Sunteți pe pagina 1din 37

Biologie Celulară și Moleculară 02.02.

2017
1. Importul proteinelor peroxizomale implică: D
A. Receptorii PTS1, PTS2 și mPTS
B. Prezența secvențelor semnal Pex5 și Pex7
C. Complexul proteic transmembranar: Pex13, Pex16 și Pex17
D. Factorii de reciclare: Pex1, Pex6 și Pex26
E. Complexul proteic de transport: Pex5, Pex7și Pex19
2. În practica medicală este cunoscută utilizarea Gramicidinei A, …1…, A
specific pentru ...2…, produs de anumite bacterii pentru a distruge alte
microorganisme.
A. 1.un ionofor tip canal; 2. Na+
B. 1.un ionofor cărăuș; 2. Ca2+
C. 1.un ionofor tip canal; 2.Cl-
D. 1.un ionofor tip canal; 2. Ca2+
E. 1.un ionofor cărăuș; 2.K+
3. Degenerarea codului genetic poate fi explicată astfel: E
A. Un ARNr poate cupla, simultan, mai mult de 5 baze azotate
B. Există un ARNm pentru mai mulți aminoacizi
C. Un anticodon poate cupla mai mulți ARNr
D. Pentru unii aminoacizi există mai mult de un ARNm
E. Există mai mulți ARNt specifici pentru același aminoacid
4. La nivelul membranei mitocondriale există două proteine antiport …1… E
și …2… care funcționează împreună în reglarea fosforilării oxidative.
A. 1.3Na+/Ca2+; 2.ATP/ADP
B. 1.HPO42-/OH+; 2.Na+HCO3-/Cl-
C. 1.Na+HCO3-/Cl-; 2.H+/K+
D. 1.3Na+/Ca2+; 2.GTP/GDP
E. 1.HPO42-/OH-; 2.ATP/ADP
5. Microfilamentele de actină: A
A. Se găsesc la nivelul rădăcinii ciliare
B. Formează vârful microvililor
C. Sunt dispuse în fascicule paralele în flageli
D. Asigură mobilitatea stereocililor
E. Formează corpusculul bazal al cililor vibratili
6. În ultrastructura nucleolilor: D
A. Pars fibrosa este formată din fibre proteice groase
B. Pars granulosa conține ADN
C. Pars amorpha este formată doar din ARNt
D. Pars cromosoma este componenta cromozomială
E. Pars fibrosa este formată și din granule care conțin ADN
7. Structura din imagine este : D
A. O pompă ionică de tip P implicată în mențienerea acidității
gastrice
B. Un transportor ABC implicat în rezistența multidrug
C. O pompă moleculară implicată în reglarea fosforilării oxidative
D. O pompă ionică de tip F implicate în sinteza de energie
E. Un transportor ABC implicat în transportul H+ prin plasmalemă

8. Membrana bazală : B
A. Separă țesutul muscular de adventice
B. Induce diferențierea celulară
C. Funcționează ca filtru selectiv la nivel hepatic
D. Reprezintă învelișul dulce al celulei
E. Formează alături de joncțiunile de adezivitate în bandă complexul
joncțional apical
9. Referitor la cromatina nucleară, NU este adevărat: A
A. Eucromatina activă formează corpusculul Barr
B. Heterocromatina facultativă conține gene structurale inactive
C. Eucromatina permisivă poate participa la procese de transcripție
D. Heterocromatina constitutivă este condensată în interfază
E. Heterocromatina facultativă se poate transforma în eucromatină
10. În cazul cililor vibratili: B
A. Dubletele periferice de microtubi sunt unite prin punți groase de
ezrnină
B. Mișcările metacronice sunt imprimate de rădăcini
C. Dubletul central de microtubi este înconjurat de actină
D. Dubletele periferice de microtubi sunt unite prin punți fine de
spectrină
E. Dubletul central este delimitat de ezrină
11. În timpul polimerizării actinei faza de lag se caracterizează prin: A
A. Agregarea lentă a monomerilor de actină G
B. Elongarea rapidă a filamentului în formare
C. Formarea unor oligomeri lungi și foarte stabili
D. Toate de mai sus
E. Niciun răspuns corect
12. Imobilitatea cililor vibratili poate fi provocată de, cu excepția: E
A. Pierderea brațelor de dineină
B. Lipsa dubletului central
C. Pierderea fibrelor radiale
D. Lipsa manșonului central
E. Absența brațelor de miozină I
13. Membrana bazală: B
A. Este formată din 2 plăci citoplasmatice
B. Este sintetizată de celulele care se sprijină pe ea
C. Reprezintă învelișul dulce al celulei
D. Realizează scheletul de susțienere al anvelopei nucleare
E. Este formată din 5 plăci citoplasmatice
14. …….. unui receptor biologic se explică prin faptul că acesta poate cupla, D
succesiv, un număr limitat de molecule-semnal, după care este incativat,
internalizat și metabolizat.
A. Specificitatea de legare
B. Pluralitatea
C. Sensibilitatea
D. Saturabilitatea
E. Specificitatea de răspuns
15. Spre deosebire de receptorii pentru colesterol și transferină care urmează E
…1… cei pentru EGF sunt reciclați …2…
A. 1.calea a III-a de reciclare; 2.prin calea II.
B. 1.calea a II-a de reciclare; 2.prin calea I
C. 1.calea I de reciclare; 2.prin calea I și II
D. 1.căile I și II de reciclare; 2.prin calea III
E. 1.calea I de reciclare; 2.prin calea III
16. Nu este o modificare specifică senescenței celulare: B
A. Scurtarea telomerelor
B. Fosforilarea proteinei Rb
C. Supraexprimrea genei WAF-1
D. Reducerea turn-over-ului proteinelor
E. Acumularea lipofuscinei în lizozomii secundari
17. Realizarea crossing-over-ului este caracteristică: C
A. Interfazei
B. Meiozei ecuaționale
C. Profazei I
D. Mitozei segmentare
E. Metafazei II
18. În timpul sintezei de ATP: C
A. H+ ajung direct în vârful subunității F1
B. Unitățile F0 și F1 sunt cuplate prin intermediul subunității β
C. Subunitatea γ este pârghia modificărilor conformaționale ale
subunității F1
D. ATP-ul este eliberat continuu, la contactul situsului c cu
subunitatea b
E. Este necesară enegia furnizată de hidroliza GTP-ului.
19. Despre moleculele de adezivitate NU se poate afirma: B
A. Selectinele mediază interacțiunile tranzitorii dintre leucocitele
circulante și peretele vascular la locul inflamației
B. Cadherinele mediază specific doar interacțiunea limfocitelor cu
macrofagele
C. Imunoglobulinele mediază adezivitatea celulară, Ca2+ independent
D. Integrinele activează protein-kinaze citoplasmatice având ca
rezultat fosforilarea
E. Cadherinele au rol în menținerea arhitectonicii tisulare
20. Referitor la supraviețuirea celulelor tumorale care afirmație este falsă? A
A. Este bazată exclusiv pe procese de diferențiere
B. În culturi, depășește capacitatea similară a celulelor normale
C. Se poate asocia cu pierderea capacității de aderență la substrat
D. Este bazată pe procese intense de proliferare
E. Se asociază cu păstrarea capacității de aderență la substrat
21. Calea diacilglicerol (DAG) activează următoarele enzime: C
A. Tirozin-kinaza
B. PKA (protein-kinaza A)
C. PKC (protein-kinaza C)
D. ATP-aza
E. Fosforilaz-kinaza

22. Galactocerebrozidele: A
A. Au rol de izolator electric
B. Conțin unul sau mai multe reziduuri de acid sialic
C. Sunt îcărcate negativ
D. Au rol de transport activ
E. Conferă rigiditate plasmalemei
23. Gangliozidul GM1: B
A. Se găsește predilect la nivelul neuronilor
B. Se găsește la nivelul celulelor epiteliale intestinale
C. Are rol de izolator electric
D. Este principalul constituent al mielinei
E. Conferă rigiditate plasmalemei
24. Citodiereza se caracterizează prin următoarele modificari, CU B
EXCEPȚIA:
A. Se adâncește șanțul de diviziune
B. Kinetocorii se dezagregă
C. Microtubii zonali se dezagregă
D. Manșonul proteic se dezagregă
E. Microfilamentele de actină se dispersează în citoplasma celor două
celule fiice
25. Degenerarea Waleriană reprezinta: D
A. Un proces de necroză a axonilor
B. Un proces de paraptoza
C. Un proces de senescența neuronală
D. Un proces apoptotic de degradare axonală
E. Un proces de degenerare maligna neuronală
26. Receptorii intracelulari pot fi: E
A. Hormonii steroizi
B. Vitamina D
C. Retinoizi
D. Hormonii tiroidieni
E. Toate cele de mai sus
27. Receptorii pentru acetilcolină de la nivelul joncțiunii neuromusculare: D
A.Sunt receptori asociați la proteine cărăuș
B. Au activitate catalitică
C.Funcționează prin mecanismul de ping-pong
D.Sunt proteine transmembranare multi-pass
E.Nici o caracteristică din cele de mai sus

28. FCCP este: D


A.sediul sintezei mitocondriale de ATP
B.Un ionofor canal
C.Permeabilizează membranele pentru ATP
D.Folosit pentru blocarea sintezei mitocondriala de ATP
E.O proteină cărăuș ATP dependentă

29. Următoarele aspecte caracterizează endoteliul vascular senescent cu C


EXCEPȚIA:
A.Creșterea de volum a matricei extracelulare
B.Migrarea transendotelială a monocitelor
C.Inhibarea expresiei unor molecule ale adezivității leucocitare
D.Dezorganizarea fibrelor de elastină
E.Modificarea transportului transendotelial
30. Disiparea gradientului electrochimic al H+ de la nivelul membranei interne C
mitocondriale se poate realiza:
A.Prin activarea ATP-azelor tip H+/K+
B.Prin deschiderea unor canale ionice
C.Cu ajutorul unui ionofor cărăuș
D.Prin activarea unor simporturi
E.Toate cele de mai sus

31. Melanocitele sunt celule care sintetizează pigmenți și se caracterizează D


prin:
A.Numeroși lizozomi
B.Enzime marker tip citocrom b5 și NADH
C.Prezența glicoproteinelor pe fața citoplasmatică a plasmalemei
D.REN bine dezvoltat
E.Doar Ași D

32. Reciclarea membranelor: E


A.Este o funcție a complexului Golgi cu rol în sortarea și ambalarea
produșilor
de secreție
B.Este specifică sacilor proximali ai complexului Golgi
C.Este prezentă în macrofage și neuroni
D.Aduce la complexul Golgi enzime și receptori
E.Doar C și D

33. În cazul unui tablou clinic evocator, pentru diagnosticul unei citopatii E
mitocondriale este necesară:
A.Studierea morfologiei mitocondriilor
B.Identificarea prezenței acidozei lactice și a creșterii raporturilor de
oxido-reducere
C.Doar investigarea enzimelor lanțului respirator
D. Investigarea ADN-ului mitocondrial
E.Toate cele de mai sus

34. În nefrocitele tubului contort distal mitocondriile ocupă ….1…., energia A


eliberată fiind utilizată în procesele de ….2….
A. 1.labirintul bazal; 2. transport
B. 1.vecinătatea corpusculului bazal; 2. mișcare
C. 1.centrul cinetic al cililor; 2. mișcare
D. 1.labirintul bazal; 2. mișcare
E. 1.polul apical; 2.transport
35. Care afirmație NU este adevărată? C
A. Toate celulele sintetizează proteine cu ajutorul ribozomilor
B. Codul genetic este același pentru toate celulele
C. Toate celulele înmagazinează informațiile în genele ARN-ului
D. Proteinele controlează structura și funcția tuturor celulelor
E. Codul genetic este citit cu ajutorul ARNt
36. Absența moleculelor de adezivitate poate explica de ce celulele tumorale B
maligne … .
A. Nu interpretează corect semnalele
B. Nu se autoagregă
C. Se autodistrug
D. Se autoagregă
E. Recepționează corect semnalele
37. Proteinele canal: C
A. Includ SGLT1 (simportul Na+/glucoză)
B. Sunt proteine enzim-like
C. Sunt pori specifici pentru transportul ionic
D. Asigură un transport saturabil al macromoleculelor
E. Include transportorii GLUT1 și GLUT2
38. Din punct de vedere morfologic celulele senescente se caracterizează prin: B
A. Creșterea volumului celular
B. Reducerea ratei de transcripție
C. Creșterea bazofiliei citoplasmatice
D. Reducerea numărului de lizozomi
E. Creșterea potențialului proliferativ
39. Reticulul endoplasmatic: A
A. Sintetizează fosfolipide
B. Realizează sortarea și segregarea produșilor de secreție
C. Concentrează produșii de secreție
D. Reciclează membranele
E. Metabolizează peroxidul de hidrogen
40. Detoxifierea medicamentelor liposolubile este realizată de: B
A. Lizozomii primari
B. Reticulul endoplasmatic neted
C. Crinolizozomii
D. Reticulul endoplasmatic rugos
E. Protolizozomii
41. Într-un ciclu celular, cantitatea de cicline depinde de balanța dintre sinteza D
și degradarea lor prin …..
A. Lipoliza ubiquitin dependentă
B. Proteoliza ubiquitin independentă
C. Fosforilarea ubiquitin independentă
D. Proteoliza ubiquitin dependentă
E. Lipoliza ubiquitin independentă
42. Etapele fagocitozei sunt: C
A. Recunnoașterea materialului ingerat - formarea fagozomului-
chemotactismul- distrugerea celulelor fagocitate
B. Chemotactism – formarea fagozomului – opsonizare- distrugerea
celulelor fagocitate
C. Chemotactism – opsonizare –formarea fagozomului –distrugerea
celulelor fagocitate
D. Recunoașterea materialului ingerat – opsonizare – chemotactism-
atașarea fagocitelor
E. Atașarea fagocitelor – formarea fagozomului – opsonizare –
recunoașterea materialului ingerat
43. Nistatina, un antifungic frecvent utilizat în practica medicală, este un C
exemplu de:
A. Ionofor cărăuș
B. Canal ionic cu poartă comandată de voltaj
C. Ionofor de tip canal
D. Canal de calciu de tip L
E. Canal ionic cu poartă comandată de ligand
44. Despre structura din următoarea imagine nu se poate afirma că: A
A. Prezintă situsuri de fixare pentru microfilamentele de actină
B. Are rolul de a distribui forțele de tracțiune între celule
C. Poate fixa tonofilamentele
D. Are rolul de a distribui forțele de forfecare care apar între celule
E. Prezintă situsuri de fixare pentru filamentele intermediare

45. Difuzia simplă reprezintă tipul de transport utilizat de: D


A. Ionii de Cl-
B. Glucoza
C. Ionii de Na+
D. Substanțele lipofile
E. Zaharoza
46. …1… sunt proteine integrale ale plasmalemei responsabile de reglarea B
fluxului …2… al apei.
A. 1.Ionofori cărăuș; 2.intracitoplasmatic
B. 1.Aquaporinele; 2.transmembranar
C. 1.Canalele de Na+; 2.intracitoplasmatic
D. 1.Ionofori cărăuș; 2.nucleo-citoplsmatic
E. 1.Canalele de Na+; 2. transcitoplasmatic
47. Hemidesmozomii: C
A. Prezintă plakoglobină
B. Au formă de butoni care conectează 2 celule
C. Prezintă placă citoplasmatică dublă
D. Formează contactele focale sau plăcile de adezivitate
E. Prezintă situsuri de fixare pentru filamentele de actină
48. ….1… și …2... sunt tipuri de molecule-semnal frecvent întâlnite în A
semnalizarea autocrină:
A. 1.PDGF; 2.eicosanoizii
B. 1.retinoizii; 2.eicosanoizii
C. 1.hormonii tiroidieni; 2.retinoizii
D. 1.hormonii steroizi; 2.hormonii tiroidieni
E. 1.retinoizii; 2.vitamina D
49. În celulele musculare microfilamentele de actină interacționează cu …1… C
iar în celulele nemusculare intră în compoziția specializărilor plasmalemei
cum ar fi …2… și …3… .
A. 1.filamentele de miozină; 2.cilii vibratili; 3.flagelii
B. 1.moleculele de miozină; 2.stereocilii; 3.flagelii
C. 1.filamentele de miozină; 2.microvilii; 3.stereocilii
D. 1.moleculele de dienină; 2.cilii vibratili; 3.stereocilii
E. 1.moeluclele de miozină; 2.microvilii; 3.cilii vibratili
50. Calea adenilat ciclazei: B
A. Utilizează Ca2+ ca mediator secund
B. Implică activarea receptorilor cuplați cu proteine Gs
C. Utilizează IP3 și DAG, ca mesageri secunzi
D. Este activată prin legarea hormonilor steroizi
E. Implică inhibarea receptorilor nucleari
51. Următoarele molecule semnal nu sunt liganzi pentru receptorii C
intracelulari:
A. Hormonii steroizi
B. Retinoizii
C. Hormonii polipeptidici
D. Hormonii tiroidieni
E. Vitamina D
52. Receptorii tirozin-kinazici: A
A. Prezintă activitate catalitică intrinsecă
B. Utilizează GMPc ca mediator intracelular
C. Sunt cuplați întotdeauna la proteine canal
D. Prezintă șapte pasaje transmembranare
E. Sunt cuplați deseori cu proteinele Gs
53. Precizați care este afirmația adevărată în ceea ce privește structura B
moleculară a mitocondriilor:
A. Fosfatidilinozitolul este lipidul marker al matricei mitocondriale
B. Enzima marker a membranei mitocondriale externe este MAO
(monoaminoxidaza)
C. Nucleotid fosfokinaza este specifică membranei mitocondriale in-
terne
D. Fosfolipidul marker al camerei mitocondriale externe este cardio-
lipina
E. F0-F1-ATPaza este specifică matricei mitocondriale
54. Peroxinele: E
A. Sunt localizate în matricea peroxizomală
B. Au rol în biogeneza peroxizomilor
C. Sunt localizate în membranele peroxizomilor
D. Controlează numărul și volumul peroxizomilor
E. Toate de mai sus
55. Porii nucleari B
A. Sunt căi de comunicare între carioplasmă și mediul extracelular
B. Asigură transportul ARN-ului mesager complexat cu proteine
C. Sunt structuri proteice cu simetrie octagonală
D. Asigură contactul celulelor epiteliale la matricea extracelulară
E. Sunt structuri proteice cu simetrie hexagonală
56. Despre ARNr NU se poate afirma: C
A. Este sintetizat pe matrița ADN
B. Are rol în asamblarea proteinelor ribozomale
C. Împreună cu 10-100 ribozomi formează poliribozomii
D. Are rol în procesul de recunoaștere între ribozom-ARNm-ARNt
E. Sunt elemente structurale ale ribozomilor
În cazul creșterii glicemiei, postprandial, se vor activa …. care vor realiza A
apoi preluarea glucozei din sânge.
A. Uniporterii GLUT4 de la nivelul adipocitelor
B. Simporturile Na+/glucoză de la nivelul eritrocitelor
C. Uniporturile GLUT2 de la nivelul nefrocitelor
D. Antiporturile Na+/glucoză de la nivelul enterocitelor
E. Uniporterii GLUT5 de la nivelul mușchilor
57. Despre pompa de H+/K+ NU se poate afirma: C
A. Realizează efluxul de H+
B. Este o pompă ionică de tip P
C. Realizează efluxul de K+
D. Furnizează H+ în lumenul gastric
E. Prezintă 2 subunități
58. Proteinele G: D
A. Leagă adenin-nucleotide
B. Prezintă 2 subunități: F0 și F1
C. Sunt proteine transmembranare multi-pass
D. Sunt localizate pe fața internă a plasmalemei
E. Sunt proteine transmembranare uni-pass
59. Etapa M a ciclului celular nu se caracterizează prin: C
A. Dispariția nucleului ca entitate
B. Apariția cromozomilor
C. Autoreplicarea genomului
D. Dedublarea centrozomului parental
E. Apariția inelului contractil
60. Poliribozomii: A
A. Sunt complexe formate din 10-100 ribozomi și o moleculă de
ARNm
B. Sunt structuri localizate pe fața internă a membranei nucleare
externe
C. Sunt structure formate din 10-100 molecule de ARNt și 2
molecule de ARNr
D. Sunt complexe atașate reticulului endoplasmatic
E. Reprezintă matrița esențială pentru descifrarea codului genetic
61. Joncțiunile strânse: B
A. Prezintă situsuri de fixare pentru filamentele intermediare
B. Constituie elemente de rezistență în calea de transport paracelular
a solviților
C. Se realizează sub forma contactelor focale, plăci de adezivitate
D. Facilitează anumite tipuri de mișcare celulară
E. Prezintă plăci citoplasmatice duble
62. Referitor la membrana mitocondrială, NU este adevărat: D
A. Cea externă este mai bogată în lipide
B. Cea internă formează crestele mitocondriale
C. Cea externă nu prezintă F0-F1-ATPaza
D. Cea internă prezintă o rigiditate mai mare
E. Cea externă conține cantități mari de acizi grași saturați
63. Genele Ced3 și Ced4 sunt două gene care devin funcționale în celulele A
care intră în:
A. Apoptoză
B. Interfază
C. Necroză
D. Mitoză
E. Meioză
64. …… este etapa ciclului celular caracterizată printr-o intensă activitate me- C
tabolică: autoreplicarea genomului, transcripția lui, biosintezele proteice.
A. Mitoza segmentară
B. Metafaza I
C. Iinterfaza
D. Metafaza II
E. Citodiereza
65. Un exemplu de secreție constitutivă este și: B
A. Secreția insulinei de către adipocite
B. Secreția colagenului de către fibroblaste
C. Secreția glucagonului de către hepatocite
D. Secreția insulinei de către hepatocIte
E. Secreția glucagonului de către adipocite
66. Mișcarea ciliară este determinată de intercțiunea dintre ….1… și …2…, C
printr-un mecanism de glisare a ….3….
A. 1.dineină; 2.actină; 3.microtubilor
B. 1.tubulină; 2.miozină; 3.microfilamentelor de actină
C. 1.tubulină; 2.dineină; 3.microtubilor
D. 1.actină; 2.miozină; 3.filamentelor intermediare
E. 1.tubulină; 2.actină; 3.filamentelor de miozină
67. Receptorii care activează calea JAK-STAT: D
A. Sunt proteine transmembranare multi-pass
B. Prezintă activitate enzimatică intrinsecă
C. În repaus sunt sub formă dimerizată
D. Sunt implicați în inițierea proceselor de transcripție
E. Utilizează ca molecule ligand proteinele STAT
68. Referitor la transportorii de tip ABC, este falsă următoarea afirmație: E
A. Sunt ATP-aze transmembranare
B. MDR-ATP-aza funcționează ca un canal de Cl- sensibil de volum
C. Conțin o casetă de legare a ATP-ului
D. CFTR' este implicată în transportul ionilor de Cl- prin membrană
E. Realizează un transport pasiv al ionilor prin difuzie facilitată
69. Complexul Golgi are rol important în: B
A. Sinteza proteinelor multi-pass
B. Sinteza mucopolizaharidelor
C. Sinteza proteinelor uni-pass
D. Sinteza fosfolipidelor
E. Sinteza colesterolului
70. ….. are rol important în remodelarea celulară din timpul diferențierii A
organismelor multicelulare și în turn-over-ul global al componentelor
celulare.
A. Autofagia
B. Fagocitoza
C. Heterofagia
D. Crinofagia
E. Pinocitoza
71. În etapa de inițiere a sintezei proteice: C
A. Semnalul de inițiere la nivelul ARNr este codonul UAA
B. Are loc activarea aminoacizilor, prin legarea ARNm
C. La eucariote, primul semnal recunoscut este capătul 5'
D. Semnalul de inițiere la nivelul ARNm este codonul UAG
E. La procariote, primul semnal recunoscut este secvența Kozak de la
capătul 3'
72. Despre lipidele membranare se poate afirma că: A
A. Sfingomielina nu conține glicerol
B. Colesterolul este puternic hidrofil
C. Gangliozidele au încărcare pozitivă
D. Fosfatidilserina este localizată pe fața externă a plasmalemei
E. Cerebrozidele sunt cele mai frecvente fosfolipide
73. Membrana celulară reprezintă următoarele caracteristici, CU E
EXCEPȚIA:
A. Este frontiera dintre teritoriul celulei și mediul extracelular
B. Conferă individualitate celulei
C. Reglează schimburile dintre celulă și mediul extracelular
D. Asigură interacțiunea cu alte celule
E. Reprezintă sediul memoriei genetice

74. Plasmalema intervine în următoarele mecanisme, CU EXCEPȚIA: E


A. Adezivitate celulară
B. Mișcare celulară
C. Fixare de substanțe
D. Recunoaștere celulară
E. Replicare celulară

75. Etapele fagocitozei sunt urmatoarele, CU EXCEPȚIA: C


A. Recunoașterea materialului de ingerat
B. Inglobarea- prin emiterea de pseudopode
C. Calea reciclării receptorilor
D. Distrugerea celulei fagocitate
E. Chemotactism
76. Organitele principale în producerea și descompunerea H₂0₂ sunt: D
A. Mitocondriile
B. Lizozomii
C. Nucleul
D. Peroxizomii
E. Complexul Golgi

77. Moleculele de adezivitate se împart în următoarele superfamilii, CU D


EXCEPȚIA:
A. Cadherine
B. Selectine
C. Imunoglobuline
D. Plasmodesmate
E. Integrine

78. Degradarea ciclinelor, precum și a numeroaselor alte proteine B


intracelulare se realizează printr-un mecanism ce implică:
A. Factori de creștere
B. Ubiquitina
C. Factori de transcripție
D. Proteina P53
E. C.A.K.

79. Printre funcțiile proteinelor membranare se numară următoarele, CU B


EXCEPȚIA:
A. Asigură schimburile pasive între celulă și mediul înconjurător
B. Rol de transport activ fără consum de energie prin intermediul
canalelor ionice
C. Transmiterea mesajelor ce se realizează între exteriorul și interiorul
celulei
D. Rol biochimic activ de catalizare a proceselor metabolice atașate
plasmalemei
E. Intervin în menținerea celulelor de contact

80. Caracteristicile ionoforilor sunt, CU EXCEPȚIA: E


A. Molecule mici
B. Molecule hidrofobe
C. Sunt sintetizați de microorganisme
D. Măresc permeabilitatea bistratului lipidic membranar
E. Permit deplasarea ionilor invers gradientului electrochimic al acestora
81. Transportul glucozei la nivel intestinal și renal necesită următoarele D
componente, CU EXCEPȚIA:
A. Na K-ATP-aza
B. SGLT1- simportul Na/glucoză localizat în zona apicală a plasmalemei
C. Uniportul prin transportorii GLUT 5, localizați în zona bazolaterală a
plasmalemei
D. Uniportul prin transportorii GLUT 13, localizați în zona apicală a
plasmalemei
E. Simporturile Na/K/2 Cl

82. Miozina are urmatoarele caracteristici, CU EXCEPȚIA: E


A. Este una din cele mai frecvente proteine din organism
B. Reprezintă una din proteinele asociate filamentelor de actină
C. Este o caracteristică a celulelor musculare
D. Este o caracteristică a celulelor nemusculare
E. nu este o enzimă unică

83. Ansamblarea microtubilor se realizează prin, CU EXCEPȚIA: C


A. Procese de polimerizare ale dimerilor tubulinici alfa și beta
B. Asamblarea este dependentă de concentrația dimerilor de tubulină
C. Asamblarea este independentă de concentrația dimerilor de tubulină
D. Asamblarea microtubilor este asemanătoare cu cea a filamentelor de
actină
E. După asamblare, stabilitatea microtubilor depinde de temperatură

84. Funcțiile specifice reticulului endoplasmatic rugos sunt, CU EXCEPȚIA: E


A. Sinteza proteinelor
B. Sortarea proteinelor prin prezența ribozomilor atașați
C. Translocarea proteinelor solubile
D. Glicozilarea lanțului polipeptidic
E. Eliberarea/ sechestrarea ionilor de Ca+

85. Filamentele de microtubi se deosebesc de microfilamente prin, CU E


EXCEPȚIA:
A. Filamentele de microtubi sunt extrem de stabile
B. Filamentele de microtubi nu pot cupla nucleotide
C. Filamentele sunt structuri fibrilare alfa-helicale
D. Polimerizarea filamentelor de microtubi este independentă de ATP și
GTP
E. Polimerizarea filamentelor de microtubi este dependentă de ATP și
GTP
86. Porozomii: E
A. Conțin hidrolaze acide
B. Au rol in glicozilarea lanțului polipeptidic
C. Intervin în oxidarea acizilor grași
D. Intervin în metabolismul peroxidului de hidrogen
E. Se mai numesc pori de fuziune
87. Entozis reprezintă: D
A.Un tip de moarte celulară care se desfășoară haotic
B.Un fenomen pasiv, necontrolat
C.Un fenomen care afectează celulele învecinate
D.Includerea unei celule victimă în interiorul unei celule agresor
E.Un proces reversibil, descoperit recent
88. Cariorexis reprezintă: B
A. Dispariția nucleului
B. Fragmentarea nucleului
C. Picnoza nucleară
D. Alterarea ciclului celular
E. Un tip de necroză
89. În care etapă a meiozei are loc fenomenul de crossing-over? B
A. Stadiul pahiten
B. Stadiul diploten
C. MetafazaII
D. Stadiul zigoten
E. Nici una din cele de mai sus
90. Telofaza se caracterizează prin următoarele modificari, CU EXCEPȚIA: E
A. Are loc despiralizarea cromozomilor
B. Durează aproximativ 20 minute
C. Apar nucleolii
D. Apare învelișul nuclear din fragmente de reticul endoplasmatic
E. Microtubii zonali se dezagregă
91. Autoschizis reprezintă: A
A. Pierderea unor zone largi din citplasma libera prin auto-excizii
B. Moartea celulară prin exces de neurotransmițători
C. Moartea celulară programată fără implicarea caspazelor și fără
fragmentarea ADN
D. Moartea celulară programata care are loc cu vacuolizarea
plasmalemei și mărirea de volum a mitocondriilor
E. Autodegradarea controlată cu ajutorul enzimelor lizozomale
proprii
92. Paraptoza reprezintă: C
A. Pierderea unor zone largi din citplasma liberă prin auto-excizii
B. Moartea celulară prin exces de neurotransmițători
C. Moartea celulară programată fără implicarea caspazelor și fără
fragmentarea ADN
D. Autodegradarea controlată cu ajutorul enzimelor lizozomale
proprii
E. Un proces apoptotic de degradare axonală
93. Valinomicina: C
A. Este o proteină-canal
B. Este o proteină-cărăuș
C. Transportă K+ prin bistratul lipic
D. Transportă H+ prin bistratul lipidic
E. Transportă Ca++, Mg++ prin bistratul lipidic
94. Gramicidina A: D
A. Este o proteină-cărăuș
B. Necesită consum de ATP
C. Permite transportul unor antifungice ca nistatina și amfotericina B
D. Este un ionofor specific pentru sodiu
E. Transportă Ca++, Mg++ prin bistratul lipidic
95. Care dintre afirmațiile legate de difuzia facilitată NU este corectă? B
A. Permite traversarea bistratului lipidic conform gradientului de
concentrație
B. Valoarea maximă a transportului este influențată de ecuația lui
Nernst
C. Există o viteză maximă de transport
D. Se desfășoara conform cineticii Michaelis-Menten
E. Fiecare uniportor transportă numai un singur tip de moleculă
96. Proteinele uniport au următoarele caracteristici cu EXCEPȚIA: B
A. Coeficientul de partiție K este irelevant în cazul moleculelor
transportate
B. Fiecare uniporter transportă mai multe tipuri de molecule
C. Există Vmax pentru acest tip de transport
D. Rata difuziei facilitate prin uniporteri este superioară celei prin
difuzia simplă
E. Sunt molecule mici hidrofile
97. În care din următoarele activități celulare este implicat fosfatidilinositolul: C
A. Adezivitatea celulă-celulă
B. Adezivitatea celulă-matrice
C. Semnalizarea celulară
D. Schimbul de molecule și ioni
E. Sinteza de proteine
98. Ca-ATP-aza din plasmalemă: C
A. Transportă ioni de calciu spre interiorul celulei
B. Este o ATP-ază de tip V
C. Transportă ioni de Ca în afara celulei
D. Se aseamănă ca structură cu ATP-aza de protoni
E. Este reglată de histamina
99. Proteina care realizează transportul Na+/Ca2+: B
A. Realizează un transport ATP-independent
B. Este o proteină antiport la nivelul musculaturii cardiace
C. Este un antiport cu rol în reglarea pH-ului celular
D. Este un simport
E. Este o ATP-ază din membrana mitocondriei
100. Pe calea de semnalizare ce utilizează AMPc ca mesager secund D
receptorul cuplat cu proteinaG stimulează:
A. Fosfolipaza C
B. Calmodulina
C. Proteinkinaza C
D. Adenilatciclaza
E. Nici una de mai sus
101. Grupul transportatorilor tip ABC: A
A. Este un grup de proteine cu un domeniu omolog de legare a ATP
B. Sunt proteine canal
C. Se găsesc în membrana lizozomilor
D. Sunt pompe de tip F
E. Includ transportorii GLUT
102. Care din următoarele evenimente NU implică participarea elementelor A
citoscheletului:
A. Autoansamblarea lipidelor în bistrat
B. Schimbarea poziției organitelor în celulă
C. Segregarea cromosomială în timpul mitozei
D. Separarea celulelor fiice la sfîrșitul diviziunii
E. Nici una din cele de mai sus

103. Proteinele uniport: A


A. Transportă numai un singur tip de molecule sau un grup de
molecule înrudite
B. Efectuează un transport pentru care coeficientul de partiție este
esențial
C. Sunt proteine atașate plasmalemei
D. Realizează un transport nespecific
E. Realizează o difuzie simplă prin plasmalemă
104. Indicați care din următoarele mecanisme prezente la nivel celular implică C
mișcări de translație a unor proteine în grosimea bistratului lipidic:
A.Exocitoza
B.Fagocitoza
C.Endocitoza mediată de receptori
D.Difuzia facilitată de proteine cărăuș
E.Semnalizarea prin hormoni steroizi

105. La nivelul endozomului primar datorită pH-ului scăzut: A


A.Este împiedicată disocierea EGF de receptor
B.Se eliberează transferina din legătura cu receptorul
C. Este împiedicată disocierea R-LDL
D.Se realizează hidroliza esterilor de colesterol
E. Se realizează digestia proteinelor receptor

106. Desensibilizarea reprezintă: C


A.Inactivarea unor enzime specifice
B.Un mecanism ce permite unei celule să nu răspundă la o schimbare din
mediul său extracelular
C.Legarea unei molecule de arestină la receptor
D.Hidroliza proteinelor G activate
E.Fosforilarea subunității α din cadrul unei proteine G activate

107. Modul de semnalizare autocrin: D


A.Este un sistem de semnalizare care determină toate celulele unui
organism să se comporte ca un tot unitar
B.Este prezent în cadrul semnalizării neuron-celulă efectoare
C.Este un sistem de comunicare intricat cu cel endocrin
D.Este prezent în timpul dezvoltării embrionare în vederea accentuării
unei direcții de diferențiere
E.Se întâlnește în comunicarea prin hormonii steroizi

108. Efectele importante ale lipidelor membranare asupra proprietăților B


biologice ale membranei NU includ:
A.Furnizarea de precursori pentru o serie de mesageri activi cu rol în
reglarea unor funcții celulare
B.Rol de receptori ce asigură comunicarea intercelulară
C.Facilitează fuziunea sau înmugurirea membranei în cursul procesului de
secreție celulară
D.Determinarea stării fizice a membranei
E.Flexibilitatea membranelor
109. Care din următoarele molecule reprezintă reglatori ai activității B
proteinelor G:
A.Protein-kinaza C
B.Factorii de schimb guanin-nucleotidici
C.Activatori ai kinazelor
D.Fosfolipaza Cβ
E.AMPc

110. Printre caracteristicile pompelor de tip V NU se numără: D


A.Acidifierea unor compartimente celulare
B.Pomparea de protoni în urina în formare
C.Implicare în menținerea echilibrului acido-bazic al organismului
D.Funcționarea implică utilizarea ATP pentru fosforilarea proteinei
E. Se regăsesc la nivelul veziculelor sinaptice

111. Moleculele ce conțin unul sau mai multe reziduuri de acid sialic pot fi C
receptori ai unor semnale normale între celule și sunt:
A.Fosfogliceride membranare
B.Cerebrozide
C.Gangliozide
D.Singurele fosfolipide membranare ce nu conțin glicerol
E.Doar C și D

112. Formarea placentei este rezultatul proliferării citotrofoblastelor care se C


consideră a fi rezultatul unei stimulări :
A.Neurocrine
B.Paracrine
C.Autocrine
D.Endocrine
E.Prin contact direct

113. Difuzia facilitată de proteine cărăuș NU este caracterizată de unul din C


următoarele aspecte:
A.Are la bază mecanismul de ping-pong –modificare conformațională
reversibilă
B.Sensul trecerii substanţelor prin plasmalemă este determinat de
gradientul de
concentrație
C.Transportul este nespecific
D.Solubilitatea în lipide a moleculelor transportate este scăzută
E.Schimbările conformaționale nu implică fosforilarea/defosforilarea
proteinei
114. Care este ordinea mecanismelor de transport din imaginea de mai jos? D
A.1=transport ATP independent; 2=fagocitoză; 3=pinocitoză în fază
fluidă
B.1=difuziune simplă; 2=endocitoză mediată de receptori; 3=pinocitoză
în fază fluidă
C.1=exocitoză; 2=fagocitoză; 3=endocitoză mediată de receptori
D.1= fagocitoză; 2=endocitoză mediată de receptori; 3= pinocitoză în
fază fluidă
E.1=fagocitoză; 2=pinocitoză în fază fluidă; 3=endocitoză mediată de
receptori

1 2 3
115. Alegeți ordinea corectă corespondentă pentru imaginea de mai jos, D
referitoare la semnalizarea prin hormoni polipeptici: (abrevieri:PKA
protein-kinaza A; Gs - proteina G stimulantă, AC - adenilatciclaza)

A).PKA, Gs, AMPc, AC


B).AC, PKA, Gs, AC
C).Gs, AC, PKA, AMPc
D).Gs, AC, AMPc, PKA
E).Gs, AMPc, AC, PKA

116. Care din structurile următoarele sunt necesare transportului glucozei : B


A.Ca2+ - ATP-azele, Na+/K+-ATP-aza, prot. GLUT
B.Na+-K+ - ATP-aza, prot. GLUT
C.Simporturile Na+/K+/2Cl-, canalele de K+ și Cl-
D.Simportul Na+/glucoză,antiportul Na+/H+
E.Na+/K+-ATP-aza, GLT-4,antiportul 3 Na+/ Ca2+
117. Transportul vezicular între diverse compartimente celulare,mișcările A
fibroblastelor și leucocitelor se realizează cu ajutorul:
A. filamentelor de actină și miozină,microtubilor
B. tonofilamentelor și filamentelor de actină
C. moleculelor de vimentină și tubulină
D. filamentelor intermediare
E.doar B și C

118. Vitamina E traversează membrana plasmatică prin: D


A.Difuzie facilitată
B.Proteine canal
C.Proteine cărăuș
D.Difuzie simplă
E.Proteine fibrilare

119. Ce sistem de transport este ilustrat in imagine? B


A.Sistem uniport, activ tip P
B.Sistem uniport activ tip F
C.Sistem uniport, pasiv tip difuziune facilitată
D.Sistem uniport, activ tip V
E.Sistem de pompare moleculară

120. Utilizarea unor molecule ce permeabilizează selectiv membrana internă A


mitocondrială pentru H+determină:
A. Blocarea producției mitocondriale de ATP
B. Stimularea sintezei de ATP
C. Nu influențează sinteza de ATP
D.Permite intrarea unor molecule de ADP
E.Determină un eflux de ATP
121. Specializările plasmalemei a căror funcție principală variază în raport cu D
specia și tipul celular sunt:
A.Stereocilii
B.Microvilii
C.Platoul striat și marginea în perie
D.Cilii vibratili
E.Toate cele de mai sus

122. Care din mecanismele de mai jos reprezintă un exemplu de exocitoză: B


A.Chemotactismul
B.Regurgitarea celulară
C.Transportul β-VLDL-ului plasmatic
D.Formarea fagolizozomilor
E.Translocarea peroxinelor

123. Catalaza este: C


A.Enzimă marker a membranei externe mitocondriale
B.Enzimă lizozomală
C.Enzimă din matricea peroxizomală
D.Se regăsește în cisternele trans-Golgi
E.Enzimă prezentă în membrana REN

124. Printre funcțiile peroxizomilor NU se numără: B


A.β-oxidarea acizilor grași cu lanț lung de atomi de carbon
B.Remodelarea celulară
C.Sinteza plasmalogenilor
D.Oxidarea L-aminocizilor
E.Sinteza de acizi biliari

125. Funcțiile REN NU includ: C


A.Sinteza lipidelor la nivelul celulelor din mucoasa intestinală
B.Eliberarea glucozei din glicogen la nivelul hepatocitelor
C.Glicozilarea lanțurilor polipeptidice
D.Sinteza de fosfolipide pentru organitele celulare
E.Doar C și D

126. Poliribozomii: D
A.Sunt organite celulare nemembranare
B.Cuprind 2 subunități
C.Se găsesc în special în celulele din mucoasa intestinală
D.Cei atașați membranei RE intervin în sinteza hormonilor
E.Cei liberi din citoplasmă participă la sinteza proteinelor de export
127. Membrana externă mitocondrială: D
A.Cuprinde enzimele lanțului respirator
B. Cuprinde enzimele implicate în oxidarea acizilor grași
C.Cardiolipina este molecula fosfolipidică marker
D.Prezintă porine pentru molecule sub 5000Da
E.Cuprinde două molecule de ARNr

128. Printre caracteristicile metazoarelor putem aminti: E


A. Sunt constituite din grupe de celule diferite
B. Au o viață autonomă
C. Prezintă sisteme complexe de comunicații
D. Sunt organisme pluricelulare
E. Toate de mai sus
129. Numărul mitocondriilor: E
A. Variază cu necesitățile energetice ale celulei
B. Este redus în hepatocite
C. Este crescut în adipocite
D. Este redus în limfocite
E. Sunt adevărate c și d
130. Se consideră că peroxizomii sunt organite celulare generate de …… prin A
înmugurire și fisiune.
A. Reticulul endoplasmatic neted
B. Rețeaua cis-Golgi
C. Reticulul endoplasmatic rugos
D. Rețeaua trans-Golgi
E. Sacii golgieni
131. Pentru celulele normale, accentuarea multiplicării este asociată de o E
accelerare a proceselor ………, care elimină surplusul celular.
A. Antiapoptotice
B. Mitotice
C. Proliferative
D. De diferențiere
E. Apoptotice
132. Spre deosebire de celulele normale celulele tumorale … . D
A. Se autodistrug
B. Se autoagregă
C. Devin mature
D. Rămân imature
E. Devin specializate
133. Ciclinele utilizează receptori: B
A. Cuplați cu proteinele Gq
B. Tirozin-kinazici
C. Intracitoplasmatici, guanilatciclazici
D. Cuplați cu proteinele Gs
E. Membranari, guanilatciclazici
134. Următoarea structură nu conține: D

A. Colesterol
B. Gangliozide
C. Glicolipide
D. Ribozomi
E. Glicoproteine
135. Nucleolul are rol în sinteza : D
A. ARNt
B. ARNm
C. ADN monocatenar
D. ARNr
E. ADN bicatenar
136. Fosfolipidul cel mai frecvent întâlnit este …1… care, ca și restul fosfo- B
lipidelor, are o proprietate de ...2... caracteristcă.
A. 1.sfingozina; 2.transport
B. 1.fosfatidilcolina; 2.autoasamblare
C. 1.colesterolul; 2.rotație
D. 1.fosfatidilinozitolul; 2.autoasamblare
E. 1.colesterolul; 2.autoasamblare
137. Transportul colesterolului în celulă se face prin: D
A. Fagocitoză
B. Transport activ primar, pompe ionice
C. Endocitoză în fază fluidă
D. Pinocitoză mediată de recptori
E. Transport activ secundar, pompe moleculare
138. ….. poate absorbi sau fixa anticorpi citofili care modifică fagocitoza D
jucând un rol deosebit de important în fenomenele de endocitoză.
A. Lipozomul
B. Peroxizomul
C. Lizozimul
D. Glicocalixul
E. Liposomul
139. Miozinele: A
A. Sunt proteine asociate filamentelor de actină
B. Prezintă două forme: G și F
C. Mediază interacțiunea limfocite-macrofage
D. Prezintă două forme M și Z
E. Mediază interacțiunea leucocite-perete vascular
140. Referitor la specializările polului apical al palsmalemei, următoarea A
afirmație este falsă:
A. Stereocilii sunt formați din mai multe dublete de microtubi
B. Cilii vibratili sunt localizați în trompele uterine
C. Microvilii formează platoul striat
D. Stereocilii sunt specializări imobile
E. Microvilii formează marginea în perie
141. La nivel mitocondrial, fluxul de electroni este asociat cu un ………. prin C
membrane ceea ce determină un gradient chimic și unul electric.
A. Transfer de ioni
B. Transport de nucleotide
C. Transfer de protoni
D. Transport de molecule
E. Transfer de ionofori
142. Referitor la procariote, care afirmație este falsă? D
A. Nu posedă înveliș nuclear
B. ARN-ul și proteinele sunt sintetizate în același compartiment
C. Prezintă nucleoizi
D. ADN-ul și proteinele histone formează în timpul diviziunii un
număr variabil de cromozomi
E. Includ arhebacteriile și eubacteriile
143. Proteinele care formează baza structurii moleculare a joncțiunilor GAP C
sunt:
A. Cingulinele
B. Catexinele
C. Conexinele
D. Ciclinele
E. Cateninele
144. Necroza nu este întâlnită în: D
A. Inflamație
B. Traume fizice
C. Impacturi mecanice
D. Turn-over-ul celular
E. Infarct
145. Despre pompele ionice de tip F NU se poate afirma: B
A. Sunt ATP-sintetaze
B. Sunt specifice membranei lizozomale
C. Se găsesc în membrana bacteriilor
D. Sunt ATP-aze
E. Se găsesc în membrana mitocondriilor
146. Insulina utilizează receptori: C
A. Membranari, fără activitate enzimatică
B. Intracitolasmatici, cu activitate guanilat-ciclazică
C. Membranari, cu activitate enzimatică
D. Intranucleari
E. Membranari, cu activitate guanilat-ciclazică
147. Transportul activ secundar este asigurat de: D
A. Transportorii de tip ABC
B. Pompele ionice de tip F
C. Pompele Na+/K+
D. Simportul Na+/glucoză
E. Pompele H+/K+
148. Grupa antigenelor de suprafață include: D
A. Glicoproteinele lizozomale
B. Glicolipidele lizozomale
C. Glicolipidele peroxizomale
D. Glicoproteinele glicocalixului
E. Glicoproteinele peroxizomale
149. Calea fosfolipazei Cβ utilizează: A
A. Receptori membranari cuplați cu proteinele Gq
B. AMPc, ca mediator secund
C. Receptori membranari cuplați cu proteinele Gs
D. GMPc, ca mediator secund
E. Receptori membranari cuplați cu proteinele Gi
150. Teoriile pasive ale senescenței nu includ: B
A. Teoria radicalilor liberi
B. Inactivarea copierii multiple a secvențelor ADN
C. Degradarea proteinelor alterate
D. Acumularea de reziduuri
E. ”Catastrofa erorii”
151. Sacii și cisternele complexului Golgi se împart în zonele: A
A. Cis, proximală
B. Trans, apropiată de nucleu
C. Cis, de maturare
D. Trans, apropiată de reticulul endoplasmatic
E. Trans, de formare
152. Lecitina este sintetizată în: D
A. Sacii golgieni
B. Ribozomi
C. Rețeaua cis-Golgi
D. Membranele reticulului endoplasmatic
E. Rețeaua trans-Golgi
153. Mobilitatea mitocondrială poate fi observată în: C
A. Microscopia optică în lumină polarizată
B. Microscopia electronică de transmisie
C. Microscopia în contrast de fază
D. Microscopia optică clasică
E. Microscopia electronică de baleiaj
154. Transportul Ca2+ se poate realiza prin: E
A. Pompele ionice de tip V
B. Simportul 3Na+/Ca2+
C. Pompele ionice de tip F
D. Simportul Na+/3Ca2+
E. Pompele ionice de tip P
155. Organitul celular nemembranar care participă la sinteza proteinelor prin D
asamblarea acizilor aminați într-o ordine stabilită de ARNm și ARN t
este:
A. Rețeaua cis-Golgi
B. Nucleolul
C. Rețeaua trans-Golgi
D. Ribozomul
E. Nucleul
156. Autoreplicarea genomului se realizează în: A
A. Etapa S a interfazei
B. Etapa M a ciclului cellular
C. Etapa G1 a interfazei
D. Punctul G0
E. Etapa G2 a interfazei
157. Lizozomii primari sunt: C
A. Fagolizozomii
B. Citolizozomii
C. Protolizozomii
D. Autolizozomii
E. Crinolizozomii
158. Evacuarea neurotransmițătorilor în spațiul sinaptic se realizează printr-un C
proces de:
A. Endocitoză mediată de receptori
B. Fagocitoză
C. Exocitoză
D. Pinocitoză
E. Transcitoză mediată de receptori
159. Organitul cellular cu rol essential în biogeneza membranelor este: E
A. Reticulul endoplasmatic neted
B. Ribozomul
C. Peroxizomul
D. Reticulul endoplasmatic rugos
E. Complexul Golgi
160. Canalele ionice se caracterizează prin: B
A. Sunt proteine periferice localizate exclusiv pe fața externă a
plasmalemei
B. Sunt proteine membranare integrale, multi-pass
C. Asigură întotdeauna un transport ATP-dependent
D. Sunt proteine periferice localizate exclusiv pe fața externă a
plasmalemei
E. Asigură un transport de o mie de ori mai ineficient decât
proteinele cărăuș
161. Elementele citoscheletale implicate în transportul vezicular dintre
diversele compartimente celulare sunt:
A. Microfilamentele de actină G
B. Filamentele intermediare
C. Microfilamentele de actină F
D. Microtubii
E. Miozinele
162. Glucoza poate fi transportată: B
A. Activ, prin difuzie facilitată
B. Pasiv, cu ajutorul transportorilor GLUT
C. Activ, prin antiportul Ca2+/glucoză
D. Pasiv, prin simportul Na+/glucoză
E. Activ, prin difuzie simplă
163. În această imagine se poate identifica: B
A. Exocitoza
B. Pinocitoza în fază fluidă
C. Fagocitoza
D. Pinocitoza mediată de receptori
E. Transcitoza
164. Receptorii cu activitate guanilat-ciclazică utilizează …1… ca mediator C
intracelular, așa cum receptorii cuplați cu protein G utilizează …2….
A. 1.AMPc; 2.IP3
B. 1.Ca2+; 2. DAG
C. 1. GMPc; 2. AMPc
D. 1.AMPc; 2. DAG
E. 1.IP3; 2. GMPc
165. Proteinele motrice asociate microtubilor sunt: A
A. Kinezinele
B. Vinculinele
C. Spectrinele
D. Miozinele
E. Troponinele
166. Lipozomii: E
A. Transportă medicamente
B. Sunt vezicule sferice
C. Transportă molecule de ADN
D. Se formează prin eliberarea fosfolipidelor în mediu apos
E. Toate de mai sus
167. Alegeți afirmația adevărată: D
A. Membrana nucleară externă se continuă cu lumenul reticulului
endoplasmatic neted
B. Porii nucleari asigură transporturile dintre nucleu și nucleol
C. Membrana nucleară internă prezintă ribozomi atașați
D. Cisterna perinucleară se continuă cu lumenul reticulului endo-
plasmatic rugos
E. Spațiul intermembranar se continuă cu lumenul complexului
Golgi
168. Lipidele membranare pot efectua mai multe tipuri de mișcări, CU C
EXCEPȚIA:
A. Mișcări de rotație
B. Mișcări de basculă
C. Mișcări de translație
D. Mișcare flip-flop
E. Difuzie laterală

169. Proprietățile receptorilor biologici sunt, CU EXCEPȚIA: C


A. Specificitate de legare
B. Saturabilitate
C. Unicitate
D. Specificitate de răspuns
E. Pluralitatea

170. Filamentele de actină se găsesc în urmatoarele structuri, CU EXCEPȚIA: D


A. Mușchi striat
B. Mușchi neted
C. Microvili
D. Celule procariote
E. Celule eucariote

171. Structura nucleului cuprinde, CU EXCEPȚIA: C


A. Inveliș nuclear
B. Cromatina
C. Centriol
D. Nucleol
E. Carioplasma
172. Funcțiile învelișului nuclear sunt, CU EXCEPȚIA: D
A. Metabolice
B. Sinteza fosfolipidelor și colesterolului
C. De transport
D. Ribozomii nu participă la sinteza proteinelor
E. Detoxifiere celulară

173. Nucleolii nu îndeplinesc rolul de: B


A. Sinteza ARNr
B. Glicozilarea proteinelor
C. Pregatirea mitozei
D. Transferul ARNm în citoplasmă
E. Transferul ARNt în citoplasmă

174. Ribozomii au urmatoărele caracteristici, CU EXCEPȚIA: B


A. Mai sunt numiți și corpusculii lui Palade
B. Sunt denumiți corpusculii BERG
C. Sunt organite nemembranare
D. Participă la sinteza proteinelor
E. Sunt absenți la nivelul eritrocitelor

175. Reticulul endoplasmatic rugos se găseste în abundență în celulele A


implicate în:
A. Sinteza celulară
B. Eliberarea/sechestrarea ionilor de Ca²⁺
C. Transportul ionilor de K⁺
D. Detoxifiere
E. Eliberarea glucozei în glicogen

176. Care este principala diferență structurală între reticulul endoplasmatic E


rugos și reticulul endoplasmatic neted:
A. Adezivitatea la alte structuri celulare
B. Prezența sau absența de ADN
C. Numai RER reprezintă uzina de membrane a celulei
D. Numai REN joacă rol de suport mecanic pentru citoplasma
E. Prezența sau absența ribozomilor

177. Viața majorității populațiilor celulare din organismul uman poate fi D


împarțită în 4 faze, CU EXCEPȚIA:
A. Funcționarea normală
B. Senescența
C. Agonia
D. Diviziunea celulară
E. Apoptoza
178. Factorii care influențează producerea senescenței sunt, CU EXCEPȚIA: D
A. Activarea oncogenelor
B. Medicația cititoxică
C. Stresul oxidativ
D. Diviziunea celulară
E. Disfuncție telomerică

179. Apoptoza reprezintă: C


A. Moartea patologică a celulei
B. Moartea prematură a celulei
C. Moartea programată a celulei
D. Proliferarea necontrolată a celulei
E. Imbătrânirea prematură a celulei

180. Care din urmatoarele etape nu este inclusă în mitoza somatică? E


A. Profaza
B. Metafaza
C. Citodiereza
D. Prometafaza
E. Interfaza

181. În ce fază a mitozei, cromozomii se deplasează către cei 2 poli ai celulei? B


A. Interfaza
B. Anafaza
C. Profaza
D. Metafaza
E. Telofaza

182. Care sunt etapele succesive ale interfazei? C


A. Fazele G0,G1
B. Fazele G1,G2
C. Fazele G1,S,G2
D. Fazele G1,S
E. Fazele G0,G1,S

183. Nucleul este format din următoarele, CU EXCEPȚIA: E


A. Înveliș nuclear
B. Cromatină fin granulară
C. Cromatină granulară
D. Nucleol
E. Citozol
184. Din punct de vedere biochimic, plasmalema nu este constituită din D
următoarele clase de compuși:
A. Lipide
B. Glucide
C. Proteine
D. Vitamine
E. Carbohidrați

185. Printre principalele funcții ale glicocalixului se numără următoarele, CU B


EXCEPȚIA:
A. Rol de protecție a plasmalemei
B. Rol de adsorbție
C. Rol de absorbție
D. Rol in adezivitatea celulară
E. Rol în fenomenele de recunoaștere celulară

186. Clasificarea joncțiunilor de ancorare o reprezintă următoarele: A


A. Joncțiuni strânse
B. Desmozomi
C. Hemidesmozomi
D. Joncțiuni de adezivitate între celule
E. Joncțiuni de adezivitate între celule și matricea extracelulară

187. Compexul Golgi prezintă următoarele funcții, CU EXCEPȚIA: D


A. Secreție celulară
B. Prelucrarea biochimică a produșilor de secreție
C. Biogeneza lizozomilor
D. Detoxifiere
E. Dirijarea traficului de membrane

188. Cea mai scurta etapă din ciclul de diviziune este: C


A. Anafaza
B. Mitoza
C. MetafazaII
D. Prometafaza
E. Meioza
189. Organitul celular cu rol esențial în sinteza proteoglicanilor si A
gangliozidelor este :
A. Aparatul Golgi
B. RER
C. REN
D.Lizozom
E.Peroxizom
190. In care organit al celulei eucariote se sintetizeaza ARN r: C
A. Aparat Golgi
B. Ribozom
C. Nucleol
D .Mitocondri
E. Lizozom
191. Proprietățile receptorilor biologici sunt enumerate mai jos, cu C
EXCEPȚIA:
A. Pluralitatea
B. Specificitatea de legare
C. Mentinerea celulelor in contact
D. Specificitatea de răspuns
E. Saturabilitatea
192. Derularea normală a etapelor ciclului celular este vegheată de : B
A. Cadherine
B. Cicline
C. Citokine
D. Citocromi
E. Subpunctele C și D
193. Aparatul Golgi NU este implicat în: E
A. transportul proteinelor care vor fi eliberate din celulă
B. concentrarea produșilor de secreție
C. producerea lizozomilor
D. reciclarea membranelor
E. sinteza de fosfolipide pentru majoritatea organitelor
194. Care etapă a ciclului celular durează cel mai puțin? C
A. Profaza
B. Interfaza
C. Anafaza
D. Telofaza
E. Metafaza
195. Concentrația intracelulară a calciului este reglată de: B
A. Pompele ionice de tip V
B. IP3
C. Simportul Na+-Ca2+
D. Proteinkinaza A
E. Pompele ionice de tip F
196. Care structură intracelulară contribuie la menținerea integritătii structurale B
a celulei?
A. Mitocondria
B. Citoscheletul
C. Plasmalema
D. Peroxizom
E. RER
197. Care organit celular prezintă această funcție de „depozitare si de transfer a D
informației”?
A. Ribozomi
B. Aparat Golgi
C. ADN
D. Nucleu
E. RER
198. Care organit celular contribuie la producerea și reciclarea membranelor? C
A. Lizozom
B. RER
C. Complex Golgi
D. REN
E. Peroxizom
199. Ficatul uman intervine în metabolizarea medicamentelor și a alcoolului. O A
celulă hepatică are probabil un număr crescut de organite de tipul:
A. Lizozomi
B. Nuclei
C. REN
D. RER
E. Peroxizomi
200. Oxigenul si dioxidul de carbon traversează bistratul lipic prin: A
A. Difuzie simplă
B. Difuzie facilitată de proteine-canal
C. Transport activ secundar
D. Ionofori specifici
E Pompe de tip F0-F1
201. Permeabilitatea membranelor biologice depinde de: E
A. Solubilitatea substanţelor în lipide
B. Dimensiunile ionilor
C. Dimensiunile moleculelor
D. Sarcinile electrice ale moleculelor
E. Toate de mai sus
202. Transportul ATP-dependent include: A
A. Pomparea ionică
B. Difuzia prin bistratul lipidic
C. Difuzia facilitate de proteine canal
D. Proteinele transportoare GLUT
E. Difuzia prin ionofori
203. Canalele ionice se caracterizează prin: B
A.Specificitate de răspuns
B.Selectivitate
C.Saturabilitate
D.Funcționează ca o reacție de cataliză enzimatică
E.Toate cele de mai sus
204. Printre receptorii cu activitate catalitică se numără și: B
A.Receptorii cuplați cu proteinele G
B.Receptorii tirozin-kinazici
C.Receptorii pentru citokine
D.Receptorii cuplați la canale ionice
E.Nici unul din cei de mai sus

205. Printre caracteristicile proteinelor canal se numără: D


A.Funcționarea prin modificarea reversibilă a conformației
B.Nu sunt implicate în menținerea volumului celular
C.Existența constantelor tip Kmax ,Vmax
D.Sunt ținta unor medicamente antiaritmice și a unor anestezice
E.Sunt de tip fibrilar și globular

206. Precizați care din următoarele mecanisme au rol în reglarea pH-ului B


celular:
A.Antiportul 3Na+/Ca2+
B.Antiportul Na+HCO-3/Cl-
C.Simportul Na+/H+
D.Simportul Na+/ aminoacizi
E.Toate cele de mai sus

207. Moleculele adezivității includ: B


A. Tubulinele
B. Selectinele
C. Vinculina
D. Kinezinele
E.Ocludinele

208. Joncţiunile strânse sunt implicate în: B


A.Transportul vezicular
B.Blocarea transportului paracelular
C.Schimbul metabolic intercelular
D.Formarea unui transportor transcelular
E.Transducţia semnalului biologic

209. Printre componentele moleculare ce edifică joncțiunile strânse NU se D


numără:
A.Ocludina
B.Cingulina
C.Simplekina
D.Conexina
E.p130
210. Caracteristicile joncțiunilor de tip gap includ: D
A. Distribuția forțelor de tracțiune ce apar între celule
B. Funcția de barieră
C. Menținerea asimetriei membranare
D. dependența de concentrația ionilor de Ca și de pH
E. Adezivitatea celulelor la un substrat

211. Mișcarea ionilor de sodiu și a glucozei prin plasmalema polului apical al C


enterocitelor reprezintă un exemplu de :
A.Antiport
B.Pompare ionică
C.Simport
D.Difuzie facilitată de proteine cărăuș
E.Pompare ionică

212. Deplasarea ionilor de sodiu și a glucozei prin plasmalema polului apical al A


enterocitelor necesită :
A.Gradient electrochimic pentru sodiu
B.Gradient de concentrație pentru glucoză
C.Prezența unui receptor specific
D.Proteine GLUT
E. Toate condițiile de mai sus

S-ar putea să vă placă și