Sunteți pe pagina 1din 85

I

4,\... _ ,,.... ·. . . '·


\ �-- ·.:.-

În fiecare persoană, sustine autorul, sunt la­


tente însuşiri parapsihice exceptionalc, precum
harul�clarviziunii şi al premoniUei, gestul spcct a­
cu/ar al psihochineziei, autq,diagnosticarea şi au­
tobiot.erapia, alături de alte calităţi paranormale,
pe care, cu ajutorul acestei cărţi, veţi putea sin­
guri să vi le descoperiţi şi cultivati. •••

Editura BIODOVA
Coperta de: Nkolae Sîrbu ALBERT IGNATENKO

.,·

. .

© Albert lgnatenko:
Cum să devii
"Kak stati fenomenom" - Kiev, 1991

. Toate drepturile rezervate Editurii "Biodova", Bucureşti

Ediţie îngrijită de Corin Bianu FENOMEN


Trapucere de OLGA NICOLAE

ISBN 973"-'.96272-0-X

EDITURA BIODOVA
Bucureşti, 1994 /
CUVÂN-T ÎNAINTE

Destinul a voit să-l cunosc personal pe academi­


cianul ALR'ERT IGNATENKO, unul din cei mai înzes­
traţi oameni de pe glob cu harul Dumnezeiesc în dome­
niul parapsihologiei.
În mâinile tale, dragă cititorule, e o carte unică în
lume, o carte pentru cei iniţiaţi sau mai puţin iniţiaţi în
materie de parapsihologie.
Cartea e şi un manual foarte folositor pentru -a.
ne dez�lta propriile calităţi pe ca.re prea puţin le
cunoaştem.
Ce este-Universul?
Care este locul omului în acest Univers?·
Cum să ne păstrăm sau să ne recăpătăm sănătatea?
Răspunsuri la aceste câteva întrebări cât şi la multe
altele ni le dă. autorul Albert Ignatenko.
_)
Un interes deosebit prezintă temele descriee cu talent
şi dăruire precum: "Anatof11Îa organismului cosmic".
"Conştiinţa, Atenţia, Memoria", "Circulaţia energiei.
Punerea în funcţiune şi dezvoltarea centrilor energetici",
"Tratamentul cu biocâmp" etc.
Captivante sunt şi capitolele unde se vorbeşte

J
despre Telepatie, Telekinezie, Clarviziune, B iolotaţie,­
solu ţionarea fenomenului grav de Poltergeist etc.
Fermecă.tor este capitolul i.Q.titµlat: "Psihoenergosu­
gestia - o nouă direcţie în practica mondială." al cărui
părinte este chiar maestrul ALBERT IGNATENKO.
Am avut fericita ocazie să. asist la lecţiile Domniei
Sale ţinute la Chişinău in cadrul Şcolii de cultură.
energetică şi spirituală a Centrului de Psiho-energersu­
gestie "FENOMEN" pe care o conduc�, şi mărturisesc DESPRE AUTOR ŞI CARI'EA LUI
că domnul Albert Ignatenko este şi un minunat pedagog
care transmite, fără a tăinui ceva, cunoştinţele sale acu­
mulate de zeci de ani, discipolilor săi. Domnia sa, prin
intermediul Şcolii, a descoperit mai multe talente, pre­ Parapsihologia, psihotronica, extrasensologia cunosc
cum MIHAIL ERNST, DOMNICA PASCARI, VERO- . în perioada actuală un adevărat boom. Aproape zilnic
NICA BOIANGIU şi încă. alţii, cunoscuţi în lume. în presă se publică articole despre fenomene psi curioase,
În fiecare persoană., susţine autorul, sunt latente oameni cu diferite posibilităţi paranormale. Oameni
însuşiri parapsihice excepţionale, precum harul clarvi­ de ştiinţă din multe ţări s-au interesat în mod serios
ziunii şi al premoniţiei, gestul spect,aculos al psihokinezi­ de această problemă. Rezultatele ştiinţifice obţinute
ei, autodiagnosticarea şi autobioterapia, alături de alte în ultimele două decenii privind studierea fenomenelor
calităţi paranormale, pe care, cu ajutorul acestei cărţi paranormale permit examinarea acestora de • pe poziţii
veţi putea singuri să. vi le descoperiţi şi cultivaţi. noi: ca posibilităţi ale omului, existând în mod real, dar
Vă doresc succes la lectură şi pătrunderea dincolo de necercetate în profunzimea lor până în prezent.
porţile cuno�terii pentru a deveni un fenomen, poate "Posibilităţile omului sl:mt ndimitate" susţine au­
precum este academicianul ALBERT IGNATENKO. torul acestei cărţi, Albert lgnatenko, membru activ al
Societăţii psihologilor de pe lângă Prezidiul Academiei
de Ştiinţe a URSS, Preşedintele Centrului Internaţional
VASILE CĂPĂŢANÂ, de Psihoenergosugestie, Preşedintele Asociaţiei extra­
Pre§edintele Fundaţiei Române sensorilor ucraineni.
de Bioterapie şi Sugestie, Cunosc de mai mult de zece ani omul, pe care
Conducătorul Centrului Internaţional ziariştii maghiari l-au numit nu demult "regele pa­
de Sănătate "BIODOVA" rafenomenelor". Albert lgnatenko este într-adevăr o
personalitate unică, nu ştiu dacă mai există vreun
om în lume care să stăpânească zeci de capacităţi
fenomenale, începând cu memoria şi terminând cu
cele mai misterioase din domeniul parapsihologiei şi
psihoenergiei. Nu întâmplător fenomenul Ignatenko a
a.tras atenţia multor oameni de ştiinţă, atât din ţara
noastră cât şi din străinătate.
• A.G. Spirin, membru-corespondent al Academiei
de Ştiinţe a URSS: "După părerea mea, A. lgna.tenko
I posedă. o capacitate neobişnuită, la un nivel foarte
6
7
înalt, de acţiune energoinformc\ţională la distanţă asupra
oamenilor şi de receptare a informaţiei pe canale paranormale· au fost negate şi a fost necesar un curaj
neobişnuite de legătură, ceea ce prezintă un mare interes deosebit al savanţilor, cercetătorilor, care s-au ocupat
pentru ştiinţa care cercetează posibilităţile fenomenale de aceste probleme şi un mare talent al unor exper­
ale omului". imentatori precum lgnatenko, care au demonstrat pe
N. E. Fedorenko, doctor emerit, profesor de filozofie - scenă fenomenele telepatiei, telekineziei, clarviziunii şi
naturală, Membru al Academiei de parapsihologie şi sugestiei m�ntale fără folosirea hipnozei.
medicină a SU A: Munca l]tiinţifică concentrată în domeniul sugestolo­
"... Ştiinţa de a pătrunde adânc în starea psihică a giei plus activitatea practică uriaşă i-au permis lui A. lg­
omului, căutaţea şi _determinarea metodelor psihologice nâtenko să formeze o nouă direcţie în practica mondială
necesare de acţiune asupra acestuia, simţul măsurii în - psihoenergosugestia. Această direcţie este analizată
toate, uimeşte, subjugă şi conving� de faptul că în faţa detaliat în cartea sa, iar în viaţă ea este aplicată cu
noast-ră se află maestrul unui gen complex de artă". succes de către elevii şi discipolii primului psihoenergo­
L .A. Lepihova, doctor în ştiinţe medicale, director sugestolog.
adjunct al Instit_utului de Cercetări Psihologice din Kiev: Există sute de publicaţii, zeci de articole ştiinţifice,
"Particulărităţile psihofizice naturale ale persona­ au fost turnate câteva filme dedicate fenomenului lg­
natenko. Foarte interesante din punctul meu de vedere
lităţii lui A. Ignatenko i-au permis ca · în procesul
sunt experienţele înregistrate pe peliculă privind acţiu­
exersării să-şi dezvolte o serie de capacităţi, care pot
nea asupra materiei moarte şi procesele ce au loc în
fi recunoscute ca fenomenale. - Din rândul acestora
aceasta, de exemplu, influenţa asupra norilor. Posi­
fac parte, înainte de toate, o memorie figurativă bine bilităţile psihoenergetice ale lui Albert lgnatenko îi per­
dezvoltată şi o sensibilitate ideomotorică puternică... El mit să adune sau, invers, să risipească norii. În ca.drul
poate corecta percepţia lumii, comportamentul omului cercetării căilor de lichidare a utmărilor catastrofei eco­
şi poate chiar trezi la viaţă capacităţile sale adormite... " logice de la Aral, o grupă de bioenergooperatori din
A.V. Jajnov, şeful laboratorului de lucrări sociolog­ Nikolaev a efectuat experienţe privind concentrarea no­
i�e şi psihologice al Institutului Pedagogic din Nikola.ev: rilor şi comprimarea învelişului noros într-o anumită
· "Am lucrat mulţi ani cu somităţi, precum Messing regiune. Fotografiile din cosmos, executate în. timpul
şi Kuni. Mai târziu, a venit în laboratorul nostru experimentului atestă posibilitatea acţiunii bioenerget­
Albert lgnatenko, c1,1 care am realizat o serie de ice la distanţă asupra nebulozităţii.
lucrări ştiinţifice. Indiscutabil, nivelul posibilităţilor lui "La acest om, probabil, cel mai uimitor lucru nu
lgnatenko este mult superior... " este ceea ce poate el însuşi. Deşi, poate foarte mult. Cel
De peste 25 de ani Albert lgnatenko îmbină cu suc:­ mai uimitor lucru este că lgnatenko, în timpul apariţiilor
ces activitatea ştiinţifică cu cea ·sGenică. Parapsihologia sale în public, obţine aceleaşi calităţi fenomenale de la
a fost socotită la noi mulţi ani o ştiinţă falsă ,- fenomenele oamenii obişnuiţi" - scria cu doi ani în urmă ziarul
"Vecerniaia Moskva".
8
9
- Ai putea, oare, să "faci" din om un fenomen fără INTRODUCERE
a fi în contact direct cu acesta? - l-am întrebat eu "EU SUNT MICROCOSMOS"
odată.
- O şcoală fără frecvenţă a fenomenului, - a
zâmbit Albert. - Este o idee interesantă. Am să mă
gândesc...
Ce flăcări, oare mă înaripară
$i iată că am în faţă cartea "Cum sa devii fenomen".
Şi-cine mi-a ,spart lanţuri şi cătuşe
Spre deosebire de multe alte cărţi scrise pe aceeaşi ternă,
Şi spaima morţii şi cumplita uşă
ea trezeşte în mine o încredere deosebită. Nu numai
pentru că sistemul propus de auţor este, după părerea Prin care rari sunt cei ce ies afară?
multor specialişti, simplu, accesibil şi prevăzut pentru Ani, luni şi zile, ora jucăuşă
o însuşire rapidă. Mi se pare deosebit de importantă (Copiii vremii), curtea temerară
concepţia de bază a sistemului său: fenomenele nu sunt În care - oţel, comori nu m-apărară
capacităţi excepţionale, supranaturale. Ele reprezintă Şi nici vrăjmaşa n-o făcu mieluşă...
ceea. ce este stocat, există, se află în fiecare dintre noi. Cu aripi sigure străbat înaltul,
Fenomenele nu sunt superrnani, ci· oamenii viitorului şi Zăgazuri de cristal nu mă-nspăimântă,
fiecare om are şansa să le semene. Iar zboru-n infinit nu mi se curmă...
Cineaştii japonezi, care au turnat filmul_ "Extra­ Şi de pe globul meu mă-nalţ spre altul,
sensorii sovietici" 1 au afirmat despre Albert Ignatenko:
Un câmp eteric dincolo îmi cântă
"După convingerile noastre acest om îndeplineşte o
Şi ce văd alţii-abia, eu las în utmă!
anumită misiune pe Pământ". Nu am de gând să
judec ce au avut în vedere japonezii, dar sunt convins Giordano BRUNO
de un singur lucru - concepţia despre lume, filozofia,
personalitatea autorului acestei cărţi servesc unor ţeluri
înalte, nobile, bune şi îndreptate spre viitor. Au trecut mai mult de trei secole de când autorul
acestor versuri, Giordano Bruno, a fost ars pe rug
pentru credinţa sa în existenţa unei multitudini de
E. Naumov lumi locuibile. S-au schimbat multe pe parcursul celor
Membru-corespondent al Asociaţiei Internaţionale trei sute de ani în cunoştinţele noastre despre lume şi
de Parapsihologie Univers. Dar în ce măsură ne-am apropiat de Adevăr?
Ce ştim despre legile Universului, despre locul Omului
1 S-a păstrat terminologia existentă la apariţia cărţii în prima în Univers, sensul vieţii, despre mecanismele tainice şi
ediţie. cele vizibile ale Cosmosului?

11
10
Fiecare epocă aduce cu sine cunoştinţele sale şi
adevărurile iniţiale sunt incluse. în fiecare din sistemele până acum dezvoltarea omului s-a desfăşurat conform
filosofice existente. Timp îndelungat, materialiştii şi programelor genetice impuse de natură, ac11r1 este
idealiştii au polemizat în legătură cu cauza primară nevoie ·de altceva. Evoluţia omului trebuie să înceapă
a existenţei. Materialiştii consideră materia ca fiind prin efortul său propriu, manifestarea Voinţei sale şi a
primordială, idealiştii - conştiinţa, . energologii - Credinţei în posibilităţile sale nelimitate.
energia. Cum se poate merge pe această cale? Există multe
Fizica atomică contemporană, teoria particulelor şcoli şi sisteme de dezvoltare psihologică a omului.
elementare, au înmănunchiat aceste trei categorii într-o Fiecare are libertatea de a alege. Este posibil ta sistemul
interconexiune inseparabilă. Şi atunci, gândirea omului, de autoperfecţionare propus de mine să vă intereseze.
aflată pe o nouă treaptă de dezvoltare, s-a îndreptat din El pleacă de la concepţia că "omul este microcosmos",
nou spre misterul primordial al vieţii - taina Omului. analizează fenomenele de pe poziţia uneia dintre ultimele
Este imposibil să cunoşti Universul fără a cunoaşte teorii date omenirii, după părerea mea, fundamentală
Omul. Şi, în acelaşi timp, studiindu-se şi înţelegându-se şi atotcuprinzătoare - sistemul AUM, care prezintă
pe sine, Omul descoperă întreaga lume, acele legi, care practica de dezvoltare a bioenergiei umane.
creează şi conduc lumea.
Plecând de la modelele contemporane ale Univer­
sului, este necesar să analizăm existenţa noastră prin
concepţia: Om-Pământ-Cosrrţ_os, adică prin unitatea
dintre micro şi macrocosmos. Iată ce a scris, de exem­
plu, pe această temă marele gânditor contemporan, aca­
demicianul V . I. Vernadski: "Omul pentru prima dată
a înţeles în mod real, că el este locuitorul planetei şi
poate, trebuie să gândească şi să acţioneze sub un nou
aspect, nu numai aspectul personalităţii disparate, al
familiei sau al neamului, statului sau aliaţilor săi, ci şi
sub aspect planetar. El, ca orice fiinţă, poate gândi şi
acţiona sub aspect planetar numai în .domeniul vieţii -
în biosferă, într-un înveliş determinat al Pământului, de
care el este legat inseparabil, potrivit unor legi obiective
şi din care nu poate ieşi. Existenţa acestuia reprezintă
funcţia lui".
Natura nu ne dăruieşte cunoştinţele, le căpătăm în
lupta cu greutăţile, pe care ea le creează. Şi dacă

12
EU SUNT MICROCOSMOS Trei - trunchiul este uşor.
Pati:.u - gândurile sunt clare, memoria funcţL.iează
Cunoaşterea cosmică este proprie gândirii noastre excelent.
naturale. Dar oare mulţi dintre noi se simt ca fiind un Cinci - gândurile devin mai precise.
sistem "microcosmos-macrocosmos"? Faceţi primul pas Şase - fiecare celulă a corpului este puternică,
pe calea autodesăvârşirii. liniştită şi comandată de mine.
Aşezaţi-vă într-un fotoliu comod şi meditaţi. În­ Şapte - îmi este uşor, plăcut şi bine.
chideţi ochii, luaţi poziţia "vizitiului": picioarele lipite 1 Opt - m-am cunoscut pe mine însumi.
genunchii uşor depărtaţi, mâinile pe genunchi, palmele Nouă - tot ce mi-am propus voi realiza.
în sus, relaxaţi-vă, înlăturaţi gândurile străine, intraţi în Zece -. corpul este uşor, proaspăt, capul limpede şi
armonie cu cosmosul. Închipuiţi-vă: clar.
Eu sunt microcosmos. În mine se desfăşoară toate Puteţi deschide ochii. Ridicaţi-vă şi plimbaţi-vă prin
procesele, care au loc în Univers. Sunt un flux de cameră. Acest exerciţiu meditativ facilitează creşterea
energie, sunt plasmă. În jurul meu este energia cosmică, spirituală. De fiecare dată după e.,xecutarea exerciţiului,
o văd cu ochii închişi şi o simt. Energia Cosmosului vă sfătuiesc să vă gândiţi la calităţile care conduc spre
pătrunde în mine. O simt sub forma unei unde plăcute, "puritate": adevărul, sinceritatea, dorinţa de a face bine
care îmi umple fiecare celulă a corpului._ Energia altora şi de a nu le face rău cu gândul, vorba, fapta...
mea intră în energia Cosmosului. Mă contopesc cu Ţineţi . minte cele spuse de Rabindranat Tagore:
macrocosmosul, cu Universul. Celulele mele "eu-1" meu " ... p�ntru a căpăta putere, trebuie să te supui legii
sunt inseparabile. Mă simt macrocosmos. Celulele, forţelor universale şi să fii pătruns de conştiinţa că
"eu-1" meu sunt la fel de puternice ca macrocosmosul. ele sunt ale tale". Nimeni nu-şi va înţelege niciodată
Mă odihnesc. Plăcuta contopire mi-a dat · forţă şi posibilităţile reale, dacă, în afară de dorinţa firească de a
încredere în mine, în posibilităţile mele. Cunoscând deveni un fenomen, nu va înţelege pe deplin că omul este
Cosmosul, m-am cunoscut pe mine însumi. Au apărut o părticică a macrocosmosului., adică se află sub puterea
idei creatoare. Pot crea. Mi-am propus un ţel nobil şi-l legilor universale ale naturii. Şi numai subordonându-se
pot atinge. lor, se poate afla pe sine în sine însuşi, cu posibilităţi
Iar acum, numărând până la zece, voi intra în starea nelimitate.·
obişnuită, dar tot ce am simţit, am văzut, şi am spus
rămâne în mine şi se va realiza de către psihicul meu şi
fiecare celulă a organismului.
Unu - corpul este uşor şi proaspăt.
Doi - mânile, picioarele sunt uşoare.

14
.)

II. UNIVERSUL , Pulbere (negru)


Lumea a 13-a (maron)
Do Tridimensional.i (roşu) 3dim:
Do-diez Intermediar.lt (roşu-portocaliu) ' 3.25dim.
Re Eteric:Jt (portocaliu) 3.25dim.
R!l'-diez Intermediar.lt (Portocaliu-deschis) 3.25dim.
Cosmologia modernă consideră Universul nostru­
Mi A 1tra.lă (galben) 3.5 dim.
drept gazdă a mai multor lumi, fiecare având caracteris­ 4dim.
Fa Mental.lt (verde)
tici proprii, o stare proprie a materiei şi a timpului. Cu­ Fa-diez Mentalo-karmid (culoarea valurilor mlrii) 4.5 dim.
noştinţele căpătate cu a:jutor:il cC:.mpului informaţional Sol Karmid (bleu) 5dim.
al pământului, de asemenea multele ipoteze strălucite Sol-diez Intuitivo-Jcannid (albastru-deschis) 5.5 dim.
ale savanţilor privind teoria spaţiului şi timpului, ne dau La Intui tivit (albastru) 6dim.
posibilitatea să concluzionăm asupra multidimension­ La-diez Supermental.i (culoarea valurilor+ violet) 6.5 dim.
alităţii Universului nostru. Astăzi sunt cunoscute şapte Si Nirvana (violet) 7dim.
dimensiuni ale lumilor. Noi locuim în spaţiul tridimen­ Fig. 1 Absolutul
sional cu coordonatele: înălţime, lăţime, lungime, iar
funcţia timpului este sensibilă la orice mişcare mecanică '
sau biologică. Dar, în lumea noastră materială există Prima lume, tridimensională, ne este bine cunos-
fenomene mult mai subtile, care primesc în următoarele cută. Materia şi energia corespund oscilaţiilor undelor
dimensiuni caracteristicile timpului. Dezvoltarea voin­ de culoare roşie şi sunt în armonie cu vibraţiile sunetul1ţi
ţei, intelectului, intuiţiei, dragostei, sunt coordonatele "do" din prima octavă.
spaţiilor cu patru, cinci, şase şi şapte dimensiuni. A doua lume ' eterică, nu· are fiinţe vii. Energia
.

Universul nostru este străbătut de cea mai subtilă corespunde oscilaţiilor undelor culorii portocalii şi notei
substanţă, despre care se aminteşte în multe filozofii "re". Energia acestei lumi se consumă pentru mişcarea
cosmogonice ale antichităţii - Absolutul, care are fiinţelor vii de pe pământ. .
un număr infinit de dimensiuni. Trecutul, prezentul,
A treia lume este cea astrală. Materia este câmpul
viitorul sunt unite în Absolut. În afară de Universul
nostru, în Absolut există şi alte universuri, dar ·gravitaţional al Lunii. Energia şi �a�eria �;e��und
cunoaşterea lor este încă greu accesibilă chiar ş pentru oscilaţiilor undelor de culoare galbena ş1 notei rm .
civilizaţii mai avansate de pe alte planete. A patra lume·-· (spaţiul cvadridimensional) -
Universul nostru uneşte treisprezece lumi, şapte este cea mentală. Materia este câmpul gravitaţional
lumi principale, cinci lumi intermediare şi o lume opusă, al planeteio-r sistemului Solar. Energia şi �ateri�
lumea forţelor "întunecate". O clasificare interesantă a corespund oscilaţiilor undelor de culoare verde ŞI notei
acestor lumi este propusă de către sistemul AUM, care a "fa".
cercetat legile armoniei şi frumuseţii în Univers (fig. 1). A cincea lume - (spaţiul pentadimensional)

16 17
curcubeului, se obţine culoarea albă (lanţul creaţiei şi
este lume� karmică.. Materia este câmpul gravitaţional
. al iubirii). Dacă se face acelaşi lucru, schimbând însă
al Soarelm. Materia şi energia corespund oscilaţiilor culoarea violet (iubirea) cu culoarea maron (ura), se va
undelor de culoare bleu şi notei "sol". obţine culoarea neagră (lanţul distrugerii).
A �ase� �u�e - (spaţiul hexadimensional) - este În muzică, în afara celor şapte note principale
lume� �ntmt1va. �ateria este câmpul gravitaţional al (şapte lumi), există cinci complementare, denumite diezi
galax1e1 noastre ŞI �orespunde oscilaţiilor · undelor de
şi bemoli (lumi intermediare). Luăm în · consideraţie
culoare albastră şi notei "la".
faptul că lumea a treisprezecea poate să înlocuiască
A �aptea lume - (spaţiul septidimensional) - lumea a douăsprezecea, pentru a se crea lanţul negru
este N1�vana (lumea iubirii). Materia este câmpul al distrugerii. Dacă vom compara legile cunoscute ale
.
grav1taţ1onal al Universului şi corespunde culorii·· violet armoniei în muzică şi pictură cu principiile sistemului
_
ş1 notei "si". dat se observă o legitate inter.esantă. De exemplu
Există şi reflectarea în oglindă a Nirvanei - a acordul consonant (armonizat) - nota "do" şi nota
.
treisprezecea· lume. Sentimentul opus iubirii7 care duce "fa" din prima octavă corespund culorilor roşu şi
la cre�ţie - sent��ntul urii, care duce la distrugere. verde - combinaţiei armonioase din pictură, iar în
.
Matena ŞI energia luinu__ a treisprezecea corespund sistemul nostru viaţa pe Pământ (roşu) şi dezvoltarea
�delo� de culoare· maron, nota lipseşte. Î� religia intelectului (verde) dau o dezvoltare desăvârşită în
hmdusa se numeşte lumea lui Shiva, în creştinism 'Karma. Dacă, de exemplu, vom examina disonanţa
- lumea lui �ucifer. Această lume este răspândită (dezacordul) notei "mi" şi "fa", atunci dimensiunile ,
A A
m mtregul Umvers, dar planeta de bază a lumii a corespunzătoare acestora din sistemul nostru, astrală
treisprezecea se consideră Pământul, care devine astfel (vitalitate, spirit activ, vigoare) şi mentală (forţa logicii,
centrul luptei universale. Poate că, tocmai din această gândirea, concentrarea) compun-u disonanţă, ce adesea
cauză, pe Pământ sunt condiţii minunate atât pentru se manifestă la oameni prin supraîncordare şi surmenare.
dezvoltare rapidă,· cât şi pentru degradare tot atât de Cei ce doresc pot să tragă multe concluzii folositoare
rapidă. cercetând această problemă mai amănunţit.
Fiecare din cele treisprezece lumi are aceeaşi im­
portanţav pentru Absolut. Această dependenţă cosmică
este exprimată în pictură: contopirea principalelor
_
culon creează o culoare unică, globală - alb sau
negru. . Aceasta este culoarea Absolutului. În muzică
consonanţa a două sunete, de exemplu, "do" din prima şi
a doua octavă, cuprinde toate cele douăsprezece sunete
ale primei octave. Se observă o corelare interesantă în
pictură. Dacă. se amestecă. într-una singură toate culorile
19
18
Ill. ANATOMIA
ORGANISMULUI COSMIC

Omul este copilul Cosmosului. Toate organele CHAKRA


noastre sunt în relaţie cu forţele, care circulă prin CENTRALĂ
Cosmos. În conformitate cu învăţătura thantrică, lumile
CHAKRA
subtile crează corpul nostru individual, care asemenea LUMII a 13-a
Universului compus din şapte lumi de bază, are şapte
corpuri principale. Aceste · corpUTi sunt compuse din
materia şi energia lumilor corespunzătoare, sunt în
interacţiune cu ele, primesc informaţii de la ele. Toate
corpurile subtile se află într-o strânsă. interdependenţă
comunicând cu lumea lor prin anumite centre energetice
- chakrele - care se află pe partea interioară a MULADHARA
coloanei vertebrale. (În figura 2 sunt prezentate chakrele
principale, situarea şi legăturile lor).
Corpurile subtile reprezintă structuri foarte com­
plexe în comparaţie cti corpul fizic, iar fiziologia lor a
fost insuficient studiată.
Corpul eteric, după observaţiile ,darvăzătorilor, se
află la 3--4 cm. şi mai mult în afara limitelor corpu­
lui fizic. În cursul perioadei intrauterine, corpul dens
se formeaz ă după matricea corpului eteric şi reprezintă
copia acestuia. Pe parcursul întregii vieţi, corpul eteric
îndeplineşte 'funcţia de constructor şi restaurator al cor­
pului dens. Un corp eteric sănătos· se caracterizează
printr-o bună rezervă de energie, care trece prin cor­ Flg.2
pul dens acţionând în mod pozitiv asupra organelor
sale. Muiţi cercetători consideră că, corpului eteric îi
aparţin chakrele planului fizic MULADHARA şi SVAD­
HISTHANA. După părerea mea, acestea sunt două cha-
. kre ,independente, destul de apropiate din punct de

20 21
BAZA CHAKREI
(COLOANA
VERIBBRALĂ)

Fig. 2 b
Fig. 2 c

22
de aceea slăbiciunea corpului mental nu este de dorit:
vedere al funcţiilor energetice, deoarece chakra MULAD­ putem să ne găsim cu multe vieţi în afara evoluţiei.
HARA joacă. un rol de legă.tură. între centrul energiei · 9orl?ul mental are o chakră mentală principală numită
fizice (chakra AJNA) şi centrul energiei pshihice (chakra m sis�emul AUM - centrală, în funcţie de situarea
SAHASRARA). MULADHARA absoarbe câmpurile en­ acesteia faţă A de alte chakre şi aflată la nivelul chakrei
ergetice ale Pământului necesare corpului fizic. S VAD­ ANAHATA. 1n afară de chakra principală, corpul mental
HIS THANA, care produce energia interioară., se hrăneş­ A
are �teva subc�akre, care îl leagă de alte câteva corpuri
te c{i hrana de provenienţă alimentară, pe care o dis­ subtile. Cea mai mare influenţă asupra corpului mental
tribuie prin meridianele sale spre organele corpului fizic o are subchakra
şi o transmite la acele centre de energie, cu care se află în �tăpânul "eu"-lui nostru este corpul karmic. El
legătură directă. Corelaţiile dintre SVADHIS THANA şi �onţ�ne cauzele tuturor manifestărilor din planurile
celelalte chakre determină importanţa influenţei alimen� mferi?are, toate mediil� subconştiente ale vieţilor
taţiei asupra manifestărilor noastre energetice (chakra + antenoare, care determmă traiul nostru individual
MANIPURA), a sexualităţii (chakra MULADHARA), ! soart�. Cea TI:�i importantă caracteristică a corpului
' .
sferei emoţionale (chakra AN AHATA). karm�c este dmJarea tuturor funcţiilor organismului
Corpul astral este compus din materia lumii as­ cosmic. Dezvoltarea acestui corp dă posibilitatea
trale - materia câmpului gravitaţional al Lunii, este P?-����9erii vieţilor anterioare şi, ulterior, posibilitatea
înzestrat cu o mare fluiditate şi, în funcţie d� starea dmJarn concentrate a "eu"-lui propriu. Corpul karmic
emoţională, poate căpăta diferite forme şi dimensiuni. este lega! de lumea karmică prin chakra VISHUDHA.
În corpul astral ne putem deplasa momentan în zona de Urm-:t?rul_ �o�p, �el intuitiv, se află în legătură
acţiune a câmpului gravitaţional al Lunii. cu lumea mtmtiva prm chakra AJNA numită uneori
· Principala chakră · a corpului astral este MA­ "cel de-al treilea ochi". AJNA este iz'vorul iluminării
NIPURA. · Acest centru reprezintă. acumulatorul şi intuitive şi întruchipează sfera inconştientă a conştiinţei
distribuitorul de energie elaborată. în celelalte chakre. adică "supraconştiinţa". Corpul intuitiv ' într-o măsură'.
. . .
mai i:nare sau mai mică, este dezvoltat la toţi oamenii.
Prin. MANIPURA se menţine legătura cu energia şi
materia lumii astrale. �ulti. au trecut prin experienţa când, pe moment,
Corpul mental (raţiunea, judecata) este legat de mtmţ1a a dat cea mai înţeleaptă rezolvare. Puterea
c?rpului intuitiv este imensă, în puterea lui se află atât
· cel- fizic prin ,canalele chineze, constă din materia
vizmnea trecutului cât şi a viitorului.
spaţiului cvadridimensional şi are, în afară de un volum
Chakra corpului ,NIRVANEI-ANAHATA - coin­
determinat, întindere în timp. Cu· cât intelectul se
cide c1;1 p�exul inimii, este o verigă de legătură între cor­
află pe o treaptă mai înaltă de dezvoltare, cu atât mai pul fizic ŞI corpul NIRVANEI prin propria inimă. Corpul
frumos este corpul mental. El este cel mai puternic NIRVANEI este contopirea eu-lui nostru cu Universul
corp al personalităţii, iar apogeul sufletului �te corpul u.nificarea cu Adevărul şi Iubirea. '
NIRVANEI. Corpul mental, ca' şi lumea mentală din Ultimul corp -corpul Absolutului - reprezintă un
Univers, este centrul organism�lui cosmic. Îl folosim rezultat al dezvoltării tuturor celor şapte corpuri ale
drept sprijin în toate acţiunile şi comportările noastre,

24 25
organismului cosmic. Chakra corpului Absolutu!ui -
SAHASRARA -este un centru unic de energie, ce IV. DEZVOLTAREA
însoţeşte după moarte corpul subtil în sferele cosrr�ice. CORPURILOR SUBTILE
Prin chakra SAHASRARA spiritul fiinţei omeneşti se
găseşte în legătură permanentă cu Spiritul Un iversal:
_
Şi dacă luăm în consideraţie faptul c� sensul �x1stenţe�
noastre este de a ne perfecţiona bagaJul karrmc, atunci
chakrei SAHASRARA i se atribuie · rolul cel mai Un corp eteric (portocaliu) bine dezvoltat exclude
important - acela de regulator al comportamentului bolile, îl face pe om rezistent şi apt de muncă. Toate
nostru în concordanţă cu sensul vieţii. c9rpurile subtile iau energia din corpul eteric. De
În afară de cele şapte corpuri de bază şi cel energia corpului eteric foarte des de foloseşte corpul
de-al 8-lea totalizator (Absolutulk există cinci corpuri astral. Odată cu dezvoltarea corpului portocaliu se
intermediare, legate de lumile lor. 1n concluzie, schema dezvoltă corpul astral şi două corpuri intermediare:
arată astfel: roşu-portocaliu (do-diez) şi portocaliu-deschis (re-diez).
lanţul luminos: 7 corpuri principale + 5 corpuri Indicatorii dez voltării puternice a corpului eteric
intermediare + . un corp totalizator sunt: sănătatea fizică, rezistenţa, capacitatea de muncă,
( culoarea violet) = 13 supleţea corpului, forţa fizică, · potenţa. Recomandări
lanţul întunecat: 7 corpuri principale + 5 corpuri pentru dezvoltarea acestuia: gimnastica. respiratorie,
intermediare + un corp totalizator
hatha-yoga, toate formele de sport, alimentaţie raţio­
(culoarea maron) = 13
nală, înfometare regulată, exerciţii de refacere a. energiei
Fig. 2 consumate (după sistemul meu: exerciţiile Nr. l şi Nr.
Chakre Situare Culoare Corp
2).
SAHASRARA centrul creştet ului capului alb Absolutul
ANAHATA ve,tebra 5-6 a coloanei vene- violet Nirvana
Cele mai importante calităţi ale corpului Astral
brale, plexul iniirui (galben) sunt: vigoarea, spiritul activ, vitalitatea,
AJNA vertebra 2 cervic&U, triun- albastru Intuitiv capacitatea de a fi vesel, de a simţi bucuria şi de
ghiul frontal a râde din tot sufletul. Gradul înalt de· dezvoltare
VISHUDHA vertebra J a coloanei verte- bleu Karmic
brale, nivelul glandei tiroide
astrală este legat de ştiinţa identificării profunde eu alt
CENTRALA nivelul . vertebrei 5 a coloanei verde Mental model individual, artistismul, inspiraţia.. Există metode
vertebrale speciale de dezvoltare astrală. Dintre acestea fac parte
M ANIPURA a 5-a vertebrl lombarl cu 2 galben Astral . băile zilnice în apă rece (apa este lega.tă de energiile
cm. deasupra ombilicului
portocaliu- Eteric
astrale), mersul cu picioarele goale pe pământ, meditaţii
SVADHISTHANA În partea de jos a abdome-
nului (orange) asupra gustului, mirosului, căldurii, frigului etc.
MULADHARA În regiunea coccisului roşu Fizic In'dicatorii dezvoltării puternice a. corpului menta l
(verde) sunt: creaţia., rezistenţa la munca intelectuală,
26
27
cantitatea şi volumul general de cunoştinţe, puterea sau lipsa de armonie într-un obiect oarecare, concept,
logicii, memoria logică, viteza în gândire, drago�:ea fenomen). Principalii indicatori ai dezvoltării ,cci.-pului
pentru ştiinţele filozofice şi exacte, excluderea e�oţul?r intuitiv sunt: dragostea pentru armonie, frumos, simţul
în procesul de gândire, ştiinţa autocontrolulu1. 1n intuitiv al consonanţelor sau disonanţelor, cunoaşterea
procesul de acumulare a cunoştinţelor şi de dezvoltare a legilor armoniei lumii înconjurătoare, capacitatea de
intelectului, devin d�seori factori de frânare sentimentul a vizualiza, agerimea memoriei vizuale şi auditive,
superiorităţii, orgoliul, sup�aexcitarea şi excesul de practica pătrunderii în vis, dezvoltarea vederii spirituale
exerciţiu. Excluderea acestora va facilita dezvoltarea ("cel de-al treilea ochi").
rapidă a corpului mentaL Tehnica pătrunderii în · vis poate .fi stăpânită cu
Lumea karmică este mai subtilă şi mai dinamică succes de cel care a atins perfecţiunea în autoexer­
decât cea mentală. În multe stud,ii privind dezvoltarea sare. Prima treaptă este conştientizarea sinelui în vis,
pshihică, corpului karmic i se acordă o importanţă �e­ înţelegerea clară a faptului că dormiţi, unde dormiţi,
osebită, · uneori decisivă. Puterea dezvoltării karmice cine sunt�ţi, cum vă cheamă etc. Pentru aceasta este
este legată de cunoaşterea individului şi de realizarea necesar să stăpâniţi practica autosugestiei şi să repetaţi
celei mai importante legi a dezvoltării karmice: înfăptu- înainte de a adormi şi după trezire formula: "eu sunt
irea. precisă a tuturor normelor şi legiior acelor struc- în vis, 1m1 amintesc cum mă dea.mă, sunt conştient
. turi, a căror parte integrantă suntem. O bună dez­ că dorm". Ulterior, această conştientizare se lărgeşte
voltare în plan karmic permite îndepărtarea continuă a treptat.
propriilor obiceiuri dăunătoare şi a practicii înstrăi ării, Unul dintre cele mai eficiente mijloace de dezvoltare
°:
neidentificării. Cea din urmă cere un control contmuu a "celui de�al treilea ochi" este vizualizarea. La început,
asupra propriilor gânduri şi emoţii, ceea ce facilitează trebuie să învăţăm, ca în stare. de relaxare, să ne
păstrarea energiei psihice şi dezvoltarea în planul tuturor închipuim o culoare şi să auzim sunetul corespunzător
nuanţelor coloristice.. . Indicatorii dezvoltării karmice al acesteia. Apoi, putem încerca să vedem şi să auzim
puternice sunt: atenţia desăvârşită, economia de forţe, combinaţii de culori şi sunete, să ne închipuim figuri
mijloace, timp, energie, î.ndeplinirea datoriei, ştiinţa de geometrice şi volume. Dacă "cel de-al treilea ochi" este
a lucra cu .eficienţă,: concentrarea maximă, abnegaţie; bine dezvoltat, devin vizibile emanaţiile luminoase ale
realizarea precisă şi respectarea relaţiilor umane presta­ corpurilor subtile, nuanţele coloristice ale Aurei umane.
bilite. În cadrul unei dezvoltări karmice de 100% şi peste
Dacă doriţi să creşteţi în Nirvana, trebuie, înainte
acest procent, se i:�aliz�ză tran�formarea energiei aces­
de toate, să fiţi conştienţi de cel mai important duşman
teia în alte· forme de dezvoltare cosmică, iar. un procent - "ego-ul'' sau iubirea de sine, ce nu permite creşterea
suplime�ta� de dez��ltare în karma furnizează un pro­ în plap. violet. Toate trăsăturile negative: teama,
cent şi jumătate în alt plan.• invidia, ura, gelozia, orgoliul, minci1.:..1a, lipsa de credinţă
Dezvoltarea corpului intuitiv, (albastru) este legată sunt creaţii, în primul rând, ale ego-ului nostru, iubirii
de dezvoltarea intuiţiei .(puterea de percepe armonia de sine şi ale :perceperii lumii din punct de vedere
28
al avantajelor pentru eu-I propriu. Cealaltă formă câteva centre. Trebuie observat că, echilibrul deplin al
de iubire se caracterizează prin iubirea a tot ce se dezvoltării tuturor corpurilor subtile nu este dţ dorit,
află în afara limitelor eu-lui propriu şi reprezintă deoarece echilibrul împiedică creşterea şi, ca urmare,
indicatorul unei dezvoltări puternice a corpului Nirvanei. înainta.rea spre un nou nivel. Este necesară schimbarea
Acestor indicatori le aparţin: spiritul de sacrificiu şi de ritm, pe care o creează nerespectarea conştientă a
dori?\� de a tr�i ��ntru alţii, compătimirea şi căinţa, echilibrului, adică trecerea pe primul plan a unui singur
. _ mod de dezvoltare.
sens1b1h �atea 1mrrin, credinţa şi încrederea, aspiraţia
spre umficare etc. Dezvoltarea corpului Nirvanei Dintre corpurile intermedia.re, cel mai important rol
poate fi facilitată de meditaţii combinate cu stări de în dezvoltarea organismului cosmic îl joacă corpurile
relaxare, unificarea şi dizolvarea eu-lui, concentrarea mental-karmic, intuitiv-karmic şi supermental.
atenţiei asupra inimii, perfecţionarea calităţilor care Dezvoltarea mental-karmică ( culoarea valurilor, adi­
duc �a _Puritate: sinceritatea, ve�idicitatea, bunăvoinţa, că verde + bleu) cere îmbinarea inteligenţei şi a voinţei.
cord1ahtatea, onestitatea şi bunătatea. Alţi indicatori: controlul asupra inteligenţei, capacitatea
Toate calităţile opuse culorii violet corespund lumii de a lua hotărîri înţelepte, sistematizarea cunoştinţelor
şi a ideilor filozofice, priceperea de a lucra pentru
�ai: . Caracte:istici!e �i su�t: mânia ş� eAn�rvarea, ·
on.
realizarea scopului propus, clar i.�.ttea gândirii. Dezvoltă
mchnaţ1a spre violenţa ş1 dormţa de a stapam min­
ciuna şi Îmielăciunea, sarcasmul şi răutatea car�cterul bine culoarea valurilor mării practica permanentă a
neiertător şi lipsa de credinţă, spaima şi fric�, invidia şi controlului asupra intelectului, înlăturarea gândurilor şi
gelozia, lăcomia şi furtul. a imaginilor nefolositoare.
Combinaţia ��onioasă a celor mai bune calităţi, Spre deosebire de imaginea mental-karmică, în care
- se stabilesc scopul şi mijloacele pentru realizarea acestui
a. tuturor I?odahtaţilor de dezvoltare reprezintă corpul
Ab�o��tulu1. Dezvolt�ea 100% a tuturor corpurilor dă corp, în dezvoltarea intuiti.v-karmică (albastru-deschis)
pos1b1htatea ca. energia atotcuprinzătoare a Absolutului scopul şi mijloacele se aleg intuitiv. Principalii indicatori
- KUNDALINI-SHAKTI - să se înalţe prin toate ai dezvoltării sunt: îmbinarea calităţilor karmice cu
chakrele spre jumătatea sa albă şi să•i permită omului calităţile frumuseţii şi armoniei, propagarea şi sistema­
s� �ecepţi��a.ze in!ormaţiile din Absolut, ajungând tizarea artistică a cunoştinţelor, folosirea artei pentru
_ meditaţie şi creşterea forţelor pshihice.
pana la călatoria m Absolut. Dar, pentru trezirea
KUNDALINI şi trecerea ei prin canale este necesar Dezvoltarea supermentală (valul mării + violet) re­
să fie bine dezvoltat corpul subtil, u;de a pătruns prezintă îmbinarea armonioasă a intelectului, voinţei
KUNDALINI, canalele să fie curăţate, să existe o karma şi dragostei. La baza ei se află o judecată puternică
puter�ică: �nt�� dirijarea ,corpului corespunzător şi o îndreptată spre binele oamenilor. Alţi· indicatori ai
c?nşt1!nţa largita pentru recepţionarea informaţiei ce dezvoltării supermentale: dragostea pentru Adevăr, în­
vme dm lumea subtilă. Meditaţiile cele mai bune pentru ţelepciunea, cunoaşterea legilor Universului, răspândirea
dezvoltarea culorii albe sunt cele care ,includ simultan cunoştinţelor filozofice şi ştiinţifice.

30 �1
V. CONŞTIINŢA,
ATENŢIA, MEMORIA lumi. Deplasarea punctului necesită multă energie,
capacitate� de a menţine ,lumina conştiinţei în n?�a
.
poziţie, adică un program special de �xe�are ps1h?�1�:
Omul atinge conştiinţa absolută m timpul ndicarn
Kundalini la Sahasrara.
Problema conştiinţei este una din cele mai com­ Tehnica de dirijare a Conştiinţei este legată de cat­
plexe în psihologia modernă. Oamenii de ştiinţă stu­ egoria Atenţiei. Psihologia defineşte �tă �tegorie
diază cu atenţie parametri ai şi caracteristicile specifice astfel: "Atenţia este concentrarea Conşt11nţe1 asupra
conştiinţei ( claritatea, continuitatea fluxului, spiritul ac­ unuia sau a mai multor obiecte, ce asigură reflectarea
tiv, direcţionarea asupra obiectului, etc.). Totuşi nu deosebit de intensă a acesteia".
toţi pshihologii acceptă ca parametrii conştiinţei, capac­ Starea de concentrare profundă a atenţiei este
itatea (randamentul) şi densitatea. La fiecare individ primul factor de mare importanţă. �u�ă ce stă��m
capacitatea atenţiei este diferită: de la conştientizarea tehnica concentrării profunde a atenţ1e1, putem mvaţa
sinelui şi a propriilor acţiuni până la conştientizarea u­ să menţinem punctul de lumină al Conştiinţei în orice
nificării depline cu Cosmosul (Superconştiinţa). loc al conturului energetic.
Fiecare corp al organismului cosmic are propria Ulterior este necesar să stăpânim tehnica stabilităţii
sa energie a conştiinţei. Cu cât sunt mai dezvoltate (duratei) Atenţiei. Prin �asta s� ohţi e. r�zistenţa
aceste corpuri, cu atât este mai _cuprinzătoare conştiinţa - !1
menţinerii punctului LllilllmI Conştnnţe1 m oncare loc
lor. Cea mai mare cantitate de informaţii este
al conturului energetic.
accesibilă corpurilor Nirvana, Karmic, Mental. Lumina
Următorul parametru important este capacitate�
totală de la corpul roşu la cel verde este conştiinţa
- de comutare rapidă a atenţiei. Dezvoltând aceasta
persoanei, de la verde-deschis la violet este Conştiinţa
capacitate putem învăţa să trecem �api� de la un pune�
Sufletului, Conştiinţa Absolutului, Conştiinţa Spiritului.
Purificarea organismului cosmic de culorile închise ajută al .J,uminii Conştiinţei la altul în mtenorul conturului
energetic. · ·
la purificarea conştiinţei.
La nivelul Chakrei Centrale există un punct luminos Şi, în cele din urmă, treptele cele mai înalte de dez­
_
de formă ovală în interiorul conturului energetic. Acest voltare ale atenţiei sunt volumul acesteia (randamen­
punct este Lumina Conştiinţei, care interpretează tul) şi caracterul distributiv. Volumul atenţiei unui om
informaţia ce soseşte la ea din toate părţile. În interiorul obişnuit cuprinde 5-7 obiecte. D�, du?ă c� �uşeşte
conturului, punctul luminos se poate depl asa, de aceea să cuprindă cu atenţia pesţe 10 ob�ecte ŞI acţmm, omul
perceperea lumii noastre este diferită pentru fiecare reuşeşte să aprindă instantaneu cate"?: puncte al� L�­
dintre noi. Deplasarea punctului în afara limitelor minii Conştiinţei - trecerea spre conştunţa perfecţ10na­
conturului permite recepţionarea informaţiilor din alte tă. În cazul în care, atenţia captează câteva obiect�, dar
cantitatea de Lumină a Conştiinţei se transmite megal
32
33
(la un obiect mai mult, la altul mai pi,.ţin), atunci vorbim această capacitate de concentrare a atenţiei.
de caracterul distributiv al atenţiei. Acest parametru După cum aţi observat,, exerciţiile propuse de �ne
important oferă po sibilitatea de a întoarce punctul Con­ sunt si•mple, dar când le efectuaţi trebuie să respectaţi
ştiinţei la starea obişnuită; cu stricteţe următoarea regulă: să nu vă supraîncordaţi.
Dezvoltarea concentrării, stabilităţii şi comutarea Manipularea conştiinţei este un lucru periculos,
rapidă a atenţiei pot fi ajutate cu exerciţiile pe care vi yoghinilor le trebuie zeci de ani să dezvolte această
le propun: tehnică. În sistemul meu, rezultatul poate_ fi obţinut
1. Se ia un obiect oarecare (de-exemplu, o cutie•de mai repede, cu condiţia ca, toate sistemele corpurilor
chibrituri), o puneţi în fa:ţa voastră şi încercaţi ca timp subtile să fie armonios dezvoltate şi să fie bine stăpânite
de un minut să vă concentraţi atenţia asupra acestui metodele pshihoenergeticii.
obiect gândindu-vă numai la el. Dar cum? Să zicem, Rezultate excepţionale pentru creşterea parametri­
în felul următor: "Cutia are formă dreptunghiulară, lor Conştiinţei oferă exersarea Memoriei, care facilitează
are culoarea cutare, are etichetă, înăuntru sunt atâtea deasemenea dezvoltarea calităţilor fenomenale proprii
beţe, cutia îmi place, din ea se poate -face o casetă, (telepatia, sugestia verbală, darviziunea etc.)
cutia poate pluti pe apă ca un vaporaş etc." (Acest Psihologia defineşt.e Memoria astfel: "Memoria este
exerciţiu dezvoltă şi imaginaţia.) . La început vă vor reflectarea experienţei n�mijlocite şi trecute a omului
deranja, vor "pătrunde" gânduri străine, acestea trebuie prin reţinerea, păstrarea şi reprezentarea ulterioară a
alungate; dar, dacă nu vă reuşeşte, mai bine vă opriţi. unor sentimente, gânduri şi imagini trăite anterior de
Faceţi exerciţiul până apar priITiele semne de oboseală, acesta, a unor obiecte şi fenomene percepute anterior".
începând cu un minut şi adăugând în fiecare zi câte o Fiecare din corpurile noastre cosmice are memoria sa.
jumătate de minut, mărind timpul de concentrare până Lumina Conştiinţei lasă urme nu numai pe corpul
la dnci-şapte minute. Recomand ca exerciţiul să se fizic (moleculele de ADN şi ARN) dar şi în materia
facă de două ori pe zi, dimineaţa şi seara cu două-trei corpurilor subtile, de aici numărul mare al formelor de
ore înainte de culcare. timp de trei luni. În cea de-a · memorie. În cazul memorării conştientizate, este de
doua lună, -exerciţiul poate fi complicat: în paralel cu dorit să se cornute câteva forme de Memorie, pentru
concentrarea asupra cutiei de chibrituri se dă drumul la ca înregistrarea să pătrundă simultan în câteva corpuri.
muzică (factor de distragere a atenţiei). Aceasta dă posibilitatea să se reproducă mai uşor ceea
2. Acest exerciţiu este deseori prezentat de yoghini ce s-a înregistrat
pentru a demonstra tehnica de concentrare a atenţiei.
Să examinăm câteva forme de Memorie:
Iau câteva pietricele diferiţe, le aruncă pe masă şi
le privesc timp de trei secunde. Apoi, descriu în Verbal-logică - priceperea de a reţine informaţia
amănunţime fiecare pietricică (culoarea lor, forma, pe baza legăturilor logice.. Se dezvoltă pe calea
dimensiunea, numărul lor). Vă sfătuiesc ca, atât . raţionamentelor logice (de exemplu, pe marginea unui
dumneavoastră cât şi copiii dumneavoastră să exersaţi text citit). O mare influenţă asupra dezvoltării acestui

34 35
fel de memorie o au chakrele Sahasrara, Ajna ş1 reproduceţi, închipuiţi-vă şi încercaţi să vedeţi în gând
Muladhara. cele citite până în cele mai mici amănunte. Schematic,
Intuitivă - capacitatea de a reţine în memorie a.cest proces va arăta în felul următor (fig. 3).
fotograme, holograma informaţiei văzute prin con:cen-· De exemplu, a.ţi.împărţit textul în zece părţi (grupe).
trarea atenţiei. Chakrele care influenţează dezvoltarea Si presupunem că din Memorie v-a scăpat cea de-a patra
Memoriei intuitive sunt: Sahasrara, Ajna, Vishudha. grupă. Cum să vă amintiţi şi să reconstituiţi ceea ce s-a
Motrice - priceperea de a reproduce o operaţie pierdut din Memorie? Desfăşurarea dată în schemă vă
motrice văzută. Chakrele care influenţează dezvoltarea va... ajut;1„ Dacă "ieşirea la suprafaţă" a textului nu s-a
Memoriei motrice sunt: Muladhara, Ajna, Manipura. produs, citiţi-l încă o dată. Vă recomand ca la început
Emoţională - priceperea de a meinora şi a să luaţi un text compus din cel mult zece 'propoziţii.
reproduce o anumită emoţie, senzaţie. Momentele ţrăite Treptat îl puteţi .mări până la o pagină ş.a..m.d.
emoţional se reţin mai bine şi pentru mai mult timp.
· Chakrele care influenţează dezvoltarea acesteia sunt:
Anahata, Ajna, Muladhara, Sahasrara. 2. Pentru Memoria intuitivă-fotografică. ·
Indicatorii_ fenomenali ai Memoriei mecanice şi · Pregătiţi o foaie de hârtie cu nouă pătrăţele. Rugaţi
spontane se asigură prin dezvoltarea sută la sută a pe cineva să scrie în aceste· pătrăţele cifre. Examinaţi
corpului astral. Corpul karmic are posibilităţi deosebit cifrele şi încerca.ţi să memoraţi ordinea lor şi toate
de mari pentru memorare şi reproducere a informaţiei. •caracteristicile scrisului (grafia). Exerciţiul se va face
Caracteristicile Memoriei se îmbunătăţesc · şi în cazul - zilnic, până la primele semne de oboseală. Timpul de
unei puternice dezvoltări mentale (cunoştinţe vaste şi memora.re: la început nouă secunde, apoi se scade până
trainice). la treisec:·:mde. Ulterior, numărul de pătrăţele cu cifre
poate fi mărit· treptat. Aceeaşi metodă poate fi fplosită
şi pentru lucrul cu textul.

EXERCIŢII PENTRU DEZVOLTAREA MEMORIEI 3. Exerciţiu universal de exersare a tuturor

. . .
l. Pentru Memoria verbal-logică şi figurativă.
formelor de Memorie, legat de Încercarea de a
deplasa punctul . Conştiinţei În timp.
Înainte de culcare, aşezaţi-vă într-o poziţie comodă
. Aşezaţi-vă într-o poziţie comodă, stare de uşoară şi încercaţi ·să faceţi o "derulare" a zilei, adică să
relaxare. Citiţi cu atenţie un text nu prea lung, rememoraţi toate evenimentele zilei anterioare în ordine
· selecţionaţi detaliile principale, imaginile, elementele inversă. Străduiţi-vă ca, în acelaşi timp să rememoraţi
constitutive. Apoi, cu ochii închişi, sţrăduiţi-vă să-l sentimentele, frământările, imaginile, textele citite, etc.·
36 37

Punctul
I I •
al4-lea
I I I I I .. Punctul final
Acest exerciţiu trebuie făcut zilnic, timp de un a.n. După
o exersare îndelungată, puteţi deplasa punctul Luminii
iniţial punct Conştiinţei în trecut şi veţi putea revedea menţal orice
zi, oră, minut din viaţa voastră.
Pentru exersarea Memoriei dau rezultate bune

a S-a ► Derv.larea lanţului de metodele de autosugestie. De exemplu, înainte de a
evenimente începând
verigi. cu veriga a 5-a memora o hllumită informaţie, relaxaţi-vă uşor şi daţi
comanda. mentală: "Tot ce voi vedea, auzi,· simţi, voi
ularea lanţului de
memora uşor; voi reţine foarte bine şi voi putea să-mi
...--_ -_ -_ -_ -_-_-_-_-_-_-.::.::.::���::,. Der
•�
evenimente începând amintesc în . orice moment ceea ce îmi este necesar.
, cu punctul final până Memoria mea este elastică şi comandată de mine. Pot
la cel iniţial să-mi amintesc totul, imediat ce-mi doresc acest lucru".

-.,..◄1-:-_-:___-_- _- _-_-_-______,. Derul începând cu


area
cel mai puternic punct
După aceasta, începeţi memorarea. Pentru dezvoltarea
anei Memorii de durată, este necesar ca acest exerciţiu
Veriga cea
mai puternici (eveniment bine să fie efectuat de trei ori .pe zi timp de un an.
memorat).până la . Dacă nu stăpâniţi metoda autosugestiei, prin care
punctul iniţial realizarea comenzilor Memoriei este mult mai eficientă,
vă propun să învăţaţi un exerciţiu rapid. Stând
în picioare, închideţi ochii, relaxaţi-vă puţin şi daţi
Derularea începând de comanda mentală: "Când voi spune "trei" voi cădea
a 4-a � Cea mai
verigi puternici
la evenimentul cel mai pe spate. . "Unu" - sunt .tras spre spate, "doi"
bine memorat până la a
verigă 4-a verigă - sunt iras . şi mai mult spre spate, . "trei" - cad
pe spate. Stop! Senzaţia de cădere a dispărut".
( cuvântul "stop" încercaţi să-l spuneţi nu când atingeţi
solul ci puţin mai devreme). Trebuie să fiţi într-o
stare pasivă: nu trebuie să vă doriţi. cu putere să
cădeţi, dar nici să vă opuneţi vouă înşivă. · Dacă
Rg._3 v-aţi însuşit perfect "căderea" la numărătoarea "trei",
încercaţi la numărăto�ea "unu". Apoi, se poate
folosi următoarea formulă de autosugestionare pentru
îmbunătăţirea Memoriei: "Memoria mea-reţine tot ceea
ce îmi este necesar. În orice moment, printr-o comandă
mentală, pot să-mi amintesc totul". După aceasta , ·
continuaţi cu mP-morarea informaţi�lor. Exerciţiul se va
38
39
face de trei ori pe zi timp de un an. . VI. ÎNTR-UN CORP SĂNĂTOS
Celor ce doresc să obţină rezultate fenomenale m
A

dezvoltarea Memori�i le recomand să ţină un jurnal - UN SPIRlT SĂNĂTOS


zilnic care îi va ajuta să fixeze şi să analizeze
facto;ii pozitivi şi negativi, ce influenţează procesele de
memorare, păstrare şi reproducere a informaţiei (fig. 4),
Emoţional Intelectual Fizic
Bioritmul
Drept fundament al dezvoltării cosmice trebuie con­
to +17 +19 +16
siderată existenţa individului pe pământ ca fiind cea mai
Vântul Slab Mediu Puternic
sănătoasă şi folositoare unitate a societăţii. Exersarea
Nebulazitate
I)ispoziţia du� exerciţii B. Excelentă· s. pshihicului trebuie să se desfăşoare în concordanţă cu
Dispoziţia înainte de exerciţii B. Excelentă s. o viaţă activă. Nimic nu favorizează în aşa măsură
Gradul de complexitate Uşor Cu incocdare Greu dezvoltarea planului roşu, ca aspiraţia către sănătatea
·Timpul consumat pentru exerciţiu' 3min. 5 min. lOmin. fizică, pshihică şi energetică.
Ora de des(&Jurare 9.00 13.00 19.00
NumMul de exercitii 1 2 3
Zile
Sănătatea fizică.

Recomandările pentru menţinerea corpului nostru


fizic, i'l ordinea dată mai jos, sunt destul de simple, dar
trebuie îndeplinite cu stricteţe.
Prima regulă se referă la o alimentaţie raţională
şi echilibrată. Vă propun următorul regim alimentar:
micul dejun - sucuri, fructe; masa de prânz - sucuri,
salate din legume proaspete, supe din legume, carne sau
peşte şi la desert fructe; cina - la fel ca masa de prânz,
dar fără supă; Este de dorit un consum minim de ,pâine,
sare, zahăr. Să se excludă din alimentaţie cafeaua şi
ciocolata, deoarece excită puternic celulele.
A doua regulă este curăţarea la timp a organismului
de diferite reziduuri. Trebuie ca o dată pe săptămână să
se facă o clismă însoţită de înfometare timp de 24 de ore.
În afară de aceasta, este foarte folositor să se efectueze
curăţarea regulată a tutlţror organelor interne, pentru
40
41
care medicina populară oferă reţete fo�rte eficiente. lată culcare, stând în pat şi amestecând continuu compoziţia,
câteva dintre ele. se bea cu înghiţituri mici. După ce aţi adormit, nu
Curăţarea profilactică (pentru toate organele in­ trebuie să vă sculaţi. A doua zi: dimineaţa se face
terne): Se foloseşte drăgaica obişnuită. Se fierbe şi -se clismă. În timpul zilei se bea numai apă fiartă, puţin
bea iarna sub formă de ceai concentrat timp de 3-4 îndulcită cu miere şi cu un adaus de sare cu lămâie sau
săptămâni. suc. Seara se face din nou· clismă. A treia zi: dimineaţa
Curăţarea de săruri (în cazul depunerii acestora): se face clismă. Ziua se vor consuma legume fierte şi
două linguri de orez nedecorticat se acoperă cu apă şi fructe. După una din clisme vor apărea pietre· de culoare _
se lasă astfel timp de 24 h. Dimineaţa se fi.erhe (după - verde-intens. Dacă după ultima clismă nu vor apărea
ce a dat în clocot, se mai fierbe 5 min) şi se· consumă pietre, atunci procedura se repetă peste cinci zile. În
pe stomacul gol. Este de dorii �a, după aceasta 4-6 caz contrar, procedura se repetă peste două săptămâni.
ore să nu se consume nimic. Tratamentul se face câte Cură�area rinichilor: o lună şi jumătate pe an se va
două săptămâni, de două ori pe an. Este o variantă -bea apă magnetizată.
profilactică eficientă. Cură�area limfei. (Metodă complexă de dezintoxi:­
Pentru eliminarea depunerilor calcaroase se obţin care).
rezultate bune folosind următoarea reţetă: Sunt nece­ Dimineaţa, pe stomacul g6l, se bea un pahar cu
sare ,3 pachete cu foi de dafin (50 g fiecare). Prima zi: următorui amestec: o lingură de sate Glauber (sulfat
se toarnă într-un vas emailat 300 g apă şi se pune o de sodiu) la un pahar de apă.
jumătate de pachet de foi de dafin, se dă în clocot şi se Se pregăteşte un amestec format din 2 litri suc de
fierbe la foc mic 5 min: Apoi, se ia vasul de pe foc şi se citrice şi 2 litri apă {în total 4 litri); sucul se pregăteşte
acoperă timp de 3 ore. Lichidul se toarnă într-un pahar din: 4 grapefruit-uri mari sau 6 mici, 1-3 lămâi, până
şi se bea cu înghiţituri mici pe parcursul zilei. Procedura la 2 litri se completează cu suc de portocale. Se adaugă
se repetă a doua şi a treia zi. Peste._o săptămână, ciclul 2 litri apă. Amestecul se va consuma la 30 min după
de trei zile se repetă, iar peste un an se va repeta timp · ce s-a luat sarea Glauber. Tratamentul continuă la
de şase zile. fiecare 20-30 min,rse consumă toată ziua cantităţi medii
Curăţarea ficatului: se foloses� gălbenele (uscate). (350-400 g). Puteţi să nu mâncaţi nimic şi numai dacă
Se fierb 40 g flori sau plante într-un litru apă. În timpul apare o senzaţie puternică de foame mâncaţi câteva
zilei, din această cantitate se bea de trei ori, cu 20 min portocale. Înainte de culcare se face clismă {2 litri apă
înainte de masă. Tratamentul durează 2-3 săptămâni. cu adaus de suc de lămâie). Procedura se repetă 3 zile.
_ Eliminarea pietrelor de la ficat: se pregăteşte un Ca rezultat, - din organism se elimină 12 litri de limfă
amestec din 100 g ulei de măsline şi 100 g suc proaspăt de acidă bolnavă. În toate cele 3 zile se bea.u numai sucuri,
lămâie, amestecul se răceşte până la + 10 grade Celsius. se consumă legume şi fructe crude, se bea apă cu sare
Prima zi: se 1a masa de prânz, cina nu. Înainte de Glauber pe stomacul gol.

42 43

Curăţarea- vaselor sanguine şi ridicarea tonusului mâinile au devenit mai grele. Trei, pc..tru -mâinile sunt
general al organismului fizic: se folosesc plantele - strâns lipite. Cinci, şase - mâinile s-au lipit· puternic.
muşeţel, sunătoare, siminoc, muguri de mesteacăn. Se ·Şapte,· opt -nu pot să desprind mâinile de pe picioare.
iau câte 100 g din fiecare plantă şi se pun într-un Cu cât încerc să le desprind, cu atât ele se lipesc mai
borcan de 3 1, borcanul se închide (metoda de păstrare). tare. Nouă, zece - mâinile sunt foarte puternic lipite
Pregătirea: se fierb 0,5 1 apă, se adaugă o lingură de de picioare şi nu pot să le ridic. Şi acum când voi spune
plante, se lasă 20 min, se strecoară. La 25.0 g de amestec "cinci" mâi:..1ile vor deveni uşoare, libere, mobile şi, după
se adaugă o linguriţă miere, se amestecă şi se bea înainte acest exerciţiu, oricare sugestionarţ va fi realizată de
de culcare. Cantitatea de 250 g rămasă se bea dimineaţa psihicul meu. Unu, doi-mâinile sunt .uşoare, mobile, se
pe stomacul gol, încălzită şi cu adaos de miere. În acest deslipesc de picioare.· Trei, patru - mâinile au devenit
fel se foloseşte întregul amestec. Procedura se repetă mai uşoare, mai mobile, s-au deslipit complet. Cinci,
peste 5 ani. şase -- mâinile sunt uşoare, libere, mobile."·
A trei<1. regulă necesară pentru dezvoltarea corpului Şi acum, timp de un minut, puteţi da· oricare
fizic este o bună încărcătură fizică însoţită de o extenuare orientare necesară şi programată în prealabil psihicului
fizică suficientă (până la transpiraţie abundentă). Cel dumneavoastră.
· puţin o dată pe săptămână să se fa.că baie de aburi.
2. Aceeaşi poziţie, ochii închişi. Formula de
sugestionare: "La numărul "treisprezece" sistemul meu
Sănătaţe psihică. nervos se va întări, corpul va deveni mai uşor, proaspăt,
mobil. Urni, doi-fiecare celulă a sistemului meu nervos
Autocontrolul permanent, introspecţia, perceperea central este putermcă, liniştită şi dirijată de mine. Trei,
sinelui, autoeducaţia ş.a.m.d., sunt parametri impor­ patru - sistemul nervos s-a întărit, s-a liniştit. Cinci,
tanţi ai dezvoltării sănătăţii psihice. _lnsuşirea perfectă şase - sistemul nervos este puternic, liniştit şi dirijat
a sistemului de autoexersare permite să se influenţeze de mine. În orice moment, oricare comandă mentală
uşor sfera psihofiziologică a organisinului. va· fi realizată totdeauna şi oriunde de către psihicul
Vă propun să învăţaţi două exerciţii simple, care meu. La numărul "cinci", corpul va deveni proaspăt,
vor deveni cheia psihicului dumneavoastră, vor permite · uşor, liniştit �i termin exerciţiul. Unu � corpul este
dirijarea proceselor psihice. uşor, proaspăt, liniştit. Doi - mâinile, picioarele sunt
uşoare. Trei - trunchiul este uşor. Patru - gândurile
1. Aşezaţi-vă comod într-un fotoliu, mâinile pe
sunt plăcute, proaspete, liniştite. Cinci - capul este
genunchi, închideţi ochii. Formula de autosugestionare
limpede, proaspăt, clar."
este: "La numărul "10" mâinile vor deveni grele, .se
vor lipi puternic de picioare şi· nu le voi putea ridica. Exerciţiul s-a încheiat. Deschideţi ochii, ridicaţi-vă,
Unu - mâinile încep să se lipească de picioare. Doi - scuturaţi-vă şi plimbaţi-vă puţin prin camer�.

44 45

Sănătatea energetică. VII. PROBLEMA VIEŢII ijI A


Din punctul meu de vedere, sănătate� fizică şi 'psihi­ MORŢII. REÎNCARNAREA
că depind într-? mare măsură de echilibrul energeti� al
organismului. In cazul unei energii puternice, oamenii
practic nu se îmbolnăvesc, iar cunoaşterea metodelor de
încărcare bioenergetică, asigură autoregenerarea organ­ Îmi sunt familiare sistemele filozofice, care privesc
ismu�ui la nivel celular. Am elaborat un set de exerciţii · fenomenul Vieţii ca unificare a două elemente funda­
privind reglarea şi creşterea en�rgiei. Această problemă mentale - Spirit• şi Materie. Firul, care leagă aceste
va fi examinată în detaliu în capitolul "Bioenergia". două categorii este Conştiinţa„ care la rândul ei este sin­
Până una-alta, vă propun o reţetă eficientă, ce contribuie gura care leagă alte două categorii: Viaţa şi Moartea.
la creşterea potenţialului energetic al corpului fizic (en­ "Lumina Conştinţei este Viaţa, întreruperea Luminii
ergiei interne). Conştiinţei este Moartea", � afirmau filozofii antici şi
Se iau 100 g grâu (netratat cu substanţe chimice), -redeau sensul Vieţii în extinderea Luminii Conştiinţei,
se presară într-o farfurie de lut, se spală de câteva ori atingerea ConştiinţefDepline, care nu se întrerupe după
cu apă. Când apa va fi curată, o parte se scurge şi se Moartea corpului fizic şi duce la nemurire.
lasă numai atât cât să fie la nivelul stratului superior al După moartea fizică, omul are o multitudine de
grăunţelor. Se acoperă cu pn şerveţel şi se pune într-un căi pentru a-şi continua existenţa în diferite sfere ale
loc cald pentru 1-3 zile. 1n timpul germinării grâului, celor treisprezece lumi, fireşte, -nu totdeauna sub formă

se adaugă apă. Când ·apar germeni cu dimensiunea de umană. Problema Vieţii Veşnice şi a permanentei
1 mm. grâul se spală din nou de câteva ori.~ Se fierbe . renaşteri ( �eîncarnarea) este examinată În profunzime
un pahar . de lapte şi se toarnă peste grău. Se adaugă de filozofia budistă.
o linguriţă de miere şi una de unt. Se încălzeşte până Precum · corpul fizic, toate corpurile subtile sunt
la temperatura normală şi se consumă. Aceasta este supuse proceselor de descompunere şi moarte. Multe
porţia zilnică. Grâul încolţit poate-fi consumat în orice religii, în funcţie de termenele de părăsire a diferitelor
moment al zilei, timp de jumătate de lună, cu reducerea corpuri, au elaborat ritualuri de înmorinântare şi
în acest timp a consumului de produse făinoase. Acest, pomenire corespunzătoare. Trei zile după moartea
tratament ar fi bine să fie aplicat în fiecare an. corpului fizic, învelişul energetic cu informaţia stocată -
esenţa corpului subtil - părăseşte corpul eteric (după
care acesta se distruge). După 9 zile esenţa părăseşte
corpul astral. După 40 de zile - corpul mental, 114
zile - corpul karmic, după 146 zile c- corp?l intuitiv.
După 666 zile - învelişul corpului Nirvanei' poate
pătrunde în Absolut (alb - dacă s-a dezvoltat corpul
46
47
Nir vanei sau negru -:- ?acă s- a dezvoltt._t
Se d�scomp ne numai corpul eteric, c
�orpul maron). VIIl. BIOENERGIA
� elelalte corpuri
se pastreaz a pentru dezvoltarea ev
olutivă viitoare
deoarec; o singură viaţă în corpul
._ fizic nu aj ung;
dezvoltam complete a corpurilor subtile. Fiecare
om
parcu�ge un lanţ. evolutiv al dezvol Biocâmpul. Cum ii aveţi dumneavoastră?
t ării , cter
numa.i hu._ v C rcetăril făcute priv istic
cara

v t:3-t
: : ind reîn carn area Unii cercetăt�ri o denumesc energie psi. De această
au ara ca, m medie, fie care din
. tre noi a trăit foţII1ă de energie sunt legate toate fenomenele para.­
trei- atru sute de vieţi._·
y Dar, maj oritatea oamenilor psihologice, dâr omenirea a început relativ de curând
d�p a moar!e, nu-şi conşţientizează sineJe
şi, născându-s� să studieze serios această problemă. Există o multitu­
dm �ou \ �ie:d memoria trecutului. T
otuşi, da că omul dine de opinii, ipoteze diferite, în privinţa biocâmpului,
a atms 1 · timpul Vieţii
�. o ·dezvoltare cosmică înal bioenergiei şi bioradiaţiilor, uneori diametral opuse, da:r
are pos1_ b1ht atea de a-şi aminti viaf .
tă,
a lui antenoara
o. teh:11ca
• v s c1• al v, are permite
p� � c_,

vizionarea propriilor
v.
maj oritatea cercetătorilor recunosc faptul că, în organ­
ismul viu există o structură aparte - biocâmpul -
lm re1�carnan , aJ uta la reîntoarcere ce diferă calitativ de alte câmpuri cunoscute în fizică.
: _ a experienţei şi
cun oş tmţ l r , mtate".
:� . Calitatea vieţilor trăite are Prin experimente speciale, desfăşurate în laboratoare
0 deos hita impor tanţă
: . Aspiraţia spre Absolut şi ştiinţifice, a fost stabilit caracterul radiaţiilor biocâm­
:fortunle depuse spre dezvoltarea organismului cosmic pului. Alături de c âmpurile şi radiaţiile fizice cunoscute
m tegral, dau po ibilitate ca, pe parcur ( toată gama electromagnetică), în timpul fenomenelor
� sul unei existenţe
scurte - numai 50 de vi�eţi - să se tr psi se observă componente energetice nec unoscuţe ale
eacă în alte sfere
ale lumilor subtile. biocâmpului. De exemplu, în timpul evenimentelor
de l a Cernobîl, extrasensorii, prin metoda biolocaţiei,
au putut să determine nivelul de radioactivitate, iar
indicaţiile lor au coincis cu indicaţiile date de dozime­
tre. Experimentele au arătat, deasemenea, că biocâmpul
omului poate apăra de radiaţii. Boabele de grâu 4!-U
primit o doză de radiaţie de 10 mii de Roentgen. In
prealabil, un lot a fost prelucrat de către un extrasen­
sor cu un program de apărar� împoţriva radiaţiilor.
Plantele, asupra cărora a acţi onat extrasensorul, şi-au
păstrat viabilitatea. Mecanismul unei astfelA de acţiuni
/ nu a fost încă descoperit de către fizicieni. 1n viziunea
mea, bio câmpul este câmpul global· al celor 12 corpuri
împreună cu potenţialele lor energetice caracteristire,
48
49
care generează puterea biocâm
pului. Potenţialul
energetic depinde de starea săn (meridiane). Există o asemănare înt�e circulaţia energi�i
ătăţii fizice şi psihice, de
bag�jul genetic şi, nu este exc prin meridiane şi circulaţia sângelm. Aceast� s� mam­
lus, de factorul astrologic.
In mod firesc fiecare om este int festă pTin existenţa unui număr egal de m�nd1�e ale
eresat de problema: .., .
care este intensitatea şi puterea organelor Y in (mult sânge� energi� pu�ina) ŞI �end1�e
propriului biocâmp. Ex­
trasensorii experimentaţi determ ale organelor Yang (multa ene�g1 e, sange puţm); Y m
ină cu uşurinţă limitele .., _
biocâmpului cu ajutorul mâinilor şi Yang nu trebuie clasificate m rau ş1 bun. A'. bele
, uneori cu analizatorul ':1
optic. Pentru începătorii care feluri de energie sunt necesare şi,_ în st_,area de sănatate,
doresc · să pătrundă în ·
ştiinţa extrasensologiei, recom · acţiunile opuse Y in-Yang se egahze�a.
and următoarea metodă. . .
Se taie din foiţă subţire (este de · Fiecare din grupele Y in-Yang mclude 6 m�n�1an:
preferat foiţa de ţigară) -
o spirală sub formă de _con. Se (cinci meridiane ale organ:lor -şi unul care dmJeaza
atârnă pe un fir de nylon.
Staţi la o distanţă de 2-3 m, înt funcţiile organelor).
indeţi mâinile în faţă şi
încercaţi să înfăşuraţi spirala de Grupa Yang: vezica biliară, intesti?ul g�o�, stom­
hârtie în sensul acelor
de ceasornic, ap oi să-o opriţi şi acul intestinele subţiri, vezica urinară, şi_ mend1anul d�­
din nou să o înfăşuraţi, .
de data asta !n sensul opus ace nuU:it âe către acupunctorii chinezi, Părmtele energ1e1.
lor de ceasornic. Dacă
exerciţiul v-a reuşit, înseamnă Grupa Y in: ficatul, plămânii, splina, pa�creas�l,
că aveţi înclinaţii pentru _
acţionarea bioenergetică. inima, rinichii şi meridianul funcţional Mama sang�l�1.
Potenţialul energetic al biocâm Fluxul de energie tre<;:e continuu dj�tr-un me�1d1 a�
pului poate fi ampli­ A
ficat în contextul: sănătate fizi în altul în următoarea ordine: ficat ( Ym) - plamam
că, plus sănătate psihică,
plus sănătate energet'ică. (Yin) - intestinul gros (Yang) - stom� (Y�ng)
.
- splină-pancreas (Yin) - inimă (Ym) -: !nt�ti�ul
subţire (Yang) - vez�ep. urina;� (Yang) - n.mclu (Ym)
.
_ Mama sângelui (Y m) - Parmtele energiei (Yang)
vezica biliară (Yang). .
CIRCULAŢIA ENERGIEI. DE .
CLANŞAREA ŞI Un ciclu complet presupune şi direcţia �uxu�1lor de
DEZVOLTAREA CENTRILOR ..,
ENER(iETICI energie. Fluxurile, care trec prin part?' mtenoar� a
A
mâinilor se scurg din partea supenoara a_ corpulm m
direcţia �ârfurilor degetelor ş� aici se te��ină. Ac�st�:1
Cu�· decurg procesele energetic _
e în �rganism? Cer­ sunt fluxuri centrifuge, care mclud mend1anele m1�,
cetarea aprofundată a acestei A
probleme este prezentată plămânilor şi meridianul funcţ�onal ��a sangelm.
în hatha-yoga. · , . Fluxurile de pe faţa exterioara a mamilor, care se
'Se disting două tipuri de ene scurg din vârfurile degetelor, se îndreaptă spre �artea
culină) - Yang şi negativă rgie: pozitivă (mas­ .
(feminină) Yin. Energia superioară a corpului. Acestea sunt fluxun centr�pete?
•circulă în corpul uman prin _
canale energetice speciale ce aparţin meridianelor i�testinu��i gros, mt'=:5�mulm
subţire, meridianului funcţional Parmtele energ1e1.
50
51
Categoriile Yin-Yang ·sunt o . necesitate pentru
oricare structură. În dinamica cosmică. ele sunt
exprimate prin simbolul crucii (fig. 4a)
În momentele de desăvârşire şi concentrare, vectorul
mişcării este direcţionat în sus; . în stare de apatie,
lene, melancolie, vectorul mişcării îşi schimbă sensul COSMOS
în direcţia haosului. Calmul, relaxarea, manifestările
sufletului duc spre partea Yang. Starea de agitaţie,
accelerare, manifestarea personalităţii d{ic spre partea
Yin. ·omul nu este în stare să menţină pentru mult timp
crucea filozofică perfectă. În funcţie de condiţiile externe
şi interne, crucea se deformează într-o direcţie sau alta:
Este periculoasă deformarea în direcţia Yin-haos, se
poate ca în dezvoltarea sa cosmică. omul să alunece în
trecut cu milioane de ani.
În capitolul anterior am examinat sistemul de
dezvoltare armonioasă al corpurilor , subtile şi, de
asemenea, funcţiile chakrelor lor principale. Mi se
pare deosebit de importantă- problema funcţionării HAOS
acestora: declanşarea (trezirea) chakrelor, dezvoltarea
lor şi capacitatea de a le dirija. Vă propun un sistem
de exerciţii, elaborat şi testat de mine, pe parcursul
unei practici de mai mulţi ani. Cum a demonstrat
experienţa,- exerciţiile nu sunt prea greu de însuşit
pentru orice persoană, -care doreşte să se autorealizeze
în acest domeniu.
Fig. 4 a
Înainte de a începe oricare dintre exerciţii, trebuie
să stăm cu faţa spre Est, să rostim o mantra de oc?otire,
care trezeşte, stimulează, deschide toate chakrele.
"Să fie Lumină şi Pace în ceruri.
Să fie Pace î� Adâncuri.
Să fie Pace pe Pământ.
Să fie Pace pen·tru toate fiinţele.

52 53
Să fie Fericire pentru toate flintele. ochiul minţii priviţi chakrele sub forma unui con al
cărui vârf atinge coccisul iar baza iese la partea di�
Să fie Bucurie pentru toate fiinţele."
faţă a· trunchiului, în zona inferioară a abdomenului.
Mantra trebuie rostită de cinci ori: spre Est, se La început trimiteţi energia spre vârful conului (baza
întoarce capul la dreapta (Sud), la stânga (Nord), se chakrei), apoi spiralat prin con (în sensul acelor de
întoarce capul peste umărul stâng în sus (Vest), se ceasornic) până la baza acestuia, răsucind spirala până
\
întoarce capul peste umărul stâng în jos. Această man­ la punctul �entral (fig. 5).
tra are şi o semnificaţie suplimentară: este unificatoare Respiraţia este superficială. Exerciţiul ·se execută
şi ocrotitoare. De exemplu, în timpul celui de.:al doilea vizualizând permanent culoarea cu ochiul minţii, până
război mondial, oamenii care au ştiut această mantră şi la apariţia unei str�luciri puternice a chakrelor.
au rostit-o în fiecare zi, au rămas în viaţă, fără a suferi
o zgârietură.
Exerciţiu pregătitor. Închideţi ochii, ridicaţi puţin . .
Exercitiul 2. Declansareă - chakrelor Manipura.
braţele semiîndoite (poziţia rugăciunii). Cu o rază Se execută stând în picioare cu faţa spre nord,
mentală treceţi pornind de la cap în jos prin toate "poziţia rugăciunii", respiraţie superficială. Daţi
chakrele, închipuindu-vă culoarea lor. comanda mentală: "Energia galbe nă se îndre aptă spre
Manipura într-un flux continuu prin ambele braţe Cu."
ochiul minţii direcţionaţi energia galbenă spre vârful
Exerciţiul 1. ..
Declanşarea Muladharei si Svad- conu.lui chakrei (a 5-a vertebră a coloanei vertebrale)
hi$thanei. şi la fel ca în primul exerciţiu, răsuciţi-o pe spiralele
Staţi cu faţa ·spre nord. Braţele lăsate liber c�nului în .sensul acelor de ceasornic până la baza
în jos. Trageţi adânc aerul în piept la numărul acestuia, situată la 2 cm. mai sus de ombilic (fig. 6).
"trei", în acelaşi timp trageţi treptat (până la limită)
anusul spre interior. La numărul "trei" ţineţi-vă Exerciţiul 3. Declanşarea chakrei Vishu-dha.
respiraţia, menţinându-vă anusul în aceeaşi poziţie, apoi
, la numărul "trei" expiraţi pe gură, simultan revenind cu Se execută din pici�are, Jn "poziţia rugăciunii",
anusul în poziţia iniţială. Nu trebuie să supraîncordaţi respiraţia e�te superficială.. Indreptaţi ochiul minţii
anusul. Exerciţiul se execută într-un ritm lent timp spre cJ:iakra Vishudha închipuindu-vă culo�re� aceste�a
de 2-3 min. încălzind bine două chakre inferioare - (bleu). Timp de .15-20 sec., concentraţi-�a atenţia
Muladhara şi Svadhisthana. asupra ei. Apoi, trimite-ţi energia bleu prm ambele
Apoi, închipuiţi-vă că, prin ambele picioare energia braţţ spre vârful . conului (prima· vertebră a şirei
_
(Roşie-. prin piciorul drept, portocalie- prin stângul) spinării), închipuindu-vă că vârful conulm este un
se ridică spre chakrele Muladhara şi Svadhisthana. Cu magnet, iar conul este o pâlnie. Răsuciţi energia în

54 55
sensul acelor de ceasornic, ca în exerciţiul trecut, spre
b aza conului (nivelul glandei tiroide, clavicula): Trebuie
să vizualizaţi permanent culoarea bleu, până capătă o
strălucire puternică (fig. 7).

Exerciţiul 4. Declanşarea chakrei Ajna.


Staţi cu faţa spre nord, "poziţia rugăciunii". Îndrep�
taţi ochiul minţii spre chakra Ajna. (a doua vertebră
cervicală) şi ·vizualizaţi culoarea acesteia (albastru).
Preluaţi energia albastră prin ambele braţe şi trimiteţi-o
spre vârful conului chakr�i Ajna (a doua vertebră
cervicală) şi, în sensul acelor ceasornicului, după aceeaşi
Rchemă, coborîţi spiralat energia albastdl. până la baza
conului; iar apoi spre centrul chakrei Ajna. Exerciţiul
se execută trimiţând energia până se obţine o strălucire
puternică a culorii. (fig. 8).

Exerciţiul 5. Declanşarea şi dezvoltarea chakrei


corpului mental._
Acest exerciţiu se poate executa atunci, când au fost_
însuşite la perfecţie exerciţiile de deschidere a chakrelor
Rg. 6, 8 Ajna, Vishudha şi Manipura.
Luaţi "poziţia rugăciunii", . cu faţa spre nord.
Îndreptaţi ochiul minţii spre vâ.rful conului Manipurei
(baza chakrei), vizualizaţi-l timp de 5--,6 sec., percepând
- clar lumina galbenă. Apoi îndreptaţi ochiul minţii
- spre vârful conului Ajna, vizualizaţi-l, percepând clar
culoarea alba:stră. Comandaţi-l mental: "Energia de
-la ambele chakre trebuie si;multan şi fără obstacole
să vină una în !ntâmpinarea celeilalte''. Începeţi să
trimiteţi ene�gia în acelaşi timp prin două conuri până
56
la centrele chakrelor, în sensul acelor de ceasornic, iar
apoi simultan cu Manipura, trimiteţi energia în sus spre
chakra: Centrală. a Corpului Mental, de la Ajna - în jos.
(fig. 9). . ,
La nivelul chakrei Centrale, prin spirală, se produce
contopirea energiilor (galben + albastru .:.... verde).
Trebuie să se ajungă prin vizualizare la. o culoare
ve.rde-aprins densă.

Exerciţiul 6. Declanşarea chakrei Anahata.


Staţi cu faţa spre nord în "poziţia rugăciunii".
Vizualizaţi mental lumina celor trei -chakre inferioare,
vârfurile conurilor a.cestora (Muladhara, Svadhisthana şi
Manipura), apoi a celor două chakre superioare (Ajna,
Vishudha). Simultan, preluaţi· energia de la cele două
conuri de sus şi de la cele trei de jos şi îndreptaţi-o
spiralat în jurul coloanei vertebrale spre vârfui conului
cliakrei Anahata (a cincea vertebră a şirei spinării). De
... la cele două dtakre superioare, energia se transmite
în sensul a.celor de ceasornic, de la cele trei inferioare
- invers. În vârful conului energiile se co�topesc, se
răsucesc într-un fir de culoare violet, care coboară în
sensul acelor de ceasornic până 1'8. bază, iar apoi spiralat
spre centrul chakrei Anahata. Exerciţiul se face până la
obţinerea unei culori violete puternice (fig. 1.-0).
. .

Rg.7-8 Ex�rciţiul 7. Dezvoltarea chakrei Sahasrara.


Aşezaţi-vă cu faţa spre �ord în po�iţia lotusului.
Dacă vă este greu să staţi în această poziţie, atunci pur
şi simplu încrucişaţi picioarele. Închideţi ochii2 uniţi
degetele. Închipuiţi-vă că, la stânga voastră, se află
58 Luna (energia negativă, rece), la dreapta - Soarele

59
,•

Ffg.10
!=lg.9

60 61
( energia pozitivă, caldă), iar de jur îm.prejurul vostru
se află oceanul de energie a.I Cosmosului, energie pe
care începeţi s-o inspiraţi prip nara stângă (vizualizaţi
arest proces), apoi ridica.ţi energia la· Ajna, Sahasrara şi
coborîţi-o prin partea stângă a coloanei vertebra.Ie până
la coccis. În acelaşi timp, prin nara dreaptă inspiraţi
energia pozitivă, apoi coborîţi-o folosind aceeaşi schem�,
dar prin partea. dreaptă a coloanei vertebrale până la
COCCIS.

În dreptul coccisului ·înfăşuraţi 'fluxurile de energie


şi executaţi trei rotaţii şi jumătate în jurul coloanei
vertebrale, apoi ridicaţi-le. Mai departe, energia
pozitivă se ridică prin partea dreaptă, de-a lungul
coloanei vertebra.Ie, iar prin partea stângă - energia
negativă. Lc;1, nivelul cefii (zona hipotalamusului) energia
- se încrucişează: cea lunară merge în emisfera dreaptă a
creierului, iar cea solară - fo emisfera stângă. Apoi,
energia se ridică la nivelul Sahasrarei şi se uneşte.
Mental, "se leagă" nodul (fig. U).
, Repetaţi acest exerciţiu dţ- 15-20 de ori, ridicând
energia în timpul inspiraţiei şi coborînd-o în timpul
expiraţiei.

- Exerciţiu pentru blocarea· chakrei �aron.


Acest exerciţiu, pe de o ·parte, diminuează dez­
voltarea culorii maron ia pe de altă parte, permite ridi­
carea calităţii culorii violet la un nivel superior. .,
Exerciţiul se poate executa şezând în "poziţia Fig.11
vizitiului" (braţele ,pe genunchi cu palmele în sus), faţa
spre nord cu ochii închişi.
Vizualiza.ţi menta.I· toate _chakrele după gama lor
coloristică, inclusiv cha..lcra lumii maron. D�lt)ă. ce
63
62
conului acesteia) şi energia se trimite în· jos până la
aţi preluat energia din centrul bazei conului· Vishudha chakra Centrală şi, în sensul. invers acelor ceasornicului,
(bleu), trimiteţi-o în jos la subchakra unu (punctul în · jurul chakrei inimii, oprind-o la diakra · Centrală.
lumipos verde din jurul plexului inimii, partea dreaptă). Menta.I "sţ leagă" nodul de energie (fig. 13). Apoi,
Apoi, în sensul invers acelor de ceasornic, se curbează se· realizează· întărirea folosind metoda. din exerciţiul
chakra Centrală după elipsă, energia se trimite spre anteri9r.
centrul bazei conului Anahata. Apoi; se întoarce prin
elipsă în subchakra iniţială 1.
Energia se preia de la baza conului chakrei Ajna
(albastră), se trimite în jos la subchakra 2, în �ensul
invers acelor de· ceasornic, paralel cu energia bleu. ÎNCĂRCAREA BIOENERGETICĂ $1 CORECŢIA
Energia se deplasează până la baza conului Anahata şi BIOENERGETICA A ORGANISMULUI..
se întoarce eliptic în punctul iniţial 2. METODE DE APĂRARE
La fel se procedează cu energiile Manipura (galbenă,
subchakra· - 3), portocalie (portocalie, subchakra 4),
Muladhara (roşie, stibchakra 5) dar, în sensul acelor · Bioenergia este un iqdicator · nu numai pentru
de ceasornic. Prin această metodă se creează un bloc dezvolta.rea integrală a organismului nostru, ci şi bua
protector. Rămâne să întărim energia acestuia. Se ace1or fenomene "ce _ţin de ştiinţa parapsihologiei. F.ste
aplică următoarea metodă. Energia de la Sahasrara se . imposibil să te ocupi de practicarea tratamentului prin
coboară prin toate chakrele prin- bazele cmmrilor până la acţiunea bioenergetică, telepatie, telekinezie, . sugestie
Muladhara. Apoi, după trezirea centrului Ajna, energia pshihoenergetică ş.a.m.d. {kă. _a cunoaşte met()dele de
bifurcată se trimite pe orizontală la dreapta şi Ia stânga acumula.re, distribuţie şi întărire a bioenergiei.
prin· tâmple. Întărirea trebuie să se facă de trei ori Aş vrea să învăţaţi două eKerciţii foarte importante,
(fig. 12). . de bazl, în domeniul bioenergeticii.
Există şi o metodă mai simplă pentru protejarea Exerciţiul nr. 1 permite ampliflcatea de câteva ori
chakrei inimii de chakra 'lumii maron. a bioenergiei organismului şi, după cum arată cercetări
îndelungate, prin aceasta · se produce declanşarea rez.
- ,

Cu ochiul minţii, treceţi lent prin toate chakrele de


la cea de sus până la cea. de jos (Muladhara) prin bazele ervelor interne ale organismului şi autoregenerarea -aceş-
chakrelor ( vârfurile conurilor), vizualizând cu clarita,te . tuia la nivel celular. ·
culoarea lor. Apoi, de Ja vârful conului Muladhara, Exerciţiul s-e execută ·în picioare {n "pQziţia. rugăciu•
trimiteţi energia în sensul acelor de ceasornic şi · nii" sau şezând în "poziţia vizitiului" (fig. 14). ·
ridicaţi-o până la chakra Centrală, apoi trimiteţi-o Când · inspirăm:. ne închipuim că miliarde de
eliptic curbând chakra inimii - (în sensul acelor de particule de energie cosmică, energia vigorii; vieţii,
ceasornic). Se vizualizează apoi chakra Sahasrar;, (baza
65
Fig.12, 1_3
Flg.14

66
67
sănătăţii- şi longevităţii · ajung la . ,·ârfuriJe . degetelo: gât, faţă (Ajna, Sah�rara ), umple �na occip��ală
deschizând ecluze bioenergetice (puncte biologic active). ( centrul memoriei). . 1n �aralel folosim fo:"��lâ:- de
Senzaţia este percepută sub forma unor înţepături autosu�estionare: "Memona mea: este p�te?1_1ca, 8:e �
uşoare, curent slab, furnicături ş.a.m.d. mare capacitate, r:eţine tot ce-rm trebuie ş1 pot sa-rm
Când expirăm: energia se trimite în interior şi umple · amintesc totul fără greutate".
palmele. Când inspirăm: un flux mai puternic de energie
Când inspirăm: trimitem şi mai multi energie spre pătrunde la vârfurile degetelor.
vârfurile degetel;0r. ;
Când expirăm: energia prin braţe, _umen, _gat, faţ�
A ...

Când expirăm: trimitem energia spre interior şi umple encefalul ( cele două chakre sup e 1o e) ş1 ooboara
umplem braţele până la coate. _ � � contact cu
prin măduva spinării până la coccis, vme m
Când inspirăm: din nou trimitem energia spre <ecluze
· ' vârfurile conurilor tuturor chakrelor (Ajna, Vishudha,
la vârfurile degetelor. Anahata, Cha.kra Centrală, Manipura, Svadhistha.na,
Când expirăm: energia merge în interior, umple ·Muladhara), le întăreşte. .
palmete, braţele până }a coate, până la umeri. . . e
Când inspir ăm: din nou un flux puterm c de energi
Când. inspirăm: luăm şi· mai multă energie şi o pătrunde la vârfurile degetelor. . .
trimitem la vârfurile degetelor. . A · "
Când expirăm: energia prin braţe, umeri, gat, faţa,
. Când expirăm: energia merge în interior, trece prin tona occipitală. pătrunde la baza conului Vish�dha şi
braţe, umple umerii şi gâtul. . -
· cc,boa.ră prin bazele tuturor chakrelor,. umple �1mul:an
Când inspirăm: luăm şi mai multă energie şi o
· trimitem spre eclu?.ele deschise. toate organele interne. şi cele geiutale, stimuland .
funci fonarea organelor şi a ch�relor.
Când expirăm:· energia merge în interior, umple Când inspirăm: un flux şi mai puternic de energie
braţele, umerii, gâtul şi de jos până sus faţa.
pătrunde la vârfurile degetelor. .. A , .,
În paralel folosiţi formula de autosugestionare:
Când expirăm: . prin braţe, umeri, gat, faţa, zo�a
"Faţa se destinde, întinereşte şi străluceşte cu o lumină
mată şi plăcută". occipitală, prin b azele conurilor tuturor �hakrelor, prm
toate organele interne şi genitale, energia umple cu o
Când inspirăm:· un flux şi mai puternic' pătrunde
prin vârfurile degetelor,
· undă moale picioarele până la tălpi.
La- sfâr�1t, după ce ·am acumulat _energiAe pri�
Când �xpirăm: energia pătrunde în interior, umple
braţele, umerii, gâtul, umple chakra · Ajna ( de 1� baza . inspira.ţie, o trimitem prin expiraţie .Pe traiectul mtreg1!
conului până la vârf), umple fruntea. scheme şi umplem cu energie tălpile, pe care. se afla
Când inspirăm: un flux puternic de energie pătrunde punctele bioiogice active ce corespund organelor mterne.
la vârfurile . degetelor. După exerciţiu, uniţi braţele timp de 5-6 "secunde.
Când . expirăm: energia trece prin braţe, umeri,

68 69
·•�:- .,
Exerciţiul nr. 2, acumularea de e-1ergie.

Acest exerciţiu este deosebit de folositor pentru cei,


care se ocupă de t.ratamentul prin bioenergie, masaj,
acupunctură, şi, deasemenea, oamenilor cu un sistem
nervos slab, supcşi stressului. De regulă, în timpul stării
de stress are loc o erupţie· a energiei din organism şi
un dezechilibru energetic. Dacă învăţaţi să acumulaţi
energie� atunci, în situaţia de stress, se produce o
completare a energiei din acumulatorul energetic şi,
astfel, echilibrul nu se destramă, (fig. 15).
Exerciţiul se execută în picioare în "poziţia rugăciu­
nii" sau şezând în "poziţia vizitiului", cu faţa spre nord,
ochii închişi. Se numără până la "şapte".
Când inspirăm: se trimite un flux puternic de
energie la vârfurile degetelor (ecluzele energetice).
Când.expirăm: "u�u, doi, trei" - simultan energia . � � ,.
se transmite prin braţe la ha.za cor,ului chakrei Manipura
(partea de jos a abdomenului), se înşurubează în sensul
invers acelor de ceâsornic până în vârful conului (a 5-a
vertebră lombară).
Când inspirăm: din nou, o cantitate mai mare de
energie pătrunde prin vârfurile degetelor.
;}su....
Când expirăm: "patru" - energia_ se transmite la ·) ..1."\
{\
baza co·nului Manipura şi se coboară trecând de centrul
bazei conului Svadhisthana şi apoi se trimite la baza
conului Muladhara, încolăcind-o în sensul invers acelor Flg.15
de ceasornic pâ�ă în vârful conalui {la coccis).
Când inspirăm: se reţine fluxul de energie ş1 se
trimite la vârfurile degetelor.
Când expirăm: "cinci" - energia se· trimite la
�fan.ipura, prin Svadhisthana, Muladhara (după schema
anterioară) şi se ridică pe coloana vertebrală p,ină la
71
70
vârful conului chakrei- Anahata.. Se răsuceşte în sensul
acelor de ceasornic spre Centrul ba.zei conului.
Când inspirăm: din nou, se preia. energia
, şi se trimite ·
. la vârfurile degetelor. ·
Când expirăm: · "şase" - energia se trimite la
Ma.nipura, ·se coboaz:ă prin Svadhisthanâ.� Muladha.ra,
mai departe, după schemă spre · Anahata şi se ridică
pe CQloa.na vertebrală prin vârfurile conurilor Vishudha.,
Ajna până la Saha.srara.� . În acest moment, la cei
· care şi-au însuşit la perfecţie exerciţiul,· a.pare în partea
dreaptă, la o distanţă. mică de, corp, sub un unghi de
aproximativ 45 de grade, o semib.1:�1ă sy.bţire de energie.
Când iµspirăm: se preia fluxul de energie şi se
trimite la vârfurile degetelor.
Când expirăm: "şapte" -· energia, parcurgând
întreaga - schemă, coboară prin ha.zele cori.�lor tuturot
chakrelor din nou spre baza conului Ma.nipura -
acumulatorul de energie internă şi externă.
Celor, · cărora le este greu · să asimilttie aceste ·
exerciţii, le propun varianta lor simplifica.tă.

· Exerqţiul nr. 1 (fig. 1,6)


Luaţi . "poziţia rugăciunii" cu faţa spre nord. Înch

deţi ochii, respiraţie superficială. lndiipuiţi-d- că,
În ·
jurul . vostru este o cantitate imensă de energie cosm
ică.
Când inspiraţi: trageţi energia spre eduzele energet•
ice din vârfurile degetelor. Senzaţii de înţepături. uşoare
,
curent .slab, furnicături ş.â..m;d.
.Când expiraţi: trimiteţi energia. înăuntrul palmelor.
Flg.16
Când inspira.ţi: preluaţi o cantitate mai mare
de
energie şi trimiteţi-� la vârfurile degetelor.

72
73
Când expiraţi: trimiteţi energia înăuntru, µmpleţi
braţele până la coate. braţe, umeri, gât, faţă, umple encefalul_ şi coboară pri�
Când inspiraţi: luaţi o cantitate şi mai mare de măduva spinării până la coccis. Sugestionarea ment:"a
energie şi trimiteţi-o spre vârfurile degetelor. este: "Fiecare celulă a sistemului netvos central devme
Când expiraţi: energia se propagă în interior, umple puternică, liniştită şi dirijată de mine. Sistemul nervos
palmele, braţele până la coate, până la umeri. este liniştit. Lucrează într-un ritm sănătos"•
Când inspiraţi: luaţi din nou o cantitate şi mai mare Când inspiraţi: din nou, un flux de energi e vine la
de energie şi, trimiteţi-o la vârfurile degetelor. ·
vârfurile degetelor. _
Când expiraţi: energia pătrunde în interior, trece -- Când expiraţi: energia prin braţe, umeri, gât, faţă,
prin braţe, umple umerii şi gâtul. zona o,ccipitală fa.ce o spirală şi coboară umplând toate
.,
Când inspiraţi: luaţi o cantitate şi mai mare de organele interne şi genitale. Suges�ionarea i:nentala. �te:
energie şi trimiteţi-o spre vârfurile degetelor. "Organele interne şi organele gem:�le devm_ putermce,
Când expiraţi: energia pătrunde în interio�, umple sănătoase. Toate sistemele lucreaza mtr-un ntm perfect
braţele, umerii, gâtul şi, de jos în sus, faţa. 1n acest sănătos".
moment, daţi mental comanda de. autosugestionare: Când inspiraţi: un flux p�ternic de energie pătrunde
"Faţa se destinde, întinereşte, începe să strălucească cu
prin vârfurile degetelor.
o lumină mată plăcută".
Când expiraţi: energia, prin braţe, umeri, gât, faţă,
Când inspiraţi: un flux puteuiic de energie vine la
vârfurile degetelor. zona occipitală, prin organele interne şi genitale, umple
picioarele până la tălpi cu o undă mo�le. 9o�anda
Când e:x. ;iraţi: energia pătrunde Î!} interior, umple
mentală este: "Picioarele sunt putermce, sanatoase,
braţele, umerii, gâtul, faţa,, fruntea. 1n acest moment
mobile".
vă autosugestionaţi: "Energia stimulează procesele mele
creatoare, puterea mea creatoare creşte". Şi, în final, după ce aţi preluat . energie pri�
inspiraţie, trimiteţi-o prin expiraţie pe traiectul schemei
Când inspiraţi: un flux şi mai puternic de energie
şi umpleţi cu energie tălpile, pe care se �flă punctele
vine la vârfurile degetelor.
active biologice corespunzătoare organelor mterne.
Când expiraţi: energia pătrunde în interior prjn
Pentru cei care şi-au însuşit perfect exerciţiile 1 şi
braţe, umeri, gât, faţă, umple zona occipitală. 1n
2, le propun �âteva exerciţii deosebit de folositoare în
acest moment folosiţi -autosugestia: "Memoria mea este
tratamentul cu bioenergie.
puternică, şi are o mare capacitate. Reţin tot ce îmi
trebuie şi pot să-mi amintesc totul fără greutate".
Când inspiraţi: un flux şi mai puternic de energie
pătrunde la vârfurile degetelor.
Când expiraţi: energia pătrunde în interior prin

74
75
Amplificarea de la distanţă a energeticii c.mului.

Una .dintre cele mai simple metode constă în


următoarele. Este necesar ca, în prealabil, să se execute
exerciţiul 2, pentru a nu se produce epuizarea propriului
sistem bioenergetic.
- Poziţionaţi o persoană în faţa voastră cu spatele la
nord. Ridicaţi braţele şi, după ce aţi preluat mental
din plexul solar un fascicol de energie, trimiteţi-l în
palme şi executaţi o pasă pornind de la cap până la
picioare (schema este: braţele se unesc deasupra capului
şi se· despart pe ambele părţi ale trunchiului). Pasa se
execută de trei ori:
Apoi, închipuiţi-v;i că fiecare celulă a organismului
emite un flux puternic de ener-gie având orientarea spre
nivelul psihic: "Energia mea va fi uşor recepţionată,
transformată şi asimilată de către persoană". Apoi,
timp de 7-8 sec. frecaţi (încălziţi) energic palmele
şi, prin pase circulare, de la o distanţă de 10-15 cm,
transmiteţi energia acoperind capul (3 sec.) · simultan
\
trunchiul şi braţele (6 sec.) şi, în final, picioarele (bra�ele
lucrează la nivelul plexului solar propriu, energia se
transmite prin trei pase picioarelor pornind de sus în
jos).
Când transmiteţi energia, este de dorit să vă
ţnchipuiţi că persoana se scaldă în raze de energie moale_
Fig. 17 şi plăcută, care va aduce vitalitate, sănătate şi bucurie
persoanei respective.
În final energia trebuie întărită, deoarece se consumă
o parte din energia dumneavoastră, organismul altei
persoant: transferând treptat energia dumneavoastră în
a lui.

76 77
Se unesc degetele mâinii drepte (degetul ma.re,
arătătorul şi cel mijlociu). La o distanţă de 5-10 cm
de corpul persoanei, se trasează cu degetele unite o linie
· v erticală de la creştet, prin centrul capului, până la
capătul trunchiului. Apoi, de 1� stânga la dreapta, la
nivelul sprâncenelor, pieptului, de la mamelonul �tâng
la cel drept, se trasează o linie orizontală, coborând-o
apoî până la apendice sub un unghi de 45 de grade.
Întărirea se poate executa de 3, 6, 9 ori. ia femei
întărirea se face după această schemă. La bărbaţi liniile
orizontale se trasează de la dreapta spre stânga şi se
coboară sub un unghi de 45 de grade spre partea opusă
a trunchiului. (fig. 18).
După şedinţa de amplificare de la distanţă a .
energeticii organi smului, est- e necesar să se ex;cute
exerciţiul 2 pentru completarea energiei pierdute .
În situaţii extreme, când trebuie să· acordaţi un
ajutor urgent, se poate face o încărcare rapidă cu energie
folosind pentru aceasta două- puncte active biologic .
HE-GU aflate pe braţe (fig. 19).
Apăsaţi cu degetele mari în acelaşi timp punctele
HE-GU şi trimiteţi energia prin braţul dumneavoastră
drept în braţul stâng al celeilalte persoane, vizualizând
mental ·energia şi dând comanda: "Energia mea trece
prin mâna stângă a•pacientului, prin inima lui, mâna
·dreaptă şi apoi pătrunde în mâna mea stângă".
Încărcarea cu bioenergie se face de câteva ori timp
de 10-15 secunde.
Se obţine un circuit închis format din două sisteme Fig. 18
b_ioenergetice, unul mai slab, care a suferit o întrerupere,
se conectează prin intermediul. sistemului bioenergetic
mai puternic la regimul normal de funcţionare.

79
78
Prelecţia bioenergetici.

Luand în consideraţie faptul că există sisteme


bioenerg�tic.e· diferite în funcţie de puterea, frecvenţa
radiaţiilor şi calitatea lor, trebuie să cunoaştem şi
să stăpânim metodele de autoprotecţie a propriului
sistem bio.energetic împotriva influenţei exercitate de
alte sisteme (care poate fi uneori negativă). Există
sisteme bioenergetice, care preiau sistematic energia din
alte sisteme (vampirism energetic).
Vă propun un exerciţiu, care crează o autoprotecţie
puternică.
Staţi cu faţa spre nord. Ridicaţi braţele la nivelul .
capului şi la numărul "şapte" preluaţi energia în zona
palmelor. Strângeţi degeţele de şapte ori ca şi cum aţi
apuca energia din spaţiu.
Braţul stâng (limitatorul) se îndoaie din cot la 45
de grade, se ţine 'într-o parte la nivelul plexului solar cu
palma înăuntru. Mâna dreapt� cu degetele desfăcute se
ridică la nivelul feţei (distanţa de la mână la frunte este
de 10-15 cm), se dă anticipat comanda: "Acum voi crea
şapte cilindri bioenergetici,. care nu pot fi stră.punşi".
Cu braţul drept, în sensul acelor de ceasornic, e­
Fig.19
xecutaţi în jurul vostru şapte mişcări circulare închi­
puindu-vă. că. formaţi cilindrii: primul, al doilec., al
treilea ş.a.m.d. Apoi, uniţi degetele mâinii drepte
şi închipuiţi-vă că "sudaţi cilindrii cu energia voastră
precum cu un aparat de sudură şi lipiţi-i simultan de
sistemul vostru bioenergetic. Efectuaţi "sudarea" cu
braţul drept coborîndu-1 treptat până la plexul solar.
Opriţi braţul şi trimiteţi (mental) o ra.ză de energie până
la podea (fig. 20).

80 81
Recomand ca din timp în timp, o da.tă pe săptămâ­
nă., cilindrii de energie să fie înlocuiţi, deoarece pe ei se
a.cumulează informaţia. negativă.
Înlocuirea cilindrilor de energie se fa.ce în felul ur­
mător. Se unesc degetele mâinii drepte, ca. în exerciţiul
anterior, în timpul "sudării". Închipuiţi-vă, coborând
braţul, că.- energia. voastră "deslipeşte" cilin�i. "Des­
lipind" în a.cela.şi. ţimp toţi cei şapte cilindri, mişca.ţi
braţul la nivelul capului în sensul invers acelor de
ceasor{!.ic, ca şi cum aţi scoate primul înveliş, al doilea., al
treilea ş.a.m.d. După scoaterea fiecărui înveliş energetic,
se scutură palma mâinii ·drepte, iar după scoaterea.
ultimului înveliş se scuforă- de trei ori ambele mâini,
aruncând informaţia negativă.
După îndepărtarea cilindrilor de energie, se crează
imediat un nou înveliş bioenergetic de protecţie după.
schema. deja cunoscută.

82
IX. TRATAMENTUL CU BIOCÂMP. aţi putea percepe cu uşurinţă senzaţia fiecărui obiect
DIAGNOSTICAREA şi după ce, în prealabil, v-aţi însuşit anatomia t'!Jrpului
uman, ·puteţi trece la stabilirea diagnosticului.
DE LA DISTANŢĂ
Există o regulă deosebit de importantă, care trebuie
respectată cu stricteţe: pentru a înlătura senzaţia
organului bolnav sau a bolii, în timpul diagnosticării
este obligatoriu să scuturaţi mâinile de 3, 6, 9 ori. După
Tratamentul cu acţiune bioenergetică a fost folosit ce_ aţ� terminat lucrul trebuie să vă spălaţi •mâinile cu
încă. din antichitate. Din India ac.tică ştiinţa metodei apă. In-acest fel se distruge energia străină împreună cu
pranice de tratament a trecut în Egipt, Grecia, China, informaţia conţinută.
ludeea şi alte ţări. Lecuirea; prin metoda aplicării lată una din metodele de diagnosticare cu ajutorul
mâinilor a fost folosită şi de Isus Christos. mâinilor. , Este indicat, ca persoana, ce trebuie
Având o bioenergie bună, senzitivii - oameni cu o diagnosticată, să stea cu spatele spre nord. Aşezaţi-vă.
sensibilitate crescută la biocâmp - când apropie mâinile în faţa acesteia şi începeţi să executaţi pase uşoare
de corpul unei i,-»ersoane, simt de la o anumită distanţă o cu a�bele mâini sau cu una singură (cealaltă mână
oarecare densitate palpabilă, căldură, frig, înţepături. cu pumnul uşor strâns). Exruninarea se face de sus
Senzaţiile recepţionate în contact cu bio�âmpul sunt în jos, începând cu zoi.a capului. Mâinile se află
folosite de către bioenergoterapeuţi ( extrasensori) în 1� o distanţă de 1�15 · cm de suprafaţa corpului,
diagnosticarea. bolilor. Este bine de ştiut că tratamentul degetele desfăcute. Când examinaţi a.numite porţiuni
ţu · câmp prin aplicarea mâinilor poate fi executat ale corpului, trebuie să vă concentraţi la maxim atenţia
asupra semnalelor recepţionate. Dacă aţi perceput un
numai de oameni săt1ătoşi, ce şi-au însuşit metodele de
semnal sub forma unor înţepături, junghiuri, dureri
încărcare bioenergetică şi autoprotecţie, ce stăpânesc la
în articulaţii în zona degetelor mijlociu, inelar, sau
perfecţie autoexersarea şi, în mod firesc, au cunoştinţe
arătător, trebuie să vă opriţi şi să repetaţi încă o
corespunzătoare de medicină.
dată examinarea. SP.mnalul dureros, . de intensitate
Următorul exerciţiu contribuie la dezvoltarea ca­ diferită, este indica.torul abaterii de la funcţionarea
pacităţii de diagnosticare. normală a unui organ. Cele mai puternice semnale le
-Înşiraţi l>e masă 6-7 obiecte mici, de preferat din dau îmbolnă�;rile acute inflamatorii, tumorile maligrie
diverse materiale (metal, sticlă, stofă, carton, lemn, (frig, dureri în articulaţii). Dacă se simte o scădere
plastic, fibre). La început, cu ochii deschişi, de la o (cădere) a câmpulu� 1-.upreună cu o senzaţie' neplăcută,
distanţă mică (2-3 cm.) treceţi pe·deasupra lor cu' mâna, tăioasă, înseamnă d. in acel loc a existat o traumă.
încercând să memoraţi şi să fixaţi senzaţiile percepute. Practicând me'oda şi lucrând în mod creator, veţi
Acest exerciţiu se va face timp de o săptămână, dopă descoperi un număr imens de senzaţii diferite. După
care se va repeta cu ochii închişi, cu autocontrol. Când ce aţi recepţion.at s�mnalul bolii· este necesar să l 0

84 85
acum practica a luat-o înaintea teoriei, să avem deci
îndepărtaţi imediat scuturând. mâinile. Persoanele, încredere în experienţa acesteia!
care au anumite cunoştinţe în domeniul medicinei, Înainte de a trece la diagnosticarea după f�tografie,
pot însoţi . evidenţierea.- organului bolnav de analiza şi recomand folosirea metodei autosugestiei: Inchideţi
aflarea caracterului îmbolnăvirii. După ce aţi descoperit ochii şi daţi comanda mentală.: "Privind fotografia
organul bolnav şi aţi deierminat caracterul îmbolnăvirii voi putea, uşor, liniştit, fără greutate să simt acea.stă
trebuie să depistaţi cauza primară a acest�ia, dacă nu persoană pdn energia mâiniior mele". Apoi .deschideţi
cumva sursa îmbolnăvirii este alt organ. In acest caz, o�hii şi 1 începând de la cap, lent, ca pe spirală efectuaţi
se recomandă. să executaţi diagnosticarea pornind de la cercetarea. Percepţiile, semnalele sunt aceleaşi ca
spate, cercetând cu atenţie coloana vertebrală. O mână în cazul diagnosticării prin contact direct, 'când cel
(cea care ecranează) trebuie să. se pună pe suprafaţa diagnosticat se află în faţa dumneavoastră.
corpului, în locul unde se află organul bolnav, iar cu După ce aţi lucrat cu fotografia, scuturaţi mâinile şi
cealaltă mână se examinează acele organe care pot spălaţi-le cu grijă.
r constitui cauza primară., izvorul îmbolnăvirii. Când se
descoperă, lanţul energetic se închide şi veţi recepţiona .•
semnalul corespunzător. Diagnosticul după înfăţişare.
Diagnosticul se· poate pune nu numai în contact . Trebuie să · vi se dea descrierea -aproximativă a
direct cu cel examinat, ci şi folosindu-i 'fotografia în persoanei ( statura, greutatea, detalii caracteristice ale
funcţie de fizionomia acestuia. figurii, feţei, etc.). Închizând ochii, trebuie ca după
portretul verbal să vă reprezentţ1,ţi clar acea.stă persoană,
Diagnosticul după fotografie.
spectrul ei energetic sub forma· unui flux de energie.
Aproape că o vedeţi. Stă în faţa voastră. Începeţi lent
E · de dorit ca fotografia să . fi fost făcută cât de sus în jos să executaţi metoda de diagnosticare deja
se poate de recent faţă de momentul diagnosticării. · cunoscută.
Această metodă de diagnostic şi tratament este folosită. . Înainte de a. stabili diagnosticul, trebuie să. executaţi
(cu destule rezultate) de către mulţi extrasensori o şedinţă de autosugestionare folosind o comandă.
experimentaţi, deşi pe plan ştiinţific este încă puţin as�mănătoare celei din diagnosticarea după fotografieo
·studiată şi necesită cercetări serioase. De exemplu,_ Se poate folosi şi o altă variantă de diagnostic după
cum se transmite pe filmul fotografic informaţia_privind înfăţişare. Aşezaţi-vă în "poziţia vizitiului". Cel, care
o persoană, starea ei fizică? . Cum .. se produce se află lângă dumneavoastră, trebuie să-şi reprezinte cu
corecţia informaţiei pe fotografie (persoana în momentul claritate înfăţişarea persoanei, ce trebuie diagnosticată
fotografierii a fost sănătoasă, . apoi s-a îmbolnăvit şi (de obicei este un om, care cunoaşte bine bolnavul).
fotografia. exprimă această nouă informaţie?) Ce să-i Trebuie să vă relaxaţi şi să pătrundeţi cu energia
facem, în cadrul multor fenomene bioenergetic�, până
87
86
voastră persoan·.,, a cărei înfăţişare ?Ste prezentată. circulare (p�e), timp de 2-3 min., un fel de saturare cu
După un minut şi jumătate, două minute, încep să energie a organului bolnav sau a unei porţiuni a corpu­
- lui. Pasele se execută până la dispariţia durerii. Apoi,
apară detaliile figurii acesteia. Slăbiţi braţul drept şi
- trimiteţi energia din vârfurile degetelor spre spectrul întăriţi energia. Scuturaţi mâinile de trei ori, spălaţi-le şi
văzut. Veţi avea senzaţia că el este cumva "legat" efectuaţi încărcarea bioenergetică individuală (exerciţiul
de energia voastră,. Dislocaţi spectrul şi -poziţionaţi-l 2).
alături de dumne�voastră. Practic îl s•imţiţi
° (treceţi cu A doua metodă. Energia se trimite în palme. La
mâna prin jurul capului, a trunchiului) . După ce aţi dreptaci stânga este indicator, la stângaci mâna dreaptă
perceput spectrul, începeţi să diagnosticaţi. este mâna lucrătoare ( + ). De exemplu: o persoană
are dureri de cap în zona frunţii. Mâna stângă -
indicatorul - se pune în zona cefeii la o d.istanţă de 5-7
Trat__amentul prin acţiune bioenergetică. cm de cap. Mâna dreaptă se pune la aceeaşi distanţă
în zona frunţii.. Executaţi pase cu mâna dreaptă în
Această metodă de tratament cere de la vindecător sensul acelor de ceasornic. Energia parcă v-ar trece
pe - lângă bune capacităţi extrasensoriale,- cunoştinţe de dintr-o parte în cealaltă a capului. În mâna stângă veţi
medicină şi baza .teoretică a reflexoterapiei. De aceea, · simţi înţepături uşoare.. După ce v-aţi uitat la fruntea
propun începătorilor acele variante, care pot fi folosite pacientului şi apoi aţi închis ochii, o --Veţi vedea sub
în viaţa de zi cu zi, în situaţii extreme, după ce şi-au forma unei pete de culoare alb-lăptos, pe care vor exista
insuşit circulaţia energiei în organismul uman (.vezi cap. porţiuni întunecate (petele bolnave). Vizualizaţi aceste
"Circulaţia energiei"). . porţiuni cu ochii închişi continuând să trimiteţi energia
în mâna dreaptă şi cea stângă. Umpleţi petele ·cu energie
până la dispariţia lor completă: Când toată zona va avea
_Îndepărtarea durerii. o tentă de culoare alb-lăptos, lucrul se încheie. Întăriţi

energia după schema dată anterior (la bărbaţi - de la
Această metodă se poate folosi numai m situaţii dreapta la stânga, la femei - de la stânga la dreapta).
deosebite, deoarece durerea este un indicator important După ce aţi ·terminat tratamentul, scuturaţi mâinile·
pentru stabilirea diagnosticului îmbolnăvirii. ş� spălaţi-le;
Înainte de tratament trebuie să vă întăriţi bioenergia A treia metodă. Se preia energia cu palma Ji°'âinii
prin executarea exerciţiului 1. drepte prin mişcări de apucare. La nµmărul "şapte"
Prima meto.dă. Aşezaţi pacientul în faţa dumneav­ palma mâinii drepte se apasă pe loc-ul organului bolnav.
oastră în poziţia şezând sau stând în picioare, cu spatele Inchideţi ochţi şi vizualizaţi această zonă pe un fond de
spre nord. Frecaţi-vă palmele, după ce în prealabil v-aţi culoare alb-lăptos. Prin mâna dreaptă absorbiţi energia
spălat pe mâini şi le-aţi şters cu grijă. Apoi,• trimiteţi b9lnavă după schema: mâna dreaptă- umărul drept-
energia în palme de la o distanţă de 5-7 cm., prin mişcări pr,in zona pieptului - umărul stâng._ mâna stângă. În

88 89
braţul stâng, începând cu antebraţul, se simte un semnal timp, ridicaţi mâna dreaptă direcţionând sângele spre
(puţin dureros), care coboară. Când ajunge la vârful encefal.
degetelor, scuturaţi mâna stângă de trei ori. · Op.eraţiunea se execută de câteva ori până la
Executaţi această operaţiune de câteva ori până la normaliza.rea tensiunii. Se întăreşte folosind aceea.şi
îndepărtarea completă a durerii. Întăriţi tratam�ntul. schemă.

Tratarea hipertensiunii. Oprirea hemoragiei şi regenerarea ţesuturilor.

Aşezaţi bolnavul (de preferinţă în picioare) cu Metoda se aplică numai în cazul unor tăieturi mici
spatele spre nord. Încălziţi-(frecâ.ţi) palmele, trimiteţi şi puţin adânci. Se execută o încărcare bioenergetică
energia în ambele mâini. Mâna 'stângă .- indicatorul rapidă a organismului . Dacă tăietura (rana) se află în
- se ţine la o distanţă de 5 cm de zona frunţii. Mâna partea stângă (-), at unei mâna lucrătoare este dreapta
dreaptă - mâna lucrătoare - în zona 5efei. Trimiteţi ( +) iar mâna stângă este indicatorul. Dacă este invers,
energia internă la vârfurile degetelor. In mâna stângă atunci mâna lucrătoare este stânga.
se simt înţepături uşoare. Trimiteţi spre mâna dreaptă Preluaţi energia în plexul solar şi trimiteţi-o în
o cantitate şi mai mare de energie, apoi· îndreptaţi-o - ambele mâini folosind comanda mentală: "pătrunde
spre zona cefei. Închipuiţi-vă că fluxul de energie poate energia moale, tămăduitoare, care prin căldura ei va usca
îndrepta sângele în jos prin coloana vertebrală până sângele pe rană, va lipi rana, va regenera ţesutul".
la bazin şi, în acelc3-'ii timp, coborîţi mâna dreaptă pe Când expiraţi trimiteţi _uşor energia din plexul solar
direcţia co.l9anei vertebrale până la coccis. spre vârfur.ile degetelor mâinii drepte. Apoi, îndreptaţi
Executaţi această operaţiune de 15-20 ori până la energia prin pase circulare spre tăietură sau rană.
normalizarea tensiunii. Întăriţi tratamen:tul, scuturaţi Se vor efectua 25-30 trimiteri de energie. Apoi, se va
mâinile de trei ori. executa o nouă încărcare bioenergatică rapidă şi se vor
face 25-30 trimiteri de energie moale, caldă spre tăietură
până la oprirea hemoragiei.
€reşterea tensiunii arteriale. Acum se poate trece la regenerarea ţesutului tăiat.
Se. va efectua încărcarea cu energie a organismului
Pregătirea în vederea tratamentului este aceeaşi.· folosind formula mentală: "Energia mea este dură ca -
Imediat cum simţiţi în mâna dreaptă înţepături uşoare, firul ·ce leagă rana. Energia mea este puternică precum
coborîţi mâna dreaptă până la coccis. Trimiteţi spre cleiul ce lipeşte rana".
mâna dreaptă o cantitatea şi mai mare de energie. Trimiteţi energia din plexul solar spre vârfurile
Închipuiţi-vă că fluxul de energie poate îndrepta sângele degetelor mâinii drepte şi efectuaţi pase deasupra rănii.
în sus prin coloana vertebrală până la encefal. În acela<ii Vizualizaţi mental rezultatul final: rana nu mai există,

90 91
marginile tăieturii sunt lipite Ţară nici un semn, pielea. vedeţi rezultatul lui final şi să fiţi siguri 100% de eficienţa
este total regenerată, netedă. Intăriţi energia.. acestuia.
D�pă ce rana s-a cicatrizat, executaţi o încărcarţ După tratament, scuturaţi mâinile şi reîncărcaţi cu
bioenergetică rapidă şi timp de 10-12 sec. a<;_ţionaţi ener�e organismul.
asupra porţiunii l�zate cu energie moale şi caldă. Intăriţi
tratamentul�' ca de obicei, scuturaţi mâinile de trei ori.

Tratamentul de la distanţă.
Aceste metode de tratament pot fi însuşite numai ·
de către cei, care stăpânesc la perfecţie metodele de·
tratament cu acţiune bioenergetică sau de cei care şi-au
însuşit la perfecţie metoda de dirijare a energiei interne
· şi externe, care ştiu să aplice procedee telepatice.

Tratamentul după fotografie.

Există sute de metode ce permit efectuarea acestui


tratament. Iată una dintre cele mai simple. Aşezaţi-vă.
într-un fotoliu comod. Efectuaţi o încărcare bioener­
e;etică completă. Puneţi fotografia bolnavului pe masă.
Intraţi într-o stare de relaxare uşoară. Trimiteţi ener­
gia spre palme. Prin pase uşoare ( se foloseşte degetul
mare, mijlociu şi inelar) în sensul acelor de ceasornic
trimiteţi energia spre fotografie asupra zonei bolnave.
· După fiecare pasă circulară, faceţi o mişcare vibratorie
cu degetul arătător (de trei ori) pentru a întări energia.
Executaţi tratamentul timp de 2-3 min.
Este bine ca, înainte de începutul operaţiunii, să vă
închipuiţi organul bolnav sau porţiunea pielii şi să vă
daţi comanda: "Energia mea întăreşte acest organ şi
îl vindecă". Este important ca, înainte.de tratament să

92 - 93
X. FENOMENE PARAPSillOL9GICE �nalizaţi �enzaţiile. Deasupra culorii albe veţi simţi
racoare (tipul răcori � de dimineaţă), deasupra {;ulorii
�egr� _căldură slabă. lnvăţaţi să deosebiţi uşor, cu ochii
mch1ş1, �ceste senzaţii, reţineţi-le şi fixaţi-le în arhiva
_
�emonei dumneavoastră. Apoi, exersaţi cu câte una.
Văzul prin inter�ediul pielii. dm culorile deja însuşite. Rugaţi pe cineva să vă pună
În cadrul schimbului de informaţii la distanţă, pătratul suL palmă.
pielea joacă un rol esen,ţial. Ne-am convins deja de ţând _veţi învă�� să deosebiţi fără greşeală două
culori, mai adaugaţi m timpul exersării încă o culoare
V

acest lucru cu ocazia ·diagnosticării prin intermediul


mâinilor. Acum, vom face cunoştinţă cu încă un de exem�lu, roş�. �uneţi P �tratul sub palmă şi tim;
_
fenomen - posibilitatea de "a vedea" cu ajutorul pielii. de 3:4 mm. Reţmeţi senzaţnle recepţionate. După ce
Sensibilitatea optică a pielii este un domeniu destul de· le-aţi memorat, fixaţi-le în memorie. Puteţi folosi în
cercetat de către ştiinţa parapsihologiei. Din punctul acest caz formula de autosugestie: "Pot percepe uşor cu
meu de vedere, prezintă interes ipoteza conform căreia palma_ culoarea, _P?t să-mi amintesc senzaţia, ce se află
, capacitatea de "a vedea" a pielii este un caz particular m a�hiva memoriei, pot să compar şi să dau un răspuns
precis".
al percepţiei câmpului şi este legată de caracteristica
psihoenergetică a ei.
Cum să învăţăm să vedem cu ajutorul pielii? Un Telekinezia.
sistem special de exersare vă -va putea ajuta. Când
treceţi la efectuarea exerciţiului, pregătiţi-vă pentru Capacitatea de a acţione, asupra obiectelor neînsufle­
.
realizarea acestuia. Efectuaţi î1_1cărcarea bioenergetică a ţit� (de e;·:mplu, !ntoarcerea acului busolei, menţinerea
organismului şi exerciţiul de autosugestionare. Formula obiectelor m aer, mdoirea obiectelor metalice stino-erea-
de autosugestionare este: "Voi putea percepe uşor, liber,
. flăcării_ lumâ�ării de_ la distanţă, etc.) se c�nside;ă în
fără dificultate culoarea pătratului. Voi simţi toate parapsihologie ca fenomen al telekineziei. În această
variaţiile de temperatură cu palma, iar creierul îmi va pr�vinţă, unii cercetători susţin că acţionarea se produce
da automat rezultatul final". prm crearea unor câmpuri fizice puternice (s-a remarcat
V ă recomand să exersaţi la început cu pătrate (se �e -�xemplu, �l telekine:ia ge:r:ierează câmpuri puternic;
pot confecţiona din hârtie sau carton) având trei culori: de IT?pulsun de natura electromagnetică şi semnale
alb, negru, roşu. acusti�e c� durata de 10-100 fracţiuni de secundă). Alţi
Aşezaţi alături· pătratul alb şi negru. Închideţi ce�·cet.aton presupun că acţionarea s-ar putea produce
ochii, relaxaţi palma mâiµii cu care lucraţi. Ridicaţi-o prm forţa gându _lui (psihokinezia) şi astfel gândul este
.
la o înălţime de aproximativ 10 cm, ţineţi-o deasupra c�ns1derat ca fond de esenţă imaterială influenţând
unui pătrat . şi a.pot mutaţi-o brusc deasupra celuilal.t. substanţele nemateriale.

94 95

După părer� mea, în fenomenele telekineziei se


regăsesc ambele concepţii, dar, pl�când de la faptul Înco1dare fizică în încheieturi, rotiţi conul din hârtie în
că, gândirea este totuşi materială, trebuie să fie vorba oricare direcţie.
despre influenţa factorilor materiali asupra obiectelor După . ce v-aţi însuşit exerciţiul şi v-aţi odihnit
materiale. 5-6 �n., efectuaţi o încărcare completă cu energie şi
tre�eţ1 la un exerciţiu mai complex: acţionare asupra
Cercetările experimentale viitoare vor ajuta să se .
descopere natura telekineziei. ·Deocamdată, se poate nu­ �ad1ome�r1:l':1; Puneţ�-1 pe masă şi acţionând asupra lui,
mcercaţ1 sa mtoarceţ1 lamelele. După doui, trei. luni
mai constata existenţa energiei psi şi participarea aces­
teia la fenomenele telejcineziei. Experienţa practică per­ �d "st�pân1ţi" deja �adiometrul; puteţi să încercaţi să
acţ1onaţ1 asupra aculm busolei.
mite în zilele noastre mai mult descoperirea mecanismu­
lui de acţionare asupra obiectelor, neînsufleţite şi posi­ Când exersaţi c:apacităţile telekinetice trebuie să
bilitatea însuşirii telekineziei. executaţi exerciţiile în mod regulat, însă p�ă la primele
Dacă doriţi să vă dezvoltaţi capacităţile telekinetice, semne de oboseală. Nu ţrebuie să pierdeţi · prea multă
trebuie ca, înainte de toate, să învăţaţi la perfecţie �ne:gie, obligatori� după fiecare exerciţiu efectuaţi
exerciţiile de creştere şi acumulare bioenergetică ( e­ mcarcarea cu energie.
xerciţiile Nr. 1 şi· Nr. 2) şi să stăpâniţi tehnica de Cei, care şi-au însuşit perfect exerciţiile de declan­
autosugestionare. Numai după aceea ·puteţi trece şare a chakrelor, pot să înveţe uşor tehnica deformării
la sistemul de dezvoltare a capacităţilor telekinetice. obiectelor metalice (îndoirea lingurilor, furculiţelor etc.).
Exerciţiul propus de mine reprezintă o variantă<!. acestui Trebuie însă să se ştie că, oamenii care suferă de boli
sistem. cardiace, nu au voie · să practice această tehnică. La
Pentru a executa acest exerciţiu trebuie să pregătiţi �uiţi copii se observă capacităţi telekinetice spontane.
un con foarte uşor din hârtie spiralată prins cu un fir de �n ace_s�. c�, p�rinţii trebuie să fie foarte atenţi cu
capron. Executaţi exerciţiile Nr. 1 şi Nr. 2. exerc1ţ11le copulor, nu trebuie să admită excesul în
exer!are, · ferindu-i astfel de urmări neplăcute.
Luaţi "poziţia rugăciunii" şi, după ce simţiţi mental
ln meqwismul de acţionare asupra obiectelor met­
energia în plexul solar, expiraţi şi trimiteţi-o spre
al�ce sunt implicate chakrele: Anahata, Muladhara şi
vârfurile degetelor mâinii drepte, apoi mâinii stângi. · ·
AJna.
Trebuie să simţiţi fluxul de energie între palmele
mâinilor întoarse una spre cealaltă, la o distanţă L?�ţi obiectul cu mâna stângă, iar cu mâna dreaptă
:
m��a1aţ1 uşor locul cel mai net-ed folosind degetul
A

- de 30 cm Se simte densitatea aerului între mâini şi .


înţepături în palme. Când expiraţi trimiteţi din nou aratator ŞI degetul mare. La început, vizualizaţi
energie în plexul solar. Această operaţiune se execută � hakra :',nahata , concentraţi-vă atenţia asupra ei până
11 vedeţi dar culoa ea, apoi trimiteţi spiralat energia
de 15-20 ori. Apoi, trimiteţi pentru ultima oară energia �
spre·vârforile de degetelor şi, cu ambele mâini, uşnr, fără de la baza conulm chakrei Anahata spre vârfurile
degetelor âinii drepte şi mâinii stângi. Trimiterea
l
96
97
de energie trebuie să. fie lină.. Î� paralel daţi la nivel clarviziune, claraudiţie, retroscopie (vederea în trecut)
pshihic comanda: "Em-:1 gi, mea acţionează la nivelul etc. Telepatia, ca problemă a contactelor informaţionale
moleculelor şi a.toi1lilor obiectului, pot să le schimb la distanţă, este fundamentală şi în• studierea proble­
structura". Acest gând trebuie să fie în permanenţă mei globale privind dezvoltare� vieţii ca. manifestare cos­
prezent în timpul exerciţiului. mică.
Apoi, începeţi să vizualizaţi chakra Muladhara, Existenţa noastră reprezintă un sistem informaţional
trimiteţi energia (vjzualizând clar culoarea) de la vârful unitar, în care toate celulele interacţionează. Cum se
cha�rei prin spirale de-a l�gul coloanei vertebrale până produce schimbul de informaţii? Există o mulţime de
la vârful conului chakrei Anahata, apoi prin spira.ie până teorii privind mecanismul contactelor bioinf<>rmaţionale:
la baza conului acesteia şi , în final, trimiteţi energia la teoria electromagnetică, holografică, a undelor, hioplas­
braţul drept. matică, leptono-electromagnetică, etc. Poate că ştiinţa
Mai departe, trebuie să vizualizaţi . chakra Ajn�, se află în pragul uneia dintre cele mai mari descope�iri
coborîţi energia prin coloana vertebrală. până la Anahata - descoperirea legii interacţiunii informaţionale univer­
în sensul invers a.celor de ceasornic şi trimiteţi energia sale. Dar, deocamdată, cercetătorii au în faţă numai
în acelaşi fel, prin spirale, la. vârfurile degetelor mâinii întrebări. Unul dintre obstacolele principale în cerce­
stângi. tarea fenomenelor telepatice este extraordinara. raritate
Trimiterile se fac de câteva ori după schemă, până a oamenilor capabili să realizeze legături informaţionale
când obiectul se deformează.. la distanţă. Deşi, capacitatea telepatică, după părerea
După cum arată observaţiile, în cazul trimiterii mea, este de natură genetică: oamenii primitivi aveau
un câmp bioenergetic puternic şi puteau să se vadă, să
energiei pe baza schemei date se produce îndoirea
obiectului în jos. Dacă schimbăm însă a doua parte se simtă unul pe celălalt de la distanţă. Apoi acest
a schemei şi trimitem energia din Muladhara la mâna dar valoros s-a pierdut şi acum capacitatea telepatică
stângă în sensul invers acelor de ceasornic, iar din Ajna se relevă atavic în manifestări spontane, ori ca rezul­
la mâna dreaptă în sensul acelor de ceasornic, atunci tat al unei înalte dezvoltări Si,Îrituale prin· exerciţii de
obiectul se îndoâie în sus. autodesăvâr�ire intense şi de dur<\tă.
Descoperirea capacităţilor telepatice poate fi ajutată
de către un anumit sjstem de exersare, cu condiţia
Telepatia. însuşirii perfec"te a metodei de autosugestionare şi a
Capacitatea. de a recepţiona şi transmite informaţia dirijării bioenergiei propriului organism.
la distanţă, o consider cea mai impqrtantă dintre apti­ Exerciţiile pot fi mai bine ef�ctua.te folosind desenele
tudinile parapsihologice. Transmiterea gândurilor este lui Zener: cinci figl!ri desenate pe hârtie - un cerc, un
strâns legată de aproape toate fenomenele parapsiholog­ pătrat, o stea, un val, o cruce.
ice: psihokinezie, telestezie (transmiterea senzaţiilor),

98 99
Tehnica de transmitere a informaţiei. Clarviziunea.

Executaţi încărcarea bioenergetică completă. Intraţi Capacitatea oinului de a vedea obiectele la ,Ustanţă
în starea de autosugestie cu formula: "Uşor, fără este o însuşire fenomenală denumită clarviziune. Timp
greutate intru pe a<:eeaşi undă cu persoana care trebuie îndelungat, cazurile de clarviziune au fost considerate
să primească informaţia. · Toţi factorii perturbatori c.a un fapt în sine, mecanismul fenomenului rămânând
· externi au dispărut, _s-au dizolvat, mi mă deranjează. o enigmă. Mă ocup de această problemă de 25 de
Dirijez uşor propria-mi bioenergie şi o îndrept asupra ... a.gi şi cercetările efectuate în laboratoare, numeroasele­
obiectului care mă interesează. Îi transmit info::maţia şi experimente efectuate cu oameni obişnuiţi, ce au devenit
e.a este uşor recepţionată şi descifrată". clarvăz_ători datorită unei anumite metodici aplicate, au
Acum pri,,jţi cu aţenţie desenul. Privirea se de­ ajutat la descoperirea mecanismului-fenomenului. După
plasează precum periscopul submarinului. După ce aţi părerea mea, capacitatea omului de a vedea obiecte
fi.xat. cu claritate desenul, "periscopul" se retrage în la distanţă este, în ptj_mul rând, cunoaşterea dirijării
interior, în creier. După aceasta, prin energia emisă, propriului corp astral. lndepărtarea corpului astral din
informaţia având întipărită figura respectivă se trans­ limitele celui fizic reprezintă, de fapt, fenomenul de
mite la. obiectul ca.re recepţionează informaţia. T�buie clarviziune.
să "scăpaţi" repede de figura întipărită (ea trebuie să Putem deveni oare clarvăzători? Pentru aceasta
alunece spre obiectul care o recepţionează), altfel se pr<>­ trebuie să stăpânim la perfecţie metodele de dirijare
duce o întrerupere în recepţionarea informaţiei. a bioenergiei interne în · corelaţie cu energiile externe
- energi_ile Cosmosului, de asemenea, să dirijăm sfera
· psihică (autosugestia).
Tehnica de recepţionare a informaţiei. ..
Tehnica d� scoatere a corpului astra.I.
Pregătirea iniţială este aceeaşi cu a operatorului ca.re
transmite informaţia. Dar, formula de autosugestionare Înainte de exersare, trebuie să rostiţi obligatoriu
este diferită: "Uşor, fără greutate pot să mă reglez·. mantra ocrotitoare: "Să fie lumină şi pace în ceruri ... ".
pentru a. recepţiona informaţia. Ea. va apare uşor, Întindeţi-,;,·,l pe un pat neted (tare şi fără pernă) cu
liber, fără greutate. Factorii perturbatori externi nu mă .capul spre nord. Respiraţia superficială. Timp de 3-5
deranjează". 1nin. concentraţi r�a g�ndului anupra bazei conl!lui
Informaţia apare, de regulă. la persoana · cu ochii chakrei Manipura. 1n acelaşi timp, trimiteţi energia
în�şi prin emisfera dreaptă (la stângaci - invers).. externă prin ambele mâini spre vâr-ful conului chakrei,
Figurile transmise pot apare incomplet, pe jumătate, dirijând energia în sensul acelor de ceasornic spre ba.za
câteodată numai o margine sau un colţ. acestuia. Când 1imţiţi o suprasaturare (aveţi senzaţia

100 lJl
ca şi când conul chakrei este precum o minge umflată Ceea ce vede învelişul vostru astral, vede llÎ t°A.'l fizic.
puternic sau că au loc vibraţii putern:ce şi neplăcute) Transmiterea informaţiei se realizează prin , ,;nalul
uniţi vârfurile degetelor pentru 5-6 secunde, apoi bioenergoinformaţional.
întoarceţi-le în poziţia iniţială (paralele cu trunchiul). Dacă veţi s�mţi extenuare, întoarceţi imediat înve­
Folosind autosugestia, deschideţi�vă "ecluza" sug­ lişul astral. Atunci când astralul este puternic slăbit,
estională prin formula: "Fiecare cuvânt, fiecare gând prin forţa gândului (deoarece controlul trebuie să fie per­
al meu va fi uşor recepţionat de către psihic, bioen­ manent) deschideţi "ecluzele" de la vârfurile degetelor,
ergosistem şi se va îndeplini". Timp de 15-20 minute ·direcţionaţi energia spre Manipura încărcând-o şi trimi-
uitaţi-vă în sus (de exemplu, la tavan) şi concentraţi-vă teţi un puternic flux de energie astralului.
atenţia asupra unui singur gând: "Corpul meu subtil În primii 2-3 ani, atunci· când efectuaţi a<:est
astral poate uşor, fără greutate să se desprindă de cor­ exerciţiu, lâng1, dumneavoastră trebuie să se afle
pul meu fizic grosier". Repetaţi pină când acest gând obligatoriu un profesionist, un m�stru, pentru a fi în
se împleteşte cu dorinţa voastră arzătoare într-un tot siguranţă. Altfel, există pericolul de ll. nu întmi.rce c;)r.,.ct
unitar. Primul semn este o uşoară vibraţie a corpu­ învelişul astral sau, şi mai periculos, de a n�-1 întoarce
lui. Apoi, comutaţi ochiul minţii (nu luaţi privirea deloc, ceea ce echivalează cu moartea fizică. Invăţaţi să
de la tavan) asup�a învelişului vostr-u astral (de cu­ vă controlaţi şi, în primii ani, nu îndepărtaţi astralul la
loare galbenă, unit cu Manipura) timp de. ap:oximativ distanţe mari.
3 minute. Vizualizaţi-l cu claritate (mental). 1n acelaşi
timp autosugestionaţi�vă cu formula: "Corpul meu as­
tral conduce uşor corpul grosier; Materia grosieră se va BiolocJţia.
desprinde uşor, la dorinţa mea, de cea subtilă. Corpul Fenomenul de biolocaţie sau radiestt'!7ie este cunos­
meu astral devine acum de o mie de ori mai puternic cut d� <l�mult, de mai bine de patru mii de ani. Biolo­
decât cel fizic şi îl pot trimite uşor la orice distanţă, apoi c.aţia a fost larg răspândită atât în Europa cât şi în Asia
îl pot întoarce uşor. Voinţa mea dirijează uşor astralul". pentru căutarea apei, a minereurilor. Folosirea mai in­
Efectuaţi o puternică trimitere de energie din chakra tensă a acestei metode a demarat la începutul secolului
Manipura spre învelişul astral. Prin efort· de voinţă XX. În a.nul 19V, la Hanovra, a avut loc primul con­
şi dorinţă puternică (dar fără supraîncordare fizică) gres al specialiştilor în biolocaţie; ulterior s-a constituit
separaţi încet corpul astral, ridic.aţi-I până la tavan, "Orgapiza,ţia �.nternaţională a specialiştilor în bioloca­
rostind de trei ori formula de autosugestionare: "Am ţie". In preze11t există câteva organizaţii n,1,ţionale ale
învins forţa gravitaţională a Pământului". Veţi simţi căutătorilor de apă şi minereuri în SUA, An_glia, Franţa,
o împingere uşoară şi dublura voastră astrală se va Germania, Nou� Zeelandă şi în alte ţări. In URSS, în
afla lângă tavan. Apoi, dacă' doriţi, puteţi trece prin 1979 la. şedinţa comisiei pe această temă a fost adop­
perete, .puteţi să vă înălţaţi spre stele... Legătura dintre tat termenul "biolocaţie", iar efectul de rotaţie al ramei
învelişul astral şi cel fizic se păstrează în perrn ·uenţă. metalicf' a fost xi,.1mit "metodă de biolocaţie".

102
/

O sensibilitate înaltă, un câmp bioenergetic puter­


nic, capacitatea de autoreglare psihică. permit însuşirea
acestei metode în 2-3 săptămâni.
Rama-indicator este de două feluri (fig. 21). Ea
se confecţionează din sârmă. metalică cu diametrul de
"2-4 mm. Operatorul strânge în mână (mâini) o parte
a. ramei. În timpul căutării minereuriior, partea liberă
(umărul ramei) se roteşte la stânga şi la dreapta.
În funcţie· de unghiul de rotaţie se determină felul
minereului. Dacă rama. este în poiiţia "zero" înseamnă
că în locul respectiv nu se află nimic.

Metoda de exersare.
1. Înainte de a începe căuta.rea se execută exerciţiul
2 ( acumularea de energie în chakra Map.ipura).
.Iţr.
2. Strângând în mână rama, concentraţi-vă asupra
căutării, <i� exempiu a apei şi daţi comanda mentală: ·
"Eu şi rama suntem un tot unitar. Simt apa. Senzaţiile
mele se transmit ramei şi va da semnalul la momentul
potrivit".
Pregătiţi din timp trei vase acoperite cu o preia.tă.
Într-unul puneţi apă., în altul metale vechi şi în al treilea
orice rocă cristalină.. Distanţa. dintre vase să fie de
15-20 cm.
Lent, fără grabă., când rama se află în poziţia zero,
treceţi cu mâna pe deasupra primului vas de 3-4 ori şi Flg.21
apoi întoarceţi-o în poziţia iniţială. Reţineţi unghiul de
deviaţie. Apoi, efectuaţi aceeaşi operaţiune deasupra
celui de-al doilea vas şi al celui de-al trţilea, reţinând
unghiurile de deviaţie.
Efectuaţi aceste operaţiuni rugând pe cineva să
schimbe locul vaselor. După unghiurile de . leviaţie

104 105
determinaţi unde şi ce se află. _ După ce v-aţi însu11it
Manipura şi· Chakra Centrală, apoi la 45 de grade
la perfecţie exerciţiu:l, puteţi să vă ocupaţi de căt.ttarea spre încheieturile mâinilor, în care se găsesc ramele.
minereurilor, a apei, etc. Autosugestionaţi-vă mental: "Sunt indisolubil legat de
-_ Cu ajutorul ramei se poate diagnostica o persoană Pământ". _ Începeţi să efectuaţi căutarea minereurilor.
-la o distanţă de 5-7 cm de suprafaţa corpului. Când se După unghiul de deviaţie al ramei se determină fel�
descoperă un fapt patologic, rama execută o mişcare de ·acestora.
rotaţie. Esenţa problemei- este dată de faptul că, la un În cazul diagnosticului medical, de regulă, sunt
om sănătos învelişul eteric se găseşte peste tot la aceeaşi
întrebuinţate chakrele Ajna; Manipura şi Anahata.
distanţă de suprafaţa corpului. Dacă funcţia vreunui
organ este deteriorată, în acel loc se simte o "c�e�e _ · Mecanismul inetodei de biolocaţie se bazează pe
„ capacitatea organismului omenesc de a percepe radiaţia
a învelişului", fapt determinat de catre rama metalica.
diferitelor substanţe. Cu cât_ substanţa are o radiaţie.
În cazul supraexcitării sistemului nervos _central, poate
mai puternică, cu atât mai mult se amplifică energia
exista o scurgere de energie şi, în acest caz, se observă o
chakrelor inferioare şi cu atât mai mult deviază- rama
lărgire
- , o amplificare a învelişului. eteric.
.
Există şi metode mult mai perfecţionate pentru acei
. metalică.
profesionişti care ştiu să lucreze cu chakrele.. Propun una I
din aceste metode, cea deştinată căutării minereurilor. Deochiul (aplicarea informaţiei negative).
· - Încălziţi chakra Muladh�a - prin tragerea în
interior a anusului - 3 sec, apo i 3 sec pauză, timp de Este un fenomen destul de răspândit, la baza.
2-3 min. (nu supraîn�tdaţi). Trimiteţi raza mentală căruia se află o acţiune negativă, intenţionată sau
spre vârful conului. chakrei Muladhara. Deschideţi-o, neintenţionată a unui om asupra celuilalt· folosind
printr-'_un efort_ de voinţă, absorbiţi energia Îri sensul bioenergia externă şi internă(care reprezintă purtătorii)
acelor de ceasornic, până. la baza conului. După aceea, cu aplicarea informaţiei negative.
în mod analog, declanşaţi toate chakrele. Comutaţi raza
mentaiă asupra diakrei Ajna (trebuie să vedeţi conul ei
albastru luminos). Fixaţi informaţia la nivel mental: Tehnica de Înlăturare a informaţiei negative.
"Percep uşor informaţia Pământului, o prelucrez uşor".
Aşezaţi persoana în faţa dumneavoastră în picioare,
Transferaţi raza· mentală la baza conului chakrei cu spatele la nord. Treceţi cu ambele braţe desfăcute de
Muladhara şi trimiteţi _ energia prin ambele picioare trei ori de-a lungul corpului acestuia, de sus înjos. După
în .pământ (legătura· cu pământul). Apare senzaţia aceea, cu mâna dreaptă, efectuaţi examinarea pornind
unei unde uşoare, a unui · impuls. Când simţiţi de la creştet (chakra Sahasrara) din faţă spre centru
intuitiv că v-aţi atins scopul, de la chakra Muladhara spre toate chakrele până la Muladhara. Simţiţi frecvenţa
. (baza conului) trimiteţi energia în sus la Svadhisthana, câmpului obiectului cercetat.
106 107
Cu vârful degetelor (indicatorii) "prindeţi" fre�ve?�a · Polţergeist.
străină a câmpului (se s;mte o _vibraţie cu totul diferita,
Traducerea din limba germană a acestui cuvân_t este
alt semnal). În locul unde este semnalul v�el mai
"spirit· zgomotos". În cazul poltergeis,t-ului se -produce
.puternic, se_produce contactul �u s�mnalul str�m. Este
„ deplasarea spontană a obiectelor, se aud pocnituri, zgo­
necesar ca după zonele de luIIllila sa se determme unde
mote, se produc dereglări ale aparaturii electrocasnice,
se aăseşte �biectul, care a transmis informaţia negativă.
apar însemne pe pereţi, obiectele se autoaprind, etc.
În �osul invers acelor de ceasornic, fără a lăsa braţele
Situaţiile de poltergeist fixate documentar de către oa­
în jos, răsuciţi-vă. treptat în jurul propriei axe şi,_ �upvă
ce aţi simţit semnalul străin deja cunoscut, opnţi-v�. menii de ştiinţă au trezit un interes deoseJ>it pentr1! ayţst
Aceasta este în momentul respectiv direcţia obiectulm, fenomen. Au apărut o mulţime de ip.:>teze, care-i explic�
care a aplicat asupra percipientului informaţia negativă. mecanismele: fenomen legat de sistemul lanţurilor de
gluoni, cu producere de ultrasunete sau 2iasmă, apropiat
Continuând procesul de îndepărtare a acestei infot-
de psihokinezie şi care apare ca rezultat al modificării
. maţii, în locul.unde aţi simţit cel mai puternic contactul
_ câmpului geomagnetic al Pământului şi diJ! _alte cauze.
cu corpul străin executaţi o mişcare de absorbţie a
energiei acestuia în încheietura mâinii şi, prin spirală, în Situaţiile de poltergeist înt.;.lnite în pr,�Nca mea
_ derponstrează că acest fenomen este legat de o anumită
sensul acelor de ceasornic, efectuaţi trimiterea de energie
în direcţia obiectului, care a produs deochiul. formă de energie =- învefop,!l b:.oenergetic rămas dupţ
După aceasta, trebuie să se efectueze încă o dată moartea unui om ( de obicei moarte violentă) şi care,
cercetarea folosind aceeaşi schemă. · Dacă iar se dintr-o· anumită cauză, nu a ajuus într-�nul dintre
simte prezenţa câmpqlui străin, se efectuează din n�� etajele câmpului energoinformaţional al Pământului.
curăţarea (îndepărtarea). După execuţia proceduru, O întâlnire interesantă cu fenorne,ml poltergei�t s-a
creaţi percipientului protecţia bioenergetică. petrecut în Nikol�v, oraşul 111'1.d,e ! Jcufosc. Intr-o
locuinţă ocupată. de o bunică şi n-er,otul ei qe 10 ani,
Persoana, care a transmis informaţia negativă, după
obiectele au început să se aprindă singure. lmpreună
îndepărtarea acesteia, de regulă, suferă. Inf?rmaţ1a,
cu gazetari şi oameni de ştiinţă m-am deplasat la locul
precum un bumerang,A se întoarce la el ampl!ficat de
întâmplării şi încă de pe drum ID,-am fixat asupra
bioenergia victimei. In afară de aceasta,. cand este
poltergeistului. Brusc am intrat în contact telepatic cu·
înlăturată, energia cu informaţia neg�tivă dezintegrea�ă
(dezechilibrează) în primul rând sistemul bioenergeti� el. Dialogul s-a desfăşurat în felul următor: ·
al celui care o trimite şi numai după aceea, afecteaza -,Ştii cine vine la tine?
sistemul celuilat. -Da.
Intră în funcţiune, în . mod obligatoriu, legile - Cum te cheamă?
Cosmosului; ele pedepsesc nu numai subiectul ca urmar� -Mikita.
a acţi� lui nefaste� dar şi rudele sale cele mai -Ai murit?
apropiate. -·Da.

108 H)9
- Cine es te vinovat de moartea ta? o culoare albastru-intens. Comutaţi apoi în acelaşi fel
Ca răspuns mi-au fost date câteva nume, pe care din raza spre chakra Anahata, efectuând aceleaşi operaţiuni
motive obiective nu le dau. ca în cazul chakrei Ajna. De la baza conului chakrei
- Poţi să-mi arăţi şi mie ceea ce ai arătat tuturor? Anahata, trimiteţi energia la baza conului Ajna. După
aceea, îndreptaţi fascicole legate de energie pe direc{ia
-· Nu ştiu...
poltergeistului, cu gândul: "Doreşti să te ajut să ajungi .
Sosind la locul întâmplării, am cercetat sub stare în celula ta informaţională din Cosmos?� Dacă primiţi
de hipnoză şi acţiune psihoenergetică băiatul, cu care �n răspuns afirmativ, atunci declanşaţi conform schemei
potergeistul intra mereu î� contact. Apoi, am încer�a! să precedente chakra Manipura, trimiteţi energia spre Ajna
aflu dacă a trăit în acel loc un om cu numele de M1k1ta. (de la baza conului primei chakre la a doua) iar apoi
Într-adevăr ' acest om a trăit şi a murit acolo de o boală spre poltergeist amplificându-i energia şi dirijându-l spre
ciudată, cu câteva luni înainte de evenimentele descrise.. des tinaţie.
Băiatul a dus la înmormântare coroana şi acest lucru În acest timp vi se poate ridica tensiunea arterială,
nu i-a plăcut deloc. Peste 9 zile de la înmormântare pot să apară, de asemenea, perturbaţii în funcţionarea
a apărut prima manifestare de poltergeist (aprinderea aparatelor de radio, lămpile electrice pot să pâlpâie, etc.
obiectelor), peste 40 de zile fenomenul s-a amplificat (s-a După efectuarea lucrului, trebuie să mai faceţi un
produs o serie întreagă de incendieri).· apel la nivel mental: "V-am dus corect, sunteţi la locul
Cercetând locuinţa, am intrat din nou în contact respectiv?" Dacă răspunsul este afirmativ, întrerupeţi
cu poltergeistul şi l-am rugat să dea foc saltelei, care activitatea, dacă nu, trebuie să transmiteţi mai multă
era deja parţial arsă. Am primit răspunsul: "Nu energie pentru trezirea chakrei Manipura şi să procedaţi
pot. Nu mai am putere". "Ai vrea să te duci mai depar te conform schemei anterioare.
acolo unde trebuie?". "Da". Primind un răspuns După lucru este necesar să vă purificaţi bioenergetic
afirmativ, -printr-un anumit procedeu, am început sistemul.
să scot învelişul energetic foarte slăbit, în câmpul Treziţi toate chakrele începând cu Muladhara şi
bioenergoinformaţional. Lampa electrică a început să terminând cu Sahasrara. Trimiteţi un flux puternic de
pâlpâie.. . Fenomenul nu s-a mai repetat. energie în sus. Apoi, în "poziţia rugăciunii", captaţi
· Pentru societate, fenomenul de poltergeist nu este de . energia în ambele mâini, daţi-i drumul prin întregul
dorit. Însă poate fi înlăturat prin meţode profesioniste. sistem bioenergetic, folosind exerciţiul 1. La sfârşit,
Pentru înlăturarea poltergeistului trebuie să se intre scuturaţi de trei ori mâinile şi picioarele. Efectuaţi
în contact telepatic cu .el. De regulă acesta răspunde. .. încărcarea bioenergetică a organismului.
. Staţi în · picioare, braţele în jos, ochii închişi.
Îndreptaţi raza • mentală spre_ chakra Ajna (vârful
conului), apoi prin spirală, în sensul acelor de ceasor�ic, Deschiderea Superconştiinţei.
trimiteţi energia la bază. Conul chakrei trebuie să aibă Superconştiinţa reprezintă înainte de toate deschi-

110 111
braţe1� şi �icioareJe. Ochii deschişi. Timp de 3 Illln
derea canalului de legătură cu câmpul informaţional al frecaţi_ cu hmba cerul gurii şi rostiţi (în şoaptă) mantra.
Pământului şi cu diverse nivele cosmice prin intermediul _
OM (A-0-U-M-M) - legat. Respiraţie egală.
schimbului de bioenergie.
Respiraţia în timpul · concentrării atenţiei· asupra
La omul care are chakrele dezvoltate şi ştie să şi . _
obiectului este egală. Respiraţi timp de 3 nnnute
le dirijeze, Superconştiinţa (Sahasrara-chakra) se poate
astfe�. Primele 30 sec.: 3 sec.-inspiraţi, 3 sec.-expiraţi.
lărgi până la ieşîrea. spre Raţiunea. Cosmică, cu care se
Urmatoarele 30 sec.: 4 sec.-inspiraţi, 4 sec.-expiraţi
poate comunica. la nivel supermentaL Folosind acest _
ş.a.m.d. Simultan, concentraţi-vă atenţia asupra
nivel, el poate foa informaţia necesară privind trecutul
obiectului, reţineţi cu precizie detaliile (obiectul poate
şi viitorul din -câmpuf informaţional al Pământului,
fi lampa de masă cu bec mat. Becul aprins trebuie să se
deoarece înregistrarea timpului este aici fixată precis
vadă bine,·pânza abajurului lămpii trebuie să fie subţire,
(adevărat, sub formă codific,ată).,
cu desen).
Chiar folosind nivelul mental (nivel mai scăzut)
.Exerciţiu pentru concentrarea complexă şi declanşa­
se pot vedea la distanţă obiectele 'În limitele Globului
re a chakrei Ajna. Respiraţia se schim�ă după exerciţiul
Pământesc, se poate vedea şi auzi tot ce se petrece la
precedent şi va avea următorul ritm: 8 sec.-inspiraţie
peste 1000 km._ distanţă.
8 sec.-se ţine respiraţia, 8. sec.-expiraţie, 8 sec.-se ţin�
Vă propun, următoarea metodă pentru declanşarea
puternică a .chakrelor hipofizei - centrul voinţei - şi • respiraţia. Respiraţi astfel 2 min. În acelaşi timp
c�n�entraţi-vă ochiul minţii asupra conului chakrei Ajn�
deschiderea p:rin chakra Ajna (cel de-al treilea ochi) a
ŞI, 11:} sensul acelor de ceasornic, trimiteţi energia
canalului de legătură cil superconştiinţa.
la baza conulfl.i, până ajunge să aibă o lumină
Totuşi, vreau să-i avertizez pe cei care-şi vor
însuşi metodele mele, de· posibilele urmări neplăcute, �nte�să._ Apoi, schimbaţi ritmul inspiraţiei după schema:
msp1raţ1-6 sec.,. ţineţi respiraţia-6 sec., expiraţi-3 sec.
în situaţia în care exersând vor uita ·principala lege a C�ncentraţii,Yf �tenţ!a asupra lămpii. Simultan parcă
Cosmosului: toţ_ ce gândim şi tot ce facem trebuie să
aţ_1 �bso:b1-o m mteriorul chakrei Ajna. Când inspiraţi
fie îndreptat numai spre Bine. Şi numai cel ce poartă
tn�mteţ1-o la hipofiză. Când expiraţi, poziţionaţi
iubire (persoana cu chakra i�imii dezvoltată) poate intra
obiectul (lampa) pe vechiul loc. Executaţi exerciţiul
p e Porţile Adevărului.
timp de 3 minute.
Concentra�ea complexă - concentra.rea atenţiei
_
Execiţii pentru deschiderea SuperconştiinţeL asupra chakre1 AJna cu vederea obiectului înăuntru
Mt:ditaţie - concentrarea atenţiei asupra Ajnei c�
Înainte de a executa exerciţiul, trebuie să fie rostită vederea obiectului în ea şi dincolo de limitele acesteia.
mantra de ocrotite: "Să fie lumină şi pace ... ". Respiraţia: inspiraţi-3 sec., ţineţi
�fe�itaţie.
Declanşarea hipofizei. Dimineaţa devreme (până respiraţia-3 sec., expiraţi-6 sec. Respiraţi.a este
la ora 10) a.şezaţi-v� în "poziţia vizitiului", apoi uniţi
113
112
insesizabilă. În timpul expiraţiei se aude imperceptibil
sunetul "kha". Atenţia se concentrează asupra chakrei
Ajna. Acest exerciţiu trebuie executat timp de 3 min.
Străduiţi-vă să vizualizaţi obiectul în chakra Ajna şi,
în acelaşi timp dincolo de limitele. acesteia. Când
apare imaginea obiectului (încă slabă) dincolo de limitele
corpului vostru fizic, transmiteţi mai ·puternic energia,
expiraţi mai lung şi faceţi' o pauză mai de durată. În
acest-timp, toate chakrele, începând cu Muladhara, se
vor deschide. Poate să se ridice temperatura corpului,
poate să se simtă o uşoară presiune în interiorul
capului. Imediat trebuie efectuat exerciţiul de respiraţie
după schema: 8 sec.-inspiraţie, 8 sec.-ţineţi
I
respiraţia,
8 sec.-expiraţie, 8 sec.-ţineţi respiraţia, timp de un
minut şi jumătate, două minute.
Apoi, energia, începând de la Sahasrara, în sensul
invers acelor de ceasornic, prin spirală şi 'pe la bazele
chakrelor, se coboară pe la Muladhara. Este de dorit să
nu lăsaţi să vă crească temperatura.
Succesiunea atingerii primei trepte a superconştiin­
ţei, rezultată din exerciţiile anterioare este: conectarea ·-
hipofizei - vizualizarea obiectului (concentrarea) -
vizualizarea detaliilor obiectului (becul) - introducerea
şi scoaterea în poziţia iniţială - meditaţia - vederea
obiectului la aistanţă - ieşirea din stare (fig. 22).
Dezvoltarea imaginaţiei pentru trecerea la cea de-a
doua treaptă a Superconştiinţei:
Aşezaţi-vă în "poziţia vizitiului" cu faţa spre nord,
într-un fotoliu comod şi ascultând o muzică plăcută,
lentă, intraţi în starea de sugestie (în care se realizează Fig. 22
toate formulele de autosugestionare). Doriţi să vedeţi
marea. Trimiteţi gândul spre mare; apoi, închipuiţi-v-o
clar, şi mai clar, până când o veţi vedea cu ochii

..
114
. .
15
închişi. Paralel folosind mental autosugestia: "Văd este deschisă. Prin spirală., în sensul acelor de ceasornic,
clar marea", fără să vă. inc-ord�ţi, menţineţi imaginea încercaţi să ieşiţi de exemplu, în câmpul informaţÎ.\,•nal al
undeva în interiorul capului în punctul de intersecţie Pământului. Când simţiţi că spirala a venit în contact
(linia orizontală - de la Ajna - chakra, linia verticală cu nivelul necesar, se produce lărgirea conştiinţei,
- de la creştet). Să numim acest punct "poarta senzaţia că puteţi cuprinde necuprinsul, că sunteţi un
Superconştiinţei". tot unitar cu Pământul şi Cosmosul.
Să complicini exerciţiul. După. ce s-a realizat Dacă informaţia dorită, nu apare în conştiinţa
vederea obiectului, străduiţi-vă ca la nivel mental să vă voastră, coborîţi spira.ia în zona Sahasrara; în sensul
imaginaţi clar efecte sonore · (lovirea valurilor de ţărm, invers acelor de ceasornic. Cu aceasta. exerciţiul se
ţipetele pescăruşilor, sirenele vapoarelor, etc.), folosind încheie. Dacă simţiţi oboseală, efectuaţi reîncărcarea
formula de autosugestionare: "Aud uşor tot ce se petrece bioenergetică a organismului.
la mare distanţă de mine". Executaţi exerciţiul până la
primele semne de oboseală timp de 3-4 săptămâni, de
două ori pe zi, până ajungeţi la perfecţiune.
Apoi, exerciţiul se complică şi mlli mult. Fără
muzică, timp de un _minut, încercaţi să vedeţi cu
ochii închişi obiectul dorit şi, după aceea,· timp de un
minut, să auziţi sunetele corespunzătoare ... Folosind
acest exerciţiu, se poate realiza vederea oricărui obiect
la mare distanţă (oraşe� ţări, etc.).
Astfel, schema generală arată în felul următor:
treapta I + treapta a H-a = ieşirea spre treapta a III-a
a Superconştiinţei.

A 111-:-a treaptă a Superconştiinţei.


Meditaţie cu declanşarea prealabilă a hipofizei, de
asemenea, declanşarea chakrei Ajna cu ·o puternică
trimitere de energie la baza conului. Senzaţia de junghi
în zona hipofizei deschide "poarta" spre Superconştiinţă.
Efectuaţi în paralel, la nivel psihic, modelul ieşirii sp.re
nivelul determinat şi când simţiţi în interiorul creierului
. o lumină . (Lumina Conştiinţei), atunci Superconştiinţa

116 P7
,

şi lipsei unor profesionişti în domeniul sugestologiei ş1


XI. PSIHOENERGOSUGESTIA - " bioenergeticii.
O NOUĂ DIRECŢIE ÎN PRACTICA În ·etapa actuală de dezvoltare a societăţii noastre,
MONDIALĂ.-ijTIINŢA SUGESTIEI. lucrul la nivel verbal este foarte complicat. Conform
datelor experimentale, numai 17-30 la sută din oameni
se supun sugestiei verbale (după Pavlov la nivelul celui
de-al doilea sistem de semnalizare). Fiecare cuvânt
pi:.onunţat de sugestolog este analizat mental de către·
"Sugestia" este un cuvânt de provenienţă latină. orice om instruit şi informat al zilelor noastre. De
"Sugestologia" însă, provine din limba engleză, "sug­ exemplu, când se testează capacitatea de sugestie,
subiectului i se dă comanda: "Cădeţi pe spate". Iar
gest" înseamnând a propune, a sfătui. _Iată de ce, omul
percipientul imediat se gândeşte: "Ca ce chestie trebuie
de ştiinţă bulgar, profesorul G. Lbzanov, fondatorul
să cad pe spate?" Începe lupta mentală între două
sugestologiei, consideră acest termen mai potrivit pen­
individualităţi. Dacă specialistul nu _are autoritatea
tru a scoate în evidenţă esenţa ştiinţei privind sugestia,
necesară, rezultatul este âdesea nul.
deoarece omul însuşi în concordanţă cu particularităţile
Cercetând mulţi ani această problemă; am ajuns
sale îşi alege calea spre autodesăvârşire.
la concluzia că sunt necesare procedee rapide, care să
Sugestia ca şi hipnoza sunt cunoscute încă de de­ permită de$chiderea imediată a "ecluzei" sugestionale
mult. Există sugestia în stare de veghe 1 hipnoza, şi, fără a da subiectului timp de· gândire. O astfel de
de asemenea, sugestia verbală,_ neverbală, directă, indi­ metodă, care asigură intrarea în contacţ cu sugestolog1-1l
rectă, cu contact sau fără contact, la distanţă, etc. Din· a 96-99 la sută din oameni, a fost descoperită. 1n
punct de vedere al mecanismelor fiziqlogice deA acţiune practica psihologică mondială s-a născut o nouă direcţie
sugestologia . diferă substanţial de hipnoză. 1n cazul denumită "Psihoenergosugestie''. Mă octip încă din
acţiunii sugestive lipsesc somnul şi amnezia, creaţia anul 1971 de perfecţionarea acestei noi ramuri împreună
subiectuţui nu este afectată, dimpotrivă se. manif�stă cu catedra de psihologie a Institutului Pedagogic din
plenar, se activează procesele subconştiente. Mecanis­ Nikolaev. Interpretarea ştiinţifică a acesteia a fost
mul de acţiune a sugestiei constă în priceperea sugesto­ inclusă în ·materialele primei Conferinţe Unionale pe
logului de a stabili un contact - de a deschide "ecluza" problema schimbului energoinformaţional în natură -
din conştient în subconştient pentru introducerea infor­ "Bioenergo-89".
maţiei şi realizarea acesteia la un nivel necritic. Aşadar, ce este totuşi bioenergo�mgestia? Este o
Mai demult, a existat părerea că este imposibil să-i formă· neverbală de acţionare cu folosirea biocâmpului
impui omului un gând oarecare sau să-i produci un asupra psihicului, a fiecărei celule ca un mecanism
somn hipnotic, dacă el nu doreşte acest lucru. Din gânditor autonom şi a sistemului bioenergetic uman.
punctul meu de vedere, această concepţie a apărut Mecanismul de acţionare al psihoenergosugestiei
din cauza studierii insuficiente a sferei subconş:ientului
119
118
include acumularea unei mari cantită:�i de energie psi .
izează printr-un raport (canalul de legătură cu hipno-
în zona centrilor bioenergetici ( chakre), producerea unei
tizatorul), în cazul acţionării psihoenergosugestive însă
erupţii concentrate de energie (direcţionare îngustă)
sub forma unei raze având o anumită frecvenţă, ce tabloul este complet diferit. In această situaţie, după
corespunde frecvenţei obiectului bioenergetic împreună cum au arătat cercetările, se produce o frânare locală
cu suprapunerea informaţiei figurative. sau o activare a centrilor subconştientului, se deschid
Există un număr mare de variante de acţiune legăturile frânate ale scoarţei şi subscoarţei, apar efecte
psihoenergetică. Una dintre ele constă în deschidrea psihologice complet neaşteptate. Şi, ceea ce este de­
"ecluzei" sugestionale din- conştient în subconştient, Of!ebit de important, conştiinţa şi capacitatea critică a·
când conştiinţa urmăreşte parcă din exterior, la nivel personalităţii rămân neînfrânate, deschise pentru au­
necritic, procesul de sugestionare, atât la nivel verbal, toreglare. Apare o comuniune psihologică şi o interac­
cât şi la nivel neverbal. Dacă formula de sugestionare va ţiune dintre subiect şi psihoenergosugestolog în direcţia
veni brusc în contradicţie cu principiile etico-morale ale dezvoltării viitoare şi perfecţionării personalităţii.
persoanei, atunci automat se declanşea"ză aşa numitele • . Problema esenţială a acţionării psihoenergetice sug-
"centre de protecţie" şi "ecluza" se închide. De aceea, e_stionale constă în determinarea canalelor şi mijloacelor
acţiunea psihoenergetică este una dintre cele mai umane de introducere a informaţiei. Problema este strict meto­
şi corecte forme de acţionare prin care se produce dică, strâns legată de posibilităţile psihoenergosugesto-
lărgirea sferei conştiinţei,_ starea de extaz creator. logului însuşi. Sunt necesare cunoştinţe speciale, pregă­
Psihoenergosugestia propune şi o altă formă de ac­ tire în dirijarea parametrilor propriului biocâmp, în dis­
ţionare asupra sferei subconştientului. Pătrunderea în ocierea formaţiunilor psihofizice, formelor hologramelor,
subconştient şi ieşirea informaţiei- la nivelul conştient se capacitatea de a lucra cu formaţiuni psihofizice (PF).
produc-e din interior. Acţionând cu un fascicol puter.aic După cum au .arătat cercetările teoretice şi experi­
de energie asupra bazei chakrei Ajna şi realizând trim­ mentale psihoenergosugestia poate fi aplicată la o· sferă
iterea de energie cu suprapunerea informaţiei, avem o largă de fenomene energoinformaţionale:
formă principial nouă - forma bioenergoinformaţională -:- informaţional-psihofiziologice, care includ toate
de acţionare. Această metodă permite deschiderea sferei procesele de percepere extrasensorială a informaţiei: te- /
superconştiinţei şi penetrarea în diferite fenomene para­ lepatia, clarvziunea, psihometria, premoniţia şi retroco­
psihologice. gniţia, retr_ospecţia.
În c�ul acţionării psihoenergetice, introducerea in­ -- energetice-psihofiziologice, care reprezintă fe­
formaţiei parcurge structuri mult mai adânci ale creieru­ nomene bio- şi psihoenergetice: psihokinezia, magia,
lui, are loc o realizare mai precisă. Dacă în timpul hip­ poltergeistul;
nozei, de exemplu, are loc staţionarea asupra conştiinţei, - feno1!1ene informaţionale psihofizice, care cuprind
se produce frânarea acesteia, frânarea manifestărilor de un- cerc larg de fenomene: materializarea ' demateri-
voinţă ale personalităţii şi dirijarea psihicului �c real- .
alizarea, teleportarea, reîncarnarea, fantomele, vedeni-
120 121
ile, etc. mai importantă pentru parapsihologie, iar rădăcinile
· Psihoenergosugestia este din ce în ce mai mult ei istorice se găsesc în adâncimile filozofiei Cu
folosită în dezvoltarea capacităţilor umane. Cercetările toate acestea, cercetările experimentale în domeniul
psihoenergetice aplicate pot avea o dezvOÎtare de activităţii psihice inconştiente, până în prezent nu au
perspectivă în următoarele direcţii principale: dus la elaborarea unei anumite teorii. Mult mai
- elaborarea metodelor medicale, diagnosticarea, aproape de rezolvarea problemei a ajuns în lucrările
tratamentul, profilaxia îmbolnăvirilor;" sale S. Freud. El considera psihicul sub forma a
psihoenergetica crono-biologică, genetica <lina- două "camere". Într-una dintre ele, puternic lumi1;1ată,
mică; se- află conştiinţa, în cealaltă pornirile inconştiente,
elaborarea metodelor pedagogice de educare, care prin toate mijloacele se străduiesc să pătrundă
predare, corecţie; în "camera" luminoasă a conştiinţei. Dar, "păzitorul
- elaborarea mijloacelor so�ial-psihologice de for­ uşii" - simbolul mecanismelor regulate, inoculate
mare şi conducere, diagnosticarea fenomenelor de grup omului prin sistemul de educaţie � la.să să treacă
şi de masă; din "camera" inconştientului numai acele porniri, care
- elaborarea unei noi metode ale·artei şi informa­ nu-i contravin ca regulator al comportamentului. Pe
ţiei; ba.za acestui model metaforic se construieşte concepţia
- rezolvarea problemelor ecologice, · de protecţie psihanalitică de operaţie a nevrozelor şi metoda; cu
şi prognoză a calamităţilor naturale, elaborarea mi­ ajutorul căreia psihanaliştii încearcă să extragă pornirile
jloacelor de dirijare a naturii; ;ţ5cunse din adâncurile psihicului bolnavului - metoda
-· prelucrarea de noi surse de energie, optimizarea a.soci�ţiilot libere. Sunt de necontestat faptele ce
bioecosului şi evoluţiei, crearea de noi tehnologii, noi demonstrează eficienţa psihologică a metodei asociaţiilor
libere. Totuşi, după cum au arătat cercetările,
sisteme informaţionale şi tehnică de calcul, roboţi şi
există o cale· mai corectă şi rapidă, corespunzătoare
inteligenţă artificială;
nivelului ştiinţei moderne, de acţionare asupra sferei
- studierea mecanismelor celui de-al treilea sistem psihoenergetice a sti�conştientului.
de semnalizare (câmpul informaţional al Pământului).
Dirijând cu pricepere bioenergia (internă), de aseme­
Psihoenergetica se află ca ştiinţă la început de drum.
A
nea, folosind corect energia psi a câmpului exterior,
lnsuşirea practicii pşihoenergosugestiei va permite ca
se poate corecta sfera subconştientului, introducând la
acest drum să fie străbătut mai repede, mai eficient şi
nivel psihoenergetic o hologramă în creierul wnan. Holo­
cu rezultate mai bune.
grama introdusă va fi factorul dominant, care va permite
neutralizarea tuturor pornirilor, imaginilor, emoţiilor
Salt in subconştient negative apărute anterior.
Există diferite metode de lucru, care în variantele
Problema activităţii psihice inconştiente este cea cu contact şi fără contact, la orice distanţă, dau
122 123
posibilitatea de a introduce holograma necesară. respectivă. Trimiteţi energia prin vârfurile degP.telor
T�hnica de .pregătire: psihoenergosugestologul tre-. spre obiectul cu frecvenţă, recepţionând impulsul �nvers
buie să studieze în prealabil caracterul bolii şi pacien­ cu fre·cvenţa câmpului său (efectul de biolo�aţie).
tul, să elaboreze o hologramă scurtă ş-i compactă, s-o închideţi ochii şi trimiteţi raza mentală spre toate
vizualizeze în funcţie de rezultatul final având încredere chakrele, de jos în jos ( ca şi cum le-aţi pune în
deplină în succesul realizării. Chiar şi o umbră de funcţiune). · Concentraţi-vă atenţia asupra chakrei
îndoială va deranja lucrul de o reală valoare. S;i,hasrara, trimiteţi în sensul acelor de ceasornic spirala
Tehnica de introducere a hologramei: efectuaţi în­ energetică în sus. La nivel mental se dă'. comanda:
cărcarea completă a organismului cu bioenergie ( exerci­ "Găseşte celula bioenergetică a obiectului în câmpul
ţiile nr. I şi nr. 2). informaţional al Pământului".
Orientaţi raza mentala spre baza conului chakrei Când, cu ochii închişi, veţi vizualiza o pată mată
Ajna şi trimiteţi energia la încheieturile mâinilor (se (sub formă de steluţă), iar în mâna dreaptă veţi simţi
simte căldură). Apoi, din interiorul creierului trimiteţi · o vibraţie, atunci scopul a fost atins. Apoi, în sensul
holograma spre baza conuJui chakrei Ajna. După ce invers acelor de ceasornic, trimiteţi spirala energetică
aţi executat varianta respiratorie, la expiraţie (HA) de la celulă din nou în Sahasrara, depuneţi pe spirală
transmiteţi mental holograma mâiniî drepte. Are la nivel psihic holograme, pronunţând când expiraţi
loc aplicarea hologramei asupra purtătorului (energia). sunetul "H".în sensul acelor de ceasornic, . ridicaţi
Se efectuează mantra (KHA) şi se transmite energia holograma până- la celula energetică, apoi de la aceasta
spre pacient, la baza conului chakrei Ajna în sensul coborîţi spirala în sensul acelor de ceasornic ca şi când
acelor de ceasornic, în interior, în sfera subconştientului aţi introduce obiectul în chakra Sahasrara. Această
· ace.stuia. Imaginaţi-vă clar că holograma a umplut operaţiune se repetă de trei ori.
complet subconştientul neutralizând pornirile negative. Efectuaţi în �,er cu mâna dreaptă întărirea, închipu­
După 3, 6, 9 trimiteri de energie cu holograme, se iţi-vă că în faţa voastră se află obiectul. Lăsaţi mâna
efectuează întărirea conform variantei clasice de întărire în jos, scuturc:.ţi-o de trei ori. Apoi, trimiteţi din nou
a bioenergiei. un fascicol puternic de energie spre celulă cu sunetul
Metoda de introducere a hologramei fără contact: "KH-HA". Imaginaţi-vă· că întăriţi pentru toată viaţa
pentru aceasta psihoenergosugestologul trebuie să cu­ holograma în celulă (fig. 23).
noască frecvenţa câmpului pacientului, de asemenea,
datele complete privind boala acestuia.
Psihoenergosugestolog -. - profesia viitorului
Tehnica de pregătire este aceeaşi. Staţi în picioare
cu faţa spre nord. Ţineţi mâna dreaptă îndoită de la Cine îşi poate însuşi noua profesie de psihoenergo­
cot paralel cu solul. Preluaţi frecvenţa câmpului din sugestolog? După părerea mea, oricare om având an�
. fotografie sau de la obiectul folosit de către persoana urnite aptitudini şi cunoştinţe, înclinaţii în domeniul

124 125
bioenergeticii şi care respectă Legile filosofiei cosrmce,
filosofia slujirii Binelui şi a Luminii.
Puteţi să determinaţi premizele ce le aveţi pentru
această m�ncă prin testul-schemă de mai jos, evaluân­
du-vă obiectiv posibilităţile.
melancolic
Tipul de sistem nervos coleric sanguin flegmatic
Voinţa putemic1' slaM
Bioenergia puternic1' slaM
Moralul ridicat satisfăcător
S!ni!tatea slaM _ satisfăcătoare putemic1'
Egoismul dezvoltat nu
R!spundeti Ia ritu cu bine da nu
Intuitia bum slaM
Logica bud sl&M
Atenţia dezvoltat1' slab dezvoltat1'
Sugestionarea foarte bud bum slaM
Perşeverenţa exist1' nu
Spiritul de sacrificiu exist1' nu
Cum comuni� cu oa.menii uşor bine rifo
Autosugestia da nu
Dorinţa de a cunoaşte adev1'rul exiselt nu
Cinstea. da nu
Încrederea în sine da nu
Pregătirea pentru verificări da nu

Profesia de psihoenergosugestolog cere armonie


-----,e
,psihici. şi fizică, cunoaşterea autoreglării şi dirijării
funcţiilor psihofiziologice ale propriului organism.
Este foarte important să obţineţi o privire centrală
(concentrată). Există un sistem de exersare a acesteia.
Fig. 23
Aşezaţi-vă cât mai comod într-un fotoliu. Pe perete,
la o distanţă de 2 m. lungime şi înălţime atârnaţi
un pătrat de carton alb cu dimensiunea de 20x20 cm.
În centrul pătratului se află un cerc de mărimţa unei

126 127
monede, vopsit cu tuş negru, iar în centrul cercului - citească şi să le ardă folosind sugestionarea. mentală:
un mic punct alb. "Ard împreună cu hârtia şi purtările mele rele".
Prima săptămână. Timp de un minut, fără să cli­ Practica autoanalizei va permite evitarea "îmbolnăvirii"
piţi, priviţi punctul şi imaginaţi-vă că privirea voastră ,cu sindromul "superman" şi umplerea propriei existenţe
trimite un flux puternic de energie. Exerciţiul se execută numai cu fapte bune, a căror esenţă constă în a purta
de trei ori pe zi. binele, cunoştinţele, progresul, bucuria şi dragostea
A doua săptămână. Acelaşi exerciţiu se execută pentru oameni.
timp de 2 min. Dacă vă lăcrimează ochii, muiaţi
un şerveţel în apă şi puneţi-l pe pleoape. Întrerupeţi
exerciţiul. Metode de acţiune psihoenergetică.
A treia săptămână. Atârlîa'ţi pe perete încă un Înaintea execuţiei, este necesar să se efectueze încăr­
pătrat asemănător. Distanţa dintre pătrate trebuie să carea.. bioenergetică a organismului folosind exerciţiile 1
fie de 20 cm� 30 sec priviţi un pătrat, apoi 30 sec priviţi şi 2.
cu ochiul stâng pătratul din stânga, iar cu ochiul drept Poziţionaţi percipientul în faţa voastră în picioare cu
pe cel din dreapta. -Exerciţiul se execută repetat de trei spatele la nord şi faţa spre sud. -Distanţa faţă de acesta
ori pe zi. este de 1-2 m. Rugaţi-l să se uite în ochii dumneavoastră.
A patra săptămână. La început executaţ'i de 2 Trimiteţi un fascicol puternic de energie prin spirală,
ori exerciţiul celei de-a treia săpătămâni. Apoi, 30 sec în sensul acelor de ceasornic, cu ambii ochi în zona
priviţi pătratul stâng şi 30 sec cu ochiul stâng pătratul chakrei Ajna, ca şi cum aţi inşuruba energia în interiorul
drept, cu ochiul drept ..:_ pe cel stâng. Faceţi exerciţiul capuiui acestuia, timp de 3-4 sec. Apoi, aplecaţi-vă
de trei ori pe zi. Efectuând aceste exerciţii timp de un puţin pe spate, imaginaţi-vă cu claritate că sunteţi
an, schimbându-le ordinea la alegere, se poate prelungi strâns legat de el cu un fir, cablu. Subiectul începe
timpul de execuţie până la 5 min. să se clatine în direcţia dumneavoastră. Contactul
Pe cei, care au hotărît să se ocupe în mod serios cu sugestologul a fost stabilit şi acum percipientul se
de psihoenergosugestie, vreau să-i avertizez asupra · află în stare psihoenergetică. Apoi, întoarceţi-vă în
unui sindrom periculos, care apare de obicei în prima poziţia iniţială. Ridicaţi mâna dreaptă şi pronunţaţi
etapă - sindromul "superman"-ului - sentimentul când expiraţi sunetul "KH" ca şi cum aţi tăia acest fir.
superiorităţii. De aceea, începând cu prima zi de Imediat contactul cu percipientul se întrerupe.
exersare, pentru o perioadă mai lungă de timp (mai Propun încă un procedeu de introducere, în stare de
bine totdeauna) psihoenergosugestologul trebuie să se psihoenergosugestie.
ocupe în fiecare seară de analiza comportării sale din Aşezaţi subiectul cu faţa la nord (picioarele a­
ziua respectivă. Este bine ca el să-şi noteze acţiunile lăturate, braţele lăsate în jos, ochii închişi). Vă
. sale negative pe hârtie, apoi, înainte de culcare, să le aflaţi în spatele acestuia, la o distanţă de jumătate

128 129
de metru. Ridica.ţi ambele braţe,· ţineţi palmele. în peretdui şi să · întrerupeţi contactul cu subiectul.
poziţie verticală, treziţi chakra Manipura, trimiteţi din Aducerea subiectului la un nivel mult mai înalt al stării
ea energia în zona încheieturilor mâinilor, iar apoi psihoenergetice, trebuie să se petreacă treptat, deoarece·
dincolo de limitele palmelor. Uniţi această energie sfera bioenergetică şi psihică a omului trebuie să treacă
deasupra capului subiectului ca şi cum aţi arunca un printr-un proces de adaptare. Şi numai după ce âţi ,
lasou. Faceţi un pas înapoi şi trageţi cu energia voastră obţinut, de exemplu, un rezultat în ceea ce priveşte
capul subiectului. Dacă se înclină pe spate, înseamnă că crearea iluz�ei de percepere a. senzaţiilor, se poate trece
a.ţi deschis "ecluza" psihoenergetică. După aceasta, se la.crearea halucinaţiei.
poate executa sugestionarea concentrată într-o anumită
Aşezaţi-vă la o distanţă de 2-3 m de subiect, în
direcţie atât la nivel verbal, cât şi la nivel neverbal.
spatele acestuia. în acest timp, trebuie să intraţi dum­
Dacă subiectul are un nivel.scăzut de sugestionare, neavoastră înşivă în stare psihoenergetică vizualizând
este necesară o şi mai puternică trimitere de energie rezultatul final al propriei sugestionări. Creaţi la nivel
pentru deschiderea canalului de legătură. - mental un obiect, de exemplu un măr. Aflându-vă în
Se aşează perciphmtul în picioare cu faţa la nord "poziţia rugăciunii" trimiteţi un flux puternic de energie
(braţele lăsate în jos, picioarele lipite, ochii închişi). spre înainte, în direcţia subiectului acţionând asupra
Transmiteţi din Manipura un flux puternic de energie la chakrei Manipura (Manipura se trage când inspiraţi şi
încheietura mâinii, puneţi degetul mic a} mâinii drepte expiraţi, se aduce în poziţia iniţială cu mantra "�" şi se
la baza chakrei Ajna a percipientului. In 99 de cazuri trimite· energia cu aplicarea hologramei fructei).' Când
dintr-o sută se deschide ecluza- psihoenergetică. După aţi intrat în stare de halucinaţie, mai executaţi· supli­
contact este absolµt necesară reîncărcarea bioenergetică. mentar două trimiteri de energie la o singură expiraţie,
După introducerea percipientului în strarea psihoen­ întărind obiectul vizualizat pentru dumneavoastră şi
ergetică, puteţi să-i inoculaţi iluzia senzaţiilor (poate percipient. Efectuaţi interoga.rea. Apoi, întrerupeţi con­
simţi un perete invizibil, un obiect obişnuit devine pen­ tactul folosind metoda tradiţională.
tru el fierbinte sau foarte greu, etc.). Este foarte important să sco-:teţi persoana din starea
Trebuie să efectuaţi o puternică transmitere de en­ psihoenergetică. Aici este mai bine să folosiţi, în acelaşi
ergie în palma mâinii drepte, s-o mişcaţi imaginându-vă timp, metoda verbală şi neverbală, utilizând formula:
că formaţi un perete de netrecut (mai bine vizualizaţi "Acum legătura dintre noi va fi întreruptă. Dispoziţia
peretele sub forma unei dâre de fum). După-aceea rugaţi - este excelentă. Nu sunt obosit, capul îmi este limpede,
·percipientul să-l atingă cu mâinile şi întrebaţi-l ce simte. clar, proaspăt. Asupra dumneavoastră se poate acţiona
Rugaţi-l să dărâme peretele cu pumnii, etc. numai la propria dorinţă". Faceţi o mişcare cu braţul,
După obţinerea rezultatului, trebuie să ridicaţi rupând firul energetic de legătură cu subiectul.
mâna dreaptă şi• să o lăsaţi brusc în jos, apucând
simultan energia, care a fost folosită pentru formarea

130 131
Scoaterea la iveală a capacităţilor ascunse.
interne (în culori) şi să se autodiagnosticheze: După
Metoda psihoenergosugestivă este foai:te eficientă în cea de-a treia etapă (halucinaţia)� aşezaţi subiec.tul în
descoperirea rezervelor interne ale omului, atât psihice picioare, cu faţa la nord şi cu ochii închişi.· Puneţi
cât şi bioenergetice. palm.a mâinii drepte pe fruntea acestuia, iar degetul
Pentru fiecare · om este foarte important să-şi mijlociu pe creştet. Lăsaţi mâna stângă în jos. Când
cunoască propriile aptitudini stocate în programele inspiraţi (prelung) cu mantra "H" efectuaţi o uşoară
karmice şi genetice. Această problemă este deosebit trimitere de energie prin toate chakrele subiectului
de importantă în ·proces.ul de dezvoltare şi educare a (bazele conurilor) în jos, până la Muladhara� apoi când
personalităţii. inspiraţi ridicaţi energia la vârfurile conurilor chakrelor
Metoda propus'ă de mine, permite ca, o persoană până la Sahasr�a.
cu ajutorul psihoenergosugestologului, să efectueze Folosiţi formula de autosugestionare: "Acum, cu
r
diagnosticarea psihică şi energetică. ochii închişi, vă vedeţi uşor toate organele interne de
Înainte de începe lucrul,.este necesară introducerea sus până jos. Vedeţi vasele, arterele, etc. Cât număr
treptată a percipientului în stare psihoenergetică până până la "trei" veţi vedea şi mai bine. "Unu" (luaţi
la vederea obiectului imaginat. Apoi, aşezând palma energia cu Manipura şi trimiteţi un fascicol de la cap
mâinii drepte pe mijlocul creştetului, triqiiteţi energia până la picioare cu mantra "H"). Efectuaţi aceasti
la bazele tuturor chakrelor, în jos până la Muladhara operaţiune de trei ori. ''Unu, doi, trei" - vedeţi toate
(pompare). Ridicaţi energia. în sensul acelor de ceasornic organele interne. "Nu vă pricepeţi la medicină, dar
ca şi când aţi trage-o cu palma. Efectuaţi o trimitere mai simţiţi deff::lările în funcţionarea propriilor organe, dacă
uşoară de energie spre centrul capului, vertical în jos, · acestea există. Spuneţi cu voce tare". . '
până la intersectarea cu conul chakrei Ajna. Se foloseşte Dacă imaginea nu este destul de clară, trimiteţi încă
formula. de sugestionare: "La nivel mental, acum de tre.i ori un flux şi mai moale de energie de la cap până
va sosi informaţia despre aptitudinile dumneavoastră. la picioare.
Informaţia a plecat. Vorbiţi. Vorbiţi mai tare". În cazul în care diagnosticarea s-a făcut uşor şi
Percipientul va începe la rugămintea dumneavoastră percipientul nu a obosit, el poate fi ridicat la un nivel
să. emită informaţia, la început încet, apoi mai tare. şi mai înalt, când va putea să preia informaţiile din
Dacă. subiectul va avea dificultăţi, trebuie să întrerupeţi subconşţient şi, dacă este necesar, din Superconştiinţă,
lucrul, reluându-l numai peste câteva ore. Trebuie să în ceea ce priveşte metoda 5ie tratament a bolii sale.
lucraţi cu blândeţe, nu folosiţi un ton poruncitor. După
.r

Puneţi palma mâinii drepte în zona gâtului percipi­


aceea, efectuaţi scoaterea din starea psihoenergosuges­
entului, degetul mic - pe cea de-ad ua vertebră cervi­
tivă.
cală, baza chakrei Ajna. Când inspiraţi, număraţi până
Cu ajutorul unei anumite metode, psihoenergosu­ la "şapte" şi trageţi Manipura în interior. Concentraţi
gestologul poate determina subiectul să-şi vadă organele în ea energia. Cind ţineţi respiraţia (5 sec.), trimiteţi
132 133
din ea energia in palma mâinii drepte. Apoi, cu mantra Exemplu. Un actor studiază personajul lui H-imlet.
"KH" trimiteţi prin spirală eJ.?.ergia în sensul acelor El trebuie adus la un nivel situaţional, em<.tional
de ceasornic la baza conului chakrei Ajna. Mai de­ anumit, până la halucinaţie. Formula de sugestionare:
parte, puneţi mâna stângă pe creştetul percipientului "Sunteţi adevăratul Hamlet. Sunteţi Hamlet din
şi efectuaţi aceeaşi. variantă cu trirniterea energiei pe copilărie. Aţi fost educat precum Hamlet în Danemarca,
verticală în jos, până la intersectarea__cu conul chakrei la castelul Elsinor. Gândiţi, simţiţi la fel ca Hamlet".
Ajna. În funcţie de conceperea_ :rolului, comenzile pot fi
Folosiţi formula de sugestionare: "Subconştientul şi schimbate. După 5-6 repetiţii, sugestia se va întări. La
Superconştiinţa dumneavoastră sunt ca o carte deschisă. ieşirea din starea de psihoenergosugestie, este necesar
Priviţi paginile acestei cărţi şi găsiţi reţeta pentru să se deţt comanda suplimentară: "Cu fiecare şedinţă
tratamentul bolii, pe care o aveţi. Dictaţi această intraţi şi mai mult în rolul lui Hamlet. Numai pe scenă
vă veţi metamorfoza în el, în afara sceneî veţi continua
reţetă".
să vă trăiţi propria viaţă".
După lucru, se efectuează scoaterea corectă d,in
Dup·ă părerea mea, dacă actorul în mod independent
starea psihoenergetică.
1ş1 va însuşi la perfecţie metodele bioenergeticii şi psi­
hoenergosugestiei, poate la nivel telepatic să acţioneze
Psihoenergosugestia În artă, sport.
asupra sălii în timpul spectacohilui. Şi atunci, de ex­
emplu, chiar spectatorii, care nu cunosc limba, vor
Personalităţile înzestrate, talentate au, de regulă, o putea să-l înţeleagă uşor. Sunt convins că, orice ac­
sensibilitate ridicată şi înclinaţie spre acţiunea psihoen­ tor genial acţionează în mod spontan asupra sălii prin
ergosugestivă. La rândul său, acest tip de acţiune, îi bioenergie, transmiţându-i emoţiile sale. Iar, specta­
ajută să-şi descopere mai bine talentul prin intermediul torul, recepţionându-le- la nivel subconştient, automat
folosirii rezervelor interne şi scoaterii la nivel conştient le descifrează, deoarece se produce deschiderea canalu­
a potenţialului ascuns. lui de legătură dintre conştient şi subconştient, adică se
Înainte de a începe lucrul, percipientul trebuie să realizează sugestionarea. Psihoenergosugestia deschide
primească informaţii cu privire la metoda psihoenergo­ enorme posibilităţi pentru artă şi pictură. Marii pictori,
sugestiei. După aceea, se efectuează verificarea sug­ aflându-se în stare de extaz creator, lucrau în condiţiile
estionării şi se realizează introducerea în stare de psi­ unei puternice bioenergii, care prin încheietura mâinii,
hoenergosugestie folosind metodele descdse mai sus; în se transmitea spontan la vopsea şi şevalet împreună
funcţie de scopul, sarcinile, care stau în.faţa percipientu­ cu suprapunerea gândurilor şi emoţiilor creatorului. În
lui, se efectuează elaborarea programului şt pe baza aces­ aceasta constă magia picturii, care duce la însănătoşirea
tuia, se pregăteşte holograma ( formula de sugestionare spiritului şi chiar a fizicului uman. Oe aceea, stăpânirea
să fie de preferinţă însoţită de vizualizarea modelului şi metodei psihoenergosugestiei poate deschide calea unei
vederea rezultatului final al propriei activităţi). noi direcţii ÎJ?- artă - arta picturii tămăduitoare.

134 • 135
Metoda psihoenergosuges_tivă de pregătire a spor­ trebuie să efectuaţi următoarele exerciţii.
tivilor. Principala condiţie; care determină eficienţa Primul exerciţiu este destinat acelora, ca.re şi-a.u
acesteia, este crearea · unei stări funcţionale optime a însuşit" la perfecţie tehnica autosugestiei şi a lucrului cu
organismului sportivului pentru sugestionare şi repetiţie. imagînaţia.
Criteriile de bază. ale stării sunt. reprezentate de Exerciţiul se va executa. între orele 9 şi 10 dimineaţa..
următorii indicatori psihofiziologici: Aşezaţi-vă. cu faţa la. vest, ochii închişi. Folosiţi
a. "legătura inversă" biologică între psihoenergo- formula de autosugestionare: "Voi vedea acum uşor, fără
sugestolog şi sportiv; dificultate în spatele meu soarele şi apoi umbra mea.
b. "legătura inversă" de st'udiu;- · - Dacă după aceea. o voi vedea pe tavan, înseamnă că
c. programarea stărilor funcţionale ale sportivilor. astăzi voi avea succes în a.faceri".
Activitatea se împarte în trei' etape: înainte de
întrecere, în timpul întrecerii, după întrecere.
Ordinea_ desfăşurării exerciţiului:
Prima etapă: întărirea potenţialului bioenergetic
al sportivului, acţionarea asupra sferei emoţionale, 1. Imaginaţi-vă soarele. şi încerca.ţi să-l vedeţi în
asupra diferitelor organe şi sisteme, activizarea şi minte, concentraţi-vă atenţi� la baza conului chakrei
frânarea aparatului senzorial (sugestionarea anesteziei), Ajna. Meditaţi timp de _2 min, deschideţi "poarta"
dirijarea proceselor vegetative, acţionarea ·asupra sferei Superconştiinţei. Apoi, deschideţi ochii, timp de 2
psihice folosind diferite formule de sugestionare, de s.ec. uitaţi-vă. la umbra dumneavoastră şi muta.ţi rapid
exemplu: "Aveţi încredere în dumneavoastră, în forţele privirea spre tavan. Dacă umbra est.e clară., înseamnă. că
şi posibilităţile proprii';. afacerile vor fi încununate de succes.
A doua etapă: înlăturarea stării de încordare în mo­ 2. Dacă umbra este foarte clară, atunci puteţi
mentele dinaintea startului, amplificarea bioenergeticii, să-i puneţi una�două. întrebări după sistemul "da-nu".
orientarea spre manifestarea rezervelor interne şi obţine­ "Afacerea va avea succes?" dacă în conştiinţă va
rea victoriei, spre un contact psihoenergetic puternic cu apare răspunsul "da", atunci va avea succ.es. Dacă va
antrenorul. apare "nu" sau nu va apare nimic, atunci nu va. avea
A treia etapă: re.facerea energiei interne a sportivu­ succes. După exerciţiu, aşezaţi-vă într-un fotoliu comod
lui, întărirea sistemului nervos central, normalizarea pre­ şi, cu ochii închişi, efectuaţi reîncărcarea bioenergetică
. siunii arteriale, a ritmului cardiac şi respiraţiei, înlătu­ folosind exerciţiul 2.
rarea oboselii. Pentru cei care nu şi-au însuşit tehnica de dezvoltare
a imaginaţiei există un exerciţiu mai simplu.
De la ora 7 la 9 dimineaţa. staţi în picioare în
Prognoză pentru manageri
cameră cu fa,ţa la vest şi uitaţi-vă. la umbra voastră.
Cu o zi înainte de a rezolva o problemă complicată, Apoi, transferaţi privirea puternic concentrată (însă f"ară

136 • 137
încordare fizică) la partea de sus a gâtului (aproximativ
a. doua vertebră. cervicală). Timp de 2-3 min ca şi cum un td unitar. Eu şi Pământul suntem inseparabili.
aţi penetra cu privirea, trimiteţi energia şi gândirea în Numai această unitate poate să-mi dea înţelegera vieţii,
interiorul· acestui punct, în centrul capului, repetând acea energie care va fi dedicată fericirii oamenilor". Cu
simultan în gând: �Trebuie să primesc un răspuns în · ochii închişi, efectuaţi imediat încărcarea· completă. a
legătură. cu afacerea, voi avea astăzi sau mâine succes". organismului cti energie.
După aceasta, mutaţi privirea. spre tavan dacă vă aflaţi Fără a _înlătura legătura cu pământul, cu ochii
în cameră sau spre cer dacă vă aflaţi în aer liber. Trebuie închişi, întir.deţi în gând un fir de la voi spre Pământ, de
să vedeţi acolo umbra voâstră. Dacă nu o vedE ţi este un la_Pământ spre Cosmos şi de la Cosmos spre voi (creaţi
semn rău. Dacă o vedeţi, atunci puteţi ca şi în exerciţiul un astfel .de triunghi) şi veţi simţi' bucuri:t. unităţii, o
· anterior să-i puneţi întrebări. Aceste experienţe le puteţi fericire netulburată. Adormiţi cu un zâmbet uşor, cu
desf'aşura şi la lumina lunii. Vă doresc succes! gânduri bune şi curate, impunându-vă să. 'vă treziţi la
ora 8 dimineaţa. După ce v-aţi trezit; înlăturaţi legătura
cu pământul. De regulă, dimineaţa vă veţi simţi vioi,
Încărcarea psihoenergoinformaţională a lichide­ plini de viaţă şi energie, şi, cumva, purificaţi. Faceţi
lor, cristalelor, pietrelor preţioase. o gimnastică uşoară. , Apoi, faceţi un duş cu· apă la
temperatura camerei.
Cu 24 ore înainte de a începe încărcarea nu mâncaţi După toate acestea, puteţi efectua încărcarea psiho­
nimic şi efectuaţi o clismă. de curăţare. Seara, înainte energoinformaţională, executând în prealabil exerciţiile
de culcare, realizaţi legătura cu pământul, stând în pat 1 şi 2. Fără a deschide ochii, după exerciţiul 2,
cu capul spre nord, ochii închişi. Primul exerciţiu se mental daţi comanda (fără relaxare): "Eu, Pământul
execută însoţit de autosugestionare mentală pre�labilă, şi Cosmosul suntem o unitate indestructibilă. Această
pe fondul unei relaxări uşoare folosind formula: "Acum unitate mă va ajuta să trimit energia Împreună cu
voi efectua reîncărcarea completă a organismului cu · informaţia în apă, în-oricare obiect şi s-o întăresc acolo
energie, energia vigorii, vieţii, a sănătăţii şi vieţii lungi, pentru totdeauna. Cine va bea apa . sau va. purta
care mă va ajuta mâine dimineaţă să realizez încărcarea obiectul, va fi totdeauna sănătos, gândurile sale vor fi
lichidelor, cristalelor, etc. cu energia mea însoţită de curate şi luminoase". După efectuarea autosugestionării
aplicarea i.:iformaţiei. Îmi voi întări energia astfel, încât deschideţi ochii şi începeţi încărcarea, de exemplu, a
ea se va afla veşnic în lichid. Omul, care va bea apei. Aşezaţi-vă pe sol cu faţa la nord. Descălţaţi-vă.
lichidul s�u va purta cristalul, totdeauna se va simţi Realizaţi legătura cu pământul spre piciorul stâng (se
puternic, sănătos. Dacă. este bolnav, energÎa mea va poate spre degete). Cu genunchii strângeţi VMul (să
putea să.-i pună în funcţiune mecanismele de apărare fie mai bine din sticlă) cu apă. distilată sau de izvor.
aflate în rezervă, acestea·vor restabili şi vindeca complet Ridicaţi braţele ("poziţia rugăciunii") şi, numărând
organismul. Microcosmosul (Eu) şi macrocosmosul sunt până la "9", trageţi energia în plexul solar. Trebuie
să simţiţi la vârfurile degetelor ,uşoare înţepături. Acum
138
139
se- poate realiza. încărcarea apei împreună cu aplicarea mâinile, se usucă. Numărând până la "12" în "poziţia
informaţiei. Introduceţi vârfurile degetelor în lichid din rugăciunii", efectuaţi reîncărcarea plexului solar.
ambele părţi ( cu excepţia. degetelor mari). Respiraţia Persoana, care va bea apă energizată în ca.rrtităţi
este abia. perceptibilă. Când inspiraţi, trimiteţi energia de 30-40 g de trei ori pe zi, va simţi vigoare, uşurinţă,
din plexul solar la. vârfurile degetelor:. Când expiraţi, prospeţime, deoarece energosistemul acesteia primeşte
executaţi o uşoară trimitere de energie în apă împreună un stimulent suplimentar. Dacă udaţi plantele cu o
cu gândul: "Energia. şi gândurile mele încarcă apa, · astfel de ap.1., vor ·creşte mai repede,. animalele aproape
da.u oamenilor forţă„ vigoare, sănătate, îmbunătăţesc că nu se mai hnbolnăvesc, etc.
memoria. Energia. mea · va fi veşnic în această. apă." Legătura cu pământul. Se şterge cu o blăniţă ţeava
încărcarea se execută liniştit, cu încredere deplină în. caloriferului şi se fixează un cablu izolat (se curăţă
ceea ce faceţi timp de 3-5 min., până la. apariţia senzaţiei că.pătul). La capătul· liber se sudează o plăcuţă-având
de gust dulceag-metalic în gură. Este primul semn că dimensiunile 3x2 cm. Apoi, se prjnde de talpa piciorului
apa a fost încă.rea.tă. Scoateţi mâinile şi scuturaţi-le de legând-o cu un elastic.
trei ori, apoi ridicaţi-le ("poziţia rugăciunii"), numărând
până. la "12" efectuaţi încărcarea. cu energie a plexului
solar. Şi din nou veţi simţi în vârfurile degetelor uşoare Saturarea psihoenergetică a hranei
înţepături. Fiecare gospodină se străduieşte ca apropiaţii ei
· Aeuni puteţi· trece la întărirea energiei din lichid. să fie mulţumiţi când gustă din mâncarea pregătită
Introduceţi în vas vârfurile celor patru degete de _ la de ea. Dar, este de dorit ca o hrana gustoasă să
mâna stângă, cu palma inâinii drepte la o distanţă de · fie şi· folositoare, să aducă . sănătate. Ma.rele om de
5-7 cm deasupra suprafeţei apei, lent în sensul acelor ştiinţă Paul Breg spunea: "Noi mâncăm mâncarea.
de ceasornic, faceţi şa.pte cercuri imaginându-vă că aţi iar mâncarea ne mănâncă p.; noi". Multe depind de
închide un bQrca.n cu capac filetat. Intăriţi energia la alimentele pe care le Llosim. Fructele de abia rupte
fiecare rota.ţie cu urmă.toa.rea comandă: "Energia s-a din pom, legumele de abia culese conţin multă energie.
întărit puternic în apă.". Folosindu-le ne încărcăm energetic. După câteva zile,
Tehnica de întărire. Când inspiraţi trageţi energia în fructele şi legumele vor C(?nţine mai puţină energie. În
plexul solar şi transmiteţi-o la vârfurile degetelor. Când condiţiile modului actual de viaţă, în special de la oraş,
expiraţi împingeţi uşor energia din vârfurile degetelor nu avem posibilitatea de a consuma produse complet
şi pronunţa.ţi în gând .formula de întărire. Efectuaţi proaspete. De aceea este bine să fie umplute cu energie.
�apte a.5tfel ·de rotaţii. După ce aţi făcut-o pe ultima, Efectuaţi încărcarea cu energie a plexului solar (se
introduceţi în apă timp de 3-5 sec. vârfurile degeteior de poate şezând sau în picioare) în "poziţia rugăciunii",
/ la mâna dreaptă. Încă.rea.rea psihoenergoinformaţională cu faţa spre nord. Rostiţi mental formula de autosug-:­
� apei şi întărirea. acesteia au fost astfel realizate estionare: "în timp ce-:mi pregătesc hrana o umplu au­
complet. Se înlătură legă.tura. cu pământul Se şterg tomat cu energie. Hrana mea este gustoasă şi sănătoasă,

140 111
să modelaţi imaginea, mai prelungiţi timpul. După ce
este uşor asimilată de organism şi îi dă umului sănătate". aţi văzut noul model în fotografie, timp de 7 :..:ec., cu
După aceea, începeţi să gătiţi mâncarea, repetând men­ privirea, faceţi-l să pătrundă în interiorul vostr11 (la fel
tal din când în când de trei ori "Mâncarea mea este ca periscopul unui submarin). Închideţi apoi repede
puternică şi sănătoasă". Efectuaţi încărcarea cu energie ochii şi timp de 2-3 sec reţineţi cu claritate acest model.
a plexului solar în "poziţia rugăciunii"-, cu faţa spre nord Exersaţi 3-4 săptămâni de câte 3 ori pe zi. După ce
şi îndepliniţi următorul ritual. v-aţi îwm�it la perfecţie acest exerciţiu, treceţi la cel
Aşezaţi-vă la �marginea mesei cu· faţa spre nord. d�-al doilea.
Masa se află în faţa voastră. Faceţi 12 pase deasupra Al doilea exerciţiu. Executaţi primul exerciţiu de
mesei simultan cu ambele mâini, imaginându-vă că din 2-3 ori. Când modelul s-a întipărit clar în conştiinţă,
mâini pleacă raze. Aceste raze trebuie să cuprindă preluaţi imediat energia în plexu_l solar şi trimiteţi-o
întreaga ·masă. Efectuând pasele energetice daţi printr-un flux puternic în creier ca şi cum- aţi împinge
comanda mentală: "Cine gustă această mâncare, va fi A
cu el modelul. Deschideţi imedic;tt ochii, trimiteţi mental
totdeauna sănătos". La fiecare pasă câte o frază. In modelul spre oglindă. şi suprapuneţi-l peste propria
total 12 pase şi 12 fraze. După acest ritual .executaţi imagine. Trebuie să ajungeţi până acolo încât să vă
încărcarea energetică a plexului solar. vedeţi şi în oglindă în alt fel, aşd cum v-aţi programat.
Exerciţiul se execută timp de 3-4 săptămâni de câte
25-30 ori pe zi, Încercaţi să atingeţi precizie în execuţie.
Fiţi frumoşi După terminarea exersării efectuaţi neapărat pomparea
energiei în plexul solar.
Dacă nu vă plac anumite trăsături ale feţei, ·
Al treilea exerciţiu. Se efectuează după ex·ecutarea
examinaţi-o cu atenţie şi stabiliţi cum aţi vrea să le
primului şi celui de-al doilea exerciţiu. Când veţi
vedeţi. Vă propun trei exerciţii, care permit corectarea
vedea - clar în · �glinuă modelul programat al feţei
feţei după un model programat din timp.
dumneavoastră, luaţi-l mental prin câmpul de energie
Primul exerciţiu se execută din poziţia şezând pe şi suprapuneţi-l peste faţă folosind comanda: "Faţa mea
un fond de relaxare cu ochii deschişi. Ţineţi în mână este exact aşa, îmi place şi mie şi celorlalţi. Faţa mea
propria fotografie (alb-negru, de dimensiuni mari, cu este expresivă, luminoasă, etc.". Timp de o lună se
faţa în prim plan). Distanţa de la ochi la fotografie execută în ,:.celaşi timp toate cele trei exerciţii câte 5
este de 40 cm. Timp de un I!linut-două priviţi la ea min. de două ori pe zi dimineaţa şi seara. Când
atent şi începeţi mental corectarea feţei, aproximativ exerciţiile au fost însuşite perfect, le puteţi acorda 1-2
după următorul model: "Nasul meu devine din ce în min. de două ori pe �i (dimineaţa şi seara), p.e parcursul
ce mai mic, ochii mai mari, mai expresivi, etc." în acest întregii vieţi. Vă vor ajuta să :C.:i totdeauna frumoşi
timp încercaţi să obţineţi iluzia modelului programat. şi siguri de voi înşivă, de propriile forte şi posibilităţi.
Trebuie să vedeţi clar noua dtţmneavoastră faţă. Nouă, Să nu credeţi că numai voi vă veţi vedea sub o nouă.
dar a dumneavoastră. Dacă după 2 min. nu aţi reuţit
'43
142
/

înfăţişare. Toţi cei din jur vor observa la voi schimbări să o aveţi. Este de preferat L-d, la �cea vârstă să fi fost
uimitoare, percepând mai degrabă modelul bioenergetic, puternic şi sănătos. Trebuie, în acest caz, să cunoaşteţi
decât cel fizic. cu exactitate vârsta, pe care o aveaţi în fotografie.
Lipiţi fotografia pe o bucată de carton, încât în jurul
Longevitate şi tinereţe. ei din cele patru părţi să fie spaţiu liber (aproximativ 10
cm.). Pe suprafaţa orizontală a locului gol, deasupra
După cum ne arată practica, psihoenergosugestia fotografiei scrieţi cu tuş negru vârsta (câţi ani aţi avut
poate fi folosită cu succes în dezvoltarea unor noi şi atun�i). Jos, sub fotografie, scrieţi cuvântul "sănătate".
interesante direcţii ale gerontologiei şi juventologiei. De
La stânga -· "tinereţe" (scrieţi vertical, literă sub
15 ani mă ocup de problema longevităţii şi tiner(;)ţii şi
literă), la dreapta- "suflet". Puneţi cartonul pe perete.
sunt pe deplin convins că, omul ppate duce o viaţă de
reală valoare, activă minimum 200 de ani. Aşezaţi-vă în faţa acestuia, într-un fotoliu comod, la o
distanţă de 2-2,5 m., ascultaţi o muzică liniştită. Ar fi
Păstrarea tinereţii şi prelungire·a propriei existenţe
până la această vârstă sunt posibile dacă stăpânim de dorit ca fotografia să fie încadrată din trei părţi, de
sistemul de perfecţionare a sănătăţii psihice, fizice şi jos, stânga şi dreapta, de lumânări aprinse (sau măcar
bioenergetice. Am elaborat un set de exerciţii speciale de o singură lumânare_ din partea de jos).
psihoenergosugestive, care permit să se acţioneze asupra Aflându-vă în stare de relaxare, timp de 3-5
. timpului biologic. min. priviţi fotografia, concentraţi-vă atenţia numai
Există diferite metode de a trece peste ani, metode �upra ei. Treptat, începeţi mental să derulaţi filmul
de întinerire. Majoritatea lor sunt deosebit de evenimentelor vieţii voastre, până la vârsta dorită.
complicate şi necesită o îndrumare atentă. Dar, pentru. Situaţiile complexe (neplăcute) încercaţi să le ştergeţi
omul, care a pornit pe calea autoperfecţionării, care din memorie prin autosugestionarea: "acea situaţie, ca
ştie să lucreze în mod creator şi trăieşte după legile o ceaţă, mi-a dispărut din memorie". Repetaţi de trei
armoniei şi frumosului, va-fi destul de eficientă metoda ori. -Ajungând până li vârsta din fotografie, trebuie să
de întinerire propusă de mine. vă opriţi gândurile şi, adresându-vă acesteia, să rostiţi în
Una dintre principalele legi cosmice presupune gând cuvintele: "Vreau să trăiesc având această vârstă
- o dependenţă directă a . sănătăţii fizice de · starea toată viaţa". Cuvintele se rostesc moale, cu iubire, fără
universului spiritual uman. D-e aceea, optând pentru duritate, ca o rugă.
varianta de întinerire, înainte de toate, dezvoltaţi chakra Timp de un minut �oncentraţi-vă toată atenţia
lillIIlll, Chiar şi gândurile trebuie să fie îndreptate asupra fotografiei, amintindu-vă toate detaliile din
totdeauna spre Bine, deoarece gândul rău acţionează momentul când a fost făcută.
mereu distrugător asupra sistemului bioenergetic. După aceasta, ridicaţi puţin braţele şi trimiteţi
Exerciţiu premergător. Luaţi o fotografie de când energie spre ea apoi închideţi ochii şi cu ambele mâini
aveaţi 18, 20, 30 ani, etc., adică vârsta pe care 1.ţi dori scoateţi "mulajul"energetic al pozei. Duceţi mâinile

144 145
la frunte cu degetetele pe tâmple. Priviţi fotografia După ce v-aţi însuşit ambele exerciţii, executaţi-le în
şi transmiteţi-o împreună cu energia la hipotalamus următoarea ordine: la început - cel de-al doilea, apoi
(prin creier în zona occipitală). Menţineţi imaginea - primul.
timp de un minut şi jumătate-două minute. - Braţele Acum să examinăm metodele psihoenergosugestive,
se lasă în jos, se unesc. Rostiţi de trei ori formula . ce contribuie la prelungirea vieţii.
de· aut�sugestionare: "Am trecut peste ani. Toate O metodă simplă este destinată acelora care nu ştiu
sistemele mele surit puternice şi sănătoase. Experienţa să lucreze cu chakrele. Aşezaţi-vă într-un fotoliu comod
şi cunoştinţele acumulate în aceşti ani au rămas": în. "poziţia vizitiului" cu ochii închişi. Pi-in ambele
După 15-20 sec. trebuie să deschideţi ochii. Faceţi mâini captaţi energia externă şi transmiteţi-o în zona
exerciţiul până veţi reduce timpul de execuţie la 3 sec. rădăcinii nasului. Mai departe, pe orizontală, penetraţi
Când exerciţiul a fost perfect însuşit, se poate trece cu energia capul: umpleţi partea occipitală, vizualizând
la următorul. Aşezaţi-vă în "poziţia viziti.ului", timp de cifrele - anii vieţii. Timp de două săptămâni încercaţi
6-7 sec. concentraţi:.vă atenţia asupra numărului anilor să vedeţi clar vârsta, până la care doriţi să. trăiţi
(de exeinplu 20 de ani). Închideţi ochii, şi fără a ridica (de exemplu, optzeci). Energia se trimite în partea
braţele, trimiteţi energia asupra acestui număr. Ap()i, occipitală (hipotalamus) până când apare în creier
cu ambele mâini absorbiţi acest număr şi împărţiţi-l în numărul dorit. Apoi, timp de două săptămâni, încercaţi
cifre: cu mâna stângă - cifra din stânga, cu dreapta _:_ să realizaţi apariţia numărului 90, apoL 100 ş.a.m.d.
Când apare clar numărul 200 (considerat limită), atunci,
cifra din dreapta.
pe viitor, pe parcursul întregii vieţi, executaţi acest
Treptat, executând exerciVul, împreună cu energia exerciţiu o dată pe zi vizualizând clar cifra 200 (Fig.
vizualizaţi şi cifrele, care în zona gâtului se unesc 24).
formând numărul întreg. Acest număr, ajungând la Schema complexă cu folosirea energiei interne a
hipotalamus, rămâne acolo. Executând un fel de mulaj chakrelor. Îndreptaţi raza mentală de energie spre
al lui, coborîţi-1 prin chakre până la coccis, fixându-l în chakra Muladhara (vârful conului) şi, în sensul acelor
chakra Muladhara. de ceasornic, ridicaţi energia până la Svadhisthana.
Mai departe, după modelul din exerciţiul 1, en�rgia Ridicaţi două energii în sensul acelor de ceasornic,
trece prin braţe, umeri, gât, faţă. Când . va trece uniţi-le cu Manpura, Chakra Centrală, Anahata,
prin partea occipitală, scoateţi mulajul de pe număr, Vishudha, Ajna. In acelaşi timp, când energia a ajuns
vizualizaţi-l şi lăsaţi-l să treacă împreună cu energia prin până la Ajna,.energia Sahasrarei coboară în sensul invers
organele interne. acelor de ceasornic. Lângă hipotalamus uniţi toate
Apoi, conform schemei exerciţiului, trimiteţi numă­ energiile, ump1eţi-l. În acelaşi timp, mental transmiteţi
rul spre picioare, unde din nou se va "bifurca" şi apoi informaţia privind vârsta voastră.
împreună cu energia, spre tălpi: la talpa dreaptă. - Se lucrează conform schemei: două săpătămâni
unităţile, la stânga - zecile. apare cifra "80", următoarele două săpătăm$,ni -

146 147
"90" ş.a.m.d. Dacă veţi simţi brusc o grnuta.te în
zona occipitală, întrerupeţ-i imediat exerciţiul. Este
contraindicat pentru hipertensivi. Aceştia pot folosi
primul exerciţiu simplu.

Retros�ecţia capacitatea de a v.edea vieţile


trecute.
Unul dintre cele mai complexe fenomene ale parapsi­
hologiei este-retrospecţia (posibilitatea de a vedea eveni­
mente trecute). Se întâlneşte destul de ;ar. Totuşi, la
acest nivel poate fi adus oricare om, folosind metodele
psihoenergosugestiei. Vă, propun una dintre ele.
Aşezaţi persoana cu spatele la nord, braţele şi
I picioarele unite, ochii închişi. Psihoenergosugestologul
I. aşează palma stângă pe chakra Vishudha, iar palma
dreaptă în zona occipitală.
Excitaţi chakra Manipura a propriului organism,
trimiteţi energia în încheieturile mâinilor. Apoi, mai
efectuaţi încă o dată o puternică trimitere de energie
numai spre mâna stângă. Din baza conului chakrei
Vishudha a percipien+Jtlui trimiteţi energia în sensul
invers acelor de ceasornic, până la vârful conului, după
aceea ridicaţi-o la chakra Ajna (vârful conului) şi, în
sensul acelor de ceasornic, ti'imiteţi energia la baza
conului Ajna. Apoi, trimiteţi-o în interiorul capului,
Fig. 24 la hipofiză. În zona mâinii drepte se vor simţi uşoare
înţepături.
Excitaţi vârful conului chakrei Muladhara şi efec­
tuaţi o puternică trimitere de energie în sensul acelor
de ceasornic, spre vârful conului chakrei Ajna, mai
departe spre baza ei şi· spre hipofiză. Simultan, la
,'
nivel mental daţi comanda: "Persoana trebuie să-şi vadă

148 149
vieţile trecute. Se derulează filmul evenimentelor în · vioiciune, se poate efectua retrospecţia.
sens invers". Aceeaşi comandă se dă şi la nivel verbal. Nti uitaţi ca, înainte de exerciţiu, să rostiţi mantra
După ce aţi captat încă o dată energia în Manipura de ocrotire.
şi aţi trimis-o la ambele mâini,. efectuaţi o puternică Numeroasele experimente în domeniul retrospecţiei
trimitere cu mâna dreaptă în interiorul subconştiinţei, au dat o informaţie complet nouă despre arhivele
iar cu stânga la chakra Vishudha. Rostiţi cuvintele: "Vă memoriei vieţilor trecute. Eu cred că există cinci arhive·
vedeţi vieţile trecute. _Povestiţi despre de". principale aie memoriei, situate în chakrele Muladhara,
Ieşirea din stare. Efectuaţi percipientului reglarea Anahata, Chakra lumii maron, Chakra Centrală şi Vi­
tuturor chakrelor de jos Îil sus prin vârfurile conurilor şi, shudha. Toate fac parte din sistemul Microcosmosului.
apoi, de sus în jos, prin• bazele conurilor. Preluaţi un flux Sunt două puncte principale ele legătură cu arhivele de
puternic de energie externă umpleţi cu ea încheieturile -
informaţii: în sistemul Macrocosmos-Pământ (plasma
mâinilor în "poziţia rugăciunii" şi, după aceea, trimiteţi
ca acumulator de informaţii) şi Cosmosul (câmp ener­
energia folosind varianta fără contact spre vârful conului goinformaţional). Interacţiunea dintre Cosmos şi Om
Muladharei împreună cu vizualizarea culorii roşii. În
se realizează prin chakra Sahasrara (Superconştiinţa),
sensul acelor de ceasornic, prin spîrală, aduceţi energia
interacţiunea Om-Pământ prin chakra Muladhara.
la bază, până când conul va fi luminat puternic. Acelaşi
Studierea mecanismului, a canalelor de legătură, prin
lucru se face şi cu celelalte chakre. Cobo:rînd energiile
de sus în jos, răsuciţi-le în conuri, în sensul invers acelor care se produce schimbul de informaţii, deschide, după
de ceasornic. părerea· mea, posibilităţi extraordinare pentru noua
etapă de evoluţie a omenirii.
În final, folosiţi formula verbală · de sugestionare:
"Dispoziţia este excelentă 1 capul curat, limpede. Corpul
-este uşor, proaspăt. Ce aţi văzut a dispărut, dar aţi Metoda psihoenergoholografică.
memorat toate detaliile".
Cei, care şi-au însuşit tehnica autosugestiei împre­ Se şti� că prin metoda holografică se poate obţine o
ună. cu variantele bioenergetice, de asemenea, metoda· imagine cuprinzătoare a obiectului. Printr-o fotografiere
de a ajunge la Superconştiinţă, pot să pătrundă singuri specială se obţine la început o placă fotografică apoi ea
în câmpul informaţional al Pământului, realizând în se supune acţiunii razelor laser. Lângă placa fotografică,
prealabil holograma: "Vreau să văd vieţile mele pe care sunt reprezentate numai pete şi dungi, apare în
trecute". Deschizând canalul de legătură cu Cosmosul, spaţiu imaginea în volum a obiectului. Spre deosebire de
se realizează în prealabil o interogare la nivel mental: fotografie, aceasta poate fi înconjurată din toate părţile.
"Pot eu oare în acest moment să-mi văd vieţile trecute? Chiar şi cea mai mică bucăţică din placă, supusă razelor
Da sau nu?". Dacă nu primiţi răspuns şi vă apare un laser, va da o imagine volumetrică a obiectului.
sentiment de respingere, însţamnă că vă este interzis . Fizicienii consideră că holograma unui obiect este·o
accesul. Dacă, în schimb, apare uşutinţă, prospeţime, undă luminoasă statică. A fost emisă ipoteza privind

150 151
modelul holografic, ondulatoriu al lumii, conform căreia vertebră cervicală) şi, tot în sensul acelor de ceasornic,
fiecare obiect fiind o undă de lumină statică şi aflându-se duceţi energia la baza conului. Apoi, "străpungeţi"
într-un loc determinat al spaţiului, se află simultan cu energie obiectul creat la nivel mental şi aplicaţi-l
în toate punctele Universului. Si, dacă Universul în variantă holografică (se descompune în unde) pe
este un sistem gigant holografic şi· mecano-cuantic, placa-ecran.
atunci psihicul, ca lume reflectată, conţine elemente ale Etapa a patra: efectuaţi după modelul precedent o
holografiei. trimitere suplimentară de energie cu aplicarea la nivel
Experimentele efectuate în domeniul diferitelor mental a informaţiei: "Holograma s-a fixat pe ecran".
fenomene paranormale arată că în celulele creierului Etapa a cincea: realizaţi punerea în funcţiune a
există procese care asigură interacţiunea la distanţă hologramei printr-o puternică şi concentrată trimitere
a acestuia cu lumea exterioară' şi, probabil, sunt· de de energie de la baza chakrei Vishudha în sus, în sensul
natură cuantică ondulatorie. Din păcate, până în acelor de ceasornic, până la vârful conului chakrei Ajna
prezent nu s-au realizat aparate, care să înregistreze şi, în sensul acelor de ceasornic, duceţi energia până
holograme cerebrale. Totuşi, eu consider ipoteza la baza conului. Concentraţi energia şi trimiteţi-o sub
psihoholografică reală şi vă propun drept dovadă metoda forma unei raze subţiri pe placa-ecran.
psihoenergoholografică de codare cuantică ondulatorie a Imediat în conştiinţă apare holograma color a
imaginii, metodă deocamdată numai experimentală, ce obiectului, care poate fi trimisă în oricare punct al
necesită o studiere ştiinţifică serioasă, dar care se aplică organismului. Fixaţi-o pentru un anumit timp în creier
cu succes în practică. sau scoateţi-o în afara limitelor sistemului bioenergetic,
Esenţa metodei constă în crearea unei holograme, a introducând-o şi fixând-o în oricare obiect însufleţit sau
unei "unde statice" la nivel mental folosind bioenergia neînsufleţit.
internă şi sfera psihică. Formarea, · introducerea şi • Etapa a şasea: comutaţi sistemul psihoenergetic la
întărirea hologramei se efectuează treptat, etapizat. regimul obişnuit de funcţionare. Executaţi exerciţiile
. Prima etapă: folosind metoda de dezvoltare a 1 şi 2 de reîncărcare bioenergetică a organismului.
imaginaţiei, modelaţi cu precizie obiectul, vizualizaţi-l în Înlăturaţi vizualizarea internă a obiectului la nivel psihic
conştiinţă ca pe o hologramă (varianta tridimensională). folosind formula de autosugestionare: "Obiectul există.
Etapa a doua: trimiteţi energia de la baza conului Funi:ţionează, nu mă împiedică să duc o viaţă normală.
chakrei Ajna în sensul acelor de ceasornic, în zona Nu-l văd".
hipofizei, alcătuind şi reprezentându-vă clar în gând Să examinăm exemplele concrete de folosire a
placa-ecran pentru înregistrarea hologramei. metodei
· psihoenergoholografice.
Etapa a treia: trimiteţi un flux puternic de energie Depunerea hologramei pe un obiect neînsufleţit. Lu­
de la baza chakrei Manipura în sus, în sensul acelor d� · crul se desfăşoară pe etape conform schemei prezentate
ceasornic, până la vârful conului chakrei Ajna :a. doua mai sus. Să luăm cel mai obişnuit lu• '. ru, de exemplu,

152 153
un scaun. Dorim ca orice persoană care se va afla pe Apoi se realizează vizionarea lor volumetrică.
acest scaun să urmeze programul fixat prin hologramă: Se declanşează chakrele Ajna şi Sahasrara. Închideţi
"Toate sistemele organismului funcţionează într-un ritm ochii, ·efectuaţi transmiterea energiei de la Ajna la
precis şi sănătos, tensiunea arterială este normală, rit­ Sahasrara în sensul acelor de ceasornic timp de 5-10 sec.
mul cardiac este normal, etc. Omul se simte totdeauna Apoi, în sensul invers acelor de ceasornic, înapoi până
sănătos, viguros şi cu încredere de sine". la baza conului chakrei Ajna. Apare şi se simte clar un
Este foarte eficientă folosirea metodei psihoenergo­ impuls, un semnal.
holografice pentru refacerea organelor bolnave sau a lezi­ - În acelaşi timp, de la chakra Ajna, în sensul acelor
unilor. Trebuie să se creeze holograma organului sănătos de ceasornic (suprafaţa orizontală) şi de la chakra
şi să se transfere imaginea la organul bolnav prin metoda Sahasrara, în sensul invers acelor de ceasornic, efectuaţi
aplicării, după schema dată. trimiterea de energie. În punctul lor de intersecţie
Efectuaţi trimiterea de energie de la baza conului se produce o "scânteie" - imaginea volumetrică a
chakrei Ajna în sensul acelor de ceasornic, la hologramă. rinichilor, holograma începe să lumineze intens. La nivel
Imaginaţi-vă că energia înlătură (scoate) holograma şi, mental, pe hologramă apar caracteristicile patologice ale
în sensul invers acelor de ceasornic, "trageţi-o" la baza rinichilor (pietre, nisip, etc.).
conului chakrei. Apoi, efectuaţi trimiterea de energie în După ce v-aţi însuşit perfect metoda psihoenergo­
sensul invers acelor de ceasornic până la vârful conului
Ajnei ( a doua vertebră cervicală) şi coborîţi energia holografică, puteţi să o aplicaţi cu succes în rastropia
prin coloana vertebrală până _ la chakra de care este holografică. De exemplu, o persoană care are pe co�p
legat organul care vă interesează. Suprapuneţi peste el o cicatrice şi doriţi să aflaţi în ce condiţii a apărut. In
holograma. Folosind energia chakrei organului, efectuaţi acest caz, se poate folosi fotografi.a. Schema arată astfel:
trimiterea de energie de la baza chakrei la organul Se pune în funcţiune chakra Ajna şi se examinează
respectiv întărind holograma. cu atenţie chakra Vishudha a percipientului.
Metoda psihoenergoholografică poate fi folosită cu Efectuaţi o puternică trimitere de energie cu
deosebită eficienţă pentru diagnosticarea la distanţă. La analizatorul optic în centrul bazei conului Vishudha, iar
fel ca în exemplele anterioare, trebuie să stăpâniţi la apoi, închizând ochii, treceţi cu propria energie prin baza
perfecţie metoda generală ( formarea etapizată, intro­ conului, în sensul invers acelor de ceasornic.
ducerea şi întărirea hologramei). Pentru realizarea di­ În acelaşi timp, se realizează o uşoară trimitere
agnosticării trebuie să avem obiectul de care s-a folosit de energie în sensul acelor ele ceasornic, de la chakra
persoana (pentru înlăturarea frecvenţei câmpului său). Ajna în zona hipofizei proprii. Peste câteva secunde,
Luaţi obiectul în mână, daţi o comandă mer.tală, cum ar în faţa dumneavoastră vor începe să se deruleze
fi: "Trebuie să efectuez diagnosticarea rinichilor acestui precum "cadrele cinemawgrafice" evenimentele vieţii
om". percipientului -· filmul holografic. Mental, în acest
La nivel mental se crează holograma celor doi rinichi. moment, trebuie 5ă vă concentraţi atenţia asupra

·154 155
cicatricii şi evenimentele vor începe să se deruleze din XII. ÎNCHEIERE. "CU
ce în ce mai repede. Şi deodată, pe "peliculă" va apare
NOI SPRE LUMINĂ"
un "stop-cadru", veţi vedea evenimentul care a avut loc
în viaţa persoanei şi a generat apariţia cicatricii. După
lucru, efectuaţi autocurăţarea: înlăturaţi din conştiinţă
obiectul şi încărcaţi cu bioenergie organismul.
Posibilităţile metodei ondulatorii de codare sunt Cunoştinţele pe care le are omenirea .după două
infinite. Studierea profundă a metodei şi elaborarea milenii de existenţă a civilizaţiei noastre deschid
acesteia vor permite înaintarea mai accelerată pe posibilităţi extraordinare pentru cunoaşterea lumii,
calea înţelegerii funcţionării creierului. Iar însuşirea pătrunderea în alte spaţii sau universuri, com1tientizar?
practică a psihoenergoholografiei deschide cu adevărat locului, pe care îl ocupă în Programul Cosmic. 1n
perspective fantastice în psihofizică. Eu, de exemplu, acelaşi timp, stăpânirea secretelor dirijării energiilor
sunt convins că, cu ajutorul hologramelor cerebrale se interne şi externe prezintă şi un anumit pericol: dacă
vor putea reliza "operaţii" pentru regenerarea organelor încape pe mâini rele, energia psi poate deveni o armă
pierdute, acestea vor putea fi înlocuite fără intervenţie cumplită. Cel care a păşit pe calea spirituală, trebuie
chirurgicală, se va putea corecta aspectul exterior şi, să conştientizeze faptul că nu există pe Pămâ.nt scop
desigur, organismul va putea fi întinerit. mai binecuvântat decât siguranţa vieţii spiritului şi a
corpului omenesc.
S� pune adesea întrebarea, care plan de dezvoltare
cosmică poate fi socotit mai de perspectivă? După
părerea mea, sistemul de autoperfecţionare trebuie să
înceapă cu veriga cea mai slabă, dar, totdeauna şi fără
încetare trebuie să se acţioneze pentru îmbunătăţirea
planului karmic şi dezvoltarea planului Nirvanei -
oamenii de astăzi sunt deosebit de slabi în aceste două
planuri. Soarta individului la timpul prezent şi la
infinit este determinată de legile Karmei. De aceea este
extrem de important să privim cu atenţie fiecare idee,
sentiment, faptă; se poate ca după o viaţă să înaintezi cu
câteva trepte pe calea evoluţiei sau, invers, să fii aruncat
departe, în urmă. Paralel cu intensificarea dezvoltării
karmice, trebuie folosită practica concentrării asupra
· inimii, practica dezvoltării chakrei Nirvana.

156 l.i7
Inima, prin capacitatea de a simţi, este centrul gândul bucuriei, care dărui�te bucurie
vieţii, în ea se concentrează viaţa personală a fiecărui
gândul tămăduirii, care lecuieşte planeta şi tot ce
om şi activitatea spiritului său. "Aspiraţi spre
este vfo
înălţimi - aceasta este pentru inimă" afirmă Agni-yoga.
Aspiraţia către înălţimi dă cele mai. mari posibilităţi; gândul spiritului, care dizolvă toate viciile omeneşti.
fiecare, de sine stătător, trebuie să şi-o determine. Dacă v-aţi ales calea autoperfecţionării, v-aţi simţit
Scopul final constă în cunoaşterea întregii existenţe, ca un s1s . t em "microcosmos-macrocosmos",
. aţi con-
pătrunderea în Absolut, cale evolutivă ce necesită ştientizat infinitatea propriilor posibilităţi,. atunci aţi
o permanentă autoperfecţionare a dezvoltării psihice, mai făcut un pas spre Lumină. Următorul pas în
înălţare spirituală şi respectarea legilor cosmice, a acelor atingerea scopului final este ajutorul dat celor apropiaţi
legi morale incluse în cele 10 porunci şi Predica rostită în rezolvarea aceleiaşi probleme - preocuparea pentru
de Isus Cristos. Marea armonie a Vieţii. Totuşi, secolul XXI, ce deschide
Transmiteţi mai des gânduri bune lumii, Pământu­ în faţa omenirii perspective strălucite în programul
lui, oamenilor şi tuturor fiinţelor. Puteţi desfăşura şi un Cosmic poate în acelaşi timp, să devină o fatalitate. În
ritual destinat înfăptuirii numai gândurilor bune. istoria civilizaţiei noastre, niciodată nu a, apărut atât de
Legaţi cu o sfoară un mănunchi de 9 lumânări de clar ca acum necesitatea unirii forţelor în scopul salvării
ceară. Aşezaţi-le pe o farfurie. În prealabil, gândiţi-vă acesteia.
la 9 dorinţe - este mai bine ca programul să fie notat. În fiecare JO!, la ora 23, ora Moscovei, elevii şi
Puneţi mâinile pe mănunchiul de lumânări, transmiteţi colegii mei de idei din diferite oraşe ale ţării meditează
primul gând şi rotiţi lumânările împreună cu farfuria la împreună pe tema "Spre Lumină". Propun doritorilor
360 de grade. Apoi, faceţi acelaşi lucru, transmiţând pe să ni se alăture.
rând al doilea gând, al treilea, etc., 9 gânduri - 9 rotaţii. Aşezaţi-vă în "poziţia rugăciunii" sau "poziţia
Dezlegaţi lumânările, aprindeţi-le şi puneţi-le pe farfurie vizitiului", cu faţa la nord. Cu ochiul minţii treceţi pe
sub formă de cerc. Ele trebuie să ardă şi prin flăcările la bazele chakrelor ( vârfurile conurilor) de la Muladhara
lor, informaţia voastră va fi recepţionată de Cosmos. până la Sahasrara, vizualizaţi culoarea lor astfel încât să
9 gânduri lumineze intens. Respiraţia: 3 sec. - inspiraţie, 3 sec.
gândul salvării, îndreptat spre salvare· - ţineţi respiraţia, 5 sec. - expiraţi. Imaginaţi-vă clar
gândul inimii, ce dă dragoste globul pământesc, aşa cum aţi dori să-l vedeţi (creaţi
din timp holograma).
gândul bun, ce descompune răul
gândul curat, ce purifică tot ce este însufleţit şi Direcţionaţi energia de la Sahasrara, în sensul invers
acelor de ceasornic, în jos, prin toate chakrele şi, prin
neînsufleţit
ambele picioare cu un flux puternic de energie spre
gândul prieteniei, ce uneşte oamenii
centrul Pământului împreună cu aplicarea hologramei.
gândul sănătăţii, ce dă sănătate Efectuaţi una-dou,ă trimiteri. Apoi, trimiteţi un
158 1.59
flux puternic de energie la suprafaţa pământ�lui. energie cosm ică, va putea primi noi cun
Următoarea trimitere va fi spre Cosmos. lmpreuna cu oştinţe şi va
putea ajunge în secolul următor la un nivel
energia cosmică direcţionaţi fluxul ca un duş din nou calitativ nou
de dezvoltare.
spre Pământ cu aplicarea hologramei: · Lăsaţi un fir subţire energetic de
Energia mea umple Pământul cu -u� flu� put�rmc! legă.tură cu
Cosmosul şi, în sensul invers acelor-de ceas
dar moale şi vindecător, regenerându-I adancunle ş1 ornic coborâţi·
energia prin spirală, unind-o cu sistemul
întreaga suprafaţă: bioenergetic
intern.
Pământul nostru este un organism viu, care funcţio­ Cu gânduri curate, inimă bună, sunt,em inse
nează într-un ritm precis ·şi sănătos. parabil
'uniţi cu Pământul şi Cosmosul.
Tot ce este viu pe Pământ se regenerează. Oglinda
apelor se curăţă. Organismele,' �e tr�ie�c î� _ apă, s:
.
refac. Iarba şi copacii devin putermc1, sanatoş1 ş1 curaţ1.
Lumea animalelor devine puternică şi sănătoasă.
Din această zi, Pământul noastru, ca un organism
viu, trăieşte o viaţă deplină şi sănătoasă.
Holograma mea este depusă pentru totdeauna,
totdeauna, totdeauna.
Pentru întărirea informaţiei se mai fac trei trimiteri
puternice de energie. Se lasă -un fir energetic subţire
legat de Pământ şi se efectuează o tri�tere puternică d_e
energie de jos în sus prin spirală cu aplicarea hologramei:
Trimit energia mea spre toate nivelele cosmice până
la Raţiunea Cosmică. Energia mea este unită cu energia
Cosmică şi sub formă de ploaie cosmică, uşoară, cade
pe Pământ, purificând oamenii de toate păcatele, ?e
rele, de cele nefolositoare, dându-le sănătate, bucune,
înţelegerea adevărului vieţii.
Oamenii devin mai curaţi, mai sănătoşi. Toţi
oamenii Pământului, indiferent de credinţă, convingeri
politice, naţionalitate, sunt surori şi fraţi.
Suntem un tot unitar şi, într-un singur suflet,
ne îndreptăm forţele spre binele civilizaţiei noastre.
Civilizaţia noastră, alimentată de un puternic flux de

160 161
JURĂMÂNTUL EXTRASENSORULUI.
ETICA EXTRASENSORULUI

Sunt om al planetei Pământ, călăuza oceanului 1. Calea V-aţi ales-o Voi singuri. Nu-i siliţi pe
de cunoştinţe, ce ·se întinde în faţa şi în spatele ce!l�ţi să �ă copi e �i. să vă s�mene. Altfel vă veţi
meu, păşesc pe drumul spiritualităţii şi îl voi urma . ;Z .
mmţ1 ŞI veţi pune m maimle unw 01;n nepregătit o armă
cu cinste până la capăt. Totdeauna şi oriunde, voi periculoasă.
apăra pacea şi civilizaţ�a omenească pe Pământ şi. - 2. Reprezentant al Forţelor Superioare ştii cât de
în Cosmos, voi contribui la-ren�terea spirituală şi neajutorată şi fragilă este în faţa ta natura ' făptura vie-
morală a omului. Tinzând spre un înalt nivel spiritual şi omul neiniţiat!
şi spre manifestarea lui energetică, sunt conştient de · 3. -Numai marea dragoste pentru el şi cunoaşterea
propria-mi răspundere pentru folosirea energiilor psihice exact ă a urmărilor Vă dă dreptul la acţiune psihoen­
şi a acţiunilor informaţionale. _
ergehca, tratament şi experiment. Nu există în lume
V

Mai presus de toate în această ltime, este numai adev�r mai mare decât siguranţa vieţii spiritului şi cor­
Raţiunea Cosmică, dacă pierd legătura cu · ea, pierd pulm omenesc în traiul de zi cu zi, deoarece el este lumea.
dreptul de a-mi folosi capacităţile. 4. Vă deosebiţi de ceilalţi numai prin b�nătate c::i
Stau în faţa Veşniciei, Armoniei şi Raţiunii Cosmice. ' "·
răbdare nelimitată.
Nu am nimic de �cuns şi nimic de tăinuit pentru scopuri 5. �n lume nu există alb şi negru. Ea este policromă
distructive. .
ŞI mulhsonoră. Nu vă lăsaţi furat de o singură notă.
Jur să nu încalc niciodată Marea Armonie, să nu altfel nu veţi auzi întreaga :Muzică.
desfăşor experienţe periculoase pentru planetă şi pentru 6. . . Ext�as�nsor� are ru:ep!� la autop�otecţie
tot ce este viu, să nu subjug fizic şi spiritual alte forme . .
ps1hospmtuala ş1 apararea soc1etaţ11, a persoanei, de
raţionale şi alţi oameni, să acord prin toate mijloacele programarea energoinformaţională străină fiinţei ei din
ajutor suferinzilor şi celor care au nevoie de mine.· Să partea altor forţe.
fiu demn în toate de darul ce mi s-a oferit mai presus de
voia soartei, să trăiesc în pace cu mine însumi şi cu cei
. !. N� e�i �tă în rândul colegilor ce au păşit pe calea
spmtuala mc1 unul de prisos, deoarece nimeni nu are
din jur, cunoscând neîncetat marele Adevăr - Raţiunea puţerea de a se abate de la cale, odată ce a păşit pe ea. ·
Cosmică. Creează, nu distruge.
�tii mai multe decât alţii, simte mai mult decât alţii!
Te-ai specializat în domeniul energetic - special-
izează-te în percepţii. Ţine totdeauna minte: creează
şi nu stăpâni, munceşte şi nu căuta foloasele, atinge-ţi
scopul şi nu te mândri cu aceasta.
162
163
Când ai.ajuns să-ţi înţelegi "eu"-:1 propriu, ai putere
� radiaz-o şi dăruieşte-o pretutindeni.
Ţine · totdeauna minte că forţa ta se obţine prin
activitate spirituală lăuntrică, printr-o viaţă fără de •
prihană.
Iubeşte-i pe toţi, nu-i jigni pe cei suferinzi nici cu
cuvântul, nici cu fapta, nici cu gândul;
Nu te lăuda cu putere� ta, nu promite nimic, nu plăti
răul cu rău, nu face rău duşmanilor, vorbeşte despre ei
de bine, fără a face deosebire între ei şi tine.
3. Psihoenergosugeştolog - profesia viitorului • •••••••••• p.125
CUPRINS 4. Metoda de acţiune psihoenergetică ••••.••.•••.· •••••• p.129
5. Scoaterea la iveaIJt a capacitAţilor ascunse •••••••..• ,. p.132

•· 6. Psihoenergmugeştia in artl, sport •• .• .• .• .••.• •• •••• p.134 ' '


7. PrognovA ,P<mtru manageri ••• •• •••••.. •. ..••••••••• p.136
8. Încărcatta psihoenergoinformaţionalJt a lichidelor,
cristaldor ti pietrelor prelioase . •• •• ••••••••••• p.138
Cu,·âat inai!1te .•.•..•.•••••••••••.••.•••••••••••••.•. p.5
9. Saturar,o.a bioenergetică a hranei ...•..•..••••.• : ••.• p.141
Despre auk>r �i cartea lui (prefaţă)...••.••..•.•••••.••••.
_ p.7
10. Fiţi fJ'WDO§i. ..................................... p.142
I. lnrrodu=. ·Eu şUDt microcosmo.s� .. :-••••••••••••••••. p.11
11. Longevitate ti tin�reţe ............................ p.144
II. t::nfrersu.1 ..•..••..'•.•..... , •...•.•••.•••...••... : ••• p.16
12. Retrospecţia - CaJ>11,Citatea de a vedea vieţ ile trecute .. p.149
Il1. •.\natomia organismului cosmic •...•• •.• ••.• ••.•.•.••••. p.20
1' ·. Dez,,,Jrarea corpurilor subtile •••.•.•·•.••• .• •..• •••••• • . p.27
!3. Metoda psihoenergoholosrancă••.••••.•..•••.•••••. p.151
XII. lncbeie� "Cu noi spre LuminJt" ..•••••.... ...••••••••
· p.157
\". Corujtiinţ.a. •.\latţia. .Uemoria .••.••.•.•.•..••••.••.•.•. p.32
JurJtmântuI extrasensorului ••.•.•.•.........•••••••..• p.162
E.xera·1··
u �tru d e:n-oI. tare.a memonci · ·'••••.•.•.••.· .••••.. p.36
Etica extrasensorului ....•••..•.••......••... ·� .•..•. p.153
l"J. Într-un corp sănătos - un spirit sănltos.••....••....•... p.41
1. Sănătatea fizică •.•••.•••.••..•.•••••.• : .•.•.. ..•. • p.41
2. Sănăuuea psihică ...·.•.....•••••.•••.•.••••..•..•..· p.4 4
3. SAn.itatea en�tid ...•.•. .•.••.•...•.. • •.•••• •..• p.46
\ "II. Problema neţii şi a morţii. Reîncarnarea . • •... ••.. ..•••• p.47
\'III.
·
Bioenergja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.49
J. Biocâmpul - cum îl a�ţi dumneaniastră? •. , ...•••... p.49
2. Circul,aţia energiei. lHd� F de-z,,,Jtarea �trilor
energetici ••...••••..•••.••. , ..•..•. p.50
3. Reîn� bioenergetică ii corecţia bioen�tică
a organismului. :.He1ode de apărare••••••••••••••• p.6S
4. .-lmplific.vea de la distant.I a energeficii omµlui..• •. •.. . p.77
5. Protecţia bioenergetică . ... .... .•....•. ..•.•••.. •..• p.81
Lî:. Tratamentul cu biocâmp. Diaguastic.acea la distanţi .•.•••• p.84
l. Di agnascicul dupX fo1o�e .•.•...••........•.••.... p.86
2. Di agnascicul dupX înfăţişare ....•• •.•.•...•.••.... • . . p.67
3. Tratamemul prin acţiune bioenergecid.........••..... p.88
X. Feno.meoe parapsiholoF... ...... .. . . . . ..... ......... p.94
J. l"Azul prin imttmediul pielii..••• •..•....••.• ••. •. ••• p.94
2. Teldrinezia •••.•••.•.•••.•••.••••••...•.•·.••.••••• p.95
3. Tdepaiia ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.98
4. Clanwuoea .••. •. .• ••.•. ..••••.......•••••••.•.• p.101
5. Biol�a .: .•..••...••••.•.•...•..•.•..•.•...••• p.103
6. Deochiul (aplicarea infonnaţiei negatfre) ••.....•...•. p.107
7. Poliergeist ...•...•......•...••.....•........•.•... p.109
8. lkscbiderea Supen;onştiinţei..... ... ..... •..•... .. .. p.111
XI. Psihoenergosugestia - o nou.I direcţie în practica mondială p.118
1. ;riinţa sugestiei ....•..••.•......••..•...•........ p.118
2. Salt in subconştient .....•....•.•...'••..••...•••... f,.122

167
166
. Redactor Corin Bianu ·
Tehnoredactor. Puiu Achim �)

Tiparul executat la

�rf6a
Tipogafia PACO
Uw.t,W

Str. G-ral G.Cantilli, nr.4,


sec1or1. sucuieşti
,.

tEI 2000