Sunteți pe pagina 1din 3

PROIECT DIDACTIC

I. DATE GENERALE

CLASA: a V-a B
PROFESOR: VATAVU -LUNGU LIDIA
DISCIPLINA: MATEMATICĂ
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Fracții zecimale
TITLUL LECȚIEI: Operații cu fracții zecimale-aplicații practice
DATA: 16.05.2018
TIPUL LECȚIEI: Recapitulare
Timp: 50 minute

II. COMPETENȚE GENERALE:

CG1. Identificarea unor date si relatii matematice si corelarea lor in functie de contextul in care au fost definite
CG2. Prelucrarea datelor de tip cantitativ, calitativ, structural, contextual cuprinse in enunturi matematice
CG3. Utilizarea algoritmilor si a conceptelor matematice pentru caracterizarea locala sau globala a unei situatii concrete
CG5. Analiza si prelucrarea caracteristicilor matematice ale unei situatii – problema
CG6. Modelarea matematica a unor contexte problematice variate, prin integrarea cunostintelor din diferite domenii

III. COMPETENȚE SPECIFICE:

CS1. Identificarea fracțiilor ordinare sau zecimale în contexte variate


CS2. Efectuarea de calcule cu fracții, folosind proprietăți ale operațiilor aritmetice
CS3. Utilizarea de algoritmi pentru efectuarea operațiilor cu fracții ordinare sau zecimale
CS4. Utilizarea limbajului specific fracții- lor/procentelor în situații date
CS5. Analizarea unor situații date în care intervin fracții pentru a estima sau pentru a verifica validitatea unor calcule
CS6. Reprezentarea matematică, folosind fracțiile, a unei situații date, în context intra și interdisciplinar (geografie, fizică, economie etc.)
IV. COMPETENȚE DERIVATE:
A. Cognitive
C1. Să efectueze calcule(adunări, scăderi, înmulțiri, împărțiri);
C2. Să folosească noțiunile de adunare și scădere a fracțiilor zecimale care au un număr finit de zecimale în rezolvarea unor probleme practice ;
C3. Să utilizeze noțiunile de înmulțire, împărțire a fracțiilor zecimale în rezolvarea problemelor practice;
C4. Să aplice corect formula mediei aritmetice.

B. Psiho-motorii
PM1:Să păstreze ordinea, disciplina și liniștea în clasă pentru buna desfășurare a lecției;
PM2: Să scrie corect, frumos și îngrijit problemele propuse.

C. Afective
AF1: Să dovedească interes pentru informațiile prezentate, prin participare activă;
AF2: Dezvoltarea spiritului de observație și a concentrării în rezolvare;
AF3: Să se conformeze cerințelor profesorului, îmbunătățindu-și continuu performanțele;
AF4: Stimularea curiozității și dezvoltarea simțului critic;
AF5: Să fie încrezători în capacitatea de a aplica algoritmi de calcul matematic.

V. STRATEGIA DIDACTICĂ

Metode și procedee: conversația, explicația,exercițiul,algoritmizarea, observare curentă, aprecieri verbale, observarea sistematică, analiza răspunsurilor
Mijloace de învățământ : cretă, tabla, fișe de lucru, caiete,planșe, standul cu produse.
Forme de organizare : individual, frontal.

Bibliografie :
Programa școlară pentru clasa a V-a
Matematică- Clasa a V-a –Editura ART-Clubul Matematicienilor;
Matematică- Clasa a V-a –Editura Paralela 45
Desfăşurarea activităţii

Metode şi procedee de
Etapele lecţiei Activitatea profesorului Activitatea elevilor Activităţi de învăţare
evaluare

Moment - asigur ordinea şi liniştea în clasă; - elevii vor avea pe bănci manuale, - activitate comună - apreciere verbală
organizatoric caiete, culegere
- notez absenţele în catalog

Este propusă elevilor spre rezolvare - rezolvă exercitiile aflate pe fişă - lucrul individual - formativă
o fişă de lucru. Elevii vor lucra atât - frontală
Fixarea - probleme de aplicare a
cunoștințelor și individual cât şi frontal. Aceștia vor
asigurarea proprietăţilor operaţiilor cu
ieși pe rând la tablă. Profesorul va
feedback-ului fractii zecimale
monitoriza activitatea acestora.

Retenție și Se va face o scurtă recapitulare a Îşi însuşesc tema şi obiectivele lecţiei; Conversatia, problematizarea evaluare frontala
transfer cunoştinţelor dobândite.

Concluzii şi Profesorul evaluează elevii care au Elevii sunt atenţi la aprecierile făcute de Conversaţia Aprecieri verbale
enunţarea temei răspuns la lecţie. către profesor și notează tema pentru
Explicaţia
pentru acasă ora viitoare.
Se anunţă tema pentru ora viitoare,

problemele ramase din fisa

S-ar putea să vă placă și