Sunteți pe pagina 1din 4
COMISIA EXTRAORDINARA DE SANATATE PUBLICA A MUNICIPIULUI CHISINAU HOTARARE nr. 46 din 25 octombrie 2021 in temeiul art. 58 din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sindtatii publice (Monitorul Oficial, 2009, nr. 67, art. 183), cu modificarile ulterioare, a Hotararii de Guvern nr. 820 din 14.12.2009 ,,Privind Comisia extraordinara de sanatate publica”, in contextul riscului sporit de raspandire in continuare a infectiei provocate de virusul SARS CoV-2 si in scopul asigurarii unui grad adecvat de pregitire si raspuns la infectia COVID-19, in conformitate cu recomandirile actualizate ale Organizatiei Mondiale a Sanatatii _privind considerentele pentru implementarea sau ajustarea masurilor de sanatate publica in contextul COVID-19, precum si a bunelor practici europene si internationale si a prevederilor Dispozitiilor Primarului General a municipiului Chisinau cu nr. 215-d din 15.05.2020 ,,Cu privire la aprobarea Comisiei extraordinare de sanitate publica a mun. Chisinau si a Regulamentului acesteia”, nr. 404-d din 14 julie 2021 ,,Cu privire la modificarea dispozitiei nr. 215-d din 15.05.2020 si aprobarea unei noi componente a Comisiei extraordinare de sandtate publici a municipiului Chisinau”, in contextul actualizarii datelor despre situatia epidemiologic’ prin infectia COVID-19 si declararea starii de urgenta pe intreg teritoriul Republicii Moldova pentru o perioadi de 30 de zile, Comisia extraordinaré de sinitate public& (CESP) a mun. C HOTARASTE: 1. Se ia act de raportul prezentat de Directia generala asisten{a sociala si sanatate a Consiliului Municipal Chi iu si a Centrului de Sanatate Publica Chisinau privind situatia epidemiologica extrem de alarmanta, cu tendinta de extindere, prin infectia cu noul coronavirus SARS CoV-2 pe teritoriul administrativ, cu cresterea incidenfei la 434.5 cazuri la 100 mii populatie in ultimele 7 zile si mentinerea nivelului de rise ,,Alert4 cod Rosu”. 2. Se ia act de mobilizarea in circuitul COVID-19 al tuturor spitalelor clinice municipale cu capacitatea totala de 1708 paturi si lipsa capacitatilor de spitalizare in mun. Chisinau, in eventualitatea extinderii pandemice. Pagind 1 din 4 3. Se ia act de insuficienta paturilor de Reanimare si Terapie Intensiva pentru tratamentul pacientilor cu COVID-19 in spitalele clinice municipale, fapt care pune in dificultate sistemul de sénatate, in special acordarea asistenfei medicale calitative si nediscriminato: 4. Se ia act de rapoartele directorilor spitalelor clinice municipale despre insuficienfa echipamentelor medicale esentiale pentru tratamentul pacientilor cu COVID-19: aparate de ventilare, monitoare pentru functiile vitale, concentratoare si alte surse de oxigen, infuzomate, medicamente si mijloace de protectie. 5. Comisia extraordinara de sAndtate publica a mun. Chisinau solicit suportul Guvernului gi Ministerului Sanatajii in gestionarea eficienta a erizei pandemice COVID-19, cu alocarea resurselor necesare pentru procurarea, in regim de urgent, a echipamentelor si consumabilelor medicale necesare. 6. Pentru asigurarea emergent cu oxigen si prevenirea situatiilor neconforme, Comisia extraordinara de sinatate public’ a mun. Chiginu cere suportul Ministerului Sandtitii in instalarea, in regim de maxima urgent, a stafiei de oxigen la Centrul COVID-19 de la Moldexpo, cu respectarea normativelor inaintate de Agentia de Supraveghere Tehnica. imediat al Guvernului ¢ 7. Comisia extraordinara de sindtate publica a mun. Chisindu solicita suportul Ministerului Sanatatii in extinderea capacitatilor de internare a pacientilor cu COVID-19 in spitalele de subordine republicana, in spitalele departamentale si private. 8. in contextul cresterii alarmante a cazurilor zilnice de noi infectii si lipsa paturilor de Reanimare si Terapie Intensiva, se solicita asistenta Ministerului Sanatafii in desf&surarea punctelor cu suport de oxigen in toate spitalele din or. Chisinau prin dotarea spatiilor medicale disponibile cu statii, rejele sau concentratoare de oxigen. 9. in contextul cresterii alarmante a cazurilor sptiménale de COVID-19 in randul copiilor se solicit’ Ministerului Sanatatii identificarea spatiilor medicale suplimentare pentru internarea si tratamentul copiilor infectati. 10.Institutiile de Asistenta Medicala Primara din mun. Chisinau, indiferent de forma de organizare juridicd, vor asigura monitorizarea tratamentului eficient Pagina 2 din 4 la domiciliu a pacientilor cu COVID-19, forme ugoare si medi, inclusiv prin utilizarea Registrului "COVID-19 Chisinau” (platforma JIRA). 11. Asociafiile Medicale Teritoriale, Centrele de Sanitate din suburbii gi Centrele Medicale Private de Asistenfa Medicald Primara vor asigura implicarea extinsi a echipelor medicilor de familie in procesul de imunizare, inclusiv in actiunile preconizate in cadrul Saptimanii de Imunizare 25-31 octombrie a.c. (conform Ordinului Ministerului Sanatatii nr. 990 din 22.10.2021). 12.Se reitereazd necesitatea de vaccinare impotriva COVID-19, cu orice vaccin disponibil si aprobat pentru utilizare in Republica Moldova, ca unica masura esenfiala de prevenire COVID-19. Vaccinarea este gratuit si disponibila pentru toat populatia peste 18 ani in toate institufiile medicale de asistenta medical primara si punctele de vaccinare din mun. Chisinau. 13.Conducitorii tuturor institutiilor publice si private de pe teritoriul mun. Chisinau, inclusiv a institutiilor de invafamant preuniversitar din subordinea DGETS, DC, DGPDC vor intensifica actiunile de comunicare, informare gi convingere a angajatilor pentru vaccinare impotriva noului coronavirus, in scopul intreruperii lantului de transmitere a infectiei COVID-19. 14.Se solicité Ministerului Sanatatii si Agentiei Nationale de Saniitate Publica, cu concursul comitetului national de imunizare, opinia asupra revaccinarii anti- COVID cu doza III, conform practicelor aplicate in Uniunea Europeand. 15,Se solicité suportul autoritatilor din domeniul ordinii publice si organelor cu functii de control (Ministerul Afacerilor Interne si Inspectoratul General de Carabinieri) si intensifice supravegherea respectiirii de cdtre persoanele fizice si juridice a masurilor de prevenire si control al infectiei COVID-19 pe teritoriul mun. Cl asteptare si in transportul public. inau, inclusiv in piete si centre comerciale, stafii de 16.in contextul crizei energetice, Direcfia General Finanfe de comun cu Directia general asisten{& social si santate vor securiza alocatiile financiare aprobate in bugetul municipal COVID-19 pentru institutiile medicale. 17.Nerespectarea misurilor obligatorii de sanatate publica expuse in prezenta Hot&rare constituie pericol pentru sanatatea publica si va servi drept temei pentru aplicarea masurilor de rspundere contraventionala si/sau penali a persoanelor fizice si juridice. Pagin’ 3 din 4 18.Directia Relafii Publice si Buget Civil a Primariei mun. Chisinau va asigura informarea populatiei despre prevederile prezentei Hotirari. 19.{n functie de evolutia situatiei epidemiologice, masurile de sanatate public’ vor fi revizuite. 20.Prezenta Hotirdre intr in vigoare din momentul emiterii si se public pe pagina oficial a Primariei municipiului Chisinau. Presedinte al Comisiei, y ° Tho Olga URSU Viceprimar Vicepresedinte al Comisiei, zh Viceprimar We ty Angela CUTASEVICI Seeretar al Com’ AK RAA Boris GILCA Yu" Pagina 4 din 4

S-ar putea să vă placă și