Sunteți pe pagina 1din 9

Şcoala cu clasele I-VIII

Disciplina: Limba şi literatura română


Profesor:
An şcolar:

TESTAREA INIŢIALĂ LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ


Analiza evaluării iniţiale. Concluziile testării iniţiale. Plan de măsuri şi activităţi

Clasa a V-a A
Graficul Media
1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10
notelor clasei
Notele
obţinute
Au participat la testarea iniţială:
Promovaţi: Nepromovaţi:

Clasa a VI-a A
Graficul Media
1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10
notelor clasei
Notele
obţinute
Au participat la testarea iniţială: Promovaţi:
Nepromovaţi:

Clasa a VI-a B
Graficul Media
1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10
notelor clasei
Notele
obţinute
Au participat la testarea iniţială:
Promovaţi: Nepromovaţi:

Clasa A VII-a B
Graficul Media
1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10
notelor clasei
Notele
-
obţinute
Au participat la testarea iniţială: Promovaţi: Nepromovaţi:
2

Analiza SWOT a rezultatelor evaluării iniţiale


Analiza rezultatelor obţinute la testarea iniţială la disciplina limba şi literatura
română de către elevii claselor V-VIII permite descrierea detaliată a problemelor şi a
dificultăţilor cu care se confruntă elevii ciclului gimnazial, dar şi reliefarea succintă a
punctelor tari şi slabe ale acestora, după cum reiese din lucrările supuse analizei.

La clasa a V-a şi elevii întâmpină următoarele dificultăţi / probleme:


; de ortografie şi de puncţuaţie – sesizarea rolului semnelor de ortografie şi de
punctuaţie într-un text şi utilizarea corectă / adecvată a acestora;
; de identificare a părţilor de vorbire şi a părţilor de propoziţie;
; de discriminare a părţilor de vorbire de părţile de propoziţie;
; exprimarea incoerentă, greoaie, inadecvată şi neliterară a ideilor;
; de organizare coerentă, logică şi expresivă a ideilor în scris;
;
La clasa a VI-a elevii întâmpină următoarele dificultăţi / probleme:
; de fonetică, de vocabular şi de semantică – identificarea corectă a sunetelor
dintr-un cuvânt, despărţirea cuvintelor în silabe, alcătuirea familiei lexicale,
recunoaşterea categoriilor semantice învăţate, sinonime şi antonime;
; de identificare a părţilor de vorbire şi a părţilor de propoziţie – identificarea
cazurilor substantivului şi a modurilor şi timpurilor verbale, identificarea
funcţiilor sintactice ale diferitelor clase morfologice;
; de discriminare a părţilor de vorbire de părţile de propoziţie;
; de identificare a modurilor de expunere prezente într-un text dat/ citat –
naraţiunea, descrierea, dialogul;
; de identificare a valorii expresive şi a semnificaţiei unor figuri de stil –
enumeraţie, repetiţie, epitet, comparaţie, personificare, metaforă;
; de organizare coerentă, logică şi expresivă a ideilor în scris;
; de formulare a ideilor principale dintr-un text sau de redactare a unui rezumat
al fragmentului / textului dat / ciatat;
; de redactare a unor texte narative, dialogate, descriptive;
;
La clasa a VII-a elevii întâmpină următoarele dificultăţi / probleme:
; de identificare a părţilor de vorbire şi a părţilor de propoziţie – identificarea
cazurilor substantivului şi a modurilor şi timpurilor verbale, identificarea
funcţiilor sintactice ale diferitelor clase morfologice etc.;
; de recunoaştere a categoriilor gramaticale studiate la fiecare parte de vorbire, a
algoritmului de analiză a părţilor de vorbire;
; de identificare a valorii expresive a procedeelor artistice şi a semnificaţiei unor
figuri de stil – enumeraţie, repetiţie, epitet, comparaţie, personificare,
metaforă;
; de comentare / interpretare sumară a unor secvenţe textuale;
3

; de redactare a unor texte narative, dialogate, descriptive;


; de exprimare a unui punct de vedere argumentat sau a propriei opinii în
raport cu o temă dată;
; de integrare adecvată a unor argumente în exprimarea unui punct de vedere;

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE


; cunoaşterea aprofundată a elementelor; probleme de ortografie şi punctuaţie;
de fonetică, vocabular şi semantică; ; însuşirea precară a elementelor de
; identificarea relativ corectă a părţilor fonetică şi vocabular;
de vorbire şi a părţilor de propoziţie şi ; dificultăţi de identificare a părţilor de
discriminarea acestora; vorbire şi a părţilor de propoziţie şi de
; identificarea corectă modurilor de discriminare a acestora;
expunere prezente într-un text dat /; dificultăţi de exprimare corectă,
citat–naraţiunea, descrierea, dialogul, coerentă, expresivă şi adecvată
monologul; diferitelor tipuri de texte pe care
; formularea corectă a ideilor principale trebuie să le redacteze;
dintr-un text sau de redactare a unui ; dificultăţi de identificare a valorii
rezumat al fragmentului / textului expresive şi a semnificaţiei unor figuri
dat / citat; de stil din textele literare;
; redactarea corectă a unui rezumat; ; probleme de comentare / interpretare
; identificarea trăsăturilor fizice şi morale sumară a unor secvenţe textuale;
ale personajelor prezente în diverse; însuşirea mai puţin temeinică a
fragmente de texte literare; structurii şi a tehnicii de redactare a
; identificarea corectă a procedeelor de compunerilor narative, descriptive şi
expresivitate artistică; dialogate;
; dificultăţi de exprimare a unui punct
de vedere argumentat sau a propriei
opinii în raport cu o temă dată;
; dificultăţi de integrare adecvată a unor
argumente în exprimarea unui punct
de vedere;
OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI
; promovarea cu succes a evaluarilor; corigenţa şi / sau repetenţia;
interne şi externe de pe parcursul; dezinteresul şi / sau abandonul şcolar;
actualului an şcolar; ; reducerea şi / sau absenţa
; finalizarea cu succes a anului şcolar şi a perspectivelor educaţionale ulterioare
ciclului gimnazial; şi abandonul şcolar;
; posibilitatea de a continua studiile la; imposibilitatea de a urma un liceu cu
un liceu cu profil teoretic sau la o profil teoretic sau la o şcoală
şcoală profesională (SAM), în funţie de profesională (SAM) după finalizarea
profilul intelectual al elevului şi de ciclului gimnazial;
4

rezultatele sale din ciclul gimnazial; ; imposibilitatea integrării active,


; posibilitatea integrării active, responsabile şi competente în societate
responsabile şi competente în societate şi pe piaţa muncii şi marginalizarea
şi pe piaţa muncii, şi chiar realizarea socială şi profesională;
unei cariere de succes;

Concluziile testării iniţiale. Plan de măsuri şi activităţi

În urma evaluării elevilor din clasele a V-a, a VI-a şi a VII-a aparţinând


ciclului gimnazial de la Şcoala cu clasele I-VIII din Căpuşu Mare se constată că
gradul de promovabilitate al elevilor este relativ scăzut, iar rezultatele obţinute de
aceştia sunt, per ansamblu, slabe sau medii. La o privire sumară se poate remarca cu
uşurinţă că nu există performanţe deosebite în ceea ce priveşte rezultatele obţinute la
disciplina limba şi literatura română, rezultate care vizează cunoştinţele asimilate şi
abilităţile dobândite în anul anterior.
Se impun, prin urmare, o serie de măsuri şi o planificare sistematică a
activităţilor care trebuie organizate în vederea remedierii situaţiei actuale, pentru a se
ajunge la un grad de promovabilitate mai mare şi a se atinge standardele de
performanţă vizate.

Clasa Activitatea propusă Programul deTermen deRezultate


activitate evaluare anticipate
A V-aDictare; Consultaţii Sfârşitul Se constată o
A şi B Exerciţii de despărţire asăptămânale / semestrului I relativă
cuvintelor în silabe; Ore Lucrare scrisăîmbunătăţire şi
Exerciţii de uitilizaresuplimentare: 1la limba şichiar o remediere
corectă a semnelor deoră/ săptămână; literatura totală a situaţiei
ortografie şi punctuaţie; română pedificile şi a
Exerciţii de construcţie aTeme pentrusemestrul I problemelor cu
unor enunţuri în care săcasă; care se confruntă
utilizeze ortograme; Teme elevii;
Exerciţii de recunoaştere asuplimentare; Sfârşitul Se observă vizibil
părţilor de vorbire si de semestrului I creşterea gradului
propoziţie; Observare de promovabilitate
Exerciţii de construiresistematică; a testelor de
corectă a propoziţiilorConversaţia Sfârşitul evaluare formativă
simple şi dezvoltate; euristică la orasemestrului I şi sumativă;
Exerciţii de formulare ade limba şi Se ating obiectivele
ideilor principale şi a celorliteratura şi standardele de
secundare dintr-un text cititromână; Sfârşitul performanţă vizate
/ ascultat; semestrului I de programa
5

Exerciţii de expunere oralăFişe de muncă şcolară;


– individual sau în grup – a independentă; Se poate observa
unui plan simplu şi/sau aFişe de muncă înSfârşitul progresul şi
unui plan dezvoltat de idei,echipă; semestrului I succesul şcolar;
pornind de la o temă dată;
Exerciţii de stabilire aTeste cu itemi cu
ideilor în jurul cărora sealegere duală /Sfârşitul
organizează o temă datămultiplă; semestrului II
(idee principală, ideeTeste cu itemi cuLucrare scrisă
secundară); răspuns lala limba şi
Exerciţii de utilizarealegere; literatura
corectă, în textul oral, aTeste cu itemi curomână pe
limbii literare; răspuns scurt; semestrul II
Exerciţii de redactare aTeste cu itemi cu
unui text după un planrăspunsuri de
simplu construit de elevicompletare; Sfârşitul
sau dat de profesorTeste cu itemisemestrului II
(compunerea imaginativă –obiectivi;
povestirea; relatarea unorTeste cu itemi
fapte şi întâmplări); semiobiectivi; Sfârşitul
Exerciţii de redactare aTeste cu itemisemestrului II
unui text, pornind de lasubiectivi;
cuvinte date; alcătuirea dePunerea în scenă
compuneri după un suporta unor opereSfârşitul
vizual; literare; semestrului II
Activităţi de copiere /Proiecte pe teme
dictare a unor texte care săalese de comun
conţină dificultăţiacord cu copiii; Sfârşitul
privitoare la categoriile semestrului II
morfologice, în specialLecturi
pentru clasele cu elevisuplimentare;
aparţinând minorităţilorFişe de lectură; Sfârşitul
etnice; Jurnalul desemestrului II
Exerciţii de redactare delectură;
texte în contexte şi înReferate;
scopuri variate; Redactarea de
Activităţi de scrierecompuneri
imaginativă care sălibere;
valorifice creativitatea
elevilor; activităţi de scriereOrele de limba
reflexivă (jurnal, şi literar
relatarea unor fapte şiromână;
6

întâmplări) în care să-şi


expună
opiniile/sentimentele;
a VI-aExerciţii de fonetică;Consultaţii Sfârşitul Se constată o
B Exerciţii de despărţire asăptămânale / semestrului I relativă
cuvintelor în silabe; Ore Lucrare scrisăîmbunătăţire şi
Exerciţii de utilizare asuplimentare: 1la limba şichiar o remediere
sinonimelor, antonimelor,oră/ săptămână; literatura totală a situaţiei
omonimelor în contexte română pedificile şi a
date; alcătuirea unor familii semestrul I problemelor cu
lexicale sau a unor câmpuriTeme pentru care se confruntă
lexico-semantice; casă; elevii;
Exerciţii de determinare a Se observă vizibil
sensurilor unor cuvinte şiTeme Sfârşitul creşterea gradului
de explicare a semnificaţieisuplimentare; semestrului I de promovabilitate
acestora în contexte diferite; a testelor de
Exerciţii de determinare a evaluare formativă
sensurilor unor cuvinte şiObservare Sfârşitul şi sumativă;
de explicare a semnificaţieisistematică; semestrului I Se ating obiectivele
acestora în contexte diferite; şi standardele de
Exerciţii de construireConversaţia performanţă vizate
corectă a propoziţiiloreuristică la oraSfârşitul de programa
simple şi dezvoltate;de limba şisemestrului I şcolară;
construirea unor fraze prinliteratura Se poate observa
utilizarea corectă aromână; progresul şi
coordonării şi subordonării; Sfârşitul succesul şcolar;
Exerciţii de recunoaştere a semestrului I
părţilor de vorbire si deFişe de muncă
propoziţie; independentă;
Exerciţii de analiză morfo-Fişe de muncă înSfârşitul
sintactică şi sintactico-echipă; semestrului II
morfologică; Lucrare scrisă
Exerciţii de identificare a la limba şi
caracteristicilor operelorTeste cu itemi culiteratura
epice: naraţiunea laalegere duală /română pe
persoana a III-a şimultiplă; semestrul II
lapersoana I, subiectulTeste cu itemi cu
operei literare, momentelerăspuns laSfârşitul
subiectului, timpul şialegere; semestrului II
spaţiul în naraţiune, autor,Teste cu itemi cu
narator, personaj; răspuns scurt;
Exerciţii de sesizare aTeste cu itemi cuSfârşitul
7

rolului dialogului şi alrăspunsuri desemestrului II


descrierii într-o naraţiune;completare;
sesizarea rolului descrieriiTeste cu itemi
în realizarea portretului şi aobiectivi; Sfârşitul
tabloului; observareaTeste cu itemisemestrului II
rolului dialogului însemiobiectivi;
caracterizarea personaj;Teste cu itemi
Identificarea şi comentareasubiectivi; Sfârşitul
rolului figurilor de stil semestrului II
învăţate în diferite texte;
identificarea tipurilor dePunerea în scenă
rimă în catren a unor opereSfârşitul
şi a măsurii în textele înliterare; semestrului II
versuri;
Exerciţii de formulare a
ideilor principale, deProiecte pe temeSfârşitul
structurare a detaliilor înalese de comunsemestrului II
jurul ideii principale;acord cu copiii;
exerciţii de redactare a unor
scrisori şi a unor anunţuri; Sfârşitul
Exerciţii de identificare şiLecturi semestrului II
ordonare a secvenţelor suplimentare;
narative dintr-un text dat,Fişe de lectură;
în vederea rezumăriiJurnalul deSfârşitul
acestuia; lectură; semestrului II
Exerciţii de transformare a
textului dialogat în text Referate; Sfârşitul
narativ; Redactare desemestrului II
Exerciţii de rezumare, îneseu;
scris, a textelor citite;
Exerciţii de povestire a unor
texte narative văzute etc.;Redactarea de
exerciţii de redactare a unorcompuneri
descrieri de tip tablou şi delibere;
tip portret; sau dialogate;
exerciţii de scriere
imaginativă, compuneriOrele de curs;
libere; Orele de limba
şi literartura
română;
aVII-a Exerciţii de recunoaştere aConsultaţii Sfârşitul Se constată o
A părţilor de vorbire si desăptămânale / semestrului I relativă
8

propoziţie; exerciţii deOre suplimen: 1Lucrare scrisăîmbunătăţire şi


analiză morfo-sintactică şioră/ săptămână; la limba şichiar o remediere
sintactico-morfologică; literatura totală a situaţiei
Exerciţii de construire a Teme pentruromână pedificile şi a
unui monolog sau a unui casă; semestrul I problemelor cu
dialog; exerciţii de descriereTeme care se confruntă
a unor obiecte, a unor suplimentare; elevii;
tablouri din natură, a unor Sfârşitul Se observă vizibil
fenomene; exerciţii de Observare semestrului I creşterea gradului
construire a unor naraţiuni sistematică; de promovabilitate
simple; exerciţii de utilizare Conversaţia a testelor de
expresivă a limbii euristică la oraSfârşitul evaluare formativă
Lectura unor texte diverse, de limba şisemestrului I şi sumativă;
cu scopul de a înţelege literatura Se ating obiectivele
semnificaţiile acestora şi de română; şi standardele de
a putea comenta sensul lor Sfârşitul performanţă vizate
global; Exerciţii de Fişe de muncăsemestrului I de programa
identificare a structurii independentă; şcolară;
textelor epice şi lirice; Fişe de muncă în Se poate observa
exerciţii de identificare a echipă; Sfârşitul progresul şi
trăsăturilor specifice celor semestrului I succesul şcolar;
două genuri în textele Teste cu itemi cu
literare studiate; alegere duală /
Exerciţii de identificare şi multiplă; Sfârşitul
de interpretare a unor Teste cu itemi cusemestrului II
procedee de expresivitate răspuns laLucrare scrisă
artistică; alegere; la limba şi
Exerciţii de redactare Teste cu itemi culiteratura
nuanţată în raport cu răspuns scurt; română pe
structura şi motivaţiile Teste cu itemi cusemestrul II
personale: exerciţii de răspunsuri de
descriere a unor personaje completare;
sau persoane considerate Teste cu itemi
drept modele şi de obiectivi; Sfârşitul
motivare a opţiunilor; Teste cu itemisemestrului II
exerciţii de comentare a semiobiectivi;
unor secvenţe din textele Teste cu itemi
studiate sau a titlului unor subiectivi; Sfârşitul
texte; semestrului II
Comentarea unor secvenţe Punerea în scenă
din textele studiate sau a a unor opere
titlului unor texte; literare; Sfârşitul
9

Scrierea unor compuneri Proiecte pe temesemestrului II


narative, descriptive, alese de comun
informative; acord cu copiii;
Exerciţii de exprimare a Sfârşitul
propriei opinii şi de Lecturi semestrului II
motivare a acesteia în suplimentare;
raport cu o situaţie reală Fişe de lectură;
sau cu o secvenţă textuală Jurnalul deSfârşitul
dată / text studiat şi de lectură; semestrului II
integrare corectă a
argumentelor şi a Interpretarea
conectorilor adecvaţi la unor texte laSfârşitul
nivelul propoziţiei şi al prima vedere, asemestrului II
frazei; exprimarea semnificaţieie
gusturilor, expunerea unor titlului unei
opinii despre ceva sau opere; Sfârşitul
cineva, stabilirea unei Referate; semestrului II
analogii, a unei comparaţii, Redactare de
exprimarea unei impresii eseu;
personale; exerciţii de Redactarea de
folosire a unor grupuri compuneri
verbale şi nominale pentru libere;
a spori expresivitatea Portofoliul;
comunicării;
Exerciţii de redactare aOrele de curs;
unor texte narative,Orele de limba
descriptive şi dialogate,şi literatura
exerciţii de scriereromână;
imaginativă;