Sunteți pe pagina 1din 18

1

L u crarea 2
M A Ş IN A D E C U R E N T C O N T IN U U . E L E M E N T E
C O N S T R U C T IV E . S T U D IU L U N O R D E F E C T E
1 . T e m a lu c r ă r ii
S tu d iu l e le m e n te lo r c o n s tr u c tiv e a le m a ş in ii d e c u re n t c o n tin u u ,
p r e c u m ş i a u n o r d e fe c te p o s ib ile .
2 . A s p e c t e t e o r e t ic e
2 .1 . G e n e r a lit ă ţ i p r iv in d m a ş in a d e c u r e n t c o n t in u u

O m a ş in ă d e c u r e n t c o n tin u u n o r m a lă e s te f o r m a tă d in tr - o p a r te f ix ă
d e n u m ită s ta to r ş i o p a r te m o b ilă n u m ită r o to r ( c a o r ic e m a ş in ă r o ta tiv ă ),
ia r c â m p u l e i m a g n e tic p r in c ip a l e s te p r o d u s c u a ju to r u l u n u i c u r e n t d e
c o n d u c ţie d e n u m it c u r e n t d e e x c ita ţie , c a r e p a r c u r g e o în f ă ş u ra r e s p e c ia lă
( d e s tin a tă p r o d u c e r ii c â m p u lu i m a g n e tic p r in c ip a l) n u m ită în f ă ş u r a r e d e
e x c ita ţie a m p la s a tă , d e re g u lă , în s ta to r u l m a ş in ii. M a i r a re s u n t c a z u r ile ( la
m a ş in i d e p u te r i m ic i s a u m a ş in i s p e c ia le ) c â n d c â m p u l m a g n e tic p r in c ip a l
e s te p r o d u s c u a ju to r u l m a g n e ţ ilo r p e r m a n e n ţ i. A c e ş tia a u în s ă
d e z a v a n ta ju l c ă « îm b ă t r â n e s c » ş i f lu x u l m a g n e tic s c a d e în tim p , s u n t
s e n s ib ili la v ib r a ţ ii ( îş i p o t p ie r d e to ta l m a g n e tis m u l la v ib r a ţii m a r i) ş i n u
e x is tă p o s ib ilita te a r e g lă r ii c â m p u lu i m a g n e tic d in m a ş in ă .
Î n g e n e r a l, m a ş in ile d e c .c . s u n t h e te r o p o la r e ( c u m a i m u lte p e r e c h i d e
p o li) la c a r e p o lii m a g n e tic i d e p o la r ita te n o r d ( N ) a lte r n e a z ă c u c e i d e
p o la r ita te s u d ( S ) , d a r s u n t ş i m a ş in i d e c .c . h o m o p o la r e c u o s in g u r ă
p e r e c h e d e p o li ş i c u te n s iu n e a la b o r n e r ig u r o s c o n s ta n tă ( în c a z u l în c a re
tu r a ţia ş i c â m p u l m a g n e tic s u n t c o n s ta n te ) .
D u p ă f e lu l în c a r e s u r s a d e a lim e n ta r e a în f ă ş u r ă r ii d e e x c ita ţie e s te
e x te r io a r ă m a ş in ii, s a u e s te în s ă ş i m a ş in a d e c .c ., îm p ă r ţir e a m a ş in ilo r d e
c .c . s e p o a te fa c e în d o u ă g r u p e m a r i : m a ş in i c u e x c ita ţia s e p a r a tă
( in d e p e n d e n tă ) , re s p e c tiv m a ş in i c u a u to e x c ita ţie . L a m a ş in ile c u e x c ita ţia
s e p a r a tă a lim e n ta r e a în f ă ş u r ă r ii d e e x c ita ţie în c .c . s e fa c e d e la o s u r s ă
s e p a r a tă ( in d e p e n d e n tă ) d e m a ş in ă , ia r în c a z u l a u to e x c ita ţie i în f ă ş u r a r e a d e
e x c ita ţie s e le a g ă c u în f ă ş u r a r e a r o to ric ă ( p r in c ip a lă ) a m a ş in ii d u p ă o
a n u m ită s c h e m ă . Î n f u n c ţie d e a c e a s tă s c h e m ă a v e m :
a ) - m a ş in i d e c .c . c u e x c ita ţia s e r ie c â n d în f ă ş u r a r e a d e e x c ita ţie s e
le a g ă în s e r ie c u în f ă ş u r a r e a r o to r ic ă (p r in c ip a lă ) a m a ş in ii, d e c i e a v a f i
s tr ă b ă tu tă d e în tr e g u l c u r e n t d e s a r c in ă a l m a ş in ii, d e c i e s te o în f ă ş u r a r e d e
c u r e n t ( c u s p ir e p u ţin e , c u s e c ţiu n e a m a re a c o n d u c to r u lu i, r e z is te n ţa
o h m ic ă r e la tiv m ic ă , c o m p a r a b ilă c u c e a a în f ă ş u r ă r ii r o to r ic e ) ;
b ) - m a ş in i d e c .c . c u e x c ita ţia în p a r a le l s a u în d e r iv a ţie , la c a r e
în f ă ş u r a r e a d e e x c ita ţie s e le a g ă în p a r a le l ( d e r iv a ţie ) c u c e a r o to r ic ă , d e c i
2

e a v a p r e lu a în tr e a g a te n s iu n e d e la b o r n e le p r in c ip a le a le m a ş in ii, d e c i e a
e s te o în f ă ş u r a r e d e te n s iu n e ( c u s p ir e m u lte , s e c ţiu n e a c o n d u c to r u lu i
m ic ă , r e z is te n ţa o h m ic ă m a r e , în g e n e r a l m u lt m a i m a r e d e c â t c e a a
în f ă ş u r ă r ii r o to r ic e ) ;
c ) - m a ş in i c u e x c ita ţie c o m p u n d , c a r e c u p r in d d e f a p t d o u ă în f ă ş u r ă r i
d e e x c ita ţie : u n a c a re s e le a g ă în s e r ie c u c ir c u itu l r o to r ic a l m a ş in ii ş i a lta
c a r e s e le a g ă în d e r iv a ţie c u r o to r u l;
d ) - m a ş in i c u e x c ita ţia m ix tă , c a r e c u p r in d d o u ă s a u m a i m u lte
în f ă ş u r ă r i, d in tr e c a re c e l p u ţin u n a s e a lim e n te a z ă d e la o s u r s ă e x te r io a ră
m a ş in ii, ia r c e le la lte în s is te m s e r ie ş i/s a u d e r iv a ţie .
Î n f ig u r a 1 s u n t p r e z e n ta te to a te c e le c in c i v a r ia n te p e n tr u e x c ita ţiile
m a ş in ii d e c .c . ş i s c h e m e le d e le g a re a a c e s to r în f ă ş u r ă r i.
E s te p o s ib il d e c i c a o
m a ş in ă d e c .c . s ă p o s e d e m a i
m u lte în f ă ş u r ă r i d e e x c ita ţie ,
ia r f ie c a r e p o l d e e x c it a ţ ie
a l m a ş in ii v a p o s e d a , la
r â n d u l s ă u , c â t e o b o b in ă
c e c o r e s p u n d e f ie c ă r u i t ip
d e e x c it a ţ ie . B o b in e le u n u i
F ig . 1 T ip u r ile d e în f ă ş u r ă r i d e e x c ita ţi e ,
s c h e m e le d e le g a r e ş i n o ta ţiil e lo r tip d e e x c ita ţie d e p e to ţi
p o lii a u a c e e a ş i c o n s tr u c ţie
( d im e n s iu n i g e o m e tr ic e ,n u m ă r d e s p ire , s e c ţiu n e a c o n d u c to a re lo r , e tc ),
d o a r s e n s u l lo r d e b o b in a r e e s te in v e r s d e la u n p o l la a ltu l p e n tr u a f o r m a
o s u c c e s iu n e c o r e s p u n z ă t o a r e a p o lilo r m a g n e t ic i d e e x c ita ţie a i m a ş in ii
( N 1 – S 1 – N 2 – S 2 e tc ). T o a te b o b in e le d e p e to ţi p o lii d e e x c ita ţie , s e
le a g ă în t r e e le în s e r ie ( p e n tr u c ă tre b u ie s ă f ie p a r c u r s e d e a c e la ş i c u re n t
d e e x c ita ţie ) ş i f o rm e a z ă o în f ă ş u r a r e d e e x c ita ţie c o r e s p u n z ă to a r e : s e r ie ,
d e r iv a ţie e tc .
Î n a fa r ă d e în f ă ş u r ă r ile d e e x c ita ţie ş i în f ă ş u r a re a r o to r ic ă d e s p r e c a r e
d e ja s - a m e n ţio n a t, o m a ş in ă d e c .c . m a i p o a te p o s e d a o în f ă ş u r a r e d e
c o m p e n s a ţie ş i în f ă ş u r a r e a p o lilo r a u x ilia r i, c a r e s e le a g ă în s e r ie c u
în f ă ş u r a r e a r o to r ic ă a m a ş in ii d a r d e s p r e a c ă r o r u tilita te s e v a v o r b i în
p a r a g r a f e le u r m ă to a r e .
Î n c e e a c e p r iv e ş te m a rc a re a b o r n e lo r a c e s to r în f ă ş u r ă r i, a c e a s ta s e
fa c e d u p ă c u m u rm e a ză :
- - p e n t r u în f ă ş u r a r e a r o t o r ic ă s e fo lo s e ş t e lit e r a A ( a d ic ă A 1
p e n tr u b o r n a d e în c e p u t a în f ă ş u r ă r ii ş i A 2 p e n tr u b o r n a d e s f â r ş it a
a c e le ia ş i în f ă ş u r ă r i);
- - p e n t r u în f ă ş u r a r e a p o lilo r a u x ilia r i s e f o lo s e ş t e lit e r a B ;
- - p e n t r u în f ă ş u r a r e a d e c o m p e n s a ţ ie s e f o lo s e ş t e lit e r a C ;
- - p e n t r u în f ă ş u r a r e a d e e x c it a ţ ie s e r ie s e f o lo s e ş t e lit e r a D ;
- - p e n t r u în f ă ş u r a r e a d e e x c it a ţ ie d e r iv a ţ ie s e f o lo s e ş te lit e r a E ;
3

- - p e n t r u în f ă ş u r a r e a d e e x c it a ţ ie s e p a r a t ă s e f o lo s e ş t e lit e r a F .
N o ta ţiile m e n ţio n a te a p a r d e ja în c a d r u l s c h e m e lo r d in f ig u r a 6 .1 .
Î n p r iv in ţa m ă r im ilo r p r in c ip a le n o r m a liz a te p e n tr u m a ş in ile d e c .c .
avem :
a ) t e n s iu n e a la b o r n e :
-- p en tru g en e r ato a r e : 1 1 5 ; 2 3 0 ; 4 6 0 [V ];
-- p en tru m o to ar e :1 1 0 ; 2 2 0 ; 4 4 0 [V ];
p e n tr u g e n e r a t o a r e f o lo s it e la t r a c ţ iu n e e le c tr ic ă : 2 5 0 ; 6 6 0 ; 8 2 5 ;
1 3 2 0 ; 1 6 5 0 ; 2 6 4 0 ; 3 3 0 0 [ V ].
b ) t u r a ţ iile n o m in a le a le m a ş in ilo r d e c .c . c o r e s p u n d c u c e le a le
m a ş in ile d e c .a . p e n t r u f r e c v e n ţ a d e 5 0 [ H z ] ş i a c e la ş i n u m ă r a l
p e r e c h ilo r d e p o li.
P e n tr u m a ş in a d e c .c . c u d e s tin a ţie s p e c ia lă ( n a v e , a v ia ţie , e tc )
m ă r im ile n o m in a le s e s ta b ile s c p r in n o rm e s p e c ia le .

2 .2 . E le m e n t e le c o n s tr u c t iv e a le m a ş in ii d e c .c .

O m a ş in ă d e c .c . e s te f o rm a tă d in tr - o p a r te fix ă s a u s ta to r ic ă ş i o p a r te
m o b ilă s a u r o to r ic ă . D in p a r te a s ta to r ic ă f a c p a r te u r m ă to a r e le e le m e n te
c o n s tr u c tiv e : c a r c a s a , p o lii d e e x c ita ţie ş i p o lii a u x ilia r i, s is te m u l d e p e r ii
– p o r tp e r ii, c u tia d e b o r n e , s c u tu r ile s a u c a p a c e le la te r a le . Î n p a r te a
r o to r ic ă s u n t c u p r in s e : m ie z u l f e r o m a g n e tic r o to r ic e v e n tu a l ş i b u tu c u l
r o to r ic ) , în f ă ş u r a r e a r o to r ic ă , c o le c to r u l ş i p a le te le v e n tila to r u lu i.
Î n c o n tin u a r e s u n t p re z e n ta te p e r â n d e le m e n te le a m in tite a n te r io r .
a ) C a r c a s a m a ş in ii d e c .c . a r e f o r m ă c ilin d r ic ă ş i s e e x e c u tă d in o ţ e l
t u r n a t s a u o ţ e l s u d a t d u p ă r o lu ir e . O ţe lu l d in c a r e s e e x e c u tă c a r c a s a
tr e b u ie să
p o sed e b u n e
c a lit ă ţ i
m a g n e t ic e
p e n tr u c ă e a
fa c e p a r te
d in c ir c u itu l
m a g n e tic
p r in c ip a l a l
m a ş in ii şi
anum e
F ig .2 U n e le c o m p o n e n te c o n s tr u c tiv e s ta to r ic e a le m a ş in ii d e c .c . r e p r e z in tă
ju g u l său
s ta to r ic 5 , a ş a c u m s e a r a tă în f ig u ra 2 a . D e a ic i ş i n e c e s ita te a c a s e c ţiu n e a
s a s ă f ie d im e n s io n a tă în m o d c o r e s p u n z ă to r ; c a rc a s a e s te m a i lu n g ă d e c â t
p o lu l d e e x c ita ţie p e n tr u c ă e a în d e p lin e ş te ş i r o lu l d e p r o t e c t o r m e c a n ic
4

a l m a ş in ii. L a c a p e te , c ilin d r u l c a r c a s e i e s te p r e lu c r a t în s is te m „ p r a g ş i
a d â n c it u r ă ” p e n tr u f ix a r e a s c u tu r ilo r la te r a le , ia r la p a r te a in f e r io a r ă , d e
c ilin d r u l c a r c a s e i s e s u d e a z ă ( s a u s e to a r n ă s im u lta n c u c a rc a s ă ) t ă lp ile
p e n tr u f ix a r e a m a ş in ii d e p la c a d e f u n d a ţie .
b ) P o lii p r in c ip a li s u n t c e i c u a ju to r u l c ă r o r a s e p r o d u c e în m a ş in ă
c â m p u l p r in c ip a l d e e x c ita ţie . U n p o l p r in c ip a l e s te f o rm a t d in c o r p u l
( m ie z u l) p o lu lu i ( n o ta t c u 1 în f ig u r a 2 b ) p e c a re s e m o n te a z ă d e fa p t
în f ă ş u r a r e a d e e x c ita ţie ( n o ta tă c u 3 în f ig u r a 2 a ş i c u 4 ,5 în f ig u r a 2 b ) ş i
p ie s a p o la r ă ( n o ta tă c u 2 în f ig u r a 2 a ) , c a r e a r e u n p r o f il „ c e u r m ă r e ş t e ”
p e o d is t a n ţ ă o a r e c a r e p e r if e r ia c ilin d r u lu i r o t o r ic ( n o ta t c u 7 în f ig u ra
2 a ) . L a m a ş in i d e p u te r i m a r i m ie z u l p o lu lu i ş i ta lp a p o la r ă s e e x e c u tă c a
p ie s e s e p a r a t e , ia r la m a ş in i m ic i ş i c h ia r m ijlo c ii p o lu l p r in c ip a l s e
e x e c u tă „ d in t r - o b u c a t ă ” .
U n e o r i p o lu l p r in c ip a l s e e x e c u tă m a s iv p r in t u r n a r e ( m ie z u l p o lu lu i
+ p ie s a p o la r ă ) , d a r a d e s e a s e e x e c u tă
d in t o le d e o ţe l d e 1 ,… ,2 [ m m ] p r in
ş ta n ţa r e ( p e n tr u c ă te h n o lo g ia d e
e x e c u ţie e s te m a i u ş o a r ă ) . Î n tr e g u l
p a c h e t d e to le a l p o lu lu i s e s tr â n g e c u
a ju to r u l u n o r n it u r i a le c ă r o r c a p e te ,
g ă u r ite c o n ic , s e r ă s fr â n g c u a ju to r u l
u n o r d o r n u r i c â n d s e p r e s e a z ă în tr e g u l
p a c h e t d e to le ( o p e ra ţiu n e a a c e a s ta s e
n u m e ş te b e r c lu ir e ) ; n itu r ile s u n t
F ig . 2 c O a ltă p e r s p e c tiv ă a u n u i
p o l d e e x c ita ţie c u în fă ş u r ă r ile s a le
n o ta te c u 1 în f ig u r a 2 a ş i c u 2 în
f ig u r a 2 c . P e m ie z u l p o lu lu i s e
m o n te a z ă b o b in e le în f ă ş u r ă r ilo r d e e x c it a ţ ie ( în f ig u r a 2 b ş i c s e v ă d
d o u ă b o b in e d e e x c ita ţie f ă c â n d p a r te d in d o u ă în f ă ş u r ă r i d is tin c te , d e
e x e m p lu , o în f ă ş u r a re d e tip s e r ie ş i u n a d e tip d e r iv a ţie ) ; e le r e a z e m ă p e
c o r n u l p ie s e i p o la r e ( n o ta t c u 6 în f ig u r a 2 c ) . D u p ă m o n ta r e a b o b in e lo r ,
în tr e g u l p o l s e p r in d e d e in te r io r u l c a r c a s e i c u a ju to r u l u n o r ş u r u b u r i
( n o ta te c u 6 în f ig u r a 2 a ş i 3 în f ig u r a 2 b ) a l c ă r o r c a p h e x a g o n a l a p a re
în g r o p a t în b o s a je le p r a c tic a te în e x te r io r u l c a r c a s e i ( o p e r a ţia d e a ta ş a r e a
p o lilo r d e c a r c a s ă s e n u m e ş te a m p o la r e ) . B o b in e le u n u i p o l d e e x c ita ţie s e
e x e c u tă d in c o n d u c t o a r e d e c u p r u iz o la te ( d e s e c ţiu n e r o tu n d ă p e n tr u
m a ş in i m ic i ş i d r e p tu n g h iu la r ă p e n tr u m a ş in i m a r i) p e ş a b lo a n e a v â n d
f o r m a p o lilo r , s a u p e c a r c a s e
iz o la t o a r e c a r e a p o i „ s e îm b r a c ă ”
p e m ie z u l p o lu lu i.
c ) P o lii a u x ilia r i a u r o lu l d e a
p r o d u c e u n a n u m it c â m p m a g n e tic
c u a ju to r u l c ă r u ia s e r e a liz e a z ă
îm b u n ă t ă ţ ir e a c o m u t a ţ ie i la

F ig . 3 M o d e lu l u n u i p o l a u x ilia r c u
în fă ş u r a r e a s a
5

m a ş in a d e c .c . P r o f ilu l a c e s to r a , c a re e s te d a t în f ig u r a 3 , s e d e o s e b e ş te n e t
d e c e l a l p o lilo r p r in c ip a li. S e f o rm e a z ă d in tr - u n m ie z m a s iv , d a r u n e o r i s e
e x e c u tă ş i d in t o le , a u o f o r m ă p a r a le lip ip e d ic ă c u u n v â r f c o n c e n tr a to r
a l lin iilo r c â m p u lu i m a g n e tic . Î n f ă ş u ra re a p o lu lu i a u x ilia r s e le a g ă în s e r ie
c u c ir c u itu l r o to r ic ( p r in c ip a l) a l m a ş in ii; e a e s te d e c i o în fă ş u r a re d e c u r e n t
ş i d e a c e e a s e e x e c u tă d in b a r ă d e c u p r u ( iz o la tă ) în d o ită p e c a n t. C u m
p o lu l a u x ilia r n u p o s e d ă p ie s e p o la r e , a tu n c i f ix a r e a în f ă ş u r ă r ii p o lu lu i p e
m ie z s e f a c e c u a ju to r u l u n o r b r id e c e s e s u d e a z ă s a u s e f ix e a z ă p r in
ş u r u b u r i d e m ie z u l p o lu lu i ( în s p r e în tr e f ie r u l m a ş in ii) .
P r in d e r e a p o lilo r a u x ilia r i d e c a r c a s ă s e f a c e în a c e la ş i m o d c a la p o lii
p r in c ip a li, ia r p o z iţio n a r e a lo r s e
fa c e e x a c t în a x a n e u t r ă ( in t e r p o la r ă ) a
m a ş in ii. B o b in e le p o lilo r a u x ilia r i s e
le a g ă în tr e e le în s e r ie f o r m â n d c e e a
ce se
n u m e ş te în f ă ş u r a r e a p o lilo r
a u x ilia r i , c a r e la râ n d u l s ă u s e le a g ă
în s e r ie c u în fă ş u r a r e a r o to r ic ă ; le g ă tu r a
a c e a s ta d e s e r ie s e f a c e u n e o r i în
in te r io r u l m a ş in ii a s tf e l în c â t la c u tia
de b o rn e a p a r n um a i d o u ă b o rn e
p r o v e n ite d e la c e le d o u ă în f ă ş u ră r i, a lte o r i în s ă f ie c a r e în f ă ş u r a r e îş i a r e
b o r n e le s a le s c o a s e la c u t ia d e b o r n e c u n o ta ţiile c o r e s p u n z ă to a r e ( v e z i
p a r a g r a f u l a n te r io r) . Î n o r ic e c a z r e z is te n ţa o h m ic ă a în f ă ş u r ă r ii p o lilo r
a u x ilia r i a r e a c e la ş i o r d in d e m ă r im e c u c e a a în f ă ş u r ă r ii r o to r ic e ,
r e s p e c tiv c u c e a a în f ă ş u r ă r ii d e e x c ita ţie s e r ie .
U n e le m a ş in i d e c .c . lu c r e a z ă în tr - u n F ig . 4 M o d e l d e c ir c u it m a g n e tic

r e g im c u v a r ia ţii m a r i a le c u r e n tu lu i d e s a r c in ă s ta to r ic r e a liz a t d in to le

( d e e x e m p lu ,în c a z u l m a ş in ilo r a lim e n ta te d e la m u ta to a re ), a t u n c i


p o r ţ iu n e a lo r d e c ir c u it m a g n e t ic s t a t o r ic s e r e a liz e a z ă în în t r e g im e d in
t o le , a ş a c u m s e a ra tă în f ig u r a 4 , c a r e s e o b ţin p r in ş ta n ţa r e , în c a r e a p a r ş i
p o lii p r in c ip a li. A c e ş ti p o li n - a u p ie s ă p o la r ă , d a r în te r m in a ţiile lo r d in s p r e
în tr e f ie r s u n p r e v ă z u te c r e s tă tu r i în c a re s e a m p la s e a z ă a ş a - n u m ita
în f ă ş u r a r e d e c o m p e n s a ţie , c a r e s e le a g ă , d e a s e m e n e a , în s e r ie c u
în f ă ş u r a r e a r o t o r ic ă a m a ş in ii ( d e c i e s te to t o în f ă ş u r a r e d e c u r e n t).
Î n tr e g u l c ir c u it r o to r ic s e a s a m b le a z ă în a c e s t c a z p r in s tr â n g e re a p a c h e tu lu i
d e to le în tr e d o u ă f la n ş e m a s iv e (c e a u a p r o x im a tiv a c e la ş i p r o f il c a ş i o
to lă o b iş n u ită ) c u a ju to r u l u n o r tir a n ţi c e tr a v e r s e a z ă g ă u r ile 1 a le
p a c h e tu lu i d e to le ; u n e o r i a c e a s tă c o n s o lid a r e s e f a c e p r in e x e c u ta r e a u n o r
c o r d o a n e d e s u d u r ă la e x te r io r u l p a c h e tu lu i d e to le c â n d a c e s ta e s te s trâ n s
p r in p r e s a r e . B o b in e le în f ă ş u r ă r ilo r d e e x c ita ţie s e in tr o d u c p e m ie z u l
p o lilo r p r in c ip a li ( d in s p r e in te r io r u l s ta to r u lu i) ş i s e r ig id iz e a z ă în m o d
6

c o n v e n a b il, ia r în f in a l s e r e a liz e a z ă a m p la s a r e a p o lilo r a u x ilia r i în a x e le


n e u tr e ( p o z iţiile 2 d in f ig u r a 4 ) .
d ) R o to r u l p r o p r iu - z is a l m a ş in ii s e r e f e r ă la m ie z u l m a g n e tic r o to r ic ,
în f ă ş u r a r e a r o to r ic ă ş i a r b o r e le m a ş in ii;
v e d e r e a s a g e n e r a lă e x te r io a ră e s te d a tă
în f ig u r a 5 . M ie z u l r o to r ic e s te f o r m a t
d in t o le d e o ţ e l s ilic io s d e 0 .5 m m ş i
a p a r e s u b f o rm a u n u i c ilin d r u d e u n
a n u m it d ia m e tr u . T o le le s e iz o le a z ă
în tr e e le ( c u h â r tie e le c tr o te h n ic ă , la c u r i
s p e c ia le , s a u p r in o x id a r e a s u p r a fe te i
F ig . 5 V e d e r e a e x te r io a r ă to le i în b ă i s p e c ia le c u a c id a z o tic ) în
g e n r a lă a r o to r u lu i m a ş in ii d e
v e d e r e a r e d u c e r ii p ie r d e r ilo r în f ie r (
p r in c u r e n ţi tu r b io n a r i) , a v â n d în v e d e r e c ă în e le m e n te le în f ă ş u r ă r ii
r o t o r ic e , t.e .m . I n d u s ă e s te a lt e r n a t iv ă .
T o le le r o to r ic e a u ( s p r e e x te r io r u l lo r ) e x e c u ta te u n e le c r e s tă tu r i ,
a s tf e l în c â t p e r if e r ia e x te r io a r ă a c ilin d r u lu i r o to r ic a p a r e s u b f o rm a u n o r
a lte r n a n ţe d e c r e s tă tu r i ( a n c o ş e ) ş i d in ţi r o to r ic i; p r o f ile le a c e s to r a a u
u n e le f o r m e s p e c if ic e , c a re p e r m it m o n ta r e a în f ă ş u r ă r ii r o to r ic e ş i f ix a r e a
( r ig id iz a r e a ) a c e s te ia . Î n f ig u r a 6 s e d a u f o r m e le to le lo r ş i c r e s tă tu r ilo r
r o to r ic e .
Î m p a c h e ta re a to le lo r r o to r ic e p e a x u l m a ş in ii s e f a c e d u p ă o n u t ă d e
p a n ă ( p e n tr u c ă f ix a r e a în tr e g u lu i p a c h e t d e to le r o to r ic e p e a r b o r e s e f a c e
p r in p a n ă , n o ta tă c u 1 în f ig u r a 7 ) ş i d u p ă ş a b lo n u l
c r e s tă tu r ilo r r o to r ic e ( n o ta te c u 2 în f ig u r a 7 ), a s tf e l în c â t to a te c r e s tă tu r ile
to le lo r s ă f o r m e z e o c r e s tă tu r ă r o to r ic ă în c a r e s ă f ie p o s ib ilă m o n ta r e a
în f ă ş u r ă r ii r o to r ic e .

F ig . 6 . P r o file d e to le r o to r ic e , s e g m e n te d e to le , c r e s tă tu r i ( a n c o ş e ) ş i d in ţi r o to r ic i

C r e s tă tu r ile r o to r ic e p o t a v e a d iv e r s e p r o f ile :
- - c r e s tă tu r i d e s c h is e ( p r e v ă z u te e v e n tu a l la p a r te a s u p e r io a r ă c u
p r o f ile în c o a d ă d e r â n d u n ic ă ), în a s tfe l d e c r e s tă tu r i s e p o a te m o n ta o
în f ă ş u r a r e p r e fa b r ic a tă ( s e c ţii r o to r ic e ş a b lo n a te ) ;
- - c r e s tă tu r i s e m iîn c h is e c u is tm u l c r e s tă tu r ii ( n o ta tă c u 1 în f ig u r a
6 ) ; u n e o r i a c e s t is tm e s te d e s tu l d e în g u s t ş i n u p e r m ite m o n ta re a la tu r ii
7

s e c ţie i r o to r ic e d e c â t p r in in tr o d u c e r e a a c â te u n u i s in g u r c o n d u c to r în
c r e s tă tu r ă ( m a n o p e r ă m a r e d e m o n ta r e , în g e n e r a l n u s u n t p o s ib ilită ţi d e
a u to m a tiz a re a e x e c u ţie i în f ă ş u r ă r ii) ; tip u l a c e s ta d e c r e s tă tu r ă s e f o lo s e ş te
m a i a le s la m a ş in i c u tu r a ţii m a r i la c a r e s e p r o d u c f o r ţe c e n tr if u g e
im p o r ta n te c e n e c e s ită r ig id iz ă r i m a i d e o s e b ite a le în f ă ş u r ă r ii r o to r ic e în
c r e s tă tu r ă ;
- - c r e s tă tu r i în c h is e ( n u a u is tm d e c r e s tă tu r ă ) s e f o lo s e s c m a i a le s la
m a ş in i c u t u r a ţ ii m a r i d e p u t e r i r e la t iv m ic i la c a re c o n d u c to r u l
în f ă ş u r ă r ii a r e s e c ţiu n e m ic ă ş i r o tu n d ă ( d e c i u ş o r m a n e v ra b il) ; m o n ta r e a
în f ă ş u r ă r ii în c re s tă tu r ă s e fa c e p r in ţe s e r e .
Î n le g ă tu r ă c u p a c h e tu l d e to le r o to r ic e m a i tr e b u ie m e n ţio n a t c ă la
m a ş in i m a r i ( c a r e a u d ia m e tr e r o to r ic e m a r i) p a c h e tu l to le lo r s e r e a liz e a z ă
d in s e g m e n te d e to lă ( v e z i f ig u r a 6 ) , c r o ite a s tf e l d in f o i d e ta b lă
e le c tr o te h n ic ă ( s ilic io a s ă ) în c â t p ie r d e r ile la ş ta n ţa re s ă f ie m in im e .
A p r o a p e to td e a u n a în ju g u l r o to r ic s e e x e c u tă c a n a le a x ia le p e n tr u o
r ă c ir e m a i b u n ă a r o to r u lu i ş i a c e s te c a n a le s e f o r m e a z ă p in s u p ra p u n e r e a
g ă u r ilo r e x e c u ta te în tim p u l ş ta n ţă r ii to le lo r ( v e z i f ig u r a 6 ).
L u n g im e a p a c h e tu lu i d e to le r o to r ic e d e p ă ş e ş te c u 2 ,… ,5 m m ( la
f ie c a re c a p ă t) lu n g im e a p o lilo r d e e x c ita ţie a s tf e l în c â t s ă s e r e d u c ă la
m in im u m v a r ia ţ iile r e lu c t a n ţe i c ir c u itu lu i m a g n e t ic a l m a ş in ii în tim p u l
f u n c ţio n ă r ii a c e s te ia c â n d s e p o t p r o d u c e u n e le m ic i d e p la s ă r i a x ia le a le
r o to r u lu i. L a m a ş in i m a r i to le le ju g u lu i r o to r ic n u s e f ix e a z ă d ir e c t d e
a r b o r e le r o to r u lu i c i d e u n b u tu c r o to r ic e x e c u ta t d e re g u lă d in o ţ e l c a r e
în s ă n u t r e b u ie s ă a ib ă p r o p r ie t ă ţ i m a g n e t ic e d e o s e b it e (a s ta în v e d e r e a
e c o n o m is ir ii ta b le i s ilic io a s e , b u tu c u l r o to r ic f iin d d e f a p t u n s u p o r t
m e c a n ic p e n tr u to le le r o to r ic e ) .
e ) Î n f ă ş u r a r e a r o to r ic ă s e e x e c u tă d e re g u lă în d o u ă s tr a tu r i ş i e le m e n tu l
c o n s tr u c tiv d e b a z ă a l în f ă ş u r ă r ii e s te s e c ţia r o to r ic ă a ş a c u m a p a re

F ig . 7 . M o d e le d e în fă ş u r ă r i r o to r ic e în d o u ă s tr a tu r i ş i fe lu l d e m o n ta r e a l
s e c ţiilo r r o to r ic e în c r e s tă tu r ile r o to r u lu i
p re f

F ig . 8 M o d e l p e n tr u r i g id iz a r e a c a p e t e l o r
fr o n t a l e a l e s e c ţiil o r r o t o r ic e ş i a l e la t u r ilo r
F ig .9 P r in cloipriup rl iin s ta la ţie i d e
n b a n d a j e c u s â r m ă d e o ţe l î n z o n e c u
b a n d a ja r e to le r e tr a s e
8

a b r ic a tă d in ws s p ir e în f ig u r a 7 a c u la tu r ile d e d u c e r e 1 ş i la tu r i d e
în to a r c e r e 2 .
S p ir e le u n e i s e c ţii r o to r ic e s u n t iz o la te în tr e e le , ia r m ă n u n c h iu l
la tu r ilo r d e d u c e r e ş i d e în to a r c e r e s e iz o le a z ă a p o i în în tr e g im e ş i s e
in tr o d u c e în tr - o c r e s tă tu r ă r o to r ic ă a ş a c u m s e a ra tă în f ig u r a 7 b . F a p tu l c ă
în f ă ş u r a r e a s e e x e c u tă în d o u ă s tr a tu r i im p u n e m o n ta r e a la tu r ilo r d e d u c e r e
a le u n e i s e c ţii p e s te la tu r ile d e în to a r c e r e a le u n e i a lte s e c ţii, în tr e e le
a ş e z â n d u - s e o iz o la ţ ie c o r e s p u n z ă t o a r e : a c e s t f e l d e m o n ta re a p a r e b in e
în e v id e n ţă în f ig u r a 7 c . R ig id iz a r e a în f ă ş u r ă r ilo r în c r e s tă tu r i s e f a c e , d e
r e g u lă , c u a ju to r u l u n o r p e n e c e s e m o n te a z ă la p a r te a s u p e r io a ră a
c r e s tă tu r ilo r ( îm p ă n a re a s e fa c e p r in p r o f ile „ în c o a d ă d e r â n d u n ic ă ” ) ;
p e n e le s e e x e c u tă d in m a te r ia l e le c tr o iz o la n t ( le m n f ie r t în u le i d e
tr a n s f o r m a to r, m a te r ia l p la s tic c u r ig id ita te a d ie le c tr ic ă c o r e s p u n z ă to a r e ).
U n e o r i r ig id iz a r e a în f ă ş u r ă r ii r o to r ic e p r in s im p la îm p ă n a r e n u e s te
s u f ic ie n tă ( c a z u l r o to a r e lo r lu n g i ş i/s a u c u tu r a ţii m a r i) ş i a tu n c i s e
r e a liz e a z ă d in lo c în lo c , în lu n g u l r o to r u lu i, u n e le b a n d a je d e c o n s o lid a r e
a ş a c u m s e p o a te o b s e r v a d in f ig u r a 8 .Î n z o n e le r o to r ic e în c a r e s e
m o n te a z ă b a n d a ju l, d ia m e tr u l e x te r io r a l to le lo r e s te c e v a m a i m ic ( z o n e c u
„ to le r e tr a s e ” ) . B a n d a ja re a s e f a c e c u o in s ta la ţie s p e c ia lă – f ig u r a 9 – c a r e
s ă p e r m ită c a în tin d e r e a s â r m e i d e o ţe l ( Φ = 1 ,… ,2 m m ) s ă s e r e a liz e z e c u o
a n u m ită f o r ţă . Î n tr e g u l b a n d a j s e iz o le a z ă f a ţă d e to le le r o to r ic e ( p e n tr u a
n u le s c u r tc irc u ita ) c u a n u m ite m a te r ia le iz o la n te ( s tr a tu r i d e c a r to n
e le c tr o te h n ic , e tc ), ia r d u p ă te r m in a re a o p e r a ţie i d e b a n d a ja r e p r o p r iu - z is ă
e l s e c o s ito r e ş te d in lo c în lo c c u a ju to r u l u n o r e c lis e d e t a b lă s u b ţ ir e . O
b a n d a ja r e c o r e s p u n z ă to a re s e r e a liz e a z ă ş i p e n tr u c a p e te le f r o n ta le a le
în f ă ş u r ă r ii r o to r ic e ( v e z i f ig u ra 6 .8 ) a s tf e l în c â t în tim p u l f u n c ţio n ă r ii
m a ş in ii e le s ă n u f ie r ă s fr â n te s p r e e x te r io r ( d a to r ită f o r ţe lo r c e n tr if u g e )
c e e a c e a r p r o d u c e d is tr u g e r e a iz o la ţie i lo r .
Î n f ig u r a 7 a s e o b s e r v ă c e le d o u ă s tra tu r i d in c a d r u l u n e i în f ă ş u r ă r i
r o to r ic e ; la p a r te a s u p e r io a ră a c r e s tă tu rii s e r e a liz e a z ă îm p ă n a r e a c u p e n e
c u p r o f il „ în c o a d ă d e r â n d u n ic ă ” .
f ) C o le c to r u l a re a s p e c tu l u n u i c o r p c ilin d r ic - f ig u ra 1 0 a – f o rm a t
d in p lă c u ţe tr o n c o n ic e d in c u p r u ta r e tr a s la r e c e ( u n e o r i e s te c u p r u în
a lia j c u a r g in t ) , n u m ite la m e le d e c o le c to r . L a m e le le s e m o n te a z ă u n a
lâ n g ă a lta f o r m â n d b u t u c u l c ilin d r ic a l c o le c t o r u lu i; e le s u n t iz o la te în tr e
e le ş i f a ţă d e m a s ă c u m ic a n ită .
9

F ig . 1 0 . M o d e le d e c o le c to a r e la m a ş in i d e c .c .

C o le c to r u l e s te în f o n d u n r e d r e s o r m e c a n ic , c a r e a r e r o lu l d e a
tr a n s f o r m a t.e .m . a lte r n a tiv ă d in s e c ţiile r o to r ic e în tr - o te n s iu n e c o n tin u ă
( d e f a p t e s te o te n s iu n e p u ls a to r ie la c a r e în s ă a m p litu d in e a p u ls a ţiilo r e s te
f o a r te m ic ă ) .
D u p ă f o rm a la m e le lo r d e c o le c to r s e d is tin g d o u ă tip u r i d e c o le c to a r e :
- - c u la m e lă d e c o le c t o r „ în c o a d ă d e r â n d u n ic ă ” , c a în f ig u ra
10 b;
- - c u la m e lă d e c o le c t o r „ în H ” , c a în f ig u r a 1 0 c .
P r o f ilu l u n e i la m e le d e
c o le c to r „ în c o a d ă d e r â n d u n ic ă ”
e s te d a t în f ig u r a 1 1 , în c a re s e
n o te a z ă : 1 e s te c o r p u l la m e le i d e
c o le c t o r ; 2 e s te p r o f ilu l „ in c o a d ă
d e r â n d u n ic ă ” a l la m e le i d e
F ig . 1 1 O la m e lă d e c o lle c to r c u c o le c to r ; 3 e s t e s t e g u le ţ u l la m e le i;
p r o fil “ în c o a d ă d e r â n d u n ic ă ”
4 e s te c r e s t ă tu r a s te g u le ţu lu i; 5
e s te f a ţ a s u p e r io a r ă a la m e le i, c a re p r in a lă tu r a r e c u a lte la m e le f o r m e a z ă
s u p r a f a ţa e x te r io a r ă a c o le c to r u lu i ( v e z i 1 d in f ig u r a 1 0 a ) p e s te c a re
a lu n e c ă p e r iile d e c ă r b u n e a le m a ş in ii. L a c o le c to a r e le „ în c o a d ă d e
r â n d u n ic ă ” c o r o a n a la m e le lo r s e iz o le a z ă a tâ t f a ţă d e b u tu c c â t ş i fa ţă d e
c o n u r ile d e s tr â n g e r e ( n o ta te c u 3 în f ig u r a 1 0 b ) p r in c o n u r ile ( m a n ş e te le ),
r e s p e c tiv c ilin d r ii d e m ic a n ită ; s tr â n g e r e a a x ia lă p e b u tu c u l c o le c to r u lu i s e
f a c e p r in p iu liţe o la n d e z e s a u b u lo a n e d e s t r â n g e r e ( n o ta te c u 2 în f ig u ra
1 0 a ) . D a c ă d if e re n ţa d in tr e d ia m e tr u l r o to r u lu i ( la n iv e lu l c a p e te lo r
f r o n ta le a le în f ă ş u ră r ii r o to r ic e ) ş i c e l a l c o le c to r u lu i ( la n iv e lu l s te g u le ţe lo r
) n u e s te p r e a m a r e , a tu n c i c a p e te le s e c ţiilo r r o to r ic e s e in tr o d u c d ir e c t în
c r e s tă tu r a s te g u le ţu lu i la m e le i ş i s e c o s it o r e s c a c o lo , ia r d a c ă d if e r e n ţa
d in tr e c e le d o u ă d ia m e tr e e s te m a re a tu n c i s e u tiliz e a z ă p r e lu n g ito a r e le d e
s te g u le ţ ( n o ta te c u 5 în f ig u r a 1 0 b ), c a r e la u n c a p ă t s e r a c o r d e a z ă ( p r in
c o s ito r ir e ) c u c a p ă tu l s e c ţiilo r r o to r ic e , ia r c e lă la lt c a p ă t s e in tr o d u c e în
c r e s tă tu r a s te g u le ţu lu i la m e le i ş i s e f ix e a z ă a c o lo to t p r in c o s ito r ir e .
10

L a c o le c to a re le „ în H ” s tr â n g e r e a la m e le lo r s e f a c e p r in in e le d e
f r e ta r e la c a ld ( la te m p e ra tu r a d e 1 8 0 ,… ,2 0 0 0 C ) p e s te d o u ă in e le
iz o la to a r e ( n o ta te c u 2 în f ig u r a 1 0 c ) . C a n a le le p r a c tic a te în c o r o a n a
la m e le lo r ( n o ta te c u 3 în f ig u r a 1 0 c ) s e u m p lu a p o i c u o m a s ă f o r m a tă d in
f u lg i d e a z b e s t ş i a d e z iv i. C o le c to a re le „ în H ” a u o e x e c u ţ ie m a i s im p lă ş i
s u n t m a i ie f tin e , d a r la m a ş in i m a r i s e p r e f e r ă c o le c to a r e le „ în c o a d ă d e
r â n d u n ic ă ” p e n tr u c ă a c e s te a p e rm it v e r if ic a re a s tr â n g e r ilo r b u tu c u lu lu i
c o le c to r u lu i în tim p u l e x p lo a tă r ii m a ş in ii.
B u tu c u l c o le c to r u lu i s e f ix e a z ă d e a r b o re le m a ş in ii p r in p a n ă .

g ) P e r iile , p o r tp e r iile , c o lie r u l d e s u s ţin e r e f o rm e a z ă s e tu l d e p ie s e c u


a ju to r u l c ă r o r a s e r e a liz e a z ă le g ă tu r a d in tr e p a r te a r o to r ic ă (m o b ilă ) a
m a ş in ii ş i p a r te a s a f ix ă , r e s p e c tiv c ir c u ite le e x te r io a r e a le m a ş in ii. S c h iţe le
a c e s to r p ie s e s u n t d a te în f ig u r a 1 2 .
Î n tim p u l f u n c ţio n ă r ii m a ş in ii, p e s u p ra f a ţa e x te r io a ră a c o le c to r u lu i
f r e a c ă m a i m u lte p e r ii, f ie c a r e p e r ie p u tâ n d f i f o rm a tă d in m a i m u lţ i

F ig . 1 2 M o d e le d e p e r ii, p o r tp e r ii ş i c o lie r e d e
s u s ţin e r e

c ă r b u n i r e a liz a ţi d in g r a f it s im p lu s a u g r a f it m e t a liz a t ; în f ig u r a 1 2 b s e
a r a tă a n s a m b lu l u n e i p e r ii f o r m a tă d in tr - u n c ă r b u n e , ia r în f ig u r a 1 2 c e s te
a r ă ta t a n s a m b lu l u n e i p e r ii c u d o i c ă r b u n i. C ă r b u n ii p e r iilo r s e m o n te a z ă în
n iş te p ie s e m e ta lic e , d e n u m ite te a c a c ă r b u n e lu i, c a r e e s te d e o f o r m ă
p a r a le lip ip e d ic ă ş i c a r e p e rm ite c ă r b u n e lu i s ă c u lis e z e în in te r io r u l s ă u ,
p r e lu â n d e v e n tu a le le d e n iv e lă r i m ic i a le s u p r a f e ţe i e x te r io a re a le
c o le c to r u lu i s a u p u r ş i s im p lu p r in u z u r a s a s ă a v a n s e z e s p r e c o le c to r . Î n
f ig u r a 1 2 b c ă r b u n e le e s te n o ta t c u 1 ,te a c a c ă r b u n e lu i c u 2 ş i to t la f e l s e
n o te a z ă în f ig u r a 1 2 c . T e a c a c ă r b u n e lu i ( s a u te c ile c ă r b u n ilo r ) e s te ( s u n t)
s o lid a r ă ( e ) c u c o lie r u l p e r ie i ( n o ta t c u 3 în a m b e le f ig u r i) , c a re s e f ix e a z ă
d e b r a ţe le ( n o ta te c u 4 în f ig u r ile 1 2 a ş i d ) d e n u m ite p o r tp e r ie ; p a r te a
11

m e ta lic ă a a c e s tu i b r a ţ s e iz o le a z ă f a ţă d e c o lie r u l p e r ie i ( n o ta t c u 7 în
f ig u r a 1 2 d ).
T o t în a n s a m b lu l p e r ie i tr e b u ie e v id e n ţia te n iş te e le m e n te e la s tic e
( la m e le e la s tic e s a u a r c u r i e lic o id a le c o m b in a te c u la m e le d e p re s a re )
n o ta te c u 5 în f ig u r a 1 2 b ş i c . C u a ju to r u l lo r s e r e a liz e a z ă p r e s a r e a
c ă r b u n e lu i p e s u p r a f a ţ a e x t e r io a r ă a c o le c t o r u lu i. A c e a s tă p re s a re
tr e b u ie s ă s e r e a liz e z e c u o a n u m ită f o rţă ( s e v e r if ic ă d in a m o m e tr ic f o r ţa
p r o d u s ă d e a n s a m b lu l e le m e n tu lu i e la s tic ) ; a c e a s tă f o r ţă n u tre b u ie s ă f ie
p r e a m a r e p e n tr u c ă e a p o a te p r o d u c e o u z u r ă r a p id ă a c ă r b u n e lu i ş i
e v e n tu a l c h ia r p o a te f o r m a r iz u r i p e s u p r a f a ţ a e x te r io a r ă a c o le c t o r u lu i
( d a c ă c ă r b u n e le p e r ie i e s te f o a r te d u r) ş i d e c i p o a te a s tf e l c o n d u c e la
în r ă u tă ţir e a s u p r a f e ţe i d e c o n ta c t d in tr e c ă r b u n e le p e r ie i ş i s u p r a fa ţa
c o le c to r u lu i; f o r ţa d e p r e s a re n u tre b u ie în s ă f ie n ic i p r e a m ic ă p e n tr u c ă
a tu n c i c r e ş te r e z is t e n t ă d e c o n t a c t d in tr e c ă r b u n e ş i c o le c to r , ia r a c e a s ta
m ă re ş te e fe c tu l J o u le ( R p I 2 ) c e s e p r o d u c e , r e s p e c tiv s e s u p r a în c ă lz e ş t e
în t r e g u l a n s a m b lu p e r ie (c ă r b u n e ) – c o le c t o r , p r o v o c â n d s im u lta n
d e c ă lir e a e le m e n te lo r e la s tic e a le p e r ie i c u c a re s e p re s e a z ă c ă r b u n ii,
s c â n te i la c o le c to r c u to a te c o n s e c in ţe le c e d e c u r g d e a ic i.
L a a n s a m b lu l p e r ie i m a i tr e b u ie r e m a rc a te le g ă tu r ile f le x ib ile
( r e a liz a te d in c o n d u c to r u l d e c u p r u liţa t) d in tr e c ă r b u n ii p e r ie i ş i b o r n a
p e r ie i ( c e p o a te f i d e p lu s ( + ) s a u d e m in u s ( - ) ) ; e le s e n o te a z ă c u 6 în f ig u ra
1 2 b ş i c . Î n f in e , în tr e g u l a n s a m b lu d e p e r ii ş i p o r tp e r ii s e m o n te a z ă p e
n iş te p ie s e m e ta lic e d e d iv e r s e m o d e le – n o ta te c u 7 în f ig u r a 1 2 a ş i d –
n u m ite c o lie r e d e s u s ţin e r e c e s e f ix e a z ă , d e re g u lă , d e s c u tu l ( c a p a c u l)
la te r a l a l m a ş in ii d in s p r e c o le c to r . C o lie ru l s e f ix e a z ă d e s c u tu l la te r a l a s tfe l
în c â t e l s ă p o a t ă f i r o t it ( c u u n a n u m it u n g h i) m o d if ic â n d p o z iţ ia
în t r e g u lu i a n s a m b lu d e p e r ii p e s u p r a f a ţa e x te r io a ră a c o le c to r u lu i, d e c i
în f in a l m o d if ic â n d p o z iţia p e r iilo r în r a p o r t c u a x a p o lilo r p r in c ip a li
( r e s p e c tiv în ra p o r t c u a x a n e u tr ă ) a i m a ş in ii.
O u ltim ă p r e c iz a re : to a te p e r iile d e p lu s ( + ) s e le a g ă în p a r a le l în tr e
e le f o r m â n d a s tf e l b o r n a p r in c ip a lă d e p lu s ( + ) a m a ş in ii d e c .c ., to t la f e l
ş i p e r iile d e m in u s ( - ) le g a te în p a r a le l în tr e e le v o r c o n d u c e la b o r n a
p r in c ip a lă d e m in u s ( - ).
h ) C u tia d e b o r n e r e p r e z in tă d e fa p t o c u tie m e ta lic ă d e d im e n s iu n i
c o r e s p u n z ă to a re , m o n ta tă în e x te r io r u l c a r c a s e i m a ş in ii. Î n a c e a s tă c u tie a
c ă r e i s c h iţă – s c h e m ă e s te d a tă în f ig u r a 1 3 , s e m o n te a z ă p e o p la c ă iz o la n tă
to a te b o r n e le d e le g ă tu ră a le în fă ş u r ă r ilo r m a ş in ii c u e x te r io r u l s a u în tr e e le .
C u tia d e b o r n e d in f ig u r a 1 3
c u p r in d e 6 b o r n e d e le g ă tu r ă a v â n d
în v e d e r e c ă s u n t e v id e n ţia te , c a
e x e m p lu , n u m a i : c irc u itu l r o to r ic
( p r in c ip a l) a l m a ş in ii p r in b o r n e le
3 - 6 ; c ir c u itu l d e e x c ita ţie d e r iv a ţie

F ig .1 3 M o d e l c u tie d e b o r n e la o
m a ş in ă d e c .c .
12

p r in b o r n e le 4 - 5 ; c ir c u itu l d e e x c ita ţie s e r ie p r in b o r n e le 1 - 2 . D a c ă s e


c o n s id e r ă ş i în f ă ş u r a r e a p o lilo r a u x ilia r i r e s p e c tiv în f ă ş u r a r e a d e
c o m p e n s a ţie , a tu n c i c u tia d e b o r n e v a p o s e d a 1 0 b o r n e . Î n c a d r a re a
în f ă ş u r ă r ilo r m a ş in ii d e c .c . în c e le : „ d e c u r e n t” , re s p e c tiv c e le „ d e
te n s iu n e ” c u p r e c iz a r e a o r d in e lo r d e m ă rim e a le r e z is te n ţe lo r lo r o h m ic e s -a
f ă c u t în p a r a g r a f u l p r e c e d e n t ş i e le n u v o r f i r e lu a te a ic i, d a r în c a z u l u n e i
m a ş in i d e c .c . c u e x c ita ţia c o m p u n d p o t e x is ta d o u ă tip u r i d e m o n ta je a le
în f ă ş u r ă r ilo r d e e x c ita ţie :
- - m o n ta j a d iţio n a l, c a z în c a r e c â m p u r ile p r o d u s e d e c e le d o u ă
în f ă ş u r ă r i d e e x c ita ţie ( s e r ie ş i d e r iv a ţie ) a u a c e la ş i s e n s , ia r c â m p u l
m a g n e tic r e z u lta n t d e e x c ita ţie s e o b ţin e p r in s u m a r e a c e lo r d o u ă c â m p u r i
p a r ţia le ;
- - m o n ta j d if e r e n ţia l, c a z în c a re c â m p u r ile p r o d u s e d e c e le d o u ă
în f ă ş u r ă r i d e e x c ita ţie ( s e r ie ş i d e r iv a ţie ) a u s e n s u r i o p u s e , ia r c â m p u l
m a g n e tic r e z u lta n t d e e x c ita ţie e s te e g a l c u d if e re n ţa c â m p u r ilo r p a r ţia le
p r o d u s e d e c e le d o u ă e x c ita ţii.
D e a s e m e n e a , la o m a ş in ă d e c .c . c u e x c ita ţia c o m p u n d p o a te a v e a
p r e p o n d e r e n ţă în p r o d u c e r e a c â m p u lu i u n a s a u c e a la ltă d in tr e în f ă ş u r ă r i d e
e x c ita ţie , d e a c e e a s e p o a te s p u n e d e s p r e o a s tf e l d e m a ş in ă d e c .c . c ă e a
e s te c u e x c ita ţia p r e p o n d e r e n t d e r iv a ţie s a u s e r ie .
L a o m a ş in ă d e c .c . c u e x c ita ţie m ix tă s e p u n e , d e a s e m e n e a , p r o b le m a
m o n ta ju lu i a d iţio n a l s a u d if e r e n ţia l, c u p re p o n d e r e n ţa u n e i a n u m ite
în f ă ş u r ă r i.
Î n c e e a c e p r iv e ş te e x e c u ţia le g ă tu r ilo r la c u tia d e b o r n e , n u s u n t n ic i
u n f e l d e p r o b le m e d a c ă s e c u n o a ş te s c h e m a le g ă tu r ilo r p e n tr u m a ş in a
r e s p e c tiv ă a ş a c u m e s te e a d a tă , d e e x e m p lu , în f ig u r a 6 .1 3 , s a u s e d a u
n o ta ţiile s ta n d a r d a le b o r n e lo r d in c u tia d e b o r n e ( v e z i p a r a g r a f u l 6 .1 ) . Î n
a c tiv ita te a p r a c tic ă în s ă , a p a r s itu a ţii în c a re n u s e c u n o a ş te n ic i s c h e m a
m a ş in ii ş i n ic i n o ta ţiile s ta n d a r d a le b o r n e lo r n u s u n t d a te ş i a tu n c i s e p u n e
p r o b le m a id e n tif ic ă r ii c ir c u ite lo r m a ş in ii în v e d e re a r e a liz ă r ii u n o r le g ă tu r i
c o r e c te .
C u m s e p o a te p r o c e d a în tr - o a s tf e l d e s itu a ţie ?
S ă a d m ite m c ă c u tia d e b o r n e a m a ş in ii d e c .c . a r e d o a r 6 b o r n e ş i
tr e b u ie id e n tif ic a te c e le 3 c ir c u ite a le m a ş in ii : c ir c u itu l r o to r ic ş i c e le d o u ă
în f ă ş u r ă r i d e e x c ita ţie , d e c i n e v o m p u te a r e f e r i la c u tia d e b o r n e d in f ig u ra
1 3 . M e to d o lo g ia d e lu c r u v a f i u r m ă to a re a :
1 ) S e e x e c u t ă s c h iţa c u tie i d e b o r n e ş i s e n u m e r o te a z ă în tr - u n f e l
c o n v e n a b il b o r n e le 1 ,… ,6 ;
2 ) S e s ta b ile ş te c o n tin u ita te a c ir c u ite lo r în tr e b o r n e le r e s p e c tiv e : d e
e x e m p lu , b o r n a n o ta ta c u 1 c u c a r e d in tre c e le la lte 5 b o r n e a r e c o n tin u ita te
d e c ir c u it ?
A c e a s ta s e p o a te f a c e c u u n a p a r a t c u c a r e s e p o a te e x e c u ta a c e s t lu c r u
, d e e x e m p lu u n m e g a o h m e tr u : u n p a lp a to r a l a p a r a tu lu i a tin g e b o r n a 1 , ia r
13

c u c e lă la lt p a lp a to r s e a tin g p e r â n d ( în tr - o o r d in e o a r e c a re ) c e le la lte b o r n e
2 ,… ,6 ; d a c ă a p a ra tu l a r a tă ∞ ( s a u în o r ic e c a z o r e z is te n ţă f o a r te m a re , d e
o r d in u l MΩ ) r e z u ltă c ă b o r n a 1 ş i c e a la ltă b o r n ă p a lp a tă n u a u o
c o n tin u ita te d e c ir c u it; d a c ă în s ă in d ic a ţia a p a r a tu lu i e s te z e r o ( s a u o
v a lo a r e o a re c a r e re z o n a b ilă p e n tr u c ir c u itu l r e s p e c tiv c a o r d in d e m ă r im e )
a tu n c i s e a d m ite c ă în tr e b o r n a 1 ş i b o r n a d a tă e x is tă o c o n tin u ita te d e
c ir c u it. S e re ia a p o i o p e r a ţiu n e a p â n ă s e p re c iz e a z ă b o r n e le tu tu r o r
c ir c u ite lo r m a ş in ii.
A s tf e l, s ă a d m ite m c ă d u p ă o p e ra ţiu n e a d e s ta b ilir e a c o n tin u ită ţii
c ir c u ite lo r m a ş in ii, s e a s o c ia z ă u r m ă to a re le b o r n e a le m a ş in ii : 1 - 2 , 4 - 5 , 3 -
6.
3 ) U r m e a z ă e t a p a id e n tif ic ă r ii tip u r ilo r d e c ir c u ite , a d ic ă a c u m
tr e b u ie s ă p r e c iz ă m „ c e fe l” d e c ir c u it a l m a ş in ii e s te , d e e x e m p lu , c e l a le
c ă r u i c a p e te s u n t b o r n e le 1 - 2 . Î n a c e s t c a z (c u n o s c â n d d e ja b o r n e le
c ir c u ite lo r ) , c u u n o h m e tr u d e p r e c iz ie s e m ă s o a ră r e z is t e n ţ e le o h m ic e a le
c ir c u ite lo r r e s p e c tiv e n o tâ n d u - s e v a lo rile lo r . S ă a d m ite m c ă în c a z u l
c o n c r e t d in f ig u r a 1 3 s e o b ţin u r m ă to a r e le re z u lta te a le m ă s u r ă to r ilo r :
c ir c u itu l 1 - 2 c u r e z is te n ţa 4 ,7 Ω ; c ir c u itu l 3 - 6 c u r e z is te n ţa 5 ,2 Ω , ia r
c ir c u itu l 4 - 5 a r e r e z is te n ţa 7 8 Ω .
D in c e le s ta b ilite a n te r io r ş i d in in te r p r e ta r e a r e z u lta te lo r o b ţin u te , s e
a ju n g e la o p r im ă c o n c lu z ie :
- - c irc u itu l 4 - 5 e s te c ir c u itu l d e e x c ita ţie d e r iv a ţie a l m a ş in ii e l a v â n d
o r e z is te n ţă o h m ic ă m a r e ;
- - c irc u ite le 1 - 2 ş i 3 - 6 a u r e z is te n ţe le o h m ic e d e a c e la ş i o r d in d e
m ă r im e , d e v a lo r i r e la tiv m ic i ( în o r ic e c a z , v a lo r i m u lt m a i m ic i d e c â t
c ir c u itu l 4 - 5 ) , e le s u n t d e c i în f ă ş u ră r i d e c u r e n t ş i d e c i n u p o t f i d e c â t
c ir c u ite a le r o to r u lu i m a ş in ii, r e s p e c tiv a le e x c ita ţie i s e r ie .
P e n tr u a d e p a r ta ja c irc u itu l r o to r ic d e c e l a l e x c ita ţie i s e r ie s e p o a te
p r o c e d a a s tf e l :
- - s e r e m ă s o a r ă re z is te n ţa o h m ic ă a c irc u ite lo r c u a c e la ş i o h m m e tr u ,
d a r în a in te d e a s ta s u b t o ţ i c ă r b u n ii p e r iilo r ( e s te s u f ic ie n t s u b to ţi
c ă r b u n ii p e r iilo r d e p lu s ( + ) s a u d e m in u s (- ) ) s e m o n te a z ă f â ş ii
c o r e s p u n z ă to a re d e h â r tie ş i d a c ă in d ic a ţia a c tu a lă a o h m m e tr u lu i, r a c o r d a t
p e o p e r e c h e d e b o r n e , e s te a c u m ∞ , r e z u ltă c ă b o r n e le r e s p e c tiv e
r e p r e z in tă c ir c u itu l r o to r ic a l m a ş in ii ( c a r e a c u m a f o s t „ în tr e r u p t” p r in
f â ş iile d e h â r tie m o n ta te s u b p e r ii) , ia r d a c ă in d ic a ţia o h m m e tr u lu i n u s e
m o d if ic ă e s e n ţia l f a ţă d e c e a p r e c e d e n tă , a tu n c i r e z u ltă c ă b o r n e le
r e s p e c tiv e re p r e z in tă în f ă ş u r a r e a d e e x c ita ţie s e r ie ;
- - d a c ă n u s e p o a t e o p e r a c u c ă r b u n ii p e r iilo r ( d e e x e m p lu , n u s u n t
a c c e s ib ili, e tc ) , a tu n c i u n p a lp a to r a l a p a r a tu lu i d e c o n tin u ita te d e c ir c u it s e
a ş e a z ă p e o la m e lă d e c o le c t o r , ia r c u c e lă la lt c a p ă t s e „ c a u t ă ”
c o n tin u ita te a d e c ir c u it c u u n a d in c e le 4 b o r n e r ă m a s e n e d e f in ite , c e e a c e
e s te e c h iv a le n t d e f a p t c u id e n t if ic a r e a u n e i b o r n e a c ir c u it u lu i r o t o r ic (
14

p e r e c h e a e i f iin d d e ja c u n o s c u tă ) ; c ir c u itu l d e e x c ita ţie s e r ie r e z u ltă p r in


id e n tif ic a r e a c ir c u itu lu i r o to r ic .
Î n c a z u l în c a r e m a ş in a p o s e d ă la c u tia s a d e le g ă tu r i 1 0 b o r n e s a u
c h ia r 1 2 b o r n e (c a z u l c â n d m a ş in a p o s e d ă t o a t e t ip u r ile d e e x c it a ţ ii,
p o li a u x ilia r i ş i în f ă ş u r a r e a d e c o m p e n s a ţ ie ) , a tu n c i p r im e le d o u ă p u n c te
a le m e to d o lo g ie i d e ja p r e z e n ta te r ă m â n id e n tic e , ia r în c a d r u l p u n c tu lu i 3 s e
p o t d e te r m in a c e l p u ţin în f ă ş u r a r e a d e e x c ita ţie d e r iv a ţie ş i în f ă ş u r a r e a
r o to r ic ă . C e le la lte 3 în f ă ş u r ă r i ră m â n n e d e p a r ta ja te , d a r o r ic u m c e le 3
în f ă ş u r ă r i s u n t d e tip „ d e c u r e n t” , d e c i s e le a g ă în s e r ie în tr e e le ş i în s e r ie
c u c ir c u itu l r o to r ic a l m a ş in ii. F iin d n e c u n o s c u te b o r n e le d e în c e p u t a le
a c e s to r în f ă ş u r ă r i, e s te p o s ib il c a la le g a r e a lo r în s e r ie s ă s e p r o d u c ă
in v e r s a r e a s e n s u r ilo r c â m p u r ilo r m a g n e tic e p r o d u s e d e e le , c e e a c e n u s e
p o a te c o n s ta ta d e c â t în t im p u l fu n c ţ io n ă r ii m a ş in ii, p o r n in d d e la
c u n o a ş te r e a e f e c te lo r p e c a r e t r e b u ie s ă p r o d u c ă în f ă ş u r ă r ile r e s p e c t iv e
p r in c â m p u r ile lo r m a g n e t ic e . L e g a t to t d e a c e s t a s p e c t, tre b u ie s ă s e
m e n ţio n e z e c ă în c a z u l u n e i m a ş in i c u e x c ita ţia c o m p u n d , p r in s im p la
e f e c tu a r e d e le g ă tu r i în c u tia d e b o r n e în tr e în f ă ş u r ă r ile d e e x c ita ţie s e r i ş i
d e r iv a ţie , n u s e p o a t e c u n o a ş t e d a c ă s e r e a liz e a z ă m o n t a j a d iţ io n a l s a u
d if e r e n ţ ia l p e n tr u c e le d o u ă în f ă ş u r ă r i, p e n tr u c ă n u s e p o a te s ta b ili
s e n s u l c â m p u lu i m a g n e tic p r o d u s d e f ie c a re în f ă ş u ra r e d e e x c ita ţie ( a c e s t
lu c r u n u e s te p o s ib il d e c â t în c a z u l în c a r e s u n t d a te n o ta ţiile s ta n d a r d a le
în f ă ş u r ă r ilo r m a ş in ii) . P r o b le m a p o a te f i în s ă r e z o lv a tă p r in e f e c tu a r e u n o r
m ă s u r ă to r i s p e c ia le le g a te d e s e n s u l lin ilo r c â m p u lu i m a g n e tic p r o d u s d e
f ie c a re în f ă ş u ra r e .
15

F ig . 1 4 S e c tiu n e a lo n g itu d in a lă ş i tr a n s v e r s a lă p r itr - o m a ş in ă te tr a p o la r ă d e c .c .

i) S c u tu r ile s a u c a p a c e le la te r a le s e îm b in ă c u c a r c a s a m a ş in ii p r in tr -
u n s is te m „ d e p r a g ş i a d â n c it u r ă ” . E le s e e x e c u tă d in o ţ e l t u r n a t ( la
m a ş in i m ic i, d in f o n t ă t u r n a t ă ) , c o n ţin c a s a r u lm e n tu lu i ş i a u o im p o r ta n ţă
d e o s e b ită p r in a c e e a c ă tr e b u ie s ă re a liz e z e o c e n t r a r e p e r f e c t ă a r o to r u lu i
în c â m p u l m a g n e tic a l s ta to r u lu i m a ş in ii, a s tf e l în c â t în tr e f ie r u l în d r e p tu l
tu tu r o r p o lilo r m a ş in ii s ă f ie a c e la ş i.
Î n f ig u r a 1 4 e s te d a tă o s e c ţiu n e lo n g itu d in a lă ş i tr a n s v e r s a lă p r in tr - o
m a ş in ă te tra p o la r ă d e c .c .
Î n f ig u r a m e n ţio n a tă a p a r u rm ă to a re le n o ta ţii d e id e n tif ic a r e a
e le m e n te lo r c o n s tr u c tiv e p r in c ip a le a le m a ş in ii : 1 - c a r c a s a ; 2 – s c u tu l
( c a p a c u l) la te ra l d in s p r e c o le c to r ; 3 – s c u tu l ( c a p a c u l) la te r a l d in s p re
a c ţio n a r e ; 4 – p o lu l p r in c ip a l d e e x c ita ţie ; 5 – p o lu l a u x ilia r ; 6 – m ie z u l
m a g n e tic a l r o to r u lu i; 7 – b a n d a ju l d e c o n s o lid a r e a l c a p e te lo r f r o n ta le a le
în f ă ş u r ă r ii r o to r ic e ; 8 – în f ă ş u r a re a r o to ric ă ( c a p e te le fr o n ta le ) ; 9 – a r b o r e le
m a ş in ii; 1 0 – s u p o r t p o r tp e r ii; 1 1 – te a c a c ă r b u n e lu i p e r ie i; 1 2 – c o le c to r
( la m e le ) ; 1 3 – c a p a c e x te r io r c a s a r u lm e n tu lu i; 1 4 ,1 5 – r u lm e n ţi; 1 6 – c u tia
d e b o r n e ; 1 7 – b u lo n s tr â n g e r e s c u t la te ra l; 1 8 – b o b in a p o lu lu i a u x ilia r ; 1 9
– b o b in a p o lu lu i d e e x c ita ţie ; 2 0 – in e lu l d e r id ic a r e a l m a ş in ii; 2 1 – p a le tă
v e n tila to r ; 2 2 – c ă r b u n e le p e r ie i; 2 3 – c o lie r p o r tp e r ie .

3 . C h e s t iu n i d e s t u d ia t
3 .1 .- S e v o r s tu d ia c u a m ă n u n tu l to a te e le m e n te le c o n s tr u c tiv e a le
u n u i m o to r d e c .c . n o tâ n d to a te d e ta liile c o n s tr u c tiv e a le c a r c a s e i, p o lilo r d e
e x c ita ţie , r o to r u lu i, s c u tu r ilo r la te r a le , c o le c to r u lu i, p o r t- p e r iilo r , a p e r iilo r ,
16

s is te m u lu i d e îm b in a r e d in tr e s c u tu r i ş i c a r c a s ă , d e f ix a r e a p o lilo r d e
e x c ita ţie , e tc .
3 .2 .- S e v a s tu d ia o c u tie d e b o r n e a m a ş in ii d e c .c ., c u m o d a lită ţile d e
le g a r e a le în f ă ş u ră r ilo r m a ş in ii la b o r n e le c u ţie i, re s p e c tiv p o s ib ilită ţile d e a
o b ţin e d iv e r s e c o n e x iu n i a le în f ă ş u r ă r ilo r r a c o r d a te la b o r n e le c u tie i.

Î n t r e b ă r i p e n tr u t e s t a r e

1 . C a r e e s te s c o p u l a c e s te i lu c r ă r i ?
2 . P re z e n ta ţi g e n e ra lită ţile p r in c ip a le p r iv in d m a ş in a d e c .c .
3 . C a r e s u n t în f ă ş u r ă r ile u n e i m a ş in i d e c .c . ş i c u m s e f a c e n o ta r e a lo r ?
4 . C a r e s u n t e le m e n te le c o n s tr u c tiv e d e b a z ă a le u n e i m a ş in i d e c .c . ?
5 . D e s p r e c a r c a s a u n e i m a ş in i d e c .c . ( r o lu l s ă u , m a te r ia le f o lo s ite , v a r ia n te
c o n s tr u c tiv e , d a c a fa c e p a r te d in c ir c u itu l m a g n e tic a l m a s in ii) . D e ta lia ti
r a s p u n s u l.
6 . D e s p r e p o lii d e e x c ita ţie ş i în f ă ş u r a r e a lo r : m a te r ia le f o lo s ite , f e lu l s i
f o r m a e x e c u tie i f ix a re a d e c a rc a s a , r o lu l lo r , e tc .
7 . D e s r p e p o lii a u x ilia r i ş i în f ă ş u r a r e a lo r : m a te r ia le f o lo s ite , f e lu l s i f o r m a
e x e c u tie i, f ix a r e a d e c a r c a s a , r o lu l lo r , e t c
8 . D e s p r e r o to r u l m a ş in ii d e c .c .: r o lu l s ă u , m a te r ia le f o lo s ite , f ix a r e a p e
a r b o r e , c r e s tă tu r ile r o to r ic e , b u tu c u l r o to r ic , în f ă ş u ra r e a r o to r ic ă c u to a te
d e ta liile d e e x e c u ţie , e tc .
9 . D e s p r e c o le c to r m a s in ii d e c .c : r o lu l s ă u , m a te r ia le f o lo s ite , v a r ia n te
c o n s tr u c tiv e , d e s p r e la m e le d e c o le c to r c u d e ta liile lo r , f ix a r e a p e a r b o re ,
e tc .
1 0 . D e s p r e p e r ii, p o r t- p e r ii ş i c o lie r u l d e s u s ţin e r e la m a s in a d e c .c . : r o lu l
lo r , m a te r ia le f o lo s ite , v a r ia n te c o n s tr u c tiv e , s is te m e d e f ix a r e , e tc .
1 1 . D e s p r e c u tia d e b o r n e p e n tr u o m a ş in ă d e c .c . ş i m o d a lită tile d e
d e te r m in a re a le c ir c u ite lo r r a c o r d a te la b o r n e le c u tie i ( v a r ia n te d e m o n ta j
a le în f ă ş u r ă r ilo r d e e x c ita ţie ) .
1 2 . C a re e s te n u m a r u l m in im /m a x im p o s ib il d e b o r n e in tr - o c u tie d e b o r n e
a l u n e i m a s in i d e c .c .? J u s tif ic a ti r a s p u n s u l.
1 3 . L a c itir e a p a r a m e tr ilo r d e p e p la c u ta d e f a b r ic a tie a m a s in ii d e c .c ., c u m
s e s ta b ile s te tu r a tia n o m in a la a m a s in ii d e c .c .? J u s tif ic a ti r a s p u n s u l.
1 4 . D e s p r e c a p a c e le la te r a le a le u n e i m a ş in i d e c .c . ( r o lu l lo r , m a te r ia le
f o lo s ite , d e ta lii d e e x e c u ţie ) .
1 5 . C e tr e b u ie s a in te le g e m , in c a z u l m a s in ii d e c .c ., p r in „ in f a s u ra r i d e
c u r e n t” , r e s p e c tiv „ in fa s u r a r i d e te n s iu n e ” , c u m s e r a c o r d e a z a a c e s te
in f a s u r a r i c u a lte in f a s u r a r i s i p r in c e p a r a m e tr u le p u te m d e o s e b i ( p e c e le
17

„ d e te n s iu n e ” , fa ta d e c e le „ d e c u re n t) in m o d e s e n tia l? J u s tif ic a ti
r a s p u n s u l.
1 6 . S a s e p re z in te o r d in e a e x a c ta a o p e r a tiu n ilo r p e n tr u id e n tif ic a r e a u n o r
in f a s u r a r i d in c u tia d e b o r n e a u n e i m a s in i d e c .c . D e ta lia ti ra s p u n s u l.
1 7 . D e ta lia ti v a r ia n te d e s te g u le te la la m e le le d e c o le c to r a le u n e i m a s in i d e
c .c .
1 8 . D e ta lia ti e le m e n te le c o n s tr u c tiv e a d ia c e n te p r iv in d te a c a p e n tr u
c a r b u n e le u n e i p e r ii la m a s in a d e c .c .
1 9 . C e s u n t b a n d a je le d e r ig id iz a r e s i to le le r o to r ic e r e tra s e la o m a s in a d e
c .c .? D e ta lia ti r a s p u n s u l
2 0 . S a s e e x p lic e fe lu l d e f ix a r e a l u n u i c o le c to r d e a r b o r e le m a s in ii d e c .c .
2 1 . S a s e e x p lic e f e lu l d e f ix a r e a l p a c h e tu lu i d e to le r o to r ic e d e a r b o r e le
m a s in ii d e c .c .
2 2 . C e p r o f ile p o t a v e a c re s ta tu r ile r o to r ic e la m a s in a d e c .c .? D e ta lia ti
r a s p u n s u l.
2 3 . C e s e in te le g e p r in a c e e a c a r o to r u l m a s in ii d e c .c . e s te f o r m a t d in to le
„ d in tr - o b u c a ta ” s i „ d in s e g m e n te ” d e to le ? P re z e n ta ti c a te o s c h ita s u m a ra
p e n tr u f ie c a r e v a r ia n ta .
2 4 . L a m a s in i d e c .c . m a r i, m ie z u l u n u i p o l d e e x c ita tie a r p u te a f i f o rm a t
d in 2 e le m e n te c o n s tr u c tiv e ? C e a v a n ta je a r e x is ta ? C u m s e p o t m o n ta in tr e
e le ? D a r e x e c u tia lo r c a r e a r p u te a f i ?
2 5 . S a s e p r e z in te s c h e m e le p e n tr u o m a s in a d e c .c . a ) c u e x c ita tia
d e r iv a tie ; b ) c u e x c ita tia c o m p u n d ; c ) c u e x c ita tia m ix ta s i s a s e f a c a
n o ta r e a s ta n d a r d a in f a s u r a r ilo r .
2 6 . C e s e in te le g e la o m a s in a d e c .c . c u e x c ita tia c o m p u n d : m o n ta j
a d itio n a l, r e s p e c tiv m o n ta j d if e r e n tia l s i c u m s e p o a te d e p a r ta ja o v a r ia n ta
d e c e a la lta la e fe c tu a re a le g a tu r ilo r ?
2 7 . P e u n p o l d e e x ita tie a l u n e i m a s in i d e c .c ., c a r e e s te n u m a r u l
m in im /m a x im d e tip u r i d e b o b in e d e e x c ita tie c e p o t e x is ta ? C a re v o r f i
b o b in e d e c u re n t s i c a r e v o r f i b o b in e d e te n s iu n e ?
2 8 . O in f a s u r a r e d e e x c ita tie s e p a r a ta ( in d e p e n d e n ta ) a u n e i m a s in i d e c .c .,
p o a te f i o in f a s u r a e d e c u r e n t s a u d e te n s iu n e ? C e l m a i a d e s e a c e tip e s te ?
J u s tif ic a ti r a s p u n s u l.
2 9 . D e c e s e s p u n e c a in f a s u r a r e a p o lilo r a u x ilia r i, r e s p e c tiv a in f a s u ra r ii d e
c o m p e n s a tie , s u n t „ in f a s u r a r i d e c u re n t” ? J u s tif ic a ti r a s p u n s u l.
3 0 . C e re p r e z in ta c o lie r u l d e s u s tin e r e d in a n s a m b lu l p o r tp e r iilo r s i c a r e
e s te r o lu l lo r ?
3 1 . D e c e tr e b u ie v e r if ic a ta d in a m o m e tr ic f o r ta c u e s te p r e s a t c a r b u n e le
p e r ie i p e s u p ra f a ta e x te r io a r a a c o le c to r u lu i m a s in ii d e c .c .?
3 2 . C e re p r e z in ta le g a tu r ile f le x ib ile d in tr e c a r b u n e le p e r ie i s i b o r n a p e r ie i ?
3 3 . D e ta lia ti v a r ia n te le „ in H ” s i „ in c o a d a d e r a n d u n ic a ” a c o le c to a re lo r
p e n tr u m a s in ile d e c .c .
18

3 4 . S a s e e x p lic e d e c e p la c u te le d e c o le c to r tr e b u ie s a f ie d e p r o f il
tr o n c o n ic ?
3 5 . C e s e in te le g e p r in tr - o m a s in a d e c .c . c u e x c ita tie in d e p e n d e n ta ,
r e s p e c tiv c u a u to e c ita tie ? C a te v a r ia n te s u n t in c a z u l a u to e x c ita tie i?
3 6 . C a r e s u n t v a lo r ile s ta n d a r d p e n tr u te n s iu n e la b o r n e le m a s in ii d e c .c .?
D e ta lia ti r a s p u n s u l.
3 7 . D e c e la o m a s in a d e c .c ., m ie z u l ro to r ic s e f a c e d in to le , ia r c a r c a s a
m a s in ii p o a te f i m a s iv a ? D e ta lia ti ra s p u n s u l.
3 8 . I n c e s c o p u n c a p a t a l p o lu lu i a u x ilia r a re a s p e c tu l u n u i v a r f, ia r m ie z u l
s a u m a g n e tic n u e s te d im e n s io n a t s a lu c re z e in r e g im m a g n e tic s a tu ra t?
3 9 . S a s e e x p lic e c u m s e r e a liz e a z a r ig id iz a r e a in f a s u ra r ilo r in c r e s ta tu r ile
r o to r ic e .
4 0 . C u m s e re a liz e a z a le g a re a b o b in e lo r d iv e r s e lo r tip u r i d e e x c ita tie a le
u n u i p o l d e e x ic ita tie c u c e le a le p o lu lu i v e c in ? C u m s e f a c e s u c c e s iu n e a
m a g n e tic a d e tip N – S in tr e d o i p o li v e c in i?
4 1 . C e d e o s e b ire e s te in tr e u n a n u m it tip d e e x c ita tie a l m a s in ii d e c .c ., s i
u n a n u m it tip d e b o b in a d e e x c ita tie a l u n u i p o l d e e x c ita tie ? D e ta lia ti
r a s p u n s u l.

S-ar putea să vă placă și