Sunteți pe pagina 1din 3

l . l . C .

IMM sau IMM în parteneriat cu ITT


Ghidul solicitantului - condiţii specifice de accesare a fondurilor

Anexa 2 - Lista sectoarelor excluse de la finanţare

LISTA SECTOARELOR EXCLUSE DE LA FINANŢARE

1. Nu sunt eligibile activităţile realizate de întreprinderile care îşi desfăşoară activitatea în următoarele sectoare
şl/sau care vizează următoarele:

a) sectorul pescuitului şi acvaculturii, astfel cum este reglementat de Regulamentul (UE) nr. 1379/2013 al Parlamentului
European şi al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind organizarea comună a pieţelor în sectorul produselor pescăreşti
şi de acvacultură, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1184/ 2006 şi (CE) nr. 1224/ 2009 ale Consiliului şi de
abrogare a Regulamentului (CE) nr. 104/ 2000 al Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L
354/28.12.2013;
b) domeniul producţiei primare de produse agricole;
c) sectorul prelucrării şi comercializării produselor agricole, în următoarele cazuri:
(i) atunci când valoarea ajutoarelor este stabilită pe baza preţului sau a cantităţii unor astfel de produse
achiziţionate de la producători primari sau introduse pe piaţă de întreprinderile respective;
(ii) atunci când ajutoarele sunt condiţionate de transferarea lor parţială sau Integrală către producătorii
primari;
d) ajutoare destinate activităţilor legate de export către ţări terţe sau către alte state membre, respectiv ajutoare direct
legate de cantităţile exportate, ajutoare destinate înfiinţării şi funcţionării unei reţele de distribuţie sau destinate altor
cheltuieli curente legate de activitatea de export;
e) ajutoare condiţionate de utilizarea preferenţială a produselor naţionale faţă de produsele importate.

în cazul în care o întreprindere îşi desfăşoară activitatea atât în sectoarele menţionate la punctul (1) literele (a), (b) sau
(c), cât şi în unul sau mai multe sectoare sau domenii de activitate incluse în domeniul de aplicare al Regulamentului
(UE) nr. 1407/2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene
ajutoarelor de minimis, regulamentul menţionat se aplică ajutoarelor acordate pentru aceste din urmă sectoare sau
activităţi, cu condiţia ca statul membru în cauză să se asigure, prin mijloace corespunzătoare, precum separarea
activităţilor sau o distincţie între costuri, că activităţile desfăşurate în sectoarele excluse din domeniul de aplicare al
prezentului regulament nu beneficiază de ajutoare de minimis acordate în conformitate cu regulamentul amintit.

2. De asemenea, nu sunt eligibile investiţiile care vizează someniile excluse prin Regulamentul (UE) nr.
1301/2013, respectiv:

a) dezafectarea sau construirea de centrale nucleare;


b) investiţiile care vizează o reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră ale activităţilor enumerate în anexa I la
Directiva 2003/87/CE;
c) fabricarea, prelucrarea şi comercializarea tutunului şi a produselor din tutun;
d) întreprinderile aflate în dificultate, astfel cum sunt definite în normele Uniunii privind ajutoarele de stat;
e) investiţiile în infrastructura aeroportuară, cu excepţia celor legate de protecţia mediului sau a celor însoţite de
investiţiile necesare pentru atenuarea ori reducerea impactului negativ al acestei infrastructuri asupra mediului.

Iniţiativă tocată. Dozvottare regională.


1.1. C. IMM sau parteneriat între IMM şi ITT
Ghidul solicitantului - condiţii specifice de accesare a fondurilor

Anexa 2 a - Lista do m eniilor si subdom eniilor de specializare inteligenta si sanatate^

Domenii de
NE SE Sud Vest Centru
intervenţie
Bioeconomie
1. Agroalimentar (genetica plantelor, cultura
plantelor tehnice, agricultura circulara, Bioeconomie
tehnologii avansate de procesare a produselor l.industria agro-allmentară şl
agroalimentare, ferme inteligente, produse pescuit Bioeconomie Bioeconomie
alimentare sigure, produse agroalimentare 1. Agricultura şl Industria 1. Turismul balnear
2.lndustria confecţiilor Bioeconomie
optimizate nutritional) alimentară 2. Silvicultura, prelucrarea lemnului
l.Sectorul agro-alimentar
1. Bioeconomie 2.Silvlcultura si Ingineria lemnului (bioenergie, 3. Biotehnologil 2. BIoeconomIa: dezvoltarea şi Industria mobilei
2.Sectorul textile, pielărie
noi produse procese sl tehnologii, modele economiei circulare 3. Mediul construit sustenabil
(Biotehnologil agro - alimentare; încălţăminte
Inovative de afaceri pentru produsele 3. Turismul şi identitatea 4. Sectorul agroalimentar
tradiţionale) Biotehnologil de mediu)
culturală 5. Sectorul medical şi farmaceutic
S.Biotehnologii (biotehnologil farmaceutice, 4.Turism (Turism tradiţional; Turism
blocombustibili si blocatalizatori de uz de nişa)
Industrial, substanţe bloactive, bloreactivi,
prelucrarea biomasei)
TIC
l.Socletatea Informaţionala (e-educatie, TIC
gamificare, analize de big data cu aplicaţie in 1. Tehnologia Informaţiei şl TIC
medicina, e-incluziune si monitorizarea In TIC comunicaţii 1. Sectorul IT şl industriile creative
2. Tehnologii TIC
informaţionale şi de
timp real a sistemelor sociale) 1. Industria şi cercetarea de 2. Localităţi Inteligente 2. Industria uşoară
2.Securitate cibernetica 1 . TIC, High Tech, Nanotehnologll înaltă tehnologie 3. Sectorul componente 3. Industria aerospaţială
comunicaţii, spaţiu
3. Industria 4.0 (urmărirea produselor şi Materiale avansate. 2. Localităţi inteligente pentru automobile 4. Industria auto şi mecatronica
şi securitate
alimentare de-a lungul lanţului valoric, nano- 3. Turism şi Identitate culturală 4. Digltalizare,lnsustrializare, 5. Sectorul medical şi farmaceutic
electronica sl optoelectronica, software industru 4.0 6. Mediul construit sustenabil
Industrial, Inteligenta artificala, industrii 5. Sectorul medical
creative)_________________________________
Energie, mediu şi schimbări climatice Energie, mediu şi schimbări
1. Mediu sl schimbări climatice (blodiversitate, climatice Energie, mediu şi schimbări
exploatarea responsabila si managementul 1. Industria agro-allmentară şi climatice Energie, mediu şi schimbări climatice
Energie, mediu şl schimbări
sustenabil al patrimoniului verde, noi pescuit 1. Turismul balnear
climatice
3. Energie, mediu şi genotipuri de plante cu rezistenta crescută la 2. Biotehnologil (Biotehnologil agro 1. Sectorul construcţii şi 2. Silvicultura, prelucrarea lemnului şi
schimbări climatice 1.BIoeconomIa: dezvoltarea
schimbări climatice, agricultura de precizie, - alimentare; Biotehnologil de materiale de construcţii. Industria mobilei
economiei circulare
sisteme enzimatice pentru monitorizarea mediu) Inclusiv energie 3. Mediul construit sustenabil
2. Localltăţl inteligente
poluării, tehnologii de epurare a apelor, de 3. Eco-tehnologli (Tehnologii 2. Sectorul componente 4. Sectorul agroalimentar
reciclare deşeuri, montorizarea apelor ecologice şi eficiente energetic; pentru automobile
industriale) Echipamente pentru producere de
1.1.C. IMM sau parteneriat între IMM şi ITT
Ghidul solicitantului - condiţii specifice de accesare a fondurilor

2. Energie (management energetic, ZEB, smart bioresurse)


factoring, eficienta si securitate energetica,
smart city, reţele inteligente pentru
consumatori inteligent!)
Eco-nano-tehnologii şi materiale avansate
1. Textile (design inovativ de produs - nano
Eco-nano-tehnologii şi materiale
bio, textile cu senzori Incorporaţi- textile
Eco-nano-tehnologii şi materiale Eco-nano-tehnologii şi materiale avansate
funcţionale cu aplicabilitate in medicina,
avansate avansate 1. Sectorul medical şl farmaceutic
textile inteligente, vestimentaţie sinergica, up-
1. Eco-tehnologii (Tehnologii Eco-nano-tehnologll şl materiale 1. Sectorul construcţii şi 2. Sectorul IT şi industriile creative
cycling deşeuri textile si slow fasion, digital
4. Eco-nano- ecologice şi eficiente energetic; avansate materiale de construcţii, inclusiv 3. Silvicultura, prelucrarea lemnului şi
fashion, fabricaţie inteligenta - senzori,
tehnologii şi Echipamente pentru producere de 1. Localităţi inteligente energie industria mobilei
software de urmărire, roboti industriali)
materiale avansate bioresurse) 2. Industria şi cercetarea de 2. Sectorul textile, pielărie şl 4. Mediul construit sustenabil
2. Noi materiale (exploatarea firelor naturale,
2. TIC, High Tech, Nanotehnologii şi înaltă tehnologie încălţăminte 5. Industria uşoară
biomaterlale avansate, textile tehnice,
Materiale avansate. 3. Sectorul componente pentru 6. Sectorul agroalimentar
structuri tricotate cu proprietăţi termice,
3. Industria confecţiilor automobile 7. Industria aerospaţială
tricoturi pentru protecţie mecanica, structuri
8. Industria auto şi mecatronica
textile compozite, materiale noi pentru
construcţii, materiale ecologice)
Sănătate
Sănătate
1. Sănătate şi turism pentru un stil de viaţă Sănătate
1. Sectorul agro-alimentar
sănătos (recuperare medicala, baleno- 1. Turismul balnear
Sănătate 2. TIC
5. Sănătate fiziokinetoterapie, nutritie sl dietetica, Sănătate 2. Sectorul medical şi farmaceutic
1. Turism (Turism balnear) 3. Sectorul medical
bioingineria reabilitării, slow food sl 3. Sectorul agroalimentar
4. Turism Balnear sl de
alimentaţie sanatoasa, soluţii TIC pentru 4. Sectorul IT şi industriile creative
aventură
turism, marketing si promovare creativa,)
Alte domenii Inginerie şi transport naval
identificate la nivel (Construcţia şi reparaţia de nave; Turismul şi identitatea culturală Industrii culturale si creative
regional Transport naval)
Localităţi inteligente
Construcţia de maşini,
componente şi echipamente de
producţie