Sunteți pe pagina 1din 2

Сйtrе Dinari Cojocaru

Consilier Municipal in СМС

SCRISOARE DESCHISA

РrоЬlеmа: Declara{iile publice ale Consilierului Municipal, Dinari Соjосаrч, in


саdrчl qedin{ei Consiliului Municipal, privind distribu{ia presei periodice.

Dоmпцlе Consilier Municipal din СМС,


Dinari Cojocaru,
Redac{iile de ziаrе iEi ехрriпiй ingrijorarea rеfеritоr la declara{iile publice йcute in
cadrul;edinfei Consilitllui Municipal Chi;inйr,r, din 07.10.202l, despre distrubu{ia ziarelor
Ei publicaliilor periodice, рrесum Ei atacul la ziariEti, 1а persoane. РrоЬlеmа distribuliei
publica{iilor periodice nu este de azi, iаr nenumiratele demersuri ре саrе le-am Йсut de-a
lungul anilor, cel pulin, ne asigur1 uп loc de muпсi, о posibilitate de а рrоfеsа, dar Ei mai
mult de а infbmra Ei acel mic grup de persoane care рrосurй ziare qi iEi doresc sё fie
informa!i.
Credem сё astfel de declaralii ale Dvs. sunt tendenlioase Ei cu саrасtеr agresiv, se
doreEte doar о politizare а acesttti segment de activitate, dar nu suslinere, iar astfel de
mesaje nu чi fac fall (citйm):
о Toti au trecut 1а еrа tehnologiei. To!i stau in telefon, tablete. Star.r асаsб iп
calculatoare 9i ,,nimeni nu nlai сuпrрёrй ziarele acestea".

. Noi пu рrоmочйпr bibliotecile, dar рrоmочйm un chioEc care пu vinde ziare, dаr
vinde cafea Ei се чrеi tu, dаг nu ргеsй.

о Еu пu чrеаu mопороlizаrеа pie(ii de рrеsй.

о Mai repet, рiпi nu demult, in aceste buticuri se vindeau ligёri qi Ьеrе qi Ьйuturi slab
alcoolice. Оri noi facem са in Еurора - acolo se vinde рrеsй 9i atбt.

о Се рrоmочйm noi? Рrопrочйm presa? Haideli! Atunci реrmitеm mai mult de З

chioEcr,rri. Celelate ntl aLl voie sЁ vindб nimic mai mult decбt рrеsё. Iatй aqa чоr fi
doar chioEcuri de рrеsй,

Redacliile de ziare sunt interesate in рrоmочаrеа Ei sus{inerea presei periodice 9i


i;i ехрrimй unele temeri cr,r рriчirе la acfiunile administraliei publice locale de-a lungul
апilоц dar in special la poziEia negativё iп се privegte interdicliile ре саrе dorili sa le
impuneli difuzйrii presei periodice, asta iп corrdiliile in саrе Ei аЕа, prirr Ilegulamentul de
licitalii, au fost aduse incertitudini gi gгеtrtйli it,t sectorul distrubuliei, саrе sigur afecteazб
mai multe pйturi de salariali, iar statele dezvoltate ре acest sector vin gi suslin presa/
distrubu!ia acesteia.
Regulile саrе se inrpttn dеlЪчогizеаzi distribuitorul de рrеsй periodicй - practic
unicul agent economic prin intermediul сёruiа noi, redacliile, suntem asigurate сi produsr-rl
nostru va ajunge 1а consumator - consumator саrе este fidel informa{iei oferite prin
intermediul ziarului.
Considerйm сй este ехtrеm de песеsаrё асоrdаrеа unei atenlii sporite Ei speciale
pentru fасilitаrеа pr"rnctelorqde clifirzare а presei periodice. оr acestea deja nu se mai
gйse;te pactic in Chiqinйu gi аrtеrеlе principale, mai ales in condiliile unei reglementйri
саrе se schimbй odatй cu interesttl uпоr cor-rsilieri nrunicipali.
Prezenta scrisoare deschisё este rezultatul mai multor dепеrsuri, apeluri publice,
plingeri, dar ;i proteste ale breslei jrrrnali;tilor, а editorilor, а redactorilor de ziare,
tipografilor, а distribuitoriloг, а сhiоgсагilоr de ziаrе 9i reviste, toate fiind lбsate йrй suport
Ei suslinere, toate acestea fiind ignorate de сйtrе administralia publicй localй din mun.
ClriEinйu, de administгa{ia publicб cerrtralй.

Reiterйm Ei аtrаgеm atenlia tuturor asupra faptului сй distribufia presei scrise 9i


altor publicalii periodice este о activitate cu un puternic impact social, iar statul este
obligat sй о garanteze prin prisma asigurйrii libefiatii рrеsеi gi а libertй{ii de ехрrimаrе,
consfinlite in Articolul l9 al Declara[iei Universale а Drepturilor Omulr,ri qi Articolul 10 al
Convenliei Europene pentru Drepturile Onrului, рrесum Ei Агtiсоlеlе З2 Ei З4 аlе
Constituliei Republicii Moldova.

Accesul la informatie ;i libera ехрrimаrе este pus in pericol рriп elaborarea unor
condilii din star1 in defavoarea sectorlllui de distribLrlie а ргеsеi peгiodice, se urпrйrеstе
liclridarea punctelor de diГuzаrе а presei peгiodice itr mutr.'Cl,tiqirlйtl.

Prin aceastй sсrisоаrе deschisit, Vй solicitйm sus{inerea qi acordarea scuzelor


de rigoare, репtrч discreditarea ре саrе a{i adus-o presei/distribu{iei acesteia, iпtr-uп
final consumatorilor noqtri, sй stopa{i lichidarea punctelor de distribu{ie а ziarelor qi
publicaliilor periodice.

Doar сч suportul domniilor voastre чоm ачеа siguranfa сi distribu{ia presei


scrise, а familiilor din acest sector чоr ачеа izbind5.

l1,{4 oMK.IVEiTý>
sдL

С ,QQo,ruood ý@@
Юоurfoо-- Trr РшДаzа PRctI,#,1,1E,}a

_,|
Сry !л'r,,lпz-2* (АDИ
;ia |1ь,|+а

dr'a.о4/п>

kqq;
ffiу
ý,*;,яя
ýr":ý
*ffiФ*