Sunteți pe pagina 1din 107

REPUBLICA MOLDOVA

COD PRACTIC ÎN CONSTRUCŢII

DRUMURI ŞI PODURI

DIMENSIONAREA STRUCTURILOR RUTIERE


SUPLE

CP D.02.08 – 2014

EDIŢIE OFICIALĂ

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI CONSTRUCŢIILOR


AL REPUBLICII MOLDOVA

CHIŞINĂU * 2014
ICS 93.080.20

ADAPTAT la condiţiile Republicii Moldova de Institutul de Cercetări Ştiinţifice în


Construcţii „INCERCOM” Î.S.,
La elaborarea prezentului Cod practic au participat: ing. V. Gheaur, ing. Iu. Paşa, ing. A.
Cuculescu, ing. A. Efros, ing. E. Cebotari

ACCEPTAT de comitetul tehnic CT-C 06 „Construcţii hidrotehnice, rutiere şi spe-


ciale”

Preşedinte
Ing. O. Horjan Universitatea Agrară de Stat din Moldova, faculta-
tea „Cadastru şi drept”
Secretar:
Dr.şt.tehn. A. Ababii Universitatea Tehnică a Moldovei, catedra „Căi fe-
rate, drumuri şi poduri”
Membri:
Ing. A. Calaşnic IP „Acvaproiect”
Ing. N. Danilov Universitatea Agrară de Stat din Moldova, faculta-
tea „Cadastru şi drept”
Dr.şt.tehn. A. Cadocinicov Universitatea Tehnică a Moldovei, catedra „Căi fe-
rate, drumuri şi poduri”
Ing. A. Cuculescu Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Dru-
murilor
Ing. O. Melniciuc Institutul de ecologie şi geografie, Academia de
Ştiinţe a Republicii Moldova
Ing. N. Ciobanu ÎS „Administraţia de Stat a Drumurilor”
Ing. Iu. Paşa Î.S. „Administraţia de Stat a Drumurilor”
Ing. P. Codreanu Portul Giurgiuleşti
Ing. V. Ghiaur SRL „Universinj”
Reprezentantul ministerului:
Ing. M. David Direcţia reglementări tehnico-economice, Ministe-
rul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor

APROBAT prin ordinul Ministrului dezvoltării regionale şi con-


strucţiilor al RM nr. 114 din 28 iulie 2014, cu aplicare din
01 ianuarie 2015.

 MDRC 2014

II
PREAMBUL NAŢIONAL

Prezentul cod practic în construcţii reprezintă adaptarea la condiţiile naţionale


ale Republicii Moldova, prin metoda retipăririi, a normativului Federaţiei Ruse
ОДН 218.046-01 „Проектирование нежестких дорожных одежд”.
Codul practic în construcţii CP D.02.08-2014 „Dimensionarea structurilor rutie-
re suple” cuprinde norme şi cerinţe tehnice faţă de alcătuirea, dimensionarea şi verifi-
carea structurilor ruitiere suple. În anexe la prezentul document sînt prezentate sarci-
nile de calcul şi datele necesare pentru efecturea dimensionării structurilor rutiere su-
ple.
Acest cod practic în construcţii se utilizează pentru proiectarea structurilor rutie-
re noi, a sectoarelor de drumuri reconstruite, elaborarea albumelor de structuri rutiere
tip, precum şi poate fi utilizat la determinarea capacităţii portante şi la proiectarea
ranforsării structurilor rutiere ale drumurilor existente şi este pus în practică de insti-
tuţiile de proiectare la construcţia şi reparaţia structurilor rutiere suple a drumurilor
publice, drumurilor locale şi străzilor.

Adoptat pentru prima dată.

III
ПРЕДИСЛОВИЕ

Документ содержит указания по конструированию и расчету нежестких


дорожных одежд автомобильных дорог общей сети. Нормы применимы для
проектирования вновь сооружаемых дорожных одежд, новых участков
реконструируемых дорог, разработки альбомов типовых конструкций, а также
могут использоваться при оценке прочности и при проектировании усиления
дорожных одежд существующих дорог.
Предназначены для работников системы дорожного хозяйства.

PREFAŢĂ

Documentul cuprinde indicaţii privind alcătuirea şi dimensionarea structurilor ruti-


ere suple ale drumurilor reţelei publice. Normele se utilizează pentru proiectarea
structurilor rutiere noi, a sectoarelor de drumuri reconstruite, elaborarea albumelor de
structuri rutiere tip, precum şi pot fi utilizate la determinarea capacităţii portante şi la
proiectarea ranforsării structurilor rutiere ale drumurilor existente.

Sînt destinate pentru specialiştii ramurii rutiere.

IV
СОДЕРЖАНИЕ
CUPRINS

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ..............................................................1


1 DOMENIU DE APLICARE ŞI DISPOZIŢII GENERALE .............................................................1
2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ..........................................................................................................3
2 REFERINŢE NORMATIVE ............................................................................................................3
3 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ .....................................................................................................3
3 TERNENI ŞI DEFINIŢII ..................................................................................................................3
4 КОНСТРУИРОВАНИЕ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ ........................................................................5
4 ALCĂTUIREA STRUCTURII RUTIERE .......................................................................................5
4.1 Задачи и принципы конструирования .....................................................................................5
4.1 Scopurile şi principiile de alcătuire .............................................................................................5
4.2 Конструирование покрытий и оснований капитальных дорожных одежд ........................11
4.2 Alcătuirea îmbrăcăminţilor rutiere şi a fundaţiilor structurilor rutiere permanente ..................11
4.3 Конструирование покрытий и оснований облегченных и переходных дорожных
одежд .........................................................................................................................................12
4.3 Alcătuirea îmbrăcăminţilor rutiere şi a fundaţiilor semipermanente şi provizorii ale structu-
rilor rutiere ..................................................................................................................................12
4.4 Конструирование дополнительных слоев основания ..........................................................13
4.4 Alcătuirea substraturilor de fundaţie .........................................................................................13
4.5 Особенности конструирования дорожных одежд со слоями из малопрочных мате-
риалов и побочных продуктов промышленности .................................................................17
4.5 Specificul alcătuirii structurilor rutiere cu straturi din materiale cu rezistenţa redusă şi
produse secundare industriale ....................................................................................................17
4.6 Мероприятия по повышению прочности и стабильности рабочего слоя земляного
полотна ......................................................................................................................................18
4.6 Măsuri de sporire a capacităţii portante şi stabilităţii zonei active a terasamentului ................18
4.7 Учет региональных особенностей .........................................................................................19
4.7 Particularităţi regionale..............................................................................................................19
4.8 Принципы назначения конструкций дорожных одежд при проектировании
реконструкции существующих дорог ....................................................................................19
4.8 Principii de adoptare a compoziţiei structurilor rutiere la proiectarea reconstrucţiei drumu-
rilor existente ............................................................................................................................19
5 РАСЧЕТ ДОРОЖНЫХ ОДЕЖД ..................................................................................................20
5 DIMENSIONAREA STRUCTURILOR RUTIERE ......................................................................20
5.1 Основные положения .............................................................................................................20
5.1 Dispoziţii generale ....................................................................................................................20
5.2 Общая процедура и критерии расчета на прочность ..........................................................25
5.2 Procedura generală şi criteriile de calcul conform capacităţii portante ....................................25
5.3 Расчет напряжений и деформаций ........................................................................................26
5.3 Calcularea tensiunilor şi deformaţiilor .....................................................................................26
5.4 Расчетные параметры подвижной нагрузки ........................................................................27
5.4 Parametrii de calcul a sarcinii mobile.......................................................................................27
5.5 Расчет конструкции в целом по допускаемому упругому прогибу ...................................30
5.5 Dimensionarea complexului rutier conform deflexiunii admisibile .........................................30
5.6 Расчет по условию сдвигоустойчивости подстилающего грунта и малосвязных
конструктивных слоев ...........................................................................................................33
5.6 Calculul conform condiţiei de rezistenţă la forfecare a pămîntului din patul drumului şi a
straturilor componente puţin coezive .......................................................................................33
5.7 Расчет конструкции на сопротивление монолитных слоев усталостному разруше-
нию от растяжения при изгибе...............................................................................................38
V
5.7 Calculul structurii conform rezistenţei straturilor monolit la deteriorarea de oboseală la
întindere din încovoiere ........................................................................................................... 38
6 ПРОВЕРКА ДОРОЖНОЙ КОНСТРУКЦИИ НА МОРОЗОУСТОЙЧИВОСТЬ .................... 42
6 VERIFICAREA CMPLEXULUI RUTIER CONFORM REZISTENŢEI LA ACŢIUNEA
FENOMENULUI DE ÎNGHEŢ-DEZGHEŢ ................................................................................ 42
7 ПРОЕКТИРОВАНИЕ УСТРОЙСТВ ПО ОСУШЕНИЮ ДОРОЖНЫХ ОДЕЖД И
ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА .......................................................................................................... 56
7 PROIECTAREA CONSTRUCŢIILOR ANEXE LA DRUMURI PENTRU ASANAREA
STRUCTURILOR RUTIERE ŞI A TERASAMENTULUI......................................................... 56
7.1 Основные положения............................................................................................................. 56
7.1 Principiile de bază .................................................................................................................... 56
7.2 Расчет дренирующего слоя ................................................................................................... 60
7.2 Calculul stratului drenant ......................................................................................................... 60

Приложение A (обязательное) Расчетные нагрузки ................................................................... 67


Anexa A (obligatorie) Sarcini de calcul ............................................................................................ 67
Приложение B (справочное) Определение расчетных характеристик грунта рабочего слоя
земляного полотна при расчете дорожной одежды на прочность ......................................... 71
Anexa B (informativă) Determinarea caracteristicilor de calcul ale pămîntului din zona activă a
terasamentului la dimensionarea structurii rutiere conform capacităţii portante. ......................... 71
Приложение C (справочное) Таблицы нормативных и расчетных значений прочностных
характеристик конструктивных слоев ...................................................................................... 79
Anexa C (informativă) Tabelele valorilor normate şi de calcul ale caracteristicilor de rezistenţă
a straturilor componente ............................................................................................................... 79
Приложение D (справочное) Назначение статистических параметров ...................................... 87
Anexa D (informativă) Stabilirea parametrilor statistici ................................................................... 87
Приложение E (справочное) Теплофизические характеристики конструктивных слоев из
различных строительных материалов ....................................................................................... 88
Anexa E (informativă) Caracteristicile termofizice ale straturilor constructive din diverse mate-
riale de construcţie ........................................................................................................................ 88
Приложение F (справочное) Параметры для определения расчетного суммарного числа
приложений нагрузки за срок службы дорожной одежды ..................................................... 91
Anexa F (informativă) Parametrii pentru determinarea numărului sumar de calcul al aplicărilor
sarcinii pe toată durata de serviciu a structurii rutiere .................................................................. 91
Приложение G (справочное) Методика определения и использования коэффициента
влагопроводности грунта при проектировании дорожной одежды....................................... 93
Anexa G (informativă) Metodologia de determinare şi utilizare a coeficientului de permeabili-
tate a pămîntului la dimensionarea structurii rutiere ..................................................................... 93

VI
COD PRACTIC ÎN CONSTRUCŢII CP D.02.08 - 2014

Drumuri şi poduri
Dimensionarea structurilor rutiere suple
Roads and bridges
Dimensioning of flexible road systems
Дороги и мосты
Проектирование нежестких дорожных одежд

Официальное издание Ediţie oficială

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И 1 DOMENIU DE APLICARE ŞI


ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ DISPOZIŢII GENERALE
1.1 Документ предназначен для 1.1 Documentul este destinat la alcătuirea şi
конструирования и расчета нежестких dimensionarea structurilor rutiere suple ale
одежд автомобильных дорог общей сети drumurilor publice la:
при:
а) проектировании одежд на вновь a) alcătuirea structurilor rutiere pentru
сооружаемых дорогах, на новых участках drumuri noi construite, pentru sectoarele noi
реконструируемых дорог; ale drumurilor reconstruite;
б) разработке каталогов и альбомов б) elaborarea albumelor de sisteme rutiere
типовых решений по конструкциям tip pentru drumurile reţelei publice.
дорожных одежд на дорогах общей сети.
1.2 К нежестким дорожным одеждам 1.2 Structurile rutiere suple sînt complexe cu
относят одежды со слоями, устроенными из straturi realizate din betoane asfaltice de diferi-
разного вида асфальтобетонов (дегтебето- te tipuri (betoane de gudron), din materiale şi
нов), из материалов и грунтов, укрепленных pămînturi consolidate cu bitum, ciment, var, li-
битумом, цементом, известью, комплекс- anţi complecşi, etc., precum şi din materiale
ными и другими вяжущими, а также из granulate slabcoezive (criblură, zgură, pietriş,
слабосвязаных зернистых материалов etc.).
(щебня, шлака, гравия и др.).
1.3 Классификация дорожных одежд и 1.3 Clasificarea structurilor rutiere şi
покрытий приведена в табл. 1.1. îmbrăcăminţilor rutiere este prezentată în
tab. 1.1.

Таблица 1.1
Tabelul 1.1
Типы
дорожных
Виды покрытий, материал и способы его укладки
одежд
Tipul îmbrăcăminţilor rutiere, material şi modul de executare a acestuia
Tipul structurilor
rutiere
Усовершенствованные покрытия:
Îmbrăcăminţi rutiere modernizate:
Капитальные из горячих асфальтобетонных смесей
Permanente din mixturi asfaltice executate la cald
Облегченные а) из горячих асфальтобетонных смесей
Semipermanente a) din mixturi asfaltice executate la cald
б) из холодных асфальтобетонных смесей
б) din mixturi asfaltice executare la rece
CP D.02.08 – 2014, pag. 2

Таблица 1.1 (продолжение)


Tabelul 1.1 (continuare)
Типы
дорожных
Виды покрытий, материал и способы его укладки
одежд
Tipul îmbrăcăminţilor rutiere, material şi modul de executare a acestuia
Tipul structurilor
rutiere
Облегченные в) из органоминеральных смесей с жидкими органическими вяжущими, с жидкими
Semipermanente органическими вяжущими совместно с минеральными; с вязкими, в том числе
эмульгированными органическими вяжущими; с эмульгированными органическими вяжущими
совместно с минеральными; из каменных материалов и грунтов, обработанных битумом по
способу смешения на дороге или методами пропитки; из каменных материалов, обработанных
органическими вяжущими методом пропитки; черного щебня, приготовленного в установке и
уложенного по способу заклинки; из пористой и высокопористой асфальтобетонной смеси с
поверхностной обработкой; из прочного щебня с двойной поверхностной обработкой
в) din mixturile organominerale cu lianţi organici lichizi, cu lianţi organici lichizi şi minerale; vîscoşi,
inclusiv lianţi organici emulgaţi; cu lianţi organici emulgaţi şi minerali; din materiale de piatră şi
pămînturi preanrobate cu bitum prin amestec în situ sau prin metode de impregnare, din materiale din
piatră şi pămînturi peanrobate cu lianţi prin metode de impregnare; criblura preanrobată, preparată
în instalaţie si executată prin metoda de împănare; din beton asfaltic poros şi macroporos cu trata-
ment bituminos; din pietriş dur cu tratament bituminos dublu.
Покрытия переходные
Îmbrăcăminţ provizorii
Переходные из щебня прочных пород, устроенные по способу заклинки без применения вяжущих
Provizorii материалов; из малопрочных каменных материалов, укрепленных вяжущими; булыжного и
колотого камня (мостовые); из щебеночно-гравийно-песчаных смесей; малопрочных каменных
материалов и шлаков; грунтов, укрепленных или улучшенных различными местными
материалами; и др.
din pietriş din roci dure, executate prin metoda de împănare fără folosirea lianţilor; din materiale din
piatră cu rezistenţa redusă, consolidate cu lianţi; pavaje din piatră cioplită, piatră brută sau bolo-
vani; din amestecuri de pietriş, prundiş şi nisip; din materiale din piatră cu rezistenţa redusă şi zguri;
pămînturi, consolidate sau îmbunătăţite cu materiale locale; etc.

1.4 Капитальную и облегченную дорожную 1.4 Structurile rutiere permanente şi semiper-


одежду с усовершенствованным покрытием manente cu îmbrăcămintea rutieră modernă se
следует проектировать в соответствии с alcătuiesc reieşind din condiţia ca pe durata de
требованиями действующих нормативных serviciu să nu apară deteriorări şi deformaţii
документов, с расчетом обеспечения меж- remanente inadmisibile din punct de vedere al
ремонтного срока эксплуатации. При этом cerinţelor documentelor normative în vigoare
не должно возникнуть разрушений и недо- faţă de planeitatea îmbrăcămintei rutiere, pre-
пустимых остаточных деформаций, а воз- cum şi pentru ca acţiunea agenţilor naturali să
действие природных факторов не должно nu aducă la deformările inadmisibile în ele-
приводить к недопустимым изменениям в mentele acestuia.
ее элементах.
Облегченную дорожную одежду с усо- Structurile rutiere semipermanente cu îm-
вершенствованным покрытием, рассчиты- brăcămintea rutieră modernă se calculează pe o
вают на менее продолжительный межре- durată de exploatare mai scurtă decît a structu-
монтный срок службы, чем для капиталь- rilor rutiere permanente. Aceasta permite utili-
ных одежд в соответствии с нормативной zarea materialelor mai ieftine, cu o durabilita-
документацией. tea mai scurtă şi uşurarea structurii.
1.5 В районах с влажным и холодным клима- 1.5 În zonele cu clima umedă şi rece pe sectoa-
том на участках с неблагоприятными грунто- rele nefavorabile din punct de vedere al condi-
во-гидрологическими условиями должны ţiilor hidro-geologice trebuie să se prevadă mă-
быть предусмотрены меры по осушению и suri pentru asanarea şi asigurarea rezistenţei la
обеспечению морозоустойчивости дорожной îngheţ-dezgheţ a structurii rutiere şi a terasa-
одежды и земляного полотна. mentului.
1.6 Запроектированная дорожная одежда 1.6 Structura rutieră proiectată trebuie să fie nu
CP D.02.08 – 2014, pag. 3
должна быть прочной и надежной в экс- numai rezistent şi fiabil în exploatare, dar şi
плуатации, экономичной и возможно менее economicoasă şi cu utilizarea cît mai raţională
материалоемкой, особенно по расходу де- a materialelor, în special a materialelor defici-
фицитных материалов и энергии и должна tare şi a energiei, şi trebuie să corespundă ce-
соответствовать экологическим требова- rinţelor ecologice. Economicitatea structurii se
ниям. Экономичность конструкции опреде- determină în baza rezultatelor confruntării va-
ляют по результатам сопоставления вариан- riantelor cu evaluarea eficienţei economice
тов с оценкой сравнительной экономиче- comparative a investiţiilor capitale conform
ской эффективности капитальных вложений documentelor normative în vigoare. Alegerea
по действующим нормативным докумен- componenţei structurii rutiere şi a tipului de
там. Выбор конструкции дорожной одежды îmbrăcăminte rutieră se efectuează pe baza
и тип покрытия обосновывают технико- unei analize tehnico-economice a variantelor.
экономическим анализом вариантов.
1.7 При проектировании дорожных одежд для 1.7 La proiectarea structurilor rutiere pentru
конкретных объектов и разработке типовых obiecte concrete şi elaborarea soluţiilor tip
(унифицированных) решений по конструкци- (unificate) de structuri rutiere, concomitent cu
ям дорожной одежды наряду с положениями prevederile prezentului normativ urmează de a
настоящего нормативного документа следует fi luate în considerare datele experienţei ştiinţi-
учитывать данные регионального научно- fico-practice regionale (inclusiv, în ce priveşte
практического опыта (в том числе в части utilizarea materialelor locale, precizarea valori-
применения местных материалов, уточнения lor de calcul ale caracteristicilor etc.).
расчетных значений характеристик и т.д.).
2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 2 REFERINŢE NORMATIVE
В настоящем Своде правил приведены În prezentul Cod practic se fac referiri la
ссылки на следующие документы: urmatoarele documente normative:
1. NCM D.02.01-2012 Norme tehnice privind proiectarea drumurilor publice;
2. ГОСТ 25100-95 Грунты. Классификация;
3. ГОСТ 3344-83 Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства;
4. ГОСТ 8267-93 Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Техни-
ческие условия;
5. ГОСТ 30491-97 Смеси органоминеральные и грунты, укрепленные органическими вяжущи-
ми, для дорожного и аэродромного строительства. Технические условия;
6. ГОСТ 23558-94 Смеси щебеночно-гравийно-песчаные и грунты, обработанные неорганиче-
скими вяжущими материалами, для дорожного и аэродромного строительства;
7. ГОСТ 25607-2010 Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомо-
бильных дорог и аэродромов. Технические условия;
8. ГОСТ 4641-80 Дегти каменноугольные для дорожного строительства. Технические условия.

3 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 3 TERMENI ŞI DEFINIŢII


В настоящем Своде правил применяют- În prezentul Cod practic se utilizează ur-
ся следующие термины и определения эле- mătorii termeni şi definiţii ale elementelor
ментов дорожной одежды: structurii rutiere:
Покрытие - верхняя часть дорожной одеж- Îmbrăcăminte rutieră – partea superioară a
ды, воспринимающая усилия от колес structurii rutiere, care suportă direct acţiunea
транспортных средств и подвергающаяся roţilor mijloacelor de transport şi a agenţilor
непосредственному воздействию атмосфер- atmosferici.
ных факторов.
По поверхности покрытия могут быть Pe suprafaţa îmbrăcămintei rutiere pot fi
устроены слои поверхностных обработок aplicate straturi de tratament bituminos de dife-
различного назначения (слои для повыше- rită destinaţie (straturi pentru sporirea rugozită-
ния шероховатости, защитные слои и т.п.). ţii, straturi de protecţie, etc.).
Основание - часть конструкции дорожной Fundaţie – parte din stuctura rutieră amplasată
CP D.02.08 – 2014, pag. 4
одежды, расположенная под покрытием и sub îmbrăcămintea rutieră care, în comun cu
обеспечивающая совместно с покрытием îmbrăcămintea rutieră asigură repartizarea
перераспределение напряжений в конструк- eforturilor în structură şi reducerea acestora în
ции и снижение их величины в грунте рабо- pămîntul din zona activă a terasamentului (pat
чего слоя земляного полотна (подстилаю- din pămînt), precum şi rezistenţa la îngheţ-
щем грунте), а также морозоустойчивость и dezgheţ şi asanarea structurii.
осушение конструкции.
Следует различать несущую часть осно- Trebuie delimitată partea portantă a funda-
вания (несущее основание) и дополнитель- ţiei (fundaţia portantă) de straturile suplimenta-
ные слои основания. Несущая часть основа- re ale fundaţiei. Partea portantă a fundaţiei tre-
ния должна обеспечивать прочность дорож- buie să asigure capacitatea portantă a structurii
ной одежды и быть морозоустойчивой. rutiere şi să fie rezistentă la îngheţ-dezgheţ.
Дополнительные слои основания - слои Straturi suplimentare de fundaţie (substra-
между несущим основанием и подстилаю- turi) – straturile între fundaţia portantă şi
щим грунтом, предусматриваемые при нали- pămîntul din patul drumului, care se aplică în
чии неблагоприятных погодно-климати- cazul prezenţei condiţiilor climaterice, de
ческих и грунтово-гидрологических условий. pămînt şi hidraulice nefavorabile. Astfel de
Эти слои совместно с покрытием и основани- straturi în comun cu straturile îmbrăcămintei
ем должны обеспечивать необходимые моро- rutiere şi de fundaţie trebuie să asigure
зоустойчивость и дренирование конструкции antigelivitatea şi drenarea structurii rutiere şi să
и создавать условия для снижения толщины asigure condiţiile de micşorare a grosimii stra-
вышележащих слоев из дорогостоящих мате- turilor superioare din materiale costisitoare. În
риалов. В соответствии с основной функцией, funcţie cu atribuţia principală pe care o exercită
которую выполняет дополнительный слой, substratul, acesta este numit strat antigeliv,
его называют морозозащитным, теплоизоли- termoizolant, drenant. La straturi suplimentare
рующим, дренирующим. К дополнительным şi intermediare pot fi raportate şi straturile de
слоям и прослойкам относят также гидро- и hidroizolare şi antivapori, anticapilare,
паро-изолирующие, капилляропрерывающие, antiinundaţii, etc. Starturile suplimentare se
противозаиливающие и др. Дополнительные construiesc din nisip şi alte materiale locale în
слои устраивают из песка и других местных stare naturală sau consolidate cu lianţi organici,
материалов в естественном состоянии или minerale sau complecşi, din pămînturi prelu-
укрепленных органическими, минеральными crate cu lianţi, din amestecuri consolidate cu
или комплексными вяжущими, из местных adaosuri de agregate, etc., precum şi din diferi-
грунтов, обработанных вяжущими, из укреп- te materiale fabricate industrial (geotextil, poli-
ленных смесей с добавками пористых запол- stiren, peliculă de polimer, etc.).
нителей и т.д., а также из различного рода
специальных индустриально выпускаемых
материалов (геотекстиль, пенопласт, поли-
мерная пленка и т.п.).
При применении дополнительных слоев La utilizarea în proiect a straturilor supli-
в проекте необходимо учитывать техноло- mentare, este necesar să se ea în considerare
гические проблемы, связанные с движением problemele tehnologice legate de trecerea peste
по ним построечного транспорта. acestea a transportului de construcţie.
Рабочий слой земляного полотна (под- Zona activă a terasamentului (patul drumu-
стилающий грунт) - верхняя часть полотна lui) – partea superioară a terasamentului cu-
в пределах от низа дорожной одежды до 2/3 prinsă între partea inferioară a structurii rutiere
глубины промерзания, но не менее 1,5 м от şi 2/3 din adîncimea de îngheţ, dar nu mai mică
поверхности покрытия. de 1,5 m de la suprafaţa îmbrăcămintei rutiere.
CP D.02.08 – 2014, pag. 5

4 КОНСТРУИРОВАНИЕ ДОРОЖНОЙ 4 ALCĂTUIREA STRUCTURII


ОДЕЖДЫ RUTIERE
4.1 Принципы конструирования 4.1 Principiile de alcătuire
4.1.1 Проектирование дорожной одежды 4.1.1 Proiectarea structurii rutiere prezintă un
представляет собой единый процесс конст- proces unic de alcătuirea şi dimensionarea
руирования и расчета дорожной конструк- complexului rutier (complex din structura ruti-
ции (системы дорожная одежда и рабочий eră şi zona activă a terasamentului (patul dru-
слой земляного полотна) на прочность, мо- mului)) pentru capacitatea portantă, rezistenţa
розоустойчивость и осушение с технико- la îngheţ-dezgheţ şi drenare pe baza unei ar-
экономическим обоснованием вариантов с gumentări tehnico-economice a variantelor în
целью выбора наиболее экономичного в vederea selectării celei mai eficiente, în condi-
данных условиях. ţiile propuse.
4.1.2 Процедура конструирования дорожной 4.1.2 Procedura de alcătuire a structurii rutiere
одежды включает: include:
- выбор вида покрытия; - alegerea tipului de îmbrăcăminte rutieră;
- назначение числа конструктивных сло- - aprobarea numărului de straturi compo-
ев с выбором материалов для устройства nente cu alegerea materialelor pentru executa-
слоев, размещение слоев в конструкции и rea acestora, amplasarea straturilor în structură
назначение их ориентировочных толщин; şi aprobarea grosimilor orientative ale acestora;
- предварительную оценку необходи- - evaluarea prealabilă a necesităţii aprobării
мости назначения дополнительных морозо- măsurilor suplimentare de protecţie la îngheţ-
защитных мер с учетом дорожно-климати- dezgheţ ţinînd cont de zona climatică rutieră,
ческой зоны, типа грунта рабочего слоя tipul pămîntului din zona activă a terasamentu-
земляного полотна и схемы увлажнения ра- lui şi schema de umezire a stratului de lucru pe
бочего слоя на различных участках; diferite sectoare;
- предварительную оценку необходи- - evaluarea prealabilă a necesităţii aplicării
мости назначения мер по осушению конст- măsurilor de asanare a structurii, precum şi de
рукции, а также по повышению трещино- sporirea rezistenţei la formarea fisurilor în
стойкости конструкции; structură;
- оценку целесообразности укрепления - evaluarea necesităţii consolidare sau îm-
или улучшения верхней части рабочего bunătăţire a părţii superioare a zonei active a
слоя земляного полотна; terasamentului;
- предварительный отбор конкуренто- - alegerea preliminară a variantelor competi-
способных вариантов с учетом местных tive ţinînd cont de condiţiile de lucru naturale
природных и проектных условий работы. locale şi de proiect.
4.1.3 При конструировании дорожной оде- 4.1.3 La alcătuirea structurii rutiere trebuie să
жды необходимо руководствоваться сле- se ţină cont de următoarele principii:
дующими принципами:
а) тип дорожной одежды и вид покрытия, a) tipul structurii rutiere şi al îmbrăcăminţii
конструкция одежды в целом, должны rutiere, structura sistemului în întregime trebu-
удовлетворять эксплуатационным требова- ie să corespundă cerinţelor de exploatare, faţă
ниям, предъявляемым к дороге соответст- de drumul de categoria respectivă şi compo-
вующей категории и ожидаемым в перспек- nenţa şi intensitatea traficului probabil aşteptat,
тиве составу и интенсивности движения с ţinînd cont de modificarea intensităţii traficului
учетом изменения интенсивности движения pe durata de serviciu stabilită şi condiţiile de
в течение заданных межремонтных сроков и reparaţie şi întreţinere preconizate;
предполагаемых условий ремонта и содер-
жания;
б) конструкция одежды может быть при- б) componenţa structurii rutiere poate fi
нята типовой или разработана индиви- adoptată tip sau poate fi elaborată individual
дуально для каждого участка или ряда уча- pentru fiecare sector în parte sau pentru un şir
CP D.02.08 – 2014, pag. 6
стков дороги, характеризующихся сход- de sectoare de drum; care se caracterizează prin
ными природными условиями (грунт рабо- condiţii naturale similare (pămîntul din zona
чего слоя земляного полотна, условия его activă a terasamentului, condiţiile de umiditate,
увлажнения, климат, обеспеченность мест- clima, asigurarea cu materiale locale, etc.) şi cu
ными дорожно-строительными материала- sarcinile de calcul egale. În procesul de selecta-
ми и др.) с одинаковыми расчетными на- re a structurii rutiere pentru condiţiile propuse,
грузками. При выборе конструкции одежды preferabilă este structura rutieră tip verificată
для данных условий предпочтение следует în condiţiile reale;
отдавать проверенной на практике в данных
условиях типовой конструкции;
в) в районах, недостаточно обеспеченных в) în raioanele, insuficient asigurate cu ma-
стандартными каменными материалами, teriale locale standard din piatră, se admite
допускается применять местные каменные utilizarea materialelor din piatră locală,
материалы, побочные продукты промыш- produse secundare industriale şi pămînturi, ca-
ленности и грунты, свойства которых могут lităţile cărora pot fi îmbunătăţite prin tratarea
быть улучшены обработкой их вяжущими cu lianţi (ciment, bitum, var, cenuşi active
(цемент, битум, известь, активные золы etc.);
уноса и др.);
г) конструкция должна быть техноло- г) structura rutieră trebuie să fie tehnologică
гичной и обеспечивать возможность макси- şi să asigure posibilitatea mecanizării şi indus-
мальной механизации и индустриализации trializării maxime a proceselor de construcţie
дорожно-строительных процессов. Для дос- rutieră. Pentru atingerea acestui scop numărul
тижения этой цели число слоев и видов ма- straturilor şi tipurilor de materiale utilizate în
териалов в конструкции должны быть ми- construcţie trebuie să fie minime;
нимальными;
д) при конструировании необходимо д) la alcătuirea sistemului trebuie să se ea în
учитывать условия проведения строитель- considerare condiţiile de executare a lucrărilor
ных работ (летняя или зимняя технология и de construcţie (tehnologiile de vară sau iarnă,
др.). etc.).
4.1.4 При назначении типов покрытия для 4.1.4 La stabilirea tipurilor de îmbrăcăminţi ru-
разных вариантов конструкций дорожных tiere pentru diferite variante de alcătuire a
одежд следует руководствоваться положе- structurilor rutiere urmează a se conduce de
ниями действующих стандартов и норм на prevederile standardelor în vigoare şi normelor
дорожно-строительные материалы и изде- pentru materialele şi produsele de construcţie şi
лия и нормами проектирования автомо- de normele de proiectare a drumurilor.
бильных дорог.
4.1.5 При выборе материалов для устройст- 4.1.5 La selectarea materialelor de construcţie
ва слоев дорожной одежды необходимо a straturilor structurii rutiere trebuie să se ţină
учитывать следующие положения. cont de următoarele prevederi.
Покрытие и верхние слои основания Îmbrăcămintea rutieră şi straturile superi-
должны соответствовать проектным воз- oare ale fundaţiei trebuie să corespundă sarci-
действующим нагрузкам и быть водо-, мо- nilor de proiect şi să fie rezistente la apă, în-
розо- и термоустойчивыми. gheţ şi căldură.
Для верхнего слоя асфальтобетонного Pentru stratul de uzură a îmbrăcămintei ru-
покрытия выбирают материал в соответ- tiere se selectează materialul conform actelor
ствии с действующими нормативными доку- normative în vigoare.
ментами.
В районах с количеством осадков În zonele cu volumul precipitaţiilor de
500 мм/год следует применять высоко- 500 mm/an urmează de a utiliza betonul asfal-
плотный асфальтобетон либо плотный ас- tic de densitate sporită sau dens, cu indicele de
фальтобетон, имеющий показатель порис- porozitate (absorbţie de apă), corespunzător
тости (водонасыщения), соответствующий limitei admise de jos. În raioanele cu clima us-
нижнему допустимому пределу. В районах cată (volumul mediu de precipitaţii anuale sub
CP D.02.08 – 2014, pag. 7
с сухим климатом (среднегодовое коли- 400 mm/an) se utilizează betonul asfaltic dens
чество осадков менее 400 мм/год) назна- cu indicele de porozitate (absorbţie de apă), co-
чают плотный асфальтобетон с показателем respunzător limitei admisibile de sus.
пористости (водонасыщения) по верхнему
допускаемому пределу.
При перспективной интенсивности Pentru traficul prognozat în unităţi fizice
движения в физических единицах до de pînă la 3000 veh/zi şi construcţia pe stadii
3000 авт/сут и при стадийном строительстве se admite execuţia îmbrăcămintei rutiere din
допускается устройство покрытия из порис- beton asfaltic poros cu aplicarea tratamentului
того асфальтобетона с устройством поверх- bituminos sau din beton asfaltic macroporos cu
ностной обработки или из высокопористого aplicarea tratamentului bituminos dublu.
асфальтобетона с устройством двойной по-
верхностной обработки.
Конструкция дорожной одежды в мес- Componenţa structurii rutiere în locurile
тах остановок общественного транспорта, de staţionare a transportului public, în intersec-
на регулируемых пересечениях и в других ţii dirijate şi în alte locuri cu schimbarea vitezei
местах изменения скорости или движения sau deplasarea cu viteze reduse trebuie să asi-
на пониженных скоростях должна обеспе- gure rezistenţa sporită la forfecare în condiţii
чить повышенную сдвигоустойчивость при de temperaturi ridicate în perioada de vară.
высоких летних температурах. Для обеспе- Pentru asigurarea acestei cerinţe în îmbrăcă-
чения этого требования в покрытии преду- mintea rutieră se prevede utilizarea mixturilor
сматривают применение асфальтобетонных asfaltice de tip A şi Б, mixturilor de densitate
смесей типа А и Б, высокоплотных смесей, sporită, iar în stratul de bază – a mixturilor as-
а в основании - крупнозернистых асфальто- faltice cu agregate mari sau materiale din piatră
бетонных смесей либо каменных материа- consolidate cu ciment.
лов, укрепленных цементом.
Основные задачи при конструировании Scopurile principale ale alcătuirii pachetu-
пакета асфальтобетонных слоев, это опти- lui de straturi bituminoase constă în optimiza-
мизировать толщину верхнего слоя из rea grosimii stratului de uzură din betonul as-
плотного или высокоплотного асфальто- faltic de densitate sporită şi reducerea număru-
бетона и сократить число слоев. lui de straturi.
Асфальтобетонное покрытие должно Îmbrăcămintea bituminoasă trebuie să fie,
быть, как правило, однослойным. Мини- de regulă, dintr-un singur strat. Grosimea con-
мальную конструктивную толщину покры- structivă minimă se stabileşte conform norme-
тия назначают по нормам действующего lor NCM D.02.01 în vigoare, iar grosimea stra-
NCM D.02.01, а толщину слоя асфальтобе- tului de bază din beton asfaltic se stabileşte pe
тонного основания определяют расчетами baza calculului la capacitatea portantă.
на прочность.
При проектировании дорожных одежд La proiectarea structurilor rutiere provizo-
переходного типа предусматривают один из rii se prevede unul dintre variante fără con-
вариантов без устройства асфальтобетонного strucţia bazei din beton asfaltic. În acest caz
основания; в этом случае требуемую толщину grosimea necesară a îmbrăcămintei rutiere se
покрытия назначают по расчету на проч- stabileşte pe baza calculului la capacitatea por-
ность. tantă.
При стадийном строительстве или воз- În cazul construcţiei pe stadii sau posibili-
можном перспективном повышении капи- tăţii trecerii în perspectivă la un tip de structură
тальности дорожной одежды при специаль- rutieră mai superior pe baza argumentării teh-
ном технико-экономическом обосновании nico-economice speciale se admite utilizarea
допускается применение холодного асфаль- betonului asfaltic la rece.
тобетона.
При выборе материала для верхнего La selectarea materialului pentru stratul
слоя основания надо учитывать тип дорож- superior al fundaţiei trebuie să se ia în conside-
ной одежды, вид покрытия, а также дефор- rare tipul structurii rutiere, tipul îmbrăcămintei
CP D.02.08 – 2014, pag. 8
мационные и теплофизические свойства ма- rutiere, precum şi proprietăţile de deformare şi
териалов и грунтов, укрепленных органиче- termofizice ale materialelor şi pămînturilor,
скими и неорганическими вяжущими. consolidate cu lianţi organici şi neorganici.
Асфальтобетонную часть несущего ос- Partea asfaltică a stratului portant de bază
нования следует предусматривать, как пра- se prevede, de regulă, dintr-un singur strat.
вило, однослойной. Двухслойное асфальто- Sratul de bază din beton asfaltic bistrat se ad-
бетонное основание допустимо применять mite numai în cazul necesităţii utilizării în stra-
лишь при необходимости использования в tul inferior al acesteia a betonului asfaltic cu
нижнем слое основания асфальтобетона с rezistenţa la forfecare redusă (macroporos, ni-
пониженной сдвигоустойчивостью (высо- sipos). În acest caz grosimea totală a straturilor
копористый, песчаный). В этом случае об- din beton asfaltic cu rezistenţa la forfecare spo-
щая толщина асфальтобетонных слоев по- rită (îmbrăcămintea rutieră cu strat de baza din
вышенной сдвигоустойчивости (покрытие с beton asfaltic cu agregate mari) nu trebuie să
основанием из крупнозернистого асфальто- fie mai mică de 12 cm.
бетона) не должна быть менее 12 см.
При выборе вида материала для устрой- La selectarea materialului pentru construc-
ства основания из минеральных материалов ţia fundaţiei din materiale minearle urmează să
следует ориентироваться на имеющийся в se ţină cont de experienţa în construcţie şi în
регионе опыт строительства и эксплуатации exploatarea drumurilor din regiune. Materialele
дорог. Материалы должны удовлетворять trebuie să coreaspundă cerinţelor
требованиям действующих NCM D.02.01. NCM D.02.01 în vigoare.
В районах, недостаточно обеспеченных În raioanele insuficient asigurate cu mate-
стандартными каменными материалами, це- riale din piatră standard, este convenabil de a
лесообразно широко применять местные ка- utiliza materiale din piatră (inclusiv cu rezis-
менные материалы (в том числе мало- tenţa redusă şi necondiţionate) şi pămînturi lo-
прочные и некондиционные) и грунты, ук- cale, consolidate cu lianţi neorganici (ciment,
репленные неорганическим вяжущим (це- var, cenuşe active etc.).
мент, известь, активные золы уноса и др.).
Основание из зернистых материалов Fundaţiile din materiale granulate, de re-
должно быть, как правило, двухслойным: не- gulă, trebuie să fie compuse din două straturi:
сущий слой из жестких и сдвигоустойчивых stratul de rezistenţă din matriale rigide rezis-
материалов (щебень, гравий, щебеночно- или tente la forţe tangenţiale (pietriş, prundiş,
гравийно-песчаные смеси, материалы и грун- amesticuri din pietriş sau nisip şi prundiş, ma-
ты, укрепленные неорганическим вяжущим) teriale şi pămînturi consolidate cu lianţi neor-
и дополнительный слой, выполняющий мо- ganici) şi substratul, care îndeplineşte funcţii
розозащитные и дренирующие функции. antigel şi de drenare.
4.1.6 Если в дополнительном слое основа- 4.1.6 Dacă în substrat se utilizează nisipul
ния применяют однородный песок со сте- omogen cu gradul de neomogenitate (conform
пенью неоднородности (по ГОСТ 25100) ГОСТ 25100) sub 3, asupra acestuia se execută
менее 3, поверх него предусматривают ук- un strat de protecţie (tehnologic) din ameste-
ладку защитного (технологического) слоя curi de pietriş-(prundiş-) nisip, savură din roci
из щебеночно-гравийно-песчаных смесей, magmatice, nisipuri din prundiş sau mare cu
отсевов дробления изверженных пород, гра- componenţa optimă, precum şi din nisip conso-
велистых или крупных песков оптимально- lidat cu ciment. În cazul în care gradul de neo-
го состава, а также из цементопеска. При mogenitate atinge valori cuprinse între 2 şi 3
степени неоднородности песка от 2 до 3 grosimea stratului de protecţie se aprobă de 10
толщина защитного слоя принимается рав- cm, în cazul în care gradul de neomogenitate
ной 10 см, при степени неоднородности ме- este mai mic de 2 se realizează un strat de pro-
нее 2 устанавливают защитный слой тол- tecţie cu o grosime de 15 - 20 cm. În calculele
щиной 15 - 20 см. В расчетах прочности до- la capacitatea portantă a structurii rutiere gro-
рожной одежды толщину защитного слоя simea stratului de protecţie se include în gro-
включают в толщину дополнительного слоя simea substratului. La construcţia stratului de
основания. При устройстве защитного слоя protecţie poate fi utilizat geotextilul.
CP D.02.08 – 2014, pag. 9
можно применять геотекстиль.
4.1.7 В случае использования в основании 4.1.7 În cazul utilizării în fundaţii a materiale-
местных малопрочных каменных материа- lor locale din piatră cu rezistenţă redusă (piatră
лов (щебень с маркой по прочности не ниже spartă cu marca de rezistenţă mai mare de 200,
200; гравий и щебень из гравия по дробимо- prundiş şi criblura din prundiş cu rezistenţa la
сти не ниже Др 24; песчано-гра-вийные sfărîmare mai mare de Др 24; amestecuri din
смеси; гравелистые пески и другие сдвиго- nisip şi prundiş; nisipuri din prundiş şi alte ma-
устойчивые материалы с модулем упруго- teriale rezistente la forţe tangenţiale cu modu-
сти менее 250 МПа) предусматривают не- lul de elasticitate mai mic de 250 MPa) se exe-
сущий слой основания из прочного щебня cută un strat de suport al fundaţiei din criblură
либо из укрепленных неорганическими вя- rezistentă sau din materiale consolidate cu li-
жущими материалов с минимальной конст- anţi neorganici cu grosimea constructivă mi-
руктивной толщиной, предусматриваемой nimă conform NCM D.02.01. În acest caz gro-
NCM D.02.01. При этом толщину нижнего simea stratului inferior al bazei din materiale
слоя основания из малопрочного материала cu rezistenţa redusă se argumentează prin cal-
обосновывают расчетом. cul.
4.1.8 Расположение неукрепленных зернис- 4.1.8 Nu se admite, de regulă, amplasarea ma-
тых материалов между слоями из материа- terialelor granulate neconsolidate între straturi
лов или грунтов, обработанных вяжущими, din materiale sau pămînturi consolidate cu li-
как правило, не допускается. anţi.
Дополнительные слои основания долж- Substraturile, în comun cu straturile supe-
ны совместно с верхними слоями и покры- rioare ale fundaţiei şi îmbrăcămintea rutieră,
тием обеспечивать необходимую прочность trebuie să asigure capacitatea portantă necesară
конструкции, морозоустойчивость, а также a structurii rutiere, rezistenţa la îngheţ-dezgheţ,
дренирующую способность. Нижние слои precum şi capacitatea de drenare. Straturile in-
основания, особенно из зернистых материа- ferioare ale fundaţiei, mai ales cele din mate-
лов, должны сопротивляться сдвиговым на- riale granulare, trebuie să reziste tensiunilor de
пряжениям. forfecare.
На магистральных дорогах с тяжелым и Pe autostrăzi cu traficul greu şi rapid fun-
скоростным движением основания следует daţiile trebuiesc realizate, preferinţial, din ma-
устраивать преимущественно из укреплен- teriale consolidate.
ных материалов.
4.1.9 Толщину слоев из материалов, содер- 4.1.9 Grosimea straturilor din materiale, care
жащих органическое вяжущее и уклады- conţin lianţi organici şi se aştern pe stratul su-
ваемых на верхний слой основания из мате- perior al fundaţiei din materiale consolidate cu
риалов, укрепленных цементом, для огра- ciment, pentru limitarea apariţiei fisurilor re-
ничения появления «отраженных» трещин flectate pe îmbrăcămintea rutieră trebuie stabi-
на покрытии нужно принимать, как прави- lită, de regulă, nu mai mică de grosimea stratu-
ло, не менее толщины слоев, укрепленных rilor consolidate cu ciment. În acest caz grosi-
цементом. При этом минимальная толщина mea minimă a straturilor cu lianţi organici tre-
слоев с органическими вяжущими должна buie să corespundă datelor din tab. 4.1.
соответствовать данным табл. 4.1.
Таблица 4.1
Tabelul 4.1
Тип дорожной одежды Капитальные Облегченные
Tipul structurii rutiere Permanente Semipermanente
Наименьшая толщина слоев из материалов, содержащих
органическое вяжущее, см ... 18 12
Grosimea minimă a straturilor din materiale, care conţin li-
ant organic, cm...
В случае применения материалов, укре- În cazul în care se folosesc materiale, con-
пленных комплексными вяжущими, а также solidate cu lianţi complecşi, precum şi cu lianţi
CP D.02.08 – 2014, pag. 10
медленно твердеющими гидравлическими hidraulici cu timp de priză majorat, grosimea
вяжущими, толщина слоя может быть сни- stratului poate fi redusă cu 20 %, iar în regiuni-
жена на 20 %, а в условиях жарких и сухих le uscate din zona climaterică rutieră IV în
районов IV дорожно-климатической зоны - condiţii cu temperaturi înalte – cu 30 %.
на 30 %.
Для повышения трещиностойкости по- Pentru sporirea rezistenţei la fisurarea îm-
крытия могут быть предусмотрены специаль- brăcămintei rutiere pot fi prevăzute substraturi
ные трещинопрерывающие прослойки, в том speciale de întrerupere a fisurilor, inclusiv din
числе на основе геосеток и геотекстиля, ис- geoplase şi geotextile, prin utilizarea lianţilor
пользование модифицированных вяжущих в modificaţi în materialele îmbrăcăminţii rutiere
материале покрытия и другие специальные şi alte soluţii speciale.
решения
4.1.10 Толщину отдельного слоя предвари- 4.1.10 Grosimea unui strat aparte se stabileşte,
тельно назначают в диапазоне от минималь- preliminar, cuprinsă între grosimea minimă re-
ной конструктивной толщины, регламенти- glementată de NCM D.02.01 în vigoare şi va-
руемой действующими NCM D.02.01, до lorile real stabilite (de exemplu, în proiecte tip)
практически принятых значений (например, pentru regiunea respectivă.
в типовых проектах) для данного региона.
Общую толщину дорожной одежды и Grosimea totală a structurii rutiere şi gro-
толщины отдельных конструктивных слоев simile straturilor componente, definitiv se sta-
окончательно назначают по расчету на bilesc prin calculul la capacitatea portantă, re-
прочность, морозоустойчивость и осушение zistenţa la îngheţ-dezgheţ şi drenarea în con-
в соответствии с разделами 5, 6 и 7 настоя- formitate cu punctele 5, 6 şi 7 ale prezentului
щего норматива. normativ.
Необходимо предусматривать в конст- Este necesar de a se prevedea în structura
рукции одежды возможно меньшее число rutieră un număr minim posibil de straturi din
слоев из разных материалов (2 - 4 без учета diferite materiale (2 - 4 fără straturi suplimen-
дополнительных слоев). tare).
4.1.11 Для существенного уменьшения при- 4.1.11 Pentru reducerea esenţială a pătrunderii
тока поверхностных вод в основание до- apelor pluviale în fundaţia structurii rutiere şi
рожной одежды и снижения расчетной reducerea umidităţii de calcul a pămîntului te-
влажности грунта земляного полотна необ- rasamentului, este necesar de a se prevedea
ходимо предусматривать такие меро- măsuri precum consolidarea acostamentelor,
приятия, как укрепление обочин, обеспе- asigurarea pantelor transversale necesare şi a
чение надлежащего их поперечного уклона impermeabilităţii a acestora, construcţia bordu-
и водонепроницаемости, устройство бордю- rilor şi rigolelor, precum şi asigurarea distanţei
ров и лотков, а также обеспечение безопас- de siguranţă între muchia platformei drumului
ного расстояния от бровки земляного по- şi linia malului apei pluviale stătătoare, com-
лотна до уреза длительно застаивающейся pactarea sporită (pînă la Kу = 1,03  1,05) a
поверхностной воды, повышенное уплотне- părţii superioare a zonei active în zonele clima-
ние (до Ку = 1,03  1,05) верхней части ра- tice rutiere III şi IV, etc. (a se vedea anexa B).
бочего слоя в III - IV дорожно-клима-
тических зонах и др. (см. приложение B).
4.1.12 В районах и на участках с неблаго- 4.1.12 În raioanele şi pe sectoarele cu condiţii-
приятными погодно-климатическими и le climaterice, de teren şi hidrologice nefavora-
грунтово-гидрологическими условиями для bile pentru limitarea migraţiei umidităţii din
ограничения миграции влаги из нижних straturile inferioare ale terasamentului în stra-
слоев земляного полотна в верхние следует turile superioare este necesar de a se prevedea
предусматривать мероприятия по искус- măsuri de reglare artificială a regimului hidro-
ственному регулированию водно-теплового termic, proiectate în conformitate cu
режима, проектируемые в соответствии с NCM D.02.01 în vigoare şi alte documente
действующими NCM D.02.01 и другими speciale.
специальными документами.
CP D.02.08 – 2014, pag. 11
4.1.13 Для обеспечения возможности назна- 4.1.13 Pentru a asigura posibilitatea adoptării
чения однотипной конструкции дорожной unui singur tip de structura rutieră pe sectoare
одежды на участках большой длины следует cu o lungime mai mare, urmează să se prevadă
предусматривать укрепление верхней части consolidarea părţii superioare a terasamentului
земляного полотна на различную глубину. la adîncimi diferite.
4.1.14 В целях обеспечения благоприятных 4.1.14 În scopul asigurării condiţiilor de lucru
условий работы прикромочных частей до- favorabile pentru zonele de margine ale struc-
рожной одежды основание должно быть на turii rutiere, fundaţia trebuie să fie cu 0,6 m
0,6 м шире проезжей части и укрепи- mai lată decît îmbrăcămintea rutieră şi banda
тельной полосы, а дополнительный нижний consolidată, dar substratul inferior din nisip sau
слой из песка или другого зернистого мате- alt material granular, cu 1 m mai lat decît fun-
риала на 1 м шире основания, или его уст- daţia, sau realizat pe toată lăţimea terasamentu-
раивают на всю ширину земляного полотна. lui. Pe lîngă aceasta, pentru structurile rutiere
Кроме того, при дорожных одеждах капи- permanente poate fi prevăzută instalarea pietre-
тального типа может быть предусмотрена lor de bordură, plăcilor sau construcţia bordurii
установка бортовых камней, плит или уст- monolit.
ройство монолитного бортика.
Укрепление обочин дорог проектиру- Consolidarea acostamentelor se proiec-
ют в соответствии с указаниями tează în conformitate cu prevederile
NCM D.02.01 и рекомендациями специаль- NCM D.02.01 şi recomandările documentelor
ных документов. speciale.
4.2 Конструирование покрытий и осно- 4.2 Alcătuirea îmbrăcăminţilor rutiere şi a
ваний капитальных дорожных одежд fundaţiilor structurilor rutiere permanente
4.2.1 Вид, марку и тип асфальтобетона для 4.2.1 Felul, marca şi tipul betonului asfaltic
покрытия назначают в соответствии с по- pentru îmbrăcăminţi se stabileşte în conformi-
ложениями действующих нормативных до- tate cu prevederile documentelor normative în
кументов. vigoare.
4.2.2 Несущий слой основания капитальных 4.2.2 Stratul portant de bază al structurilor ruti-
дорожных одежд следует устраивать из проч- ere permanente urmează a fi executat din mate-
ных материалов (из пористого асфальтобето- riale rezistente (din beton asfaltic poros, beton
на, дегтебетона, щебеночных смесей, обрабо- de gudron, mixturi de criblură, anrobate cu
танных битумной эмульсией, фракциониро- emulsie bituminoasă, criblură fracţionată,
ванного щебня, обработанного вязким биту- anrobată cu bitum vîscos prin metoda de pene-
мом по способу пропитки, а также из фрак- trare, precum şi din pietriş fracţionat realizat
ционированного щебня, уложенного по prin metoda de împănare cu pietriş mărunt sau
принципу расклинки мелким щебнем или zgura activă granulată, consolidată prin metoda
гранулированным активным шлаком, укреп- de penetrare cu amestec din ciment şi nisip,
ленного по методу пропитки цементно- etc.). Pe drumurile destinate deplasării vehicu-
песчаной смесью, и т.п.). На дорогах, предна- lelor cu capacitatea de încărcare de 8 tone şi
значенных для движения автомобилей грузо- mai mare, la execuţia îmbrăcăminţilor rutiere
подъемностью 8 и более тонн, при устройстве cu o grosime de 3 - 5 cm partea superioară a
покрытий толщиной 3 - 5 см верхняя часть stratului portant trebuie să fie executată din be-
несущего основания должна быть предусмот- ton asfaltic.
рена из асфальтобетона.
Для устройства нижней части несущего Pentru amenajarea părţii inferioare a stra-
основания в зависимости от расчетных ус- tului portant de bază în funcţie de condiţiile de
ловий движения могут применяться моно- calcul al traficului pot fi utilizate materiale
литные (укрепленные грунты и каменные monolite (pămînturi şi materiale din piatră con-
материалы), а также зернистые материалы, solidate), precum şi cele granulare care cores-
отвечающие требованиям действующих pund cerinţelor documentelor normative în vi-
нормативных документов. goare.
В конструкциях дорожных одежд для În structurile de sisteme rutiere pentru
дорог с тяжелым и интенсивным движением drumuri cu trafic greu şi intens, pe contactul
CP D.02.08 – 2014, pag. 12
на контакте слоев из крупнозернистых или straturilor din materiale cu agregate mari sau
гравийных материалов с песчаными слоями din prundiş cu straturile din nisip ale fundaţiei
основания или с грунтом земляного полотна sau cu pămîntul terasamentului urmează a fi
следует предусматривать устройство разде- prevăzute substraturi din geotextil în scopul
ляющих прослоек из геотекстиля в целях prevenirii contaminării materialelor din stratu-
предотвращения взаимопроникновения ма- rile limitrofe, prin care se reduce durabilitatea
териалов смежных слоев и снижения в свя- construcţiei.
зи с этим долговечности конструкции.
4.3 Конструирование покрытий и осно- 4.3 Alcătuirea îmbrăcăminţilor rutiere şi a
ваний облегченных и переходных дорож- fundaţiilor semipermanente şi provizorii ale
ных одежд structurilor rutiere
4.3.1 Дорожные одежды облегченного типа 4.3.1 Structurile rutiere semipermanente cu
с усовершенствованными покрытиями (ас- îmbrăcăminţi rutiere moderne (din beton asfal-
фальтобетонные, дегтебетонные, из черного tic, din beton de gudron, din criblură
щебня, из щебня, обработанного вяжущими preanrobată cu bitum, din criblură anrobată cu
по способу пропитки, из крупно- lianţi prin metoda de penetrare, din materiale
обломочных материалов, из песчаных или cu agregate mari, pămînturi nisipoase sau
супесчаных грунтов, обработанных в уста- nisipo-argiloase tratate în instalaţii cu emulsie
новке битумной эмульсией совместно с це- bituminoasă şi ciment) sînt utile pe drumurile
ментом) целесообразно применять на доро- de categoria III, IV, precum şi în cazul con-
гах III, IV категорий, а также при стадийном strucţiei pe stadii a structurilor rutiere pe dru-
строительстве дорожных одежд на дорогах muri de categoria II.
II категории.
4.3.2 Предварительно толщину покрытия из 4.3.2 Preliminar, grosimea îmbrăcămintei ruti-
асфальтобетона облегченных дорожных ere, din beton asfaltic, a structurilor rutiere se-
одежд следует назначать равной 4 - 6 см, а mipermanente urmează a fi stabilită egală cu
при использовании других материалов, ука- 4 - 6 cm, dar în cazul utilizării altor materiale
занных в п. 4.3.1 - равной 6 - 8 см. Окон- indicate în p. 4.3.1 – egală cu 6 - 8 cm. Defini-
чательно толщину покрытия устанавливают tiv grosimea îmbrăcămintei rutiere se stabileşte
расчетом. prin calcul.
4.3.3 Несущие основания для облегченных 4.3.3 Fundaţiile portante pentru structurile ruti-
дорожных одежд с усовершенствованным ere semipermanente cu îmbrăcămintea rutieră
покрытием предусматривают из монолит- modernă sînt prevăzute din materiale monolit
ных или зернистых материалов. При этом sau granulare. În acest caz pentru drumurile de
на дорогах III и IV категорий целесообразно categoria III şi IV este raţional de a construi
устраивать основание дорожной одежды из stratul de bază a structurii rutiere din beton as-
гравийного пористого асфальтобетона; гра- faltic poros cu agregate de prundiş; amestecuri
вийно-песчаных смесей, обработанных din nisip şi prundiş anrobate cu emulsie, gu-
эмульсией, дегтями и другими органичес- dron şi alţi lianţi organici; diferite materiale şi
кими вяжущими; различных материалов и pămînturi şi produse secundare industriale tra-
грунтов и побочных продуктов промышлен- tate cu lianţi neorganici sau complecşi, ameste-
ности, обработанных неорганическими или curi de criblură sau criblură şi nisip.
комплексными вяжущими, щебеночных и
щебеночно-гравийных смесей.
4.3.4 Дорожные одежды с покрытиями пе- 4.3.4 Structurile rutiere cu îmbrăcăminţi provi-
реходного типа (щебеночные и гравийные zorii (din criblură şi prundiş din roci dure, din
из прочных пород, из малопрочных камен- roci cu rezistenţa redusă şi pămînturi, consoli-
ных материалов и грунтов, укрепленных ор- date cu lianţi organici, neorganici sau com-
ганическими, неорганическими или ком- plecşi, drumuri pavate cu piatra brută şi bolo-
плексными вяжущими, мостовые из булыж- vani) pot fi executate pe drumurile de categoria
ного и колотого камня) можно предусмат- IV şi V, precum şi în cazul construcţiei pe sta-
ривать на дорогах IV и V категорий, а также dii a structurii rutiere pe drumuri de categoria
при стадийном строительстве дорожной III.
CP D.02.08 – 2014, pag. 13
одежды на дорогах III категории.
При проектировании дорожных одежд с La proiectarea structurilor rutiere cu
покрытием переходного типа надо стре- îmbrăcăminţi provizorii trebuie să se tindă spre
миться, чтобы одежда состояла из одного- un sistem format din unul sau două straturi.
двух слоев.
Для покрытий, устраиваемых по спосо- Pentru îmbrăcăminţile rutiere executate
бу заклинки, применяют фракционирован- prin metoda de împănare se foloseşte criblura
ный щебень естественных горных пород, fracţionată din roci naturale, criblura din deşe-
щебень из горнорудных отходов и щебень uri de roci de mineuri şi criblură din zguri de
из малоактивных металлургических шла- furnal latent active, care corespund cerinţelor
ков, отвечающие действующим стандартам. standardelor în vigoare.
4.3.5 При конструировании одежд переход- 4.3.5 La alcătuirea structurilor rutiere provizo-
ного типа как первоочередной конструкции rii, în calitate de complex de prim ordin a con-
стадийного строительства для устройства strucţiei pe stadii, pentru straturile din prima
слоев одежды на первой стадии необходимо stadie este necesar de a utiliza materiale, care
применять материалы, которые отвечают corespund cerinţelor faţă de materialele din
требованиям, предъявляемым к материалам straturile de fundaţie pentru îmbrăcăminţi ruti-
для устройства слоев основания под усовер- ere permanente. Se admite, pentru reducerea
шенствованные покрытия. Допускается для costurilor iniţiale, cu o argumentare tehnico-
сокращения первоначальных затрат при со- economică corespunzătoare, aplicarea unor
ответствующем технико-экономическом structuri simplificate pe care, în perioada nefa-
обосновании применять упрощенные конст- vorabilă a anului traficul trebuie să fie limitat
рукции, движение по которым в неблаго- conform sarcinii pe axă, vitezei şi intensităţii.
приятный период года должно быть ограни-
чено по нагрузке на ось транспортных
средств, по скорости и по интенсивности.
4.4 Конструирование дополнительных 4.4 Alcătuirea substraturilor de fundaţie
слоев основания
4.4.1 Морозозащитные слои устраивают из 4.4.1 Straturile antigel se execută din materiale
стабильных зернистых материалов, таких granulare stabile, ca nisipul, amestecul din ni-
как песок, песчано-гравийная смесь, гравий, sip şi prindiş, prundişul, criblura, zgura, etc.,
щебень, шлаки и др., а также из грунтов, precum şi din pămînturi consolidate cu lianţi
укрепленных вяжущими, или гидрофоби- sau din pămînturi hidrofobizate, sau din alte
зированных грунтов, или из других непучи- materiale stabile la umflare. Indicile de valabi-
нистых материалов. Показателем пригод- litate a materialului după rezistenţa la îngheţ-
ности материала по морозоустойчивости dezgheţ este gradul de umflare a materialului,
является степень пучинистости материала, stabilit în laborator. Se admite stabilirea valori-
определяемая в лабораторных условиях. lor gradului de umflare conform tab. 6.1 şi 6.2.
Допускается принимать значения степени
пучинистости по табл. 6.1. и 6.2.
4.4.2 В случае устройства морозозащитного 4.4.2 În cazul amenajării stratului antigel din
слоя из зернистых материалов с коэф- materiale granulare cu coeficientul filtrării mai
фициентом фильтрации не менее 1 - 2 м/сут mare de 1 - 2 m/zi el poate totodată să exercite
он может также выполнять функцию дрени- şi fincţia stratului de drenare, fapt care trebuie
рующего слоя, что требуется подтвердить со- confirmat prin calcul. În acest caz stratul anti-
ответствующим расчетом. В этом случае мо- gel trebuie executat pe toată lăţimea terasamen-
розозащитный слой нужно устраивать на всю tului cu ieşire pe taluzuri sau cu pozarea drenu-
ширину земляного полотна с выходом на от- rilor cu tuburi sau a altor instalaţii de evacuare
косы насыпи или с укладкой трубчатых дрен a apelor.
или других водоотводящих устройств.
Толщина морозозащитного слоя уста- Grosimea stratului antigel se stabileşte
навливается расчетом в соответствии с по- prin calcul în conformitate cu prevederile capi-
CP D.02.08 – 2014, pag. 14
ложениями разделом 6 настоящих Норм. tolului 6 al prezentului normativ. Lăţimea stra-
Ширина морозозащитного слоя должна tului antigel trebuie să depăşească lăţimea stra-
превышать ширину вышележащего слоя не tului amplasat mai sus cu minim 0,5 m din fie-
менее чем на 0,5 м с каждой стороны. care parte.
4.4.3 В местах примыкания разных конст- 4.4.3 În locurile de contact a diferitelor con-
рукций дорожной одежды необходимо пре- strucţii de structuri rutiere trebuie să se prevadă
дусматривать переходную зону, в пределах o zonă de tranziţie în limitele căreia structura
которой конструкция дорожной одежды sistemului rutier trebuie să se modifice în aşa
должна изменяться таким образом, чтобы mod ca la marginile acestei zone umflarea
на концах этой зоны пучение грунтов было pămănturilor să fie egală cu valorile ridicării de
бы равно значениям зимнего поднятия на iarnă pe sectoarele de contact. Lungimea zonei
сопрягаемых участках. Длину переходной de tranziţie se stabileşte prin calcul în confor-
зоны устанавливают расчетом в соот- mitate cu capitolul 6.
ветствии с разделом 6.
4.4.4 На пучиноопасных участках, где техни- 4.4.4 Pe sectoare cu pericol de umflare unde
чески невозможны или экономически нецеле- tehnic sînt imposibile, sau economic nu sînt
сообразны традиционные мероприятия по justificate, măsurile tradiţionale de asigurare a
обеспечению морозоустойчивости конструк- rezistenţei la îngheţ a construcţiei, urmează să
ции, следует предусматривать теплоизоляци- se execute straturi termoizolante din materiale
онные слои из специальных материалов для speciale pentru evitarea parţială sau totală a în-
частичного или полного предотвращения gheţării terasamentului. Pentru executarea stra-
промерзания земляного полотна. Для устрой- turilor de termoizolare în condiţii hidrologice şi
ства теплоизоляционных слоев в особо не- de teren deosebit de dificile (debleuri umede,
благоприятных грунтово-гидрологических terasament în cote zero, ramblee mici, unde
условиях («мокрые» выемки, земляное по- adîncimea de îngheţ este mai mare decît distan-
лотно в нулевых отметках, низкие насыпи, ţa de la suprafaţa îmbrăcămintei rutiere pînă la
где глубина промерзания больше расстояния nivelul apelor subterane sau al apelor pluviale
от поверхности покрытия до уровня грунто- stătătoare de lungă durată) trebuie să se exami-
вых вод или длительно застаивающихся по- neze varianta utilizării polistirenului. Marca
верхностных вод) следует рассматривать ва- necesară a polistirenului trebuie aleasă în con-
риант применения пенопластов. Выбор необ- formitate cu capitolul 6.
ходимой марки пенопласта следует произво-
дить в соответствии с разделом 6.
В качестве теплоизолятора могут быть În calitate de termoizolator pot fi utilizate
использованы также легкие бетоны, тепло- şi betoanele uşoare, compoziţiile termoizolante
изоляционные композиции из укрепленных din materiale (pămînturi) locale sau deşeuri in-
вяжущими местных материалов (грунтов) dustriale şi agregate poroase (cheramzită, per-
или отходов промышленности и пористых lit, agloporit, granule de polistiren, deşeuri
заполнителей (керамзит, перлит, аглопорит, fărîmiţate de masă plastică expandată), etc.
гранулы полистирола, измельченные отхо- consolidate cu lianţi.
ды пенопласта) и др.
Расстояние от поверхности покрытия до Distanţa de la suprafaţa îmbrăcămintei ru-
теплоизолирующего слоя из пенопласта tiere pînă la stratul termoizolant din masă plas-
должно быть не менее 0,5 м (для исклю- tică expandată trebuie să depăşească 0,5 m
чения повышенной опасности гололедо- (pentru excluderea pericolului sporit de forma-
образования). Теплоизолирующий слой re a gheţuşului). Stratul termoizolant trebuie să
должен быть шире проезжей части на fie mai lat decît îmbrăcămintea rutieră cu
0,5 - 1,5 м с каждой стороны в зависимости 0,5 - 1,5 m pe fiecare parte în funcţie de
от глубины промерзания земляного полот- adîncimea de îngheţ a terasamentului, însă la
на, а при расчете на недопущение промер- calculul privind neadmiterea îngheţării
зания грунтов под дорожной одеждой - на pămînturilor din terasament sub sistemul rutier
1,0 - 2,0 м. Первый над плитами пенопласта - cu 1,0 - 2,0 m. Primul strat din nisip de asu-
слой песка должен быть не менее 0,2 м в pra plăcilor de masă plastică expandată trebuie
CP D.02.08 – 2014, pag. 15
уплотненном состоянии. să fie de minim 0,2 m în stare compactată.
Толщину и расположение теплоизоля- Grosimea şi amplasarea stratului termoizo-
ционного слоя в конструкции определяют lant în complexul rutier se determină prin cal-
теплотехническим расчетом. Деформацион- cul termotehnic. Caracteristicile de deformaţie
ные и прочностные характеристики мате- şi de rezistenţă a materialului din strat, precum
риала слоя, а также его толщину следует şi grosimea acestuia urmează a fi luate în con-
учитывать при расчете дорожной конструк- siderare la calculul capacităţii portante a struc-
ции на прочность. turii rutiere.
Указанную выше минимальную глуби- Adîncimea minimă de amplasare a termoi-
ну расположения теплоизолятора от по- zolantului de la suprafaţa îmbrăcămintei rutiere
верхности покрытия уточняют по данным susmenţionată se precizează după datele expe-
регионального опыта эксплуатации конст- rienţei regionale de exploatare a structurilor cu
рукций с теплоизолирующими слоями. straturi termoizolante.
Оптимальную конструкцию и тип теп- Construcţia optimă şi tipul materialelor
ло-изоляционных материалов нужно выби- termoizolante trebuie selectat pe baza confrun-
рать на основании технико-экономического tării tehnico-economice a variantelor egale pri-
сравнения вариантов, равноценных по мо- vind rezistenţa la îngheţ.
розоустойчивости.
4.4.5 Дренирующие слои устраивают на 4.4.5 Straturile drenante se execută pe sectoa-
участках с земляным полотном из недре- rele cu terasamentul din materiale nedrenante
нирующих грунтов во всех случаях при 3-ей în toate cazurile cu schema 3 de umezire a zo-
схеме увлажнения рабочего слоя земляного nei active a terasamentului; schema 1 şi 2 de
полотна; при 1-ой и 2-ой схемах увлажне- umezire în raioanele cu volum mare de precipi-
ния в районах с большим количеством taţii (ZCR III), precum şi pe sectoarele, în baza
осадков (III ДКЗ), а также на участках, в ос- părţii carosabile a cărora este posibilă acumula-
новании проезжей части которых возможно rea apei de pe suprafaţă (sectoare cu rampe
скопление воды, проникающей с поверхно- lungi, cu permeabilitatea pămînturilor acosta-
сти (участки с затяжными продольными ук- mentelor relativ uşoară, pe curbele concave ale
лонами, при сравнительно легко водопро- profilului longitudinal, pe sectoare cu plantaţii
ницаемых грунтах обочин, на вогнутых rutiere şi gazoane adiacente părţii carosabile,
кривых продольного профиля, у прилегаю- etc.).
щих к проезжей части зеленых насаждений
и газонов и др.).
Дренирующие слои следует устраивать из Straturile drenante trebuie executate din ni-
песка, гравийных материалов, отсорти- sip, materiale de prundiş, zgură sortată şi alte
рованного шлака и других фильтрующих ма- materiale filtrante. În complexele rutiere în ca-
териалов. В конструкциях, где дренирующий re stratul drenant se plasează mai sus decît
слой оказывается выше глубины промерзания, adîncimea de îngheţ, materialele stratului tre-
материалы слоя должны быть морозостойки- buie să fie rezistente la îngheţ-dezgheţ şi dura-
ми и прочными. Требуемый коэффициент bile. Coeficientul necesar de filtrare al materia-
фильтрации материала дренирующего слоя lelor stratului drenant se stabileşte prin calcul
определяют расчетом, с учетом геометриче- ţinînd cont de parametrii geometrici ale părţii
ских параметров проезжей части и других ус- carosabile şi alte condiţii. Indiferent de rezulta-
ловий. Независимо от результатов расчета он tele calcului acesta trebuie să fie mai mare de
должен быть не менее 1 м/сут и 2 м/сут соот- 1 m/zi şi 2 m/zi respectiv pe sectoarele de
ветственно на участках дорог, проходящих в drumuri, în rambleu şi în rambleu mic sau în
насыпи и в низкой насыпи или выемке. debleu.
При выборе материала для дренирую- La selectarea materialului pentru stratul
щего слоя учитывают прочностные свойст- drenant se iau în considerare proprietăţile de
ва, влияющие на прочность дорожной оде- rezistenţă care influenţează capacitatea portan-
жды. tă a structurii rutiere.
В большинстве случаев, особенно на пу- În majoritatea cazurilor, în deosebi pe sec-
чиноопасных участках, рационально устрой- toarele cu pericol de umflare, este raţională
CP D.02.08 – 2014, pag. 16
ство верхней части земляного полотна из execuţia părţii superioare a terasamentului din
дренирующего материала без специальных material drenant fără amenajări speciale pentru
водоотводящих устройств. При количестве evacuarea apelor. În cazul în care volumul de
подлежащей отводу воды более 0,007 м/сут apă care trebuie evacuată depăşeşte 0,007 m/zi
на 1 м проезжей части, а также в выемках и в pentru 1 m al părţii carosabile, precum şi în
местах с нулевыми отметками рассматрива- debleuri şi în locuri cu cote zero, se examinea-
ют вариант устройства продольных трубча- ză varianta de executare a drenurilor longitudi-
тых дрен (из различных материалов, а также nale din tuburi (din diferite materiale, precum
плоских геосинтетических дрен и др.) у кра- şi drenurilor plate din geotextil, etc.) la margi-
ев проезжей части с поперечными выпуска- nile părţii carosabile cu ieşirile transversale,
ми, а также применение продольного дрена- precum şi utilizarea drenajului longitudinal din
жа из крупнопористого материала. material macroporos.
Дренажную конструкцию следует выби- Construcţia sistemului de drenaj urmează a
рать на основании технико-экономического fi stabilită în baza comparaţiei tehnico-
сравнения вариантов. economice a variantelor.
4.4.6 На участках с затяжными уклонами, 4.4.6 Pe sectoarele cu rampe lungi unde decli-
где продольный уклон больше поперечного, vitatea longitudinală este mai mare decît cea
для перехвата и отвода воды, перемещаю- transversală, pentru captarea şi evacuarea ape-
щейся в дренирующем слое вдоль дороги, lor care circulă în stratul drenant dea-lungul
предусматривают устройство поперечных drumului, se prevede construcţia drenurilor
дрен. transversale.
4.4.7 Для уменьшения влагонакопления в 4.4.7 Pentru reducerea acumulării umidităţii în
верхней части земляного полотна могут partea superioară a terasamentului pot fi prevă-
быть предусмотрены водонепроницаемые zute substraturi impermeabile, pe toată lăţimea
прослойки, на всю ширину земляного по- terasamentului. În cazul în care lăţimea terasa-
лотна. При ширине земляного полотна более mentului depăşeşte 15 m şi îmbrăcămintea ru-
15 м и водонепроницаемом покрытии допус- tieră este impermeabilă se admite executarea
кается устройство замкнутых прослоек substraturilor închise („frete”) pe lăţimea părţii
(«обойм») на ширину проезжей части. Глу- carosabile. Adîncimea substratului de la supra-
бина заложения прослойки от поверхности faţa îmbrăcămintei rutiere depinde de zona
покрытия зависит от дорожно-клима- climatică rutieră şi trebuie să fie mai mare de
тической зоны и должна быть более 80 см во 80 cm în zona III şi 70 cm în zona IV.
III дорожно-климатической зоне и 70 см - в
IV зоне.
4.4.8 Капилляропрерывающие прослойки 4.4.8 Substraturile anticapilare cu grosimea de
толщиной 10 - 15 см из крупного песка или 10 - 15 cm din nisip mare sau prundiş se exe-
гравия предусматривают на всю ширину cută pe toată lăţimea terasamentului. Pentru
земляного полотна. Для предохранения protecţia substratului din materiale granulare
прослойки из зернистых материалов от бы- contra colmatării rapide/timpurii, sub şi deasu-
строго загрязнения, под и над ней необ- pra acestuia se prevăd substraturi care au func-
ходимо предусматривать прослойки, играю- ţia de filtre.
щие роль фильтров.
4.4.9 В южных районах существенное 4.4.9 În raioanele de sud, o reducere conside-
уменьшение объема мигрирующей, преиму- rabilă a volumului de apă infiltrată, preponde-
щественно парообразной влаги, может быть rent sub forma de vapori, poate fi atinsă prin
достигнуто устройством слоев пароизоля- executarea straturilor izolante împotriva vapo-
ции из полимерных рулонных материалов, rilor din materiale sintetice în rulouri, pămînt,
грунта, обработанного органическим вяжу- tratat cu liant organic sau din strat de pămînt
щим веществом, или из слоя тщательно уп- compactat minuţios în „fretă”.
лотненного грунта в «обойме».
4.4.10 Если крупнообломочный материал 4.4.10 În cazul în care materialul cu agregate
(типа щебня, гравия, шлака) укладывается mari (criblura, prundiş, zgură) se aşterne ne-
непосредственно на грунт земляного полотна, mijlocit pe pămîntul terasamentului, se prevede
CP D.02.08 – 2014, pag. 17
предусматривают прослойку, препятст- un substrat care împiedică interpătrunderea ma-
вующую взаимопрониканию материалов terialelor din straturile adiacente. În calitate de
смежных слоев. В качестве материалов про- material pentru substrat poate fi utilizată piatra
слойки можно применять мелкий щебень, spartă cu agregate mărunte, savură
высевки (0 - 10 мм), гравийно-песчаные сме- (0 - 10 mm), amestecuri din prundiş şi nisip,
си, крупные и средней крупности пески, не- nisipuri mari şi mijlocii, zguri neprafoase,
пылеватые шлаки, непучинистые золошлаки, zguri stabile la umflare, materiale geosintetice
синтетические текстильные материалы и др. ţesute, etc. În calitate de substrat de protecţie
Защитной прослойкой может служить слой из poate fi utilizat şi stratul din pămînt consolidat
грунта, укрепленного вяжущими, толщиной cu lianţi, cu grosimea de 5 - 8 cm. Grosimea
5 - 8 см. Толщину прослойки из зернистого substratului din material granular trebuie să fie
материала нужно принимать от 5 до 20 см в adoptată între 5 şi 20 cm în funcţie de gradul
зависимости от степени увлажнения грунта de umiditate a pămîntului din terasament. Sub-
земляного полотна. Прослойку из геотек- stratul din materiale geotextile urmează a fi
стильных материалов следует предусматри- aplicate în cazul aşternerii unui strat din pietriş
вать также при укладке крупнопористых ма- cu agregate mari peste un strat de nisip pe
териалов на песчаный слой на дорогах I - III drumurile de categoriile I - III.
категорий.
4.5 Особенности конструирования до- 4.5 Specificul alcătuirii structurilor rutiere
рожных одежд со слоями из малопроч- cu straturi din materiale cu rezistenţa redu-
ных материалов и побочных продуктов să şi produse secundare industriale
промышленности
4.5.1 Возможность применения в дорожных 4.5.1 Posibilitatea utilizării în structurile rutiere
одеждах слабых известняков, опоки, гравий- a calcarelor slabe, a tufului silicios, a prundişu-
ных материалов, дресвы, ракушечника, ис- lui, a savurii, a calcarelor cochilifere, materia-
кусственных каменных материалов и др. без lelor din piatră artificiale, etc. fără anrobarea cu
обработки вяжущими определяется соответ- lianţi se determină prin corespunderea proprie-
ствием их свойств требованиям действующих tăţilor acestora cerinţelor standardelor în vigoa-
стандартов. Если свойства не отвечают тре- re. În cazul în care proprietăţile nu corespund
бованиям стандарта, материалы необходимо cerinţelor standardului, materiale trebuie
обработать. На участках с неблагоприятными anrobate. Pe sectoarele cu condiţii hidrologice
грунтово-гидрологическими условиями не şi de teren dificile nu se admite utilizarea în
допускается применять в основании (даже fundaţie (chiar şi în straturile inferioare) a ma-
для нижних слоев) необработанные материа- terialelor neanrobate, care nu corespund cerin-
лы, не отвечающие по зерновому составу ţelor standardelor în vigoare privind granulozi-
требованиям действующих стандартов, а tatea, precum şi a materialelor, la care indicele
также материалы, у которых число пластич- de plasticitate a granulelor mai mari de
ности частиц менее 0,16 мм превышает 7. 0,16 mm depăşeşte valoarea 7.
4.5.2 Дорожные одежды с покрытием из об- 4.5.2 Structurile rutiere cu îmbrăcămintea din
работанных вяжущим или необработанных materiale anrobate cu lianţi sau materiale
малопрочных материалов на песчаном, гра- neanrobate cu rezistenţa redusă pe fundaţii din
вийном и щебеночном основании, или на nisip, prundiş şi criblură, sau pe fundaţia din
основании из укрепленного грунта допуска- pămînt consolidat se admit spre utilizare în zo-
ется применять в IV климатической зоне na climatică rutieră IV cu intensitatea traficului
при интенсивности движения не более mai mică de 100 veh/zi cu sarcina pe osie mai
100 авт/сут с нагрузкой на ось не более mică de 70 kN. În cazul în care intensitatea tra-
70 кН. При большей интенсивности движе- ficului rutier este mai mare în toate cazurile
ния всегда следует предусматривать обра- trebuie să se prevadă tratarea materialelor cu
ботку малопрочных материалов орга- rezistenţa redusă cu lianţi organici şi neorga-
ническими и неорганическими вяжущими. nici.
Для устройства оснований под усовер- La executarea fundaţiilor pentru
шенствованные покрытия или покрытий на îmbrăcăminţi rutiere moderne sau îmbrăcă-
CP D.02.08 – 2014, pag. 18
дорогах IV - V категорий можно исполь- minţi rutiere pe drumuri de categoria IV - V se
зовать тощий цементобетон на основе сла- permite utilizarea betonului de ciment slab cu
бого известнякового щебня, ракушечника, agregate din calcar slab, calcarului cochilifer,
речных песчаников и др., а также гравий- gresiei de rîu, etc., precum şi a materialelor din
ные материалы, укрепленные неорга- prundiş, consolidate cu lianţi neorganici.
ническим вяжущим.
4.5.3 Шлаковый щебень из высокоактивных 4.5.3 Pietrişul din zguri active şi foarte active
и активных шлаков можно использовать для poate fi utilizat pentru executarea îmbrăcămin-
устройства покрытий на дорогах IV - V ка- ţilor rutiere pe drumuri de categoriile IV - V şi
тегорий и для оснований (из улучшенных и pentru fundaţii (din zguri remediate şi nereme-
неулучшенных шлаков) дорог II - IV кате- diate) pe drumuri de categoriile II - IV. Pietri-
горий. Щебень неустойчивой структуры из şul cu structura instabilă din zguri active poate
активных шлаков можно использовать fi utilizat numai pentru executarea fundaţiilor,
только для устройства оснований, а щебень dar pietrişul din zguri cu activitatea redusă şi
из малоактивных шлаков неустойчивой structura instabilă – după obţinerea de către
структуры - после приобретения ими устой- acestea a unei structurii stabile.
чивой структуры.
Для повышения монолитности и проч- În scopul sporirii capacităţii de monolit şi
ности слоев из кислых малоактивных шла- rezistenţei straturilor din zguri acide cu activi-
ков с модулем основности менее 1 следует tate lentă şi modulul bazic mai mic de 1 trebuie
предусматривать добавку к шлаковому să se prevadă adăugarea la pietrişul din zgură a
щебню мелких частиц из активных шлаков particulelor fine din zguri active şi 2 - 3 % de
и 2 - 3 % гашеной извести или молотого var stins sau a zgurii granulare măcinate în
гранулированного шлака в количестве cantitate de 20 – 25 % din masa pietrişului.
20 - 25 % от массы щебня. Для устройства Pentru executarea straturilor structurilor rutie-
слоев дорожных одежд, которые должны re, care trebuie să posede calităţi sporite de ca-
обладать улучшенными прочностными и pacitate portantă şi de deformaţie, trebuie să se
деформационными качествами, следует utilizeze pietriş din zgură anrobată cu lianţi or-
применять шлаковый щебень, обработан- ganici şi neorganici.
ный органическими и минеральными вя-
жущими.
Кислые металлургические шлаки целе- Este oportună anrobarea zgurilor metalur-
сообразно обрабатывать каменноуголь- gice acide cu gudroni carboniferi ţinînd cont de
ными дегтями с учетом требований cerinţele ГОСТ 4641 . Deasemenea ele pot fi
ГОСТ 4641. Их можно обрабатывать также tratate cu emulsie bituminoasă şi var, cenuşă de
битумной эмульсией с известью, активной filtru activă etc.
золой уноса и т.д.
4.6 Мероприятия по повышению прочно- 4.6 Măsuri de sporire a capacităţii portante
сти и стабильности рабочего слоя земля- şi stabilităţii zonei active a terasamentului
ного полотна
4.6.1 Для повышения прочности и стабиль- 4.6.1 În scopul sporirii capacităţii portante şi a
ности рабочего слоя земляного полотна не- stabilităţii zonei active a terasamentului este
обходимо предусматривать: устройство его necesar să se efectueze: executarea acestuia din
из непучинистых, малопучинистых и сла- pămînturi stabile la înfoiere, cu grad redus de
бонабухающих грунтов; защиту грунта от înfoiere şi grad redus de umflare; protecţia
увлажнения поверхностными и подземными pămîntului de umezire cu ape meteorice şi frea-
водами и т.п. tice etc.
В III - IV дорожно-климатических зонах În zonele climatice rutiere III şi IV pe sec-
на участках с 1-ой схемой увлажнения до- toarele cu schema 1 de umezire se admite pre-
пускается предусматривать уплотнение vederea compactării părţii superioare a zonei
верхней части рабочего слоя (толщиной active (cu grosimea de 30 - 50 cm) pînă la coe-
30 - 50 см) до коэффициента уплотнения ficientul de compactare 1,0 - 1,05. Stratul de
CP D.02.08 – 2014, pag. 19
1,0 - 1,05. Слой грунта повышенной плотно- pămînt cu densitatea sporită urmează a fi con-
сти следует рассматривать как самостоя- siderat drept strat constructiv independent. Ca-
тельный конструктивный слой. Расчетные racteristicile de calcul la deformare şi la capa-
деформационные и прочностные характери- citatea portantă a pămîntului din acest strat se
стики грунта в этом слое принимают в со- stabilesc în conformitate cu anexa B.
ответствии со справочным приложением B.
При устройстве слоя повышенной плот- În cazul executării stratului cu densitatea
ности из связанного (набухающего) грунта, sporită din pămînt coeziv (supus umflării) se
предусматривают меры по защите его от ув- prevăd măsuri de protecţie a acestuia de umezi-
лажнения. re.
4.6.2 При расчетной относительной влаж- 4.6.2 În cazul în care umiditatea relativă a
ности грунта более 0,7 в числе возможных pămîntului este mai mare de 0,7 printre măsuri-
мероприятий по повышению стабильности le posibile de sporire a stabilităţii zonei active,
рабочего слоя следует рассматривать укреп- urmează a fi examinată consolidarea părţii su-
ление его верхней части небольшим коли- perioare a stratului de lucru cu o cantitate mică
чеством вяжущих (например, 3 - 4 % цемен- de lianţi (de exemplu cu 3 – 4 % de ciment,
та, 10 - 15 % зол уноса или гранулирован- 10 - 15 % de cenuşă sau zguri granulate, var
ными шлаками, известью и т. п.). etc.)
4.7 Учет региональных особенностей 4.7 Particularităţi regionale
4.7.1 При проектировании дорог в районах 4.7.1 La proiectarea drumurilor în zonele cu te-
орошаемых земель необходимо учитывать renurile irigabile este necesar de luat în consi-
неблагоприятное влияние на работу дорож- derare influenţa negativă a nivelului ridicat a
ной конструкции повышенного уровня под- apelor freatice asupra funcţionării complexului
земных вод во время поливов сельско- rutier în timpul irigării terenurilor agricole, ri-
хозяйственных угодий, местного повышения dicării locale a apelor freatice în nemijlocita
подземных вод вблизи сооружений ороси- apropiere de edificiile reţelei de irigare, inun-
тельной сети, затопления резервов и водоот- darea şanţurilor de împrumut şi şanţurilor de
водных кюветов в результате полива земель. evacuare a apelor în rezultatul irigării.
4.8 Принципы назначения конструкций 4.8 Principii de adoptare a compoziţiei
дорожных одежд при проектировании structurilor rutiere la proiectarea recon-
реконструкции существующих дорог strucţiei drumurilor existente
4.8.1 На участках реконструируемых дорог, 4.8.1 Pe sectoarele de drumuri în reconstrucţie
где устраивают новую дорожную одежду, pe care se execută o structură rutieră nouă, pro-
проектирование дорожной одежды выпол- iectarea structurii rutiere se efectuează în con-
няют в соответствии с настоящими нормами. formitate cu prezentul normativ. Pe sectoarele
На реконструируемых участках, где сохра- în reconstrucţie, unde se păstrează sau se utili-
няют или используют старую дорожную zează o structură rutieră existentă, dimensiona-
одежду, проектирование ведут в соответст- rea se efectuează în conformitate cu prevederi-
вии с положениями специальных норматив- le normativelor speciale, pe baza cercetărilor
ных документов на основе детальных дан- detaliate a structurii rutiere existente, a stării
ных по конструкции существующей дорож- straturilor acesteia şi a evaluării capacităţii
ной одежды, состоянию ее конструктивных acestora de realizare a propriilor funcţii. Pentru
слоев и оценке способности этих слоев вы- obţinerea datelor iniţiale, structură rutieră exis-
полнять свои функции. Для получения ис- tentă şi zona activă a terasamentului trebuie să
ходных данных существующая дорожная fie cercetate detaliat cu executarea lucrărilor de
одежда и рабочий слой земляного полотна foraj, şi a altor lucrări şi cercetări, care permit
должны быть детально обследованы с вы- obţinerea informaţiei necesare. Evaluările can-
полнением буровых и других работ и испы- titative ale capacităţii portante şi a rezistenţei la
таний, позволяющих получить необходимую îngheţ-dezgheţ a structurii se efectuează prin
информацию. Количественные оценки проч- metodele prezentate în prezentul normativ.
ности и морозоустойчивости конструкции
осуществляют по методам, изложенным в
CP D.02.08 – 2014, pag. 20
настоящих нормах.
При разработке проектного решения La elaborarea soluţiei de proiect trebuie să
должны быть рассмотрены вопросы: fie examinate următoarele probleme privind:
- целесообразности использования суще- - oportunitatea utilizării structurii rutiere
ствующей дорожной одежды или отдельных existente sau a unor straturi constructive ale
ее конструктивных слоев без предваритель- acesteia fără deteriorarea preventivă;
ного разрушения;
- целесообразности использования мате- - oportunitatea utilizării materialelor stratu-
риалов конструктивных слоев после их пе- rilor componente după prelucrarea acestora;
реработки;
- необходимости усиления существую- - necesitatea ranforsării structurii rutiere
щей конструкции; existente;
- необходимости повышения морозо- - necesitatea sporirii rezistenţei la îngheţ-
устойчивости существующей конструкции; dezgheţ a structurii existente;
- необходимости улучшения дрениро- - necesitatea îmbunătăţirii capacităţilor de
вания существующей конструкции; drenare a structurii existente;
- необходимости изменения конструкции - necesitatea modificării structurii de conso-
укрепления обочин; lidare a acostamentelor;
- необходимости уширения дорожной - necesitatea supralărgirii structurii rutiere
одежды и способ уширения. şi metoda de supralărgire.

5 РАСЧЕТ ДОРОЖНЫХ ОДЕЖД 5 DIMENSIONAREA STRUCTURILOR


RUTIERE
5.1 Основные положения 5.1 Dispoziţii generale
5.1.1 Под прочностью дорожной одежды 5.1.1 Prin capacitatea portantă a structurii ruti-
понимают способность сопротивляться про- ere se subînţelege capacitatea de a se opune
цессу развития остаточных деформаций и procesului de dezvoltare a deformaţiilor rema-
разрушений под воздействием касательных nente şi a deteriorărilor sub acţiunile tensiuni-
и нормальных напряжений, возникающих в lor tangenţiale şi normale, care apar în straturi-
конструктивных слоях и подстилающем le structurii rutiere şi pămîntul din patul dru-
грунте от расчетной нагрузки, приложенной mului de la sarcina de calcul, aplicată pe supra-
к поверхности покрытия. faţa îmbrăcămintei rutiere.
5.1.2 Методика оценки прочности конструк- 5.1.2 Metodologia de evaluare a capacităţii
ции включает как оценку прочности конст- portante a structurii rutiere cuprinde evaluarea
рукции в целом (с использованием эмпири- capacităţii portante a complexului în întregime
ческой зависимости допускаемого упругого (cu utilizarea corelaţiei empirice a deflexiunii
прогиба от числа приложений нагрузки), admisibile şi numărul de aplicări a sarcinii),
так и оценку прочности с учетом напряже- precum şi evaluarea capacităţii portante ţinînd
ний, возникающих в отдельных конструк- cont de tensiunile, care apar în unele straturi
тивных слоях и устанавливаемых с исполь- constructive şi stabilite cu aplicarea teoriei
зованием теории упругости. elasticităţii.
5.1.3 Дорожную одежду следует проекти- 5.1.3 Structura rutieră trebuie dimensionată la
ровать с требуемым уровнем надежности, nivelul necesar de fiabilitate, prin care se sub-
под которой понимают вероятность без- înţelege probabilitatea funcţionării fără defec-
отказной работы в течение межремонтного ţiuni pe durata de serviciu. Refuzul structurii
периода. Отказ конструкции по прочности conform capacităţii portante, fizic poate fi ca-
физически может характеризоваться образо- racterizat prin formarea denivelărilor longitu-
ванием продольной и поперечной неров- dinale şi transversale ale suprafeţei structurii
ности поверхности дорожной одежды, свя- rutiere, legate de capacitatea portantă a structu-
занной с прочностью конструкции (попе- rii (denivelări transversale, făgaşe, fisuri de
речные неровности, колея, усталостные oboseală), cu formarea ulterioară a altor tipuri
трещины), с последующим развитием дру- de deteriorări şi deformaţii (fisuri dese, reţea de
CP D.02.08 – 2014, pag. 21
гих видов деформаций и разрушений (час- fisuri, pelade, tasări, găuri, etc.). Nomenclato-
тые трещины, сетка трещин, выбоины, про- rul defectelor şi metodologia evaluării cantita-
садки, проломы и т.д.). Номенклатура де- tive ale acestora se stabilesc prin norme specia-
фектов и методика количественной оценки le, utilizate la exploatarea drumurilor.
их определяется специальными нормами,
используемыми при эксплуатации дорог.
В качестве количественного показателя În calitate de indice cantitativ al refuzului
отказа дорожной одежды как элемента инже- structurii rutiere, ca element al construcţiei cu
нерного сооружения линейного характера ис- caracter liniar, se utilizează coeficientul limită
пользуют предельный коэффициент разруше- de deteriorare Knpp, care prezintă raportul dintre
ния Knpp, представляющий собой отношение lungimea cumulativă (sau suprafaţa cumulati-
суммарной протяженности (или суммарной vă) a sectoarelor de drum, care necesită repara-
площади) участков дороги, требующих ремон- ţie din cauza capacităţii portante insuficiente a
та из-за недостаточной прочности дорожной structurii rutiere şi lungimea totală (suprafaţa
одежды, к общей протяженности (или общей totală) a drumului între punctele coresponden-
площади) дороги между корреспондирующи- te. Valorile Knpp, pentru ultimul an de exploata-
np
ми пунктами. Значения K p, на последний год re, în funcţie de tipul structurii rutiere şi cate-
службы в зависимости от капитальности до- goria drumului, trebuie aprobate conform tab.
рожной одежды и категории дороги следует 5.1.
принимать в соответствии с табл. 5.1.
5.1.4 Прочность конструкции количест- 5.1.4 Capacitatea portantă a structurii se evalu-
венно оценивается величиной коэффициен- ează cantitativ cu valoarea coeficientului de
та прочности. При оценке прочности конст- capacitate portantă. La evaluarea capacităţii
рукции в целом по допускаемому упругому portante a întregii structuri în funcţie de defle-
прогибу коэффициент прочности в общем xiunea admisibilă, coeficientul de capacitate
виде определяют по формуле: portantă la general se determină cu relaţia:
тр (5.1-а)
К пр  lдоп / l  Eоб / Eоб
При оценке прочности конструкции по La evaluarea capacităţii portante a structu-
слоям по допускаемым напряжениям коэф- rii pe straturi conform sarcinilor admisibile,
фициент прочности определяют по форму- coeficientul de capacitate portantă se determină
ле: cu relaţia:
К пр   доп /  расч (5.1-б)
где: unde:
lдоп - допустимый общий прогиб конструкции lдоп - deflexiunea admisibilă totală a structurii sub
под расчетной нагрузкой; acţiunea sarcinii de calcul;
l - расчетный общий прогиб конструкции под l - deflexiunea totală de calcul a structurii sub acţi-
расчетной нагрузкой; unea sarcinii de calcul;
 расч  расч
- расчетные действующие напряже-ния - tensiunile de calcul (normale sau tangen-
(нормальные или касательные) от расчет- ţiale) produse sub acţiunea sarcinii de calcul;
ной нагрузки;
 доп - допустимые напряжения (нормальные  доп - tensiunile admisibile (normale sau tan-
или касательные) от расчетной нагрузки; genţiale) produse sub acţiunea sarcinii de
calcul;
тр тр
Eоб - требуемый общий модуль упругости
Eоб - modulul de elasticitate necesar total al
конструкции, определяемый при расчет- structurii, determinat la aplicarea sarcinii de
ной нагрузке; calcul;
Еоб - расчетный общий модуль упругости кон- Еоб - modulul de elasticitate de calcul al structurii,
струкции, определяемый при расчетной determinat la aplicarea sarcinii de calcul.
нагрузке.
5.1.5 Коэффициент прочности вновь проек- 5.1.5 Coeficientul de capacitate portantă al
тируемой конструкции должен быть таким, structurii nou proiectate trebuie să fie astfel,
CP D.02.08 – 2014, pag. 22
чтобы в заданный межремонтный период încît pe durata de serviciu stabilită să nu se
не наступил отказ по прочности с вероятно- producă refuz conform capacităţii portante cu o
стью более заданной, т.е. чтобы была обес- probabilitate mai mare decît cea stabilită, adică
печена заданная (требуемая) надежность. să fie asigurată fiabilitatea stabilită (necesară).
Таблица 5.1 Требуемые минимальные коэффициенты прочности при заданных уровнях
надежности для расчета дорожных одежд по различным критериям прочности
Tabelul 5.1 Coeficienţii minim necesari ai capacităţii portante la nivelele stabilite de fiabilitate pentru
calcularea structurilor rutiere după diferite criterii de capacitate portantă
Тип дорожной одежды Капитальный
Tipul structurii rutiere Permanent
Категория дороги
I II III IV
Categoria drumului
Предельный коэффициент разрушения
K рпр 0,05 0,10
пр
Coeficient limită de deteriorare K р
Заданная надежность Кн
0,98 0,95 0,98 0,95 0,98 0,95 0,90 0,95 0,90 0,85 0,80
Fiabilitatea stabilită Кн
Требуемый упругого прогиба
1,50 1,30 1,38 1,20 1,29 1,17 1,10 1,17 1,10 1,06 1,02
коэффициент deflexiune
Тр сдвига и растяжения
прочности K пр по при изгибе
критерию: forfecare şi dilatare
Coeficient necesar de din încovoiere 1,10 1,00 1,10 1,00 1,10 1,00 0,94 1,00 0,94 0,90 0,87
capacitate portantă
Тр
K пр în funcţie de:
Тип дорожной одежды Облегченный
Tipul structurii rutiere Semipermanent
Категория дороги
III IV V
Categoria drumului
Предельный коэффициент разрушения
K рпр 0,15

Coeficient limită de deteriorare K рпр


Заданная надежность Кн
0,98 0,95 0,90 0,95 0,90 0,85 0,80 0,95 0,90 0,80 0,70
Fiabilitatea stabilită Кн
Требуемый упругого прогиба
коэффициент deflexiune 1,29 1,17 1,10 1,17 1,10 1,06 1,02 1,13 1,06 0,98 0,90
Тр
прочности K пр по
критерию: сдвига и
Coeficient necesar de растяжения при
capacitate portantă изгибе 1,10 1,00 0,94 1,00 0,94 0,90 0,87 1,00 0,94 0,87 0,80
Тр
forfecare şi dilatare
K пр în funcţie de: din încovoiere
Тип дорожной одежды Переходный
Tipul structurii rutiere Provizoriu
Категория дороги
IV V
Categoria drumului
Предельный коэффициент разрушения
K рпр 0,40
пр
Coeficient limită de deteriorare K р
Заданная надежность Кн
0,95 0,90 0,85 0,80 0,95 0,90 0,80 0,70
Fiabilitatea stabilită Кн
Требуемый упругого прогиба
коэффициент deflexiune 1,17 1,10 1,06 1,02 1,13 1,00 0,98 0,90
Тр
прочности K прпо сдвига и растяжения
критерию: при изгибе*
Coeficient necesar forfecare şi dilatare din
1,00 0,94 0,90 0,87 1,00 0,94 0,87 0,80
de capacitate portan- încovoiere *
Тр
tă K пр în funcţie de:
* Дорожные одежды переходного типа для дорог V категории по критерию растяжения при изгибе не рассчитывают.
* Structurile rutiere de tip provizoriu pentru drumurile de categoria V conform criteriului de dilatare prin încovoiere nu se calculează.
CP D.02.08 – 2014, pag. 23

5.1.6 Для обеспечения заданной надежности 5.1.6 Pentru asigurarea fiabilităţii stabilite coe-
коэффициент прочности проектируемой ficientul de capacitate portantă al structurii ru-
конструкции по каждому из расчетных кри- tiere, dimensionat conform fiecărui criteriu de
териев не должен быть ниже минимального calcul, nu trebuie să fie mai mic decît valoarea
требуемого значения, определяемого по minim necesară, stabilită conform tab. 5.1.
табл. 5.1.
5.1.7 В задачу расчета входит определение 5.1.7 Scopul calculului constă în stabilirea gro-
толщин слоев одежды в вариантах, наме- similor straturilor structurii rutiere în variantele
ченных при конструировании, или выбор stabilite la alcătuirea structurii, sau alegerea
материалов с соответствующими деформа- materialelor cu caracteristici de deformabilitate
ционными и прочностными характеристи- şi de capacitate portantă cores-punzătoare gro-
ками при заданных толщинах слоев. similor stabilite ale straturilor.
5.1.8 Отказ дорожной одежды (в формах, 5.1.8 Refuzul structurii rutiere (în formele, in-
указанных в п. 5.3), связанный с недоста- dicate la pct. 5.3), cauzat de capacitatea ei por-
точной ее прочностью может возникнуть в tantă insuficientă se poate produce ca rezultat
результате: al:
- накопления до истечения заданного - acumulării deformaţilor remanente inad-
срока службы конструкции под воздей- misibile pînă la expirarea duratei de serviciu
ствием касательных напряжений, возникаю- stabilite a complexului rutier cauzate de tensi-
щих в конструктивных слоях и подстилаю- unile tangenţiale, apărute în straturile compo-
щем грунте от транспортной нагрузки, не- nente şi în patul drumului de la sarcina de
допустимых остаточных деформаций с по- transport, cu pierderea planeităţii îmbrăcămin-
терей ровности поверхности покрытия и со- tei rutiere şi reducerea respectivă a vitezei tra-
ответствующим снижением скорости дви- ficului;
жения;
- усталостных разрушений монолитных - deteriorărilor de oboseală ale straturilor
слоев конструкции под воздействием растя- monolit a structurii sub acţiunea tensiunilor de
гивающих напряжений от многократного dilatare cauzate de aplicările multiple a sarcinii
приложения транспортной нагрузки с по- de transport cu pierderea ulterioară intensivă a
следующей интенсивной потерей дорож- proprietăţilor de exploatare pînă la expirarea
ной одеждой эксплуатационных свойств до duratei de serviciu stabilite a structurii rutiere.
истечения заданного срока службы.
В соответствии с этим расчет на проч- În conformitate cu aceasta, calculul la ca-
ность в слоях выполняют по допускаемым pacitatea portantă în straturi se efectuează la
напряжениям на сдвиг в слоях с понижен- tensiuni admisibile la forfecare în straturile cu
ной сопротивляемостью сдвигу и на растя- rezistenţa la forfecare redusă şi la întindere din
жение при изгибе в монолитных слоях. încovoiere în straturile monolit.
Расчет прочности конструкции в целом, Calculul capacităţii portante în general, fă-
без рассмотрения механизма нарушения ră examinarea mecanismului de discompunere
прочности, ведут по допустимому упругому a capacităţii portante, se efectuează conform
прогибу (или требуемому общему модулю deflexiunii admisibile (sau modulului echiva-
упругости). lent de elasticitate necesar).
5.1.9 Дорожные одежды на перегонах дорог 5.1.9 Structurile rutiere pe sectoarele de dru-
рассчитывают на действие подвижных на- muri în aliniament se calculează la acţiunea
грузок. Принимаемые значения параметров sarcinilor mobile. Valorile stabilite ale caracte-
прочностных и деформативных харак- risticilor de rezistenţă şi de deformabilitate a
теристик материалов и грунта в этом случае materialelor şi a pământului în acest caz trebuie
должны соответствовать указанному харак- să corespundă caracterului indicat de aplicare a
теру приложения нагрузки. sarcinii.
Одежды на остановках, перекрестках Structurile rutiere în staţii, în intersecţii, pe
дорог, на подходах к пересечениям с желез- accesele la intersecţii la nivel cu căile ferate
но-дорожными путями и т. п. должны быть etc., trebuie să fie verificate suplimentar la în-
CP D.02.08 – 2014, pag. 24
дополнительно проверены на однократное cărcarea singulară cu durata aplicării de cel pu-
нагружение при продолжительности нагру- ţin 10 minute.
жения не менее 10 мин.
Одежды на стоянках автомобилей и Structurile rutiere în parcări şi pe acosta-
обочинах дорог следует рассчитывать на mente trebuie calculate la încărcare de lungă
продолжительное нагружение (более durată (peste 10 min.). Calculul se efectuează
10 мин.). Расчет ведется на единичное на- conform încărcării simple. În acest caz se utili-
гружение. В этом случае используются ста- zează valorile statice ale parametrilor de calcul
тические значения расчетных параметров и şi coeficienţii la repetarea nu se aplică. Calcu-
коэффициенты на повторность не вводятся. lul se efectuează conform criteriilor de forfeca-
Расчет ведут по критериям сдвига в грунте, re în pămînt, în materialele puţin coezive, pre-
слабосвязанных материалах, а также в слоях, cum şi în straturile anrobate cu lianţi organici.
обработанных органическим вяжущим.
5.1.10 При расчете конструкций со слоями 5.1.10 La dimensionarea structurilor cu straturi
из битумоминеральных материалов учиты- din materiale tratate cu bitum se ea în conside-
вают влияние на их свойства температуры. rare influenţa temperaturii asupra proprietăţilor
При расчете слоев асфальтобетонного по- acestora. La dimensionarea straturilor de îm-
крытия на растяжение при изгибе его харак- brăcăminte rutieră din beton asfaltic conform
теристики должны соответствовать низким întinderii din încovoiere, caracteristicile aceste-
весенним температурам (см. приложение C, ia trebuie să corespundă temperaturilor joase
табл. C.1). При расчете слоев из слабо- de primăvară (a se vedea anexa C, tab. C.1). La
связных материалов, а также грунта на со- calculul straturilor din materiale slab coezive,
противление сдвигу модуль упругости ас- precum şi din pămînt conform rezistenţei la
фальтобетонного покрытия должен соот- forfecare, modulul de elasticitate a îmbrăcă-
ветствовать весенним повышенным темпе- mintei rutiere din beton asfaltic, trebuie să co-
ратурам (см. п. 5.6.2 и приложение C, respundă temperaturilor ridicate de primăvara
табл. C.2). (a se vedea pct. 5.6.2 şi anexa C, tab. C.2).
5.1.11 Требуемый уровень проектной на- 5.1.11 Nivelul necesar al durabilităţii de pro-
дежности в каждом конкретном случае iect, în fiecare caz concret, trebuie să fie indi-
должен быть указан в задании на проекти- cat în caietul de sarcini.
рование.
Для основных случаев проектирования Pentru cazurile de bază de dimensionare,
значения требуемого коэффициента проч- valorile coeficientului de capacitate portantă
ности для различных критериев расчета до- necesare pentru diferite criterii de calcul se
пускается принимать в зависимости от за- admite să fie aprobate în funcţie de nivelul de
данного уровня надежности, типа дорож- durabilitate stabilit, tipul structurii rutiere şi ca-
ной одежды и категории дороги по табл. 5.1 tegoria drumului conform tab. 5.1.
5.1.12 Расчетные значения прочностных ха- 5.1.12 Valorile de calcul ale caracteristicilor
рактеристик (сдвиговые характеристики и capacităţii portante (caracteristici de forfecare
прочность на растяжение при изгибе) кон- şi rezistenţa la întindere din încovoiere) a stra-
структивных слоев определяют через нор- turilor constructive se determină conform valo-
мативные значения этих характеристик, ис- rilor normate ale acestor caracteristici, utilizînd
пользуя зависимость: relaţia:
M p  M p (1  vt t ) (5.2)

где: unde:
Мр - расчетное значение прочностной ха- Мр - valoarea de calcul a caracteristicii capaci-
рактеристики; tăţii portante;
M p - нормативное значение этой характе- M p - valoarea normată a acestei caracteristici
ристики (приложение C); (anexa C);
t- коэффициент нормированного от- t- coeficientul devierii normate Мр de la
клонения Мр при допустимом уровне nivelul admisibil de durabilitate
CP D.02.08 – 2014, pag. 25
надежности (приложение D); (anexa D);
vt - коэффициент вариации характерис- vt - coeficientul de variaţie a caracteristicii
тики (приложение D). (anexa D).
В качестве расчетных значений дефор- În calitate de valori de calcul ale caracte-
мационных характеристик (модулей упру- risticilor de deformabilitate (module de elasti-
гости) конструктивных слоев допускается citate) a straturilor componente se admite
принимать их нормативные значения (при- adoptarea valorilor normate ale acestora
ложение C). (anexa C).
За расчетные значения прочностных În calitate de valori de calcul ale caracte-
(сдвиговых) и деформационных (модули risticilor de capacitate portantă (de forfecare) şi
упругости) характеристик грунта рабочего de deformabilitate (module de elasticitate) a
слоя допускается принимать их норматив- pămîntului zonei active se admite adoptarea
ные значения (см. приложение B), отве- valorilor normate ale acestora (anexa B), care
чающие расчетному значению относитель- corespund valorii de calcul a umidităţii relative
ной влажности грунта, устанавливаемому a pămîntului, care se stabileşte prin metodolo-
по методике, изложенной в приложении B. gia prezentată în anexa B.

5.2 Общая процедура и критерии расчета 5.2 Procedura generală şi criteriile de calcul
на прочность conform capacităţii portante
5.2.1 Последовательность расчета: 5.2.1 Consecutivitatea calculului.
5.2.1.1 Расчет дорожной одежды по крите- 5.2.1.1 Calculul structurii rutiere pe criteriul de
рию упругого прогиба на основе зависимо- deflexiune pe baza relaţiei între modulul echi-
сти требуемого общего модуля упругости valent de elasticitate necesar a structurii şi nu-
конструкции от суммарного числа прило- mărul sumar de aplicări a sarcinii.
жений нагрузки.
В результате этого расчета назначаются Ca rezultat al acestui calcul se stabilesc
толщины конструктивных слоев и их моду- grosimile straturilor componente şi modulele
ли упругости таким образом, чтобы общий de elasticitate a acestora astfel, încît modulul
модуль упругости дорожной одежды был не echivalent de elasticitate a structurii rutiere să
менее требуемого с учетом соответствую- fie mai mare de cît cel necesar ţinînd cont de
щего коэффициента прочности (табл. 5.1). coeficientul respectiv de capacitate portantă
(tab. 5.1).
5.2.1.2 Расчет дорожной одежды, отвечаю- 5.2.1.2 Calculul structurii rutiere, care cores-
щей критерию упругого прогиба, с учетом punde criteriului de deflexiune, cu considerarea
механизма нарушения прочности в ее от- mecanismului de discompunere a capacităţii
дельных конструктивных слоях по двум не- portante în unele straturi componente ale aces-
зависимым критериям: tuia conform două criterii independente:
- критерию соответствия сдвигоустой- - criteriul corespunderii rezistenţei la forfe-
чивости материалов конструктивных слоев care ai materialelor starturilor constructive şi
и грунта возникающим в них касательным ale pămîntului tensiunilor tangenţiale care apar
напряжениям, отражающему условие огра- în acestea, reflectînd condiţia de limitare a
ничения накопления сдвиговых остаточных acumulării deformaţiilor remanente de forfeca-
деформаций (формоизменения) под воздей- re (schimbarea formei) sub acţiunea sarcinilor
ствием многократных динамических нагру- dinamice multiple;
зок;
- по критерию соответствия сопротив- - criteriul corespunderii rezistenţei materia-
ления материалов монолитных конструк- lelor din straturile monolit tensiunilor de dilata-
тивных слоев возникающим в них растяги- re apărute în acestea din acţiunea sarcinii mobi-
вающим напряжениям от подвижной мно- le multiple, care reflectă rezistenţa acestor stra-
гократной нагрузки, отражающему сопро- turi la procesele de oboseală, care condiţionea-
тивление этих слоев усталостным процес- ză dezvoltarea microfisurilor în straturile mo-
сам, обусловливающим развитие микро- nolit, pierderea omogenităţii şi reducerea capa-
CP D.02.08 – 2014, pag. 26
трещин в монолитных слоях, потерю их cităţii de repartizare.
сплошности и снижение распределяющей
способности.
Коэффициенты прочности по этим кри- Coeficienţii capacităţii portante, conform
териям должны быть не менее значений, acestor criterii, trebuie să depăşească valorile
указанных в табл. 5.1. indicate în tab. 5.1.
При недостаточной величине коэффи- În cazul valorii insuficiente al coeficientu-
циента прочности по любому критерию lui capacităţii portante în funcţie de fiecare cri-
конструкцию уточняют. teriu, structura se precizează.
5.2.2 Дорожные одежды переходного типа 5.2.2 Structurile rutiere provizorii se calculează
рассчитывают по упругому прогибу и по conform deflexiunii şi rezistenţei la forfecare.
сдвигоустойчивости.
Конструкции, предназначенные для Structurile destinate circulaţiei traficului
движения особо тяжелых транспортных deosebit de greu (cu sarcina statică pe osie de
средств (со статической нагрузкой на ось 120 kN şi mai mare), la deflexiune nu să calcu-
120 кН и более), по упругому прогибу не lează.
рассчитывают.
5.3 Расчет напряжений и деформаций 5.3 Calcularea tensiunilor şi deformaţiilor
5.3.1 Напряжения в конструктивных слоях и 5.3.1 Tensiunile în straturile componente şi în
в подстилающем грунте от воздействия pămîntul din zona activă a terasamentului sub
транспортной нагрузки вычисляют по фор- acţiunea sarcinii de transport se calculează cu
мулам теории упругости для слоистой сре- formulele teoriei de elasticitate pentru mediu
ды, нагруженной равномерно распре- stratificat, încărcat cu sarcina uniform reparti-
деленной нагрузкой через гибкий круглый zată prin ştanţa elastică rotundă, luînd în consi-
штамп, с учетом условий на контакте слоев. derare condiţiile la contactul straturilor.
При этом используют приближенные În acest caz se utilizează metodele apro-
методы, основанные на упрощенных рас- ximative, bazate pe schemele de calcul simpli-
четных схемах и построенных на их основе ficate şi nomograme construite pe baza acesto-
номограммах. ra.
Упрощенная расчетная схема выбира- Schema de calcul simplificată se alege re-
ется в зависимости от рассматриваемого ieşind din criteriul de calcul examinat.
расчетного критерия.
При выполнении расчетов реальные La dimensionare strucrurile rutiere reale cu
многослойные дорожные конструкции при- straturi multiple se aduc la modele cu unul sau
водят к одно- или двухслойным моделям с două straturi prin metodele expuse în punctele
помощью методов, изложенных в п.п. 5.5.4, 5.5.4, 5.6.3 şi 5.7.2.
5.6.3 и 5.7.2.
5.3.2 Главные напряжения от собственного 5.3.2 Tensiunile principale date de masa pro-
веса конструкции определяют, исходя из prie a structurii se determină reieşind din
гидростатической схемы, по формуле: schema hidrostatică, prin formula:
св = срzоп (5.3)
где: unde:
ср - средневзвешенный удельный вес кон- ср – greutatea specifică mediu ponderată a
струкции, расположенной над расчет- structurii, amplasate de asupra punctului
ной точкой; de calcul;
zоп - расстояние от поверхности покрытия zоп – distanţa dintre suprafaţa îmbrăcămintei ru-
до расчетной точки. tiere şi punctul de calcul.
5.3.3 Для использования, при оценке харак- 5.3.3 Pentru utilizarea, la evaluarea caracteris-
теристик напряженно-деформированного ticilor stării tensionate de deformare a structurii
состояния конструкции дорожной одежды, structurii rutiere, a nomogramelor din prezentul
номограмм настоящих норм многослойные normativ, structurile multistrat se aduc la
CP D.02.08 – 2014, pag. 27
конструкции приводят к одно- и двухслой- scheme de calcul din unul şi două straturi.
ным расчетным схемам.
5.4 Расчетные параметры подвижной на- 5.4 Parametrii de calcul a sarcinii mobile
грузки
5.4.1 В качестве расчетной схемы нагру- 5.4.1 În calitate de schemă de calcul a încărcă-
жения конструкции колесом автомобиля rii construcţiei cu roata automobilului se adop-
принимается гибкий круговой штамп диа- tă matriţa elastică rotundă cu diametrul D, care
метром D, передающий равномерно распре- transmite sarcina uniform repartizată cu mări-
деленную нагрузку величиной р. mea p.
Величины расчетного удельного давле- Valorile presiunii specifice a roţii pe îm-
ния колеса покрытия р и расчетного диа- brăcămintea rutieră p şi diametrului de calcul
метра D приведенного к кругу отпечатка D echivalent cu diametrul cercului de amprentă
расчетного колеса на поверхности покрытия a roţii de calcul pe suprafaţa de contact pneu-
назначают с учетом параметров расчетных drum, se stabileşte cu considerarea parametri-
типов автомобилей. lor de calcul ai tipurilor de automobile.
В качестве расчетного типа используют În calitate de tip de calcul se foloseşte cel
наиболее тяжелый автомобиль из система- mai greu automobil din cele ce circulă sistema-
тически обращающихся по дороге, доля ко- tic pe drum, ponderea cărora constituie minim
торых составляет не менее 10 % (с учетом 10 % (cu considerarea evoluţiei în perspectivă
перспективы изменения состава движения к a componenţei traficului la finele duratei de
концу межремонтного срока). serviciu).
Приведение различных типов автомо- Echivalarea diferitor tipuri de automobile
билей к расчетному типу и приведение рас- cu cel de calcul şi echivalarea tipului de calcul
четного типа к расчетной схеме нагружения la schema de încărcare se efectuează conform
осуществляется в соответствии с указания- prevederilor anexei A.
ми приложения A.
Величину р принимают равной давле- Valoarea p se adoptă egală cu presiunea
нию воздуха в шинах. Диаметр расчетного aerului din pneuri. Diametrul amprentei pneu-
отпечатка шины D определяют из зависи- lui D se determină cu relaţia:
мости:

40Q расч
D (5.4)
  p , см
где: unde:
Qрасч - расчетная величина нагрузки, пере- Qрасч – valoarea de calcul a sarcinii, transmise
даваемой колесом на поверхность de roată pe suprafaţa îmbrăcămintei ru-
покрытия, кН; tiere, kN;
р- давление, МПа. (Значения D и р для р – presiunea, MPa. (valorile D şi p pentru sar-
расчетной нагрузки типа А см. при- cina de calcul de tip A a se vedea în
ложение A). anexa A).
5.4.2 Учет характера действующей нагрузки 5.4.2 Evaluarea caracteristicilor sarcinii active
(динамическое нагружение, статическое на- (încărcarea dinamică, încărcarea statică) se
гружение) осуществляется через принятие efectuează prin stabilirea valorilor respective
соответствующих расчетных значений рас- ale caracteristicilor de calcul ale straturilor
четных характеристик конструктивных сло- componente, precum şi prin introducerea coe-
ев, а также через введение коэффициента ficientului dinamic la adoptarea valorii sarcinii.
динамичности при назначении величины
нагрузки.
5.4.3 В зависимости от вида расчета конст- 5.4.3 În funcţie de modul de calcul al structurii
рукции используют различные харак- se utilizează diferite caracteristici, care reflectă
теристики, отражающие интенсивность воз- intensitatea acţionării sarcinii mobile asupra
CP D.02.08 – 2014, pag. 28
действия на нее подвижной нагрузки: acesteia:
N – перспективную (на конец срока служ- N – intensitatea zilnică totală de perspectivă
бы) общую среднесуточную интен- (la sfîrşitul duratei de serviciu);
сивность движения;
Np – приведенное к расчетной нагрузке Np - numărul mediu zilnic de trecere a tuturor
среднесуточное (на конец срока roţilor amplasate dea-lungul oblonului
службы) число проездов всех колес, lateral a automobilului de calcul, echi-
расположенных по одному борту valate la sarcina de calcul (la sfîrşitul
расчетного автомобиля, в пределах duratei de serviciu), în limitele unei
одной полосы проезжей части (при- benzi de circulaţie (intensitatea confor-
веденная интенсивность воздействия mată a acţionării sarcinii);
нагрузки);
Np – суммарное расчетное число приложе- Np – numărul de calcul sumar de aplicare a
ния приведенной расчетной нагрузки sarcinii echivalate de calcul în punctul
к расчетной точке на поверхности de calcul pe suprafaţa structurii pe dura-
конструкции за срок службы. ta de serviciu.
5.4.4 Перспективную общую среднесу- 5.4.4 Intensitatea totală medie zilnică de per-
точную интенсивность устанавливают по spectivă se stabileşte după datele analizei rela-
данным анализа закономерностей измене- ţiei dintre dinamica volumului de mărfuri
ния объема перевозок и интенсивности transportate şi intensitatea traficului la efectua-
движения при проведении экономических rea studiilor economice.
обследований.
5.4.5 Величина Np приведенной интенсив- 5.4.5 Valoarea Np a intensităţii echivalate pen-
ности на последний год срока службы опре- tru ultimul an al duratei de serviciu se determi-
деляют по формуле: nă cu relaţia:
n
N p  f пол  N m S m сум (5.5)
m1 , ед/сут
где: unde:
f пол f пол - coeficientul care ea în considerare nu-
- коэффициент, учитывающий число
полос движения и распределение mărul benzilor de circulaţie şi distribui-
движения по ним, определяемый по rea traficului pe ele, determinat din tab.
табл. 5.2; 5.2;
n – общее исло различных марок транс- n – numărul total al diferitor grupuri de mij-
портных средств в составе транс- loace de transport în componenţa fluxu-
портного потока; lui de trafic;
Nm - число проездов в сутки в обоих на- Nm – numărul trecerilor pe zi, în ambele sen-
правлениях транспортных средств m- suri, ale mijloacelor de transport din
й марки; grupa m;
Sm cум -суммарный коэффициент приведения Sm cум – coeficientul sumar de echivalare a acţi-
воздействия на дорожную одежду onării asupra structurii rutiere a unităţii
транспортного средства m-й марки к de transport din grupa m la sarcina de
расчетной нагрузке Qрасч, определяе- calcul Qрасч determinat în conformitate
мый в соответствии с прило- cu anexa A.
жением A.
5.4.6 Суммарное расчетное число приложе- 5.4.6 Numărul sumar de calcul al acţionărilor
ний расчетной нагрузки к точке на поверх- sarcinii de calcul în punctul de pe suprafaţa
ности конструкции за срок службы опреде- complexului pe durata de serviciu se determină
ляют по формуле: cu relaţia:
n
N p  f пол  ( N1m K cТ рдг 0,7) S m сумk n (5.6)
m1
CP D.02.08 – 2014, pag. 29
или по формуле: sau cu relaţia:
Kc
N p  0,7 N p Т рдг k n (5.7)
q (Tсл 1)
где: unde:
п - число марок автомобилей; n – numărul grupurilor de automobile;
n1m - суточная интенсивность движения ав- n1m – intensitatea zilnică de trafic a automobi-
томобилей m-й марки в первый год lelor de grupa m în primul an de serviciu
службы (в обоих направлениях), (în ambele sensuri), veh/zi;
авт/сут;
Np - приведенная интенсивность на послед- Np – intensitatea echivalată la ultimul an de
ний год срока службы, авт/сут; serviciu, veh/zi;
Трдг - расчетное число расчетных дней в го- Трдг – numărul de calcul al zilelor de calcul în
ду, соответствующих определенному an, care corespund stării anumite de de-
состоянию деформируемости конструк- formabilitate a structurii (se determină în
ции (определяемое в соответствии с conformitate cu anexa F);
приложением F);
kn - коэффициент, учитывающий вероят- kn – coeficientul, care ea în considerare proba-
ность отклонения суммарного движе- bilitatea devierii traficului sumar de la
ния от среднего ожидаемого (табл. 5.3); media aşteptată (tab. 5.3.);
Кс - коэффициент суммирования (см. при- Кс – coeficientul de sumare (a se vedea anexa
ложение G, табл. G.5) определяют по G, tab. G.5) determinat cu relaţia:
формуле:

q Tсл  1
Kc  (5.8)
q 1
где: unde:
Тсл - расчетный срок службы (см. прило- Тсл – durata de serviciu de calcul (a se vedea
жение G, табл. G.4); anexa G, tab. G.4);
q - показатель изменения интенсивности q – indicele de variere a intensităţii traficului
движения данного типа автомобиля по a tipului dat de automobile pe ani.
годам.

Таблица 5.2
Tabelul 5.2
Число полос движения Значение коэффициента fпол для полосы с номером от обочины
Numărul benzilor de Valoarea coeficientului fпол pentru banda de circulaţie cu numărul de la acostament
circulaţie 1 2 3
1 1,00 - -
2 0,55 - -
3 0,50 0,50 -
4 0,35 0,20 -
6 0,30 0,20 0,05
ПРИМЕЧАНИЯ: NOTE:
1. Порядковый номер полосы считается справа по 1. Numărul de ordine al benzii de circulaţie se stabileşte
ходу движения в одном направлении. din dreapta într-un sens de circulaţie.
2. Для расчета обочин принимают fпол = 0,01. 2. Pentru calcularea acostamentelor se stabileşte
fпол = 0,01.
3. На многополосных дорогах допускается проекти- 3. Pe drumurile cu multe benzi se admite alcătuirea
ровать одежду переменной толщины по ширине structurii rutiere cu grosimea variată pe lăţimea părţii
проезжей части, рассчитав дорожную одежду в carosabile, prin dimensionarea structurii rutiere pentru
пределах различных полос в соответствии со значе- diferite benzi în conformitate cu valorile Np, stabilite cu
CP D.02.08 – 2014, pag. 30
ниями Np, найденными по формуле (5.5). relaţia (5.5).
4. На перекрестках и подходах к ним (в местах пе- 4. În intersecţii şi pe accese la acestea (în locurile de re-
рестройки потока автомобилей для выполнения ле- structurare a fluxului de circulaţie pentru virarea la
вых поворотов и др.) при расчете одежды в преде- stînga, etc.) la dimensionarea structurii rutiere în limite-
лах всех полос движения следует принимать le tuturor benzilor trebuie de aprobat fпол = 0,50, dacă
fпол = 0,50, если общее число полос проектируемой numărul total al benzilor drumului proiectat este mai
дороги более трех. mare de trei.

Таблица 5.3
Tabelul 5.3

Значение коэффициента kn при различных категориях дорог


Тип дорожной одежды Valorile coeficientului kn la diferite categorii de drumuri
Tipul structurii rutiere
I II III IV V
Капитальный 1,49 1,49 1,38 1,31 -
Permanent
Облегченный - 1,47 1,32 1,26 1,06
Semipermanent
Переходный - - 1,19 1,16 1,04
Provizoriu

5.5 Расчет конструкции в целом по 5.5 Dimensionarea complexului rutier


допускаемому упругому прогибу conform deflexiunii admisibile
5.5.1 Конструкция дорожной одежды в це- 5.5.1 Alcătuirea structurii rutiere în general sa-
лом удовлетворяет требованиям прочности tisface cerinţele de capacitate portantă şi de fi-
и надежности по величине упругого проги- abilitate conform valorii deflexiunii în cazul în
ба при условии: care se respectă condiţia:

тр
Еоб > Етiп К пр (5.9)

где: unde:
Еоб - общий расчетный модуль упругости Еоб – modulul echivalent de elasticitate de cal-
конструкции, МПа; cul al structurii, MPa;
Еmin - минимальный требуемый общий мо- Еmin – modulul echivalent de elasticitate minim
дуль упругости конструкции, МПа; necesar al structurii, MPa;
тр тр
К пр К пр
- требуемый коэффициент прочности - coeficientul de capacitate portantă nece-
дорожной одежды по критерию упру- sar al structurii rutiere conform criteriului
гого прогиба, принимаемый в зависи- de deflexiune, care se adoptă în funcţie
мости от требуемого уровня надежно- de nivelul de fiabilitate necesar (a se ve-
сти (см. п. 5.1.6 и табл. 5.1). dea p. 5.1.6 şi tab. 5.1)

5.5.2 Величину минимального требуемого 5.5.2 Valoarea modulului echivalent de elasti-


общего модуля упругости конструкции вы- citate minim necesar al structurii se calculează
числяют по эмпирической формуле: cu formula empirică:
Етiп = 98,65 [lg(Nр) - c], (МПа) (5.10)
где: unde:
Nр - суммарное расчетное число прило- Nр – numărul sumar de aplicări al sarcinii de
жений нагрузки за срок службы до- calcul pe durata de serviciu a structurii
CP D.02.08 – 2014, pag. 31
рожной одежды, устанавливаемое в rutiere stabilit în conformitate cu
соответствии с п. 5.4.6 (формулы 5.6 p. 5.4.6 (formulele 5.6.şi 5.7);
и 5.7);
с- эмпирический параметр, принимае- с– parametrul empiric, adoptat pentru sarci-
мый равным для расчетной нагрузки na de calcul pe axă: 100 kN - 3,55;
на ось 100 кН - 3,55; 110 кН - 3,25; 110 kN - 3,25; 130 kN - 3,05.
130 кН - 3,05.

ПРИМЕЧАНИЕ - формулой следует пользоваться NOTĂ - formula urmează a fi folosită în cazul în care
при Nр > 4104. Nр > 4104 .
5.5.3 Независимо от результата, получен- 5.5.3 Indiferent de rezultatul, obţinut cu relaţia
ного по формуле (5.10), требуемый модуль (5.10), modulul de elasticitate necesar trebuie
упругости должен быть не менее указан- să depăşească pe cel indicat în tab. 5.4.
ного в табл. 5.4.
Таблица 5.4
Tabelul 5.4.

Суммарное минимальное расчетное Требуемый модуль упругости одежды, МПа


число приложений расчетной Modulul de elasticitate necesar a structurii rutiere, MPa
Категория
нагрузки на наиболее нагруженную
дороги
полосу
Categoria dru-
Numărul sumar minim de calcul al Капитальной Облегченной Переходной
mului
aplicărilor sarcinii de calcul pe cea mai Permanent Semipermanent Provizoriu
încărcată bandă
I 750000 230 - -
II 500000 220 210 -
III 375000 200 200 -
IV 110000 - 150 100
V 40000 - 100 50

5.5.4 Общий расчетный модуль упругости 5.5.4 Modulul de elasticitate de calcul total se
конструкции определяют по номограмме determină cu nomograma din fig. 5.1, întocmi-
рис. 5.1, построенной по теории упругости tă pe baza teoriei de elasticitate pentru modelul
для модели многослойной среды. de mediu multistrat.
Приведение многослойной конструкции Echivalarea structurii multistrat la una
к эквивалентной однослойной ведут по- echivalentă monostrat se efectuează pe straturi,
слойно, начиная с подстилающего грунта. începînd cu patul drumului.
CP D.02.08 – 2014, pag. 32

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 D
E2 Eобщ
E1
0.85 0.85 E1 b
Eоб E2
0.80 щ
0.8 E1 0.90 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0
0.75 0 0.75
0.7
0.70 5 0.70
0.65 0.7 0.65
0
0.60 0.6 0.60
5
0.55 0.6 0.55
0
0.50 0. 0.50
55
0.45 0. 0.45
50
0.40 0. 0.40
45
0.35 0. 0.35
40
0.30 0.3 0.30
5
0.25 0.3 0.25
0
0.20 0.2 0.20
5
0.15 0.2 0.15
0
0.10 0.1 0.10
5
0.10
0.05 0.05
0.05

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0

Рис. 5.1 Номограмма для определения общего модуля упругости двухслойной системы Еобщ
Fig. 5.1 Nomograma pentru determinarea modulului general de elasticitate a sistemului
din două straturi Еобщ
5.5.5 Расчетные значения модулей упруго- 5.5.5 Valorile de calcul ale modulelor de elas-
сти грунтов и материалов допускается при- ticitate ai pămînturilor şi materialelor se admite
нимать в соответствии с указаниями при- să fie adoptate în conformitate cu prevederile
ложений B и C. anexelor B şi C.
Значения модулей упругости материа- Valorile modulelor de elasticitate a materi-
лов, содержащих органическое вяжущее, alelor, care conţin lianţi organici, trebuiesc sta-
необходимо принимать во всех климатиче- bilite pentru toate zonele climaterice la tempe-
ских зонах при температуре +10 °С по при- ratura de +10 °С conform anexei C, tab. C.2.
ложению C, табл. C.2.
5.5.6 Расчет по допустимому упругому про- 5.5.6 Calculul conform deflexiunii admisibile
гибу (по требуемому модулю деформации) (conform modulului de deformaţie necesar) se
ведут в следующей последовательности: efectuează după cum urmează:
1. Определяют требуемый минимальный 1. Se stabileşte modulul minim total necesar
общий модуль конструкции по формуле al structurii după formula (5.10).
(5.10).
2. Назначают модули и предварительно 2. Se stabilesc modulele şi preliminar gro-
толщины слоев конструкции (кроме толщи- simile ale straturilor din structură (cu excepţia
ны основания). grosimei fundaţiei).
CP D.02.08 – 2014, pag. 33
3. Выполняя расчет конструкции сверху 3. Efectuînd calculul structurii de sus în jos,
вниз, определяют с помощью номограммы se stabilesc conform nomogramei fig. 5.1, mo-
рис. 5.1, требуемые модули на поверхности dulele necesare pe suprafaţa fiecărui strat con-
каждого конструктивного слоя. structiv.
4. Выполняя расчет конструкции снизу 4. Efectuînd calculul complexului de jos în
вверх, определяют толщину основания (при sus, se determină grosimea fundaţiei (pentru
заданном его модуле), обеспечивающую modulul stabilit), care asigură modulul necesar
необходимый модуль на поверхности осно- la suprafaţa fundaţiei, obţinut prin calculul de
вания, полученный при расчете сверху. sus în jos.
5.6 Расчет по условию сдвигоустойчиво- 5.6 Calculul conform condiţiei de rezistenţă
сти подстилающего грунта и малосвяз- la forfecare a pămîntului din patul drumului
ных конструктивных слоев şi a straturilor componente puţin coezive
5.6.1 Дорожную одежду проектируют из 5.6.1 Structura rutieră se dimensionează astfel,
расчета, чтобы под действием динамиче- încît pe toată durată de serviciu sub acţiunea
ских или статичесих нагрузок в подсти- sarcinilor dinamice sau statice, în pămîntul din
лающем грунте или малосвязных (песча- patul drumului sau în straturile slab coezive
ных) слоях за весь срок службы не накапли- (din nisip), să nu se acumuleze deformaţii re-
вались недопустимые остаточные деформа- manente inadmisibile. Deformaţiile de forfeca-
ции. Недопустимые деформации сдвига в re inadmisibile nu se vor acumula în structură,
конструкции не будут накапливаться, если в dacă în pămîntul terasamentului şi în straturile
грунте земляного полотна и в малосвязных slab coezive (din nisip) este asigurată condiţia:
(песчаных) слоях обеспечено условие:

Т пр
T тр
(5.11)
К пр
где: unde:
К тр
пр
- требуемое минимальное значение ко- тр
К пр - valoarea minimă necesară a coeficientu-
эффициента прочности, определяе- lui de capacitate portantă, determinată
мое с учетом заданного уровня на- cu considerarea nivelulului de fiabilitate
дежности (табл. 5.1); stabilit (tab. 5.1);
Т- расчетное активное напряжение Т - tensiunea activă de forfecare de calcul (par-
сдвига (часть сдвигающего напряже- tea tensiunii de forfecare, nestinsă de
ния, непогашенная внутренним тре- frecarea internă) în punctul de calcul
нием) в расчетной (наиболее опас- (cel mai periculos) al complexului cau-
ной) точке конструкции от дейст- zată de acţiunea sarcinii dinamice
вующей динамической нагрузки (p. 5.6.5);
(п. 5.6.5);
Тпр - предельная величина активного на- Тпр - valoarea limită a tensiunii active de forfe-
пряжения сдвига (в той же точке), care (în acelaşi punct), depăşirea căreia
превышение которой вызывает на- provoacă pierderea rezistenţei la forfe-
рушение прочности на сдвиг care (p. 5.6.6).
(п. 5.6.6).
5.6.2 При практических расчетах много- 5.6.2 În calculele practice structura rutieră mul-
слойную дорожную конструкцию приводят tistrat se reduce la modelul de calculul bistrat.
к двухслойной расчетной модели.
При расчете дорожной конструкции на În calculul structurii rutiere conform rezis-
прочность по сдвигоустойчивости грунта tenţei la forfecare a pămîntului terasamentului
земляного полотна в качестве нижнего при- în calitate de strat inferior se adoptă pămîntul
нимают грунт (с его характеристиками), а в (cu caracteristicile proprii), dar în calitate de
качестве верхнего - всю дорожную одежду. strat superior - toată structura rutieră. Grosimea
Толщину верхнего слоя hв принимают рав- stratului superior hв se adoptă egală cu suma
CP D.02.08 – 2014, pag. 34

n  n 
  hi    hi 
ной сумме толщин слоев одежды  i 1  . grosimilor straturilor structurii rutiere.  i 1  .
Модуль упругости верхнего слоя моде- Modulul de elasticitate a stratului superior
ли вычисляют как средневзвешенный по al modelului se calculează ca mediu ponderat
формуле: cu relaţia:

n  n 
Ев    Еi hi    hi  (5.12)
 i 1  :  i 1 
где: unde:
п - число слоев дорожной одежды; n – numărul straturilor structurii rutiere;
Ei - модуль упругости i-го слоя; Ei –modulul de elasticitate al stratului i;
hi - толщина i-го слоя. hi – grosimea stratului i.
5.6.3 При расчете по условию сдвиго- 5.6.3 În calculul conform condiţiei de rezisten-
устойчивости в песчаном слое основания с ţă la forfecare în stratul de fundaţie din nisip,
помощью номограммы рис. 5.2, нижнему stratului inferior al modelului din două straturi
слою двухслойной модели условно при- cu ajutorul nomogramei din fig. 5.2, condiţio-
сваивают обычные характеристики песча- nat i se atribuie caracteristicile ordinare ale
ного слоя (сп, п), а модуль упругости при- stratului din nisip (сп, п), iar modulul de elas-
нимают равным общему модулю на поверх- ticitate se aprobă egal cu modulul total pe su-
ности песчаного слоя, определяемому по prafaţa stratului din nisip, determinat conform
п. 5.5.4; толщину верхнего слоя модели p. 5.5.4; grosimea stratului superior al modelu-
принимают равной общей толщине слоев, lui se adoptă egală cu grosimea totală a stratu-
лежащих над песчаным, а модуль упругости rilor care se află deasupra stratului din nisip,
Ев вычисляют как средневзвешенное значе- iar modulul de elasticitate Ев se calculează ca
ние для этих слоев по формуле 5.12. mediu ponderat pentru aceste straturi cu relaţia
5.12.
5.6.4 При расчете дорожных одежд по усло- 5.6.4 În calculul structurilor rutiere conform
вию сдвигоустойчивости значения модулей condiţiei de rezistenţă la forfecare valorile mo-
упругости материалов, содержащих органи- dulelor de elasticitate a materialelor, care con-
ческое вяжущее, принимают соответст- ţin lianţi organici, se adoptă corespunzător
вующими температурам, указанным в temperaturilor, indicate în tab. 5.5.
табл. 5.5.
Таблица 5.5
Tabelul 5.5
Дорожно-климатические зоны
III IV
Zonele climaterice rutiere
Расчетная температура, °С
+30 +40
Temperatura de calcul, °С
5.6.5 Действующие в грунте или в песчаном 5.6.5 Tensiunile de forfecare (T) care acţionea-
слое активные напряжения сдвига (Т) вы- ză în pămînt sau în stratul de nisip, se calculea-
числяют по формуле: ză cu relaţia:

n 
  hi  (5.13)
Т =  i 1  р
где: unde:

n  n 
  hi    hi 
 i 1  - удельное активное напряжение  i 1  - tensiunea activă specifică de forfecare
CP D.02.08 – 2014, pag. 35
сдвига от единичной нагрузки, cauzată de sarcina unică, se determină
определяемое с помощью номо- cu ajutorul nomogramelor (fig. 5.2 şi
грамм (рис. 5.2 и рис. 5.3); fig. 5.3);
р- расчетное давление от колеса на по- р – presiunea de calcul de la roată pe îmbrăcă-
крытие. mintea rutieră.

ПРИМЕЧАНИЕ - при пользовании номограммой для NOTĂ - la utilizarea nomogramei pentru determinarea
  n n 
  hi    hi 
определения  i 1  величину  принимают для  i 1  valoarea  se adoptă pentru cazul acţiunii sar-
случая воздействия динамической нагрузки (с cinii dinamice (ţinînd cont de numărul de aplicări), (a se
учетом числа приложений), (см. приложение B, vedea anexa B, tab. B.6 şi tab. B.8).
табл. B.6 и табл. B.8).

o o o o
o

 
o

o
o

 
o

  





o

o

o

E
E в D
ч 2
3 p

5 4 E1 h

E2 · ·
10 7 o
20
30
50

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 hв / D
0 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,15 0,16 0,17 0,18 0,19 i

Рис. 5.2 Номограмма для определения активного напряжения сдвига от динамической


нагрузки в нижнем слое двухслойной системы (при hв/D = 02,0)
Fig. 5.2 Nomograma pentru determinarea tensiunii active de forfecare cauzate de sarcina dinamică
în stratul inferior al sistemului bistrat (pentru hв/D = 02,0)
CP D.02.08 – 2014, pag. 36
o o o o o o

 o
o
    

o
     

o
o
  o

o


o
 o
o

 o


o

o
 
o

 

o
o




o




E
в /E
7 ч =5
10
20 15
2
30 5
4
50 0

0 0,10,20,30,40,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 hв / D


0 0,005 0,01 0,015 0,02 0,025 0,03 0,035 i

Рис. 5.3 Номограмма для определения активного напряжения сдвига от динамической


нагрузки в нижнем слое двухслойной системы (при hв / D = 04,0)
Fig. 5.3 Nomograma pentru determinarea tensiunii active de forfecare cauzate de sarcina dinamică
în stratul inferior al sistemului bistrat (pentru hв / D = 04,0)

5.6.6 Предельное напряжение сдвига Тпр в 5.6.6 Tensiunea limită de forfecare Тпр în
грунте рабочего слоя (или в песчаном мате- pămîntul zonei active (sau în substratul de ni-
риале промежуточного слоя) определяют по sip) se determină cu relaţia:
формуле:
Tnp = сNkд + 0,1срzопtgСТ (5.14)
где: unde:
сN - сцепление в грунте земляного полотна сN – aderenţa în pămîntul terasamentului (sau
(или в промежуточном песчаном în substratul de nisip), MPa, adoptată cu
слое), МПа, принимаемое с учетом considerarea repetării sarcinii (anexa B,
повторности нагрузки (приложение B, tab. B.6 sau tab. B.8);
табл. B.6 или табл. B.8);
kд - коэффициент, учитывающий особен- kд – coeficientul, care ia în considerare specifi-
ности работы конструкции на границе cul funcţionării structurii la limita stra-
песчаного слоя с нижним слоем несу- tului de nisip cu stratul inferior al fun-
щего основания. При устройстве ниж- daţiei portante. La executarea stratului
него слоя из укрепленных материалов, inferior din materiale consolidate, pre-
а также при укладке на границе «ос- cum şi în cazul aşternerii la limi-
нование - песчаный слой» разделяю- ta∕graniţa „baza – stratul din nisip” a
щей геотекстильной прослойки, сле- stratului de separare din geotextil, valo-
дует принимать значения kд равным: rile kд trebuiesc adoptate egale cu:
CP D.02.08 – 2014, pag. 37
- 4,5 - при использовании в песчаном - 4,5 – la utilizarea în stratul de nisip a
слое крупного песка; nisipului cu granulozitate mare;
- 4,0 - при использовании в песчаном - 4,0 – la utilizarea în stratul de nisip a
слое песка средней крупности; nisipului cu granulozitate medie;
- 3,0 - при использовании в песчаном - 3,0 – la utilizarea în stratul de nisip a
слое мелкого песка; nisipului cu granulozitate fină;
- 1,0 - во всех остальных случаях. - 1,0 – în toate cele alte cazuri.
zоп - глубина расположения поверхности zоп – adîncimea amplasării suprafeţei stratului
слоя, проверяемого на сдвигоустой- care se verifică la rezistenţa la forfecare,
чивость, от верха конструкции, см; de la suprafaţa complexului, cm;
ср - средневзвешенный удельный вес кон- ср – greutatea specifică mediu ponderată a stra-
структивных слоев, расположенных turilor componente, amplasate mai sus
выше проверяемого слоя, кг/см3; de stratul supus verificării, kg/cm3;
СТ - расчетная величина угла внутреннего СТ – valoarea de calcul a unghiului de frecare
трения материала проверяемого слоя interioară a materialului stratului supus
при статическом действии нагрузки. verificării la acţiunea statică a sarcinii.
5.6.7 Во всех случаях в качестве расчетных 5.6.7 În toate cazurile în calitatea valorilor de
значений угла внутреннего трения грунта и calcul ale unghiului de frecare interioară a
малосвязных слоев используют его значе- pămîntului şi a straturilor slab coezive se folo-
ния, отвечающие расчетному суммарному sesc valorile acestuia, care corespund număru-
числу воздействия нагрузки за межремонт- lui sumar de calcul al acţiunii sarcinii pe durata
ный срок Np. Эту величину устанавливают de serviciu Np. Aceasta valoare se determină
по формуле (5.6). cu relaţia (5.6).
Входящую в формулу (5.6) величину Valoarea zilelor de calcul ale anului inclu-
расчетных дней в году, соответствующих se în relaţia (5.6), care corespund stării de cal-
расчетному состоянию прочности конст- cul al capacităţii portante a structurii Трдг se
рукции Трдг определяют по данным прило- determină conform datelor din anexa F
жения F (рис. F.1 и табл. F.1). (fig. F.1 şi tab. F.1).
5.6.8 Расчет дорожной одежды по 5.6.8 Calculul structurii rutiere conform rezis-
сопротивлению сдвигу в грунте земляного tenţei la forfecare în pămîntul terasamentului,
полотна, а также в песчаных материалах precum şi în materiale nisipoase ale straturilor
промежуточных слоев дорожных одежд ве- intermediare ale structurilor rutiere se efectu-
дут в следующей последовательности: ează după cum urmează:
а) по табл. C.2 назначают расчетные мо- a) conform tab. C.2 se determină modulele
дули упругости для слоев из асфальтобето- de elasticitate de calcul pentru straturile din be-
на, соответствующие максимально возмож- ton asfaltic, care corespund temperaturilor ma-
ным температурам в ранний весенний (рас- xime posibile în perioada (de calcul) la
четный) период (в соответствии с указа- inceputul primăverii (în conformitate cu preve-
ниями п. 5.6.4); назначают по таблицам derile p. 5.6.4); se adoptă conform tabelelor
B.6 - B.8 приложения B (с учетом расчетной B.6 - B.8 din anexa B (cu considerarea umidi-
влажности и общего числа воздействия на- tăţii de calcul şi numărului total de acţiuni ale
грузки) расчетные прочностные характери- sarcinii), caracteristicile de calcul a capacităţii
стики  и с грунта земляного полотна и portante  şi с ale pămîntului terasamentului şi
песка промежуточного слоя одежды (если nisipului stratului intermediar al structurii ruti-
таковой имеется) с учетом требований ere (în cazul în care acesta există), cu conside-
п. 5.6.7. Остальные расчетные характери- rarea cerinţelor pct. 5.6.7. Alte caracteristici de
стики грунта и материалов остаются теми calcul ale pămîntului şi materialelor rămîn ace-
же, что и в расчете по упругому прогибу; leaşi ca şi în calculul conform deflexiunii;
б) по рис. 5.2 или рис. 5.3 определяют б) conform fig. 5.2 sau fig. 5.3 se determină

напряжения сдвига н от единичной дина-

tensiunile de forfecare н cauzate de sarcina
мической нагрузки. Для этого приводят dinamică unitară. În acest scop complexul mul-
многослойную конструкцию к двухслой- tistrat se reduce la modele bistrat (pct. 5.6.2 şi
CP D.02.08 – 2014, pag. 38
ным моделям (п. 5.6.2, п. 5.6.3); pct. 5.6.3);
в) по формуле (5.13) вычисляют расчет- в) cu relaţia (5.13) se determină tensiunea
ное напряжение, а в грунте земляного по- de calcul de forfecare în pămîntul terasamentu-
лотна или в песчаном слое одежды; lui sau în stratul de nisip al structurii rutiere;
г) по формуле (5.14) вычисляют предель- г) cu relaţia (5.14) se determină tensiunea
ное напряжение сдвига; limită de forfecare;
д) по формуле (5.11) проверяют выполне- д) cu relaţia (5.11)se verifică respectarea
ние условия прочности (с учетом требуемой condiţiei de capacitate portantă (ţinînd cont de
надежности); fiabilitatea necesară);
е) при необходимости, изменяя толщины е) în caz de necesitate, modificînd grosimile
конструктивных слоев, подбирают конст- straturilor componente, se alege structura, care
рукцию, удовлетворяющую условию satisface cerinţa pct. 5.6.1.
п. 5.6.1.
5.7 Расчет конструкции на сопротивле- 5.7 Calculul structurii conform rezistenţei
ние монолитных слоев усталостному раз- straturilor monolit la deteriorarea de obo-
рушению от растяжения при изгибе seală la întindere din încovoiere
5.7.1 В монолитных слоях дорожной одеж- 5.7.1 În straturile monolit ale structurii rutiere
ды (из асфальтобетона, дегтебетона, мате- (din beton asfaltic, beton de gudron, materiale
риалов и грунтов, укрепленных комплекс- şi pămînturi consolidate cu lianţi complecşi şi
ными и неорганическими вяжущими и др.), neorganici etc.), tensiunile ce apar la încovoie-
возникающие при прогибе одежды напря- re a structurii rutiere sub acţiunea sarcinilor di-
жения под действием динамических нагру- namice, nu trebuie să conducă la formarea fisu-
зок, не должны в течение заданного срока rilor de la deteriorarea de oboseală pe durata de
службы приводить к образованию трещин serviciu stabilită. Pentru aceasta trebuie să fie
от усталостного разрушения. Для этого respectată condiţia:
должно быть обеспечено условие:
RN
r  тр (5.15)
К пр
где: unde:
тр тр
К пр - требуемый коэффициент прочности с К пр - coeficientul de capacitate portantă nece-
учетом заданного уровня надежности sar cu considerarea nivelului de fiabili-
(табл. 5.1); tate dat (tab. 5.1);
RN - прочность материала слоя на растя- RN – rezistenţa materialului stratului la întinde-
жение при изгибе с учетом усталост- re din încovoiere cu considerarea efec-
ных явлений; telor de oboseală;
r - наибольшее растягивающее напря- r – tensiunea de întindere maximală în stra-
жение в рассматриваемом слое, ус- tul analizat, stabilită prin calcul.
танавливаемое расчетом.
5.7.2 Наибольшее растягивающее напряже- 5.7.2 Tensiunea maximă de întindere prin în-
ние при изгибе r в монолитном слое опре- covoiere r în stratul monolit se determină
деляют с помощью номограммы (рис. 5.4), conform nomogramei (fig. 5.4), reducînd struc-
приводя реальную конструкцию к двух- tura reală la modelul bistrat.
слойной модели.

К верхнему слою модели относят все La stratul superior al modelului se atribuie


асфальтобетонные слои, включая рас- toate straturile bituminoase, inclusiv cel de cal-
считываемый. Толщину верхнего слоя мо- cul. Grosimea stratului superior al modelului hв
дели hв принимают равной сумме толщин, se adoptă egală cu suma grosimilor, incluse în
входящих в пакет асфальтобетонных слоев pachetul straturilor bituminoase (hi).
(hi).
CP D.02.08 – 2014, pag. 39
Значение модуля упругости верхнего Valoarea modului de elasticitate a stratului
слоя модели устанавливают как средне- superior al modelului se stabileşte ca media
взвешенное для всего пакета асфальтобе- ponderată pentru tot pachetul straturilor din be-
тонных слоев по формуле (5.12). ton asfaltic cu relaţia (5.12).
Нижним (полубесконечным) слоем мо- În calitate de strat inferior (semiinfinit) al
дели служит часть конструкции, располо- modelului serveşte partea structurii, amplasată
женная ниже пакета асфальтобетонных сло- mai jos de pachetul straturilor bituminoase, in-
ев, включая грунт рабочего слоя земляного clusiv zona activă a terasamentului.
полотна.
Модуль упругости нижнего слоя моде- Modulul de elasticitate al stratului inferior
ли определяют путем приведения слоистой al modelului se determină prin reducerea sis-
системы к эквивалентной по жесткости с temului stratificat la unul echivalent conform
помощью номограммы рис. 5.1. rigidităţii cu ajutorul nomogramei din fig. 5.1.
5.7.3 При использовании номограммы 5.7.3 La utilizarea nomogramei din fig. 5.4
рис. 5.4 расчетное растягивающее напряже- tensiunea de întindere de calcul se determină
ние определяют по формуле: prin formula:

r =  r  p  кв
(5.16)

где: unde:
r - растягивающее напряжение от еди- r - tensiunea de întindere cauzată de sarcina
ничной нагрузки при расчетных unitară cu diametre de calcul ale ştanţei
диаметрах площадки, передающей care transmite sarcina, determinată con-
нагрузку, определяемое по номо- form nomogramei fig. 5.4;
грамме рис. 5.4;
кв - коэффициент, учитывающий особен- кв - coeficientul, care ia în considerare particu-
ности напряженного состояния по- larităţile stării tensionate a suprafeţei
крытия конструкции под сдвоенным structurii solicitate de roţi gemene. Se
колесом. Принимают равным 0,85 aprobă egal cu 0,85 (în cazul calculului
(при расчете на одинарное колесо pentru o roată simplă кв = 1,00);
кв = 1,00);
р - расчетное давление, принимаемое по р - presiunea de calcul aprobată conform
табл. A.1, приложения A. tab. A.1, anexa A.

Порядок использования показан на Modul de utilizare este prezentat în fig. 5.4


рис. 5.4 стрелками. prin săgeţi.
CP D.02.08 – 2014, pag. 40
r

5,2

4,8
D
4,4 p=1
E1 r Eобщ h
1
4,0 E2
E3
3,6
E гр

3,2

2,8
E1
/E
об

2,4

сн
=
70

10
50
0

2,0 40
30
25
1,6
20
15
1,2 10

7
0,8
5

0,4
0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 h1 / D

Рис. 5.4 Номограмма для определения растягивающего напряжения r при изгибе в верхнем
монолитном слое двухслойной системы
Fig. 5.4 Nomograma pentru determinarea tensiunii de întindere din încovoiere r în stratul superior
monolit al sistemului bistrat
5.7.4 Прочность материала монолитного 5.7.4 Rezistenţa materialului din stratul mono-
слоя при многократном растяжении при из- lit la întindere multiplă din încovoiere se de-
гибе определяют по формуле: termină cu relaţia:
RN = Rok1k2(1 - vRt) (5.17)
где: unde:
Ro - нормативное значение предельного Ro – valoarea normată a rezistenţei limită la
сопротивления растяжению (проч- întindere (capacitatea portantă) prin în-
ность) при изгибе при расчетной covoiere cu temperatura de calcul joasă
низкой весенней температуре при de primăvara cu solicitarea unică a sar-
однократном приложении нагрузки, cinii, aprobată conform tabelului
принимаемое по табличным данным (anexa C, tab. C.1);
(приложение C, табл. C.1);
k1 - коэффициент, учитывающий сниже- k1 – coeficientul, care ia în considerare redu-
ние прочности вследствие усталост- cerea rezistenţei ca urmare a efectelor
ных явлений при многократном de oboseală la solicitarea multiplă a sar-
CP D.02.08 – 2014, pag. 41
приложении нагрузки; cinii;
k2 - коэффициент, учитывающий сниже- k2 - coeficientul, care ea în considerare redu-
ние прочности во времени от воздей- cerea rezistenţei în timp cauzate de acţi-
ствия погодно-климатических фак- unea factorilor climatici (tab. 5.6);
торов (табл. 5.6);
vR - коэффициент вариации прочности на vR – coeficientul de variaţie a rezistenţei la în-
растяжение (приложение D); tindere (anexa D);
t- коэффициент нормативного откло- t – coeficientul devierii normative
нения (приложение D). (anexa D).
Таблица 5.6
Tabelul 5.6
Материал расчетного слоя
k2
Materialul startului de calcul
Асфальтобетон
Betonul asfaltic
1 Высокоплотный 1,0
De densiate sporită
2 Плотный
Dens
I марки 0,95
Marca I
II марки 0,90
Marca II
III марки 0,80
Marca III
3 Пористый и высокопористый 0,80
Poros şi macroporos
4 Органоминеральные смеси 0,80
Mixturi organominerale
5.7.5 Коэффициент k1, отражающий влияние 5.7.5 Coeficientul k1, care reflectă influenţa
на прочность усталостных процессов, вы- asupra capacităţii portante a proceselor de obo-
числяют по выражению: seală, se calculează cu relaţia:

k1  (5.18)
m N p
где: unde:
Np - расчетное суммарное число приложе- Np – numărul sumar de calcul al aplicărilor
ний расчетной нагрузки за срок sarcinii de calcul pe durata de serviciu a
службы монолитного покрытия, оп- îmbrăcămintei rutiere monolit, determi-
ределяемое по формуле (5.6) или nat cu relaţia (5.6) sau (5.7) luînd în
(5.7) с учетом числа расчетных суток considerare numărul zilelor de calcul pe
за срок службы (приложение F); durata de serviciu (anexa F);
m- показатель степени, зависящий от m – exponenta puterii, care depinde de proprie-
свойств материала рассчитываемого tăţile materialului din stratul monolit de
монолитного слоя (приложение C, calcul (anexa C, tab. C.1);
табл. C.1);
- коэффициент, учитывающий разли-  – coeficientul, care ia în considerare diferen-
чие в реальном и лабораторном режи- ţa între regimul real şi de laborator de
мах растяжения повторной нагрузкой, întindere cu sarcina repetată, precum şi
а также вероятность совпадения во probabilitatea coincidenţei în timp a
времени расчетной (низкой) темпера- temperaturii (joase) de calcul a îmbră-
CP D.02.08 – 2014, pag. 42
туры покрытия и расчетного состоя- cămintei rutiere şi a stării de calcul a
ния грунта рабочего слоя по влажно- pămîntului din zona activă la umiditate,
сти, определяемый по табл. C.1. determinat prin tab. C.1.
5.7.6 Расчеты на усталостную прочность 5.7.6 Calculele conform rezistenţei de oboseală
выполняют в следующем порядке: se efectuează după cum urmează:
а) приводят конструкцию к двухслойной a) structura se reduce la modelul bistrat şi se
hв Ев hв Ев
Е Е
модели и определяют отношения D , пр ; determină rapoartele D , пр ;
b) по полученным параметрам по номо- b) conform parametrilor obţinute din nomo-
грамме рис. 5.4 находят значение  Г и по grama fig. 5.4 se determină  Г şi cu relaţia
формуле (5.16) вычисляют расчетное растя- (5.16) se calculează tensiunea de întindere de
гивающее напряжение; calcul;
c) вычисляют предельное растягивающее c) se calculează tensiunea de întindere limită
напряжение по формуле (5.18). В пакете ас- cu relaţia (5.18). Ca tensiunea de întindere li-
фальтобетонных слоев за предельное растя- mită RN din pachetul de straturi bituminoase,
гивающее напряжение RN принимают зна- se adoptă valoarea, care corespunde materialu-
чение, отвечающее материалу нижнего слоя lui stratului inferior, al pachetului de straturi
асфальтобетонного пакета; bituminoase;
d) проверяют условие (5.15) и при необ- d) se verifică condiţia (5.15) şi după necesi-
ходимости корректируют конструкцию. tate alcătuirea se corectează.

6 ПРОВЕРКА ДОРОЖНОЙ 6 VERIFICAREA CMPLEXULUI RUTIER


КОНСТРУКЦИИ НА CONFORM REZISTENŢEI LA
МОРОЗОУСТОЙЧИВОСТЬ ACŢIUNEA FENOMENULUI DE
ÎNGHEŢ-DEZGHEŢ
6.1 В районах сезонного промерзания грун- 6.1 În raioanele cu îngheţul sezonier al
тов земляного полотна при неблагоприятных pămînturilor terasamentului în condiţiile nefavo-
грунтовых и гидрологических условиях, на- rabile de teren şi hidrologice, pe lîngă capacitatea
ряду с требуемой прочностью и устой- portantă şi stabilitatea necesare, trebuie să fie
чивостью должна быть обеспечена морозо- asigurată rezistenţa suficientă a structurilor rutie-
устойчивость дорожных одежд в соответст- re la acţiunea fenomenului de îngheţ-dezgheţ în
вии с требованиями действующих норматив- conformitate cu cerinţele documentelor normati-
ных документов. ve în vigoare.
С этой целью следует соблюдать сле- În acest scop se aplică diferite măsuri spe-
дующие требования: ciale:
- использование непучинистых или сла- - utilizarea pămînturilor nesensibile sau slab
бопучинистых грунтов (табл. 6.1, 6.2) для sensibile la umflare (tab. 6.1, 6.2) pentru exe-
сооружения верхней части земляного по- cutarea părţii superioare a terasamentului, am-
лотна, находящейся в зоне промерзания; plasate în zona de îngheţ;
- осушение рабочего слоя земляного по- - asanarea zonei active a terasamentului (a
лотна (см. раздел 7), в том числе устройство se vedea capitolul 7), inclusiv construcţia dre-
дренажа для увеличения расстояния от низа najului pentru mărirea distanţei de la partea in-
дорожной одежды до уровня подземных ferioară a structurii rutiere pînă la nivelul ape-
вод; устройство гидроизолирующих или ка- lor freatice, construcţia straturilor de hidroizo-
пилляропрерывающих прослоек для пере- lare sau de întrerupere a sucţiunii capilare pen-
хода от 2-ой или 3-й схемы увлажнения ра- tru trecerea de la schema 2 sau 3 de umezire a
бочего слоя земляного полотна к 1-й схеме; stratului de lucru a terasamentului la schemă 1;
- устройство морозозащитного слоя из - executarea stratului antigel din materiale
непучинистых минеральных материалов, в minerale nesensibile la umflare, inclusiv con-
т.ч. укрепленных малыми дозами мине- solidate cu doze mici de lianţi minerali sau or-
ральных или органических вяжущих; ganici;
CP D.02.08 – 2014, pag. 43
- устройство теплоизолирующих слоев, - amenajarea straturilor de termoizolare, ca-
снижающих глубину или полностью ис- re reduc adîncimea de îngheţ sau exclud defini-
ключающих промерзание грунта под до- tiv îngheţarea pămîntului sub structura rutieră;
рожной одеждой;
- устройство основания дорожной одежды - executarea fundaţiei structurii rutiere din
из монолитных материалов (типа тощего бе- materiale monolite (beton „sec” sau alte mate-
тона или других зернистых материалов, обра- riale granulare, tratate cu lianţi minerali sau or-
ботанных минеральным или органическим ganici).
вяжущим).
6.2 Конструкцию считают морозоустой- 6.2 Complexul se consideră rezistent la acţiu-
чивой, если соблюдено условие: nea fenomenului de îngheţ-dezgheţ în cazul în
care să respectă condiţia:
lпуч  lдоп (6.1)
где: unde:
lпуч - расчетное (ожидаемое) пучение грунта lпуч – umflarea de calcul (aşteptată) a pămîn-
земляного полотна; tului terasamentului;
lдоп - допускаемое для данной конструкции lдоп – umflarea pămîntului admisibilă pentru
пучение грунта (табл. 6.3). stuctura propusă (tab. 6.3).
6.3 Расчет на морозоустойчивость необхо- 6.3 Calculul conform rezistenţei la acţiunea fe-
димо выполнять для характерных участков nomenului de îngheţ-dezgheţ trebuie efectuat
или групп характерных участков дороги, pentru sectoarele caracteristice sau pentru gru-
сходных по грунтово-гидрологическим ус- puri de sectoare caracteristice ale drumului, cu
ловиям, имеющим одну и ту же конструк- condiţii analogice de teren şi hidrologice, care
цию дорожной одежды и схему увлажнения au aceiaşi alcătuire a structurii rutiere şi sche-
рабочего слоя земляного полотна. mă de umezire a zonei active a terasamentului.
6.4 При предварительной проверке на моро- 6.4 La verificarea preliminară conform rezis-
зоустойчивость, величину возможного мо- tenţei la acţiunea fenomenului de îngheţ-
розного пучения следует определять по dezgheţ valoarea umflării posibile la îngheţ
формуле: urmează a fi determinată prin formulă:
lпуч = lпуч срКУГВ Кпл КгрКнагрКвл (6.2)
где: unde:
lпуч ср - величина морозного пучения при ос- lпуч ср – valoarea umflării de îngheţ în condiţii
редненных условиях, определяе- mediate, determinată conform fig. 6.3
мая по рис. 6.3 в зависимости от în funcţie de grosimea structurii rutie-
толщины дорожной одежды (вклю- re (inclusiv straturile suplimentare de
чая дополнительные слои основа- fundaţie), grupa de pămînt conform
ния), группы грунта по степени пу- gradului de umflare (tab. 6.1) şi
чинистости (табл. 6.1) и глубины adîncimea de îngheţ (zпp);
промерзания (zпp);
КУГВ - коэффициент, учитывающий влияние КУГВ – coeficientul, care ia în considerare influ-
расчетной глубины залегания уров- enţa adîncimii de calcul a poziţiei nive-
ня грунтовых или длительно стоя- lului apelor freatice sau stagnării apelor
щих поверхностных вод (Ну) (рис. pluviale de lungă durată (Ну) (fig.
6.1); при отсутствии влияния грун- 6.1); în cazul lipsei influenţei apelor
товых или длительно стоящих по- freatice şi pluviale cu stagnare de lungă
верх-ностных вод следует прини- durată urmează a fi adoptate: pentru ni-
мать: для супеси тяжелой и пылева- sip argilos greu şi pulverulent şi argilă
той и суглинка КУГВ = 0,53; для nisipoasă КУГВ = 0,53; pentru nisip şi
песка и супеси легкой и крупной nisip argilos uşor şi măşcat КУГВ =
КУГВ = 0,43. 0,43.
CP D.02.08 – 2014, pag. 44

Кпл - коэффициент, зависящий от степени Кпл – coeficientul care depinde de gradul de


уплотнения грунта рабочего слоя compactare a pămîntului zonei active
(табл. 6.4); (tab. 6.4);
Кгр - коэффициент, учитывающий влияние Кгр – coeficientul care ea în considerare influ-
гранулометрического состава грунта enţa componenţei granulometrice a
основания насыпи или выемки pămîntului din fundaţia rambleului sau a
(табл. 6.5); debleului (tab. 6.5);
Кнагр - коэффициент, учитывающий влия- Кнагр – coeficientul care ia în considerare influ-
ние нагрузки от собственного веса вы- enţa sarcinii date de greutatea proprie a
шележащей конструкции на грунт в structurii superioare stratului din pămînt
промерзающем слое и зависящий от îngheţat şi depinde de adîncimea de îngheţ
глубины промерзания (рис. 6.2); (fig. 6.2);
Квл - коэффициент, зависящий от расчетной Квл - coeficientul, care depinde de umiditatea
влажности грунта (табл. 6.6). de calcul a pămîntului (tab. 6.6).

Таблица 6.1 Классификация грунтов по степени пучинистости при замерзани (NCM D.02.01)
Tabelul 6.1 Clasificarea pămînturilor conform gradului de umflare la îngheţ (NCM D.02.01)
Группы грунтов по пучинистости Степень пучинистости Относительное морозное пучение
Grupele de pămînt conform umflării Gradul de umflare Umflarea relativă de îngheţ
I Непучинистый
≤1
Stabil la umflare
II Слабопучинистый
1÷4
Cu gradul de umflare redus
III Пучинистый
4÷7
Cu gradul de umflare mediu
IV Сильнопучинистый
7 ÷ 10
Cu gradul de umflare mare
V Чрезмернопучинистый
> 10
Cu gradul de umflare excesiv
Таблица 6.2 Группы грунтов по степени пучинистости (NCM D.02.01)
Tabelul 6.2 Grupele de pămînturi conform gradului de umflare (NCM D.02.01)
Грунт Группа
Pămînt Grupa
Песок гравелистый, крупный и средней крупности с содержанием частиц мельче 0,05 до 2 % I
Nisip din prundiş, mare şi mijlociu cu conţinutul particulelor mai mici de 0,05 pînă la 2 %
Песок гравелистый, крупный и средней крупности с содержанием частиц мельче 0,05 до 15 %, II
мелкий с содержанием частиц мельче 0,05 до 15 %, супесь легкая крупная
Nisip din prundiş, mare şi mijlociu cu conţinutul particulelor mai mici de 0,05 de pînă la 15 %, fine cu
conţinutul particulelor mai mici de 0,05 de pînă la 15 %, nisip argilos măşcat
Супесь легкая; суглинок легкий и тяжелый, глины III
Nisip argilos uşor, argilă nisipoasă uşoară şi grea, argile
Песок пылеватый; супесь пылеватая; суглинок тяжелый пылеватый IV
Nisip prăfos; nisip argilos prăfos; argilă nisipoasă grea prăfoasă
Супесь тяжелая пылеватая; суглинок легкий пылеватый V
Nisip argilos greu prăfos; argilă nisipoasă uşoară prăfoasă
Таблица 6.3
Tabelul 6.3
Вид покрытия Допустимая величина морозного пучения, (lдоп), см
Тип дорожных одежд
Tipul îmbrăcămintei Valoarea admisibilă a umflării de îngheţ
Tipul structurii rutiere
rutiere (lдоп), cm
Капитальные aсфальтобетонное 4
Permanent din beton asfaltic
Облегченные aсфальтобетонное 6
Semipermanent din beton asfaltic
Переходные переходное 10
Provizoriu provizoriu
CP D.02.08 – 2014, pag. 45
6.5 Если данные натурных наблюдений от- 6.5 În cazul în care datele observaţiilor lipsesc,
сутствуют, глубину промерзания дорожной adîncimea de îngheţ a complexului rutier se
конструкции допускается определять по permite a fi determinată cu relaţia:
формуле:
zпp = zпp(cp) × 1,38 (6.3)
где: unde:
zпp(cp) - средняя глубина промерзания для zпp(cp) – adîncimea medie de îngheţ pentru raio-
данного района, устанавливаемая nul propus, stabilită cu ajutorul hărţi-
при помощи карт изолиний lor cu izolinii (fig. 6.4).
(рис. 6.4).
6.6 При глубине промерзания дорожной 6.6 La adîncimea de îngheţ a complexului ruti-
конструкции zпp < 2,0 м, lпуч ср устанавлива- er zпp < 2,0 m, valoarea lпуч ср se stabileşte con-
ют по графикам рис. 6.3. При zпp от 2,0 до form graficelor din fig. 6.3. Cînd zпp se află în-
3,0 м lпуч ср вычисляют по формуле: tre 2,0 m şi 3,0 m, lпуч ср se calculează cu rela-
ţia:
lпуч ср = lпуч ср 2,0  [a + b (zпp - c)] (6.4)
где: unde:
lпуч ср 2,0 - величина морозного пучения при lпуч ср 2,0 – valoarea umflării de îngheţ în cazul
zпp = 2,0 м; cînd zпp = 2,0 m;
а = 1,0; b = 0,16; с = 2,0 при 2,0 < zпp < 2,5;

a = 1,08; b = 0,08; с = 2,5 при 2,5 < zпp < 3,0.


угв

0,8

1
0,6
2

0,4
0 1 2 3 Hу, м
Рис. 6.1 Зависимость коэффициента КУГВ от расстояния от низа дорожной одежды до
расчетного УГВ или УПВ:
1 - супесь тяжелая и тяжелая пылеватая, суглинок; 2 - песок, супесь легкая и легкая, крупная
Fig 6.1 Corelaţia dintre coeficientul КУГВ şi distanţa dintre partea inferioară a structurii rutiere şi
NAF sau NAV de calcul
1 – nisip argilos greu şi greu pulverulent, argilă nisipoasă,; 2 – nisip, nisip argilos uşor şi uşor, măşcat
CP D.02.08 – 2014, pag. 46

Кнагр

1,2

1,0

0,8

0,6
0 1,0 1,5 2,0 2,5 Zпр , м

Рис. 6.2 Зависимость коэффициента Кнагр от глубины промерзания zпр


от поверхности покрытия:
1 - супесь тяжелая и пылеватая; суглинок; 2 - песок; супесь легкая, крупная
Fig. 6.2 Corelaţia dintre coeficientul Кнагр şi adîncimea de îngheţ zпр de la
suprafaţa îmbrăcămintei rutiere:
1 – nisip argilos greu şi greu pulverulent, argilă nisipoasă; 2 – nisip, nisip argilos uşor şi uşor, măşcat

Z пр=200 см

20 Z пр=150 см 20
Морозное пучение l пуч.ср , см
Umflarea la inghet l пуч.ср , cm

V
18
Z пр=100 см V
14
V IV IV
IV
10 10 10 III
III
III
6 II а II а
IIа
II б II б
IIб
2

0 20 60 100 0 40 80 120 0 40 80 120 160


Толщина дорожной одежды hдо , см
Grosimea structurii rutiere hдо , cm
Рис. 6.3 Графики для определения осредненной величины морозного
пучения 1пуч.ср.
Fig. 6.3 Graficele pentru determinarea valorii mediate a umflării la îngheţ 1пуч.ср

ПРИМЕЧАНИЯ: NOTE:
1. Кривую (II - V) выбирают в соответствии 1.Curba (II - V) se alege în conformitate cu tab. 6.2.
с табл. 6.2.
2. Кривую IIа выбирают при 2-й и 3-й схеме 2. Curba IIa se alege pentru a schemă de umiditate 2 şi
увлажнения рабочего слоя, кривую IIб - при 1-й схеме 3 a stratului de pămînt din zona activă, curba IIb – pen-
увлажнения. tru schema de umiditate1.
6.7 Если при расчетном сроке службы до 6.7 În cazul cînd pe durata de serviciu de calcul
10 лет полученная величина возможного pînă la 10 ani, valoarea obţinută a umflării po-
пучения будет превышать требуемую sibile va depăşi pe cea necesară (tab. 6.3), iar
(табл. 6.3), а при сроке службы более 10 лет pe durata de serviciu mai mare de 10 ani va
будет превышать 80 % от требуемой, необ- depăşi 80 % din cea necesară, trebuie examina-
ходимо рассмотреть вариант устройства tă varianta executării stratului antigel. În acest
морозозащитного слоя. В этом случае пред- caz în prealabil se determină grosimea orienta-
CP D.02.08 – 2014, pag. 47
варительно определяют ориентировочно tiv necesară a structurii rutiere rezistente la ac-
требуемую толщину морозоустойчивой ţiunea fenomenului de îngheţ-dezgheţ, prin uti-
конструкции дорожной одежды, используя lizarea graficului din fig. 6.3. În acest scop, fi-
графики рис. 6.3. Для этого, зная допусти- ind cunoscută valoarea admisibilă a umflării la
мую величину морозного пучения lдоп, рас- îngheţ lдоп, se calculează valoarea medie a um-
считывают среднюю величину морозного flării la îngheţ lпуч.ср cu relaţia:
пучения lпуч.ср по формуле:
lпуч.ср = lдоп/КУГВ Кпл Кгр Кнагр Квл (6.5)
Затем по графику рис. 6.3 в соответст- Ulterior din graficul fig. 6.3 în conformita-
вии с группой грунта по степени пучини- te cu grupa de pămînt după gradul de umflare
стости определяют hoд. se determină hoд.
Таблица 6.4
Tabelul 6.4
Кпл
Коэффициент
пески кроме пылеватых, супесь легкая,
уплотнения Купл песок пылеватый, супесь легкая и
крупная
Coeficientul de com- пылеватая, суглинки, глины
nisip cu excepţia nisipului prăfos, nisip ar-
pactare nisip prăfos, nisip argilos, argilă nisipoasă, argile
gilos cu granulaţie mare
1,03 - 1,00 0,8 1,0
1,01 - 0,98 1,0 1,0
0,97 - 0,95 1,2 1,1
0,94 - 0,90 1,3 1,2
< 0,90 1,5 1,3

Таблица 6.5
Tabelul 6.5
Грунт
Кгр
Pămînt
Пески 1,0
Nisipuri
Супеси 1,1
Nisipuri argiloase
Суглинки 1,3
Argile nisipoase
Глины 1,5
Argile

Таблица 6.6
Tabelul 6.6
Относительная влажность
W/WГ 0,6 0,7 0,8 0,9
Umiditatea relativă
Квл 1,0 1,1 1,2 1,3
6.8 Уточненный расчет толщины морозо- 6.8 Calculul precizat al grosimii stratului anti-
защитного слоя (hмз) выполняют по терми- gel (hмз) se execută conform rezistenţei termice
ческому сопротивлению конструкций. Для a construcţiei. Pentru aceasta sînt necesare ur-
этого необходимо иметь следующие исход- mătoarele date iniţiale:
ные данные:
- географическое местоположение рас- - amplasarea geografică a sectorului de
сматриваемого участка дороги; drum studiat;
CP D.02.08 – 2014, pag. 48
- конструкцию дорожной одежды (на- - alcătuirea structurii rutiere (denumirea şi
именование и толщина слоев), необходимая grosimea straturilor), necesară conform condi-
по условиям прочности и дренирования. ţiilor de capacitate portantă şi de drenare.
- схему увлажнения его слоя земляного - schema de umezire a zonei active a tera-
полотна (1, 2 или 3) и расчетную глубину samentului (1, 2 sau 3) şi adîncimea de calcul a
залегания подземных вод от поверхности apelor subterane de la suprafaţa îmbrăcămintei
покрытия; rutiere;
- наименование грунтов земляного по- - denumirea pămîntului din terasamente;
лотна;
- расчетный срок службы дорожной оде- - durata de serviciu de calcul a structurii ru-
жды. tiere.

Рис. 6.4 Карта изолиний глубины промерзания Znp(cp) грунтов


на территории Республики Молдова
Fig.6.4 Harta cu izolinii ale adîncimii de îngheţ Znp(cp) a pămîntului
pe teritoriul Republicii Moldova

6.9 Толщину морозозащитного слоя hмз оп- 6.9 Grosimea stratului antigeliv hмз se determi-
ределяют по формуле: nă cu relaţia :
hмз = (Rод(тр) - Rод(о))мз (6.6)
где: unde:
Rод(о) - термическое сопротивление рассмат- Rод(о) – rezistenţa termică a structurii structu
риваемой конструкции дорожной ii rutiere investigate [m2 К/W];
одежды, [м2 К/Вт];
Rод(тр) - требуемое в данных условиях тер- Rод(тр) - rezistenţa termică necesară a structu-
мическое сопротивление дорожной rii rutiere în condiţiile propuse
одежды, [м2 К/Вт]; [m2 К/W];
CP D.02.08 – 2014, pag. 49
мз - коэффициент теплопроводности мз – coeficientul de conductibilitate termică a
морозозащитного слоя, равный stratului antigel care este egal cu media
среднеарифметическому значению aritmetică a valorilor coeficienţilor de
коэффициентов теплопроводности conductibilitate termică ai materialului
материала слоя в талом и мерзлом stratului în stare îngheţată şi dezgheţată,
состояниях, Вт/(мК). W/(mK).
При отсутствии фактически замерен- În cazul în care valorile măsurărilor reale
ных значений в расчет допускается вклю- lipsesc se admite de a include în calcul valorile
чать табличные значения мз (табл. E.1). мз din tabel (tab. E.1).
Rод(тр) определяют в зависимости от но- Rод(тр) se determină în funcţie de numărul
мера изолинии на карте (рис. 6.5), соответст- izoliniei de pe hartă (fig. 6.5), care core-
вующей географическому положению рас- spunde amplasării geografice a sectorului de
сматриваемого участка дороги. При располо- drum investigat. În cazul în care sectorul de
жении участка между изолиниями определя- drum este amplasat între liniile izotermice se
ют два значения Rод(тр) и вычисляют два зна- determină două valori Rод(тр) şi se deduc două
чения hмз соответствующих этим изолиниям. valori hмз care corespund acestor linii izoter-
Искомую толщину морозозащитного слоя mice. Grosimea necesară a stratului antigel se
определяют методом интерполяции в зависи- determină prin metoda de interpolare în func-
мости от расстояния от рассматриваемого ţie de distanţa de la sectorul investigat pînă la
участка дороги до соседних изолиний. izoliniile învecinate.
6.10 Теоретическое сопротивление дорож- 6.10 Rezistenţa teoretică a structurii rutiere
ной одежды R(од)о вычисляют по формуле: R(од)о este calculată cu următoarea relaţie:
i nод (6.7)
Rод(о )   hод(i ) / од(i )
i 1 , [м2 К/Вт]
где: unde:
nод - число конструктивных слоев дорож- nод - numărul straturilor constructive ale struc-
ной одежды без морозозащитного turii rutiere fără stratul antigel;
слоя;
hод(i) - толщина i-го слоя, м; hод(i) - grosimea stratului i , m;
од(i) - коэффициент теплопроводности от- од(i) - coeficientul de conductibilitate termică a
дельных слоев в мерзлом состоянии, diferitor straturi în stare îngheţată,
Вт/(мК). W/(mK).
6.11 Величину требуемого термического со- 6.11 Valoarea rezistenţei termice necesare
противления Rод(тр) вычисляют по формуле: Rод(тр) se determină cu relaţia:
Rод(тр) = Rпp  Код  Кувл  , [м2 К/Вт] (6.8)
где: unde:
Rпp - приведенное термическое сопротивле- Rпp – valoarea readusă a rezistenţei termice,
ние, определяемое при помощи номо- determinată cu ajutorul nomogramei (a
граммы (см. п. 6.12); se vedea pct. 6.12);
Код - коэффициент, учитывающий срок Код – coeficientul care ia în considerare durata
службы дорожной одежды, между ка- de serviciu a structurii rutiere, între re-
питальными ремонтами (табл. 6.7); paraţii capitale (tab. 6.7);
Кувл - коэффициент, учитывающий схему Кувл – coeficientul care ia în considerare sche-
увлажнения рабочего слоя земляного ma de umezire a zonei active a terasa-
полотна, принимаемый при 2-й и 3-й mentului, adoptat pentru schemele de
схемах увлажнения равным единице, а umiditate 2 şi 3 egale cu unu, iar pentru
при 1-ой схеме увлажнения - по schema de umiditate 1 – conform tabe-
табл. 6.8; lului 6.8.;
 - понижающий коэффициент, принима-  – coeficientul de reducere stabilit pentru zo-
емый для III-ей дорожно-климати- nă climatică rutieră III egal cu 0,90;
CP D.02.08 – 2014, pag. 50
ческой зоны равным 0,90; для IV до- pentru zona IV egal cu 0,85; (schema
рожно-климатической зоны равным zonelor climatice rutiere, a se vedea
0,85 (схему дорожно-климатических anexa B).
зон см. приложение B).

Рис. 6.5 Карта с изолиниями для определения требуемых значений термического


сопротивления дорожной одежды
Fig. 6.5 Harta cu izolinii pentru determinarea valorilor necesare ale rezistenţei termice a structurii
rutiere
6.12 Rпp определяют с помощью номограм- 6.12 Rпp se determină cu ajutorul nomogramei
мы (рис. 6.6) методом итерации через отно- (fig. 6.6) prin metoda de iteraţie prin raportul
шение lдоп/(Спуч Ср) (горизонтальная ось но- lдоп/(Спуч Ср) (axa orizontală a nomogramei).
мограммы). Значения lдоп, Спуч, и Ср опре- Valorile lдоп, Спуч, şi Ср se determină conform
деляют соответственно по табл. 6.3, 6.9, и tabelelor 6.3, 6.9 şi 6.10.
6.10.
При назначении величины Ср по La adoptarea valorii Ср conform tab. 6.10
табл. 6.10 подбирают допустимую глубину se alege adîncimea de îngheţ hпр(доп) astfel,
промерзания hпр(доп) таким образом, чтобы încît valorii rezultate a raportului lдоп/(Спуч Ср)
получаемому значению отношения să corespundă valoarea hпр(доп) de pe axa verti-
lдоп/(Спуч Ср) соответствовала величина hпр(доп) cală a nomogramei, egală cu cea aprobată la
на вертикальной оси номограммы, равная determinarea valorii Ср. Selectarea trebuie în-
принятой при определении Ср. Подбор нуж- cepută de la valoarea indicelui hпр(доп), care co-
но начинать со значения hпр(доп), соответст- respunde adîncimii minim admisibile de în-
вующего наименьшей допустимой глубине gheţ.
промерзания.
Расстояние Ну от низа дорожной одеж- Distanţa Ну de la partea inferioară a struc-
ды до уровня подземных вод, необходимое turii rutiere pînă la nivelul apelor subterane,
для использования номограммы, определя- necesară pentru aplicarea nomogramei, se de-
CP D.02.08 – 2014, pag. 51
ют, приняв за исходную, полученную в со- termină, stabilind drept valoare iniţială, grosi-
ответствии с п. 6.6 ориентировочную тол- mea orientativă a stratului antigel hмз obţinută
щину морозозащитного слоя hмз и вычислив în conformitate cu pct. 6.6 apoi determinînd
при заданном hмз общую толщину дорож- grosimea totală a structurii rutiere hoд pentru
ной одежды hoд. valoarea stabilită a hмз.
При глубине залегания подземных вод Cînd nivelul apelor subterane pe sectorul
на участке дороги, отличающейся от ука- de drum diferă de datele indicate în nomogra-
занных на номограмме, нужно определить mă, trebuie să fie determinate două valori Rпр.
два значения Rпр. Одно - при значении Ну на Una - pentru valoarea Ну de pe nomogramă
номограмме более, а другое - при значении mai mare, iar alta pentru valoarea Ну pe nomo-
Ну на номограмме менее данного. Искомое gramă mai mică decît valoarea stabilită. Valoa-
значение Rпp устанавливают методом интер- rea Rпp se determină prin metoda interpolării
поляции между соответствующими величи- valorilor corespunzătoare.
нами.
6.13 После завершения расчета толщины 6.13 După finalizarea calculului grosimii stra-
морозозащитного слоя по формуле (6.6) tului antigel conform relaţiei (6.6) se compară
сравнивают полученное значение hмз с valoarea calculată a hмз cu valoarea hмз adopta-
предварительно назначенной величиной hмз. tă prealabil. Valoarea diferenţei nu trebuie să
Разница не должна быть более 5 см. В про- depăşească 5 cm. În caz contrar este necesară
тивном случае расчет необходимо повто- repetarea calculului.
рить.
Таблица 6.7
Tabelul 6.7
Значение коэффициента Код при сроке службы дорожной одежды между
№ изолинии на карте капитальными ремонтами
(рис. 6.5) Valoarea coeficientului Код pe durata de serviciu a structurii rutiere între reparaţiile ca-
Nr izoliniei pe hartă pitale
(fig. 6.5) менее 10 лет 10 лет 20 лет
mai puţin de 10 ani 10 ani 20 ani
I-II 0,70 0,85 1,0
CP D.02.08 – 2014, pag. 52

hпр (доп), см

1
150 3,0 m
2,5 m
2,0 m
I
II 1,5 m
III
IV
V
VI 1,0 m
VII
100
VIII
IX
X 0,5 m

50

3,2 2,8 2,4 2,0 1,6 1,2 0,8 0,4 0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0
2
R од (тр) / (K од x K увл ), м K/ Вт L доп / C пуч x C р , см
Rод (тр) / (Kод x K увл ) , m 2 K/Vt L доп / C пуч x C р , cm

Рис. 6.6 Номограмма для определения требуемого термического сопротивления


дорожной одежды Rод(тр): I-Х - номера изолиний на карте (рис. 6.5); 1 - кривая расчета для 1-го
и 2-го типов увлажнения рабочего слоя земляного полотна; Ну - глубина залегания расчетного
УГВ от низа дорожной одежды, включая морозозащитные слои
Fig. 6.6 Nomograma pentru determinarea rezistenţei termice necesare a structurii rutiere
Rод(тр): I-Х – numerotarea izoliniilor pe hartă (fig. 6.5); 1 – curba de calcul pentru tipul de umezire 1 şi
2 a zonei active a terasamentului; Ну – adîncimea de calcul al apelor subterane de la partea inferioară a
structurii rutiere, inclusiv straturile antigelive.

Таблица 6.8
Tabel 6.8
Значение коэффициента Кувл при первой схеме
№ изолинии на карте (рис. 6.5) увлажнения рабочего слоя земляного полотна
Nr izoliniei pe hartă (fig. 6.5) Valoarea coeficientului Кувл conform primei scheme de
umezire a zonei active a terasamentului
I 0,8
II 0,65
CP D.02.08 – 2014, pag. 53
Таблица 6.9
Tabelul 6.9
Значение показателя Спуч для грунтов:
№ изолинии на Valoarea indicelui Спуч pentru pămînt:
карте (рис. 6.5) Чрезмерно
Слабопучинистых Пучинистых Сильнопучинистых
Nr izoliniei pe hartă пучинистых
Cu grad de umflare Cu grad de umflare Cu grad de umflare
(fig. 6.5) Cu grad de umflare ex-
redus mediu mare
cesiv
I 0,70 1,40 2,10 2,80
II 0,65 1,25 1,85 2,50
ПРИМЕЧАНИЕ - Группу грунта по степени NOTĂ - Grupa de pămînt conform gradului de umflare
пучинистости допускается определять с помощью se determină conform tab. 6.1 şi 6.2.
табл. 6.1 и 6.2.

Таблица 6.10
Tabelul 6.10
Значение коэффициента Ср в зависимости от толщины дорожной одежды (hод, м)
и допустимой глубины промерзания (hпр(доп), см)
Valoarea coeficientului Ср în funcţie de grosimea sistemului rutier (hод, м) şi adîncimea
Грунт земляного полотна de îngheţ admisibilă (hпр(доп), см)
Pămînt din terasament
hод = 0,5 hод = 1,0 hод = 1,5 hод = 2,0
hпр(доп) hпр(доп) hпр(доп) hпр(доп)
0-50 51-100 > 100 0-100 > 100 0-100 > 100 0-100 > 100
Песок пылеватый
Nisip prăfos
0,60 0,55 0,50 0,50 0,45 0,45 0,40 0,40 0,35
Супесь легкая
Nisip argilos uşor
0,70 0,65 0,60 0,60 0,55 0,55 0,50 0,50 0,45
Супесь пылеватая
Nisip argilos prăfos
0,75 0,70 0,65 0,65 0,60 0,60 0,55 0,55 0,50
Суглинок легкий, сугли-
нок легкий пылеватый
Argilă nisipoasă uşoară ar- 0,80 0,75 0,70 0,70 0,65 0,65 0,60 0,60 0,55
gilă nisipoasă uşoară pră-
foasă
Суглинок тяжелый, сугли-
нок тяжелый пылеватый,
глина
Argilă nisipoasă grea, argilă
0,85 0,80 0,75 0,75 0,70 0,70 0,65 0,65 0,60
nisipoasă grea prăfoasă, ar-
gilă

ПРИМЕЧАНИЕ - При промежуточных значениях NOTĂ - Pentru valorile intermediare a grosimii structu-
толщины дорожной одежды следует принимать rii rutiere valoarea Ср se stabileşte prin interpolarea va-
значение Ср по интерполяции соответствующих lorilor corespunzătoare.
величин.
6.14 Расчет толщины теплоизолирующего 6.14 Calculul grosimii stratului termoizolant se
слоя осуществляется также как и морозо- execută cum şi calculul stratului antigel. În cal-
защитного. В расчет следует включать тол- cul se include grosimea necesară a structurii
щину дорожной одежды, необходимую по rutiere conform condiţiilor de asigurare a capa-
условиям обеспечения прочности и дрени- cităţii portante şi drenării, precum şi valorile
рования, а также значения показателя пучи- indicelui gradului de umflare a pămîntului Спуч
нистости грунта Спуч (табл. 6.11); толщину (tab. 6.11); grosimea stra-tului termoizolant se
теплоизолирующего слоя следует опреде- determină după graficul (fig. 6.7) în funcţie de
лять по графику (рис. 6.7) в зависимости от Rод(тр) şi Rод(о).
Rод(тр) и Rод(о).
CP D.02.08 – 2014, pag. 54

h п , см
15
t
2 K/V
14 ,m
2,0
13 )= 4
(o 0,
од , 6
12 R 0
,8
0
11 0
1,
10 2
1,
9 4
1,
8 6
1,
7 8
1,
6
0
2,
5

2
1
0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,6 2,8 3,0 3,2 3,4
2
Rод (тр) , м K/ Вт
R од (тр) , m 2 K/Vt
Рис. 6.7 График для определения необходимой толщины теплоизолирующего слоя из
пенопласта
Fig. 6.7 Graficul pentru determinarea grosimii necesare a stratului de termoizolare din polistiren ex-
pandat
Таблица 6.11
Tabelul 6.11
Значения показателя Спуч для грунтов
Valoarea indicelui Спуч pentru pămînturi:
Пучинистых
Слабопучинистых Сильнопучинистых Чрезмернопучинистых
Cu grad de umflare
Cu grad de umflare redus Cu grad de umflare mare Cu grad de umflare excesiv
mediu
0,50 1,0 1,5 2,0
6.15 Пенопласт, используемый для устрой- 6.15 Polistirenul expandat, utilizat la execuţia
ства теплоизолирующего слоя должен stratului termoizolant trebuie să corespundă
удовлетворять следующим требованиям: următoarelor cerinţe: rezistenţă la comprimare
прочность на сжатие при 10 % линейной la 10 % a deformaţiei liniare de minim
деформации не менее 0,40 МПа, предел 0,40 MPa, limita rezistenţei la încovoiere de
прочности при изгибе - не менее 0,70 МПа, minim 0,70 MPa, capacitatea de absorbţie după
водопоглощение по объему - не более 0,45, volum - de maxim 0,45, conductibilitatea ter-
теплопроводность - не более 0,032 Вт/(мК). mică - de maxim 0,032 W/(mK). Marca nece-
Выбор нужной марки пенопласта следует sară a polistirenului se alege conform rezultate-
проводить с учетом результатов опытной lor încercărilor experimentale pe drumuri.
проверки на дорогах.
6.16 Если рабочий слой земляного полотна 6.16 În cazul în care zona activă a terasamentu-
CP D.02.08 – 2014, pag. 55
включает два слоя из грунтов с различной lui include două straturi din pămînturi cu grad
пучинистостью (что может быть преду- diferit de umflare (ce poate fi prevăzut în vede-
смотрено в целях сокращения объемов при- rea reducerii volumului de pămînt adus cu gra-
возного менее пучинистого грунта), толщи- dul de umflare mai mic), grosimea stratului an-
ну морозозащитного слоя при верхней час- tigel, cînd partea superioară a stratului de lucru
ти рабочего слоя из менее пучинистого este alcătuită din pămînt cu grad de umflare
грунта следует рассчитывать по формуле: mai mic trebuie calculat cu relaţia:
hмз = hмз1 + (hмз2 - hмз1) (hмз1 + hпр(доп) - гр) / (hмз1 + hпр(доп)) (6.9)
где: unde:
hмз1 - толщина морозозащитного слоя, hмз1 – grosimea stratului antigel necesară în ca-
которая необходима в случае пол- zul înlocuirii complete a pămîntului lo-
ной замены местного грунта на cal cu pămîntul adus cu un grad de um-
привозной менее пучинистый, м; flare mai mic, m;
hмз2 - толщина морозозащитного слоя, hмз2 - grosimea stratului antigel, necesară pen-
которая необходима при однослой- tru terasamentul monostrat executat din
ной конструкции земляного полот- pămînt local, m;
на из местного грунта, м;
hпр(доп) - допустимая глубина промерзания hпр(доп) – adîncimea admisibilă de îngheţ a tera-
земляного полотна в случае полной samentului în cazul înlocuirii complete
замены местного грунта на привоз- a pămîntului local cu pămînt adus cu un
ной менее пучинистый, м; grad de umflare mai mic, m;
гр - толщина слоя замены грунта от ни- гр – grosimea stratului de pămînt înlocuit,
за дорожной одежды (без морозо- măsurată de la partea inferioară a struc-
защитного слоя), конструкция ко- turii rutiere (fără stratul antigel), struc-
торой обеспечивает прочность и tura căruia asigură capacitatea portantă
дренирование, м. şi drenarea, m.
Расчет значений hмз1, hмз2 и hпр(доп) вы- Calculul valorilor hмз1, hмз2 şi hпр(доп) se
полняется в соответствии с п.п. 6.9 - 6.13. efectuează în conformitate cu pct. 6.9 - 6.13.
Максимальное значение гр равно Valoarea maximă a indicelui гр este
hмз1 + hпр(доп).. egală cu hмз1 + hпр(доп).
Расчет толщины теплоизолирующего Calculul grosimii stratului termoizolant, în
слоя при замене верхней толщи земляного cazul înlocuirii pămîntului din partea superioa-
полотна на менее пучинистый грунт следу- ră a terasamentului cu pămînt cu grad de um-
ет проводить так же, как для морозозащит- flare mai mic, se efectuează ca şi pentru stratul
ного слоя. antigel.
6.17 Для определения величины морозного 6.17 Pentru a determina valoarea de umflare la
пучения, требуемой толщины морозо- îngheţ, grosimea necesară a stratului antigel
защитного или теплоизолирующего слоя sau termoizolant poate fi folosită deasemenea
может быть использована также методика, metoda, bazată pe determinarea coeficientului
основанная на определении коэффициента de filtraţie a pămîntului Квл (anexa G).
влагопроводности грунта Квл (см. прило-
жениe G).
CP D.02.08 – 2014, pag. 56

7 ПРОЕКТИРОВАНИЕ УСТРОЙСТВ 7 PROIECTAREA CONSTRUCŢIILOR


ПО ОСУШЕНИЮ ДОРОЖНЫХ ANEXE LA DRUMURI PENTRU
ОДЕЖД И ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА ASANAREA STRUCTURILOR RUTIERE
ŞI A TERASAMENTULUI
7.1 Основные положения 7.1 Principiile de bază
7.1.1 Дренажная конструкция (дренирую- 7.1.1 Sistemul de drenare (stratul drenant şi
щий слой и водоотводящие устройства) не- amenajările de colectare şi evacuare a apelor)
обходима при традиционных конструкциях este necesar la tradiţionalele structuri rutiere cu
дорожных одежд со слоями из зернистых straturi din materiale granulare pe sectoarele cu
материалов на участках с земляным полот- terasamentul din pămînt cu capacitate mică fil-
ном и слабофильтрующих грунтов (пылева- trantă (nisipuri prăfoase şi neprăfoase cu coefi-
тых песков, непылеватых песков с коэффи- cientul de filtrare sub 0,5 m/zi, pămînturi argi-
циентом фильтрации менее 0,5 м/сут, гли- loase) în zonă III conform schemelor de umezi-
нистых грунтов) в III зоне - при 2-й и 3-й re 2 şi 3, în zona IV – numai conform schemei
схемах, в IV зоне - только при 3-й схеме 3 (tab. 7.1).
(табл. 7.1).
7.1.2 Схему увлажнения на участках дороги, 7.1.2 Schema de umezire pe sectoarele de
где в придорожной полосе застаивается drum cu stagnări de apa în zonele de protecţie
вода, определяют с учетом расстояния lу от a drumului, se determină cu considerarea dis-
бровки земляного полотна до уреза воды, tanţei lу de la muchia platformei drumului pînă
застаивающейся осенью в придорожной по- la linia oglinzii apei care stagnează toamna în
лосе. Величину безопасного расстояния lу zonele de protecţie a drumului. Valoarea dis-
можно определить по специальной методи- tanţei de siguranţă lу se determină după o me-
ке. При отсутствии фактических данных, todologie specială. În cazul lipsei datelor reale,
необходимых для расчета, следует прини- necesare pentru calcul, se admite adoptarea va-
мать lу для супесей равной 10 м, для суг- lorii lу pentru nisipurile argiloase 10 m, pentru
линков легких и пылеватых - 3 м, для суг- argilele nisipoase uşoare şi prăfoase - 3 m, pen-
линков тяжелых и глин - 2 м. tru argilă nisipoasă şi argilă – 2 m.
7.1.3 Дренажная система дорожной одежды 7.1.3 Sistemul de drenare al structurii rutiere
включает: подстилающий дренажный слой, include: substratul drenant, suplimentat, în caz
дополняемый, если требуется, прикромоч- de necesitate, cu drenuri longitudinale la mar-
ным дренажом, а также поперечным дрена- ginea părţii carosabile precum şi cu drenuri
жом. transversale.
При устройстве всех слоев дорожной одеж- La alcătuirea tuturor straturilor ale structurii ru-
ды из монолитных материалов в качестве tiere din materiale monolit în calitate de sub-
подстилающего дренажного слоя при соот- strat drenant, la o argumentare tehnico-
ветствующем технико-экономическом обо- economică corespunzătoare, în locul substratu-
сновании допускается применять вместо lui drenant, se admite utilizarea unei intercala-
дренирующего слоя прослойку из геотек- ţii de geotextil cu grosimea de minim 4 mm şi
стиля толщиной не менее 4 мм с коэффици- coeficientul de filtrare de minim 50 m/zi cu
ентом фильтрации не менее 50 м/сут с вы- scoaterea pănzelor pe taluzurile terasamentului
пуском полотнищ на откосы насыпи на вы- pe înălţimea de minim 0,5 m.
соту не менее 0,5 м.
CP D.02.08 – 2014, pag. 57

Таблица 7.1 (NCM D.02.01)


Tabelul 7.1 (NCM D.02.01)
Schema de umezire a
zonei active a terasa-
Схема увлажнения

Источ-
рабочего слоя

ники
mentului

увлажне- Условия отнесения к данному типу увлажнения


ния Condiţii de raportare la tipul dat de umezire
Sursa de
umezire

1 Атмосфер- Для насыпей на участках 1-го типа местности по условиям увлажнения.


ные осадки Для насыпей на участках местности 2-го и 3-го типов по условиям увлажнения при
Precipitaţii возвышении поверхности покрытия над расчетным уровнем грунтовых и
atmosferice поверхностных вод или над поверхностью земли, более чем в 1,5 раза превышающем
требования табл. 7.2.
Pentru rambleele de pe sectoarele de tip 1 conform condiţiilor de umezire.
Pentru ramblee de pe sectoarele de tip 2 şi 3 conform condiţiilor de umezire, unde suprafaţa
de rulare se înalţă de asupra nivelului apelor subterane de calcul şi al nivelului apelor plu-
viale sau al nivelului terenului şi de peste 1,5 ori depăşeşte cerinţele din tab. 7.2.
Для насыпей на участках 2-го типа при расстоянии от уреза поверхностной воды
(отсутствующей не менее 2/3 летнего периода) более 5 - 10 м при супесях; 2 - 5 м при
легких пылеватых суглинках и 2 м при тяжелых пылеватых суглинках и глинах
(меньшие значения следует принимать для грунтов с большим числом пластичности;
при залегании различных грунтов - принимать большие значения).
Pentru rambleele de pe sectoare de tip 2 unde distanţa de la marginea oglinzii apelor (care
lipseşte de minim 2/3 din perioada de vară) depăşeşte 5-10 m în nisipuri argiloase; 2-5 m în
argile nisipoase uşoare şi 2 m în argile nisipoase grele şi argile (valorile mai mici se adoptă
pentru pămînturi cu numărul de plasticitate mai mare; în cazul залегании pămînturilor di-
ferite – se aprobă valori mai mari).
В выемках в песчаных и глинистых грунтах при уклонах кюветов более 20 ‰ (в
III дорожно-климатической зоне) и при возвышении поверхности покрытия над рас-
четным горизонтом грунтовых вод более чем в 1,5 раза превышающем требования
табл. 7.2. При применении специальных методов регулирования водно-теплового ре-
жима (капилляропрерывающие, гидроизолирующие, теплоизолирующие и армирую-
щие прослойки, дренаж и т.п.), назначаемых по специальным расчетам.
În debleele în pămînturi nisipoase şi argiloase unde declivitatea şanţurilor depăşeşte 20 ‰
(în zona climatică rutieră III) şi unde supraînălţarea suprafeţei de rulare se înalţă de asu-
pra nivelului de calcul al apelor subterane depăşeşte de 1,5 ori cerinţele tabelului 7.2. La
aplicarea metodelor speciale de reglare a regimului hidro-termic (straturi anticapilare, hi-
droizolante, termoizolante şi intercalţii cu funcţi de armare, drenaj, etc.), stabilite conform
calculelor speciale.
2 Кратковре- Для насыпей на участках 2-го типа по условиям увлажнения при возвышении
менно стоя- поверхности покрытия не менее требуемого по табл. 7.2 и не более чем в 2 раза
щие (до превышающем эти требования и при крутизне откосов не менее 1:1,5 и простом (без
30 сут) по- берм) поперечном профиле насыпи.
верх- Для насыпей на участках 3-го типа при применении специальных мероприятий по
ностные во- защите от грунтовых вод (капилляропрерывающие слои, дренаж), назначаемых по
ды, атмо- специальным расчетам, отсутствии длительно (более 30 сут) стоящих поверхностных
сферные вод и выполнении условий предыдущего абзаца.
осадки Pentru rambleele din sectoarele de tip 2 conform condiţiilor de umezire cînd supraînălţarea
Stagnări de suprafeţei de rulare este cuprinsă între valoarea stabilită în tabelul 7.2 şi valoarea care o
apă de scurtă depăşeşte de maxim 2 ori, cînd panta taluzurilor este de minim 1:1,5 şi profilul transversal
durată (pînă al rambleului este simplu (fără berme).
la 30 zile), Pentru rambleele din sectoarele de tip 3 la aplicarea măsurilor speciale de protecţie contra
precipitaţii apelor subterane (straturi anticapilare, drenuri) stabilite conform calculelor speciale în lip-
sa stagnării de apă de lungă durată (de peste 30 de zile) şi respectarea condiţiilor aliniatu-
lui precedent.
CP D.02.08 – 2014, pag. 58

Таблица 7.1 (продолжение)


Tabelul 7.1 (continuare)
Schema de umezire a
zonei active a terasa-
Схема увлажнения
рабочего слоя

mentului

Источники
Условия отнесения к данному типу увлажнения
увлажнения
Condiţii de raportare la tipul dat de umezăire
Sursa de umezire

3 Грунтовые или Для насыпей на участках 3-го типа по условиям увлажнения при возвышении
длительно (более поверхности покрытия, отвечающем требованиям табл. 7.2, но не превышающем
30 сут) стоящие их более чем в 1,5 раза. То же, для выемок, в основании которых имеется уровень
поверхностные грунтовых вод, расположение которого по глубине не превышает требований
воды; атмосфер- табл. 7.2 более чем в 1,5 раза.
ные осадки.
Apele subterane Pentru rambleele din sectoarele de tip 3 conform condiţiilor de umezire cînd supraînăl-
sau stagnări de ţarea suprafeţei de rulare, care corespunde cerinţelor tabelului 7.2, dar nu depăşeşte
apă de lungă du- acestea mai mult de cît de 1,5 ori. Idem, pentru debleele în fundaţia cărora sînt prezente
rată (de peste 30 apele subterane, amplasarea nivelului cărora după adîncime nu depăşeşte cerinţele ta-
zile); precipitaţii. belului 7.2 de maxim 1,5 ori.

Таблица 7.2 (NCM D.02.01)


Tabelul 7.2 (NCM D.02.01)
Возвышение покрытия, м, в пределах дорожно-
климатических зон
Грунт рабочего слоя
Supraînălţarea îmbrăcămintei rutiere, m, în limitele zonelor
Pămîntul din zona activă a terasamentului
climaterice rutiere
III IV
Песок мелкий, супесь легкая крупная, супесь легкая 09 0,75
Nisip mărunt, nisip argilos măşcat, nisip argilos uşor 07 0,55
Песок пылеватый, супесь пылеватая 1,2 1,1
Nisip prăfos, nisip argilos prăfos 1,0 0,8
Суглинок легкий, суглинок тяжелый, глины 0,8 1,5
Argilă nisipoasă uşoară, argilă nisipoasă grea, argilă. 1,4 1,1
Супесь тяжелая пылеватая, суглинок легкий
пылеватый, суглинок тяжелый пылеватый 2,1 1,8
Nisip argilos prăfos greu, argilă nisipoasă uşoară pră- 1,5 1,3
foasă, argilă nisipoasă prăfoasă grea.

ПРИМЕЧАНИЕ - Над чертой - возвышение NOTĂ - De asupra liniei – supraînălţarea suprafeţei de


поверхности покрытия над уровнем грунтовых вод, rulare faţă de nivelul apelor subterane, apelor pluviale
верховодки или длительно (более 30 сут) стоящих sau stagnării de apă de lungă durată (de peste
поверхностных вод, под чертой - то же, над 30 de zile), sub linie - aceiaşi, deasupra suprafaţei tere-
поверхностью земли на участках с необеспеченным nului pe sectoarele cu scurgerea neasigurată sau faţă de
поверхностным стоком или над уровнем nivelul stagnării de apă de scurtă durată (sub 30 zile).
кратковременно (менее 30 сут) стоящих
поверхностных вод.
7.1.4 Проектирование мероприятий по дре- 7.1.4 Proiectarea măsurilor de drenare a struc-
нированию дорожной одежды осуществля- turii rutiere se efectuează în ordinea următoare:
ют в такой последовательности:
а) дорогу разделяют на типичные участки a) drumul se divizează în sectoare tip con-
по виду продольного профиля и природным form profilului longitudinal şi condiţiilor natu-
условиям (характер рельефа местности, на- rale (caracterul reliefului localitîţii, prezenţa
личие водотоков, пересекающих дорогу, cursurilor de apă, care intersectează drumul
и др.) с учетом особенностей конструкции etc.) ţinînd cont de particularităţile structurii te-
CP D.02.08 – 2014, pag. 59
земляного полотна (насыпь высотой, отве- rasamentului (înălţimea rambleului, care co-
чающей NCM D.02.01, выемка, насыпь ниже respunde NCM D.02.01, debleu, rambleu mai
требуемой по NCM D.02.01, переходный jos decît cel necesar conform NCM D.02.01,
участок от насыпи к выемке) и дорожной sectoarele de trecere de la rambleu la debleu) şi
одежды (наличие монолитных слоев основа- a structurii rutiere (prezenţa straturilor monolit
ния, а также морозозащитных или теплоизо- de fundaţie, a straturilor antigel şi a straturilor
ляционных слоев из укрепленных материа- termoizolante din materiale consolidate), asi-
лов), обеспеченности материалами для дре- gurarea cu materiale pentru stratul drenant, cu
нирующего слоя, дренажных труб и геотек- ţevi de drenare şi cu geotextile; întreprinderea
стиля; осуществления мер по ограничению măsurilor de limitare a pătrunderii apei în
притока воды в дорожную конструкцию; complexul rutier;
б) для типичных участков определяют б) pentru sectoarele tip se determină cantita-
количество воды, поступающей в основание tea de apă care pătrunde în straturile de funda-
за сутки и за расчетный период с учетом ţie în timp de 24 ore şi în perioada de calcul cu
предусмотренных мер по ограничению при- considerarea măsurilor prevăzute pentru limita-
тока воды в дорожную конструкцию; rea pătrunderii apei în complexul rutier;
в) принимают решение по дренажным в) se schiţează variantele sistemelor de dre-
конструкциям; nare;
г) обосновывают расчетом толщину дре- г) se argumentează prin calcul grosimea
нирующего слоя, необходимую в данных stratului drenant necesară în condiţiile date sau
условиях, или определяют, каким значени- se determină cărei valori a coeficientului de fil-
ем коэффициента фильтрации должен обла- trare trebuie să corespundă materialul folosit în
дать дренирующий материал в заданной structura sistemului de drenare propusă.
дренажной конструкции.
При проектировании дренирующего La proiectarea stratului drenant, pe lîngă
слоя, необходимо, помимо осушения, учи- asanare, trebuie de luat în considerare necesita-
тывать сдвигоустойчивость самого зерни- tea asigurării rezistenţei la forfecare a materia-
стого материала и прочность всей дорожной lului cel mai granular şi a capacităţii portante a
конструкции. întregului complex rutier.
7.1.5 Дренажную конструкцию нужно про- 7.1.5 Sistemul de drenare se proiectează cu
ектировать с учетом объема притока воды, considerarea debitului de apă, care se infiltrea-
поступающей в основание дорожной одеж- ză în straturile de fundaţie a structurii rutiere în
ды в расчетный период, фильтрационной perioada de calcul, capacităţii de filtrare a ma-
способности материала дренирующего слоя terialului stratului drenant şi structurii terasa-
и конструкции земляного полотна. mentului.
7.1.6 Выбор каждого конкретного меро- 7.1.6 Alegerea fiecărei măsuri concrete de re-
приятия по регулированию притока должен glare a debitului de apă trebuie să fie însoţită
сопровождаться технико-экономическим de compararea tehnico-economică a variante-
сравнением вариантов. lor.
Поперечный дренаж устраивают для Drenurile transversale se execută pentru cap-
поперечного перехвата воды, движущейся в tarea în direcţia transversală a apei, care circulă
дренирующем слое вдоль дороги, на участ- prin stratul drenant în sens longitudinal, pe sec-
ках с продольным уклоном свыше toarele cu declivitatea longitudinală de minim
20 ‰, также с затяжными продольными ук- 20 ‰, deasemenea cu declivităţi longitudinale de
лонами, превышающими поперечные, в lungă durată, care depăşesc panta transversală, în
местах вогнутых вертикальных кривых и в locurile cu curbe verticale concave şi pe sectoare-
местах уменьшения продольных уклонов. le unde declivitatea longitudinală se reduce.
7.1.7 Дренирующий слой, работающий по 7.1.7 Stratul drenant care funcţionează după
принципу осушения, необходимо устраи- principiul de asanare, trebuie executat din
вать из песчаных грунтов или высокопро- pămînturi nisipoase sau din amestec cu structu-
ницаемой скелетной смеси (щебня или гра- ra schelet cu permeabilitatea sporită (piatră
вия) открытого типа (с незаполненными spartă sau balast) de tip deschis (cu golurile
пустотами), отвечающих требованиям по neumplute), care corespunde cerinţelor de
CP D.02.08 – 2014, pag. 60
водопроницаемости, и укладывать этот слой permeabilitate şi se amplasează sub structura
под дорожной одеждой на всю ее ширину. rutieră pe toată lăţime a acestea. Concomitent
При этом необходимо обеспечить выходы este necesar de asigurat prelungirea stratului
дренирующего слоя на откос. Дренирую- drenant pe taluz. Deasemenea se execută stra-
щий слой устраивают также с дренажными turi drenante cu tuburi de drenare pentru colec-
трубами для сбора и быстрого отвода воды tarea şi evacuarea apei în afara limitelor tera-
за пределы земляного полотна. Следует samentului. Urmează de prevăzut protecţia
предусматривать противозаиливающую за- drenurilor de înnămolire/colmatare, precum şi
щиту дрен и дренирующих слоев, а также neadmiterea îngheţării apei la ieşirile din tu-
недопущение замерзания воды в выпусках buri.
труб.
При устройстве дренирующих слоев, La execuţia straturilor drenante, care lu-
работающих по принципу поглощения, тре- crează după principiul de absorbţie, trebuie de
буется устраивать более мощные слои из amenajat straturi mai groase din pămînt nisipos
песчаного грунта и принимать в расчет на şi de luat în considerare la calculul capacităţii
прочность дорожной одежды значения portante a structurii rutiere valorile caracteristi-
прочностных характеристик песчаного cilor de rezistenţă a pămîntului nisipos ţinînd
грунта с учетом более продолжительного cont de aflarea mai îndelungată a acestuia în
периода его нахождения в неблагоприятном condiţiile nefavorabile de calcul.
расчетном состоянии.
7.1.8 Для устройства дренирующего слоя, 7.1.8 Pentru executarea stratului drenant care
работающего по принципу осушения, сле- funcţionează după principiul asanării se aplică
дует применять материалы с коэффи- materiale cu coeficientul de filtrare de minim
циентом фильтрации не менее 1 м/сут. Ма- 1 m/zi. Folosirea materialelor cu coeficientul
териал с коэффициентом фильтрации de filtrare 1 - 2 m/zi este mai convenabilă pe
1 - 2 м/сут целесообразно применять на sectoarele, unde stratul îndeplineşte concomi-
участках, где он одновременно выполняет tent funcţia drenantă şi antigel.
дренирующие и морозозащитные функции.
7.2 Расчет дренирующего слоя 7.2 Calculul stratului drenant
7.2.1 Целью расчета дренажной конструк- 7.2.1 Scopul calculului sistemului de drenare
ции является определение требуемой тол- constă în determinarea grosimii necesare a stra-
щины дренирующего слоя из дискретных tului drenant din materiale discrete. La proiec-
материалов. При проектировании дрениро- tarea lucrărilor de drenare a structurilor rutiere
вания дорожных одежд в районах сезонного în raioanele cu îngheţul sezonier al terasamen-
промерзания грунтов учитываются два рас- telor se evidenţiază două etape de funcţionare a
четных этапа работы дренажных конструк- sistemelor de drenare. Prima se raportează la
ций. Первый относится к периоду, когда perioada cînd straturile de fundaţie sub mijlocul
основание дорожной одежды под серединой părţii carosabile deja s-au dezgheţat iar la mar-
проезжей части уже оттаяло, а дренирую- ginile acesteia stratul drenant se află în stare în-
щий слой у ее краев находится еще в мерз- gheţată, şi sistemele de evacuare a apelor încă
лом состоянии, и водоотводящие устройст- nu funcţionează.
ва не работают.
Второй расчетный этап относится ко A doua etapă de calcul este perioada cînd
времени, когда дренирующий слой полно- stratul drenant s-a dezgheţat totalmente şi sis-
стью оттаял и водоотводящие устройства temul de evacuare a apelor lucrează normal.
начали нормально работать.
7.2.2 В зависимости от конкретных условий 7.2.2 În funcţie de condiţiile concrete sistemul
дренажная конструкция может быть рассчи- de drenare poate fi calculat pentru una din trei
тана на один из трех вариантов работы: variante de funcţionare:
- работа на осушение; - funcţionarea de asanare;
- работа на осушение с периодом запаз- - funcţionarea de asanare cu perioada
дывания отвода воды; întîrziată de evacuare a apei;
CP D.02.08 – 2014, pag. 61
- работа на поглощение. - funcţionarea la absorbţie.
7.2.3 Полную толщину дренирующего слоя 7.2.3 Grosimea totală a stratului drenant se de-
определяют по формуле: termină după formula:
hп = hнас + hзап (7.1)
где: unde:
hнас - толщина слоя, полностью насыщен- hнас – grosimea stratului complet saturat cu
ного водой, м; apă,m;
hзап - дополнительная толщина слоя, зави- hзап - grosimea suplimentară a stratului care de-
сящая от капиллярных свойств мате- pinde de proprietăţile capilare ale materi-
риала и равная для песков крупных alului şi este egală: pentru nisipuri măş-
0,10 - 0,12 м, средней крупности cate cu 0,10 – 0,12 m, pentru nisipuri cu
0,14 - 0,15 м и мелких 0,18 - 0,20 м. Во granulozitate medie cu 0,14 - 0,15 m; şi
всех случаях полную толщину дрени- nisipuri mărunte cu 0,18 - 0,20 m. În toa-
рующего слоя следует принимать не te cazurile grosimea totală a stratului
менее 0,20 м. drenant trebuie adoptată de minim
0,20 m.
7.2.4 Для дренирующего слоя, работающего 7.2.4 Pentru stratul drenant care funcţionează
по принципу осушения величину hнас уста- după principiul de asanare, valoarea hнас se sta-
навливают с помощью номограмм рис. 7.1 и bileşte cu ajutorul nomogramelor din fig. 7.1 şi
7.2 в зависимости от длины пути фильтра- 7.2 în funcţie de lungimea căii de filtrare L şi
ции L и расчетной величины притока воды cantitatea de calcul a apei care pătrunde în stra-
в дренирующий слой на 1 м2, qp, определяе- tul drenant la 1 m2, qp, care se determină cu re-
мой по формуле: laţia:
qp = qКпКгКвогКр : 1000, [м3/м2] (7.2)
где: unde:
q - осредненное (табличное) значение q - valoarea medie (tabelară) a cantităţii de apă
притока воды в дренирующий слой pătrunsă în stratul drenant al construcţiei
при традиционной конструкции до- tradiţionale a structurii rutiere, raportată
рожной одежды, отнесенное к la 1 m2 al părţii carosabile, m3/m2
1 м2 проезжей части, м3/м2 (табл. 7.3); (tab. 7.3);
Кп - коэффициент «пик», учитывающий Кп – coeficientul „de vîrf”, care ia în considera-
неустановившийся режим поступле- re regimul neuniform de acumulare a apei
ния воды из-за неравномерного оттаи- ca rezultat al topirii zăpezii şi căderii pre-
вания и выпадения атмосферных cipitaţiilor. (tab. 7.4.)
осадков (табл. 7.4);
Кг - коэффициент гидрологического запа- Кг – coeficientul rezervei hidrologice care ia în
са, учитывающий снижение фильтра- considerare reducerea capacităţii de fil-
ционной способности дренирующего trare a stratului drenant în procesul de
слоя в процессе эксплуатации дороги exploatare a drumului (tab. 7.4).
(табл. 7.4);
Квог - коэффициент, учитывающий накопле- Квог – coeficientul care ia în considerare acu-
ние воды в местах изменения про- mularea apei în punctele de schimbare a
дольного уклона, определяемый при declivităţii longitudinale, care se deter-
одинаковом направлении участков mină în cazul aceleiaşi direcţii ai sectoa-
профиля у перелома по номограмме relor profilului din preajma punctului de
рис. 7.3; intersecţie a declivităţilor, conform no-
mogramei fig. 7.3;
Кр - коэффициент, учитывающий сниже- Кр – coeficientul care ia în considerare reduce-
ние притока воды при принятии спе- rea debitului de apă în cazul în care s-au
циальных мер по регулированию вод- întreprins măsuri speciale de reglare a re-
но-теплового режима (табл. 7.5). gimului hidro-termic (tab. 7.5).
CP D.02.08 – 2014, pag. 62

Рис. 7.1 Номограмма для расчета толщины hнac дренирующего слоя из песков мелких и средней
крупности, а также крупнозернистых с коэффициентом фильтрации менее 10 м/сут.
При односкатном поперечном профиле q = qp B [м3/м]; при двухскатном поперечном профиле
q = 0,5 qp B [м3/м]; В - ширина проезжей части, м; L - длина пути фильтрации,
равная В при односкатном профиле и 0,5 В при двухскатном
Fig. 7.1 Nomograma pentru calculul grosimii hнac a stratului drenant din nisipuri fine şi mijlocii, pre-
cum şi cu granulozitate mare cu coeficientul de filtrare mai mic de 10 m/zi.
În cazul profilului transversal într-o singură pantă q = qp B [м3/м]; la profil transversal în două pante
q = 0,5 qp B [м3/м]; B - lăţimea părţii carosabile,m; L – distanţa de filtrare, egală cu B în cazul profilului
transversal într-o singură pantă şi 0,5 B în cazul profilului transversal în două pante.

Рис. 7.2 Номограмма для расчета дренирующего слоя из крупных песков с коэффициентом
фильтрации более 10 м/сут
L - длина пути фильтрации в м, равная В при односкатном профиле и 0,5 В при двухскатном; i - поперечный
уклон низа дренирующего слоя; Кф - коэффициент фильтрации, м/сут

Fig. 7.2 Nomograma pentru calculul stratului drenant din nisip mare cu coeficientul de filtrare mai
mare de 10 m/zi
L – distanţa de filtrare în m, egală cu B în cazul profilului transversal într-o singură pantă şi 0,5 B în cazul profilului
transversal în două pante; I – declivitatea transversală a părţii inferioare a stratului drenant;
Кф - coeficientul de filtrare, m/zi
CP D.02.08 – 2014, pag. 63

Квог
2,0

1,8

1,6 0,
50 i1 - i 2
=1,0
i2
1,4
0,30
0,25
1,2 0,20

1,0
0 0,2 0,4 0,6 0,8 Кф i2 / n
Рис. 7.3 Номограмма для определения коэффициента Квог увеличения объема воды в
дренирующем слое в местах изменения вогнутого профиля:
i1, i2 - продольные уклоны выше и ниже перелома профиля; Кф - коэффициент фильтрации, м/сут;
n - коэффициент пористости дренирующего слоя
Fig. 7.3 Nomograma pentru determinarea coeficientului Квог de creştere a volumului de apă în stratul
drenant pe sectoarele cu schimbare a profilului concav.
i1, i2 – pante transversale; Кф – coeficientul de filtrare, m/zi; n – coeficient de porozitate a stratului drenant

Таблица 7.3
Tabelul 7.3
Схема Объем воды, поступающей в основание дорожной одежды
увлажнения Volumul de apă care se infiltrează în straturile de fundaţie a structurii rutiere
Дорожно-
рабочего слоя
климатическая
земляного Супесь легкая и Суглинок и Суглинок Супесь
зона
полотна песок пылеватый глина пылеватый пылеватая
Zona climatică
Schema de umezire Nisip argilos uşor şi Argilă nisipoa- Argilă nisipoasă Nisip argilos pră-
rutieră
a zonei active a te- nisip prăfos să şi argilă prăfoasă fos
rasamentului
III 2 10/1,5 10/1,5 15/2 30/3
3 15/2 25/2 30/2,5 40/3
3 25/2,5 40/2,5 50/3,5 60/4
IV 20/2 20/2 30/2,5 40/3
ПРИМЕЧАНИЕ - В числителе дан общий объем NOTĂ - În numărător este dat volumul total de apă Q
воды Q (в литрах на квадратный метр), (în litri pe metru pătrat),care se infiltrează în straturile
поступающий в основание за весь расчетный de fundaţie pe toată perioada de calcul, în numitor –
период, в знаменателе - за сутки (q). într-o singură zi (24 ore) (q).
Таблица 7.4
Tabelul 7.4
Кп для непылеватых Пылеватые грунты
Дорожно-
Схема увлажнения грунтов Pămînturi prăfoase
климатическая зона
Schema de umezire Кп pentru pămînturi
Zona climatică rutieră Кп Кг
neprăfoase
III 1 1,4 1,5 1,0/1,0
2 1,4 1,5 1,1/1,0
3 1,5 1,6 1,2/1,1
III и IV 3 1,5 1,3 1,1/1,0
CP D.02.08 – 2014, pag. 64

ПРИМЕЧАНИЯ: NOTE:
1. Для непылеватых грунтов КГ = 1,0. 1. Pentru pămînturi neprăfoase КГ = 1,0.
2. В числителе указаны значения КГ для дорог I и II 2. În numărător sînt indicate valorile КГ pentru drumuri
категорий, а в знаменателе - для III и IV категорий. de categoria I şi II, iar în numitor pentru categoria
III şi IV.
Таблица 7.5
Tabelul 7.5
Коэффициент уменьшения притока воды в дренирующий слой К р
Coeficientul de reducere a volumului de apă pătrunsă în stratul drenant Кр
Грунт
Дорожно-
Pămînt
климатическая
Мероприятие Легкий Тяжелый
зона Супесь
Măsura întreprinsă суглинок суглинок, глины
Zona climatică Nisip argi-
Argilă nisi- Argilă nisipoasă
rutieră los
poasă uşoară grea, argile
Укрепление обочин (по отношению к
неукрепленным) в условиях 1-й схемы увлажнения III 0,40 - -
Consolidarea acostamentelor (în raport cu acostamen- IV 0,35 - -
tele neconsolidate) în condiţiile schemei de umezire 1
Монолитные слои основания с пористостью
материала до 5 %
Straturi de fundaţie monolit cu porozitatea materialu-
I, II, III 0,10 0,10 0,10
lui de pînă la 5 %

7.2.5 Полная толщина дренирующего слоя, 7.2.5 Grosimea totală a stratului drenant care
работающего по принципу поглощения, оп- funcţionează după principiul de absorbţie, se
ределяется по формуле: determină cu relaţia:
hп = (Q/(1000n) + 0,3 hзап) : (1 - зим) (7.3)
где: unde:
Q - расчетное количество воды в л/м2, нака- Q – cantitatea de calcul a apei acumulate în
пливающейся в дренирующем слое за stratul drenant pe întreaga perioadă de
весь расчетный период (табл. 7.3); calcul, l/m2 (tabel 7.3);
зим - коэффициент заполнения пор влагой в зим - coeficientul de umplere a porilor materia-
материале дренирующего слоя к нача- lului stratului drenant cu apă la începutul
лу оттаивания (табл. 7.6); dezgheţării (tab. 7.6);
n - пористость материала, в долях едини- n – porozitatea materialului, în cote din unitate.
цы.
7.2.6 Дренирующий слой в конструкции с 7.2.6 Stratul drenant în construcţia cu drenuri
прикромочным дренажем рассчитывают с longitudinale amplasate la marginea părţii ca-
помощью номограмм (рис. 7.4). rosabile se determină conform nomogramelor
(fig. 7.4).
CP D.02.08 – 2014, pag. 65

Рис. 7.4 Номограмма для расчета дренирующего слоя в конструкции с прикромочным


дренажем:
а - мелкий песок; б - песок средней крупности
Fig. 7.4 Nomograma pentru calculul stratului drenant în construcţie cu drenuri longitudinale ampla-
sate la marginea părţii carosabile:
a –nisip fin; b – nisip mijlocii

По номограммам рис. 7.1, 7.2 и 7.4 După nomogramele din fig. 7.1, 7.2 şi 7.4
можно также определять требуемые значе- de asemenea se pot determina valorile necesare
ния коэффициента фильтрации дренирую- ale coeficientului de filtrare al stratului drenant
щего слоя при известных других парамет- cu condiţia că sînt cunoscute şi alţi parametri ai
рах дренажной конструкции. construcţiei drenante.
7.2.7 Полную толщину дренирующего слоя 7.2.7 Grosimea totală a stratului drenant (în
(в метрах), работающего по принципу осу- metri), care funcţionează după principiul de
шения с периодом запаздывания отвода во- asanare cu perioada de reţinere de evacuare a
ды, достаточную для временного размеще- apei, suficientă pentru dislocarea provizorie în
ния в его порах поступающей в конструк- porii stratului drenant a apei care pătrunde în
цию в начальный период ее оттаивания во- structura în perioada iniţială de dezgheţ, se de-
ды, определяют по формуле: termină cu relaţia:
hп = (qрТзап/n + 0,3 hзап) : (1 - зим) (7.4)
где: unde:
Тзап – средняя продолжительность запазды- Тзап – durata medie de întîrziere a începutului
вания начала работы водоотводящих funcţionării sistemului de evacuare a
устройств, принимаемая для III до- apelor, adoptată pentru zona climatică
рожно-климатической зоны равной rutieră III fiind egală cu 3-4 zile (valoa-
3-4 сут (большее значение - для мел- rea mai mare - pentru nisipurile fine);
ких песков);
зим – коэффициент заполнения пор влагой зим – coeficientul de umplere a porilor materi-
в материале дренирующего слоя к alului stratului drenant cu apă la începu-
началу оттаивания (табл. 7.6); tul dezgheţului (tab. 7.6);
qp – расчетное значение воды, поступаю- qp – valoarea de calcul a apei care pătrunde
щей за сутки (формула 7.2). în stratul drenant timp de 24 ore (formu-
la 7.2).
CP D.02.08 – 2014, pag. 66

Таблица 7.6
Tabelul 7.6
Толщина Значение (зим) в III дорожно-климатической зоне при пористости n, равной
дренирующе Valoarea (зим) în zona climatică rutieră III cu porozitatea n, egală
го слоя, см
Grosimea stra-
tului drenant 0,4 0,36 0,32 0,28
,cm
< 20 0,32 0,4 0,48 0,56
20-40 0,28 0,32 0,4 0,48
> 40 0,24 0,28 0,36 0,44

7.2.8 На участках, где длина пути фильтра- 7.2.8 Pe sectoarele unde lungimea de filtrare
ции L > 10 м, дренирующий слой должен L > 10 м, stratul drenant trebuie să fie calculat
быть рассчитан на поглощение всего коли- la absorbţia întregii cantităţi de apă care pă-
чества воды, поступающей за весь расчет- trunde în stratul drenant pe toată perioda de
ный период. calcul.
За длину пути фильтрации принимает- Drept lungime a căii de filtrare se adoptă
ся половина ширины дренирующего слоя jumătatea lăţimii stratului drenant pentru profi-
при двускатном поперечном профиле и lul transversal în acoperiş şi lăţimea totală a
полная ширина дренирующего слоя при од- stratului drenant pentru profilul transversal în
носкатном. streaşnă.
CP D.02.08 – 2014, pag. 67

ПРИЛОЖЕНИЕ A
(обязательное)
РАСЧЕТНЫЕ НАГРУЗКИ
ANEXA A
(normativă)
SARCINI DE CALCUL
A.1 При проектировании дорожных одежд в A.1 La dimensionarea structurilor rutiere, în
качестве расчетных принимают нагрузки, calitate de sarcini de calcul se adoptă sarcinile
соответствующие предельным нагрузкам на care corespund sarcinilor limită pe osia auto-
ось расчетного двухосного автомобиля. mobilului de calcul cu două osii.
Если в задании на проектирование рас- În cazul cînd în caetul de sarcini nu este
четная нагрузка не оговорена специально, specificată sarcina de calcul se adoptă sarcina
за расчетную принимают нагрузку, соответ- care corespunde automobilului de calcul din
ствующую расчетному автомобилю grupa A (tabel. A.1).
группы А (табл. A.1).
Таблица A.1
Tabelul A.1
Расчетные параметры нагрузки
Нормативная стати-
Parametrii de calcul ale sarcinii
ческая нагрузка на
Р, D,
поверхность покры-
Среднее Расчетный диаметр отпечатка
Группа Нормативная ста- тия от колеса расчет-
расчетное колеса, см
расчетной тическая нагрузка ного автомобиля,
удельное давле- Diametrul de calcul al amprentei
нагрузки на ось, кН Qрасч., кН
ние на покры- roţii, cm
Grupa sarcinii Sarcina normată Sarcina normată
тие, МПа
de calcul statistică pe axă, kN statistică transmisă su- Кратковремен- Статическое
Presiunea speci-
prafeţei de rulare de ное нагружение нагружение
fică medie asupra
roata automobilului de Încărcarea di- Încărcarea stati-
îmbrăcăminţii,
calcul, Qрасч., kN namică că
МPа
А1 100 50 0,60 37 33
А2 110 55 0,60 39 34
А3 130 65 0,60 42 37
ПРИМЕЧАНИЕ - В числителе - для движущегося колеса, в знаменателе - для неподвижного.
NOTĂ - În numărător – pentru roata în deplasare, în numitor – pentru roata care staţionează.

A.2 Данные о нагрузках, передаваемых на A.2 Datele despre sarcinile transmise suprafe-
дорожное покрытие выпускаемыми серийно ţei de rulare de vehicule produse în serii, trebu-
автотранспортными средствами, следует ie aprobate conform ghidurilor speciale.
принимать по специальным справочникам.
A.3 Значение суммарного коэффициента A.3 Valoarea coeficientului sumar de echivala-
приведения определяют по формуле: re se determină cu relaţia:
n
S m сум   S n (A.1)
1

где: unde:
n – число осей у данного транспортного n - numărul de osii a vehicului dat pentru echi-
средства, для приведения которого к valarea căruia la sarcina de calcul se de-
расчетной нагрузке определяется ко-
termină coeficientul S m сум ;
эффициент S m сум ;
Sn – коэффициент приведения номинальной Sn – coeficientul de echivalare a sarcinii dina-
динамической нагрузки от колеса ка- mice nominale de la roata fiecărei din n
CP D.02.08 – 2014, pag. 68
ждой из n осей транспортного средст- osii a unităţii de transport la sarcina dina-
ва к расчетной динамической нагруз- mică de calcul.
ке.
A.4 Коэффициенты приведения нагрузок Sn A.4 Coeficienţii de echivalare a sarcinilor Sn se
определяют по формуле: determină cu relaţia:

 Q 
S n   дп  (A.2)
 Qдрасч 
 
где: unde:
Qдn – номинальная динамическая нагрузка Qдn – sarcina dinamică nominală transmisă su-
от колеса на покрытие; prafeţei de rulare de roată;
Qрасч – расчетная динамическая нагрузка от Qрасч – sarcina dinamică de calcul transmisă
колеса на покрытие; suprafeţei de rulare de roată;
Р – показатель степени, принимаемый рав- Р – exponenta, valoarea căruia este adoptată
ным: egală cu:
4,4 – для капитальных дорожных 4,4 – pentru structurile rutiere perma-
одежд; nente;
3,0 – для облегченных дорожных 3,0 – pentru structurile rutiere semi-
одежд; permanente;
2,0 – для переходных дорожных 2,0 – pentru structurile rutiere provizo-
одежд. rii.
A.5 Номинальная динамическая нагрузка A.5 Sarcina dinamică nominală Qдn se deter-
Qдп определяется по паспортным данным на mină conform datelor din cartea tehnică a vehi-
транспортное средство с учетом распреде- culul cu considerarea repartizării sarcinilor pe
ления статических нагрузок на каждую ось: fiecare osie:
Qдп = Кдин  Qп (A.3)
где: unde:
Кдин - динамический коэффициент, прини- Кдин – coeficientul dinamic care se adoptă egal
маемый равным 1,3; cu 1,3;
Qn - номинальная статическая нагрузка на Qn - sarcina statică nominală pe roata osiei da-
колесо данной оси. te.
При определении расчетного значения но- La determinarea valorii de calcul a sarcinii sta-
минальной статической нагрузки для мно- tice nominale pentru automobilele cu mai mul-
гоосных автомобилей фактическую номи- te osii, sarcina dinamică nominală reală pe roa-
нальную нагрузку на колесо, определяемую tă se determină conform datelor din cartea teh-
по паспортным данным, следует умножать nică care trebuie multiplicată cu coeficientul
на коэффициент Кс, вычисляемый по фор- Кс, care se calculează cu relaţia:
муле:
(A.4)
Кс = а - в Б m  c
где: unde:
Бm – расстояние в метрах между крайними Бm – distanţa dintre osia din faţă şi cea din
осями автотранспортного средства, spate a vehiculului, m;
м;
а, в, с – параметры, определяемые в зависи- а, в, с – parametrii care se determină în funcţie
мости от капитальности дорожной de tipul structurii rutiere şi numărul de
одежды и числа осей тележки по osii ale boghiului conform tabelului
таблице A.2. A.2.
CP D.02.08 – 2014, pag. 69

Таблица A.2
Tabelul A.2
Тележки
Boghiuri
а в с
Двухосные 1,71 0,43 0,5
Cu două osii 1,52 0,36 0,5
Трехосные 2,00 0,46 1,00
Cu trei osii 1,60 0,28 1,00
ПРИМЕЧАНИЕ - В числителе - для капитальных и NOTĂ - În numărător – pentru structurile rutiere per-
облегченных типов дорожных одежд, в знаменателе manente şi semipermanente, în numitor – provizorii.
- для переходных.
A.6 Суммарный коэффициент приведения A.6 Coeficientul sumar de echivalare se deter-
определяют в следующей последователь- mină în ordinea următoare:
ности:
- назначают расчетную нагрузку и опре- - se stabileşte sarcina de calcul şi se deter-
деляют ее параметры: Qрасч, Р и D: mină parametrii acesteia: Qрасч, Р и D:
- для каждой марки автомобилей в соста- - pentru fiecare marcă de automobil, în
ве перспективного движения по паспорт- componenţa traficului de perspectivă, conform
ным данным устанавливают величину но- formularului tehnic se stabileşte valoarea sar-
минальной статической нагрузки на колесо cinii statice nominale pe roată pentru toate osii-
для всех осей транспортного средства Qn; le vehiculului Qn;
- умножив полученные значения Qn и - multiplicînd valorile obţinute ale Qn şi
расчетную нагрузку Qрасч на динамический sarcina de calcul Qрасч la coeficientul dinamic,
коэффициент, находят величины номиналь- se obţin valorile sarcinilor dinamice nominale
ных динамических нагрузок Qдп от колеса Qдп de la roată pentru fiecare osie şi valoarea
для каждой оси и величину расчетной ди- sarcinii dinamice de calcul Qдрасч;
намической нагрузки Qдрасч;
- по формуле (A.2) вычисляют коэффи- - cu relaţia (A.2) se calculează coeficientul
циент приведения номинальной нагрузки от de echivalare al sarcinii nominale de la roata
колеса каждой из осей Sп к расчетной; fiecărei osii Sп la cea de calcul;
- по формуле (A.1) вычисляют сум- - cu relaţia (A.1) se calculează coeficientul
марный коэффициент приведения нагрузки sumar de echivalare al sarcinii transmise de ti-
от рассматриваемого типа автомобиля к pul dat de automobil la sarcina de calcul.
расчетной нагрузке.
A.7 Допускается приближенно при- A.7 Se admite de a stabili aproximativ coe-
нимать суммарный коэффициент приведе- ficientul sumar de echivalare Smсум conform da-
ния Smсум по данным таблицы A.3. telor tabelului A.3.
CP D.02.08 – 2014, pag. 70
Таблица A.3
Tabelul A.3
Коэффициент приведения к расчѐтной
Типы автомобилей нагрузке Sm Сум
Tipuri de automobile Coeficientul de echivalare la sarcina de
calcul Sm Сум
Легкие грузовые автомобили грузоподъемностью от 1 до 2 т 0,005
Camioane uşoare cu capacitatea de incărcare între 1 şi 2 t
Средние грузовые автомобили грузоподъемностью от 2 до 5 т 0,2
Camioane medii cu capacitatea de incărcare între 2 şi 5 t
Тяжелые грузовые автомобили грузоподъемностью от 5 до 8 т 0,7
Camioane grele cu capacitatea de incărcare între 5 şi 8 t
Очень тяжелые грузовые автомобили грузоподъемностью более 8 т 1,25
Camioane deosebit de grele cu capacitatea de incărcare de peste 8 t
Автобусы 0,7
Autobuze
Тягачи с прицепами 1,5
Remorchere cu remorci
CP D.02.08 – 2014, pag. 71

ПРИЛОЖЕНИЕ B
(справочное)
ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАСЧЕТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ГРУНТА РАБОЧЕГО СЛОЯ
ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА ПРИ РАСЧЕТЕ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ НА
ПРОЧНОСТЬ
ANEXA B
(informativă)
DETERMINAREA CARACTERISTICILOR DE CALCUL ALE PĂMÎNTULUI DIN
ZONA ACTIVĂ A TERASAMENTULUI LA DIMENSIONAREA STRUCTURII
RUTIERE CONFORM CAPACITĂŢII PORTANTE.
B.1 Определение расчетной влажности B.1 Determinarea umidităţii de calcul a
грунта рабочего слоя pămîntului din zona activă.
Расчетную влажность дисперсного грунта Umiditatea de calcul a pămîntului dispers Wp
Wp (в долях от влажности на границе теку- (în cote din umiditatea la limita de curgere Wm)
чести Wm) при суммарной толщине слоев la grosimea sumară a straturilor structurii rutie-
дорожной одежды Z1  0,75 м определяют re Z1  0,75 m se determină cu relaţia:
по формуле:

Wp = ( W + 1 W - 2 W )(1 + 0,1 t) - 3 (B.1)


таб

где: unde:
W таб – среднее многолетнее значение от- W таб - valoarea medie multianuală a umidităţii
носительной (в долях от границы те- relative (în cote din limita de curgere) a
кучести) влажности грунта, наблю- pămîntului, care a fost observată în
давшееся в наиболее неблагоприят- perioda cea mai nefavorabilă a anului
ный (весенний) период года в рабо- (primăvara) în zona activă a terasamen-
чем слое земляного полотна, отве- tului care corespunde normelor
чающего нормам NCM D.02.01 по NCM D.02.01 conform supraînălţării
возвышению над источниками ув- faţă de sursele de umiditate, pe drumuri
лажнения, на дорогах с усовершен- cu îmbrăcăminţi rutiere moderne şi cu
ствованными покрытиями и тради- fundaţii tradiţionale (macadam, balast,
ционными основаниями дорожных etc.) cu grosimea sumară a structurii ru-
одежд (щебень, гравий и т.п.), и при tiere pînă la 0,75 m, care se determină
суммарной толщине одежды до conform tabelului B.1 în funcţie de zona
0,75 м, определяемое по табл. B.1 в şi subzona climatericăică rutieră
зависимости от дорожно-климатиче- (fig. B.2), schema de umiditate a tera-
ской зоны и подзоны (рис. B.2), схе- samentului şi tipul pămîntului.
мы увлажнения земляного полотна и
типа грунта;
1 W - поправка на особенности рельефа 1 W - corecţia la particularităţile reliefului, ca-
территории, устанавливаемая по re se determină conform tab. B.2;
табл. B.2;
2 W - поправка на конструктивные осо- 2 W - corecţia la particularităţile constructive
бенности проезжей части и обочин, ale părţii carosabile şi ale acostamente-
устанавливаемая по табл. B.3; lor, care se determină conform tab. B.3;
3 - поправка на влияние суммарной тол- 3 – corecţia la influenţa grosimii sumare ale
щины стабильных слоев дорожной straturilor stabile a structurii rutiere care
одежды, устанавливаемая по графику se determină conform graficului din
рис. B.1; fig. B.1;
t- коэффициент нормированного откло- t – coeficientul devierii normate, adopat în
нения, принимаемый в зависимости funcţie de nivelul necesar de fiabilitate
CP D.02.08 – 2014, pag. 72
от требуемого уровня надежности по conform tab. D.2. al anexei D.
табл. D.2 приложения D.

0,12 3

0,10
4

0,08
3

0,06

0,04
2

0,02
1
0
Z, m
0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8
Рис. B.1 Графики для определения поправки на влияние суммарной толщины стабильных
слоев одежды:
1 - для исходной* относительной влажности 0,75 Wm; 2 - то же, для 0,80 Wm; 3 - то же, для 0,85 Wm;
4 - то же, для 0,90 Wm.

Fig. B.1 Grafice pentru determinarea corecţiei la influenţa grosimii sumare ale straturilor stabile a
structurii rutiere:
1 – pentru umiditatea relativă iniţială* 0,75 Wm; 2 - idem, pentru 0,80 Wm; 3 - idem, pentru 0,85 Wm;
4 - idem, pentru 0,90 Wm.

* Исходная влажность определяется первым * Umiditatea relativă iniţială se determină prin


слагаемым в выражении (B.1) prima componentă din relaţia (B.1)
CP D.02.08 – 2014, pag. 73

Рис. B.2 Карта дорожно-климатических зон


Fig. B.2 Harta zonelor climatice rutiere

Величина Woccp определяется в зави- Valoarea Woccp se determină în funcţie de


симости от tвл, hв и Квл. Эти характеристики tвл, hв şi Квл. Caracteristicile date sînt grupate
объединены в т.н. критерий осеннего влаго- în aşa numitul criteriu de absorbţie de toamnă a
накопления (Fон) в виде: apei (Fон) în forma de:
CP D.02.08 – 2014, pag. 74
Таблица B.1
Tabelul B.1

Среднее значение влажности W таб грунта, доли от WТ


Схема увлажнения
Дорожно-
рабочего слоя земляного Valoarea medie a umidităţii W таб pămîntului, cote din WТ
климатические
полотна супесь пылеватая и
зоны
Schema de umezire a stra- супесь песок
суглинок
суглинок пылеватый
tului de pămînt din zona ac- легкая пылеватый легкий
Zonele climaterice ru-
nisip argilos prăfos şi
tiere
tivă nisip argi- argilă nisi-
nisip prăfos argilă nisipoasă prăfoa-
los uşor poasă uşoară

1 0,55 0,57 0,60 0,63
III
2-3 0,59 0,61 0,63 0,67
1 0,53 0,55 0,57 0,60
IV
2-3 0,57 0,58 0,60 0,64
ПРИМЕЧАНИЕ - Табличными значениями W таб NOTĂ - Se admite de a folosi valorile tabelare W таб
можно пользоваться только при обеспечении doar în cazul în care este asigurată supraînălţarea tera-
возвышения земляного полотна в соответствии со samentului în conformitate cu NCM D.02.01. Pe sectoa-
NCM D.02.01. На участках, где возвышение не rele unde supraînălţarea terasamentului nu este asigura-
обеспечивается (например, в нулевых местах и в tă (de exemplu, în locurile cu cota zero şi în deblee cu
выемках с близким залеганием грунтовых вод),
apele subterane aproape de suprafaţă), valoarea W таб
величина W таб назначается индивидуально по se aprobă individual conform datelor pronosticurilor,
данным прогнозов, но она должна быть не менее însă valoarea acestuia trebuie să depăşească cu minim
чем на 0,03 выше табличных значений. 0,03 valorile tabelare.

Таблица B.2
Tabelul B.2

№ п/п Тип местности по рельефу Поправка 1 W


Nr. d/o Tipul reliefului regiunii
Corecţia 1 W
1. Равнинные районы
0,00
Regiuni cu relief de şes
2. Предгорные районы (до 1000 м в.у.м.)
Regiuni cu relief de deal (pînă la 1000 m deasupra nivelului 0,03
mării)

Таблица B.3
Tabelul B.3

Поправка 2 W в дорожно-

климатических зонах
п/п Конструктивная особенность
Nr. Particularitţile constructive Corecţia 2 W pentru zonele
d/o climatice rutiere
III IV
1. Наличие основания дорожной одежды, включая слои на границе раздела с
земляным полотном, из укрепленных материалов и грунтов:
Prezenţa fundaţiei structurii rutiere, inclusiv straturilor la limita terasamentu-
lui, din materiale sau pămînturi consolidate.
- крупнообломочного грунта и песка 0,04 0,03
-pămînt din roci detritice şi nisip
- супеси 0,05 0,05
- nisip argilos
- пылеватых песков и супесей, суглинка, зологрунта 0,08 0,06
- nisip prăfos şi nisip argilos, argilă nisipoasă
CP D.02.08 – 2014, pag. 75
Таблица B.3 (продолжение)
Tabelul B.3 (continuare)

№ Поправка 2 W в дорожно-климатических
п/п Конструктивная особенность зонах
Nr. Particularităţile constructive
Corecţia 2 W pentru zonele climatice rutiere
d/o
III IV
2. Укрепление обочин (не менее 2/3 их ширины):
Consolidarea acostamentelor (de minim 2/3 din lăţime)
- асфальтобетоном 0,04 0,03
- cu beton asfaltic
- щебнем (гравием) 0,02 0,02
- cu piatră spartă (prundiş)
3. Дренаж с продольными трубчатыми дренами 0,03 -
Drenaj longitudinal cu tuburi
4. Устройство гидроизолирующих прослоек из полимерных 0,05 0,03
материалов
Amenajarea intercalaţiilor hidroizolante din materiale sinte-
tice
5. Устройство теплоизолирующего слоя, предотвращаю- Снижение расчетной влажности до величины
щего промерзание полной влагоемкости при требуемом Купл. грунта
Amenajarea stratului termoizolant care previne îngheţul Reducerea umidităţii de calcul pînă la valoarea ca-
pacităţii totale de absorbţie la gradul necesar de
compactare a pămîntului Купл..
6. Грунт в активной зоне земляного полотна в «обойме» Снижение расчетной влажности до оптимальной
Pămînt din zona activă a terasamentului în „fretă” Reducerea umidităţii de calcul pînă la cea optimă
7. Грунт, уплотненный до Купл = 1,03 - 1,05 в слое
0,3 - 0,5 м от низа дорожной одежды, расположенном
ниже границы промерзания
Pămînt, compactat pînă la Купл = 1,03 - 1,05 în strat de 0,03-0,05 0,03-0,05
0,3 - 0,5m de la partea inferioară a structurii rutiere, ampla-
sat mai jos de limita de îngheţ.

ПРИМЕЧАНИЕ - Поправки 2 W при NOTĂ - Corecţiile 2 W la măsurile întreprinse con-


мероприятиях по п. 1 и 2 следует принимать только form punctelor 1 şi 2 se adoptă doar la prima schemă de
при 1-й схеме увлажнения рабочего слоя, а по п. 5 - umezire a zonei active, conform punctului 5 la scheme 2
при 2-й и 3-й схемах. şi 3.
CP D.02.08 – 2014, pag. 76

B.2 Рекомендуемые нормативные значе- B.2 Valorile normative recomandate a ca-


ния механических характеристик грун- racteristicilor mecanice a straturilor con-
тов и песчаных конструктивных слоев structive din pămînt şi nisip.

Таблица B.4 Нормативные значения сдвиговых характеристик глинистых грунтов в


зависимости от расчетного числа приложений расчетной нагрузки
Tabelul B.4 Valorile normative ale caracteristicilor de forfecare ale pămînturilor argiloase
funcţie de numărul de calcul al aplicărilor sarcinii de calcul

Расчетная Сцепление, МПа при суммарном числе Угол внутреннего трения, град. при
относительная приложений нагрузки (Np) суммарном числе приложений нагрузки (Np)
влажность Aderenţa, MPa pentru numărul sumar al apli- Unghiul de frecare interioară, grad. pentru numă-
Umiditatea rela- cărilor sarcinii (Np) rul sumar al aplicărilor sarcinii (Np)
tivă de calcul 1 103 104 105 106 1 103 104 105 106
Суглинки и глины
Argile nisipoase şi argile
0,60 0,030 0,030 0,016 0,014 0,012 24 20 14,5 11 9
0,65 0,024 0,019 0,013 0,011 0,009 21 15 11 8 7
0,70 0,019 0,013 0,009 0,007 0,006 18 11,5 8,5 6,5 5,5
0,75 0,015 0,009 0,006 0,005 0,004 15 10 7,5 5 4
0,80 0,011 0,007 0,005 0,003 0,002 13 8 5 3 2,5
0,90 0,008 0,004 0,004 0,002 0,001 11,5 6,5 3,5 2,2 2
Супеси
Nisipuri argiloase
0,6 0,014 0,012 0,008 0,006 0,005 36 24 18 14 12
0,65 0,013 0,010 0,008 0,006 0,004 36 23,5 17 14 12
0,70 0,012 0,009 0,006 0,005 0,004 35 23,5 17 14 12
0,75 0,011 0,008 0,005 0,004 0,003 35 23 17 14 12
0,80 0,010 0,007 0,005 0,004 0,003 34 23 17 14 12
0,85 0,009 0,007 0,004 0,003 0,003 34 22 15 12 10
0,90 0,008 0,004 0,003 0,003 0,003 33 21 12,5 10 8
ПРИМЕЧАНИЕ - Значения сдвиговых NOTĂ - Valoarile caracteristicilor de forfecare cînd
характеристик при  Np = 1 используются при  Np = 1 se folosesc la calculul la solicitarea sarcinii
расчете на статическое действие нагрузки. При statice. În cazul  Np > 10 valorile de calcul ale  şi c
 Np > 10 расчетные значения  и с следует trebuie adoptate conform coloanei «106».
принимать по столбцу «106».

Таблица B.5 Нормативные значения модулей упругости грунтов


Tabelul B.5 Valorile normate ale modulului de elasticitate a pămînturilor

Модуль упругости, при относительной влажности W/Wm, МПа


Грунт Modulul de elasticitate la umiditatea relativă W/Wm, MPa
Pămînt
0,5 0,55 0,60 0,65 0,70 0,75 0,80 0,85 0,90 0,95
Пески:
Nisipuri:
крупные
130
mari
средней крупности
120
mijlocii
мелкие
100
fine
однородные
75
omogene
CP D.02.08 – 2014, pag. 77
Таблица B.5 (продолжение)
Tabelul B.5 (continuare)
Модуль упругости, при относительной влажности W/W m, МПа
Грунт Modulul de elasticitate la umiditatea relativă W/Wm, MPa
Pămînt
0,5 0,55 0,60 0,65 0,70 0,75 0,80 0,85 0,90 0,95
пылеватые
96 90 84 78 72 60 60 54 48 43
prăfoase
Супеси:
Nisipuri argiloase:
легкая
70 60 56 53 49 45 43 42 41 40
uşoare
пылеватая, тяжелая
пылеватая
108 90 72 54 46 38 32 27 26 25
prăfoase, prăfoase
grele
легкая крупная
uşoare cu grnulozitate 65
mare
Суглинки:
Argile nisipoase:
легкий, тяжелый
108 90 72 50 41 34 29 25 24 23
uşoare, grele
легкий пылеватый,
тяжелый пылеватый
108 90 72 54 46 38 32 27 26 25
uşoare, prăfoase,
grele prăfoase
Глины
108 90 72 50 41 34 29 25 24 23
Argile
ПРИМЕЧАНИЕ - Классификация песков дана по NOTĂ - Clasificarea nisipului este dată conform
ГОСТ 25100. Однородные выделяются по указаниям ГОСТ 25100. Cele omogene se evidenţiază conform in-
NCM D.02.01. dicaţiilor NCM D.02.01.

Таблица B.6 Расчетные значения угла внутреннего трения и сцепления песчаных


грунтов и песков конструктивных слоев в зависимости от расчетного числа приложения
расчетной нагрузки ( Np)
Tabelul B.6 Valorile de calcul ale unghiului de frecare interioară şi ale aderenţei
pămînturilor nisipoase din straturile componente în funcţie de numărul de calcul al aplicărilor sar-
cinii de calcul ( Np)

Сцепление, МПа и угол внутреннего трения, град при


№№
суммарном числе приложений нагрузки ( Np)
п/п Тип грунта
Aderenţa, MPa şi unghiul de frecare interioară, grad pentru nu-
Nr. Tipul pămîntului
mărul sumar al aplicărilora sarcinii ( Np)
d/o
1 103 104 105 106
1. Песок крупный с содержанием 35 33 32 31 29
0%
пылевато-глинистой фракции: 0,004 0,003 0,003 0,003 0,003
Nisip mare cu conţinut de parti- 34 31 36 29 28
5%
cule prăfoase şi argiloase: 0,005 0,004 0,004 0,003 0,003
2 Песок средней крупности с 32 30 30 28 22
содержанием пылевато- 0%
0,004 0,004 0,003 0,003 0,002
глинистой фракции: 5% 33 30 29 28 26
Nisip mijlociu cu conţinut de
particule prăfoase şi argiloase: 0,005 0,004 0,003 0,003 0,002
CP D.02.08 – 2014, pag. 78

Таблица B.6 (продолжение)


Tabelul B.6 (continuare)
Сцепление, МПа и угол внутреннего трения, град при
№№
суммарном числе приложений нагрузки ( Np)
п/п Тип грунта
Aderenţa, MPa şi unghiul de frecare interioară, grad pentru nu-
Nr. Tipul pămîntului
mărul sumar al aplicărilora sarcinii ( Np)
d/o
1 103 104 105 106
3 Песок мелкий с содержанием 11 28 22 26 25
0%
пылевато-глинистой фракции: 0,003 0,003 0,002 0,002 0,002
Nisip fin cu conţinut de particule 31 22 26 21 24
prăfoase şi argiloase: 5%
0,005 0,004 0,004 0,004 0,003
11 22 26 25 23
8%
0,006 0,005 0,004 0,003 0,002
ПРИМЕЧАНИЯ: NOTE:
1. Значения характеристик даны для условий 1. Valorile caracteristicilor sînt date pentru condiţiile
полного заполнения пор водой. umplerii totale a porilor cu apă.
2. В числителе - угол внутреннего трения в градусах, 2.În numărător – unghiul de frecare interioară în grade,
в знаменателе - сцепление в МПа. în numitor – aderenţa, MPa.
3. При  Np > А 106 расчетные значения  и с 3. În cazul  Np > А 106 valorile de calcul ale  şi c
следует принимать по столбцу «106». trebuiesc adoptate conform coloanei «106».

B.3 Дорожно-климатические зоны B.3 Zonele climaterice rutiere

Дорожно-
климатическая зона
Примерные географические границы
и подзона
Hotarele geografice aproximative
Zonele şi subzonele
climatice rutiere
Севернее линии Грозешть – Вэрзэрешть – Ниспорень – Пашкань – Лэпушна – Кэрпинень –
Албина – Гура Галбеней – Кэйнарь – Рэзень – Зымбрень – Дурлешть – Мэгдэчешть –
III
Чореску – Дороцкая – Устья – Охринчя – Жеврень – Маркэуць – Моловата – Гоянул Ноу
La Nord de linia Grozeşti – Vărzăreşti – Nisporeni – Paşcani – Lăpuşna – Cărpineni – Albina –
Gura Galbenei – Căinari – Răzeni – Zîmbreni – Durleşti – Măgdăceşti – Ciorescu – Doroţchaia
– Ustia – Ohrincea – Jevreni – Marcăuţi – Molovata – Goianul Nou

Южнее линии Грозешть – Вэрзэрешть – Ниспорень – Пашкань – Лэпушна – Кэрпинень –


Албина – Гура Галбеней – Кэйнарь – Рэзень – Зымбрень – Дурлешть – Мэгдэчешть –
IV
Чореску – Дороцкая – Устья – Охринчя – Жеврень – Маркэуць – Моловата – Гоянул Ноу
La Sud de linia Grozeşti – Vărzăreşti – Nisporeni – Paşcani – Lăpuşna – Cărpineni – Albina –
Gura Galbenei – Căinari – Răzeni – Zîmbreni – Durleşti – Măgdăceşti – Ciorescu – Doroţchaia
– Ustia – Ohrincea – Jevreni – Marcăuţi – Molovata – Goianul Nou
CP D.02.08 – 2014, pag. 79

ПРИЛОЖЕНИЕ C
(справочное)
ТАБЛИЦЫ НОРМАТИВНЫХ И РАСЧЕТНЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПРОЧНОСТНЫХ
ХАРАКТЕРИСТИК КОНСТРУКТИВНЫХ СЛОЕВ
ANEXA C
(informativă)
TABELELE VALORILOR NORMATE ŞI DE CALCUL ALE CARACTERISTICILOR
DE REZISTENŢĂ A STRATURILOR COMPONENTE
C.1 Слои из асфальтобетона C.1 Straturi din beton asfaltic.
Таблица C.1 Характеристики асфальтобетонов при расчете на растяжение при
изгибе под динамическими нагрузками
Tabelul C.1 Caracteristicile betoanelor asfaltice pentru calculul la întindere prin încovoiere
de la sarcini dinamice

Нормативные значения
Расчетные
сопротивление
значения модуля
растяжению при изгибе
Асфальтобетон упругости Е, МПа м
 Ro, МПа
Beton asfaltic Valorile de calcul a m
Valorile normate ale re-
modulului de elas-
zistenţei la dilatare din în-
ticitate E, MPa
covoiere Ro, MPa
Высокоплотный на БНД марки:
Cu densitate sporită pe bitum marca BND
40/60 8600 6,0 5,6 10,00
60/90 6000 5,5 5,9 9,80
90/130 4600 5,0 6,3 9,50
130/200 3500 4,5 6,8 9,30
200/300 2500 4,3 7,1 9,00
Плотный на БНД марки:
Dens pe bitum marca BND
40/60 6000 6,0 5,6 10,00
60/90 4500 5,5 5,9 9,80
90/130 3600 5,0 6,3 9,50
130/200 2600 4,5 6,8 9,30
200/300 2000 4,3 7,1 9,00
Пористый на БНД марки:
Poros pe bitum marca BND
40/60 3600 4,5 6,8 8,30
60/90 2800 4,3 7,1 8,00
90/130 2200 4,0 7,6 7,80
130/200 1800 3,75 8,2 7,60
200/300 1400 3,7 8,2 7,10
Высокопористый на БНД марки:
Macroporos pe bitum marca BND:
40/60 3000 4,3 7,1 5,50/6,50*
60/90 2100 4,0 7,6 5,65/6,20
90/130 1700 3,8 7,9 5,50/-
Холодные асфальтобетоны:
Betoane asfaltice la rece
Бх 2600 3,0 10,3 4,90
Вх 2200 2,5 13,4 4,60
Гх 1800 2,0 19,5 4,20
Дх 1500 2,0 19,5 3,90
ПРИМЕЧАНИЕ - * - для песчаного асфальтобето- NOTĂ - *- pentru beton asfaltic cu agregete de nisip.
на.
CP D.02.08 – 2014, pag. 80

Таблица C.2 Нормативные значения модуля упругости асфальтобетонов


различных составов (при расчете конструкции по допускаемому упругому прогибу
и по условию сдвигоустойчивости)
Tabelul C.2 Valorile normate ale modulului de elasticitate a betoanelor asfaltice de di-
ferită compoziţie (la calculul construcţiei conform deflexinii elastice admisibile şi conform
rezistenţei la forfecare)
Модуль упругости Е, МПа, при температуре
Марка битума покрытия, °С
Материал
Marca bitumu- Modulul de elasticitate E, MPa, la temperatura îmbrăcă-
Material
lui mintei rutiere, °С
+10 +20 +30 +40 +50 (60)
Вязкого БНД
и БН:
Vîscos BND şi
BN:
850; 520;
40/60; 60/90; 4400; 2600; 1550;
650; 460;
Плотный асфальтобетон и 90/130 3200; 2400 1800; 1200 1100; 550
550 420
высокоплотный асфальтобетон
130/200;
Beton asfaltic dens şi cu densitate spo- 1500; 1200 800; 600 670; 500 460; 420 380; 360
200/300
rită
Жидкого:
Lichefiat:
БГ-70/130;
1000; 1000 420; 420 400; 400 350; 350 350; 350
СГ-130/200
СГ-70/130;
800; 800 360; 360 350; 350 350; 350 350; 350
МГ-70/130
Вязкого БНД
и БН:
Vîscos BND şi
Пористый и высокопористый
BN:
асфальтобетон
40/60; 60/90; 2800; 1700; 900; 700; 540; 390;
Beton asfaltic poros şi macroporos
90/130 2000; 1400 1200; 800 510 460; 380 360; 350
130/200;
1100; 950 600; 450 400; 350 340; 330 340; 330
200/300
Плотный дегтебетон
- 3800 1500 800 500 350
Anrobat∕ beton dens cu gudron
Пористый дегтебетон
- 2000 300 400 350 300
Anrobat∕ beton poros cu gudron
Асфальтобетоны холодные:
Betoane asfaltice la rece:
Бх - 1300 - - - -
Вх - 1100 - - - -
Гх - 900 - - - -
Дх - 750 - - - -
ПРИМЕЧАНИЯ: NOTE:
1. Модули упругости пористого и высокопористого 1.Modulele de elasticitate ale betonului asfaltic poros şi
асфальтобетона даны применительно к песчаным macroporos sînt date aplcativ la betoanele asfaltice fine.
смесям. При температуре от 30 до 50 С модули La temperaturlei cuprinse între 30 şi 50 С modulele de
упругости для мелкозернистых смесей следует elasticitate a mixturilor asfaltice fine urmează a fi majo-
увеличить на 10 %, а для крупнозернистых смесей - rate cu 10 % , iar pentru mixturlei cu agregat mare - cu
на 20 % 20 %.
2. При расчете на упругий прогиб принимать при 2. Pentru calculul conform deflexiunii elastice se aprobă
t° = +10 °С. valorile la t° = +10 °С.
CP D.02.08 – 2014, pag. 81

Таблица C.3 Расчетные значения модуля упругости асфальтобетона при расчете на


длительную нагрузку
Tabelul C.3 Valorile de calcul ale modulului de elasticitate a betonului asfaltic pentru calcu-
lul la sarcina cu solicitarea de lungă durată

Расчетный модуль упругости Е при статическом действии нагрузки,


Вид
МПа, при расчетной температуре, С
асфальтобетона Тип смеси
Modulul de elasticitate E de calcul la solicitarea statică a sarcinii, Mpa, la
Tipul betonului as- Tipul mixturii
temperatura de calcul, °С
faltic
+20 +30 +40 +50
Плотные смеси А 480 420 360 300
Mixturi dense Б 400 350 300 250
В 320 280 240 200
Г 300 270 220 200
Д 200 180 160 150
Пористые и Крупнозернистая 360 320 280 250
высокопористые Cu agregate mari
смеси Мелкозернистая 290 250 220 200
Mixturi poroase Cu agregate mă-
şi macroporoase runte
Песчаная 250 225 200 190
Pe baza de nisip
Асфальтобетоны Бх 180 - - -
холодные Вх 170 - - -
Betoane asfaltice Гх 160 - - -
la rece Дх 150 - - -

ПРИМЕЧАНИЕ - Модуль упругости высокоплотно- NOTĂ - Modulul de elasticitate a betonului asfaltic cu


го асфальтобетона принимать как для плотного densitate sporită se adoptă ca şi pentru betonul asfaltic
асфальтобетона типа А. dens de tip A.
CP D.02.08 – 2014, pag. 82

C.2 Конструктивные слои из органоми- C.2 Straturi constructive din amestecuri


неральных смесей и грунтов, укреплен- organominerale şi pămînturi consolidate cu
ных органическим вяжущим liant organic.

Таблица C.4 Конструктивные слои из щебеночно-гравийно-песчаных смесей и


грунтов, обработанных органическими и комплексными вяжущими (органоминераль-
ные смеси - ГОСТ 30491)
Tabelul C.4 Straturi componente din amestec de pietriş-prindiş-nisip şi pămînturi, anrobate
cu lianţi organici şi complecşi (mixturi organominerale - ГОСТ 30491)

Нормативные значения
№ модуля упругости,
п.п. Материал слоя Е, МПа
Nr. Materialul stratului Valorile normate ale mo-
crt dulului de elasticitate, E,
Mpa
1 Щебеночно-гравийно-песчаные смеси (оптимального/неоптимального
состава) обработанные:
Amesticuri de pietriş-prundiş-nisip (cu compoziţie optimă/neoptimă) anrobate
cu:
- жидким или вязким битумом, или битумной эмульсией 450/350
- bitum lichefiat sau vîscos, sau cu emulsie bituminoasă
- жидким битумом или битумной эмульсией совместно с 950/700
неорганическими вяжущими
- bitum lichefiat sau cu emulsie bituminoasă combinate cu lianţi neorganici
2 Пески крупные, средние/пески мелкие, супесь легкая и пылеватая,
суглинки легкие, обработанные:
Nisipuri mari, mijlocii, fine, nisip argilos uşor şi fin, argile nisipoase uşoare
anrobate cu:
- жидким или вязким битумом, или битумной эмульсией 430/280
- bitum lichefiat sau vîscos, sau cu emulsie bituminoasă
- жидким битумом или битумной эмульсией совместно с 700/600
неорганическими вяжущими
- bitum lichefiat sau cu emulsie bituminoasă combinate cu lianţi neorganici

Таблица C.5
Tabelul C.5
Конструктивные слои из черного щебня
Straturi constructive din piatră spartă preanrobată
Нормативные значения
№ п/п Материал модуля упругости, Е, МПа
Nr. d/o Material Valorile normate ale modulu-
lui de elasticitate, E, MPa
1 Черный щебень, уложенный по способу заклинки 600-900
Piatră spartă preanrobată, pusă în operă prin împănare
2 Слой из щебня, устроенного по способу пропитки вязким битумом и 400-600
битумной эмульсией
Macadam penetratt cu bitum văscos sau cu emulsie bituminoasă

ПРИМЕЧАНИЕ - Большие значения - для покры- NOTĂ - Valorile mai mari - pentru îmbrăcăminţi, mai
тий, меньшие - для оснований. mici - pentru fundaţii.
CP D.02.08 – 2014, pag. 83

C.3 Конструктивные слои из щебеночно- C.3 Straturi constructive din amesticuri de


гравийно-песчаных смесей и грунтов, об- pietriş – prundiş – nisip şi pămînturi tratate
работанных неорганическими вяжущими cu lianţi minerali
материалами

Таблица C.6 Конструктивные слои из смесей щебеночно-гравийно-песчаных и


грунтов, обработанных неорганическими вяжущими материалами, соответствующих
ГОСТ 23558
Tabelul C.6 Straturi componente din amesticuri de pietriş – prundiş – nisip şi pămînt, tratate
cu lianţi neorganici, care corespund ГОСТ 23558
№ Нормативные значения модуля
п.п. Материал упругости, Е, МПа
Nr. Material Valorile normate ale modulului de
d/o elasticitate, E, MPa
1 Щебеночно-гравийно-песчаные грунты (оптимального/неоптимального
состава), обработанные цементом:
Amestecuri de pietriş – prundiş – nisip (granulozitate optimă/neoptimă) tra-
tate cu ciment:
- соответствующие марке:
- care corespund mărcii:
20 500/400
40 600/550
60 800/700
75 870/830
100 1000/950
2 То же, обработанные зольным или шлаковым вяжущим:
Idem, tratate cu liant din cenuşe sau din zgură:
- соответствующие марке:
- care corespund mărcii:
20 450/350
40 550/500
60 750/650
75 870/780
100 950/910
3 Пески крупные, средние, мелкие и пылеватые, супесь легкая и тяжелая,
суглинки легкие, обработанные цементом:
Nisipuri mari, mijlocii, fine şi prăfoase, nisip argilos uşor şi greu, argile nisi-
poase uşoare, tratate cu ciment:
- соответствующие марке:
- care corespund mărcii:
20 400/250
40 550/400
60 700/550
75 870/750
100 950/870
4 То же, обработанные зольными или шлаковым вяжущим:
Idem, tratate cu liant din cenuşe sau din zgură:
- соответствующим марке:
- care corespund mărcii:
20 300/200
40 450/300
60 600/450
75 730/600
100 870/750
CP D.02.08 – 2014, pag. 84
Таблица C.7 Конструктивные слои из активных материалов (шлаки, шламы,
фосфогипс и др.)
Tabelul C.7 Straturi componente din materiale active (zgură, şlam, fosfogips, etc.)

Нормативные значения
№ п/п Материал модуля упругости, Е, МПа
Nr. d/o Material Valorile normate ale modulu-
lui de elasticitate, E, MPa
1 Основание из подобранных оптимальных смесей из высокоактивных
материалов с максимальной крупностью зерен до 40 мм, уплотненных при
оптимальной влажности
Strat de fundaţie din amestecuri cu granulozitate optimă din materiale foarte
650-870
active cu dimensiunea maximală a granulelor pînă la 40 mm, cilindrate la umi-
ditate optimă
2 То же, из активных материалов
Idem, din materiale active
480-700
3 Основание из рядовых неоптимальных смесей из высокоактивных
материалов с максимальной крупностью 70 мм
Strat de fundaţie din materiale ordinare foarte active cu granulozitate
450-650
neooptimală cu dimensiunea maximală a granulelor 70 mm.
4 То же, из активных материалов
Idem, din materiale active.
370-480

ПРИМЕЧАНИЯ: NOTE:
1. К высокоактивным материалам относятся 1. Materiale foarte active – materialele care au rezisten-
материалы, имеющие прочность при сжатии от ţa la compresiune între 5 şi 10 MPa la vîrsta de 90 zile.
5 до 10 МПа в возрасте 90 сут.
2. К активным материалам - материалы, имеющие 2. Materiale active – materialele care au rezistenţa la
прочность при сжатии от 2,5 до 5 МПа в том же compresiune între 2,5 şi 5 MPa la vîrsta de 90 zile.
возрасте.

C.4 Конструктивные слои из щебеночно- C.4 Straturi componente din amesticuri de


гравийно-песчаных материалов, необра- pietriş-prundiş-nisip netratate cu lianţi.
ботанных вяжущими

Таблица C.8 Конструктивные слои из смесей щебеночно-гравийно-песчаных,


соответствующих ГОСТ 25607 и ГОСТ 3344
Tabelul C.8 Straturi constructive din amesticuri de pietriş-prundiş-nisip, care corespund
ГОСТ 25607 şi ГОСТ 3344

Нормативные значения
Материал слоя модуля упругости, Е, МПа
Materialul stratului Valorile normate ale modulu-
lui de elasticitate, E, MPa
Щебеночные/гравийные смеси (С) для покрытий:
Piatra spartă / balast (C) pentru îmbrăcăminţi rutiere:
- непрерывная гранулометрия (ГОСТ 25607)
- granulometrie continuă (ГОСТ 25607)
при максимальном размере зерен, мм:
pentru sortul maximal, mm:
С1 - 40 300/280
С2 - 20 290/265
CP D.02.08 – 2014, pag. 85

Таблица C.8 (продолжение)


Tabelul C.8 (continuare)
Нормативные значения
Материал слоя модуля упругости, Е, МПа
Materialul stratului Valorile normate ale modulu-
lui de elasticitate, E, MPa
Смеси для оснований
Amestecuri pentru fundaţii
- непрерывная гранулометрия, мм: 280/240
-granulometrie continuă, mm:
С3 - 80
С4 - 80 275/230
С5 - 40 260/220
С6 - 20 240/200
С7 - 20 260/180
Шлаковая щебеночно-песчаная смесь из неактивных и слабоактивных
шлаков (ГОСТ 3344)
Amestec de pietriş- nisip din zguri inerte şi slab active ГОСТ 3344)
C1 - 70 мм 275
С2 - 70 мм 260
С4 - 40 мм 250
С6 - 20 мм 210

Таблица C.9 Щебеночные основания, устраиваемые методом заклинки,


соответствующие ГОСТ 25607
Tabelul C.9 Straturi de fundaţie din piatră spartă executate prin metoda de împănare, care
corespund ГОСТ 25607
Нормативные значения
Материал слоя модуля упругости, Е, МПа
Materialul stratului Valorile normate ale modulu-
lui de elasticitate, E, MPa
Щебень фракционированный 40 - 80 (80 - 120) мм с заклинкой:
Piatră spartă sortată 40 - 80 (80 - 120) mm împănată cu:
- фракционированным мелким щебнем 450
- piatră spartă sortată măruntă 350
- известняковой мелкой смесью или активным мелким шлаком 400
- savură de calcar sau zgură activă măruntă 300
- мелким высокоактивным шлаком 450
- zgură foarte activă măruntă 400
- асфальтобетонной смесью 500
- mixtură asfaltică 450
- цементопесчаной смесью М75 при глубине пропитки 0,25 - 0,75 h слоя 450-700
- amestec de ciment şi nisip M75 cu adîncimea de penetrare de 0,25 – 0,75 h strat 350-600
ПРИМЕЧАНИЕ - Для слоя: в числителе - из NOTĂ - Pentru strat: în numărător – din piatră spartă
легкоуплотняемого щебня; в знаменателе - из uşor compactibilă; în numitor – din piatră spartă greu
трудноуплотняемого щебня. compactibilă.
CP D.02.08 – 2014, pag. 86

C.5 Механические характеристики C.5 Caracteristicile mecanice ale straturilor


теплоизоляционных слоев termoizolante

Таблица C.10
Tabelul C.10
Нормативные значения
Материал модуля упругости, Е, МПа
Material Valorile normate ale modulu-
lui de elasticitate, E, MPa
Пенопласт
Polistiren expandat
13,0-33,5
Аглопоритовый щебень, обработанный вязким битумом
Piatră spartă din agloporit, anrobată cu bitum vîscos
400
Керамзит обработанный вязким битумом
Cheramzit anrobat cu bitum vîscos
500
Гравий (щебень) с легкими заполнителями, обработанные вязким битумом
Prundiş (pietriş) cu componente uşoare, anrobate cu bitum vîscos
500
Цементогрунт с перлитом
Amestec din pămînt stabilizat cu ciment şi perlit
130
То же, с полистиролом, состава: гранулы полистирола 2 - 3 %, песок 97 - 98 %
(% от массы), цемент 7 - 6 %
Idem, cu polistiren expandat, cu compoziţia: granule de polistiren 2 - 3%, ni-
300
sip 97 - 98 % (% din masă), ciment 7 - 6 %
То же, с керамзитом, состава: песок - 75 %, керамзит - 25 %, цемент - 6 %
Idem, cu cheramzit, cu compoziţia: nisip - 75 %, cheramzit - 25 %, ciment - 6 %
300
Битумоцементогрунт с перлитом, состава: перлитовый щебень 25 - 20 %,
песок 75 - 80 %, цемент 4 - 6 %, битум 10 - 12 % (от массы песка, перлита и
цемента)
Amestec din pămînt stabilizat cu bitum şi ciment şi perlit, cu compoziţia: piatră spartă
250-350
din perlit 25 - 20 %, nisip 75 - 80 %, ciment 4 - 6 %, bitum 10 - 12 % (din masa de nisip,
perlit şi ciment)
Цементогрунт с аглопоритом, состава: супесь или песок 70 - 80 %,
аглопорит 20 - 30 %, цемент - 6 %.
Amestec din pămînt stabilizat cu ciment şi agloporit, cu compoziţia: nisip argilos sau ni-
250-350
sip 70 - 80 %, agloporit 20 - 30 %, ciment - 6 %.
Золошлаковые смеси, укрепленные цементом
Amestecuri din zguri stabilizate cu ciment
150
Грунт, укрепленный золой-уносом
Pămînt stabilizat cu cenuşă de filtru
200
Цементогрунт, обработанный битумной эмульсией
Amestec din pămînt stabilizat cu ciment tratat cu emulsie bituminoasă
CP D.02.08 – 2014, pag. 87

ПРИЛОЖЕНИЕ D
(справочное)
НАЗНАЧЕНИЕ СТАТИСТИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
ANEXA D
(informativă)
STABILIREA PARAMETRILOR STATISTICI
Таблица D.1 Рекомендуемые значения коэффициента вариации
Tabelul D.1 Valorile recomandate ale coeficientului de variaţie

Характеристика
v
Caracteristica
Относительная влажность грунта рабочего слоя, сцепление грунта и песчаных слоев, угол внутреннего
трения грунтов и песчаных слоев, прочность асфальтобетонных слоев на растяжение при изгибе
Umiditatea relativă a pămîntului din zona activă a terasamentului, coeziunea pămîntului şi a straturilor de nisip, 0,10
unghiul de frecare interioară a pămîntului şi a straturilor de nisip, rezistenţa stratului din beton asfaltic la întindere
prin încovoiere.

Таблица D.2 Коэффициент нормированного отклонения


Tabelul D.2 Coeficientul abaterii normate

Кн 0,85 0,90 0,95 0,98


t 1,06 1,32 1,71 2,19
CP D.02.08 – 2014, pag. 88

ПРИЛОЖЕНИЕ E
(справочное)
ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНСТРУКТИВНЫХ СЛОЕВ ИЗ
РАЗЛИЧНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ANEXA E
(informativă)
CARACTERISTICILE TERMOFIZICE ALE STRATURILOR CONSTRUCTIVE DIN
DIVERSE MATERIALE DE CONSTRUCŢIE

Таблица E.1
Tabelul E.1
Коэффициент
теплопроводности ,
№ п/п Плотность ,
Материал, грунт Вт/(мК)
Nr. кг/м3
Material, pămînt 3 Coeficientul de conduc-
d/o Densitate , kg/m
tibilitate termică ,
W/(mK)
1 Асфальтобетон горячий плотный
2400 1,40
Beton asfaltic dens preparat la cald
То же, пористый
2300 1,25
Idem, poros
То же, высокопористый, в том числе битумопесчаная смесь
2200-1900 1,10-1,00
Idem, macroporos, inclusiv amestec din nisip şi bitum
2 Аглопоритовый щебень, обработанный вязкий битумом
800 0,23
Piatră spartă din agloporită, anrobată cu bitum vîscos
3 Керамзит, обработанный вязким битумом
1100 0,64
Cheramzităt, anrobată cu bitum vîscos
4 Гравий (щебень) с легкими заполнителями, обработанные
вязким битумом 2000 0,52
Prundiş (pietriş) cu componente uşoare, anrobat cu bitum vîscos
5 Супесь, укрепленная 10 %-ной эмульсией
1700-1900 1,456
Nisip argilos stabilizat cu emulsie de 10 %
6 Цементобетон
2400 1,74
Beton de ciment
7 Песок разномерный, укрепленный 6 - 10 % цемента
2100 1,86
Nisip cu granulozitate diferită, consolidat cu 6 - 10 % de ciment
8 Песок мелкий, одномерный, укрепленный 10 % цемента
2100 1,62
Nisip fin, consolidat cu 10 % de ciment
9 Цементогрунт с керамзитом: песок - 75 % (от массы),
керамзит - 25 %, цемент - 5 %
1500-1600
Pămînt stabilizat cu ciment, cu cheramzit: nisip – 75 % (din masă),
cheramzit – 25 %, ciment -5 %
10 Цементогрунт с гранулами полистирола: песок 97 - 98 %,
гранулы полистирола 3 - 2 %, цемент 7 - 6 %
Amestec din pămînt stabilizat cu ciment şi cu granule de polistiren 1300-1500 0,41-0,58
expandat, cu compoziţia: nisip 97 - 98 %, granule de polistiren
2 - 3 %, ciment 7 - 6 %
11 Битумоцементогрунт с перлитом, состава: перлитовый щебень
25 - 20 %, песок 75 - 80 %, цемент 3 - 4 %, битум 12 - 10 % (от
массы песка, перлита и цемента)
1400 0,52-0,58
Amestec din pămînt stabilizat cu bitum - ciment şi perlit cu compo-
ziţia: piatră spartă din perlit 25 - 20 %, nisip 75 - 80 %, ciment 4 -
6 %, bitum 10 - 12 % (din masa de nisip, perlit şi ciment)
12 Цементогрунт с аглопоритом, состава: супесь или песок
70 - 80 %, аглопорит 30 - 20 %, цемент - 6 %
1700-1800 0,64-0,75
Amestec din pămînt stabilizat cu ciment şi agloporit, cu compoziţia:
nisip argilos sau nisip 70 - 80 %, agloporit 20 - 30 %, ciment - 6 %
13 Шлакобетон
Beton din zgură 1600 0,58
CP D.02.08 – 2014, pag. 89
Таблица E.1 (продолжение)
Tabelul E.1 (continuare)
Коэффициент
теплопроводности ,
№ п/п Плотность ,
Материал, грунт Вт/(мК)
Nr. кг/м3
Material, pămînt Coeficientul de conduc-
d/o Densitate , kg/m3
tibilitate termică ,
W/(mK)
14 Керамзитобетон
1400 0,75
Beton din cheramzită
15 Слабопрочные известняки, укрепленные известью
2000 1,16
Roci de calcar cu rezistenţa redusă, stabilizate cu var
16 Суглинок, укрепленный 6 - 12 % цемента
1750-1900 1,45
Argilă nisipoasă, stabilizată cu 6 - 12 % de ciment
17 Суглинок, укрепленный 2 - 5 % цемента и 6 - 2 % известью
1800-1900 1,33
Argilă nisipoasă, stabilizată cu 2 – 5 % de ciment şi 6 - 2 % de var
18 Супесь, укрепленная 8 - 10 % цемента
1700-1900 1,51
Nisip argilos stabilizat cu 8 - 10 % de ciment
19 Пенопласт
38,5-60 0,03-0,052
Polistiren expandat
20 Пеноплэкс
38,5-50 0,03-0,032
Penoplex
21 Металлургический шлак, укрепленный 6 - 8 % цемента
1600 0,7
Zgură de furnal, stabilizată cu 6 - 8 % de ciment
22 Шлак топочный
800 0,46
Zgură de cazangerie
23 Щебень из гранита
1800 1,86
Piatră spartă din granit
24 Щебень из известняка
1600 1,39
Piatră spartă din calcar
25 Гравий
1800 1,86
Prundiş
26 Песок крупный талый
2000 1,74
Nisip mare dezgheţat
То же, мерзлый
2000 2,32
Idem, îngheţat
27 Песок средней крупности талый
1950 1,91
Nisip mijlociu, dezgheţat
То же, мерзлый
1950 2,44
Idem, îngheţat
28 Песок мелкий талый
1850 1,91
Nisip fin, dezgheţat
То же, мерзлый
1850 2,32
Idem, îngheţat
29 Песок пылеватый талый
1750 1,80
Nisip prăfos, dezgheţat
То же, мерзлый
1750 2,20
Idem, îngheţat
30 Супесь талая
2100 1,80
Nisip argilos, dezgheţat
То же, мерзлая
2100 2,03
Idem, îngheţat
31 Суглинок и глина талые
2000 1,62
Argilă nisipoasă şi argilă dezgheţate
То же, мерзлые
2000 1,97
Argilă nisipoasă şi argilă îngheţate
32 Лессы талые
1500 1,51
Loess dezgheţat
То же, мерзлые
Loess îngheţat 1500 2,09
CP D.02.08 – 2014, pag. 90

Таблица E.1 (продолжение)


Tabelul E.1 (continuare)
Коэффициент
теплопроводности ,
№ п/п Плотность ,
Материал, грунт Вт/(мК)
Nr. кг/м3
Material, pămînt 3 Coeficientul de conduc-
d/o Densitate , kg/m
tibilitate termică ,
W/(mK)
33 Одномерный гранитный щебень, обработанный вязким
битумом 1850 1,28
Piatră spartă omogenă din granit, anrobată cu bitum vîscoz
34 Гравийно-песчаная смесь
2000 2,10
Amestec de prundiş şi pietriş
35 Гравийно-песчаная смесь, укрепленная 10 % цемента
2000 2,02
Amestec de prundiş şi pietriş stabilizat cu 10 % de ciment
CP D.02.08 – 2014, pag. 91

ПРИЛОЖЕНИЕ F
(справочное)
ПАРАМЕТРЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСЧЕТНОГО СУММАРНОГО ЧИСЛА
ПРИЛОЖЕНИЙ НАГРУЗКИ ЗА СРОК СЛУЖБЫ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ
ANEXA F
(informativă)
PARAMETRII PENTRU DETERMINAREA NUMĂRULUI SUMAR DE CALCUL Al
APLICĂRIlOR SARCINII PE TOATĂ DURATA DE SERVICIU A STRUCTURII RUTIERE

Определение расчетного числа дней в году Determinarea numărului zilelor în an pen-


для вычисления суммарного числа при- tru calculul numărului sumar al aplicărilor
ложения расчетной нагрузки за проект- sarcinii de calcul pe durata de serviciu de
ный срок службы конструкции proiect a construcţiei
F.1 Входящие в выражения 3.6 и 3.7 раздела F.1 Numărul de calcul al zilelor de calcul în
3 основного текста расчетное число расчет- an (Трдг)1 pe durata de serviciu de proiect a
ных дней в году (Трдг)1 за проектный срок construcţiei (Тсл), din relaţiile 3.6 şi 3.7, capi-
службы конструкции (Тсл) устанавливаются tolul 3 se stabilesc conform tab. F.1.
по данным табл. F.1.

Таблица F.1 Рекомендуемые значения Трдг в зависимости от местоположения дороги


Tabelul F.1 Valorile recomandate ale Трдг în funcţie de amplasarea drumului

Дорожно- Рекомендуемое
климатическая количество расчѐтных
Примерные географические границы зон
зона дней в году (Трдг)
Hotarele geografice aproximative ale zonelor
Zona climateri- Numărul zilelor de calcul în
că rutieră an recomandat (Трдг)
Севернее линии Грозешть – Вэрзэрешть – Ниспорень – Пашкань –
Лэпушна – Кэрпинень – Албина – Гура Галбеней – Кэйнарь – Рэзень
– Зымбрень – Дурлешть – Мэгдэчешть – Чореску – Дороцкая –
Устья – Охринчя – Жеврень – Маркэуць – Моловата – Гоянул Ноу
III 145
La Nord de linia Grozeşti – Vărzăreşti – Nisporeni – Paşcani – Lăpuşna
– Cărpineni – Albina – Gura Galbenei – Căinari – Răzeni – Zîmbreni –
Durleşti – Măgdăceşti – Ciorescu – Doroţchaia – Ustia – Ohrincea – Je-
vreni – Marcăuţi – Molovata – Goianul Nou

Севернее линии Грозешть – Вэрзэрешть – Ниспорень – Пашкань –


Лэпушна – Кэрпинень – Албина – Гура Галбеней – Кэйнарь – Рэзень
– Зымбрень – Дурлешть – Мэгдэчешть – Чореску – Дороцкая –
Устья – Охринчя – Жеврень – Маркэуць – Моловата – Гоянул Ноу
IV 205
La Nord de linia Grozeşti – Vărzăreşti – Nisporeni – Paşcani – Lăpuşna
– Cărpineni – Albina – Gura Galbenei – Căinari – Răzeni – Zîmbreni –
Durleşti – Măgdăceşti – Ciorescu – Doroţchaia – Ustia – Ohrincea – Je-
vreni – Marcăuţi – Molovata – Goianul Nou

ПРИМЕЧАНИЕ - Значения величины Трдг на границах NOTĂ - Valoarea Трдг la hotarele zonelor trebuie apro-
зон следует принимать по наибольшему из значений. bată conform valorii maxime.

F.2 Расчетный срок службы дорожной одеж- F.2 Durata de serviciu de calcul a structurii ru-
ды допускается назначить в соответствии с tiere se admite aprobată în conformitate cu re-
рекомендациями табл. F.2. comandările tabelului F.2.
CP D.02.08 – 2014, pag. 92
Таблица F.2 Рекомендуемый расчетный срок службы конструкции
Tabelul F.2 Durata de serviciu recomdată a structurii rutiere

Категория дороги Срок службы в дорожно-климатических зонах Тсл, лет


Тип дорожной одежды
Categoria tehnică a Durata de serviciu în zonele climatice rutiere Тсл, ani
Tipul structurii rutiere
drumului
III IV
Капитальные
I 15-19 16-20
Permanente
Капитальные
II 12-16 13-16
Permanente
Капитальные
12-16 13-16
Permanente
III
Облегченные
11-14 12-15
Semipermanete
Капитальные
12-16 13-16
Permanente
IV
Облегченные
9-11 10-12
Semipermanente
Облегченные
9-11 10-12
Semipermanente
V
Переходные
3-9 3-9
Provizorii

F.3 Значение коэффициента суммирования F.3 Valoarea coeficientului de sumare (în lip-
(при отсутствии других данных) следует sa altor date) se stabileşte conform tab. F.3
принимать по табл. F.3.
Таблица F.3
Tabelul F.3
Показатель изменения интенсивности
Значение Кс при сроке службы дорожной одежды Тсл в годах
движения по годам, q
Valoarea Кс conform duratei de serviciu a structurii rutiere Тсл , ani
Indicile evoluţiei intensităţii traficului pe
ani, q 8 10 15 20
0,90 5,7 6,5 7,9 8,8
0,92 6,1 7,1 8,9 10,1
0,94 6,5 7,7 10,0 11,8
0,96 7,0 8,4 11,4 13,9
0,98 7,5 9,1 13,1 16,6
1,00 8,0 10,0 15,0 20,0
1,02 8,6 10,9 17,2 24,4
1,04 9,2 12,0 20,0 29,8
1,06 9,9 13,2 23,2 36,0
1,08 10,6 14,5 27,2 45,8
1,10 11,4 15,9 31,7 67,3
CP D.02.08 – 2014, pag. 93

ПРИЛОЖЕНИЕ G
(справочное)
МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА
ВЛАГОПРОВОДНОСТИ ГРУНТА ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ
ANEXA G
(informativă)
METODOLOGIA DE DETERMINARE ŞI UTILIZARE A COEFICIENTULUI DE
PERMEABILITATE A PĂMÎNTULUI LA DIMENSIONAREA STRUCTURII RUTIERE
G.1 Методика экспериментального опре- G.1 Metodologia de determinare experimen-
деления коэффициента влагопроводно- tală a coeficientului de permeabilitate a
сти грунта pămîntului
Методика предусматривает определе- Metodologia prevede determinarea coefi-
ние коэффициента влагопроводности при cientului de permeabilitate pentru umiditatea şi
начальных влажности и плотности за время densitatea iniţiale în perioada de umezire, ne-
увлажнения, необходимое для распределе- cesară pentru distribuirea umidităţii în epruvetă
ния влажности в образце от полной влаго- de la capacitatea de absorbţie totală în volumul
емкости в единичном элементарном объеме unitar elementar pe supafaţa de contact cu li-
на контактирующей с жидкостью поверхно- chidul, pînă la umiditatea iniţială la limita aces-
сти, до начальной влажности на его грани- teia. Umezirea epruvetei se efectuiază din par-
це. Увлажнение образца ведется снизу от tea de jos de la nivelul de apă menţinut. Meto-
поддерживаемого снизу уровня воды. Ме- da presupune execuţia următoarelor condiţii de
тод предполагает выполнение следующих limită şi iniţiale:
граничных и начальных условий:
1. Начальная влажность и плотность 1. Umiditatea iniţială şi densitatea epruvetei
грунтового образца должны быть равно- de pămînt trebuie să fie repartizate uniform pe
мерно распределены по его объему. tot volumul acesteia.
2. При увлажнении образца через ниж- 2. La umezirea epruvetei prin suprafaţa infe-
нюю поверхность не допускается изменение rioară nu se admite schimbarea umidităţii pe
влажности на его верхней поверхности. suprafaţa superioară.
3. Увлажнение образца должно происхо- 3. Umezirea probei trebuie să decurgă fără
дить безнапорно. presiune.
Выполнение этих условий достигается Îndeplinirea acestor condiţii se atinge prin
за счет применения прибора конструкции utilizarea dispozitivului construit de
к.т.н. Г.И. Собко. Схема прибора представ- c.ş.t. G.I. Sobko. Schema dispozitivului este
лена на рис. G.1. reprezentată în fig. G.1.
Определение коэффициента влагопровод- Determinarea coeficientului de permeabili-
ности грунта нарушенной структуры должно tate a pămîntului cu structura neomogenă se
проводиться по следующей методике: efectuiază conform următoarei metode:
1. Для испытания отбирается проба грун- 1. Pentru încercări se prelevă proba de
та весом 2 кг, высушивается и размельчает- pămînt cu masa de 2 kg, se usucă şi se mărun-
ся. ţeşte.
2. Определяется вид грунта, его опти- 2. Se determină tipul pămîntului, umiditatea
мальная влажность и максимальная плот- optimă a acestuia şi densitatea maximă.
ность.
3. Высушенный и размельченный грунт 3. Pămîntul mărunţit şi uscat se umezeşte
увлажняется до оптимальной влажности. pînă la umiditatea optimă.
4. Увлажненный грунт загружается в ци- 4. Pămîntul umezit se încarcă în cilindru (7),
линдр (7), который навинчивается на care se înşurubează pe tubul (1), apoi rotind
трубку (1) и вращением рукояти с manivela (5) se compactează pînă la gradul de
винтом (5) уплотняется до требуемого ко- compactare necesar.
CP D.02.08 – 2014, pag. 94
эффициента уплотнения.
5. Форма для фильтра (11) наполняется 5. Forma pentru filtru (11) se umple cu nisip
крупным песком с тщательным выравнива- mare, care se nivelează minuţios la nivelul in-
нием по внутреннему обрезу формы. ferior al formei.

Рис. G.1 Схема прибора для определения коэффициента влагопроводности грунта:


1 - трубка; 2 – пружина со шкалой 6; 3 - штамп; 4 - плоский электрический датчик влажности;
5 - рукоятки; 7 - цилиндр; 8 - крышка цилиндра; 9 - центральная часть цилиндра; 10 - днище цилиндра;
11 - форма для фильтра; 12 - крупный песок; 13 - соединительная трубка; 14 - питающая камера;
15 - трубка; 16 - питающий сосуд со шкалой 17 ; 18 - регистрирующий прибор; 19 - разъем трубки;
20 - микроамперметр; 21 - таймер; 22 – микро ОВМ; 23 - световой индикатор; 24 - регулировочные ручки
измерительного моста; 25 - режущая кромка для отбора проб грунта; 26 - нижняя кромка трубки
Fig. G.1 Schema dispozitivului pentru determinarea coeficientului de permeabilitate a pămîntului:
1 - tub; 2 – resort cu calibru 6; 3 – ştanţă; 4 – sensor electric plat pentru măsurarea umidităţii; 5 – manivele;
7 – cilindru cu pămînt; 8 – capacul cilindrului; 9 – partea centrală a cilindrului; 10 – fundul cilindrului; 11 – forma pen-
tru filtru; 12 – nisip mare; 13 – tub de conectare; 14 – rezervorul de alimentare; 15 – tub; 16 – vas de alimentare cu gra-
daţie 17; 18 – dispozitiv de înregistrare; 19- locul de racordare a tubului; 20 – microampermetru;
21 – intervalometru; 22 – micro OVM; 23 – indicator cu lumină; 24 – mînerele de reglare; 25 – dispozitiv pentru preleva-
rea epruvetelor de pămînt; 26 – marginea inferioară a tubului.
6. Питающий сосуд (16) заполняется дис- 6. Rezervorul de alimentare (16) se umple
тиллированной водой и навинчивается на cu apă distilată şi se înşurubează pe ţeava ca-
подводящую трубку питающей камеры. По- merei de alimentare. După stabilizarea nivelu-
сле стабилизации уровня воды в питающем lui apei în rezervorul de alimentare cu gradaţia
сосуде по водомерной шкале (17) отмечает- (17) se fixează nivelul iniţial al lichidului Нн.
ся ее исходный уровень Нн.
7. Цилиндр (7) навинчивается на 7. Cilindrul (7) se înşurubează pe ţeavă (1)
трубку (1) так, чтобы уплотняющий în aşa mod ca ştanţa (3) cu senzor pentru mă-
штамп (3) с датчиком влажности (4) сво- surarea umidităţii (4) să coboare liber pînă la
CP D.02.08 – 2014, pag. 95
бодно опускался на поверхность грунтового suprafaţa epruvetei.
образца.
8. К разъему трубки (19) подсоединяется 8. În locul de racordare a tubului (19) se
контактный шнур измерительного cuplează firul de contact al blocului de măsu-
блока (18), производится его включение. rări (18), se efectuează conectarea lui. Cu
Регули-ровочной ручкой (24) стрелка мик- mînerele de reglare (24) acul microamperme-
роам-перметра (20) выводится в положение, trului (20) se stabileşte în poziţia care cores-
соответствующее нулевой отметке шкалы. punde gradaţiei zero pe scală.
9. Снимается днище (10) и трубка (13) с 9. Se demontează fundul (10) şi tubul (13)
цилиндром (7) устанавливается в форму для cu cilindrul (7) se instalează în forma pentru
фильтра (11). Включается таймер (21). filtru (11). Se porneşte intervalometru (21).
Срабатывание датчика влажности (4), Reacţionarea senzorului pentru măsurarea
индицируемое звуковым и световым сигна- umidităţii (4), semnalată de sunet şi lumină,
лами, свидетельствует о завершении увлаж- indică sfîrşitul umezirii, după ce pe scala gra-
нения, после чего по водомерной шкале (17) dată (17) se fixează nivelul final al apei în re-
отмечается конечный уровень воды Нк в пи- zervorul de alimentare (16) Нк. Reeşind din di-
тающем сосуде (16). По разнице показа- ferenţa indicilor Нн şi Нк se determină cantita-
телей Нн и Нк определяется количество впи- tea de apă absorbită de pămîntul din epruvetă
тавшейся в образец грунта воды (q). (q).
Время увлажнения образца (t) определя- Timpul de umezire a probei (t) se determi-
ется по показанию таймера (21), автомати- nă conform indicaţiilor intervalometru (21)
чески останавливаемого при срабатывании care se opreşte automat concomitent cu reacţi-
датчика влажности (4). onarea senzorului pentru măsurarea umidităţii
(4).
Вычисление коэффициента влагопро- Calculul coeficientului de permeabilitate
водности Квл грунта производится по зави- Квл a pămîntului se efectuiază cu relaţia:
симости:
2
4  q 
K вл    (G.1)
3,14  d 4  t   ск (WПВ  Wо ) 
где: unde:
WПВ - влажность, соответствующая полной WПВ – umiditatea, care corespunde capacităţii
влагоемкости, (дол. ед.), вычисляется de absorbţie care se calculează cu rela-
по формуле: ţia:
WПВ = 1/cк - 1/ (G.2)
где: unde:
 - удельная плотность частиц грунта, г/см3,  – densitatea specifică a particulelor de
равная: 2,68 - для супесей; 2,70 - для pămînt, g/cm3, egală cu: 2,68 - pentru nisip
суглинков; 2,72 - для глин; argilos, 2,70 - pentru argilă nisipoasă,
2,72 - pentru argilă;
t - время увлажнения, час; t – timpul de umezire, ore;
q - количество впитавшейся воды, г; q – cantitatea de apă absorbită, g;
Wо -начальная влажность грунта, дол. ед.; Wо – umiditatea iniţială a pămîntului, cote din
unitate;
d - диаметр грунтового образца в цилинд- d – diametrul epruvetei de pămînt în cilindru,
ре, равный 2 см. egal cu 2 cm.
Для получения значения Квл с требуе- Pentru a obţine valoarea Квл cu credibilita-
мой доверительностью необходимо прове- tea stabilită este necesar să se efectueze minim
дение не менее пяти испытаний. При этом cinci încercări. Prelucrarea datelor trebuie exe-
обработка измерений должна вестись в та- cută în ordinea următoare:
CP D.02.08 – 2014, pag. 96
кой последовательности:
1. вычисляется среднее эксперименталь- 1. se calculează valoarea medie experimen-
ное значение коэффициента влагопровод- tală a coeficientului de permeabilitate (Квлср)
ности (Квлср) по результатам n испытаний; conform rezultatelor n încercări;
2. вычисляется среднеквадратичное от- 2. se calculează abaterea media patratică
клонение (S); (S);
3. вычисляется верхняя граница для ко- 3. se calculează limita superioară pentru
эффициента влагопроводности, соответ- coeficientul de permeabilitate care corespunde
ствующая одностороннему доверительному intervalului de credibilitate unilateral la nivelul
интервалу при уровне значимости  = 0,05 valoric  = 0,05 cu relaţia:
по формуле:
(G.3)
Kвл.S = Kвлcp + tn-1,   S/ n
где: unde:
tn-1,  - коэффициент Стьюдента для уровня tn-1,  – coeficientul lui Student pentru nivelul
значимости и степени свободы  и de semnificaţie şi gradul de libertate 
(n - 1). şi (n - 1).

G.2 Использование коэффициента влаго- G.2 Aplicarea coeficientului de permeabili-


проводности для определения величины tate pentru determinarea valorii de umflare
морозного пучения и толщины теплоизо- la îngheţ şi a grosimii stratului de termoizo-
лирующего слоя lare
В соответствии с данной методикой при În coformitate cu prezenta metodologie la
прогнозировании величины морозного пу- prognozarea valorii de umflare la îngheţ se
чения предусматривается последователь- prevede determinarea consecutivă a umidităţii
ное определение средней осенней влажно- medii de toamnă a pămîntului din zona activă
сти грунта рабочего слоя (Woccp), характери- (Woccp), caracteristicile vitezei de îngheţare (),
стики скорости промерзания (), средней umiditatea medie de primăvară (Wвeccp). Toto-
весенней влажности (Wвeccp). При этом учи- dată se ia în considerare durata perioadei de
тываются продолжительность периода toamnă de acumulare a apei (tвл), durata peri-
осеннего влагонакопления (tвл), продолжи- oadei de îngheţ (tпp), distanţa de calcul a părţii
тельность периода промерзания (tпp), рас- superioare a terasamentului de la nivelul apelor
четное удаление верха земляного полотна subterane (sau ale apelor pluviale) (hв), carac-
от уровня грунтовых (или поверхностных) teristica durităţii perioadei de iarnă (), care se
вод (hв), характеристика суровости зимнего exprimă prin suma grade – zile cu temperatură
периода (), выражаемая суммой градусо- negativă a aerului.
суток отрицательной температуры воздуха.
В табл. G.2 приведены значения tвл, tпр и În tabelul G.2 sînt prezentate valorile tвл, tпр
 для III и IV дорожно-климатических зон. şi  pentru zonele climaterice rutiere III şi IV.
Величина Woccp определяется по форму- Valoarea Woccp se determină cu relaţia:
ле:
Woccp = Woccp + Woтн (Wпв - Wo) (G.4)
где: unde:
Wпв - влажность полной влагоемкости Wпв – umiditatea capacităţii totale de absorbţie
грунта (весовая, доли единицы); a pămîntului (de greutate, cota din în-
treg);
 Woтн - отношение осеннего приращения  Woтн – raportul dintre creşterea umidităţii de
влажности к максимально возмож- toamnă şi valoarea maxim posibilă a
ной величине приращения влаж- creşterii umidităţii pămîntului.
ности грунта.
CP D.02.08 – 2014, pag. 97

Величина Wпв вычисляется из соотношения: Valoarea Wпв se calculează cu relaţia:

1 1
WПВ   (G.5)
 сух 
где: unde:
cуx - плотность сухого грунта, г/см3; cуx – densitatea pămîntului uscat g/cm3;
 - плотность скелетных частиц грунта,  – densitatea particulelor din scheletul
находящаяся, как правило, в пределах pămîntului care oscilează, de regulă, în
2,67 - 2,73. limitele 2,67 – 2,73.
Величина  Woтн устанавливается по Valoarea  Woтн se stabileşte conform
номограмме рис. G.2 в зависимости от па- nomogramei din fig. G.2 în funcţie de parame-
раметра: trul:
1 1
0,95
0,9
0,9 0,8
0,85 0,7
0,8 0,6
0,75 0,5
(Wотн )

0,7 0,4
0,65
Относительная влажность

0,6 0,3
0,55
Umiditatea relativa

0,5
0,2
0,45
0,4
0,1
0,35
0,3
0,25
0,2
0,15
0,1
0,05
0
0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 0,45 0,5 0,55 0,6 0,65 0,7 0,75 0,8 0,85 0,9 0,95 1
Величина отношения
Valoarea raportului ha / hв

Рис. G.2 Номограмма для Wотн при значениях Foh, от 0,1 до 1


Fig. G.2 Nomograma pentru Wотн cu valorile Foh, între 0,1 şi 1
K ВЛ  t ВЛ
Foh  (G.6)
hв2
Параметр hв принимается по данным Parametrul hв se stabileşte conform datelor
изысканий (обследований), а параметр hА, investigaţiilor, iar parametrul hА, necesar pen-
необходимый для использования номо- tru aplicarea nomogramei din fig. G.2, se de-
граммы рис G.2, определяется по формуле: termină cu relaţia:
hА = 160 - hДО (G.7)
где: unde:
CP D.02.08 – 2014, pag. 98
hДО - суммарная толщина слоев дорожной hДО – grosimea totală a straturilor constructive
одежды, см. ale structurii rutiere, cm.
Среднее значение весенней влажности Valoarea medie a umidităţii de primăvară
Wвeccp находим из выражения: Wвeccp se determină cu relaţia:
Wвeccp = Wh + (Woсcp - Wh) С (G.8)
где: unde:
Wh - влажность грунта по жидкой фазе в Wh – umiditatea pămîntului conform fazei li-
момент первичного льдобразования chide în momentul începerii formării
(при температуре грунта -0,5 - 1,0 С). gheţei (la temperatura pămîntului -
Значения Wh разных грунтов приведе- 0,5 - 1,0 С). Valorile Wh ale diferitelor
ны в таблице G.1; pămînturi sînt prezentate în tabelul G.1;
С - коэффициент, определяемый по графику C – coefficientul care se determină conform
рис. G.3 в зависимости от величины graficului din fig. G.3 în funcţie de valoa-
критерия зимнего влагонакопления Z, rea criteriului acumulării umidităţii în
вычисляемого, в свою очередь, из со- timpul iernii Z, care, la rîndul său, se cal-
отношения: culează cu relaţia:

Z (G.9)
2 К ВЛ

доли единицы
C, parte din unitate
2,5
2,4
2,3
2,2
2,1
2,0
C

1,9
Значения коэффициента

1,8
Valorile coeficientului

1,7
1,6
1,5
1,4
1,3
1,2
1,1
1,0
0,9
0,8
0,1 0,3 0,5 0,7 0,9 1,1 1,3 1,5 1,7 1,9 2,1 2,3 2,5 2,7 2,9 3,1 3,3 3,5 3,7 3,9
Значения отношения 
Z
Valorile relatiei 2 К ВЛ

Рис. G.3 График для определения коэффициента С, используемого для вычисления весенней
влажности
Fig. G.3 Graficul pentru determinarea coeficientului C, utilizat pentru calcularea umidităţii
de primăvară
CP D.02.08 – 2014, pag. 99
Характеристика скорости промерзания Caracteristica vitezei de îngheţ a
грунта земляного полотна  определяется pămîntului din terasament  se determină cu
из соотношений: relaţiile:
При коэффициенте влагопроводности Cînd valoarea coeficientului de permeabi-
грунта до 2,0 см2/ч: litate a pămîntului de pînă la 2,0 cm2/h:
для автомобильных дорог I - II катего- pentru drumuri de categoria I - II:
рий:
 = 3,24 + 0,079 - 0,005hs (G.10)
где: unde:
hs - толщина слоя эффективной теплоизо- hs – grosimea stratului de termoizolare efectivă
ляции (пенопласт, пеноплэкс), см; (polistiren expandat, penoplex), cm;
 - характеристика суровости зимнего пе-  - caracteristica durităţii perioadei de iarnă,
риода, определяемая из таблицы care se determină din tabelul G.2;
G.2;
для автомобильных дорог III - IV катего- pentru drumuri de categoria III – IV:
рий:
 = 3,24 + 0,079 - 0,013hs (G.11)
где: unde:
hs - толщина слоя теплоизоляции только из hs - grosimea stratului de termoizolare din ma-
местных материалов (керамзит, керам- teriale locale (cheramzită, cheramzito-
зитобетон, шлак, золошлаковая смесь, beton, zguri de furnal, amestecuri din
укрепленная цементом и др.). zguri, consolidate cu ciment ş.a.).
При коэффициенте влагопроводности Cînd valoarea coeficientului de permeabi-
грунта 2,1 - 5,0 см2/ч: litate a pămîntului constituie 2,1 – 5,0
cm2 /h:
для дорог I - III категорий: pentru drumuri de categoria I - III:
 = 1,24 + 0,72 ln  - 0,05 hs (G.12)
для дорог IV - V категорий: pentru drumuri de categoria IV - V:
 = 1,24 + 0,72 ln  - 0,013 hs (G.13)
При Foh > 1, Wотн практически не зави- Cînd Foh > 1, Wотн practic nu depinde de
сит от ha/hb, поэтому приводим следующую raportul ha/hb, de aceea prezentăm următorul
таблицу значений Wотн в зависимости от Foh. tabel al valorilor Wотн în funcţie de valorile Foh.

Foh 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8


Wотн 0,95 0,96 0,97 0,98 0,99

При Foh ≥ 2,1 можно принять Wотн = 1. Cînd Foh ≥ 2,1 se admite a adopta Wотн = 1.
CP D.02.08 – 2014, pag. 100
Таблица G.1 Значения влажности Wh и Wиз для различных грунтов
Tabelul G.1 Valorile umidităţii Wh şi Wиз pentru diferite tipuri de pămînturi

Грунт
Wh Wнз hкр
Pămînt
Песок пылеватый 0,03-0,04 0,02 80
Nisip prăfos
Супесь тяжелая пылеватая 0,09-0,10 0,06 130
Nisip argilos prăfos greu
Суглинок легкий пылеватый 0,12-0,13 0,08 120
Argilă nisipoasă prăfoasă uşoară
Суглинок тяжелый пылеватый 0,13-0,14 0,09 140
Argilă nisipoasă prăfoasă grea
Глина пылеватая 0,19-0,21 0,16 150
Argilă prafoasă

hкр - критическая глубина, при которой про- hкр – adîncimea critică, la care procesul de um-
цесс пучения прекращается. В слу- flare se stopează. În cazul cînd hпр >
чае, если hпр > hкр, в расчет вводят hкр, în calcul se introduce hкр = hпр.
hкр = hпр.
Грунты, характеризующиеся значением Pămînturile, caracterizate prin valoarea
коэффициента влагопроводности более coeficientului de permeabilitate de peste
5,0 см/ч, при неблагоприятных грунтово- 5,0 cm/h, în condiţii hidrologice şi de teren ne-
гидрологических условиях, как правило, не favorabile, de regulă, nu se admite de a fi folo-
должны применяться для устройства земля- site la construcţia terasamentelor.
ного полотна.
Расчет возможной величины морозного Calculul valorii posibile a umflării la în-
пучения поверхности дорожного покрытия gheţ a suprafeţei de rulare se efectuiază cu rela-
ведется с использованием зависимости: ţia:
hпр  q
hпуч  1,09WВЕССР  WНЗ   WПВ  WНЗ  (G.14)
d
где: unde:
hпр - глубина промерзания грунта, см; hпр – adîncimea de îngheţ a pămîntului, cm;
q - плотность сухого грунта, г/см3; q – densitatea pămîntului uscat, g/cm3;
d - плотность воды, г/см3; d – densitatea apei, g/cm3;
Wнз - влажность, соответствующая незамер- Wнз – umiditatea care corespunde apei ce nu
зающей воде, принимается по виду îngheaţă, se stabileşte conform tipului
грунта из табл. G.1; de pămînt din tab. G.1.
Wпв - влажность полной влагоемкости, вы- Wпв – umiditatea la absorbţia maximă, care, la
числяемая в свою очередь из соотно- rîndul său, se calculează cu relaţia
шения (G.5). (G.5).
Полная глубина промерзания грунта hпр Adîncimea totală de îngheţ a pămîntului
определяется из следующих соотношений: hпр se determină cu următoarele relaţii:
при отсутствии теплоизоляционных сло- în cazul lipsei straturilor termoizolante în
ев в составе дорожной одежды: structura rutieră:

hпр   t пр  24 (G.15)

în cazul prezenţei acestora:


при их наличии:
hпp = (150,6 + 0,0027) - (13,93 - 0,0067) hs (G.16)
CP D.02.08 – 2014, pag. 101
где: unde:
 = 1 при использовании в качестве тепло-  = 1 cînd în calitate de termoizolant este folo-
изоляции пенопласта или пеноплэкса; sit polistiren expandat sau penoplex;
 = 0,25 при теплоизоляции из местных ма-  = 0,25 cînd în calitate de termoizolant sînt fo-
териалов. losite materiale locale.
Величина отношения Wвeccp/WТ, где Valoarea relaţiei Wвeccp/WТ, unde
WТ - влажность грунта земляного полотна WТ - umiditatea pămîntului din terasament la
на границе текучести, в соответствии с дан- limita de curgere, în conformitate cu prezenta
ной методикой может использоваться в ка- metodologie, poate fi aplicată ca valoare de
честве расчетной относительной влажности calcul a umidităţii relative la determinarea ca-
при определении прочностных и деформа- racteristicilor de capacitate portantă şi de de-
ционных характеристик грунта рабочего formare a pămîntului din zona activă.
слоя.
Таблица G.2 Климатические характеристики
Tabelul G.2 Caracteristicile climatice

Дорожно-климатическая зона
tвл tпp 
Zona climaterică rutieră
III 840 239 36
IV 672 214 24

Условные обозначения: Indicii convenţionali:


tвл - продолжительность периода осеннего tвл – durata perioadei de absorbţie a apei în pe-
влагонакопления, часы; rioada de toamnă, ore;
tпр - продолжительность периода промерза- tпр – durata perioadei de îngheţ, zile;
ния, сутки;  – suma grad celsius – ore, a temperaturilor
 - сумма градусочасов отрицательной тем- negative, multiplicată cu 0,001.
пературы, умноженная на 0,001.

S-ar putea să vă placă și