Sunteți pe pagina 1din 1

AN ŞCOLAR 2021-2022

COLEGİUL NAŢİONAL „İ. L. CARAGİALE”, PLOİEŞTİ

DECLARAȚIE

Subsemnata/ Subsemnatul ………………………………………, ȋn calitate


de părinte/ reprezentant legal al elevei/elevului …………………………………,
din clasa ........................., de la Colegiul Național „I. L. Caragiale”, Ploiești, cu
domiciliul stabil ȋn ……………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………. declar pe propria răspundere situaţia navetei
copilului meu: pe ruta......................... - Ploiești, copilul se deplasează
cu........................., în intervalul orar.................. și pe ruta Ploiești - ..................., cu
……………………, ȋn intervalul orar …………………. .

Data, Semnătura,