Sunteți pe pagina 1din 1

PROCURĂ SPECIALĂ

Subsemnatul……………………………………… cetățean român, domiciliată


în………………………………………., CNP……………………………….. împuternicesc prin
prezentul mandat pe …………………………………….. domiciliat
în……………………………………… identificat cu CI seria ….. nr. ………….. emisă
de……………………. la data de…………………., CNP……………………….. ca în numele
meu și pentru mine să îndeplinească toate formalitățile necesare înmatriculării în circulație a
autoturismului marca ………………….. tip……………………… număr de identificare
…………………….. sens în care mandatarul meu:
 va face dovada calității mele de proprietar;
 va plăti toate taxele aferente;
 mă va reprezenta cu depline puteri la Regia Autonomă Registrul Auto Român (R.A.R.) în
vederea efectuării formalităților de autentificare a vehiculului;
 va depune si va ridica documentația solicitată în original (inclusiv certificatul de
autenticitate, cartea de identitate, talonul si plăcuțele cu numerele de înmatriculare);
În vederea aducerii la îndeplinire a prezentului mandat, împuternicitul meu, pentru
fiecare caz in parte, se va prezenta la sediul tuturor instituțiilor competente, va face orice cereri și
declarații în limitele prezentului mandat, îndeplinind orice acte și fapte juridice și materiale
necesare pentru realizarea mandatului, semnând în numele meu și pentru mine oriunde trebuința
o va cere, semnătura sa fiindu-mi opozabilă.
Prezentul mandat este gratuit si netransmisibil.
Tehnoredactată și autentificată, astăzi la sediul Biroului Notarului Public
…………………….. …… în 3(trei) exemplare, din care părţii s-au eliberat 2(două) exemplare.
MANDANTĂ,
(semnătură)

S-ar putea să vă placă și