO.IUSI pentru colaborare polițienească națională;

48. Conform Codului de procedură penală, reținerea se poale dispune pentru cel mult:

a. 24 de ore;
b. 48 de ore:
c. 72 de orc;

49. îr conformitate cu prevederile Legii 218 din 2002. Consiliul Superior care funcționează în cadrul
Inspectoratului General al Poliției Române se întrunește :

a. o dată pe trimestru sau ori de câte ori este nevoie, sub conducerea inspectorului general al
Inspectoratului General al Poliției Române;
Page 10 of 13
b. o dată pe semestru sau ori de câte ori este nevoie, sub conducerea inspectorului general al
Inspectoratului (ieneral al Poliției Române;
c. o dală pe an sau oti de câte ori este nevoie, sub conducerea inspectorului general al
Inspectoratului (ieneral al Poliției Române;

50. Conform Codului de procedură penală, durata arestării preventive a inculpatului în cursul urmăririi
penale:

a. nu poate depăși 30 de zile. în afară de cazul când este prelungită în condițiile legii;
b. nu poate depăși 20 de zile;
c. nu poate depăși 45 de zile;

51. Autoritatea Teritorială de Ordine Publică este constituită printre alții și de:

a. prefect;
b. trei reprezentanți ai comunității desemnați de primarul general al municipiului București,
respectiv de președintele consiliului județean;
c. șeful Poliției Sanitar Veterinare;
52. Menționați care dintre următoarele atribuții nu sunt ale Poliției Române:

a. apără viața, integritatea corporală și libertatea persoanelor, proprietatea privată și publică,


celelalte drepturi și interese legitime ale cetățenilor și ale comunității;
b. asigură protecția demnitarilor. în condițiile legii;
c. desfășoară activități de prevenire și combatere a migrației ilegale;

53. Conform Codului penal infracțiunea este:

a. fapta prevăzută de legea penală, săvârșită cu vinovăție, nejustificată și imputabilă


persoanei care a săvârșit-o;
b. fapta prevăzută de lege, săvârșită cu intenție și imputabilă;
c. fapta prevăzută de lege, săvârșită neintenționat și nejustificat. dar imputabilă persoanei
care a savârșit-o;

54. Conform Codului penal autor este:

a. persoana care săvârșește în mod nemijlocit o faptă prevăzută de legea penală;


b. persoana care determină o altă persoană să săvârșească o faptă prevăzută de legea penală;
c. persoana care înlesnește sau ajută în orice mod la săvârșirea unei fapte prevăzute de legea
penală;

55. Poliția Română asigură, direct sau în cooperare cu alte instituții abilitate potrivit legii, executarea
controalelor tehnice și intervențiilor pirotehnice:

Page 11 of 13
a. pentru neutralizarea dispozitivelor explozive improvizate amplasate în spațiile publice în
cadrul unor acțiuni teroriste;
b. pentru prevenirea, descoperirea și neutralizarea dispozitivelor explozive amplasate în
scopul tulburării ordinii publice, vătămării integrității corporale, sănătății persoanelor sau
provocării de daune proprietății publice ori private;
c. în cadrul unei acțiuni de intervenție contrateroriste când este depistat un colet suspect;

56. In conformitate cu prevederile Legii 218 din 2002. Poliției Română nu exercită controlul;

a. asupra funcționării atelierelor de reparat arme și asupra poligoanelor de tir;


b. asupra deținerii, portului și folosirii armelor de airsoft și munițiilor aferente acestora;
c. asupra materialelor explozive;

57. în conformitate cu prevederile Legii 218 din 2002. polițiștii care au calitatea de organe de cercetare
ale poliției judiciare sunt desemnați de:

a. Inspectorul General al Poliției Române, cu avizul procurorului general al Parchetului de pe


lungă înalta Curte de Casație și Justiție;
b. Ministrul afacerilor interne, cu avizul procurorului general al Parchetului de pe lângă înalta
Curte de Casație și Justiție;
c. Ministrul afacerilor interne, cu avizul procurorului șef al D.LI.C.O. I;

58. în conformitate cu prevederile Ordinului MAI 298 din 2011. delegarea iară acordul polițistului poate
fl dispusă pentru până la:

a. 30 de zile calendaristice într-o perioadă de 12 luni;


b. 60 de zile calendaristice într-o perioadă de 12 luni:
c. 90 de zile într-o perioadă de 12 luni;

59. în conformitate cu prevederile Ordinului MAI 298 din 2011. detașarea polițistului pe o funcție
publică se realizează cu avizul;

a. Corpului Național al Polițiștilor, obținut de unitatea care solicită detașarea;


b. Agenției Naționale a funcționarilor Publici, obținut de unitatea care solicită detașarea;
c. Inspectoratului de Poliție Județean de care aparține polițistul;

60. în conformitate cu prevederile Ordinului MAI 298 din 2011. când polițistul aflat în activitate nu
promovează examenul de definitivare, acesta poate fi pus la dispoziția unității pe o perioadă de :

a. 2 luni, iar în cazuri excepționale, cu aprobarea ministrului administrației și internelor,


perioada poate fi prelungită cu cel mult 2 luni:
b. 3 luni, iar în cazuri excepționale, cu aprobarea ministrului administrației și internelor,

Page 12 of 13
perioada poale 11 prelungită cu cel mult 3 luni;
c. 1 lună, iar în cazuri excepționale, cu aprobarea ministrului administrației și internelor.
perioada poate 11 prelungită cu cel mult 2 luni;

NOI 1 :
i. Timpul alocat rezolvării este de 3 ore (180 de minute);
ii. Răspunsurile se completează pe Foaia de răspuns:
iii. f iecare răspuns corect este apreciat cu 0,15 puncte. Punctajul maxim care poate fi obținut este
9 puncte;
iv. Sc acordă un punct din oficiu;
v. Aprecierea testului se face prin însumarea punctajului cu punctul din oficiu, obținându-se nota.

Page 13 of 13