Sunteți pe pagina 1din 3

Tema 3

1.Care sunt trasaturile creditului ?


1. Credibilitatea - elementul psihologic, moral.
2. Rambursabilitatea - întoarcerea mijloacelor bănești.
3. Caracter plătibil - dobîndă.
4. Garantarea creditului – asigurat cu bunuri mobile și imobile, titluri de valoare etc.
5. Riscul de nerambursare - întîrzierea plății sau incapacității de plată datorită
problemelor financiare.
6. Destinația creditului - principiul de a utiliza mijloacele împrumutate în concordanță cu
scopul pentru care au fost acordate.
7. Acordarea la scadență - principiul conform căruia creditul se acordă pentru o perioadă
strict stabilită și se rambursează la termenele strict prescrise.
8. Consemnarea creditului - toate operațiile de credit și garanțiile să fie consemnate în
documente contractuale din care să rezulte clar toate condițiile împrumutului.

2. Garantarea creditului înseamnă că orice credit trebuie să fie garantat cu bunuri mobile și
imobile, titluri de valoare etc. pentru diminuarea riscului insolvabilității în rambursarea
împrumutului.
Rambursabilitatea înseamnă întoarcerea mijloacelor bănești după expirarea perioadei pentru
care au fost împrumutate.

3. Credibilitatea este suportul moral,elementul psihologic, fără de care creditul nu poate exista.

4. Riscul de nerambursare constă în întîrzierea plății sau incapacității de plată datorită


deficiențelor financiare ale împrumutului survenite din cele mai diferite motive. Prevenirea
riscului de nerambursare poate fi realizată prin garantarea împrumutului.

5. Subiecții creditului: persoanele fizice sau juridice care au două roluri: împrumutător și
împrumutat sau creditor și debitor.
1. Obiectul creditului - bunuri, inclusiv bani.
2. Garanția reprezintă mijlocul legal prin care se asigură rambursarea creditului. (garanția
reală și garanția personală).
3. Dobânda - plata achitată de debitor creditorului.
4. Scadența - data de rambursare a creditului și de achitare a dobînzii.
5. Responsabilitățile subiecților – toate obligațiile subiecților creditului referitoare la
volumul creditului, mărimea dobînzii și scadență.
6. Contractul de credit - acordul scris al subiecților creditului, care prevede condițiile
acordării și rambursării creditului, responsabilitățile părților contractuale și alte clauze.

6. Subiecții creditului sunt persoanele fizice sau juridice care apar într-una din cele două
ipostaze posibile: împrumutător și împrumutat sau creditor și debitor.

7. Obiectul creditului îl constituie o largă varietate de bunuri, inclusiv bani, care sunt în
excedent provizoriu la creditor și, în același timp, sunt în deficit temporar la debitor.
8. Garanția reprezintă mijlocul legal prin care se asigură rambursarea creditului. În funcție de
natura obiectului garanției, se poate distinge garanția reală și garanția personală. Garanția reală
are la bază gajul,care constă în valorile materiale depuse în contul datoriei respective, prin a cărei
valorificare, în caz de nerambursare a creditului, se pot obține sumele necesare achitării acestuia.
Garanția personală reprezintă angajamentul luat de o terță persoană de a plăti suma ajunsă la
scadență, în cazul incapacității de plată a debitorului.

9. Funcțiile creditului - esența.


1. Funcția de redistribuire a capitalului –creditul transferă capitalul bănesc dintr-o sferă a
activității economice în alta.
2. Funcția de economisire –oferă posibilitate agenților economici de a-și mări resursele
financiare și anume mijloacele circulante.
3. Funcția de înlocuire a banilor efectivi cu titlurile de credit – are loc simplificarea
mecanismului relațiilor de credit în cadrul unei economii.
4. Funcția de concentrare a capitalului – dezvoltarea procesului de producție este determinată de
procesul concentrării capitalului.
5. Funcția de stimulare – creditul primit trebuie utilizat rațional de către debitor.

10. Dobânda este forma pe care o îmbracă plata achitată de debitor creditorului pentru folosirea
provizorie a obiectului creditului.

11. Creditul comercial presupune acordarea împrumutului în cadrul afacerilor comerciale, în


formă de amânare a plăţii pentru mărfurile şi serviciile prestate. Creditul se acordă în formă
naturală, dar se rambursează în formă monetară. Vânzătorul transmite marfa, în schimbul căreea
nu primeşte bani, dar primeşte un document care conţine obligaţiunea cumpărătorului de a achita
costul mărfii plus dobânda la creditul respectiv. Acest document se numeşte cambie.

12. Creditul instituțiilor financiare (bancar) este forma pe care o îmbracă împrumutul în bani
acordat de către instituțiile financiare clienților săi. În cazul acestei forme de credit, în rol de
creditor, neapărat, apare instituția financiară respectivă : banca centrală, băncile și instituțiile
financiare nebancare din domeniul monedei și creditului.

13. Care sunt deosebirele dintre creditul banker si ce commercial?


Creditul comercial presupune acordarea împrumutului în cadrul afacerilor comerciale, în formă
de amânare a plăţii pentru mărfurile şi serviciile prestate. Creditul se acordă în formă naturală,
dar se rambursează în formă monetară.
Prin credit se subînţelege un împrumut în formă monetară sau în formă de marfă acordat în
condiţii de rambursabilitate, scadenţă şi, de regulă, cu plată. Creditul exprimă relaţiile economice
care apar între creditor şi debitor în cadrul procesului de redistribuire temporară a mijloacelor
temporar libere. 
14. Prin credit de consum se subînţelege creditul acordat pentru a fi folosit nu în scopuri
productive, ci în scopuri de consum. Acest credit, pe de o parte, contribuie la realizarea stocurilor
de producţie, creând, în aşa mod, condiţiile necesare pentru continuarea ciclurilor de rotaţie a
capitalurilor agenţilor economici (una din cauzele de ieşire din criza de supraproducere). Sursa
de rambursare a creditelor de consum este una din veniturile activităţii de bază ale împrumutului.
15. Creditele de consum sunt cele mai utilizate credite în Republica Moldova. În luna august al
anului curent cota de credite de consum acordate reprezenta 55% din volumul total al creditelor
acordate persoanelor fizice. Numărul mare de credite de consum acordate se datorează faptului
că pentru solicitarea unui astfel de credit este nevoie doar de buletinul de identitate, carnetul de
muncă şi certificatul de salariu. Creditele de consum nu necesită gaj, iar acordarea lui durează în
mediu 3 zile.

16. Prin credit de stat (public) se subînţelege creditul acordat de persoanele fizice şi juridice
bugetului de stat. Acest credit se acordă în formă de emisiune de hârtii de valoare de stat.
Creditul se acordă în momentul cumpărării hârtiilor de valoare de stat. Acest credit se foloseşte
pentru acoperirea deficitului bugetar. În Republica Moldova creditul public, în marea majoritate,
se acordă de sistemul bancar, BNM.
17. Creditul bugetar exprimă împrumutul acordat de către administrația publică de diferite
nivele din bugetul său agenților economici, anumitor categorii de cetățeni, administrației publice
de alte nivele.

18. Prin credit internaţional se subînţelege creditul acordat de guvernul unei ţări guvernului
altei ţări sau creditul acordat de un organism financiar internaţional (Fondul Monetar
Internaţional, Banca Mondială, etc.). Sursele pentru acordarea acestor credite sunt formate din
donaţiile ţărilor 22 membre ale acestor organisme, de obicei, ţările dezvoltate cu economie de
piaţă. Aceste credite se acordă în valute liber-convertibile sau în unităţi monetare internaţionale
convenţionale. Acordarea acestor credite are ca scop ajutorarea ţărilor puţin dezvoltate, din punct
de vedere economic. Acordarea lor este însoţită de stabilirea a mai multor condiţii de ordin
social-politic. Creditele se acordă pe tranşe, în dependenţă de îndeplinirea condiţiilor creditului. 
19. Dobânda creditară îndeplineşte următoarele funcţii:
1. Funcţia de stimulare economică. Stimularea economică se produce reeşind din faptul că
mărimea plăţii pentru credit depinde de mărimea împrumutului şi termenul creditului.
Fiecare agent economic (debitor) tinde spre maximizare sumelor de credite primite de la
bănci şi spre minimizarea termenului de folosire a mijloacelor împrumutate.
2. Funcţia de reglare. Organele speciale ale statului (B.N.M.) ridicând sau micşorând rata
de refinanţare poate influenţa asupra ratei dobânzii băncilor comerciale. Reeşind din
aceasta banca centrală poate să influenţeze asupra volumului investiţiilor creditate în
economie şi, prin urmare, poate să stimuleze dezvoltarea sau încetinirea dezvoltării
conjuncturii economice.
3. Funcţia de redistribuire a veniturilor. Prin dobândă creditară se redistribuie veniturile
agenţilor economici obţinute în urmă desfăşurării activităţii economice cu mijloacele
împrumutate. Mărimea dobânzii trebuie să asigure nivelul mediu de rentabilitate pentru
debitor şi pentru creditor. Prin urmare, mijloacele împrumutate pot fi investite numai în
activitatea care asigură nivelul dublu de rentabilitate medie pe economie.
4. Funcția de remunerare a dobînzii decurge din esența acesteia de a fi o formă a venitului
pe care îl obține deținătorul de bunuri, inclusiv bani, în urma împrumutării lor altei
persoane pentru folosirea provizorie.

S-ar putea să vă placă și