Sunteți pe pagina 1din 680

; s*v ;jim

:M

Puterea sufletului
Antologie

Prim a parte
Psihologia analitică
Temeiuri
Psihologie analitică şi W eltanschauung
Structura psihicului
Generalităţi privind teoria com plexelor
D espre natura viselo r
Eu-I( umbra, anima şi anim us, şinele

exte alese traduse din limba germană de dr. Suzana Holan


r
© 1 9 7 1 ,1 9 7 6 W alter V erlag A G , Solothum

© 1994, Editura Anim a, pentru p rezen ta versiune rom ân ească

Im prim at la Tipografia Editurii Anim a

ISBN 973-9053-14-9
CARL GUSTAV JUNG

PUTEREA SUFLETULUI
ANTOLOGIE
T e x te a le s e şi tra d u s e d in lim b a g e r m a n ă d e d r. S u z a n a H o la n

PRIMA PARTE
PSIHOLOGIA ANALITICĂ. TEMEIURI

E d itu ra A n im a , B u cu re ş ti, 1 9 9 4
NOTĂ INTRODUCTIVĂ

Deşi M ircea Eliade îl num ea p e C ari G ustav Jung «un profet al secolului
XX», mulţi îl m ai consideră, p oate, p u r şi simplu, psihanalist. Psihanalist sau,
cu alte cuvinte, continuator al lui Freud. D ar trebuie spus, din capul locului,
că acea im agine a om ului care se desprinde din întreaga operă a lui Jung în­
trece cu m ult sfera psihiatriei şi cu atît mai m ult pe cea a psihanalizei. Şi încă:
Jung nu îl continuă pe Freud, ci, în m ult mai m are m ăsură, i se opune. I se
opune în prim ul rînd prin faptul că nu concepe om ul c a p e o fiinţă instinctuală
refulată, dînd p rioritate instinctelor sexuale, cum a făcut Freud, ci îl consideră
în toată com plexitatea sa de fiinţă culturală. în acest sens, opera lui Jung ţine
mai curînd d e dom eniul antropologiei culturale decît de cel al medicinei. I se
opune apoi prin lărgirea noţiunii d e inconştient de la inconştientul - «ladă de
gunoi», în su m are a tuturor conţinuturilor refulate, la inconştientul - «sedim ent
al tuturor experienţelor liniei an cestrale» şi, totodată, «obîrşie a tu turor creaţii­
lor u m ane trecu te şi viitoare». Inconştientul în prim a sa ipostază (freudiană)
capătă la Jung denum irea de inconştient personal, în tim p ce a doua ipostază,
m ult m ai gen eroasă, a inconştientului este num ită «inconştient colectiv»- Incon­
ştientul colectiv are, prin natura sa, anum ite «dom inante» care îşi regăsesc ex­
presia în anum ite reprezentări, în anum ite imagini, ce p ot diferi de la o epocă
la alta sau d e la o zona a lumii la alta, răm înînd însă simboluri ale mereu
aceloraşi tendinţe fundam entale inconştiente. Pe acestea Jung le num eşte «ar­
hetipuri», fiind astfel în deplin con sen s cu istoria religiilor, p e d e o parte şi
stabilind, p e d e altă parte, o legătură cu biologicul, cu tiparele com portam en­

5
tale (p a tte m of behaviour), cu pornirile instinctuale, în ultim ă instanţă. Pe lîn-
gă aceste d ou ă con cep te fundam ental noi, Ju n g ad u ce înnoiri şi altor noţiuni
psihologice. Libido-ul nu m ai are d e-a face d o a r cu atracţia sexuală, ci este
energie - sau disponibilitate - psihică in genere. C om p lexele nu sînt n eap ărat
«com p lexe de inferioritate», sem n e d e n esăn ătate psihică, ci d im p otrivă, su rse
d e energie, ad evărate «focare d e viaţă», cu m spu ne Jung însuşi undeva. Visele
sînt au tentice creaţii ale inconştientului, care, laolaltă cu fantazările, cu «visă­
rile cu ochii deschişi», ne furnizează o binevenită p un te d e legătură cu con ­
ţinuturile inconştiente. C ăci în in terp retarea visului nu se p un e problem a: d e
ce am visat asta?, ci: ce ro st a av u t să visez asta? sau, altfel spus: ce a v ru t
inconştientul trim iţîndu-m i acest m esaj oniric?. în treb area p oate fi pusă în felul
acesta p en tru că psihicul inconştient, p rin fenom enul num it d e Ju n g «compen­
sare», m ijloceşte o m ai p rofu n d ă şi m ai deplină ad ap tare a n oastră la lum e şi
a lumii la noi, decît a r p u tea-o face conştientul, in stru m en t al ad ecvării n oas­
tre, hic et nune, la îm prejurările vieţii. Lista ideilor noi, d ar cu iz de vech e
înţelepciune, cu care contribuie Ju n g la form area im aginii om ului a r m ai p utea
fi în delu ng continuată. Fap t este că ideile acestea se ad resează în egală m ăsu ră
spiritului ştiinţific şi spiritului religios, om ului d e ştiinţă u m an ist şi celui din
sfera ştiinţelor naturii, artistului sau criticului d e artă şi, nu în ultim ul rînd,
om ului în genere, d eo arece im aginea p e ca re o oferă Jung om ului asu p ra lumii
şi asu p ra sa însuşi reuneşte cu ltu ra secolului X X şi a secolelor anterioare, sub
toate aspectele sale, iar o asem enea sinteză nu p oate fi d ecît salu tară p en tru
spiritul m o d e m atît d e fragm entat în specializări şi pentru sufletele n oastre
ciuntite d e această fragm entare.

P rim a p a rte a antologiei d e faţă este form ată d intr-o selecţie d e scrieri ale
lui Ju n g m enită să in trod u că cititorul în lu m ea ideilor şi con cep telor sale.
D ar m ai trebuie sp u s că Ju n g a d a t şi o tipologie psihologică. A d ou a p arte
a antologiei este d edicată prezen tării acestei tipologii.
De asem enea, Jung este au toru l m u ltor eseuri privind p rob lem atica psiho­
logică a individului şi a societăţii. C îteva d in tre eseurile acestea sînt cup rin se
în a treia p arte a antologiei, şi anum e: eseuri privind psihologia diferitelor
vîrste, psihologia ed u caţei, căsătoriei şi - ţinînd seam a d e interesul de aici şi
de acu m - cele trei scrieri ale lui Jung d esp re psihologia totalitarism ului.
în fine, trebuie m en ţion at faptul că ideile şi con cep tele lui Jung au suferit,
de-a lungul celor ap roap e şase decenii ale carierei sale d e cercetător, substan­

6
ţiale modificări. O im agine a form ei finale a teoriei lui, cu toate legăturile sale,
pe de o p arte cu m itologia, istoria religiilor, alchim ia, iar pe d e altă p arte cu
fizica şi biologia m o d ern ă se regăşeste în tr-o lu crare a sa m ai tîrzie şi totodată
m ai dificilă la lectu ră, care constituie p artea a p atra a antologiei d e faţă.

A ntologia d e faţă rep rezin tă rodul unei m unci care a d u rat, am p utea spu­
ne, d e două ori p atru ani. Şi nu a r fi fost posibilă definitivarea acestei m unci
fără ajutorul m u ltora. M enţionăm aici ajutorul m oral şi spiritual al Oanei Vlad,
în anii cît a d urat trad u cerea, sprijinul Stancăi C ionca Scholz, a lui Bert Scholz
şi a d-lui dr. Tiberiu H olan la fondarea editurii ca re publică acu m antologia,
p recu m şi încurajările rep etate ven ite d in p artea Doinei M odola. De o im por­
tanţă decisivă au fost discuţiile cu C onstan tin N oica p rivin d op era lui Jung şi
trad u cerea de faţă, p re cu m şi apecierile în cu rajatoare ven ite din p artea lui Va-
sile Dem. Z am firescu şi Gabriel Liiceanu, care au av u t bunăvoinţa să verifice
fragm ente m ai dificile d in trad u cere. U n ajutor p reţios a fost şi cel al M arianei
Koch şi al K ristinei L azăr d e la Institutul G oethe d in Bucureşti, prin ca re s-au
p u tu t obţine cele şap tesp rezece vo lu m e d e o p ere com p lete ale lui Cari G ustav
Jung. în ordine cron ologică, m en ţion ăm p e P ater T h om as Im oos, p rofesor de
istoria religiilor, m em bru fond ator al Clubului Jung şi p e dr. M ărie Louise von
Franz, elevă a lui Jung, pentru ajutorul d a t în lăm u rirea u nor aspecte ale teo­
riei jungiene şi în obţinerea copyright-ului. C o p yright-u l nu a r fi p u tu t fi ob­
ţinut fără sprijinul gen ero s al Idei A lexand rescu d e la Institutul G oethe din
Bucureşti şi a d-lui G eisenhyner d e la A gen ţia G eisenheyner § C ron e din Stutt-
gart. A du cem m u lţu m iri d-nei bibliotecare de la Institutului Jung din Kiis-
nacht, pentru b un ăvoinţa cu care n e-a p u s la dispoziţie bibliografie iconogra­
fică legată d e viaţa şi o p era lui C ari G u stav Jung şi, d e asem enea, m em brilor
familiei Jung pentru ospitalitatea cu care n e-au p erm is să intrăm în atm osfera
unică a «turnului» con struit d e Cari G ustav Jung p e m alul lacului Zurich, la
Bollingen. In fine, d a to ră m m ulţum iri Taniei N u ţu , care, în decursul tu tu ror
acestor ani d e lucru, a dactilografiat şi a cules p e calcu lator cu răb d are şi p ro ­
fesionalism textele şi, nu în ultim ul rînd, lui Radu Ion, tipograful editurii noas­
tre, fără p riceperea şi entuziasm ul căru ia în trep rind erea n oastră culturală nu
ar fi fost posibilă. Iar cele m ai m u lte m ulţum iri le d ato rez m am ei m ele, pentru
în ţelegerea si răb d area cu care a fost alături d e m in e în toţi aceşti ani.
dr. Suzana H olan

7
SUMAR

Psihologie analitică şi Weltanschauung ..................................... 11


Structura psihicului ......................................................................... 49
Consideraţii generale privind teoria complexelor ................... 79
Despre natura v iselo r..................................................................... 101
Eu-1, umbra, anima şi animus, şinele ....................................... 127
Eu-1..................................................................................... 129
Umbra ............................................................................... 136
Syzigia: anima şi a n im u s.............................................. 141
Şinele ................................................................................. 158

Indice ............................................................................................. 177


PSIHOLOGIE ANALITICĂ
ŞI
WELTANSCHAUUNG

C onferinţă ţinută la K arlsruhe în 1927. Tipărită - prelucrată •şi lărgită - în


Seelenprohlnnt’ der G egeitm irt, Raseher, Zurich, 1931. Reeditată în anii 1933,
1 9 3 9 ,1 9 4 6 ,1 9 5 0 şi 1969. Tradusă d upă C^amineltt- Werke, voi. VIII, & 689-741.
uvîntul german Weltanschauung nu prea poate fi tradus
C într-o alta limbă1, ceea ce denotă că el are şi un aspect
strict psihologic: nu se referă numai la o anumită concepţie
689

asupra lumii - aşa ceva s-ar putea traduce numaidecît -, ci şi


la un anumit mod de a privi lumea. Cuvîntul filozofie are, ce-i
drept, o conotaţie asemănătoare, dar exclusiv intelectuală, pe
cînd cuvîntul Weltanschauung se referă la toate felurile posibi­
le de atitudine faţă de lume, inclusiv la atitudinea filozofică.
Există Weltanschauung-uri estetice, religioase, idealiste, realiste,
romantice, practice, pentru a enumera doar cîteva. In acest
sens, noţiunea de Weltanschauung are foarte multe aspecte co­
mune cu noţiunea de «atitudine». Am putea chiar s-o definim
ca o atitudine conceptual formulată.
Dar ce înţelegem atunci prin atitudine? Atitudinea este o 690

noţiune a psihologiei care desemnează o anumită ordonare a


1 O trad u cere ap roxim ativă ar fi: viziune asupra lumii. L-am lăsat netradus în
textul d e faţă, considerîndu-1, spre a-1 putea supune flexiunii rom âneşti, su b ­
stantiv m asculin (n.t.)

73
PSIHOLOGIE ANALITICA ŞI WELTANSCHAUUNG

conţinuturilor psihice, orientată fie către un scop, fie de către o


aşa-numită supra-reprezentare. Dacă ar fi să comparăm conţi­
nuturile noastre psihice cu o armată şi dacă am reprezenta di­
feritele forme de atitudine prin anumite dispuneri ale trupelor
acestei armate, atunci ar trebui să ne imaginăm starea unui om
care este atent, de pildă, ca pe o concentrare de unităţi militare
stînd în stare de alertă şi avînd în jur detaşamente de recu­
noaştere. De îndată ce puterea şi poziţia duşmanului sînt sufi-
. cient de bine cunoscute, situaţia se schimbă: armata se pune în
mişcare către un obiectiv bine determinat. Intr-un mod absolut
asemănător se schimbă şi atitudinea psihică. In timp ce în sta­
rea de pură atenţie ideea este să percepi, ceea ce face ca activi­
tatea de gîndire proprie, precum şi alte feluri de conţinuturi
subiective, să fie pe cît posibil reprimate, la trecerea într-o ati­
tudine activă, apar în conştient conţinuturi subiective, constînd
din reprezentări ale scopului şi din imbolduri spre acţiune. Aşa
cum armata are un conducător şi un consiliu de generali, atitu­
dinea psihică are o idee generală conducătoare, susţinută de şi
fundamentată pe experienţe, principii, afecte şi multe alte ma­
teriale asemănătoare.
69i Adică, noi nu acţionăm pur şi simplu prin cîte o reacţie,
mai mult sau mai puţin izolată, !a o excitaţie dată. Dimpotrivă,
fiecare acţiune sau reacţiune a noastră are loc sub influenţa
unor precondiţionări psihice complicate. Folosind din nou ana­
logia cu armata, am putea compara aceste precondiţionări cu
ceea ce se petrece la marele cartier general. Pentru soldatul de
rînd totul poate să arate ca şi cum te-ai retrage, pur şi simplu,
atunci cînd eşti atacat şi ai ataca, pur şi simplu, atunci cînd ai
văzut duşmanul. Conştientul nostru este întotdeauna tentat să

74
P S I H O L O G I E AN AL ITICĂ ŞI W EL TAN SCH AU UN G

joace rolul soldatului de rînd şi să creadă în simplitatea acţiu­


nilor sale. In realitate însă, se va da o luptă într-un anumit loc
şi la un anumit moment, numai dacă s-a constituit în prealabil
un plan de acţiune, care l-a proiectat pe soldatul de rînd la lo­
cul stabilit, cu zile întregi înainte. Acest plan de acţiune nu este
nici el, la rîndul lui, o simplă reacţie la rapoartele de recunoaş­
tere, ci o iniţiativă creatoare a conducătorului, condiţionată de
acţiunile duşmanului, dar, probabil, şi de considerente nemili-
tare, complet necunoscute soldatului de rînd. Aceşti din urmă
factori sînt de o natură foarte complexă şi nu numai că
depăşesc cu mult înţelegerea soldatului, dar poate că nu-i sînt
prea clari nici conducătorului însuşi. Chiar şi conducătorului îi
sînt total necunoscuţi anumiţi factori, printre care propria sa
precondiţionare, cu predeterminările sale complicate. Iată deci
că, deşi manevrele armatei se află într-adevăr sub o comandă
unică şi unitară, această comandă este, de fapt, rezultatul con­
lucrării unor factori neînchipuit de complicaţi.
Aşa are loc şi activitatea psihică: pe baza unor predetermi- m
nări la fel de complicate. Cu toată simplitatea imboldului, fie­
care nuanţă a diferitelor sale aspecte - intensitatea şi direcţia
sa, felul în care se desfăşoară în timp şi în spaţiu, intenţionali­
tatea sa şi toate celelalte - se întemeiază pe predeterminări şi
particularităţi psihice, adică tocmai pe acea atitudine generală
care, la rîndul ei, constă dintr-o constelaţie de conţinuturi a că­
ror diversitate abia dacă poate fi întrezărită. Eu-1 este coman­
dantul armatei; deliberările şi deciziile sale, motivele şi îndoie­
lile sale, bănuielile şi previziunile sale - îi sînt consiliul de
generali, iar dependenţa sa de factori exteriori este dependenţa
conducătorului de influenţele aproape de nepătruns ale cartie-

75
PSIHOLOGIE ANALITICĂ ŞI W ELTANSCHAUUNG

rului general şi ale politicii care operează de undeva din um­


bră.
693 Poate că nu vom exagera prea mult extinzînd comparaţia
noastră şi asupra relaţiei dintre om şi lume: eu-1 omului - şeful
unei mici armate, în luptă cu tot ceea ce o înconjoară, nu ara­
reori un război pe două fronturi: în faţă lupta pentru existenţă,
iar în spate lupta contra propriei naturi instinctuale rebele.
Căci, chiar dacă nu sîntem pesimişti, ne resimţim existenţa mai
degrabă ca pe o luptă continuă. Starea de pace rămîne un dezi­
derat; să închei pace cu lumea şi cu tine însuţi - este o remar­
cabilă reuşită. Starea de război, mai mult sau mai puţin croni­
că, ne obligă să avem o atitudine foarte atent alcătuită. Un om
ajuns la perfecţiune, dacă îşi pierde pacea sufletească de multă
vreme obţinută, va fi nevoit să-şi revizuiască şi mai atent atitu­
dinea, spre a-şi recăpăta, fie şi pentru scurt timp, starea de
pace. îi este mult mai uşor sufletului să fie într-o stare dinami­
că de suişuri şi coborîşuri ale întîmplărilor, decît să trăiască
într-o stare îndelungată de echilibru, deoarece într-o astfel de
stare - oricît de minunată, de înălţătoare şi de desăvîrşită ar fi
- pluteşte mereu ameninţarea înglodării într-o insuportabilă şi
plicticoasă stagnare. Nu vom greşi, aşadar, presupunînd că o
stare de pace sufletească, adică o stare de seninătate, lipsită de
conflicte, echilibrată şi înţeleaptă - dacă mai este şi durabilă -
se întemeiază întotdeauna pe o atitudine deosebit de evoluată.
694 Vă miraţi, probabil, că am început prin a vorbi de atitudi­
ne şi nu de Weltanschauung. Vorbind despre noţiunea de ati­
tudine am evitat să pun o problemă: este oare Weltanschau-
ung-ul conştient sau inconştient? Căci un om poate fi propriul
său conducător şi poate rezista cu succes în lupta lui pentru

16
P S I H O L O G I E AN AL ITICĂ ŞI W EL TANSCHAU UNG

existenţă, atît în exterior cît şi în interior şi poate obţine chiar o


pace relativ sigură, fără să posede un Weltanschauung con­
ştient. Dar el nu poate face toate acestea fără o atitudine. Des­
pre un Weltanschauung nu putem însă vorbi decît atunci cînd
omul a făcut măcar o primă încercare serioasă de a-şi formula
conceptual sau intuitiv propria sa atitudine, adică de a-şi lă­
muri lui însuşi de ce şi pentru ce acţionează cum acţionează şi
trăieşte cum trăieşte.
Dar ce rost are un Weltanschauung - mă veţi întreba - de m
vreme ce se poate trăi la fel de bine şi fără el? Şi tot aşa m-aţi
putea întreba: ce rost are conştienţa, de vreme ce se poate trăi
la fel de bine şi fără ea? Căci ce este, în definitiv, un Weltan­
schauung? Este, pur şi simplu, o conştienţă lărgită şi aprofun­
dată! Iar motivul pentru care există conştienţă şi pentru care
aceasta tinde să-şi lărgească şi să-şi adîncească sfera este unul
foarte simplu: fiiră conştienţă se trăieşte mai puţin bine. De
bună seamă că tocmai din acest motiv a făcut Mama Natură să
apară pe lume, alături de multe alte minunăţii, şi această ului­
toare creaţie: conştienţa. Primitivul, aproape inconştient, poate
şi el să se adapteze şi să se controleze, dar numai în lumea sa
primitivă. în afara ei, cade pradă multor pericole pe care noi,
aflaţi la o treaptă mai înaltă a conştienţei, le evităm cu cea mai
mare uşurinţă. Este evident că o conştiinţă2 evoluată este expu­
să unor pericole pe care primitivul nici nu le-a visat măcar, dar

2 A m făcut distincţie în trad u cere, între conştient, ca p arte a psihicului diferită


de inconştient şi conştiinţă în sens filozofic sau în sens curent (de pildă în
«conştiinţă m odernă» etc.). Pe de altă p arte am folosit conştienţă pentru starea
de a fi conştient a subiectului sau obiectului (în germ ană Bewufitheit, şi nu Re-
wufitsein) (n.t.)

77
P S I H O L O G I E A N A L I T I C Ă ŞI W E L T A N S C H A U U N G

e de necontestat că omul conştient şi nu cel inconştient a pus


stăpînire pe tot pămîntul. Dacă, într-o ultimă şi supraumană
instanţă, acest lucru va fi spre binele sau spre răul lumii - nu
e de competenţa noastră să hotărîm aici.
696 Pe o treaptă mai înaltă a conştienţei poate să apară şi un
Weltanschauung. Orice sporire a experienţei sau a cunoaşterii
constituie un pas înainte în formarea unui Weltanschauung. Şi,
odată cu imaginea ce şi-o face omul cugetător despre lume, se schim­
bă şi el însuşi. Omul al cărui Soare se învîrteşte încă în jurul Pă-
mîntului este alt om decît cel al cărui Pămînt este supus forţei
de atracţie a Soarelui. Nu degeaba ideea de nemărginire a lui
Giordano Bruno reprezintă unul din cele mai importante
puncte de plecare ale conştiinţei modeme. Omul al cărui cos­
mos atîmă în empiric este alt fel de om decît cel al cărui spirit
este luminat de viziunea lui Kepler. Cel pentru care ar mai pu­
tea fi problematic rezultatul lui doi ori doi este cu totul altfel
decît cel pentru care nimic nu este mai neîndoielnic pe lume
decît adevărurile a priori ale matematicii. Cu alte cuvinte, nu
este indiferent dacă avem sau nu un Weltanschauung şi ce fel
de Weltanschauung avem, deoarece nu ne formăm pur şi sim­
plu o imagine a lumii, ci această imagine, repercutîndu-se asu­
pra noastră, ne formează şi pe noi.
697 Concepţia pe care ne-o facem despre lume este imaginea a
ceea ce numim noi lume. Şi această imagine este cea după ale
cărei caracteristici ne orientăm adaptarea. După cum spuneam,
toate acestea nu au loc conştient. Soldatul simplu din tranşee
nu are nici o viziune asupra activităţii consiliului de generali.
Fireşte, noi sîntem şi consiliu de generali, şi comandant de ar­
mată, în acelaşi timp. Dar avem aproape întotdeauna nevoie de

18
P S I H O L O G I E AN AL IT IC Ă ŞI W EL TAN SCH AU UN G

o hotărîre de-a dreptul eroică pentru a ne rupe conştientul de


la ocupaţiile sale obişnuite, poate stringente, spre a-1 îndrepta
spre problemele mai generale ale atitudinii. Dacă nu o facem
însă, rămînem inconştienţi de atitudinea noastră şi nu vom
avea, deci, un Weltanschauung, ci doar o atitudine inconştien­
tă. Iar dacă nici măcar nu ne dăm seama de acest lucru, atunci
motivaţiile şi intenţiile care ne determină ne rămîn necunoscute
şi, ca atare, toate ni se par foarte simple, toate par să ni se în-
tîmple doar aşa, ca de la sine. în realitate însă, în culise se des­
făşoară procese complicate, avînd cauze şi scopuri a căror sub­
tilitate nu lasă nimic de dorit. Există mulţi oameni de ştiinţă
care evită să aibă un Weltanschauung pentru că acest lucru nu
ar fi, chipurile, ştiinţific. Dar, în mod evident, lor nu prea le
este clar la ce le-ar folosi un Weltanschauung. Adevărul este că
ei îşi lasă intenţionat ideile conducătoare în obscuritate, adică,
cu alte cuvinte, se menţin singuri pe o treaptă mai joasă, mai
primitivă a conştienţei decît cea care ar corespunde capacităţii
lor de conştientizare. Spiritul critic sau scepticismul nu trebuie
considerate neapărat expresii ale inteligenţei, ci mai curînd ale
contrariului ei, atunci cînd scepticismul este proferat spre a es­
camota lipsa unui Weltanschauung. Şi nu arareori lipseşte mai
degrabă curajul moral decît inteligenţa. Pentru că un om nu
poate să vadă lumea fără să se vadă pe sine însuşi şi aşa cum
vede lumea, aşa se va vedea şi pe sine însuşi, iar asta presupu­
ne din partea lui nu tocmai puţin curaj. Iată de ce sînt lipsiţi
aceşti oameni - în mod fatal - de un Weltanschauung.
Să ai un Weltanschauung înseamnă să-ţi formezi o imagine
a lumii şi a ta însuţi, să ştii ce este lumea şi cine eşti tu. In
sensul strict al cuvîntului, asta ar însemna însă mult prea mult.

19
PS IH O LO G IE AN ALITICĂ ŞI W E L TA N SC H A U U N G

Nimeni nu poate şti ce este lumea şi cu atît mai puţin cine este
el însuşi. Dar, cum grano salis, ar însemna să ajungi la o cît
mai bună cunoaştere a acestor lucruri. O bună cunoaştere presu­
pune să ştii, presupune să excluzi bănuielile neîntemeiate, să
excluzi afirmaţiile arbitrare şi opiniile autoritare. O bună cu­
noaştere înseamnă să cauţi ipoteza bine întemeiată, fără să uiţi
însă că tot ceea ce ştii este mărginit şi supus erorii.
699 Dacă imaginea pe care ne-o formăm despre lume nu s-ar
repercuta asupra noastră înşine, atunci ne-am putea mulţumi
cu orice frumoasă ficţiune, cu vreo imagine care să ne încînte
într-un fel sau altul. Dar amăgirea de sine se întoarce împotri­
va noastră, făcîndu-ne nerealişti, neajutoraţi şi nevolnici. în
timp ce ne războim cu o falsă imagine a lumii, forţa implacabi­
lă a realităţii ne doboară. Şi abia în felul acesta pricepem, din
proprie experienţă, cît de important, cît de esenţial este să
avem un Weltanschauung bine întemeiat şi atent alcătuit.
700 Weltanschauung-ul este o ipoteză şi nu un articol de cre­
dinţă. Lumea îşi schimbă faţa - «tempora mutantur et nos in
illis»3 - şi, deoarece nu putem cunoaşte lumea decît ca o ima­
gine psihică în noi, nu ne va fi întotdeauna uşor să discernem,
atunci cînd imaginea se schimbă, dacă lumea s-a schimbat, ori
noi ne-am schimbat, ori şi una şi alta. Imaginea pe care o avem
despre lume se poate schimba oricînd. Orice nouă descoperire,
orice nou gînd poate să dea întregii lumi o nouă faţă şi trebuie
să ţinem seama de acest lucru, căci dacă nu o facem, ne pome­
nim trăind într-o lume vetustă, reminiscenţă a unor trepte mai
joase ale conştienţei. Toţi ne secătuim odată şi odată, dar e în

3 «vrem urile se schim bă şi noi od ată cu ele» (în latină în text, n.t.)

20
P S I H O L O G I E A N A L I T I C Ă ŞI W E L T A N S C H A U U N G

interesul menţinerii vitalităţii noastre să amînăm cît mai mult


acest moment şi nu vom reuşi să o facem decît neîngăduind
nici un moment imaginii noastre despre lume să încremenească .
şi întrebîndu-ne neîncetat, la fiecare nou gînd, dacă acesta
adaugă ceva imaginii ce o avem despre lume sau nu.
Mă voi ocupa în cele ce urmează de problema relaţiei din- roi
tre psihologia analitică şi Weltanschauung şi o voi face tocmai
din perspectiva celor spuse mai înainte, adică din perspectiva
întrebării: adaugă oare ceva cunoştinţele psihologiei analitice
Weltanschauung-ului nostru sau nu? Pentru a trata cu folos
această chestiune, va trebui să dăm socoteală mai întîi de
esenţa psihologiei analitice. Numesc analitică o anumită orienta­
re din psihologie, care se ocupă în principal cu aşa-numitele fe­
nomene psihice complexe, spre deosebire de psihologia fiziolo­
gică sau experimentală, care se străduieşte să descompună
fenomenele complexe, pe cît se poate, în elementele lor. Denu­
mirea de «analitică» provine din faptul că această direcţie a
psihologiei s-a dezvoltat iniţial din «psihanaliza» freudiană.
Freud a identificat psihanaliza cu teoriile sale asupra sexualităţii
şi refulărilor, fixînd-o astfel doctrinar. De aceea evit expresia de
«psihanaliză», atunci cînd discut chestiuni de altă natură decît
cele pur tehnice.
In ce priveşte psihanaliza freudiană, trebuie spus că ea 702
constă în primul rînd dintr-o tehnică ce permite să readucem
în conştient conţinuturile aşa-zis refulate, devenite inconştiente.
Această tehnică este o metodă terapeutică destinată tratamentu­
lui şi vindecării nevrozelor. în lumina acestei metode, s-ar pă­
rea că nevrozele se produc din pricină că, datorită unui fel de
resentiment moral întemeiat pe influenţe educaţionale, amintiri-

21
PS I H O L O G I E ANALITICĂ ŞI W E L T A N S C H A U U N G

le sau tendinţele supărătoare - aşa-zisele conţinuturi incompa­


tibile - sînt refulate din conştient, devenind inconştiente. Astfel
privită, activitatea inconştientă, aşa-numitul inconştient, apare
ca fiind în principal un receptacol al tuturor conţinuturilor ino­
portune pentru conştient, precum şi al tuturor impresiilor uita­
te. Dar, pe de altă parte, nu putem respinge nici ideea că aces­
te conţinuturi incompatibile, şi tocmai ele, provin din
imbolduri ale inconştientului, ceea ce înseamnă, aşadar, că in­
conştientul nu este doar păstrătorul, ci tocmai obîrşia acestor
lucruri, de care conştientul ar vrea să scape. Şi mai avem de
făcut aici încă un pas: trebuie să spunem că inconştientul pro­
duce chiar conţinuturi fundamental noi, că el are un rol creator.
Tot ceea ce a creat vreodată spiritul uman provine din conţinu­
turi care au fost, în ultimă instanţă, germeni inconştienţi. în
timp ce Freud a pus un accent deosebit pe primul aspect al lu­
crurilor, eu l-am pus în evidenţă pe cel de-al doilea, fără să-l
tăgăduiesc însă pe cel dintîi. Deşi nu este neesenţial faptul că
omul ocoleşte şi, pe cît posibil, caută să evite tot ceea ce îi este
neplăcut şi uită, de aceea, bucuros, ceea ce nu-i convine, totuşi
mie mi se pare mult mai important de stabilit în ce anume
constă activitatea pozitivă a inconştientului. Privit în acest fel,
inconştientul se dovedeşte a f i ansamblul tuturor conţinuturilor psi­
hice aflate in stătu nascendi. Această funcţie de netăgăduit a in­
conştientului poate fi cel mult perturbată de către refulările
provenite din conştient, perturbarea aceasta a activităţii natura­
le a inconştientului fiind, de bună seamă, cauza esenţială a aşa-
numitelor îmbolnăviri psihogene. Inconştientul poate fi cel mai
bine înţeles dacă îl concepem ca pe un organ natural cu o
energie productivă specifică. Atunci cînd, ca urmare a refulări-

22
P S I H O L O G I E ANALITICĂ. Şl W E L T A N S C H A U U N G

lor, producţiile sale nu sînt primite de conştient, are loc un fel


de «curgere îndărăt», o inhibare nenaturală a unei funcţii care
şi-ar fi avut altfel rostul ei: exact ca atunci cînd fierea, acest
produs natural al funcţiei ficatului, este împiedicată să se des­
carce în intestin. în urma refulărilor, au loc descărcări psihice
false. Aşa cum fierea trece în sînge, conţinutul refulat iradiază
în alte domenii psihice şi fiziologice. în isterie, vor suferi tulbu­
rări în special funcţiile fiziologice; în alte nevroze - ca fobiile,
obsesiile sau nevrozele compulsionale -, vor suferi tulburări
mai ales funcţiile psihice, inclusiv visele. în disfuncţiile somati­
ce din cazul isteriilor şi în disfuncţiile psihice din cazul nevro­
zelor, pot fi detectate efectele unor conţinuturi refulate şi ace­
laşi lucru se întîmplă şi în cazul viselor. Visul este, în sine, o
funcţie normală care poate fi cel mult tulburată, ca orice altă
funcţie, prin înfrînări. Teoria freudiană a viselor ia în conside­
raţie şi, în consecinţă, interpretează visele exclusiv din această
ultimă perspectivă, adică de parcă ele nu ar fi nimic altceva
decît simptome de boală. După cum se ştie, psihanaliza tratea­
ză în mod similar şi alte zone ale spiritului, cum ar fi de pildă
operele de artă - în cazul cărora însă, iese în mod penibil la
iveală faptul că nu este vorba nicidecum de simptome, ci de
autentice creaţii. Iar o creaţie nu poate fi înţeleasă decît prin ea
însăşi. Cînd este concepută totuşi ca o rătăcire patologică şi ex­
plicată exact la fel ca o nevroză, din această încercare de inter­
pretare nu poate să rezulte decît o jalnică ciudăţenie.
Acelaşi lucru este valabil şi în cazul visului. El este o crea- 703

ţie specifică a inconştientului, care poate fi doar denaturată sau


distorsionată prin refulări. De aceea, poţi da greş complet în
analiza visului interpretîndu-1 exclusiv ca simptom al refulării.

23
P SIH O L O G IE AN ALITIC Ă ŞI W EL TA N SCH A U U N G

704 Dar să ne limităm pentru moment la rezultatele psihanali­


zei lui Freud. în teoria acestuia, omul apare ca o fiinţă pur in­
stinctuală care, în anumite privinţe, se loveşte de limitele legi­
lor, de preceptele morale sau de propriile sale judecăţi şi este
obligat, în consecinţă, să-şi refuleze anumite imbolduri, total
sau parţial. Scopul metodei lui Freud este să aducă în conştient
aceste conţinuturi pulsionale şi să le ridice refularea prin corec­
tare conştientă. Primejdia eliberării lor este contracarată prin lă­
murirea faptului că ele nu ar fi nimic altceva decît nişte fante­
zii provocate de dorinţe infantile, care pot fi uşor reprimate
raţional. Se mai admite şi că ele ar putea fi - aşa cum se spune
în termeni de specialitate - «sublimate», înţelegîndu-se prin
asta un fel de remodelare a lor spre o formă adecvată de adap­
tare. Dar dacă cineva îşi închipuie că aşa ceva se poate face la
comandă, se înşeală amarnic. Numai o stringentă nevoie poate
inhiba efectiv un instinct natural. Dacă o astfel de nevoie sau
implacabilă necesitate nu există, «sublimarea» nu este decît o
autoamăgire, adică, în fond, o nouă refulare, de data aceasta
ceva mai subtilă.
705 Se află oare în această teorie şi în acest mod de a înţelege
omul ceva care să poată contribui la progresul Weltanschau-
ung-ului nostru? Nu prea cred. Ideea conducătoare ce se des­
prinde din psihologia interpretativă derivată din psihanaliza lui
Freud este bine cunoscutul materialism raţionalist al sfîrşitului
de secol XIX. Din acesta nu se mai poate desprinde vreo nouă
imagine a lumii şi, ca urmare, nici vreo altă atitudine a omului
faţă de lume. Dar nu trebuie să uităm că atitudinea nu poate fi
influenţată decît în cazuri foarte rare de teorii. Mult mai efi­
cientă este calea simţămintelor. Or, nu îmi imaginez cum ar

24
PS I H O L O G I E ANALITIC Ă ŞI W ELTANSCH AU UN G

putea să ne atingă simţămintele o argumentaţie teoretică seacă.


Aş putea să vă prezint o statistică foarte amănunţită privind si­
tuaţia din închisori şi nu aş face decît să vă adorm. Dar dacă
v-aş duce să vedeţi o casă de corecţie sau o casă de nebuni, vă
asigur că nu aţi mai adormi. Aţi fi profund impresionaţi. Oare
vreo învăţătură l-a făcut pe Buddha? Nu. Priveliştea bătrîneţii,
a bolii şi a morţii i-au pîrjolit lui sufletul.
Aşa încît, concepţiile în parte unilaterale, în parte greşite 706

ale psihanalizei freudiene nu ne spun propriu-zis nimic. Dar


dacă aruncăm o privire în psihanaliza cazurilor reale de nevro­
ză şi vedem cu ochii noştri ce devastări produc aşa-numitele
refulări şi ce distrugeri rezultă din desconsiderarea unor proce­
se instinctuale elementare, rămînem cu o impresie - puţin spus
- de neşters. Nu există vreo formă de tragedie umană pe care
să nu o poată provoca lupta aceasta a eu-lui împotriva incon­
ştientului. Cel care nu a văzut niciodată grozăviile unei case de
corecţie, ale unei case de nebuni sau ale unui spital, îşi va
îmbogăţi considerabil Weltanschauung-ul prin impresia pe care
i-o vor face aceste lucruri. Şi la fel va păţi şi dacă va avea pri­
lejul să zărească abisul de suferinţă umană ce se deschide în
spatele unei nevroze. Cîţi nu am auzit exclamînd: «Dar este
cumplit! Cine şi-ar fi închipuit?!» ş.a.m.d. Este realmente de ne­
tăgăduit că dacă încerci să cercetezi cu toată conştiinciozitatea
şi temeinicia necesară structura unei nevroze, rămîi teribil de
impresionat de forţa cu care acţionează inconştientul. Să arăţi
cuiva mahalalele Londrei este, desigur, un merit şi cel care le
va fi văzut, va fi văzut mai multe decît cel care nu a făcut-o.
Dar asta nu e decît primul pas - căci întrebarea: şi ce e de fă­
cut? mai cere, încă, un răspuns.

25
PSIH OLO GIE ANALITICĂ ŞI W ELTANSCHAUUNG

707 Psihanaliza a ridicat vălul de pe fapte necunoscute multora


încercînd chiar să le dea soluţii. Dar cu ce atitudine? Are ea o
atitudine nouă sau, cu alte cuvinte, a valorificat ea teribilele
impresii de care a avut parte? A schimbat imaginea lumii,
adăugind totodată ceva nou Weltanschauung-ului nostru?
Weltanschauung-ul psihanalizei este un materialism raţionalist,
o viziune a lumii proprie unei ştiinţe a naturii esenţialmente
practice - pe care o găsim nesatisfăcătoare. Cînd deducem o
poezie de Goethe din complexul lui matern, cînd vrem să-l ex­
plicăm pe Napoleon ca pe un caz de insatisfacţie masculină
sau pe Francisc prin refulările lui sexuale, rămînem profund
nemulţumiţi. Explicaţia este nesatisfăcătoare, nu dă seama de
adevărata însemnătate a lucrurilor. Cum rămîne cu splendoa­
rea, cu grandoarea, cu sfinţenia? Acestea sînt realităţi dintre
cele mai vii, fără de care viaţa umană ar fi peste măsură de
stupidă. Şi cum rămîne cu răspunsul ce-1 cer inimaginabilele
suferinţe şi conflicte umane? Ar trebui totuşi ca în acest răs­
puns să răsune ceva care să fie cît de cît pe măsura suferinţei.
Dar raţionalismului îi este atît de scumpă atitudinea pur raţio­
nală încît e în stare să rămînă lipsit de înţelegere chiar şi în
faţa suferinţei. O dă la o parte, tratînd-o drept irelevantă, drept
un fel de mult zgomot pentru nimic. Există, ce-i drept, multe
cazuri de genul acesta, dar nu toate sînt aşa.
708 Eroarea constă, precum spuneam, în faptul că aşa-numita
psihanaliză are o concepţie ştiinţifică, ce-i drept, dar pur raţio-
nalistă în ce priveşte inconştientul. Cînd se vorbeşte de pulsi-
uni, se presupune că e vorba de ceva bine cunoscut. în realita­
te se vorbeşte însă de ceva necunoscut. în realitate, ştim doar
că din sferele întunecate ale psihicului ne parvin impulsuri ce

26
PSIH OLO GIE ANALITICĂ ŞI WELTANSCHAUUNG

trebuie preluate cumva în conştient pentru ca celelalte funcţii


să fie ferite de eventuale perurbări pustiitoare. Este absolut im­
posibil de spus, fără alte investigaţii, de ce natură sînt aceste
impulsuri - dacă ele se întemeiază pe sexualitate, pe sete de
putere sau pe vreun alt fel de imbolduri. Ele sînt, pur şi sim­
plu, cu două sau chiar cu mai multe înţelesuri, aşa cum este
inconştientul însuşi.
Am explicat deja adineauri că inconştientul este, într-ade- 709

văr, un rezervor al tuturor lucrurilor deja uitate, deja trecute


sau refulate, dar este totodată şi acea sferă în care au loc toate
procesele subliminale - cum ar fi, de pildă, percepţiile prea sla­
be pentru a deveni conştiente - şi mai este, în fine, şi solul
germinativ al întregului nostru viitor psihic. Aşa cum ştim că
cineva poate să-şi refuleze o dorinţă incomodă, obligînd ener­
gia acesteia la imixtiuni în alte funcţii, ştim şi că cineva poate
fi incapabil să conştientizeze o idee nouă, foarte străină lui,
energia acesteia transferîndu-se, în consecinţă, altor funcţii, pe
care le va perturba. Am văzut multe cazuri în care nişte fante­
zii sexuale anormale au dispărut brusc şi definitiv în momentul
în care s-a conştientizat un gînd sau un alt fel de conţinut psi­
hic nou, ori cazuri în care o migrenă a trecut în clipa cînd a
prins contur în conştient o poezie neştiută. Aşa cum sexualitatea
îşi poate găsi o exprimare improprie în fantezii, şi fanteziile creatoare
se pot exprima impropriu în sexualitate. Voltaire spunea odată:
«en etymologie n'importe quoi peut designer n'importe quoi»4
- trebuie să spunem acelaşi lucru despre inconştient. In orice
caz, nu ştim niciodată dinainte ce - ce anume este. In legătură

4 în etim ologie orice p oate d esem na orice (în franceză în text, n.t.)

27
PSIH OLO GIE ANALITICĂ ŞI WELTANSCHAUUNG

cu inconştientul nu ne este dată decît o cunoaştere post factum


şi, mai mult, este chiar a priori imposibil să ştim ceva despre
starea lucrurilor din inconştient. Orice raţionament în ce-1 pri­
veşte este un nedisimulat «ca şi cum».
710 în această situaţie, inconştientul ne apare ca un mare X,
din care provin, ca unice fapte neîndoielnice, manifestările lui
clar vizibile. O privire asupra religiilor din istoria lumii ne ara­
tă cîtă importanţă istorică au aceste efecte. O privire asupra su­
ferinţelor contemporanilor noştri ne arată acelaşi lucru. Doar că
noi ne exprimăm puţin diferit: acum 500 de ani se spunea «e
posedată de diavol», acum se spune: are o criză de isterie; pe
vremuri se chema că eşti deochiat, astăzi se zice că ai o nevro­
ză gastrică. Faptele sînt neschimbate, doar că explicaţiile de pe
vremuri erau, psihologic vorbind, ceva mai exacte. Acum avem
pentru simptome denumiri raţionale care sînt, de fapt, lipsite
de orice conţinut. Căci dacă spun că cineva e posedat de un
spirit rău, exprim faptul că posedatul nu este propriu-zis şi în
mod legitim bolnav, ci că suferă de o influenţă spirituală invi­
zibilă pe care nu o poate stăpîni cu nici un chip. Acest ceva in­
vizibil este un complex autonom, un conţinut inconştient scăpat
de sub controlul voinţei conştiente. Analizînd psihologia unei
nevroze, descoperim întotdeauna un aşa-numit complex, care
nu se comportă ca un conţinut al conştientului, adică nu apare
şi nu dispare la comanda noastră, ci îşi urmează propriile sale
legi, fiind, cu alte cuvinte, independent, autonom - cum se spu­
ne în limbaj de specialitate. Se comportă ca un duh rătăcitor pe
care nu poţi pune mîna. Iar atunci cînd - ţelul analizei fiind
atins - îţi conştientizezi complexul, poţi spune, chipurile, cu
uşurare «deci asta a fost ceea ce mă supăra!» şi s-ar părea că ai

28
P S I H O L O G I E AN AL IT IC Ă ŞI WEL TA N SC HAU UNG

cîştigat ceva în felul acesta, deoarece simptomele dispar; com­


plexul este - cum se spune - rezolvat. Putem exclama cu
Goethe: «doar ne-am iluminat!». Dar trebuie să şi continuăm cu
Goethe: «Dar uite: la Tegel sînt stafii!»5. Abia acum se dezvă­
luie adevărata faţă a lucrurilor, căci abia acum ne dăm seama
că acest complex nu ar fi putut lua naştere nicidecum dacă na­
tura noastră nu i-ar fi împrumutat o misterioasă forţă pulsiona-
lă. Voi lămuri printr-un scurt exemplu ce anume înţeleg prin
toate acestea:
Un pacient suferă de simptome gastrice de natură nervoa- ni
să, are contracţii dureroase, de tipul celor provocate de foame.
Analiza scoate la iveală un dor infantil de mamă, un aşa-numit
complex matern. Cu acest nou mod de a le înţelege, simptome­
le dispar, rămînînd însă dorul care nu se lasă deloc potolit prin
constatarea că nu ar fi nimic altceva la mijloc decît un complex
matern infantil. Ceea ce a fost mai înainte o foame cvazi-fizică
şi o durere fizică, devine acum o foame a sufletului şi o durere
sufletească. Ţi-e dor de ceva şi ştii că te amăgeşti doar crezînd
că de mamă e vorba. Fapt este că dorul, de neostoit pentru
moment, continuă să existe, iar rezolvarea acestei probleme ri­
dică dificultăţi mult mai mari decît reducerea nevrozei la com­
plexul matern. Dorul este o chemare statornică, un gol activ,
chinuitor, care poate fi doar uitat din cînd în rînd, dar nicioda­
tă înfrînt prin puterea voinţei. El reapare mereu. Nici nu prea
ştii de unde vine şi nici nu ştii măcar de ce anume ţi-e dor.
Poţi face o mulţime de presupuneri, desigur, dar singurul lu-

5 Faust 1. Teii, W alpungisnacht, Proktophanlasm ist. (Pentru versiunea rom ână


şi com entariul ei, vezi traducerea lui Şt. A ug. Doinaş, n.t.)

29
P S I H O L O G I E A N A L I T I C Ă ŞI W E L T A N S C H A U U N G

cru cert care se poate spune este că, dincolo de complexul ma­
tern, există ceva inconştient care cheamă, ceva care, indepen­
dent de conştientul tău şi indiferent la critica ta, îşi face auzită
vocea mereu. Acest ceva este ceea ce numesc complex auto­
nom. Din această sursă provine forţa pulsională care întreţine
iniţial nevoia infantilă de mamă, provocînd apoi nevroza: căci
conştientul adult a fost nevoit să refuze şi să refuleze o aseme­
nea nevoie infantilă, ca fiindu-i incompatibilă.
712 Toate complexele infantile se reduc, în ultimă instanţă, la
conţinuturi autonome ale inconştientului. Spiritul primitiv, resim­
ţind aceste conţinuturi ca fiindu-i străine şi de neînţeles, le-a
personificat, le-a numit duhuri, demoni sau zei şi a încercat să
le dea satisfacţie prin rituri sacre sau magice. Inţelegînd bine
că o asemenea foame sau sete nu poate fi potolită nici prin
mîncare, nici prin băutură, nici prin întoarcerea la sînul ma­
tern, spiritul primitiv şi-a făurit chipuri de fiinţe invizibile, ge­
loase, pretenţioase, mult mai influente, mai puternice şi mai
periculoase decît oamenii, duhuri aparţinînd unei lumi invizibi­
le, dar atît de întrepătrunse totuşi cu vizibilul încît sălăşluiesc
pînă şi în oalele cu mîncare. La primitivi, bolile sînt cauzate de
duhuri şi vrăjitorii. La ei, conţinuturile autonome se proiectea­
ză în întruchipări supranaturale. Lumea noastră, în schimb, s-a
eliberat de demoni - pînă la un însemnat rest. Dar conţinuturi-
A
le autonome şi pretenţiile pe care le ridică ele au rămas. In re­
ligii, ele îşi mai puteau găsi, măcar parţial, o expresie, dar pe
măsură ce religiile se raţionalizează şi se diluează - evoluţie
aproape inevitabilă -, căile pe care reuşesc totuşi să ne parvină
aceste conţinuturi ale inconştientuliţi devin tot mai întortochea­
te şi mai ascunse. Una din căile cele mai obişnuite este nevroza

30
P S I H O L O G I E A N A L I T I C Ă ŞI W E L T A N S C H A U U N G

- ultimul lucru, de bună seamă, la care ne-am fi gîndit. Ne în­


chipuim, de regulă, că nevroza este ceva minor, o «quantite ne-
gligeable» medicală. Dar nu avem dreptate deloc, după cum
am văzut. Căci în nevroze se ascund acele puternice influenţe
psihice care fundamentează atitudinea noastră spirituală şi
principalele ei idei conducătoare. Materialismul raţionalist,
această aparent ireproşabilă ţinută spirituală, este o reacţie psi­
hologică împotriva misticismului. Acesta este duşmanul ascuns
împotriva căruia luptă. Dar materialismul şi misticismul nu
sînt nimic altceva decît o pereche de contrarii psihologice,
exact ca ateismul şi teismul. Doi fraţi învrăjbiţi, două metode
diferite care încearcă s-o scoată la capăt cumva cu influenţele
inconştiente dominatoare, una prin tăgăduirea lor, iar cealaltă
prin recunoaşterea lor.
De aceea, dacă ar fi să indic contribuţia esenţială pe care na
ar putea s-o aducă psihologia analitică Weltanschauung-ului
nostru, aş spune că aceasta constă în recunoaşterea faptului că
există conţinuturi inconştiente, care ridică pretenţii de nerefuzat
sau exercită influenţe de necontestat, cu care conştientul tre­
buie, nolens volens, să se lămurească.
Lămuririle mele de pînă acum ar putea fi considerate, pe m
bună dreptate, nesatisfăcătoare, dacă aş lăsa acel ceva pe care
l-am numit conţinut autonom, în această formă nedefinită şi nu
aş încerca să descriu măcar cele relevate empiric de psihologia
noastră în privinţa acestor conţinuturi.
Dacă, aşa cum presupune psihanaliza, un răspuns definitiv ns
şi satisfăcător ar putea fi dat spunînd, de pildă, că dorul este
provocat de dependenţa infantilă iniţială de mamă, atunci des­
coperirea acestui fapt ar trebui să ducă la rezolvarea cazului.

31
P S I H O L O G I E A N A L I T I C A ŞI W E L T A N S C H A U U N G

Există dependenţe infantile care dispar realmente atunci cînd


sînt analizate temeinic. Dar acest fapt nu trebuie să ne facă să
credem că în toate cazurile ar fi aşa. In toate cazurile rămîne
ceva nelămurit, uneori atît de puţin încît cazul pare practic re­
zolvat, alteori însă suficient de mult pentru ca nici pacientul,
nici medicul să nu fie mulţumiţi de rezultatul obţinut şi ade­
seori chiar atît de mult încît ai simţămîntul că nu s-a schimbat
practic nimic. Şi, mai mult, am avut nenumăraţi pacienţi care
erau pînă în cele mai mici amănunte conştienţi de complexul
lor, fără ca această înţelegere să le fie, în vreun mod esenţial,
de folos.
716 O explicaţie cauzală poate fi relativ mulţumitoare din
punct de vedere ştiinţific, dar, din punct de vedere psihologic,
ea are ceva nesatisfăcător în sine, întrucît nu ne spune nimic
despre rostul forţei pulsionale subterane - despre semnificaţia
dorului, de pildă - şi nici nu ne învaţă ce ar fi de făcut. Nu e
suficient să ştim că o epidemie de tifos a izbucnit din cauza
apei de băut infestate pentru ca infestarea izvoarelor să fie în­
lăturată. De aceea, un răspuns mulţumitor nu se va putea da
decît dacă se va şti ce este şi ce rol are acel ceva care menţine
vie, pînă la vîrsta adultă, dependenţa infantilă.
717 Dacă psihicul omului s-ar naşte ca o tabula rasa perfectă,
nu s-ar mai pune toate problemele acestea, pentru că atunci nu
ar mai exista nimic în psihic, care să nu fi fost dobîndit sau
implantat în el. Dar, în sufletul omenesc individual, există tot
felul de lucruri care nu au fost niciodată dobîndite, deoarece
psihicul unui om nu se naşte nicidecum ca o tabula rasa, după
cum nici creierul lui nu este ceva complet nou şi unic în felul
său. Omului îi este dat din naştere un creier rezultat dintr-o

32
P S I H O L O G I E AN AL ITICĂ ŞI W EL TAN SC H AU UN G

nesfîrşită evoluţie de-a lungul liniei ancestrale. Acest creier se


reface, complet diferenţiat şi desăvîrşit, în fiecare embrion în
parte şi reproduce fără greş, cînd intră în funcţiune, acele re­
zultate care au fost deja de nenumărate ori produse din moşi-
strămoşi. întreaga anatomie a omului este un sistem moştenit,
identic cu constituţia sa ancestrală, care funcţionează, fără greş,
în acelaşi fel ca în trecut. Ca urmare, posibilitatea de a se pro­
duce ceva nou, esenţial diferit de cele anterioare, este de-a
dreptul infimă. Toţi acei factori, aşadar, care au fost esenţiali
pentru predecesorii noştri mai apropiaţi sau mai depărtaţi, vor
fi esenţiali şi pentru noi, deoarece corespund sistemului orga­
nic pe care l-am moştenit. Ei ne sînt chiar necesari, manifestîn-
du-se ca nevoi ale noastre.
Nu trebuie să vă temeţi că vă voi vorbi despre reprezen­ 718

tări moştenite. Departe de mine acest gînd. Conţinuturile auto­


nome ale inconştientului sau dominantele inconştientului, cum
le-am mai numit, nu sînt reprezentări moştenite, ci posibilităţi
moştenite sau chiar necesităţi moştenite de a reface acele repre­
zentări care au fost dintotdeauna expresia dominantelor incon­
ştientului. Este neîndoielnic că toate zonele pămîntului şi toate
epocile îşi au limbajele lor specifice, care pot varia la infinit.
Dar nu are nici o importanţă dacă eroul mitic învinge ba un
dragon, ba un peşte, ba vreun alt fel de monstru; motivul fun­
damental rămîne acelaşi şi acesta este bunul comun al omeni­
rii, nu formulările pasagere ale diverselor locuri şi epoci.
Astfel, omul se naşte cu o structură psihică foarte compli­ 719

cată, care este departe de a fi o tabula rasa. Chiar şi celor mai


îndrăzneţe fantezii le sînt impuse anumite limite prin moşteni­
rea spirituală, chiar şi prin ceaţa fantazării celei mai dezlănţuite

33
P SIH O L O G IE AN AL ITICĂ Şl W EL TA N SCH A U U N G

licăresc acele dominante ce sînt din moşi-strămoşi inerente spi­


ritului uman. Sîntem de-a dreptul uluiţi cînd descoperim că
bolnavii psihici dezvoltă fantezii ce pot fi de îndată regăsite,
aproape identic, la primitivi. Dar uluitor ar fi să nu fie aşa.
720 Am denumit sfera moştenirii psihice inconştient colectiv.
Conţinuturile conştientului nostru sînt, toate, individual dobîn-
dite. Iată, aşadar, că dacă psihicul omului ar consta exclusiv
din conştient, atunci nu ar exista nimic în psihic care să nu se
fi ivit pentru prima oară în cursul vieţii individuale. In acest
caz, nu ar mai avea nici un rost să căutăm, dincolo de un sim­
plu complex matern sau patern, vreun fel de condiţionări sau
influenţe mai adînci. Reducînd totul la mamă sau tată, ultimul
cuvînt ar fi spus, căci acestea sînt personajele care au acţionat
primele şi în mod hotărîtor asupra psihicului nostru conştient,
în realitate însă, conţinuturile conştientului nostru nu au luat
naştere doar prin acţiunea mediului individual, ci ele au fost
influenţate şi ordonate şi de moştenirea psihică, de inconştien­
tul colectiv. Este neîndoielnic că imaginea mamei individuale,
de pildă, îşi pune amprenta asupra omului, dar îşi pune atît de
puternic amprenta tocmai datorită faptului că se suprapune
unei predispoziţii inconştiente, adică unui sistem sau unei ima­
gini inconştiente, care îşi datorează existenţa împrejurării că
mama şi copilul se află, de cînd lumea, într-o relaţie simbiotică.
Dacă, într-un fel sau altul, mama individuală lipseşte, apare o
frustrare, adică o pretenţie a imaginii colective a mamei, ce se
vrea împlinită. Este nedreptăţit un instinct - am putea spune.
Şi de aici rezultă, de cele mai multe ori, tulburări neurotice
sau, cel puţin, unele particularităţi ale caracterului. Dacă incon­
ştientul colectiv nu ar exista, s-ar putea face prin educaţie ab-

34
P S I H O L O G I E A N A L I T I C Ă ŞI W E L T A N S C H A U U N G

solut orice, omul ar putea fi degradat, fără nici o pagubă, spre


a-1 face o maşinărie însufleţită sau ar putea fi ameliorat spre a-1
face ideal. Dar toate încercările acestea sînt limitate, dat fiind
că există dominante ale inconştientului care pretind, cu o forţă
aproape de neînvins, să fie satisfăcute.
Dacă ar fi deci să precizez, în cazul pacientului cu nevroză 721

gastrică, de pildă, ce este acel ceva din inconştient care, de din­


colo de complexul matern personal, întreţine un dor pe cît de
nedefinit, pe atît de chinuitor, atunci răspunsul meu ar suna
aşa: este imaginea colectivă a mamei, nu a unei mame anume, ci
a mamei în genere.
Mi se va pune acum, de bună seamă, întrebarea: dar de ce 722

să deştepte oare această imagine colectivă un asemenea dor? Să


răspunzi la această întrebare nu e deloc simplu. Sigur, dacă
ne-am putea reprezenta nemijlocit ce este şi ce înseamnă imagi­
nea colectivă pe care, în limbaj de specialitate, o numesc arhe­
tip, atunci ar fi uşor să înţelegem şi modul în care acţionează.
Pentru a lămuri acest lucru, trebuie să fac mai întîi urmă- 723

toarele consideraţii. Relaţia mamă-copil este, în orice caz, rela­


ţia cea mai adîncă din cîte cunoaştem, relaţia care ne marchea­
ză cel mai puternic. O vreme, copilul face parte, pur şi simplu,
din trupul mamei. Iar mai tîrziu, el face parte, ani de-a rîndul,
din atmosfera sufletească a mamei. Se poate spune, aşadar, că
tot ce are originar în el copilul se confundă cu imaginea ma­
mei. Acest lucru nu este adevărat numai pentru individul izo­
lat, ci, încă mai mult, la scară istorică. Este trăirea absolută a li­
niei ancestrale, un adevăr de-a dreptul organic, ca şi atracţia
reciprocă dintre sexe. Aşa încît, şi în arhetipul acesta, în imagi­
nea colectiv-moştenită a mamei, este natural să sălăşluiască o

35
PSIHOLOGIE ANALITICĂ Şl W ELTANSCHAUUNG

extraordinară putere de atracţie, cea care îl face de la bun înce­


put pe copil să se agaţe instinctiv de mama lui. Cu vîrsta,
omul îşi depăşeşte în mod natural mama, dar nu depăşeşte tot
atît de natural şi arhetipul, în cazul că nu mai este într-o stare
de primitivitate cvazi-animalică, ci a căpătat o oarecare conşti-
enţă şi totodată o oarecare cultură. Dacă este pur instinctual,
viaţa i se desfăşoară fără liber arbitru, acesta din urmă presu-
punînd întotdeauna conştienţă. Se desfăşoară conform unor re­
guli inconştiente, fără nici o abatere de la arhetip. Dar dacă
există o conştienţă cît de cît activă, conţinutul conştient este în­
totdeauna supraestimat în detrimentul celui inconştient, ceea ce
dă loc iluziei că la despărţirea de mamă nu s-ar întîmpla nimic
altceva decît că încetezi să mai fii copilul unei anumite femei.
Conştientul cunoaşte numai conţinuturi individual dobîndite şi
cunoaşte, ca urmare, doar mama individuală, neavînd cum să
ştie că aceasta este purtătoarea şi reprezentanta arhetipului, a
aşa-numitei Magna Mater eterne. Desprinderea de mamă este
însă pe deplin satisfăcătoare doar dacă implică şi o desprindere
de arhetip - lucru valabil, desigur, şi în cazul desprinderii de
tată.
724 Apariţia conştientului şi totodată a unei relative libertăţi a
voinţei au făcut posibile, în mod firesc, abaterile de la arhetip
şi totodată de la instinct. Survenind abaterea, are loc o disocie­
re a conştientului de inconştient şi încep să se manifeste şi in­
fluenţele remarcabile, de cele mai multe ori foarte neplăcute,
ale inconştientului, avînd forma unor puternice legături inte­
rioare inconştiente, care se exteriorizează doar prin anumite
simptome, adică indirect. Se ivesc atunci situaţii în care te ma-
nifeşti de parcă nu te-ai fi eliberat încă de mamă.

36
PSIH OLO GIE ANALITICĂ ŞI WELTANSCHAUUNG

Spiritul primitiv nu a înţeles, ce-i drept, asceastă dilemă, 725

dar a resimţit-o cu atît mai acut şi a introdus, de aceea, între


copilărie şi vîrsta adultă, rituri extrem de importante, ceremo­
nii de iniţiere de diferite feluri, care au, fără nici o îndoială,
rostul de a determina pe căi magice dezlegarea de părinţi. Toa­
te aceste ceremonii ar fi complet inutile dacă legătura cu părin­
ţii nu ar fi resimţită şi ea drept magică. Dar magice sînt toate
acele lucruri care pun în joc influenţe inconştiente. Iar aceste ri­
turi nu urmăresc numai să dezlege copilul de părinţi, ci toto­
dată să-l transpună pe acesta în starea de adult. Pentru asta
însă, e necesar ca nici un dor retroactiv de copilărie să nu mai
persiste, adică să fie acoperită vocea arhetipului lezat, care ridi­
că pretenţii. Acest lucru se face contrapunînd apartenenţei inte­
rioare de părinţi o altă apartenenţă, şi anume cea de clan sau
de trib. Iată care este, de obicei, rostul anumitor însemne cor­
porale - cum sînt diversele tatuaje, tăieturi şi cicatrici -, pre­
cum şi al învăţăturilor mistice, pe care tînărul le capătă cu oca­
zia solemnităţii de iniţiere. Multe solemnităţi de acest fel sînt
de-a dreptul pline de cruzime.
Iată, deci, cum crede de cuviinţă primitivul - fără să aibă m
vreo motivaţie conştientă - să satisfacă pretenţiile arhetipului.
Nu-i ajunge o simplă despărţire de părinţi, are nevoie de o ce­
remonie drastică, avînd aspectul unei jertfe aduse puterilor ce
l-ar putea abate pe tînăr din drum. Toate acestea sînt o mărtu­
rie directă a puterii arhetipului: arhetipul îl constrînge pe primitiv
să lucreze împotriva naturii, spre a nu-i cădea pradă. Şi aici se
află, de bună seamă, începutul oricărei culturi, inevitabilă urma­
re a conştienţei şi a posibilităţii sale de a se abate de la legea in­
conştientă.

37
PS I H O L O G I E AN ALITICĂ ŞI W E L T A N SC H A U U N G

727 Lumii noastre i-au devenit de mult străine aceste lucruri,


dar naturii din noi nu i-a fost cu nimic ştirbită puterea. Am în­
văţat doar să o subestimăm. Iar dacă sîntem întrebaţi care e
modul nostru de a preîntîmpina înrîuririle conţinuturilor incon­
ştiente, sîntem puşi în încurcătură. în cazul nostru, nu se mai
poate pune problema unor rituri primitive. Ar fi un pas îndă­
răt, artificial şi, pe deasupra, ineficace. Sîntem mult prea critici
şi mult prea psihologici deja, pentru asemenea lucruri. Dacă
vreţi cumva să-mi puneţi mie această întrebare, voi fi pus în
încurcătură odată cu dumneavoastră. Vă pot spune doar că de
ani de zile observ căile pe care le urmează în mod instinctiv
mulţi dintre pacienţii mei spre a face faţă cerinţelor conţinutu­
rilor inconştiente. Dar aş depăşi cu mult limitele unei conferin­
ţe dacă ar fi să vă împărtăşesc rezultatele acestor observaţii.
Pentru asta trebuie să vă trimit la literatura de specialitate, în
care sînt discutate pe larg toate chestiunile acestea.
728 Dacă mi-a reuşit cumva, în conferinţa de azi, să vă fac cu­
noscut faptul că în propriul nostru suflet inconştient sînt active
acele forţe pe care omul le-a proiectat dintotdeauna în spaţiu,
ca zei, cinstindu-i apoi cu jertfe, aş putea să mă declar mulţu­
mit. Ştiind acest lucru, vom reuşi, poate, să demonstrăm că
toată acea diversitate de practici şi convingeri religioase, care
au jucat dintotdeauna un rol atît de important în istoria omeni­
rii, nu provine din născocirile sau părerile arbitrare ale unor
indivizi, ci îşi are obîrşia, mai degrabă, în existenţa unor forţe
inconştiente influente, care nu pot fi neglijate decît cu preţul
deteriorării echilibrului psihic. Ceea ce am discutat aici, por­
nind de la exemplul complexului matern, nu este decît un caz
printre multe altele. Arhetipul mamei este un caz particular,

38
PSIH OLO GIE ANALITICĂ ŞI WELTANSCHAUUNG

căruia i s-ar putea alătura cu uşurinţă o serie de alte arheti­


puri. Această multitudine a dominantelor inconştiente explică
şi diversitatea reprezentărilor religioase.
Toţi aceşti factori continuă să fie activi în sufletul nostru; 729

numai expresiile şi valorizările lor sînt depăşite, nu şi existenţa


şi eficacitatea lor reală. Înţelegîndu-le acum ca entităţi psihice,
avem o formulare nouă, o expresie nouă, care ne va face,
poate, posibilă descoperirea unor căi pe care să poată fi sta­
bilită o nouă relaţie cu ele. Considerăm că găsirea unei atari
posibilităţi este de foarte mare importanţă, dat fiind că in­
conştientul colectiv nu este nicidecum ceva de genul unui biet
colţişor întunecat al sufletului nostru, ci sedimentul a-toate-do-
minator al experienţei strămoşeşti milenare, ecou al marilor
evenimente preistorice, la care fiecare secol îşi aduce - prin va­
riaţii şi diferenţieri - contribuţia sa imperceptibil de mică. In­
conştientul colectiv - fiind un sediment al istoriei lumii, expri­
mat, în ultimă instanţă, prin structura creierului şi a sistemului
nervos vegetativ - reprezintă, în totalitatea sa, un fel de imagi­
ne atemporală, eternă într-un fel, a lumii, care se contrapune
imaginii noastre conştiente, momentane, despre lume. Repre­
zintă adică, altfel spus, o altă lume, pur şi simplu. O lume în
oglindă - dacă vreţi. Dar spre deosebire de o simplă imagine
în oglindă, imaginea inconştientă are energia sa proprie,
independentă de conştient şi datorită acestei energii poate exer­
cita puternice influenţe psihice, influenţe ce nu se manifestă
deschis la suprafaţa lumii, dar acţionează cu atît mai puternic
din interior, din întuneric, asupra noastră, fiind invizibile pen­
tru cel care nu supune îndeajuns criticii imaginea sa momenta­
nă asupra lumii, rămînîndu-şi astfel, chiar sieşi, ascuns. Desco-

39
P S I H O L O G I E A N A L I T I C Ă ŞI W E L T A N S C H A U U N G

perirea faptului că lumea nu are numai un exterior, ci şi un in­


terior, că ea nu este doar exterior vizibilă, ci acţionează puter­
nic, într-un prezent atemporal, asupra noastră, din străfunduri­
le aparent subiective ale sufletului, o socotesc - lăsînd la o
parte faptul că ţine de o veche înţelepciune - demnă de a fi
considerată, în această formă, drept un factor formativ nou al
Weltanschauung-ului.
730 Psihologia analitică nu e un Weltanschauung, ci o ştiinţă. Ea
furnizează, ca atare, cărămizile sau uneltele cu care îţi poţi con­
strui, distruge sau măcar îmbunătăţi Weltanschauung-ul. Există
în prezent destul de mulţi oameni care văd în psihologia ana­
litică un Weltanschauung. Mi-ar face plăcere ca ei să aibă drep­
tate, căci aş fi absolvit atunci de chinul căutărilor şi al îndoieli­
lor şi, mai mult, aş fi în măsură să vă spun, scurt şi clar, care
este calea ce duce în paradis! Din păcate, nu am ajuns încă atît
de departe. Experimentez doar un Weltanschauung, încercînd
să-mi clarific semnificaţia şi importanţa fiecărui nou eveniment.
Dar această experimentare este, într-un anumit sens, ea însăşi o
cale, dat fiind că, în cele din urmă, chiar şi propria noastră
existenţă este un experiment, un experiment în care natura în­
cearcă o nouă combinaţie.
731 O ştiinţă nu este nicidecum un Weltanschauung, ci doar
unealta necesară constituirii unui Weltanschauung. Dacă un om
se va folosi sau nu se va folosi de această unealtă - este o pro­
blemă ce depinde pe de-a întregul de problema inversă: ce fel
de Weltanschauung are omul respectiv deja. Pentru că nimeni
nu este complet lipsit de Weltanschauung. In extremis, orice
om are măcar Weltanschauung-ul la care l-au obligat educaţia
şi mediul. Dacă acest Weltanschauung îi spune, de pildă, că

40
P S I H O L O G I E A N A L I T I C Ă ŞI W E L T A N S C H A U U N G

«numai personalitatea e binele suprem»6, atunci el se va grăbi


să folosească ştiinţa şi rezultatele sale pentru a-şi construi cu
aceste unelte Weltanschauung-ul şi pentru a se construi totoda­
tă pe sine. Dacă însă concepţia pe care a moştenit-o îi spune că
ştiinţa nu este o unealtă, ci un scop în sine, atunci el va urma
un cuvînt de ordine care, de vreo sută cincizeci de ani încoace,
s-a dovedit a fi, tot mai mult, cel valabil, adică cel îndeobşte
hotărîtor. Unii i s-au împotrivit, ce-i drept, cu îndîrjire, fiindcă
ideea lor de perfecţiune şi de sens culmina în desăvîrşirea
personalităţii şi nu în diferenţierea mijloacelor tehnice, dife­
renţiere ce duce inevitabil la diferenţierea extrem de unilaterală
a unui singur imbold al omului, a imboldului spre cunoaştere,
de pildă. Dacă ştiinţa este un scop în sine, omul nu-şi mai are
rostul decît ca intelect. Dacă arta este un scop în sine, capacita­
tea de reprezentare devine unica valoare a omului, iar intelec­
tul poate fi lăsat să zacă printre vechituri. Cînd cîştigul bănesc
este un scop în sine, ştiinţa şi arta îşi pot strînge liniştite
catrafusele. Nimeni nu poate tăgădui că în ziua de azi
conştiinţa modernă este aproape fără speranţă sfîşiată între ase­
menea scopuri în sine. Dar în felul acesta, oamenii sînt cultivaţi
numai în anumite trăsături ale lor, devenind ei înşişi nişte
unelte.
Am avut parte, în ultimii 150 de ani, de numeroase Welt- 732

anschauung-uri - dovadă că Weltanschauung-ul însuşi este dis­


creditat, căci, cu cît mai greu de tratat este o boală, cu atît mai
multe leacuri i se găsesc şi cu cît mai multe soluţii se găsesc,

6 V ers de G oethe ( Westostlicher Divan, Buch Suteika), în trad u cerea lui Emines-
cu (n.t.)

41
psih o l o g ii : anali iic ă şi w e lt a n sc h a u u n g

cu atît mai derutat e fiecare individ în parte. S-ar părea că fe­


nomenul «Weltanschauung» e complet depăşit.
733 Dar e greu de crezut totuşi că această evoluţie ar fi pur ac­
cidentală - o rătăcire de lungă durată şi lipsită de sens —, căci
nu se poate întîmplă ca ceva atît de binevenit şi de binefăcător
în sine să dispară de pe faţa pămîntului într-un mod atît de
jalnic şi de suspect. Trebuie să i se fi asociat ceva inutil şi re­
probabil. De aceea trebuie să ne punem întrebarea: unde a gre­
şit oare Weltanschauung-ul în genere?
734 Mi se pare că eroarea care i-a fost fatală Weltanschauung-
ului de pînă acum constă în faptul că el avea pretenţia să fie
un adevăr obiectiv valabil, în ultimă instanţă chiar un fel de
evidenţă ştiinţifică, ceea ce ducea la consecinţe inadmisibile, ca
de pildă la ideea că bunul Dumnezeu, unui şi acelaşi pentru
toţi, trebuie să-i ajute şi pe nemţi, şi pe francezi, şi pe englezi,
şi pe turci şi pe păgîni - în fine: pe toţi contra tuturora. Con­
ştiinţa modernă, cu vederile ei mai largi în ce priveşte marile
evenimente ale lumii, şi-a întors privirile îngrozită din faţa
unei atari monstruozităţi şi a recurs, drept primă compensare,
la mijloacele filozofiei. Dar s-a dovedit că şi acestea au pre­
tenţia de a fi adevăruri obiectiv valabile. Asta le-a discreditat,
şi aşa am ajuns noi, în cele din urmă, la prea-diferenţiata noas­
tră risipire şi la urmările ei, ce sînt departe de a fi bine venite.
735 Eroarea fundamentală a oricărui Weltanschauung constă în
uluitoarea sa tendinţă de a se da drept însuşi adevărul lucru­
rilor, cînd nu este vorba, de fapt, decît de un nume pe care îl
dăm noi lucrurilor. Ne punem noi oare problema, în ştiinţă,
dacă numele planetei Neptun corespunde naturii acestui corp
ceresc, fiind deci numele său «adevărat»? Nici pomeneală - şi

42
P S I H O L O G I E A N A L I T I C Ă Şl W E L T A N S C H A U U N G

acesta este motivul pentru care ştiinţa este superioară: ea nu


cunoaşte decît ipoteze de lucru. Numai sufletul primitiv crede
în «adevăratele nume». îl puteţi face bucăţi-bucăţele pe
Rumpelstilzchen, piticul din poveste, dacă îl numiţi cu numele
lui adevărat. Piticul îşi ţine secret adevăratul nume şi îşi dă,
pentru uz diurn, un nume exoteric, pentru ca nimeni să nu-i
poată face farmece, cunoscîndu-i numele adevărat. Faraonului
egiptean i se scriu sau i se pictează adevăratele nume ale zeilor
în mormînt pentru ca, ştiindu-le numele adevărate, să-i poată
conjura. Pentru practicanţii Kabbalei, deţinerea adevăratului
nume al lui Dumnezeu înseamnă puterea magică absolută.
Aşadar, pe scurt, pentru spiritul primitiv, prin nume este luat
în stăpînire însuşi obiectul. «Ce spune el, aceea va fi » - spune
o vorbă veche a lui Ptah.
Weltanschauung-ul suferă de acest crîmpei de primitivitate 736
inconştientă. Cum astronomia n-a aflat încă de vreo reclama ţie
pe care s-o fi făcut locuitorii de pe Marte pentru că noi, cei de
pe-aici, nu dăm un nume potrivit planetei 1"~, putem să presu­
punem că, fără doar şi poate, lumii îi este teribil de indiferent
ce gîndim noi despre ea. Ceea ce nu înseamnă însă că trebuie
să încetăm să mai gîndim. Şi nici nu o facem, căci ştiinţa, fiică
şi moştenitoare a vechilor Weltanschauung-uri dispărute, su­
pravieţuieşte. Cel care are însă de suferit de pe urma acestei
A

succesiuni este omul. In Weltanschauung-ul de modă veche, el


îşi confunda în mod naiv propriul spirit cu lucrurile, îşi putea
contempla propriul chip în oglinda lumii, se putea crede făcut
după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu, măreţie pentru care
nici chinurile iadului nu erau un preţ prea mare. In ştiinţă
însă, omul nu se gîndeşte la sine, ci doar la lume, la obiect: el

43
PS I H O L O G I E ANALITICĂ ŞI W EL TA N SCH A U U N G

s-a lepădat de sine însuşi, sacrificîndu-şi personalitatea spiritu­


lui obiectiv. Iată de ce spiritul ştiinţific este, şi din punct de ve­
dere etic, superior Weltanschauung-ului de modă veche.
737 Dar începem deja să resimţim urmările acestei desconside­
rări a personalităţii umane. Pretutindeni se pune problema
Weltanschauung-ului, a sensului vieţii, a rostului lumii. Au de­
venit numeroase, în ziua de azi, chiar şi tendinţele de a recidi­
va, profesînd Weltanschauung-uri de modă foarte veche, cum
ar fi teozofia sau mai bine zis antropozofia. Se simte nevoia
unui Weltanschauung; generaţia mai tînără o simte în orice
caz. Dar dacă nu vrem să evoluăm regresiv, noul Weltanschau­
ung va trebui să renunţe la superstiţia valabilităţii sale obiecti­
ve şi va trebui să aibă puterea de a recunoaşte că este numai o
imagine pe care ne-o zugrăvim noi în sufletul nostru şi de dra­
gul sufletului nostru, şi nu un nume magic cu care să mane­
vrăm lucrurile. Nu avem un Weltanschauung pentru lume, ci
pentru noi. Căci dacă nu ne formăm o imagine a lumii în în­
tregul ei, atunci nu ne vedem nici pe noi înşine, noi înşine ne-
fiind altceva decît copia fidelă a acestei lumi. Şi numai în
oglinda imaginii noastre despre lume ne putem vedea întru to­
tul. Numai în imaginea pe care ne-o facem, apărem şi noi. Nu­
mai în faptele noastre creatoare ieşim în evidenţă pe deplin şi
devenim cognoscibili nouă înşine. Niciodată nu vom da lumii
vreo altă faţă decît a noastră proprie şi tocmai de aceea trebuie
să o şi facem: pentru a ne regăsi pe noi înşine. Căci deasupra
ştiinţei sau artei ca scop în sine stă omul, creatorul uneltelor
sale. Nicăieri nu sîntem mai aproape de tainele ultime ale tu­
turor începuturilor decît în cunoaşterea sinelui propriu, pe care
de atîtea ori ni-1 închipuim deja cunoscut. Dar adîncurile uni-

44
P S I H O L O G I E A N A L I T I C Ă ŞI W E L T A N S C H A U U N G

versului ne sînt mai cunoscute decît adîncurile sinelui nostru,


în care am putea iscodi îndeaproape fiinţa şi devenirea în toată
puterea lor creatoare - fireşte, fără să le înţelegem.
Psihologia analitică ne deschide noi posibilităţi în acest ras
sens, dat fiind că urmăreşte existenţa acelor imagini ale fante­
ziei care izvorăsc din culisele întunecate ale psihicului, oferin-
du-ne, în consecinţă, o mărturie despre procesele ce au loc în
inconştient. Conţinuturile inconştientului colectiv rezultă din
funcţionarea psihică de-a lungul întregii linii ancestrale şi ca
urmare ele constituie, toate laolaltă, o imagine a lumii naturală,
născută la confluenţa şi din condensarea unor experienţe mile­
nare. Aceste imagini sînt mitice şi sînt simbolice, deoarece expri­
mă consonanţa subiectului care trăieşte o experienţă cu obiectul
care-i prilejuieşte experienţa. E de la sine înţeles că orice mito­
logie şi orice revelaţie provine din această matrice a expe­
rienţelor şi de aceea orice idee viitoare despre om sau lume va
proveni tot de aici. Ar fi, fireşte, o greşeală să presupunem că
aceste imagini ale fanteziei izvorîte din inconştient îşi pot găsi
o utilitate imediată - ca revelaţiile, de pildă. Ele sînt doar ma­
teria primă care, pentru a căpăta sens, mai are nevoie şi de o
transpunere în limbajul epocii. Dacă această transpunere reu­
şeşte, lumea viziunilor noastre se reuneşte, prin intermediul vi­
ziunii noastre asupra lumii ce joacă rol de simbol, cu experien­
ţa ancestrală a omenirii; omul general, istoric din noi întinde o
mînă omului individual aflat în devenire - o trăire probabil
foarte apropiată de cea a primitivului care se uneşte mitic, prin
prînzul ritual, cu strămoşii totemici.
în acest sens, psihologia analitică este o reacţie împotriva 739
exacerbării raţionalităţii conştientului care, în ambiţia sa de a

45
P S I H O L O G I E A N A L I T I C Ă ŞI W E L . T A N S C H A U U N G

produce procese dirijate, se izolează de natură, smulgîndu-i


totodată pe om din istoria sa naturală şi plantîndu-1 într-un
prezent raţional mărginit, suspendat în răstimpul dintre naştere
şi moarte. Această îngrădire ne dă simţămîntul că existenţa
noastră este cu totul întîmplătoare şi lipsită de sens, simţămînt
ce ne împiedică să ne trăim viaţa cu acea adîncă încărcătură de
sensuri pe care o pretinde ea spre a fi trăită din plin şi pe de­
plin. In felul acesta, o bună parte din viaţă, rămasă netrăită,
cade în seama inconştientului. Trăim de parcă am umbla cu în­
călţări prea strimte. Sensul veşniciei, care îşi pune pecetea atît
de puternic pe viaţa primitivului, lipseşte cu desăvîrşire vieţii
noastre. înconjuraţi cum sîntem de zidurile raţionalităţii, rămî-
nem izolaţi de veşnicia naturii. Psihologia analitică încearcă să
străpungă aceste ziduri, scoţînd iar la lumină acele imagini ale
fanteziei provenite din inconştient, pe care înţelegerea raţională
le-a repudiat de mult. Aceste imagini se află dincolo de ziduri,
ele aparţin naturii din noi, care zace îngropată undeva în adînc,
rămasă parcă în urma noastră şi împotriva căreia ne-am barica­
dat după zidurile raţiunii. De aici a apărut conflictul cu natura,
pe care psihologia analitică se străduieşte să-l rezolve, dar nu
prin «reîntoarcerea la natură» a lui Rousseau, ci încercînd, fără
să părăsească poziţiile atinse cu succes de raţiunea modernă, să
îmbogăţească conştientul nostru prin cunoaşterea spiritului na­
tural.
740 Cei care au reuşit vreodată să privească dincolo, vorbesc
de impresii copleşitoare. Dar ei nu se pot bucura prea multă
vreme de acestea deoarece apare de îndată problema căilor pe
care ar putea fi asimilate noile achiziţii. Căci cele de dincolo de
zid par să fie, la prima vedere, incompatibile cu cele de din-

46
P S I H O L O G I E A N A L I T I C Ă ŞI W E L T A N S C H A U U N G

coace de el. Aici se pune problema transpunerii în limbajul


contemporan sau chiar problema unui limbaj cu totul nou, ceea
ce echivalează deja cu problema Weltanschauung-ului sau, mai
precis, cu cea a unui Weltanschauung care ne-ar putea ajuta să
intrăm în armonie cu omul istoric din noi, în aşa fel încît nici
acordurile lui adînci să nu acopere tonurile acute ale conştien­
tului raţional, şi nici lumina nepreţuită a spiritului individual
să nu se piardă în bezna nesfîrşită a sufletului natural. Dar
odată ajunşi la această chestiune trebuie să părăsim domeniul
ştiinţei căci avem de luat o hotărîre, avem de ales între a ne în­
credinţa viaţa unei ipoteze sau alteia; cu alte cuvinte, de aici
încolo începe problema etică, fără de care Weltanschauung-ul
ar fi de neconceput.
După cum vă spuneam, aşadar, psihologia analitică nu este 741

un Weltanschauung; ea are însă o contribuţie însemnată de


adus la formarea acestuia - şi cred că am explicitat îndeajuns
acest lucru în cele spuse pînă acum.
STRUCTURA PSIHICULUI

A părută într-o prim ă variantă în volm ul Mensch utid Erde, editat de Herm ann
Keyserling în 1927 şi în Euroţieische Revue în 1928. Republicată, revăzută şi adău­
gită, în Seelenprobleme der Gegenivart, Rascher, Ziirich, 1931, reeditat în anii 1933,
1939, 1 9 4 6 ,1 9 5 0 şi 1969. Tradusă după Gesammelte Werke, voi. VIII, & 283-342.
sihicul, oglindă a lumii şi a omului, are atît de multe faţete
P felurite încît poate fi privit şi judecat din nesfîrşit de multe
puncte de vedere. Cu psihicul sîntem în aceeaşi situaţie ca şi
283

cu lumea: o sistematizare a lumii întrece sfera puterilor umane


şi de aceea nu dispunem, în ce o priveşte, decît de simple reţete
practice sau de anumite domenii de interes. Fiecare îşi decupea­
ză o bucată a lumii şi îşi construieşte pentru lumea sa privată,
sistemul său privat, sistem avînd adesea pereţi de consistenţa
aerului, astfel încît, după un timp, fiecăruia i se pare că ar fi
descoperit sensul sau structura întregii lumi. Dar finitul nu va
cuprinde niciodată infinitul. Lumea fenomenelor psihice fiind
numai o parte a lumii în genere, am putea crede că, tocmai de
aceea, ar fi mai uşor sesizabilă decît întreaga lume. Dar am
pierde astfel din vedere faptul că psihicul e singurul fenomen
din lume pe care-1 putem percepe nemijlocit şi că, totodată, con­
stituie o condiţie indispensabilă perceperii lumii în general.
Singurele lucruri nemijlocit perceptibile din lume sînt con­ 284

ţinuturile conştientului. Nu aş vrea să reduc astfel lumea la o

51
STRUCTURA PSIHICULUI

reprezentare a lumii, vreau doar să atrag atenţia asupra unui


lucru similar cu a spune că viaţa e o funcţie a atomilor de car­
bon. Analogia aceasta arată cît de limitativi sînt ochelarii de
profesionist pe care sînt nevoit să mi-i pun de îndată ce îmi
propun să exprim ceva cît de cît relevant în ce priveşte lumea
sau numai o parte a ei.
285 Punctul meu de vedere este, fireşte, cel psihologic şi încă,
în speţă, cel al psihologului practician, nevoit să se descurce
fără întîrziere în haosul stărilor sufleteşti celor mai complicate.
Prin forţa lucrurilor, punctul meu de vedere trebuie să fie altul
decît cel al psihologului care poate studia experimental, în li­
niştea laboratorului său, un proces psihic izolat. Deosebirea e
cam aceeaşi ca între chirurg şi histolog. Şi nu sînt nici un me­
tafizician care să aibă ceva de spus despre lucrul în sine sau
pentru sine, despre absolut sau altele asemenea. Obiectele mele
de studiu se situează în limitele experimentabilului.
2 86 Sînt nevoit, înainte de toate, să studiez condiţionări com­
plexe şi să reuşesc să vorbesc despre ele. Trebuie să numesc în
mod inteligibil complicatul şi să disting grupări de fapte psiholo­
gice. Aceste grupări nu pot fi arbitrare, întrucît trebuie să ajung la
0 înţelegere cu obiectul, respectiv cu pacientul meu. De aceea,
sînt nevoit să recurg la scheme simple, care să redea, pe de o par­
te, în mod satisfăcător, faptele empirice, iar pe de alta, să trimită
la lucruri îndeobşte cunoscute, spre a putea fi, deci, înţelese.
287 Dacă ne propunem acum să facem o grupare a conţinuturilor
conştiente, începem, conform regulii tradiţionale, cu propoziţia:
«Nihil est in intelectu, quod non autea fuerit in sensu.»1

1 în intelect nu e nim ic care să nu fi fost m ai întîi în sim ţuri (în latină, n.t.)

52
S T R U C T U R A PSIHICULUI

Cele conştiente par să pătrundă în noi pe calea percepţiei 288

senzoriale. Vedem, auzim, pipăim şi adulmecăm lumea şi în fe­


lul acesta devenim conştienţi de ea. Percepţia senzorială ne
spune că ceva este. Dar nu ne spune ce anume este. Acest lucru
nu ni-1 spune procesul percepţiei, ci procesul apercepţiei. Acest
din urmă proces are o alcătuire foarte complexă. Nu că per­
cepţia senzorială ar fi ceva simplu, dar complexitatea sa e de
natură mai degrabă fiziologică decît psihologică, în timp ce
apercepţia este din punct de vedere psihic complicată. Desco­
perim în ea interacţia unor procese psihice diferite. Să presu­
punem că auzim un zgomot a cărui natură ni se pare necunos­
cută. După un timp ne dăm seama că acel zgomot ciudat
trebuie să provină din ridicarea unor bule de aer în ţevile ca­
loriferului. Am recunoscut astfel zgomotul. Această recu­
noaştere rezultă dintr-un proces pe care-1 numim gîttdire. Gîn-
direa ne spune ce anume este ceva.
Spuneam mai înainte despre zgomot că este «ciudat». 2*9

Cînd spunem că ceva este ciudat, ne referim la o anume tona­


litate afectivă aferentă obiectului. Tonalitatea afectivă constituie
o valorizare.
Procesul cunoaşterii poate fi înţeles, în esenţă, ca un proces 290

de identificare şi diferenţiere, realizat cu ajutorul amintirilor:


dacă văd un foc, de pildă, excitaţia luminoasă îmi furnizează o
reprezentare a focului. Iar cum în memoria mea sînt înmagazi­
nate nenumărate imagini de focuri, acestea intră în legătură cu
imaginea tocmai văzută şi, prin identificare cu şi diferenţiere
de aceste imagini din amintire, se formează cunoaşterea, adică
stabilirea definitivă a specificului imaginii abia dobîndite.
Acest proces se numeşte, în limbaj curent, gîndire.

53
STRUCTURA PSIHICULUI

291 Procesul de valorizare e de altă natură: focul pe care îl văd


stîmeşte reacţii emoţionale de natură agreabilă sau dezagreabi­
lă, iar imaginile din memorie vin de asemenea însoţite de fe­
nomene numite tonalităţi afective. în felul acesta, un obiect ni se
pare plăcut, dezirabil, frumos sau, bunăoară, urît, rău, reproba­
bil ş.a.m.d. Limbajul curent numeşte aceste procese sentimente.
292 Procesul intuirii nu este nici percepţie senzorială, nici gîndi-
re, nici sentiment, deşi limba prezintă aici o putere de discer-
nămînt suspect de slabă. Căci se poate exclama: «O, văd deja
cum arde toată casa!» sau: «E clar ca doi ori doi fac patru că
dacă izbucneşte un foc aici, se va produce o catastrofă.» sau:
«Am sentimentul că focul acesta va aduce mari nenorociri!».
Corespunzător temperamentului fiecăruia, unul îşi va numi in­
tuiţia vedere clară şi o va face, deci, percepţie senzorială; altul
o va numi gîndire, spunînd: «Gîndeşte-te puţin, e absolut clar
ce se va întîmpla!»; iar al treilea, în fine, sub influenţa stării
sale emoţionale, îşi va numi intuiţia sentiment. Intuiţia este,
după părerea mea personală, o funcţie psihică fundamentală şi
anume cea a perceperii posibilităţilor ce se prezintă într-o situaţie
dată. în esenţă, trebuie să punem, pesemne, pe seama insufi­
cientei dezvoltări a limbii faptul că în germană conceptele de
sentiment, senzaţie şi intuiţie se amestecă încă, în timp ce în
franceză şi engleză sentiment şi sensation, respectiv feeling şi
sensation sînt deja absolut separate, deşi sentiment şi feeling se
folosesc încă, uneori, în loc de intuiţie. In ultimul timp însă,
«intuition» începe să fie frecvent folosit în engleza curentă.
293 Printre conţinuturile conştientului se mai numără şi proce­
sele volitive şi procesele instinctuale. Primele se definesc ca im­
pulsuri direcţionate, provenite din procese aperceptive, a căror

54
STRUCTURA PSIHICULUI

natură este supusă aşa-numitului liber arbitru. Celelalte sînt


impulsuri provenite din inconştient sau direct din organism şi
au un caracter coercitiv, de constrîngere.
Procesele aperceptive pot fi direcţionate sau nedirecţiomte. 294

In primul caz, vorbim de atenţie, în cel de-al doilea de fantezii


sau «vise». Primele sînt raţionale, iar ultimele iraţionale. Prin­
tre acestea din urmă se numără, ca o a şaptea categorie de
conţinuturi conştiente, visul. El seamănă, în anumite privinţe,
cu fanteziile conştiente, întrucît are un caracter iraţional, nedi-
recţionat. Dar se deosebeşte de acestea prin faptul că are cau­
ze, căi şi finalităţi obscure pentru înţelegerea noastră. îi confer
totuşi statutul unei categorii de conţinuturi conştiente, deoare­
ce constituie cel mai important şi cel mai elocvent rezultat al
proceselor psihice inconştiente ce sînt pe cale să pătrundă în
conştient. Aceste şapte clase epuizează într-un mod, ce-i drept,
superficial, dar totuşi satisfăcător pentru scopurile noastre,
conţinuturile conştiente.
Există, după cum se ştie, puncte de vedere ce vor să limiteze »s
psihismul la conştient, ca fiind identic cu acesta. Nu cred însă că
ne putem mulţumi cu atît. Dacă admitem că există, în genere,
anumite lucruri inaccesibile percepţiei noastre, putem vorbi şi de
un psihism a cărui existenţă ne este doar indirect accesibilă. Celor
familiarizaţi cu psihologia hipnotismului şi somnambulismului le
este bine cunoscut faptul că un conştient artificial îngustat sau
patologic mărginit, deşi nu conţine anumite reprezentări, se com­
portă totuşi exact ca şi cînd le-ar conţine. O persoană afectată de
surzenie isterică obişnuia să cînte. Pe neobservate, medicul s-a
aşezat la pian şi a început să acompanieze versul următor într-o
altă tonalitate, iar bolnavul a continuat de îndată să cînte în noua

55
STRUCTURA PSIHICULUI

tonalitate. Un pacient avea convulsii «isteric-epileptice» la vede­


rea unui foc deschis. El mai prezenta şi un cîmp vizual puternic
îngustat, adică o cecitate periferică (un cîmp vizual «tubular»,
cum se spune). Dacă îi era adusă o lumină în zona de cecitate, ac­
cesul avea loc ca şi cum ar fi văzut focul. In simptomatologia
acestor stări, există nenumărate cazuri de acest fel, cazuri în care
nici cu cea mai mare bunăvoinţă nu se poate spune decît că se
percepe, se gîndeşte, se simte, se rememorează, se decide şi se ac­
ţionează inconştient, adică se face inconştient ceea ce în alte cazuri
se face conştient. Aceste procese au loc indiferent dacă sînt urmă­
rite conştient sau nu.
2 % Printre aceste procese psihice inconştiente se numără şi acti­
vitatea combinatorie pe care se bazează visul. Somnul este o stare
în care conştienţă e puternic limitată, dar în care psihismul nu în­
cetează nicidecum să existe şi să-şi desfăşoare activitatea. Conşti­
entul se retrage, pur şi simplu, din această activitate şi, lipsit fiind
de obiect, e într-o relativă inconştienţă. Viaţa psihică îşi continuă
însă cursul, după cum chiar şi în stare de veghe există o viaţă psi­
hică inconştientă - lucru lesne de dovedit prin anumite observaţii
de domeniul «psihopatologiei vieţii cotidiene», cum l-a denumit
Freud. Se ştie că intenţiile şi acţiunile noastre conştiente sînt ade­
sea zădărnicite de procese inconştiente, de a căror existenţă sîn-
tem noi înşine deosebit de surprinşi. Avem cîte o scăpare în ceea
ce spunem sau scriem sau facem inconştient cîte un lucru care
trădează tocmai ce voiam să tăinuim sau ceea ce nici noi înşine
nu ştiam dinainte. «Lingua lapsa verum dicit»2, spune o vorbă
din bătrîni. Pe apariţia frecventă a acestor fenomene se bazează şi

2 proverb latin avînd sensul lui «G ura păcătosului adqvăr grăieşte» (n.t.)

56
S T R U C T U R A PSIHICULUI

experimentul de asociere3 folosit cu mult succes în diagnostica­


rea acelor cazuri în care pacientul nu vrea sau nu poate să spună
ceva.
Exemplele clasice de activitate psihică inconştientă ne sînt z<n
furnizate însă de stările patologice. Am putea spune că întrea­
ga simptomatologie a isteriei, a nevrozei obsesionale, a fobiilor
şi, în mare parte, cea din dementia praecox sau din schizofre­
nie, cea mai răspîndită boală psihică, se bazează pe activitatea
psihică inconştientă. Putem vorbi deci, de bună seamă, de exis­
tenţa unui psihic inconştient. Numai că acesta nu e direct acce­
sibil observaţiilor noastre - altfel nici nu ar fi inconştient -, ci
este doar indirect deductibil, iar raţionamentele noastre nu pot
ajunge, în privinţa lui, decît la un «e ca şi cum».
Din psihic face parte şi inconştientul. Dar putem oare să vor- 298
bim, în analogie cu diferitele conţinuturi ale conştientului, şi de
conţinuturi ale inconştientului? Am postula astfel un fel de altă
conştienţă, aflată în inconştient. Nu mă voi ocupa aici de această
chestiune delicată, pe care am analizat-o într-un alt context, ci mă
voi limita doar la întrebarea dacă putem distinge ceva în in­
conştient sau nu. La această întrebare nu se poate răspunde decît
empiric şi anume prin contra-întrebarea: există oare temeiuri
plauzibile pentru a distinge ceva în inconştient sau nu?
în ce mă priveşte, nu am nici o îndoială că toate acele ac- 299

tivităţi care au loc îndeobşte în conştient se pot petrece şi în

3 Pacientului i se cere să spună ce cuvinte (asociaţii) îi vin în m inte la auzul


unui cuvînt (inductor) spu s de m edic. Se cron om etrează timpii de reacţie. Tim­
pii prelungiţi sînt indiciul unei rezistenţe (com plexuale). Cronom etrării timpi­
lor de reacţie li se p oate ad ău g a şi o m ăsu rare a variaţiilor rezistenţei electrice
a pielii. M etod ica a fost p usă la p un ct de Jung, în tinereţe, (n.t.)

57
STRUCTURA PSIHICULUI

inconştient. Astfel, există multe exemple în care o problemă


nerezolvată în stare de veghe şi-a găsit o soluţie în vis. Cu­
nosc, bunăoară, un expert în contabilitate, care, odată, încerca­
se zadarnic, zile întregi, să lămurească un caz de faliment frau­
dulos. într-o seară, lucrase pînă la miezul nopţii fără să
găsească vreo soluţie şi se dusese apoi la culcare. în zori, pe la
ora trei, soţia lui l-a auzit sculîndu-se şi mergînd spre birou.
L-a urmărit şi l-a văzut stînd la masa de lucru şi scriind ceva
de zor. După vreun sfert de ceas s-a întors. Dimineaţa nu-şi
mai amintea de nimic. Şi-a reluat lucrul şi a descoperit cu ui­
mire o serie de noţite făcute de propria lui mînă, care clarifi­
cau pe deplin şi definitiv cazul cel încîlcit.
300 In munca mea de medic practician, am de-a face, de peste
douăzeci de ani, cu vise. Am remarcat de nenumărate ori cum
ieşeau la iveală în vise gînduri negîndite şi sentimente nere­
simţite în timpul zilei, ajungînd astfel, indirect, în conştient.
Visul, ca atare, este totuşi un conţinut al conştientului, căci alt­
fel nu ar putea constitui obiectul unei trăiri nemijlocite. Dar în-
trucît el scoate la iveală materiale anterior inconştiente, sîntem
constrînşi să admitem că aceste conţinuturi existau deja dinain­
te undeva în psihic, în stare inconştientă şi că abia în vise s-au
arătat conştientului nostru limitat din timpul somnului, aşa-nu-
mitului «rest de conştienţă». Visul se numără printre conţinu­
turile psihice normale şi trebuie înţeles ca o rezultantă a proce­
selor inconştiente ce pătrund în conştient.
301 Iar dacă, întemeiaţi pe experienţă, sîntem siliţi să admitem
că toate categoriile de conţinuturi ale conştientului pot fi, în
anumite ocazii, şi inconştiente şi pot acţiona ca procese incon­
ştiente asupra conştientului, atunci ajungem la întrebarea, poa­

58
S T R U C T U R A PSIHICULUI

te cam surprinzătoare: oare şi inconştientul are vise? Sau, cu


alte cuvinte: oare nu pătrund cumva şi în zonele tenebroase
ale psihicului rezultante âle unor procese şi mai adînci şi -
dacă se poate spune aşa - şi mai inconştiente? Ar trebui, desi­
gur, să resping această întrebare paradoxală ca fiind prea
aventurată, dacă nu ar exista realmente temeiuri conform căro­
ra o asemenea ipoteză ar ţine totuşi de domeniul posibilului.
Să ne lămurim, în primul rînd, cum ar trebui să arate o 302

dovadă care să ne poată duce la concluzia că şi inconştientul


are vise. Dacă ar fi să dovedim că în conştient apar conţinuturi
de tipul viselor, ar trebui să demonstrăm, pur şi simplu, că
există conţinuturi care, atît ca alcătuire cît şi ca sens, sînt străi­
ne de şi incompatibile cu celelalte conţinuturi al conştientului,
raţional interpretabile şi inteligibile. Iar dacă am vrea să de­
monstrăm că şi inconştientul are vise, ar trebui să facem ace­
laşi lucru cu conţinuturile lui. Desigur, cel mai simplu e să vă
dau aici un exemplu concret.
Este vorba de un bărbat de 27 de ani, ofiţer. Suferă de ac­ 503

cese violente de durere în zona inimii, de o senzaţie de sufoca­


re în gîtlej, ca şi cum ar avea o bilă acolo şi de dureri ascuţite
în călcîiul stîng. Organic, nu se poate pune în evidenţă nimic.
Accesele au început cu vreo două luni în urmă şi pacientul a
fost concediat din armată, deoarece avea momente rînd nu mai
putea umbla. Diferitele tratamente nu-1 ajutaseră cu nimic. Din
chestionarea minuţioasă privind antecedentele bolii nu a reieşit
nici un indiciu, iar pacientul însuşi nu avea nici o idee privind
eventuala pricină a bolii sale. Făcea impresia unei firi vioaie,
întrucîtva uşuratice, de o «vitejie» întrucîtva teatrală, de felul
lui «nu ne dăm noi bătuţi!». Cum din anamneză nu reieşise ni-

59
STRUCTURA PSIHICULUI

mic, l-am întrebat de vise. Şi de aici a rezultat de îndată cauza


bolii. Cu puţin înainte de declanşarea nevrozei, fata de care
era îndrăgostit îi dăduse plasă, logodindu-se cu altul. îmi as­
cunsese toată această poveste ca fiind irelevantă - «o muiere
proastă, îţi iei alta dacă asta nu te vrea, un flăcău ca mine nu
se lasă impresionat de aşa ceva». Cam în felul acesta îşi în­
fruntase dezamăgirea şi reala durere. Dar acum afectele îi
ieşiseră la iveală şi ca urmare durerile de inimă au încetat şi,
după cîteva accese de plîns, a dispărut şi nodul în gît. «Dure­
rea de inimă» este o expresie poetică, devenită aici fapt real,
din pricină că orgoliul nu-i permisese să-şi suporte durerile ca
pe un chin sufletesc. Senzaţia de sufocare, aşa-numitul globus
histericus4, provine, după cum bine se ştie, din lacrimi înghiţi­
te. Conştientul i se retrăsese, pur şi simplu, din faţa conţinutu­
rilor penibile, astfel încît acestea, lăsate de capul lor, nu au
mai putut ajunge în conştient decît indirect, prin simptome.
Erau procese lesne de înţeles raţional şi, deci, nemijlocit inteli­
gibile, ce s-ar fi putut desfăşura la fel de bine - dacă orgoliul
lui masculin nu le-ar fi împiedicat - şi în conştient.
304 A rămas însă al treilea simptom: durerile din călcîi nu în­
cetau. Ele păreau străine de imaginea mai sus schiţată. Inima
nu are nici o legătură cu călcîiul şi nici nu-ţi poţi exprima du­
rerea cu călcîiul. E de neînchipuit, raţional, de ce să nu fi fost
de ajuns celelalte două simptome. Am fi fost, desigur, pe de­
plin satisfăcuţi, chiar şi teoretic, dacă odată cu conştientizarea
durerii sufleteşti refulate ar fi intervenit o tristeţe normală şi o
totală însănătoşire.

4 pe rom âneşte: «nod în gît» (n.t.)

60
S T R U C T U R A PSIHICULUI

Cum conştientul pacientului nu-mi putea oferi nici un in- sos


diciu privind simptomul călcîiului, am recurs din nou la vechi­
le metode, la vise. Şi iată că pacientul a avut un vis în care se
făcea că un şarpe îl muşcase de călcîi şi îl paralizase pe loc.
Acest vis era relevant pentru semnificaţia simptomului legat
de călcîi. Călcîiul îl doare pentru că l-a muşcat un şarpe. Iată
un conţinut straniu cu care conştientul raţional nu ştie ce să
facă. Puteam înţelege imediat de ce îl doare inima, dar faptul
că îl durea şi călcîiul întrecea orice aşteptări raţionale. Pacien­
tul era şi el nedumerit în faţa acestei situaţii.
Avem aici, aşadar, un conţinut care pătrunde ca un ele- 306

ment străin în zona inconştientă, provenind, de bună seamă,


dintr-un strat şi mai adînc, complet obscur din punct de vede­
re raţional. Analogia cea mai apropiată acestui vis este, evi­
dent, însăşi nevroza pacientului. Fata, înşelîndu-1, i-a provocat
o rană care l-a paralizat şi l-a îmbolnăvit. Din analiza ulterioa­
ră a visului, a reieşit încă un element al istoriei pacientului, de
care acesta îşi dădea seama abia acum: el fusese favoritul unei
mame întrucîtva isterice. Aceasta îl alintase, îl admirase, îl co­
coloşise peste măsură şi de aceea el nu se descurcase prea bine
la şcoală, comportîndu-se acolo ca o fetiţă. Mai tîrziu, el îşi
asumase brusc o conduită masculină şi se înrolase în armată,
unde îşi putea ascunde prin «vitejie» slăbiciunea interioară. Şi
mama îl paralizase întrucîtva.
Era vorba aici, în mod vădit, de acelaşi arhaic şarpe care a 307

fost dintotdeauna prietenul nedespărţit al Evei. «Vei zdrobi capul


şarpelui, iar el îţi va muşca călcîiul», spune versetul din Geneză,
sunînd ca un ecou al imnului egiptean, mult mai vechi, recitat
sau cîntat celui muşcat de şarpe, pentru a-1 vindeca:

61
STRUCTURA PSIHICULUI

«Şi îmbătrîni zeul. Gura îi tremura, iar scuipatul i se prelingea pe


pămînt, căzîndu-i în ţărînă. A frămîntat Isis (scuipatul) cu ţărîna
în mîna ei şi din asta a făcut un şarpe puternic, l-a făcut asemeni
unei săgeţi ca să nu fugă viu din mîna ei.
Şi l-a aşezat în drumul pe care marele zeu înconjura Cele două
pămînturi după dorinţa lui.
Iară puternicul zeu s-a înălţat în faţa zeilor ca faraon, trăiască, fie
sănătos, şi fericit! şi cei ce-1 însoţeau mergeau în urmă-i ca în fie­
care zi.
L-a înţepat puternicul şarpe şi focul vieţii a început să se prelingă
din el, şi el l-a lovit pe acela ce-şi are sălaşul în cedri.
Preamăritul zeu deschisu-şi-a gurile, şi glasul măriei sale, trăias­
că, fie sănătos şi fericit! a ajuns pînă la cer, iar cele două zeităţi au
zis: «Ce e asta?» Şi zeii au început să-l întrebe.
Dar el nu găsea (putere) să răspundă despre sine. Fălcile îi tremu­
rau şi toate mădularele i se scuturau, iară veninul i se revărsa
prin trup asemeni Nilului cînd se revarsă pe ogoare.»5
308 Conştient, pacientul nu avea în ce priveşte Biblia decît
nişte biete cunoştinţe minimale. Auzise, poate, cîndva despre
muşcătura în călcîi a şarpelui, fără să-i dea vreo atenţie şi o ui­
tase apoi cu desăvîrşire. Dar ceva adînc inconştient din el au­
zise şi nu uitase, ci îşi amintise cînd s-a ivit prilejul, ceva adînc
inconştient căruia în mod evident îi place să se exprime mito­
logic, deoarece e în spiritul lui să se exprime astfel.
309 Dar cărui spirit îi corespunde modul de exprimare simbo­
lic sau metaforic? Acest mod de exprimare corespunde unui spirit
5 A utorul rep rod u ce a id o trad u cere germ an ă în versuri a im nului egiptean.
V ersiunea rom ân ească, în p roză, este p relu ată din M iturile Egiptului antic d e
M .E.M atie, Ed.Ştiinţifică, Bucureşti, 1958, p .9 7 (n.t.)

62
S T R U C T U R A PSIHICULUI

primitiv, al cărui limbaj nu cunoaşte abstracţiunile, ci numai ana­


logiile cu naturalul şi «nenaturalul». Acest spirit, de o venera­
bilă vechime, este la fel de străin de un psihic care produce
dureri de inimă şi noduri în gît, ca un brontozaur de un cal de
călărie. Visul cu şarpele ne dezvăluie un fragment din acea ac­
tivitate psihică care nu mai are nimic de-a face cu individuali­
tatea modernă a subiectului supus visării. Activitatea aceasta
are loc - dacă ne e permis să ne exprimăm aşa - ca într-un
strat şi mai profund şi numai rezultanta sa se ridică pînă
într-un strat superior, pătrunzînd acolo unde se află afectele
refulate şi fiind un conţinut străin aici, exact ca un vis ajuns în
conştient. Iar dacă, spre a înţelege un vis, trebuie să folosim o
anumită tehnică analitică, aici avem nevoie de o cunoaştere a
mitologiei ca să putem pătrunde sensul elementelor venite din
straturi şi mai profunde.
Motivul şarpelui nu este, desigur, o achiziţie individuală a jio

subiectului supus visării, căci visele cu şerpi sînt foarte frec­


vente, chiar la orăşeni care n-au văzut poate chiar niciodată cu
ochii lor un şarpe.
S-ar putea aduce însă obiecţia că şarpele din vis nu ar fi ni- 311

mic altceva decît întruchiparea unei expresii verbale. Se spune


doar despre cîte o femeie că e perfidă ca un şarpe, se vorbeşte de
şarpele ce duce în ispită ş.a.m.d. Această obiecţie nu mi se pare
prea întemeiată în cazul de faţă, dar o dovadă clară ar fi, desigur,
greu de adus, căci şarpele este într-adevăr o figură de stil curentă.
Dovezi sigure am avea doar dacă am găsi un caz în care simbolis­
tica mitologică n-ar fi nici figură de stil curentă, nici criptomne-
zie, adică dacă subiectul visului nu ar fi citit, văzut sau auzit în­
tr-un fel sau altul motivul respectiv, spre a-1 fi uitat apoi şi spre a

63
STRUCTURA PSIHICULUI

şi-l fi amintit inconştient. Cred că o asemenea dovadă ar fi de


mare importanţă, întrucît ar indica faptul că inconştientul raţio­
nal inteligibil, care constă din materiale aşa-zis artificial in­
conştiente, nu este decît un strat superficial al inconştientului şi
că abia sub el găsim un inconştient absolut, ca să zicem aşa, care
nu are nimic de-a face cu experienţa noastră personală şi care
este, aşadar, o activitate psihică autonomă faţă de psihicul
conştient şi chiar faţă de straturile superioare ale inconştientului,
o activitate neafectată în nici un fel - şi, probabil, neafectabilă -
de către experienţa personală, un fel de activitate psihică suprain-
dividuală, un inconştient colectiv, cum l-am numit, în opoziţie cu
inconştientul personal, superficial şi relativ.
312 Dar înainte de a căuta o asemenea dovadă, aş vrea, de
dragul completitudinii, să mai fac cîteva observaţii suplimenta­
re privind visul cu şarpele. S-ar părea că acele ipotetice stra­
turi mai profunde ale inconştientului ar fi tradus trăirile legate
de femei în muşcătura de şarpe, care a căpătat astfel statutul
unui adevărat motiv mitologic. Motivaţia sau mai degrabă fi­
nalitatea unui asemenea demers pare, la prima vedere, obscu­
ră. Dar dacă ţinem seama de principiul care ne spune că simp­
tomatologia unei boli constituie totodată o încercare naturală
de vindecare - durerile de inimă fiind, bunăoară, o încercare
de izbucnire emoţională -, atunci trebuie, desigur, să privim şi
simptomul călcîiului ca pe un fel de încercare de vindecare.
După cum o arată visul, prin acest simptom sînt ridicate la
rang de eveniment mitic nu numai proaspetele dezamăgiri în
dragoste, ci, în acelaşi timp, toate celelalte dezamăgiri înde­
obşte, cele din şcoală ş.a.m.d., ca şi cum pacientului i-ar face
bine, într-un fel oarecare, acest lucru.

64
S T R U C T U R A PSIHICULUI

Toate acestea ni se par, de bună seamă, incredibile. Dar ve- 513

chii preoţi tămăduitori din Egipt, care descîntau muşcătura de


şarpe cu imnul şarpelui zeiţei Isis, credeau în această teorie. Şi nu
numai ei, ci întreaga lume antică şi primitivă credea şi mai crede
încă în magia prin analogie, iar aici este vorba tocmai de fenomenul
psihologic pe care se bazează magia prin analogie.
Să nu ne închipuim că aceasta ar fi doar o veche superstiţie, 3i4
de mult depăşită. Dacă citim cu atenţie textul liturghiei, vom în-
tîlni mereu acel faimos «sicut», care introduce de fiecare dată o
analogie destinată să provoace o prefacere. Ca exemplu foarte
elocvent, aş mai cita aici facerea focului de Sabbatus Sanctus.
După cum se ştie, focul era aprins pe vremuri ciocnind pietre, iar
şi mai de mult era iscat din lemn, ceea ce constituia o prerogativă
a bisericii. De aceea, în rugăciunea preotului se spune: «Deus, qui
per Filium tuum, angularet scilicet lapidem, claritatis tuae fideli-
bus ignem contulisti: productum ex silice, nostris profuturum
usibus, novum hune ignem sanctifica». «Dumnezeule, tu care
prin fiul tău numit piatra unghiulară, ai adus focul iubirii tale cre­
dincioşilor, sfinţeşte acest foc nou iscat din cremene pentru tre­
buinţele noastre viitoare». Prin analogia cu Cristos ca piatră un­
ghiulară, cremenea e ridicată oarecum la rangul lui Cristos însuşi,
care aprinde mereu un nou foc.
Raţionalistul va rîde, poate, de toate acestea. Dar undeva 315

în adînc sîntem mişcaţi şi nu numai noi, ci milioane de creştini


sînt mişcaţi, chiar dacă nu pot spune decît că e vorba de ceva
foarte frumos. Sîntem mişcaţi în acele straturi profunde, în ace­
le vechi forme ale spiritului uman, pe care nu ni le însuşim, ci
le avem ereditar, moştenite din negura celor mai vechi tim­
puri.

65
STRUCTURA PSIHICULUI

316 Dacă acest suflet supraindividual ne-ar fi pus la îndemînă,


atunci, de bună seamă, tot ceea ce s-ar traduce în limbajul lui
de imagini s-ar desprinde din problematica noastră individua­
lă, şi, de îndată ce am deveni conştienţi de acest lucru, ne-ar
apărea sub specie aetemitatis, n-ar mai fi suferinţa mea, ci sufe­
rinţa lumii, n-ar mai fi durerea mea personală care mă izolează,
ci o durere lipsită de amărăciune care mă leagă de toţi oame­
nii. Cred că nu mai e nevoie să căutăm dovezi ale faptului că
în felul acesta se poate ajunge la o vindecare.
317 Dar faptului că această activitate sufletească supraindivi-
duală există, nu i-am adus pînă acum nici o dovadă care să
facă faţă tuturor cerinţelor. Aş vrea să fac acum acest lucru,
dînd din nou un exemplu. Este vorba de un bolnav psihic,
cam de treizeci de ani, care suferă de o formă paranoidă de
dementia praecox. S-a îmbolnăvit deja de pe la douăzeci de
ani. A fost dintotdeauna un om inteligent, îndărătnic şi fantast
în acelaşi timp - amestec foarte straniu. A fost un funcţionar
oarecare, angajat la registratura unui consulat. S-a îmbolnăvit
de megalomanie, în mod evident spre a-şi compensa existenţa
mai mult decît modestă, şi a început să creadă că el este însuşi
Mîntuitorul. Avea tot felul de halucinaţii, iar uneori era foarte
neliniştit. în perioadele sale liniştite, era lăsat să se plimbe li­
ber pe coridor. Acolo l-am întîlnit odată mijindu-şi ochii spre
soare şi dînd din cap în mod ciudat. M-a luat imediat de braţ,
spunîndu-mi că vrea să-mi arate ceva. Trebuia să mă uit cu
ochii mijiţi în soare ca să văd penisul soarelui. Dacă îmi mişcăm
capul, se mişca şi penisul soarelui şi asta era originea vînturilor.
318 Am făcut această constatare cam în 1906. Prin 1910, ocupat
fiind cu studii mitologice, mi-a căzut în mînă cartea lui Diete-

66
S T R U C T U R A PSIHICULUI

rich, o prelucrare parţială a aşa-numitului «Papyrus magic pari­


zian». Dieterich consideră că fragmentul prelucrat face parte
dintr-o liturghie a cultului lui Mithra. El constă dintr-o serie
de prescripţii, invocări şi viziuni. Una dintre aceste viziuni este
descrisă, ad literam, în felul următor: «Tot aşa se face văzut şi
aşa-numitul tub, izvorul vîntului favorabil. Căci vei vedea un
tub atîmînd din discul solar. Iar către regiunile din apus, ca şi
cînd ar fi un vînt nesfîrşit de răsărit. Dar dacă sorţii cad pe ce­
lălalt vînt, către regiunile de răsărit, atunci vei vedea în acelaşi
fel întoarcerea feţei într-acolo.» Cuvîntul grecesc , folosit
pentru tub, se foloseşte şi pentru un instrument de suflat, iar
în sintagma ab'kbc; na%vq înseamnă, la Homer, «un puternic
şuvoi de sînge». Evident, prin tub suflă un vînt, un curent ce
îşi are izvorul în soare.
Viziunea pe care a avut-o pacientul meu în 1906 şi textul gre- jw
cesc editat abia în 19106 par să fie suficient de disjuncte pentru ca
nici pacientul meu să nu poată fi bănuit de criptomnezie, nici eu
de un transfer de idei. Paralelismul evident al celor două viziuni
e de netăgăduit, dar s-ar putea spune că asemănarea ar fi întîm-
plătoare. în acest caz însă, ne-am aştepta ca viziunea să nu aibă
nici o legătură cu alte reprezentări analoge şi, deci, nici un sens
intrinsec. Dar iată că această aşteptare nu se confirmă, căci arta
medievală a reprezentat tubul în anumite tablouri, ca pe un fel de
furtun care, în imaculata concepţie, coboară din cer pînă sub ro­
chia Măriei. Prin tub zboară Sfîntul Spirit, în chip de porumbel,

6 După cu m a arătat Ju n g m ai tîrziu, ediţia din 1910 era, d e fapt, o a doua


ediţie. C artea ap ăru se p entru p rim a oară în 1903. Dar pacientul fusese spitali­
zat cu cîţiva ani înainte d e 1903.

67
STRUCTURA PSIHICULUI

coborînd spre a face Fecioara să rodească. Reprezentarea arhaică


a Sfântului Spirit este, după cum ştim din miracolul Rusaliilor, un
vînt puternic 7iveup.a - «vîntul bate unde vrea el», t i 7iveo|ia
07100 9e£i 7TVEλ.7 «Animo descensus per orbem solis tribuitur»
(Spiritul coboară prin cercul soarelui) - această viziune este un
loc comun al întregii filozofii antice tîrzii, precum şi a celei me­
dievale.
320 De aceea, nu găsesc nimic întîmplător în aceste viziuni, ci
doar reînsufleţirea unor posibilităţi de reprezentare care au
existat din vechi timpuri şi care au putut fi redescoperite în
epoci complet diferite, de minţi complet diferite, nefiind, deci,
reprezentări moştenite!
321 Am intrat intenţionat în amănuntele acestui caz spre a vă
oferi o imagine concretă a acelei activităţi mai profunde a psihi­
cului pe care o numesc inconştient colectiv. Rezumînd cele de
mai sus, aş vrea să mai subliniez o dată că trebuie să distingem
oarecum trei nivele psihice: 1. conştientul; 2. inconştientul personal,
care constă în primul rînd din acele conţinuturi care au devenit
inconştiente fie pentru că şi-au pierdut intensitatea şi au căzut
astfel în uitare, fie pentru că li s-a retras conştienţa (prin aşa-nu-
mita refulare), iar în al doilea rînd din acele conţinuturi ce sînt de
fapt percepţii senzoriale, care, datorită prea slabei lor intensităţi
nu au ajuns niciodată în conştient, dar au pătruns totuşi cumva în
psihic; 3. inconştientul colectiv, care, ca o înzestrare ereditară cu
posibilităţi de reprezentare, nu este individual, ci general uman,
ba ţine chiar de lumea animală în genere, constituind, de fapt,
substratul oricărui psihism individual.

7 lo. 3,8.

68
S T R U C T U R A PSIHICULUI

Tot acest organism psihic este perfect analog organismului 322

fizic, care, deşi variază de la individ la individ, este totuşi, în


acelaşi timp şi în toate caracteristicile sale esenţiale, organismul
uman în genere, pe care toţi îl au şi care mai are încă vii în
structura sa acele elemente care îl leagă de animalele ne­
vertebrate şi poate chiar de simplele protozoare. Teoretic, ar
trebui chiar să fie posibil să descifrăm din inconştientul co­
lectiv nu numai psihologia viermelui, ci şi pe cea a celulei izo­
late.
Sîntem cu toţii convinşi că este absolut imposibil să înţele- 323

gem organismul viu fără relaţia sa cu condiţiile mediului. Exis­


tă nenumărate fapte biologice care nu pot fi explicate decît ca
fenomene reactive la condiţiile mediului, precum: cecitatea
proteului, caracteristicile paraziţilor intestinali, anatomia speci­
fică vertebratelor readaptate la viaţa acvatică şi altele.
Acelaşi lucru este valabil şi în ce priveşte psihicul. Orga- 324

nizarea sa specifică trebuie să fie de asemenea intim corelată


cu condiţiile mediului. Din partea conştientului, ne putem
aştepta la reacţii şi fenomene de adaptare la cele prezente,
deoarece el constituie o parte a psihicului preferenţial restrînsă,
într-o anumită măsură, la evenimentele momentului; din
partea inconştientului colectiv, în schimb, ca suflet atemporal
şi general, trebuie să ne aşteptăm la reacţii la condiţiile cele
mai generale şi veşnic prezente, de natură psihologică, fiziolo­
gică şi fizică.
Inconştientul colectiv - în măsura în care putem emite, în 325

genere, vreo judecată în ce-1 priveşte - pare şă fie alcătuit din


ceva de felul imaginilor sau motivelor mitologice, drept care
miturile popoarelor sînt, de fapt, expresii ale inconştientului

69
STRUCTURA PSIHICULUI

colectiv. întreaga mitologie ar fi un fel de proiecţie8 a inconşti­


entului colectiv. Vedem cel mai clar acest lucru în cazul ceru­
lui înstelat, ale cărui forme haotice au fost ordonate proiectîn-
du-se asupra lor anumite imagini. Influenţa stelelor susţinută
de astrologie s-ar explica atunci: ea nu ar fi decît percepţia in­
conştientă introspectivă a activităţii inconştientului colectiv.
Aşa cum asupra cerului înstelat s-au proiectat imagini de con­
stelaţii, aşa s-au proiectat şi în legende, în poveşti sau asupra
personajelor istorice, motive de acelaşi fel sau de alte feluri. De
aceea, putem studia inconştientul colectiv în două moduri: fie
prin mitologie, fie prin analiza individului. Cum materialul
acesta din urmă nu vi-1 pot face accesibil aici, trebuie să mă li­
mitez la cel dintîi. Mitologia oferă însă un cîmp atît de vast în-
cît nu putem releva din ea decît cîteva tipuri, puţine la număr.
Numărul condiţiilor mediului este de asemenea nesfîrşit, astfel
încît nici în cazul lor nu ne putem ocupa decît de cîteva tipuri,
m După cum organismul viu, cu proprietăţile sale caracteris­
tice, e un sistem de funcţii de adaptare la condiţiile mediului,
psihicul trebuie să prezinte de asemenea organe sau sisteme
de funcţii care să corespundă ocurenţelor fizice regulate. Nu
mă refer aici la funcţiile senzoriale organic determinate, ci mai
degrabă la un fel de fenomene psihice paralele regularităţilor
fizice. Aşa, bunăoară, mersul zilnic al soarelui pe cer, precum
şi alternarea zilei cu noaptea, trebuie să aibă o întruchipare
psihică, de forma unei imagini bine întipărite în om din vechi
timpuri. Dar nu putem studia direct o asemenea imagine; în
® Proiecţie înseam nă «transferarea în exterior a unui conţinut subiectiv», con ­
form definiţiei date de Jung. Vezi capitolul Definiţii din vol.II al antologiei de
faţă. (n.t.)

70
S T R U C T U R A PSIHICULUI

locul ei descoperim însă analogii mai mult sau mai puţin fan­
tastice ale fenomenului fizic: în fiecare dimineaţă, un erou di­
vin se naşte din mare şi se urcă în carul soarelui. La apus, îl
aşteaptă o Magna Mater care îl înghite seara. El străbate în
pîntecele dragonului fundul mării de miază-noapte. După o
luptă teribilă cu şarpele nocturn, el se naşte iarăşi, dimineaţa.
Acest conglomerat de mituri constituie, fără îndoială, o în- 327

truchipare a fenomenului fizic şi încă în mod atît de vădit încît


mulţi cercetători îşi închipuie, după cum se ştie, că primitivii
inventează astfel de mituri numai pentru a explica fenomenele
fizice. Ceea ce este, în orice caz, neîndoielnic, e că ştiinţele na­
turii şi filozofia naturii au încolţit pe un asemenea teren. Dar
consider mai degrabă neverosimilă ipoteza că primitivul ar in­
venta, din pură nevoie de a găsi explicaţii, lucruri de felul teo­
riilor fizice sau astronomice.
Ceea ce putem spune imediat despre plăsmuirile mitice 328

este că fenomenul fizic a pătruns cîndva în psihic, distorsionat


de fantezie şi a fost reţinut acolo, astfel încît inconştientul mai
reproduce şi astăzi asemenea imagini. Fireşte, se pune atunci
întrebarea: de ce nu înregistrează psihicul fenomenul ca atare,
de ce înregistrează numai fantezia legată de fenomenul fizic?
Dacă v-aţi transpune în sufletul primitivului, aţi înţelege 329

de îndată de ce se întîmplă aşa. Căci primitivul trăieşte în lu­


mea sa cu o asemenea «participation mystique», cum numeşte
Levy-Bruhl acest fapt psihologic, încît între subiect şi obiect nu
se stabileşte nici pe departe o distincţie absolută, ca în cazul
intelectului nostru raţional. Ceea ce se întîmplă în exterior se
întîmplă şi în el şi ceea ce i se întîmplă lui se întîmplă şi în ex­
terior. Am observat un exemplu foarte bun al acestui lucru pe

71
STRUCTURA PSIHICULUI

cînd mă aflam la elgonieni, un trib primitiv de pe muntele El-


gon, din Africa de Est. Elgonienii obişnuiau să-şi scuipe în
mîini la răsăritul soarelui şi să-şi ţină apoi palmele ridicate
spre soarele care tocmai se ridica la orizont. Cum cuvîntul «at-
hîsta» înseamnă zeu şi soare totodată, am întrebat: «Soarele e
zeu?» Au negat cu rîsete, de parcă aş fi pus o întrebare de-a
dreptul prostească. Cum în momentul acela soarele era sus pe
cer, am arătat spre el şi am întrebat: «Cînd soarele e acolo,
spuneţi că nu-i zeu, dar cînd e acolo, la răsărit, spuneţi că este
zeu.» A urmat o tăcere constemantă, pînă cînd un bătrîn şef
de trib a luat cuvîntul şi a spus: «Aşa este. E adevărat că acolo
sus soarele nu e zeu, dar cînd răsare, asta este zeu (sau: atunci
este zeu).» Pentru spiritul primitiv e tot una care dintre cele
două versiuni este corectă. Răsăritul soarelui şi sentimentul de
eliberare ce-1 însoţeşte sînt pentru el acelaşi eveniment divin,
după cum noaptea şi frica ce-o trezeşte ea sînt unul şi acelaşi
lucru. Afectul îi este mai aproape primitivului decît fizica şi de
aceea el îşi înregistrează fanteziile trezite de afecte; aşa se face
că noaptea e echivalentă pentru el cu şarpele şi cu răsuflarea
rece a duhurilor, pe cînd dimineaţa e naşterea unui zeu bun.
330 După cum există teorii mitologice care vor să derive totul
din soare, există şi teorii lunare, care vor să derive totul din
lună, pur şi simplu pentru că există realmente nenumărate mi­
turi legate de lună, printre care, în enorm de multe, luna e mi­
reasa soarelui. Luna e trăirea nestatornică a nopţii. De aceea se
asociază cu trăirea sexuală a primitivului, cu femeia, care con­
stituie de asemenea o trăire a nopţii. Dar luna poate fi şi frate­
le păgubit al soarelui, căci noaptea somnul e tulburat de gîn-
duri pătimaşe şi rele, de gînduri de mărire şi de răzbunare.

72
S T R U C T U R A PSIHICULUI

I.una tulbură somnul şi mai este şi un loc de întîlnire al sufle­


telor defuncţilor, căci în visele nocturne morţii se reîntorc, iar
insomniei înfricoşate i se arată spectrele trecutului. I )e aceea,
luna are de-a face şi cu sminteala (lunacy). Iată trăirile ce se
păstrează în suflet, în locul imaginii schimbătoare a lunii.
Nu furtunile, nu tunetele şi fulgerele şi nu ploile şi norii ră- îîi
mîn întipărite ca imagini în suflet, ci fanteziile provocate de afec­
te. Am fost surprins odată de un cutremur de pămînt foarte pu­
ternic şi simţămîntul meu prim, nemijlocit, a fost că nu mă mai
aflu pe pămîntul ferm, bine cunoscut, ci pe spinarea unui animal
gigantic care se scutură. Aceasta e imaginea care se întipăreşte şi
nu faptul în sine, fizic. Revolta omului în faţa furtunilor devasta­
toare, groaza sa în faţa elementelor dezlănţuite umanizează furii­
le naturii şi elementul pur fizic devine un zeu mînios.
întocmai ca şi condiţiile mediului, condiţiile fiziologice, «2

imboldurile glandulare stîmesc şi ele fantezii de coloratură


afectivă. Sexualitatea apare ca un zeu al fertilităţii, ca un de­
mon feminin crunt şi voluptuos, ca diavolul însuşi cu picioare­
le lui de ţap dionisiac şi cu gesturile sale neruşinate sau ca
şarpele înfricoşător ce te încolăceşte.
Foamea face din alimente zei, cărora anumiţi indieni mexi- .to
câni le dau chiar vacanţe anuale pentru întremare, alimentele
uzuale nemaifiind mîncate un timp. Vechii faraoni erau slăviţi ca
mîncători de zei. Osiris este grîul, fiul pămîntului şi de aceea
ostia trebuie făcută şi astăzi din făină de grîu, un zeu care se mă-
nîncă, la fel ca Iacchos, tainicul zeu al misterelor eleusine. Iar tau­
rul lui Mithra este fecunditatea comestibilă a pămîntului.
Condiţiile psihologice ale mediului lasă în urmă, fireşte, 334

relicve mitice de acelaşi fel. Situaţiile periculoase, fie că e vor­

73
STRUCTURA PSIHICULUI

ba de pericole trupeşti sau de periclitări ale sufletului, stîmesc


fantezii afective şi întrucît situaţiile acestea se repetă ca ceva ti­
pic, ele se organizează în arhetipuri, cum am numit motivele
mitice în genere.
335 Pe cursurile de ape, de preferinţă prin vaduri şi locuri pe­
riculoase, se pripăşesc dragoni, în pustietăţile uscate sau prin
prăpăstiile periculoase rătăcesc djini şi alţi diavoli, în desişul
lugubru al pădurilor de bambus sălăşluiesc sufletele morţilor,
iar în adîncul mărilor şi în vîltori - şerpi perfizi şi duhuri ale
apelor. Oamenii de seamă sînt posedaţi de puternice duhuri
strămoşeşti sau de un zeu, străinul sau neobişnuitul e înzestrat
cu puteri nefaste şi e fetişizat. Boala şi moartea nu survin ni­
ciodată în mod natural, ci sînt pricinuite de spirite rele sau
vrăjitorii. Chiar arma care a omorît e mana, adică are puteri
neobişnuite.
336 Dar cum stau lucrurile - mă veţi întreba - cu apariţiile
cele mai obişnuite, cele mai apropiate şi mai imediate din viaţa
omului, cu bărbatul, femeia, tatăl, mama, copilul? Acestea, ca
realităţi cotidiene veşnic reluate, produc cele mai puternice ar­
hetipuri, activitatea lor susţinută fiind direct recognoscibilă
pretutindeni, chiar şi în vremurile noastre raţionaliste. Să luăm
ca exemplu dogma creştină: Trinitatea e constituită din Dum-
nezeu-Tatăl, Fiu şi Sfîntul Spirit, care e reprezentat de porum­
bel, pasărea Astartei şi care, pe timpul creştinismului primitiv,
se numea şi Sophia şi era de natură feminină. Cultul Măriei, în
biserica modernă, caută în mod evident să-i suplinească acest
aspect. Avem aici arhetipul familiei &v o o p a v î c p t o t k b , «în spaţii
celeste», cum se exprima Platon, întronat ca formulare a miste­
rului ultim. Cristos ca mire, biserica ca mireasă, cristelniţa ca

74
STRUCTURA PSIHICULUI

le ale vieţii, se află în inconştient. Din păcate, nu pot face aici


o analiză mai profundă a remarcabilelor diferenţe de atitudine
ale conştiinţei noastre culturale faţă de inconştient. Am vrut
doar să arăt că problema acestei atitudini e controversată şi că
este în mod vădit una dintre marile probleme ale umanităţii.
339 De altfel, acest lucru se înţelege aproape de la sine, de în­
dată ce devine clar faptul că inconştientul, totalitatea arhetipu­
rilor, este sedimentul tuturor trăirilor umane, pînă îndărăt la
începuturile sale obscure, şi nu un sediment inert - de felul
unei mine părăsite -, ci un sistem viu de reacţii şi aşteptări,
care determină viaţa individuală pe căi, ce-i drept, invizibile,
dar cu atît mai eficiente. Şi el nu este numai ceva de felul unei
gigantice prejudecăţi istorice, ci totodată şi izvorul instinctelor,
arhetipurile nefiind nimic altceva decît forme de manifestare a
instinctelor. Dar în izvorul viu al instinctelor îşi are, totodată,
obîrşia orice creaţie, astfel încît inconştientul nu e doar o con­
diţionare istorică, ci produce, în acelaşi timp, impulsul creator
- asemenea naturii, care e teribil de conservatoare, dar în acte­
le sale creatoare îşi suspendă mereu propria condiţionare isto­
rică. Nu e de mirare, aşadar, că pentru oamenii tuturor timpu­
rilor şi locurilor comportamentul optim faţă de această condiţie
invizibilă a vieţii a constituit o problemă arzătoare. Dacă cum­
va conştientul nu s-ar fi desprins niciodată de inconştient - un
eveniment veşnic reluat, simbolizat de căderea îngerilor şi de
nesupunerea primilor străbuni -, atunci această problemă nu
s-ar fi ivit, după cum nu s-ar fi ivit nici problema adaptării la
condiţiile mediului.
340 Datorită existenţei unui conştient individual, devin conşti­
ente tocmai dificultăţile şi nu numai cele ale vieţii exterioare,

76
S T R U C T U R A PSIHICULUI

ci şi cele ale vieţii interioare. Omul primitiv se vede întîmpinat


de lumea înconjurătoare cu bunăvoinţă sau adversitate, iar in­
fluenţele inconştientului îi apar de asemenea ca forţe cu care
se vede confruntat şi cu care trebuie să ajungă la o înţelegere,
întocmai ca şi cu lumea sa vizibilă. Nenumăratele sale practici
magice servesc acestui scop. La nivele superioare ale civili­
zaţiei, religiile şi filozofiile îndeplinesc aceeaşi funcţie şi ori de
cîte ori un astfel de sistem de adaptare începe să nu mai
funcţioneze bine, se instalează o nelinişte generală şi se fac
tentative pentru a se găsi forme noi, adecvate de raportare la
inconştient.
Totuşi, aceste lucruri par complet străine de vremurile mi
noastre moderne, luminate. Sînt întîmpinat adesea cu risete ne­
încrezătoare cînd vorbesc de forţele subterane ale psihicului,
comparîndu-le realitatea cu cea a lumii vizibile. Dar replic
atunci întrebînd cîţi oameni din lumea cultivată mai cred încă
în mana şi în spirite sau, cu alte cuvinte, cîte milioane de
christian scientists şi de spiritişti există? Nu vreau să răscolesc
aceste chestiuni, dar ele pot ilustra faptul că problema condiţii­
lor psihice invizibile e la fel de vie şi acum ca întotdeauna.
Inconştientul colectiv este acea imensă zestre spirituală 342

ereditară, rezultată din evoluţia omenirii, care renaşte mereu,


în fiecare structură cerebrală individuală. Conştientul, în
schimb, este un fenomen efemer, care produce toate adaptările
şi orientările noastre momentane, drept care activitatea sa poa­
te fi comparată cu orientarea în spaţiu. Inconştientul conţine
însă sursa forţelor sufleteşti ce ne impulsionează, precum şi
formele şi categoriile ce le reglementează pe acestea, adică toc­
mai arhetipurile. Toate ideile şi reprezentările de mare forţă

77
STRUCTURA PSIHICULUI

ale omenirii provin din arhetipuri. Acest lucru e deosebit de


limpede în cazul reprezentărilor religioase. Dar nici conceptele
centrale ale ştiinţei, filozofiei sau moralei nu fac excepţie de la
această regulă. Ele sînt, în forma lor actuală, variante ale repre­
zentărilor primordiale, rezultate din aplicarea şi adaptarea lor
conştientă, căci rolul conştientului nu e numai să recepteze pe
calea simţurilor lumea celor exterioare, ci să şi traducă în mod
creator lumea celor interioare în cele exterioare.
CONSIDERAŢII GENERALE
PRIVIND TEORIA COMPLEXELOR

Lecţie in augurală ţinută la Şcoala Politehnică Federală din Ztirich în 1934, publicată cu
acelaşi titlu în seria Kultur- und staatsunssenschaflliche Schriften der ETH XII, 1934 şi apoi
p relu crată şi republicată în volum ul Ober psychische Energetik und das Wesen der Traume
din 1948, reeditat în 1965 şi 1971. T rad u să d u p ă Gesammelte Werke , voi. V in , § 194-219.
sihologia modernă are în comun cu fizica modernă faptul im

că metodei sale îi revine o însemnătate cognitivă mai mare


decît obiectului său. Căci obiectul său, psihicul, este de o atît
de abisal de profundă diversitate, nedeterminare şi nemărgini­
re încît datele pe care ni le oferă sînt, prin însăşi natura lor,
greu sau chiar imposibil de interpretat, în timp ce datele stabi­
lite în conformitate cu un anumit mod de abordare a proble­
mei şi cu ajutorul unor metode ce decurg din acest mod de
abordare sînt sau ar trebui să fie măcar entităţi cunoscute. Cer­
cetarea psihologică porneşte de la astfel de factori stabiliţi em­
piric sau arbitrar şi studiază psihicul urmărind modificările lor.
In consecinţă, psihismul ne apare ca fiind perturbarea unui mod
de comportament probabil, presupus de o anumită metodă.
Principiul acestei proceduri este, cum grano salis, însăşi meto­
da ştiinţelor naturii în genere.
Este numaidecît clar că, în aceste condiţii, am putea spune că 195

totul depinde de ipotezele metodologice adoptate şi că rezultate­


le sînt determinate în principal de acestea. Chiar dacă obiectul

81
CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND TEORIA COMPLEXELOR

propriu-zis al cunoaşterii are şi el un cuvînt de spus, el nu se mai


comportă cum s-ar fi comportat ca fiinţă autonomă, în toată natu­
raleţea sa netulburată. De aceea, este un fapt de mult cunoscut,
chiar şi în psihologia experimentală, dar mai ales în psihopatolo­
gie, că un anumit aranjament experimental nu pune în evidenţă
nemijlocit procesul psihic, ci că între acesta din urmă şi experi­
ment se interpune o anumită precondiţionare psihică ce ar putea
fi numită situaţie experimentală. Această «situaţie» psihică poate
pune uneori sub semnul întrebării întregul experiment, întrucît
asimilează aranjamentul experimental, ba chiar şi intenţia de la
care porneşte experimentul. Prin asimilare se înţelege adoptarea
unei anumite atitudini de către persoana în studiu, care înţelege
experimentul în felul ei, fiind supusă de la bun început tendinţei
insurmontabile de a crede că experimentul ar fi, bunăoară, un
test de inteligenţă sau o încercare de a arunca o privire indiscretă
în culisele sufletului său. O astfel de atitudine voalează procesul
pe care experimentul încearcă să-l surprindă.
1% Am fost confruntat cu atari situaţii mai ales în experimen­
tele de asociere.1 Studiindu-le, am constatat că ceea ce urmă­
reşte metoda, şi anume stabilirea vitezelor medii de reacţie şi a
calităţii reacţiilor, reprezintă un rezultat relativ colateral faţă de
modul în care este perturbată metoda de comportamentul auto­
nom al psihicului, adică de asimilare. Tocmai în felul acesta
am descoperit complexele afective care pînă atunci fuseseră întot­
deauna înregistrate ca reacţii ratate.
197 Descoperirea complexelor, precum şi a fenomenelor de asi­
milare determinate de ele, a arătat clar cît de precare sînt fun-

1 vezi nota 3 de la Structura psihicului, pag. 5 7 (n.t.)

82
CO N SID ERA ŢII GENERALE PRIVIN D TEORIA COMPLEXELOR

damentele acelei concepţii vechi, provenite încă de la Condil-


lac2, conform căreia ar putea fi luate în studiu fenomene psihi­
ce izolate. Nu există procese psihice izolate, aşa cum nu există
nici procese biologice izolate; în orice caz, nu s-a descoperit
încă vreun mijloc de a le izola experimental3. Numai cu o
atenţie şi o concentrare deosebit de bine antrenate, reuşim, în
aparenţă, să izolăm un proces în aşa fel încît să corespundă
scopului experimentului. Dar ajungem astfel iarăşi într-o situa­
ţie experimentală, care se deosebeşte de cea descrisă mai sus
doar prin faptul că de data aceasta rolul complexului asimilant
e preluat de conştient, în timp ce în cazul precedent acest rol
era jucat de complexe de inferioritate mai mult sau mai puţin
inconştiente.
în felul acesta, valoarea experimentului nu mai este în nici %
1

un caz pusă, principial, sub semnul întrebării, ci este doar li­


mitată critic. In domeniul proceselor psihofiziologice, ca de pil­
dă în cel al percepţiilor senzoriale sau al reacţiilor motorii, ca
urmare a evidentei inocenţe a scopurilor urmărite de experi­
ment, predomină mecanismul pur reflex şi nu se ajunge deloc
sau se ajunge doar la slabe asimilări, drept care nici experi­
mentul nu este, în esenţă, perturbat. Situaţia este însă alta în
domeniul proceselor psihice complicate, unde nici aranjamen­
tul experimental nu ne oferă garanţia unei limitări la anumite

2 Etienne Bonot d e Condillac, filozof şi econom ist francez (1715-1780), care a


răspîndit în Franţa teoriile lui Locke şi care a devenit, prin lucrările sale «Trăite
des systemes» (1749) şi «Trăite des sensations» (1754), fondatorul propriu-zis al
senzualism ului.

3 C onstituie o excepţie d e la această regulă procesele de creştere în ţesuturi


izolate, ţinute în viaţă prin cufun darea lor într-un lichid nutritiv.

83
CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND TEORIA COM PLEXELOR

posibilităţi bine determinate! Aici, unde lipseşte pînă şi certitu­


dinea dată de definirea unor scopuri specifice, se pot ivi posi­
bilităţi neprevăzute care produc, uneori chiar de la bun înce­
put, o situaţie experimentală numită constelare. Cu acest
concept este exprimat faptul că situaţia exterioară poate de­
clanşa un proces psihic care constă în reunirea şi actualizarea
anumitor conţinuturi. Termenul «s-a constelat» spune că a fost
adoptată o poziţie de apărare, de aşteptare, de pe care se va
reacţiona într-un anumit fel. Constelarea este un proces auto­
mat, care intervine fără voia subiectului şi pe care nimeni nu-1
poate înfrîna în cazul lui însuşi. Conţinuturile constelate sînt
complexe bine determinate, care posedă o energie specifică, pro­
prie lor. Cînd cercetarea întreprinsă constă dintr-un experiment
de asociere, complexele îi vor influenţa în foarte mare măsură
desfăşurarea, provocînd perturbări ale reacţiilor sau, în cazuri
mai rare, determinînd, pentru disimularea complexelor, anumi­
te moduri de a reacţiona, care pot fi recunoscute însă imediat
căci nu mai corespund sensului cuvîntului inductor. Persoanele
cultivate şi cu voinţă puternică pot, datorită abilităţii lor moto­
rii şi verbale, să acopere în aşa măsură, cu timpi de reacţie
foarte scurţi, sensul unui cuvînt inductor, încît nici nu mai sînt
atinşi de acesta. Acest lucru le reuşeşte însă numai în cazurile
în care au de apărat secrete personale de o reală importanţă.
Dar sînt puţini cei care posedă arta lui Talleyrand de a-şi as­
cunde gîndurile după cuvinte. Oamenii necultivaţi şi mai ales
femeile se apără, de regulă, prin aşa-numire predicate de valoare,
oferind adesea un spectacol de-a dreptul comic. Căci predicate­
le de valoare sînt atribute date de sentiment, precum: frumos,
bun, scump, drăguţ, amabil etc. Nu arareori remarcăm în con-

84
CON SIDERAŢII GENERALE PRIVIND TEORIA COMPLEXELOR

versaţia curentă că anumiţi oameni găsesc totul interesant, fer­


mecător, bun şi frumos, respectiv, în engleză, fine, marvellous,
grand, splendid sau, în fine, fascinating, ceea ce ascunde fie o
lipsă de participare interioară, fie încercarea de a ţine obiectul
la distanţă. Dar marea majoritate a persoanelor studiate nu pot
evita ca anumite cuvinte inductoare să fie scoase în evidenţă
de către complexele lor printr-o serie de simptome ce le atestă
tulburarea şi în primul rînd prin timpi de reacţie prelungiţi.
Aceste experimente pot fi combinate şi cu măsurători de rezis­
tenţă electrică, măsurători folosite pentru prima dată în acest
scop de Veraguth4, aşa-numitul fenomen reflex psihogalvanic5
fumizînd, în acest caz, indicii suplimentare ale reacţiilor per­
turbate de complexe.
Experimentul de asociere prezintă interes, în general, în- 199

trucît nu există nici o altă metodă de investigare psihologică


de o asemenea simplitate cu ajutorul căreia situaţia psihologică
a dialogului să poată fi prevăzută cu metode de determinare
cantitativă şi calitativă aproape exacte. în locul unei întrebări
puse sub forma precisă a unei propoziţii, avem cuvîntul induc­
tor vag, ambiguu şi ca urmare incomod, iar în locul răspunsu­
lui, reacţia printr-un singur cuvînt. Prin urmărirea atentă a per­
turbărilor reacţiei pot fi sesizate şi înregistrate fapte care în
conversaţia obişnuită ar fi dinadins lăsate la o parte, devenind
astfel posibilă stabilirea unor indicii privind culisele nemărturi­
site ale lucrurilor, adică tocmai acele atitudini de apărare sau
constelări la care mă refeream mai sus. Ceea ce se întîmplă în

4 Das psychogalvanische Reflexphanomert.


5 fenom en ce stă şi la baza ap aratu lui d e d etectat minciuni (n.t.)

85
CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND TEORIA COMPLEXELOR

cursul experimentului de asociere poate avea loc în orice dis­


cuţie între doi oameni. Şi într-un caz şi în celălalt apare o si­
tuaţie experimentală care constelează uneori complexe ce asi­
milează obiectul discuţiei sau situaţia în genere, inclusiv
conlocutorul. Discuţia îşi pierde astfel caracterul obiectiv, iar
scopul ei propriu-zis este ratat, constelarea complexelor zădăr­
nicind intenţiile celui ce răspunde, silindu-1 uneori să dea chiar
alte răspunsuri decît ar vrea, răspunsuri de care nici nu-şi mai
poate aminti mai tîrziu. Acest din urmă fapt face ca interogato­
riile încrucişate din criminalistică să fie foarte utile. în psiholo­
gie, acestora le corespunde experimentul repetat, care descoperă
şi localizează lacunele de memorie. Acesta constă din faptul că,
după ce au fost înregistrate vreo sută de reacţii, de pildă, per­
soana cercetată este întrebată ce răspunsuri a dat la anumite
cuvinte inductoare. Lacunele sau erorile de rememorare se re­
găsesc, cu o regularitate medie, tocmai în zonele de asocieri ce
sînt tulburate de complexe.
200 Nu am vorbit pînă acum, în mod intenţionat, despre natu­
ra complexelor, presupunînd-o, tacit, cunoscută. Oricum, cu-
vîntul «complex», în înţelesul lui psihologic, a intrat în limba­
jul curent, atît în germană cît şi în engleză. în ziua de azi,
oricine ştie că poţi «să ai complexe». Dar că un complex te
poate avea pe tine, e un lucru mai puţin cunoscut şi cu atît
mai important din punct de vedere teoretic. Căci ipoteza naivă
a unităţii conştientului, presupus echivalent cu «psihicul» şi a
supremaţiei voinţei este în mod serios pusă la îndoială prin
existenţa complexelor. Prin orice constelare de complexe se in­
stalează o stare de perturbare a conştientului. Unitatea
conştientului este astfel compromisă, iar voinţa este pusă în di-

8 6
CO N SIDERAŢII GENERALE PRIVIND TEORIA COMPLEXELOR

ficultate sau chiar complet contracarată. Adeseori are de suferit


în mod serios şi memoria, după cum am văzut. De aceea,
complexul trebuie să fie un factor psihic care, energetic vor­
bind, posedă valenţe ce întrec din cînd în cînd pe cele ale in­
tenţiei conştiente, căci altfel nu ar fi nicidecum posibile aseme­
nea încălcări ale ordinii conştiente. De fapt, un complex activ
ne aduce pentru moment într-o stare în care sîntem lipsiţi de li­
bertate, obsedaţi de anumite gînduri şi constrînşi la anumite ac­
ţiuni, drept care, în anumite împrejurări, se pune problema no­
ţiunii juridice de «responsabilitate limitată».
Ce este, deci, din punct de vedere ştiinţific, un «complex 201

afectiv»? El este imaginea unei anumite situaţii psihice, care e


încărcată cu vii accente emoţionale şi care, tocmai de aceea, se
dovedeşte a fi incompatibilă cu atmosfera sau atitudinea con­
ştientă obişnuită. Această imagine este de o coeziune internă
puternică şi îşi are completitudinea sa proprie, bucurîndu-se
astfel de un grad relativ înalt de autonomie, ceea ce înseamnă
că este numai în mică măsură supusă dispoziţiilor conştiente şi
se comportă, deci, în spaţiul conştientului ca un corpus alie-
num însufleţit. Cu oarecari eforturi de voinţă, complexul se la­
să de obicei reprimat, dar nu şi anihilat, reapărînd, ori de cîte
ori are prilejul, în deplinătatea forţelor sale iniţiale. Anumite
cercetări experimentale par să indice că un complex are o
curbă de intensitate sau de activitate de formă ondulatorie, cu
o lungime de undă de ore, zile sau săptămîni. Dar această
chestiune, extrem de complicată, este deocamdată complet nee­
lucidată.
Datorită lucrărilor psihopatologiei franceze şi îndeosebi prin 202

meritele lui Pierre Janet, ştim astăzi cît de mare este capacitatea

87
CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND TEORIA COMPLEXELOR

conştientului de a se disocia. Janet, precum şi Morton Price au re­


uşit să pună în evidenţă disocieri ale personalităţii în patru sau
chiar în cinci fracţiuni, dovedindu-se cu această ocazie că fiecare
fracţiune a personalităţii are caracterul său propriu şi memoria sa
separată. Aceste fracţiuni îşi duc existenţa în paralel, relativ inde­
pendent unele de altele, şi se pot substitui una alteia oricînd, ceea
ce înseamnă că fiecare are un mare grad de autonomie. Constată­
rile mele relative la complexe întregesc această imagine, întrucît­
va neliniştitoare, a capacităţii de dezintegrare a psihicului, căci
nu există, în definitiv, nici o deosebire principială între o subper-
sonalitate şi un complex. Pînă la chestiunea delicată a conştienţei
parţiale, toate caracteristicile fundamentale le sînt comune. Sub-
personalităţile îşi au fără îndoială propria lor conştienţă, dar dacă
nişte fragmente psihice atît de mărunte cum sînt complexele sînt
şi ele capabile să aibă conştienţă proprie - e o întrebare ce nu şi-a
găsit încă răspunsul. Trebuie să mărturisesc că această chestiune
m-a preocupat în multe rînduri. Complexele se comportă ca ge­
niile rele carteziene, par să se amuze ţinîndu-se de şotii ca nişte
kobolzi. Aduc pe buzele cuiva cuvîntul cel mai nepotrivit, îi sus­
trag altuia tocmai numele persoanei pe care trebuie s-o prezinte
sau îi declanşează accesul de tuse tocmai în timpul celui mai fru­
mos piano din concert, îl fac pe cel ce a întîrziat şi vrea să treacă
neobservat să se împiedice cu zgomot de un scaun. Te fac să pre­
zinţi, la o înmormîntare, în loc de condoleanţe, felicitări şi pun la
cale toate acele drăcii pe care Friedrich Theodor Vischer6 voia să
le pună pe seama bietelor obiecte nevinovate. Sînt personajele ac-
6 Friedrich Theodor V ischer (1807-1887) estetician şi poet u m orist, care a scris
un rom an, d at uitării astăzi, p e jum ătate filozofic, p e ju m ătate tragicom ic
d esp re răutatea obiectelor, cu titlul Auch Einer. (n.t.)

8 8
CON SIDERAŢII GENERALE PRIVIND TEORIA COMPLEXELOR

tive din visele noastre, personaje în faţa cărora sîntem complet


dezarmaţi, sînt fiinţele elfice atît de bine caracterizate de folclorul
danez în povestea pastorului care voia să-i înveţe Tatăl nostru pe
doi asemenea elfi. Ei îşi dădeau toată silinţa să-i repete cuvintele
exact şi totuşi, încă de la primul vers, nu reuşeau să spună decît
«Tatăl nostru carele nu eşti în ceruri». Ei se dovedeau a fi - fapt
ce confirmă previziunile teoretice - ineducabili.
Cum maximo grano salis, această metaforizare a unei pro­ 203

bleme ştiinţifice nu-mi va fi luată, sper, în nume de rău. Nici


cea mai sobră expunere a fenomenologiei complexelor nu poa­
te ocoli impresionanta lor autonomie şi cu cît mai adînc pă­
trundem în natura - era să zic biologia - complexului, cu atît
mai clar ne devine caracterul său de suflet parţial. Psihologia
visului arată cu o claritate ce nu lasă nimic de dorit că atunci
cînd nu sînt reprimate de un conştient inhibitor, complexele
apar personificate, exact ca spiriduşii din folclor care fac zarvă
în casă noaptea. Acelaşi fenomen se observă şi în anumite psi­
hoze, unde complexele prind glas şi se manifestă ca «voci»
avînd caracterele lor extrem de personale.
Putem considera confirmată astăzi ipoteza că orice com­ 204

plex este o fracţiune desprinsă din psihic. Etiologia originii com­


plexelor, bunăoară, este foarte frecvent o aşa-numită traumă,
un şoc emoţional sau altceva asemănător, care a determinat
desprinderea unui fragment din psihic. Una din cele mai frec­
vente cauze este fireşte conflictul moral provenit, în ultimă
instanţă, din vădita neputinţă de a accepta firea umană sub
toate aspectele sale. Această neputinţă presupune o scindare
imediată, indiferent dacă conştientul eu-lui ştie sau nu ştie ce
se întîmplă. De regulă, stăruie chiar o pronunţată inconştienţă

89
C O N S I D E R A J ' IJ G E N E R A L E P R I V I N D T E O R I A C O M P L E X E L O R

îrt ce priveşte complexele, ceea ce le dă acestora o şi mai mare


libertate de acţiune. în asemenea cazuri, puterea de asimilare a
complexului se manifestă în mod cu totul deosebit, întrucît
tocmai inconştienţa în ce-1 priveşte ajută complexul să asimile­
ze pînă şi eu-1, rezultînd astfel o modificare momentană şi in­
conştientă a personalităţii, numită identificare cu complexul.
Această noţiune extrem de modernă avea în evul mediu un alt
nume: atunci se chema că eşti posedat. O astfel de stare nu
pare să fie, desigur, atît de nevinovată şi totuşi, nu există nici
o deosebire principială între obişnuitele scăpări în vorbire pri­
cinuite de complexe şi cruntele blasfemii proferate de un pose­
dat. Există doar o deosebire de grad între ele. Istoria limbii ne
oferă suficiente dovezi în acest sens. Despre o emoţie provoca­
tă de un complex se spune: «Ce l-o fi apucat şi azi?» sau «Are
draci!» ş.a.m.d. Cînd folosim aceste metafore cam uzate, nu ne
mai gîndim la sensul lor originar, care este totuşi uşor de re­
cunoscut încă şi, în plus, ne indică fără vreo umbră de îndoia­
lă că omul ceva mai primitiv, ceva mai naiv, nu «psihologiza»,
aşa cum facem noi, complexele care îl tulburau, ci le concepea
ca pe nişte entia per se, ca pe nişte demoni, cu alte cuvinte.
Evoluţia ulterioară a conştientului a dus la o asemenea intensi­
tate a complexului eu-lui, respectiv a conştientului eu-lui, încît
complexele au fost complet deposedate de autonomia lor
iniţială, cel puţin în felul de a vorbi despre ele. Se spune, de
regulă, «Am un complex». Vocea medicului care interpelează
pacienta isterică spune: «Durerile Dvs. nu sînt reale, vă închi­
puiţi doar că vă doare». Frica de infecţie este, se zice, doar o
închipuire neîntemeiată a bolnavului; încercăm, în orice caz, să
convingem bolnavul că se încurcă în propriile sale idei fixe.

90
CO N SID ERA ŢII GENERALE PRIV IND TEORIA COMPLEXELOR

Nu e deloc greu de văzut că în concepţia noastră modernă 205

curentă, problema se pune ca şi cum ar fi cert, dincolo de ori­


ce îndoială, că un complex nu poate fi decît inventat sau «în­
chipuit» de pacient şi, mai mult, că el nici n-ar exista măcar
dacă bolnavul nu şi-ar fi dat osteneala, în oarecare măsură in­
tenţionat, să-i dea viaţă. In ciuda acestei concepţii, s-a stabilit
fără putinţă de tăgadă că orice complex posedă o remarcabilă
autonomie, că durerile neîntemeiate organic, adică aşa-numite-
le dureri închipuite te pot face să suferi la fel de rău ca şi cele
legitime şi că o fobie de boală nu are nici cea mai mică ten­
dinţă de a dispărea, oricît ne-ar asigura atît bolnavul însuşi, cît
şi medicul, ba chiar şi limbajul curent, că nu este vorba de ni­
mic altceva decât de o închipuire.
Ne aflăm aici în faţa unui caz interesant de aşa-numită 206

concepţie apotropaică7, o concepţie ce se înscrie exact pe aceeaşi


linie ca şi denumirile eufemistice antice pentru care udv-tot;
eu^eivoq (marea ospitalieră) a devenit exemplul clasic. După
cum Eriniile8 erau numite din prudenţă şi spre îmbunarea lor,
Eumenide, adică bine intenţionate, aşa şi conştiinţa modernă
concepe toţi factorii interni perturbatori ca făcînd parte din
propria sa activitate, asimilîndu-i, pur şi simplu. Acest lucru
nu se face însă recunoscînd deschis că e vorba de un eufe­
mism apotropaic, ci, dimpotrivă, dînd ascultare tendinţei in­
conştiente de a desfiinţa autonomia complexului printr-o rebo-
tezare a lui. Conştientul se comportă aici ca omul care auzind

7 C o n cep ţie con form căreia elem entele duşm ăn oase a r putea fi îmblînzite dîn-
d u-le n u m e frum oase sau, eventual, evitînd să fie num ite, (n.t.)

8 Furiile din m itologia greacă (n.t.)

97
CON SIDERAŢI! GENERALE PRIVIN D TEORIA COMPLEXELOR

un zgomot suspect la etaj, se repede în pivniţă spre a se con­


vinge că nu e nici un hoţ acolo şi că zgomotul nu a fost, deci,
decît o pură închipuire. In realitate, omul acesta prudent nu
s-a încumetat, pur şi simplu, să urce la etaj.
207 La prima vedere e cam greu de admis, ce-i drept, că frica
ar fi motivul ce determină conştientul să-şi explice complexele
ca pe o activitate proprie. Complexele par să fie ceva minor,
ba chiar nişte nimicuri ridicole, de care te simţi de-a dreptul
ruşinat şi faci tot posibilul să le ascunzi. Dar dacă ar fi
într-adevăr nimicuri, nici nu te-ar putea chinui cu nimic. Chi­
nuitor este ceea ce provoacă chinuri, deci ceva categoric neplă­
cut, care este ca atare eo ipso important şi căruia ar trebui,
deci, să-i dăm importanţă. Dar proclamăm cu mare plăcere
ireale lucrurile care ne incomodează - atîta timp cît ne putem
permite s-o facem. Declanşarea nevrozei marchează însă mo­
mentul în care nu mai e nimic de făcut cu mijloacele magice
primitive ale gesturilor apotropaice şi ale eufemismelor. Din
acest moment încolo, complexul se instalează la suprafaţa con­
ştientă, nu mai poate fi eludat în nici un fel şi asimilează, pas
cu pas, conştientul eu-lui, exact aşa cum a încercat acesta să-l
asimileze pe el. In felul acesta apare, în cele din urmă, disocie­
rea neurotică a personalităţii.
208 Printr-o asemenea evoluţie, complexul îşi demonstrează for­
ţa originară, care întrece uneori chiar pe cea a complexului eu-lui.
Abia într-un asemenea caz devine clar că eu-1 avea toate motivele
să folosească împotriva complexului o prudentă magie a nume­
lor, căci este de la sine înţeles să-mi fie frică de ceva ce ameninţă
să mă înghită în modul cel mai neplăcut. Printre cei consideraţi în
general normali, se găseşte un număr mare de oameni ce ascund

92
CO N SID E RA Ţ II GENERALE PRIVIND TEORIA COMPLEXELOR

un «skeleton in the cupboard»9, despre a cărui existenţă e un pă­


cat de moarte să vorbeşti de faţă cu ei, într-atît sînt de înfricoşaţi
de strigoiul ce-i pîndeşte. Toţi cei ce se află încă în stadiul tăgă­
duirii realităţii complexelor, invocă simptomele neurotice spre a
dovedi că acestea sînt caracteristice exclusiv naturilor vădit pato­
logice, cărora ei nu le aparţin. Ca şi cum ar fi un privilegiu al bol­
navilor să fie bolnavi!
Tendinţa de a desfiinţa complexele prin asimilare nu le 209

dovedeşte lipsa de importanţă, ci tocmai importanţa. Ea consti­


tuie mărturia negativă a fricii instinctive a omului primitiv de
acele lucruri nevăzute ce se mişcă singure în întuneric. La pri­
mitivi, această frică se instalează cu adevărat odată cu căderea
nopţii; în timp ce în cazul nostru, după cum se ştie, dacă vo­
cea complexelor e acoperită ziua, noaptea ele se fac auzite cu
atît mai tare, speriindu-ne somnul sau tulburîndu-1, cel puţin,
cu vise urîte. Complexele sînt fără îndoială obiecte ale expe­
rienţei interioare şi nu pot fi întîlnite ziua în amiaza mare pe
străzi şi în locuri publice. De complexe depinde prosperitatea
vieţii noastre personale, ele sînt larii şi penaţii10 ce ne aşteaptă
la vatra casei noastre şi cu a căror pace este atît de periculos
să te lauzi. Tot ele sînt acei «gentle folk» care îşi fac simţită
prezenţa, tulburîndu-ne nopţile. Fireşte că atîta timp cît geniul
rău nu-1 atinge decît pe cel de alături fără să ne tortureze şi pe
noi înşine, nu-i dăm nici o importanţă. Trebuie, desigur, să fii
medic ca să ştii cît de cumplit de devastator poate fi un com­
plex. Trebuie să fi văzut cum poate distruge moral şi fizic fa-

9 «schelet în d ulap » - expresie engleză pentru com p lex (n.t.)

10 zeităţi ale casei, vetrei, la rom ani (n.t.)

93
CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND TEORIA COMPLEXELOR

milii întregi în cîteva decenii şi trebuie să fi văzut ce tragedii


extraordinare şi ce disperare mizerabilă poate lăsa în urma lui
un complex pentru ca să rămîi pe deplin convins de realitatea
iui. înţelegi atunci cîtă deşertăciune şi ce lipsă de spirit
ştiinţific ascunde ideea că un complex ar putea fi «închipuit».
Dacă ar fi să folosim o comparaţie medicală, cel mai potrivit ar
fi să asemănăm complexele cu infecţiile sau cu tumorile malig­
ne care apar, şi unele şi altele, fără nici cea mai mică participa­
re a conştientului. Comparaţia nu este, totuşi, complet satisfă­
cătoare, deoarece complexele nu sînt de natură eminamente
patologică, ci sînt fenomene vitale obişnuite ale psihicului, fie
el diferenţiat ori primitiv. De aceea şi găsim urmele lor incon-
fundabile la toate popoarele şi în toate timpurile. In cele mai
vechi monumente ale literaturii se vorbeşte despre ele. în Epo­
peea lui Cilganiesh, de pildă, ni se dezvăluie psihologia comple­
xului puterii cu o măiestrie de neîntrecut, iar în Cartea lui To-
M 11 din Vechiul Testament e spusă povestea unui complex
erotic şi a vindecării lui.
210 Credinţa general răspîndită în fantome e o expresie directă
a structurii complexuale a inconştientului. Căci complexele sînt
unităţile vitale ale psihicului inconştient, iar existenţa şi alcă­
tuirea acestuia din urmă ne este cognoscibilă tocmai prin ele.
Dacă nu ar exista complexe, inconştientul ar fi într-adevăr, aşa
cum afirmă psihologia lui Wundt, doar un rest de reprezentări
estompate, «obscure» sau «a fringe of consciousness»12, cum
spune William James. De altfel, Freud a devenit adevăratul

carte apocrifă a Vechiului Testam ent (n.t.)

'2 «u n rest d e conştienţă» (în engleză, n.t.)

94
CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND TEORIA COMPLEXELOR

descoperitor al inconştientului psihologic tocmai pentru că a


cercetat aceste zone obscure şi nu le-a dat la o parte, minimali-
zîndu-le eufemistic ca pe nişte simple acte ratate. Şi totuşi, via
regia spre inconştient nu sînt visele, cum a crezut el, ci com­
plexele, ele fiind cele care provoacă visele şi diferitele simpto-
me de boală. Şi apoi, calea spre inconştient nu are nimic regal,
întrucît drumul deschis de complexe seamănă mai degrabă cu
o potecă întortocheată şi prăpăstioasă, o potecă ce se pierde
adesea în hăţişuri şi care, de multe ori, în loc să ne ducă spre
inima inconştientului, ne îndepărtează de acesta.
Frica de complexe e o călăuză proastă căci ne îndepărtează 211

mereu de inconştient, aducîndu-ne înapoi spre cele conştiente.


Complexele sînt ceva atît de neplăcut încît nici un om cu min­
tea sănătoasă nu se Iasă prea uşor convins că forţele instinc­
tuale ce întreţin complexele ar putea juca un rol pozitiv.
Conştientul are întotdeauna convingerea că orice complex e
ceva nelalocul lui, ceva ce trebuie, deci, într-un fel sau altul,
eliminat. In ciuda mulţimii covîrşitoare a dovezilor de tot felul
că pretutindeni şi întotdeauna au existat complexe, nu ne pu­
tem hotărî să le luăm drept manifestări normale ale vieţii. Fri­
ca de complexe e o prejudecată foarte puternică, căci teama
superstiţioasă de necuratul a rămas neatinsă, în ciuda tuturor
explicaţiilor iluminatoare. Această frică opune în continuare
studiului complexelor o importantă rezistenţă, a cărei înfrînge-
re necesită oarecare fermitate.
Frica şi rezistenţa sînt călăuzele noastre pe acea via regia 212

ce duce spre inconştient. Se înţelege că ele reprezintă în pri­


mul rînd o idee preconcepută despre ţelul către care duc. Este,
desigur, firesc ca sentimentul de teamă să ne sugereze că e

95
CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND TEORIA COMPLEXELOR

vorba de ceva periculos, iar senzaţia de rezistenţă să ne con­


vingă că avem de-a face cu ceva respingător. Aşa gîndeşte pa­
cientul, aşa gîndeşte publicul şi aşa gîndeşte, pînă la urmă, şi
medicul, drept care e întru totul logic ca prima teorie medicală
a inconştientului să fi fost tocmai teoria refulărilor propusă de
Freud. Pornind de la natura complexelor, această teorie afirmă
că inconştientul ar fi alcătuit în esenţă din tendinţe incompati­
bile, refulate ca urmare a imoralităţii lor. Nimic nu dovedeşte
mai clar decît această afirmaţie că autorul s-a bazat, în forma­
rea ideilor sale, exclusiv pe date empirice, fără să fi fost influ­
enţat cîtuşi de puţin de premize filozofice. Despre inconştient
s-a vorbit cu multă vreme înainte de Freud. Filozofic, concep­
tul este introdus deja la Leibniz, asupra lui s-au pronunţat şi
Kant şi Schelling, iar Carus a fost primul care a construit un
sistem pornind de la el, urmat fiind de Eduard von Hartmann
- nu se ştie în ce măsură influenţat de predecesorul său - cu
a sa Pliilosophie des Unbewufiien. Prima teorie medical-psihologi-
că nu are nici o legătură cu toate aceste premize, după cum nu
are nimic de-a face nici cu Nietzsche.
213 Teoria lui Freud redă fidel faptele experimentale ce au loc
în cursul cercetării complexelor. Dar cum cercetarea aceasta
constă dintr-o convorbire între doi oameni, concepţia elaborată
pe baza ei nu priveşte numai complexele unuia dintre cei doi,
ci şi pe ale celuilalt. Orice dialog care se aventurează în acele
zone protejate de teamă şi rezistenţă vizează esenţialul şi de-
terminînd pe unul dintre conlocutori să-şi integreze deplinăta­
tea, îl obligă totodată pe celălalt la o luare de poziţie mai de­
plină, adică tot la o deplinătate, fără de care acestuia din urmă
nici nu i-ar reuşi să conducă discuţia spre acele culise ascunse

96
C O N SIDERAŢII GENERALE PRIV IND TEORIA COMPLEXELOR

cu teamă. Nici un cercetător, oricît de lipsit de prejudecăţi şi


oricît de obiectiv ar fi, nu e în stare să facă abstracţie de pro­
priile sale complexe, dat fiind că şi complexele lui se bucură
de aceeaşi autonomie ca ale oricărui alt om. El nu poate face
abstracţie de ele pentru că nici ele nu fac abstracţie de el. Căci
complexele aparţin însăşi constituţiei psihice, care este un dat
absolut, dinainte adjudecat fiecărui individ în parte. I3e aceea,
această constituţie hotărăşte fără drept de apel ce concepţie
psihologică va adopta un anumit observator. De aici rezultă li­
mitarea inevitabilă a oricărei observaţii psihologice, aceasta din
urmă nefiind valabilă decît în ipoteza ecuaţiei personale a ob­
servatorului.
Ceea ce este descris, deci, în primul rînd de o teorie psiho- 214

logică este situaţia psihică creată în dialogul dintre un anumit


observator şi mulţimea persoanelor observate. Cum dialogul se
desfăşoară în principal în zona de rezistenţă a complexelor, te­
oria capătă de asemenea un caracter complexual, ceea ce o face
la modul cel mai general şocantă, căci acţionează şi asupra
complexelor publicului. De aceea, toate concepţiile psihologiei
modeme nu sînt numai obiectiv controversabile, ci sînt de-a
dreptul iritante! Din partea publicului, provoacă reacţii violen­
te de adeziune sau de împotrivire, iar în cadrul discuţiilor
ştiinţifice, duc la dezbateri vehemente, la îndîrjiri dogmatice, la
indignări personale ş.a.m.d.
Din aceste fapte se vădeşte numaidecît că psihologia moder- 215

nă a scos la iveală, cercetînd complexele, un domeniu tabu al psi­


hicului, dătător de spaime şi de speranţe de tot felul. Domeniul
complexelor este un adevărat focar de nelinişte sufletească, care
produce realmente zguduiri atît de puternice încît cercetarea psi-

97
CONSIDERAŢII GENERALE PRIV IND TEORIA COMPLEXELOR

hologică nu mai poate spera în nici un caz să poată face lucrări


savante în deplină linişte, lucru ce ar presupune un anumit con­
sens ştiinţific. Psihologia complexelor este încă extrem de departe
de stadiul unui consens general, mult mai departe chiar - cred eu
- decît îşi închipuie cei mai pesimişti oameni de ştiinţă. Căci prin
descoperirea tendinţelor incompatibile a fost pus în evidenţă
doar un sector al inconştientului şi a fost luată în studiu doar o
parte a surselor de anxietate.
216 Ne amintim încă ce valuri de indignare au fost stîmite
pretutindeni atunci cînd lucrările lui Freud au devenit ceva
mai cunoscute. Aceste reacţii complexuale au obligat savantul
la o izolare din pricina căreia i s-a imputat mai tîrziu, lui şi ce­
lor din şcoala lui, că ar fi dogmatici. Toţi psihologii teoreticieni
din acest domeniu sînt expuşi aceluiaşi pericol, deoarece obiec­
tul studiului lor ţine de ceea ce e nestăpînit în om, de numi-
nos, ca să folosim expresia atît de potrivită a lui Rudolf Otto.
Acolo unde începe domeniul complexelor, se termină libertatea
eu-lui, complexele fiind forţe ale sufletului, a căror natură mai
adîncă nu a fost deocamdată explorată. Ori de cîte ori îi va
reuşi cercetării să mai facă un pas înainte în tremendum-ul su­
fletesc, în public se vor declanşa, ca şi pînă acum, reacţii, exact
ca în cazul pacienţilor ce sînt împinşi să-şi înfrunte, în scopuri
terapeutice, intangibilitatea complexelor.
217 Pentru cei neavizaţi, felul în care prezint teoria complexe­
lor sună, poate, ca evocarea unei demonologii primitive sau ca
o psihologie a tabu-ului. Această stranie particularitate provine
pur şi simplu din faptul că existenţa complexelor, adică a frag­
mentelor desprinse din psihic, este o evidentă rămăşiţă a stării
de spirit primitive. Această stare se caracterizează printr-un

98
C O N SIDERAŢII GENERALE PRIV IND TEORIA COMPLEXELOR

mare grad de disociabilitate, care se manifestă, de pildă, prin


faptul că primitivii se cred a fi, adeseori, sălaşul mai multor
suflete - a şase suflete chiar - şi pe lîngă acestea mai au şi ne-
t număraţi zei şi spirite, care pentru ei nu sînt doar vorbe goale,
ca pentru noi, ci se referă, de cele mai multe ori, la trăiri psi­
hice foarte puternice.
Aş vrea să subliniez cu acest prilej că folosesc noţiunea de 218

«primitiv» în sensul de «originar», fără să fac astfel vreo jude­


cată de valoare. Iar cînd vorbesc despre «reminiscenţe» ale
unei stări primitive, nu presupun neapărat că această stare ar
urma să dispară mai devreme sau mai tîrziu. Nu aş putea
aduce nici un argument împotriva ideii că ea s-ar putea perpe­
tua pînă la dispariţia omenirii. în orice caz, pînă acum, starea
aceasta nu a suferit prea mari schimbări, iar odată cu războiul
mondial şi de atunci încoace s-a manifestat chiar o considera­
bilă intensificare a ei. De aceea, înclin să cred mai degrabă că
aceste complexe autonome ţin de fenomenele normale ale vieţii
şi alcătuiesc structura psihismului inconştient.
După cum aţi văzut, m-am mulţumit să evoc aici doar 219

faptele fundamentale, esenţiale ale teoriei complexelor. M-am


ferit să întregesc această imagine incompletă prin prezentarea
problematicii care rezultă din existenţa complexelor autonome.
Am exclus, ca atare, trei probleme de mare importanţă: proble­
ma terapeutică, cea filozofică şi cea morală. Toate acestea mai ră-
mîn încă de discutat.

99
DESPRE NATURA VISELOR

A părută iniţia] în Ciba Zeitschrifi (Basel, 1945). Prelucrată şi lărgită în: Ober
psychische Energetik utid das Wesen der Traume (Rascher, Ziirich, 1948), ree­
ditată în 1965 şi 1971. T rad u să după Gesammelte Werke, voi. VIII, & 530-569.
sihologia medicală se deosebeşte de toate disciplinele cele- sso
lalte ale ştiinţelor naturii prin faptul că are de lămurit pro­
bleme dintre cele mai complexe, fără să se poată sprijini însă
pe metodici de cercetare şi aranjamente experimentale sigure
sau pe situaţii logic inteligibile. Din contra, ea se vede confrun­
tată cu o enormă mulţime de date iraţionale, mereu schimbă­
toare, psihicul fiind formaţiunea cea mai puţin transparentă şi
cea mai greu accesibilă cu care s-a ocupat vreodată gîndirea
ştiinţifică. Trebuie, ce-i drept, să admitem că toate fenomenele
psihice se află într-o oarecare înlănţuire cauzală, în sensul cel
mai larg al cuvîntului, deşi este recomandabil să ţinem seama
de la bun început de faptul că, în ultimă instanţă, cauzalitatea
este doar un adevăr statistic. De aceea, poate că în anumite ca­
zuri nu e deloc inoportun să lăsăm măcar o portiţă deschisă
ideii unei iraţionalităţi eventual absolute, chiar dacă din motive
euristice, cel puţin, începem întotdeauna prin a ne pune pro­
blema unei cauzalităţi. Totuşi, chiar dacă punem problema în
felul acesta, e bine să ţinem seama măcar de o distincţie con-

103
DESPRE NATURA VISELOR

ceptuală clasică, şi anume de cea dintre causa efficiens şi causa


finalis. Căci, în cele psihice, întrebarea: de ce? nu e neapărat
mai fecundă decît cealaltă întrebare: pentru ce?.
mi Printre numeroasele probleme ale psihologiei medicale,
există una foarte spinoasă, şi anume cea a visului. Ar fi, desi­
gur, o temă pe cît de interesantă, pe atît de dificilă să studiem
visul exclusiv sub aspectele sale medicale, adică în legătură cu
diagnosticul şi prognoza stărilor patologice. Visul se ocupă,
într-adevăr, şi cu sănătatea şi boala şi cum, în virtutea prove­
nienţei sale inconştiente, îşi trage seva din comoara percepţiilor
noastre subliminale, poate exprima uneori lucruri demne de re­
ţinut. Foarte frecvent s-a dovedit a fi de mare ajutor în
diagnosticul diferenţial al unor cazuri dificile prezentînd simp-
tome organice sau psihogene. Anumite vise au însemnătate şi
pentru prognoză1. Dar în acest domeniu lipsesc încă lucrările
preliminare necesare, cum ar fi culegerile bine întocmite de ca­
zuistică şi altele asemenea. E o sarcină a viitorului ca medici cu
pregătire psihologică să întocmească sistematic protocoale de
vise, făcînd astfel posibilă constituirea unei arhive de materiale
onirice relative la apariţia ulterioară a unor îmbolnăviri grave
sau chiar cu deznodămînt letal, referitoare, adică, la evenimen­
te imprevizibile în momentul întocmirii protocolului. Studiul
viselor la modul general ar cere, deja în sine, munca unei vieţi
întregi. Prelucrarea lor amănunţită ar cere colaborarea multor
cercetători. De aceea am preferat, în această scurtă privire de
ansamblu, să prezint aspectele fundamentale ale psihologiei şi
interpretării viselor în aşa fel încît chiar şi cei lipsiţi de expe-

1 Vezi articolul m eu Die praktische Verwendbarkeit der Trautmm lyse.

104
DESPRE NATURA VISELOR

rienţa acestui domeniu să-şi poată face o idee despre proble­


matica şi metodica lui. Cunoscătorii în materie îmi vor împăr­
tăşi, de bună seamă, părerea că e mai importantă cunoaşterea
principiilor fundamentale decît acumularea unei cazuistici bo­
gate, care oricum nu poate suplini lipsa de experienţă.
Visul este o fracţiune de activitate psihică involuntară, care 532

implică exact atîta conştienţă încît să devină reproductibilă în


stare de veghe. Dintre toate fenomenele psihice, visul prezintă
poate cele mai «iraţionale» date. Pare să-i fi revenit doar un
minimum din acea coerenţă logică şi ierarhizare valorică ce ca­
racterizează celelalte conţinuturi conştiente, fiind astfel mai pu­
ţin transparent şi mai greu inteligibil. Un vis cu o alcătuire sa­
tisfăcătoare din punct de vedere logic, moral şi estetic
constituie, desigur, o excepţie. De regulă, visul este o plăsmui­
re deosebit de stranie, remarcîndu-se prin multe «trăsături ne­
gative», ca lipsa de logică, morala îndoielnică, forma inestetică
şi vădita absurditate sau lipsă de sens. De aceea e înlăturat, de
obicei, ca o inepţie lipsită de sens şi de v a ^ r e .
Orice interpretare a unui vis constituie o judecată psiholo- 533

gică asupra anumitor conţinuturi sufleteşti din vis. IX» aceea,


interpretarea sa nu este lipsită de primejdii pentru cel ce a
avut visul, acesta manifestînd, de regulă, o susceptibilitate ade­
sea uimitoare nu numai la observaţiile incorecte, ci mai cu sea­
mă la cele corecte - ca majoritatea oamenilor, de altfel. Cum
un vis nu poate fi prelucrat, decît în condiţii cu totul excepţio­
nale, fără o comunicare cu cel ce a visat, este nevoie, de obicei,
de un efort deosebit ca să fim plini de tact, dacă nu vrem să
rănim în mod inutil orgolii. Ce să răspunzi, de pildă, cînd un
pacient povesteşte o serie de vise cam indecente, terminînd cu

705
DESPRE NATURA VISELOR

întrebarea: «De ce să am tocmai eu vise atît de scîrboase?» E


mai bine să nu răspunzi nimic la o asemenea întrebare, căci,
din multe motive, e greu de găsit un răspuns, mai ales dacă
eşti începător. într-o asemenea situaţie poţi spune foarte lesne
ceva nepotrivit, mai cu seamă dacă îţi închipui că ştii să răs­
punzi la întrebare. înţelegerea viselor este atît de dificilă încît
de mult mi-am făcut o regulă din a-mi spune mai întîi, atunci
cînd cineva îmi povesteşte un vis şi îmi cere părerea: «Habar
nu am ce ar putea să însemne visul acesta.». Abia după ce am
stabilit acest lucru pot începe să analizez visul.
534 Cititorul îşi va pune aici, de bună seamă, întrebarea: meri­
tă oare, în cazul unui vis izolat, să-i cauţi sensul, presupunînd
că visele ar avea în genere un sens şi că sensul acesta ar putea
fi îndeobşte găsit?
535 Faptul că un animal este vertebrat, bunăoară, poate fi lesne
dovedit, disecîndu-1 şi punîndu-i în evidenţă coloana vertebra­
lă. Dar cum să procedezi ca să «pui în evidenţă» structura in­
ternă care dă sensul unui vis? Se pare că nu prea există legi
bine stabilite în ce priveşte forma viselor, iar modurile lor de
manifestare nu sînt deloc supuse unor reguli, cu excepţia bine
cunoscutelor vise «tipice», cum ar fi, bunăoară, visul cu
«Schrătteli»2 în Alpi. Coşmarele sînt frecvente, ce-i drept, dar
nu constituie nicidecum o regulă. în plus, există motive onirice
tipice, cunoscute chiar şi nespecialiştilor, de pildă zborul, urca­
tul treptelor sau pantelor, apariţia în public într-o îmbrăcămin­
te sumară, căderea dinţilor, lumea multă, hotelul, gara, trenul,
avionul, automobilul, animalele înfricoşătoare (şerpii) ş.a.m.d.

2 Spiritul pădurii, m um a pădurii, în poveştile elveţiene (n.t.)

106
DESPRE NATURA VISELOR

Aceste motive sînt într-adevăr frecvente, dar asta nu înseamnă


nicidecum că s-ar putea deduce din ele o legitate referitoare la
vis.
Există oameni care au din cînd în cînd unul şi acelaşi vis. 536
Acest lucru se întîmplă mai cu seamă în tinereţe; dar uneori vi­
sul continuă să se repete timp de mai multe decenii chiar, fiind
vorba, nu arareori, de vise foarte impresionante, care dau sen­
timentul clar că «trebuie să însemne totuşi ceva». Acest senti­
ment îşi are îndreptăţirea sa, întrucît nici cu cel mai mare scep­
ticism nu putem exclude ipoteza că din cînd în cînd intervine
o anume situaţie psihică şi aceasta provoacă visul. O «situaţie
psihică» însă, dacă i se poate găsi o formulare, este deja identi­
că cu un sens bine determinat - fireşte, dacă nu ne cramponăm
de ipoteza extrem de nefondată că toate visele ar fi reductibile
la indispoziţii digestive, la poziţii incomode ale subiectului şi
altele asemenea. Asemenea vise ne fac, de fapt, să bănuim că
ele ascund măcar un anumit sens cauzal. Acelaşi lucru e vala­
bil şi în ce priveşte aşa-numitele motive tipice care se repetă,
în serii mai lungi de vise, de multe ori. Şi în cazul lor, impre­
sia că «spun totuşi ceva» e greu de înlăturat.
Dar cum să ajungem la un sens plauzibil şi cum să stabi- 537

lim apoi corectitudinea interpretării noastre? O primă metodă,


desigur neştiinţifică, ar fi să luăm în mînă o carte de vise şi să
profetizăm, pornind de la vis, evenimente viitoare, a căror îm­
plinire ar putea să confirme eventual interpretarea - toate aces­
tea presupunînd că sensul visului ar fi să prezică viitorul.
O altă posibilitate de căutare directă a sensului unui vis ar 53 »
fi să reconstruim, eventual, din apariţia anumitor motive, trăiri
anterioare, trăgînd concluzii asupra trecutului. Deşi, în anumite

107
DESPRE NATURA VISELOR

limite, acest lucru este posibil, nu poate avea totuşi o valoare


decisivă decît dacă se regăseşte astfel ceva ce s-a întîmplat real­
mente în trecut, dar fără ca subiectul să o fi conştientizat sau,
în orice caz, fără ca subiectul să fie dispus să-i dea, în vreun
fel, importanţă. Dacă nu e vorba nici de una nici de alta, a-
tunci avem de-a face cu imaginea unei simple amintiri, a cărei
apariţie în vis este, desigur, incontestabilă, dar în acelaşi timp
complet irelevantă în ce priveşte semnificaţia funcţiei onirice,
întrucît subiectul ne-ar fi putut da şi conştient informaţia res­
pectivă. Din păcate, posibilităţile de căutare directă a sensului
unui vis sînt astfel epuizate.
539 Freud are marele merit de a fi dat cercetării viselor direcţia
bună3. El a fost cel ce şi-a dat seama primul că fără subiectul
care a avut visul nu poate fi întreprinsă nici o analiză a visu­
lui. Cuvintele din care e compusă relatarea unui vis nu au, bu­
năoară, doar un singur sens, ci mai multe. Dacă cineva visează,
de pildă, o masă, nu se ştie niciodată ce poate să însemne
«masa» pentru el, deşi cuvîntul masă pare destul de neechivoc.
Nu ştim, bunăoară, un lucru, şi anume că această masă este
tocmai masa la care stătea tatăl subiectului cînd i-a refuzat ori­
ce suport financiar ulterior, alungîndu-1 din casă ca pe un ne­
trebnic. Suprafaţa albă a acelei mese îl privea cu insistenţă, ca
un simbol al catastrofalei sale netrebnicii, rămas ca atare atît în
conştienţa sa diurnă, cît şi în visul nocturn. Iată ce înţelege su­
biectul nostru prin «masă». Avem nevoie, aşadar, de ajutorul
lui pentru a restrînge multitudinea semnificaţiilor unui cuvînt
la ceea ce este esenţial şi neîndoielnic. Orice persoană neimpli-

3 Vezi Freud: Die Traumdeutung.

108
D ESPRE NATURA VISELOR

cată în acest caz se poate îndoi că masa desemna momentul cel


mai penibil din viaţa subiectului. Subiectul nu se îndoieşte însă
şi nici eu. Este, în orice caz, clar că interpretarea unui vis con­
stituie o trăire ce nu rămîne în afara oricărei îndoieli decît pen­
tru cel mult două persoane.
Dacă am reuşit, aşadar, să stabilim că masa din vis este 540

tocmai acea masă fatală cu toate cele aferente ei, înseamnă că


am interpretat, în esenţă, dacă nu întregul vis, atunci măcar
acest unic motiv, adică am găsit care e contextul subiectiv al
cuvîntului masă.
Am ajuns la acest rezultat prin chestionarea metodică a su- 541

biectului asupra asociaţiilor pe care le face. Celelalte proceduri


cărora le este supus conţinutul visului de către Freud, trebuie
totuşi să le resping, deoarece sînt prea puternic condiţionate de
ideea preconcepută că visele ar constitui satisfacerea unor «do­
rinţe refulate». Deşi există şi asemenea vise, nimic nu dovedeş­
te că toate visele ar fi satisfaceri ale unor dorinţe, după cum
nici gîndurile vieţii psihice conştiente nu sînt toate satisfaceri
ale unor dorinţe. Nu avem nici un temei să admitem că proce­
sele inconştiente care stau la baza viselor ar fi mai limitate sau
mai simple ca formă şi conţinut decît procesele conştiente. Mai
degrabă despre acestea din urmă am putea presupune că se re-
strîng la anumite tipuri cunoscute, deoarece întruchipează re­
gularitatea sau poate chiar monotonia conduitei conştiente.
Pe baza cunoaşterii faptelor mai sus comentate am pus la 542

punct o procedură de stabilire a sensului unui vis, procedură pe


care o numesc înregistrarea contextului şi care constă din a stabili,
cu ajutorul asociaţiilor subiectului, în ce nuanţă a semnificaţiei îi
apare lui fiecare amănunt marcant al visului. Procedez, aşadar,

109
DESPRE NATURA VISELOR

întocmai ca la descifrarea unui text greu lizibil. Metoda aceasta


nu dă întotdeauna ca rezultat un text nemijlocit inteligibil, ci foar­
te frecvent sugerează doar mai multe posibilităţi, după toate apa­
renţele, importante. Am tratat odată un bărbat relativ tînăr, care
în anamneză mă informase că e logodit, şi anume cu o fată de fa­
milie «bună» şi că logodna lor e fericită. In visele sale, figura lo­
godnicei apărea adesea într-o lumină foarte nefavorabilă. Din
context a rezultat că inconştientul subiectului asociază figura lo­
godnicei cu tot felul de istorii scandaloase provenite din cu totul
alte surse, lucru complet de neînţeles pentru el şi, fireşte, şi pen­
tru mine. Dar cum asociaţiile de acest fel reveneau cu încăpăţîna-
re, a trebuit să conchid că în ciuda rezistenţei sale conştiente, ten­
dinţa inconştientă de a-şi pune logodnica într-o asemenea lumină
dubioasă persista. Spunea că pentru el ar fi o adevărată catastrofă
ca lucrurile acestea să fie reale. Nevroza sa acută se instalase
puţin timp după serbarea logodnei. Deşi absurde, suspiciunile
privind-o pe logodnica sa mi s-au părut a fi un punct de o impor­
tanţă capitală, aşa încît l-am sfătuit să-şi pună logodnica sub ur­
mărire. Şi iată că bănuielile s-au dovedit a fi întemeiate, iar
«şocul» acestei descoperiri nefericite nu l-a răpus pe pacient, ci l-a
lecuit de nevroză şi, totodată, de logodnică. Aşadar, chiar dacă
din înregistrarea contextului a reieşit o aparentă «absurditate» şi,
în acelaşi timp, o interpretare aparent absurdă a visului, aceasta
s-a dovedit totuşi, în lumina faptelor descoperite ulterior, corectă.
Cazul acesta e de o simplitate exemplară. Nu mai e nevoie, cred,
să subliniez că extrem de puţine vise au soluţii atît de simple.
543 înregistrarea contextului este, desigur, o muncă simplă,
aproape mecanică, avînd doar rolul unui studiu preliminar. In
schimb, compunerea ulterioară a unui text lizibil, adică inter-

110
DESPRE NATURA VISELOR

pretarea propriu-zisă a visului este, de regulă, o sarcină anevo­


ioasă. Ea îţi cere să te poţi transpune în situaţia psihologică a
altuia, să ai intuiţie şi capacitate combinatorie, să cunoşti lumea
şi oamenii şi să dispui, înainte de toate, de o pricepere specifi­
că bazată atît pe cunoştinţe vaste cît şi pe o anume «intelli-
gence du coeur»4. Toate aceste premize, inclusiv ultima, ţin de
o artă, de arta punerii diagnosticului în medicină, în genere.
Nu e nicidecum nevoie de un al şaselea simţ ca să poţi înţele­
ge visele. Dar e nevoie de mai mult decît de scheme anoste, ca
cele ce se află în cărţuliile vulgare de vise sau ca cele ce se
răspîndesc mereu sub influenţa unor idei preconcepute. Orice
interpretare stereotipă a motivelor onirice trebuie respinsă; nu
îşi au îndreptăţirea decît semnificaţiile specifice, intuite pe baza
unei înregistrări minuţioase a contextului. Chiar dacă ai multă
experienţă în acest domeniu, eşti totuşi obligat întotdeauna să
te declari incompetent în faţa fiecărui vis pentru ca, renunţînd
la orice idee preconcepută, să devii disponibil pentru ceva cu
totul neaşteptat.
Pe cît de strîns corelate sînt visele cu un conştient avînd o 544
anumită alcătuire şi cu o situaţie psihică bine determinată, pe
atît de adînc le sînt înfipte rădăcinile în substratul inexplorabil
de obscur al fenomenului conştient. Numim acest substrat, din
lipsa unei expresii mai pertinente, inconştient. Nu-i cunoaştem
fiinţa în sine şi pentru sine, îi observăm doar efectele exterioa­
re, din al căror aspect ne permitem să tragem, a posteriori,
concluzii privind natura psihicului inconştient. Deoarece visul
este o exteriorizare normală extrem de frecventă a psihicului

4 inteligenţă a inimii (în franceză, n.t.)

m
DESPRE NATURA VISELOR

inconştient, el ne oferă cea mai mare parte a materialului expe­


rimental necesar studiului inconştientului.
545 Dar cum sensul majorităţii viselor nu coincide cu tendinţe­
le conştientului, ci prezintă devieri specifice de la acestea, tre­
buie să admitem că inconştientul, matricea viselor, are o func­
ţie de sine stătătoare. Numesc acest fenomen autonomia
inconştientului. Visul nu ascultă numai de voinţa noastră, ci
este, foarte frecvent chiar, intr-un flagrant contrast cu intenţiile
conştiente. Contrastul nu este însă întotdeauna atît de pronun­
ţat; în anumite momente, visul poate să devieze numai în mică
măsură de la atitudinea sau tendinţa conştientă, aducîndu-i
modificări; ba în unele ocazii poate chiar să coincidă cu conţi­
nutul şi tendinţa conştientului. Ca unică formulare posibilă a
acestui comportament, s-a impus atenţiei mele conceptul de
compensare, singurul în stare, după părerea mea, să rezume şi
să exprime în mod pertinent toate modurile de manifestare ale
visului. Compensarea trebuie deosebită strict de complementare.
Complementul este un concept prea limitat şi limitativ, insufi­
cient pentru a explica în mod adecvat funcţia onirică, dat fiind
că desemnează un raport necesar de completare5. Compensa­
rea, în schimb, după cum o spune însuşi termenul, este con­
fruntarea şi punerea în acord a unor date sau puncte de vede­
re diferite, din care rezultă o echilibrare sau o dirijare.
546 In această privinţă, există trei posibilităţi. Dacă atitudinea
conştientului faţă de împrejurările vieţii este în mare măsură uni­
laterală, visul adoptă o poziţie contrară ei. Dacă însă conştientul

5 Nu p ledăm astfel îm potriva principiului com plem entarităţii. C onceptul d e


com p en sare este d oar o rafinare psihologică a acestuia.

U2
DESPRE NATURA VISELOR

are o poziţie situată aproape de «mijloc», visul se mulţumeşte să


propună variante. Iar dacă atitudinea conştientului este «corectă»
(adecvată), visul coincide cu tendinţele acestuia şi le subliniază,
fără să-şi piardă însă autonomia caracteristică. Dat fiind că nu
ştim niciodată cu certitudine cum să apreciem situaţia conştientă
a unui pacient, orice interpretare a visului fără o chestionare prea­
labilă a pacientului este exclusă. Dar chiar dacă situaţia conştientă
ne este cunoscută, asta nu ne ajută să ştim ceva despre atitudinea
inconştientului. Cum inconştientul nu este numai matricea vise­
lor, ci şi cea a simptomelor psihogene, problema atitudinii incon­
ştientului este de o deosebită importanţă practică. Indiferent dacă
pentru mine şi pentru alţii odată cu mine, atitudinea mea conşti­
entă pare corectă, inconştientul poate fi, ca să zicem aşa, «de altă
părere». Acest lucru nu este deloc neglijabil - mai ales în cazul
unei nevroze deoarece inconştientului îi este foarte la îndemînă
să provoace tot felul de tulburări supărătoare, recurgînd la tot fe­
lul de soluţii false care, de regulă, nu rămîn fără urmări, ci produc
simptome neurotice. Aceste tulburări se bazează pe o discordanţă
între «conştient» şi «inconştient». «în mod normal», ele ar trebui
să fie în concordanţă. Dar fapt este că în foarte multe cazuri nu se
ajunge la o asemenea concordanţă şi de aici derivă un număr ini­
maginabil de mare de suferinţe psihogene, începînd de la acci­
dente grave şi boli şi pînă la nevinovatele lapsus linguae. Freud
are meritul de ă fi sugerat primul existenţa acestor corelaţii6.
Deşi, în majoritatea cazurilor, compensarea tinde să produ- 547

că un echilibru psihic normal, dovedindu-se a fi, deci, un fel


de mecanism de autoreglare al sistemului psihic, nu ne putem

6 Vezi Z u r Psychopathologie des Alltagslebens.

113
DESPRE NATURA VISELOR

limita totuşi la acest aspect al lucrurilor, deoarece, în anumite


condiţii şi în anumite cazuri (de pildă în cazul unor psihoze la­
tente), compensarea duce la un deznodămînt fatal (precumpă­
nesc tendinţele distructive!), de pildă la sinucidere sau la alte
situaţii anormale, «prevăzute» în planul vieţii unor indivizi cu
tare psihice.
548 In tratamentul nevrozei se pune problema refacerii aproxi­
mative a concordanţei dintre «conştient» şi «inconştient». După
cum se ştie, acest lucru se poate face în mai multe moduri, în-
cepînd cu recomandarea unui «mod de viaţă sănătos», cu con­
vingerea raţională, cu întărirea voinţei, şi terminînd cu «analiza
inconştientului».
549 Cum metodele mai simple dau greş foarte frecvent, iar me­
dicul nu mai ştie atunci cum să continue tratamentul, funcţia
compensatorie a visului oferă un ajutor binevenit. Nu că visele
oamenilor moderni ar indica nemijlocit leacurile potrivite, ca
visele de incubare despre care se spune că erau visate în tem­
plele lui Esculap7, dar ele pun situaţia pacientului într-o lumi­
nă care poate favoriza în mod decisiv vindecarea. Ele furnizea­
ză amintiri, intuiţii, trăiri, trezesc partea adormită a
personalităţii, dezvăluie partea inconştientă a unor relaţii, astfel
încît rareori se întîmplă ca cineva să facă efortul de a-şi prelu­
cra visele mai multă vreme, asistat de un specialist, fără să
ajungă astfel la o îmbogăţire şi o lărgire a orizontului său. Toc­
mai în virtutea comportamentului compensator al visului, ana­
liza sa consecvent practicată duce la noi puncte de vedere şi
deschide noi căi, care ne scot din stagnarea nedorită.

7 Vezi C A .M e ie r Atilike lnkubation und moderne Psychoterapie.

114
DESPRE NATURA VISELOR

Conceptul de compensare oferă, fireşte, numai o caracteri- 550

zare foarte generală a funcţiei onirice. Dacă ajungi să ai în faţa


ochilor serii lungi de mai multe sute de vise, aşa cum se întîm­
plă în cazul unor tratamente mai îndelungate şi mai dificile,
atunci îţi atrage atenţia treptat un fenomen care, în visele izo­
late, rămîne ascuns în spatele compensărilor de moment. Este
vorba de un fel de proces evolutiv al personalităţii. l,a început,
compensările par să fie echilibrări de moment ale unilateralită-
ţilor şi debalansărilor unor tulburări ale echilibrului. Dar privi­
te mai în profunzime şi cu mai multă experienţă, aceste acte de
compensare aparent izolate se ordonează după un fel de plan.
Ele par corelate şi, într-un sens mai profund, subordonate unui
ţel comun, astfel încît o serie lungă de vise nu mai pare o în­
şiruire fără sens de evenimente incoerente şi izolate, ci un pro­
ces de evoluţie sau ordonare ce parcurge anumite etape, ca
după un plan. Am numit acest proces inconştient, exprimat în
mod spontan de simbolica seriilor mai lungi de vise, proces de
itidividuaţie.
Mai mult decît oricare altele ar fi potrivite aici exemplele 551

grăitoare din tratamentul psihologic bazat pe reprezentarea


plastică a viselor. Din păcate însă, din motive tehnice, nu am
aici posibilitatea să dau asemenea exemple. De aceea, trimit la
cartea mea Psycliologie und Alcltemie, care conţine, printre altele,
un studiu al structurii seriilor de vise, accentul fiind pus mai
cu seamă pe procesul individuaţiei.
Din lipsa unor studii corespunzătoare, nu e încă deloc lă- 552

murită problema dacă seriile lungi de vise înregistrate în afara


unei proceduri analitice au de asemenea o evoluţie ce sugerea­
ză individuaţia. Procedura analitică reprezintă, mai ales dacă

775
DESPRE NATURA VISELOR

include şi o analiză sistematică a viselor, un «process of quik-


kened maturation»8, conform observaţiei pertinente a lui Stan­
ley Hali. S-ar putea, deci, ca motivele ce însoţesc procesul indi-
viduaţiei să apară, în principal şi în primul rînd, numai în serii
de vise înregistrate în cadrul procedurii analitice, în timp ce în
seriile de vise «extraanalitice» se ivesc, probabil, numai la in­
tervale substanţial mai mari de timp.
553 Am amintit mai sus că interpretarea visului ar necesita, pe
lîngă altele, şi anumite cunoştinţe specifice. Deşi sînt pe deplin
convins că un nespecialist inteligent, cu oarecari cunoştinţe psi­
hologice, cu o oarecare experienţă de viaţă şi puţin exerciţiu,
poate diagnostica practic corect compensarea onirică, consider
totuşi exclus ca cineva să poată înţelege, fără cunoştinţe în do­
meniul mitologiei şi al folclorului, fără cunoaşterea psihologiei
primitive şi a ştiinţei comparate a religiilor, natura procesului
individuaţiei, care, după cîte ştim noi, stă la baza compensării
psihologice.
554 Nu toate visele sînt de aceeaşi importanţă. Chiar şi primi­
tivii disting visele «mari» de cele «mici». Noi am spune visele
«semnificative» de cele «nesemnificative». Examinate cu atenţie,
visele «mici» se dovedesc a fi fragmente obişnuite ale fanteziei
nocturne, provenite din sfera subiectivă şi personală şi referi­
toare, ca semnificaţie, exclusiv la cotidian. Visele de acest fel se
şi uită lesne, tocmai pentru că valabilitatea lor nu se extinde
decît asupra fluctuaţiilor cotidiene ale echilibrului sufletesc. Vi­
sele semnificative le păstrăm însă în memorie, adesea toată
viaţa şi nu arareori ele constituie piesa centrală a comorii trăi-

8 p roces de m atu rizare accelerată (în engleză, n.t.)

116
DESPRE NATURA VISELOR

rilor noastre sufleteşti. Cîţi oameni nu am întîlnit, care de la


prima întrevedere nu se puteau abţine să-mi spună: «Să vedeţi
ce vis am avut eu odată!». Uneori era primul vis pe care şi-l
mai puteau aminti, visat între trei şi cinci ani. Am studiat mul­
te vise de acest fel şi le-am găsit frecvent o particularitate ce le
distingea de alte vise: se ivesc în ele plăsmuiri simbolice ce
apar şi în istoria spiritului uman. Trebuie remarcat însă că în­
deobşte subiectul nu are nici cea mai vagă idee despre existen­
ţa unui atare paralelism. Această particularitate este caracteris­
tică viselor procesului de individuaţie. Ele conţin aşa-nurnitele
motive mitologice, respectiv mitologemele, cărora le dau nume­
le de arhetipuri. înţeleg prin acestea forme specifice şi compozi­
ţii plastice ce se regăsesc, sub forme similare, nu numai în toa­
te timpurile şi zonele, ci şi în vise, fantezii, viziuni şi obsesii
individuale. Apariţia lor frecventă în cazuri individuale, pre­
cum şi ubicuitatea lor etnică dovedeşte că psihicul uman este
doar în parte unic şi irepetabil, adică subiectiv sau personal,
avînd şi o parte colectivă şi obiectivă9.
De aceea vorbim atît de un inconştient personal, cît şi de 555

unul colectiv, ce pare să constituie un strat mai profund decît


inconştientul personal, acesta din urmă fiind mai apropiat de
conştient. Visele «mari», respectiv semnificative provin din
acest strat mai profund. însemnătatea lor e trădată nu numai
de faptul că sînt subiectiv impresionante, ci şi de prezentarea
lor plastică, nu arareori de mare forţă expresivă şi de mare fru­
museţe. Asemenea vise apar mai cu seamă în perioadele hotă-
rîtoare pentru destinul omului, adică în prima tinereţe, la vîrsta

9 Vezi scrierea m ea liber die Psychobgie des Unbeumflteii.

117
DESPRE NATURA V ISELOR

pubertăţii, pe la mijlocul vieţii (între treizeci şi şase şi patruzeci


de ani) şi in conspectu mortis. Interpretarea lor întîmpină ade­
sea mari dificultăţi deoarece materialul cu care poate contribui
subiectul e prea sărac. Căci în cazul plăsmuirilor arhetipale nu
mai e vorba de trăiri personale, ci oarecum de idei generale,
care nu-şi au principala semnificaţie în vreun fel de conexiuni
cu trăirile personale, ci în sensul lor intrinsec. Un tînăr visase,
de pildă, un şarpe mare care păzea, într-o peşteră boltită, o scoică de
aur. El văzuse odată, ce-i drept, un şarpe boa într-o grădină
zoologică, dar în rest nu era în stare să găsească absolut nimic
care să-l fi putut face să aibă un asemenea vis, cu excepţia
amintirii unor crîmpeie de basm. Judecînd după acest context
nesatisfăcător, visul, care se remarcase totuşi prin provocarea
unor afecte puternice, părea să fie complet lipsit de însemnăta­
te. Nu se putea explica pronunţata emoţionalitate ce i se aso­
ciase. Intr-un asemenea caz, trebuie să recurgem la mitologe-
mul în care şarpele sau dragonul, comoara şi peştera sînt
însemnele uneia din încercările cărora le este supus eroul. De­
vine astfel clar că e vorba de o emoţie colectivă, adică de o si­
tuaţie afectivă tipică, care nu constituie în primul rînd o trăire
personală, ci devine doar în mod secundar un asemenea eveni­
ment. In mod primar, este vorba de o problemă general umană
care, subiectiv, a fost neglijată şi care se impune, de aceea,
conştientului în mod obiectiv10.
556 Un om aflat la jumătatea vieţii se simte încă tînăr, bătrîne-
ţea şi moartea se află încă departe de el. Pe la treizeci şi şase

10 Vezi şi volum ul editat de m ine şi Karl Kerenyi: Einfiihrung in das Wesert der
Myttiologie, l / B ( Zur Psychologie des Kinderarchetypus)

118
DESPRE NATURA VISELOR

de ani însă, omul depăşeşte zenitul vieţii sale, fără să fie con­
ştient de însemnătatea acestui fapt. Iar dacă este vorba de un
om care, în virtutea tuturor înclinaţiilor şi aptitudinilor sale, nu
suportă un grad prea mare de inconştienţă, atunci recunoaşte­
rea acestui moment i se va impune, poate, sub forma unui vis
arhetipal. In zadar se va osteni să înţeleagă visul cu ajutorul
unui context minuţios înregistrat, deoarece acesta e exprimat
prin forme mitologice stranii, neobişnuite pentru subiect. Visul
utilizează figuri colective, deoarece are de exprimat o problemă
umană veşnică, indefinit repetată şi nu o tulburare momentană
a echilibrului personal.
Toate acele momente ale vieţii individuale, în care intenţiile, 557

aşteptările şi concepţiile conştientului personal contravin legilor


general valabile ale destinului uman, sînt totodată momente cheie
ale procesului de individuaţie. Căci procesul acesta constituie
realizarea spontană a omului deplin. Omul conştient de el însuşi re­
prezintă doar o parte a deplinătăţii vii, iar viaţa sa nu este încă o
realizare a deplinătăţii. Cu cît mai mult se erijează într-un eu pur,
cu atît mai mult deviază de la omul colectiv pe care-1 reprezintă
de asemenea şi intră chiar în opoziţie cu acesta. Dar cum tot ce e
viu tinde spre deplinătate, inevitabila unilateralitate a vieţii noa­
stre conştiente este statornic corectată şi compensată de către
fiinţa general umană din noi, tinzînd spre o integrare definitivă a
inconştientului în conştient sau, mai bine zis, spre o asimilare a
eu-lui într-o personalitate mai cuprinzătoare.
Asemenea reflecţii devin inevitabile dacă vrem să fim fi- 558

deli sensului viselor «mari», căci ele utilizează numeroase mi-


tologeme caracteristice vieţii eroului, acel om superior, pe ju­
mătate divin. Găsim aici aventuri pline de primejdii şi mari

119
DESPRE NATURA VISELOR

încercări, de tipul celor ce survin în iniţieri. Găsim dragoni,


animale binevoitoare şi demoni. Întîlnim bătrînul înţelept, omul
zoomorf, comoara tăinuită, pomul dorinţelor, fîntîna, peştera,
grădina împrejmuită de ziduri, procesele de transmutare şi
substanţele alchimiei - numai şi numai lucruri ce nu privesc în
nici un fel banalităţile cotidiene. Motivul este că e vorba de
realizarea unei părţi a personalităţii care încă nu a fost, pînă
acum, în fiinţă, dar e pe cale să intre în fiinţă,
559 Modul în care apar în vise asemenea mitologeme, întrepă-
trunzîndu-se şi modificîndu-se reciproc, ne este dezvăluit de o re­
producere a visului lui Nabucodonosor11. Deşi, în aparenţă, ima­
ginea nu se pretinde a fi altceva decît reprezentarea acelui vis, ea
este totuşi ca şi visată din nou de artistul plastic - lucru ce devine
numaidecît clar dacă îi studiem mai îndeaproape amănuntele. Ar­
borele creşte (nu ca în istoria biblică) din ombilicul regelui: este,
aşadar, acel arbore genealogic al strămoşilor lui Cristos care creş­
te din ombilicul străbunului Adam12. De aceea şi adăposteşte în
coroana sa pelicanul ce-şi hrăneşte puii cu propriul său sînge - bi­
necunoscută «allegoria Christi». In plus, pelicanul întruchipează
acel quincunx cu tetramorphos, prin cele patru păsări care stau în
locul simbolului evangheliştilor. Acelaşi quincunx se află şi în
partea inferioară, cerbul ca simbol al lui Cristos13 şi cele patru

Dan. 4, 7 ff (fe te vorb a aici de o ilustraţie m edievală a relatării biblice, n.t.)

12 A rborele este şi un simbol din alchim ie, totodată.

13 Cerbul este o alegoria Christi, d eoarece legenda îi atribuie capacitatea au-


toînnoirii. Iată ce scrie H onorius v o n A utun în a sa Speculum Ecclesiae (col.
847): «Fertur quod cervu s, postquam serpentem deglutiverit, ad aq u am cu rrat,
ut p er haustum aquae venenum ejeciat; et tune co m u a m et pilos excu tiat et
sic denuo nova recipiat.» (A şa se face că cerbul, d up ă ce a înghiţit u n şarp e,

120
DESPRE NATURA VISELOR

animale care privesc, pline de speranţă, în sus. Aceste două cua-


temităţi sînt strîns corelate cu reprezentările alchimice: sus volati-
lia, jos terrena, primele reprezentate (ca de obicei) ca păsări, iar
celelalte ca patrupede. S-a insinuat, aşadar, în reproducerea ima­
ginii onirice nu numai reprezentarea creştină a arborelui genealo­
gic şi a cuatemităţii evanghelice, ci şi ideea (alchimică) a dublei
cuatemităţi («superius est sicut quod inferius»14). Această conta­
minare ilustrează foarte bine felul în care procedează visele indi­
viduale cu arhetipurile. Acestea din urmă se întrepătrund, se în­
treţes şi se amestecă nu numai între ele (ca aici), ci şi cu elemente
individuale izolate15.
Dar dacă visele dau expresie unor compensări atît de im- %o
portante, de ce nu sînt atunci inteligibile? - această întrebare
mi-a fost pusă de foarte multe ori. Trebuie să răspund că visul
este un fenomen al naturii şi că natura nu manifestă nici cea
mai mică tendinţă de a-şi oferi oarecum pe gratis şi corespun­
zător aşteptărilor umane, roadele. Mi se aducea adesea obiecţia
că, oricum, compensarea nu poate avea efect dacă visul nu e
înţeles. Dar nu e deloc sigur că e aşa, dat fiind că multe lucruri
au efect fără să fie înţelese. E neîndoielnic însă că înţelegînd vi-

aleargă la izvor, pentru ca acolo să p oată scuipa, cu o înghiţitură de apă, ve­


ninul şi pentru ca apoi să-şi lepede coam ele şi părul spre a căpăta altele noi.)
în Saint-Graal (ed. d e H ucher, III, p p .219 şi 224) se povesteşte că Cristos le apa­
re uneori tinerilor ca un cerb alb cu p atru lei ( - evangheliştii). în alchimie,
m ercurul e alegorizat ca cerb (M an get, Bibliotheca dum ica, II, tab. IX, fig. XIII
şi alte locuri), deoarece cerbul se p oate înnoi pe sine însuşi: «Les os du cuer
du serf vault m oult p ou r con forter le cu er hum ain.» (Delatte, Textes ktins et
vieux fratigais relatifs aux Cyranides, p.346).

14 cele de sus sînt asem enea celor de jos

15 Referitor la conceptele alchim ice utilizate aici, vezi Psychologie und Alchemie.

m
DESPRE NATURA VISELOR

sul, îi sporim simţitor efectul - lucru de multe ori necesar, căci


vocea inconştientului poate să nu fie auzită. «Quod natura re-
linquit imperfectum, ars perficit!» (Arta desăvîrşeşte ceea ce na­
tura lasă nedesăvîrşit) spune o vorbă a alchimiştilor.
561 In sfîrşit, în ceea ce priveşte forma lor, în practică se întâl­
nesc vise de toate felurile, de la impresii fulgerătoare şi pînă la
urzeli nesfîrşit de lungi. Există totuşi un număr foarte mare de
vise «medii», în care poate fi recunoscută o anumită structură,
şi anume una care nu diferă prea mult de cea a dramei. Visul
începe, de pildă, cu o precizare a locului, cam aşa: «sînt pe o
stradă, pe o alee, de fapt» (1) sau: «sînt într-o clădire mare, un
fel de hotel» (2) etc. Urmează frecvent o prezentare a persoane­
lor participante, bunăoară: «Mă plimb cu prietenul meu X
printr-un oraş. Deodată, la o intersecţie, o întîlnim pe doamna
Y.» (3) sau: «Şedeam într-un compartiment de tren cu tata şi cu
mama.» (4) sau: «Sînt în uniformă, înconjurat de mai mulţi co­
legi de serviciu» (5) ş.a.m.d. Precizarea momentului e mai rară.
Faza aceasta a visului o numesc expoziţie. Ea precizează locul
acţiunii, personajele participante şi adeseori situaţia iniţială.
562 A doua fază e dezvoltarea. De pildă: «Sînt pe stradă, pe o
alee, de fapt. Apare un automobil în depărtare şi se apropie cu
repeziciune. Merge uimitor de nesigur şi mă gîndesc că şoferul
e poate beat.» (1) sau: «Doamna Y pare să fie foarte agitată, se
repede să-mi spună ceva la ureche, ceva ce, în mod evident,
prietenul meu X nu trebuie să audă.» (3) Situaţia se complică
întrucîtva şi intervine o anumită tensiune, pentru că nu se ştie
ce urmează să se întîmple acum.
56j A treia fază e culminaţia sau peripeţia. Acum se întîmplă
ceva hotărîtor sau lucrurile iau altă întorsătură, bunăoară:

122
DESPRE NATURA VISELOR

«Brusc, se face că eu sînt în maşină, că eu însumi sînt şoferul


beat. De fapt, nu sînt beat, ci teribil de nesigur, parcă mi-aş fi
pierdut controlul. Nu mai pot stăpîni maşina, care ia viteză şi
se izbeşte cu un trosnet nemaipoţnenit de un zid.» (1) sau:
«Doamna Y păleşte brusc şi cade la pămînt.» (3).
A patra şi ultima fază e soluţia, lysis sau rezultatul la care sm
duce visul (există anumite vise cărora a patra fază le lipseşte,
ceea ce poate constitui, în anumite împrejurări, o mare pro­
blemă ce nu poate fi discutată aici), de pildă: «Văd că partea
din faţă a maşinii e zdrobită. E o maşină străină pe care nu o
cunosc. Eu însumi nu sînt rănit. Mă gîndesc cu oarecare ne­
linişte la responsabilitatea mea.» (1) sau: «Ni se pare că doam­
na Y a murit. Dar, evident, e numai un leşin. Prietenul X stri­
gă: <Trebuie să trimit după un medic!>» (3) Ultima fază dă o
situaţie finală, care constituie totodată rezultatul «căutat». Este
evident că în visul (1) se instaurează, după o oarecare zăpă­
ceală, o nouă pace interioară, mai bine zis: ar trebui să se in­
staureze, căci visul e compensator. în vic" l (3), rezultatul e
ideea că ar fi indicat să se ceară ajutorul unei a treia persoane,
competente.
Primul subiect (1) e un bărbat care îşi cam pierduse capul
într-o situaţie familială mai dificilă şi nu voia să lase lucrurile
să meargă mai departe. Al doilea subiect (3) se întreabă dacă
ar face bine să apeleze la ajutorul unui psihoterapeut pentru
nevroza sa. Acestea fiind stabilite, visul nu este încă, bineîn­
ţeles, interpretat, îi sînt schiţate doar punctele de pornire.
Această împărţire în patru faze poate fi aplicată fără dificultăţi
deosebite majorităţii viselor ce survin în practică, ceea ce ates­
tă, aşadar, că visul are îndeobşte o structură «dramatică».

723
DESPRE NATURA VISELOR

566 Principalul conţinut al acţiunii onirice este, după cum am


arătat mai sus, un fel de compensare fin acordată a unei anu­
mite poziţii conştiente unilaterale, eronate, deviate sau cu alt
fel de deficienţe. Una din pacientele mele isterice, o aristocrată,
care exagera în a se crede nemaipomenit de distinsă, întîlnea
mereu în visele ei pescărese murdare şi prostituate bete. în ca­
zuri extreme, compensările devin atît de agresive încît de frica
lor intervin insomnii.
567 Visul poate, aşadar, discredita în modul cel mai penibil
sau poate acorda, cu vădită bunăvoinţă, sprijin moral. Primul
caz survine de preferinţă la oameni care au o părere prea bună
despre ei înşişi, ca pacienta mai sus pomenită, pe cînd al doi­
lea la cei ce se apreciază prea puţin. Uneori însă, înfumuratul
nu e pur şi simplu umilit în vis, ci ridicat la un rang extraor­
dinar, de-a dreptul ridicol şi, în mod similar, cel mult prea
umil e supus unei înjosiri extraordinare («to rub it in», cum
spune englezul).
568 La mulţi oameni care ştiu cîte ceva, dar nu îndeajuns des­
pre vise şi despre însemnătatea lor şi care rămîn impresionaţi
de cîte o compensare foarte rafinată şi cu o aparenţă de inten­
ţionalitate, se iveşte prejudecata că visul ar avea realmente in­
tenţii moralizatoare, că el ar preveni, ar mustra, ar consola, ar
prezice ş.a.m.d. Ei se pot lesne păcăli, deoarece, crezînd că in­
conştientul le ştie oricum mai bine pe toate, lasă în seama vise­
lor să ia hotărîri şi să tragă concluzii importante şi rămîn apoi
dezamăgiţi că visele le devin din ce în ce mai anodine. Expe­
rienţa mi-a arătat că după o oarecare cunoaştere a psihologiei
viselor, intervine adesea o supraestimare a inconştientului, su-
praestimare ce prejudiciază puterea de decizie conştientă. Dar

124
D ESPRE NATURA VISELOR

inconştientul nu funcţionează în mod satisfăcător decît atunci


cînd conştientul îşi îndeplineşte sarcinile pînă la limita posibili­
tăţilor sale. Abia atunci poate completa, eventual, un vis, ceea
ce mai lipseşte, visul venind în ajutorul subiectului abia atunci
cînd toate strădaniile acestuia s-au arătat inutile. Dacă inconşti­
entul ar fi într-adevăr superior conştientului, ar fi absolut de
neînţeles ce rost ar mai avea conştientul, respectiv de ce ar mai
fi apărut, ca o necesitate, în filogeneză, fenomenul conştienţei.
Dacă acesta ar fi un simplu lusus naturae, faptul că cineva ştie
că lumea şi el însuşi există nu ar mai avea nici o însemnătate.
E cam greu de acceptat o asemenea idee şi de aceea e mai bine
să evităm s-o susţinem pe baze psihologice, chiar dacă ar putea
să fie adevărată - lucru pe care, din fericire, nu-1 vom putea
demonstra niciodată (după cum nu-i vom putea demonstra nici
contrariul!). Această problemă ţine de domeniul metafizicii, do­
meniu în care nu există nici un criteriu al adevărului, ceea ce
nu trebuie să ne facă să uităm că poziţiile metafizice sînt de
mare importanţă pentru buna funcţionare a psihicului uman.
In studiul psihologiei visului ne lovim de probleme filozo- 569
fice, şi chiar religioase, cu vaste implicaţii, la a căror înţelegere
fenomenul visului a adus deja contribuţii decisive. Dar nu ne
putem lăuda că am fi deja, astăzi, în posesia unei teorii sau a
unei explicaţii complet satisfăcătoare. Pentru asta, natura psihi­
cului inconştient ne este încă, oricum, prea necunoscută Acest
domeniu mai necesită încă nesfîrşit de multă muncă de cerceta­
re făcută cu stăruinţă şi fără prejudecăţi, ceea ce nu trebuie
însă să ne descurajeze. Căci scopul cercetării nu este să ne dea
iluzia că am fi în posesia unicei teorii corecte, ci să ne apropie
treptat, punînd la îndoială orice teorie, de adevăr.

125
EU-L, UMBRA,
ANIMA ŞI ANIMUS,
ŞINELE

Prim ele patru capitole din m onografia publicată în 1951, sub titlul Aion - Beitrage
zu r Symbolik des Selbst. T rad u se d up ă Gesammelte Werke, voi. IX, p artea a Il-a, & 1-67
EU-L

cupîndu-mă de psihologia inconştientului, am fost con- 1

fruntat cu fapte care cereau definirea unor concepte noi.


Unul din conceptele acestea este cel de sine. El se referă la o
entitate care nu o înlocuieşte pe cea desemnată pînă acum prin
conceptul de eu, ci mai degrabă o include pe aceasta în sfera
sa, ca un supraconcept. Prin «eu» se înţelege acel factor com­
plex la care se raportează toate conţinuturile conştientului. El
constituie oarecum centrul cîmpului conştientului, iar în măsu­
ra în care acesta include personalitatea empirică în sfera sa,
eu-1 este subiectul tuturor actelor personale ale conştientului.
Raportarea unui conţinut psihic la eu reprezintă criteriul con-
ştienţei acestuia, deoarece nici un conţinut nu este conştient
dacă nu este reprezentat unui subiect.
Cu această definiţie este descrisă şi delimitată tocmai sfera i
subiectului. Ce-i drept, nu poate fi stabilită teoretic nici o limită
a cîmpului conştientului, dat fiind că acesta îşi poate extinde
sfera oricît. Empiric însă, el îşi găseşte întotdeauna limitele în
zona necunoscutului. Aceasta din urmă constă din tot ceea ce

129
EU-L, U M B R A , A N I M A ŞI A N I M U S , Ş I N E L E

nu ştim, din ceea ce nu se află, aşadar, în vreo relaţie cu eu-1,


ca centru al cîmpului conştientului. Necunoscutul se împarte
în două grupe de obiecte, şi anume în cele exterioare, senzorial
perceptibile şi, în al doilea rînd, în faptele interioare, nemijlocit
perceptibile. Prima grupă reprezintă necunoscutul lumii din
jur, iar a doua necunoscutul lumii interioare. Această din urmă
zonă o numim inconştient.
.1 Eu-1, ca un conţinut în sine al conştientului, nu este un
factor simplu, elementar, ci unul complex, care nu poate fi
descris, ca atare, exhaustiv. Conform experienţei, el se bazează
pe două temeiuri diferite, şi anume: întîi pe unul somatic şi
apoi pe unul psihic. Baza somatică se deduce din totalitatea
senzaţiilor endosomatice, care sînt, la rîndul lor, deja de natură
psihică şi legate de eu, aşadar conştiente. Ele se bazează pe sti-
muli endosomatici, care depăşesc doar în parte pragul conşti-
enţei. O mare parte a lor se desfăşoară inconştient, adică subli­
minal. Subliminalitatea lor nu trebuie neapărat interpretată ca
semn al unei stări pur fiziologice, la fel de puţin ca sublimina­
litatea unor conţinuturi psihice. Ele pot fi cîteodată supralimi-
nale, adică pot deveni senzaţii. Dar este neîndoielnic că o mare
parte a proceselor endosomatice de excitare e pur şi simplu
neconştientizabilă şi de o natură atît de elementară încît e cu
neputinţă să le atribuim o natură psihică, chiar dacă o concep­
ţie filozofică susţine că toate procesele vieţii sînt oricum psihi­
ce. împotriva acestei ipoteze greu demonstrabile se ridică, în
principal, obiecţia că extinde peste măsură conceptul de psihic
şi că dă, astfel, procesului vieţii un sens care nu e neapărat
susţinut de fapte. Conceptele prea largi se dovedesc a fi, de re­
gulă, instrumente necorespunzătoare, deoarece sînt prea vagi şi

130
EU- L

nebuloase. De aceea, am propus folosirea conceptului de psihic


numai pentru acea sferă în care se poate demonstra că o voin­
ţă este încă în stare să schimbe procesul reflex, respectiv in­
stinctual. Trebuie să trimit aici cititorul la articolul meu Der
Geist der Psychologie^, unde am discutat mai îndeaproape aceas­
tă definiţie a psihismului.
Fundamentul somatic al eu-lui constă, după cum am ară- 4

tat, din factori conştienţi şi inconştienţi. Acelaşi lucru e valabil


şi în ce priveşte baza psihică: pe de o parte, eu-1 se bazează pe
întregul chnp al conştientului, iar pe de alta pe totalitatea conţi-
nuturilor inconştiente. Acestea se împart în trei grupe: în primul
rînd, conţinuturi temporar subliminale, adică voluntar repro-
ductibile (memoria); în al doilea rînd, conţinuturi inconştiente
nereproductibile voluntar şi în al treilea rînd, conţinuturi în
genere neconştientizabile. Existenţa grupei a doua poate fi de­
dusă din apariţia unor iruperi spontane de conţinuturi sublimi­
nale în conştient. Grupa a treia e ipotetică, adică este o conclu­
zie logică derivată din faptele ce stau la baza grupei a doua:
ea conţine tocmai acele conţinuturi care nu au irupt încă, sau
nu vor irupe niciodată în conştient.
Cînd am afirmat mai sus că eu-1 se bazează pe întregul 5

cîmp al conştientului, nu am vrut să spun că el ar consta din


acesta. Dacă ar fi aşa, nu ar putea fi deloc distins de cîmpul
conştientului. El este numai punctul de referinţă al acestuia,
bazat pe şi delimitat de factorul somatic mai sus descris.

1 Eranos Jahrbuch, 1946 (ap ăru t m ai tîrziu, revăzu t şi com pletat, sub titlul: Theo-
retische Uberlegungen zum Wesen des Psyhischen).
T rad u s în limba rom ână, articolul acesta constituie volum ul IV al antologiei de
faţă (n.t.).

237
EU- L, U M B R A , A N I M A Ş I A N I M U S , Ş I N E L E

b Eu-1 este, chiar dacă fundamentul său e relativ necunoscut şi


neconştient, un factor prin excelenţă conştient. El este chiar empi­
ric dobîndit în cursul existenţei individuale. Ia naştere, pe cît se
pare, mai întîi din confruntarea factorului somatic cu lumea exte­
rioară, iar odată prezent ca subiect, se dezvoltă prin înfruntările
ulterioare cu lumea înconjurătoare şi cu lumea interioară.
7 în ciuda extinderii nelimitate a fundamentelor sale, eu-1 nu
este niciodată mai mult şi niciodată mai puţin decît conştientul
în genere. Ca factor conştient, eu-1 ar putea fi descris, teoretic
cel puţin, în totalitate. Dar nu s-ar obţine astfel decît o imagine
a personalităţii conştiente, din care ar lipsi toate trăsăturile necu­
noscute, respectiv inconştiente ale subiectului. O imagine totală
a personalităţii ar trebui totuşi să le includă şi pe acestea. O
descriere completă a personalităţii este însă, chiar şi teoretic,
absolut imposibilă, deoarece partea inconştientă nu poate fi se­
sizată. Iar aceasta nu este, după cum arată din plin experienţa,
nicidecum neînsemnată; dimpotrivă, calităţi de-a dreptul deci­
sive sînt adesea inconştiente şi pot fi observate numai de cei
din jur, respectiv trebuie chiar descoperite, de cele mai multe
ori, cu mijloace artificiale şi cu multă trudă,
s Fenomenul personalităţii în totalitatea sa nu coincide, în
mod evident, cu eu-1, adică numai cu personalitatea conştientă,
ci constituie o entitate ce trebuie distinsă de eu. Această nece­
sitate apare, fireşte, numai pentru o psihologie care e confrun­
tată cu faptele inconştientului. Pentru aceasta însă, este de cea
mai mare importanţă să facă o asemenea distincţie. Chiar pen­
tru practica juridică va avea oarecare importanţă dacă anumite
stări de fapt psihice sînt conştiente sau inconştiente, de pildă
în judecarea responsabilităţii.

132
EU- L

De aceea, am propus să numim sine, personalitatea totală 9

care, deşi nu e în întregime sesizabilă, este totuşi prezentă.


Eu-1 este prin definiţie subordonat sinelui şi se raportează la
acesta ca partea la întreg. Eu-1 are, în domeniul cîmpului con­
ştientului, libertate de voinţă - cum se spune. Cu acest concept
nu mă refer la nimic filozofic, ci doar la faptul psihic general
cunoscut al aşa-numitei decizii libere, respectiv la sentimentul
subiectiv al libertăţii. Dar aşa cum libertatea noastră de voinţă
se loveşte de necesităţi ale lumii înconjurătoare, aşa îşi găseşte
limitări şi dincolo de cîmpul conştientului, în lumea interioară
subiectivă, adică acolo unde intră în conflict cu faptele sinelui.
După cum împrejurările exterioare ne determină şi ne îngră­
desc, aşa se raportează şi şinele la eu: ca un dat obiectiv, pe
care libertatea voinţei noastre nu e în stare să-l schimbe, în
mod direct, cu nimic. Este cunoscut chiar şi faptul că eu-1 nu
numai că nu poate face nimic împotriva sinelui, dar este chiar
asimilat şi în mare măsură transformat cîteodată de părţi de
personalitate inconştiente, aflate în curs de dezvoltare.
E în firea lucrurilor să nu poată fi dată nici o altă descrie- 10

re generală a eu-lui decît una formală. Orice alt mod de exa­


minare ar trebui să ţină seama de individualitatea inerentă a
eu-lui, ca principală caracteristică a sa. Deşi numeroasele ele­
mente ce compun acest factor complex sînt în sine aceleaşi
pretutindeni, ele variază totuşi la nesfîrşit ca tonalitate emoţio­
nală şi amploare. Rezultatul compunerii lor, adică tocmai eu-1,
este, de aceea, după cîte se poate constata în genere, ceva indi­
vidual irepetabil, care-şi rămîne, într-o anumită măsură, sieşi
identic. Această constanţă este relativă, întrucît în anumite ca­
zuri pot interveni prefaceri profunde ale personalităţii. Schim-

133
EU-L, U M B R A , A N I M A Ş l A N I M U S , Ş I N E L E

bările de felul acesta nu sînt nicidecum întotdeauna patologice,


ci pot să ţină şi de evoluţie, rămînînd, de aceea, în limitele
normalului.
11 Ca punct de referinţă al cîmpului conştientului, eu-1 este
subiectul tuturor proceselor de adaptare, în măsura în care
acestea sînt realizate preponderent de voinţă. De aceea, eu-1
joacă un rol plin de însemnătate în economia sufletească.
Poziţia sa este într-atît de importantă încît prejudecata că eu-1
ar fi centrul personalităţii sau că tocmai cîmpul conştientului
ar constitui psihicul în genere, nu e nicidecum lipsită de un te­
mei solid. Lăsînd la o parte ideile sugerate de Leibniz, Kant,
Schelling şi Schopenhauer şi eşafodajele filozofice făcute de
Carus şi von Hartmann, abia psihologia modernă este cea care
a descoperit cu metodele sale inductive, pe la sfirşitul secolului
XIX, fundamentele conştientului şi care a demonstrat empiric
existenţa unui psihic extraconştient. Cu această descoperire,
poziţia pînă atunci absolută a eu-lui s-a relativizat, adică, deşi
îşi păstrează calitatea de centru al cîmpului conştientului, eu-1
a devenit totuşi problematic ca punct central al personalităţii.
Deşi e parte din acesta, nu este totuşi întregul. Este, după cum
spuneam, absolut imposibil de apreciat cît de mare sau cît de
mică îi este partea sau, cu alte cuvinte, cît de independent sau
cît de dependent este de condiţiile psihicului extraconştient.
Putem spune doar că libertatea sa s-a dovedit a fi limitată, iar
dependenţa sa - adesea decisivă. Experienţa mea spune că e
bine să nu-i subapreciem dependenţa de inconştient. Fireşte,
nu trebuie să spunem asemenea lucruri celor care supraapre-
ciază oricum însemnătatea inconştientului. Un anumit criteriu
al măsurii potrivite e dat de consecinţele psihice rezultate din

734
EU-L

aprecierile incorecte, lucru asupra căruia vom mai reveni în


cele ce urmează.
Am împărţit mai sus inconştientul, din punctul de vedere u
al psihologiei conştientului, în trei grupe; din punctul de vede­
re al psihologiei personalităţii însă, apare o împărţire binară, şi
anume un psihic extraconştient ale cărui conţinuturi se caracte­
rizează ca fiind personale şi unul ale cărui conţinuturi se carac­
terizează ca fiind impersonale, respectiv colective. Prima grupă se
referă la conţinuturi ce reprezintă părţi integrante ale persona­
lităţii individuale şi care, deci, ar putea fi deopotrivă şi
conştiente; iar a doua are însemnătatea unei condiţii sau a unui
fundament al psihicului în genere, omniprezent şi pretutindeni
identic sieşi. Această afirmaţie nu reprezintă, fireşte, decît o
ipoteză, la care ne constrînge însă specificul materialului expe­
rimental, lăsînd cu totul la o parte faptul că este extrem de
probabil ca similitudinea generală a proceselor psihice la toţi
indivizii să fie dată de o legitate deopotrivă generală şi, deci,
impersonală şi anume exact în acelaşi fel în care instinctul de­
venit manifest la individ constituie doar un fenomen parţial al
unui fundament instinctual general.
UMBRA

îs /Conţinuturile inconştientului personal sînt dobîndite în cur-


V ^ s u l vieţii individuale, în timp ce conţinuturile inconştientu­
lui colectiv sînt arhetipuri întotdeauna şi a priori prezente.
A 2
Relaţia lor cu instinctele am discutat-o în altă parte . Dintre ar­
hetipuri, cel mai clar caracterizate empiric sînt acelea care influ­
enţează, respectiv perturbă cel mai frecvent şi cel mai intens
ri
eu-1. Acestea sînt umbra, anima şi animus . Figura cea mai uşor
accesibilă experienţei este umbra, deoarece natura sa poate fi în
mare măsură dedusă din conţinuturile inconştientului personal.
Constituie o excepţie de la această regulă numai acele cazuri
rare în care sînt refulate caracteristicile pozitive ale personalită­
ţii, iar eu-1 joacă, în consecinţă, un rol în esenţă negativ, adică
defavorabil.

2 histinkt uiid Unbeumfites - D er Geist der Psychologw.


Vezi voi. IV al antologiei de faţă (n.t.).

■"* Conţinutul acestui capitol şi al celor u rm ăto are provine dintr-o conferinţă ţi­
nută în 1948 la Schweizeriscfte Gesellschaft f u r Praktische Psychologie din Ziirich şi
publicată în Wiener Zeitschrift fiir Nervenheilkunde und deren Grenze, 1/4 (1948).

136
UMBRA

Umbra este o problemă morală care pune la încercare în- 14

treaga personalitate a eu-lui, deoarece nimeni nu-şi poate reali­


za umbra fără să dea dovadă cu prisosinţă de tărie morală.
Căci se pune problema aici să recunoaştem drept real prezente
tocmai aspectele întunecate ale personalităţii. Actul acesta con­
stituie fundamentul indispensabil al oricărei cunoaşteri de sine
şi de aceea întîmpină, de regulă, o considerabilă rezistenţă.
Cînd cunoaşterea de sine este întreprinsă în scopuri psihotera-
peutice, ea presupune de cele mai multe ori o muncă obositoa­
re şi de lungă durată.
O cercetare minuţioasă a trăsăturilor de caracter întuneca- 15

te, respectiv a elementelor de calitate inferioară din care se


compune umbra arată că acestea sînt de natură emoţională,
respectiv posedă o anumită autonomie şi au, ca urmare, un ca­
racter obsedant sau, mai bine zis, posedant. Căci emoţia nu
este o acţiune a subiectului, ci ceva ce se întîmplă să acţioneze
asupra lui. Afectele apar de regulă în zone de precaritate a
adaptării şi relevă totodată pricina proastei adaptări, în speţă o
anume inferioritate a personalităţii şi un anume nivel inferior
al ei. La acest nivel inferior, cu emoţiile sale abia controlate
sau chiar necontrolate, comportamentul este mai mult sau mai
puţin cel al unui primitiv, care nu e numai jertfa lipsită de vo­
inţă a afectului său, ci mai are în plus şi o notabilă lipsă de
aptitudine pentru judecata morală.
Deşi, cu înţelegere şi bunăvoinţă, umbra poate fi în oare- 16

care măsură integrată personalităţii conştiente, există totuşi,


după cum arată experienţa, anumite trăsături care opun o
rezistenţă încăpăţînată controlului moral şi se dovedesc a fi în­
tru totul neinfluenţabile. De regulă, această rezistenţă e corela-

137
E U- l . , U M B R A , A N I M A Ş I A N I M U S , Ş I N E L E

tă cu proiecţii4 care nu sînt recunoscute ca atare şi a căror recu­


noaştere ar însemna o realizare pe plan moral mult superioară
celor obişnuite. Deşi trăsăturile celelalte, caracteristice umbrei
pot fi recunoscute fără prea mari eforturi ca fiind particulari­
tăţi aparţinînd personalităţii, aici nu mai funcţionează nici
înţelegerea şi nici voinţa, deoarece pricina emoţiei pare să se
afle, fără nici un dubiu, în celălalt. Oricît de evident ar fi pen­
tru observatorul obiectiv că e vorba de proiecţii, sînt totuşi
puţine speranţe ca ele să fie înţelese ca atare de subiect. Spre a
fi dispus să desprindă de obiect proiecţii cu puternice accente
emoţionale, omul trebuie să ştie măcar că se poate întîmpla să
nu aibe întotdeauna dreptate.
17 Să presupunem că la un anumit individ nu există nici un
fel de înclinaţie spre a-şi recunoaşte proiecţiile. Atunci, factorul
care formează proiecţii are cîmp liber de acţiune şi poate, dacă
are în genere un ţel, să şi-l realizeze, respectiv să provoace sta­
rea ce constituie rezultatul caracteristic al acţiunilor sale. După
cum se ştie, cel care proiectează nu este subiectul conştient, ci
inconştientul. De aceea, nu noi facem proiecţiile, ci sîntem con­
fruntaţi cu ele. Rezultatul proiecţiilor este o izolare a subiectului
de lumea înconjurătoare, nemairămînînd prezentă, în locul
unei adevărate relaţii cu lumea, decît una iluzorie. Proiecţiile
transformă lumea în propria noastră faţă, dar în cea necunos­
cută nouă. De aceea, ele duc, în ultimă instanţă, la o stare
autoerotică sau autistică, în care e visată o lume a cărei realita­
te rămîne mereu de neatins. Acel «sentiment d'incompletude»

4 vezi nota 8 de la Structura psihicului, pag. 7 0 şi capitolul Definiţii din voi. II


al antologiei de faţă (n.t.)

138
UMBRA

care derivă de aici şi sentimentul şi mai neplăcut al sterilităţii


sînt explicate, tot prin proiecţie, ca reavoinţă a celor din jur,
iar prin acest cerc vicios, izolarea sporeşte. Cu cît mai multe
proiecţii se insinuează între subiect şi lumea din jur, cu atît
mai greu îi va fi eu-lui să-şi recunoască iluziile. Un pacient de
patruzeci şi cinci de ani, care suferea de pe la douăzeci de ani
de o nevroză compulsională şi care fusese complet rupt de
lume din cauza asta, îmi spunea: «Mi-e totuşi imposibil să re­
cunosc că mi-am irosit cei mai buni douăzeci şi cinci de ani
din viaţă!»
Este de multe ori tragic să vezi cît de transparent e modul îs
în care îşi distruge un om viaţa proprie şi pe cea a altora, ne-
fiind pentru nimic în lume în stare să înţeleagă în ce mare mă­
sură provine toată tragedia din el însuşi şi în ce măsură e ali­
mentată şi întreţinută tocmai de el. Nu o face, fireşte,
conştient, deoarece tînjeşte şi aleargă mereu după o lume per­
fidă care îi scapă, retrăgîndu-se din faţa lui tot mai departe.
Mai degrabă un factor inconştient e cel care urzeşte iluziile ce-1
învăluie şi-i învăluie lumea. Urzeala tinde, de fapt, să devină
un fel de gogoaşă de omidă în care subiectul e închis pînă la
urmă.
Ar fi uşor de presupus, ce-i drept, că anumite proiecţii 19

care nu mai pot fi desfăcute decît cu foarte mare greutate sau


poate chiar deloc aparţin de asemenea domeniului umbrei,
adică laturii negative a personalităţii. Dar de la un anumit
punct încolo e cu neputinţă s-o presupunem, simbolurile ce
apar aici nemaisugerînd acelaşi sex, ci sexul opus: la bărbat -
femeia şi vice-versa. Ca sursă a proiecţiei nu mai figurează,
aşadar, umbra - de acelaşi sex -, ci sexul opus. Aici întîlnim

739
EU-L, U M B R A , A N I M A Ş i A N I M U S , Ş I N E L E

animusul femeii şi anima bărbatului, două arhetipuri ce-şi co­


respund reciproc şi a căror autonomie şi inconştienţă explică
îndărătnicia proiecţiilor lor. Ce-i drept, umbra nu este un mo­
tiv mai puţin cunoscut în mitologie, dar întrucît reprezintă
înainte de toate inconştientul personal şi de aceea, în ce-i pri­
veşte conţinutul, e uşor conştientizabilă, se deosebeşte, tocmai
prin faptul că e mai uşor de întrevăzut şi de realizat, de ani-
mus şi anima, care sînt considerabil mai depărtate de conştient
şi de aceea, în mod obişnuit, sînt înţelese doar arareori sau nu
sînt înţelese niciodată. Cu oarecare autocritică, umbra poate fi
lesne întrezărită, întrucît e de natură personală. Dar în cazurile
în care intervine ca arhetip, întîmpinăm aceleaşi dificultăţi ca
la anima şi animus; cu alte cuvinte, e de domeniul posibilului
să cunoaştem răul relativ din natura noastră, dar e, dimpotri­
vă, o experienţă pe cît de rară, pe atît de zguduitoare să pri­
vim în faţă răul nostru absolut.
SYZYGIA5: ANIMA ŞI ANIMUS

ar ce este oare acest factor proiectant? Orientul îi spune


D «torcătoarea»6 sau maia, dansatoarea care provoacă iluzii.
Dacă nu am şti-o deja de mult din simbolica viselor, atunci su­
20

gestia aceasta orientală ne-ar da cheia problemei: ceea ce în­


conjură şi înfăşoară, îmbrăţişează şi devorează se referă, fără
n
doar şi poate, la mamă , adică la relaţia fiului cu adevărata sa
mamă, cu imaginea ei şi cu femeia ce ar urma să-i devină
mamă. Erosul lui e pasiv ca cel al unui copil: el speră să fie fă­
cut captiv, absorbit, învăluit şi devorat. Caută oarecum cercul
magic din jurul mamei, cu virtuţile sale protectoare şi hrăni-
5 Syzygia, în greacă, înseam nă întins, tensionat. în astronom ie, înseam nă
poziţia în care Păm întul se află în tre Soare şi Lună, fiind aliniat cu ele. în sens
m itologic, înseam nă p ereche de zei aflaţi în opoziţie. La Jung se referă la pe­
rechea anim a şi anim us. Vezi şi nota 11, p ag .155-156 şi p ag 174 (n.t.).

6 Rouselle, Seelische Fiihrung im lebendeti Taoismus, p .150 şi 170. Rouselle


num eşte torcătoarea «suflet d e anim al». U n p roverb spune: «Torcătoarea pune
în m işcare» (op.cit.) Eu am definit anim a d rep t personificare a inconştientului.

? «M am a» nu trebuie înţeles aici şi în cele ce u rm ează ad literam , ci ca simbol


pentru tot ceea ce are efectul «m am ei».

141
E U- L , U M B R A , A N I M A Ş l A N I M U S , Ş I N E L E

toare, starea copilaşului absolvit de orice griji, în care lumea e


cea care vine la el, aducîndu-i, ba impunîndu-i chiar fericirea.
Nu e de mirare deci că adevărata lume îi scapă.
21 Dacă ar fi să punem în scenă starea aceasta, aşa cum face
de regulă inconştientul, atunci pe scena psihologică am vedea
un om care trăieşte regresiv, un om care îşi caută copilăria şi
mama şi evadează din faţa acestei lumi pline de răceală şi rău­
tate, care nici măcar nu vrea să-1 înţeleagă. Nu arareori vedem
pe lîngă băiat şi o mamă care nu pare cîtuşi de puţin dispusă
să-şi lase fiul să devină bărbat, care, neobosită şi altruistă, îi
poartă de grijă, nescăpîndu-i nimic din ceea ce l-ar putea îm­
piedica pe fiu să devină bărbat şi să se căsătorească. Vedem
complotul ascuns dintre mamă şi fiu şi felul în care se ajută
unul pe altul să înşele viaţa.
22 A cui e vina aici? A mamei sau a fiului? Probabil a amîn-
durora. Dorul neîmplinit al fiului de viaţă şi lume trebuie luat
în serios. El vrea să intre în contact cu lucruri reale, să ia în­
treg pămîntul în braţe şi să fertilizeze ogorul lumii. Dar are
numai elanuri trecătoare, deoarece amintirea tainică a faptului
că lumea şi fericirea pot fi primite şi în dar - şi anume de la
mamă - îi paralizează forţele şi-i slăbeşte tenacitatea. Fragmen­
tul de lume cu care e confruntat mereu, ca orice om, nu e ni­
ciodată întru totul potrivit, pentru că nu-i cedează, nu i se ofe­
ră, se poartă cu asprime, se cere cucerit şi nu poate fi supus
decît cu forţa. Cere bărbăţie din partea bărbatului, ardoare şi
înainte de toate curajul şi tăria de a lua hotărîri care ar putea
să pună la încercare întreaga lui fiinţă. Pentru asta ar avea ne­
voie de un eros infidel, de unul care să fie în stare să-şi uite
mama şi să-şi facă sieşi rău, părăsindu-şi prima iubire din

142
SYZ YG IA: AN IM A ŞI ANIMUS

viaţă. In preîntâmpinarea acestei grave îndrăzneli, mama l-a în­


văţat cu multă grijă ce înseamnă virtutea fidelităţii, a devota­
mentului şi a loialităţii, spre a-1 feri de răbufnirea morală redu­
tabilă ce se leagă de orice act de curaj în viaţă. El a învăţat
lecţia cît se poate de bine şi rămîne fidel mamei, spre marea ei
îngrijorare (de pildă atunci cînd, în cinstea ei, se dovedeşte a fi
homosexual) şi totodată spre marea ei satisfacţie inconştientă şi
mitică. Căci relaţia aceasta împlineşte străvechiul şi sacro­
sanctul arhetip al nunţii mamei cu fiul. Ce poate oferi, la urma
urmei, realitatea banală a oficiului stării civile, a retribuţiei lu­
nare, a contractelor de închiriere ş.a.m.d. ca să poată contraba­
lansa acel fior mitic al hierogamiei? acea femeie celestă urmă­
rită de dragon şi acele sfinte mistere ce învăluie nunta
mielului?
La acest nivel al mitului, care redă, de bună seamă cel mai 23

bine, natura inconştientului colectiv, mama e bătrînă şi tînără,


Demeter şi Persephone, iar fiul e soţul şi copilul adormit lao­
laltă; o stare de plenitudine indescriptibilă cu care, fireşte, nu
pot concura nici pe departe neîmplinirile vieţii reale, încrînce-
nările şi ostenelile adaptării şi suferinţele pricinuite de felurite­
le dezamăgiri pe care ţi le rezervă realitatea.
In cazul fiului, factorul formativ al proiecţiei e identic cu 24

imago-ul mamei şi e luat, de aceea, drept mama reală. Pro­


iecţia nu se poate desface decît dacă fiul înţelege că în sfera lui
sufletească există un imago al mamei şi nu numai al ei, ci şi al
fiicei, al sorei şi al iubitei, al zeiţei cereşti şi al Baubei chtonie-
ne, imagine pretutindeni prezentă şi fără vîrstă şi că orice
mamă şi orice iubită e purtătoarea şi întruchiparea acestui mi­
raj plin de primejdii, propriu naturii celei mai intime a bărba-

143
EU-L, U M B R A , A N I M A ŞI A N I M U S , Ş I N E L E

tului. îi aparţine lui, este însăşi fidelitatea la care, cîteodată, de


dragul vieţii, trebuie să renunţe; este compensarea neapărat
necesară a actelor de curaj, a încrîncenărilor şi sacrificiilor care
se termină toate cu dezamăgiri, e consolarea de toate amără­
ciunile vieţii şi, odată cu toate acestea, este tocmai ceea ce te
ademeneşte, provocîndu-ţi iluzii, către această viaţă, dar, ce-i
drept, nu numai spre aspectele ei raţionale şi utile, ci şi spre
teribilele ei paradoxuri şi ambiguităţi, în care binele şi răul,
succesul şi dezastrul, speranţa şi disperarea se ţin în cumpănă.
Fiindu-i primejdia cea mai mare, îi cere bărbatului lucruri din­
trecele mai mari, iar dacă el este un om mare, le şi obţine.
25 Această imagine e «stăpîna noastră sufletul», cum a
numit-o Spitteler. Eu am propus termenul de anima, căci tre­
buie desemnat astfel ceva specific, ceva pentru care cuvîntul
«suflet» ar fi prea general şi vag. Starea de fapt rezumată în
conceptul de anima e un conţinut extrem de dramatic al incon­
ştientului. Poate fi descris într-un limbaj raţional, ştiinţific, dar
fiinţa sa intimă, vie nu e nici pe departe exprimată astfel. De
aceea prefer să folosesc, deliberat şi conştient, un mod de ex­
primare şi prezentare mitologic şi scenic, care, în ce priveşte
tema noastră, adică procesele sufleteşti vii, este nu numai cu
mult mai grăitor, dar şi cu mult mai precis decît un limbaj
ştiinţific abstract, care adesea cochetează cu ideea că într-o
bună zi, conceptele sale intuitive ar putea fi substituite de
ecuaţii algebrice.
26 Factorul formativ al proiecţiilor este anima, respectiv in­
conştientul care e reprezentat de anima. Ea ni se înfăţişează,
acolo unde apare, adică în vise, viziuni şi fantezii, personificată,
atestînd faptul că factorul ce-i stă la bază are toate trăsăturile

744
SYZYGIA: ANIMA Şl ANIMUS

distinctive ale unei femei8. Ea nu e o invenţie a conştientului,


ci un produs spontan al inconştientului; nu e nici vreun perso­
naj care să suplinească mama, ci, după toate aparenţele, e ca şi
cum acele caracteristici numinoase care fac imago-ul mamei
atît de influent şi redutabil ar proveni din arhetipul colectiv al
animei, care se încarnează din nou în fiecare copil de sex băr­
bătesc.
Iar cum anima e un arhetip ce apare la bărbat, e de presu- n
pus că trebuie să aibă un echivalent la femeie, căci după cum
bărbatul e compensat prin ceva feminin, femeia trebuie să fie
compensată prin ceva masculin. Cu această reflecţie nu aş vrea
totuşi să creez impresia că relaţiile de compensare mai sus
descrise ar fi rezultat dintr-un raţionament. A fost nevoie, dim­
potrivă, de foarte multe experienţe profunde pentru a sesiza
empiric esenţa animei şi a animusului. De aceea, tot ce am
avea de afirmat vreodată despre aceste arhetipuri este ori ceva
direct demonstrabil prin fapte, ori, cel puţin, ceva devenit ve­
rosimil prin ele. Sînt conştient, fireşte, de faptul că e vorba aici
de o lucrare de pionierat, care trebuie să se mulţumească cu
statutul său de provizorat caracteristic.
După cum pentru fiu, un prim purtător al factorului ce 28

formează proiecţia este mama, pentru fiică acest purtător este


tatăl. Experienţa practică privind relaţiile de acest fel constă
din numeroase cazuri individuale ce reprezintă toate variaţiu-

8 Bineînţeles, ap are ca figură tipică şi în beletristică. Publicaţii m ai noi privind


anima sînt: Linda Fierz-D avid, D er Liebestraum des Poliphib şi Jung, Die / ’syr/io-
logie der Ubertragung. La um aniştii secolului XVI, Richardus Vitus prezintă
pentru prim a oară anim a ca idee psihologică (în Aelia Laelia Crispis epttaphium).
Vezi Jung, Das Rdtsel von Bologna.

145
t U - I „ U M B R A , A N I M A Ş l A N I M U S , S1 NELF .

nile posibile ale temei fundamentale. De aceea, o descriere suc­


cintă a acestor raporturi nu poate fi decît schematică.
29 Femeia e compensată de un element masculin şi de aceea
inconştientul ei are, ca să zicem aşa, însemne masculine. Asta
constituie o deosebire considerabilă în comparaţie cu bărbatul.
Dată fiind situaţia aceasta, am denumit factorul ce formează
proiecţia la femeie, animus. Acest cuvînt înseamnă intelect sau
spirit. După cum anima corespunde erosului matern, animusul
corespunde logosului patern. Nu am de gînd să dau acestor
două concepte intuitive vreo definiţie mult prea specifică. Fo­
losesc «eros» şi «logos» doar ca expediente conceptuale spre a
descrie faptul că la femei conştientul e caracterizat mai mult
de crosul asociativ decît de logosul disociativ, cognitiv. La băr­
baţi, erosul, funcţia relaţiei, e de regulă mai puţin dezvoltat
decît logosul. La femei, în schimb, erosul constituie o expresie
a adevăratei lor naturi, în timp ce logosul lor reprezintă, nu
arareori, un incident regretabil. Provoacă în cercul familiei şi al
prietenilor neînţelegeri şi răstălmăciri supărătoare, tocmai pen­
tru că e constituit nu din reflecţii, ci din opinii. înţeleg prin
acestea presupuneri apriorice ce se pretind a fi, ca să zicem
aşa, adevărul absolut. Lucrurile de felul acesta pot fi, după
cum se ştie, iritante. Cum animusul are predilecţie pentru ar­
gumentare, poate fi văzut la lucru, cel mai uşor, în discuţii
prezumpţioase. Desigur, şi bărbaţii pot argumenta cu feminita­
te, şi anume atunci cînd sînt posedaţi de anima şi transformaţi
astfel în animusul animei lor. La ei e vorba în principal de va­
nităţi şi susceptibilităţi personale; la femei e vorba însă de forţa
impusă de veridicitate sau echitate sau de vreo altă -itate, căci
de vanitatea lor au avut deja grijă croitoreasa şi coaforul.

146
SYZY G IA : ANIMA Şl ANIMUS

«Tatăl» ( = suma opiniilor tradiţionale) joacă un rol mare în ar­


gumentarea femeii. Oricît de prietenos şi prevenitor i-ar fi ero-
sul, cînd e mînată de animus, femeia nu se va lăsa impresiona­
tă de nici o logică din lume. în multe cazuri, bărbatul simte (şi
nu greşeşte prea mult) că numai ispitirea sau pedepsirea sau
impunerea forţei mai pot avea puterea de convingere necesară.
Bărbatul nu ştie că situaţia extrem de dramatică ar ajunge in­
stantaneu la un deznodămînt banal şi plat, dacă el ar părăsi,
pur şi simplu, cîmpul de luptă şi ar lăsa continuarea în seama
femeii cu pricina. Dar la această idee salutară el nu ajunge de-
cît arareori sau niciodată, deoarece nici un bărbat nu se poate
întreţine nici cel mai scurt timp cu un animus fără să cadă
pradă imediat animei sale. Cel care ar mai avea atunci umorul
să urmărească cu toată obiectivitatea discuţia, ar fi desigur
profund uimit de cantitatea uriaşă de locuri comune, de plati­
tudini răstălmăcite, de fraze de ziar şi de roman, de clişee de­
suete de tot felul pînă la insulte ordinare şi şocant de ilogice.
Este o discuţie care, indiferent de cei ce participă în acel mo­
ment la ea, se repetă de milioane de ori în toate limbile pă-
mîntului, rămînînd întotdeauna esenţialmente aceeaşi.
Acest fapt aparent straniu se bazează pe următoarea îm- 30

prejurare: cînd animusul şi anima se întîlnesc, animusul îşi


scoate sabia puterii, iar anima îşi varsă veninul ispitirii şi amă­
girii. Dar rezultatul nu este întotdeauna negativ, dat fiind că
există o probabilitate la fel de mare ca cei doi să se îndrăgos­
tească unul de altul (un caz special de dragoste la prima vede­
re!). Limbajul dragostei este surprinzător de uniform şi se ser­
veşte, cu devotament şi cu fidelitate, de anumite forme general
îndrăgite, ambii parteneri ajungînd astfel iarăşi într-o situaţie

747
E U- L , U M B R A , A N I M A Ş I A N I M U S , Ş I N E L E

colectivă banală. Dar ei trăiesc cu iluzia că se atrag reciproc în


modul cel mai individual cu putinţă.
îi Relaţia anima-animus are întotdeauna, fie că e pozitivă, fie
că e negativă, un caracter «animos», adică emoţional şi colec­
tiv. Afectele scad nivelul relaţiei şi o apropie de baza instinc­
tuală generală, care nu mai are nimic individual în sine. De
aceea, nu arareori, relaţia se înfiripă peste capul oamenilor în
cauză, care nici nu mai ştiu apoi cum de li s-a întîmplat ce li
s-a întîmplat.
32 In timp ce la bărbat înceţoşarea «animoasă» este în princi­
pal sentimentală şi resentimentară, la femeie ea se exteriorizea­
ză în concepţii, interpretări, opinii, insinuări şi false cosntrucţii,
care au toate scopul, respectiv rezultatul de a strica relaţia din­
tre doi oameni. Femeia, ca şi bărbatul, e îmbrobodită de demo­
nul ei familial şi ca fiică ce-şi înţelege numai tatăl (adică are
întotdeauna dreptate) e transpusă într-o ţară a mieilor în care
se lasă păstorită cu delicii de părintele ei sufletesc, de animus.
33 Ca şi anima, animusul are şi un aspect pozitiv. Figura ta­
tălui nu exprimă numai opiniile tradiţionale, ci deopotrivă şi
ceea ce se numeşte «spirit», şi anume îndeosebi reprezentările
filozofice şi religioase, respectiv comportamentul ce rezultă din
atari convingeri. Astfel, animusul e totodată psihopomp, mijlo­
citor între conştient şi inconştient şi o personificare a inconşti­
entului. După cum anima devine prin integrare un eros al con­
ştientului, animusul devine un logos al lui şi după cum prima
conferă conştientului masculin raporturi şi raportări, celălalt dă
conştientului feminin chibzuială, reflecţie şi cunoaştere.
34 Anima şi animusul au, în principiu, un acelaşi efect asupra
eu-lui. Este un efect greu de eliminat, mai întîi pentru că e

148
S Y Z Y G I A : A N I M A ŞI A N I M U S

neobişnuit de puternic şi umple imediat personalitatea eu-lui


cu un simţămînt de neclintit al îndreptăţirii şi al propriei drep­
tăţi şi apoi deoarece cauza sa este proiectată, adică dă în mare
măsură impresia că s-ar baza pe obiecte şi raporturi obiective,
înclin să cred că ambele caracteristici ale acestui efect derivă
din proprietăţile arhetipului în genere. Căci arhetipul este o
prezenţă a priori existentă. Şi acest fapt explică prezenţa nedis­
cutată şi de nediscutat, adesea complet iraţională, a anumitor
dispoziţii sau opinii. Faptul notoriu că astfel de dispoziţii sau
opinii sînt de neinfluenţat se datorează, pesemne, în principal,
pe imensa forţă sugestivă a arhetipului. Arhetipul fascinează,
captivează şi capturează conştientul, în mod hipnotic. Nu ara­
reori, eu-1 are în acest caz un simţămînt confuz de inferioritate
morală şi devine, în consecinţă, şi mai închis, şi mai recalci­
trant, şi mai neînduplecat, sporindu-şi astfel în cerc vicios sen­
timentul inferiorităţii. Relaţiilor umane le dispare astfel teme­
iul, căci atît megalomania, cît şi sentimentul inferiorităţii fac
imposibilă acea apreciere reciprocă fără de care nici o relaţie
nu poate exista.
După cum spuneam, e mai uşor să înţelegi umbra decît 35
A

anima şi animusul. In cazul umbrei, avem măcar avantajul


unei oarecari pregătiri prin educaţie, căci educaţia a încercat
dintotdeauna să convingă oamenii că nu sînt făcuţi sută la sută
din aur curat. De aceea, oricine înţelege uşor şi repede la ce se
referă «umbra» sau «personalitatea inferioară» sau altele ase­
menea. Dacă omul nu ar avea nevoie să ştie mai multe, ar fi
de ajuns ca predica de duminică, nevasta sau comisia financia­
ră să-i reîmprospăteze din cînd în cînd memoria. Dar cu anima
şi animus, situaţia nu este nicidecum atît de simplă: mai întîi,

149
E U- L , U M B R A , A N I M A Ş I A N I M U S , Ş I N E L E

nu există nici o educaţie morală în ce le priveşte şi apoi, oame­


nii se complac de regulă în neînduplecarea lor şi preferă să se
calomnieze reciproc (sau să facă, eventual, chiar lucruri mai
grave) decît să-şi recunoască proiecţia. Mai mult, pare un lucru
foarte firesc ca bărbaţii să aibă toane iraţionale, iar femeile opi­
nii deopotrivă iraţionale. Această situaţie se bazează, de bună
seamă, pe temeiuri instinctuale şi deci trebuie să rămînă aşa
cum este, deoarece numai aşa va fi alimentat în vecii vecilor
jocul empedoclian dintre neikos (ura) şi philia (iubirea) ele­
mentelor. Natura e conservatoare şi nu prea permite să-i fie
perturbate circuitele. Animusul şi anima aparţin unei zone na­
tural protejate, care îşi apără inviolabilitatea cu cea mai mare
îndărătnicie. De aceea e cu mult mai dificil să-ţi conştientizezi
proiecţiile de animus şi anima decît să-ţi recunoşti partea din
umbră. în cazul din urmă trebuie învinsă, ce-i drept, o anumi­
tă rezistenţă morală, bunăoară vanitatea, ambiţia, îngîmfarea,
resentimentele etc.; în primul caz se adaugă însă dificultăţi de
ordin pur intelectual, nemaivorbind de faptul că nici măcar
conţinuturile proiecţiei nu ştim deloc să le integrăm. Şi, în fine,
mai apare şi o profundă îndoială: oare nu ne amestecăm prea
mult în opera naturii, conştientizînd lucruri pe care, pînă la
urmă, ar fi mai bine să le lăsăm în legea lor?
% Deşi, conform experienţei mele, există un anumit număr
de oameni care pot înţelege fără dificultăţi intelectuale sau mo­
rale deosebite ce înseamnă anima şi animus, există totuşi mai
mulţi cărora nu le e deloc uşor să înţeleagă aceste concepte şi
să le coreleze cu ceva concret. Acest fapt arată că depăşim
puţin, cu aceste concepte, sfera obişnuitului. Ca urmare, ele nu
se bucură de popularitate, tocmai pentru că par nefamiliare. Şi

150
SYZYGIA: ANIMA Şl ANIMUS

de aceea mobilizează prejudecăţi prin care devin tabu-uri, aşa


cum s-a întîmplat dintotdeauna cu toate lucrurile neaşteptate.
Dacă cerem totuşi, ba aproape pretindem ca proiecţiile să 37

fie neapărat soluţionate, căci acest lucru ar fi mai sănătos şi


din toate punctele de vedere mai avantajos, păşim, aşadar, pe
un tărîm nou. Toţi erau convinşi pînă acum că reprezentări ca
«tatăl meu», «mama mea» ş.a.m.d., nu sînt decît copii perfect
corespunzătoare modelului tatălui real etc. astfel că atunci cînd
cineva spune «tatăl meu», el nu se referă la absolut nimic alt­
ceva decît la ceea ce este în realitate, în şi pentru sine, tatăl
său. Aşa i se şi pare fiecăruia, dar o părere nu poate stabili în
nici un caz o identitate. Aici îşi găseşte justificarea sofismul en-
kekalymmenos (al celui acoperit de văluri)9. Căci dacă introdu­
cem imaginea pe care X o are despre tatăl său şi pe care o
consideră tatăl lui real, în calculele noastre psihologice, nu
ieşim la socoteală, pentru că expresia introdusă în ecuaţie nu
corespunde realităţii. X nu a ţinut seama de faptul că repre­
zentarea unei persoane constă în primul rînd din imaginea pe
care X a receptat-o de la persoana reală, dar apoi şi din cealal­
tă imagine, rezultată din prelucrarea subiectivă a imaginii nr.l,
desigur foarte lacunare, oricum. Reprezentarea pe care X o are
despre tatăl său e o entitate complexă de care tatăl real e nu­
mai în parte răspunzător; o parte nedeterminat de mare îi re­
vine fiului, o parte atît de mare încît ori de cîte ori îşi critică
sau îşi laudă tatăl, se referă, inconştient, la sine însuşi şi îşi

9 El p rovin e de la m egarianul Eubulides şi sună aşa: «îţi cunoşti tatăl? Da. îl


cunoşti p e acest om acop erit d e văluri? N u. A cest o m e tatăl tău. îţi cunoşti şi
nu-ţi cunoşti tatăl, aşad ar.» [d u p ă Diogenis Laertios, De clarorum philosophorum
vitis, 2, 108f.]

151
EU-L, U M B R A , A N I M A ŞI A N I M U S , Ş I N E L E

provoacă în consecinţă tocmai stările psihice ce apar de regulă


la cei ce obişnuiesc să-şi aducă critici sau laude singuri. Dar
dacă X şi-ar compara cu multă atenţie reacţiile cu realitatea, ar
avea ocazia să remarce că greşeşte undeva, de vreme ce nu
şi-a dat seama deja de mult din comportamentul tatălui său că
îşi făcea o idee greşită despre el. Dar, de regulă, X rămîne con­
vins că dreptatea e de partea lui, iar dacă cineva e să nu aibă
dreptate, acela trebuie să fie de fiecare dată celălalt. Dacă ero-
sul lui X e slab dezvoltat, atunci ori raportul nesatisfăcător cu
tatăl lui îi este indiferent, ori se supără pe inconsecvenţa sau
lipsa de înţelegere a tatălui, care nu se comportă niciodată aşa
cum ar cere-o, propriu-zis, imaginea pe care X o are despre el.
Iată de ce are X toate motivele să se simtă jignit, neînţeles sau
chiar înşelat.
38 Ne putem închipui cît de bine ar fi într-un asemenea caz
ca proiecţia să fie rezolvată. După cum se ştie, au existat şi
există încă optimişti ce-şi închipuie că lumea ar putea fi călău­
zită spre o epocă de aur dacă li s-ar spune doar oamenilor
care e calea pe care ar trebui s-o urmeze. Ar fi bine ca ei să
încerce, într-o situaţie ca cea mai sus pomenită, să le explice
celor în cauză că se comportă ca nişte căţei care-şi vînează
propria coadă. Pentru ca omul să-şi dea seama că atitudinea sa
e eronată, are nevoie de mai mult decît «să i se spună» doar;
pentru că e vorba aici de mai mult decît poate admite raţiona­
litatea obişnuită. Este vorba tocmai de acele «neînţelegeri» ce
hotărăsc destine, de acele confuzii cu care nimeni nu a reuşit
vreodată să se lămurească în condiţii obişnuite. E cam ca şi
cînd am vrea să lămurim un om obişnuit, oarecare că este un
criminal.

152
S Y Z Y G I A : A N I M A ŞI A N I M U S

Spun toate acestea pentru a arăta ce ordin de mărime au 39

proiecţiile provocate de anima şi animus şi ce eforturi intelec­


tuale şi morale necesită rezolvarea lor. Mai trebuie amintit aici
faptul că nici pe departe nu sînt proiectate toate conţinuturile
animei şi animusului. Multe se ivesc în vise ş.a. şi şi mai mul­
te pot fi conştientizate prin aşa-numita imaginaţie activă.10 In
felul acesta se dovedeşte că trăiesc în noi gînduri, simţăminte
şi afecte pe care nici nu le-am fi crezut posibile. Celui care n-a
trăit niciodată, el însuşi, aşa ceva, o atare posibilitate i se pare,
fireşte, complet fantastică, căci un om normal «doar ştie ce
gîndeşte!». Această copilărie a «omului normal» constituie în­
săşi regula. De aceea, nu ne putem aştepta din partea nici unui
om care nu a trecut prin această experienţă ca el să înţeleagă
într-adevăr natura animei şi a animusului. Cu aceste considera­
ţii ajungem pe un tărîm nou al experienţelor psihologice, mai
cu seamă dacă reuşim să le şi realizăm practic. Cei cărora le
reuşeşte acest lucru sînt negreşit impresionaţi, cît se poate de
puternic, de tot ceea ce eu-1 nu ştie, respectiv n-a ştiut. In ziua
de azi, această sporire a cunoaşterii mai ţine încă de domeniul
marilor rarităţi. De regulă, ea e plătită în avans cu o nevroză,
dacă nu chiar cu ceva mai rău.
în figurile animei şi animusului se exprimă autonomia in- 40

conştientului colectiv. Ele personifică conţinuturile inconştien­


tului colectiv, conţinuturi care, dacă sînt retrase din proiecţie,

M etodă de analiză a inconştientului p rop u să de Jung, prin care pac ientul


este pus să-şi lase fantezia liberă şi să-şi reprezinte fanteziile verbal, în scris,
plastic sau sub orice altă form ă, în funcţie de dotarea sa, conţinutul fanteziilor
urm înd a fi apoi analizat. Vezi şi capitolul Definiţii din voi.II al antologiei de
faţă, articolul Fantezie. (n.t.)
EU-L, U M B R A , A N I M A ŞI A N I M U S , Ş I N E L E

pot fi integrate conştientului. în acest sens, cele două figuri


sînt funcţii ce transmit conţinuturi ale inconştientului colectiv,
conştientului. Dar ele ne apar, respectiv se comportă ca atare
doar atîta timp cît tendinţele conştientului şi ale inconştientului
nu diverg prea puternic. Dacă are loc însă o tensionare, atunci
funcţia, iniţial inofensivă, se iveşte personificată în faţa conşti­
entului şi se comportă cam ca un fragment desprins din perso­
nalitate, respectiv ca un suflet fragmentar. Fireşte, comparaţia
aceasta şchioapătă în mod evident, în măsura în care persona­
litatea eu-lui nu pierde, de fapt, nimic din ceea ce-i aparţinea;
cele două figuri constituindu-se mai degrabă în excrescenţe ale
ei, supărătoare. Pricina şi posibilitatea unui astfel de comporta­
ment derivă din faptul că deşi conţinuturile animei şi animu-
sului pot fi, de bună seamă, integrate, anima şi animusul, ele
însele, nu pot fi integrate, căci sînt arhetipuri şi stau, deci, la
temelia deplinătăţii psihice, care depăşeşte limitele conştientu­
lui şi de aceea nu poate fi niciodată obiect al conştienţei nemij­
locite. Efectele animei şi animusului pot fi, ce-i drept, conştien­
tizate; ele însele constituie însă factori ce transcend conştientul,
ce se sustrag privirii şi nu se supun voinţei libere. De aceea ră-
mîn autonome, în ciuda integrării conţinuturilor lor, drept care
trebuie avute în vedere mereu. Acest lucru este extrem de im­
portant din punct de vedere terapeutic, căci tocmai prin obser­
varea sa permanentă, i se plăteşte inconştientului tributul nece­
sar pentru a-i obţine, mai mult sau mai puţin garantat,
cooperarea. După cum se ştie, inconştientul nu se lasă, ca să
zicem aşa, odată pentru totdeauna «epuizat». Una din pre­
scripţiile cele mai importante ale igienei sufleteşti este tocmai
aceea de a acorda conţinuturilor şi proceselor inconştiente o

154
S Y Z Y G I A : A N I M A Şl A N I MU S

anumită atenţie continuă, deoarece conştientul e mereu ame­


ninţat să cadă în unilateralitate, să frecventeze doar căile bătu­
te şi să se împotmolească în fundături. Funcţia de complemen­
tare, respectiv de compensare a inconştientului se îngrijeşte
însă, într-un anume grad, ca aceste pericole, deosebit de mari
în cazul unei nevroze, să poată fi evitate. Dar compensarea ac­
ţionează cu deplin succes numai în situaţii ideale, adică atunci
cînd viaţa e încă suficient de simplă şi de inconştientă pentru
a ne permite să urmăm fără reticenţe şi anxietăţi drumul şer-
puit al instinctelor. Dar cu cît mai civilizat, adică mai conştient
şi mai complicat devine omul, cu atît mai puţin îşi poate urma
instinctele. Condiţiile sale complicate de viaţă şi influenţa antu­
rajului sînt atît de răspicate, că acoperă vocea timidă a naturii.
Iar atunci locul naturii este luat de opinii şi convingeri, de teo­
rii şi tendinţe colective, care acordă tot sprijinul rătăcirilor con­
ştientului. In astfel de cazuri trebuie să dăm în mod deliberat
atenţie inconştientului, pentru ca acesta să-şi poată exercita
funcţia de compensare. De aceea e deosebit de important să nu
ne reprezentăm arhetipurile inconştiente ca pe nişte improviza­
ţii fugitive ale fanteziei, ci ca pe factori constanţi, autonomi,
aşa cum şi sînt în realitate.
Ambelor arhetipuri le este proprie, după cum arată expe- 41

rienţa practică, o fatalitate ce se exercită cîteodată într-o proporţie


tragică. Ele sînt, în adevăratul sens al cuvîntului, tatăl şi mama
tuturor avatarurilor fără scăpare ale destinului şi sînt de mult cu­
noscute ca atare de toată lumea: sînt o pereche de z e i dintre care
H D upă cu m se vede, nu d ăm aici nici o definiţie psihologică şi cu atît mai
puţin una m etafizică. In Die Beziehungen zwischen dem Ich unii dem Unbt’wujilt'ii
am arătat că syzygia constă din trei elem ente, şi anum e: întîi din cantitatea

755
EU-L, U M B R A , A N I M A Ş I A N I M U S , Ş I N E L E

unul, în virtutea naturii sale de «logos», este caracterizat prin


pneuma şi nous, cam ca un Hermes cu străluciri multiforme, iar
cealaltă, în virtutea naturii sale de «eros», poartă numele Afrodi-
tei, Elenei (Selenei), adică Persephonei şi Hecatei. Ele sînt puteri
inconştiente, tocmai zei, aşa cum le concepea, absolut «corect»
trecutul îndepărtat. Denumite astfel, ele sînt readuse la acea po­
ziţie centrală pe scala valorilor psihologice pe care au ocupat-o,
de fapt, dintotdeauna, indiferent dacă le-a fost recunoscută va­
loarea de către conştient sau nu; căci proporţional cu gradul lor
de neconştientizare, le creşte puterea. Cel ce nu le vede e la mîna
lor, după cum o epidemie de tifos face cele mai mari ravagii
atunci cînd sursa de infecţie e necunoscută. Nici în creştinism,
syzygia cea divină nu a devenit desuet, ci ocupă rangul cel mai
înalt sub chipul lui Cristos şi al miresei sale, biserica12. Asemenea
paralele se dovedesc a fi de mare ajutor în încercarea de a găsi
măsura corectă a însemnătăţii celor două arhetipuri. Ceea ce pu­
tem descoperi direct, prin conştient, în ce le priveşte este atît de
neînsemnat încît abia atinge limita vizibilului. Numai dacă lumi­
năm profunzimile obscure şi dacă cercetăm din punct de vedere
psihologic cărările straniu întreţesute ale destinului omenesc, ne
devine treptat clar cît de mare e influenţa acestor două comple­
mente ale conştientului.

de fem initate pe care o p osedă bărbâtul, respectiv cea de m asculinitate a fe­


meii, apoi din experienţa p e care o cap ătă bărbatul în ce p riveşte fem eia şi
vice-versa şi, în fine, din im aginea arhetipală a femeii şi a bărbatului. Prim ele
elem ente p ot fi integrate personalităţii prin conştientizare, ultim ul în să nu.

12 lată ce se spune în a doua scrisoare a lui C lem ent (către corintieni) (14,2):
«D om nul i-a făcut p e oam eni bărbaţi şi femei. Bărbatul e C ristos, fem eia e bi­
serica.» In reprezentările plastice, în locul bisericii stă adesea M aria.

156
SYZ YG IA: ANIMA ŞI AN IMUS

Aş vrea să subliniez, ca încheiere, că integrarea umbrei 42


sau, cu alte cuvinte, conştientizarea inconştientului personal,
constituie o primă etapă a procesului analitic, fără de care nu
e posibilă cunoaşterea animei şi a animusului. Umbra nu poate
fi realizată decît în relaţia cu un adversar, iar animusul şi ani­
ma numai prin relaţia cu sexul opus, deoarece proiecţiile lor se
exercită numai acolo. Prin această din urmă cunoaştere, la băr­
bat ia fiinţă o triadă, din care o treime e transcendentă, şi anu­
me: subiectul masculin, subiectul feminin opus şi anima trans­
cendentă. La femeie, triada e în mod corespunzător inversată.
Al patrulea element necesar deplinătăţii triadei este, la bărbat,
acel arhetip al bătrînului înţelept, pe care nu l-am luat în con­
siderare aici, iar la femeie, muma chtoniană. Acestea formează
o cuatemitate pe jumătate imanentă şi pe jumătate transcen­
dentă, tocmai acel arhetip pe care l-am numit cuatemitate ma­
trimonială13. Asta constituie o schemă a sinelui, precum şi a
structurii sociale primitive, adică a acelei cross-cousin-marriage
şi a claselor matrimoniale şi totodată a împărţirii cuatemare a
aşezărilor primitive. Şinele este, pe de altă parte, o imagine a
divinităţii, respectiv nu poate fi deosebit de aceasta. Acest lu­
cru era cunoscut de spiritul creştin primitiv, căci altfel un Cle-
mens din Alexandria nu ar fi putut spune niciodată că cel ce
se cunoaşte pe sine, îl cunoaşte pe Dumnezeu14.

13 Die Psychologie der Qbertragung.

14 Vezi & 347 din Aton.

157
ŞINELE

rem să ne punem acum problema dacă sporul de cunoaş­


tere rezultat din retragerea proiecţiilor impersonale, adică
din integrarea conţinuturilor colectiv-inconştiente, are o influ­
enţă specifică asupra personalităţii eu-lui. Căci ne-am putea aş­
tepta la un efect considerabil în măsura în care conţinuturile
integrate ar fi părţi ale sinelui. Asimilarea lor măreşte nu numai
sfera cîmpului conştientului, ci totodată şi însemnătatea eu-lui,
mai ales atunci cînd, aşa cum se întîmplă îndeobşte, acesta e
necritic faţă de inconştient. în acest din urmă caz, eu-1 e lesne
biruit, devenind identic cu conţinutul asimilat; aşa cade un
conştient masculin, de pildă, sub influenţa animei şi poate fi
chiar posedat de aceasta.
Dat fiind că am examinat deja, într-un alt context15, urmă­
rile integrării conţinuturilor inconştiente, pot să nu mai intru
aici din nou în amănunte. Aş vrea să amintesc doar următorul
fapt: cu cît mai multe şi mai importante sînt conţinuturile in-

Die Beziehungen zwischen dem Ich utid dem Unbewufiten.


ŞINELE

conştientului care au fost asimilate de eu, cu atît mai mult se


apropie eu-1 de sine, chiar dacă această apropiere nu poate fi
decît nesfîrşită. De aici rezultă însă inevitabil o inflaţie a
eu-lui16, dacă nu are loc o diferenţiere critică între eu şi figurile
inconştiente. Dar această discriminare nu poate avea loc practic
decît dacă criticii îi reuşeşte să pună limite raţionale, corespun­
zătoare măsurii general-umane, eu-lui, pe de o parte, iar pe de
altă parte, să acorde figurilor inconştientului, adică sinelui, ani­
mei, animusului şi umbrei o relativă autonomie şi realitate (de
natură psihică). O rezolvare psihologizantă a acestora din urmă
e ineficientă, respectiv amplifică doar inflaţia eu-lui. Nici o si­
tuaţie nu se rezolvă declarînd-o ireală. Factorul ce produce
proiecţia este de o realitate de netăgăduit. Cel care o tăgăduieş­
te totuşi devine identic cu el, ceea ce nu e numai îngrijorător,
ci de-a dreptul periculos pentru sănătatea viitoare a individu­
lui. Toţi cei care au de-a face cu asemenea cazuri ştiu ce peri­
col vital reprezintă inflaţia. O treaptă sau un parchet lustruit
pot fi de ajuns pentru a provoca accidente mortale. Pe lîngă
motivul acestor «casus ab alto», se găsesc şi alte motive psiho­
somatice şi psihice, nu mai puţin supărătoare, pentru reducţia
stării de «umflare». Să nu înţelegem prin asta o stare conştientă
de aroganţă. Nici pe departe nu este vorba întotdeauna de
asta. Nu eşti absolut deloc conştient în mod direct de starea
aceasta, ci, în cel mai bun caz, îi poţi deduce prezenţa din
simptome indirecte. Dintre acestea face parte şi ceea ce au de
spus cei din jur despre noi. Inflaţia măreşte, bunăoară, pata
16 în acord cu limbajul din l.C o r.5.2: «înfiaţi estis (pephysiom enoi) et non ma-
gis lu ctu m habuistis.» etc. («sînteţi um flaţi (...) şi nici m ăcar întristaţi.») Asta
referitor la un incest m atern tolerat.

159
EU- l . , U M B R A , A N I M A Ş l A N I M U S , Ş I N E L E

oarbă din fundul ochiului şi cu cît mai mult sîntem asimilaţi


de factorul ce produce proiecţii, cu atît mai mult avem tendin­
ţa să ne identificăm cu el. Un simptom clar al acestei situaţii
este dezinteresul ce intervine faţă de reacţiile celor din jur, re­
fuzul de a le percepe şi de a ţine seama de ele.
45 Asimilarea eu-lui de către sine echivalează cu o catastrofă
psihică. Imaginea deplinătăţii rămîne în inconştient şi de aceea
e contaminată, pe de o parte, de natura arhaică a acestuia, iar
pe de altă parte se află în continuumul spaţio-temporal, relativ
din punct de vedere psihic, caracteristic acestuia17. Ambele în­
suşiri sînt numinoase şi de aceea absolut decisive pentru con­
ştientul eu-lui, care e diferenţiat, adică despărţit de inconştient
şi se află, în plus, într-un spaţiu absolut şi un timp absolut. Şi
e o necesitate vitală să fie aşa. De aceea, dacă eu-1 cade pentru
un anumit timp sub controlul vreunui factor inconştient, adap­
tarea sa e perturbată şi calea e lăsată liberă tuturor accidentelor
cu putinţă.
46 Ancorarea eu-lui în lumea conştientului şi întărirea conşti­
entului printr-o adaptare cît mai precisă posibil sînt, de aceea,
de cea mai mare importanţă. Pentru asta sînt extrem de nece­
sare, pe latura morală: anumite virtuţi, ca atenţia, conştiinciozi­
tatea, toleranţa etc., iar pe latura intelectuală: observarea preci­
să a simptomaticii inconştientului şi autocritica obiectivă.
47 Se poate lesne întîmpla ca accentuarea personalităţii eu-lui
şi a lumii conştientului să ia o atît de mare amploare încît figu­
rile inconştientului să fie psihologizate, iar şinele să fie asimilat
de eu. Deşi procesul acesta este tocmai invers celui descris mai

17 Vezi Jung, Der Geist der Psychobgie.

160
ŞINELE

sus, intervine totuşi aceeaşi consecinţă, adică inflaţia. în acest


caz, lumea conştientului ar trebui deconstruită în favoarea rea­
lităţii inconştientului. în primul caz, realitatea trebuia apărată
de o stare de vis arhaică, «veşnică», «ubicuitară»; în ultimul,
dimpotrivă, trebuie să-i acordăm visului spaţiu vital, în detri­
mentul lumii conştiente. în acel prim caz se recomanda mobili­
zarea tuturor virtuţilor; în cazul acesta din urmă, aroganţa
eu-lui nu poate fi potolită decît de înfrîngeri morale. Acest lu­
cru e necesar, pentru că altfel nu poate fi atins acel grad mediu
de modestie indispensabil pentru menţinerea unei stări echili­
brate. Nu este vorba, aşa cum ne-am aştepta eventual, de o slă­
bire a moralei înseşi, ci de un efort moral exercitat în altă di­
recţie. Cel care nu e, de pildă, suficient de conştiincios, are
nevoie de o realizare morală pentru a face faţă cerinţelor. Dar
pentru cel care este, datorită eforturilor sale, bine înrădăcinat
în lume, nu e o realizare morală mică să-şi slăbească într-un
anume sens relaţia cu lumea şi să-şi reducă realizările din do­
meniul adaptării. (Amintesc aici pe fratele Klaus, canonizat
acum, care, pentru a-şi salva sufletul, şi-a lăsat soţia împreună
cu numeroşii lui urmaşi să se descurce singuri!)
Cum adevăratele probleme morale încep toate dincolo de 48
codul penal, soluţia lor nu se poate sprijini decît rar sau poate
chiar niciodată pe precedente, nemaivorbind de porunci sau
paragrafe. Căci adevăratele probleme iau naştere din conflicte de
datorie. Un om supus sau suficient de comod, îşi poate lua ho-
tărîrile cu ajutorul unei autorităţi exterioare. Dar cel care are la
fel de puţină încredere în ceilalţi ca şi în sine însuşi, n-ar ajun­
ge absolut niciodată la o hotărîre, dacă aceasta nu i s-ar impu­
ne într-un mod care în Common Law se numeşte un «act of

161
EU-L, U M B R A , A N I M A ŞI A N I M U S , Ş I N E L E

God»18. în Oxford Dictionary, conceptul e definit ca «operation


of uncontrollable natural forces»19. în orice caz, apare aici o
autoritate inconştientă care pune capăt îndoielilor, punînd
omul în faţa unui fait accompli20. (Pînă la urmă, şi în cazul ce­
lor ce se supun, spre a-şi lua hotărîrile, unei autorităţi exterioa­
re, se întîmplă tot aşa, doar sub o formă mai voalată.) Desigur,
putem numi această instanţă «voia Domnului» sau «operation
of natural forces»21, dar din punct de vedere psihologic nu e,
totuşi, indiferent drept ce anume o luăm. Interpretarea raţiona­
lă, satisfăcătoare pentru subiectul modem, a autorităţii lăuntri­
ce drept «forţă naturală», respectiv instinct, are considerabilul
dezavantaj că puterea decisivă, aparent victorioasă a instinctu­
lui lezează demnitatea morală, drept care preferăm să ne con­
vingem că lucrul a fost hotărît exclusiv prin decizii raţionale,
voite. Omului civilizat îi este atît de teamă de «crimen laese
maiestatis humanae»22, încît recurge la răstălmăciri ulterioare
ale faptelor, de natură să-i ascundă sentimentul înfrîngerii mo­
rale suferite. Intr-adevăr, mîndria lui e să creadă în capacitatea
sa de autocontrol şi în atotputernicia voinţei sale şi să dispreţu­
iască pe cel ce se lasă tras pe sfoară de simpla natură.
49 Dacă însă autoritatea interioară e înţeleasă ca «voia Dom­
nului» (ceea ce implică faptul că «forţele naturale» ar fi forţe
divine), apare un avantaj pentru conştiinţa de sine, întrucît ho-

18 act al lui D um nezeu (în engleză, n.t.)

19 acţiunea unor forţe naturale incontrolabile (în engleză, n.t.)

20 fapt îm plinit (în franceză, n.t.)

21 lucrarea u nor forţe n aturale (în engleză, n.t.)

22 crim a lezării m aiestăţii u m an e (în latină, n.t.)

162
ŞINELE

tărîrea apare ca un act de supunere, iar rezultatul ei ca o îm­


plinire a intenţiei divine. împotriva acestei interpretări se va ri­
dica, cu oarecare îndreptăţire, obiecţia că soluţia e nu numai
foarte comodă, dar mai şi îmbracă slăbiciunea morală în haina
virtuţii. Această obiecţie este însă îndreptăţită numai în cazurile
în care se ascunde cu bună ştiinţă bunul plac egoist după o
construcţie făţarnică de vorbe mari. Dar aceste cazuri nu con­
stituie nicidecum regula, deoarece în mod obişnuit şi cel mai
adesea se impun tendinţe instinctive pro sau contra intereselor
subiective, cu sau fără asentimentul unei autorităţi exterioare.
Autoritatea interioară nici nu mai trebuie să fie consultată, de­
oarece este a priori prezentă în intensitatea tendinţelor ce se
zbat să susţină o hotărîre. Omul nu este niciodată numai spec­
tator la această luptă, ci ia parte la ea mai mult sau mai puţin
«liber consimţit» şi încearcă să pună în balanţă greutatea senti­
mentului libertăţii sale morale. Lucrurile rămîn aici, desigur,
nelămurite în privinţa motivaţiilor cauzale, eventual inconştien­
te ale hotărîrii sale resimţite ca liberă. Ea este probabil deopo­
trivă un «act of God» şi o catastrofă naturală. Această chestiu­
ne mi se pare nerezolvabilă, deoarece rădăcinile sentimentului
libertăţii morale sînt necunoscute şi totuşi existenţa lor e la fel
de certă ca cea a instinctelor resimţite ca fiind coercitive.
Una peste alta, nu e doar mai avantajos, ci şi mai «corect» 50

din punct de vedere psihologic să interpretăm drept «voia


Domnului» forţele naturale ce apar în noi ca instincte. Căci ne
aflăm astfel în acord cu habitusul vieţii psihice strămoşeşti, adi­
că funcţionăm atunci aşa cum a funcţionat omul pretutindeni şi
în toate timpurile. Existenţa acestui habitus dovedeşte că el
este viabil, căci, dacă nu ar fi, toţi cei ce l-au urmat ar fi pierit

163
EU-L, U M B R A , A N I M A ŞI A N I M U S , Ş I N E L E

din pricina proastei lor adaptări. Iar dacă sîntem în acord cu ei,
avem, raţional vorbind, o şansă să putem trăi. Cînd o concepţie
obişnuită garantează aşa ceva, nu numai că nu avem nici un
motiv să spunem că e incorectă, ci dimpotrivă, avem toate mo­
tivele să o considerăm «adevărată» sau «corectă», şi anume în
sens psihologic. Adevărurile psihologiei nu sînt cunoştinţe me­
tafizice, ci mai degrabă moduri obişnuite de a gîndi, de a simţi
şi de a acţiona, care în cursul experienţei s-au dovedit a fi
oportune şi prielnice.
51 Iar cînd spun că imboldurile pe care le găsim în noi ar trebui
înţelese ca fiind «voia Domnului», vreau să subliniez faptul că ele
nu trebuie privite ca dorinţe şi vreri arbitrare, ci ca date absolute,
la care, ca să zicem aşa, trebuie să învăţăm cum să ne raportăm în
mod adecvat. Voinţa nu poate să le biruie decît în parte. Reuşeşte,
eventual, să le reprime, dar nu şi să le schimbe natura, iar cele re­
primate apar în alt loc, sub altă formă, dar de data aceasta împo­
vărate de un resentiment, care transformă imboldul natural, în
sine inofensiv, în duşmanul nostru. Nici conceptul de «Dumne­
zeu» din «voia Domnului», n-aş vrea să fie înţeles în sensul lui
creştin, ci mai degrabă în sensul în care-1 foloseşte Diotima, cînd
spune: «Erosul, dragă Socrate, e un mare demon»23. Termenul
grecesc de daimon sau daimonion se referă la o putere determi­
nantă ce se abate asupra omului din exterior, ca cea a previziunii
destinului. Hotărîrea etică a omului e păstrată aici. Dar el trebuie
să ştie ce hotărîre are de luat şi ce face; dacă ascultă, nu-şi urmea­
ză doar bunui plac personal, iar dacă renunţă, nu-şi distruge doar
propria invenţie.

23 «U n dem on, Socrate, un m are d em on e erosul.», din Banchetul lui Platon.

164
ŞINELE

Punctul de vedere pur biologic, respectiv de ştiinţă a natu- h


rii nu e recomandabil în psihologie, întrucît este, în principal,
numai intelectual. Faptul că este aşa nu constituie nici un de­
zavantaj în sine, întrucît metoda ştiinţelor naturii s-a dovedit a
fi extrem de valoroasă din punct de vedere euristic în dome­
niul cercetării psihologice. Dar fenomenul psihic nu poate fi se­
sizat în întregime de intelect, pentru că nu constă numai din
sens, ci şi din valoare, aceasta din urmă bazîndu-se pe intensita­
tea tonalităţilor afective ce-1 însoţesc. Avem nevoie, aşadar, cel
puţin de cele două funcţii «raţionale»24 pentru a schiţa o sche­
mă aproape completă a fenomenului psihic.
Cînd în studiul fenomenelor psihice ţinem seama, aşadar, 53

nu numai de judecata intelectuală, ci şi de cea de valoare, re­


zultă în mod necesar nu numai o imagine mai completă a con­
ţinutului respectiv, ci şi poziţia particulară pe care acesta o
ocupă în ierarhia conţinuturilor psihice în genere. Valoarea
dată de sentiment reprezintă un criteriu foarte important, de
care psihologia nu se poate lipsi, deoarece determină în mare
măsură rolul pe care îl va juca conţinutul accentuat în econo­
mia psihicului. Căci valoarea afectivă este o măsură a gradului
de intensitate a unei reprezentări, iar intensitatea, la rîndul ei,
exprimă tensiunea energetică a acelei reprezentări, capacitatea
sa de a acţiona. Umbra, de pildă, are de regulă o valoare afec­
tivă pronunţat negativă, anima, în schimb, ca şi animus, una
mai degrabă pozitivă. în timp ce umbra e însoţită îndeobşte de
tonalităţi afective evidente şi exprimabile, anima şi animus pre-

2 4 Vezi Psychologische Typen.


Descrierea generală a tipuribr psihologice, în voi. II al antologiei de faţă (n.t.)

165
EU-L, U M B R A , A N I M A Ş I A N I M U S , Ş I N E L E

zintă, dimpotrivă, calităţi afective mai dificil definibile. Căci ele


sînt resimţite îndeobşte ca fascinante sau numinoase. De cele
mai multe ori, sînt înconjurate de o atmosferă de susceptibilita­
te, intangibilitate, taină, intimitate penibilă ori au un caracter
absolut. Aceste însuşiri sînt expresia relativei autonomii a celor
două formaţiuni. în ce priveşte ierarhia afectivă, animusul şi
anima se raportează la umbră cam aşa cum se raportează
aceasta la conştientul eu-lui. Aparent, acesta din urmă e cel ce
hotărăşte de accentul afectiv principal, reuşind, în orice caz, cu
preţul unor cheltuieli considerabile de energie, să refuleze, mă­
car temporar, umbra. Dar dacă dintr-un motiv sau altul incon­
ştientul capătă supremaţia, atunci valoarea umbrei etc. creşte
proporţional, iar ierarhia se răstoarnă, ca să zicem aşa. Ceea ce
se afla cel mai departe de conştientul în stare de veghe şi pă­
rea inconştient, capătă, ca să zicem aşa, forme ameninţătoare,
iar valoarea afectivă creşte în ordinea nivelelor: conştient al
eu-lui, umbră, anima, sine. Această răsturnare a stării conştien­
te în starea de veghe are loc regulat la trecerea de la veghe la
somn, în această din urmă stare ieşind la iveală mai cu seamă
ceea ce era inconştient ziua. Orice «abaissement du niveau
mental» provoacă o relativă răsturnare a valorilor.
m Vorbesc aici de accentuările afective subiective, supuse schim­
bărilor mai mult sau mai puţin periodice, descrise mai sus. Există
însă şi valori obiective, care se bazează pe un consens general, bu­
năoară valori morale, estetice şi religioase, adică idealurile general
recunoscute sau reprezentările colective accentuate afectiv (acele
«representations collectives» ale lui Levy-Bruhl25). Accentuările

25 Les Fonctions mentales dans les societes inferieures.

166
ŞINELE

afective subiective, respectiv «cantităţile de valoare» se recunosc


uşor după natura şi numărul constelărilor, respectiv simptomelor
de tulburare pe care le produc26. Idealurile colective nu au, de re­
gulă, accentuări emoţionale subiective, dar îşi păstrează totuşi va­
loarea afectivă. De aceea, ele nu pot fi urmărite prin simptome su­
biective, ci, de bună seamă, prin atributele de valoare proprii
unor atari reprezentări colective, pe de o parte, iar pe de alta
printr-o simbolică caracteristică, ca să nu mai vorbim de forţa lor
sugestivă.
Problema are şi un aspect practic întrucît se poate lesne în- ss
tîmpla ca o idee colectivă importantă în sine să fie reprezentată
în vis, din lipsa unei accentuări afective subiective, numai
printr-un atribut subordonat, de pildă: un zeu prin atributul
său teriomorf, ori se poate întîmpla invers, ca ideea să-şi piar­
dă în conştient accentuarea afectivă ce i s-ar cuveni de fapt, ea
trebuind atunci retranspusă în contextul ei arhetipal - lucru de
care se ocupă, de regulă, poeţii şi profeţii. Aşa, de pildă,
Holderlin, în «Imn libertăţii», redă conceptului de libertate, ba­
nalizat prin prea mult uz şi abuz, toată splendoarea sa pri­
mordială.27

De cînd braţul ei m-a smuls din colburi,


Inima-n cereşti plăceri mi-o scald;
Ars de-ale sărutului ei volburi,
Mi-e obrazul strălucit şi cald;

2 6 Jung, Liber psychische Energetik und das Wesen der Traume., & 14ff şi 20ff.

27 H olderlin, Gesammelte Werke II (Gedichte), p .53


Aici în trad u cerea lui Şt.A ug.D oinaş şi Virgil N em oianu din Imnuri şi ode,
Ed. M inerva, 1977 (n.t.)

167
E U- L , U M B R A , A N I M A Ş I A N I M U S , Ş I N E L E

Orice zvon din gura-i de poveste


îmi hrăneşte nobilul nesaţ -
Duhuri! ascultaţi a Muzei veste!
Şi-ascultînd, stăpînei vă-nchinaţi!
% Se înţelege imediat că aici ideea e din nou retranspusă în
starea sa dramatică primordială, şi anume în figura luminoasă
a animei care, scăpată de orice povară pămîntească şi de orice
tiranie a simţurilor, arată, ca psihopomp, calea spre tărîmul fe­
ricirii.
57 Primul caz, cel în care ideea colectivă e reprezentată în vis
printr-un aspect minor al ei, ar trebui să fie cel mai frecvent:
«zeiţa» apare ca pisică neagră, iar divinitatea însăşi ca «lapis
exilis» (piatră ordinară). Pentru interpretare sînt necesare
atunci, fireşte, anumite cunoştinţe, care au de-a face mai puţin
cu zoologia sau mineralogia cît mai degrabă cu existenţa unui
consensus omnium28 istoric privind obiectele în chestiune.
Aceste aspecte «mitologice» ale lucrurilor sînt întotdeauna pre­
zente, chiar dacă în cazul dat rămîn inconştiente. Cînd, de pil­
dă, întrebîndu-ne dacă poarta dinspre grădină ar trebui vopsită
în verde sau alb, nici nu ne mai trece prin minte că verdele
este culoarea speranţei şi a vieţii, aspectul simbolic al «verde-
lui» este totuşi prezent ca un sous-entendu29 inconştient. Aşa
stau lucrurile: ceea ce e de cea mai mare însemnătate pentru
viaţa inconştientului, ocupă în conştient ultimul loc ca valoare
şi invers. Chiar şi figura umbrei ţine de domeniul schemelor
goale, nemaivorbind de animus şi anima, care par să survină

28 con sen s general (în latină, n.t.)

29 ceva subînţeles (în franceză, n.t.)

168
ŞINELE

exclusiv ca proiecţii asupra semenilor. Iar şinele e complet rupt


de domeniul celor personale şi apare, dacă mai apare, numai
ca mitologem religios, iar simbolurile sale oscilează între su­
blim şi umil. Cel ce se identifică cu jumătatea diurnă a existen­
ţei sale psihice, va considera, în consecinţă, visele nocturne
drept nule şi neavenite, deşi noaptea e la fel de lungă ca ziua
şi orice conştienţă se întemeiază pe inconştienţă, îşi trage rădă­
cinile din aceasta şi dispare în aceasta în fiecare noapte. Mai
mult, psihopatologia ştie cu destulă certitudine ce-i poate face
inconştientul conştientului şi-i acordă, de aceea, o atenţie care
nespecialistului i se pare adesea, la prima vedere, de neînţeles.
Căci se ştie că ceea ce ziua e mic, noaptea e mare şi vice-versa
şi, de aceea, se mai ştie şi că lîngă orice lucru mărunt al zilei
stă întotdeauna, chiar dacă e invizibilă, puterea cea mare a
nopţii.
Cunoaşterea acestui fapt constituie condiţia preliminară in- ss
dispensabilă oricărei integrări, un conţinut neputînd fi integrat
decît atunci cînd aspectul său dublu e conştientizat şi cînd nu
e sesizat numai intelectual, ci e înţeles şi potrivit valorii sale
afective. Dar intelectul şi sentimentul se lasă greu înhămate
laolaltă, căci se resping reciproc - per definitionem30. Celui ce
se identifică cu un punct de vedere intelectual, sentimentul,
sub forma animei, i se arată ostil şi invers, animusul intelectual
agresează cu violenţă punctul de vedere afectiv. Aşadar, cel
care vrea să atingă performanţa de a realiza ceva nu numai in­
telectual, ci şi potrivit valorii sale afective, va trebui să se con­
frunte vrînd-nevrînd cu animus sau anima spre a găsi calea că-

30 prin definiţie (în latină, n.t.)

169
E U- L , U M B R A , A N I M A Ş I A N I M U S , Ş I N E L E

tre o reunire superioară, către o coniunctio oppositorum31. Iar


asta constituie condiţia preliminară indispensabilă deplinătăţii.
59 Deşi, la prima vedere, «deplinătatea» nu pare a fi decît un
concept abstract (ca şi animusul şi anima), acest concept e to­
tuşi empiric, întrucît e anticipat în psihic de simboluri sponta­
ne, respectiv autonome. Acestea sînt simboluri de cuaternitate şi
de niandala32, care survin nu numai în visele modernilor nepre­
veniţi, ci şi răspîndite în monumentele istorice ale multor po­
poare şi epoci. Semnificaţia lor de simboluri ale unităţii şi de­
plinătăţii este din plin confirmată istoric, precum şi
empiric-psihologic. Aşadar, ceea ce ne apare a fi, la prima ve­
dere, un concept abstract, corespunde în realitate unei existenţe
empirice, care îşi vesteşte spontan prezenţa apriorică. Prin ur­
mare, deplinătatea constituie un factor obiectiv, care iese, auto­
nom, în calea subiectului, ca şi animus sau anima şi aşa cum
acestea au o poziţie ierarhic superioară umbrei, deplinătatea re­
clamă o poziţie şi o valoare ce depăşesc pe cele ale syzygiei.
Aceasta din urmă pare să reprezinte cel puţin o porţiune esen­
ţială a deplinătăţii, dacă nu chiar ceva de felul celor două ju­
mătăţi ale ei, adică perechea regală frate-soră, aşadar acea ten­
siune a contrariilor din care descinde copilul divin, ca simbol
al unităţii33.
m Unitatea şi deplinătatea se află pe treapta cea mai înaltă a
scalei valorilor obiective, căci simbolurile lor nu mai pot fi di-

31 unire a contrariilor (în latină, n.t.)

32 d iagram ă m istică budistă, care serveşte d rep t obiect al m editaţiei (n.t.)

33 Vezi şi Jung şi Kerenyi, Einfiihrung in das Wesen der M ythobgie, p recu m şi


Jung Psychobgie und Alchemie (filius philosoforum , infans şi herm aphroditus).

170
ŞINELE

stinse de imago Dei34. Toate afirmaţiile privind imaginea divi­


nităţii sînt aşadar direct aplicabile simbolurilor empirice ale de­
plinătăţii. Experienţa arată că orice mandala individuală este
un simbol al ordinii, drept care apare la pacienţi mai cu seamă
în perioadele de dezorientare psihică, respectiv de reorientare.
Ea ţine sub vrajă şi exorcizează ca un cerc magic puterile lumii
întunericului, nesupuse nici unei legi şi reprezintă o ordine sau
impune o ordine ce transformă haosul în cosmos35. Conştientu­
lui i se prezintă la început ca ceva neînsemnat, punctiform36 şi
este nevoie, de regulă, de o muncă îndelungată şi temeinică şi
de integrarea multor proiecţii, pînă cînd amploarea simbolului
e întrevăzută aproape complet. Această înţelegere, dacă ar fi
numai intelectuală, ar putea fi, desigur, lesne căpătată, căci toa­
te afirmaţiile din lume despre Dumnezeul din noi şi de deasu­
pra noastră, despre Cristos şi corpus mysticum, despre at-
man37-ul personal şi suprapersonal ş.a.m.d. sîn t' formulări pe
care intelectul filozofic se înstăpîneşte cu uşurinţă. De aici pro­
vine îndeobşte iluzia că am fi ajuns astfel în posesia lucrului.
Dar n-am obţinut decît numele lui, căruia din cele mai vechi
timpuri i se asociază prejudecata că ar reprezenta în chip ma­
gic lucrul însuşi şi că, de aceea, ar fi suficient să numim lucru­
rile cu numele lor pentru a le pune la punct definitiv. în cursul
mileniilor, intelectul a avut desigur suficiente prilejuri să se
convingă de deşertăciunea acestei prejudecăţi, ceea ce nu ne

34 im aginea lui D um nezeu (n.t.)

35 Vezi şi Jung, Psychologie und Alchemie, 11,3.

36 Vezi Aion, & 340

3 7 con cep t din religia buddhistă (n.t.)

171
EU-L, U M B R A , A N I M A ŞI A N I M U S , Ş I N E L E

împiedică însă să mai considerăm încă şi astăzi pe deplin prac­


ticabilă calea luării în stăpînire intelectuale. Şi tocmai expe­
rienţa psihologică e cea care arată cu toată claritatea posibilă că
din «conceperea» intelectuală a unui fapt psihologic nu rezultă
decît un «concept» al lui, care nu înseamnă cu mult mai mult
decît un nume, un «flatus vocis»38. Asemenea monede de
schimb pot fi manevrate apoi, desigur, fără nici o dificultate.
Trec lesne din mînă în mînă, deoarece nu sînt împovărate de
nici o substanţă. Au, ce-i drept, un sunet plin, dar nu conţin
totuşi nimic şi deşi numesc o sarcină şi o îndatorire dintre cele
mai grele, nu obligă totuşi la nimic. Intelectul este, ce-i drept,
de o neîndoielnică utilitate în propriul lui domeniu, dar dinco­
lo de acesta e un mare farsor şi prestidigitator, mai ales cînd
încearcă să manevreze valori.
6i Se pare că unele ştiinţe pot fi practicate numai cu intelec­
tul, dar nu şi psihologia, al cărei obiect are mai multe aspecte
decît cele două date, respectiv, de percepţia senzorială şi de
gîndire. Funcţia valorii, sentimentul tocmai, e parte integrantă a
orientării conştientului şi de aceea nu are voie să lipsească
dintr-o judecată psihologică mai mult sau mai puţin completă,
căci altfel modelul pe care ni-1 construim pentru a reprezenta
procesul real ar fi incomplet. Oricărui proces psihic îi este ine­
rentă o caracteristică valorică, adică o tonalitate afectivă. Aceas­
ta ne spune în ce măsură e afectat subiectul de proces, respectiv
cîtă însemnătate are acesta pentru el (în măsura în care proce­
sul ajunge în genere la conştienţă). Prin «afect», subiectul este
implicat şi începe să simtă toată gravitatea realităţii. Deosebirea

38 vorbă goală (fig.) (în latină, n.t.)

172
ŞINELE

este, oarecum, ca aceea dintre descrierea unei boli grave despre


care citim dintr-o carte şi boala reală pe care o avem. Psiholo­
gic, nu posedăm nici un lucru pînă nu am trăit realmente ex­
perienţa lui. De aceea, o înţelegere pur intelectuală a lucrurilor
înseamnă prea puţin, deoarece ştim doar cuvinte despre ele,
dar nu le cunoaştem substanţa lăuntric.
Există cu mult mai mulţi oameni cărora le e frică de incon- 62

ştient decît ne-am aştepta. Lor le e frică chiar de propria um­


bră. Cînd ajungem pînă şi la anima şi animus, frica le sporeşte
pînă la panică. De fapt, syzygia reprezintă tocmai acele conţi­
nuturi psihice care irup în conştient în cazul unei psihoze (cel
mai clar în cazul formelor paranoide ale schizofreniei)39. învin­
gerea acestei frici înseamnă cîteodată, deja în sine, o realizare
morală de o amploare neobişnuită şi nici măcar nu este singu­
ra condiţie ce trebuie îndeplinită pe calea spre trăirea reală a
experienţei sinelui.
Umbra, syzygia şi şinele sînt factori psihici despre care nu a
ne putem face o imagine satisfăcătoare decît pe baza unei ex­
perienţe mai mult sau mai puţin complete. Cum conceptele
acestea au rezultat din trăirea realităţii, ele nu pot fi elucidate
decît, iarăşi, printr-o trăire a experienţei lor. O critică filozofică
va avea de adus numai obiecţii în ce le priveşte, dacă nu va
observa la timp că e vorba numai de fapte şi că aşa-numitul
concept nu înseamnă în acest caz nimic altceva decît o descrie­
re prescurtată sau o definire a faptelor. Dar, oricum, nu va im­
pieta asupra obiectului mai mult decît o eventuală critică zoo-

3 9 U n caz clasic este cel publicat d e Nelken. D eopotrivă, autobiografia lui


Schreber: Denkwiirdigkeiten eines Nervenkranken.

173
EU-L, U M B R A , A N I M A Ş l A N I M U S , Ş I N E L E

logică asupra omitorincului. Nu este vorba de concept; el este


oricum doar un cuvînt şi o monedă de schimb şi are însemnă­
tate şi utilitate numai pentru că reprezintă o sumă de experien­
ţe. Pe acestea nu le pot transmite, din păcate, publicului meu.
Am încercat, ce-i drept, în cîteva publicaţii să prezint cu ajuto­
rul materialului cazuistic natura acestor experienţe şi totodată
metoda ce le favorizează evoluţia. Ori de cîte ori metoda mea
e realmente urmată, faptele pe care le descriu se confirmă. Pu­
teai să vezi sateliţii lui Jupiter şi pe vremea lui Galilei, dacă îţi
luai osteneala să-i foloseşti luneta.
m In afara domeniului restrîns al specialităţii psihologice,
aceste figuri găsesc înţelegere la toţi cei care posedă oarecari
cunoştinţe de mitologie comparată. In «umbră», ei recunosc
lesne reprezentantul ostil al lumii întunericului chtonian, a că­
rui figură poartă trăsături universale. Syzygia e imediat inteli­
gibil ca model psihic al tuturor perechilor de zei. Şinele, în
fine, se dovedeşte a fi, în virtutea caracteristicilor sale empirice,
eidos-ul (ideea) tuturor reprezentărilor supremei deplinătăţi şi
unităţi, inerente în special tuturor sistemelor monoteiste şi mo­
niste.
m Consider că aceste paralele au importanţă în măsura în
care reuşim să raportăm prin ele reprezentări aşa-zis metafizice
ce şi-au pierdut temeiul natural al experienţei, la un eveniment
psihic viu, universal prezent, reprezentările recăpătîndu-şi ast­
fel adevăratul sens, sensul lor originar. Se restabileşte astfel co­
nexiunea dintre eu şi acele conţinuturi proiectate ce au fost for­
mulate ca «viziuni» metafizice. Din păcate, după cum
spuneam, prezenţa conceptelor metafizice şi faptul că se crede
în ele nu duce nicidecum la o fiinţare reală a conţinutului sau

174
ŞINELE

obiectului lor, deşi suprapunerea viziunii cu realitatea, sub for­


ma unei stări psihice deosebite, a unei status gratiae40 nu poate
fi declarată imposibilă, dar nici nu poate fi impusă voit subiec­
tului. Odată ce şi-au pierdut capacitatea de a reaminti şi de a
evoca experienţa primordială, conceptele metafizice nu numai
că devin inutile, ci se mai şi dovedesc a fi adevărate piedici în
calea evoluţiei ulterioare. Ne cramponăm tocmai de posesiuni
ce constituiau cîndva bogăţii şi cu cît mai lipsite de eficacitate,
de sens şi de viaţă devin, cu atît mai mult ne îndîrjim să le
menţinem. (Ne îndîrjim, desigur, numai în a susţine idei sterile;
cele vii au suficient conţinut şi sînt suficient de bogate ca să nu
dea ocazie la îndîrjiri.) Aşa se converteşte, în cursul timpului,
ceea ce era plin de sens într-un non-sens. Acesta este, din pă­
cate, destinul reprezentărilor metafizice.
Se pune astăzi într-adevăr problema: ce mai pot să însemne 66
oare asemenea idei? Publicul - în măsura în care nu a întors spa­
tele complet tradiţiei - nu mai doreşte de mult să asculte «mesa­
je», ci vrea mai degrabă să le afle sensul. Chiar simplele vorbe ce
răsună de la amvon sînt de neînţeles şi se cer explicate: cum
ne-am mîntuit prin moartea lui Cristos, cînd nimeni nu se simte
totuşi mîntuit? cum e Cristos un om divin şi ce înseamnă asta? ce
vor să însemne Sfînta Treime, imaculata concepţie, mîncatul tru­
pului şi băutul sîngelui etc. etc. în ce straniu raport se află lumea
unor atari concepte cu cea a vieţii cotidiene, a cărei realitate pal­
pabilă e sesizată pe o scară cît se poate de largă de ştiinţele na­
turii? Cel puţin şaisprezece ore din douăzeci şi patru trăim exclu­
siv în această lume, iar pe celelalte opt le petrecem într-o stare cu

40 stare de graţie (n.t.)

275
EU-L, U M B R A , A N I M A ŞI A N I M U S , Ş I N E L E

precădere inconştientă. Unde sau cînd se petrece ceva care să


amintească măcar pe departe de ocurenţe ca îngeri, miracolul îm­
părtăşaniei, împărăţia cerurilor, învierea morţilor ş.c.l.? Iată de ce
a fost o adevărată descoperire cînd s-a aflat că în cursul stării de
somn lipsite de conştienţă survin intervale numite «vise» şi că în
acestea se observă cîteodată scene ce au o asemănare deloc negli­
jabilă cu motivele mitice. Miturile sînt povestiri fantastice şi se re­
feră tocmai la toate acele lucruri care sînt foarte adesea şi obiecte
de credinţă.
a în lumea cotidiană a conştientului nu există, desigur, nimic
asemănător, adică, mai precis: pînă în 1933, am putea spune că
numai unii psihopaţi au fost găsiţi în posesia unor fragmente
mitologice vii. După această dată, lumea eroilor şi monştrilor
s-a întins ca un foc pustiitor peste naţiuni întregi, ceea ce a do­
vedit că mitul şi lumea sa stranie nu şi-au pierdut nimic din
vitalitate, nici măcar în secolele raţiunii şi luminilor. Dacă în
ziua de azi conceptele metafizice nu mai au putere de fascina­
ţie, asta nu se datoreşte în nici un caz lipsei de arhaism şi pri­
mitivitate a sufletului european, ci exclusiv faptului că simbo­
lurile de pînă acum nu exprimă acele lucruri rezultate din
evoluţia creştină multiseculară a conştiinţei care, venind din in­
conştient, îşi cer acum dreptul de a se exprima. Este vorba de
un adevărat antimimon pneuma, un antispirit de aroganţă, iste­
rie, confuzie, amoralitate criminală şi îndîrjire doctrinară, pro­
ducător de rebuturi spirituale, de surogate de artă, de bîlbîieli
filozofice şi excrocherii utopice, numai bune să îndopi cu ele
en gros pe omul maselor de azi. Aşa arată spiritul postcreştin.

176
INDICE

-p o sed at de anim a 146, 158


A •proiecţia anim ei 140, 144, 148, 153
ab stracţiu n e 62 157
A d am 120 - relaţie anim a-an im us 147
ad ap tare 18, 24, 69, 70, 76, 7 7 ,1 3 4 ,1 3 7 , anim us 136, 140, 145, 146, 148, 149
143, 163 150, 153, 159, 165, 166, 168, 169, 170,
- m o m en tan ă 77 173
- p ertu rb are a ad ap tării 160 - definiţie 146
a d e v ă r ob iectiv 42 - integrarea anim usului 148, 154
ad ult 30, 32, 36 -p roiecţia anim usului 140, 146, 148,
afect 60, 72, 73, 1 1 8 ,1 3 7 ,1 4 8 , 1 5 3 ,1 6 5 , 153, 157
172 -relaţie an im a-anim us 147
afectiv 53, 54, 8 7 ,1 6 9 antropozofie 44
v alo are afectivă 165 anturaj
A frodita 156 -influenţa anturajului 155
ag h easm ă 75 apercepţie 53, 55
alchim ie 115, 120, 121, 122 ap otropaic 91
am biţie 150 arbore (m otiv mitic) 120
an aliză 31 arhaic 176
- m etod ă analitică 174 arhetip 36, 37, 38, 74, 75, 76, 77, 117,
- p roces analitic 157 118, 121, 136, 140, 145. 149. 154, 156,
an alogie 63 167
- m agie p rin an alogie 65 - arhetipul anim ei 145
an atom ie 33 -arh etipu l bătrînului înţelept 157
anim a 1 3 6 ,1 4 0 ,1 4 5 ,1 4 6 ,1 4 8 ,1 4 9 ,1 5 0 , - arhetipul familiei 74
153, 159, 165, 166, 1 6 8 ,1 6 9 ,1 7 0 , 173 -arh etip u l hierogam iei 143
- arh etip ul anim ei 145 - arhetipul m am ei 35, 38
- definiţie 144 -au ton om ia arhetipului 155
- in tegrarea anim ei 148, 154 - definiţie 35

777
I NDI CE

- d esp rin dere de arhetip 36 C arus 9 6 ,1 3 4


- m u m a chtonian ă 157 catolicism 75
•p uterea arhetipului 37 cau zalitate 55, 1 0 3 ,1 0 7
arhetipal - şi finalitate 104
- vis arhetipal 119 - explicaţie cau zală 32
artă 23, 41, 44 căderea îngerilor 76
- m edicală 111 călcîi (m otiv m itic) 59, 61
- m ed ievală 67 cecitate periferică 56
asim ilare 46, 82, 83, 92, 93, 119, 158 cerb (m otiv m itic) 120
- a eu-lui de către sine 160 civilizaţie
- a eu-lui de un com p lex 90 - om civilizat 155, 162
- sinelui de către eu 160 C lem ens din A lexan d ria 157
asociaţii colectiv 148, 167
- vezi exp erim en t de asociere - idee colectivă 167
- vezi m etod ă a asociaţiilor - om colectiv 119
astrologie 70 - teorie colectivă 155
astron om ie 71 Common Law 161
ateism 31 com o ară (m otiv m itic) 118, 119
atenţie 55 com p en sare 1 1 3 ,1 1 4 , 123, 145, 155
atitudine 13, 16, 24, 26, 82, 87, 152 - definiţie 112
-a conştientului 113 - prin funcţia onirică 1 1 4 ,1 1 6 ,1 2 1 ,1 2 3
- a inconştientului 19, 113
- generală 15 com p lex 28, 32, 82, 83, 84, 87, 88, 92,
- raţională 26 93, 95, 96, 97, 98
- spirituală 31 - afectiv 82
au ton om - al eu-lui 90
- con ţinu t au to n o m 30, 31 - al puterii 94
au ton om ie 88 - asim ilarea eu-lui de un com p lex 90
- a arhetipului 155 - autonom ia com p lexu lui 28, 30, 89,
- a com p lexu lui 28, 87, 91 9 1 ,9 9
-a inconştientului 112, 153 - constelarea com p lexelor 86
au toritate 75 -cu rb ă de intensitate a com p lexu lui
- exterio ară 161 87
- inconştientă 162 - erotic 94
- interioară 162, 163 - frică de com p lex 92, 95
- identificare cu com p lexu l 90
B - infantil 30
b asm 118 - m atern 26, 29, 30, 34, 35, 38
bătrînul înţelept (m otiv mitic) 119 - norm al 94, 95, 99
Biblia 62, 120 - originea com p lexelor 89
biologie 69 - p atern 34
biserică 74, 75, 156 - rolul pozitiv al com p lexelor 95
botez 75 com p ortam en t 1 3 7 ,1 4 8
Buddha 25 con cep t 173
- m etafizic 174
c conflict de d atorie 161
caracter 34, 88 constelaţie
C artea lui T obit 94 - de con ţinu turi 15

178
I NDI CE

con stelare 8 4 , 85, 166 copil divin (m otiv m itic) 170


- a co m p lexelo r 86 creaţie 23, 44, 76
con strîn g ere 55 - a inconştientului 23
con ştien t 14, 30, 31, 34, 36, 46, 57, 60, cred inţă 176
6 9, 76, 77, 78, 91, 112, 113, 119, 156, creier 32
166, 168, 176 creştin ism 65, 75, 157, 176
-a titu d in e a con ştien tulu i 113 d ogm a creştină 74
-c îm p al conştientului 129, 130, 131, criptom nezie 63, 67
134 C ristos 65, 74, 120, 156, 171, 175
- co n ţin u t al con ştien tulu i 34, 54, 55, cu atem itate 170
5 8 , 129 - evan gh elică 121
- definiţie 68 - m atrim onială 157
•d isociere a con ştien tulu i 88 cultu ră 36
ru p a re a con ţin u tu rilor conştiente - originea culturii 37
2 cun oaştere 20, 82
- p ato lo g ic m ărgin it 55 - a inconştientului 28
- p ertu rb are a con ştien tulu i 86 -d e sine 44, 137, 157
- raţio n alitatea conştientului 45 - p rocesul cunoaşterii 53
-u n ilateralitatea conştientului 112, cu trem u r de p ăm în t 73
119, 123, 155
co n ştien tizare 2 1 , 24, 27, 28, 32, 60, D
108, 150, 153, 156 decizie 15, 47, 56, 133, 161, 162
co n ştien ţă 17, 18, 19, 36, 37, 125, 154 -p u tere de decizie 124
- criteriu al con ştien ţei 129 aem en tia p ra e co x 57, 66
rest d e con ştien ţă 58 D em eter 143
con ştiin ţă d em on 30, 73, 90, 98, 164
- cu ltu rală 76 depen d enţă 134
- e v o lu a tă 17 - de factori exteriori 15
- m o d e rn ă 4 1 , 4 2 , 91 - infantilă 31, 32
con ţin u t deplinătate 119, 154, 160, 170, 174
- al an im ei 154 descîntec 64
- al an im u su lu i 154 destin 117, 119, 152, 155, 156
- al con ştien tu lu i 34, 51, 54, 55, 5 8 ,1 0 5 diagnostic 104
-a l in conştientu lui 21, 28, 30, 31, 38, diavol 28, 73, 74
5 7 , 131 disociere 36, 98
- al in conştientu lui colectiv 45 - a conştientului 88
- au to n o m 3 0 , 31, 33 - a personalităţii 88, 92
- con stelaţie d e con ţinu turi 15 dobîndit 32, 36, 132, 136
- co n stelat 84 - conţinut dobîndit 34
- d ob în d it 34, 36 d or 29, 31, 35, 37, 142
ru p a re a con ţin u tu rilor conştiente - d o r infantil de m am ă 29
2 d ragon 33, 71, 74, 1 1 9 ,1 4 3
- n econ ştien tizab il 131 d ragoste 147
- sub lim in al 131 duh 30, 72, 74
- su p ra e stim a re a conţinutului co n ­ D um nezeu 43, 74, 75, 157
ştien t 36 -im ag o Dei 170
co n v in g ere 155 -v o ia D om nului 162, 163, 164
cop il 3 6 , 3 7 , 74, 75, 1 4 1 ,1 4 3 «d urere de inim ă» 60

179
INDI CE

filozofie 42, 77, 78, 96, 125, 148, 173


E - a naturii 71
echilibru 115, 119, 161 - antică tîrzie 68
- psihic 38, 113 - m ed ievală 68
- sufletesc 16, 116 finalitate 5 5 ,1 0 4
ed u caţie 21, 34, 40, 149 fizică 72
- m orală 150 - m o d ern ă 81
Elena 156 - teorii fizice 71
em oţie 90, 138 foam e 29, 30
em oţion al 54, 87, 8 9 ,1 1 8 ,1 3 7 ,1 4 8 ,1 6 7 fobie 23, 57, 91
energie 22, 27, 84, 87, 1 6 5 ,1 6 6 folclor 8 9 ,1 1 6
E popeea lui G ilgam esh 94 - d anez 89
Eriniile 91 Francisc (sfîntul) 26
eros 141, 142, 146, 147, 152, 1 5 6 ,1 6 4 Freu d 2 1 ,2 3 ,2 4 ,5 6 , 94, 96, 9 8 ,1 0 8 ,1 1 3
erou (m o tiv mitic) 33, 71, 118, 176
E sculap 114 frică 93, 95, 96
estetică 166 - de com p lex 92, 95
etică 43, 47 - de inconştient 173
eu 15, 16, 25, 89, 9 2 ,1 1 9 ,1 2 9 ,1 3 0 ,1 3 2 , frustrare 34
133, 134, 136, 137, 139, 148, 149, 153, funcţie
154, 158, 159, 174 - raţională 165
- baza psihică a eu-lui 130, 131 - psihică fu n dam entală - vezi sen ­
- b aza som atică a eu-lui 130, 131 zaţie, gîn d ire, sentim en t, intuiţie
- co m p lex al eu-lui 90
- in dividu alitatea eu-lui 133 G
- libertatea eu-lui 98 Geneza 61
E um enid ele 91 gîndire 56, 172
E v a 61 - definiţie 53
ev reu 75 globus histericus 60
exp erim en t G oethe 26
- aran jam en t exp erim en tal 82
- de asociere 56, 82, 84, 85, 86 H
- rep etat 86 H ali, Stanley 116
- m eto d ă exp erim en tală 81 halucinaţie 66
- situaţie exp erim en tală 82, 83 haos şi cosm os 171
H artm an n , E d u ard v o n 96, 134
F H ecate 156
fam ilie 94 H erm es 156
fantezie 71, 116 h ierogam ie 75, 143
fantezii 24, 27, 33, 55, 72, 73, 74, 117, hipn otism 55
144 H om er 67
- creato are 27 h om o sexu al 143
- sexu ale 27 H olderlin 167
fan tom ă 94
faraon 43, 73 I
fen om en reflex p sih ogalvan ic 85 iad 43
fetiş 74 idee 7 7 ,1 1 8
figură de stil 63 - colectivă 167

180
INDICE

id entificare 160 inflaţia eu-lui 1 5 9 ,1 6 0


- cu com p lexu l 90 - red u cţia inflaţiei 159
igienă (psihică) 154 inhibare 23
iluzie 138, 139, 144 iniţiere 119
im acu lata con cep ţie 67, 175 - cerem onie de iniţiere 37
im ag in aţie activ ă 153 - rit de iniţiere 37
im ag in e 151 insom nie 73, 124
- a lum ii 18, 20, 24, 26, 44 instinct 16, 24, 25, 34, 35, 36, 38, 54, 76,
- a lum ii (n atu rală) 45 95, 131, 135, 1 4 8 ,1 5 0 , 155, 162, 163
- a m am ei 34, 35, 141 - vezi şi im bold, pulsiune
- a tatălu i 151 in tegrare 119, 154, 169
- atem p o rală a lum ii 39 -a anim ei 148, 154
- in conştientă 34, 39 - a anim usului 148, 154
- m o m en tan ă a lum ii 39 - a con ţinu turilor inconştiente 158
im bold 15, 22, 27, 7 3 ,1 6 4 - a proiecţiei 150, 154
- vezi şi instinct, pulsiune - a um brei 137, 156
in conştient 2 5 ,2 6 , 28, 3 5 ,3 6 ,5 5 ,5 6 ,5 7 , intelect 4 1 , 7 1 ,1 4 6 , 165, 1 6 9 ,1 7 1
5 8 ,5 9 , 63, 76, 77, 94, 9 8 ,1 1 1 ,1 1 3 ,1 2 4 , - filozofic 171
125, 134, 139, 142, 144, 154, 158, 166, intenţie 19, 87, 112
168 intuiţie
- an aliza inconştientului 114 ■definiţie 54
-a titu d in e a inconştientului 113 iraţional 5 5 ,1 0 3 , 105, 1 4 9 ,1 5 0
- a u to n o m ia inconştientului 112 Isis 65
- con ţin u t al inconştientului 30, 38, 57, isterie 23, 28, 57, 90
131 - surzenie isterică 55
- c u n o aşte rea inconştientului 28 izolare
- definiţie 2 2 , 27, 130 - a subiectului 138
- frică d e in conştient 173
- rolul c re a to r al inconştientului 22 J
- su p raestim are a inconştientului 124 Jam es, W illiam 94
in con ştien t colectiv 34, 39, 68, 69, 70, Janet, Pierre 87
75, 77, 117, 135, 1 4 3 ,1 5 3 jertfă 37
- con ţin u t al inconştientului colectiv justiţie
45, 136 - crim inalistică 86
- definiţie 34, 6 4 , 68 - interogatorii în cru cişate 86
in con ştien t p erson al 64, 117, 135, 136, -ju d ecarea responsabilităţii 132
140, 156 - responsabilitate lim itată 87
- con ţin u t al inconştientului personal
136 K
- definiţie 68 Kabbala 43
in d iv id u aţie 1 1 5 ,1 1 7 ,1 1 9 K ant 9 6 ,1 3 4
infantil Klaus (Sfîntul) 161
- co m p le x infantil 30 kobolzi 88
- d ep en d en ţă infantilă 31, 32
•d o r infantil d e m a m ă 29 L
- d o rin ţă infantilă 24 lapsus 56, 90, 9 5 ,1 1 3
in ferioritate legendă 70
- sentim en tu l inferiorităţii 149 Leibniz 96, 134

181
INDICE

L evy-B ruh l 71, 166 - cantitativă 85


liber arb itru 36, 54 -exp erim en tală 81, 103
libertate 133, 134 - ipoteză m etodologică 81
- a eu-lui 98 m igrenă 27
- lipsă de libertate 87 m ister 143
linie an cestrală 32, 35, 45 - ultim 74
liturghie 65 m isterele eleusine 73
logică 147 m istic
logos 1 4 6 ,1 5 6 - în văţătu ri m istice 37
lună (m o tiv m itic) 72 m isticism 31
luptă p en tru existen ţă 16 m it 71, 7 3 ,1 4 3 ,1 7 6
M ithra 67, 73
M mitic
m agic 141 - evenim ent m itic 64
- definiţie 37 - im agini m itice 45
- n u m e m ag ic 44 - vezi şi m otiv m itic
- p erson alitate m agică 74 m itologem 117
- p ractici m ag ice 77 - vezi şi m otiv mitic
•p u tere m ag ică 43 m itologie 45, 62, 63, 66, 69, 70, 116,
- rit m ag ic 30 1 1 9 ,1 4 0 ,1 4 4 ,1 6 8 ,1 7 4
m agie 30, 92 - egipteană 61
- m agie p rin an alogie 65 - teorii m itologice 72
M agn a M ater 36, 71 m o arte 1 1 7 ,1 1 8
m am ă 29, 34, 36, 61, 74, 75, 141, 142, m odestie 161
143, 151 m onoteism 174
- arhetipul m am ei 145 m onstru (m otiv m itic) 33, 176
- d or infantil de m am ă 29 m orală 78, 96, 137, 143, 149, 160, 161,
- im agine colectivă a m am ei 35 162, 163, 166
- im aginea m am ei 34, 141 - conflict m oral 89
- im ago-u l m am ei 143 - curaj m oral 19
- relaţie m am ă-co p il 34, 35 - educaţie m orală 150
m an a 74, 75, 77 -ju d ecată m orală 137
m an d ala 170, 171 - p recepte m orale 24
M aria (Sfînta) 67, 74 - realizare m orală 138, 173
m ase - resentim ent m oral 21
- om ul m aselor 176 m oştenire
m aterialism raţionalist 24, 26, 31 - spirituală 65
- v ezi şi raţionalism m oştenit 33, 34, 35
m ed iu 34, 40, 69, 70, 76 m otiv
- condiţiile m ediului 73 - m itic 64, 6 9 ,1 1 7 ,1 1 8 , 119, 169, 176
m eg alom an ie 6 6 ,1 4 9 -on iric 106, 1 0 7 ,1 0 9 ,1 1 1
m em orie 87, 8 8 ,1 3 1 - psihic 159
- lacune de m em orie 86 - psihosom atic 159
m etafizică 52, 125, 174 m otivaţie 19
m etaforă 6 2 , 90
m etodă N
- a asociaţiilor 109 N ab u cod on osor (visul lui) 120
- analitică 174 N ap oleon 26

182
I NDI CE

n atu ră 37, 4 5 , 121, 150 - p arte inconştientă a personalităţii


- conflict cu n atu ra 4 6 1 3 2 ,1 3 3
- n atu ra din noi 46 personificare 30, 89, 144, 148, 154
n ev ro ză 2 1 , 25, 28, 29, 30, 57, 60, 61, peşte (m otiv mitic) 33
92, 1 1 0 ,1 1 3 , 123, 153, 155 p eşteră (m otiv m itic) 1 1 8 ,1 1 9
- com p u lsion ală 23, 139 Platon 7 4 ,1 6 4
- g astrică 28, 35 politică
-tra ta m e n tu l n evro zei 114 - viaţă politică 75
N ietzsch e 96 p orum bel (m otiv m itic) 67, 74
«nod în gît» 60 p osed at 28, 74, 90, 137
n orm al - de anim a 1 4 6 ,1 5 8
- om n orm al 153 prim itiv 176
num e - aşezări prim itive 157
- «ad ev ăratele n um e» 42 - definiţie 99
- m agia n u m elo r 92, 171 - om prim itiv 17, 34, 37, 46, 71, 76, 90
- n u m e m ag ic 44 9 3 ,1 3 7
n um inos 98, 145, 160, 165 -p sih ologie p rim itivă 116
- spirit prim itiv 30, 36, 43, 62, 72, 98
O - structuri sociale p rim itive 157
obsesie 23, 1 1 7 ,1 3 7 - suflet prim itiv 42
opinie 1 4 8 ,1 4 9 , 155 - trib prim itiv 71
- definiţie 146 p rognoză
orgoliu 60 - a stărilor p atologice 104
Osiris 73 proiecţie 38, 69, 75, 139, 150, 159, 160,
ostia 73 174
O tto, R u d olf 98 - a anim ei 1 4 0 ,1 4 4 , 1 4 9 ,1 5 3 ,1 5 7
- a anim usului 140, 146, 149, 153, 157
P -a um brei 1 3 8 ,1 3 9
Papa 75 - definiţie 138
p aran oia 66, 173 - integrare a proiecţiei 150
«p articip ation m ystique» 71 -retrag erea proiecţiei 139, 143, 151,
părin te 37 1 5 2 ,1 5 3 ,1 5 8
p ercep ţie 51, 56 p rotestant 75
- senzorială 5 3 , 68, 83 psihanaliză 23, 24, 26, 31
- sublim inală 2 7 ,1 0 4 - definiţie 21
p erech e reg ală (m o tiv mitic) 170 psihic 34, 51, 57, 59, 63, 69, 70, 71, 77,
pericol 75, 155 81, 86, 88, 9 4 ,1 0 3 ,1 1 7 ,1 2 5 , 130
Perseph on e 1 4 3 ,1 5 6 - definiţie 131
p erson alitate 40, 4 4 ,1 1 4 ,1 1 9 ,1 2 9 ,1 3 6 , - e x tra co n ştie n fî 34
1 3 7 ,1 4 9 ,1 5 4 psihism 55, 56, 81
- accen tu area p ersonalităţii 160 - definiţie 131
- d esăvîrşirea p ersonalităţii 41 - individual 68
- disociere a personalităţii 88, 92 psihologie analitică 21, 40, 44, 45, 46,
-ev o lu ţia person alităţii 115, 133 47
- fragm en t de p erson alitate 154 - definiţie 21
- p erson alitate m ag ică 74, 75 - şi W eltanschauung 31
- p erson alitate m an a 75 psihologie exp erim en tală 21, 52, 82
- m odificare a p ersonalităţii 90 psihologie fiziologică 21

183
INDI CE

psihologie m ed icală 103 - de iniţiere 37


p sih op atologie 8 2 ,1 6 9 - prînz ritual 45
p sih op om p 148, 168 R ousseau 46
p sih oterap ie 137 R um pelstilzchen 42
p sih oză 89, 113, 173 Rusalii 67
p ulsiune 24, 26
- forţă pulsională 32 S
- vezi şi im bold, instinct Sabbatus Sanctus 75
p u tere săn ătate 159
•sete de p u tere 27 Schelling 96, 134
schizofrenie 57, 173
R S c h o p e n h a u e r134
raţional 55, 61, 64, 71, 75, 162 scoică (m otiv mitic) 118
raţion alism 26, 65 senin ătate 16
- vezi şi m aterialism raţionalist sentim ent 54, 84, 165, 169, 172
raţiune - definiţie 54
- raţiu n ea m o d ern ă 46 senzaţie 130, 172
război m o n d ial 99 - definiţie 53
reacţie 14, 69, 76, 8 4 ,1 5 2 - en dosom atică 130
- com p lexu ală 98 sex
- la condiţiile m ediului 69 - atracţia dintre sexe 35
- m o torie 83 sexualitate 21, 27, 72, 73
- p ertu rb are a reacţiei 84 , 85 Sfînta Treim e 175
- ratată 82 Sfîntul Spirit 67, 74
- tim p de reacţie 82, 84, 85 sim bol 45, 62, 76, 115, 117, 141, 167,
reflex 83, 131 1 6 8 ,1 7 0 , 171, 176
refulare 21, 22, 23, 25, 27, 30, 60, 68, -a l deplinătăţii 170
9 6 ,1 0 9 - al ordinii 171
- sexu ală 26 - falie 75
relaţie 114 sim p to m 64, 85, 104, 159
- aru m a-an im u s 147, 148 sine 129, 158, 1 5 9 ,1 6 0 , 168, 174
- dintre o m şi lum e 16 - definiţie 133
- m am ă-co p il 34, 35 - sch em ă a sinelui 157
- m am ă-fiu 61, 141, 142 sinucidere 114
- tată-fiică 145 soare (m otiv m itic) 66, 70, 72
- u m an ă 148, 149 som n 56, 72
religie 77, 116, 125, 148, 166 som n am b u lism 55
- con vin geri religioase 38 Sophia 74
- istoria religiilor 28 spaţiu şi tim p
•p ractici religioase 38 - absolut 160
- raţio n alizarea religiilor 30 ■relativ 160
- rep rezen tări religioase 38, 77 spiriduşi 89
- viaţă religioasă 75 spirit 2 3 ,1 4 6 ,1 4 8
resen tim en t 2 1 ,1 4 8 , 150, 164 - ştiinţific 43
revelaţie 45, 75 - critic 19
rezistenţă 95, 96, 97, 110, 137 - individual 47
- m o rală 150 - natural 46
rit 30, 36, 38 - obiectiv 43

184
I NDI CE

-p o stcre ştin 176


- p rim itiv 30, 36, 62 u
- u m an 22, 33, 65, 117 um bră 136, 137, 139, 140, 149, 157,
Spitteler 144 165, 170, 173, 174
stare de v eg h e 56, 58 -in teg rarea um brei 137
stea (m o tiv m itic) 70 - proiecţia um brei 138
strigoi 93 unilateralitate 41, 115
sub lim are 24 -a conştientului 119 155
sublim inal 130, 131
- p ercepţii sublim inale 104 V
- p ro cese sublim inale 27 valoare 172
sub p erso n alitate 88 -afectivă 165
suferinţă 25, 26, 28, 66, 143 -m o rală, estetică, religioasă 166
-p sih o g en ă 113 -ob iectivă 166
suflet 144 -sub iectivă 166
- atem p oral 69 - şi sens 165
- in dividu al 32 - pred icate de valoare 84
- n atu ral 47 valorizare 53
- p arţial 89 vanitate 146, 150
- su p rain d iv id u al 65 Vechiul Testament 94
sufocare 59 V eraguth 85
sup erstiţie 65 vindecare 64, 66, 114
su p ran atu ral 30 vis 23, 55, 56, 58, 59, 61, 64, 89, 93, 95,
sy zy g ia 156, 1 7 3 ,1 7 4 104, 105, 111, 118, 121, 125, 141, 144
153, 167, 176
ş -an aliza visului 23, 61, 108, 115
şam an 75 -arh etipal 119
şarp e (m o tiv m itic) 61, 63, 64, 71, 72, -c a rte a e vise 107, 111
73, 74, 118 -com p en sare prin vis 112, 114, 116,
ştiinţă 26, 40, 41, 42, 43, 44, 47, 98, 144 121, 123, 121
- a n aturii 26, 71, 8 1 ,1 0 3 , 164, 175 - form a viselor 106, 122
- con cep te centrale ale ştiinţei 78 - interpretarea freudiană a visului 23
- oam eni de ştiinţă 19 -in terp retarea visului 104, 105, 109,
- spirit ştiinţific 43 110, 113, 116, 123
- şi W eltan sch au u n g 40 -în registrarea contextului unui vis
109, 110, 119
T - m otiv oniric 106
tabu 97, 98, 151 - personaje din vis 89
tabula rasa 32, 33 -p rim u l vis 117
T alleyrand 84 -sen s al visului 107, 108, 112
tată 34, 36, 74, 75, 147, 148, 151, 152 -serii de vise 107, 115
tatuaj 37 -stru ctu ra dram atică a visului 122,
tehnică 41 123
teozofie 4 4 -«m are» 1 1 6 ,1 1 7 ,1 1 9
totem - rep etat 107
- străm o şi totem ici 45 -«tipic» 106
trau m ă 89 -visu l lui N abucodonosor 120
Trinitate 74 V ischer, Friedrich Theodor 88

185
I NDI CE

viziune 67, 117, 144


- m etafizică 174 w
vînt (m o tiv m itic) 66, 68 W eltan schau u ng 13, 16, 17, 19, 20, 21
vîrste 24, 25, 40, 41, 43, 46, 47
-b ătrîn eţe 118 - şi psihologie analitică 31
- copilărie 142 - şi ştiinţă 40
-m ijlocul vieţii 117, 118 W u n d t 94
- p ub ertate 117
- tinereţe 117 z
voinţă 28, 29, 36, 54, 86, 87, 112, 114, zeu 30, 38, 72, 73, 99, 167
124, 131, 133, 134, 137, 138, 154, 164 - p ereche de zei 155
CĂRŢI APĂRUTE LA EDITURA ANIMA

C o n stan tin R ăd u lescu-M otru


S u fletu l n eam u lu i nostru (epuizat)
V. G o zm an , A .Etkind
D e la cu ltu l p u terii la pu terea oam en ilor (epuizat)
G u stav e Le Bon
P sihologia m u lţim ilor
A lexan d ru A urel S. M orariu
Iuliu M an iu . T rei discu rsu ri
E lena Siupiur
S iberia d u s-în tors, 73 d e ru ble
M ihail B u lgak ov
O u ăle fa ta le şi D em on iada
C o n stan tin R ăd u lescu-M otru
In vrem u rile n oastre de an arhie (epuizat)
E lena Siupiur
B asarabia prin v ocile ei
S erafina Brukner
C ecilia C u ţescu -S torck
M ax W eb er
P olitica, o vocaţie şi o p rofesie
G u stav e Le Bon
R ev olu ţia fr a n c e z ă şi psihologia revolu ţiilor
în co lab o rare cu CIRSS - M ilano:
P olon ia restitu ia. L'ltalia e la ricostitu zion e della P olon ia (1918-1921)
în co lab o rare cu CIRSS - M ilano:
R isorgim en to. Italia e R om ania 1859-1879
în co lab o rare cu CIRSS - M ilano:
M ih a i E m inescu . A n tologia critica
Ida A lexan d rescu , lo an L ăzărescu
Lim ba g erm an ă, o lim bă g rea?!

C ărţile p o t fi co m an d ate la E d itu ra A nim a, Bucureşti, C .P . 34-31, tel. 6 1 3 25 32.


adaptare
alchim ie
arhetip
artă
astrologie

basm
Suddba
com plex
crim inalistică

descîntec
dragoste
Dum neieu

echilibru psihic
Freud

inconştient
instinct
tnayd
Photo: G .CF.Rr
m ase
mctiv mitic

refulare
revelaţie
rit de iniţiere
Cari Gustav JUNG
PUTEREA SUFl.ETULUI schizofrenic
simbol
Antologie în patru volume ştiinţă a naturii
I. Psihologie analitică. Temeiuri
II. Descrierea tipurilor psihologice V i ti
III. Psihologie individuală şi socială
IV. Reflecţii teoretice privind natura psihismului

editura anim,
Puterea sufletului
Antologie
ъ l Ift

A doua parte
Descrierea
tipurilor psihologice
In trod u ce re
T ip u l extravertit
Tip u l introvertit
Definiţii

Texte alese şi traduse din limba germană de dr. Suzana Holan


,() 1971, W alter Verlag AG, Solothurn

ţ 1994, Editura Anima, pentru prezenta versiune rom ânească

Imprimat la Tipografia Editurii Anima

ISBN 973-9053-15-7
CARL GUSTAV JUNG

PUTEREA SUFLETULUI
ANTOLOGIE
Texte alese şi traduse din limba germană de dr. Su/ana Holan

A DOUA PARTE
DESCRIEREA TIPURILOR PSIHOLOGICE

E d itu ra A n im a , B u cu reşti, 1994


N O T Ă IN TR O D U C T IV Ă

După cum spuneam în nota introductivă la primul volum al antologiei, Cari


Gustav Jung a creat o nouă im agine a om ului şi, implicit, a culturii, introducînd
idei noi, precum inconştientul personal şi inconştientul colectiv, arhetipul şi rolul
com pensator al inconşientului, înnoind idei precum libido-ul şi com plexul şi mo-
dificînd m etodele de interpretare a visului şi fanteziilor.
Pe lîngă toate acestea, Jung a dat şi o tipologie psihologică. Jung descrie opt
tipuri psihologice «pure». D upă Jung, există, mai întîi, două tipuri de atitudine
generală: tipul extravertit şi tipul introvertit. Aceste două tipuri se subîm part
apoi, fiecare, în cîte patru sub-tipuri. în cîte patru, deoarece Jung defineşte patru
funcţii psihice fundam entale, iar preponderenţa unei funcţii sau a alteia in eco­
nom ia psihică defineşte tipul psihologic. în glosarul din Psi/chologische Typen
(vezi a doua parte a volum ului de faţă), Jung spune:
«D eosebesc în total patru funcţii fundam entale, două raţionale şi două iraţio­
nale, şi anum e: gîndirea şi sentim entul, respectiv senzaţia şi intuiţia. Nu pot da a
priori un m otiv pentru care consider fundam entale tocmai aceste patru funcţii,
pot releva doar faptul că m i-am format această concepţie în urma unei expe­
rienţe îndelungate. Deosebesc aceste funcţii între ele deoarece nu depind una de
cealaltă, respectiv: nu se lasă reduse una la cealaltă.»
în alte scrieri ale lui Jung (Psychologische Typologie, 1928; Struktur der Seele,
1931, tradusă sub titlul de Structura psihicului în primul volum al antologiei de
faţă; Tavistock Lectures, 1935), cele patru funcţii sînt prezentate sim plu, după cum
urmează: senzaţia este funcţia care ne spune că ceva este, gîndirea ne spune ce
anume este acel ceva, sentim entul ne spune ce valoare are, iar intuiţia: dincotro
vine şi spre ce se îndreaptă acel ceva. Gîndirea şi sentim entul sînt funcţii judi-
cative şi, deci, raţionale - după Jung. Prima produce judecăţile logice, iar a doua:
judecăţile de valoare. Senzaţia şi intuiţia sînt funcţii perceptive şi, deci, iraţio­
nale. Prima este funcţia percepţiei senzoriale a realului (exterior şi interior), în
timp ce a doua este o funcţie de percepere a posibilităţilor.
In general, om ul se orientează şi se adaptează folosindu-şi funcţia cea mai
bine dezvoltată, cea mai diferenţiată, cea mai conştientă sau altfel spus: cea mai
supusă voinţei. Această funcţie îi defineşte şi tipul psihologic. Pe lîngâ funcţia
principală, mai poate intra în joc şi o funcţie auxiliară, a doua ca importanţă în
procesele psihice, care este însă opusă ca natură funcţiei principale. Dacă funcţia
principală este raţională, cea auxiliară e iraţională şi invers. Căci principiile
funcţiilor de acelaşi fel sînt antagoniste. De pildă: o gîndire pură cere excluderea
sentim entului (ceea ce revine, pe alt plan, la faptul de la sine înţeles că o teorie
nu poate fi ştiintifică dacă are nuanţe afective). Pot apare apoi, desigur, com bi­
naţii ale acestor tipuri, în diferite proporţii, la un om sau la altul. Jung descrie
însă doar opt tipuri «pure», corespunzătoare preponderenţei absolute a unei
funcţii din cele patru, în ipostaza sa extravertită sau introvertită. Obţine astfel
opt m agistrale portrete-robot, tot atîtea puncte de sprijin spre a ne face capabili
să ne contem plăm şi să ne înţelegem sem enii şi, nu în ultim ul rînd, pe noi
înşine.
Dacă primul volum al antologiei de faţă este o selecţie de scrieri ce introduc
cititorul în lumea ideilor lui Jung, al doilea volum constituie o prezentare a ti­
pologiei sale. Jung şi-a publicat ideile legate de tipologia psihologică în Psycho-
logische Typen, carte apărută în 1921. Primele nouă capitole ale cărţii constituie o
lungă introducere, o trecere în revistă critică a tipologiilor anterioare, discutate
şi ilustrate prin diferite exemple, în special din literatura beletristică a vremii.
Capitolul X cuprinde, propriu-zis, descrierea tipurilor jungiene. A cest capitol
constituie prima parte a volumului de faţă. El este însă urmat şi de capitolul XI
al cărţii Psychologische Typen, capitol intitulat Definiţii şi cuprinzînd un glosar al
term enilor jungieni, care, pe de o parte, facilitează atît lectura tipologiei cit şi a
oricărei scrieri jungiene, iar pe de altă parte, constituie un fel de com pendiu al
psihologiei analitice.
Astfel, prim ele două volume ale antologiei oferă o imagine a ideilor lui Cari
Gustav Jung. U rm ătoarele două volume cuprind, respectiv, scrieri aplicative, pri­
vind psihologia vîrstelor, a educaţiei, a căsătoriei şi a totalitarism ului şi o lucrare
teoretică tîrzie, de mai m are anvergură, care sintetizează ideile lui Jung în forma
lor ultimă şi le pune totodată în corelaţie cu zone extra-psihologice ale culturii,
precum filozofia, mitologia, alchimia, dar şi fizica şi biologia m odernă.

dr. Suzana Holan


SU M A R

D escrierea generală a t ip u r il o r .................................................................. 9

1. In trod u cere .................................................................................................... ll


2. T ip u l extravertit .......................................................................................... 16
a) Atitudinea generală a co n ştie n tu lu i............................................................................. 16
b) Atitudinea in co n ştien tu lu i............................................................................................... 21
c) Particularităţile funcţiilor psihologice fundamentale
în cazul atitudinii extravertite............................................................................................... 27
G ÎN D IREA ................................................................................................................................. 27
TIPUL G ÎN D IRE E X T R A V E R T IT Ă .................................................................................... 33
SENTIM ENTUL............................................................................................................................ 45
TIPU L SEN TIM EN T E X T R A V E R T IT ............................................................................... 47
REZU M A TU L TIPU RILO R R A Ţ IO N A L E ...................................................................... 52
SEN ZA ŢIA ................................................................................................................................. 55
TIPUL SEN ZA ŢIE EXTRAVERTITĂ ............................................................................... 57
IN TUIŢIA ................................................................................................................................... 61
TIPUL IN TUITIV E X T R A V E R T IT ...................................................................................... 63
REZU M A TUL TIPU RILO R IRAŢIO N ALE .................................................................... 67

3. Tipul in tro v e rtit............................................................................................ 71


a) Atitudinea generală a co n ştie n tu lu i............................................................................. 71
b) Atitudinea in co n ştien tu lu i.............................................................................................. 76
с) Particularităţile funcţiilor psihologice fundamentale
în cazul atitudinii in tro v ertite ...................................................................................................79
G ÎN D IR E A .......................................................................................................................................79
TIPUL GÎN DIRE INTROVERTITĂ ........................................................................................83
SEN TIM EN TU L ........................................................................................................................... 88
TIPUL SEN TIM EN T IN T R O V E R T IT .................................................................................. 90
REZUM ATUL TIPURILOR RAŢIONALE ..........................................................................94
S E N Z A Ţ IA .................................................................................................................................... 96
TIPUL SEN ZA ŢIE IN T R O V E R T IT Ă ..................................................................................... 99
IN T U IŢ IA ................................................................................................................................... 103
TIPUL INTUITIV IN TRO V ERTIT...................................................................................... 106
REZUM ATUL TIPURILOR IR A ŢIO N A L E .................................................................... 109

FUNCŢIE PRINCIPALĂ ŞI FUNCŢIE AUXILIARĂ ................................................ 111

D EFIN IŢII ......................................................................................................................... 115

Abstractizare (119) - Afect (121) - Afectivitate (123) - Anima, anim us (123) -


Apercepţie (123) - Arhetip (124) - Asimilare (124) - Atitudine (125) - Colec­
tiv (129) - Com pensare (130) - Complexul puterii (133) - Concretism (133) - Con­
structiv (135) - Conştient (138) - Diferenţiere (138) - Disim ilare (139) - Empatie
(139) - Enantiodrom ie (139) - Eu (141) - Extravertire (142) - Fantezie (142) -
Funcţie (150) - Funcţie slab diferenţiată (151) - Funcţie transcendentă (153) -G în d
(153) - Gîndire (153) - Idee (154) - Identificare (158) - Identitate (159) - Imagi­
naţie (160) - Imagine (160) - Imaginea sufletului (167) - Imbold (170) - Incon­
ştient (171) - Individ (174) - Individualitate (175) - Individuaţie (175) - Inte­
lect (177) - Introiecţie (177) - Introvertire (178) - Intuiţie (179) - Iraţional (180) -
Libido (182) - Nivel obiect (182) - Nivel subiect (183) - Orientare (184) - «Partici-
pation mystique» (184) - Persona (185) - Proiecţie (185) - Psihic (186) - Raţio­
nal (186) - Reductiv (188) - Sentiment (Ftihlen) (188) - Sentim ent (Gefuhl) (192) -
Senzaţie (192) - Simbol (195) - Sine (204) - Sintetic (206) - Suflet (206) - Tip (213)
- Voinţă (215)
DESCRIEREA GENERALĂ
A TIPURILOR

Capitolul X din Psychologische Typen, carte apărută în 1921 şi reeditată


în repetate rînduri. Tradus după Gesammelte Werke, voi. VII, §621-740.
1. IN TRO D U C ERE

reau să încerc, în cele ce urm ează, să dau o descriere gene- ьи


rală a psih ologiei tipurilor. Va trebui, m ai întîi, să descriu
cele două tipuri generale pe care le-am denum it: introvertit şi
extravertit. Voi încerca, apoi, să dau cîte o caracterizare acelor
tipuri particulare al căror specific provine din faptul că in d iv i­
dul se adaptează sau se orientează bazîndu-se în principal pe
funcţia sa cea m ai diferenţiată. Prim ele două tipuri le-aş denum i
tipuri de atitudine generală, ele definindu-se prin orientarea inte­
resului lor, prin direcţia fluxului lor de libido. Pe celelalte, în
schim b, le-aş denum i tipuri funcţionale.
T ipu rile de atitudine generală se definesc - aşa cum am ară- «2

tat în repetate rînduri în capitolele precedente - prin atitudinea


lor caracteristică faţă de obiect. Introvertitul se com portă faţă de
obiect abstractiv ; în fond, el este m ereu gata să sustragă o biec­
tului libid o-u l, de parcă ar trebui să se păzească m ereu de o
even tuală dom inaţie a lui. Extravertitul, în schim b, are un com ­
p o rtam en t p ozitiv faţă de obiect. El dă atît de m ultă im portanţă
obiectu lu i în cît îşi orientează statornic atitudinea subiectivă
după obiect, raportîndu-şi-o tot tim pul la acesta. în fond, i se
pare m ereu că obiectu lu i nu i s-a conferit suficientă valoare şi

11
Di м КІІ К І.Л ( И М . K A L A Л TI PURII. O R

de aceea se sim te m ereu obligat să-i sporească însem n ătatea.


C ele două tipuri sînt atît de deosebite, ele con trastează în mod
atît de frapant, încît pînă şi profanului în ale p sih olog iei - de
înd ată ce i s-a atras atenţia asupra acestui fapt - îi d evine im e­
diat clar că ele există. Tuturora le sînt cu noscu te acele firi în ch i­
se, greu accesibile, uneori chiar ostile, care se află în cel m ai p u ­
ternic co n trast im aginabil cu celelalte caractere - deschise,
accesib ile, aproape tot tim pul bine dispuse sau m ăcar p rieten o a­
se şi sociab ile, care se înţeleg cu toată lum ea sau poate se ceartă
cu toată lum ea, dar oricum sînt în relaţii strînse cu ea, o in­
fluenţează şi se lasă influenţaţi de ea. La prim a ved ere sîntem
d esigu r în clin aţi să credem că toate aceste caracteristici ţin de
nişte cazuri individuale, izolate, de conform aţie specifică a c a ­
racterului. Dar cel care are prilejul să cunoască tem ein ic foarte
mulţi oam eni, descoperă fără nici o dificultate că nu poate fi
vorba nicidecum de nişte cazu ri individuale şi că avem de-a
face aici, m ai d egrabă, cu atitudini tipice, m ult m ai generale
decît ar cred e cei cu o experienţă psihologică lim itată. De fapt -
aşa cu m trebu ia să fi reieşit deja din capitolele preced ente - este
vorba de o opoziţie fu ndam entală, uneori m ai văd ită, alteori
m ai p u ţin văd ită, dar foarte vizibilă ori de cîte ori avem de-a
face cu in d iv izi ce au o personalitate ceva m ai pron un ţată. Intîl-
nim asem en ea indivizi nu n um ai printre cei cu ltiv aţi, ci în abso ­
lut toate pătu rile populaţiei. Tipurile acestea apar atît la sim pli
m uncitori şi ţărani cît şi la reprezentanţii cei m ai diferenţiaţi ai
unei naţiuni. N ici deosebirea dintre sexe nu schim bă lucrurile.
A ceeaşi opoziţie se regăseşte şi printre fem eile tu tu ro r p ătu rilor
popu laţiei.
ea O răspîn d ire atît de largă nu ar putea apărea, de bu nă sea­
m ă, dacă ar fi vorba de ceva ce ţine de conştient, adică de o ati­
tu d ine co n ştien t şi intenţionat aleasă. E xponentu l p rincip al al

72
I NTRODUCERE

u nei atari atitu d in i ar trebu i atunci să fie un anum it grup social,


cu co eziu n ea dată de o aceeaşi educaţie şi form aţie. Un asem e­
nea grup ar fi, deci, local lim itat. O r nu este nicid ecu m aşa,
după cu m am văzut. D im potrivă, tipurile par să fie distribuite
co m p let întîm p lător. într-o aceeaşi fam ilie, de pildă, un copil e
in tro v ertit şi altul extravertit. C onform tu turor acestor fapte,
aşad ar, tipu l de atitudine, ca fenom en general şi, după toate
ap aren ţele, întîm p lător distribuit, neputînd fi o chestiune de ju­
d ecată sau de intenţie conştientă, îşi datorează, p esem n e, exis­
tenţa u nu i tem ei inconştient, instinctual. O poziţia tipu rilor, ca
fen om en p sih ologic general, trebuie deci să aibă, în tr-u n fel sau
altul, un an teced en t biologic.
D in p u nct de vedere biologic, relaţia dintre subiect şi obiect 624

constă în totd eau n a dintr-un raport de adaptare, orice relaţie


dintre su biect şi obiect presupunînd acţiuni ale unuia asupra ce­
luilalt, acţiu n i ce duc la acele m odificări reciproce ale subiectu ­
lui şi o b iectu lu i care constituie însăşi adaptarea. Tipu rile de ati­
tu d ine faţă de obiect sînt, aşadar, m od alităţi ale p ro cesu lu i de
adaptare. N atura cunoaşte două căi fundam ental deosebite de
ad aptare şi deci de perpetuare a speciilor biologice: una dintre
căi con stă dintr-o prolificitate sporită, însoţită de o cap acitate de
apărare relativ slabă şi o durată de viaţă relativ scurtă a indivi­
dului izolat; cealaltă cale constă dintr-o dotare a individului cu
m u ltiple m ijloace de au toconservare, însoţită de o prolificitate
relativ slabă. A ceastă alternativă din dom eniul biologiei m i se
pare a fi nu n u m ai analogul, ci chiar şi tem eiul ultim al celor
două m od uri de adaptare psihologică de care dispunem . M -aş
lim ita aici la o constatare de ordin general: m -aş referi, pe de o
parte, la felul caracteristic al extravertitului de a se dărui stator­
nic, de a se răsp în d i în toate cele din jur şi, pe de altă parte, la
tendinţa in trovertitu lu i de a se apăra de solicitările exterioare,

13
D ESCRI ERE A GENERAI.Ă A T IP U RI LO R

de a se feri cît poate de orice cheltuială de en ergie ce priveşte


în m od d irect o biectu l, spre a-şi consolida în sch im b propria
poziţie, spre a şi-o face cît m ai sigură şi m ai pu ternică. Blakes a
avu t o in tu iţie bu nă, aşadar, denum ind aceste tip u ri respectiv
«prolific» şi «d evou rin g type». După cu m se ştie d in biolog ie,
am bele căi sîn t practicabile, fiecare fiind, în felul ei, eficientă.
A celaşi lucru îl p u tem spune şi despre atitudinile tipice. C eea ce
unul p u n e la cale folosind o pu zderie de m ijloace, e obţin u t de
celălalt p rin tr-u n m onopol.
(,25 U neori, atitu dinea tipică poate fi fără greş recu n oscu tă încă
d in p rim ii ani de viaţă ai unui copil. A cest fapt ne obligă să ad ­
m item că ceea ce ne constrînge la o anum ită atitu d in e nu este
n icid ecum lupta p entru existenţă, în înţelesu l cu ren t al acestui
term en. S-ar p u tea obiecta, fireşte, şi încă pe bu nă d rep tate, că
şi cop ilu l m ic, ba ch iar şi sugarul au deja de făcut u n efo rt de
ad aptare psih ologică in con ştien tă, reacţiile specifice ale copilului
fiind, deci, d eterm inate m ai cu seam ă de caracteristicile in flu en ­
ţei m aterne. D acă în sprijinu l acestui argum ent p o t fi aduse fap­
te n eîn d o ieln ice, un alt fapt, la fel de n eîn d oieln ic, îl contrazice:
doi cop ii ai aceleiaşi m am e pot prezenta foarte d evrem e caracte­
ristici op u se fără să se facă sim ţită vreo m od ificare cît de m ică
a atitu d in ii m aterne. N u aş vrea n icid ecum să m in im alizez in fi­
nita im portan ţă a influ enţei părinteşti, dar faptu l de m ai sus mă
obligă totu şi să conchid că factorul decisiv trebu ie cău tat în p re­
d ispoziţia n ativă a copilului. Faptul că în con d iţii exterio are cît
se p oate de asem ănătoare, un copil dezvoltă u n an u m it tip psi­
h ologic, iar altul - tipul contrar, nu poate fi pus decît pe seam a
p red isp o ziţiei lui individuale. E adevărat că am aici în vedere
n u m ai in d iv izi aflaţi în condiţii norm ale. în con d iţii an orm ale,
ad ică atu n ci cînd atitudinea m am ei este dusă la extrem şi deci
a n o rm ală, co p iii pot fi constrînşi să adopte atitu d in i sim ilare,

74
I NTRODUCERE

v iolîn d u -li-se pred ispoziţia individuală, care ar fi dus p robabil


la u n alt tip dacă n u ar fi intervenit influenţele exterioare anor­
m ale, p ertu rbatoare. De regulă, atunci cînd are loc o asem enea
falsificare a tipului, pricinuită de influenţe exterioare, individul
d evine cu tim pu l neurotic, nem aiputîndu-se în săn ăto şi decît
p rin restabilirea atitudinii corespunzătoare n aturii sale indivi­
duale.
In ce priveşte pred ispoziţia proprie fiecăruia, nu p ot să spun 626

decît că există în m od evident indivizi p entru care este fie mai


uşor, fie m ai la îndem înă, fie m ai prielnic să se adapteze într-un
anum e fel şi n u în altul. De aceea ar trebu i să ne pu nem pro­
blem a u nor tem eiu ri inaccesibile cu noaşterii n oastre, dar de n a­
tură fiziologică, în ultim ă instanţă. M i se pare verosim il să exis­
te asem en ea tem eiu ri pentru că ştiu din proprie exp erien ţă că o
in vertire a tip u lu i poate prejudicia grav sănătatea fizică a o rg a­
nism u lu i, p rovocînd, de regulă, o stare de profundă epuizare.
2. TIPUL EXTRAVERTIT

P
627 en tru ca expu nerea noastră să fie clară şi sistem atică, va tre­
b u i să sep arăm în descrierea acestui tip, p recu m şi a celor
u rm ătoare, p sih ologia conştientu lui de cea a in con ştien tului.
V om în cep e aşad ar prin a descrie fenomenele conştiente.

a) A titudinea generală a conştientu lui

D
628 upă cu m se ştie, orice om se orientează după d atele ce i le
fu rnizează lum ea exterioară. C onstatăm însă că in flu enţa e x ­
terio ară poate fi hotărîtoare la unii, dar m ai p u ţin h otărîto are la
alţii. U nu l îşi pu ne palton u l de înd ată ce se face frig afară, altul
în să, avînd intenţia de a se căli, nu o face; unul adm iră noul te ­
nor p en tru că toată lum ea îl adm iră, celălalt însă nu-1 ad m iră, şi
nu pen tru că i-ar displăcea, ci pentru că este de părere că ceea ce
ad m iră to ţi n u e n eap ărat de adm irat; unul se supu ne con d iţiilor
date p en tru că, după cu m se ştie din experienţă, nici n u p o ţi face
altfel, altu l în schim b are convingerea că ceea ce a fu ncţionat de
o m ie de ori în tr-u n an um it fel, a o m ie una oară co n stitu ie un
caz cu totu l aparte ş.a.m .d. Prim ul se orientează după faptele ex-

16
TIPUL EXTRAVERTIT

terioare d ate, pe cînd celălalt răm îne la părerea lui, care se insi­
nu ează în tre el şi ceea ce este obiectiv dat. D acă orientarea după
o biect şi după datele obiective predom ină, astfel încît cele m ai
frecven te şi cele m ai im portante h otărîri sau acţiuni sînt d eterm i­
nate n u de p ăreri subiective, ci de condiţii obiective, atu nci vor­
bim de o atitu dine extravertită. D espre cei care adoptă în m od
obişnu it o atitu dine extravertită spunem că sînt de tip extravertit.
C ei care g în d esc, sim t şi acţionează sau, în tr-u n cu vînt, trăiesc
con form în d u -se nemijlocit condiţiilor obiective şi cerinţelor aces­
tora, atît în sens bu n cît şi în sens rău, sînt extravertiţi. Extraver­
titu l trăieşte astfel în cît este întru totul evident că în conştientu l
său o b iectu l joacă un rol m ult m ai im portant, ca factor decisiv,
decît p ărerea sa subiectivă. Deşi are, fără nici o înd oială, păreri
p erso n ale, pu terea lor de decizie este m ult m ai slabă decît cea a
con d iţiilor exterioare obiective. N ici nu se aşteaptă, de altfel, ca
în propriul său interior să găsească vreu n factor necondiţionat,
asem en ea factori neexistînd, după el, decît în exterior. Interesul
său ced ează epim eteic cerinţelor exterioare, desigur nu fără lup­
tă, dar v icto ria finală este întotdeauna de partea con d iţiei obiec­
tive. în tre g u l său con ştien t priveşte spre exterior, pentru că de­
term in ările im portante şi decisive îi parvin întotd eau n a din
exterior. D ar îi p arv in de acolo pentru că de acolo le şi aşteaptă.
A m p u tea spune că din această atitudine fundam entală îi derivă
toate caracteristicile psih ologice, cu excepţia celor provenite din
p rim atu l u n ei anum ite fu ncţii psihologice sau din alte p articula­
rităţi individuale.
Interesul şi atenţia extravertitului sînt îndreptate statornic spre 629

even im en tele obiective, în prim u l rînd spre cele ale im ediatei veci­
nătăţi. N u n um ai persoanele, dar şi lucrurile din jur îi captivează
interesu l. în m od analog, acţiunea îi este şi ea determ inată de
influenţa persoanelor şi lucrurilor din ju r; se raportează la date şi

27
DI S C R I E R I Л G E N E R A L A a t i p u r i l o r

m otivaţii o biective şi pare a fi întru totul explicabilă p rin acestea:


dacă nu se află într-u n raport pur reactiv faţă de provocările m e­
diului, atu nci are n egreşit un caracter reductibil la rap ortu ri reale,
găsindu-şi în lim itele datelor obiective un spaţiu de jo c în d estu lă­
tor şi potrivit sieşi. N u are nici cea m ai m ică ten d in ţă de a le
depăşi. A celaşi lucru este valabil şi în ceea ce priveşte interesu l:
ev en im en tele obiective sînt de u n farm ec aproape in ep u izabil,
astfel în cît, în m od norm al, interesul nici nu tînjeşte după altceva.
L egile m orale se suprap un perfect cu prescripţiile sociale date, res­
p ectiv cu con cepţia m orală general valabilă. D acă viziu n ea general
v alabilă ar fi alta, atunci şi reperele m orale subiective ar fi altele,
fără ca totalitatea habitus-ului psihologic să aibă de su ferit vreo
m od ificare.
mo A ceastă condiţionare strictă prin factorii o biectivi nu denotă
nicidecum o adaptare deplină sau, m ai m ult, ideală la co n d iţiile de
viaţă în genere, deşi poate face o atare im presie. P rivită d intr-u n
p u nct de ved ere extravertit, o asem enea integrare în ceea ce este
obiectiv dat pare să echivaleze cu o deplină ad aptare, deoarece,
con form acestu i pu nct de ved ere, nici nu există v reu n alt criteriu
al adaptării. D in tr-u n p u nct de ved ere superior în să, nu se poate
spune în nici un caz că ceea ce este obiectiv dat este, în orice îm ­
p reju rări în su şi norm alu l. C ondiţiile obiective pot fi, în tr-u n m o ­
m ent istoric dat sau în tr-u n anum it loc, anorm ale; iar un individ
con form at u nor con d iţii an orm ale participă la stilul an orm al al an ­
tu raju lui său, dar este, îm preună cu cei din ju r, în tr-o stare an or­
m ală faţă de leg ea'gen eral valabilă a vieţii. Poate chiar p ro sp era, în
p articular, dar num ai pînă în m om entul cînd se va duce de rîpă
îm preună cu toţi cei din ju ru l său din cauză că a p ăcătu it îm p o tri­
va legii generale a vieţii. Şi el va trebui să ia parte la d eclin cu
aceeaşi co n vin g ere cu care s-a conform at m ai în ain te situaţiei
o b iectiv date. El este integrat, dar nu adaptat, p en tru că adaptarea

Î8
TIPUL EXTRAVERTIT

p resu p u n e m ai m ult decît o înscriere perfectă în situaţia m om en­


tu lui şi în an tu raju l im ediat. (S ne am intim aici de Epim eteu al lui
S p itteler1). A daptarea presupune respectarea unor legi m ai gene­
rale d ecît con d iţiile date într-un anum it m om ent sau loc. D ar tipul
extrav ertit n orm al răm îne la o pură integrare.
Pe de o parte, tipului extravertit îi este proprie o «norm a lita- ьзі
te» d atorată faptului că el se acom odează relativ uşor condiţiilor
date şi că, p rin natura sa, nu are altă pretenţie decît să realizeze
p o sib ilităţile obiectiv date, bunăoară să îm brăţişeze cariera care
oferă în m om en tu l şi în locul respectiv cele m ai prom iţătoare
p ersp ectiv e; să producă sau să facă ceea ce au nevoie cei din jur
sau ceea ce se aşteaptă din partea lui, abţinîndu-se de la orice
în n oire care n u -i e foarte la îndem înă sau care ar întrece întru-
cîtva aşteptările. Pe de altă parte însă, această «norm alitate» a
sa are d rep t consecinţă faptul că extravertitul ţine cont m ult
prea p u ţin de existenţa propriilor sale trebuinţe şi necesităţi
subiective. Şi tocm ai aici se află punctul său slab, căci tipul său
are o ten d in ţă atît de puternică de a se întoarce către exterior
în cît n u ia su ficient în considerare nici m ăcar faptul subiectiv
cel m ai u şor percep tibil, şi anum e starea propriului său orga­
nism , ch iar şi aceasta părîndu-i-se o chestiune m ult prea puţin
o biectivă, m ult prea pu ţin «exterioară». Astfel, nu se mai reali­
zează n ici m ăcar satisfacerea unor trebuinţe elem entare, indis­
p en sabile sănătăţii fizice. în consecinţă, trupul suferă şi sufletul
- de asem en ea. N ici această din urm ă îm prejurare nu prea este
luată în seam ă de extravertit, de regulă. D ar cu atît m ai m ult o
rem arcă cei ap rop iaţi lui. El însuşi îşi va da seam a că şi-a pier­
dut ech ilib ru l abia atunci cînd va avea parte de senzaţii corp o­
rale anorm ale.

1 Cari Spitteler (1845-1924), scriitor elveţian mult citat de Jung. (n.t.)

19
D ESCRI ERE A GE NER ALA A T IP U RI LO R

632 Un fapt atît de palpabil nu-1 va m ai putea n eglija, dar va co n si­


d era, fireşte, că e vorba de ceva concret, «obiectiv», căci, con form
m entalităţii sale, n ici nu poate fi vorba de altceva în cazu l lui, deşi
în cazul altora ştie foarte bine să observe «iluzia». O atitu d in e m ult
prea extrav ertită poate fi atît de lipsită de con sid eraţie faţă de su ­
b iect în cît îl sacrifică com p let în favoarea aşa-ziselor cerinţe o b iec­
tive, bu n ăo ară în favoarea extinderii în trep rin d erii sub m otiv că
există co m en zi şi că, oricum , toate posibilităţile ce se iv esc trebuie
exploatate.
633 Pericolul care îl am eninţă pe extravertit este acela de a fi cu
totul absorb it de obiectiv şi de a se pierde com plet în acesta. T u l­
bu rările fu ncţionale (de natură nervoasă) sau tu lbu rările organice
efectiv e care rezultă au un rol com pensator, ele obligîndu-1 să se
restrîngă asupră-şi ch iar fără voia sa. Dacă sim p tom ele sînt
fu ncţionale, ele pot fi, în felul lor, exp resii sim bolice ale situaţiei
p sih ologice. La un cîntăreţ, de pildă, ajuns foarte rep ed e în culm ea
gloriei şi ob lig at în consecinţă să-şi cheltuiască en ergia fără m ăsu ­
ră, se p ierd e bru sc, p rin inhibiţie n ervoasă, registrul înalt. La un
om aju n s în foarte scurt tim p, de la în cep u tu ri m ai m ult d ecît m o ­
d este la o poziţie socială influ entă şi plină de p ersp ectiv e, se in sta­
lează, p sih og en , toate sim ptom ele răului de altitudine. U n bărbat
pe cale să se însoare cu o fem eie cam dubioasă, pe care o adoră şi
o su p raestim ează n em ăsu rat, este ch in uit de spasm e faringien e,
fiind silit să se lim iteze la două căn i de lapte pe zi, d eo arece are
n evoie de cîte trei ceasuri ca să le îngurgiteze. El este, aşad ar, îm ­
p ied icat, în m od foarte eficient, să-şi m ai viziteze log od n ica, ne-
m aip u tîn d u -se ocupa decît de h rănirea prop riu lu i organism . U n
o m care nu m ai are forţa de m uncă necesară în trep rin d erii sale
e n o rm extin se prin propriul său m erit, este ch in u it de accese de
sete n erv o asă, în urm a cărora cade pradă rapid u nu i alcoolism
isteric.

20
T I P U L E X T R AV E R T I T

N evro za cel m ai frecvent întîlnită la tipu l extravertit m i se pare 634

a fi isteria. C azu l clasic de isterie se caracterizează întotdeauna


prin exacerb area relaţiilor cu persoanele din jur, o altă particu lari­
tate tip ică a sa fiind conform area de-a dreptul m im etică la circu m ­
stanţe. Trăsătu ra fundam entală a persoanei isterice este tendinţa
sa con tinu ă de a se face interesantă şi de a face im presie altora. De
aici d eriv ă şi proverbiala sa sugestionabilitate, istericul fiind ex­
trem de exp u s in flu en ţei altor persoane. O inconfundabilă extra-
vertire se m anifestă şi în nevoia istericului de a com unica, nevoie
care îl d u ce u neori pînă la a face confesiuni cu un con ţinu t pur
fan tezist şi de aici provine o prim ă form ă a m inciu nii isterice. La
în cep u t, «caracterul» isteric constă doar dintr-o exacerbare a atitu ­
dinii n orm ale, dar m ai tîrziu apar com plicaţii datorate reacţiilor
com p en satorii venite din partea inconştientului, care se opune ex-
travertirii exacerb ate silind energia psihică, prin tu lbu rări o rgan i­
ce, să se introvertească. D atorită reacţiei in con ştien tului apare o
altă categ orie de sim ptom e, cu un caracter ceva m ai introvertit.
P rintre acestea se n um ără, în prim ul rînd, o activare patologic de
intensă a fanteziei. D upă această caracterizare generală a atitudinii
extravertite, ne vom putea îndrepta atenţia spre descrierea m od ifi­
cărilor suferite de funcţiile psihologice fundam entale în cazu l unei
atitu d in i extravertite.

b) A titudinea inconştientului

oate să pară ciudat că vorbesc despre o «atitudine a incon- 635

ştientu lu i». D ar după cum am arătat deja pe larg, înţeleg


relaţia dintre in conştient şi conştient ca fiind com pensatorie.
C on form acestu i pu nct de vedere, trebuie să-i revină şi in­
con ştien tu lu i, întocm ai ca şi conştientului, o atitudine.

22
DESCRIEREA GENERALĂ A TIPURILOR

636 în p arag rafu l preced ent am pus în evidenţă tendinţa atitu din ii
extrav ertite spre o oarecare u nilateralitate, în sensul că în d esfă­
şurarea fen om en elor psihice sînt lăsaţi să predom ine factorii o b iec­
tivi. T ip u l extravertit este m ereu ispitit să se sacrifice (aparent) în
favoarea o biectu lu i, asim ilîndu -şi subiectul obiectului. A m p rezen ­
tat în d etaliu con secinţele unei exacerbări a atitudinii extravertite,
arătînd cît de nocivă poate fi reprim area factorilor subiectivi. Este
aşadar de aştep tat ca o com pensare a atitu dinii extravertite
co n ştien te să p u nă accentul îndeosebi pe elem en tu l subiectiv. Prin
u rm are, v o m avea de cău tat în inconştient o tendinţă p u ternic eg o ­
cen trică. Şi, în tr-ad evăr, practica m edicală reuşeşte să pu nă în ev i­
denţă o asem en ea tendinţă. N u intru aici în cazu istică, o las pentru
parag rafele u rm ătoare, în care voi încerca să prezint atitu d in ea ca ­
racteristică a in conştientului pentru fiecare tip fu ncţional în parte,
în acest p aragraf, fiind vorba doar de com pensarea u nei atitu d in i
extravertite g enerale, m ă voi rezum a la o caracterizare de asem e­
nea generală a atitu dinii com pen satorii a inconştientului.
637 P entru a în treg i în m od eficace atitudinea con ştien tă extrav erti­
tă, atitu d in ea in con ştien tu lu i trebuie să aibă un an u m it caracter de
in troversiu n e. In conştien tu l concentrează energia asupra elem en ­
tului su b iectiv , adică asupra acelor trebu inţe şi exig en ţe care sînt
rep rim ate sau refu late printr-o atitudine conştientă excesiv extra­
vertită. E ste lesne de în ţeles - după cu m trebuia să fi reieşit şi din
p arag rafu l p reced en t - că o orientare după obiect şi după ceea ce
este o b iectiv dat n edreptăţeşte o serie de im boldu ri, p ăreri, dorinţe
şi n ecesităţi subiective, răpindu-le energia ce le-ar rev en i în m od
n atu ral. O m u l nu este însă un m ecanism din care să p oţi con stru i
la n ev o ie un alt m ecan ism , destinat altor scopuri, care să fu ncţio­
neze în cu to tu l alt m od, dar cu o la fel de m are precizie. O m u l
p o artă m ereu cu sine întreaga sa istorie şi chiar în treag a istorie a
o m en irii, iar factoru l istoric constituie o nevoie vitală faţă de care

22
TIPUL EXTRAVERTIT

trebuie să d ăm dovadă de m ultă înţelepciune. C ele trecute trebuie


să aibă u n cu vînt de spus în ceea ce este nou şi trebu ie să con ­
vieţuiască, în tr-u n fel sau altul, cu noul. De aceea, o totală asim ila­
re cu o biectu l va avea de înfruntat protestul de m inoritate repri­
m ată al celor ce au fost şi au fiinţat dintotdeauna. D in aceste
con sid eraţii foarte generale este lesne de înţeles de ce pretenţiile
in conştiente ale tipului extravertit sînt de un egoism de-a dreptu l
prim itiv şi infantil. A firm aţia lui Freud că in conştientul ar şti
«doar să dorească» este în m are m ăsură valabilă în ce priveşte in­
con ştien tu l tipu lu i extravertit. C onform area la şi asim ilarea cu cele
obiectiv date îm pied ică conştientizarea im boldurilor subiective
insu ficient de intense. A ceste tendinţe (gînduri, dorinţe, afecte, tre­
bu inţe, sentim en te etc.) cap ătă, corespunzător gradului lor de re­
fulare, u n caracter regresiv, adică devin cu atît m ai infantile şi m ai
arhaice cu cît sînt m ai p u ţin luate în seam ă. A titudinea conştientă
le p rivează de toată energia de care se pot lipsi, lăsîndu -le-o n um ai
pe cea care nu le m ai poate fi răpită. D ar acest rest de forţă care nu
trebuie n icid ecu m subestim at, constituie tocm ai ceea ce se n u m eş­
te in stinct originar. Instinctu l nu poate fi extirp at p rin m ăsu rile ar­
bitrare ale u nu i singur individ, ci num ai p rintr-o lentă m etam o rfo ­
ză organică desfăşurată de-a lungul m ai m ultor generaţii, căci
in stinctul este expresia energetică a unei structuri organice date.
Pînă la u rm ă, fiecare tendinţă reprim ată răm îne cu o con sid era- взв
bilă can titate de energie, energia corespunzătoare forţei sale in­
stinctuale, p ăstrîn d u -şi astfel eficacitatea, chiar dacă, p rin privarea
sa p arţială de energie, a devenit inconştientă. C u cît m ai desăvîrşit
extravertită este atitudinea conştientă, cu atît m ai infantilă şi m ai
arhaică este atitudinea inconştientă. C eea ce caracterizează uneori
atitu d inea in conştientă este u n egoism brutal, depăşind de departe
eg oism u l cop ilu lu i şi frizînd infam ia. A ici întîlin im , în plină floare,
acele d orinţe incestuoase pe care le descrie Freud. E de la sine

23
DESCRIEREA GENERALA A TIPURILOR

în ţeles că aceste lu cru ri sînt total inconştiente, rărnînînd d eci as­


cu nse o ch iu lu i p ro fan atîta tim p cît atitudinea co n ştien tă extrav er­
tită nu d ep ăşeşte o anum ită lim ită. D acă se ajunge în să la o exa­
cerbare a p o z iţiei conştiente, atunci in con ştien tul în cep e să se
m anifeste sim p tom atic, adică egoism ul, in fan tilism ul şi arh aism u l
in co n ştien t îşi pierd caracterul com pensator iniţial, intrînd m ai
m ult sau m a i p u ţin deschis în opoziţie cu atitu dinea conştientă.
A re loc m ai în tîi o exacerbare absurdă a p o ziţiei co n ştien te, exacer­
b are al cărei ro l ar fi să reprim e inconştientul, dar care sfîrşeşte, de
regu lă, în tr-o red u ctio ad absurdum a atitudinii co n ştien te şi, pînă
la u rm ă, într-o prăbuşire. C atastrofa finală poate fi de natură
o b iectiv ă , scopurile obiective fiind falsificate de scop u ri subiective.
U n tip og raf, bu năoară, se ridicase printr-o m uncă în d îrjită de două
d ecen ii, de la situaţia de sim plu salariat la cea de unic p rop rietar
al unei întrep rind eri de m are prestigiu. întrep rind erea se extin d ea
tot m ai m ult, iar el era tot m ai absorbit de ea, sacrificîn d u -i treptat
toate interesele sale colaterale. întrep rind erea l-a în g h iţit pur şi
sim plu şi asta l-a dus la p răbu şire, în felul urm ător: Sp re co m p en ­
sarea in teresu lu i său exclusiv p en tru în trep rin d ere, i-au reînviat,
in co n ştien t, an u m ite am in tiri d in copilărie. Pe atu nci îi plăcu seră
foarte m u lt p ictu ra şi desenul. în loc să-şi facă acu m , d in aceste în ­
clin aţii, o ocu p aţie secundară com pen satorie, o ocu p aţie în sine şi
p en tru sine, şi le-a can alizat tot spre întrep rind ere şi a în cep u t să
viseze la o p rezen tare «artistică» a produ selor sale. D in nefericire,
visu rile au d ev en it realitate: a în cep u t să prod u că, în tr-ad ev ăr,
după p ro p riu l lu i gust prim itiv şi infantil, rezu ltatu l fiind că în
cîţiva an i şi-a d u s întreprinderea la falim ent. El a acţion at con form
u nu i «id eal» al civilizaţiei noastre, după care om u l de acţiu n e tre­
b u ie să-şi p u n ă toate forţele în slujba unui unic ţel final. A m ers
în să p rea d ep arte şi a căzu t pradă forţei ch em ărilor su biective in ­
fantile.

24
TIP UL EXTRAVERTIT

D ezn od ăm în tu l tragic poate fi şi de natură subiectivă, luînd 639

form a u n ei p răb u şiri nervoase. U n asem enea d ezn od ăm înt are loc
ori de cîte ori opoziţia inconştientă reuşeşte în cele din urm ă să pa­
ralizeze acţiu n ea conştientă. în acest caz, pretenţiile in con ştien tu ­
lu i se im p u n con ştien tu lui în m od categoric, provocînd astfel o n e­
fastă d ezbin are, care se exteriorizează cu precădere prin faptu l că
oam en ii fie că nu m ai ştiu ce vor de fapt şi nu m ai au ch ef de
n im ic, fie că vor prea m ulte lucruri deodată şi au prea m u lt chef,
dar p en tru trebu ri im posibile. înăbu şirea dorinţelor in fan tile şi
prim itive, ceru tă adesea de civilizaţia noastră, duce lesne la n ev ro ­
ză sau la abu z de droguri - alcool, m orfină, cocaină şi altele. în ca ­
zuri şi m ai grave, dezbinarea sfîrşeşte p rin sinucidere. O caracte­
ristică p reg n an tă a tendinţelor in conştientului este că ele capătă un
caracter d istructiv exact în m ăsura în care sînt p rivate de energie
p rin desconsiderare conştientă şi că încetează de în d ată să m ai fie
com pen satorii. D ar ele încetează să m ai acţioneze com pensator
abia atu nci cînd aju ng la un n ivel foarte jos, coresp u n zător unui
grad de civilizaţie absolut incom patibil cu al nostru. D in acest m o­
m ent, ten d in ţele in conştiente form ează o coaliţie, opusă din toate
p u nctele de ved ere atitu din ii conştiente, iar existenţa acestei co a­
liţii d uce la u n con flict deschis.
E ch ilib ru l p sih ic este, în general, expresia faptului că atitudinea 640

in con ştien tu lu i o com pensează pe cea a conştientului. Fireşte că o


atitudine extravertită norm ală nu înseam nă nicidecum că indivi­
dul se co m p o rtă întotdeauna şi peste tot conform schem ei extra­
vertite. Se p o t întotd eaun a observa la un acelaşi individ n u m ero a­
se fen om en e p sihologice în cazul cărora se poate pu ne problem a
m ecan ism u lu i introversiunii. N um im extravertit un an u m it habi-
tus doar p en tru că extraversiunea îi este preponderentă. în acest
caz, fu ncţia psihică cea m ai diferenţiată este utilizată în m od extra­
vertit, pe cînd funcţiile slab diferenţiate sînt utilizate în m od intro-

25
DESCRI EREA GENERALA A T IP U R I L O R

vertit, ceea ce este ech iv alent cu a spune că fu ncţia su p erioară este


cea m ai co n ştien tă, cea m ai d eplin supusă co n trolu lu i co n ştien t şi
in ten ţiei co n ştien te, în tim p ce funcţiile slab diferenţiate sîn t m ai
pu ţin con ştien te, respectiv parţial inconştiente şi m ult m ai pu ţin
su bord onate liberu lu i arbitru conştient. In tim p ce fu ncţia su p e­
rioară exp rim ă întotd eau n a personalitatea con ştien tă cu in tenţiile,
voin ţa şi înfăp tu irile sale, funcţiile slab d iferenţiate ţin de acele lu­
cru ri care i se în tîm p lă, pur şi sim plu, individului. A cestea nu tre­
b u ie n eap ărat să fie lapsus linguae sau lapsu s calam i2 sau altfel de
scăp ări, ci p o t p roven i pe ju m ătate sau pe trei sfertu ri şi din in ­
ten ţii, căci funcţiile slab diferenţiate sînt şi ele în oarecare m ăsură
co n ştien te. U n exem plu clasic în acest sens oferă tip u l sentim en t
ex trav ertit, care se bucură de relaţii afective excelente cu cei din
ju r, dar căru ia i se poate întîm p lă uneori să p ronunţe ju d ecăţi de o
lipsă de tact inegalabilă. A ceste ju d ecăţi p ro vin d in gîndirea sa
slab d iferenţiată şi p u ţin conştientă, aflată doar p arţial sub con trol
şi d eci in su ficien t raportată la obiect, gîndire care-1 poate face să
pară în m are m ăsură lipsit de consid eraţie faţă de cei d in jur.
64i în atitu d in ea extravertită, funcţiile slab d iferenţiate trădează
p erm an en t o con d iţion are extrem de subiectivă, p ro n u n ţat eg o ­
cen trică şi excesiv părtinitoare, fapt care indică strînsa lor corelare
cu in con ştien tul. P rin ele, in con ştien tul iese con stan t la iveală. Nu
trebu ie n icid ecu m să ne înch ip u im că in con ştien tul stă veşn ic în ­
gropat sub cîte şi m ai cîte straturi suprap use şi că n u poate fi des­
co p erit d ecît p rintr-u n fel de trudnic foraj la adîncim e. In co n ştien ­
tul se in sinu ează con stan t în fenom enul psihic co n ştien t, ch iar în
aşa m are m ăsu ră în cît observatorulu i îi este u neori g reu să decidă
care trăsătu ri de caracter sînt de pu s pe seam a p erso n alităţii co n ­
ştien te şi care pe seam a celei inconştiente. A ceastă dificu ltate inter-

2 scăpări în vorbire sau scăpări în scriere (n.t.)

26
TIPUL EXTRAVERTIT

vine m ai ales în cazu l unor persoane care se exteriorizează ceva


m ai ab u n d en t decît altele. Fireşte, depinde în m are m ăsură şi de
atitu dinea observ atoru lu i dacă el sesizează de preferinţă caracte­
rul in co n ştien t sau pe cel conştient al unei personalităţi. în general,
un o bserv ator p red isp u s să judece va sesiza m ai degrabă caracte­
rul co n ştien t, în tim p ce un observator perceptiv prin natura sa va
fi in flu en ţat m ai m ult de caracterul inconştient, pentru că ju decata
se in teresează m ai m ult de m otivaţia conştientă a fenom enului
psihic, în tim p ce percepţia înregistrează m ai curînd fenom enul
pur. D ar în tru cît ne folosim percepţia şi judecata d eopotrivă, se
poate lesne întîm p la ca o personalitate să ne apară şi introvertită şi
extravertită în acelaşi tim p, fără să ştim spune m ăcar cărei atitu­
dini îi ap arţine funcţia superioară. în astfel de cazuri, num ai o ana­
liză tem ein ică a caracteristicilor funcţiilor ne poate ajuta să găsim
in terpretarea corectă. în acest scop, trebuie să ved em m ai întîi care
fuxicţie este întru totul supusă controlului conştient şi m otivaţiei
conştiente şi care funcţii au caracterul întîm plătorului şi al spon ta­
neităţii. Prim a funcţie este întotdeauna m ai diferenţiată decît u lti­
m ele, acestea avînd în plus caracteristici întrucîtva infantile şi p ri­
m itive. P rim a funcţie dă adesea im presia n orm alităţii, pe cînd
celelalte au ceva anorm al sau patologic în ele.

c) P articu larităţile funcţiilor psihologice fundam entale


în cazul atitudinii extravertite

GÎNDIREA

D
acă în treag a atitudine este extravertită, gîndirea se orien- м2
tează şi ea după obiect şi după datele obiective. O astfel de
orientare a gînd irii dă naştere unui caracter foarte specific.

27
DESCRIEREA GENERALĂ A TIPURILOR

643 G înd irea în genere se hrăneşte pe de o parte d in izv oare su biec­


tive, în ultim ă instanţă inconştiente, iar pe de altă parte d in datele
obiective furnizate de percepţia senzorială. G îndirea extravertită
va fi d eterm in ată în m are m ăsură de acestea din urm ă şi m ai puţin
de cele dintîi. Ju d ecata are nevoie întotdeauna de o n orm ă; p entru
ju d ecata extrav ertită, valabilă şi hotărîtoare este, în p rin cip al, n o r­
ma dictată de raportu rile obiective, indiferent dacă se p rezin tă sub
form a u nu i fapt obiectiv, senzorial p erceptibil sau a u nei idei
o b iectiv e, căci o idee obiectivă, chiar dacă este acceptată subiectiv,
răm în e totuşi ceva dat sau îm prum utat din exterior. D e aceea, g în ­
d irea extravertită nu trebuie neapărat să fie o gîndire pu r con cretă,
em p irică , ci poate fi, la fel de bin e, şi o gîndire pu r id eatică, atîta
tim p cîi id eile cu care operează se dovedesc a fi în m are m ăsură
îm p ru m u tate din exterior, adică furnizate de tradiţie, ed u caţie sau
instrucţie. T reb u ie să ne întrebăm , aşadar, dacă n orm a după care
se o rien tează ju decata este furnizată din exterior sau e de origine
subiectivă - acesta ar fi un prim criteriu după care ne p u tem da
seam a dacă o gîndire este extravertită.
644 U n alt criteriu este orientarea finală a p roceslu i gîndirii: trebu ie
să ne în tre b ă m dacă gîndirea este orientată de p referin ţă spre exte­
rior sau nu. F ap tu l că o gîndire este preocu pată de obiecte co n cre­
te nu co n stitu ie o dovadă a n aturii sale extravertite, căci m ă pot
ocupa, în gînd, de un obiect con cret fie abstrăgînd u -m i g în d u l de
la el, fie concretizîndu-m i-1 prin el. D acă gîndirea îm i este p reo cu ­
pată de lu cru ri con crete şi deci ar putea fi con sid erată extravertită,
m ai răm îne încă de lăm urit o chestiune esenţială: ce orien tare va
avea g în d u l sau, m ai precis, se va întoarce oare g în d u l în d es­
făşu rarea sa u lterioară la date obiective, la fapte exterioare sau la
co n cep te gen erale gata date sau nu? în gîndirea practică a co m er­
cian tu lu i, a teh nician u lu i sau a cercetătoru lu i n aturii, orientarea
sp re o b iect este evidentă. în ce p riveşte gîndirea filozofu lu i însă,

28
TIPUL EXTRAVERTIT

pot ap ărea dubii, gîndirea acestuia fiind înd rep tată spre idei. în
acest caz, trebu ie văzu t, pe de o parte, dacă nu cum va aceste idei
sînt p u re abstractizări din experienţa asupra obiectelor, con sti­
tuind, ca atare, doar concepte colective superioare care însum ează
fapte obiective şi m ai trebuie văzut, pe de altă p arte, dacă nu cu m ­
va ideile acestea (atunci cînd nu sînt abstractizări evidente din ex­
perienţa nem ijlocită) sînt rezultate din tradiţie sau îm prum utate
din m ed iu l spiritu al înconjurător. Dacă răspunsul la aceste în tre­
b ări este afirm ativ, atunci ideile respective fac de asem enea parte
din categ o ria datelor obiective, iar gîndirea corespun zătoare poate
fi con sid erată tot extravertită.
D eşi n u m i-am propus să prezint natura gîndirii introvertite 645

aici, ci în tr-u n p arag raf urm ător, m i se pare totu şi necesar să fac
cîteva referiri la ea de pe acum . C ăci reflectînd m ai îndeaproape
asupra celor deja spuse despre gîndirea extravertită, se poate ajun­
ge lesne la con clu zia că m -aş fi referit, de fapt, la absolut tot ce se
poate în ţeleg e p rin gîndire. O gîndire care nu se în d reap tă nici
spre fapte obiective, n ici spre idei generale, n u m ai m erită să fie
num ită «gîndire» - s-ar putea spune. Ştiu prea bine că epoca
noastră şi reprezen tanţii ei de seam ă nu cunosc şi nu recu nosc
decît tip u l extravertit de gîndire. A ceastă situaţie provine, în parte,
din fap tu l că, de regulă, toată gîndirea vizibilă la suprafaţa lum ii -
sub fo rm ă de ştiinţă, filozofie sau chiar artă - ori izvorăşte direct
din ob iecte, ori sfîrşeşte în idei generale. A cestea sînt cele două te­
m eiuri care o fac să pară, dacă nu chiar întotdeauna evid entă,
m ăcar în Unii m ari inteligibilă şi totodată, relativ valabilă. In acest
sens, s-ar p u tea spune că nu se cunoaşte, de fapt, decît intelectu l
extravertit, adică tocm ai cel orientat după datul obiectiv.
D ar iată că există - şi ajung astfel să vorbesc d espre intelectu l 646

introvertit - şi u n m od cu totul diferit de a gîndi, căru ia nu-i


p u tem refuza cu uşurinţă num ele de gîndire, deşi nu se orientează

29
D ESCRI ERE A GENERAI.A A T I PUR ILOR

nici după o experienţă obiectivă nem ijlocită, nici după idei g en e­


rale de proven ien ţă obiectivă. A jung la aceast alt m od de a gîndi în
felul u rm ător: cînd m ă ocup în gînd de un obiect co n cret sau de o
idee generală şi an um e în aşa fel în cît gîndul m eu revine în cele
din urm ă la tem a sa iniţială, acest proces in telectu al n u este u nicul
proces psihic ce se desfăşoară în m ine pe m om ent. Fac abstracţie
de toate senzaţiile şi sentim entele care îşi pot face sim ţită p rezen ţa,
tu lb u rîn d u -m i m ai m ult sau m ai puţin firul gîndului şi scot în ev i­
d enţă fap tu l că p rocesul m eu de gîndire, pornit de la date o b iecti­
ve şi tin zîn d spre ceva obiectiv, răm îne totuşi într-o p erm anentă
relaţie cu subiectul. Relaţia aceasta constituie o con d iţie sine qua
n on , o co n d iţie fără de care nu ar putea să aibă loc absolu t nici un
fel de p ro ces de gîndire. C hiar dacă procesul m eu de gîn d ire se
o rien tează cît poate de m ult după datele obiective, el răm îne totuşi
p ro cesu l meu, subiectiv, de gîndire, care nici nu poate evita im ix­
tiu nile subiectivu lu i şi n ici nu se poate lipsi de ele. O ricît m -aş
străd u i să dau p rocesului m eu de gîndire o orientare în toate p ri­
vin ţele ob iectivă, nu p o t înlătu ra totuşi p rocesul su biectiv paralel
şi nici p erm an en ta sa con lu crare, fără să-i sting gîn d u lu i m eu
în să şi flacăra vieţii. A cest proces subiectiv paralel are tendinţa
firească, ev itab ilă doar într-o oarecare m ăsu ră, de a subiectiviza
d atu l o b iectiv, adică de a-1 asim ila subiectului. Iar dacă accentu l
p rin cip al aju nge să cadă pe p rocesul subiectiv al gîn d irii, atunci
apare şi acel alt m od de a gîndi, opus tipu lu i extravertit, care se
o rien tează d u pă subiect şi după datele subiective şi pe care-1 n u ­
m esc introvertit. D in acest alt fel de orientare ia n aştere o gîn dire
care n ici n u este determ inată de fapte obiective şi n ici n u se în ­
d reap tă spre d atu l obiectiv; o gîndire, aşadar, care p o rn eşte de la
d ate su b iectiv e şi se înd reaptă către idei subiective sau către fapte
de n atu ră de asem en ea subiectivă. N u voi m ai stărui aici asupra
acestei g în d iri, am vru t doar să-i stabilesc existenţa, p en tru ca,

30
TIPUL EXTRAVERTIT

alătu rîn d u -i procesu lu i de gîndire extravertită acest com plem en t


n ecesar, să pu n în lum ină esenţa sa.
G înd irea extravertită ia naştere, aşadar, p rin sim pul fapt că 647

orientarea obiectivă capătă o anum ită preponderenţă. A cest fapt


nu schim b ă cu nim ic logica gîndirii, ci duce doar la acea d iferen ­
ţiere în tre gîn d itori despre care Jam es scria că ar fi o ch estiu n e de
tem peram ent. P recu m spuneam , orientarea după obiect n u schim ­
bă cu n im ic esenţa funcţiei gîndirii, dar îi schim bă cu atît m ai m ult
aparenţa. O rientată fiind spre datul obiectiv, gîndirea extravertită
este ca şi fascinată de obiect. E ca şi cu m nici n-ar putea să existe
fără această orientare din exterior. A pare ca o cvazi-u rm are a fap­
telor exterio are sau pare să-şi fi atins culm ea atu nci cînd reuşeşte
să-şi găsească debu şeu l într-o idee general valabilă. Pare p erm a­
nent d eterm in ată de datele obiective şi pare să nu-şi poată trage
con clu ziile decît în concordanţă cu acestea. De aceea, face im presia
că-i lipsită de independenţă şi uneori chiar de orizont, în ciuda
abilităţii sale în dom eniu l lim itat de graniţele obiectivului.
C eea сё d escriu aici nu este decît im presia exterioară pe care o 648

face g în d irea extravertită unui observator care oricu m trebu ie să


fie situat pe o altă poziţie pentru că altfel n ici nu i-ar putea obser­
va din exterio r aparenţa. D ar situat fiind pe altă p oziţie, un astfel
de observ ator îi ved e totuşi num ai aparenţa, nu şi esenţa; în tim p
ce u n o bserv ator aflat în însu şi m iezul acestei gîndiri, îi va sesiza
foarte b in e esenţa, dar nu şi aparenţa. Judecind după pura aparen­
ţă, p u tem n ed rep tăţi esenţa, dînd astfel, de cele m ai m ulte ori, v er­
dicte d epreciative. Judecată după esenţa sa, gîndirea extravertită
nu este cu nim ic m ai p u ţin fructuoasă sau m ai puţin creatoare de­
cît gîn d irea introvertită, doar că ceea ce îi stă ei în pu teri serveşte
altor scopuri. A ceastă deosebire se face sim ţită m ai ales atunci
cînd gîn d irea extravertită se înstăpîneşte pe un m aterial ce ţine de
o tem atică specifică gîndirii subiectiv orientate. Aşa se întîm p lă,

31
DESCR IER EA GE NER ALĂ A T I P UR I L O R

bu n ăo ară, atu nci cînd o convingere subiectivă este exp licată an ali­
tic fie pe baza u nor fapte obiective, fie ca u rm are sau con secinţă a
unor id ei obiective. Pentru conştientu l nostru orien tat spre ştiin ţe­
le n aturii, deosebirea dintre cele două m od uri de gîn d ire d evine şi
m ai evid entă atu n ci cînd gîndirea subiectiv orientată în cearcă să
in trod ucă în ceea ce este obiectiv dat o coerenţă care n u este o b iec­
tiv dată, sau, cu alte cu vinte, cînd încearcă să su bsu m eze datul
obiectiv u n ei idei subiective. In am bele cazu ri avem senzaţia că se
face un abu z, fap t care arată că cele două tipuri de gîn d ire îşi scot
la iveală recip roc um brele: gîndirea subiectiv orientată cap ătă ap a­
renţa arb itraru lu i pur, în tim p ce gîndirea extravertită p are de o
p latitu d in e şi de o ban alitate fără seam ăn. Iată de ce sîn t cele două
p o ziţii în tr-o n eîn cetată vrajbă.
649 S-ar zice că se poate pune capăt cu uşurinţă acestei d isp u te, d e­
limitând n et tem atica de natură subiectivă de cea de natu ră o b iecti­
vă. D ar, d in păcate, această delim itare e de d om eniu l im p o sib ilu ­
lu i, d eşi n u p u ţin i au încercat să o facă. Şi chiar dacă ar fi p osibilă,
o asem en ea d elim itare n u ar duce decît la u n m are d ezastru , dat
fiind că am b ele orien tări sînt, prin natura lor, u nilaterale, valabile
n u m ai în an u m ite lim ite şi tocm ai de aceea au n evoie să se in flu ­
en ţeze reciproc. D acă datul obiectiv aduce în p rea m are m ăsu ră
g în d irea sub influ enţa sa, o face sterilă, redu cînd-o la starea de
sim p lu acceso riu al său, ea nem aifiind în stare să se elibereze în
n ici o p riv in ţă de d atu l obiectiv spre a-şi form a co n cep te abstrase
d in acesta. P ro cesu l gîn d irii se lim itează atu nci la o pură «gîndire
d esp re», n u în sen su l u nei «reflecţii», ci în sensul u nei p u re im ita­
ţii, care n u sp u n e, în esenţă, absolut nim ic n ou faţă de ceea ce exis­
ta o ricu m , în m od n em ijlo cit şi vizibil, în datul obiectiv. U n asem e­
nea p ro ces de gîn d ire se întoarce, fireşte, în m od n em ijlo cit înapoi
la d atu l o b iectiv , dar nu duce niciodată dincolo de acesta, n u duce
n ici m ăcar la v reo idee obiectivă legată de exp erienţă şi invers,

32
TIPUL EXTRAVERTIT

cînd o astfel de gînd ire are ca tem ă o idee obiectivă, ea n u m ai e în


stare să aju ngă la experienţa singulară concretă şi se m enţine m e­
reu în tr-o stare m ai m ult sau m ai p u ţin tautologică. M entalitatea
raţion alist-m aterialistă oferă exem ple strălucite în acest sens.
C înd gîndirea extravertită este prea pu ternic d eterm inată de eso
obiect şi su com b ă, ca urm are, datului obiectiv, ea se p ierde com ­
plet - p e de o parte - în experienţele singu lare, p rod u cîn d u n m al­
dăr de m ateriale em pirice nedigerate. M ulţim ea cop leşitoare de
experienţe singu lare, m ai m ult sau m ai p u ţin incoerentă, produce
o stare de disociere a gîndirii, care cere, de regulă - pe cealaltă
parte - o com p en sare psihologică. C om pensarea constă dintr-o
idee pe cît de sim plă, pe atît de generală, chem ată să dea coerenţă
sau m ăcar o vagă im presie de coerenţă întregului ansam blu adu ­
nat laolaltă, d ar n elegat interior. Idei cu m ar fi «m ateria» sau
«energia» sîn t foarte potrivite unui astfel de scop. C înd în să gîndi­
rea nu d ep ind e în prim u l rînd şi în prea m are m ăsură de fapte ex­
terioare, ci m ai degrabă de o idee preluată din exterior, atunci
com pen sarea p recarităţii unui asem enea gînd se traduce în tr-o cît
m ai im p resio n an tă acum ulare de fapte, grupate de-a dreptu l p ărti­
nitor, d u pă u n p u nct de vedere relativ m ărginit şi steril, ceea ce fa­
ce în m od sistem atic ca aspecte m ult m ai valoroase şi m ai sem nifi­
cative ale lu cru rilor să fie com plet pierdute din vedere. U n procent
regretabil de m are din am eţitoarea bogăţie a aşa-num itei literaturi
ştiinţifice de astăzi îşi datorează existenţa acestei false orientări.

TIPUL GÎNDIRE EXTRAVERTITĂ

D
upă cu m arată experienţa, funcţiile p sihologice fu nd am en - ьт
tale arareori au sau nu au niciodată toate aceeaşi forţă sau
acelaşi grad de d ezvoltare în unul şi acelaşi individ. D e regulă,

33
DESCR IER EA GE NER ALA A TIP UR ILOR

p recu m p ăn eşte o funcţie sau alta, atît ca forţă cît şi ca d ezv o l­


tare. Iar d acă p rim atu l între funcţiile psihologice revine gîn d irii
sau, cu alte cu vinte, dacă individul este condus în toate faptele
v ieţii sale în p rincip al de către consid eraţii ale g în d irn , astfel
în cît toate acţiun ile sale de oarecare im portanţă au drep t m obil
m otive in telectu al gîndite ori au, cel puţin, o asem en ea ten d in ţă,
atu n ci este vorba despre u n tip gîndire. U n astfel de tip poate fi
in tro vertit sau extravertit. N e ocupăm aici m ai în tîi de tipul gîn­
dire extravertită.
652 A cesta va fi, aşadar, conform definiţiei, un om care se stră­
d uieşte - d esigur doar în m ăsura în care este u n tip pu r - să-şi
subord oneze toate m anifestările vieţii unor decizii intelectu ale,
orientate întotd eaun a, în ultim ă instanţă, după ceea ce este o biec­
tiv dat, adică: fie după fapte obiective, fie după idei g en eral v ala­
bile. N u num ai în ce-1 priveşte pe el însuşi, ci şi în ce-i p riveşte pe
cei din jur, tip u l acesta conferă puterea decisivă realităţii obiective,
respectiv form ulei sale intelectuale obiectiv orientate. A ceasta este
form ula care dă m ăsura binelu i şi a răului, ea h otărăşte de frum os
şi de urît. E ad evărat tot ce o confirm ă; fals - ceea ce o infirm ă şi
în tîm p lăto r tot ce se petrece indiferent de ea. C u m form ula aceasta
pare conform ă spiritului lum ii, ea devine în săşi legea u niv ersală a
lu m ii, lege care trebuie să se îm plinească totd eaun a şi p retu tin ­
d eni, atît în individual cît şi în general. T ipu l gîndire extravertită
se subordonează form ulei sale şi toţi ceilalţi, spre p ro p riu l lor bine,
trebuie să facă la fel, căci cine nu o face - greşeşte, co n travin e legii
u niversale şi este, deci, iraţional, im oral şi iresponsabil. T ipu l de
gîndire extravertită are o m orală ce nu-i perm ite să tolereze ex cep ­
ţii. Idealu l său trebuie transpus în realitate cu orice p reţ, deoarece
este - crede el - cea m ai perfectă form ulare a realităţii obiective
înseşi şi este, de aceea, totodată, adevărul g eneral valabil fără de
care om enirea nu ar putea fi salvată. C ăci nu iu birea aproapelu i

34
TIPUL EXTRAVERTIT

contează p en tru el, ci un p u nct de vedere m ult m ai înalt: cel al


dreptăţii şi adevărului. T ot ce a resim ţit în propria sa fire ca fiind
n ecoresp u n zător form ulei constituie fie, pu r şi sim plu, o deficienţă
trecătoare, o disfuncţie întîm plătoare ce va fi elim inată cu prim a
ocazie, fie - dacă acest lucru nu reuşeşte - ceva net patologic. Cînd
se în tîm p lă ca d in form ulă să facă p arte, totuşi, şi com pasiunea
faţă de bo ln avi, suferinzi sau anorm ali, atu nci se iau m ăsuri, înte-
m ein d u -se, bu năoară, instituţii filantropice, spitale, închisori, co lo ­
nii şi altele, respectiv se fac planu ri şi proiecte în acest sens. D ar,
de regu lă, p en tru a realiza efectiv ceva, n u e de ajuns să aperi cau ­
za d rep tăţii şi adevărului, ci m ai e n evoie şi de o efectivă iubire a
aproapelu i, care are de-a face însă m ai m ult cu sentim entele decît
cu o form u lă intelectuală. Form ulări precum : «trebuie să se» sau
«este n ecesar să se» joacă u n rol im portant. D acă form ula sa e su­
ficient de g eneroasă, tipul acesta poate avea un rol extrem de util
în viaţa socială ca reform ator, ca acuzator pu blic şi epu rator de
conştiinţe sau ca propagator al unor în n oiri im portante. D ar cu cît
form ula îi este m ai m eschin ă, cu atît devine m ai pisălog, m ai pe­
dant, m ai critic, m ai convins de propria-i dreptate, m ai doritor să
se în co rseteze pe sine şi pe alţii într-o schem ă. Iată cele două extre­
me în tre care oscilează m ajoritatea reprezentanţilor acestui tip.
C oresp u n zăto r n atu rii atitu din ii sale extravertite, acţiunile şi ьэз
declaraţiile acestei p ersonalităţi au efecte cu atît m ai binefăcătoare
şi m ai bin e ven ite cu cît se exercită la o distanţă m ai m are în exte­
rior. A sp ectu l său cel m ai pregnant pozitiv se găseşte la periferia
sferei sale de acţiune. C u cît pătrunzi m ai adînc în dom eniu l său
de au toritate, cu atît m ai puternic se fac sim ţite con secinţele n efas­
te ale p o rn irilo r sale tiranice. La periferie m ai pulsează încă o altfel
de viaţă, o viaţă ce resim te adevărul form ulei drept o con tribu ţie
de p reţ p rintre altele. Pătrunzînd însă m ai adînc în d o m en iu l de
autoritate al form ulei, orice viaţă necorespunzătoare ei piere. Cei

35
DESCRI EREA GE NERALĂ A T I PU RI LO R

care gustă din plin urm ările neplăcute ale form ulei extrav ertitu lu i
sînt m em brii prop riei sale fam ilii, ei fiind prim ii pe care îi feri­
ceşte, n eîn d u răto r, form ula. D ar cel m ai m ult are de p ătim it de pe
urm a form ulei sale însu şi subiectul şi iată că aju n gem astfel la cea­
laltă faţă a p sih olog iei acestui tip.
654 D at fiind că nu există şi nici nu va exista vreod ată o form ulă in ­
telectuală care să poată îngloba şi exprim a în m od ad ecv at toată
b ogăţia v ieţii şi a posibilităţilor sale, se ajunge la in hibarea, resp ec­
tiv elim in area m ultor form e de viaţă im portante şi m u ltor p reo cu ­
pări esenţiale vieţii. La acest tip, vor fi supuse refu lării în prim u l
rînd acele form ule de viaţă care ţin de sentim ent, bu năoară p reo ­
cu p ările estetice, gustul, sim ţul artistic, cultivarea p rieten iei şi aşa
m ai departe. Form ulele iraţionale, precum exp erienţele religioase,
p asiu nile şi altele asem enea sînt de cele m ai m ulte ori sugrum ate
încă în faşe, răm înînd total inconştiente. A ceste form e de v iaţă, ex­
trem de im portan te uneori, duc o existenţă m ereu am eninţată, în
m are parte inconştientă. Cu toate că există oam eni de excep ţie care
îşi pot jertfi întreaga viaţă u nei form ule an um ite, cei m ai m ulţi nu
sînt în stare totuşi să trăiască vrem e înd elun gată în tr-u n asem enea
exclu sivism . M ai d evrem e sau m ai tîrziu - în fu ncţie de situaţia
exterio ară şi structu ra interioară a fiecăruia - form ele de viaţă re­
fulate de atitu d in ea intelectuală se fac sim ţite in d irect, tulburînd
conduita con ştien tă. D acă aceste tu lbu rări d epăşesc u n an um it
nivel, se vo rb eşte despre o nevroză. Totuşi, în m ajoritatea cazu ­
rilor nu se ajunge atît de departe, individul în g ăd u in d u -şi, in stin c­
tiv, anum ite atenuări preventive ale form ulei, d eg hizate, fireşte,
într-u n v eşm în t raţional adecvat. Se deschide astfel o supap ă de
sigu ran ţă.
655 C a u rm are a faptului că sînt relativ sau total in co n ştien te, ten ­
d in ţele şi fu ncţiile excluse de către atitudinea con ştien tă răm în
în tr-o stare relativ nedezvoltată. Ele răm în în inferioritate faţă de

36
T IP UL EXTRAVERTIT

funcţia con ştien tă. în m ăsura în care sînt inconştiente, răm în con ­
topite cu celelalte conţinu tu ri ale inconştientului şi capătă astfel un
caracter de bizarerie. în m ăsura în care sînt conştiente, joacă un rol
secundar, d eşi au o vădită însem nătate pentru tabloul psihologic
general. în p rim u l rînd sentim entele sînt afectate de in hibiţia p ro­
venită din con ştien t p en tru că ele, contrazicînd cel m ai flagran t o
form ulă intelectu ală rigidă, se cer cel m ai puternic refu late. N ici o
funcţie p sih ică nu poate fi însă com plet elim inată, ci doar în cel
m ai în alt grad denaturată. în m ăsura în care se lasă subordonate şi
în m od arbitrar m odelate, sentim entele vor trebu i să sprijine atitu­
dinea con ştien tă intelectuală şi să se adapteze intenţiilor acesteia.
Dar acest lu cru nu este posibil decît pînă la un anum it punct; o
parte din sentim ente răm în recalcitrante şi trebuie deci refulate.
Dacă refu larea reuşeşte, ele dispar din conştient şi desfăşoară apoi,
sub pragu l conştienţei, o activitate potrivnică intenţiilor con ştien ­
te, activitate care ajunge uneori să aibă efecte a căror provenienţă
constituie o adevărată enigm ă pentru individ. A şa, de p ild ă, un
altruism con ştien t, adesea ieşit din com un, este zădărnicit de un
egoism secret, ascuns chiar şi individului însuşi, egoism care pune
pecetea in teresu lu i personal pe acţiuni de fapt dezinteresate. In­
tenţii etice cu rate pot aduce individul în situaţii critice, îl pot face
să aibă m ai m ult decît aparenţa că decisive pentru el ar fi cu totul
alte m otive decît cele etice. Există salvatori voluntari sau păzitori
de m oravuri care, la un m om ent dat, par să aibă ei înşişi nevoie să
fie salvaţi sau se dovedesc a fi com prom işi. Intenţia lor de a-i salva
pe alţii îi determ ină adesea să folosească m ijloace num ai bu ne să
provoace exact ceea ce era de evitat. Există idealişti extravertiţi
care ţin atît de m ult la realizarea idealului lor de salvare a om enirii
încît n u se dau în lături să recurgă - tocm ai ei - la m in ciu nă sau la
alte m ijloace necinstite. Există, în ştiinţă, destule triste exem p le de
cercetători m eritu oşi care, profund convinşi de adevărul universal

37
DESCRIEREA GENERALĂ A TIPURILOR

valabil al prop riei lor form ule, au falsificat dovezi spre a le aduce
în sprijinu l idealu lu i lor. Şi asta potrivit form ulei: sco p u l scuză
m ijloacele. N u m ai o funcţie sentim ent de calitate in ferioară, care
lucrează n eştiu tă în inconştient, ducînd în ispită, p oate p rodu ce
asem en ea rătăciri la oam eni de cea m ai bună calitate în rest.
656 C alitatea in ferioară a sentim entelor se m ai exterio rizează şi în
alt m od la acest tip. A titudinea conştientă este, p o triv it form ulei
strict legate de obiect care predom ină, m ai m ult sau m ai p u ţin im ­
p erso n ală, ad esea în aşa m ăsură încît in teresu l faţă de persoana
u m an ă are în m od serios de suferit. D acă atitu dinea conştientă
este ex trem ă, atu nci orice consideraţie faţă de persoana um ană
d isp are, ch iar şi cea faţă de propria persoană. P ropria sănătate este
n eglijată, p oziţia socială ajunge în declin, prop riei fam ilii îi sînt
ad esea v iolate cele m ai vitale interese, îi sînt aduse p reju d icii m o ­
rale, finan ciare şi fizice - totu l în num ele idealului. Interesu l
pen tru persoana altora lipseşte în general, fiind excep taţi doar cei
ce sînt, din în tîm p lare, p rom otori ai aceleiaşi form ule. De aceea,
n u arareori se deovedeşte că în tim p ce o lum e întreag ă răsună de
faim a u m an itarism u lu i său, m em brii fam iliei - p ro p rii copii, b u n ă­
oară - nu cu nosc u n asem enea tată decît sub asp ectu l u nu i cu m plit
tiran. Şi nu în ciud a, ci tocm ai datorită caracteru lu i foarte im p erso ­
nal al atitu d in ii con ştien te, sentim entele sînt - in con ştien t - de o
extrem ă susceptibilitate de ordin personal, generînd an u m ite p re­
ju d ecăţi ascun se, în speţă o anum ită predispoziţie spre a interpreta
o op oziţie obiectivă faţă de form ulă, de pildă, d rep t o rea-voinţă
p erso n ală sau spre a face m ereu supoziţii n egative în ce priveşte
ca lită ţile altora p en tru a le dim inua p reventiv forţa arg u m en telor
- fireşte, întru m enajarea p ropriei susceptibilităţi. D atorită su scep ­
tib ilită ţii in con ştien te, tonul vocii devine foarte frecven t tăios,
a sp ru , ag resiv. Se fac auzite foarte des insinuări. S en tim en tele au
u n ca ra cter retroactiv şi retrograd, pe m ăsura calităţii in ferioare a

38
TIPUL EXTRAVERTIT

funcţiei. E xistă, de aceea, o pronunţată predispoziţie pen tru resen­


tim ent. O ricît de generos s-ar sacrifica individul pe sine spre a-şi
atinge sco p u l intelectual, sentim entele îi răm în totuşi m eschin sus­
p icioase, sum bre, conservatoare. Tot ce e nou, tot ce nu e deja con­
ţinut în form ulă va fi p rivit printr-u n văl des de ură in conştientă şi
ju d ecat în consecinţă. S-a în tîm p lat pe la jum ătatea v eacu lu i trecut
ca u n m edic bine cu noscu t ca m are filantrop să-şi am eninţe asis­
tentul cu con ced ierea pe m otiv că acesta folosise un term om etru ;
or form ula suna aşa: «febra se recunoaşte după puls». Există, după
cum se ştie, o m ulţim e de cazuri de acest fel.
C u cît sînt m ai pu ternic refulate, cu atît sentim entele exercită o 657

influenţă m ai proastă şi m ai ascunsă asupra gîndirii, gîndire care


poate fi, în rest, într-o stare ireproşabilă. Poziţia intelectu ală care,
în nu m ele realei sale valori, şi-ar putea perm ite să pretind ă o recu­
n oaştere universală, suferă, sub influenţa susceptibilităţii incon­
ştiente în ce priveşte propria persoană, o transform are caracteris­
tică: d evine dogm atic-rigidă. A supra ei se transferă afirm area de
sine a p ersonalităţii. A devărul nu m ai este lăsat să acţion eze în
mod firesc, ci este tratat, ca urm are a identificării su biectului cu el.
ca o păpu şică sensibilă pe care un critic fioros a făcut-o să sufere.
C riticul va fi desfiinţat, chiar cu atacuri la persoană, dacă se poate,
şi la o adică n ici cel m ai urît argum ent nu va fi consid erat nedem n
de a fi folosit. A devărul trebuie im pus public neapărat - pînă cînd
pu blicul în cep e să priceapă că, în m od vădit, nu este vorba atît de
adevăr, cît de persoana celui ce-1 susţine.
D ogm atism ul poziţiei intelectuale suferă uneori şi alte trans­ 658

form ări caracteristice datorate im ixtiunii inconştiente a senti­


m entelor p ersonale din inconştient, transform ări în tem eiate mai
puţin pe sentim ent sensu strictori, cît m ai degrabă pe am estecul
altor factori inconştienţi, care sînt contop iţi în in conştient cu
sentim en tul refulat. D eşi tocm ai raţiunea este cea care arată că o

39
DESCRI EREA GE NER ALĂ A T IP U RI LO R

form ulă in telectu ală nu poate fi decît u n ad evăr lim itat ca v ala­
b ilitate, nep u tînd deci pretinde nicid ecu m su veranitatea absolu ­
tă, în practică form ula cap ătă totuşi o asem enea am p loare încît
faţă de ea toate celelalte poziţii şi posibilităţi pălesc. Ea în lo cu ­
ieşte orice viziu ne m ai generală, m ai nedefinită şi d eci m ai
cu m p ătată şi m ai adevărată, asupra lum ii. D e aceea se su bstitu ­
ie şi acelei v iziu n i generale ce poartă num ele de religie. A stfel,
form u la aju n ge să devină religie, ch iar dacă, p rin n atu ra sa, nu
are n im ic d e-a face cu ceva de ordin religios. C ap ătă astfel şi
acel caracter al n econdiţionatu lu i care este p ro p riu religiei.
D evin e, am p u tea spune, o superstiţie intelectu ală. D ar toate
ten d in ţele p sih olog ice refulate din cauza ei fac corp co m u n în
in co n ştien t, con stitu in d o poziţie adversă şi stîm in d înd oieli. Iar
atitu d in ea co n ştien tă, spre a contracara înd oielile, d evine fan a­
tică, fan atism u l nefiin d n im ic altceva decît o înd oială supracom -
pensată. A ceastă evolu ţie duce, în cele d in u rm ă, la o poziţie
con ştien tă hip eraccentu ată şi la form area u nei p o ziţii in co n ştien ­
te a b solu t opuse care, în con trast cu raţion alism u l co n ştien t, de
p ild ă, este ex trem de iraţională sau, în con trast cu spiritul
ştiin ţific extrem al p o ziţiei conştiente, extraord in ar de arhaică şi
su p erstiţioasă. Iată de unde provin acele puncte de ved ere stu ­
p id e şi rid icole, bine cu noscute din istoria ştiinţei, la care eşu ea­
ză în cele d in urm ă m ulţi cercetători de seam ă. U neori, la un
asem en ea bărb at, latura inconştientă se încarnează în tr-o fem eie.
659 P otrivit exp erien ţei m ele, acest tip, desigur bin e cu n o scu t citito ­
ru lu i, se în tîln eşte m ai cu seam ă la bărbaţi, dat fiind că, în genere,
g în d irea este o funcţie aptă să predom ine m ai d egrabă la bărbat
d ecît la fem eie. D acă la o fem eie gîndirea ajunge să fie su verană,
de cele m a i m ulte ori este vorba - pe cît p o t eu să-m i dau seam a -
de o gîn d ire rezu ltată dintr-o activitate spirituală p rep o n d eren t in­
tu itivă.

40
TIPUL EXTRAVERTIT

T ipu l de gîndire extravertită are o gîndire pozitivă sau, cu ш>


alte cu vinte, productivă. Ea duce fie la fapte noi, fie la concepţii
generale asupra unor m ateriale experim entale disparate. Ju d e­
cata sa este în general sintetică. C hiar dacă d escom p un e, re­
con stru ieşte, depăşind m ereu analiza printr-o nouă sinteză,
printr-o altă con cep ţie, ce reuneşte elem entele în alt m od, adău ­
gind m aterialu lu i dat ceva în plus. De aceea, acest m od de a
judeca s-ar putea n u m i în general predicativ. în orice caz, e ca­
racterizat de faptu l că nu este niciodată absolut depreciativ sau
distructiv, ci dim potrivă: înlocuieşte m ereu o valoare distrusă
printr-o alta. A ceastă însuşire a m odului de a gîndi provine, la
acest tip, d in faptul că gîndirea este - ca să zicem aşa - p rinci­
pala arteră în care-i pulsează energia vitală. V iaţa aflată în
veşnică înn oire se m anifestă în gîndirea sa şi de aceea gîndul
său are u n caracter înnoitor şi productiv. G îndirea sa nu este
stagnantă şi cu atît m ai p u ţin regresivă. A stfel de însuşiri devin
însă caracteristice gîndirii atu nci cînd întîietatea în con ştien t nu
îi revine ei. C u m în tr-u n asem enea caz, e relativ lipsită de în ­
sem nătate, îşi pierde şi caracterul de activitate vitală pozitivă.
C alcă pe u rm ele altor funcţii; devine epim eteică, fiind cam ca
«m intea ţăran u lu i cea de pe urm ă», m ulţum indu-se să gîndeas-
că în to td eau n a du pă, rum egînd cele ce au fost şi s-au dus,
disecîndu -le şi digerîndu-le ulterior. C um de data aceasta creati­
vitatea aparţine altei funcţii, gîndirea nu m ai este înnoitoare, ci
stagnantă. Ju d ecata sa capătă un pronunţat caracter de inerenţă,
răm înînd strict lim itată la m aterialul ce-1 are la dispoziţie, fără
să-i depăşească în vreu n sens graniţele. Se m ulţum eşte cu con ­
statări m ai m ult sau m ai puţin abstracte, fără să confere m ate­
rialului exp erim en tal vreo valoare care să nu fi fost dinainte
conţinută în acesta. Judecata de inerenţă a gîndirii extravertite
este orientată către obiect sau, cu alte cuvinte, constatările sale

41
DESCRIEREA GENERALĂ A TIPURILOR

sînt în to td eau n a făcute în sensul sem nificaţiei obiective a ex p e­


rienţei. D e aceea, nu n u m ai că răm îne sub in flu en ţa d atu lui
obiectiv care o orien tează, ci răm îne ch iar tribu tară exp erien ţei
singu lare, d espre care nu afirm ă nim ic în plu s faţă de ceea ce
era deja co n ţin u t în ea. O astfel de gîndire se p oate lesne obser­
va la acei oam en i care niciodată nu pierd ocazia să p u n cteze o
im p resie sau o experienţă p rintr-o rem arcă raţion ală şi, fără în ­
d oială, p erfect ad evărată, care însă nu iese cu n im ic d in p erim e­
trul d at al experienţei. O astfel de rem arcă spune în fond doar:
«A ha, am înţeles. A sta o ştiu şi eu.» Şi cu asta s-a term in at. O
asem en ea ju d ecată înseam nă cel m ult că exp erienţa a fost în ca­
d rată în tr-o anum ită corelaţie obiectivă, fiind însă de la b u n în ­
cep u t clar că acolo se şi încadra,
бы D acă în con ştien t prim ează, în tr-u n grad şi m ai m are, o altă
fu ncţie decît gîndirea, atunci aceasta cap ătă, în m ăsu ra în care
m ai e în genere conştientă şi în m ăsura în care n u e d irect d e­
pen d entă de funcţia predom inantă, u n caracter negativ. In m ăsu ­
ra în care gîn d irea este subordonată fu ncţiei p red o m in an te, ea
p o ate, fireşte, să pară p ozitivă, dar cercetîn d -o m ai în d eap ro ap e
se p oate lesne d ovedi că ea ţine doar isonu l fu n cţiei p red o m i­
n an te, su sţinîn d -o pe aceasta cu argum ente aflate adesea în tr-o
flagran tă co n trad icţie cu principiile logicii prop rii gîndirii. G în ­
direa aceasta iese deci din d om eniu l con sid eraţiilor n oastre de
faţă. N e o cu p ăm m ai degrabă de caracteristicile acelei gîndiri
care nu poate fi subordonată p rim atu lu i altei fu n cţii, răm înînd
cred in cio asă prop riilor sale principii. O bservarea şi cercetarea
acestei g în d iri este, de altfel, dificilă, d eoarece, în cazu rile co n ­
crete, ea este întotd eau n a m ai m ult sau m ai p u ţin refu lată de
către atitu d in ea conştientu lui. De aceea, în m ajoritatea cazu rilor,
ea treb u ie scoasă la iveală tocm ai din cu lisele co n ştien tu lu i,
d acă n u cu m va se întîm p lă să iasă singură la su p rafaţă în tr-u n

42
TIP UL EXTRAVERTIT

m om en t de neatenţie. De cele m ai m ulte ori trebu ie s-o ade­


m eneşti cu întrebarea: «D ar, de fapt, ce gîndeşti d u m n eata, în
sinea d u m itale, la urm a urm elor, despre asta?». Sau trebuie
chiar să recu rg i la un şiretlic, form ulînd întrebarea cam aşa:
«Dar ce crezi că gîndesc eu despre asta?». Form u larea aceasta
trebuie aleasă în special atunci cînd gîndirea este de fapt incon­
ştientă şi d eci proiectată.3 G îndirea astfel adem enită la suprafaţa
con ştien tu lu i are anum ite însuşiri caracteristice d in pricina că­
rora o şi n u m esc negativă. C el m ai pregnant sem n distin ctiv al
habitu s-u lu i său este vorba: «dar asta nu-i decît...». G oethe a
p ersonificat această gîndire în figura lui M efisto. Ea are, înainte
de toate, ten d in ţa să reducă obiectul ju d ecăţii sale la o ban ali­
tate, despuindu-1 de însem n ătatea sa intrinsecă, de sine stătătoa­
re. Şi o face înfăţişînd obiectu l judecăţii ca depinzînd de un alt
obiect ban al. D acă între d oi oam eni se iveşte u n con flict de
natură, d u pă toate aparenţele, obiectivă, gîndirea negativă zice:
«C herchez la fem m e»4. D acă cineva susţine sau prop ovăd u ieşte
ceva, g în d irea n egativă, în loc să se intereseze de însem n ătatea
acelui lu cru , întreabă: «D ar ce cîştigă el la afacerea asta?».
Vorba atribu ită lu i M oleschott: «D er M ensch ist w as er iSt»5,
ţine tot de acest cap itol, ca şi m ulte alte m axim e şi puncte de
vedere p e care n u m ai e nevoie să le citez aici întocm ai.
D istru ctivitatea acestei gîndiri, precum şi utilitatea lim itată 662

de care d ă d ovadă, nu m ai necesită, desigur, lăm uriri supli­


m entare. Există însă şi o altă form ă de gîndire negativă pe care,

3 Proiecţie înseam nă transferul uni conţinut subiectiv în obiect. Pentru definiţia


proiecţiei, vezi capitolul Dtfiniţii, articolul Proiecţie, (n.t.)

4 «Căutaţi fem eia» (în franceză, n.t.)

5 «Der M ensch ist was er ist» înseam nă «Omul este ceea ce este». «Der M ensch
ist was er ifit» înseam nă «Omul este ceea ce mănîncă» (în grm ană, n.t.)

43
DESCRIEREA GENERALĂ A TIPURILOR

la p rim a ved ere, abia dacă o poţi recunoaşte ca atare, şi aceasta


este gîndirea teozofică, ce se răspîndeşte astăzi rapid în toate
p ărţile lu m ii, p ro babil ca reacţie la m aterialism ul raţio n alist al
ep o cii im ed iat prem ergătoare. A parent, gîndirea teozofică nu
este n icid ecu m redu ctivă, ea înălţînd totul la ran gu l de idei
tran scen d en te şi atotcu prinzătoare. U n vis, bu n ăo ară, n u m ai
este u n sim plu vis, ci o trăire «în alt plan». Existen ţa d eo cam ­
dată in explicabilă a telepatiei se explică foarte sim p lu prin
«vibraţii» care trec de la un om la altul. O tu lbu rare n ervoasă
obişn u ită se explică foarte sim plu prin faptu l că s-a ciocn it ceva
de «corp u l astral». A num ite caracteristici an trop olog ice ale lo­
cu ito rilo r de pe coasta A tlanticu lu i se explică uşor prin scu fu n ­
d area A tlantidei şi aşa m ai departe. E su ficient să d esch izi o
carte de teozofie ca să afli cu stupoare că totul este deja explicat
şi că «ştiinţa spiritului» n-a lăsat absolut n ici o en ig m ă n ed ez­
legată. M od alitatea aceasta de gîndire este în fond la fel de n e­
gativă ca şi gîndirea raţionalist-m aterialistă. C înd aceasta din
urm ă ved e în p sih ologie transform ări chim ice ale celu lelo r gan-
g lion are sau exten sia şi contracţia d en dritelor celu lare sau cine
ştie ce secreţie internă, ea este exact la fel de su p erstiţio asă ca
teozofia. Sin gu ra deosebire este că m aterialism ul acesta reduce
totu l la fizio lo gie, ştiinţă fam iliară nou ă, pe cînd teozofia rap o r­
tează to tu l la concepte de m etafizică indiană. Să red u ci v isu l la
un stom ac prea plin n u înseam nă să-l explici, iar să exp lici tele-
p atia printr-o «vibraţie» înseam nă la fel de puţin. C ăci ce este în
fond o «vibraţie»? A m bele m oduri de a explica lu cru rile sînt nu
n u m ai lipsite de forţă, ci sînt chiar n ocive, deoarece, detu rnînd
in teresu l p rin tr-u n sim ulacru de explicaţie de la fap tu l în sine şi
canalizîndu-1 în prim u l caz către stom ac, iar în al doilea către
n işte v ib raţii im ag in are, îm piedică o cercetare serioasă a p ro b le­
m ei. A m bele m od uri de a gîndi sînt sterile şi sterilizante. C arac-

44
TIPUL EXTRAVERTIT

terul n eg ativ al acestei gîndiri provine d in faptul că este nespus


de sim p listă, adică săracă în energie productivă şi creatoare. E o
gîn d ire-satelit a altor fu ncţii psihice.

SENTIMENTUL

S
en tim en tu l6, în atitudine extravertită, se orientează după без
d atu l obiectiv, obiectu l fiind, în acest caz, ceea ce determ in ă
cu n ecesitate m od ul de a sim ţi. Sentim en tul se află într-o
perfectă con cord anţă cu valorile obiective. C el ce n u cunoaşte
sentim en tele decît ca stări subiective, nu va înţelege prea lesne
natura sen tim en tu lu i extravertit, căci sentim entul extravertit se
eliberează cît poate de factorul subiectiv, subordonînd u-se total,
în schim b , in flu en ţei obiectului. Iar dacă se dovedeşte a fi
totuşi, după toate aparenţele, independent de calităţile obiectu ­
lui co n cret, răm îne negreşit tributar valorilor tradiţionale sau
altor v alo ri general valabile. M ă pot sim ţi înd em n at să folosesc
p redicatu l «frum os» sau «bun», nu pentru că găsesc obiectul
«frum os» sau «bun» conform sentim entelor m ele subiective, ci
pentru că aşa se cuvine, aşa se cuvine întru cît o ju decată contrară
ar jign i, în tr-u n fel sau altul, sentim entele generale. în cazul
unei atari ju d ecăţi de convenienţă a sentim entului nu este vorba
însă n icid ecu m de o sim ulare şi cu atît m ai p u ţin de o m in­
ciună, ci de u n act de integrare. A şa, bu năoară, u n tablou poate
fi declarat «frum os» deoarece, în general, un tablou atîrnat pe

6 «Das Ftihlen» se referă la sentiment ca funcţie, iar «dus G efiihl» la anum ite senti­
mente, produse ale funcţiei sentiment. Distincţia rezultă de cele mai m ulte ori din
context, unde apare de regulă «die Gefuhle» (sentimentele), la plural. Ca adjectiv,
s-a folosit, conform limbajului curent, «afectiv» (de exemplu în «dus Gefiihlsurteil»
- judecata afectivii), deşi la Jung sentim entul este un afect diferenţiat, (n.t.)

45
DESCRIEREA GENERALĂ A TIPURILOR

p eretele u nu i salon şi sem nat de un pictor cu noscu t este p resu ­


pu s a fi «frum os» sau deoarece p redicatu l «urît» ar p u tea m îhni
fam ilia fericitu lu i posesor sau deoarece m usafiru l are in tenţia să
creeze o atm osferă afectivă plăcută şi pen tru asta e n eap ărat n e­
cesar ca totu l să insp ire sentim ente plăcute. Sen tim en tele de
acest fel se orien tează după norm a unor d eterm in an ţi o biectivi
şi sîn t, ca atare, autentice, constituind întreaga funcţie sentim en t
vizibilă. E xact ca gîndirea extravertită, care se d ebarasează cît
p o ate de m u lt de influenţele subiective, sentim en tu l extravertit
are de asem en ea de trecut printr-u n anum it p ro ces de d ife­
ren ţiere spre a se pu rifica de orice ingredient subiectiv. Valoriză­
rile rezu ltate d in actele sentim entului corespund fie nem ijlocit
v alo rilo r o b iectiv e, fie, cel puţin, anum itor norm e v alorice trad i­
ţion ale şi g en eral răspîndite.
ем A cest m od de a sim ţi este cel căruia i se d atorează, în m are
p arte, fap tu l că atît de m ulţi oam eni m erg la teatru sau la con cert
sau la biserică şi că o fac cu sentim ente pozitive, p erfect co resp u n ­
zătoare. T o t lu i i se datorează şi m oda şi încă cev a, m u lt m ai
preţios: sp rijin u l p o zitiv acord at de m ultă lum e u nor in stitu ţii so­
ciale, filan tro p ice sau culturale. în asem enea lu cru ri, sentim en tu l
ex trav ertit se d ovedeşte a fi u n factor creator. Fără acest sentim en t,
o fru m oasă şi arm onioasă viaţă de societate, bu n ăo ară, ar fi de n e­
con cep u t. în aceste privinţe, sentim en tul extravertit co n stitu ie o
forţă ce acţion ează la fel de raţional şi are efecte la fel de b in efă­
căto are ca g în d irea extravertită. Efectele sale salutare se pierd însă
de în d ată ce o biectu l capătă o influenţă exagerată. C ăci în acest
caz, sen tim en tu l, m ult prea extravertit, atrage m u lt prea m ult
p erso n alitatea în obiect, astfel încît obiectu l asim ilează p ersoana,
p ie rz în d u -se, în con secinţă, acel caracter personal al sen tim en tu lu i
care co n stitu ie p rin cip alu l său farm ec. Sentim en tele d ev in astfel
reci, lu cid e, o biective şi neconvingătoare. T răd ează o intenţie

46
TIPUL EXTRAVERTIT

ascunsă sau, în orice caz, trezesc o asem enea băn uială o bserv ato­
rului n ep reven it. N u m ai fac acea im presie plăcută şi înviorătoare
care în soţeşte orice sentim ent autentic, ci aduc a poză sau a
prefăcătorie, ch iar dacă intenţia egocentrică este, p robabil, total
necu noscută încă. U n asem enea sentim en t, exag erat extravertit,
satisface, ce-i d rept, toate aşteptările de natură estetică, dar nu m ai
vorbeşte in im ilor, ci poate doar sim ţurilor sau - m ai rău - poate
doar in telectu lu i. P oate, ce-i drept, să facă faţă în tr-u n m od foarte
estetic u n ei situaţii, dar se lim itează la atît, fără să aibă vreu n alt
efect. D evine steril. D acă acest proces continu ă, se instalează
treptat o d isociere uim itor de contradictorie a sentim entului: el se
m stăpîneşte, cu valorizările sale caracteristice, pe toate obiectele
ce-i ies în cale, stabilind astfel nenum ărate relaţii care se contrazic
reciproc în m od flagrant. C um asem enea lucruri n u ar fi în nici un
caz posibile în p rezen ţa unui subiect cît de cît accentu at, pînă şi
ultim ele răm ăşiţe ale u nei poziţii realm ente personale sîn t repri­
m ate. Su b iectu l este în aşa m ăsură absorbit de procesele singulare
ale sen tim en tu lu i, în cît observatorul capătă im presia că n u m ai are
în faţă n ici u n subiect al sentim entului, ci doar u n pur proces al
lui. S en tim en tu l ajuns în această stare este com plet p rivat de
căldura sa u m ană originară şi face o im presie de poză, de capriciu,
de neseriozitate şi, în cazu ri m ai grave, de sindrom isteric.

TIPUL SENTIMENT EXTRAVERTIT

I n tru cît sentim entele sînt, indiscutabil, în m od m ai văd it carac-


teristice psih ologiei fem inine decît gîndirea, cele m ai pure
665

form e ale tipu lu i sentim ent se întîlnesc la sexul fem inin. D acă
sentim entul extravertit deţine întîietatea, vorbim de tip u l sen ti­
m ent extravertit. Exem plele care îm i vin în m inte p en tru acest

47
DESCRI EREA G EN ER ALĂ A T IP U R I L O R

tip sînt aproape fără excepţie fem ei. Fem eile de felul acesta au
d rep t fir co n d u cător în viaţă sentim entele lor. S en tim en tu l lor a
d ev en it p rin ed u caţie o funcţie perfect integrată, supu să co n ­
tro lu lu i conştient. în cazurile care nu sînt extrem e, sentim en tele
au un caracter personal, chiar dacă subiectivu l a fost deja în
m are m ăsu ră reprim at. De aceea, p ersonalitatea ap are ca fiind
p erfect in teg rată raportu rilor obiective. Sentim en tele corespund
situ aţiilo r obiective şi valorilor general valabile. La o fem eie,
acest lu cru n u se vede n icăieri m ai lim pede d ecît în persoana
a şa-n u m itu lu i «ales al inim ii sale». Este ales om u l «potrivit» şi
în n ici u n caz vreu n altul şi el este «potrivit» n u p en tru că ar
avea cev a de spus fiinţei subiective a fem eii - d espre asta, de
o b icei, ea n u ştie absolut nim ic - , ci pentru că el coresp u n d e
p erfect ca p oziţie, vîrstă, posibilităţi m ateriale, ran g social şi
resp ectab ilitate a fam iliei, tuturor exigenţelor raţionale. O
asem en ea form u lare ar putea fi lesne respinsă, fireşte, ca fiind
ironică şi d ep reciativ ă, dacă n u aş fi pe d eplin co n v in s că sen ti­
m en tu l iu b irii corespun d e perfect, în cazul acestei fem ei, alegerii
sale. E au ten tic, n u e con trafăcu t raţional. Există n enu m ărate
căsăto rii «raţionale» de acest fel şi ele n u sînt n ici pe departe
cele m ai proaste. F em eile de acest tip sînt bu ne tovarăşe de
viaţă p en tru soţii lor şi bu ne m am e, atîta tim p cît constitu ţia
psihică a soţu lu i sau a cop ilu lu i este cea con sfinţită de obiceiul
locului. N u p oţi avea sentim ente «corecte» d ecît dacă n im ic nu
vine să ţi le tulbure. Şi nim ic nu tulbură m ai rău sentim en tu l
d ecît gîndirea. D e aceea, e lesne de înţeles că, la acest tip, gîn ­
d irea este cît se poate de refulată. Şi totuşi, în nici un caz nu
trebu ie să afirm ăm că o asem enea fem eie nu ar gîndi deloc;
d im p o triv ă, ea gîndeşte, probabil, foarte m ult şi foarte in teli­
g ent, d o a r că la ea, gîndirea nu este n iciodată su i g eneris, ci
n u m a i o anexă epim eteică a sentim entului. C eeea ce n u poate

48
TIPUL EXTRAVERTIT

sim ţi, nu poate n ici gîndi în m od conştient. «D ar nu p ot să gîn-


desc ceea ce n u sim t!» m i-a declarat odată, pe u n ton foarte
in d ignat o p acientă. A tît cît i-o perm it sentim en tele, ea poate
gîndi foarte bin e, dar orice raţionam ent, oricît de logic, este din
capul lo cu lu i respin s dacă duce la conclu zii ce co n travin senti­
m entelor. A sem en ea lu cru ri sînt, pu r şi sim plu, de n egîndit. Şi
astfel, tot ceea ce, potriv it u nei valorizări obiective, este b u n - e
preţu it sau iu bit; toate celelalte par pur şi sim plu in existente în
viaţa ei.
A ceastă im ag in e se schim bă însă de în d ată ce în sem n ătatea «><,
o biectu lu i atin ge un grad şi m ai înalt. D upă cu m am arătat deja
m ai sus, rezu ltă atu nci o asem enea asim ilare a su biectului cu
o biectu l, în cît su biectu l sentim entului dispare m ai m ult sau mai
puţin. S en tim en tu l îşi pierde caracteru l p ersonal, devine sentim ent
în sine şi cap eţi im presia că personalitatea se dizolvă co m p let în
sentim en tele m om entului. D ar cum în viaţă se perindă neconten it
situaţii sch im b ătoare, care declanşează to nalităţi afective diferite
sau ch iar co n trad icto rii, p ersonalitatea se descom p un e în tot atîtea
sentim en te diferite. Ba eşti una, ba eşti alta - în ap aren ţă, căci în
realitate o asem en ea dem ultiplicare a p ersonalităţii e de dom eniul
im p osibilu lu i. B aza eu -lu i răm îne totuşi m ereu identică sieşi şi
intră, ca atare, în tr-o vădită opoziţie cu stările afective schim b ă­
toare. C a u rm are, observatorul nu m ai resim te sentim en tul afişat
ca pe o exp resie a sim ţăm intelor persoanei, ci îl resim te, mai
degrabă, ca pe o alterare a eu-lui ei, ca pe un cap riciu, aşadar.
D u pă g ra d u l disocierii dintre eu şi starea afectivă a m om en tu lu i,
se iv esc m a i m u lte sau m ai puţine sem ne ale d ezbinării cu sine,
ceea ce în se a m n ă că atitudinea iniţial com pen satorie a in co n ştien ­
tului se tran sfo rm ă într-o opoziţie m anifestă. La în cep u t, această
opoziţie se m anifestă sub form a unei exteriorizări afective exacer­
bate, de pildă prin predicate afective p roferate insistent şi zgo-

49
DESCRIEREA GENERALĂ A TIPURILOR

m otos, cărora însă le lipseşte parcă ceva spre a fi d em ne de creza­


re. Sună găun os şi nu conving, ci dim potrivă, te fac ch iar să te
g în d eşti că p rin ele este supracom pensată, poate, o rezisten ţă şi că,
deci, o asem en ea ju d ecată afectivă ar p u tea suna şi în cu totu l alt
fel. Şi p u ţin m ai tîrziu chiar sună în alt fel. E de ajuns ca situaţia să
se schim be doar p u ţin spre a se face auzită o v alorizare com plet
opusă a acelu iaşi obiect. în urm a unei experienţe de felul acesta,
o b serv atoru l nu m ai poate lua în serios nici p rim a, n ici a doLia
ju decată. D in acest m om ent, el îşi rezervă d reptu l să răm în ă la
p ro p riile sale ju d ecăţi. D ar cu m pentru acest tip n im ic n u este m ai
im p o rta n t d ecît să stabilească relaţii afective in tense cu cei d in ju r,
su b iectu l se va sim ţi n evoit să depună efortu ri în zecite spre a
în v in g e rezervele celorlalţi. A stfel, situaţia se va în rău tăţi, intrînd
în cerc vicios. C u cît m ai pu ternic devine accentu l p u s pe relaţia
afectivă cu o b iectu l, cu atît m ai m ult iese la su p rafaţă opoziţia
in con ştien tă.
667 A m văzu t deja că tip u l sentim en t extravertit îşi rep rim ă m ai
cu seam ă gîn d irea, dat fiind că gîndirea, tocm ai, este cea m ai
aptă să tu lbu re sentim entul. D in acelaşi m otiv, g în d irea, la rîn-
d u l ei, cînd vrea să ajungă la rezu ltate cît de cît p u re, exclude
m ai cu seam ă sentim en tul, căci n im ic n u e m ai apt să tulbure
gîn d irea şi să o falsifice decît valorile afective. G în d irea tipu lu i
sen tim en t extravertit, în m ăsura în care m ai răm în e o funcţie
au ton o m ă, este deci refulată. A şa cu m am m en ţion at deja, nu
este co m p let refu lată, ci doar în m ăsura în care logica sa im p la­
cabilă du ce, în m od obligatoriu, la conclu zii ce n u corespun d
sen tim en telo r. Ea este însă tolerată ca slujitoare a sentim en tu lu i
sau m ai bin e zis ca sclavă a lui. Şira spinării îi este frîn tă, n u se
m ai p o a te im pu ne ea însăşi, con form p ro p riilo r sale legi. D ar
cu m există totuşi o logică şi conclu zii im placabil co recte, acestea
îşi cro iesc d ru m undeva, dar în afara con ştien tu lu i, adică în

50
TIPUL EXTRAVERTIT

inconştient. De aceea, conţinutul inconştient al acestui tip


constă, în prim u l rînd, dintr-un anum e fel de gîndire. A ceastă
gîndire este infantilă, arhaică şi negativă. A tîta tim p cît senti­
m entul co n ştien t îşi păstrează caracterul personal, sau, cu alte
cu vinte, atîta tim p cît p ersonalitatea n u este com plet resorbită în
stări afectiv e d isparate, gîndirea inconştientă are un caracter
com pensatoriu . D ar cînd personalitatea se disociază, descom -
punîndu-se în stări afective izolate şi reciproc contradictorii,
identitatea eu -lu i se pierde şi subiectul devine inconştient. D ar
căzînd în in con ştien t, subiectul se asociază cu gîndirea in ­
conştientă şi îi deschide acesteia din urm ă, în anum ite ocazii,
calea spre conştienţă. C u cît m ai puternică este relaţia afectivă
conştientă şi cu cît m ai m ult se depersonalizează afectul, cu atît
m ai pu ternică devine şi opoziţia inconştientă. Ea se m anifestă
îng răm ăd in d , tocm ai în ju ru l celor m ai preţu ite obiecte, gînduri
inconştiente care le m inim alizează acestora, fără înd u rare, valoa­
rea. G în d irea în stilul lui «dar asta nu e decît...» se află aici în
elem en tu l ei, căci subm inează autoritatea absolută a sentim en te­
lor legate de obiect.
G înd irea in conştientă iese la iveală sub form a unor relevaţii 668
bruşte, adesea obsedante, avînd, în general, un caracter negativ şi
depreciativ. D e aceea, fem eile de acest tip au m om ente în care
asociază cele m ai rele gînduri tocm ai acelor obiecte pe care senti­
m entul le ap reciază cel m ai m ult. G îndirea negativă se serveşte de
toate p reju d ecăţile infantile şi de toate analogiile apte să p u nă la
îndoială valorile afective şi apelează la toate instinctele prim itive
spre a p u tea interpreta sentim entul drept u n «dar asta nu e
decît...». M en ţion ez aici, m ai m ult ca o observaţie co laterală, faptul
că în felu l acesta se face ap el şi la inconştientul colectiv, la to talita­
tea im agin ilor p rim ord iale, d in a căror prelucrare rezultă apoi
posibilitatea u nei refaceri a atitudinii pe alte baze.

57
D ESCR IER EA GE NER ALĂ A T I P UR I LO R

669 P rin cip ala form ă de nevroză a acestui tip este isteria cu lu­
m ea sa caracteristică de im agini inconştiente in fan til-sexu ale.

REZUMATUL TIPURILOR RAŢIONALE

670 ✓ '" ie le două tipu ri precedente le num esc tipu ri raţion ale sau
V — ju d icative, deoarece se caracterizează p rin p rim atu l unor
fu ncţii raţio n al judicative. O notă com ună am belor tip u ri este că
v iaţa lor se supu ne, în m are m ăsură, ju d ecăţii raţion ale. Trebu ie
totu şi să ţin em seam a dacă vorbim despre ele de pe p oziţiile
p sih o lo g iei su biective a individului sau de pe p o ziţiile u nu i ob­
serv ato r care p ercepe şi ju decă din exterior. U n asem en ea o b ser­
vato r poate aju nge lesne la o concluzie contrară, în sp ecial dacă
sesizează in tu itiv doar fapticu l şi ju d ecă în con secinţă. C ăci
viaţa acestu i tip n u este niciodată d ependentă, în totalitatea sa,
ex clu siv de ju d ecata raţională, ci, într-o m ăsură ap roap e la fel
de m are, şi de iraţionalitatea inconştientă. Iar dacă u rm ărim ex­
clu siv fap ticu l, fără să acordăm vreo im p ortan ţă econ om iei
in tern e a con ştien tu lu i individului, se poate lesne în tîm p la să
fim în m ai m are m ăsură im presionaţi de anum ite m an ifestări
in con ştien te ale individului, iraţionale şi arbitrare, d ecît de
intenţiile şi m otivaţiile sale conştiente, dictate de raţiu ne. îm i în ­
tem eiez, de aceea, ju d ecata pe ceea ce resim te in d iv id u l ca fiind
psih olog ia sa conştientă. R ecunosc însă că o asem en ea p sih olo ­
gie ar p u tea fi înţeleasă şi prezentată şi com p let in vers. Sînt
co n v in s ch iar că eu însum i, dacă aş avea o altă p sih olog ie in d i­
v id u a lă , aş d escrie tipurile raţionale, privin du-le din sp re in co n ­
ştien t, co m p let invers, ca fiind iraţionale. A ceastă situaţie face
foarte d ificilă, în tr-u n m od ce nu trebuie su bap reciat, p rezen ta­
rea şi în ţeleg erea fenom enelor psihologice, sporind nem ăsu rat

52
TIPUL EXTRAVERTIT

posibilitatea u nor neînţelegeri. D iscuţiile care rezultă din asem e­


nea n eîn ţeleg eri sînt lipsite de orice p erspective, căci in ter­
locu torii n u vorbesc aceeaşi lim bă. A sem enea exp erienţe au
con stitu it p en tru m ine u n m otiv în plus p en tru a m ă întem eia
în această expu nere pe psihologia subiectiv con ştien tă a indivi­
dului, d eo arece astfel avem cel p u ţin u n p u nct de p orn ire bine
determ inat, obiectiv, care ne-ar lipsi cu totu l dacă am vrea să
în tem eiem o legitate psihologică pe inconştient. C ăci în acest
caz n u ar m ai fi posibilă nici o com unicare cu o biectu l, acesta
ştiind m a i m ulte d espre orice altceva d ecît despre p ro p riu l său
inconştient. Ju d ecata ar fi lăsată atu nci exclusiv în seam a obser­
vatoru lu i, a su biectului - prilej sigur pen tru ca acesta să se în te­
m eieze pe propria sa psihologie, atribuindu-i-o celu i observat.
Aşa se în tîm p lă, după părerea m ea, atît în p sih ologia freudiană
cît şi în cea adleriană. Individul este com plet expu s, în felul
acesta, b u n u lu i plac al observatorului care îl judecă. A cest lucru
nu se p o ate întîm p lă însă dacă este luată drept bază p sih ologia
conştientă a celui observat. în acest caz, el este cel com p eten t
căci n u m ai el singur îşi cunoaşte m otivaţiile conştiente.
R aţionalitatea con d uitei conştiente a acestor două tipu ri presu- vn
pune o exclu d ere conştientă a întîm plătorului n esu pus legilor
raţiunii. Ju d ecata raţională reprezintă, în această psih ologie, o
forţă care im p u ne sau m ăcar încearcă să im pună dezord onatu lu i şi
întîm p lăto ru lu i evenim entelor reale anum ite form e. Se face, astfel,
pe de o p arte, o anum ită selecţie a posibilităţilor ce apar în viaţă,
fiind acceptate con ştien t n um ai cele conform e raţiu nii, iar pe de
altă p arte, acelor fu ncţii psihice care servesc percepţiei fap ticu lu i li
se în g răd eşte substanţial autonom ia şi influenţa. A ceastă îngrăd ire
a senzaţiei şi a in tuiţiei n u este, fireşte, una absolută. A ceste funcţii
există şi aici ca pretu tindeni, doar că îşi supun rezu ltatele unei
selecţii făcu te de ju decata raţională. Forţa absolută a senzaţiei,

53
DESCRIEREA GENERALĂ A TIPURILOR

b u năoară, nu constitu ie un factor hotârîtor în m otivarea acţiunii,


h otărîtoare fiind doar judecata.
672 Funcţiile p ercep tive îm părtăşesc, aşadar, într-u n an um e sens,
soarta sen tim en tu lu i din cazul prim ului tip şi pe cea a gîn d irii din
cazu l al doilea. Ele sînt relativ refulate şi, ca atare, în tr-o stare slab
d iferenţiată. In această situaţie, inconştientul am belor n oastre ti­
puri cap ătă o notă caracteristică: ceea ce fac oam en ii în mod
co n ştien t şi in tenţion at este dictat de raţiune (de propria lor
raţiu ne!); ceeea ce li se întîm p lă însă corespunde naturii unor
senzaţii infan til-p rim itiv e, pe de o parte, şi pe de altă p arte, unor
in tu iţii de acelaşi fel. V oi încerca să explic ce se înţeleg e p rin aceste
n oţiu n i în paragrafele urm ătoare. In orice caz, ceea ce li se în tîm ­
plă acestor tip u ri este iraţional (fireşte din pu nctul lor de vedere!).
Iar cu m există foarte m ulţi oam eni care trăiesc m ai m ult din ceea
ce li se în tîm p lă şi m ai p u ţin din ceea ce fac con form u nor intenţii
raţion ale, se poate lesne întîm p lă ca un asem enea om să declare,
d u pă o ju dicioasă analiză, că am bele noastre tipu ri sîn t iraţionale.
T reb u ie să le con ced em însă că n u arareori in co n ştien tu l unui om
face o im presie m ult m ai puternică decît con ştien tu l lui şi că fap ­
tele lui cîntăresc adesea substanţial m ai greu decît m otiv aţiile sale
raţionale.
673 R aţionalitatea am belor tipu ri este obiectiv orien tată, d ep en d en ­
tă de datul obiectiv. R aţionalitatea lor concordă cu ceea ce e u n a­
nim accep tat drep t raţional. Su biectiv , ei nu acceptă d rep t raţional
n im ic altceva d ecît ceea ce este în general con sid erat raţional. D ar
ch iar şi raţiu nea este în bu nă parte subiectivă şi in dividuală. în
cazu l n o stru , această parte este refulată şi anum e cu atît m ai m ult
cu cît m ai m are este im portanţa acordată obiectului. De aceea, su ­
b iectu l şi raţiu nea subiectivă sînt m ereu am eninţate de refu lare, iar
atu nci cînd îi su com bă, cad sub dom inaţia in con ştien tu lu i, care
are, în acest caz, p articularităţi foarte dezagreabile. D espre gîndi-

54
TI PUL EXTRAVERTIT

rea sa am vorbit deja. Ei i se m ai adaugă, pe de o p arte, senzaţii


prim itive, care se m anifestă ca obsesii senzoriale, de pildă sub for­
ma unei senzu alităţi anorm ale, obsesive, ce poate lua toate form ele
cu putinţă şi, pe de altă parte, intuiţii prim itive, care pot deveni un
adevărat ch in p entru cel afectat de ele şi pentru cei din ju ru l lui. El
iscodeşte după tot ce e m ai dezagreabil şi m ai penibil, bănuieşte
de tot ce e respingător, urît sau rău şi în asem enea cazu ri este
vorba, de obicei, de ju m ătăţi de adevăruri, cu m nu se poate m ai
potrivite să producă neînţelegeri dintre cele m ai înven in ate. In­
fluenţa pu ternică a conţinuturilor inconştiente aflate în opoziţie
duce, în m od necesar, la o frecventă încălcare a regulilor raţionale
conştiente, adică la o surprinzătoare dependenţă de evenim entele
întîm p lătoare, care ajung să exercite, fie datorită forţei senzaţiilor
provocate, fie datorită im portanţei ce li se acordă inconştient, o
influenţă de-a dreptul coercitivă.

SEN ZA ŢIA

/V 7

I
n atitu dinea extravertită, senzaţia7 este determ inată cu precă- 674
dere de obiect. Ca percepţie senzorială, senzaţia depinde,
fireşte, de obiect. D ar e la fel de firesc să depindă şi de subiect şi
de aceea există şi o senzaţie subiectivă, extrem de diferită prin
natura sa de senzaţia obiectivă. în atitudinea extravertită, com p o­
nenta subiectivă a senzaţiei, în m ăsura în care se pune problem a
utilizării sale conştiente, este inhibată sau refulată. Tot aşa se
întîm plă şi atu nci cînd gîndirea sau sentim entul deţin întîietatea:

7 în cele ce urm ează, sînt traduse prin «senzaţie» atît «das Empfinden», care se
referă la funcţia senzaţie, cît şi «die Empfindung», care se referă la o anumită sen­
zaţie, deoarece distincţia rezultă din context, «die Emfindungen» (senzaţiile) apă-
rînd, de regulă, la plural, (n.t.)

55
DESCRIEREA GENERALA A TIPURILOR

senzaţia, ca funcţie iraţională, este relativ refulată, adică fu n cţio ­


nează co n ştien t n u m ai în m ăsura în care atitu d in ea con ştien tă
ju d icativă lasă percep ţiile întîm p lătoare să devină co n ţin u tu ri ale
co n ştien tu lu i sau, cu alte cu vinte, le realizează. F u n cţia sen zo ria­
lă este, sensu strictori, absolută prin natura sa căci toate sînt,
b u n ăo ară, v ăzu te sau auzite în m ăsura în care e fiziologic p o si­
b il, dar n u toate ating acea valoare de prag pe care o p ercepţie
trebu ie să o aibă spre a fi şi apercepută. Situaţia se schim b ă însă
d acă în tîieta tea nu e deţinută de vreo altă funcţie, ci tocm ai de
fu ncţia senzaţie. în acest caz, din senzaţiile co resp u n zăto are
o b iectu lu i n u se exclude şi nu se refulează n im ic (cu excep ţia
co m p o n en tei subiective, aşa cu m am m ai spus). Sen zaţia este
d eterm in ată în m od p referenţial de obiect, iar obiectele care
d eclanşează cele m ai p u ternice senzaţii joacă un rol decisiv în
p sih olog ia individului. A pare astfel o dependenţă p ro n u n ţat senzo­
rială de obiect. De aceea, senzaţia este o funcţie v itală, funcţia
d o tată cu cel m ai puternic im puls vital. Intrucît d eclan şează sen ­
zaţii, o b iectele sînt acceptate şi, totodată, în m ăsura în care e în
gen ere p o sib il pe calea senzaţiilor, ele sînt com plet în reg istrate în
co n ştien t, in d iferent dacă ele con vin sau n u co n v in ju d ecăţii
raţion ale. C riteriu l valoric este dat exclusiv de in tensitatea sen za­
ţiilor p ro v o cate de p roprietăţile obiectelor. Ca u rm are, în m ăsura
în care d eclanşează vreo senzaţie, toate procesele obiective ajung
în con ştien t. D ar, în atitudinea extravertită, n um ai obiectele sau
fen o m en ele senzorial perceptibile concrete p ot provoca senzaţii
şi, m ai p recis, exclu siv acelea care pretu tin d eni şi în toate tim p u ­
rile ar fi resim ţite de către oricine drept concrete. De aceea, in d i­
v id u l este orien tat după realitatea faptică pur senzorială cea m ai
ev id en tă. Fu n cţiile ju d icative răm în în inferioritate faţă de faptele
co n crete ale sen zaţiei şi au, de aceea, toate caracteristicile fu n cţii­
lo r slab d iferen ţiate, bu năoară o anum ită negativitate cu trăsături

56
TIPUL EXTRAVERTIT

infantil-arhaice. D ar cel m ai puternic afectată de refu lare este,


fireşte, fu ncţia com plem en tară senzaţiei, şi anum e p ercepţia in­
conştientă, intuiţia.

TIPUL SENZAŢIE EXTRAVERTITĂ

N
u există n ici u n alt tip um an care să poată egala în realism 675

tip u l senzaţie extravertită. A cest tip are un sim ţ al realităţii


faptice obiective extrem de dezvoltat. în tot cu rsu l vieţii sale
acu m ulează trăiri reale ale obiectului concret, dar, cu cît m ai
pronunţat îi este tipul, cu atît m ai puţin face uz de experienţa
sa. în u nele cazu ri, trăirile sale nici nu se tansform ă în ceva care
să m erite num ele de «experienţă». Senzaţiile îi servesc cel m ult
ca fir călău zito r spre noi senzaţii şi absolut tot ce apare nou în
sfera sa de interes vine pe calea senzaţiei şi trebuie să servească
scopurilor acesteia. Întrucît există tendinţa de a con sid era că un
pronunţat sim ţ al pu rei realităţi faptice este foarte raţional,
oam enii de acest fel v o r fi socotiţi raţionali. În realitate în să, nu
sînt n icid ecu m raţionali, ei fiind subjugaţi de senzaţiile p rovoca­
te de accid en tu l iraţion al în aceeaşi m ăsură ca şi de cele provo­
cate de even im en tu l raţional. U n om de acest tip - se pare că
de cele m ai m ulte ori este vorba de bărbaţi - nu se va con sid e­
ra, fireşte, «subjugat» de senzaţii. Va rîde, m ai degrabă, de o
asem enea vorbă - com plet nepotrivită, după părerea sa - , d eoa­
rece, p en tru el, senzaţiile sînt, pur şi sim plu, sem nul concret al
vitalităţii şi reprezintă toată bogăţia adevăratei vieţi. Intenţiile
sale se în d reap tă spre desfătările concrete, ca şi m oralitatea sa,
de altfel, căci adevăratu l hedonist îşi are m orala sa proprie,
cum pătarea şi principialitatea sa proprie, devotam entul şi sp iri­
tul său de sacrificiu. N u este, neapărat, o brută senzorială, îşi

57
DESCRIEREA GENERALA A TIPURILOR

poate d iferenţia senzaţia pînă la cea m ai m are p u ritate estetică,


fără să-şi trădeze vreod ată, n ici chiar în cele m ai abstracte
senzaţii, p rin cip iu l senzorialităţii obiective. Ciceronele plăcerilor
neîngrădite ale vieţii al lui W u lfen 8 este profesiu nea de cred in ţă,
sinceră şi n eîn fru m u seţată, a om u lu i de acest tip. C red că, p ri­
vită d in acest u nghi, cartea m erită să fie citită.
676 Pe o treap tă in ferioară, acest tip este un om al realităţii p alp ab i­
le, lipsit de înclin aţii spre reflecţie şi lipsit de intenţii dom inatoare.
C eea ce îşi doreşte statornic este să sim tă obiectu l, să aibă senzaţii
şi, pe cît p osibil, să se desfete. N u e dezagreabil, ci d im p o triv ă, d e­
bord ează de o fericită şi vie cap acitate de a se b u cu ra, fiind uneori
un v esel am ic, iar alteori un rafinat estet. în p rim u l caz, m arile
p roblem e ale v ieţii atîrnă de o m asă bună sau m ai p u ţin bu n ă, iar
în cel d e-al d oilea ţin de bu nu l gust. D acă a avu t p arte de senzaţii,
co n sid eră că to t ce era esenţial s-a spus şi s-a făcut. N im ic n u este
m ai p resu s d ecît con cretu l şi realul; iscodirile în afara senzaţiilor
sau d in co lo de ele sînt adm ise num ai în m ăsura în care intensifică
sen zaţiile. N u cere n um aidecît o intensificare a lor în sens plăcut,
acest tip n efiin d u n senzual oarecare; el îşi doreşte doar sen zaţii cît
m ai in ten se cu p u tinţă, pe care, p o triv it n aturii sale, trebu ie să le
cap ete în to td eau n a din exterior. C eea ce vine d in in terior i se pare
a fi m alad iv şi reprobabil. în m ăsura în care are g în d u ri sau sen ti­
m ente, le red u ce întotd eau n a, chiar cu preţu l celor m ai flagrante
d isto rsio n ări ale logicii, la bazele lor obiective, adică la influ enţe
p ro v en ite de la obiect. R ealitatea palp abilă este lăsată să-şi spună
cu v în tu l în orice condiţii. în această privinţă este de o n eaştep tată
n aivitate. C orelează, bu năoară, fără să stea prea m u lt pe gîn d u ri,
u n sim p tom p sih og en cu nivelu l scăzut al baro m etru lu i, even tuala

8 W ilhelm van W ulfen, Der Genufimensch: ein Cicerone im rticksichtslosen Lebensge-


nufi, 1911.

58
TIPUL EXTRAVERTIT

existenţă a unui con flict psihic părîndu-i-se, în schim b, o boln ăvi­


cioasă năzărire. D ragostea i se întem eiază, fără doar şi poate, pe
cel m ai ev id en t farm ec senzorial al obiectului. Dacă este norm al,
este în m od m anifest integrat realităţii date - în m od m anifest,
pentru că acest lucru este întotdeauna vizibil. Idealurile sale ţin de
realitatea faptică, este extrem de atent în această privinţă. N u are
idealuri în p lan u l ideilor şi deci nu are nici un m otiv să se în străi­
neze în v reu n fel de realitatea faptică. Toate exteriorizările sale
dovedesc acest lucru. Se îm bracă bine, ţinînd seam a de condiţia sa,
se m ănîncă b in e la el, se stă com od sau m ăcar se sim te că gustul
său ales este p esem n e exigen t faţă de tot ce îl înconjoară. Te con ­
vinge ch iar că m erită cu prisosinţă să faci unele sacrificii de dragul
stilului.
D ar pe m ăsură ce senzaţia devine precum pănitoare, subiectul ь-п
dispărînd în spatele propriilor sale senzaţii, acest tip de om devine
tot m ai d ezagreabil. Se transform ă fie într-u n desfrînat grosolan,
fie în tr-u n estet rafinat, lipsit de scrupule. O biectul îi devine atît de
necesar în cît n u îi m ai recunoaşte n ici o valoare ca fiinţă de sine
stătătoare. II oprim ă şi îl exploatează cu neruşinare, utilizîndu-1
exclusiv ca prilej de a avea senzaţii. D ependenţa sa de obiect îşi
atinge astfel apogeul. D ar, totodată, inconştientul este forţat să-şi
părăsească rolu l com pensator şi intră deschis în opoziţie. înain te
de toate se fac sim ţite intuiţiile refulate, şi anum e sub form a unor
proiecţii asupra obiectului. Se ivesc suspiciuni dintre cele m ai
bizare; dacă este vorba despre un obiect sexual, rolul principal îl
joacă g elo ziile fanteziste şi anxietăţile. în cazuri m ai grave, se dez­
voltă fobii de tot felul şi, în special, sim ptom e obsesionale.
C on ţinutu rile patologice au un rem arcabil caracter de irealitate şi
sînt, ad esea, de coloratură m orală sau religioasă. Frecvent, se
dezvoltă u n caracter arţăgos şi cicălitor, cu o m oralitate ridicol de
scrupuloasă şi de o religiozitate prim itivă, supersiţioasă, «m agi-

59
DESCRIEREA GENERALĂ A TIPURILOR

că», ce recurge la rituri confuze. Toate acestea izvorăsc din


fu ncţiile refu late, slab diferenţiate, care, în astfel de cazu ri, se opun
net co n ştien tu lu i, ieşind în evidenţă în tr-u n m od cu atît m ai
şocant, cu cît m ai absurde par supoziţiile pe care se în tem eiază,
su p o ziţii ce co n travin total sim ţului realităţii conştient. Toată cu l­
tura sen tim en tu lu i şi a gîndirii apare desfigurată în această a doua
p erso n alitate, căp ătînd alura unui p rivitivism p atologic. R aţiu nea
este sofistică şi tăiere a firului în patru, m orala e dăscăleală deşartă
şi văd it fariseism , religia e o absurdă credinţă în su p erstiţii, iar
facultatea in tu iţiei, acest dar de excepţie al om u lu i, este o subtilă
su spiciune p ersonală care adulm ecă pe după co lţu ri şi care, în loc
să d eschid ă largi persp ective, se pierde în în g u stim ea p rea o m e­
n eştilor fleacuri.
678 C aracteru l tipic obsesional al sim ptom elor n eu rotice rep rezin ­
tă co n trap artea inconştientă a n on şalanţei m orale con ştien te
caracteristice unei atitu d in i pu r senzoriale, care, din p u n ctu l de
v ed ere al ju d ecăţii raţionale, înregistrează fără d iscern ăm în t
fapticu l. C h iar dacă această lipsă de criterii a tipu lu i senzaţie nu
ech iv alează n icid ecu m cu o lipsă totală de princip ii şi de lim ite,
totuşi, în g răd irile extrem de im portante date de ju d ecată sînt
absente în cazu l lui. Ju d ecata raţională reprezintă în să o con-
strîngere con ştien tă căreia tipul raţion al i se supu ne de bu nă
voie. în cazu l tipu lu i senzaţie, această constrîngere trebu ie să fie
im pusă de către inconştient. în plus, datorită existen ţei ju d ecăţii,
în cazu l tipului raţional condiţionarea de către obiect nu va
avea n iciodată atîta însem n ătate ca acea necond iţionată atracţie
pe care o exercită obiectul asupra tipului senzaţie. De aceea,
d acă atitu d in ea acestuia din urm ă ajunge la o u nilateralitate
a n o rm ală, el riscă să fie prins la fel de strîns în ghearele in­
co n ştien tu lu i pe cît de strîns legat îi este con ştien tu l de obiect.
C înd d ev in e n eurotic, este foarte greu de tratat în m od raţional,

60
TI PUL EXTRAVERTIT

căci fu ncţiile cărora m ed icu l li se adresează se află în tr-o stare


relativ n ed iferen ţiată şi deci nu te poţi bizui pe ele aproape
deloc sau ch iar deloc. E nevoie m ai degrabă de m ijloace de
con strîng ere afectivă pen tru a-1 face să conştientizeze ceva.

INTUIŢIA

I
n tuiţia, ca funcţie a percepţiei inconştiente, este întru totul 679
în d rep tată, în atitudinea extravertită, către obiectele exterioare.
C um in tu iţia este un proces în principal inconştient, natura sa e
foarte greu sesizabilă conştient. în conştient, funcţia intuitivă se
prezintă ca o anum e atitudine de aşteptare, ca o cu prindere şi o
pătru nd ere a obiectului cu privirea şi abia rezultatul ei final ne
poate sp u n e ce aparţinea obiectului în m od real şi ce i s-a atri­
buit odată cu iscodirea. Ca şi senzaţia, care atunci cînd deţine
întîietatea, nu este doar un proces reactiv, lipsit de orice în sem ­
n ătate ulterioară pentru obiect, ci este m ai degrabă o acţiune ce
pune stăpîn ire pe obiect şi îi dă chip; nici intuiţia nu este doar
o p ercep ţie, o pură contem plare, ci un proces activ şi creator
care în ch ip u ie în obiect tot atît cît extrage din acesta. Aşa cum
îşi extrag e, inconştient, im aginea intuitivă, produce şi un efect
in con ştien t în obiect. Intuiţia ne furnizează, ce-i drept, în prim ul
rînd d oar im agin i şi viziu ni de relaţii şi rapoarte, care, prin
m ijlocirea altor funcţii, nu ar putea fi însă obţinute decît pe căi
foarte ocolite sau chiar deloc. A ceste im agini au valoarea unor
cu noştin ţe bine determ inate, care influenţează în m od decisiv
acţiun ea, atu nci cînd principala pondere îi revine intuiţiei. G în ­
direa, sentim en tul şi senzaţia sînt relativ refulate, senzaţia fiind
cel m ai grav afectată, deoarece, ca funcţie senzorială conştientă,
ea este cea m ai stînjenitoare pentru intuiţie. Senzaţia perturbă

61
DESCRI EREA GE NERALĂ A T I PU R IL OR

intuiţia pu ră, n epărtin itoare şi naivă prin excitări senzoriale ag a­


sante, care opresc privirea la suprafeţele fizice, adică to cm ai la
acele lu cru ri din colo de care caută să pătrundă intuiţia. C u m în
atitu d in ea extrav ertită, intuiţia se îndreaptă cu p recăd ere spre
obiect, ea se aseam ăn ă foarte m ult, de fapt, cu sen zaţia, căci ati­
tu d inea de aşteptare în faţa obiectelor exterioare se p oate servi,
cu o p ro babilitate aproape la fel dea m are, de senzaţie. De
aceea, p en tru ca intuiţia să poată funcţiona, senzaţia trebu ie să
fie în m are m ăsură reprim ată. Prin senzaţie în ţeleg em aici im ­
presia senzorială sim plă şi directă, ca dat fiziologic şi psihic
bine con turat. A cest lucru trebuie precizat din cap u l locului,
căci d acă în treb i un intuitiv după ce se orientează el, va vorbi
d espre lu cru ri care seam ănă perfect cu senzaţiile. Se va servi
ch iar, de m u lte ori, de cu vîntu l «senzaţie». E l are în tr-ad ev ăr
sen zaţii, dar nu se ghidează după aceste senzaţii în sine, ele
fiin d u -i doar pu ncte de plecare pen tru form area im agin ii in tu i­
tive. Se face o selecţie a senzaţiilor după prem ize in con ştien te.
N u sen zaţia cea m ai intensă fiziologic cap ătă valoarea p rin ci­
pală, ci o o arecare alta, a cărei valoare e co n sid erabil sporită de
atitu d in ea in conştientă a intuitivului. Ea poate căp ăta astfel
v aloarea p rin cip ală, apărînd conştientu lui in tu itivu lu i ca şi cu m
ar fi o pu ră senzaţie. D ar, de fapt, nu este.
680 D u pă cu m senzaţia în atitudinea extravertită cau tă să aju ngă la
cea m ai intensă realitate faptică, deoarece num ai aşa cap ătă im p re­
sia că trăieşte din plin, intuiţia se am biţionează să descop ere m a­
rile posibilităţi, deoarece num ai întrezărind posibilităţi îşi poate
g ăsi flerul in tu itivu lu i m arile sale satisfacţii. N ăzuinţa in tu iţiei e să
d esco p ere p o sib ilităţi în datul obiectiv şi de aceea, ch iar ca funcţie
su bo rd o n ată d oar (adică atu nci cînd nu ei îi revine în tîietatea), ea
este m ijlo cu l salvator ce intră autom at în funcţiune în situaţiile
fără ieşire în care nici o altă funcţie nu e în stare să facă faţă. D acă

62
TIPUL EXTRAVERTIT

intuiţia are întîietatea, toate situaţiile obişnuite ale vieţii apar ca şi


cum ar fi sp aţii închise pe care intuiţia trebuie să le deschidă. Ea
caută n eco n ten it n oi drum uri şi noi posibilităţi vieţii exterioare.
Prin atitu d in ea intuitivă, orice situaţie a vieţii se tran sform ă, cît ai
clipi d in o ch i, într-o recluziune, într-o încătuşare ap ăsătoare, din
care trebu ie să evadezi. O biectele par, în anum ite m om en te, de o
valoare ap roap e exacerbată, şi anum e în acele m om ente cînd au de
adus serv icii tocm ai în vederea evadării, a găsirii unei soluţii sau a
unei n o i posibilităţi. De îndată ce şi-au înd eplin it rolul de tram bu ­
lină sau de pu nte de legătură, răm în lipsite parcă de orice valoare
şi sîn t în lătu rate ca un balast inutil. O situaţie dată e acceptată
n um ai dacă ascunde n oi posibilităţi, posibilităţi ce o depăşesc,
eliberîndu-1 pe individ de ea. N oile posibilităţi ce se ivesc co n sti­
tuie m otivaţii stringente, cărora intuiţia nu li se poate sustrage şi
cărora le jertfeşte tot restul.

TIPUL INTUITIV EXTRAVERTIT

înd intuiţia predom ină, rezultă o psihologie specifică, ш


in con fun d abilă. C înd intuiţia se orienteaza după obiect, se
rem arcă o puternică dependenţă de situaţiile exterioare, doar că
natura acestei d ependenţe este extrem de diferită de cea a tipu ­
lui senzaţie. Intuitivu l nu se află niciodată acolo unde sînt de
găsit valorile efective, general recunoscute, ci întotd eau n a acolo
unde se în trev ăd posibilităţi. Are un fler fin p entru ceea ce ger­
m inează şi prom ite. N u se află niciodată în raportu ri stabile de
m ult statorn icite şi bine întem eiate, general recu n oscu te, dar
lim itate ca valoare. C um e m ereu în căutare de n oi posibilităţi,
raportu rile stabile riscă să-l sufoce. Se ataşează, ce-i d rept, cu
m are pu tere şi uneori cu extraordinar entuziasm , de n oi obiecte

63
DESCRIEREA GENERALĂ A TIPURILOR

şi căi, spre a le părăsi însă cu sînge rece, fără p ietate, uitîndu-le


p arcă, de în d ată ce lim itele lor sînt stabilite şi n u m ai lasă să se
în trev ad ă vreo evolu ţie ulterioară rem arcabilă. A tîta tim p cît
există o p osibilitate, intuitivu l este legat de ea p rin în săşi forţa
d estinu lu i. E ca şi cu m întreaga sa viaţă s-ar con su m a în noua
situaţie. A i im p resia, pe care, de altfel, el în su şi o îm p ărtăşeşte,
că to cm ai acu m ar fi ajuns la răscrucea finală a v ieţii sale şi că
de acu m în co lo n u va m ai putea gîndi şi sim ţi n im ic altceva.
D ar, în tr-o bu nă zi, chiar dacă raţional şi oportu n ar fi să co n ­
tinue aşa, ch iar dacă toate argum entele din lum e ar p led a în fa­
voarea stabilităţii, nim ic nu-1 va putea opri să con sid ere situaţia
ce i se păru se o eliberare şi o soluţie drept o reclu ziu n e şi să o
trateze ca atare. N ici raţiunea, nici sentim entele nu-1 p ot reţine
sau d escu raja în faţa u nei n oi p osibilităţi, nici ch iar dacă se în-
tîm p lă ca aceasta să-i contrazică toate con vin gerile anterioare.
G în d irea şi sentim en tu l, com ponentele in d isp en sabile ale
co n v in g erii, sîn t, la el, funcţii slab diferenţiate, care nu au o
p o n d ere h otărîto are şi n u au, deci, pu terea să opună o rezis­
tenţă su sţinu tă intuiţiei. Şi totuşi, n um ai aceste fu ncţii sînt în
stare să com p en seze eficient p rim atu l intuiţiei, dîndu-i in tu iti­
vu lu i judecata, de care duce m are lipsă tipu l lui. M oralitatea
in tu itiv u lu i nu e n ici intelectu ală, n ici afectivă, el avînd propria
sa m orală: e cred incios viziu nii sale şi se lasă de b u n ăv oie su b­
ju g a t de p u terea ei. C onsideraţia pentru buna stare a celor din
ju r e n eîn sem n ată. Sănătatea lor fizică contează la fel de puţin
ca a sa p ro p rie - argum ent im batabil. M anifestă la fel de p u ţin
resp ect faţă de convingerile şi obiceiurile celor din ju r, astfel
în cît n u a rareo ri trece drept un av en tu rier‘im oral şi ireverenţios.
C u m intuiţia sa se ocupă de obiecte exterioare şi are fler pen tru
p o sibilităţi exterio are, îşi alege de p referinţă p ro fesiu n i în care
să-şi poată d esfăşu ra talentele din plin. M ulţi com ercian ţi, antre-

64
TIPUL EXTRAVERTIT

prenori, oam en i de afaceri, agenţi de bursă, politicieni şi alţii


aparţin acestu i tip.
A cest tip apare la fem ei ceva m ai frecvent decît la bărbaţi. La 682

acestea în să, activitatea intuitivă îşi arată valenţele m ai p u ţin în


d om eniu l p ro fesio n al şi m ai m ult în cel al relaţiilor sociale. A sem e­
nea fem ei se p ricep să exploateze posibilităţile sociale, să-şi facă
relaţii sociale, să descopere bărbaţi capabili, spre a renunţa m ereu
la toate de d ragu l u nei n oi posibilităţi.
Se în ţeleg e de la sine că un asem enea tip este d eosebit de ввз
im p ortan t p en tru econom ia naţională, precum şi ca prom otor al
culturii. C înd e de bu nă calitate, adică atunci cînd nu are o atitu­
dine prea eg oistă, poate să-şi cîştige m ari m erite ca iniţiator sau cel
pu ţin ca p rom otor al tu turor începuturilor de drum . Kste un
susţinător firesc al tu turor m inorităţilor cu perspective de viitor.
D acă e m ai p u ţin preocu pat de lucruri şi m ai m ult de oam eni, ştie
să d escop ere cu flerul său fin talentele şi capacităţile ce se ascund
în cîte cin ev a şi poate chiar «să-l facă om» pe respectivul. N im eni
nu are m ai m ult talent să insufle curaj sau entuziasm pen tru un
lucru n ou sem en u lu i său, chiar dacă a doua zi deja îl părăseşte. Cu
cît m ai pu ternică îi este intuiţia, cu atît m ai m ult i se contopeşte
su biectu l cu posibilitatea întrevăzută. O însufleţeşte, o pune în va­
loare în tr-u n m od foarte plastic, convingător de călduros, o în tru ­
pează ch iar - s-ar putea spune. Şi nu e vorba aici de histrionism , ci
de un destin.
O astfel de atitud ine com portă m ari riscuri, căci intuitivul îşi 684
risipeşte cu m ult prea m ultă uşurinţă viaţa, însufleţind oam eni şi
lucruri, răspînd ind din belşug în jurul lui viaţă, viaţă pe care însă
nu o trăieşte el, ci alţii. Dacă ar putea prinde rădăcini, ar primi
răsplata m un cii sale, dar se sim te m ereu îndem nat, m ult prea
d evrem e, să fugă după noi posibilităţi, părăsindu-şi cîm pul abia
în săm în ţat spre a fi cules de alţii. Şi, pînă la urm ă, răm îne cu
D ESCR IER EA GE NER ALĂ A T IP U RI LO R

m îinile goale. D ar dacă lasă lucrurile să m eargă atît de d eparte,


atu nci şi p ro p riu l lui in conştient îi va sta îm potrivă.
685 In conştien tul in tuitivu lu i se aseam ănă întru cîtva cu cel al
tipului senzaţie. G îndirea şi sentim entul sînt relativ refu late şi
prod uc în in con ştien t gînduri şi sentim ente in fan til-arh aice,
co m p arab ile cu cele ale tipului contrar. Ele ies la iveală la fel:
sub form a u nor p roiecţii in tense şi sînt la fel de absu rd e ca şi
cele ale tip u lu i senzaţie, doar că le lipseşte, m i se p are m ie,
caracteru l m istic; ele privesc, de obicei, lu cru ri cv azi-reale, fiind
su sp iciu n i de ord in sexual, financiar sau de altă n atu ră, cu m ar
fi, de p ild ă, suspectarea unor m aladii ascunse. A ceastă p articu ­
laritate pare să provină din refularea senzaţiilor privin d o b iec­
tele reale. A cestea din urm ă se fac rem arcate, de regu lă, şi prin
faptul că intuitivu l cade, pe n eaşteptate, în m rejele u nei fem ei
sau, invers, ale unui bărbat ce nu i se p o triveşte sub nici o
form ă şi asta deoarece s-a în tîm p lat ca p ersoanele resp ectiv e să-i
atingă sfera sen zaţiei arhaice. De aici rezultă o leg ătu ră in co n ­
ştientă cu obiectu l, de natură obsesională, de regulă v ăd it lipsită
de orice p ersp ective. D ar în tr-u n asem enea caz se m anifestă
deja un sim p tom obsesional, extrem de caracteristic, de altfel,
acestu i tip. El îşi revendică aceeaşi libertate şi aceeaşi in d e­
p en d en ţă ca tip u l senzaţie, n esu p u n înd u -şi h otărîrile n ici unei
ju d ecăţi raţionale, ci exclusiv percep ţiei unor p o sibilităţi în tîm -
plătoare. Su sp en d ă îngrădirile im pu se de raţiu ne şi, ca urm are,
cad e v ictim ă, în n evroză, obsesiei inconştiente, sofisticii, p ed an ­
teriei şi depen d en ţei senzoriale de obiect. în con ştien t, tratează
senzaţia şi obiectul senzaţiei cu o suverană su p erioritate şi lipsă
d e respect. N u că ar avea cum va intenţia să fie lipsit de respect
sau să-şi dea aere de superioritate, ci, pu r şi sim plu , nu vede
o b iectu l pe care oricine poate să-l vadă şi trece peste el, exact ca
tip u l sen zaţie; doar că acesta din urm ă n u v ed e su fletu l obiec-

66
TIPUL EXTRAVERTIT

tului. O biectu l se răzbună m ai tîrziu pentru toate acestea şi


anum e sub form a unor idei fixe ipohondrice, a unor fobii şi a
tu turor senzaţiilor corporale absurde cu putinţă.

REZUMATUL TIPURILOR IRAŢIONALE

ele două tipuri precedente le num esc iraţionale din m otivul


C 686

d eja d iscu tat că nu-şi întem eiază com portam en tu l pe ju d e­


căţi raţio n ale, ci pe forţa absolută a percepţiei. P ercepţia şi-o
înd reap tă spre fapticul im ediat, nesu punîndu -şi-o nici unei
selecţii d ictate de judecată. în această privinţă, ultim ele două ti­
puri sîn t sensibil superioare prim elor două, celor judicative.
F apticu l obiectiv poate fi legic sau poate fi întîm p lător. Întrucît
este leg ic, este accesibil raţiunii, dar întru cît este întîm p lător,
este in accesib il acesteia. S-ar putea spune şi invers, că: din toate
faptele, le n u m im legice pe cele ce apar raţiunii noastre ca atare
şi d eclarăm întâm plătoare pe cele în care nu pu tem descoperi
nici o legitate. P ostu latul unei legităţi universale răm îne un
postu lat al raţiu nii noastre exclusiv şi nu este nicidecum un
p ostu lat al fu ncţiilor noastre perceptive. C um acestea din urm ă
nu se în tem eiază în n ici un fel pe principiu l raţiunii şi pe pos­
tu latele sale, sînt iraţionale prin natura lor. De aceea spun şi
d espre tip u rile perceptive că sînt iraţionale prin natura lor.
A r fi în să cu totu l incorect să consid erăm că aceste tipuri, de 687

vrem e ce îşi subordonează judecata percepţiei, sînt «com plet lipsi­


te de raţiu ne». Ele sînt doar în m are m ăsură empirice, bazate num ai
pe exp erien ţă şi încă într-atît încît, de obicei, ju decata lor nu poate
ţine p asu l cu experienţele acum ulate. Dar funcţiile judicative
există totuşi, doar că duc o existenţă precară, în cea m ai m are parte
inconştientă. Întrucît inconştientul, în ciuda separării sale de

67
DESCRI EREA GENERALĂ A T I P UR I L O R

su biectu l con ştien t, intră totuşi în scenă m ereu, se fac rem arcate şi
în viaţa tipu lu i iraţion al ju d ecăţi uim itoare şi acte de alegere u im i­
toare, avînd form a unor raţionam ente cu aparenţă de sofism e, a
unor rem arci critice făcute cu sînge rece şi a unei selecţii în apa­
renţă p rem ed itate a persoanelor şi situaţiilor. A ceste m anifestări
p oartă p ecetea in fan tilism ului şi ch iar a privitiv ism u lu i; uneori
sînt u im itor de naive, alteori jign itoare, tranşante şi bru tale. U nui
raţion al poate lesne să i se pară că, prin ad evăratu l lor caracter,
aceşti oam en i sîn t raţion alişti şi p rem editaţi în sensul rău. A ceastă
ju d ecată este valabilă însă num ai pentru in con ştien tul lor şi n icid e­
cu m p en tru psih ologia lor conştientă, care are o atitu d in e p u r p er­
cep tiv ă şi este com p let ininteligibilă ju d ecăţii raţion ale d in pricina
n atu rii sale iraţionale. U nu i om cu atitudine raţională p o ate să i se
p ară că, la urm a u rm elor, o asem enea aglom erare de con tingen ţe
nici n u m erită m ăcar num ele de «psihologie». C el iraţion al îşi va
lua revan şa p en tru această ju decată depreciativă p rin im p resia pe
care i-o face lui raţionalul: îl vede ca pe ceva doar pe ju m ătate viu,
care n u are alt scop în viaţă decît să încorseteze raţio n al tot ce
trăieşte, sufocîn d orice viaţă cu ju decăţile sale. A cestea sînt, fireşte,
extrem e crase, dar există totuşi.
688 D upă ju d ecata raţionalului, om u l iraţion al poate fi lesne p re­
zen tat d rep t un raţional de proastă calitate, m ai ales dacă este
în ţeles prin ceea ce i se întîm p lă. C ăci lui n u i se în tîm p lă nim ic
fortu it - aici el este m aestru l - , ci ju decata raţion ală şi intenţia
raţională sîn t lucrurile cu care îl confru ntă viaţa. A cest lu cru e
a p ro ap e de n eîn ţeles pentru cel raţional; e p en tru el de o absu rd i­
tate n eeg alată d ecît de consternarea u nu i iraţion al cînd descoperă
că cin ev a pu ne ideile raţionale m ai p resus de fapticu l real şi viu.
A şa cev a i se pare ap roap e incredibil. De regulă, e o cau ză d inainte
p ierd u tă să v rei să-i sugerezi ceva de ordin p rin cip ial în această
p riv in ţă, căci o în ţeleg ere raţională îi este la fel de străină, ba ch iar

68
TIPUL EXTRAVERTIT

antipatică, pe cît de absurd i s-ar părea raţionalului să înch eie un


contract fără d iscu ţii şi angajam ente bilaterale.
A ceste con sid eraţii m ă conduc la problem a relaţiei psihice din- 689
tre rep rezen tanţii u nor tipuri diferite. M ai nou, relaţia psihică este
num ită în p sih iatrie, conform term inologiei şcolii franceze de hip-
notişti, «raport». R aportul constă în prim u l rînd d in sentim entul
existenţei unui consens, în ciuda deosebirilor recu n oscu te de am ­
bele părţi. C hiar recunoaşterea existenţei d eosebirilor constituie
deja, de vrem e ce este com ună, un raport, un sentim en t al con ­
sensului. In eventualitatea că în cercăm să conştientizăm în m ai
m are m ăsu ră acest sentim ent, d escoperim că el nu este doar un
sim plu sen tim en t cu o constituţie neanalizabilă m ai adînc, ci, toto­
dată, u n m od de înţelegere sau un conţinut de cu noaştere care
reprezintă sub form ă ideatică punctul de consens. A ceastă rep re­
zentare raţion ală este valabilă însă exclusiv pentru cel raţion al şi
n icid ecu m p en tru cel iraţional, căci raportul acestuia n u se b a­
zează deloc pe ju d ecată, ci pe paralelism ul even im en telor şi m ai
ales al fap ticu lu i viu. La acesta, sim ţăm întul con sen su lu i e dat de
p ercepţia com u n ă a u nei senzaţii sau intuiţii. R aţionalul va spune
că rap o rtu l cu iraţionalu l se bazează pe pura întîm plare. D acă se
întîm p lă la u n m om ent dat ca situaţiile obiective să con cord e, ia
naştere ceva de felul unei relaţii um ane, dar nu se ştie niciodată
cîtă v alab ilitate are şi cît va dura această relaţie. E un gînd de-a
d reptu l ch in u itor p en tru raţional că relaţia durează exact atîta
tim p cît se întîm p lă ca circum stanţele exterioare să ducă la com u ­
niune. I se pare aproape inum an să fie aşa, în tim p ce iraţionalul
ved e to cm ai în asta o deosebit de frum oasă latură a om enescului.
R ezu ltatu l este că cei doi se consideră unul pe altu l in abord abili,
oam en i pe care nu te p oţi bizui şi cu care nu te poţi înţelege. La un
asem en ea rezu ltat se ajunge, fireşte, num ai dacă încerci să dai
socoteală în m od conştient de natura relaţiei cu celălalt. C um o

69
DESCRI EREA GENERALĂ A T I P U R I L O R

asem enea scrup ulozitate psihologică este o raritate, se întîm p lă


frecvent ca, în ciuda unei deosebiri absolute de poziţii, să ia
n aştere un fel de raport, şi anum e în felul urm ător: u nu l p resu ­
pu ne printr-o proiecţie tacită că celălalt are, în p u nctele esenţiale,
aceleaşi păreri, în tim p ce celălalt are senzaţia sau intuiţia că există,
în m od obiectiv, o com uniu ne, despre care însă p rim u l n u are nici
cea m ai vag ă idee conştientă şi a cărei existenţă ar şi tăgădui-o
im ediat, după cu m celu i din urm ă nu i-ar trece prin gînd n iciodată
că relaţia sa ar trebu i să se bazeze pe opinii com une. R aportul de
acest fel este cel m ai frecvent; el se bazează pe o p ro iecţie, care
d evine m ai tîrziu sursă de neînţelegeri,
еда R ap o rtu l p sih ic în atitudinea extravertită se reg lează în to t­
d eau na d u p ă factori obiectivi, după con diţii exterioare. C eea ce
este lău n tric n u are niciodată o însem n ătate decisivă. în civilizaţia
n oastră co n tem p oran ă, dătătoare de m ăsură în problem a relaţiilor
um ane este, în p rincipiu , atitudinea extravertită; p rin cip iu l in tro ­
v ertit există, fireşte, dar n u m ai cu statut de excep ţie şi apelează la
toleran ţa lu m ii d in jur.
3. TIPUL INTROVERTIT

a) A titudinea generală a conştientului

upă cu m am arătat deja în introducerea acestui cap itol, tipu l m


in tro v ertit se deosebeşte de cel extravertit prin faptu l că nu
se orien tează cu precădere după obiect şi după datul obiectiv, ci
după factori subiectivi. în paragrafu l m enţionat şi în altele, am
afirm at că la introvertit, între perceperea obiectului şi felul cum
este el tratat se interpun considerente subiective care îm piedică
acţiunea să cap ete u n caracter corespunzător datului obiectiv.
A cesta este, fireşte, un caz special, prezentat doar pentru exem ­
plificare şi spre a servi drept o ilustrare sim plă a situaţiei. Aici
va trebu i, bin eînţeles, să cău tăm form ulări m ai generale.
C on ştien tu l in trovertit vede, ce-i drept, condiţiile exterioare, 692
dar in vesteşte cu putere decisivă doar ceea ce îl determ ină în m od
subiectiv. D e aceea, tipul acesta se ghidează după un factor al p er­
cep erii şi al cu noaşterii ce constă din dispoziţia subiectivă cu care
se în reg istrează stim ulul senzorial. Două persoane văd, de pildă,
u nu l şi acelaşi obiect, dar nu îl văd niciodată în aşa fel încît cele
două im ag in i form ate să fie absolut identice. Lăsînd la o parte
com p let acu itatea diferită a organului de sim ţ şi ecuaţia personală,
răm în d eo sebiri adesea foarte profunde în m odul şi în m ăsura asi­
m ilării im ag in ii percepute. A stfel, în tim p ce tipul extravertit este

71
DESCRIEREA GENERALA A TIPURILOR

p reo cu p at cu p recăd ere de ceea ce îi parvine de la obiect, in tro v er­


titul se op reşte m ai cu seam ă asupra celor constelate în su biect de
către im presia exterioară. în cazul particular al unei an u m ite aper-
cep ţii, d eosebirea poate fi, desigur, foarte fină, dar în totalitatea
eco n om iei p sih ice, ea se face rem arcată în cel m ai în alt grad, şi
an um e sub form a unei «retractilităţi» a eu-ului. S-o sp u n em din
cap u l locului: con sid er că acel punct de vedere, care vrea să d ecla­
re, cu W ein in ger, această atitudine drept filautică sau drep t auto-
ero tică sau eg ocentrică sau subiectivă sau egoistă, este d in p rin ci­
piu ero n at şi depreciativ. El derivă din preju d ecăţile atitu dinii
extravertite faţă de natura introvertitului. Nu trebu ie să uităm
niciod ată ceea ce pu nctul de vedere extravertit uită cu prea m ultă
u şu rinţă: că orice percepţie şi cunoaştere este condiţionată nu n u ­
mai o b iectiv , ci şi subiectiv. Lum ea nu este num ai în şi p en tru sine,
ci şi aşa cu m îm i apare m ie. Şi, m ai m ult, nu avem în fond nici un
criteriu care să ne perm ită să ju d ecăm o eventuală lum e n easim ila­
bilă de către subiect. Ar însem na să tăgăduim existenţa m arelui
d u biu p rivind posibilitatea unei cunoaşteri absolute, dacă am scă­
pa din ved ere factorul subiectiv. A m lua astfel calea acelui găunos
şi fad p ozitiv ism care a desfigurat încep u tu l nostru de secol, p re­
cu m şi calea acelei aroganţe intelectuale care anunţă o abru tizare a
sen tim en telo r, precu m şi violenţe, pe cît de stupide, pe atît de
p rezu m ţio ase. Prin supraestim area cap acităţii de cu noaştere o b iec­
tivă, n egăm însem n ătatea factorului subiectiv şi chiar în sem n ăta­
tea su biectu lu i. D ar ce este subiectul? Subiectu l este om u l, noi
sîn tem subiectu l. N u e norm al să uităm că orice cu noaştere are un
su b iect şi că n u există absolut n ici o cunoaştere şi deci n ici o lum e
a n oastră în care cineva să poată spune «Eu cunosc» fără să afirm e
to cm ai p rin asta lim itarea subiectivă a oricărei cu noaşteri. A celaşi
lu cru este v a la b il p en tru toate funcţiile psihice: ele au un subiect şi
su b iectu l le este la fel de indispensabil ca obiectul.

72
TIPUL I NTROVERTI T

Este caracteristic valorizărilor noastre actuale extravertite fap- ьад


tul că un cu vîn t ca «subiectiv» sună, în anum ite ocazii, aproape ca
un b lam şi, în orice caz, în expresia «subiectivism pur» constituie o
arm ă de tem u t, înd rep tată, desigur, îm potriva celui care nu e pe
deplin con vin s de superioritatea necondiţionată a obiectului. De
aceea, trebu ie să precizăm foarte clar ce înţelegem prin «subiectiv»
în stu d iu l de faţă. N um esc factor subiectiv acea acţiune sau
reacţiune care se contopeşte cu im pactul obiectual constitu ind un
fapt p sih olog ic nou. Şi întrucît factorul subiectiv răm îne din cele
m ai v ech i tim pu ri şi la toate popoarele de pe faţa păm întu lui în
m are m ăsu ră identic sieşi - percepţiile şi cunoştinţele elem entare
fiind, am putea spune, pretitudinteni şi în toate tim purile ace­
leaşi - , el constitu ie o realitate la fel de bine întem eiată ca obiectul
exterior. D acă nu ar fi aşa, nici nu s-ar putea vorbi despre vreo rea­
litate efectivă de lungă durată şi în esenţă constantă, iar consensul
cu tradiţia ar fi de dom eniul im posibilului. In felul acesta, deci,
factorul subiectiv este ceva la fel de inexorabil dat ca întinderea
m ărilor şi raza păm întului. în felul acesta, şi factorul subiectiv se
cere pe d ep lin respectat ca o entitate definitorie a lum ii, entitate ce
n iciod ată şi nicăieri nu poate fi scăpată din vedere. Este cealaltă
lege a U niversu lu i, iar cel întem eiat pe această lege, se întem eiază
pe tot atîta certitu d ine, pe tot atîta valabilitate şi statornicie ca cel
ce se reven d ică de la obiect. Dar după cum obiectul şi datul o biec­
tiv n u răm în nicid ecu m m ereu aceleaşi, fiind supuşi efem erităţii,
precum şi accid en talităţii, factorul subiectiv suferă de asem enea
schim bări şi v ariaţii individuale accidentale. Şi astfel şi valoarea sa
este doar relativă. C ăci o dezvoltare excesivă a poziţiei subiective
în co n ştien t nu duce la o m ai bună şi m ai pertinentă utilizare a
factoru lu i su biectiv, ci la o falsă subiectivizare a conştientului, care
nu poate fi scutită de reproşul «subiectivism ului pur». Apare
astfel co n trap artea depersonalizării conştientului din cazul acelei


DESCRI EREA GE NER ALĂ A T IP U RI LO R

atitu d in i exacerb at extravertite, care îşi m erită pe d ep lin d en u m i­


rea de «m izau tică», dată de W eininger.
694 A tîta tim p cît atitu dinea introvertită se bazează pe o condiţie
absolut in d ispen sabilă a adaptării psihice, condiţie u n iv ersal p re­
zentă şi cît se poate de reală, folosirea unor calificative ca «filau-
tic», «egocentric» şi altele asem enea e deplasată şi rep ro babilă, d e­
oarece trim ite la prejudecata că nu ar fi vorba aici, de fapt, decît de
m ult iu bitu l n ostru eu. N im ic nu ar fi m ai absurd d ecît o asem en ea
răstălm ăcire. D ar o întîln im frecvent, dacă exam in ăm ju d ecata e x ­
trav ertitu lu i în ce-1 priveşte pe introvertit. N u aş vrea, totu şi, n ici­
d ecu m să p u n această eroare pe seam a in divizilor extrav ertiţi, ci
m ai d egrabă pe socoteala p u nctului de ved ere extravertit, g eneral
v a la b il în m om en tu l de faţă, care nu se lim itează la tip u l extrav er­
tit, fiind su sţin u t în aceeaşi m ăsură şi de ceilalţi, ch iar îm p o triva
lor în şile. A cestora d in urm ă li se poate ch iar rep roşa, pe bu nă
d rep tate, că n u sîn t cred incioşi prop riei lor n atu ri, în tim p ce p ri­
m ilo r n u li se poate reproşa, m ăca,r un asem enea lucru.
695 A titu d in ea introvertită se ghidează, în cazu l n orm al, după
p rin cip iu l structu rii psihice ereditare - o en titate ce sălăşlu ieşte în
subiect. D ar nu trebuie nicid ecu m să con sid erăm că această en ti­
tate ar fi pur şi sim plu identică eu-lui d in subiect, aşa cu m se în ­
tîm plă în cazu l calificativelor m ai sus am in tite, ea fiind însăşi
structu ra p sih ică a subiectului, existentă d inaintea oricărei form ări
a u n u i eu. Su b iectu l ce constituie într-ad evăr tem eiu l, adică şinele
este cu m ult m ai cu prinzător decît eu-1, el îng lobîn d şi in co n ştien ­
tul, în tim p ce eu-1 este, în esenţă, centru l con ştientu lui. D acă eu-1
ar fi id en tic cu şinele, ar fi de neînţeles cu m de ne p u tem apărea
nou ă în şin e în vis sub form e şi cu sem nificaţii co m p let schim bate.
Şi to tu şi, o p articu laritate caracteristică in trovertitu lu i este că el,
u rm în d u -şi p rop ria înclinaţie şi supunîndu-se totodată p reju d e­
căţii gen erale, îşi con fun dă eu-1 cu şinele şi îşi ridică eu-1 la rangu l

74
TI P UL I NTROVERTI T

de su biect al procesu lu i psihic, ajungînd astfel tocm ai la acea su-


b iectivizare p atologică a conştientului, m ai sus m enţion ată, care îl
înstrăin ează de obiect.
S tru ctu ra p sih ică este tocm ai ceea ce num ea Sem on 9 tnnetne şi 696
ceea ce eu n u m esc inconştient colectiv. Şinele in d ivid ual este num ai
o p arte d in sau o secţiune în sau un reprezentant al u nei m od a­
lităţi de d esfăşu rare a fenom enului psihic, m od alitate ce există
p retu tin d en i, în orice fiinţă vie, sub form e corespunzătoare şi care
renaşte m ereu în orice nouă fiinţă. M odalitatea înnăscută a acţiunii
se n u m eşte, în că d in vechim e, instinct, în tim p ce m odalitatea sau
form a sesizării psihice a obiectului am propus să fie num ită
arhetip. C e se în ţeleg e prin instinct pot presup une, de bu nă seam ă,
cunoscut. Situ aţia e alta însă cu arhetipul. Prin acesta înţeleg
acelaşi lu cru pe care l-am num it, inspirîndu-m ă de la Jakob Burck-
hard t, «im agine prim ordială». A rhetipul este o form ulă sim bolică
ce intră în fu ncţiu ne în toate ocaziile cînd conceptele conştiente fie
nu există în că, fie n u e nicidecum cu putinţă să existe din m otive
interioare sau exterioare. C onţinuturile in conştientului colectiv
sînt rep rezen tate în con ştien t p rin înclin aţii şi concepţii categorice.
De reg u lă, in d iv id u l le consideră obiectiv condiţionate - în m od
fals, de fap t căci ele provin din structura inconştientă a p sih icu ­
lui şi n u sîn t d ecît declanşate de im pactul obiectual. A ceste în cli­
naţii şi co n cep ţii subiective sînt m ai puternice decît influenţa
obiectu ală, valoarea lor psihică este m ai m are, astfel în cît se su p ra­
pun o ricărei im presii. D upă cu m introvertitului i se pare de n eco n ­
ceput ca o biectu l să joace întotdeauna, în m od o bligatoriu , rolu l
hotărîtor, p en tru extravertit răm îne o enigm ă cu m de o p oziţie
subiectivă poate fi pusă m ai presus de situaţia obiectivă. A cesta

9 Richard Sem on, Die M nem e a/s erhaltendes Prinzip im W echsel des organischen
Geschehens, 1904.

75
D ESCRI ERE A GE NER ALĂ A T IP U RI LO R

ajunge negreşit la bănuiala că introvertitul este sau u n egoist


în fu m u rat sau un fanatic bine îndoctrinat. în zilele n oastre, aju n ge,
p oate, la ipoteza că in trovertitu l e sub influenţa u n u i co m p lex al
p u terii inconştient. Fără îndoială, in trovertitu l iese în în tîm p in area
acestei p reju d ecăţi extravertite p rin faptu l că m od u l său de ex­
p rim are, categ oric şi puternic generalizator, face im p resia că ar
exclu d e de la cap ăt orice altă opinie. In plu s, ch iar ferm itatea şi
inflexibilitatea ju d ecăţii subiective, supraordonate a p rio ri oricăru i
dat obiectiv ar fi de ajuns spre a produce im presia u n u i pu ternic
eg ocen trism . în faţa acestei prejudecăţi, introvertitu lu i îi lip seşte,
în d eo b şte, arg u m en tu l potrivit, căci el n u ştie n im ic d esp re prem i-
zele in co n ştien te, dar extrem de general valabile ale ju d ecăţii sale
su biectiv e sau ale p ercep ţiei sale subiective. P otrivit stilu lu i ep ocii,
cau tă în afara şi n u în d ărătu l con ştien tu lu i său. D acă e întru cîtva
n eu ro tic, aju nge astfel la o identificare m ai m ult sau m ai puţin
d ep lină a eu -lu i cu şinele, şinele fiind redus la zero ca în sem n ătate,
iar eu-1 am p lificat, în schim b, fără m ăsură. Puterea n eîn d o ieln ică şi
d efin ito rie p en tru lu m e a factorului subiectiv e co m p rim ată atunci
în eu , p rod u cîn d o nem ăsurată sete de pu tere şi u n eg ocen trism
d e-a d rep tu l stupid. A cea psihologie care redu ce esen ţa om u lu i la
n evoia in con ştien tă de putere s-a n ăscu t pe u n asem en ea fond.
Lipsa de gust frecven t întîlnită la N ietzsche, de p ild ă, îşi datorează
existenţa su b iectivizării conştientului.

b) A titu dinea in conştientului

697 T ~ )o z iţia privileg iată a factorului subiectiv în co n ştien t presu-


J- p u n e o slabă v alorizare a factorului obiectiv. O biectu l nu
are acea în sem n ătate care i-ar reveni de drept. D u p ă cu m în
atitu d inea extravertită joacă un rol prea m are, în atitu d in ea in-

76
TIPUL INTROVERTIT

trovertită are prea puţine de spus. In m ăsura în care con ştien tu l


in tro v ertitu lu i se subiectivizează, acordînd eu -lu i o necuvenită
în sem n ătate, apare, faţă de obiect, o poziţie co m p let de n esu s­
ţinut m ai m ultă vrem e. O biectul e o entitate de o neîndoielnică
p u tere, în tim p ce eu-1 este ceva extrem de m ărginit şi efem er.
Situ aţia ar fi alta dacă obiectului i-ar fi con trap u s şinele. Şinele
şi lu m ea sîn t en tităţi de aceeaşi speţă - tocm ai de aceea, o atitu ­
dine in trovertită norm ală are acelaşi drept la existenţă şi aceeaşi
valabilitate ca o atitudine extravertită norm ală. D ar dacă eu-1
p retind e să p reia rolul subiectului, atunci apare în m od n atu ral,
spre co m p en sare, o intensificare inconştientă a in flu en ţei o biec­
tuale. A ceastă schim bare se face rem arcată prin faptu l că, în ciu ­
da u n o r efortu ri u neori de-a dreptul încrîn cen ate de a asigura
eu -lu i su p rem aţia, obiectu l şi datul obiectiv exercită influenţe de
o p u tere extraord in ară, influenţe de neînvins - cu atît m ai m ult
cu cît ele asaltează individul pe calea inconştientului im punîn-
du-se fără d rep t de apel conştientului. D atorită p recarităţii
relaţiei eu -lu i cu obiectul - căci tendinţele d om inatoare n u co n ­
stituie u n m od de adaptare - , în inconştient îşi face loc o relaţie
com p en satorie cu obiectul, care se face sim ţită sub form a unui
ataşam en t n econd iţionat faţă de obiect şi a u nei in vincibile de­
pen d enţe de acesta. C u cît m ai m ult caută eu-1 să-şi asigure
toate lib ertăţile cu p u tin ţă, cu cît m ai in d epen d ent şi m ai p u ­
ternic se vrea, cu atît m ai m ult cade în sclavie faţă de datul
obiectiv. L ibertatea spiritului se îm potm oleşte într-o ru şinoasă
d ep en d en ţă financiară, nonşalanţa acţiunii suferă o bru scă p ră­
buşire în faţa opiniei publice care îi produce spaim ă, su p e­
rioritatea m orală se rătăceşte în hăţişul unor relaţii d u bioase,
tendinţa d om inatoare sfîrşeşte într-o jalnică sete de a fi iubit.
In co n ştien tu l se îngrijeşte în prim ul rînd de relaţia cu o biectu l 698
şi anum e în m od ul cel m ai potrivit pentru a distruge din tem elii

77
D ESCRI ERE A GE NER ALĂ A T IP UR IL OR

iluzia p u terii şi fanteziile de superioritate. O biectu l ia prop orţii


în frico şăto are, în ciuda m inim alizărilor conştiente. C a urm are,
d istanţarea eu -lu i de obiect şi dom inaţia eu -lu i asupra obiectu lu i
sînt ceru te cu şi m ai m ultă ardoare. în cele d in u rm ă, eu-1 se în co n ­
joară cu un în treg sistem de apărare (foarte bine descris de A dler),
care încearcă să p ăstreze cel p u ţin iluzia superiorităţii. A stfel,
in trovertitu l se separă însă cu totul de obiect şi îşi m acin ă toate
pu terile lu în d u -şi, pe de o parte, m ăsuri de apărare şi în cercîn d , pe
de altă parte, fără n ici un rezultat, să se im pună o biectu lu i şi să i
se contrapună. A ceste osteneli sînt însă statornic zăd ărn icite de
im presia cop leşitoare pe care i-o face obiectul. îm p o triva voin ţei
sale, obiectu l i se im pu ne cu încăpăţînare, îi provoacă afecte dintre
cele m ai d ezagreabile şi m ai stăruitoare şi-l urm ăreşte pas cu pas.
Are n evoie m ereu de o enorm ă trudă lăuntrică p en tru ca «să nu se
lase». Iată de ce form a sa tipică de nevroză e neurastenia, o b o ală ce
se caracterizează, pe de o parte, prin h ipersensibilitate, iar pe de
alta p rin fragilitate şi extenuare cronică.
699 O analiză a in conştientului personal scoate la iveală o m ulţim e
de fantezii de p u tere, însoţite de anxietăţi în faţa o biectelor in v es­
tite cu p u teri cărora introvertitul poate chiar realm en te să le cadă
pradă cu u şu rinţă. T ocm ai din team a de obiect, se d ezvo ltă o
laşitate specifică în a se afirm a sau în a-şi afirm a p ărerile, de frica
u nei accen tu ări a in flu en ţei obiectului. E speriat de afectele im p re­
sionante ale altora şi nu-şi poate risipi n ici un m om en t team a de a
căd ea sub o influenţă străină. Tocm ai obiectele au p en tru e l atribu ­
te ale pu terii, înfricoşătoare, pe care n u le poate analiza con ştien t,
ce-i drept, dar pe care crede că le percepe prin in co n ştien tu l său.
C u m relaţia sa conştientă cu obiectul este relativ refu lată, ea trece
p rin in con ştien t, încărcîndu-se de toate atributele acestuia. A ceste
atribu te sîn t în prim u l rînd infantil-arhaice. C a urm are, relaţia sa
cu obiectu l d evine prim itivă şi capătă toate particu larităţile speci-

78
TIPUL I NT RO VE R TI T

fice u nei relaţii prim itive cu obiectul. E ca şi cu m obiectu l ar avea


pu teri m agice. O biectele noi, străine stîm esc team ă şi suspiciuni,
ca şi cu m ar ascunde prim ejdii necu noscute; de o biectele vechi,
răm ase d in bătrîni, e legat sufleteşte cu fire in vizibile; orice schim ­
bare e su p ărătoare, dacă nu cum va e de-a d reptu l p ericu loasă, căci
pare să fie exp resia vie a p u terii m agice ce sălăşluieşte în obiect. O
insulă singu ratică, în care să nu se m işte decît lucrurile cărora li se
îngăd uie să se m işte, devine idealul. Rom anul lui F .T h.V ischer
Auch Einer oferă o excelentă im agine a acestei latu ri a stării sufle­
teşti in tro v ertite, şi chiar a sim bolisticii subiacente a in co n ştien tu ­
lui colectiv, pe care o las însă deoparte în această d escriere a tip u ­
rilor d eoarece nu aparţine doar tipului, ci este generală.

c) P articu larităţile funcţiilor psihologice fu ndam en tale


în cazu l atitudinii introvertite

GÎNDIREA

înd am descris gîndirea extravertită, am dat deja o scurtă 700


caracterizare a gîndirii introvertite, la care aş vrea să mă
refer aici din nou. G îndirea introvertită se orientează în prim u l
rînd d u pă factoru l subiectiv. Factorul subiectiv se p rezintă cel
pu ţin sub form a unui presentim ent subiectiv al o rien tării pe
care o ia p în ă la urm ă judecata. U neori este ch iar o im agin e,
m ai m u lt sau m ai pu ţin definită, care serveşte oarecu m drept
norm ă. G înd irea poate fi preocupată de entităţi con crete sau ab ­
stracte, dar, în pu nctele esenţiale, se ghidează în to td eau n a după
d atul subiectiv. N u duce, aşadar, de la experienţa con cretă
în ap o i la lu cru rile obiective, ci la un conţinut subiectiv. Faptele
exterioare nu sîn t cauze sau scopuri ale acestei gîndiri, deşi in-

79
D ESCRI ERE A GE NER ALĂ A T IP U RI LO R

trovertitu l ar vrea, de foarte m ulte ori, să dea o atare aparenţă


g în d irii sale; d im potrivă, gîndirea aceasta încep e în subiect şi
d uce în ap o i la subiect, chiar dacă întreprind e cel m ai lu ng ex­
cu rs în d o m en iu l realităţii pur faptice. D e aceea, e im p o rtan tă în
p rin cip al in d irect în stabilirea unor fapte noi, în tru cît fu rnizează
în p rim u l rînd n oi puncte de ved ere şi m u lt m ai p u ţin
cu noştin ţe privin d fapte noi. Pune problem e, d eschide p ersp ec­
tive şi dă idei, dar, faţă de fapte, păstrează o atitu d in e rezer­
vată. Ele îi co n v in ca exem ple ilustrative, dar nu au voie să
p recu m p ăn ească. Faptele sînt adunate doar ca d o v ezi şi n icio ­
d ată de d rag u l lor înşile. A cest lucru, dacă are loc, este făcut, în
g en ere, d o ar ca u n om agiu adus stilu lu i extravertit. Pentru
această gîn d ire, faptele sînt de o însem n ătate secu n d ară, de cea
m a i m are im p ortan ţă părînd a fi, în schim b, d ezvoltarea şi p re­
zen tarea id eii su biective, a im aginii sim bolice in iţiale, existen te,
m ai m u lt sau m ai p u ţin obscur, în faţa o ch iu lui interior. De
aceea, g în d irea in trovertită nu aspiră niciodată la o recon stru cţie
id eatică a realităţii faptice concrete, unica sa n ăzu in ţă fiind să
d ea im ag in ii in iţial obscure form a u nei idei lim p ezi. V rea să
aju n gă la realitatea faptică, vrea să vad ă faptele exterio are în-
cad rîn d u -se în ideea sa şi îşi dovedeşte forţa creatoare p rin ca ­
p acitatea sa de a g ăsi acea idee, care deşi n u se afla în faptele
exterio are, e totu şi cea m ai pertinentă expresie abstractă a lor.
Sarcin a sa e înd eplin ită cînd ideea form ulată apare ca p ro v e­
n ind d in fap tele exterioare, valabilitatea sa p u tînd fi d em o n stra­
tă p rin acestea.
7oi D ar pe cît de p u ţin îi reuşeşte vreodată gîn d irii extravertite să
sm u lg ă fap telor con crete un ingenios con cept em p iric sau să p ro ­
d u că, în tr-u n fel sau altul, fapte noi, pe atît de p u ţin îi izbu teşte şi
gîn d irii in tro v ertite să-şi traducă vreodată im aginea iniţială într-o
id ee p erfect con form ă faptelor. D upă cu m , în p rim u l caz,

80
T IP UL I NTR OVE RTI T

m u lţim ea fap telor pur em pirice adunate înăbuşe gîndul şi m u ti­


lează m in tea, în cel de-al doilea, gîndirea introvertită m anifestă
ten d in ţa periculoasă de a încorseta faptele în form a im aginii sale
sau ch iar de a le ignora spre a-şi putea desfăşura fanteziile. A junsă
aici, ideea prezen tată n u-şi va putea tăgădui proven ien ţa d intr-o
obscură im agin e arhaică. Va căpăta o notă m itologică, care va fi
luată d rep t u n fel de «originalitate», iar în cazu ri m ai grave drept
bizarerie, caracteru l său arhaic nefiind transparent sp ecialiştilor
nefam iliarizaţi cu m otivele m itologice. Puterea de con vin g ere su­
biectivă a u n ei atari idei este de obicei foarte m are, ba ch iar cu atît
m ai m are, cu cît m ai p u ţin are de-a face cu fapte exterioare. D eşi
celui ce o susţine poate să i se pară că m otivul pentru care ideea sa
e d em nă de crezare, precum şi cauza ce-o face valabilă provin din
m aterialu l său faptic precar, nu este totuşi aşa; căci ideea îşi trage
pu terea de convingere d in arhetipul său inconştient, care, ca orice
arhetip, e general valabil şi adevărat şi va fi în vecii vecilor ad evă­
rat. D ar acest ad evăr este de o form ă atît de generală şi de un nivel
atît de sim bolic încît, pentru a deveni un adevăr p ractic de o o are­
care viab ilitate, trebuie întotdeauna să-şi găsească m ai întîi un loc
printre cu noştin ţele deja recunoscute sau gata să fie recunoscute
ale epocii. C ăci ce ar însem na, bu năoară, o cau zalitate de n erecu ­
n oscu t n icăieri în cauze practice şi efecte practice?
A ceastă gîndire se pierde lesne în im ensul adevăr al factorului 702

subiectiv. Făureşte teorii de dragul teoriei, avînd în ved ere, apa­


rent, fapte reale sau cel p u ţin posibile, dar cu tendinţa clară de a
tran sg resa dom eniu l ideilor şi de a trece în cel al im aginilor pure.
C e-i d rep t, sîn t întrevăzute astfel o m ulţim e de p osibilităţi, dintre
care în să niciu n a n u se realizează, iar în cele d in urm ă sînt p lăs­
m uite d oar im ag in i ce nu m ai exprim ă absolut nim ic din realul
exterior, fiind «doar» sim boluri ale incognoscibilului pur. A stfel,
gîn d irea aceasta ajunge m istică şi la fel de sterilă ca o gîndire

81
D ESCRI ERE A GE NER ALĂ A T IP UR IL OR

d esfăşu rată în cadru l strict al faptelor obiective. A ceasta d in urm ă


eşuează la nivelul reprezentării faptelor, în tim p ce p rim a se sp u l­
beră în rep rezen tarea n ereprezentabilu lu i, care e o ricu m din colo
de orice im agin e posibilă. R eprezentarea faptelor e d_‘ un adevăr
in d iscu tabil, căci factorul subiectiv este exclus, iar fap tele se ad e­
v eresc p rin ele însele. Reprezentarea n erep rezen tab ilu lu i e de
a sem en i de o putere de convingere subiectivă n em ijlo cită şi se
ad ev ereşte p rin propria sa existenţă. P rim ul spune: Est, erg o est;
iar u ltim ul, d im potrivă: C ogito, ergo cogito. O gîndire in trovertită
dusă la extrem ajunge la evidenţa p ropriei sale fiinţe su biective, pe
cînd una extravertită - la evidenţa identităţii sale d ep line cu faptul
obiectiv. Şi după cu m aceasta d in urm ă, d izolvîn d u-se co m p let în
obiect, se tăgăd uieşte pe sine, cealaltă, d etaşîn d u-se de toate
co n ţin u tu rile şi de orice conţinu t, se m ulţum eşte cu pu ra sa exis­
tenţă. A stfel, în am bele cazuri, pulsul vieţii e elim inat din funcţia
gîn d irii şi izg onit în zona altor funcţii psihice, pînă acu m relativ
in con ştien te. C aren ţa faptelor obiective în gîndirea in trovertită e
co m p en sată printr-o abundenţă a faptelor inconştiente. C u cît m ai
m ult se lim itează conştientu l, cu funcţia gîndirii, la un cerc cît m ai
restrins şi pe cît posibil vid, ce pare să cuprindă totu şi întreag a
plinătate a d ivinulu i, cu atît m ai m ult se îm bo g ăţeşte fantezia
in con ştien tă cu o m ultitudine de fapte de factură arh aică, cu un
p an d em on iu m de entităţi m agice şi iraţionale, care, d u pă natura
funcţiei ce preia prim a locul gîndirii ca p u rtătoare a im p u lsu lu i
v ital, cap ătă înfăţişări specifice. Dacă e vorba de funcţia intuitivă,
«cealaltă parte» e văzută cu ochii unui K u bin sau M eyrink. D acă e
fu ncţia sen tim en t, apar relaţii afective fantastice, n em aip o m en ite
şi ju d ecăţi afectiv e cu caracter contradictoriu, in in teligibil. D acă e
fu ncţia sen zaţie, sim ţurile descoperă, înău ntru l şi în afara p ro p riu ­
lui co rp , nou tăţi nem aitrăite. C ercetînd m ai în d eap ro ap e aceste
m od ificări, se poate lesne dovedi că iese la iveală psih ologia prim i-

82
T I P UL I N T R O V E R T I T

tivă cu to ate însem n ele sale. D ar cele trăite n u sînt, desigur, doar
p rim itive, ci şi sim bolice şi cu cît m ai pregn ant arată a străvechi şi
a p rim o rd ial, cu atît m ai aproape sînt de adevăruri viitoare. Căci
tot străvech iu l inconştientului nostru vesteşte un viitor.
în m od obişnu it, nu reuşeşte nici m ăcar trecerea în «cealaltă 703

parte», n em aivorbin d de m întuitoarea străbatere a inconştientului.


T recerea e de cele m ai m ulte ori îm piedicată de rezistenţa con ­
ştientă la orice supunere a eu-lui realităţii faptice inconştiente, rea­
lităţii determ in ante a obiectului inconştient. Starea e de disociere
sau, cu alte cu vinte, de nevroză cu caracter de uzură interioară şi
de ep u izare cerebrală progresivă, de neurastenie.

TIPUL GÎNDIRE INTROVERTITĂ

upă cu m un D arw in, de pildă, ar putea reprezenta tipul


D
704

gîn d ire extravertită norm al, Kant, spre exem plu , ar putea fi
d esem n at ca tip opus, ca tip gîndire introvertită norm al. După
cu m p rim u l evocă fapte, al doilea invocă factorul subiectiv.
D arw in se avîntă spre vastele întinderi ale realităţii faptice
o biective, în tim p ce K ant se opreşte asupra criticii cunoaşterii
în genere. D acă luăm un C uvier şi i-1 opunem pe N ietzsche,
facem co n trastu l şi m ai puternic.
T ip u l gîn d ire introvertită se caracterizează prin prim atul gîndi- 705

rii d escrise m ai sus. El este, ca analogul său extravertit, influenţat


în m od d ecisiv de idei, care nu izvorăsc însă din datul obiectiv, ci
din tem eiu l subiectiv. îşi urm ează, ca extravertitul, ideile, dar în
sens co n trar, nu înspre exterior, ci către interior. A spiră spre ap ro­
fundare şi n u spre extindere. A ceastă structură fundam entală a sa
îl d eosebeşte de analogul său extravertit în foarte m are m ăsură şi
în tr-u n m od inconfundabil. A taşam entul puternic faţă de obiect,

83
D ESCRI ERE A GE NER ALĂ A T I PU R IL OR

p rin care se rem arcă celălalt, îi lipseşte aproape cu d esăv îrşire, ca


de altfel, oricărui tip introvertit. D acă obiectul este u n om , acesta
sim te clar că, de fapt, nu e luat în consid erare decît n eg ativ , adică,
în cel m ai b u n caz, conştientizează faptul că e de p riso s, iar în
cazu ri m ai grave, se sim te de-a dreptu l respins ca fiind supărător.
A ceastă relaţie negativă cu obiectul, m ergînd de la in d iferenţă
pînă la resp in gere, e caracteristică oricăru i in trovertit şi face d eo se­
b it de dificilă descrierea tipului introvertit în genere. T o tu l în el
tin d e spre d isparen ţă şi disim ulare. Ju decata pare să-i fie rece,
in flex ib ilă, arbitrară şi ireverenţioasă, deoarece se rap o rtează m ai
p u ţin la o b iect d ecît la subiect. N u te face să sim ţi p rin n im ic că ar
acorda o oarecare valoare obiectului, ci trece m ereu o arecu m peste
şi d in colo de acesta, făcîndu-te să sim ţi superioritatea subiectului.
C u rto azia, am abilitatea, atitudinea p rietenească p o t să n u -i lip ­
sească, dar de cele m ai m ulte ori au straniul iz al u nei anum ite
an xietăţi, ce trădează parcă o intenţie ascunsă şi anum e in tenţia de
a d ezarm a adversarul. A cesta trebuie p otolit sau red u s la tăcere,
p en tru că ar putea deveni supărător. N u este u n ad versar, ce-i
d rep t, dar, dacă e susceptibil, se va sim ţi respins şi poate ch iar
dispreţu it. O b iectu l e supus m ereu u nei oarecari d esco n sid erări
sau, în cazu ri m ai grave, e încon ju rat cu m ăsuri de p recau ţie in u ti­
le. A stfel, tipu l acesta dispare bu cu ros în tr-u n nor de n eîn ţeleg eri,
care d evine cu atît m ai dens cu cît m ai m ult în cearcă să-şi ia, spre
co m p en sare, cu aju torul funcţiilor sale slab d iferenţiate, m asca
unei an u m ite u rbanităţi, care e însă în cel m ai strid en t co n trast cu
ad evărata sa natură. C hiar dacă în construcţia lum ii sale ideatice
nu-1 sp erie n im ic şi nu dă înapoi din faţa nici unei în d răzn eli, oricît
de riscan te, şi nu renunţă niciodată să gîndească un gînd p en tru că
ar fi p ericu los, subversiv, eretic sau jignitor, e totuşi cu p rin s de cea
m ai teribilă în g rijorare, dacă gîndul său tem erar u rm ează să d ev i­
nă efectiv o realitate exterioară. A sta îl înfioară. C h iar dacă îşi

84
TIPUL INTROVERTIT

scoate id eile în lum e, nu le veghează paşii ca u n părinte grijuliu, ci


le exp u n e doar şi se înfurie îngrozitor dacă acestea nu-şi croiesc
d ru m singu re. Lipsa sa de sim ţ practic, de obicei enorm ă sau aver­
siunea sa faţă de reclam ă vin, în orice caz, să-i dea tot concursul în
acest sens. D acă rezu ltatul său i se pare, subiectiv, corect şi ad e­
vărat, atu n ci e negreşit adevărat şi ceilalţi n-au decît să se încline,
pur şi sim p lu , în faţa acestui adevăr. Poate că nici nu m erge pînă
în tr-acolo în cît să încerce să cîştige pe cineva, şi încă pe cineva
in flu en t, de partea lui. Iar dacă o face totuşi, o face, de cele m ai
m ulte ori, cu atîta neîndem înare încît obţine tocm ai contrariu l
celor u rm ărite. Cu concurenţii din propria sp ecialitate are, de
obicei, ex p erien ţe neplăcute, deoarece nu se p ricepe deloc să le
intre în g raţii; ba chiar, de regulă, le dă de înţeles cît de inutili îi
sînt cu toţii.
în u rm ărirea ideilor sale este de obicei înd ărătn ic, în căp ăţîn at şi 706

de n einflu enţat. Sugestionabilitatea sa sub influenţa anum itor


persoane con trastează în m od ciudat cu toate acestea. D acă ajunge
la ideea că obiectu l e, după toate aparenţele, in ofensiv, devine
extrem de accesibil, în special unor elem ente de proastă calitate,
care au priză asupra lui dinspre inconştient. Se lasă bru talizat şi
exp loatat cu neruşinare, num ai să nu fie deranjat în urm ărirea
ideilor sale. N ici nu observă că e prădat m işeleşte şi efectiv p ăg u ­
bit, căci relaţia cu obiectul îi este secundară şi nu e co n ştien t de
preţu l p u s în m od obiectiv pe rezultatele sale. D eo arece îşi gân­
deşte p rob lem a cu cea m ai m are scrupulozitate p osibilă, o com ­
plică şi, de aceea, este m ereu cuprins de toate înd oielile cu putinţă.
O ricît de clară i-ar fi structura internă a ideilor sale, îi răm îne com ­
plet n eclar la ce anum e din lum ea reală se referă ele şi în ce fel. Nu
se poate resem n a decît cu greu să adm ită că ceva ce lui îi este clar,
nu pare tototdată clar oricui. Stilul său este de cele m ai m ulte ori
greoi, d in pricina tuturor adaosurilor, restricţiilor, precauţiilor şi

85
DESCRIEREA GENERALA A TIPURILOR

p ro b lem atizărilo r ce p rovin din scrup ulozitatea sa. L u crarea îi iese


g reu d in m înă. D acă n u e taciturn, dă peste oam en i ce nu-1 în ţeleg ;
adu nă astfel p ro be ale p rostiei om eneşti fără m argini. D acă se
în tîm p lă la u n m om en t dat să fie înţeles, cedează cred u l ten d in ţei
de a se su p raap recia. D evine adesea victim a unor fem ei am biţio a­
se care se p ricep să profite de lipsa lu i de spirit critic în ce priveşte
o b iectu l sau d acă nu, se transform ă în tr-u n celibatar m izan trop cu
in im ă de copil. D e m ulte ori, e stîngaci şi ca în făţişare exterioară;
cam p rea m eticu los în g rijit, ca n u cum va să bată la o ch i p rin ceva
sau to cm ai b ătăto r la och i de n eglijen t şi de o n aivitate co p ilăreas­
că. în d o m en iu l specialităţii în care lu crează stârneşte o p o ziţii din
cele m a i v eh em en te, cărora n u ştie cu m să le răspun d ă, d acă n u se
lasă cu m v a an trenat, p rin afectul său prim itiv, în tr-o p o lem ică pe
cît de în v en in a tă , pe atît de inutilă. în cercuri largi, trece drep t un
o m lip sit de con sid eraţie pen tru ceilalţi şi foarte au toritar. D ar cu
cît e cu n o scu t m ai înd eap roap e, cu atît m ai favorabilă d evine ju d e ­
cata asu p ra lu i, iar cei apropiaţi ştiu să-i p reţu iască d eosebit de
m u lt in tim itatea. C elor înd ep ărtaţi le pare arţăgos, in ab o rd ab il şi
tru faş, ad esea ch iar înăcrit, date fiind p rejudecăţile sale d efav o ra­
b ile societăţii. C a profesor, în particular, are prea p u ţin ă in flu enţă,
căci m en talitatea elev ilor săi îi este necu noscută. în fon d , n ici nu-1
in teresează deloc profesoratu l, dacă acesta n u co n stitu ie cu m va,
în tîm p lăto r, u na d in problem ele lui teoretice. E u n p ro feso r p rost,
d eo arece, în tim pu l pred ării gîndeşte asupra celor p red ate şi n u se
m u lţu m eşte să le p rezinte doar.
707 O d a tă cu accentu area tipu lu i său, con vin gerile îi d evin tot m ai
rig id e şi m ai inflexibile. Influ enţele străine sîn t exclu se, d evine tot
m ai a n tip a tic, şi ca persoană, celor înd ep ărtaţi şi, în co n secin ţă, e
to t m a i d ep en d en t de cei apropiaţi. Felu l său de a v o rb i devine
strict p e rso n a l şi lipsit de consid eraţie p en tru ceilalţi, id eile sale
aju n g p ro fu n d e, dar inexprim abile în m od satisfăcător p rin m ate-

86
TIP UL I N TR OVE RTI T

rialu l ex isten t în acel m om ent. D eficienţa e suplinită prin em oti­


vitate şi susceptibilitate. Inrîuririle străine pe care, exterior, le
respin ge în m od categoric, năpădesc asupra lui d in interior,
dinsp re in co n ştien t şi trebuie să aducă nenu m ărate argum ente
îm p o triv a lor, îm p otriva unor lu cru ri care, p rivite d in exterio r, par
co m p let anodine. C um în absenţa relaţiei cu o biectu l, con ştien tu l i
se su b iectivizează, consideră drept cel m ai im p ortan t acel lucru
care-i p riv eşte cel m ai m ult, într-ascu ns, persoana. Şi în cep e să-şi
con fu n d e ad evăru l subiectiv cu propria persoană. N u încearcă să
im pu nă n im ănu i, personal, convingerile sale, dar se năp u steşte cu
în verşu n are şi cu atacuri la persoană îm potriva oricărei critici,
oricît de înd rep tăţite. în felul acesta se izolează trep tat în toate
privin ţele. Ideile sale iniţial fecunde d evin d istru ctive, înven in ate
fiind de toată am ărăciunea adunată în fu ndu l sufletului lui. O dată
cu izolarea în sp re exterior, se înteţeşte lupta cu înrîu rirea incon­
ştientă, care în cep e să-l paralizeze p u ţin cîte puţin. O tendinţă tot
m ai accen tu ată spre însingurare ar trebui p esem n e să-l apere de
înrîu ririle in con ştien te, dar, de regulă, îl adînceşte şi m ai m u lt în
co n flictu l care-1 m acină interior.
G înd irea introvertitu lu i este pozitivă şi sintetică în ce priveş- roe
te d ezvo ltarea unor id ei ce se apropie în m are m ăsură de v ala­
bilitatea veşnică a im aginilor prim ordiale. C înd însă legătu ra lor
cu exp erien ţa obiectivă slăbeşte, devin m itologice şi nead evărate
p en tru vrem u rile din acel m om ent. De aceea, gîn direa aceasta
are valoare p en tru contem porani num ai atîta tim p cît e în m od
vădit şi exp licit legată de fapte cunoscute în epocă. A ju ngînd
însă m ito lo gică, devine irelevantă şi se derulează în sine însăşi.
Funcţiile relativ inconştiente contrapuse acestei g în d iri, adică
sentim en tu l, intuiţia şi senzaţia sînt slab d iferenţiate şi au un
caracter extravertit prim itiv care poartă răspunderea tu tu ro r in ­
flu en ţelor obiectu ale apăsătoare cărora le este supus tipu l gîndi-

87
DESCRI EREA GENERALĂ A T IP U RI LO R

re introvertită. M ăsurile de autoapărare şi «terenul m inat» cu


care obişnu iesc să se înconjoare asem enea oam eni sîn t suficient
de bine cu noscu te ca să nu m ai fiu n evoit să le descriu aici.
Toate acestea servesc apărării de înrîuriri «m agice»; aici se în ca­
d rează şi team a de sexul fem inin.

SENTIMENTUL

704 en tim en tu l introvertit este determ inat în princip al de factorul


L-/ su biectiv, ceea ce înseam nă că ju decata afectivă introvertită
se d eo seb eşte radical de cea extravertită, exact ca in troversiun ea
gîn d irii de extraversiu ne. Este, neîndoielnic, unul d in lucrurile
cele m ai d ificile cu putinţă să p rezinţi sau să d escrii, fie şi ap ro ­
xim ativ , p rocesu l sen tim en tului introvertit în lim baju l in telec­
tu lui, deşi natura sa specifică, odată rem arcată, este absolut
evidentă. C u m acest sentim ent se supune în p rin cip al unor pre-
con d iţion ări su biective şi este p reocu pat doar în m od secundar
de obiect, el se m anifestă extrem de p u ţin şi, de reg u lă, m an i­
festările sale sînt greşit înţelese. Este u n sentim en t care d ev alo ­
rizează parcă obiectele şi care se rem arcă, în co n secin ţă, m ai
m ult n egativ. Existenţa unui sentim en t p ozitiv este doar indirect
d ed u ctibilă, am putea spune. Sentim en tu l introvertit n u încearcă
să se in tegreze obiectivului, ci să i se su p raord on eze, cău tînd,
in con ştien t, să-şi realizeze propriile im agini fu nd am en tale. De
aceea, este tot tim pul în căutarea u nei im agin i de n eg ăsit în
realitate, pe care ar fi zărit-o oarecum , cînd va dem ult. Pare să
plu tească absent pe deasupra obiectelor, care nu sîn t niciod ată
pe m ăsu ra ţelu rilo r sale. N ăzuieşte spre o intensitate in terioară
la care o b iectele contribuie cel m ult ca stim ulent. P rofu n zim ea
acestu i sen tim en t nu poate fi decît bănuită şi nicid ecu m clar

88
TIPUL INTROVERTIT

percepută. îi face pe oam eni calm i şi greu accesibili, căci se


retrage ca o m im oză din faţa brutalităţii o biectelor spre a-şi
satura străfu n d u rile subiective. Se apără avansînd ju d ecăţi afec­
tive n egativ e sau afişînd o uluitoare indiferenţă.
D upă cu m se ştie, im aginile prim ordiale sînt atît idei cît şi 710

sentim en te, deopotrivă. De aceeea, ideile fu ndam entale, precum


d ivin itate, libertate, nem urire, sînt tot atît de im portante ca v a­
lori afective, pe cît de m ultă însem nătate au ca idei. Tot ce s-a
spus d esp re gîndirea introvertită poate fi transpus, aşadar,
asupra sen tim en tu lu i introvertit, doar că tot ce a fost acolo
gînd, va fi de astă dată sentim ent. Dar faptul că gîndurile sînt,
de regu lă, m ult m ai uşor de exprim at în m od inteligibil decît
sen tim en tele, face ca acest sentim ent să aibă nevoie de o cap aci­
tate cu to tu l n eobişn uită de exprim are verbală sau artistică spre
a-şi p u tea exterioriza sau spre a-şi putea îm părtăşi, m ăcar cu
ap roxim aţie, bogăţia. Şi cu m gîndirea subiectivă, din pricina
necorelării sale cu exteriorul reuşeşte doar anevoie să se facă
înţeleasă în m od adecvat, acelaşi lucru este valabil, poate în şi
m ai m are m ăsu ră, pentru sentim entul subiectiv. Spre a fi îm p ăr­
tăşit alto ra, trebuie să-şi găsească o form ă de exteriorizare care
să fie ap tă, pe de o parte, să-l reproducă în m od corespun zător,
iar pe de altă parte să-l transm ită sem enilor în aşa fel încît să
provoace în aceştia un proces paralel. D atorită asem ănării in te­
rioare (ca şi exterioare) relativ m ari a oam enilor, un astfel de
efect poate fi obţinut, deşi este extrem de dificil să-i găseşti o
form ă co n ven abilă unui sentim ent, atîta tim p cît el se mai
o rien tează încă, de fapt, după com oara sa de im agini prim or­
diale. D acă este însă falsificat prin egocentrism , devine antipatic,
căci p reocu p area sa principală va fi legată atunci, în
exclu sivitate, de eu. Va face negreşit o im presie de am or pro­
priu m elod ram atic, de n evoie-de-a-creşte-în-proprii-săi-ochi sau

89
DESCRI EREA GENERALĂ A T IP U R I L O R

chiar de au tocon tem plare m aladivă. D upă cu m co n ştien tu l su-


biectivizat al gîndirii introvertite tinde spre o abstracţiu n e a
abstracţiu nilor, obţinînd astfel doar m axim a in ten sitate a u nu i
proces de gînd ire vid în sine, sentim entul egocenU ic se adîn-
ceşte în tr-o pasionalitate fără conţinut, care nu se sim te decît pe
sine. A ceastă etapă este m istic-extatică şi p reg ăteşte trecerea
spre funcţiile extravertite reprim ate de sentim ent.
711 D upă cu m gîndirea introvertită are drept con trap arte u n sen ti­
m en t prim itiv de care obiectele se ataşează cu p u teri m agice p arcă,
sen tim en tu lu i in trovertit i se contrapune o gîndire p rim itiv ă fără
p erech e în con cretism şi în aservire faţă de fapte. S en tim en tu l se
em an cip ează p rogresiv din legăturile sale cu obiectu l şi îşi for­
m ează o libertate de acţiune şi de conştiinţă m orală în g răd ită doar
su biectiv , care se dezice uneori de toate norm ele date de tradiţie.
D ar cu atît m ai m ult cade pradă gîndirea in conştientă p u terii d atu ­
lui obiectiv.

TIPUL SENTIMENT INTROVERTIT

m întîln it p rim atu l sentim entului in tro vertit m ai cu seam ă


A
712

la fem ei. Zicala «apele liniştite sînt adînci» se p o triv eşte p er­
fect acestor fem ei. Ele sînt de obicei liniştite, greu accesib ile, de
n eîn ţeles, ad esea ascunse după o m ască copilăroasă sau ban ală,
adesea ch iar de un tem peram ent m elancolic. N u strălu cesc şi nu
ies în evid enţă. D eoarece se lasă conduse cu p recăd ere de sen ti­
m en tu l su b iectiv orientat, adevăratele lor m otivaţii răm în în
m are m ăsu ră ascunse. în exterior arată o arm onioasă discreţie,
un calm p lăcu t şi un sim patic paralelism , care n u v rea să in flu ­
en ţeze sau să im presioneze pe alţii, necu m să-i prelu creze sau să
îi p resch im b e. C înd acest aspect exterior este ceva m ai pregn ant,

90
TIPUL INTROVERTIT

p lan ează asupra lor o vagă bănuială că ar fi in diferente şi reci,


această băn u ială accentuîndu-se eventual pînă la convingerea că
sînt n ep ăsăto are faţă de soarta bună sau rea a celorlalţi. Se sim te
atu nci clar cu m fluxul afectiv se abate de la obiect. La tipul
n orm al acest lucru se întîm plă, ce e drept, n u m ai dacă obiectul
acţion ează, în tr-u n fel sau altul, cu prea m ultă forţă. A rm onioasa
acom p an iere afectivă ţine doar atîta tim p cît obiectul evoluează
pe calea sa proprie, la un n ivel afectiv m ediu, fără să în cerce să
in tersecteze calea celuilalt. A devăratele em oţii ale obiectu lu i nu
îşi găsesc ecou l, ci sînt potolite sau respinse sau, m ai bine zis,
«răcorite» printr-o judecată afectivă negativă. D eşi d ispu s oricînd
să i se alătu re în m od arm onios şi calm , acest tip n u are faţă de
obiectu l străin n ici am abilitate, nici căldură p revenitoare, ci o ati­
tu dine ap aren t ind iferentă, rece sau chiar distantă. Te face uneori
să-ţi sim ţi existenţa de prisos. Faţă de ceva an trenan t, entuzias-
m ant, p ăstrează u n fel de neutralitate binevoitoare, avînd cînd şi
cînd u n u şor aer critic, de superioritate, care, unui obiect su scep ­
tibil, îi frînge lesne aripile. O em oţie năvalnică este însă im ediat
înăbu şită cu o ucigătoare răceală, dacă nu se întîm p lă cu m va să
in vad eze in d iv id u l dinspre inconştient, adică, cu alte cu vinte,
să-i cap tiv eze sentim en tul p rin însufleţirea vreu n ei im agini afec­
tive prim ord iale. D acă un asem enea lucru se întîm p lă, fem eia de
acest tip se sim te pen tru o clipă pur şi sim plu p aralizată, dar, ne­
greşit, spre a se îm p otrivi cu atît m ai vehem ent pe u rm ă, atin-
gînd o biectu l în pu nctu l său cel m ai vulnerabil. R elaţia cu o biec­
tul este m enţinu tă la un n ivel m ediu, cît se poate de calm şi de
sigur, iar pasiu nea, cu excesele sale, este refuzată cu încăp ăţîn a-
re. E xp rim area sentim entelor răm îne astfel precară, iar obiectul,
în cazu l în care conştientizează situaţia, se sim te m ereu prea
p u ţin p reţu it. Fireşte, acest lucru nu are loc întotd eau n a, lipsa de
p reţu ire răm înînd foarte frecvent neconştientizată şi atunci

91
DESCRI EREA GENERALĂ A T IP U RI LO R

obiectul d ezvoltă cu tim pul, din pricina exig en ţelor afective


in con ştien te, sim ptom e destinate să atragă în m od forţat atenţia.
7П C um tipul acesta pare m ai m ult rece şi rezervat, o ju d ecată
superficială îi contestă lesne orice sentim ent. G reşeală fu n d a­
m entală, căci sentim entele acestui tip sînt, de fapt, in tensiv e şi
nu exten siv e. Ele se dezvoltă în adîncim e. în tim p ce u n sen ti­
m ent exten siv de com pasiune, bu năoară, se exterio rizează prin
vorbe şi fapte la m om entul oportun şi poate astfel să-şi recapete
înd ată libertatea, o com pasiune intensivă se retrage d in faţa o ri­
cărei exp rim ări, se adînceşte pătim aş în sine, cu prin de jalea unei
lum i şi în crem en eşte astfel. Poate să aibă, even tual, o excesivă
izbu cn ire, care să ducă la un act năucitor, de-u n caracter ce s-ar
putea num i eroic, faţă de care însă n ici obiectu l n ici subiectul
nu-şi pot găsi corecta raportare. Privită din exterior, prin ochii
orbiţi ai extravertitu lu i, o astfel de com pasiune pare glacială,
căci ea nu făptu ieşte nim ic vizibil, iar în forţe in vizibile extra­
vertitul nu poate să creadă. Să fie rău înţeles - e u n even im en t
caracteristic în viaţa acestu i tip, un even im en t în reg istrat, de
regulă, ca arg u m en t de m are greutate în d efavoarea oricărei
relaţii afective m ai profu nd e cu obiectul. C are an um e este ad e­
văratu l obiect al p reo cu p ărilor acestui sentim ent - ch iar tipului
n orm al abia dacă îi este dat să întrevadă. El îşi exp rim ă sieşi
ţelul şi co n ţin u tu l, poate sub form a unei secrete religiozităţi, te­
m ător ferite de p riviri profan e, sau poate sub form e p o etice, de
asem en ea ascunse, spre a-şi cîştiga astfel un ascen d en t asupra
obiectului. Fem eile care au copii, le tran sm it acestora m ulte
asem en ea lu cru ri, insuflîndu-le în taină p asionalitatea lor.
7i4 D eşi, la tipul norm al, tendinţa abia schiţată de a-i su p raord o-
na od ată pe faţă obiectului sau de a-i im pune o d ată, cu forţă
co v îrşito are, tot ce e resim ţit în taină, nu joacă u n rol supărător,
n ed u cîn d niciod ată la vreo tentativă serioasă în acest sens; ceva

92
TIPUL I NTROVERTI T

din toate acestea transpare totuşi în efectu l persoanei asupra


o biectu lu i, sub form a unei influenţe d om inatoare, adesea greu
de definit. Se sim te ceva de genul unei senzaţii de apăsare, de
sufocare, ceva ce-i prinde pe cei din jur în m reje. T ipu l acesta
cap ătă astfel u n fel de tainică putere, care îl poate fascina în cel
m ai în a lt grad pe bărbatu l extravertit m ai cu seam ă, căci îi
atinge in con ştien tul. Puterea aceasta provine din im aginile in ­
con ştien te aduse în sim ţire, dar conştientul o poate lesne atribui
eu-lui, in flu en ţa fiind astfel falsificată, ca sens, în tiranie p erso­
nală. C înd subiectul inconştient este însă iden tificat cu eu-1,
atu nci şi tainica putere a sentim entului intensiv se transform ă
într-o ban ală şi arogantă dorinţă de a dom ina, în van itate şi în
ap u cătu ri tiranice. R ezultă astfel o fem eie-tip, bine cu noscu tă şi
n efav o rab il apreciată din pricina am biţiei sale lipsite de scru p u ­
le şi d in pricin a cru zim ii sale perfide. O astfel de întorsătu ră a
lu cru rilor duce însă la nevroză.
A tîta tim p cît eu-1 se sim te inferior subiectului in con ştien t şi 715

de sen tim en t hotărăşte ceva m ai înalt şi m ai p u ternic d ecît eu - 1,


tipul este n orm al. G îndirea inconştientă este, ce-i d rept, arhaică,
dar co m p en sează totuşi cu folos, prin reducţii, even tualele v elei­
tăţi de rid icare a eu -lu i la rangul de subiect. D acă acest ultim
lucru se întîm p lă totuşi, datorită unei totale rep rim ări a in flu en ­
ţei gîn d irii inconştiente reductive, atunci gîndirea inconştientă
trece în op oziţie, proiectîndu-se în obiecte. Su biectu l devenit
eg ocentric în cep e astfel să sim tă puterea şi însem n ătatea o biec­
telor su bapreciate. C onştientul începe să sim tă «ce gîn desc cei­
lalţi». C eilalţi gîndesc, fireşte, toate infam iile p osibile, pun la
cale rău tăţi, bagă zîzanie şi intrigi pe ascuns ş.a.m .d. Subiectul
trebuie să preîntâm pine toate acestea, aşa că în cep e el însuşi,
preventiv, să um ble cu intrigi, să suspecteze, să iscodească şi să
tragă sfori. Se ia după orice zvon şi are m ereu de făcut eforturi

93
DESCRI EREA GENERALĂ A T I P UR I L O R

cu m plite ca să transform e, pe cît se poate, in ferioritatea de care


se crede am eninţat în superioritate. A par n enu m ărate rivalităţi
de natură m isterioasă şi în aceste con fru ntări am arnice nu n u ­
m ai că nu şovăie să folosească orice m ijloace, m u rd are sau jo s­
n ice, ci abu zează chiar de virtuţi doar ca să aibă încă u n atu de
jucat. O astfel de evoluţie duce la epuizare. Form a n evro zei e
m ai d eg rab ă neurastenică decît isterică, la fem ei fiind adesea
însoţită de o intensă participare a stării corporale, sub form a
u nei an em ii, de exem plu , cu toate consecinţele sale.

REZUMATUL TIPURILOR RAŢIONALE

7i6 Д m înd ouă tipurile p recedente sînt raţionale, ele în tem ein -
i \ . d u - s e pe fu ncţii raţional judicative. Ju decata raţion ală nu se
în tem eiază n u m ai pe datul obiectiv, ci şi pe cel subiectiv.
P rep o n d eren ţa unui factor sau a celuilalt, determ in ată de o d is­
p oziţie psihică existentă adesea încă din fragedă tin ereţe, m od e­
lează, d esig u r, raţiunea. C ăci o ju decată cu adevărat raţion ală ar
trebu i să ia în con sid eraţie deopotrivă atît factorul o biectiv cît şi
pe cel su biectiv şi ar trebu i să poată face dreptate am în d orura.
D ar acesta ar fi u n caz ideal, care ar presupune ca extravertirea
şi in tro v ertirea să fie dezvoltate în egală m ăsură. C ele două ten ­
dinţe se exclud însă reciproc şi, atîta vrem e cît altern ativ a lor
există, n u pot funcţiona în p aralel, ci doar, în cel m ai bu n caz,
co n secu tiv , ceea ce face ca o raţiune ideală să nu fie în m od
o b işn u it posibilă U n tip raţional are întotdeauna o raţiu n e sp e­
cifică tip u lu i său. A stfel, tipurile raţionale in trovertite au, fără
în d o ială, o ju d ecată raţională, doar că această ju d ecată se
orien tează m ai m ult după factorul subiectiv. Logica poate să nu
fie d istorsion ată în nici un punct, căci u nilateralitatea se află

94
TIPUL INTROVERTIT

deja în prem iză. Prem iza constă în prepon d eren ţa factorului


su b iectiv, existentă anterior oricăror raţionam ente sau judecăţi.
Factoru l su biectiv apare din capul locu lu i cu o valoare de la
sine în ţeles superioară celui obiectiv. D upă cum am spus, nu
este vorba aici nicidecum de o valoare anum e atribuită, ci de o
d isp oziţie n aturală existentă anterior oricărei atribuiri de v a­
loare. D e aceea, p entru introvertit, judecata raţională are întru-
cîtva altă nuanţă decît pentru extravertit. Să m enţion ăm cazul
cel m ai general: o înlănţu ire de raţionam ente care duce la fac­
torul su biectiv i se pare introvertitului ceva m ai raţională decît
una care duce la obiect. A ceastă diferenţă, m ai curînd n eîn sem ­
nată şi ap roap e im perceptibilă în cazuri izolate, dă naştere, la
scară m are, unor contradicţii insurm ontabile şi cu atît m ai iri­
tante cu cît m ai p u ţin sînt conştientizate, în cazurile izolate,
m icile d eosebiri de puncte de vedere date de prem izele psih olo­
gice. O eroare fundam entală pe care o com item totu şi în m od
regulat este că, în loc să recunoaştem deosebirea dintre p rem i­
zele p sih olog ice, ne străduim să găsim o eroare în raţionam ent.
O ricăru i tip raţional îi vine greu să recunoască această d eose­
bire, căci valabilitatea aparent absolută a principiilor sale ar fi
pusă la înd oială astfel, iar el însuşi s-ar sim ţi expus oponentului
său, ceea ce ar echivala cu o catastrofă.
In trov ertitu l este expu s unor înţelegeri greşite poate m ai 717

m ult ch iar d ecît tipul extravertit şi nu pentru că extravertitu l ar


fi un ad versar m ai necruţător şi m ai critic decît ar putea fi el
însuşi, ci p en tru că stilul epocii, la care chiar şi el aderă, se
întoarce îm p o triva lui. El se află în m inoritate nu faţă de extra­
v ertiţi, ci faţă de W eltanschauung-ul nostru occid ental în genere
şi de bu nă seam ă n u num eric, ci ca sim ţăm inte. C u m participă
cu toată convingerea la stilul general, îşi aduce sieşi prejudicii,
căci stilu l actual, care recunoaşte aproape exclusiv ceea ce este

95
DESCRI EREA GENERALĂ A T I P UR I L O R

vizibil şi tan gibil, este contrar principiu lu i său. E n ev o it să nu


pu nă p reţ pe factoru l subiectiv, acesta nefiind ceva v izib il şi îşi
im pu ne să p articip e la supraestim area tipic extravertită a o b iec­
tului. El în su şi preţu ieşte m ult prea p u ţin factorul su biectiv şi e
ch in u it, ca u rm are, de com plexe de inferioritate. D e aceea n u e
deloc de m irare că tocm ai în tim purile noastre şi m ai ales în
acele m işcări care îşi devansează întru cîtva ep oca, factoru l su ­
b iectiv se exterio rizează în m od exacerbat şi d eci cu lipsă de
gust şi caricatu ral. M ă refer la arta contem porană. Su bap recierea
p ro p riu lu i său principiu îl face pe introvertit eg oist şi îl obligă
să-şi asu m e psih ologia asupritului. C u cît m ai eg oist d evin e, cu
atît m ai m u lt cred e, totodată, că ceilalţi, cei ce p o t p articip a ap a­
rent fără reţin eri la stilul contem p oran, ar fi asu p ritorii de care
trebu ie să se apere şi îm potriva cărora trebuie să se înarm eze.
N u -şi dă seam a deloc că în felul acesta cade tocm ai în greşeala
sa fu n d am en tală, cea de a nu fi ancorat în factoru l su biectiv cu
aceeaşi fid elitate şi acelaşi d evotam ent cu care extrav ertitu l se
o rien tează d u pă obiect. D atorită subaprecierii p ro p riilo r sale
p rin cip ii o ia in evitab il pe panta egoism u lui, ju stificîn d astfel
p reju d ecata extravertitului. D acă ar răm îne cred incios p rin cip iu ­
lu i său , ar fi p rofu nd g reşit să-l con sid eri egoist, iar fap tu l că
atitu d in ea sa e în d reptăţită s-ar confirm a p rin efectele sale g en e­
rale şi n eîn ţeleg erile s-ar risipi.

SENZAŢIA

ne ✓ '-'ih ia r şi sen zaţia, înd reptată prin în săşi natura sa către obiect
V — şi stim u lu l obiectiv, suferă în atitudinea in trovertită
co n sid era b ile m od ificări. A re şi ea u n factor subiectiv căci, pe
lîn g ă o b iectu l care e resim ţit, există un subiect care resim te şi

96
T I P UI , I N T R O V E R T I T

care ad au gă stim ulu lu i obiectiv dispoziţia sa subiectivă. în atitu ­


dinea in tro v ertită, senzaţia se întem eiază cu precădere pe com ­
p on enta subiectivă a percepţiei. Sensul acestei afirm aţii e foarte
bine ilu strat de operele de artă ce reproduc obiecte exterioare.
D acă m ai m u lţi artişti pictează unul şi acelaşi peisaj, bunăoară,
străd u in d u -se să-l redea cît m ai fidel, tablourile vor diferi totuşi,
şi n u n u m ai p en tru că pictorii ar da dovadă de m ai m ultă sau
m ai pu ţin ă iscusinţă, ci m ai cu seam ă datorită m odului de a v e­
dea, d iferit de la pictor la pictor. U n e le . tablouri vor da chiar în
v ileag , prin atm osfera şi dinam ica desenului şi a culorii,
p articu larităţi de natură evident psihică. A ceste particularităţi
trădează o p articipare m ai m ult sau m ai p u ţin intensă a factoru ­
lui subiectiv.
F acto ru l subiectiv al senzaţiei este în esenţă acelaşi ca al funcţii- пч
lor despre care am vorbit deja. Este o dispoziţie inconştientă, care
m od ifică p ercepţia senzorială încă din m om entul ivirii sale, răpin-
du-i astfel caracteru l de im pact pur obiectual. în acest caz, senzaţia
se rap ortează cu precădere la subiect şi abia în al doilea rînd la
obiect. A rta ne arată cel m ai clar ce forţă extraordinară poate avea
factoru l subiectiv. Preponderenţa factorului subiectiv m erge u ne­
ori pînă la com p leta reprim are a im pactului pur obiectual şi totuşi
senzaţia răm în e senzaţie; doar că, în acest caz, devine o percepţie
a factoru lu i su biectiv, iar im pactului obiectual nu-i m ai răm îne
decît rolu l de stim ulent. Senzaţia introvertită tinde spre o asem e­
nea stare. A re loc, ce-i drept, o percepţie senzorială corectă, dar,
după toate ap aren ţele, e ca şi cum obiectul nici n-ar fi pătru ns în
vreu n fel pînă la subiect şi ca şi cum subiectul ar vedea lucrurile cu
totul altfel sau ar vedea cu totul alte lucruri decît ceilalţi oam eni,
în realitate, su biectu l percepe aceleaşi lu cru ri ca oricine altcineva,
dar nu se opreşte deloc asupra im pactului pur obiectual, ci se ocu­
pă de percep ţia subiectivă declanşată de stim ulul obiectiv.

97
DESCRI EREA GE NER ALĂ A T IP U R I L O R

720 P ercep ţia subiectivă e vădit deosebită de cea obiectivă. N u e de


regăsit deloc sau e de regăsit cel m ult aluziv în o biect, adică, deşi
p oate p rezen ta sim ilitu din i la m ai m ulţi oam eni, n u -яі are totuşi
tem eiu l în m od nem ijlocit în aspectul obiectiv al lu cru rilor. N u
face im p resia u nu i rezu ltat conştient, fiind ceva m ult p rea genuin.
Face, în schim b , im presia unui produs psihic, fiind recog noscibile
în ea elem en tele u n ei ordini psihice superioare. A ceastă ordine nu
este în să în con sen s cu conţinuturile conştientu lui. E v o rba de
p rem ize şi d isp o ziţii colectiv-inconştiente, de im ag in i m itologice,
p o sib ilităţi prim ord iale de reprezentare. P ercep ţiei su biective îi
este p ro p riu caracterul sem nificativului. Spune m ai m ult decît
p u ra im ag in e a obiectu lu i, fireşte num ai celu i căru ia factoru l su ­
b iectiv îi spune în genere ceva. A ltuia i se pare că im presia su biec­
tivă rep ro d u să suferă de neajunsul că, neavînd o su ficien tă asem ă­
n are cu obiectu l, şi-a greşit ţinta. Senzaţia in trovertită sesizează,
d eci, m ai m ult dedesubtu rile decît suprafaţa lu m ii p sih ice. N u
resim te ca decisivă realitatea obiectului, ci realitatea factorului
su biectiv, adică a im aginilor p rim ord iale, care, în to talitatea lor,
form ează o altă lum e, o lum e în oglindă, de natură psihică. A ceas­
tă oglin d ă are însă facultatea, foarte specifică ei, de a n u rep rezen ­
ta co n ţin u tu rile actuale ale con ştien tu lu i sub form a lor cu ren tă,
bin ecu noscu tă, ci, în tr-u n anum e sens, sub specie aetern itatis sau,
cu alte cu vinte, cam aşa cu m le-ar vedea o con ştiinţă avînd o vîrstă
de m ilioan e de ani. O asem enea conştiinţă ar vedea fiinţa p rezen tă
şi m om en tan ă a lu cru rilor laolaltă cu devenirea şi trecerea lor şi,
m ai m ult, laolaltă chiar cu acel altceva ce-a fost în ain tea deven irii
lor şi va fi d u pă ce vor trece. C lipa prezentă e lipsită de v erid ici­
tate p en tru această conştiinţă. Bineînţeles, n u e vorba aici decît de
o m etafo ră, pe care m i-am p erm is totuşi s-o folosesc spre a da
cu m va o im ag in e a n atu rii specifice senzaţiei in trovertite. Senzaţia
in trovertită oferă o viziu ne ce constitu ie m ai p u ţin o rep ro d u cere a

98
T IP UL I NTR OVE RTI T

obiectu lu i şi m ai m ult o înveşm întare a lu i în sed im entu l exp e­


rien ţei su biective străvechi şi viitoare. A stfel, sim pla im presie
senzorială tinde spre profu nzim i încărcate de presim ţiri, în tim p
ce sen zaţia extravertită sesizează fiinţa de o clipă, clară ca lum ina
zilei, a lucru rilor.

TIPUL SENZAŢIE INTROVERTITĂ

rim atu l senzaţiei introvertite p rodu ce un tip bine definit, care


P
721

se d istin ge p rin anum ite particularităţi. Este un tip iraţional,


în tru cît n u selectează fapticul cu precădere după ju d ecăţi raţio­
nale, ci se ghidează după fapticul im ediat. în tim p ce tipul
senzaţie extravertită este determ inat de intensitatea im pactului
obiectu al, an alogu l său introvertit se orientează după intensitatea
co m p o n en tei subiective a senzaţiei declanşate de stim u lu l o biec­
tiv. în felu l acesta, înrtre obiect şi senzaţie nu se stabileşte o co­
relaţie de p rop orţion alitate - lucru clar vizibil - , ci, după toate
ap aren ţele, o corelaţie extrem de disproporţionată şi arbitrară. De
aceea, d in exterio r s-ar putea spune că niciodată nu e prev izibil
ce va face im p resie şi ce nu. In prezenţa u nei cap acităţi şi a unei
dorinţe de exprim are proporţionale cu intensitatea senzaţiei,
iraţion alitatea acestu i tip ar fi extraordinar de frapantă. A şa s-ar
întîm p la, de pildă, dacă individul ar fi un artist activ. D ar cu m
un asem en ea caz constitu ie o excepţie, dificultăţile de exp rim are
caracteristice in trovertitu lu i ascund şi iraţionalitatea acestui tip.
El p oate frap a, dim potrivă, prin calm ul sau p asivitatea sa, ori
p rintr-o stăpîn ire de sine cum pătată. A ceste p articu larităţi, care
induc în eroare ju decata superficială, îşi datorează existenţa nera-
p ortării la obiecte. în cazul norm al, obiectul nu este nicidecum
desconsid erat în m od conştient, ce-i drept, dar îi este sustrasă

99
DESCRI EREA GENERALA A T I P UR I LO R

orice putere de seducţie, prin înlocu irea sa im ediată de către o


reacţie subiectivă, care n u se m ai raportează, în co n tin u are, la
realitatea efectivă a obiectului. A sta produ ce, fireşte, efectu l unei
d esco n sid erări a obiectului. U n asem enea tip te poate face lesne
să te în trebi de ce să m ai existe în genere o biecte, de ce să m ai
aibă ele u n d rep t la existenţă, d in m om ent ce, oricu m , tot ce e
im p ortan t se petrece fără obiect. In cazuri extrem e, această în tre­
bare ar putea fi înd reptăţită, dar în cazul n orm al nu, căci sen za­
ţiei îi este in d isp en sabil stim ulu l obiectiv, doar că el p rodu ce cu
totu l altceva d ecît te-ai aştepta, ju decind după situaţia exterioară.
722 D in exterio r p rivin d , totul arată ca şi cu m im p actu l obiectu al
n ici n -ar fi răzbătu t deloc pînă la subiect. A ceastă im presie e co rec­
tă în tru cît u n con ţinu t subiectiv de proven ien ţă in co n ştien tă vine
să se in terp u n ă şi interceptează im pactul obiectual. A ceastă in ter­
ven ţie poate avea loc cu atîta bru scheţe încît răm îi cu im presia că
in d iv id u l se apără făţiş de im pactele obiectuale. In cazu ri ceva m ai
accentu ate, este într-adevăr prezentă o asem enea rezistenţă d efen ­
sivă. D acă in con ştien tu l capătă doar p u ţin m ai m ultă p u tere, co m ­
p on enta subiectivă a senzaţiei devine atît de vie în cît acoperă
ap roap e co m p let im pactul obiectual. De aici rezu ltă, pe de o p arte,
pen tru o b iect, sentim en tu l unei totale desconsid erări, iar pe de altă
p arte, p en tru subiect, o înţelegere fantezistă a realităţii, care îl face
însă n u m ai în cazu ri patologice pe individ să nu m ai fie în stare să
facă d istin cţie în tre obiectu l real şi percepţia senzorială. D eşi o d is­
tin cţie atît de im portan tă dispare com plet abia într-o stare aproape
psih otică, p ercep ţia subiectivă poate influenţa totu şi, cu m ult
în ain te, în m are m ăsu ră, gîndirea, sentim en tul şi acţiu n ea, chiar
dacă o b iectu l e v ăzu t lim p ede, în toată realitatea sa. în cazu rile în
care im p actu l obiectu al, datorită unor îm p reju rări d eosebite, b u n ă ­
oară d atorită u n ei intensităţi deosebite sau u n ei d ep line analogii
cu im agin ea in con ştien tă, răzbate totuşi pînă la subiect, ch iar şi re-

100
TIP UL I NTR OVE RTI T

p rezen tan tu l n orm al al acestui tip este pu s în situaţia să acţioneze


co n fo rm m od elu lu i său inconştient. Ţinînd con t de realitatea obi­
ectivă, acţiun ea aceasta are un caracter fantezist şi este, de aceea,
extrem de stranie. D ezvăluie dintr-o dată su biectivitatea străină de
realitate a acestu i tip. C înd însă im pactul obiectu al nu răzbate pînă
la cap ăt, întîm p ină o binevoitoare n eutralitate, trădînd o relativă
n ep articip are şi avînd m ereu tendinţa de a calm a şi de a aplana.
M ult p rea u m ilul e înălţat puţin, m ult prea în altu l e coborît ceva
m ai jo s, entu ziastu l e potolit, extravagantul înfrîn at, iar n eobiş­
nuitu l este adus la o form ulă «corectă» - toate acestea spre a
m enţine im p actu l obiectual în lim itele necesare. Tocm ai de aceea,
tipul acesta are u n efect apăsător asupra celor d in ju r, atîta vrem e
cît totala sa bu nă-credinţă nu este în afara oricărei îndoieli. D ar
dacă se în tîm p lă să fie aşa, individul devine lesne victim a ag resivi­
tăţii celorlalţi şi ţinta tendinţelor lor dom inatoare. De regulă, ase­
m enea o am en i îi lasă pe cei din jur să abuzeze de ei şi se răzbu nă
apoi, d ar n u unde e cazu l, prin rezistenţă sporită şi înd ărătn icie.
în lipsa unei capacităţi de exprim are artistică, toate im presiile 723

coboară în ad încurile interioare şi ţin conştientu l ca sub o vrajă,


fără ca acesta să fie în stare să dom ine, p rin exprim are con ştien tă,
im presiile fascinante. Pentru im presiile sale, acest tip n u are la d is­
poziţie d ecît oarecari m odalităţi arhaice de exp rim are, deoarece
gîndirea şi sentim en tu l îi sînt relativ inconştiente, iar în m ăsu ra în
care sîn t co n ştien te, nu dispun decît de banalele exp resii cotid iene
de strictă necesitate. Ele sînt deci total im p rop rii, ca fu ncţii
con ştien te, să redea în m od adecvat percepţiile su biective. De
aceea, tip u l acesta este extrem de greu accesibil în ţeleg erii o biecti­
ve, m ai ales că n ici el însu şi nu reuşeşte, de cele m ai m ulte ori, să
se în ţeleag ă pe sine.
Pe m ăsu ră ce se accentuează, tipul acesta se înd ep ărtează m ai 724

cu seam ă de realitatea efectivă a obiectului şi răm îne astfel expus

101
DESCRI EREA GE NER ALA A T I PUR ILOR

percep ţiilor sale subiective, care îi orientează con ştien tu l potrivit


sensu rilor unei realităţi arhaice, cu toate că această situaţie, din
lipsa unei ju d ecăţi com parative, îi răm îne co m p let n ecu noscută.
D ar, de fapt, evolu ează tot tim pu l într-o lum e m itologică, în care
oam en ii şi an im alele, trenurile şi casele, m unţii şi rîurile îi apar în
parte ca zei în d u răto ri şi în parte ca dem oni rău voitori. N u este
co n ştien t că îi apar astfel. D ar îi influenţează ju d ecata şi acţiunea
ca atare. Ju d ecă şi acţionează ca şi cu m ar avea de-a face cu astfel
de puteri. în cep e să-şi dea seam a de acest lucru abia atu n ci cînd
d escoperă că senzaţiile sale sînt în totală discordanţă cu realitatea.
D acă are oarecari înclin aţii spre raţionalitatea o biectivă, resim te
d rep t m orbid ă această discordanţă, dar dacă, d im p otriv ă, fidel
iraţion alităţii sale, e gata să atribuie valoare de realitate senzaţiei
sale, lum ea o b iectiv ă devine p entru el o aparenţă şi o com edie.
D ar n u m ai cazu rile cu înclin aţii spre extrem e aju ng la această
altern ativ ă. D e regu lă, individul se m ulţum eşte să răm înă în ch is în
sine şi să con sid ere lum ea o banalitate, pe care o tratează însă,
in con ştien t, în m od arhaic.
725 In con ştien tu l său este m arcat m ai cu seam ă de refu larea in tu i­
ţiei, aceasta din urm ă avînd un caracter extravertit arhaic. In tim p
ce in tu iţia extravertită are acea ingeniozitate caracteristică, acel
«n as bun» pentru toate posibilităţile realităţii obiective, intuiţia
in co n ştien tă cu caracter arhaic are talen tul de a adu lm eca toate
d ed esu b tu rile îndoielnice, în tu necate, necurate sau p rim ejd ioase
ale realităţii. P entru această intuiţie, adevăratele in ten ţii con ştien te
ale o b iectu lu i nu înseam nă nim ic, ea adu lm ecînd pe dedesubt
toate n iv elele arh aice inferioare ale unor atari intenţii. A re, de
aceea, u n m od de-a dreptul prim ejdios de a su bm in a, aflat de
obicei în cel m ai strident contrast cu bu năv oinţa candidă a
con ştien tu lu i. A tîta tim p cît individul nu se în d ep ărtează prea
m ult de o biect, intuiţia inconştientă are un efect salu tar, com pen -

î 02
TIPUL INTROVERTIT

sînd atitu d in ea conştientă cam fantezistă, înclinată spre cred u li­


tate. D ar cînd inconştientul intră în opoziţie faţă de conştient,
intuiţiile de acest fel ies la suprafaţă şi desfăşoară acţiuni nocive,
supu nîn d individul unor obsesii şi stîrnindu-i idei fixe dintre cele
m ai d ezagreabile în ce priveşte obiectul. N evroza rezultată de aici
este de regulă o nevroză obsesională, în care trăsăturile isterice
sînt m ascate de sim ptom e astenice.

INTUIŢIA

/V

I
n atitu dinea introvertită, intuiţia se înd reaptă spre obiectele 726

in terioare, cu m am putea num i, pe bună dreptate, elem entele


in conştientului. C ăci obiectele interioare se raportează la
con ştien t în tru totul analog cu obiectele exterioare, cu toate că nu
au o realitate fizică, ci una psihică. O biectele interioare apar per­
cep ţiei in tu itive ca im agini subiective ale unor lucruri care nu
pot fi în tîln ite în experienţa exterioară, ci constituie conţinuturile
incon ştien tu lu i, ale inconştientului colectiv, în ultim ă instanţă. în
existenţa lor în şi pentru sine, aceste conţinuturi nu sînt, fireşte,
accesibile nici unei experienţe - particularitate pe care o au în
com u n cu obiectu l exterior. După cum obiectele exterioare sînt
doar în tru totu l relativ aşa cum le percepem , form ele de apariţie
ale o biectelor interioare sînt de asem enea relative - produse ale
esenţei lor inaccesibile nouă şi ale specificului fu ncţiei intuitive.
Intuiţia are, ca şi senzaţia, factorul ei subiectiv, care în intuiţia
extravertită este cît se poate de reprim at, dar în cea introvertită
devine o en titate dătătoare de m ăsură. C hiar dacă intuiţia intro­
vertită îşi cap ătă, poate, im pulsul de la obiectul exterior, ea nu se
opreşte totu şi asupra posibilităţilor exterioare, ci zăboveşte
asupra celor declanşate interior de cele exterioare. în tim p ce

Ш
DESCRI EREA GE NERALĂ A T IP U R I L O R

senzaţia in trovertită se m ărgineşte, în p rincipal, la percep ţia


fen om en elor caracteristice de inervaţie prin in con ştien t şi zăbo ­
v eşte asupra lor, intuiţia reprim ă această latură a factoru lu i su ­
b iectiv şi p ercepe im aginea care a prileju it această inervaţie.
D acă cin ev a are o criză psihogenă de am eţeală, spre exem p lu ,
senzaţia zăboveşte asupra aspectelor specifice acestei tu lbu rări
de in ervaţie şi percepe în am ănunt toate caracteristicile sale,
in ten sitatea sa, d esfăşu rarea sa în tim p, felul în care apare şi
d isp are; fără să se ridice însă cîtuşi de p u ţin deasupra lor spre a
trece la co n ţin u tu l din care a proven it tulburarea. In tu iţia, în
sch im b , cap ătă din partea senzaţiei doar im pu lsul spre a intra
im ed iat în acţiu n e, caută să vadă dedesubt şi p ercep e n eîn tîrziat
im ag in ea in terioară care a p rileju it fenom enul m an ifest, adică
am eţeala. V ed e im aginea u nu i om ce se clatină cu inim a străp u n ­
să de o săgeată. A ceastă im agine fascinează activitatea intuitivă,
care zăb o v eşte asupra ei, căutînd să-i surprindă toate am ăn u n ­
tele. R eţin e im ag in ea, stăruitor, şi constată, cu cea m ai vie p arti­
cipare, cu m se m od ifică şi se desfăşoară spre a se p ierd e în final.
727 In felu l acesta, intuiţia in trovertită percepe toate procesele
su bteran e co n ştien tu lu i cam cu aceeaşi acuitate cu care senzaţia
ex trav ertită p ercep e obiectele exterioare. D e aceea, p en tru intuiţie,
im ag in ile in con ştien te capătă dem nitate de lucruri sau de obiecte.
D ar, d at fiind că intuiţia exclude colaborarea senzaţiei, ea capătă
d oar cu n o ştin ţe insuficiente sau n u ia cu noştinţă de loc de tu lbu ră­
rile de in ervaţie, de înrîuririle im aginilor in con ştien te asupra
corp u lu i. Im aginile ap ar astfel ca detaşate de subiect, ca existente
p en tru ele în sele, fără vreo legătură cu persoana. C a u rm are, in tu i­
tiv u lu i in tro vertit afectat de criza de am eţeală din exem p lu l de
m ai sus n ici n u -i va trece p rin m inte că im aginea p ercep u tă s-ar
p u tea referi, în tr-u n fel sau altul, la propria sa p ersoană. Un
asem en ea lu cru i se pare aproape de n econceput u nu i om predis-

104
T IP UL I NTR OVE RTI T

pu s să ju d e ce , dar este totuşi u n fapt real pe care l-am con statat


adesea la acest tip.
U lu ito area indiferenţă a intuitivului extravertit faţă de obiectele m
exterio are, o are şi cel introvertit faţă de obiectele interioare. După
cu m in tu itiv u l extravertit adulm ecă neîncetat după n oi şi n oi p o si­
b ilităţi, u rm ărind u -le indiferent dacă sînt spre binele sau spre răul
său p ro p riu sau al altora, înaintînd n epăsător faţă de orice co n si­
d eren te u m an e şi dem olînd iarăşi şi iarăşi, în veşnica sa dorinţă de
sch im b are, ceea ce abia a fost construit; cel introvertit evolu ează
din im ag in e în im agine, în vînătoarea sa după toate posibilităţile
d in sîn u l fecund al inconştientului, fără să realizeze corelaţia im a­
ginilor ce-i apar cu propria sa persoană. D upă cu m pentru cel ce o
p ercep e p u r şi sim plu , lum ea nu devine niciodată o problem ă m o­
rală, n ici p en tru intuitiv lum ea im aginilor n u devine n iciodată o
p ro blem ă m orală. Ea constituie atît pentru unul cît şi p entru celă­
lalt o problemă estetică, o chestiune de percepţie, ceva ce «produce
senzaţie». în felu l acesta, intuitivului in trovertit îi dispare
con ştiinţa p ro p riei sale existenţe corporale, precu m şi cea a efectu ­
lu i e i asupra celorlalţi. D in punct de vedere extravertit, s-ar zice că
«realitatea n ici n u există pentru el» şi că «se lasă în v o ia unor
reverii sterile». C ontem plarea im aginilor in con ştien tu lu i, in ep u i­
zabil de ab u n d en t izvodite de forţa sa creatoare, este, de bună
seam ă, sterilă în ce p riveşte utilitatea im ediată. T otu şi, în tru cît
aceste im ag in i p o t da n aştere unor concepţii cap abile u n eo ri să dea
un n ou cu rs en ergiilor, chiar şi această funcţie, cea m ai străină de
realitatea exterioară, este indispensabilă în eco n om ia psihică
globală, d u p ă cu m n ici tipul corespunzător nu are voie să lipseas­
că, în n ici u n caz, din viaţa psihică a unui popor. Israelu l nu şi-ar
fi avu t p ro feţii, dacă acest tip nu ar fi existat.
In tu iţia in trovertită sesizează im aginile provenite din tem eiuri- 729

le sp iritu lu i in con ştien t, tem eiuri existente a priori, adică ereditar.

105
DESCRI EREA G ENER ALĂ A T I P U R I L O R

A ceste arh etipu ri, a căror natură intrinsecă este in accesibilă exp e­
rien ţei, rep rezintă sed im entu l fu ncţionării p sih ice de-a lu n g u l în ­
treg ii linii an cestrale, reprezintă, adică, exp erienţa existen ţei o rg a­
nice în g enere, exp erienţă acum ulată şi con d ensată în tip u ri p rin
rep etarea sa de m ii şi m ii de ori. în aceste arh etipu ri sîn t d eci p re­
zente toate exp erienţele ce s-au făcut vreodată, d in cele m ai v ech i
tim p u ri, pe această planetă. Ele apar cu atît m ai m u ltă acu itate în
arh etip u ri, cu cît m ai frecvente şi m ai intense au fost. A rh etip u l ar
fi, folosind lim baju l lu i K ant, ceva de g en u l n o u m en o n -u lu i im ag i­
n ii pe care in tu iţia o percepe şi o produce p rin percep ere. D ar dat
fiind că in co n ştien tu l n u este n icid ecum ceva ce zace d o ar inert,
p u r şi sim p lu , p recu m un cap u t m ortu u m 10 p sih ic, ci m ai curînd
cev a ce ia parte la viaţă, suferind tran sform ări lău n trice, tran sfo r­
m ă ri lău n tric corelate cu tot ceea ce se p etrece în g enere, intuiţia
in tro v ertită fu rnizează, prin p ercepţia p roceselor in terio are, an u ­
m ite d ate care pot fi de o extraordinară im portan ţă p en tru în ţe le ­
gerea celor ce se p etrec în general; ea poate chiar să p rev ad ă, m ai
m u lt sau m ai p u ţin clar, noile p osibilităţi, p recu m şi ceea ce are să
se îm p lin ească realm en te m ai tîrziu. C larviziu nea sa p ro fetică se
exp lică p rin relaţia sa cu arhetipurile care în tru ch ip ează d esfăşu ra­
rea legică a tu tu ror lu cru rilor accesibile experienţei.

TIPUL INTUITIV INTROVERTIT

730 S p e c i f i c u l in tu iţiei in trovertite prod u ce, atu nci cînd această


iZ ^funcţie cap ătă în tîietatea, u n tip caracteristic, şi an u m e tip u l
v isă to ru lu i m istic şi al vizionaru lu i, pe de o p arte şi tip u l fan tas­
tu lu i şi al artistului, pe de alta. C azu l n orm al este p esem n e

10 expresie din alchim ie, pentru un produs final, inert (n.t.)

106
TIP UL I NTR OVE RTI T

u ltim u l, d at fiind că în general tipul acesta este înclin at să se


m ărgin ească la caracteru l perceptiv al intuiţiei. T ip u l intuitiv
răm în e, de regu lă, la percepere, problem a sa p rincipală este să
p erceap ă şi în tru cît este u n artist creator, să dea form ă p ercepţiei
sale. F a n ta stu l în să se m ulţum eşte cu con tem p larea im aginii
in tu itive, pe care o lasă să-i dea lui însu şi form ă, adică să-l d eter­
m ine. A d în cirea in tuiţiei are ca efect firesc o înd ep ărtare adesea
ieşită d in co m u n a individului de realitatea im ed iată, astfel în cît
el în su şi d evine o enigm ă pentru an tu raju l său apropiat. C înd e
artist, arta sa vesteşte lucruri ieşite d in com un, ru pte de realitate,
scîn tein d în lu ciri m ulticolore, lu cru ri sem nificative şi ban ale,
fru m oase şi groteşti, sublim e şi bizare, în acelaşi tim p. C înd n u e
artist, este ad esea u n geniu neînţeles, un m are talen t irosit, u n fel
de în ţelep t sm intit, adevărat personaj de rom an «psihologic».
D eşi n u p rea stă în firea tipu lu i intuitiv in tro vertit să facă d in 731

p ercep ţie o p roblem ă m orală, căci asta ar p resup une ca funcţiile


ju d icativ e să cap ete o oarecare forţă, e totuşi suficientă ch iar şi o
relativ slab ă d iferenţiere a ju decăţii p entru a transpu ne viziunea
d in p la n u l esteticu lu i pu r în tr-u n plan m oral. A pare astfel o v a ­
rian tă a acestu i tip, care, deşi fundam ental deosebită de varianta
estetică, e to tu şi caracteristică intuitivului introvertit. Problem a
m orală ap are atu n ci cînd intuitivul se corelează pe sine cu viziu ­
nea sa, cînd n u se m ai m ulţum eşte cu pura contem p lare a im aginii
in tu itive şi cu aprecierea sau m odelarea ei estetică, ci ajunge la
întrebarea: C e înseam n ă acest lucru pentru m ine sau p en tru lum e?
Ce d ato rie sau sarcină rezultă de aici p entru m ine sau p entru
lum e? In tu itiv u l p u r, care refulează judecata sau n ici n u o are decît
im plicit, în cad ru l p ercepţiei, n u ajunge, în fond, n iciod ată la în tre­
barea aceasta, căci întrebarea sa e doar u n «cum ?» referitor la p er­
cepţie. D e aceea, găseşte problem a m orală de n eîn ţeles sau chiar
absurdă şi de aceea îşi interzice, pe cît e cu p u tinţă, să gîndească

107
D ESCRI ERE A GE NER ALA A T IP U RI LO R

asupra celor contem p late. C u totul altfel stau lu cru rile în cazu l
in tu itivu lu i cu atitudine m orală. A cesta este p reo cu p at de sem n ifi­
caţia v iziu n ii sale; este prea p u ţin interesat de posibilităţile ei e ste­
tice, ci m ai degrabă de posibilele ei efecte m orale, ce reies p en tru
el d in sem n ificaţia conţinu tu lui viziunii. Ju d ecata îi adu ce la
cu n o ştin ţă, adesea doar nedeslu şit, ce-i drept, că el în su şi, ca om ,
ca d ep lin ătate, este im plicat cu m va în viziu nea sa, că viziu n ea sa
este cev a ce n u poate fi doar contem plat, ea cerînd să d evin ă în săşi
viaţa subiectului. Lu înd cunoştinţă de acest lucru, el se sim te dator
să-şi în tru ch ip eze viziu nea în propria sa viaţă. D ar cu m p rin cip a­
lul şi u nicul său p u nct de sprijin este exclusiv această v iziu n e,
ten tativa sa m orală cade în unilateralitate; el face u n sim bol din
viaţa sa şi din sine însuşi, adaptîndu -se, ce-i d rept, sen su lu i adînc
şi veşn ic al celor ce se petrec, dar răm înînd n ead ap tat realităţii de
fapt a m om en tu lu i. îşi răpeşte astfel şi posibilitatea de a avea un
efect asu p ra acesteia, căci răm îne de neînţeles. L im b aju l său n u e
cel v o rb it de toată lu m ea, ci u nu l m ult prea subiectiv. A rg u m en te­
lor sale le lipseşte acel «ratio» care convinge. E l p o ate doar să
m ărtu risească sau să vestească. E vocea celu i ce p red ică în deşert.
732 In tu itivu l in tro vertit refulează m ai cu seam ă sen zaţia o b iectu a­
lă. A cest fap t îi m arch ează inconştientul. în in con ştien t su bzistă, ca
fu ncţie co m p en sato are, o funcţie senzaţie extravertită cu caracter
arh aic. D e aceea, personalitatea inconştientă poate fi fo arte bine
d escrisă ca u n tip senzaţie de speţă m ai joasă, prim itivă. Im p u lsi­
v itatea şi n ecu m p ătarea sînt caracteristice acestei sen zaţii, laolaltă
cu o extrao rd in ară dependenţă de im presia senzorială. A ceastă
calitate co m p en sează aerul rarefiat de m are în ălţim e al atitu d in ii
co n ştien te, d în d u -i o oarecare greutate şi îm p ied icîn d astfel o to ta­
lă «su b lim are». D ar dacă, datorită u nei su p ralicitări forţate a
atitu d in ii co n ştien te, in tervine o totală su bordonare faţă de p er­
cep ţia in terio ară, in con ştien tu l trece în opoziţie şi apar sen zaţii ce

108
TIPUL I NTR OVE RTI T

se îm p o triv esc atitu din ii conştiente. Form a de n evroză este n evro ­


za o bsesională, prezentând ca sim ptom e atît m anifestări ipohon-
drice cît şi o hiperestezie, precum şi ataşam ente obsesionale faţă
de an u m ite persoane sau alte obiecte.

REZUMATUL TIPURILOR IRAŢIONALE

ele d ou ă tipuri înfăţişate m ai sus sînt aproape inaccesibile 733


u n ei ju d ecăţi exterioare. D at fiind că sînt in trovertite şi au,
deci, o m ult prea precară capacitate sau dorinţă de a se exp ri­
m a, oferă p rea puţine prilejuri spre a fi în m od corespunzător
ju d ecate. D at fiind că principala lor activitate se îndreaptă în ­
spre in terior, exterior n u arată lum ii decît retractilitate, lipsă de
desch id ere, n eparticipare sau nesiguranţă şi o stinghereală apa­
rent n em otiv ată. D acă exteriorizează totuşi ceva, e vorba, în
m are p arte, de m anifestări indirecte ale funcţiilor slab diferen­
ţiate şi relativ inconştiente. A sem enea exteriorizări provoacă, fi­
reşte, la cei d in ju r, prejudecăţi potrivnice acestor tipuri. Ca ur­
m are, o am en ii de acest fel sînt în m are parte subestim aţi sau cel
p u ţin n eîn ţeleşi. în m ăsura în care ei înşişi nu se în ţeleg pe sine,
lipsind u -le în m are m ăsură tocm ai judecata, n ici nu pot pricepe
de ce sîn t m ereu subestim aţi de către opinia publică. C ăci nu îşi
dau seam a că ceea ce oferă exterior este în tr-ad evăr de proastă
calitate. P rivirea le e fascinată de bogăţia even im en telor su biec­
tive. C eea ce li se întîm p lă interior este atît de pasio n an t, de un
farm ec atît de inepuizabil, încît nici nu observă m ăcar că ceea
ce îm p ărtăşesc celor d in ju r conţine de regulă doar extrem de
p u ţin d in ceea ce trăiesc ei înşişi, de fapt. C aracteru l fragm entar
şi în d eo bşte pu r episodic al celor îm părtăşite cere prea m ult, ca
înţelegere şi solicitudine, din partea celor din ju r şi, în plus,

109
DESCRIEREA GENERALĂ A TIPURILOR

com u n icarea le e lipsită de acel flux de căldură în d rep tat spre


obiect, care ar putea con stitu i singura lor forţă de con vin gere.
D in co n tra, tip u rile acestea m anifestă foarte frecv en t u n co m ­
p o rtam en t aspru şi d istant înspre exterior, fără să o ştie m ăcar
şi fără să aibă astfel de intenţii. Ju d eci m ai d rep t astfel de
o am en i şi îi tratezi cu m ai m ultă îngăd uinţă, dacă ştii cît de
greu p o t fi tradu se în tr-u n lim baj in teligibil cele v ăzu te de
o ch iu l interior. O ricu m , nu trebuie m ers atît de d ep arte cu în g ă­
d u in ţa în cît să-i scuteşti de orice incitare la a com u n ica. A sta
le-ar face cel m ai m are rău. D estinu l însu şi îi su p u ne, poate
ch iar m ai des decît pe alţi oam eni, la grele în cercări exterio are,
d estin ate parcă să-i deştepte din beatitu dinea co n tem p lării lău n ­
trice. D ar, de cele m ai m ulte ori, trebuie să aju ngă la m are
an an g h ie spre a le fi stoarsă, în fine, o com un icare om enească.
734 D in tr-u n pu nct de ved ere extravertit şi raţion alist, o am en ii de
tipu rile acestea sîn t de bu nă seam ă cei m ai inu tili din tre inutili.
D ar p riviţi d in tr-u n pu nct de vedere superior, sînt m ărtu rii v ii ale
fap tu lu i că lu m ea atît de bogată şi variată, p recu m şi v iaţa sa d e­
bord an tă şi îm b ătăto are fiinţează n u num ai exterior, ci şi lăuntric.
S ig u r că tipu rile acestea sînt d em onstraţii u nilaterale ale n atu rii,
d ar sîn t foarte in stru ctive p entru cei care n u se lasă orbiţi de m oda
in telectu ală a vrem ii. O am en ii cu o asem enea atitu d in e sîn t p ro ­
m oto ri ai cu ltu rii şi ed u caţiei, în felul lor. V iaţa lor ne în v aţă m ai
m u lte d ecît ceea ce spun. în ţeleg em din viaţa lor şi, n u în u ltim ul
rînd , ch iar d in m arile lor defecte, din incapacitatea lor de a co m u ­
n ica, u na d in m arile ero ri ale civilizaţiei n oastre, şi an um e cred inţa
o arbă în d iscu rsu ri şi reprezentări, supraap recierea n em ăsu rată a
în v ă ţă rii p rin v o rbe şi m etode. Sigur că unui copil, cu v in tele m ari
ale p ă rin ţilo r îi im p u n respect şi se pare că ne în ch ip u im ch iar că
p rin cu v in te se edu că un copil. In realitate însă, cop ilu l este edu cat
de ceea ce trăiesc părinţii, iar cele adăugate de ei sub form ă de ges-

110
TIP UL I NTR OVE RTI T

turi şi cu v in te n u fac decît să zăpăcească, cel m ult, copilul. A celaşi


lucru este v alab il şi în ce priveşte profesorul. D ar se crede atît de
m ult în m etod e în cît e suficient ca m etoda să fie bu nă p entru ca şi
p ro feso ru l care o aplică să fie ridicat în slăvi. U n om de proastă ca­
litate n u este niciod ată un profesor bun. D ar îşi ascunde această
nocivă p roastă calitate, cu care-şi ovtrăveşte într-ascu ns elevii,
după o m etod ică excelentă şi după o capacitate de exprim are in te­
lectuală d eopotrivă strălucită. Fireşte, tot ce îşi doreşte un elev m ai
copt ca vîrstă este cu noaşterea celor m ai eficiente m etode, d eoare­
ce e co n fo rm at deja atitu dinii generale, care crede în atotbiruitoa-
rea m etod ă. A avut deja ocazia să vadă că orice cap sec care repetă
m ecanic o m etod ă este considerat un bun elev. T o ţi cei d in ju r cau ­
tă să-l co n vin g ă cu vorba şi cu fapta că orice succes şi orice fericire
e în exterio r şi că nu ai nevoie decît de o m etodă bu nă p entru ca să
obţii tot се -ţi doreşti. îi poate oare arăta viaţa m entoru lu i său reli­
gios acea fericire ce radiază din bogăţia im aginilor interioare con ­
tem p late? D esigu r, tipurile introvertite iraţionale nu ne învaţă ce
este u n om deplin. Le lipseşte raţiunea şi etica raţiunii, dar viaţa
lor ne arată cealaltă posibilitate, cea de care duce o dureroasă lipsă
civilizaţia n oastră actuală.

FUNCŢIE PRINCIPALĂ ŞI FUNCŢIE AUXILIARĂ

u aş vrea nicidecum ca descrierile de mai sus să dea im- 735


p resia că aceste tipuri ar putea fi întîlnite p ractic în toată
p u ritatea lor cu o frecvenţă relativ m are. Ele sînt, în felul lor,
doar fo to grafii de fam ilie de tip G alton, care cu m ulează trăsă­
tura co m u n ă şi, deci, tipică, accentuînd-o astfel disproporţionat,
trăsăturile ind ivid uale fiind, în schim b, şterse, deopotrivă de
d isproporţionat. D in cercetarea m ai atentă a cazu rilor individua-

111
D ESCRI EREA GENERALĂ A T I P UR I LO R

le rezultă faptu l văd it legic că, pe lingă funcţia cea m ai d iferen ­


ţiată, este în totd eau n a prezentă în con ştien t şi relativ d eterm i­
n antă o a doua fu ncţie, de însem n ătate secundară şi, d eci, de o
m ai slabă diferenţiere.
736 Să m ai rep etăm o dată, de dragul clarităţii: co n ştien te p o t fi re­
zu ltatele tu tu ror fu ncţiilor, dar vorbim de con ştien ţa u nei fu ncţii
d oar atu n ci cînd nu num ai că exercitarea ei stă la d isp oziţia v o in ­
ţei, dar p rin cip iu l ei este totodată dătător de m ăsu ră în orien tarea
con ştien tu lu i. A cest din urm ă lucru se întîm p lă însă n u m ai dacă
gîn d irea, de p ild ă, n u este doar o reflecţie şi o ru m egare u lterioară,
ci raţio n am en tele sale au o valabilitate absolută, astfel în cît co n clu ­
ziile logice au, oricînd, valoare de m otivaţie, p recu m şi de g aran ­
ţie, fără v reo altă justificare. A ceastă autoritate absolută îi revine,
em p iric, în to d eau n a u nei singure fu ncţii şi nici n u poate rev en i d e­
cît u n ei singu re funcţii, căci intervenţia la fel de au ton om ă a altei
fu n cţii ar da în m od necesar o altă orientare, care ar co n trazice-o,
în p arte cel p u ţin , pe prim a. C u m însă o condiţie vitală a p ro cesu ­
lu i de ad ap tare con ştien tă este să aibă întotd eau n a sco p u ri clare şi
u n iv o ce, e in terzisă în m od n atural concu renţa u nei a doua funcţii.
D e aceea, a doua funcţie poate fi doar de o în sem n ătate secun d ară
- lu cru ce se con firm ă şi em piric. însem n ătatea sa secu n d ară co n ­
stă în fap tu l că, spre deosebire de funcţia prim ară, n u trece n icio ­
dată, ea singu ră, drept decisivă şi n u inspiră o în cred ere absolută,
ci e lu ată în con sid erare m ai m ult ca funcţie au xiliară sau su p li­
m entară. Fireşte, poate in terven i ca funcţie secu n d ară n u m ai o
fu ncţie a cărei natu ră n u con trastează cu cea a fu ncţiei principale.
Pe lîngă g în d ire, de p ild ă, n u poate interveni ca o a d ou a funcţie
sen tim en tu l, d eoarece natura sa contrastează prea p u tern ic cu cea
a gînd irii. G în d irea trebu ie să excludă cu scrup ulozitate sen tim en ­
tu l, d acă v rea în tr-ad ev ăr să fie o gîndire au tentică, fid elă p rin ci­
p iu lu i său. A sta n u exclude, fireşte, existenţa unor in d iv izi la care

112
T IP UL I NTR OVE RTI T

gîn d irea să fie la acelaşi n ivel cu sentim entul, am bele avînd


aceeaşi pu tere m otivaţională conştientă. în tr-u n asem enea caz
însă, n u este vorba de un tip diferenţiat, ci de o gîndire şi un sen­
tim en t relativ nediferenţiate. Egala conştienţă şi in conştienţă a
fu ncţiilor este, deci, sem nul unei stări psihice prim itive.
C on fo rm experienţei, funcţia secundară este întotd eaun a de 737

altă natu ră decît funcţia principală, dar nu de o natură contrară ei;


astfel, de p ild ă, gîndirea ca funcţie principală poate fi foarte bine
însoţită de intuiţie ca funcţie secundară, sau deopotrivă şi de sen ­
zaţie, în să , după cu m am spus, niciodată de sentim ent. Intuiţia,
p recu m şi senzaţia nu sînt contrare gîndirii, ceea ce înseam n ă că
nu trebu ie n eap ărat să fie excluse, căci nu sînt de aceeaşi natură,
dar de sens con trar cu gîndirea, aşa cu m este sentim en tu l, care
con cu rează cu succes, ca funcţie ju dicativă, gîndirea, ci sîn t funcţii
p ercep tive, care acordă un ajutor bine venit gîndirii. D ar de îndată
ce aju n g la o d iferenţiere de acelaşi n ivel cu a gîndirii, determ ină o
m od ificare a atitu dinii, care contravine tendinţelor gîndirii. C ăci
tran sform ă atitu dinea ju d icativă într-u na perceptivă. A stfel, p rin ­
cipiul raţio n alităţii in d ispensabil gîndirii e reprim at în favoarea
iraţion alităţii p ercep erii pure. Funcţia auxiliară este, deci, posibilă
şi utilă n u m ai în tru cît serveşte funcţia principală, fără să ridice p re­
tenţii la o au ton om ie a principiu lu i său.
P en tru toate tipurile ce există în realitate este, deci, valabilă 738

axiom a că pe lîngă funcţia principală conştientă, posedă o funcţie


auxiliară, în toate privinţele deosebită ca natură de cea principală.
D in aceste com b in aţii rezultă profiluri bine cu noscu te, bu năoară
in telectu l p ractic, care e însoţit de senzaţie, in telectu l sp ecu lativ,
susţinut de in tuiţie, intuiţia artistică, cea care îşi alege şi îşi rep re­
zintă im ag in ile cu ajutorul ju decăţii afective, intuiţia filozofică, cea
care, d atorită u n u i intelect pu ternic îşi poate transpune viziu nea în
sfera in telig ib ilu lu i ş.a.m .d.

Ш
D ESCRI ERE A GE NER ALA A T I P UR I L O R

739 C oresp u n zător raportu lui funcţiilor con ştien te, se fo rm ează şi
g rup aju l fu ncţional inconştient. A şa, bu năoară, u nu i in telect p rac­
tic co n ştien t îi corespunde o atitudine in conştientă in tu i tiv-a fecti-
v ă, funcţia sentim en tu lu i fiind supusă u n ei in h ib ă’ i ceva m ai
pu ternice d ecît intuiţia. A ceastă particularitate p rezin tă, desigur,
in teres n u m ai p en tru cel care se ocupă de tratam entu l psih ologic
p ractic al u nor atari cazuri. P entru aceştia însă e im p o rtan t să o
ştie. C ă ci de m u lte ori m i-a fost dat să văd, de p ild ă, cu m u n m edic
se străd uieşte să dezvolte direct din in conştient fu ncţia sen tim en ­
tu lui la un tip p rin excelenţă intelectiv. A sem enea în cercări sînt
însă în to td eau n a sortite eşecului, întru cît p resu p u n o p rea p u ter­
n ică violare a p o ziţiei conştiente. Iar dacă violarea reu şeşte, apare,
în co n secin ţă, o adevărată dependenţă obsesională a p acien tu lu i
de m ed ic, u n «transfer», ce nu m ai poate fi în lătu rat d ecît p rin b ru ­
talitate, căci în urm a violării, pacientul îşi p ierde orice p u n ct de
sp rijin şi îşi face u n punct de sprijin din m ed icu l său. A ccesu l la
in co n ştien t şi la funcţia cea m ai puternic refulată se obţine în să -
am p u tea spune - de la sine, păstrîndu-se în d eaju n s şi poziţia
co n ştien tă, dacă se lucrează asupra funcţiei secu n d are, adică, în
cazul unui tip raţional, asupra funcţiei iraţionale. A ceasta, tocm ai,
conferă p o ziţiei conştiente o asem enea clarviziune şi p rev iziu n e în
ce p riveşte cele posibile şi cele ce se întîm p lă încît co n ştien tu l c a ­
p ătă în co n secin ţă suficientă forţă de apărare în faţa acţiu n ilo r d i­
stru ctive ale inconştientului. Invers, u n tip iraţion al necesită o m ai
p u tern ică d ezvoltare a funcţiei auxiliare raţionale p rezen te în
co n ştien t p en tru a fi înd eaju n s de pregătit spre a în cep e o co n fru n ­
tare cu in con ştien tu l.
740 F u n cţiile in con ştien te se află într-o stare arh aic-anim alică. E x­
p resiile lor ap ăru te în vise şi fantezii constau în d eo bşte d in lupta
sau în fru n ta rea a două anim ale sau a doi m onştri.

114
DEFINIŢII

C apitolul XI din Psychologische Typen, carte apărută în 1921 şi reeditată


în repetate rînduri. Tradus după Gesavnuelte Werke, voi. VII, & 741-921.
ititoru lu i i se v a părea poate superfluu să ad au g textu lui 741

a cestu i stu d iu vin cap itol special de definire a conceptelor.


A m av u t în să d in plin ocazia să constat că tocm ai în lucrările
de p sih o lo g ie con cep tele şi expresiile nu sînt n iciodată în d eaju n s
de a ten t fo lo site, întru cît tocm ai în dom eniul psih ologiei, ca
nicăieri în altă p arte, apar variante foarte diferite ale co n cep ­
telor, lu cru care dă loc unor neînţelegeri dintre cele m ai p ersis­
tente. Situ aţia aceasta p roastă nu provine num ai d in fap tu l că
psihologia este o ştiinţă tînără, ci şi din cauză că m aterialu l
exp erim en tal, m aterialu l studiului ştiinţific, nu poate fi adu s -
ca să z ice m aşa - în m od concret, în faţa ochilor cititorului.
C ercetăto ru l p sih o lo g se vede m ereu obligat să p rezin te reali­
tatea pe care o observă p rin descrieri am ple şi - am putea
spune - in d irecte. N u m ai dacă sînt com unicate fapte elem en tare
accesibile m ăsu răto rii şi exprim ării num erice, poate fi vorba,
eventual, de o p rezen tare directă. D ar cît oare din ad evărata
psihologie a o m u lu i se poate trăi şi observa p rin fapte m ăsu ­
rabile şi n u m eric exp rim abile? Există asem enea situaţii, şi cred
că am d em o n stra t tocm ai prin studiile m ele privin d asocierile că
pînă şi situ a ţii co m p licate p o t fi accesibile u n ei m etode can ti­

727
DEFINIŢII

tativ e.1 D ar cel care intră m ai adînc în esenţa p sih olog iei şi cere
m ai m ult de la psihologie ca ştiinţă, adică n u con sid eră că ea
trebu ie să fie supusă unei existenţe chinuite în graniţele
m etod icii ştiinţelor naturii, acela trebuie să-şi fi dat seam a că
niciod ată şi n icăieri n u -i va reuşi u nei m etod ici experim entale
să d ea socoteală de esenţa sufletului om enesc, ba n ici m ăcar să
schiţeze o im agine relativ fidelă a fenom enelor su fleteşti com ­
plicate.
742 D ar dacă părăsim dom eniul faptelor num eric exp rim ab ile, ră-
m în em cu conceptele, care trebuie să înlocu iască exp rim area n u m e­
rică. Precizia pe care o conferă exprim area nu m erică faptelor
o b serv ate nu poate fi înlocuită decît de precizia conceptelor. Dar,
după cu m o ştie foarte bine orice cercetător sau p ractican t al
acestui d om eniu , conceptele psihologice curente su feră, în p re­
zent, de o atît de m are im precizie şi am biguitate că abia reu şim să
ne în ţeleg em reciproc. Să luăm de pildă con cep tu l de «sentim ent»
şi să în cercăm să ne am intim cîte se în ţeleg p rin acest co n cep t şi
vo m căp ăta o im agine a variabilităţii şi am bigu ităţii con ceptelor
psihologice. Şi totuşi, acest concept exprim ă ceva an u m e, ceva
caracteristic, inaccesibil exprim ării num erice, dar totuşi existen t şi
sesizabil. N u p u tem renunţa pu r şi sim plu la el, cu m a făcu t p sih o ­
logia fiziologică a lui W undt, să făgăduim acest fapt ca fenom en
fu nd am en tal, esenţial şi să-l înlocu im cu fapte elem en tare sau să-l
d esco m p u n em în astfel de fapte. Pierdem astfel o parte esenţială a
psihologiei.
743 Spre a d epăşi această dificultate apărută p rin su praap recierea
m etodicii ştiin ţelor naturii, sîntem n evoiţi să recu rg em la concepte
solide. Pentru a obţine astfel de concepte e n evoie de con lu crarea

1 Jung, D iagnostische Assoziationsstudien, Gesammelte Werke, voi. II.


Vezi prim ele pagini din Consideraţii generale privind teoria com plexelor din voi. I al
acestei antologii (n.t.)

118
ABSTRACTIZARE

m ultor o am en i, oarecu m de u n consensu s gentium . D ar cu m acest


lucru n u se poate obţine sim plu şi, în special, nu ce poate obţine
im ed iat, fiecare cercetător în parte trebuie m ăcar să-şi ia osteneala
să dea co n cep telo r sale oarecare soliditate şi p recizie şi o poate
face ce l m ai b in e discu tînd de fiecare dată con ceptele pe care le fo­
loseşte, astfel ca oricine să aibă posibilitatea să vad ă la ce se referă.
P entru a răsp u n d e acestei cerinţe, aş vrea să discut în cele ce 744

urm ează co n cep tele m ele psihologice principale, în ordine alfabe­


tică. A ş v rea totod ată să rog cititorul să bin evoiască să-şi aducă
am inte, în cazu l oricărei n elăm uriri, de aceste explicaţii. E de la
sine în ţeles că în aceste explicaţii şi definiţii m ă voi referi num ai la
sensu l în care folosesc eu con cep tele, fără să vreau să spun în
vreu n fel că această folosire a lor ar fi, în orice condiţii, singura po­
sibilă sau cea n eco n d iţio n at corectă.

A b stra ctiz a re . A bstractizarea este, aşa cu m o sugerează cuvîn- 745

tul în su şi, o extrag ere sau desprindere a unui conţinut (a unei


sem n ificaţii, a u n ei caracteristici generale etc.) din tr-u n ansam blu
care co n ţin e şi alte elem en te, a căror com binaţie, în în treg u l ei, este
ceva unic în felu l său sau individual şi ca atare ceva n ecom p arabil
cu n im ic. C eea ce este unic în felul său, irepetabil şi incom parabil
este g reu a ccesib il cu noaşterii, drept care celelalte elem en te legate
de co n ţin u tu l resim ţit a fi esenţial trebuie să-i apară v o in ţei de
cu noaştere ca n eap arţin în d u -i acestuia din urm ă.
A b stractizarea este, prin urm are, acea activitate m entală care 746

eliberează starea de fapt sau conţinutul resim ţit a fi esen ţial din
con exiu nile sale cu elem entele resim ţite ca n eap arţin în d u -i, deose-
bindu-1 de acestea sau, cu alte cuvinte, diferenţiindu-1 (vezi D ife ­
ren ţiere). în tr-u n sens m ai larg, abstract este tot ceea ce este extras
din co n ex iu n ile sale cu ceea ce este resim ţit a nu-i fi aferen t din
p u n ctu l de v ed ere al sem nificaţiei.

119
DEFI NI ŢII

747 A bstractizarea este o activitate proprie tu turor fu ncţiilor p sih o­


logice. Există o g în d ire abstractivă şi un sen tim en t, o sen z a ţie şi o
in tu iţie (vezi aceste concepte) abstractive. G îndirea abstractivă
prelevă un con ţinu t caracterizat, con form gîndirii, ca avînd pro­
prietăţi logice, dintre alte conţinu tu ri ce n u -i sîn t aferente. Senti­
m entu l abstractiv face acelaşi lucru cu un con ţinu t caracterizat
con form sen tim en tului şi la fel senzaţia şi intuiţia. Există aşadar
atît gînduri abstracte cît şi sentim ente abstracte. Pe acestea din
urm ă Su lly 2 le clasifică în intelectuale, estetice şi m orale. N ah ­
lo w sk y 3 le m ai adaugă şi sentim entul religios. Sen tim en tele ab­
stracte, aşa cu m le înţeleg eu, ar corespunde sentim en telor «supe­
rioare» sau «ideale» ale lui N ahlow sky. Pun pe acelaşi plan
sentim en tele abstracte cu gîndurile abstracte. Senzaţia abstractă
am pu tea-o denum i senzaţie estetică, spre deosebire de senzaţia
pur senzorială (vezi S en zaţie), intuiţia abstractă ar fi intuiţia sim ­
bolică spre d eosebire de intuiţia fantastică (vezi F a n tezie şi In ­
tu iţie).
748 în această lucrare, asociez co n ceptu lu i de abstractizare totodată
şi im aginea u nu i proces psihoenergetic corelat ei: cînd am o atitu­
dine abstractivă faţă de obiect, atunci nu las obiectu l în treg să
acţion eze asupra m ea, ci desprind o parte a acestuia din con exiu ­
n ile sale, excluzînd tot ceea ce nu-i este aferent. In tenţia m ea este
să m ă d ebarasez de obiect ca întreg unic şi irep etabil şi să extrag
n u m ai o parte a lui. De fapt, im aginea întregului îm i este dată, dar
eu nu m ă adîncesc în contem plarea ei, interesul m eu nu se în ­
dreaptă spre întreg , ci se întoarce dinspre obiect ca în treg , laolaltă
cu p artea desprinsă din el, îndărăt asupră-m i, adică în lu m ea m ea
con cep tu ală prefigurată sau constelată în ved erea abstragerii unei

2 Sully, The Human M ind, 1892, II, cap.16.


3 N ahlow sky, Das GefUhlsIeben, 1907, p.48.

120
A B S T R A C T I Z A R E - AFECT

părţi a o biectu lu i. (N ici nu se poate face o abstragere din obiect


altfel d ecît în v irtu tea unei con stelaţii subiective de concepte). «In­
teresul» îl în ţe le g ca energie = lib id o (vezi acolo), pe care îl acord
obiectu lu i ca valoare sau pe care obiectul şi-l atrage asupră-şi,
even tual fără să o vreau sau fără să fiu con ştien t de ceea ce se în ­
tîm plă. îm i im ag in ez, aşadar, p rocesul abstractiv ca pe o retragere
a lib id o -u lu i de la obiect, ca o curgere a valorii în d ărăt, dinspre
obiect spre co n ţin u tu l abstract subiectiv. A bstractizarea înseam nă,
deci, p en tru m in e şi o devalorizare energetică a obiectidui. A bstracti­
zarea este, cu alte cu vinte, un flux de libido care introverteşte (vezi
In tro v ertire).
S p u n că o a titu d in e (vezi acolo) este abstractivă, dacă, pe de o 749

parte, d u ce la in trovertire şi dacă, pe de altă parte, asim ilează toto­


dată p artea resim ţită ca fiind esenţială a obiectului cu conţinuturi
abstracte p refig u rate în subiect. Cu cît m ai abstract este un
conţinu t, cu atît este m ai nereprezentabil. U rm ez aici concepţia lui
Kant4 co n fo rm căreia u n co n cep t este cu atît m ai abstract «cu cît
m ai m ulte d istin cţii ale lu cru lu i sînt lăsate la o parte», în sensul că
m axim a ab stractizare duce la o distanţare absolută de obiect şi în
consecinţă la o totală n ereprezentabilitate. O astfel de abstracţiune
o n u m esc id e e (vezi acolo). D in contra, o abstracţiu ne care m ai
poate fi rep rezen tată sau im aginată este un con cept con cret (vezi
C o n cretism ).

A fect. P rin afect se înţeleg e o stare a sentim entelor caracteriza- 750

tă, pe de o p arte, p rin tr-o considerabilă inervaţie corporală şi pe de


altă p arte p rin tr-o p ertu rbare specifică a derulării rep rezen tărilor.5

4 Kant, Logik, §6.


5 Vezi şi W u n d t, G rundziige der phi/siologischen Psychologie, Ediţia а V a , voi. III,
1903, p.209.

121
D E F I NI Ţ I I

Ca sinonim pentru afect folosesc şi emoţie. în con trad icţie cu Bleu-


ler (vezi A fectiv itate), deosebesc sentim en tul de afect, deşi trece­
rea sentim entului în afect este continuă, în tru cît orice sentim ent,
dacă atinge o anum ită intensitate, declanşează inervaţ'.i corporale,
devenind astfel un afect. D in considerente practice în să, e bine să
deosebim afectul de sentim ent, întru cît sentim en tu l p oate fi o
funcţie supusă voinţei, ceea ce în cazu l afectului, de regulă, n u se
întîm plă. D eopotrivă, afectul se distinge clar de sen tim en t prin
inervaţiile corporale considerabile, în tim p ce în cazu l sen tim en tu ­
lui aceste inervaţii lipsesc în m are m ăsură sau sîn t de o in tensitate
atît de m ică încît pot fi puse în evidenţă num ai cu instru m ente
foarte fine, de pildă prin fenom enul p sih ogalvanic.6 A fectu l se
autoam plifică prin senzaţia inervaţiilor corporale d eclanşate de el.
Perceperea acestui fapt a dus la teoria Jam es-L ang e a afectului,
care consid eră drept sursă a afectului tocm ai inervaţiile corporale.
C ontrar acestei concepţii extrem e, eu consider afectu l, pe de o
parte, o stare em oţională psihică şi, pe de altă p arte, o stare de
inervare fiziologică, stări ce se influenţează am p lificîn d u -se reci­
proc, ceea ce înseam nă că unui sentim ent in tensificat i se alătură o
com ponentă de senzaţii, care apropie afectul m ai m ult de sen z a ţii
(vezi acolo) şi-l deosebeşte esenţialm ente de o stare a sen tim en ­
telor. C onsid er că afectele propriu-zise, adică cele însoţite de iner-

6 Fere, Note sur des modifications de la resistance eleetrique, etc. în: Câmpies rendus
de la Soeiete de Biologie, 1888, p.217. Veraguth, Das psychogalvam sche Reflexphăno-
men, în: M onatsschrift fu r Psyehologie und Neurologie, XXI (1907), p.387. Jung, Uber
die psychopln/sischen Begleiterscheinungen im A ssoziatiousexperim ent, Gesammelte
Werke, voi. И. Binswanger, Uber das Verhalten des psychogalvnnischen Phdnomens,
etc. în: Diagnostische Assoziationsstudien, voi.II, p.113.
Este vorba de modificările rezistenţei electrice a pielii în cazul stărilor em oţiona­
le puternice, fenomen pe care se bazează şi detectorul de m inciuni şi care a fost
folosit de Jung în diagnosticarea com plexelor prin metoda asocierilor (vezi şi în
Comidern[ii generale privind teoria complexelor din voi. I al acestei antologii) (n.t.)

122
AF E CT - A F E C T I V I T A T E - A N I M A , A N I M U S - AP E R C E P Ţ I E

vaţii co rp o rale v iolen te, nu ţin de dom eniu l funcţiei sentim ent, ci
de d o m en iu l fu n cţiei senzaţie (vezi Funcţie).

A fe ctiv ita te . A fectivitatea este u n concept form at de H. Bleuler.


A fectivitatea d esem n ează şi subsum ează «nu num ai afectele în
sens p ro p riu , ci şi sentim en tele vag i sau tonalităţile afective ale
bu nei sau p ro astei d isp o ziţii».7 Bleuler distinge de afectivitate, pe
de o p arte, senzaţiile exterioare şi toate senzaţiile corporale, iar pe
de altă p arte, «sentim en tele», in m ăsura în care ele sînt procese de
percepţie in terioară (de pildă: sentim entul certitu d inii sau vero si­
m ilităţii) şi în m ăsura în care sînt gînduri sau cu noştinţe neclare.8

A n im a , a n im u s. V ezi S u fle t, Im ag in ea su fle tu lu i. 712

A p e rce p ţie . A percep ţia este un proces psihic prin care un 753

conţinut n ou este ataşat unor conţinu tu ri sim ilare deja existente, în


aşa fel în cît să poată fi consid erat înţeles, sesizat sau clar d esem ­
nat9. Se p o t d eo seb i o apercepţie activă şi una pasivă; prim a este un
proces p rin care su b iectu l sesizează conştient, cu atenţia co n cen ­
trată, cu de la sine pu tere şi din propriile sale m otive un con ţinu t
nou şi îl asim ilează altor con ţinu tu ri, deja prezente; a doua este un
proces p rin care în con ştien t apare un conţinut nou ven in d din
exterior (pe calea sim ţurilor) sau din interior (din inconştient),
im p u n în d u -se o arecu m atenţiei şi înţelegerii. în activitatea din
prim u l caz, accen tu l cade pe eu, în cel de-al doilea, pe conţinutul
nou ce se im pu ne.

7 Bleuler, A ffektivitiit, Suggestibilitiit, Paranoia, 1906, p.6.

8 op.cit., p.13.
9 Vezi W undt, G rundziige dur physiologischen Psychologie, I, 1902, p.322.

723
DEFINIŢII

754 A rh aism . Prin arhaism indic caracterul vechi al con ţinu tu rilor şi
fu ncţiilor psihice. N u este vorba aici de ceva arh aizan t, adică de
un arhaic4 contrafăcu t, ca de pildă în arta rom ană tîrzie sau în «go­
ticul» secolului X IX, ci de însuşiri ce au caracterul u nor vestigii. Pot
fi desem nate ca astfel de însuşiri toate acele trăsătu ri psihologice
care coin cid, în esenţă, cu însuşirile m entalităţii p rim itive. Evident,
arhaism ul este propriu în prim u l rînd fanteziilor in con ştien tului,
adică produ selor activităţii de fantazare ajunse în conştient.
A spectul im aginii este arhaic atu nci cînd are p aralele m itologice
in con fu n d abile.10 Sînt arhaice asocierile prin analogie ale fanteziei
in con ştien te, precu m şi sim bolism ul lor (vezi S im b o l). E arhaică
relaţia de identitate cu obiectul (vezi Id en titate), aşa-nu m ita «par-
ticip a tio n m ystiq u e» (vezi acolo). E arhaic con cretism u l gîndirii şi
sentim entului. M ai sînt arhaice şi pornirile irezistibile şi lipsa stă-
pînirii de sine (îm pătim irea). E arhaică contop irea fu ncţiilor p sih o­
logice (vezi D ife ren ţiere), de exem plu a gîndirii cu sentim en tu l, a
sen tim en tului cu senzaţia, a sentim entului cu intuiţia şi, de asem e­
nea, contop irea părţilor unei funcţii (audition coloriee), du bla ten ­
dinţă şi am bivalenţa (Bleuler) sau, cu alte cu vinte, con top irea cu
con trariu l, de pildă a sentim entului cu sentim en tul contrar.

755 A rh etip .11 V ezi Im agine.

7% A sim ila re. A sim ilarea este identificarea unui con ţinu t conştient
nou cu m aterialul subiectiv deja existent, fiind astfel scoasă în evi-

10 Vezi Jung, Wandlungen und Symbole der Libido, în ediţie nouă: Symbole der
Wandlung, Gesam melte Werke, voi. V.
11 Structura arhetipală a constituit întotdeauna o problem ă centrală în cercetările
lui Jung. Varianta finală a conceptului s-a form at însă în decursul tim pului. Vezi
Jung: Die Beziehungen zwischen dem Ich und dem Unbewuflten, Von den Wurzeln des
Bewujltseins ş.a. (Vezi şi vol.IV al antologiei de faţă - n.t.)

124
ARHAISM - ARHETIP - ASIMILARE - ATITUDINE

denţă în sp ecial asem ănarea noului con ţinu t cu m aterialu l


subiectiv ex iste n t,12 even tu al în detrim entul p ro p rietăţilo r in trin ­
seci ale n o u lu i co n ţin u t13. A sim ilarea este, în fond, u n proces de
apercepţie (vezi A p ercep ţie), care se deosebeşte însă de apercepţia
pură p rin elem en tu l identificării cu m aterialul subiectiv. în acest
sens spvme W u n d t că «A ceastă m odelare (adică asim ilarea) apare
în ch ip u l cel m ai în ved erat în cazul reprezentării atu nci cînd ele ­
m entele asim ilatoare rezultă din reproducere şi cele de asim ilat
dintr-o im p resie senzorială nem ijlocită. în obiectul exterior sînt
tran sferate atu n ci, oarecu m , elem ente ale im aginilor din m em orie,
astfel în cît, m ai ales atu nci cînd obiectu l se deosebeşte în m od p ro ­
n u n ţat de elem en tele reprodu se, percepţia senzorială rezultată
pare să fie o ilu zie care ne înşeală în privinţa ad evăratei alcătu iri a
lu cru rilo r» 14.
E u fo lo sesc asim ilarea în tr-u n sens ceva m ai larg, şi anum e ca 757

id en tificare a obiectu lu i cu subiectul în genere şi îi con trapun


disimilarea ca id en tificare a su biectului cu obiectul şi ca înstrăin are
a su b iectu lu i de el în su şi în favoarea obiectului, in diferent dacă e
vorba de u n obiect exterior, sau de un obiect «psihologic», cu m ar
fi de ex em p lu o idee.

A titu d in e . A cest co n cep t este relativ nou în psihologie. El p ro ­ 781

vine de la M u eller şi Sch u m an n 15. în tim p ce K iilp e16 defineşte ati­


tu d inea ca pe o pred isp oziţie a centrilor senzoriali sau m otorii
p en tru o an u m ită excitaţie sau un im puls constant, E bbin g h au s17 o

12 W undt, Logik. I, 1906, p.20.

13 Lipps, Leitfaden der Psychologie, ed.II, 1906, p.104.

14 W undt, G rundziige der physiologischen Psychologie, III, 1903, p.52.

15 Pfliigers A rchiv, voi. 45, p.37.

16 G runderifi der Psychologie, 1893, p.44.

125
DEFI NI ŢII

con cepe, în tr-u n sens m ai larg, ca pe u n fen om en b azat pe exer­


ciţiu, care reduce neobişnuitul la obişnuit. D in con cep tu l de atitu­
dine al lui E bbinghau s derivă şi m od ul n ostru de a folosi acest
concept. A titu dinea este pentru noi o predispoziţie a psihicului de
a acţion a sau de a reacţiona într-o anum ită direcţie. C on cep tul este
foarte im portan t tocm ai pentru psihologia fen om en elor sufleteşti
com p lexe în tru cît exprim ă acel fenom en psih ologic specific care
face ca anum iţi stim uli, în anum ite m om ente, să acţion eze p u ter­
nic, iar alţi stim uli să acţioneze slab sau să nu acţioneze deloc. Să
ai o anum ită atitudine înseam nă să fii predispus p en tru un anum it
lucru, chiar dacă acest lucru este inconştient, căci a avea o atitu ­
dine este ech iv alent cu a fi aprioric direcţionat spre u n anum it
lu cru , in d iferent dacă avem sau nu o reprezen tare a acelui lucru.
P red ispoziţia pe care o consider atitudine constă în totd eau n a din
faptul că există o anum ită constelare subiectivă, o anum ită com bi­
naţie de factori sau conţinuturi psihice, care fie că dirijează acţiu­
nea în tr-o direcţie sau alta, fie că fac ca un stim ul exterio r să fie re­
cep tat în tr-u n anum it m od sau în altul. Fără atitu d in e ap ercep ţia
(vezi acolo) activă este im posibilă. A titudinea are în to td eau n a un
pu nct de reper care poate fi conştient sau in con ştien t, d eoarece o
com bin aţie preexistentă de conţinuturi va releva n egreşit în actul
ap ercepţiei unui nou conţinut acele p roprietăţi sau m om en te care
apar a fi aferente conţinutului subiectiv. A re loc, de aceea, o ale­
gere sau o ju decată, care exclude tot ce nu este aferent. C om binaţia
sau con stelaţia de conţinuturi preexistentă este cea care decide ce-i
este aferen t şi ce nu. Pentru efectul selectiv al atitu d in ii nu con ­
tează dacă pu nctul de reper e con ştien t sau in con ştien t, întru cît
alegerea este deja a priori dată de atitudine şi are loc, de altfel,
autom at. D ar din punctul de vedere al practicii e im p o rtan t să

17 Grundztige der Psychohgie, I, 1905, p.681.

126
ATITUDINE

facem distin cţie în tre ceea ce este conştient şi ceea ce este in­
conştient, în tru cît extrem de frecvent există chiar două atitudini,
adică: o atitu d in e con ştien tă şi una inconştientă. V rem să spunem
prin asta că p red isp o ziţia con ştien tu lu i este dată de alte co n ţin u ­
turi d ecît cea a in con ştien tu lu i. A ceastă dedublare a atitu d in ii iese
în ev id en ţă d eo sebit de clar în nevroză.
C o n cep tu l de atitu dine are o anum ită înru dire cu co n cep tu l de 782
apercepţie al lu i W u nd t, dar se deosebeşte totuşi de acesta, d eo a­
rece co n cep tu l de apercepţie include procesul corelării co n ţin u ­
tului p reexisten t cu con ţinu tu l nou al apercepţiei, în tim p ce co n ­
cep tul d e atitu d in e se referă exclusiv la con ţinu tu l subiectiv
p reexisten t. A p ercep ţia este, în tr-u n fel, podu l care leagă co n ţi­
n utu l d eja p rezen t, p reexisten t, cu cel nou, în tim p ce atitudinea
con stitu ie o a recu m cap ul de pod de pe u n m al, iar con ţinu tu l nou
- cap u l de p od de pe celălalt m al. A titudinea înseam n ă o aşteptare,
iar aştep tarea are în totd eau n a un efect selectiv şi direcţionant. Un
con ţinu t foarte accentu at, aflat în cîm pul vizual al con ştientu lui
form ează (ev entu al în com binaţie cu alte conţinu tu ri) o anum ită
constelaţie, care e ech ivalentă cu o atitudine bine d eterm in ată, dat
fiind că u n asem en ea con ţinu t conştient prom ovează p ercepţia şi
apercepţia sim ilaru lu i şi o inhibă pe cea a disim ilarului. P roduce
atitu dinea ce-i corespun d e. A cest fenom en autom at este u n tem ei
esenţial p e n tru u nilateralitatea orientării conştiente. El ar d u ce la o
totală p ie rd ere a ech ilibru lui, dacă în psihic nu ar exista o funcţie
au toreg latoare, compensatorie (vezi com p en sare), care co rectează
atitudinea con ştien tă. în acest sens, dualitatea atitu d in ii este,
aşadar, u n fen o m en n orm al, care se m anifestă su p ărăto r num ai
dacă u n ilateralitatea conştientă este excesivă. A titu dinea poate fi,
sub asp ectu l atenţiei obişnu ite, un fenom en parţial, relativ n eim ­
portan t sau p o ate fi un principiu general d eterm in ant p en tru în ­
tregul p sih ic. D in m otive în tem eiate pe propria dispoziţie sau pe

127
DEFINIŢII

influenţe ale anturajului sau pe educaţie sau pe în treag a exp erien ­


ţă de viaţă ori pe anum ite convingeri, poate fi p rezen tă în mod
obişnu it o constelaţie de conţinuturi care produce co n stan t şi d ese­
ori pînă în cele m ai m ărunte m anifestări, o anum ită atitudine. Cei
care resim t d eosebit de profund n eplăcerile v ieţii vor avea, prin
în săşi natura lor, o atitudine care se va aştepta m ereu la neplăceri.
A ceastă atitudine conştientă excesivă este com p en sată printr-o ati­
tudine in conştientă îndreptată spre plăcere. O rop situ l are o atitu ­
dine con ştien tă deschisă spre tot ce l-ar putea orop si, alege din
exp erienţele v ieţii acest m om ent, îl adulm ecă pretu tin d eni; atitu d i­
nea sa in conştientă caută însă puterea şi superioritatea.
783 D u pă natura atitudinii sale obişnuite, întreaga psih ologie a
in d ividului este orientată, chiar în trăsăturile sale fu ndam entale,
diferit. C hiar dacă legile psihologice generale sînt valabile pentru
toţi indivizii, ele nu caracterizează totuşi pe fiecare individ în
parte, d eoarece m od ul în care acţionează ele diferă co m p let de la o
atitu d ine generală la alta. A titudinea generală este în to td eau n a un
rezu ltat al tu turor factorilor ce pot influenţa con sid erabil psihicu l,
adică al pred ispoziţiei înnăscute, al edu caţiei, al in flu en ţei an­
tu raju lui, al experineţelor de viaţă, al părerilor şi convingerilor
obţinute prin d iferen ţiere (vezi acolo), al reprezen tărilor colective
ş.a.m .d. Fără însem nătatea absolut fundam entală a atitudinii,
existenţa u nei psihologii individuale ar fi exclusă. A titudinea
generală aduce însă atît de m ari m od ificări rap o rtu lu i de forţe şi
relaţiilor d in tre funcţii, încît apar de aici efecte globale ce pun
adesea sub sem n u l întrebării legile psihologice generale. D eşi, de
pildă, d in consid erente fiziologice şi p sih olog ice, exercitarea
fu ncţiei sexuale într-o anum ită m ăsură se d ovedeşte a fi in d is­
p en sabilă, există totuşi indivizi ce se pot lipsi de ea în m are m ăsu ­
ră fără vreu n fel de prejudiciu, adică fără fen om en e p ato lo g ice şi
fără vreo scădere evidentă a p rodu ctivităţii lor, în tim p ce în alte

128
ATITUDINE - COLECTIV

cazuri, ch iar tu lbu rări neîn sem n ate în acest dom eniu pot atrage
după sine u rm ări g enerale întru totul consid erabile. C ît de p u ter­
nice sîn t d iferenţele individuale, se poate vedea foarte bine în
ch estiu n ea p lăcerii şi neplăcerii. A ici dau greş toate regulile. Există
oare ceva care în anum ite ocazii să n u poată produce oam enilor
plăcere sau ceva care, în alte ocazii, să nu le producă n eplăcere?
O rice im bo ld , orice funcţie se poate subordona alteia, însoţind-o.
C om p lexu l eu -lu i sau al p u terii se poate servi de sexualitate sau
sexualitatea se poate folosi de eu. G îndirea poate înăbu şi tot restul
sau sen tim en tu l poate în g h iţi gîndirea şi senzaţia - şi toate acestea
depind de atitu dine.
în fo n d , atitu d in ea este un fenom en individual şi se sustrage 7S4

an alizei ştiin ţifice. în p ractică însă, se pot deosebi anum ite tipuri
de atitu d in e, d u p ă cu m se p o t deosebi şi anum ite fu ncţii psihice.
Cînd o fu n cţie, în m od obişnu it, precum păneşte, rezultă o atitu ­
dine tipică. D u p ă natura fu ncţiei diferenţiate, se form ează co n ste­
laţii de co n ţin u tu ri, care produ c atitudini corespunzătoare. A şa se
face că există o atitu d in e tipică a gînditorului, a afectivu lu i, a sen ­
zitivului şi a intuitivului. în afară de aceste tipuri pur p sihologice
de atitu d in e, al căror num ăr m ai poate fi p robabil m ărit, există şi
tipuri so cia le, adică tipuri pe care îşi pune pecetea o im agine co lec­
tivă. Ele se caracterizează prin diferitele -ism e. A ceste atitu d in i co ­
lectiv co n d iţio n ate sînt, în orice caz, foarte im portante, în anum ite
cazuri im p o rtan ţa lor o poate întrece chiar pe cea a atitu d in ilor pur
psihologice.

C o lectiv . N u m esc colective toate acele con ţinu tu ri p sih ice care 838

sînt p ro p rii n u n u m ai unui individ, ci m ai m ultor indivizi în


acelaşi tim p , ad ică u nei societăţi, unui p op or sau om en irii în
genere. A stfe l de con ţinu tu ri sînt acele «reprezentări colective
m istice ale p rim itiv ilor» (representations collectives) descrise de

129
DEFINIŢII

Levy B ru h l18, şi, deopotrivă, conceptele generale cu ren te de drept,


stat, religie, ştiinţă ş.a.m .d., ale om ului civilizat. D ar ele nu sînt
num ai concepte şi viziuni, denum ite colective, ci şi sentimente.
L evy-Bru hl arată că la p rim itivi reprezentările colective constituie
totodată şi sentim ente colective. Tocm ai din pricina acestei valori
afective colective num eşte el «reprezentările co lective» şi «m isti­
ce», reprezentările acestea nefiind doar intelectu ale, ci şi em oţio ­
n a le.19 La om ul civilizat, de anum ite concepte colective se leagă şi
sentim ente colective, de pildă de ideile colective de D um nezeu,
drept, patrie etc. C aracteru l colectiv nu este propriu n u m ai anum i­
tor elem en te sau conţinuturi psihice, ci poate fi şi trăsătura unei
funcţii (vezi F un cţie) în genere. A şa, bu năoară, gîn direa în genere,
respectiv întreaga funcţie gîndire poate avea un caracter colectiv,
şi anum e în m ăsura în care este o gîndire general valabilă, cores­
punzătoare, bunăoară, legilor logicii. Tot aşa, sentim en tu l, respec­
tiv întreaga funcţie sentim ent, poate avea u n caracter colectiv, în
m ăsura în care este, bu năoară, identică sentim en telor generale
sau, cu alte cu vinte, corespunzătoare aşteptărilor g en erale, resp ec­
tiv con ştiinţei m orale generale. Este, d eop otrivă, co lectiv ă acea
senzaţie sau acea m odalitate a senzaţiei şi acea in tu iţie, care e p ro ­
prie unui grup m ai m are de oam eni în acelaşi tim p. C aracterul
opus celui colectiv este caracterul in d iv id u al (vezi acolo).

839 C om p en sare înseam nă echilibrare sau suplinire. C on cep tu l de


com p en sare a fost introdus, de fapt, de A d ler20 în psihologia
nevrozelor.21 El înţelege prin com pensare ech ilibrarea funcţională

18 Levy-Bruhl, Les fonctions mentales dans Ies societes inferieures, 1912, p.27.

19 Levy-Bruhl, op.cit., p.28.

20 Adler, Uber den nervosen Charakter, 1912.

21 Aluzii la doctrina compensării se găsesc şi la Gross, care se inspiră din Anton.

130
COLECTI V - C OMP ENS ARE

a sen tim en tu lu i in feriorităţii printr-u n sistem psihologic co m ­


pensator, co m p arab il d ezvoltărilor com pensatorii ale unor organe
în cazu l su b d ezv oltării altui organ. A dler spune: «O dată cu sep a­
rarea de o rgan ism u l-m am ă începe pentru aceste organe şi sistem e
organice su b d ezv oltate lupta cu lum ea exterioară, care izbucneşte
în m od n e cesa r şi se in stalează cu o m ai m are violenţă decît în ca ­
zul u nu i ap arat n orm al dezvoltat... C aracteru l de foetu s conferă
însă totod ată o posibilitate sporită a com pensării şi su pracom pen-
sarii, creşte cap acitatea de adaptare la obstacole obişnuite şi
neobişn uite şi asigu ră constituirea unor form e noi, superioare, a
unor ran d am en te n oi şi superioare.»22 Sentim en tu l inferiorităţii la
n eu rotic, care, d u pă A dler, corespunde etiologic unei subdezvol-
tări org an ice, d ă loc unei «construcţii aju tătoare»23, tocm ai unei
com p en sări, care constă dintr-o ficţiune ce con trabalan sează in fe­
rioritatea. F icţiu n ea sau «conduita fictivă» este un sistem psih olo­
gic care în cearcă să transform e inferioritatea într-o superioritate.
Ceea ce este de reţin u t din această concepţie este existenţa de
netăgăd u it, dacă ţii seam a de experienţă, a u nei funcţii co m p en sa­
torii în d o m en iu l p roceselor psihologice. Ea corespun d e unei
funcţii a n alo g e d in d om eniu l fiziologic, au tocontrolu lui sau au to­
reglării o rgan ism u lu i.
în tim p ce A d ler îşi lim itează conceptul de com p en sare la 84o
con trab alan sarea sentim en tu lu i inferiorităţii, eu înţeleg co n cep ­
tul co m p en să rii ca pe o echilibrare funcţională generală, ca pe o
au toreglare a ap aratu lu i psihic24. în acest sens, în ţeleg activ ita­
tea in co n ştien tu lu i (vezi In co n ştien t) ca pe o com p en sare a

22 Adler, Studie tiber M inderwertigkeit von Organen, 1907, p.73.


23 A dler, Ober den nervosen Charakter, p.14.

2 4 Jung, O ber die Bedeutung des Unbewufiten in der Psychopatologic, Gesannnrltc


Werke, voi. III.

737
DEFINIŢII

u nilateralităţii produse de funcţia conştientă în atitudinea gene­


rală. P sihologilor le place să com pare con ştien tu l cu och iu l, se
vorbeşte d espre un cîm p vizual şi despre un p u nct de ved ere al
conştientu lui. C u această com paraţie, natura fu ncţiei conştiente
este caracterizată în m od adecvat: num ai p u ţine con ţinu tu ri pot
atinge grad ul cel m ai înalt de conştienţă şi n u m ai u n num ăr
lim itat de conţinu tu ri pot fi m enţinute sim u ltan în cîm pul
conştienţei. A ctivitatea conştientului este selectivă. Selecţia p resu ­
pu ne o direcţionare. D irecţionarea presupune însă excluderea tu­
turor conţinuturilor ce nu aparţin direcţiei respective. D e aici trebuie
să rezulte întotdeauna o anum ită unilateralitate a orientării
conştiente. C onţinuturile excluse şi inhibate de direcţia aleasă
cad mai întîi în inconştient, dar constituie apoi totuşi, datorită
existenţei lor efective, o contrapondere a orientării conştiente,
care sporeşte odată cu sporirea u nilateralităţii con ştien te şi duce,
în cele din urm ă, la o tensiune notabilă. A ceastă tensiune
înseam nă o anum ită inhibare a activităţii con ştien te, care poate
fi înfrîn tă, ce e drept, prin efortu ri con ştien te sporite. D ar cu
tim pul, tensiunea creşte într-atît în cît con ţinu tu rile inconştiente
inhibate se arată totuşi conştientului, şi anum e pe calea viselor
şi a im aginilor «spontane». Cu cît e m ai pron u n ţată u n ilaterali­
tatea atitudinii conştiente, cu atît m ai puternic an tagon ice îi sînt
con ţinu tu rile provenite din inconştient, astfel încît se poate
vorbi de un adevărat contrast între conştient şi inconştient. In
acest caz, com pensarea apare sub form a u n ei fu ncţii con tras­
tante. A cest caz este extrem . De regulă, com pensarea de către
in conştient nu se opune orientării conştiente, ci o ech ilibrează şi
o com pletează. Inconştientul furnizează, bunăoară în vise, toate
conţinu tu rile constelate de situaţia conştientă, dar inhibate de
alegerea conştientă, a căror cunoaştere ar fi indispensabilă
con ştien tu lui pentru o adaptare deplină.

132
COMP ENS ARE - COMPLEXUL PUTERII - C ON C RE TI S M

în stare n orm ală, com pensarea este in con ştien tă, adică exercită
in con ştien t u n efect reglator asupra activităţii conştiente. în n evro ­
ză, in co n ştien tu l aju nge într-u n contrast atît de p u ternic cu
con ştien tu l în cît com p en sarea este perturbată. De aceea, terapia
analitică are d rep t ţel conştientizarea con ţinu tu lui in conştient
pentru a restab ili în felul acesta com pensarea.

C o m p le x u l p u terii. N um esc u neori com plex al p u terii în treg u l ssi


com plex al tu tu ro r acelor reprezentări şi năzuinţe care au tendinţa
să ridice eu-1 d easupra altor influenţe şi de a le subordona pe
acestea eu -lu i, in d iferent dacă aceste influenţe provin de la oam eni
sau d in an u m ite relaţii sau dacă provin din propriile im boldu ri,
sentim en te sau gîn d u ri subiective.

C o n cre tism . P rin con cep tu l de concretism în ţeleg o anum ită ca- 842
racteristică a gîndirii şi sentimentului, care con stitu ie opu su l
abstracţiunii. C on cret înseam nă de fapt «crescut laolaltă». Un
con cept gîn d it con cret este un concept reprezen tat con crescu t,
con top it cu alte concepte. U n astfel de con cept nu este abstract, nu
este izo lat şi g în d it în sine, ci în corelaţie şi în am estec cu altceva.
Nu este u n co n cep t diferenţiat, ci conţine încă m aterial intuitiv
fu rnizat de sim ţuri. G îndirea concretă lucrează exclu siv cu
co n cep te şi viziu n i concrete şi se raportează m ereu la senzoriali-
tate. D eo p o triv ă, sentim en tul concret nu se d elim itează niciodată
de d ep en d en ţa senzorială.
G înd irea p rim itivă şi sentim entul prim itiv sînt exclusiv concre- 843
te, ele se rap o rtează întotd eaun a la senzorialitate. G îndul p rim iti­
vilor n u are o au ton o m ie bine delim itată, ci aderă la fenom enul
m aterial. El se rid ică cel m ult la treapta analogiei. Tot aşa, sen ti­
m entul p rim itiv este întotd eaun a raportat la fenom enul m aterial.
G înd irea şi sen tim en tu l se bazează pe senzaţie şi diferă doar în

133
DE F I NI Ţ I I

m ică m ăsură de aceasta. De aceea, concretism ul este un arhaism


(vezi acolo). Influenţa m agică a fetişului nu este trăită ca stare
afectivă subiectivă, ci resim ţită ca senzaţie a efectulu i m agic. Iată
un co n cretism al sentim entului. Prim itivul nu trăieşte g in d u l de
zeitate ca pe un conţinut subiectiv, ci arborele sfînt este sălaşul
zeului, ba chiar zeul însuşi. Iată u n concretism al gîndirii. La om ul
civilizat, con cretism ul gîndirii constă, de pildă, în incapacitatea de
a gînd i altceva decît fapte de provenienţă senzorială, nem ijlocit
în ved erate, ori în incapacitatea de a deosebi sentim en tul subiectiv
de obiectu l senzorial dat al sentim entului.
844 C on cretism u l este un concept subsum at co n ceptu lu i m ai gene­
ral de « p articip atio n m y stiq u e» (vezi acolo). A şa cum această
«p articipation m ystique» constituie o întrepătru n d ere a indivi­
dului cvi obiectele exterioare, con cretism ul constitu ie o întrep ă­
tru nd ere a gîndirii şi sentim entului cu senzaţia. C on cretism u l face
ca întotd eau n a obiectul gîndirii şi sentim en tu lu i să fie totodată şi
obiect al senzaţiei. A ceastă întrep ătru n d ere îm p ied ică d iferen ţie­
rea gînd irii şi sentim entului şi m enţine cele două fu n cţii în sfera
senzaţiei, adică a dependenţei senzoriale, ele n ep u tîn d u -se, astfel,
dezvolta în fu ncţii pure, ci răm înînd m ereu în soţitoare ale sen ­
zaţiei. Se instalează astfel o precum pănire a factoru lu i senzaţie în
orientarea psihologică. (Pentru sem nificaţia factoru lu i senzaţie
v ezi S e n z a ţie şi T ip ).
845 D ezavantaju l concretism ului constă în ataşarea fu ncţiei de
senzaţie. C u m senzaţia este o percepţie a stim ulilor fiziologici,
con cretism u l fie m enţine tot tim pul funcţia în sfera senzorială, fie
o read u ce m ereu în această sferă. Efectul este o d epen d en ţă senzo­
rială a fu ncţiilor psihologice, care lim itează au tonom ia p sih ică a
in d ivid ului, în favoarea datelor senzoriale. P entru o recu n oaştere
a faptelor, o asem enea orientare este, desigur, bine v en ită, dar nu
şi p en tru o interpretare a lor şi a raportării lor la individ. C on cretis-

134
CONCRETISM - CONSTRUCTIV

m ul d u ce la o precu m p ăn ire a însem n ătăţii faptelor şi totod ată la


o rep rim are a in d iv id u alităţii şi a libertăţii acesteia, în favoarea
p ro cesu lu i obiectiv. D ar cu m individul nu este d eterm in at num ai
de stim u li fizio lo gici, ci şi de factori ce se opu n uneori faptelor
exterioare, co n cretism u l produce o proiecţie a acestor factori in te­
riori asupra fap telor exterioare şi duce totodată la o supraevalu are
- am p u tea spune - superstiţioasă a faptelor pure, exact ca la p ri­
m itivi. U n b u n exem p lu în acest sens este con cretism ul sen tim en ­
tului la N ietzsch e şi acea supraapreciere a regim ului alim entar
apărută la el în con secinţă, precu m şi m aterialism ul lui M oleschott
(«O m ul este ceea ce m ănîncă»25). U n alt exem plu de su p raap re­
ciere su p erstiţio asă a faptelor este ipostazierea n oţiunii de energie
în m on ism u l lu i O stw ald.

C o n stru ctiv . A cest con cep t îl folosesc în m od asem ănător cu 846


cel de sintetic, oarecu m ca explicaţie a acestuia din urm ă. A co n ­
strui în seam n ă şi «a com pune». Folosesc term enii «constructiv»
şi «sintetic» p entru desem narea unei m etode contrare celei re-
ductive. M etod a con stru ctivă se foloseşte în prelucrarea p ro d u ­
selor in co n ştien te (vise, fantezii). Ea porneşte de la p rodu su l in ­
co n ştien t ca de la o expresie sim bolică (vezi S im b o l), ce
rep rezintă cu an ticip aţie un fragm ent de evolu ţie psihică'.26
M aed er v o rb eşte, în acest sens, de o adevărată funcţie prospectivă
a in co n ştien tu lu i, care anticipează, parcă ludic, evo lu ţia p sih olo ­
gică v iito are.27 Şi A d ler recunoaşte o funcţie de p rem oniţie a in-

25 Vezi nota 6 la capitolul Descrierea generală a tipurilor.

26 Un exem plu relevant în acest sens se găseşte în Jung, Zur Psychologie и ml Pu-
thologie sogem vm ter occulter PM nomene, Gesammelte Werke, voi. I.

27 M aeder, Uber das Traumproblem, în Jahrbuch fu r psychoanalitischc und psi/chopa-


thologische Forschungen, vol.V, p.647.

735
DEFINIŢII

con ştien tu lu i.28 Fără îndoială, produsul in con ştien tului nu tre­
buie privit unilateral, ca ceva îm plinit, oarecum ca un p rod u s fi­
nal, căci ar trebu i să-i făgăduim atu nci orice rost. C h iar şi Freud
conferă visu lu i un rol teleologic, cel p u ţin ca «păzitor al som n u ­
lui»29, în tim p ce funcţia sa prospectivă o red u ce, în esenţă, la
«dorinţe». Dar, prin analogie cu alte fu ncţii psihologice sau
fiziologice, caracterul de finalitate al tendinţelor in conştiente nu
poate fi n egat a priori. N oi înţelegem , de aceea, produsul in con ­
ştientu lu i ca pe o expresie orientată spre un ţel sau spre un
scop, care îşi prezintă însă ţinta în tr-u n lim baj sim bolic.30
847 In conform itate cu această concepţie, m etoda constru ctivă de
in terpretare nu se ocupă de izvoarele sau de m aterialele iniţiale de
la care porneşte produsul inconştient, ci caută să aducă produsul
sim bolic la o expresie com ună in teligibilă.31 A sociaţiile libere la
produsul inconştient nu sînt deci luate în consid erare în sensul
proven ien ţei, ci în sensul orientării spre u n scop. Ele sînt privite
din pu nctu l de ved ere al acţiunii viitoare; raportu lui lor cu starea
con ştien tu lu i i se dă m ultă atenţie, deoarece co n fo rm înţelegerii
com p en satorii a inconştientului, activitatea in co n ştien tu lu i are
însem n ătate, în principal, ca activitate de ech ilibrare sau întregire
a stării conştiente. C um este vorba de o p reorien tare, se pu ne m ult
m ai p u ţin problem a relaţiei reale cu obiectul decît în cazu l p ro ­
ced eu lu i reductiv, care se ocupă de relaţii cu obiectu l ce au avut
loc în realitate. Este vorba m ai degrabă de atitudinea subiectivă, în
care obiectu l are m ai m ult un rol de sem nal p en tru tendinţele

28 Adler, Uber den nevrosen Charakter.

29 Freud, Traumdentung.
30 Silberer, în formularea sem nificaţiei anagogice, exprim ă ceva asem ănător. Vezi
Probleme der M ystik und ihrer Symbolik, 1914, p.149.
3 1 Jung, Uber die Psychologie des Unbexuuflten, p.145, Gesam melte W erke, voi. VII.

136
CONSTRUCTIV

subiectului. S co p u l m etodei constructive este, de aceea, găsirea


unui sens al pro d u su lu i in con ştien t, referitor la atitudinea viitoare
a su biectului. C u m in con ştien tu l nu poate prod u ce, de regulă,
decît ex p resii sim b olice, m etoda constructivă cau tă să lăm urească
sensu l e x p rim a t sim bolic, pînă cînd rezultă d in el o sugestie co rec­
tă p en tru orien tarea con ştien tă, o sugestie prin care să se obţină
acel co n sen s cu in con ştien tu l care este necesar subiectului în acţiu ­
nile sale.
D at fiind că n ici o m etodă de interpretare p sihologică nu se 848

bazează exclu siv pe m aterialu l asociaţiilor celui an alizat, nici


p u n ctu l de v ed ere con stru ctiv n u se lim itează la atît, ci se serveşte
şi de an u m ite m ateriale de com paraţie. A şa cum interpretarea re-
du ctivă se serv eşte de anum ite reprezentări analoge de ordin
biologic, fizio lo g ic, folcloristic, literar ş.a.m .d., procesul constru ctiv
trebuie să recu rg ă, în cazu l problem elor de gîndire, la paralele
filozofice, ia r în cazu l celor de intuiţie, la paralele din m itologie şi
istoria religiilor.
M etod a con stru ctiv ă este n ecesarm en te individuală, deoarece o 849

atitu d ine colectivă viitoare se dezvoltă num ai prin individ.


D im p otriv ă, m etod a reductivă este colectivă, deoarece p lecînd de
la cazu l in d iv id u al duce în ap o i la atitudini sau fapte fu ndam en tale
generale. M etod a constru ctivă poate fi aplicată şi de către su biec­
tul în su şi asupra m aterialelor sale subiective. In acest ultim caz, ea
este o m etod ă intuitivă, folosită pentru extragerea sensu lu i general
al u nu i p rod u s al in conştientului. A ceastă extragere a sensului are
loc prin an exarea altor m ateriale, pe cale asociativă (aşadar nu activ
ap ercep tivă, v ez i acolo), acestea îm bogăţind şi adîncind expresia
sim bolică a in co n ştien tu lu i (bunăoară visul) pînă cînd se ajunge la
acea claritate care face posibilă conceperea sa conştientă. Prin
îm bogăţirea exp resiei sim bolice, ea îşi va găsi locul în corelaţii mai
generale şi va fi astfel asim ilată.

737
D E F I NI Ţ I I

758 C o n ştien t. Prin conştient înţeleg corelarea con ţinu tu rilor p si­
hice cu eu-1 (vezi acolo), în m ăsura în care eu-1 resim te ca atare
această corelare.32 Relaţiile cu eu-1 n eresim ţite ca a trre sînt in ­
co n ştie n te (vezi acolo). C onştientu l este funcţia sau activitatea33
care în treţin e relaţiile conţinuturilor psihice cu eu-1. C on ştientu l
nu este identic cu psihicul căci psihicu l reprezintă an sam blu l tu tu ­
ror con ţinu tu rilor psihice, care n u sînt toate, în m od n ecesar, direct
legate de eu, adică nu sînt toate într-atît de corelate cu eu-1 încît să
li se poată atribui calitatea de a fi conştiente. Există o m ultitudine
de com plexe psihice care nu sînt legate în m od necesar de eu .34

778 D ife re n ţie re înseam nă dezvoltarea distinctului, distingerea


părţilor dintr-un întreg. In lucrarea de faţă, folosesc con ceptu l de
diferenţiere în principal cu referire la funcţiile psihologice. A tît
tim p cît o funcţie m ai este contopită cu una sau m ai m ulte alte
funcţii, de pildă gîndirea cu sentim entul sau sentim en tu l cu sen za­
ţia ş.a.m .d., într-atît încît nu se poate m anifesta deloc de sine stătă­
tor, ea este într-o stare arh aică (vezi acolo), ea nu este d iferenţiată,
adică separată ca o parte anum e din tr-u n întreg şi existen tă, ca
atare, p entru sine. O gîndire nediferenţiată este in cap ab ilă să
gîndească independent de alte funcţii, adică în ea se am estecă
statornic senzaţii sau sentim ente sau intuiţii; un sen tim en t n ed ife­
renţiat se am estecă, de pildă, cu senzaţii şi fantezii, ca în cazul
sexualizării sentim entului şi gîndirii în nevroză (Freud). De regu ­
lă, funcţia nediferenţiată este caracterizată şi prin fap tu l că are

32 Natorp, Finleitune in dic Psi/cholovie, p . l l , deopotrivă şi I ipps, Leitfaden der


P s ih o lo g ie , 1906, p.3.
33 Vezi Riehl, în Zur Einfuhrung in die Phylosophie, p.161, unde conştientul este
înţeles de asem enea ca «activitate», ca «proces».
34 Jung, Uher die Psychologie der Dement ia preacox, Gesnmmelte W erke, voi. III.

138
C O N Ş T I E N T - D I F E R E N Ţ I E R E - D I S 1 M I L A R E - E M O Ţ I E - E M P A T I E - EN A N T I O D R O M I E

prop rietatea ambivalenţei sau dublei tendinţe35, ceea ce înseam n ă că


orice p o ziţie este în m od notabil însoţită de negaţia sa, de aici pro­
venind in h ibiţiile caracteristice în utilizarea fu ncţiei nediferenţiate.
Funcţia n ed iferen ţiată îşi are şi propriile sale părţi con top ite, aşa,
bu n ăo ară, facu ltatea sim ţu rilor este prejudiciată de faptu l că sfere
diferite de sen zaţii se am estecă (audition coloriee), iar sentim entul
n ed iferen ţiat se caracterizează, de pildă, printr-u n am estec de ură
şi iubire. în m ăsu ra în care o funcţie este întru totul sau în m are
parte in co n ştien tă, ea n u este nici diferenţiată, ci îşi are părţile co n ­
topite şi este con top ită, la rîndul ei, cu alte funcţii. D iferenţierea
constă în sep ararea fu ncţiei de alte funcţii şi în separarea p ro p rii­
lor sale e lem en te unele de altele. Fără diferenţiere, orientarea este
im p osib ilă, că ci orien tarea u nei funcţii, respectiv dirijarea sa, se
bazează p e izo larea şi exclud erea elem entelor neaferente ei. Prin
con top irea sa cu elem en te n eaferente ei, dirijarea funcţiei devine
im p osibilă; n u m ai o funcţie diferenţiată se dovedeşte a fi dirijabilă

D is im ila r e . V ezi A sim ilare. 779

E m o ţie. V e z i A fect. 785

E m p a tie . E m p atia este o in tro iecţie (vezi acolo) a obiectului. 78o


P entru o d escriere m ai am ănunţită a conceptului em patiei vezi
cap itolu l V II (vezi şi P roiecţie).

E n a n tio d ro m ie. Enantiodrom ie înseam nă «trecerea unui lucru 793

în o p u su l său». A cest con cep t este folosit în filozofia lui H eraclit36

35 Bieuler, Die negative Suggestibilităt în Psychiatrisch-N eurologische W ochenschrift,


1904; Z ur Theorie des schizophrenen Negativismus, 1910; Lehrbuch der Psychiatrw,
1916, p.92, 285.
36 Stobaeus, Ekl. I, 60.
DEFINIŢII

pen tru a d escrie jocu l contrariilor în desfăşurarea even im en telor,


într-o versiu ne conform căreia tot ceea ce este trece în o p u su l său.
«V iul devine m ort, iar m ortul devine viu, tîn ăru l b ătrîn iar bă-
trînul tînăr, cel treaz devine adorm it, iar ad orm itul treaz, fluxul
izvodirii şi sfîrşirii nu se opreşte n iciodată.» «C ăci form area şi
d istrugerea, distrugerea şi form area, aceasta este norm a care stă la
baza tu turor cercurilor vieţii naturii, a celor m ărunte ca şi a celor
m ari. A şad ar şi cosm osul însuşi, aşa cu m a ieşit din focu l p rim o r­
dial, se va întoarce la acesta - un dublu proces care se d eru lează în
intervale m ăsu rate, chiar dacă enorm e şi aşa se va întîm p la iarăşi
şi iarăşi m ereu .»37 A ceasta este enanţiodrom ia lui H eraclit, după
spusele unor interpreţi com petenţi. Sînt nenum ărate vorbele lui
H eraclit care dau glas acestei opinii. El spune: «Şi natura tinde
spre contrarii şi obţine arm onia d in acestea şi n u d in cele asem ă­
nătoare.»
794 «Cînd se nasc, sînt destinate să trăiască şi p rin asta să suporte
m oartea.»
79s «Pentru suflare, m oartea înseam n ă să devină apă, p en tru apă
m oartea este să devină păm înt. D in p ăm în t se va face apă, iar din
apă suflare.»
796 «Schim barea are loc alternativ, totul se schim bă în foc şi focul
se schim bă în tot, aşa cum se schim bă aurul pe m ărfu ri şi m ărfu ­
rile pe aur.»
797 Ca aplicaţie psihologică a principiu lu i său, H eraclit spune: «Să
nu vă lipsească niciodată bogăţia, efesieni, p entru ca decăderea
voastră să poată ieşi la iveală.»38
798 Prin enantiodrom ie, eu înţeleg apariţia con trariu lu i din incon­
ştient, şi anum e în ordine tem porală. A cest fen om en caracteristic

37 Zeller, Die Philosophie des Griechen, voi. I, 1856, p.456

3 8 G om perz, Griechische Denker, voi. I, 1911, p.53

140
E N A N Ţ I O D R O M I E - EU

are loc ap ro ap e peste tot unde dom ină o direcţie extrem de u n ila­
terală a v ieţii con ştien te, astfel că în tim p se form ează o poziţie
opusă in co n ştien tă, la fel de puternică, care se exteriorizează la
în cep u t p rin in hibarea activităţii conştiente, iar m ai tîrziu prin
schim b area d irecţiei conştiente. U n exem plu b u n de en antiod ro-
m ie este p sih olog ia lui P avel şi convertirea sa la creştin ism ; d eo ­
potrivă isto ria con vertirii lui R aym u nd us Lullius; iden tificarea cu
C ristos a lu i N ietzsch e boln av; idolatrizarea lui W agner şi apoi
ad versitatea lu i faţă de acesta; m etam orfozarea lui Sw ed en borg
d intr-u n în v ă ţa t în clarvăzător ş.a.m .d.

Eu. P rin «eu» în ţeleg un com plex de reprezen tări care se ею


co n stitu ie p en tru m in e în centru l cîm pului m eu con ştien t şi îm i
apare ca fiin d de o pron un ţată continuitate şi identitate cu sine
însuşi. D e aceea vorbesc despre un complex al eu-lui,39 C o m p le­
xul eu -lu i este u n con ţinu t al conştientu lui, dar totodată şi o
condiţie a existen ţei con ştien tu lui (vezi C o n ştien t), deoarece un
elem ent p sih ic îm i este conştient atunci cînd el se corelează cu
com plexu l eu-lui. În tru cît însă eu-1 este num ai cen tru l cîm pului
co n ştien tu lu i, el nu este identic cu totalitatea psihicului m eu, ci
doar u n co m p lex printre alte com plexe. De aceea, d eosebesc eu-l
de sine, căci eu-1 este doar subiect al conştientu lui m eu, pe cînd
şinele este subiectul întregu lu i m eu psihic, inclusiv al celui
inconştient. în acest sens, şinele ar fi o en titate (ideală) care
include eu-1. Şinele apare în fanteziile inconştiente de preferinţă
ca personalitate su p raord on ată, cam ca Faust la G oethe şi Z arat-
hustra la N ietzsch e. De dragul idealizării, trăsăturile arhaice ale
sinelui sîn t rep rezen tate oarecu m separate de şinele «superior»,
la G oeth e sub form a lu i M efisto, la Spitteler sub form a lui

39 J ung, Uber die Psychologie der Dement ia praecox, p.45; Gesam melte Werke, voi.III.

242
DEFINIŢII

Kpim eteu, în psihologia creştină ca diavol sau an ticrist, iar la


N ietzsche Z arathu stra îşi descoperă um bra în «oam en ii odioşi».

799 Extravertire. Extravertire se num eşte o în to arcere spre exterior


a lib id o -u lu i (vezi acolo). Cu această noţiune d esem n ez o vădită
raportare a subiectului la obiect în sensul u nei d ep lasări pozitive a
in teresu lu i subiectiv către obiect. C el care se află în tr-o stare extra­
vertită, gînd eşte, sim te şi acţionează raportîndu-se la obiect şi încă
în tr-u n m od direct şi clar perceptibil din exterior, astfel în cît nu
răm îne nici o îndoială privind atitudinea sa pozitivă faţă de obiect.
D e aceea extravertirea este oarecum o deplasare însp re exterio r a
interesu lu i, din subiect înspre obiect. D acă extravertirea este in te­
lectuală - subiectul se gîndeşte pe sine însuşi în obiect; dacă este
bazată pe sentim ent, subiectul se sim te pe sine în su şi în obiect,
este em patic faţă de obiect. în starea de extravertire este prezentă
o p u ternică, dacă nu chiar exclusivă condiţionare prin obiect. Se
p oate vorbi despre o extravertire activă, atu nci cînd extravertirea
este voită, este intenţionată şi despre o extravertire p asiv ă cînd
extravertirea este determ inată de obiectul care îşi atrag e asupră-şi
interesu l subiectului, eventual îm potriva v o in ţei acestuia.
800 D acă starea de extravertire este obişnu ită, apare tipul extravertit
(vezi T ip ).

вед F an tezie. Prin fantezie înţeleg două lu cru ri distincte, şi anum e,


în prim u l rînd , fantasma şi în al doilea rînd, activitatea imaginativă.40
R ezultă d in textu l lucrării m ele la ce m ă refer de fiecare dată prin
expresia de fantezie. Prin fantezie ca fantasmă în ţeleg u n com plex
de rep rezen tări care se distinge de alte com plexe de reprezentări

40 în primul caz, în traducerea de faţă, apare cuvîntul fantezie (de obicei la plu­
ral: fantezii), iar în al doilea caz: fantazare. (n.t.)

142
EU - E X T R A V E R T I R E - F A NT E Z I E

prin fap tu l că n u -i corespun d e n ici o stare de lu cru ri exterioară.


C hiar dacă fan teziile se pot întem eia, iniţial, pe am intiri ale unor
trăiri ce au avu t loc într-ad evăr, conţinu tu l lor nu corespunde
totuşi n ici u n ei realităţi exterioare, ci este, în esenţă, n u m ai un re­
zu ltat în v e d e ra t al activităţii spirituale creatoare, o activizare sau
un p ro d u s al co m b in ării unor elem ente psihice încărcate de en er­
gie. In tru cît en ergia psihică poate fi supusă unei dirijări voite, fan­
teziile p o t fi p rovocate con ştien t şi voit, fie în întreg im e, fie num ai
în parte. In p rim u l caz, n u este vorba decît de n işte com bin aţii de
elem en te con ştien te. A cest caz nu este totuşi decît un exp erim en t
artificial, de în sem n ătate teoretică. în realitatea exp erienţei p sih o ­
logice co tid ien e, fanteziile sînt îndeobşte fie declanşate de o atitu ­
dine in tu itiv ă aflată în aşteptare, fie de o irupţie de con ţinu tu ri in­
co n ştien te în conştient.
Se p o t d eo seb i fan tezii active şi fantezii pasive; p rim ele se 859
p rod u c p rin in tu iţie, adică printr-o atitudine îndreptată spre
percep ţia co n ţin u tu rilo r inconştiente, care face ca libido-ul să se
reverse n eîn tîrziat asupra tu turor elem entelor ce se ivesc din
in con ştien t şi să le aducă pe acestea, p rin asociere cu alte m ate­
riale p aralele, la u n în alt grad de claritate şi p erceptabilitate; pe
cînd celelalte apar de la sine într-o form ă perceptibilă fără să fie
p reced ate sau în soţite de o atitudine intuitivă, subiectul resp ec­
tiv avînd o atitu d in e com plet pasivă. A ceste fantezii aparţin
«au tom atism elor» psihice (Janet). Fanteziile de tipu l al doilea
survin, fireşte, n u m ai într-o stare relativ disociată a p sih icu lu i,
căci ivirea lor p resu p u n e ca o cantitate considerabilă de energie
să se fi su stras con trolu lu i conştient spre a în su fleţi m aterialele
in con ştien te. Bu năoară, viziunea lui Saul p resup une faptul că el,
in co n ştien t, era deja u n creştin, fapt care scăpa totuşi înţeleg erii
sale con ştien te. Fanteziile pasive provin, de bună seam ă, în to t­
d eau na, d in tr-u n proces inconştient aflat în con trad icţie cu

143
DEFINIŢII

con ştien tu l, proces care acum ulează cam tot atîta en ergie cîtă
are atitu d inea conştientă, căpătînd astfel pu terea de a înfrînge
rezistenţa acesteia.
860 Fanteziile active, în schim b, nu îşi datorează existenţa, în mod
u nilateral, n um ai unui proces inconştient intens, aflat în opoziţie,
ci, d eopotrivă, tendinţei atitudinii conştiente de a recep ţio n a frag­
m entele relativ neaccentuate sau abia sugerate ale u nor corelaţii
in conştiente şi de a le da form ă p rin asocierea u nor elem en te p ara­
lele, ad u cînd u -le la o deplină perceptibilitate. în cazu l fanteziilor
active, nu este vorba, aşadar, neapărat, de o stare p sih ică d isociată,
ci m ai degrabă de o participare pozitivă a conştientului.
861 în tim p ce form a pasivă de fantazare poartă nu arareori
p ecetea m aladivului sau cel puţin a anorm alului, form a sa acti­
vă ţine adesea de cele m ai elevate activităţi spiritu ale um ane,
deoarece activitatea aceasta apare la confluenţa p ersonalităţii
con ştien te şi a celei inconştiente a subiectului, dînd u n produs
com u n al lor, care are totodată rolul de a le reuni. O fantezie
astfel prod usă poate fi cea m ai elevată expresie a u n ităţii unei
ind iv id u alităţi şi poate chiar genera această in d iv id u alitate toc­
m ai prin expresia perfectă a unităţii sale. (V ezi şi co n cep tu l lui
Sch iller de «acord estetic».) Fantazarea p asivă, nu este, de bună
seam ă, niciod ată expresia unei individualităţi aju nse la unitate,
căci, după cu m am spus, presupune o accentuată d isociere, care,
la rînd u l ei, nu se poate întem eia decît pe o la fel de accentuată
con trad icţie între inconştient şi conştient. De aceea, fanteziile ce
irup în con ştien t într-o asem enea stare n u vor p u tea fi, desigur,
niciod ată expresia perfectă a unei in dividualităţi u nitare, ci vor
reprezenta, în principal, poziţia p ersonalităţii in con ştien te. Viaţa
lui P avel e un b u n exem plu pentru cele spuse: co n v ertirea sa la
cred inţa creştină a echivalat cu o acceptare a p o ziţiei anterior
in conştiente şi totodată cu refularea p oziţiei co n ştien te anti-

144
F ANT E Z I E

creştine de p în ă atu nci, poziţie ce s-a m anifestat apoi în crizele


sale de isterie. Fanteziile pasive au nevoie, deci, întotd eau n a, de
o critică v en ită d in p artea conştientu lui, pentru ca ele să nu im ­
pună u n ilateral pu nctu l de ved ere al opoziţiei inconştiente. D in
contră, fan teziile active, fiind, pe de o parte, produse ale unei
atitu d in i co n ştien te ce nu se opune inconştientului şi, pe de altă
parte, p ro d u se ale unor procese inconştiente care nu vin să co n ­
trazică, ci d oar să com penseze conştientul, nu au nevoie de
această critică, ci, pu r şi sim plu, de înţelegere.
Ca în cazu l viselor (care nu sînt nim ic altceva d ecît fantezii 862

pasive), şi în cazu l fan teziilor trebuie să deosebim un sens manifest


şi un sen s latent. P rim u l sens rezultă dintr-o con tem p lare n em ij­
locită a im ag in ii p ro ven ite din fan tazare, din ceea ce spune n e­
m ijlocit co m p lex u l de rep rezen tări fantastice. A desea, sensul
m anifest n u p rea m erită nu m ele de sens, deşi în cazu l fantazării
este în to td eau n a cu m ult m ai dezvoltat decît în vis, ceea ce se
datorează, p ro bab il, faptu lu i că, de regulă, fanteziile din vis nu au
nevoie de p rea m ultă energie spre a se putea contrapune rezis­
tenţei slabe a con ştien tu lu i aflat în stare de som n, putînd ajunge
astfel la lim ita p erceptibilităţii ch iar tendinţe ce nu sînt într-o
opoziţie accen tu ată, ci vin doar să producă uşoare com pensări.
Fanteziile în stare de veghe trebuie însă neapărat să dispu nă de o
en ergie co n sid erab ilă pentru a învinge inhibiţia proven ită de la
atitu d inea conştientă. De aceea, opoziţia inconştientă trebu ie să fie
deja de m are im portanţă, pen tru a putea ajunge în conştient. D acă
ar consta n u m ai din su g estii vag i şi greu inteligibile, nu ar fi n icio ­
dată în stare să atragă aten ţia (libido-ul conştient) în aşa m ăsură
încît să p o ată ru pe co eren ţa conţinu tu rilor conştiente. C onţinutu l
inconştient are d eci n ev o ie de o foarte accentuată coeren ţă in ­
terioară, care se exteriorizează tocm ai într-u n sens m anifest
evident.

745
D E F I NI Ţ I I

863 Sensu l m anifest are întotdeauna caracterul unui proces concret,


clar percep tibil, care, din pricina irealităţii sale obiective, n u poate
satisface cerinţele de inteligibilitate ale conştientului. D e aceea, se
va trece la căutarea unei alte sem nificaţii a fanteziilor, la căutarea
unei interpretări a lor, adică a unui sens latent. C hiar dacă existenţa
unui sens latent al fanteziei nu este de la b u n în cep u t certă, chiar
dacă n im ic nu ne opreşte să contestăm posibilitatea existen ţei unui
sens latent, totuşi, nevoia unei înţelegeri m ulţum itoare con stitu ie o
m otivaţie suficient de puternică pentru căutarea u nor sensuri m ai
profunde. A ceastă căutare a sensului latent poate fi, în prim ă
instanţă, de ord in pur cauzal, punîndu-se p roblem a cau zelo r p si­
hologice ce au dat naştere fanteziilor. A cest m od de a p u n e p ro b le­
ma duce pe de o parte la m otivele aflate m ai în p rofu n zim e ce au
declanşat fantezia şi, pe de altă parte, la stabilirea forţelor in stinc­
tuale ce pot fi făcute răspunzătoare energetic pen tru g enerarea ei.
După cum se ştie, Freud a lucrat deosebit de m ult în această direc­
ţie. A cest m od de interpretare l-am n um it reductiv. Justificarea
unei concepţii reductive este fără doar şi poate evid entă şi, deop o­
trivă, este m ai m ult decît acceptabil că p entru u n an u m it tem p era­
m ent acest m od de interpretare a faptelor p sih olog ice are ceva
satisfăcător în sine, astfel că nu se va m ai ridica n ici o pretenţie
pentru vreu n alt m od de înţelegere. D acă cineva a strigat după
ajutor, faptul acesta este în suficientă m ăsură şi pe d ep lin satisfă­
cător explicat dacă se descoperă că respectivul se afla în acel m o­
m ent în pericol de m oarte. D acă cineva visează o m asă întin să şi se
descoperă că îi era foam e cînd s-a dus la cu lcare, visu l lui este
m ulţum itor explicat. Dacă cineva care îşi refulează sexu alitatea, un
sfînt m edieval - de pildă - , are fantezii sexuale, fap tu l acesta se
explică suficient de bine prin reducţie la sexualitatea refu lată.
864 Şi totuşi, dacă am vrea să explicăm viziu nea lui P etru, redu-
cînd -o la faptul că ar fi suferit de foam e şi de aceea ar fi căp ătat din

146
F ANT E Z I E

inconştient som aţia de a m înca anim ale necurate sau la faptul că a


m înca an im ale necu rate ar însem na, pînă la urm ă, doar a-ţi îm p li­
ni o dorinţa in terzisă, o asem enea explicaţie nu ar avea nim ic prea
m ulţum itor n sine. D eop otrivă, nu ar satisface aşteptările noastre
să red u cem viziu nea lui Saul, de pildă, la invidia sa refulată,
provocată de ro lu l pe care îl ju ca C ristos faţă de co n aţionalii săi,
invidie în v irtu tea căreia el s-ar fi identificat cu C ristos. A m bele
explicaţii co n ţin , p oate, u n oarecare adevăr în ele, dar nu au,
totuşi, n ici o legătu ră cu psihologia istoric condiţionată a lui Petru
sau a lui Pavel. A ceastă explicaţie este prea sim plă şi prea ieftină.
Istoria u niv ersală nu p oate fi tratată ca o problem ă a psihologiei
sau a u nei cro n ici de scand al personale. A cest punct de ved ere ar
fi prea m ărginit. Sîn tem n evoiţi, aşadar, să lărgim consid erabil
con cep ţia asupra sensu lu i latent al fanteziilor, în prim u l rînd în ce
priveşte cau zalitatea lor: psihologia individului nu poate fi exp li­
cată exh au stiv p rin el însu şi, ci trebuie să ne lăm urim pe deplin
dacă şi în ce fel este condiţionată această psihologie de situaţia
istorică. Ea n u este doar o problem ă fiziologică, biologică sau
p erso n ală, ci şi o problem ă a epocii istorice. Şi apoi, niciodată o
stare de fap t psih ologică nu va putea fi explicată exh austiv num ai
p rin cau zalităţile sale; ca fenom en al vieţii, ea este întotdeaun a
in d isolu b il înlăn ţu ită în continu itatea procesului vieţii, astfel încît,
deşi este m ereu, pe de o parte, ceva ce trece, pe de altă parte însă
este în to td eau n a ceva ce devine, ceva ce se creează.
M om en tul p sihologic are două feţe, ca Ianus: priveşte şi îndărăt ees
şi înainte. C ăci înfăp tu in d u -se pregăteşte şi cele viitoare. Dacă nu
ar fi aşa, in ten ţia, scopul, stabilirea unor ţeluri, plănu irea sau pre­
sentim entul ar fi p sih olog ic im posibile. C înd cineva exprim ă o
opinie, iar n o i rap o rtăm acest lucru num ai la faptul că un altul a
exp rim at a n terio r o altă op in ie, explicaţia aceasta este, practic, cu
totul in su ficien tă , căci noi nu vrem să aflăm num ai provenienţa

147
DEFINIŢII

acţiunii sale spre a o înţelege, ci vrem să ştim şi la ce se referă, ce


rost şi ce scop are, ce vrea să obţină p rin acţiunea sa. D acă le ştim
pe toate acestea, sîntem , de regulă, m ulţum iţi. In viat"1 cotidiană,
dăm exp licaţiilor, fără ezitare şi com plet in stinctiv, şi m asp ect de
finalitate; ba chiar considerăm decisiv, adesea, tocm ai acest aspect,
trecînd cu ved erea com plet peste m om entul cauzal, iar asta, în
m od evid ent, datorită unei recunoaşteri instinctive a m om entului
creator propriu existenţei psihice. D acă în experienţa cotidiană
proced ăm astfel, atunci şi o psihologie ştiinţifică trebuie să dea
socoteală de această situaţie, şi anum e nededicînd u-se exclusiv
poziţiei strict cauzale, pe care a preluat-o iniţial din ştiinţele n a­
turii, ci ţinînd seam a şi de aspectele de finalitate ale psihism ului,
ввб D acă, aşadar, orientarea finalistă a conţinu tu rilor conştientului
este, în virtutea experienţei cotid iene, d easupra oricărei îndoieli,
nu există absolut nici un m otiv să p resup un em , pînă la proba con ­
trarie, că nu ar fi valabil acelaşi lucru şi în cazu l conţinu tu rilor in ­
conştiente. C onform experienţei m ele, nu există nicid ecu m vreun
m otiv să contestăm orientarea finalistă a con ţin u tu rilor in con ştien ­
te, ci, d im potrivă, cazurile în care nu poate fi obţin ută o explicaţie
m ulţum itoare decît prin introducerea pu nctu lu i de ved ere finalist
sînt de-a dreptul num eroase. D acă, aşadar, studiem viziu nea lui
Saul, bu năoară, avînd în vedere m isiunea universală a Sfîntului
Pavel şi ajungem astfel la concluzia că Saul, deşi la nivelu l con ­
ştientului era un prigonitor al creştinilor, adoptase in conştient o
poziţie creştină şi că prin victoria şi irupţia in con ştien tu lu i a fost
făcut creştin, dat fiind că personalitatea sa in conştientă se îndrepta
spre acest ţel, înţelegînd instinctiv necesitatea şi însem n ătatea
acestei fapte, m ie mi se pare că această explicaţie a sem nificaţiei
celor în tîm p late este m ai adecvată decît o explicaţie red u ctiv ă prin
m om ente personale, chiar dacă acestea din urm ă au fost, fără
îndoială, m ărturisite într-o form ă sau alta, căci «m ult p rea om e-

148
F A NT E Z I E

n escu l» n u lipseşte nicăieri. De asem enea, explicaţia finalistă a


viziu n ii lu i P etru , sugerată în istoria faptelor apostolilor, este m ult
m ai accep tabilă d ecît orice ipoteză fiziologic-personală.
R ezu m în d cele de m ai sus, pu tem spune, aşadar, că fanteziile 867

trebuie în ţelese atît în cau zalitatea cît şi în finalitatea lor. Explicaţia


cau zală le p rezin tă ca simptome ale unei stări fiziologice sau p erso ­
nale, rezultând din even im en te anterioare. Explicaţia finalistă, în
schim b, p rezin tă fanteziile ca simboluri, care, cu aju toru l m ateria­
lelor existen te, cau tă să form uleze sau să m archeze un anum it ţel
sau m ai d eg rab ă o anum ită linie de dezvoltare psihologică v iito a­
re. D eo arece fan tazarea activă este trăsătura principală a activităţii
spiritu ale artistice, artistul n u este doar u n prezentator, ci un creator
şi ch iar u n educator, d at fiind că operele sale au valoarea unor sim ­
bo lu ri ce in d ică linii ale evolu ţiei viitoare. V alabilitatea socială mai
largă sau m ai restrîn să a sim bolurilor depinde de vitalitatea mai
cu p rin zătoare sau m ai m ărginită a individualităţii creatoare. Cu
cît m ai an orm ală este in d ivid ualitatea sau, altfel spus, cu cît mai
lipsită de v italitate este, cu atît m ai îngrăd ită este valabilitatea so­
cială a sim bolu rilo r pe care le produce, chiar dacă sim bolurile sînt
de o în sem n ă ta te absolută pentru individualitatea respectivă.
E xisten ţa sen su lu i latent al fanteziilor ar putea fi con testată n u ­ 868

m ai dacă am con sid era totodată că procesele n aturale în genere


sîn t lip site de u n sens acceptabil. Ştiinţele n aturii au relev at totuşi
un sens al p ro ceselo r naturale, sub form a legilor naturii. L egile n a ­
turii sîn t în g en eral în ţelese ca ipoteze ale oam en ilor, elaborate
pentru exp licarea p roceselor naturale. D ar în m ăsura în care se sta­
bileşte cu certitu d in e că legea elaborată e în con cord anţă cu p ro ce­
sul o b iectiv , sîn tem în d rep tăţiţi să vorbim despre u n sens al fen o ­
m enu lu i n atu ral. Iar în m ăsura în care reu şim să descop erim o
legitate a fan teziilor, sîn tem de asem enea în d reptăţiţi să vorbim
despre u n sen s al lor. D ar sensul găsit este num ai atu nci accepta-

149
DEFINIŢII

bil, sau cu alte cuvinte: legitatea desprinsă îşi m erită n u m ai atunci


num ele, cînd redă în m od adecvat esenţa fanteziilor. Există o legi­
tate în cad ru l căreia se desfăşoară fenom enul n atu ral şi o legitate
intrinsecă a fenom enului natural. Este, ce-i drept, legic să visezi în
tim pul som nulu i, dar asta nu este o legitate care să spună ceva de­
spre esenţa visului. Este doar o condiţie a lui. D escop erirea unei
p roven ien ţe fiziologice a fanteziilor înseam nă că s-a găsit o condi­
ţie a existen ţei lor, dar nu o lege a esenţei lor. Fanteziile fiind un
fen om en psihologic, legea lor trebuie să fie tot de ordin psihologic.
869 A jungem acum la al doilea punct al explicaţiilor n o astre p ri­
vind, de această dată, conceptul de fantazare ca activitate imagina­
tivii. Im aginaţia este activitatea de reprezentare sau de creaţie a
spiritului în genere, fără să fie o facultate de sine stătătoare, căci se
poate desfăşura sub toate form ele fundam entale ale fenom enului
psihic, ca gîndire, sentim ent, senzaţie sau intuiţie. Fantazarea ca
activitate im aginativă este p entru m ine, pur şi sim plu , expresia
nem ijlocită a activităţii vitale psihice, a en ergiei p sih ice, care nu se
arată con ştien tu lu i decît sub form ă de im agin i sau conţinu tu ri,
după cu m nici energia fizică nu iese la iveală decît sub form ă de
stări fizice care excită, pe cale fizică, organele de sim ţ. D upă cum
nici o stare fizică - privită energetic - nu este altceva d ecît un sis­
tem de forţe, nici un conţinut psihic nu este nim ic altceva - dacă îl
p rivim en ergetic - decît un sistem de forţe ce se arată con ştien tu ­
lui. De aceea, din acest punct de vedere, se poate spune că fan te­
ziile nu sînt nim ic altceva decît o anum ită cantitate de libido, care
nu se poate arăta niciodată conştientului altfel decît sub form a
unei im agini. Fanteziile sînt «idei-forţă». Fantazarea ca activitate
im aginativă este identică desfăşurării procesului en ergetic psihic.

807 F u n cţie (vezi şi F u n cţie slab d iferen ţiată). Prin fu ncţie p sih olo ­
gică în ţeleg o anum ită form ă de activitate psihică, care răm în e ase-

Î50
F A NT E Z I E - F U N C Ţ I E - F U N C Ţ I E S L A B D I F E R E N Ţ I A T A

m enea sieşi în îm p reju rări diferite. Privită din pu nct de vedere


en ergetic, fu n cţia este o form ă de m anifestare a lib id o -u lu i (vezi
acolo), care răm în e, în p rincipiu , asem enea sieşi în îm p reju rări
d iferite, ca m în acelaşi fel în care forţa fizică poate fi con sid erată ca
o form ă de m an ifestare anum ită a en ergiei fizice. D eosebesc în to ­
tal p atru fu n cţii fu nd am en tale, două raţionale şi două iraţionale,
în speţă gîndirea şi sentimentul, respectiv senzaţia şi intuiţia. Nu pot
da a p rio ri n ici u n tem ei conform căruia tocm ai aceste patru funcţii
ar fi fu n d am en tale, p ot afirm a doar că am ajuns la această co n cep ­
ţie în u rm a u n ei experienţe îndelungate. D eosebesc aceste funcţii
între ele, d eo arece n u p ot fi puse într-o relaţie reciprocă, respectiv
nu p o t fi red u se una la alta. Principiul gîndirii, bu năoară, este
absolut d iferit de p rin cip iu l sentim entului ş.a.m .d. D eosebesc în
m od p rin cip ia l aceste funcţii de fantazare, deoarece fantazarea îmi
apare ca o fo rm ă de activitate caracteristică, care se poate m ani­
festa în toate cele p atru funcţii fundam entale. Voinţa mi se pare un
fen om en în tru to tu l secundar şi atenţia, de asem enea.

F u n cţie sla b d ife ren ţiată.41 Prin funcţie slab diferenţiată 852
în ţeleg acea fu ncţie care răm îne în urm ă în procesul de d iferen ­
ţiere. C ă ci, co n fo rm experienţei, n u prea este p osibil - din p rici­
na co n d iţiilo r în general nefavorabile - , ca cineva să-şi dezvolte
toate fu n cţiile p sih ologice în acelaşi tim p. C hiar cerin ţele sociale
fac ca o m u l să-şi diferenţieze în prim ul rînd şi în cea m ai m are
m ăsură fie acea fu ncţie pentru care are, prin natura sa, cele m ai
m ulte ap titu d in i, fie pe cea care îi oferă cele m ai eficiente
m ijloace de ob ţin ere a unor succese sociale. Foarte frecvent, ba
chiar de reg u lă, om u l se identifică m ai m ult sau m ai puţin cu

41 Pentru m m derw ertige Funktion, traducerea ad literam ar fi «funcţie de valoare


inferioară». în traducerea de faţă am folosit însă expresia echivalentă, tocmai
conform definiţiei de aici a autorului, de «funcţie slab diferenţiată» (n.t.).

757
DE F I NI Ţ I I

funcţia sa favorizată şi, deci, în cea m ai m are m ăsu ră dezvol­


tată. In felul acesta iau naştere tipurile (vezi T ip ) psihologice.
D atorită unilateralităţii acestui proces de evolu ţie, o funcţie sau
m ai m ulte răm în în urm ă ca dezvoltare, în m od necesar. Ele pot
fi n um ite, aşadar, în m od adecvat, «slab d iferenţiate», şi anum e
în sens psihologic, dar nu în sens psih op atologic, deoarece
aceste fu ncţii nedezvoltate nu sînt în n ici u n caz patologice, ci
doar retardate faţă de funcţia favorizată. Funcţia slab dife­
renţiată este, ce-i drept, ca fenom en, conştientă, dar valoarea sa
intrinsecă nu este recunoscută. Se com portă ca m ulte alte
con ţinu tu ri refulate sau insuficient avute în ved ere, care sînt
parţial conştiente, dar parţial inconştiente, cam aşa cu m se în ­
tâmplă ca un om să-ţi fie cunoscut ca figu ră, dar să nu ştii prea
bine cine este. în cazuri norm ale, funcţia slab diferenţiată este,
cel puţin în ce priveşte efectele sale, conştientă, în nevroză însă
cade parţial sau în cea m ai m are parte în zona inconştientă.
Tocm ai în m ăsura în care întregul libido este acord at fu n cţiei fa­
vorizate, funcţia slab diferenţiată evoluează reg resiv, adică rev i­
ne la stadiile arhaice anterioare, devenind astfel in com patibilă
cu funcţia conştientă favorizată. D acă o funcţie care în m od
norm al trebuie să fie conştientă, cade în in con ştien t, atunci şi
energia proprie acestei funcţii cade în inconştient. O fu ncţie n a­
tu rală, cu m este de pildă sentim entul, posedă o en ergie ce-i este
în m od n atural atribuită, ea constituie un sistem viu bine orga­
n izat, căreia nu-i poate fi răpită com plet energia, în nici un caz.
853 D evenind inconştientă, funcţia slab diferenţiată tran sm ite restul
ei de en ergie inconştientului, inconştientul fiind astfel nefiresc
însufleţit. A par astfel fanteziile aferente fu ncţiei care a devenit
arhaică. O eliberare prin analiză a fu ncţiei slab diferenţiate din
in conştient poate avea loc, deci, num ai p rin con tu rarea fan teziilor
inconştiente provocate tocm ai de funcţia d even ită inconştientă.

152
F U N C Ţ I E SI -AB D I F E R E N Ţ I A T Ă - F U N C Ţ I E T R A N S C E N D E N T Ă - C Î N D - G Î N D I R E

Prin co n ştien tizarea acestor fantezii, este readusă în con ştien t


totod ată şi fu ncţia slab diferenţiată şi îi este redată posibilitatea de
a se d ezvolta.

F u n cţie tra n sce n d e n tă .42 V ezi S im b o l. <no

G în d . G în d u l este un con ţinu t sau un m aterial al fu ncţiei gîn- sos


dire (vezi G în d ire ) d eterm inat printr-o discrim inare intelectuală.

G în d ire . C on sid er gîndirea ca fiind una dintre cele patru 774

funcţii p sih olog ice fu ndam en tale (vezi F un cţie). G îndirea este acea
funcţie p sih olog ică, care, con form propriilor sale legi, aduce an u ­
m ite co n ţin u tu ri, an um ite reprezen tări într-o corelaţie (con ceptu a­
lă). E ste o activ itate ap ercep tivă şi se îm p arte, ca atare, în activitate
de gîn d ire activă şi pasivă. G îndirea activă este o acţiune voită, iar
gîndirea p asiv ă o în tîm p lare. în prim u l caz îm i supun rep re­
zentările u nu i act v o it de ju d ecată, în cel de-al doilea se form ează
corelaţii co n cep tu ale, au loc ju d ecăţi, care uneori pot veni în co n ­
tradicţie cu intenţiile m ele, p ot să nu corespundă scopurilor m ele
şi de aceea îm i d etu rnează direcţia sentim entului, deşi, ulterior,
printr-u n act de apercepţie activă pot ajunge să le dau dreptate.
G îndirea activă corespun d e, aşadar, conceptului m eu de gîndire
dirijată,43 Gîndirea pasivă a fost desem nată, inadecvat, în lucrarea
mea m ai sus citată, ca «fantazare». A ş num i-o astăzi gîndire in ­
tuitivă.
O sim plă în şiru ire de reprezentări, num ită de an um iţi psihologi 775

gîndire asociativă, nu o consider gîndire, ci pură reprezentare.

42 V ezi Ju ng , D ie transzendente Funktion, Gesammelte Werke, voi. VIII.

4 3ju n g , W andlungen umi Symbote der Libido, p. 7. Ediţie noua: Si/m bolr der Wnnd-
lung, Gesanunelte W erke, vol.V.

153
D E F I NI Ţ I I

D espre gîn dire nu putem vorbi decît acolo unde ap are o corelare a
rep rezentărilor printr-u n concept, adică acolo unde se face un act
de ju d ecată, indiferent dacă acest act de ju d ecată coresp u n d e in ­
tenţiei noastre sau nu.
776 C ap acitatea de gîndire dirijată o denum esc intelect, capacitatea
de gîndire pasivă sau nedirijată o num esc intuiţie intelectuală.
A poi, num esc gîndirea dirijată, intelectul, funcţie raţion ală (vezi
R a ţio n a l), întru cît ordonează reprezentările con form u nei norm e
de care sînt conştient. D im potrivă, gîndirea n ed irijată, intuiţia in­
telectuală este pentru m ine o funcţie iraţională (vezi Ira ţio n a l), în ­
trucît judecă şi ordonează reprezentările după norm e ce n u -m i sînt
con ştien te şi deci raţional recunoscute. Pot însă, cîteod ată, să-m i
dau seam a ulterior că şi actul ju decăţii intuitive corespunde raţiu­
nii, deşi a lu at naştere pe o cale ce m i s-a păru t a fi iraţională.
777 Prin gîndire afectivă nu înţeleg gîndirea in tu itivă, ci o gîn­
d ire depend entă de sentim ent, adică o gîndire care nu se supu­
ne propriului său principiu logic, ci princip iu lu i sentim entului,
în gîndirea afectivă, legile logicii sînt prezente d o ar aparent,
căci în realitate sînt date la o parte spre a lăsa loc intenţiilor
sentim entului.

8П Id ee. Folosesc în această lucrare conceptu l de idee pentru a


desem na un anum it elem ent psihologic strîns corelat cu ceea ce
num esc im a g in e (vezi acolo). Im aginea poate fi de provenienţă
personală sau impersonală. în al doilea caz este colectivă şi se
rem arcă prin trăsături m itologice. O n um esc atu n ci imagine
primordială. D acă nu are totuşi caracter m itologic, ad ică îi lipsesc
trăsăturile de viziune concretă şi este doar co lectiv ă, atunci
vorbesc despre o idee. Folosesc deci cuvîntul idee referindu-m ă
la sensul unei im agini prim ordiale, sens care e rupt, abstras din
con cretism ul im aginii. Întrucît ideea este o abstracţie, ea pare

154
G Î N D I R E - I DEE

dedusă sau d ezvoltată din ceva elem entar, pare un produs al


gîndirii. In acest sens, de ceva secundar, de ceva dedus a fost
înţeleasă id eea de către W undt44 şi alţii.
D ar în tru cît ideea nu este decît sensul form ulat al unei im a- «12

gini p rim o rd iale, im agine prin care ea a fost deja prezentată


simbolic, n atu ra id eii n u este de ordinul a ceva dedus sau p ro ­
dus, ci, d in p u nct de ved ere psihologic, este ceva a priori exis­
tent, ca o p o sib ilitate generală de corelare a gîndurilor, dinainte
dată. D e aceea, ideea este prin natura sa (nu şi p rin form ularea
sa) o en titate p sihologică a p riori existentă şi determ inantă. în
acest sens, la P laton, ideea este o im agine originară a lucrurilor,
la K ant un «m od el originar de folosire a intelectu lu i», un co n ­
cept tra n scen d en t, care depăşeşte, ca atare, graniţele exp e­
rienţei45, u n co n cep t al raţiunii, «al cărei obiect nu se poate
întîln i d eloc în exp erien ţă»46. K ant spune: «C hiar dacă trebuie
să sp u n em to cm ai despre conceptele raţiunii că ele sînt doar idei,
nu în seam n ă că le con sid erăm inutile sau lipsite de im portanţă.
Cu toate că p rin ele n u se poate defini nici un obiect, ele pot
totuşi serv i, în fond şi pe neobservate, intelectului, drept canon
al fo lo sirii sale g enerale şi unanim e, prin care acesta nu cu ­
n oaşte, ce-i d rep t, nim ic în plus faţă de ceea ce ar cunoaşte prin
co n ceptele sale, dar va fi condus în această cu noaştere m ai bine
şi m ai d ep arte. N em aivorbin d că ele fac p robabil posibilă o
trecere de la co n cep tele n atu rale la cele practice şi pot crea în
felul acesta co n sisten ţa ideilor m orale cu cunoştinţele sp ecu lati­
ve ale raţiu n ii.»47

44 P h/losophische S tu d ia t, voi. VII, 13.


45 K ritik d er rein eii V e r m n ft. Ed. K ehrbaeh, p.279.

46 L ogik, p .140.

47 K ritik d er rein en V ernu nft. Ed. K ehrbaeh, p.284.

755
D E F I NI Ţ I I

813 Sch op en h au cr spune: «înţeleg aşadar prin idee orice treaptă


determ inată şi bine stabilită a obiectivării voin ţei, în m ăsu ra în
care e lucru în sine şi deci străin de plu ralitate, treap tă care se
referă totuşi la lucrurile singulare, ca form e veşnice sa\ m od ele ale
lor»48. La Schop enhauer ideea este, totuşi, de ordinul viziu nii, căci
el o concepe exact în sensul în care înţeleg eu im agin ile p rim or­
d iale, ea fiind incogniscibilă de către individ şi relevîndu-se num ai
«subiectului pur al cunoaşterii», care s-a ridicat deasupra voinţei şi
ind ivid ualităţii.49
814 H egel ipostaziază deplin ideea, conferindu-i atributul unicei
existenţe reale. Ea este «conceptul, realitatea conceptu lu i şi u ni­
tatea am în d u rora.»50 Este «eterna creaţie».51
815 La Lassw itz, ideea este o «lege care arată direcţia în care trebuie
să se d ezvolte experienţa noastră». Ea este «cea m ai certă şi cea
m ai înaltă realitate».52
816 La C oh en ideea este «conştiinţa de sine a co n cep tu lu i», «funda­
m entarea» fiinţei.53
817 Nu voi continua cu m ărturiile privind natura p rim ară a ideii.
C itatele sînt deja suficiente pentru a arăta că ideea este înţeleasă ca
o en titate fundam entală, a priori existentă. A ceastă din urmă
calitate o are de la treapta sa anterioară, im ag in ea (vezi acolo)
p rim ord ială, sim bolică. N atura sa secundară, a abstractu lui şi
d ed u su lu i o are de la prelucrarea raţională căreia îi este supusă
im aginea prim ordială, spre a o face aptă pentru o u tilizare raţio-

48 W e lt «/ я W H h ' u r n i VorsteUung, vol.I, §25.

49 op.cit. §49.

50 Asthettk, vol.I, 138

51 Logik, vol.III, p.242.


52 W irklichkeiten, pp.152, 154.

53 Logik der reinen Erketmtins, pp.14, 18.


I DE E

nală. Im agin ea prim ord ială fiind o entitate psihologică ce reapare


m ereu şi p retu tin d en i în form e adecvate, se poate spune - în tr-u n
anum e sens - acelaşi lucru şi despre idee, deşi ea este în m ult m ai
m are m ăsu ră su p u să, prin natura sa raţională, schim bării date de
p relu crarea sa raţională p u ternic influenţată de m om en t şi de
îm p reju rări, p relu crare ce îi conferă form ulările corespun zătoare
sp iritu lu i fiecărei epoci. D atorită p roven ien ţei sale din im aginea
prim ord ială, u n ii filozofi îi conferă calităţi transcendente, care, de
fapt, n u -i rev in id eii, aşa cu m o con cep eu, ci m ai degrabă im aginii
p rim ord iale, căreia îi este proprie calitatea atem poralităţii, ea fiind
d in to td eau n a şi p retu tin d eni dată spiritu lu i u m an ca parte in te­
grantă a lui. A u ton om ia ideii provine de asem enea de la im aginea
p rim o rd ială, care nu este niciodată produsă, ci perm an ent p re­
zentă, a p ărîn d de la sine în percepţie, astfel încît s-ar putea spune
chiar că ar tin d e de la sine la realizarea sa, fiind resim ţită de spirit
ca p o ten ţialitate activ determ inantă. A ceastă viziu ne nu este totuşi
generală, ci este, de bu nă seam ă, o chestiune de atitu dine (vezi
cap.V II).
Ideea este o en titate psihologică, care determ ină nu n u m ai gîn- sig
direa, ci (ca id ee practică) şi sentim entul. De regulă, folosesc totuşi
term enu l de id ee n u m ai dacă vorbesc de d eterm inarea gîn d irii la
gîn d itor; d ar aş p u tea vorbi, deopotrivă, de idee la d eterm in area
sen tim en tu lu i la afectiv. D in p u nct de vedere term in olog ic, este
corect să v o rb im totu şi de o determ inare p rin im aginea p rim o r­
dială atu n ci cînd se pu ne problem a determ in ării apriorice în cazul
unei fu ncţii ned iferen ţiate. N atura dublă a ideii, ca ceva prim ar şi
totodată secu n d ar face ca expresia să fie folosită uneori în indis-
tincţie cu «im ag in e prim ordială». Pentru atitudinea in trovertită,
ideea este u n p rim u m m ovens, iar pentru cea extravertită - un
prodvis.

157
DEFINIŢII

819 Id e n tifica re . Prin identificare se înţelege un proces psihologic


prin care personalitatea se disimilează (vezi A sim ilare), parţial sau
total, de sine însăşi. Identificarea este o înstrăin are a subiectu lu i de
sine însu şi, în favoarea unui obiect în care subiectul se înveşm în-
tează, în oarecare m ăsură. Identificarea cu tatăl, de p ild ă, în seam ­
nă p ractic o adoptare a m odului de a fi al tatălui, ca şi cu m fiul ar
fi id entic cu tatăl şi nu o individualitate diferită de tată. Id en tifica­
rea se d eosebeşte de imitaţie prin faptul că id en tificarea este o
imitaţie inconştientă, în tim p ce im itaţia este o copiere conştientă.
Im itaţia este un m ijloc indispensabil p ersonalităţii ju v en ile aflate
încă în dezvoltare. Are un efect favorabil, atîta tim p cît nu se re­
cu rge la acest m ijloc din pură com oditate, fiind îm p ied icată astfel
obţin erea u nei m etode individuale potrivite. Identificarea poate fi
şi ea favorabilă, atîta tim p cît calea individuală nu este încă practi­
cabilă. D ar dacă se iveşte o posibilitate individuală m ai bună,
identificarea îşi dovedeşte caracterul patologic p rin fap tu l că d evi­
ne pe atît de inhibantă, pe cît de m obilizatoare şi favorabilă era.
Are atu nci un efect disociant, subiectul d ezbin îndu -se d in pricina
ei în două personalităţi străine una de alta.
820 Id entificarea n u este legată întotdeauna de p erso an e, ci uneori
şi de lu cru ri (de pildă de o m işcare spirituală, de o afacere etc.) sau
de funţii psihologice. U ltim ul caz este chiar deosebit de im portant
(vezi cap.II). In acest caz, se ajunge la form area u n u i caracter
secun d ar şi anum e prin faptul că individul se identifică cu cea m ai
bine d ezvoltată funcţie a sa în aşa m ăsură încît se înd ep ărtează în
m are parte sau întru totul de constituţia iniţială a caracteru lu i său,
adevărata sa individualitate căzînd astfel în inconştient. A cest caz
constitu ie aproape o regulă la toţi oam enii cu o fu ncţie dife­
renţiată. Este chiar un punct prin care se trece în m od n ecesar pe
calea oricărei individuaţii. Identificarea cu părinţii sau cu alte
persoane apropiate din fam ilie este, în parte, un fen o m en norm al,

158
IDENTIFICARE - IDENTITATE

în m ăsu ra în care coincide cu identitatea familială a p riori existentă,


în acest caz, e recom and abil să vorbim nu de id en tificare, ci, co res­
pu n zăto r situ aţiei, de identitate. Identificarea cu cei din fam ilie se
deosebeşte de id en titate tocm ai prin aceea că nu este u n fapt a
p riori d at, ci se iveşte doar în m od secundar p rin u rm ătoru l
proces: in d iv id u l pe cale să iasă, în dezvoltarea sa, din identitatea
fam ilială iniţială întîm p ină în p rocesul ei de adaptare şi dezvoltare
o dificu ltate de n eîn lătu rat cu uşurinţă; ca urm are se produce o
acu m ulare de libido care îşi caută, pînă la urm ă, o ieşire regresivă.
Prin reg resiu n e sîn t retrăite stări anterioare, printre altele şi id en ti­
tatea fam ilială. A ceastă identitate depăşită deja, de fapt, şi retrăită
acu m reg resiv este id en tificarea cu cei din fam ilie. Toate id en tifică­
rile cu p erso an e apar pe calea aceasta. Identificarea urm ăreşte
în to td eau n a sco p u l de a obţine un avantaj sau de a înlătura o d ifi­
cultate sau de a rezolva o p roblem ă pe calea şi cu m ijloacele altuia.

Id e n tita te . V orbesc despre identitate în cazul unei ech iv alen ţe 821

psih ologice. Id en titatea este întotd eaun a u n fenom en in con ştien t,


căci o ech iv alen ţă conştientă ar fi deja conştienţa a două lucruri
care sîn t ech iv alen te, ceea ce ar presupune deci o sep arare a
su biectu lu i de obiect, fenom enul identităţii fiind astfel înlătu rat.
Id en titatea p sih olog ică trebuie să fie inconştientă. Este o caracteris­
tică a m en ta lită ţii prim itive şi adevăratul fu nd am en t al acelei «par-
ticip atio n m y stiq u e», care, de fapt, nu este nim ic altceva decît o
răm ăşiţă a in d istin cţiei psihice prim ordiale dintre subiect şi obiect,
adică a stării p rim o rd iale inconştiente; m ai este şi o caracteristică a
stării sp iritu lu i in fan til tim puriu şi, în fine, este, de asem en ea, o
caracteristică a co n ţin u tu lu i inconştient la om ul civilizat adult,
con ţinu t care, dacă n u a devenit conştient, răm îne m ultă vrem e
într-o sta re de id en titate cu obiectul. Pe identitatea cu părinţii se
b azează id e n tifica re a (vezi acolo) cu părinţii; d eopotrivă, pe

759
DEFINIŢII

această identitate se bazează şi p ro iecţia (vezi acolo) şi in tro iecţia


(vezi acolo).
822 Identitatea este în prim ul rînd o echivalenţă in con ştien tă cu
obiectul. Nu este o echivalare, o identificare, ci o ech iv alen ţă aprio­
rică, care, în genere, nu a fost niciodată obiect al con ştien tu lui. Pe
identitate se bazează prejudecata naivă că psihologia unuia ar fi la
fel cu psihologia altuia, că la toţi sînt valabile aceleaşi m otivaţii, că
ceva ce îm i place m ie este fără doar şi poate o plăcere şi pentru
celălalt, că ceva ce m ie m i se pare im oral, trebu ie să fie im oral şi
pentru celălalt ş.a.m .d. Pe identitate se bazează tendinţa generală
de a încerca să corectezi la celălalt ceea ce ar trebu i să corectezi, de
fapt, la tine însuţi. Pe identitate se bazează, apoi, posibilitatea
sugestion ării şi contam inării psihice. D eosebit de clar iese în evi­
denţă identitatea în cazurile psihop atologice, de pildă în delirul
paranoic, cînd propriile conţinuturi subiective sînt atribu ite, fără
ezitare, altora. Dar identitatea face totodată p osibil şi u n colecti­
vism conştient, o atitudine socială conştientă care şi-a g ăsit exp re­
sia cea m ai înaltă în iubirea creştină a aproapelui.

823 Im a g in a ţie. V ezi Fantezie.

759 Im a g in e. C înd vorbesc despre im agine în lucrarea de faţă, nu


mă refer la copia im aginii obiectului exterior, ci m ai degrabă la o
v iziu ne, în sensul lim bajului poetic, adică la o im agine a fanteziei,
care e corelată doar indirect cu percepţia obiectului exterior. Im a­
ginea aceasta se bazează pe activitatea inconştientă a fan teziei m ai
d eg rabă, şi apare conştientului, în m od m ai m ult sau m ai puţin
abru pt, ca un produs al acestei activităţi, ca o viziu ne sau ca o
h alucin aţie, eventual, dar fără să aibă caracteru l p atolog ic al
acestora, adică fără să aparţină tabloului clinic al u nei boli. Im agi­
nea are caracteru l psihologic al unei reprezen tări a fan teziei şi

160
I D ENT IT AT E - I M A GI N A Ţ I E - I MAGI NE

niciodată caracteru l cvazi-real al halucinaţiei, adică nu vine n icio­


dată să în lo cu iască realitatea şi este deosebită întotdeaun a de rea­
litatea sen zorială ca fiind o im agine «interioară». De regulă, e
lipsită to tod ată de orice proiecţie în spaţiu, deşi, în cazuri excep ţio ­
nale, p o ate să apară, într-o oarecare m ăsură, şi din exterior. A cest
m od de ap ariţie poate fi num ai arh aic (vezi acolo), dacă nu e în
prim ul rînd p atolog ic, ceea ce nu-i înlătură însă caracterul arhaic.
La n ivelu l p rim itiv, adică în m entalitatea prim itivilor, im aginea
interioară se p lasează lesne în spaţiu, ca viziune sau ca halucinaţie
auditivă, fără să fie patologică.
C hiar dacă im ag in ii nu-i revine, de regulă, o valoare de realita- 7ы>
te, i se p o ate ataşa totuşi o însem n ătate m are în viaţa sufletească,
adică o v aloare psihologică m are, ea reprezentînd o realitate «inte­
rioară», care în trece u neori ca însem n ătate realitatea «exterioară»,
în acest caz, in d iv id u l nu este orientat către adaptarea la realitate,
ci către adap tarea la cerinţele interioare.
Im aginea in terioară este o entitate com plexă, com pusă din dife- 7Ы
rite m ateriale de proven ien ţe foarte diferite. Dar nu este un co n ­
glom erat, ci u n p rod u s u nitar în sine, care are sensul său propriu,
au tonom . Im aginea este o expresie concentrată a situaţiei psihice
globale, şi nu n um ai - şi nici m ăcar cu precădere - a con ţinu tu rilor
in co n ştien te pu r şi sim plu. Este, ce e drept, expresia unor co n ţin u ­
turi in co n ştien te, dar nu a absolut tuturor conţinu tu rilor, ci num ai
a celor m o m en ta n constelate. A ceastă constelare rezultă pe de o
parte d in activitatea proprie a inconştientului, iar pe de alta din
starea m om en tan ă a conştientu lui, care stîrneşte întotdeauna,
sim ultan, şi activitatea m aterialelor sublim inale aferente ei şi le
inhibă pe cele neaferen te. Ca atare, im aginea este o expresie a
situaţiei m o m en tan e in con ştien te, precum şi conştiente. T ălm ăci­
rea sen su lu i ei n u poate porni, deci, nici dinspre conştient num ai,
n ici d in sp re in co n ştien t n um ai, ci exclusiv din relaţia lor reciprocă.

161
D E F I NI Ţ I I

762 N um esc im aginea primordială54, atunci cînd are u n caracter ar­


haic. V orbesc despre un caracter arhaic atu nci cînd im agin ea coin­
cide în m od frapant cu m otive m itologice cunoscute. în acest caz,
exprim ă, pe de o parte, m ateriale preponderent colectiv-inconştiente
(vezi In co n ştie n t) şi, pe de altă parte, indică faptu l că starea
m om entană a conştientului se află sub influenţe de natură nu atît
personală, cît m ai degrabă colectivă.
763 O im agine personală nu are nici caracter arhaic, nici însem n ătate
colectivă, ci exprim ă conţinuturi p ersonal-inconştiente şi o stare
p ersonal condiţionată a conştientului.
764 Im aginea prim ordială, pe care am denum it-o şi «arhetip», este
întotd eauna colectivă, adică este com ună cel p u ţin unui popor
întreg sau anum itor epoci. Principalele m otive m itologice sînt
com une, probabil, tuturor raselor şi epocilor; astfel, am putut
urm ări o serie de m otive ale m itologiei greceşti în v isele şi fante­
ziile unor psihopaţi de cea m ai pură rasă n eagră.55
765 D in punctul de vedere cauzal al ştiinţelor n atu rii, im aginea
prim ordială poate fi înţeleasă ca un sedim ent m n em ic, o engramă
(Sem on), care s-a form at prin condensare, d in n en u m ărate procese
asem ănătoare între ele. Privită astfel, este un sed im ent şi totodată
o form ă fundam entală tipică a unei anum ite trăiri su fleteşti ce
revine m ereu. Ca m otiv m itologic, este o expresie m ereu reluată şi
m ereu eficace, care fie trezeşte, fie dă o form ă adecvată anum itor
trăiri sufleteşti. D in acest punct de vedere, este expresia psihică a
unei constitu ţii bine determ inate anatom ic şi fiziologic. Privită de
pe poziţia conform căreia structurile anatom ice s-ar form a prin

54 Lin exemplu remarcabil de imagine arhaică se găseşte în Jung, Wandlungen


und Symbole der Libido, p.35, ediţie nouă: Symbole der W andlung, Gesam m elte Wer-
ke, vol.V.

55 Mă inspir aici de la J.Burckhardt. Vezi Jung, Wandlungen und Sym bole der Li-
bido, p.35, în ediţie nouă: Symbole der Wandlung, Gesam melte Werke, vol.V.

162
I MAGI NE

acţiunea con d iţiilor m ediu lu i asupra m ateriei organice, im aginea


prim ord ială ar trebu i să corespundă, cu ocurenţa sa statornică şi
general răsp în d ită, unei acţiuni exterioare la fel de g enerale şi sta­
tornice, care trebu ie, deci, să aibă caracterul unei legi a naturii. în
felul acesta, m itu l ar p u tea fi raportat la natură, m iturile solare, de
pildă, la răsăritu l şi apu su l zilnic al soarelui sau la succesiunea, la
fel de ev id en tă, a anotim p urilor şi aşa îl şi concep, de fapt, m ulţi
m itologi. D ar răm îne astfel deschisă o problem ă: de ce nu apar
atunci d rep t co n ţin u tu ri ale m itului, în m od direct şi neînvăluit,
soarele şi m od ificările sale m anifeste? Faptul că soarele sau luna
sau fen o m en ele m eteorologice apar într-un mod cel puţin alegoric
ne in d ică în să existenţa unei colaborări autonom e a psihicului,
care nu p o a te fi în n ici un caz doar un produs sau un calc al co n ­
d iţiilor de m ed iu . C ăci de unde i s-ar m ai trage atunci capacitatea
de a ad o p ta o p o ziţie cu totu l exterioară percepţiei senzoriale? De
unde i-ar m ai v en i atu nci cap acitatea de a produce m ai m ult sau
altceva d ecît cele atestate p rin m ijlocirea sim ţurilor? în faţa acestor
întrebări, teoria ştiin ţific-cau zală a engram elor lui Sem on nu mai
este su ficientă. T rebuie să adm item , de aceea, prin forţa lucrurilor,
că stru ctu ra cerebrală dată nu-şi datorează m odul de a fi num ai
acţiun ii co n d iţiilo r de m ediu, ci, deopotrivă, şi alcătuirii caracteris­
tice şi au ton o m e a m ateriei organice şi, deci, unei legi date odată
cu v iaţa. A lcătu irea dată a organism ului este, deci, un produ s al
con d iţiilor exterio are, pe de o parte, iar pe de alta, a p red isp o ziţii­
lor in eren te fiinţei vii. Ca atare, im aginea prim ordială trebuie co re­
lată şi ea, pe de o p arte, fără îndoială, cu anum ite procese din
n atură, p ercep tib ile p rin sim ţuri, procese ce se repetă şi îşi fac efec­
tul m ereu , d ar pe de altă parte, deopotrivă fără nici o îndoială, cu
anum ite p red isp o z iţii interioare ale vieţii spirituale şi ale vieţii în
genere. L u m in a este în tîm p inată de organism printr-o form aţie
sp ecifică, o ch iu l, iar fenom enul n atural este întîm p inat de spirit

163
DEFI NI ŢI I

printr-o im agine, care îl sesizează exact aşa cu m sesizează ochiul


lum ina. Şi exact aşa cum ochiul este o m ărturie a activităţii crea­
toare autonom e caracteristice m ateriei organice, im a g ire a p rim o r­
dială este o expresie a forţei form ative proprii, n econdiţionate a
spiritului.
766 Im aginea prim ordială este astfel o expresie con cen trată a proce­
sului vital. Ea dă percepţiilor senzoriale şi celor interioare,
spiritu ale, care apar la încep ut în dezordine şi in coeren t, u n sens
ordonator şi corelant şi eliberează astfel energia psihică din d ep en ­
denţa sa de percepţia pură şi neînţeleasă. Ea leagă însă, totodată,
energiile descătuşate prin percepţia stim ulului, de un an um it sens
ce dirijează apoi acţiunea pe căile corespunzătoare lui. Dă un curs
en ergiilor inutilizabile acum ulate, îndreptînd spiritu l către natură
şi transpunînd im boldul pur natural în form e spirituale.
767 Im aginea prim ordială este treapta prem ergătoare ideii (vezi
Id ee), este substratul ei germ inativ. D in ea dezvoltă raţiu nea, dînd
la o parte concretismul (vezi C o n cretism ) caracteristic şi necesar
im aginii prim ordiale, un concept - adică tocm ai o idee - , care se
d eosebeşte însă de toate conceptele celelalte prin fap tu l că nu e dat
de experienţă, ci se dovedeşte a fi un principiu su biacen t tuturor
experienţelor. A ceastă caracteristică a ideii derivă din im aginea
prim ordială, care, ca expresie a structurii cerebrale sp ecifice, con ­
feră, totod ată, o anum ită form ă oricărei experienţe.
768 G radu l eficacităţii psihologice a im aginii p rim ordiale este de­
term inat de atitudinea individului. Dacă atitu dinea este
introvertită, rezultă, în m od natural, ca urm are a sustragerii libi-
do-ului de la obiectul exterior, o m ai m are accentu are a obiectu ­
lui interior, a gîndului. De aici urm ează o d ezvoltare deosebit
de intensă a gîndului pe linia prescrisă in conştient de im aginea
prim ordială. In felul acesta, im aginea prim ordială se m anifestă
m ai întîi indirect. C ontinuarea dezvoltării pe p lan u l gîndului

164
I MAGI NE

duce la idee, care nu este nim ic altceva decît im aginea p rim or­
dială aju n să la o form ulare de ordinul gîndului. D incolo de idee
duce n u m ai d ezvoltarea fu ncţiei opuse, ceea ce înseam n ă că
ideea, od ată sesizată intelectu al, va acţiona pînă la urm ă asupra
vieţii. E a im p lică p en tru asta sentim entul, care este în să, în acest
caz., cu m u lt m ai p u ţin d iferenţiat şi, deci, m ai con cret decît
gîndirea. D e aceea, sentim en tul este im pur şi, fiind n ed ife­
renţiat, este în că în contop ire cu inconştientul, iar individul este
incapab il să reu nească un astfel de sentim ent cu ideea. In acest
caz, im ag in ea prim ordială apare ca sim b o l (vezi acolo) în
cîm pul v iz u a l in terior; cu prin d e, pe de o parte, datorită naturii
sale co n crete, sentim en tu l aflat într-o stare nediferenţiată co n cre­
tă; d ar sesizează, totod ată, datorită sem nificaţiei sale, şi ideea -
a cărei n ăscă to a re este ea însăşi, de altfel - şi reuneşte astfel
ideea cu sentim en tul. în m od u l acesta, im aginea prim ordială
intervine ca m ijlocitor şi dă dovadă tocm ai de acea eficacitate
eliberatoare, pe care a avu t-o întotdeauna în religii. De aceea, aş
pune m ai degrabă pe seam a im aginii prim ordiale ceea ce spune
Sch op enh au er despre idee, ideea trebuind înţeleasă, aşa cum am
arătat la articolu l Id ee, nu ca ceva întru totul şi exclusiv ap rio ­
ric, ci to cm a i ca ceva totodată dedus şi dezvoltat. De aceea, în
citatele p e care le dau m ai jos din Schopenhauer, rog cititorul să
în lo cu iască de fiecare dată în text cuvîntul «idee» cu «im agine
p rim o rd ială», ca să ajungă la înţelegerea celor la care m ă refer
aici.
«De către individ ca atare, ea - ideea - n u este cu noscu tă nicio- 769
dată, ci n u m ai de cel care s-a ridicat deasupra oricărei v reri şi
deasupra o rică rei individualităţi, la subiectul pur al cu noaşterii: ea
este, d eci, accesib ilă, n u m ai geniului sau, încă, celui care printr-u n
spor al fo rţei sale pu re de cunoaştere, p rovocat în d eo bşte de opera
geniului, aju n ge în tr-o dispoziţie genială: de aceea ea nu este

165
DEFINIŢII

direct, ci doar condiţionat com unicabilă, ideea sesizată şi rep ro ­


dusă (de ex.) în opera de artă vorbind fiecăruia n u m ai după
m ăsura valorii sale intelectuale proprii» etc.
770 «Ideea este unitatea descom pusă, în virtu tea apreh end ării
noastre intuitive a tim pului şi spaţiului, unitatea d escom p usă în
m ultiplicitate.»
771 «C on cep tul se aseam ănă cu un recipient m ort, în care tot ceea
ce s-a introdus stă, într-adevăr, laolaltă, dar din care nici nu se
poate scoate m ai m ult decît s-a introdus: ideea, dim potrivă,
d ezvoltă în cel care a sesizat-o, reprezentări ce sînt n oi în raport cu
conceptu l cu acelaşi num e: ea se aseam ănă cu un o rgan ism viu, în
d ezvoltare, dotat cu forţă productivă, care scoate la iveală ceea ce
nu era înm agazinat în el.»56
772 Sch op enh auer a recunoscut clar că la «idee», la im aginea
p rim ord ială, după definiţia m ea, nu se poate aju nge pe calea pe
care se form ează un concept sau o «idee» («ideea» în ţeleasă în
sensul lui K ant, ca un «concept din n oţiun i»57), ci că asta ţine şi de
un elem en t de dincolo de in telectu l form ativ, ceva de ordin ul
«dispoziţiei geniale», după spusele lui Sch op en h au er, p rin care nu
se înţeleg e nim ic altceva decît o stare afectivă. C ăci de la idee se
ajunge la im aginea prim ordială num ai continu înd d ru m u l ce a dus
la idee, dincolo de culm ea ideii, în funcţia opusă.
773 Im aginea prim ordială are, faţă de claritatea ideii, avantajul vita­
lităţii. Este un ad evărat organism viu, «dotat cu forţă productivă»,
căci im aginea prim ordială este o organizare ereditară a energiei
psihice, un sistem stabil, care nu este num ai expresia, ci şi p osibi­
litatea d esfăşu rării procesului energetic. C aracterizează, pe de o
parte, m odul în care s-a desfăşurat dintotdeauna, iarăşi şi iarăşi în

56 p,',> vVe/f a ]s \AJHle und VorsteUung, vol.I, 49.

57 K ritik der Reinert Vernunft, Ed. Kehrbach, p.279.

166
I MA GI NE - I M A G I N EA SUFLETULUI

acelaşi fel, p rocesu l en ergetic şi face posibilă totod ată m ereu


aceeaşi desfăşu rare legică, perm iţînd o aprehendare sau sesizare
psihică a situ aţiilo r în aşa fel în cît vieţii să-i poată fi întotd eau n a
dată o n ou ă con tinu are. Este, astfel, contrapartea n ecesară a in­
stinctului, care e o acţiune adecvată, dar presupune o sesizare pe
cît de co n fo rm ă sim ţurilor, pe atît de adecvată a fiecărei situaţii.
A p reh en d area situ aţiei date este asigurată de im aginea a priori
existentă. Ea reprezintă form ula aplicabilă, fără de care ap reh en ­
darea u n ei situaţii noi ar fi im posibilă.

Im a g in e a s u fle tu lu i. Im aginea sufletului este un caz particu lar 887


al imaginilor (vezi Im a g in e) psihice pe care le produce in co n ştien ­
tul. D u pă cu m p erso n a58, atitudinea exterioară, este reprezentată
în vise p rin im agin ea anum itor persoane care posedă însuşirile
respective în tr-o form ă deosebit de p ronunţată, sufletul, adică ati­
tudinea in terio ară, este de asem enea reprezentat de către in co n ­
ştient p rin anum ite p ersoane care posedă însuşiri corespun zătoare
sufletului. O asem en ea im agine o num im im agine a sufletului.
U neori este vorba chiar de persoane com plet n ecu noscute sau
m itologice. D e regulă, la bărbaţi, sufletul este reprezen tat de către
in co n ştien t p rin tr-u n personaj fem inin, iar la fem ei, printr-u n
personaj m ascu lin . în acele cazuri în care in dividualitatea este
in con ştien tă şi, deci, asociată cu sufletul, sufletul apare ca un
caracter de acelaşi sex. în toate acele cazuri în care este p rezen tă o
identitate cu persona (vezi S u fle t) şi, deci, sufletul este in con ştien t,
im aginea sufletu lu i este atribuită unei persoane reale. A ceastă
persoană este o b iectu l u nei iubiri intense sau a u n ei uri la fel de
intense (sau este chiar obiect al fricii). Influenţele acestei p ersoane
au un ca ra cter n em ijlocit, de constrîngere n econd iţionată, ele

58 Noţiunea de persona este definită la articolul S u flet, §879. (n.t.)

167
DEFINIŢII

provocînd întotd eau n a un răspuns afectiv. A fectu l provine din


faptu l că o ad evărată adaptare conştientă la obiectu l ce reprezintă
sufletul este im posibilă. D atorită im posibilităţii şi in existen ţei unei
relaţii obiective, libido-ul se acum ulează şi exp lod ează într-o
d escărcare afectivă. A fectele vin întotd eaun a să înlocu iască adap­
tările nereuşite. O adaptare conştientă la obiectul ce reprezintă
sufletul este im posibilă tocm ai pentru că sufletul îi este inconştient
subiectului. D acă i-ar fi conştient, l-ar putea deosebi de obiect şi ar
putea înlătu ra totodată efectele nem ijlocite ale obiectu lu i, căci
aceste efecte provin din proiecţia sufletului asupra o b iectu lu i.59
888 Ca pu rtător real al sufletului, la bărbat cea m ai p o triv ită este
o fem eie, datorită aspectului fem inin al sufletului său, iar p en ­
tru fem eie se potriveşte cel m ai m ult un bărbat. O ri de cîte ori
între sexe se instalează o relaţie necondiţionată, cu efecte - am
putea spune - m agice, este vorba de o proiecţie a im aginii su­
fletului. Iar cu m asem enea relaţii sînt frecvente, sufletul trebuie
să fie foarte frecvent inconştient, adică m ulţi o am en i trebuie să
fie inconştienţi de felul cu m se raportează ei la procesele psihice
interioare. D eoarece această inconştienţă m erge întotd eaun a
m înă în m înă cu o relativ deplină iden tificare cu persona, este
evid ent că o astfel de identificare trebuie să fie de asem enea
frecventă. Iar acest fapt corespunde realităţii, în tru cît m ulţi
o am en i se identifică, într-adevăr, cu atitudinea lor exterioară şi
nu au, d eci, u n com portam ent conştient faţă de procesele inte­
rioare. T otu şi, se întîlnesc şi cazu ri inverse, în care im aginea
sufletului nu este proiectată, ci răm îne în subiect, ceea ce p ro­
duce o asem enea identificare cu sufletul încît su b iectu l respectiv
răm îne convins că m odul în care se com portă faţă de procesele
sale in terioare este singurul şi adevăratul său caracter. în acest

59 Vezi lung, Die Psychoiogie der Ubertragung, Gesammelte W erke, voi.XVI.

168
I MA GI N EA SUFLETULUI

caz persona, fiind inconştientă, este proiectată, şi anum e asupra


unui obiect de acelaşi sex, ceea ce constitu ie fundam entul
m ultor ca-'u ri de h om osexu alitate m anifestă sau m ai m ult la­
tentă sau a u nor cazu ri de transfer asupra tatălui la bărbaţi şi
asupra m am ei la fem ei. In asem enea cazuri, este vorba în to t­
d eau n a de o am en i cu o adaptare exterioară deficientă şi cu o
relativă lipsă de relaţii, căci identificarea cu sufletul produce o
atitu d in e orien tată prep on d eren t spre percepţia proceselor inte­
rioare, o biectu l fiind p rivat astfel de o influenţă determ inantă.
D acă im ag in ea su fletului este proiectată, intervine o legătură 889

afectivă n eco n d iţio n ată cu obiectul. Dacă nu este proiectată,


apare o stare de relativă inadaptare, pe care Freud a descris-o,
p arţial, sub n u m ele de narcisism. Proiecţia im aginii sufletului
d ezleagă de p reocu p area privind procesele interioare, atîta tim p
cît co m p o rtam en tu l obiectu lu i e în concordanţă cu cel al im a­
ginii su fletului. A stfel, subiectul e pus în situaţia să-şi trăiască şi
să-şi d ezvo lte persona. D ar oricum , obiectul nu va fi în nici un
caz în stare să corespun d ă statornic cerinţelor im aginii su fletu ­
lui, d eşi există fem ei care, neglijîndu-şi propria viaţă, reuşesc să
rep rezinte p en tru soţii lor, foarte m ultă vrem e, o im agine a su ­
fletului. Le dă con cu rsu l în acest sens instinctul fem inin. A celaşi
lucru îl p o ate face, inconştient, şi un bărbat pentru soţia sa,
doar că este îm p in s astfel la fapte ce îi depăşesc pînă la urmă
cap acităţile, atît în bine cît şi în rău. Şi aici îşi dă concursul
instinctul b io lo g ic m asculin.
D acă im agin ea sufletului nu este proiectată, se instalează cu 840

tim pul o diferenţiere de-a dreptu l patologică a relaţiei cu incon­


ştientul. S u b iectu l va fi copleşit în m ăsură tot m ai m are de co n ­
ţinuturi in co n ştien te pe care din cauza lipsei relaţiilor cu o b iec­
tul, n u le p o ate nici valorifica, nici prelucra în vreu n fel. К de la
sine în ţe le s că asem en ea conţinu tu ri prejudiciază în foarte m are

169
DEFINIŢII

m ăsură raportul cu obiectul. A ceste două atitu d in i sînt, fireşte,


cazu ri lim ită, două extrem e, între care se plasează atitudinile
norm ale. D upă cu m se ştie, cel n orm al n u se rem arcă nicidecum
printr-o deosebită claritate, puritate sau profu nzim e a fen om e­
n elor sale psihologice, ci m ai degrabă p rintr-o n ebu lozitate ge­
nerală a lor şi prin caracterul lor şters. La oam en i cu o atitudine
exterioară blîndă şi lipsită de agresivitate, im aginea sufletului
are de regulă un caracter rău. U n exem plu literar de acest fel
este fem eia d em onică, însoţitoare a lui Z eus în Olympische Frtih-
ling a lui Spitteler. Bărbatul ratat este adesea un pu rtător al
im aginii sufletului pentru fem eile idealiste, de unde şi «fantezia
salvării» foarte frecventă în asem enea cazu ri; acelaşi lucru se în ­
tîm plă şi la bărbaţi la care prostituata e încon ju rată de aureola
sufletului ce trebuie salvat.

9П Im b o ld . 60 C înd în această lucrare sau în altele vorbesc despre


im bold, m ă refer la ceea ce se înţelege în m od obişnu it p rin acest
cuvînt, şi anum e constrîngerea la anum ite acţiuni. C on strîngerea
poate ven i de la u n stim ul extern sau in tern care declanşează
psihic m ecan ism u l im boldului sau de la fenom ene fu nd am en tale
organice ce se află în afara sferei relaţiilor cau zale psihice. Este
pornit din imbold orice fenom en psihic care nu este cau zat de nici o
intenţie a voinţei, ci de o constrîngere dinam ică, fie că această
con strîngere provine direct din surse organice, deci extra-psihice,
fie că este, în esenţă, condiţionată de en ergii doar declanşate de
intenţii ale voin ţei, rezultatul produs depăşind efectu l voit. N oţiu ­
nea de im bold cuprinde toate procesele psihice de a căro r energie

60 Am tradus Trieb prin imbold, şi nu prin instinct, ca în traducerile franceze din


opera lui Jung, Jung folosind şi cuvîntul Instinkt, deseori într-un sens diferit de
Tricb (după cum rezultă chiar din paragraful de faţă); şi nici prin pulsiune, ca în
traducerile din Freud, acest cuvînt fiind deja încărcat de sensuri freudiene (n.t.).

170
I MAGI NEA SUFLETULUI - I M B O L D - I NCONŞT IENT

con ştien tu l nu poate d isp u n e .6 1 C onform acestei con cepţii, afectele


(vezi A fect) ap arţin şi ele proceselor de tipul im boldu rilor şi, de
asem en ea, procesele sentim entului (vezi S en tim en t). Procesele
psihice care în con d iţii norm ale sînt procese supuse voinţei (adică
supuse în în treg im e con trolu lu i conştient) pot deveni, în cazuri
an orm ale, p ro cese de tip u l im boldurilor, dacă le este insuflată o
en ergie in co n ştien tă. A cest fenom en se produce în toate cazurile în
care fie că sfera co n ştien tu lu i este îngrădită prin refularea unor
con ţinu tu ri incom p atibile, fie că are loc un «abaissem ent du ni-
veau m e n ta l » 6 2 (Janet) datorită oboselii, intoxicării sau proceselor
cereb rale p ato lo g ice în genere, într-u n cuvînt: în toate cazurile în
care co n ştien tu l nu m ai con trolează procesele pu ternic accentuate.
P ro cesele care au fost cînd va conştiente la un individ, dar cu 912

tim pu l au d ev en it automate nu le-aş denum i im bolduri, ci procese


autom ate. E le nici nu au, în m od norm al, com portam en t de im bol­
duri, căci n u cap ătă n iciod ată, în con diţii norm ale, un caracter de
con strîngere. O fac doar dacă le revine o energie ce le este străină.

In co n ştie n t. C on cep tu l de inconştient este, pentru m ine, un 915

co n cep t exclusiv psihologic şi nu unul filozofic, cu sens m etafizic.


In co n ştien tu l este, în concepţia m ea, un concept lim ită psihologic
care aco p eră toate acele conţinuturi sau procese p sih ice ce nu sînt
co n ştien te, adică n u sîn t corelate în m od perceptibil cu eu-1.
în d rep tăţirea de a vorbi, în genere, despre existenţa p roceselor
in con ştien te, rezultă, p entru m ine, num ai şi num ai din experienţă,
şi anum e în p rim u l rînd din experienţa psihop atologică, din care
rezultă d o v ezi n eîn d oieln ice că, bunăoară într-un caz de am nezie

61 Vezi Ju ng, Instinkt und Unbewujltes, în Uher psychische Energetik urni dus Wcscii
der Traum e., p.259, G esanim elte Werke , voi.VIII.

62 «coborîre a nivelului mental» (în franceză, n.t ).

777
DEFINIŢII

isterică, eu-1 nu ştie nim ic de existenţa unor com plexe psihice


extinse, dar o procedură hipnotică sim plă e în stare să facă im ediat
reproductibil conţinutul pierdut. D in m iile de experienţe de acest
fel se deduce îndreptăţirea de a vorbi despre existenţa conţinutu-
rilor psihice inconştiente. Problem a stării în care se găseşte un
con ţinu t inconştient atîta tim p cît nu este anexat conştientu lui, se
sustrage oricărei cunoaşteri posibile. De aceea, e întru totul de
prisos să ne hazardăm în presupuneri în această p rivin ţă. Printre
fanteziile de acest fel se num ără ipoteza cereb raţiei, a procesu lu i
psihologic ş.a.m .d. Fste de asem enea întru totul im p o sib il să sp eci­
ficăm care ar fi sfera inconştientului, adică ce co n ţin u tu ri ar fi cu ­
prinse in el. In această privinţă nu poate hotărî decît experienţa.
Din experienţă ştim m ai întîi că un conţinut conştient poate de­
veni, prin pie'rderea valorii sale energetice, inconştient. A cesta este
procesul n orm al al uitării. A ceste conţinuturi n u se pierd pur şi
sim plu sub pragul conştienţei, lucru pe care îl ştim din experienţa
faptului că uneori, în îm p reju rări p rielnice, ele se p o t ivi chiar
după d ecenii, din străfunduri, bu năoară în vise, sub h ip n oză, în
criptom ne/ie63 sau prin îm prospătarea asociaţiilor cu conţinutul
uitat.
9i6 A lte experienţe ne învaţă că anum ite conţinu tu ri co n ştien te pot
căd ea, fără pierderi considerabile de valoare, sub pragu l co n ­
ştienţei, prin uitare intenţionată - fenom en num it de Freud refulare
a con ţinu tu rilor penibile. Un efect asem ănător apare p rin disocie­
rea p ersonalităţii, adică prin disoluţia coeziunii con ştien tu lu i în
urm a unor afecte violente sau în urm a unui şoc n ervos sau prin
dezbinarea personalităţii în schizofrenie (Bleuler).

63 Vezi H oum oy, Des Îndes ii In Planete M ars, 1900; N ouvelles observatiotts sur un
cas de soninambulisnie avec glossolalie, în Archives de Psychologie, I, 1901, p.101 şi
Jung, 7,ur Psychologie und Pathologie sogenannter occulter Phiinomene, precum şi ar­
ticolul despre criptoninezie, ambele în Gesammelte Werke, voi. I.

172
INCONŞTIENT

T ot din exp erienţă ştim că unele p ercepţii senzoriale, din prici- <m
na slabei lor in ten sităţi sau a distragerii atenţiei, nu aju ng apercep-
ţii co n ştien te, dar devin totuşi conţinuturi psihice prin apercepţie
in co n ştien tă, fapt ce poate fi d em onstrat tot p rin h ipn oză, bu n ăo a­
ră. A celaşi lu cru se poate întâmpla cu anum ite raţionam ente şi alte
feluri de co m b in aţii, care, datorită u nei valori prea m ici sau a
d istrag erii aten ţiei, răm în inconştiente. în fine, experienţa ne m ai
în vaţă că există con ţinu tu ri psihice inconştiente coerente, de pildă
im agin i m ito lo gice, care nu au fost niciodată obiecte ale con-
ştienţei şi care p rovin, aşadar, întru totul dintr-o activitate
inconştientă.
Pînă aici, exp erien ţa ne oferă puncte de sprijin pentru a adm ite 9 is

existen ţa co n ţin u tu rilo r inconştiente. D ar ea nu ne poate spune în


nici un caz ce an um e ar pulea fi conţinut inconştient. Ar fi inutil să
ne h a zard ăm în a em ite ipoteze în această privinţă, deoarece e ab­
solut im p rev izib il cîte lu cru ri ar putea fi conţinu tu ri inconştiente.
U nde se află lim ita in ferioară a percep ţiei senzoriale sublim inale?
Există vreo m ăsu ră a subtilităţii şi bogăţiei com bin aţiilor in co n ­
ştiente? C în d se şterge com plet u n conţinut uitat? A ceste întrebări
nu au răspuns.
E x p erien ţa n oastră de pînă acum privind natura con ţin u tu rilor 9™

in co n ştien te n e perm ite totuşi să facem o anum ită d ep artajare a


acestora. P u tem d eosebi un inconştient personal, care cu prin de
toate a ch iziţiile existenţei personale, adică cele uitate, cele refulate,
cele p ercep u te, gîndite şi sim ţite sublim inal. Pe lîngă aceste
con ţinu tu ri in co n ştien te personale există însă alte con ţinu tu ri care
nu p ro v in d in ach iziţii personale, ci din posibilitatea ered itară a
fu ncţionării p sih ice în genere, în speţă din structu ra cerebrală
ereditară. A cestea sînt conţinuturile m itologice coeren te, m otivele
sau im ag in ile care pot reapare oricînd şi oriunde fără tradiţie isto­
rică sau m ig raţie. A ceste conţinuturi le num esc colectiv inconştiente.

173
DEFINIŢII

După cu m ne învaţă experienţa, conţinuturile in conştiente sînt im ­


plicate şi ele într-o anum ită activitate, ca şi cele conştiente. Aşa
cum din activitatea psihică conştientă reies anum ite rezultate şi
produse, din activitatea inconştientă reies de asem enea produse,
de pildă vise şi fantezii. E o speculaţie inutilă să ne în treb ăm cît de
m are ar putea fi aportu l conştientului la vise, bu năoară. U n vis ni
se prezintă, nu-1 creăm conştient. D esigur, reprodu cerea con ştien ­
tă sau chiar percepţia în sine m odifică m ult visu l, fără să suprim e
însă im bold u l creator de provenienţă inconştientă.
920 D espre raportul funcţional al proceselor in conştiente cu con ­
ştientul trebuie să spunem că este compensator (vezi C om p en sare),
procesul inconştient scoţînd la lum ină - după cu m arată exp e­
rienţa - m aterialul sublim inal constelat în starea de conştienţă,
adică toate acele conţinuturi care, dacă totul ar fi conştient, nu ar
putea lipsi din im aginea situaţiei conştiente. Funcţia com p en sa­
toare a in conştientului iese la lum ină cu atît m ai lăm u rit, cu cît mai
unilaterală este atitudinea conştientă, fapt p entru care patologia ne
furnizează din abundenţă exem ple.

829 In d iv id . Individul este o fiinţă unică, individul p sih olog ic este


caracterizat prin psihologia sa unică în felul ei şi în anum ite
privin ţe irepetabilă. Specificul psihicului individual apare m ai
p u ţin în elem entele sale şi m ai m ult în conform ările sale com plexe.
Individ ul (psihologic) sau individualitatea p sihologică există a
priori, inconştient, iar conştient num ai în m ăsura în care există o
conştienţă a specificului, adică o distingere con ştien tă de alţii.
O dată cu individualitatea fizică este dată, ca ceva co relat, şi indivi­
du alitatea psihică, dar, aşa cu m spuneam , in iţial inconştient. E
n evoie de un proces conştient de diferenţiere, de in d iv id u a ţie
(vezi acolo) p entru ca individualitatea să devină con ştien tă, adică
pentru a o scoate din identitatea cu obiectul. Id en titatea in d iv id u a­

174
INCONŞTIENT - INDIVID - INDIVIDUALITATE - INDIVIDUAŢIE

lităţii cu o b iectu l este ech ivalentă cu inconştienţa sa. D acă in d iv i­


du alitatea este in con ştien tă, nu există un individ p sih ologic, ci
doar o p sih olog ie colectivă a conştientului. în acest caz, in d iv id u a­
litatea in co n ştien tă apare ca fiind identică obiectului, este p ro iecta­
tă asupra obiectu lu i. O biectu l are, în consecinţă, o valoare prea
m are şi este p rea pu ternic determ inant.

In d iv id u a lita te . P rin individualitate în ţeleg unicitatea şi p ar­ 824

ticu laritatea in d iv id u lu i din toate punctele de ved ere p sih olo ­


gice. In d iv id u al este tot ceea ce nu e colectiv, aşadar tot ceea ce
nu revine u n u i grup m ai m are de indivizi. Elem entele psihice
nu p o t fi co n sid erate in dividuale, ci doar grupările şi co n ţin u tu ­
rile lor u nice şi sp ecifice (vezi In d ivid ).

In d iv id u a ţie . N oţiu n ea de individuaţie nu joacă un rol 825

n eîn sem n at în psih ologia noastră. Individuaţia este, în general,


procesul form ării şi particu larizării fiinţei individuale, în speţă
d ezvoltarea in d ivid ului psihologic ca o fiinţă distinctă de cea
g enerală, de psih ologia colectivă. D e aceea, individuaţia este un
proces de diferenţiere care are drept ţel dezvoltarea p ersonalităţii
in d iv id u ale. In d ivid uaţia este o necesitate naturală în tru cît W r î-
n area e i p rin tr-o orientare făcută preponderent sau chiar exclusiv
d u pă n o rm e co lective înseam n ă o prejudiciere a activităţii vitale
in d iv id u ale. In d ivid ualitatea este însă chiar fizic şi fiziologic dată
şi se ex p rim ă, ca atare, şi psihologic. O pu ternică înfrîn are a in d i­
v id u alităţii în seam n ă, de aceea, o m utilare atificială. Este, fără
doar şi p o ate, clar că u n grup social constitu it din ind iv izi m utilaţi
nu p o a te fi o in stituţie sănătoasă şi pentru m ultă vrem e viabilă,
căci n u m ai acea societate care îşi poate păstra coeziu nea internă şi
v alorile co lectiv e lăsînd cea m ai m are libertate posibilă in divizilor
are şansa u n ei v iab ilităţi de lungă durată. C um individul nu este

175
DEFINIŢII

doar fiinţă individuală, ci existenţa sa presup une şi relaţii colec­


tive, n ici procesul individuaţiei nu poate avea loc în însingurare, ci
într-o corelaţie cît m ai intensă şi cît m ai extinsă cu colectivul.
82 ь Procesu l psihologic al individuaţiei este strîns legat de aşa-nu-
m ita funcţie transcendentă, prin această funcţie fiind date acele linii
ale dezvoltării individuale, la care nu se poate aju nge nicidecum
pe căile indicate de norm ele colective (vezi S im b o l).
82 ? Individuaţia nu poate fi în nici un caz unicul ţel al educaţiei
psihologice. înainte de a putea fi luată drept ţel individuaţia, tre­
buie să se fi atins ţelul educării în sensul unei adaptări la norm ele
colective ce constituie m inim ul necesar pentru existenţă: o plantă
ce urm ează să fie adusă la m axim a desfăşurare a caracteristicilor
sale, trebuie m ai întîi să poată creşte în solul în care este plantată.
828 Individuaţia se află întotdeauna, m ai m ult sau m ai puţin, în
opoziţie cu norm a colectivă, căci e o despărţire şi o diferenţiere de
general şi o constituire a particularului, dar n u a unui particular
căutat, ci a unui particular a p riori întem eiat prin în săşi constituţia
individului. O poziţia cu norm a colectivă este, de fapt, doar
aparentă, poziţia individuală, privită m ai în d eap roap e, nefiind
orientată împotriva norm ei colective, ci doar în alt fel. C alea in d ivi­
duală nici nu poate fi, propriu-zis, în opoziţie cu norm a colectivă,
d eoarece opusul acesteia din urm ă nu ar putea fi d ecît o normă
contrară. D ar calea individuală, tocm ai că nu este niciodată o nor­
m ă. N orm a se constituie din totalitatea căilor individuale şi are un
d rept la existenţă şi un efect propice vieţii num ai atu nci cînd exis­
tă, în genere, căi individuale ce tind să se orienteze, din cînd în
cînd, după o norm ă. O norm ă nu serveşte la nim ic dacă are o v a ­
labilitate absolută. U n conflict real cu norm a colectivă apare n u ­
m ai atunci cînd o cale individuală este ridicată la ran g de norm ă,
intenţie caracteristică individualism ului extrem . A ceastă intenţie
este, fireşte, patologică şi extrem de potrivnică vieţii. în consecinţă,

176
I N D I VI D U AŢ I E - I NTELECT - INTROIECŢIE

nu are n im ic de-a face cu individuaţia, care deşi propune o altă


cale, in d iv id u ală şi distinctă, are nevoie, tocm ai de aceea, şi de
n orm ă, p en tru orientarea în relaţiile cu societatea şi pentru stab ili­
rea corelaţiei vital necesare a individului cu societatea. De aceea,
in d ivid uaţia d uce la o valorificare naturală a norm ei colective, în
tim p ce u nei orien tări exclusiv colective a vieţii, norm a îi devine în
tot m ai m are m ăsu ră superfluă, m oralitatea propriu-zisă pier/în-
du-se astfel. Cu cît mai puternică este normarea colectivă a omului, cu
atît mai pronunţată devine imoralitatea sa individuală. Individuaţia
coincid e cu d ezvoltarea con ştientu lui din starea iniţială de identitate
(vezi Id e n tita te ). D e aceea, individuaţia înseam nă o lărgire a sferei
co n ştien tu lu i şi a v ieţii p sihologice conştiente.

In te le ct. N u m esc in telect g în d irea (vezi acolo) dirijată. 830

In tro ie cţie . T erm en u l de introiecţie a fost introdus de Avena- 83 1

rius64 în tr-u n sens ech iv alen t proiecţiei. Procesul de transfer al


unui co n ţin u t subiectiv în obiect, la care se referea A venarius
poate fi foarte bine descris prin noţiunea de proiecţie, aşa încît,
pen tru acest p roces, ar trebui păstrat term enul de «proiecţie».
F eren czi, în schim b , defineşte noţiunea de introiecţie în opoziţie cu
«p roiecţia» şi an um e ca pe o atragere a obiectului în sfera de in te­
res su b iectiv ă , «proiecţia» însem n înd , dim potrivă, un tran sfer spre
exterio r a u nu i con ţinu t subiectiv, în obiect. în tim p ce paranoicul
izgoneşte în afara eu-lui său pornirile devenite n eplăcu te, neuro-
ticul se salv ează preluînd în eu-1 său propriu o parte cît mai m are
cu p u tin ţă a lu m ii exterioare spre a o face obiect al unor fante/ii
in co n ştien te.65 P rim ul m ecanism este proiecţia, iar cel de-al doilea

64 Der m enschliche W eltbegriff, 1905, p.25.

65 Ferenczi, Iiitrojcktion и ml Ubcrtragung, 1910, p.10.

177
DEFINIŢII

este introiecţia. Introiecţia este un fel de «proces de diluare», o


«extindere a sferei de interes». D upă Ferenczi in troiecţia există şi
ca proces norm al.
832 D in punct de vedere psihologic, introiecţia este aşad ar un p ro­
ces de disim ilare. Introiecţia înseam nă o identificare a obiectului
cu subiectul, iar proiecţia, dim potrivă: o distingere a obiectu lu i de
subiect, prin interm ediul unui conţinut subiectiv tran sferat în
obiect. Introiecţia este un proces de extravertire, d eoarece pentru
identificarea cu obiectul este nevoie de o sim ţire în o biect, adică de
em patie şi de o luare în posesie a lui. Se pot d eosebi introiecţii
pasive şi introiecţii active-, prim ei form e îi aparţin procesele de
transfer ce au loc în cursul tratam entu lu i n evrozelor şi absolut
toate cazurile în care obiectul exercită o atracţie necondiţionată
asupra subiectului; celeilalte form e îi aparţine em patia ca proces
de adaptare.

833 In trov ertire. Introvertire se num eşte o întoarcere spre interior a


lib id o -u lu i (vezi acolo). A cest lucru exprim ă un rap o rt n egativ al
subiectului cu obiectul. Interesul nu se deplasează spre obiect, ci
se retrage dinspre el, îndărăt asupra subiectului. C el care are o ati­
tudine introvertită, gîndeşte, sim te şi acţionează în tr-u n m od care
lasă clar să se vadă că subiectul constituie m otivaţia p rincipală, în
tim p ce obiectu lu i îi revine o valoare cel m ult secundară. Introver-
tirea poate avea un caracter m ai degrabă intelectu al sau m ai de­
grabă bazat pe sentim ent, după cu m poate fi caracterizat şi prin
intuiţie sau senzaţie. Introvertirea este activă dacă subiectul vrea o
anum ită izolare faţă de obiect şi pasivă, dacă su biectu l nu este în
stare să reîntoarcă asupra obiectului fluxul de libido v en it dinspre
acesta. D acă introvertirea este atitudinea obişnu ită, se vo rbeşte d e­
spre un tip in trovertit (vezi Tip).

178
I N TR OI EC Ţ IE - 1NTROVF.RTIRE - I NTUIŢIE

In tu iţie . Intuiţia (de la intueri - a privi în) este, în concepţia ем


m ea, o fu ncţie psih olog ică fundam entală (vezi F un cţie). Intuiţia
este o fu ncţie psih ologică ce produce percepţii pe cale inconştientă.
A ceastă p ercep ţie poate avea ca obiect orice: obiecte exterioare şi
in terioare sau corelaţii ale lor. Intuiţia se caracterizează prin faptul
că n u este n ici p ercepţie senzorială, nici sentim ent, nici con clu zie a
in telectu lu i, cu toate că poate să apară şi în aceste form e. în cazul
in tuiţiei, orice conţinu t se p rezintă ca un tot gata con turat, fără ca
n oi să fim în stare să dăm socoteală sau să d escoperim în ce m od a
luat n aştere acest conţinut. Intuiţia este un m od de sesizare in­
stinctivă, in d iferen t a căru i conţinut. Este, ca şi sen zaţia (vezi
acolo) o fu n cţie de p ercep ţie iraţio n ală (vezi acolo). C onţinutu rile
sale au, ca şi cele ale senzaţiei, caracterul a ceva d inainte dat,
con trar cara cteru lu i de «dedu s», «produs» al con ţinu tu rilor sen ti­
m entu lu i şi gîndirii. C u n o ştin ţele intuitive au, de aceea, caracterul
lor specific de certitu d in e, caracteru l lor neîndoielnic, care i-a
perm is lu i Spin oza să co n sid ere «scientia intuitiva» drept o form ă
superioară de cu n o aştere66. Intuiţia are această trăsătură com ună
cu sen zaţia, a cărei certitu d in e are drept tem ei şi cauză fu n d a­
m entu l său fizic. C ertitu d in ea in tuiţiei se bazează, d eopotrivă, pe
o stare p sih ică b in e d eterm in ată, dar a cărei naştere şi prezenţă nu
au fost con ştien tizate. Intuiţia apare în form ă subiectivă şi obiectivă;
p rim a este p ercep ţia unor stări psihice inconştiente, de p ro v e­
n ienţă în p rin cip al subiectivă, iar a doua percepţia u nor stări ce se
b azează pe p ercep ţia sublim inală a unor obiecte şi pe sentim entele
şi g în d u rile sublim inale provocate de acestea. Se deosebesc şi
form e concrete şi abstracte de intuiţie, după gradul de participare al
senzaţiei. In tu iţia concretă duce la percep ţii legate de starea lu cru ­
rilor, pe cîn d cea abstractă duce la percepţia unor corelaţii ideatice.

66 Tot aşa şi B ergson.

179
DEFINIŢII

Intuiţia concretă este un proces reactiv, întru cît rezu ltă direct din
situaţiile date. Intuiţia abstractă însă necesită, ca şi senzaţia
abstractă, un anum it elem ent direcţionant, o voin ţă s a r o intenţie.
835 Intuiţia este, alături de senzaţie, o caracteristică a psih ologiei
infantile şi prim itive. Ea perm ite copilului şi p rim itivu lu i să p er­
ceap ă, în contraparte cu im presia senzorială p u tern ică, im aginea
m itologică, treaptă anterioară id e ii (vezi acolo). In tu iţia se rapor­
tează com p en sator la senzaţie şi este, ca şi senzaţia, m atricea din
care se d ezvoltă gîndirea şi sentim entul ca fu ncţii raţionale. In tui­
ţia este o funcţie iraţională, deşi m ulte in tuiţii se pot descom p une
u lterior în com ponentele lor, m odul în care au ap ăru t p u tînd fi
adus astfel în consens cu legile raţiunii. C el care îşi orientează
atitudinea după principiul intuiţiei, adică după p ercepţiile
con ţinu tu rilor inconştiente, aparţine tipului intuitiv 67 (vezi Tip).
D upă felul cum este valorificată intuiţia, fie spre in terio r, pentru
cu noaştere şi contem p lare interioară, fie spre exterior, pentru
acţiune şi realizări, se distinge un intuitiv in trovertit şi u n u l extra­
vertit. In cazuri anorm ale, intervine o exagerată con top ire cu şi de­
pend enţă de conţinu tu rile in conştientului colectiv, tip u l intuitiv
d even in d astfel extrem de iraţional şi incom prehensibil.

836 Ira ţio n a l. Folosesc acest concept, nu în sensul de «contrar raţiu ­


nii», ci în sensul de «exterior raţiunii», referindu -m ă, m ai precis, la
ceea ce nu poate fi fundam entat raţional. A ici îşi au locu l faptele
elem en tare, de pildă faptul că Păm întul are o Lu nă, că, bunăoară,
clorul este un elem ent, că apa îşi atinge densitatea m axim ă la 4°C
etc. Iraţionalu l este, apoi, întîm plătorul, chiar dacă s-ar p u tea pune
în evidenţă ulterior o eventuală cauzalitate raţion ală.68 Iraţionalul

67 Meritul de a fi descoperit acest tip îi aparţine lui M .M oltzer.

68 Vezi Jung, Synchrcmizităt a h ein Prinzip akausater Zusamm enhănge, G es.W VIII.

180
I NTU IŢ IE - I RAŢI ONAL

este un factor al fiinţei, care, prin com plicarea exp licaţiilor raţio ­
nale, poate fi m ereu îm p in s îndărăt, dar care, pînă la urm ă,
com plică explicaţia în tr-atît încît depăşeşte puterea de în ţeleg ere
raţională a gîndirii, atingîndu-i lim itele înainte ca aceasta să fi
su b su m at în treag a lum e u nei reţele de legi ale raţiunii. O exp li­
caţie p u r raţion ală a unui obiect real existent (nu num ai statuat,
aşadar) este o utopie sau u n ideal. N um ai un obiect statu at poate
fi exp licat pe d eplin raţional, căci în acesta nu este, de la bu n în ce­
put, cu n im ic m ai m ult decît ceea ce a statuat raţiu nea gîndirii.
C hiar şi ştiin ţa em pirică statuează obiecte raţional lim itate, căci,
prin elim in area intenţionată a întîm p lătorului, nu perm ite studiul
o b iectu lu i real în totalitatea sa, ocupîndu-se n um ai de o parte a
acestu ia, p u să în evidenţă tocm ai în vederea studiului raţional.
A stfel, g în d irea ca funcţie dirijată este raţională, d eopotrivă şi
sentim en tu l. D acă în să aceste funcţii nu se opresc asupra unei
selecţii raţio n al d eterm in ate de obiecte sau însuşiri sau relaţii între
obiecte, ci asu p ra celor percepute întîm p lător, inerente obiectu lu i
real, atu n ci scapă de sub dirijare şi pierd astfel ceva din caracteru l
lor raţion al, d eoarece înregistrează întîm plătorul. D evin astfel
p arţial iraţionale. G îndirea şi sentim entul care se o rien tează după
p ercep ţii în tîm p lăto are şi sînt deci iraţionale, sînt, respectiv gîndire
şi sentiment de tip intuitiv sau senzorial. Intuiţia, p recu m şi senzaţia
sînt fu n cţii p sih ologice care îşi ating perfecţiu nea în perceperea
absolută a even im en tu lu i, în genere. Prin în săşi natura lor, deci,
trebuie să fie în d rep tate către întîm p lătorul absolut şi posibilitatea
acestuia; d eci trebu ie să fie com plet lipsite de dirijare raţională. Le
num esc, de aceea, fu ncţii iraţionale, spre deosebire de gîndire şi
sentim en t, care aju n g la perfecţiune printr-o conform are deplină
legilor raţiu nii.
D eşi ira ţio n a lu l ca atare nu poate fi niciodată obiectu l unei 837

ştiinţe, este de m are im portanţă pentru o psihologie practică să

181
DEFINIŢII

evalueze corect com ponenta iraţională. C ăci p sih ologia practică


ridică m ulte problem e care nu pot fi nicid ecu m soluţionate raţio­
nal, ci necesită o dezlegare iraţională, adică dezlegarea pe o cale
care nu corespunde legilor raţiunii. Printr-o cău tare exclusivă a
căilor raţionale sau prin convingerea că orice conflict poate fi apla­
nat raţional, găsirea adevăratei soluţii iraţionale poate fi de m ulte
ori com prom isă (vezi şi R aţional).

850 L ibid o.69 Prin libido înţeleg energia psihică. Energia p sih ică este
intensitatea procesului psihic, valoarea sa psihologică. P rin asta nu
trebuie să înţelegem vreo valoare de natură m orală, estetică sau
intelectuală conferită procesului psihic, valoarea lui psihologică
fiind definită pur şi sim plu de forţa sa determinantă, care se exterio ­
rizează în anum ite efecte psihice (în «eficienţa» sa). Prin libido nu
înţeleg nici o forţă psihică, aşa cu m au crezut adesea, în m od greşit,
criticii. Nu ipostaziez conceptul de energie, ci îl folosesc ca pe un
con cep t pentru intensităţi sau valori. Problem a existen ţei sau in­
existenţei unei forţe psihice specifice nu are n im ic de-a face cu
con ceptu l de libido. Folosesc adesea expresia de libid o în acelaşi
sens cu «energie». A m arătat pe larg în lucrările in d icate în nota de
subsol că sîn tem îndreptăţiţi să num im energia p sih ică libido.

854 N ivel obiect. Prin interpretare la n ivel obiect în ţeleg acea


explicare a unui vis sau a unei fantezii, prin care persoanele şi
raportu rile apărute sînt puse în corespondenţă cu persoane sau
raportu ri reale, obiectiv existente. D in contră, printr-o in terpre­
tare la nivel subiect (vezi acolo) persoanele şi raportu rile apăru­
te în vis sînt puse în corespondenţă cu entităţi subiective.

69 Vezi Jung, Wandlungen und Symboien der Libido, p.119, în ediţie nouă: Sym bok
der Wandlung, Gesannnelte Werke vol.V şi Uber psychische Energetik und das Wesen
der Triiuiue, p .7, Gesnmmelte Werke, voi. VIII.

182
I RAŢ IONA L - L IB ID O - NI VEL OB IE CT - NIVEL SUBIECT

C on cep ţia lui Freud asupra visu lu i răm îne aproape exclusiv la
n ivel obiect, în tru cît dorinţele onirice sînt in terpretate ca fiind
raportate la obiecte reale sau sînt puse în corelaţie cu procese
sexuale, care ţin de sfera fiziologică, adică extra-p sih ologică.

N iv el su b ie ct. P rin interpretare la n ivel subiect în ţeleg acel 892


m od de a p rivi un vis sau o fantezie conform căruia p ersoanele
sau relaţiile ce apar în cad ru l lor sînt raportate la factori subiectivi,
aparţinînd în totalitate psihicului propriu al subiectului. Se ştie că
im aginea u nu i obiect în psihicul nostru nu este niciodată absolut
identică o b iectu lu i însu şi, ci, cel m ult, asem ănătoare. Se form ează,
ce-i d rep t, p rin percep ţia senzorială şi prin apercepţia stim ulului
resp ectiv , d ar totu şi p rin procese ce aparţin deja p sihicu lu i nostru
şi sîn t d o ar g en erate de obiect. M ărturia sim ţurilor noastre co in ­
cide, co n fo rm exp erien ţei, în m are m ăsură cu prop rietăţile o biec­
tului, dar ap ercep ţia n oastră suferă influenţe subiective ce sînt
aproape im p o sibil de în trezărit, care îngreunează extrem de m ult
cu noaşterea corectă a u nu i caracter um an, bunăoară. O entitate
p sih ică atît de com plexă cu m este caracterul um an, oferă, de altfel,
p ercep ţiei senzoriale pure extrem de puţine puncte de sprijin.
C u n o aşterea sa cere şi em patie, reflecţie şi intuiţie. D atorită acestor
co m p licaţii, ju d ecata finală este, fireşte, întotdeauna, de o valoare
foarte în d o ieln ică, astfel că im aginea pe care ne-o form ăm despre
un obiect u m an, este în orice caz, extrem de subiectiv condiţionată.
De aceea, în psihologia practică e bine să facem o d eosebire strictă
între imago-ul unui o m şi existenţa sa reală. Ca urm are a form ării
sale ex trem de su biective, un im ago este n u arareori m ai degrabă
im aginea u nu i com plex de funcţii ale subiectului, decît im aginea
o biectu lu i însu şi. Iată de ce este esenţial, în exam inarea analitică a
p ro d u selo r in con ştien te, ca im ago-ul să nu fie consid erat identic
cu o b iectu l, ci să fie consid erat m ai degrabă o im agine a relaţiei

Ш
DEFINIŢII

subiective cu obiectul. Tocm ai în asta constă înţeleg erea la nivel


subiect.
893 D in exam inarea unui produs inconştient la nivel su biect rezultă
prezenţa unor ju decăţi şi tendinţe subiective, cărora obiectu l le
serveşte drept purtător. D acă, deci, într-u n produ s in conştient
apare im ago-ul unui obiect, nu este vorba n eapărat de obiectul
real, ci totodată, ba poate chiar în m ai m are m ăsură, de un
com plex de funcţii ale subiectului (vezi şi Im ag in e a su fletu lu i).
A plicarea interpretării la nivel subiect ne perm ite o interpretare
psihologică com pletă nu num ai viselor, ci şi a op erelor literare, în
care personajele sînt reprezentante ale unor com plexe de funcţii
relativ autonom e din psihicul autorului.

855 O rien tare. N um esc orientare principiu l general al unei atitu­


dini (vezi A titu d in e). O rice atitudine se orientează după un
anum it punct de ved ere, fie că acest pu nct de ved ere este conştient
sau nu. O aşa-num ită atitudine de tip putere se orientează con ­
form pu nctului de vedere al puterii eu-lui asupra in flu en ţelor şi
cond iţiilor ce l-ar putea reprim a. O atitudine de tip gîn d ire se
orien tează, de pildă, după principiile logicii, ca legi ale sale su­
prem e. O atitudine de tip senzaţie se orientează după percepţia
senzorială a faptelor date.

«se « P articip atio n m ystiq u e». A cest term en provine de la Levy-


B ru hl70 şi denum eşte un m od specific de ataşare psihologică de
obiect, care constă în faptul că subiectul nu se poate distinge clar
de obiect, ci este legat de acesta printr-o relaţie n em ijlocită, ce poa­
te fi num ită şi identitate parţială. A ceastă identitate se întem eiază
pe o stare de indistincţie apriorică a obiectului şi subiectului.

70 I.evy-Bruhl, Les foncticms mentales dans les sociâtâs inferieures, 1912.

184
NIVEL S UB IECT - O RI ENT AR E - « PARTI CI PATI ON MYST1QUE» - PERSONA - PROIECŢIE

P articiparea inistică este, de aceea, răm ăşiţa unei stări prim ordiale.
Ea nu p riveşte Întreaga relaţie a subiectului cu obiectu l, ci num ai
an um ite r c 'a ţii în care apare fenom enul acestei corelări specifice.
D esigur, p a iticip a rea m istică este un fenom en ce poate fi observat
cel m ai b in e la prim itivi; dar există foarte frecvent şi la om ul civ i­
lizat, ba p oate ch iar cu aceeaşi extindere şi intensitate. La om ul
civilizat, se instalează, de regulă, între persoane, m ai rar între o
persoană şi un lucru. în prim u l caz e vorba de o aşa-num ită relaţie
de tran sfer, în care caz obiectu l exercită (de regLilă) o acţiune o are­
cu m m agică, adică necondiţionată asupra subiectului. în al doilea
caz, este vorba fie de o acţiune de felul acesta exercitată de un
obiect, fie de un fel de identificare cu un obiect sau cu ideea acelui
obiect.

P erso n a. Vezi S u fle t. 857

P roiecţie. P ro iecţie înseam nă transferarea în exterior, în tr-u n s?o


obiect, a u nu i p ro ces subiectiv (în opoziţie cu In troiecţia, vezi
acolo). P roiecţia este u n proces de disim ilare, deoarece un conţinu t
subiectiv este în străin at subiectului şi încorporat oarecu m într-un
obiect. P oate fi vorba atît de conţinuturi penibile, in com patibile,
de care su b iectu l se debarasează astfel, cît şi de v alori pozitive,
in accesibile subiectu lu i din anum ite m otive, de pildă ca urm are a
faptului că el se subestim ează. Proiecţia se întem eiază pe id en tita­
tea (vezi acolo) arhaică a subiectului cu o biectu l, dar poate fi
num ită cu ad evărat proiecţie abia în m om entul în care intervine
necesitatea d esfacerii id entităţii cu obiectul. O astfel de necesitate
intervine atu n ci cînd identitatea devine supărătoare, adică atunci
cînd absenţa co n ţin u tu lu i proiectat aduce prejudicii im portante
ad aptării şi este d eci de dorit ca acest conţinut să fie readus în
subiect. D in acest m om en t, identitatea parţială existentă anterior

1Я5
DEFINIŢII

capătă caracter de proiecţie. Se num eşte proiecţie, aşadar, o stare


de identitate care a fost rem arcată şi a d even it astfel obiectu l cri­
ticii, fie a criticii subiectului însuşi, fie a criticii altuia.
871 Se deosebesc proiecţii pasive şi p roiecţii active. P rim a form ă este
form a obişnu ită a tuturor proiecţiilor patologice şi a m u ltor p ro iec­
ţii n orm ale, care nu sînt rezultatul vreu n ei in tenţii, ci sîn t ev en i­
m ente exclusiv autom ate, întîm plătoare. C ealaltă form ă apare ca
p arte com ponen tă esenţială a actului empatiei. E m p atia (vezi acolo)
este, de fapt, în ansam blul ei, u n proces de in troiecţie deoarece
serveşte la aducerea obiectului într-o relaţie intim ă cu subiectul.
Pentru a realiza o astfel de relaţie, subiectul separă din sine însuşi
un con ţinu t, de pildă un sentim ent, îl transpu ne în obiect în su ­
fleţind u-1 astfel şi atrage în felul acesta obiectu l în sfera sa subiec­
tivă. D ar form a activă a proiecţiei se regăseşte, totod ată, şi în actul
ju d ecăţii d estinate să separe subiectul de obiect. In acest caz, o
judecată subiectivă este desprinsă din subiect şi tran spu să în
obiect ca fiind realm ente inerentă lu cru rilor, d esp ărţin d u -se astfel
subiectul de obiect. Proiecţia este un proces de in tro vertire, deoa­
rece, în opoziţie cu introiecţia, nu este însoţită de atragerea în in te­
rior şi identificarea, ci de distingerea şi separarea obiectu lu i de
subiect. De aceea joacă un rol im portant în p aranoia, care du ce, de
regulă, la o totală izolare a subiectului.

872 P sih ic. V ezi S u f le t

873 R a ţio n a l este ceea ce corespunde raţiunii. în ţeleg raţiu nea ca


pe o atitudine al cărei principiu este să m od eleze gîndirea,
sentim entul şi acţiunea după valori obiective. V alorile obiective
se constitu ie din experienţa com ună a faptelor p sih olog ice pe de
o parte exterioare, pe de alta interioare. A ceste exp erien ţe ar
putea să nu constituie totuşi «valori» obiective, d acă n u ar fi

186
PROIECŢIE - PSIHIC - RAŢIONAL

«valorizate» ca atare de subiect, ceea ce este deja un act al


raţiunii. A titu d inea raţională, care ne perm ite să consid erăm
valabile v alorile obiective, nu este însă opera subiectului izolat,
ci a istoriei om enirii.
M ajoritatea valorilor obiective - şi, deci, im plicit, raţiunea 874
însăşi - sînt co m p lexe de reprezentări transm ise din vechim e şi
bine stab ilite, la a căror organizare au lucrat nenu m ărate secole,
din aceeaşi necesitate din care şi natura organism ulu i viu
reacţion ează, în genere, la condiţiile com une şi m ereu repetate
ale m ed iu lu i şi le vine în întîm p inare cu com plexe de funcţii
co resp u n zăto are, de pildă, cu ochiu l perfect adaptat naturii lu­
m inii. D e aceea, s-ar putea vorbi despre o raţiune universală
m etafizică, p reexisten tă, dacă această preexistenţă nu ar fi în
genere in d isp en sa b il condiţionată de reacţia organism ului la
acţiun ea ex terio ară com ună - gînduri ce au fost exprim ate deja
de S ch op en h au er. R aţiu nea um ană, nu este, deci, nim ic altceva
decît exp resia ad ap tării la fapticitatea com ună, care s-a sed im en ­
tat trep tat în com plexe de reprezentări bine organizate, care
co n stitu ie valorile obiective. Legile raţiunii sînt, deci, acele legi
care d efin esc şi reglem entează atitudinea «corect» adaptată.
R aţio n al este tot ceea ce se conform ează acestor legi, iar ira ţio ­
n al (v ezi acolo) tot ceea ce iese din sfera acestor legi.
G înd irea şi sentim entul sînt funcţii raţionale, întru cît sînt
in flu en ţate decisiv de m om entul reflecţiei. Ele îşi ating pe d e­
plin scop u l atu n ci cînd se conform ează perfect legilor raţiunii.
Funcţiile iraţion ale, în schim b, sînt cele care urm ăresc percepţia
pură, p recu m intuirea şi perceperea senzorială, căci ele trebuie
să înlătu re cît se poate de m ult raţionalul care p resup une exclu ­
derea a to t ceea ce e exterior raţiunii, spre a putea ajunge la o
p ercep ţie d ep lin ă a oricărei fapticităţi.

187
DEFINIŢII

876 R ed u ctiv înseam nă «ceea ce duce îndărăt». Folosesc această


expresie pentru a desem na acea m etodă de in terp retare psih olo­
gică, care înţelege produsul inconştient nu din unghiul de vedere
al exprim ării sim bolice, ci semiotic, ca sem n sau sim p tom al unui
p roces m ai profund. în consecinţă, m etoda red u ctivă tratează
produsul inconştient în sensul unei reduceri la elem en tele sale, la
p rocesele sale de bază, fie că acestea sînt rem in iscenţe ale unor
even im en te ce au avut într-adevăr loc, fie că sînt p rocese elem en ­
tare ce afectează psihicul. M etoda reductivă este d eci orientată
înapoi, spre deosebire de m etoda con stru ctiv ă (vezi acolo), atît în
sensul istoriei, cît şi în sensul figurat al reducerii u nei entităţi co m ­
plexe şi diferenţiate la fenom ene generale şi elem entare. A tît m eto­
da de interpretare freudiană, cît şi cea adleriană sînt reductive,
întrucît am îndouă fac o reducere la procese elem entare - dorinţe
sau tendinţe spre putere - , în ultim ă instanţă de natură infantilă
sau fiziologică. Produsului inconştient îi revine astfel, inevitabil,
num ai valoarea unei exprim ări inadecvate, p en tru care term enul
de sim b o l (vezi acolo) nu poate fi în nici un caz folosit. Efectul
red u cţiei în ce priveşte interpretarea procesu lu i in co n ştien t este un
efect de descom p unere, întru cît fie duce îndărăt la n ivelele istorice
anterioare ale fenom enului, anihilîndu-1, fie îl reintegrează acelor
procese elem entare din care a provenit.

801 S e n tim e n t (Fiihlen).7i C onsider sentim entul una din cele patru
funcţii psihologice fundam entale. N u m ă pot afilia acelei direcţii
p sih ologice care concepe sentim entul ca pe un fen om en secundar,
dependent de «reprezentări» sau senzaţii, ci co n sid er, cu H oef-
ding, W und t, Lehm ann, K iilpe, Baldw in şi alţii, că este o funcţie

71 Fiihleii se referă la funcţia sentiment, pe cînd Geftihl la sentim ente particulare.


Vezi şi nota 7 de la Descrierea generalii a tipurilor, (n.t.)

188
R AŢIONAL - R E D U C T I V - S ENTI MENT

autonom ă sui g eneris.72 Sentim en tul (Gefiihl) este m ai în tîi un


proces care are loc între eu şi un con ţinu t dat, şi anum e un proces
care co n feră con ţinu tu lu i o anum ită valoare, în sensul acceptării
sau resp in g erii («plăcere», «neplăcere»), iar apoi şi un proces care,
in d iferent de con ţinu tu l con ştien t m om en tan sau de senzaţiile
m om en tan e, poate apare - să zicem - izolat, ca «dispoziţie». A cest
din urm ă p ro ces poate să derive cauzal din conţinu tu ri con ştien te
an terioare, dar n u n eap ărat, căci poate să provină la fel de bine din
co n ţin u tu ri in con ştien te, după cu m o dovedeşte din plin p sih op a­
tologia. D ar şi d ispoziţia, fie că e generală, fie că e doar sentim ent
parţial, co n stitu ie o valorizare, dar nu a unui conţinut singu lar
bine d efin it al con ştien tu lui, ci a stării globale m om en tane a
co n ştien tu lu i, şi an um e tot în sensul unei acceptări sau a unei
respingeri. S en tim en tu l este, deci, un proces în întregim e subiectiv,
care p o ate fi în toate p rivin ţele independent de stim uli exteriori,
chiar dacă se in sinu ează, de fapt, în orice senzaţie.73 C hiar o s e n ­
zaţie «in d iferentă» are o «tonalitate afectivă», şi anum e tocm ai pe
cea a in d iferenţei, p rin care e exprim ată tot o valorizare. S en tim en ­
tul este, de aceea, tot un m od de a judeca, d iferit însă de ju decata
in telectu ală, căci are loc nu în vederea form ării u n ei corelări co n ­
cep tu ale, ci în ved erea unei acceptări sau respingeri m ai degrabă
su biective. V alorizarea prin sentim en t se extinde asupra tuturor
co n ţin u tu rilo r con ştien tu lui, de orice natură ar fi acestea. Dacă
in ten sitatea sen tim en tului creşte, ia naştere un afect (vezi acolo),

? 2 P en tru istoria con cep tulu i de sentim en t şi pentru teoria sentim entului vezi
W u n d t, G rundrifi der Psychologie, 1902, p.35. N ahlow sky, Das Gefiihlsleben iu sei­
nei! wesentlichsten Erscheinungen etc., 1907. Ribot, Psychologie der Gefiihle, 1903.
L eh m an n , Die H auptgesetze des menschilchen Gefuhlslebens, 1908. Villa, Einleilung
in die Psychologie der Gegemuart, 1902, p.208.

73 P en tru d eoseb irea d intre sentim ent şi senzaţie vezi W u n d t Grundziigc der pliy-
siologischen Psychologie, vo l.l, 1902, p.350.

189
D EFI NI ŢII

adică o stare afectivă cu inervări corporale con sid erabile. S en ti­


m entu l se d eosebeşte de afect prin faptul că nu p rod u ce inervaţii
corporale observabile, adică nu produce n ici m ai m ulte, nici m ai
puţine decît un proces obişnuit de gîndire.
802 Sen tim en tu l obişnuit, «sim plu» este concret (vezi acolo),
adică am estecat cu elem ente ale altor funcţii, foarte frecven t cu
senzaţii, de pildă. în acest caz special poate fi d en u m it afectiv
sau (ca în această lucrare, de pildă) senzaţie afectivă, p rin care
în ţeleg em o contopire inseparabilă a sentim entului cu elem ente
de senzaţie. A cest am estec caracteristic există în toate cazurile în
care sentim en tu l se dovedeşte a fi ned iferen ţiat şi cel m ai evi­
dent în psih icu l unui neurotic cu gîndire diferenţiată. Deşi
sentim en tu l este o funcţie în sine, au tonom ă, el poate deveni
d ep en d en t de o altă funcţie, de pildă de gîndire, devenind
astfel u n sentim en t care ţine isonul gîndirii şi care răm îne nere­
fulat din con ştien t num ai în m ăsura în care se integrează în
corelaţiile intelectuale.
803 T rebuie să deosebim sentim entul abstract de sen tim en tu l obiş­
nuit, concret. A şa cu m conceptul abstract (vezi G îndire) lasă la o
parte d istin cţiile dintre lucrurile pe care le con cep e, sentim entul
abstract se ridică deasupra deosebirilor con ţinu tu rilor singu lare pe
care le valorizează şi produce o «dispoziţie» sau o stare afectivă,
care include diferitele valori singulare, suspendîndu-le astfel. Aşa
cum gînd irea ordonează conţinuturile conştientu lui după co n ­
cep te, sentim entul ordonează conţinuturile conştiente după valori­
le lor. C u cît este m ai concret sentim entul, cu atît m ai subiectivă şi
m ai personală este valoarea ce o conferă şi d im p otriv ă, cu cît este
m ai abstract sentim entul, cu atît m ai generală şi m ai obiectivă este
valoarea conferită de el. D upă cum un concept p erfect abstract nu
m ai acoperă unicitatea şi specificitatea lucrului, ci n u m ai ge­
neralitatea şi nedeterm inatu l său, tot aşa nici sen tim en tu l perfect

190
SENTI ME NT

abstract n u se m ai suprap une cu m om en tu l singu lar şi caracteristi­


cile sale a fectiv e, ci n u m ai cu totalitatea m om en telor şi cu n ed eter­
m in atu l d in ele. S en tim en tu l este o funcţie raţională, ca şi gîndirea,
p entru că, d u pă cu m arată experienţa, valorile sînt con ferite în
general d u p ă legi ale raţiunii, aşa cu m şi co n ceptele se form ează
după leg i ale raţiunii.
Fireşte, cu d efiniţiile de m ai sus, nu este deloc caracterizată 804

natura sen tim en tu lu i, ci este doar circu m scris exterior sen tim en ­
tul. P u terea de în ţeleg ere intelectuală se dovedeşte a fi incapabilă
să form u leze în tr-u n lim baj conceptu al natura sentim en tului, căci
gîn d irea ap arţin e u nei categ orii incom ensurabile cu sentim en tul,
după cu m , de altfel, n ici una dintre funcţiile p sihologice fu nd a­
m entale n u p o a te fi în totalitate exprim ată p rintr-o alta. Iată de ce
nici o d efin iţie in telectu ală n u va fi în stare vreodată să redea
specificu l sen tim en tu lu i în tr-u n m od cît de cît satisfăcător. Printr-o
clasificare a sentim en telor n u vo m cîştiga nim ic p entru înţeleg erea
naturii lor, d eoarece n ici cea m ai precisă clasificare n u ne va putea
da d ecît acel con ţinu t, in telectu al sesizabil, cu care se corelează
sen tim en tele, fără să fie sesizat astfel specificul sentim entului. C îte
co n ţin u tu ri d iferite, intelectu al sesizabile, există, atîtea sentim en te
vor fi d eo seb ite, fără ca sentim entele însele să fie astfel exh austiv
clasificate, că ci d in colo de toate clasele de con ţinu tu ri in telectu al
sesizabile p o sib ile, există încă sentim ente ce se sustrag oricărei
clasificări intelectu ale. C hiar gîndul u nei clasificări este in telectu al
şi d eci străin n atu rii sentim entului. De aceea trebu ie să ne
m u lţu m im cu o delim itare a conceptului.
M od u l de valorizare prin sentim ent poate fi asem ăn at cu 805

apercepţia in telectu ală, fiind, de fapt, o apercepţie a valorii. E xis­


tă o ap ercep ţie afectivă activă şi una pasivă. A ctu l pasiv al sen ti­
m entu lu i se caracterizează prin faptu l că u n con ţinu t trezeşte
sau atrag e sen tim en tu l, constrînge subiectul la p articipare afecti-

191
DEFINIŢII

vă. A ctul activ al sentim entului conferă, în schim b, valori,


pornind de la subiect, valorizează conţinu tu l co n fo rm intenţiei,
şi anum e con form unei intenţii afective şi nu in telectu ale. Sen ti­
m entul activ este, deci, o funcţie dirijată, o acţiune a voin ţei, de
pildă a iubi în opoziţie cu a fi îndrăgostit, această d in urm ă sta­
re fiind un sentim ent pasiv, nedirijat, aşa cu m o arată şi lim ba,
căci prim a situaţie e denum ită ca o activitate, pe cînd a doua ca
o stare. Sentim en tu l nedirijat este intuiţie afectivă. în tr-u n sens
strict, aşadar, num ai sentim entul activ, dirijat poate fi num it
raţional, în tim p ce sentim entul pasiv este iraţional, întrucît
produce valori fără participarea şi eventual chiar îm potriva in ­
tenţiei subiectului.
806 Dacă atitudinea globală a individului se orientează după
funcţia sentim ent, vorbim de un tip sentiment (vezi Tip).

sos S e n tim e n t (Gefiihl). Sentim entul este con ţinu tu l sau m aterialul
fu ncţiei sentim en t, determ inat printr-o discrim inare afectivă.

786 S en z a ţie . Senzaţia este în concepţia m ea una d in funcţiile


psih ologice fundam entale. W undt consid eră de asem en ea că face
parte din fenom enele psihice elem en tare74.
787 Senzaţia este o funcţie psihologică ce transform ă un stim ul
fizic în percepţie. Senzaţia este deci identică funcţiei percepţiei.
Senzaţia trebuie deosebită strict de sentiment, în tru cît sentim en ­
tul este un proces com plet diferit, care se poate in sinu a, even ­
tual, ca tonalitate afectivă, în senzaţie. Senzaţia se raportează nu
num ai la stim ulul fiziologic extern, ci şi la cel intern, adică la

74 Pentru istoria conceptului de senzaţie, vezi W u n d t, Grundziige der physiologi-


schen Psychologie, I, 1902, p .350. D essoir, Geschichte der neueren deutlichen Psycho­
logie, 1894. Villa, Einleitung in die Psychologie der Gegenumrt, 1902. H artm an n , Die
m odem e Psychologie, 1901.

192
S E NT IM E NT - SENZAŢIE

m od ificări organ ice interne. Senzaţia este, de aceea, în prim ă


in stan ţă, p ercep ţie senzorială, adică percepţie prin m ijlocirea
organelor de sim ţ şi p ercepţie a senzaţiilor corporale (senzaţii
kin estezice, vasom otorice etc.). Ea este, pe de o p arte, un ele­
m ent al rep rezen tării, în tru cît transform ă im aginea percepută a
obiectu lu i exterio r în tr-o reprezen tare, iar pe de altă p arte, un
elem en t al sentim en tu lu i, în tru cît prin percepţia m od ificărilor
corp orale co n feră sen tim en tului caracterul de afect (vezi A fect).
În trucît sen zaţia p rezintă con ştien tu lu i m odificările corporale, ea
rep rezintă şi im boldu rile fiziologice. N u este identică acestora,
căci este d o ar o funcţie perceptivă.
T reb u ie să facem distincţie între senzaţia con cretă, senzorială şi 788
cea abstractă. P rim a include form ele m ai sus p rezentate. A doua
este în să u n tip de senzaţie abstras, adică rupt de alte elem ente
psihice. S en zaţia con cretă nu apare niciodată în stare «pură», ci
însoţită în to td ea u n a de reprezentări, sentim ente şi gînduri. S en ­
zaţia a b stractă, în schim b, constituie o form ă de p ercepţie care ar
trebu i n u m ită «estetică», întru cît ea, urm îndu-şi propriul princi­
piu, se izo lează de orice im ixtiune a distingerii obiectului per­
ceput, p recu m şi de orice im ixtiune subiectivă al sentim entului şi
g în d u rilor, rid icînd u -se astfel la un grad de pu ritate pe care
senzaţia co n cretă nu-1 atinge niciodată. Senzaţia con cretă a unei
flori, de p ild ă, nu furnizează n u m ai percepţia florii în seşi, ci şi a
cod iţei, fru n zelo r, locu lu i florii etc. Ea se în carcă, de asem enea,
fără în tîrz iere, de sentim entele de plăcere sau de n ep lăcere p ro v o ­
cate de cele v ăzu te sau de percepţiile afective survenite co n co m i­
tent sau de g în d u ri cu m ar fi, de p ild ă, clasificarea botanică resp ec­
tivă. Sen zaţia abstractă, dim potrivă, ridică de îndată caracteristica
sen zorială evid en tă a florii, de pildă: culoarea sa roşie aprinsă, la
ran gu l de co n ţin u t principal sau unic al conştientu lui, rupt de
orice am estecu ri colaterale. Senzaţia abstractă este proprie, în prin-

193
DEFINIŢII

cipal, artistului. Ea este, ca orice abstracţie, u n p rod u s al dife­


ren ţierii funcţiei, şi, aşadar, nu ceva originar. Form a originară a
fu ncţiei este întotdeauna concretă, adică am estecată (vezi A rh aism
şi C on cretism ). Senzaţia concretă este, ca atare, u n fen om en
reactiv. D im potrivă, senzaţia abstractă nu e niciod ată lipsită, ca
orice abstracţie, de altfel, de voinţă, adică de u n elem en t direcţio-
nant. V oinţa îndreptată spre abstractizarea senzaţiei este expresia
şi prom otoru l atitudinii estetice.
789 Senzaţia m archează foarte puternic firea copilului şi a p rim i­
tivulu i, p recum pănind, în orice caz, faţă de gîndire şi sentim ent,
dar nu n eapărat faţă de intuiţie. C ăci consider senzaţia ca fiind
p ercepţia conştientă, în tim p ce intuiţia o consider p ercepţie
inconştientă. Senzaţia şi intuiţia co n stitu ie, după părerea m ea, o
p ereche de contrarii sau două fu ncţii ce se com pensează reci­
proc, în to cm ai ca gîndirea şi sentim entul. Funcţiile gîndire şi
sentim en t ca funcţii autonom e se dezvoltă ontogenetic şi filoge-
netic din senzaţie. (Fireşte, şi d in intuiţie, ca o con trap arte n ece­
sară a senzaţiei.)
790 S en zaţia, în m ăsura în care e un fenom en elem en tar, constituie
u n dat im ed iat, nesu pus legilor raţiunii, spre d eosebire de gîndire
şi sentim ent. Sp u n, de aceea, că senzaţia este o fu ncţie iraţională
(vezi Ira ţio n a l), chiar dacă raţiunii îi reuşeşte să com bin e un m are
num ăr de senzaţii într-o corelaţie raţională.
791 U n om , care îşi orientează atitudinea globală după principiul
senzaţiei, aparţine tipului senzaţie (vezi Tip).
792 Senzaţiile norm ale sînt relative, adică au o intensitate
aproxim ativ corespunzătoare intensităţii stim ulu lu i fizic. Sen ­
zaţiile patologice nu sînt relative, adică sînt an orm al de slabe
sau an orm al de puternice; în prim ul caz ele sînt in h ibate, în al
doilea, exagerat am plificate. Inhibiţia provine d in dom inaţia
altei funcţii, iar am plificarea dintr-o anorm ală co n top ire cu o

194
SENZAŢIE - SIMBOL

altă fu n cţie, de p ild ă cu o funcţie sentim ent sau gîn dire încă
n ed iferen ţiată. A m plificarea exagerată a senzaţiei încetează,
aşadar, de în d ată ce funcţia contopită cu senzaţia d evine o
funcţie în sin e, d iferenţiată. Exem ple deosebit de ed ificatoare în
acest sen s oferă psih ologia nevrozelor, în care se m anifestă o
p u ternică sexualizare (Freud) a altor funcţii, adică o con top ire a
senzaţiei sexu ale cu alte funcţii.

S im b o l. C o n cep tu l de sim bol este, în concepţia m ea, strict 894

diferit de co n cep tu l de sim plu semn. Sem nificaţia sim bolică şi


cea sem iotică sîn t lu cru ri co m p let diferite. în cartea lui Ferrero7S
nu este v o rb a p ro p riu -zis de sim bol, ci de semn. V echiul obicei,
b u n ăo ară, de a în m în a la vînzarea unui teren o bucată de glie e
n u m it în m od o b işn u it «sim bolic», dar p rin natura sa este exclu ­
siv sem iotic. B u cata de glie este un semn care reprezintă în tre­
gul teren. R oata cu arip i a an gajaţilor căilor ferate nu este un
sim bol al căii ferate, ci un sem n ce m archează apartenenţa la
în trep rin d erea căilo r ferate. Sim bolul, în schim b, p resu p u n e în ­
totd eau n a ca exp resia aleasă să desem neze sau să form u leze cel
m ai bine cu p u tin ţă un fapt relativ necu noscut, dar a căru i
existen ţă este recu n oscu tă sau necesară. A şa încît, dacă roata cu
arip i a a n g a ja tu lu i căilor ferate ar fi interpretată ca sim bol, s-ar
afirm a astfel că om u l respectiv ar avea de-a face cu o en titate
n ecu n o scu tă, a cărei esenţă nu ar putea fi exprim ată m ai bine
p rin n im ic altceva decît p rin roata cu aripi.
O rice co n cep ţie care explică expresia sim bolică ca pe o an alo ­ 895

gie sau d esem n are prescu rtată a unui lucru cu noscu t este semio­
tică. O co n cep ţie care explică expresia sim bolică ca pe o form u ­
lare o p tim ă şi d eci, evident, n ereprezentabilă m ai clar sau m ai

75 F e rre ro , Les lois psy ch olog iqu es du symbolisme, 1895.

195
DEFINIŢII

caracteristic în nici un alt m od, a unui lucru relativ necu noscut,


este simbolică. O concepţie care explică expresia sim bolică ca pe
o circu m scriere sau reform ulare intenţionată a u nu i lu cru cu nos­
cut, este alegorică. Interpretarea cru cii ca u n sim bol al iu birii lui
D u m n ezeu este semiotică, deoarece cuvintele «iubirea lu i D um ­
nezeu» reprezintă faptul ce trebuie exprim at în m od m ai adec­
v at şi m ai bine decît o cruce, care m ai poate avea m ulte alte
sem nificaţii. Este, în schim b, sim bolică acea exp licare a crucii
care o priveşte, dincolo de orice explicaţie im agin abilă, ca pe o
exp resie a unui fapt m istic sau transcendent, a u n u i fapt,
aşad ar, în prim u l rînd psihologic, fapt pînă acu m n ecu n o scu t şi
neîn ţeles, care are drept cea m ai adecvată şi cea m ai bună
expresie a sa - crucea.
896 A tîta tim p cît un sim bol este viu, el este expresia unui lucru
ce nu poate fi caracterizat m ai bine în alt fel. Sim bo lu l este viu
num ai atîta tim p cît poartă în sine o sem nificaţie. D ar de îndată
ce sensul lui vede lum ina zilei, adică este găsită acea expresie
care form ulează lucrul cău tat, aşteptat sau b ăn u it, m ai bine
decît sim bolul de pînă acum , sim bolul este mort, ad ică n u m ai
are d ecît o im portanţă istorică. De aceea, se m ai poate vorbi
despre el ca despre u n sim bol, dar cu presu p u n erea tacită că se
vorbeşte despre ceea ce a fost pe cînd nu se n ăscu se încă din el
expresia sa m ai bună. M odul în care tratează Pavel, precu m şi
vech ea specu laţie m istică sim bolul crucii, arată că pe atu nci el
era un sim bol viu, care reprezenta, în tr-u n m od de neîntrecut,
ceva ce era de nespus. Pentru orice explicaţie ezoterică, sim ­
b o lu l este m ort, căci prin ezoterie el cap ătă - sau se p retin d e că
ar fi căp ătat - o expresie m ai bună, devenind astfel un sim plu
sem n con ven ţional pentru o corelaţie de altfel m ai d ep lin şi m ai
bine cunoscută. Sim bolul este viu num ai p en tru p o ziţia exo-
terică.

196
SIMBOL

O exp resie statuată pentru un lucru cu noscu t va răm îne pentru 897

totdeauna u n sim plu sem n şi nu va putea fi niciodată un sim bol.


De aceea, este absolut im posibil să form ezi un sim bol viu, încărcat
de sem n ificaţii, din corelaţii cunoscute. C eea ce se poate form a în
felul acesta n u va con ţine niciodată m ai m ult decît s-a introdus
acolo. O rice p ro d u s psihic, în m ăsura în care co n stitu ie, m o m en ­
tan, cea m ai b u n ă form ă de exprim are p entru o stare de fapt n ecu ­
noscută sau n u m ai relativ cunoscută anterior, poate fi în ţeles ca
sim bol, în tru cît sîn tem înclin aţi să acceptăm că expresia ar d e­
sem na şi ceea ce este abia băn u it, şi ceea ce nu este încă prea clar
cu noscu t. In m ăsu ra în care o teorie ştiinţifică include o ipoteză şi,
deci, este o d esem n are anticip atoare a unor fapte încă necu noscu te
în esen ţa lor, ea este u n sim bol. A poi, orice fen om en psih ologic
este u n sim b ol, dacă ad m item ipoteza că el spune sau înseam n ă
m ai m u lte lu cru ri şi alte lu cru ri decît cele la care poate accede
cu n o aşterea actu ală. A ceastă ipoteză poate apare practic în toate
cazu rile cînd este prezentă o conştiinţă interesată de noi posibili­
tăţi de in terp retare a lucrurilor. Ea este im posibilă, chiar pentru
aceeaşi co n ştiin ţă, n u m ai atunci cînd ea însăşi a form ulat o exp re­
sie care trebu ie să spună exact atît cît s-a in tenţionat în m om en tul
form u lării ei, de exem plu: o expresie m atem atică. D ar această
în g răd ire n u răm în e n icid ecu m în vigoare pentru o altă conştiinţă.
C hiar şi exp resia m atem atică poate fi înţeleasă ca sim bol al unui
fapt p sih ic n ecu n o scu t, cu ţelurile form ării sale ascunse, în m ăsu ra
în care n u se p o ate dem onstra că acest fapt ar fi cu noscu t celu i care
a creat exp resia sem iotică şi deci, expresia n eputînd fi obiectul
unei u tilizări conştiente.
D acă ceva este sau nu este sim bol, depinde în p rim u l rînd de 898

atitu d in ea celu i care îl observă, a unui intelect, de p ild ă, care


p riv eşte fap tu l d at nu num ai ca atare, ci şi ca expresie a unor n e­
cu n o scu te. D e aceea este pe deplin posibil ca cineva să definească

197
D EFI NI ŢII

un lucru care lui nu i se pare deloc sim bolic, dar acesta să pară
sim bolic altcuiva. C azul invers este de asem enea posibil. Există
totuşi produse al căror caracter sim bolic nu depinde n um ai de
atitudinea celui ce le observă, ci se revelează prin ele în sele ca sim ­
bolu ri, exercitîn d un efect sim bolic asupra observatorului. A cestea
sînt p rodu se în aşa fel structurate încît ar fi lipsite de orice sens
dacă nu ar avea un sens sim bolic. U n triunghi cu un ochi înscris în
el este atît de lipsit de sens ca fapt pur, încît observatorulu i îi este
im posibil să-l conceapă ca pe un sim plu joc întîm p lător. O asem e­
nea structură im pune nem ijlocit înţelegerea sa sim bolică. A cest
efect este susţinut fie de apariţia frecventă şi identică a aceleiaşi
structu ri, fie de o execuţie deosebit de îngrijită a lui, însem n e ale
unei valori deosebite ce i se conferă.
894 Sim bolurile care nu au un efect prin ele însele, un efect de tipul
celui descris m ai sus, sînt fie m oarte, adică depăşite de form ulări
m ai bu ne, fie produse a căror natură sim bolică depinde exclusiv
de atitudinea observatorului. Putem num i, p rescu rtat, această
atitu d in e, care percepe fenom enul dat ca fiind sim bolic, atitudine
simbolică. Ea este num ai parţial justificată de natura lucru rilor,
fiind, p arţial, rezu ltatul unui anum it W eltan schau u n g76, care co n ­
feră even im en tu lu i, fie el m are sau m ărunt, un sens şi pune m ult
m ai m ult preţ pe acest sens decît pe fapticitatea pură. A cest mod
de a ved ea lucrurile se opune altuia, care pune întotdeaun a accen­
tul pe fapticitatea pură şi subordonează sensul, faptelor. Pentru
această d in urm ă atitudine nu există niciodată sim boluri, acolo
unde sim bolistica depinde num ai de m odul de observare. Dar,
totuşi, există şi pentru ea sim boluri, şi anum e tocm ai d in acelea
care silesc o bservatorul să bănuiască existenţa u nu i sens ascuns.
Im aginea unui zeu cu cap de taur se poate interpreta ca un trup de

76 viziune asupra lumii (în germană, n.t.)

198
SIMBOL

om cu cap de taur. D ar o astfel de interpretare nu prea va ţine


p iept in terp retării sim bolice, căci sim bolul este prea evident
p en tru a p u tea fi trecu t cu vederea.
U n sim b ol a căru i natură sim bolică este evid entă, nu este 900

n eap ărat u n sim bol viu. El poate avea efect, de pildă, num ai
asupra in telectu lu i istoric sau filozofic. E de interes in telectu al sau
estetic. U n sim bol poate fi n um it viu n um ai dacă este o exp resie cît
se p o ate de b u n ă şi cît se poate de com pletă a celor întrezărite, dar
încă n eştiu te de observator. In aceste condiţii, sim bolul obligă la
particip are in con ştien tul. A re efecte dătătoare de viaţă şi p ro v o ca­
toare la viaţă. C u m spune Faust: «Ce straniu efect are sem nul
acesta asu p ra m ea...».
S im b o lu l viu form ulează un fragm ent inconştient esenţial şi 901

cu cît m a i g en eral răspîndit este acest fragm ent, cu atît m ai


general este şi efectu l sim bolului, căci atinge în fiecare coarda
com ună. C u m sim bolul este, pe de o parte, expresia cea m ai
bu nă cu p u tin ţă şi cea m ai potrivită în epoca dată p entru ceea
ce este în că n ecu n o scu t, el trebuie să provină din tot ce are m ai
diferenţiat şi m ai com p licat atm osfera spirituală con tem p oran ă
lui. C u m , p e de altă p arte, însă, sim bolul trebuie să includă în
sine ceea ce apropie un grup m ai m are de oam en i, p en tru a
avea în g en ere efect asupra acestuia, el trebu ie să sesizeze
to cm ai ceea ce poate avea în com un acest grup de oam eni. Iar
asta n u p o ate fi niciodată ceea ce este cel m ai diferenţiat, cel
m ai g reu de atins, căci la acestea ajung şi pe acestea le în ţeleg
n u m ai cei p u ţin i, ci trebuie să fie ceva încă su ficien t de prim itiv
p en tru ca om n ip rezenţa sa să fie deasupra oricărei îndoieli.
N um ai d acă sesizează astfel de lucruri şi n u m ai dacă le aduce
la exp resia cea m ai adecvată cu pu tinţă, poate avea sim bolul un
efect g en eral. In asta constă efectul puternic şi totodată elib era­
tor al u n u i sim b ol social viu.

199
D EFI NI ŢII

902 Şi exact acelaşi lucru pe care l-am spus aici despre sim bolul
social este valabil şi pentru sim bolul individual. Există produse
psihice individuale, care au, în m od evident, caracter de sim bol,
care cer în m od m anifest să fie înţelese ca sim boluri. A u pentru
individ o însem n ătate funcţională asem ănătoare cu cea a sim bolu ­
rilor sociale pentru un grup um an m ai m are. A ceste p ro d u se nu
sînt însă niciodată exclusiv conştiente sau de origine exclusiv
in con ştien tă, ci provin dintr-o conlucrare egală a co n ştien tu lu i şi a
inconştientului. Produsele pur conştiente, precum şi produsele
exclusiv inconştiente nu sînt, prin ele însele, neapărat sim boluri, ci
răm îne la latitudinea atitudinii sim bolice a conştiinţei ce le observă
să le confere caracter de sim bol. D ar pot fi înţelese deopotrivă şi ca
fapte condiţionate pur cauzal, oarecum în sensul în care erupţia
roşie a scarlatinei poate fi înţeleasă ca un «sim bol» al scarlatinei. Se
vorbeşte, totuşi, în acest caz, pe bună dreptate, de u n «sim ptom » şi
nu de un sim bol. Freud a vorbit, de aceea, pe bu nă drep tate, din
pu nctul lui de vedere, nu de tratam ente simbolice, ci simptomatolo-
gice77, deoarece pentru el fenom enele acestea n u sînt sim bolice, în
sensul definit aici, ci sem ne sim ptom atice ale u nu i an u m it proces
fu nd am en tal, general cunoscut. Există desigur n eu ro tici care cred
că prod u sele lor inconştiente, care sînt în prim u l rînd şi în p rin ci­
pal sim ptom e de boală, sînt sim boluri de o însem n ătate deosebit
de m are. D ar, în general, nu se întîm plă aşa. D im potrivă, neuroti-
cul de astăzi este chiar prea m ult tentat să înţeleagă şi ceea ce are,
de fapt, însem n ătate, num ai ca «sim ptom ». Faptul că există două
con cep ţii contrare, susţinute cu ardoare şi de o parte şi de alta,
privind sensul sau lipsa de sens a lucrurilor, ne în vaţă că există,
fără doar şi poate, procese care n u exprim ă vreu n sen s deosebit,
care sînt pure consecinţe, nim ic altceva decît sim p tom e şi alte

77 Freud, Zur Psychopathologie des Alltagslebens.

200
SIMBOI.

procese, care p oartă în sine un sens ascuns, care nu decu rg, pur şi
sim plu, din cev a, ci m ai degrabă tind să devină ceva şi care, de
aceea, sîn t sim boluri. Răm îne la latitudinea tactului nostru şi a
sim ţulu i n ostru critic să hotărască unde avem de-a face cu sim pto-
m e şi u nde cu sim boluri.
Sim b o lu l este întotd eau n a o form aţiune de natură extrem de <>оз
com p lexă, căci se com pune din date ale tuturor funcţiilor psihice.
A re, ce-i d rep t, o latură ce vine în întîm p inarea raţiunii, dar şi o
latură in accesib ilă acesteia, căci este alcătuit nu num ai din date de
natură raţio n ală, ci şi d in date iraţionale ale percepţiei pure in te­
rioare şi exterio are. C u bogăţia sa de sem nificaţii abia întrezărite,
sim bolu l se adresează atît gîndirii, cît şi sentim entului, iar p lastici­
tatea sa sp ecifică , dacă ia form e senzoriale, stim ulează atît senzaţia
cît şi in tu iţia. S im b o lu l viu nu poate lua naştere în tr-u n spirit
obtuz şi n ed ezv o ltat, căci u n asem enea spirit se va m ulţum i cu
sim bolurile deja existente pe care i le oferă tradiţia. N um ai dorinţa
arzătoare a u n u i sp irit foarte dezvoltat, căruia sim bolurile oferite
n u -i m ai fu rnizează unirea suprem ă într-o singură expresie, poate
prod u ce u n n ou sim bol. În trucît însă sim bolul provine tocm ai din
realizările sale u ltim e şi suprem e şi trebuie totodată să includă şi
cele m ai p ro fu n d e tem elii ale fiinţei sale, el nu poate reieşi u nilate­
ral d in fu n cţiile spiritu ale foarte diferenţiate, ci trebuie, în aceeaşi
m ăsu ră, să d ecu rg ă şi din pornirile de cea m ai joasă şi prim itivă
speţă. P en tru ca această conlucrare de stări con trad ictorii să fie în
genere p o sibilă, am bele stări trebuie să stea con ştien t alături, în
dep linătatea con trastu lu i lor. A ceastă stare trebuie să fie o violentă
dezbin are cu sine însu şi, întru cît teza şi antiteza se neagă, iar eu-1
trebu ie totu şi să recu n oască participarea sa necondiţionată atît la
teză, cît şi la an titeză. D acă are loc o subordonare a uneia din părţi,
sim b olu l va fi p rep o n d eren t produsul părţii celeilalte şi în aceeaşi
m ăsu ră va fi m ai pu ţin sim bol şi m ai m ult sim ptom , m ai precis

201
D E F I NI Ţ I I

sim ptom al u nei antiteze refulate. în m ăsura în care însă un sim bol
este pur şi sim plu sim ptom , îi lipseşte efectu l eliberator, căci nu
m ai exprim ă deplinul drept la existenţă al tu turor p ărţilor p sih icu ­
lui, ci am inteşte de reprim area antitezei, deşi co n ştien tu l n u -şi dă
seam a de acest lucru.
904 D acă însă subzistă o deplină egalitate şi înd rep tăţire a co n trarii­
lor, datorată participării necondiţionate a eu -lu i la teză şi antiteză,
se ajunge la o stagnare a voinţei, căci nim ic nu m ai poate fi voit,
deoarece orice m otiv îşi are alături cu aceeaşi intensitate m otivul
contrar. C u m însă viaţa nu va suporta niciodată o stagn are, ia
naştere o acum ulare a energiei vitale, care ar duce la o stare in su ­
p ortabilă, dacă din tensiunea contrariilor nu s-ar co n stitu i o nouă
funcţie unificatoare, care conduce dincolo de contrarii. A ceasta se
con stitu ie însă în m od natural din regresia de libido produ să de
acum ulare. C u m din pricina totalei dezbinări a voin ţei, u n progres
nu m ai este posibil, libido-ul se scurge în d ărăt, to ren tu l curge
parcă înd ărăt spre izvoarele sale, adică prin su sp end area şi in acti­
vitatea con ştientu lui, se produce o activitate a in conştientului,
unde îşi au rădăcinile com une, arhaice, toate fu ncţiile d iferenţiate,
unde subzistă acea indistincţie de con ţinu tu ri din care m en talita­
tea prim itivă m ai are m ulte rem iniscenţe.
905 P rin activitatea inconştientului este scos la iveală astfel un
con ţinu t con stelat în egală m ăsură de teză şi de an titeză, care se
com portă com pensator (vezi C om pensare) faţă de am îndouă.
C u m acest con ţinu t prezintă o relaţie atît cu teza cît şi cu antiteza,
el constitu ie o tem elie com ună pe baza căreia con trariile se pot
uni. D acă ne referim , de pildă, la contradicţia dintre senzorialitate
şi spiritu alitate, atu nci conţinutul com un născut din in con ştien t, în
virtutea bogăţiei sale în raporturi spirituale, oferă o exp resie bine
venită tezei spirituale, iar în virtutea p lasticităţii sale senzoriale,
sesizează atitudinea senzorială. Iar eu-1 scindat între teză şi anti-

202
SI MBOL

teză îşi găseşte în tem eiu l com u n contrapartea, propria sa expresie


unică, pe care se grăbeşte să şi-o însuşească, spre a se salva din
scindare. De aceea, tensiunea contrariilor se scurge în expresia
com ună şi o apără de lupta, n um aidecît încep ută, ce are loc pentru
ea şi în ea, între con trariile care încearcă, am îndouă, să dea o
d ezlegare n oii exp resii în sensul lor. Spiritualitatea face din exp re­
sia in co n ştien tu lu i ceva spiritual, iar senzorialitatea ceva senzorial,
una vrîn d s-o facă ştiinţă sau artă, iar cealaltă trăire senzorială.
D ezlegarea p ro d u su lu i in conştient într-u n fel sau altul reuşeşte
n um ai dacă eu-1 n u a fost com plet scindat, ci doar situat m ai m ult
de o p arte sau de cealaltă. D acă unei părţi îi reuşeşte dezlegarea
p ro d u su lu i in co n ştien t, atu nci nu num ai produsul inconştient va
cădea de acea p arte, ci şi eu-1, instalîndu-se astfel o identificare a
eu -lu i cu fu ncţia p rivilegiată (vezi F u n cţie slab d iferen ţiată). Ca
u rm are, p ro ce su l de scindare se va repeta m ai tîrziu, la un nivel
superior.
D acă, d ato rită ferm ităţii eu-lui, nu-i reuşeşte nici tezei, nici эдв
an titezei să d ezleg e prod u su l inconştient, atunci se dovedeşte că
exp resia in co n ştien tă este superioară atît unei părţi cît şi celeilalte.
F erm itatea eu -lu i şi superioritatea expresiei com une asupra tezei şi
an titezei m i se par a fi corelate, ele condiţionîndu-se reciproc.
U neori v a p ărea că ferm itatea individualităţii astfel n ăscu te este
d ecisiv ă, a lteo ri că expresia inconştientă devine o forţă superioară,
care obligă eu-1 la o n econdiţionată ferm itate. în realitate în să, s-ar
părea că ferm itatea şi determ inarea individualităţii, pe de o parte,
şi forţa su p erioară a expresiei inconştiente, pe de altă p arte, nu sînt
decît sem n e ale uneia şi aceleiaşi stări.
D acă exp resia inconştientă se m enţine în suficientă m ăsură, wr
atu nci ea se co n stitu ie într-o m aterie prim ă de n ed escom pu s, ci
doar de m o d ela t, care va d even i un obiect com un al tezei şi an ti­
tezei. Ea v a d ev en i astfel un con ţinu t nou care, dom inînd întreaga

203
D E F I NI Ţ I I

atitu din e, în lătu ră scindarea ş i constringe forţa con trariilor la u n


curs com un. A stfel, stagnarea vieţii este suspendată, viaţa îşi poate
urm a cu rsu l cu forţe noi şi ţeluri noi.
908 P rocesu l acesta pe care tocm ai l-am descris, l-am n u m it, în tota­
litatea sa, funcţie transcendentă, înţelegînd aici p rin «fu ncţie», nu o
funcţie fund am entală, ci o funcţie com plexă, com pu să din alte
funcţii, şi nereferindu-m ă prin «transcendent» la vreo calitate
m etafizică, ci la faptul că prin această funcţie se produce trecerea
de la o atitudine într-o altă atitudine. M ateria prim ă prelucrată de
teză şi antiteză, care prin procesul său de m od elare uneşte con tra­
riile, este sim bolul viu. în m ateria sa prim ă de nedescom pu s
pentru o lungă perioadă, pentru o întreagă epocă, stă bogăţia sa în
sem nificaţii profunde, iar în form a pe care m ateria p rim ă o capătă
prin acţiunea contrariilor, stă efectu l său asupra tu turor funcţiilor
psihice. R eferiri vagi la fundam entele p ro cesu lu i de form are a
sim bolurilor se găsesc în relatările eliptice despre p erioad ele de
iniţiere ale fondatorilor de religii, de pildă Isus şi S atan a, Buddha
şi M ara, Luther şi diavolul, Z w ingli şi istoria sa an terioară lu ­
m ească, reînvigorarea lui Faust prin con tractu l său cu d iav olu l, la
G oethe. în Zarathustra găsim , spre sfîrşit, un exem plu excelen t de
reprim are a antitezei în personajul «om ului odios».

891 S in e .78 Ca un concept em piric, şinele sem nifică totalitatea


fen om en elor psihice din om. Exprim ă unitatea şi deplinătatea
în treg ii personalităţi. Întrucît însă aceasta din u rm ă, datorită
com p onen tei sale inconştiente, nu poate fi con ştien tă d ecît în
parte, noţiunea de sine este, de fapt, în parte, p o ten ţial em pirică
şi, deci, în aceeaşi m ăsură, un postulat. C u alte cu vinte, cuprinde
experim en tabilul şi inexperim entabilul, respectiv în că n eexp eri-

78 Această definiţie a fost scrisă în 1958 pentru voi. VII din Gesam m elte W?rke.

204
S I M B O L - SINE

m eritatul. A ceste însu şiri le are în com un cu m ulte n oţiun i din


ştiinţele n atu rii care sînt m ai m ult nom ina decît idei. Întrucît
d ep lin ătatea, constitu ită din conţinu tu ri con ştien te p recu m şi
in con ştien te, este un postulat, conceptu l coresp u n zător este
transcendent, căci presup un e, pe tem eiuri em pirice, prezenţa
unor factori in con ştien ţi şi caracterizează astfel o fiinţare ce nu
poate fi d escrisă d ecît în parte, răm înînd însă în parte pro
tem pore in cognoscibilă şi nedelim itabilă. C um , practic, există
fen om en e ale con ştien tu lu i şi ale inconştientului, şinele ca d ep li­
nătate p sih ică are un aspect conştient, precum şi vinul in­
conştient. E m p iric, şinele apare în vise, m ituri şi basm e sub fo r­
ma «p erso n alităţii supraordonate», ca rege, erou , profet,
m în tu itor etc. sau sub form a unui sim bol al dep linătăţii ca
cercu l, p a tra tu l, qu ad ratu ra circuli, crucea etc. C u m reprezintă o
co m p lexio o p p ositoru m , o unificare a contrariilor, poate să
apară ca o d u alitate unită, cu m ar fi, bunăoară, tao ca un joc în ­
tre y an g şi y in , fraţii învrăjbiţi sau eroul şi ad versaru l său
(dragonul, fratele rău, duşm anul de m oarte, Faust şi M efisto
etc.); ceea ce în seam n ă că em piric, şinele apare ca un joc de
lu m ini şi u m b re, d eşi conceptu al este înţeles ca o d ep linătate şi
deci ca o u n itate, în care contrariile sînt unite. C u m u n asem e­
nea co n cep t este de n eintu it el este - tertium n on datu r - şi din
acest m o tiv tran scen d en t. El ar fi chiar - logic - o specu laţie
goală, d acă n u ar desem na şi nu ar denum i sim bolul unităţii,
em p iric în tîln it. Şinele nu este o idee filozofică, în tru cît nu îşi
declară p ro p ria existenţă, adică nu se ipostaziază. Intelectual,
are n u m ai în sem n ătatea unei ipoteze. Sim bolurile sale em pirice
p osed ă, în sch im b , foarte frecvent, o însem nată numinozitate (ca,
de p ild ă, o m an d ala), adică o valoare em oţională apriorică (de
pildă «D eu s est circu lus...», tetratys-ul pitagoreic, cu aternitatea
etc.) şi se d o v ed eşte astfel a fi o reprezentare arhetipală, care se

205
DEFINIŢII

distinge de alte reprezentări de acest fel prin faptul că, cores­


p u nzător însem n ătăţii conţinutului său şi n u m in ozităţii sale,
ocupă o poziţie centrală.

909 S in te tic. Vezi C onstructiv.

877 S u fle t. In cu rsu l cercetărilor m ele privind structura in con ştien ­


tului, m -am văzu t nevoit să fac o distincţie conceptu ală între suflet
şi psihic. Prin psihic înţeleg totalitatea proceselor p sih ice, atît con ­
ştiente cît şi inconştiente. Prin suflet, în schim b, în ţeleg un anum it
com plex de funcţii, bine delim itat, pe care l-am putea caracteriza
foarte bine ca pe o «personalitate». P entru a arăta m ai în am ănunt
la ce mă refer, trebuie să iau în consideraţie anum ite pu ncte de
ved ere m ai îndepărtate. Este vorba înd eosebi de fenom enele
som n am bu lism ului, dedublării caracterului, disocierii p ersonali­
tăţii, în a căror cercetare s-au făcut rem arcaţi în p rim u l rînd cerce­
tători francezi, care ne-au apropiat de pu nctul de ved ere al unei
posibile p lu ralităţi de personalităţi în unul şi acelaşi individ.
878 Este fără doar şi poate clar că o asem enea plu ralitate de p erso­
n alităţi nu îşi poate face apariţia niciodată la un in d ivid norm al;
dar p osibilitatea unei disocieri a personalităţii, dem onstrată prin
aceste cazu ri, ar trebu i să existe, m ăcar sub form a u nor indicii, şi
în lim itele norm alului. Şi, într-adevăr, unei observaţii psihologice
făcute cu ceva m ai mulţi} acuitate îi reuşeşte fără prea m ari dificul­
tăţi să d escopere la indivizi norm ali, cel pu ţin indicii sau urm e de
disociere a caracterului. E suficient, bu năoară, să u rm ărim atent pe
cineva, în îm p reju rări diferite, ca să descoperim cît de şocant i se
schim bă personalitatea la trecerea din tr-u n anturaj în altul,
reieşind de fiecare dată un caracter bine conturat şi în m od evident
diferit de cel dinainte. In zicătoarea «înger pe stradă, d iav ol acasă»
îşi găseşte o expresie izvorîtă din experienţa cotid iană, fen om en u l

206
S I N E - S I N T E T I C - S UF L E T

disocierii p ersonalităţii. U n anum it anturaj cere o anum ită atitu ­


dine. C u cît m ai m ult tim p sau cu cît m ai des este cerută această
atitu dine co resp u n zăto are anturajului, cu atît m ai lesne d evine o
atitu d in e obişnu ită. Foarte m ulţi oam eni din clasa cu ltivată trebuie
să se m işte în d eo bşte în două anturaje total diferite, în cercul de
acasă, în fam ilie şi în viaţa profesională. C ele două anturaje total
d iferite ce r d ou ă atitu d in i to tal diferite, care determ ină o d ed u bla­
re a caracteru lu i proporţională cu gradul identificării eu -lu i (vezi
Iden tificare) cu fiecare atitudine. C onform condiţiilor şi n ecesi­
tăţilor sociale, caracteru l social se orientează pe de o parte după
aştep tările şi cerinţele m ediu lu i profesional, şi pe de altă parte
după in ten ţiile şi am biţiile subiectului. C aracteru l de acasă ar
trebu i să se fo rm eze, de regulă, m ai m ult după n evoile de com fort
şi co m o d itate ale subiectu lu i şi aşa se face că oam eni extrem de
en ergici, în d ră z n eţi, în căp ăţîn aţi şi h otărîţi în viaţa publică par,
acasă şi în fam ilie, joviali, blînzi, toleran ţi şi slabi. C are să fie oare
ad evăratu l lor caracter, personalitatea lor reală? E im posibil de
răspuns la această întrebare.
A ceastă scurtă reflecţie arată că nici la individul n orm al diso- 879
cierea caracteru lu i nu este de dom eniul im posibilului. Şi tocm ai de
aceea, sîn tem în d rep tăţiţi să tratăm disocierea p erso n alităţii ca pe
o p ro b lem ă a p sih olog iei n orm ale, deopotrivă. D upă p ărerea m ea
- ca să co n tin u ă m d iscu ţia - la întrebarea de m ai sus s-ar putea
răsp u n d e că u n asem enea om nu are, în genere, un caracter real,
adică n u este, în g enere, individual (vezi acolo), ci co lectiv (vezi
acolo) sau, cu alte cu vinte, corespunzător îm p reju rărilor generale,
aştep tărilo r generale. D acă ar fi individual, ar avea un singur
caracter, u nu l şi acelaşi, cu toate diferenţele în atitudine. El nu ar fi
id en tic cu atitu d in ea m om entului şi nu ar putea şi nu ar vrea să-şi
îm p ied ice in d iv id u alitatea să se m anifeste cu m va, atît într-o stare
cît şi în cealaltă. D e fapt, el este individual, ca orice fiinţă, dar

207
DEFINIŢII

inconştient. Prin identificarea sa, m ai m ult sau m ai p u ţin totală, cu


atitudinea m om entului înşeală cel puţin pe ceilalţi şi adesea chiar
pe sine însuşi în ce priveşte adevăratul său caracter; îşi pune o
mască, d espre care ştie că e pe potriva intenţiilor sale, pe de o
parte, şi a cerinţelor şi opiniilor anturajului său, pe de alta, şi astfel
p recum păn eşte cînd un aspect, cînd celălalt. A ceastă m ască, adică
atitudinea adoptată ad hoc, o num esc persona79 cu m se num ea
m asca actorilor antici.
880 C ele două atitudini din cazul de m ai sus constituie două p erso ­
nalităţi colective, pe care le putem subsum a sim plu n um elu i de
persona sau personae. A m arătat deja m ai sus că adevărata in d ivi­
dualitate este diferită de am îndouă. Persona este, ca atare, un
com plex de funcţii ce se form ează din m otive de adaptare sau din
nevoia de com oditate, dar nu este identică individualităţii.
C om plexul de funcţii al p ersonei se referă exclusiv la raportul cu
obiectul.
881 Dar relaţia individului cu obiectul exterior trebu ie deosebită
net de relaţia sa cu subiectul. Prin subiect în ţeleg în p rim u l rînd
acei vagi sau obscuri stim uli, sentim ente, gînduri sau sen zaţii, care
nu ne parvin în m od explicit din continuitatea trăirii con ştien te
legate de obiect, ci se ivesc m ai degrabă, tu lbu rător şi inhibant,
uneori ch iar presant, din interiorul obscur, din su bstraturile sau
cu lisele con ştien tu lui şi care constituie, în totalitatea lor, percepţia
vieţii inconştientului. Subiectul, conceput ca «obiect in terior», este
inconştientul. A şa cu m există un raport cu obiectul exterior, o
atitudine exterioară, există şi un raport cu obiectu l in terior, o atitu­
dine interioară. Se înţelege că această atitudine in terioară, în virtu ­
tea n aturii sale extrem de intim e şi greu accesibile, este u n lu cru cu

79 Vezi şi Die. Bezichungen zwischett dem Ich und dem Unbexvufiten, p.61, Gesam melte
Werke, voi. VII.

208
S UF L E T

m ult m ai p u ţin cu noscu t decît atitudinea exterioară, direct vizibilă


oricui. T o tu şi, nu m i se pare prea dificil să-ţi faci o idee despre
această atitu d in e interioară. Toate acele aşa-num ite inhibiţii, ch e­
furi, d isp o ziţii întîm p lăto are, sentim ente vagi şi fantezii frag m en ­
tare, care tu lbu ră d in cînd în cînd activitatea concentrată sau chiar
liniştea celu i m ai n orm al o m şi cărora li se găsesc explicaţii raţio ­
nale în cau ze organice sau alte pricini, îşi au aproape în m od reg u ­
lat tem eiu l n u în cauzele ce le sînt în m od con ştien t atribu ite, ci
sînt p ercep ţii ale unor procese inconştiente. Printre aceste fen om e­
ne se n u m ără, fireşte, şi visele, pe care, după cu m se ştie, ne place
să le ex p licăm p rin cau ze exterioare şi superficiale ca indigestiile,
poziţia în tim p u l som n u lu i şi altele asem enea, deşi o astfel de
exp licaţie n u rezistă niciod ată u nei critici m ai severe. A titu dinile
oam en ilor faţă de aceste lu cru ri diferă fundam ental. U nul nu se
lasă im p resio n at cîtu şi de pu ţin de procesele sale interioare, e în
stare, am p u tea sp u n e, să treacă peste ele întru totul; altul este însă
în foarte m are m ăsură subjugat de ele: îndată ce se trezeşte, o
fantezie o arecare sau un sentim ent antipatic îi strică chefu l pentru
toată ziu a, o v ag ă senzaţie neplăcu tă îi sugerează ideea unei boli
ascu n se, d in tr-u n vis răm îne cu presentim ente sum bre, deşi, de
altfel, n u e d elo c superstiţios. A lţii, în schim b, sînt doar în anum ite
p erioad e accesib ili acestor stim uli inconştienţi sau sîn t accesibili
n u m ai u nei an u m ite categorii a lor. U nuia nu i-au apărut, poate,
absolu t n iciod ată în con ştien t ca lucruri la care ai putea să reflec­
tezi, p en tru altu l însă constituie o problem ă cotidiană. Unul le
valorifică p sih olog ic sau le atribuie raporturilor cu aproapele său,
pe cînd altu l găseşte în ele o revelaţie religioasă.
A ceste m o d u ri com plet diferite de abordare a stim ulilor incon- 882

ştientu lu i ţin de obişnu in ţă, la fel ca atitudinile diferite faţă de


o b iectu l ex terio r. De aceea, atitudinea interioară corespun d e unui
co m p lex de fu n cţii la fel de bine definit ca atitudinea exterioară.

209
DEFINIŢII

A cele cazu ri în care procesele psihice interioare sînt, în aparenţă,


com plet trecute cu vederea, sînt la fel de p u ţin lipsite de o atitu­
dine interioară tipică, pe cît de p u ţin sînt lipsite de o atitudine
exterioară cele care trec constant cu vederea peste o biectu l exte­
rior, peste realitatea faptelor. Persona acesor din urm ă cazu ri, nu
foarte rare, se caracterizează printr-o lipsă de relaţie, u n eo ri chiar
printr-o oarbă lipsă de consideraţie, care, de m ulte ori, n u se frînge
decît în faţa unor puternice lovituri ale soartei. N u arareori, tocm ai
asem enea indivizi, cu persona caracterizată de o p ron u n ţată lipsă
de con sid eraţie, au faţă de procesele in con ştien tului o atitudine
caracterizată de o extrem ă influenţabilitate. Pe cît de n einflu en-
ţabile şi inaccesibile sînt din exterior, pe atît de slabe şi d eterm in a­
bile sînt în faţa proceselor lor interioare. De aceea, în aceste cazuri,
atitud inea interioară corespunde unei personalităţi interioare
d iam etral opuse celei exterioare. C unosc, de pildă, u n om care a
distrus fără ruşine şi cu totală orbire fericirea celor apropiaţi lui,
dar care îşi întreru pea călătorii de afaceri im portan te p en tru a se
putea delecta cu frum useţea u nei d u m brăvi pe care o zărise din
tren. Tu tu ror le sînt, desigur, cunoscute asem enea cazu ri sau altele
asem ănătoare, aşa încît nu e nevoie să m ai dau exem ple.
883 A şa cu m ne îndreptăţeşte să vorbim despre o personalitate
exterioară, experienţa cotidiană ne înd reptăţeşte, d eop otrivă, să
ad m item şi existenţa unei personalităţi interioare. Personalitatea
in terioară este m odul în care se raportează cineva la p rocesele sale
psihice interioare, este atitudinea sa interioară, caracteru l cu care
se întoarce către inconştient. N um esc atitudinea exterioară, carac­
terul exterior - persona, iar atitudinea interioară n um esc o anima,
suflet. în m ăsura în care o atitudine este obişnu ită, ea este un
com plex de funcţii m ai m ult sau m ai p u ţin stabil cu care eu-1 se
poate id entifica, în m ai m ică sau m ai m are m ăsură. Lim ba exprim ă
acest lucru foarte plastic; cînd cineva are o atitudine o bişnu ită faţă

210
SUF LET

de anum ite situaţii, se spune: e com plet altul, cînd face cu tare sau
cutare lucru. Se exprim ă astfel autonom ia com plexu lu i de funcţii
al unei atitu d in i obişnuite: e ca şi cum individul ar fi luat în stă-
pînire de o altă p ersonalitate, ca şi cu m «ar fi intrat în el un alt
spirit». A ceeaşi au ton om ie ce îi revine adesea atitudinii exterioare,
şi-o reven d ică şi atitu dinea interioară, sufletul. Una din realizările
cele m ai d ificile ale ed u caţiei este să schim be persona, atitudinea
exterioară. Şi e la fel de dificil să schim bi sufletul, căci structu ra lui
este de o b icei la fel de bine stabilită, ca cea a personei. După cum
persona este o fiinţă care constitu ie adesea întregul caracter m an i­
fest al u nu i o m şi care îl însoţeşte, uneori, neschim bată, de-a
lu ngu l în treg ii sale vieţi, sufletul este, de asem enea, o fiinţă bine
co n tu rată cu un caracter au tonom , stabil şi uneori de neschim bat.
D e aceea, de cele m ai m ulte ori, poate fi foarte lesne caracterizat şi
descris.
In ce p riv eşte caracteru l sufletului, este valabilă, conform exp e- 884
rienţei m ele, legea generală că, în ansam blu, acesta se raportează
complementar la caracteru l exterior. Sufletul conţine în d eo bşte, aşa
cu m arată ex p erien ţa, toate acele însuşiri general um ane care îi lip ­
sesc atitu d in ii con ştien te. T iranu l bîntuit de vise rele, p resen tim en ­
te su m bre şi an xietăţi lăuntrice este o figură tipică. L ip sit, exterior,
de co n sid era ţie, rigid şi inaccesibil, el este accesibil in terior oricărei
u m bre, su p u s oricăru i cap riciu, ca şi cum ar fi fiinţa cea m ai lipsită
de au ton o m ie, cea m ai influenţabilă cu pu tinţă. Sufletul său
con ţine aşad ar acele însuşiri general um ane ale in flu enţabilităţii şi
slăbiciun ii care-i lipsesc cu desăvîrşire atitu dinii sale exterioare.
D acă p erso n a este intelectu ală, sufletul e fără n ici o înd oială sen ti­
m ental. C aracteru l com plem en tar al sufletului priveşte însă şi ca ­
racteru l sex u lu i, după cu m am văzu t de m ulte ori în m odul cel
m ai clar. O fem eie foarte fem inină are un suflet de bărbat, un b ăr­
b at fo arte m ascu lin - un suflet de fem eie. A ceastă opoziţie provine

211
DEFI NI ŢII

din faptul că bărbatul, de pildă, nu este în întreg im e şi în toate


lucrurile m asculin, ci are, în m od norm al, şi anum ite trăsături
fem inine. Cu cît m ai bărbătească este atitudinea sa exterioară, cu
atît m ai m ult sînt excluse din această atitudine trăsăturile fem in i­
ne; ele îşi fac apariţia, deci, în inconştient. A ceastă situaţie explică
de ce tocm ai bărbaţii foarte m asculini sînt supuşi u nor slăbiciuni
caracteristice: ei au faţă de stim ulii inconştientului u n co m p o rta­
m ent de o influenţabilitate fem inină. Invers, tocm ai cele m ai fem i­
nine fem ei sînt adesea, faţă de anum ite lu cru ri in terioare, de o
in ed u cabilitate, de o îndărătnicie şi o încăp ăţîn are, ce n u pot fi
întîln ite, cu o asem enea intensitate, la bărbaţi, decît ca însu şiri ale
atitu dinii exterioare. Este vorba aici de trăsături m ascu line, care,
excluse din atitudinea fem inină exterioară, au d even it însu şiri ale
sufletului. De aceea, dacă vorbim de o anima la bărbaţi, la fem ei
trebuie să vorbim neapărat de un animus. D upă cu m la bărbaţi, în
general, în atitudinea exterioară, logica şi obiectivitatea p recu m p ă­
nesc sau sînt, cel puţin, considerate ideale, la fem ei acest rol îl are
sentim entul. D ar în suflet, raportul se răstoarn ă; in terior, bărbatu l
sim te, iar fem eia reflectează. De aceea, bărbatu l aju nge m ai uşor
într-o totală d ezorientare, acolo unde fem eia m ai p o ate cred e şi
spera şi de aceea cedează m ai uşor decît fem eia. Pe cît de uşor
poate fem eia să cadă pradă conjuncturilor sociale, ca prostituată,
de pild ă, pe atît de uşor cedează bărbatul im pulsurilor in con ştien ­
tului, alcoolism ului sau altor vicii.
885 In ce priveşte însuşirile general um ane, caracterul sufletului se
poate d edu ce din caracterul personei. Tot ceea ce ar trebu i să fie în
m od norm al în atitudinea exterioară, dar lipseşte de acolo în m od
evid ent, se găseşte fără îndoială în atitudinea in terioară. A ceasta
este o regulă fundam entală, care m i-a fost con firm ată m ereu. In ce
priveşte însă însuşirile individuale, nu se poate d ed u ce n im ic de
felul acesta. Putem fi siguri doar că dacă cineva este id en tic cu

212
SUFLET - TIP

persona sa, atu nci însuşirile sale individuale sîn t asociate cu su fle­
tul. D in această asociere provine sim bolul, foarte frecven t în vise,
al su fletu lu i ce poartă un copil, ceea ce am inteşte de im aginea
p rim ord ială a n aşterii eroului. C op ilu l ce urm ează să se nască
rep rezintă atu n ci individualitatea inexistentă încă în m od
con ştien t. A şa cu m persona, ca expresie a adaptării la m ediu este,
de reg u lă, p u tern ic influ enţată şi m odelată de m ediu, sufletul este,
de asem en ea, p u ternic m od elat de inconştient şi de calităţile aces­
tuia. A şa cu m , in tr-u n m ediu prim itiv, persona capătă în m od
aproape n ecesar, trăsături prim itive, sufletul preia pe de o parte
trăsăturile arh aice ale inconştientului şi pe de altă parte caracterul
sim b olic-p ro sp ectiv al inconştientului. De aceea este atitudinea
in terio ară «p lină de presim ţiri» şi «creatoare».
Id en titatea cu p ersona determ ină autom at o identitate incon- 886
ştientă cu su fletu l, căci dacă subiectul, eu-1 este n ed iferen ţiat de
p ersona, n u are n ici o relaţie conştientă cu procesul in con ştien
tului. Şi de aceea este în su şi acest proces, este identic cu el. C el
care este, n econd iţionat, însu şi rolul său exterior, cade totodată
prad ă, în m od in exorabil, procesului interior, adică acesta din
urm ă îi va zăd ărn ici în unele ocazii, în m od absolut n ecesar, rolul
exterio r sau îl va reduce la absurd (vezi E n an tio d ro m ie). O afir­
m are a lin iei in d ivid uale este astfel exclusă, iar viaţa se desfăşoară
în co n traste ireconciliabile. în acest caz, sufletul este întotd eau n a
p ro iectat în tr-u n obiect real corespunzător, faţă de care există, ca
u rm are, u n raport de dependenţă necondiţionată. T o ate reacţiile
ce p ro v in de la acest obiect au un efect nem ijlocit asupra su b iec­
tului lău n tric acaparat. Este vorba adesea de legături tragice (vezi
Im a g in e a su fle tu lu i).

T ip . T ip u l este u n exem p lu sau un m odel ce redă în m od carac­


teristic un ca ra cter al unei specii sau al unei grupări. în sensul m ai

273
DEFINIŢII

restrîns din lucrarea de faţă, tipul este m od elul caracteristic al unei


atitudini (vezi A titu d in e) generale ce apare in m ulte form e indivi­
duale. Din num eroasele atitudini existente şi posibile relev în
studiul de faţă în total patru, şi anum e pe acelea ce se orien tează în
principal după cele patru funcţii psihologice fu nd am en tale (vezi
F u n cţie), adică după gîndire, sentim ent, intuiţie şi senzaţie. în
m ăsura în care o asem enea atitudine este obişnuită şi îşi pu ne, în
co n secin ţă, pecetea asupra carcterului individului, vorbesc de un
tip psihologic. Aceste tipuri bazate pe funcţiile fundamentale, pe
care le putem num i tip gîndire, sentiment, intuiţie şi senzaţie, se pot
îm părţi, după proprietăţile funcţiilor fundam entale, în două clase:
în tipuri raţionale şi iraţionale. Prim ei clase îi aparţin tipu l gîndire şi
tipul sentim ent; celei de a doua, tipul intuitiv şi tipul senzaţie (vezi
şi R a ţio n a l, Iraţio n al). O altă îm părţire în două clase se poate face
după fluxul de libido dom inant, adică după in tro v ertire sau extra-
vertire (vezi acolo). Toate tipurile fu ndam entale pot aparţine atît
unei clase cît şi celeilalte, după atitudinea lor dom inantă m ai m ult
in trovertită sau m ai m ult extravertită. U n tip gîndire poate
aparţine de clasa introvertită sau de cea extravertită şi la fel orice
alt tip. îm părţirea în tipuri raţionale şi iraţionale vine d in tr-u n alt
punct de vedere şi nu are nim ic de-a face cu in trovertirea şi extra-
vertirea.
9i4 în două com unicări anterioare privind tip ologia80, nu am
d eosebit tipul gîndire şi tipul sentim ent de tipurile in trovertit şi
extravertit, ci am identificat tipul gîndire cu tipu l in trovertit şi
tip u l sentim en t cu cel extravertit. Dar prelucrînd com plet m ate­
rialul, m i-am dat seam a că tipul introvertit şi cel extravertit trebuie
con sid erate d rept categorii supraordonate tipu rilor funcţie.

8 0 Jung, Zur Frage der psychologischen Typen; şi apoi Die Psychologie der unbewufl-
teи Prozesse, în ediţie nouă: Uber die Psychologie des Unbewufiteii, GesauuiieHe Wer-
ke, voi. VII.

214
TIP - VOI NŢĂ

A ceastă sep arare corespunde foarte bine şi experienţei conform


căreia există, n eîn doieln ic, de pildă: două feluri de tip sentim ent,
dintre care u n u l se orientează m ai m ult spre trăirea afectivă iar
celălalt m ai m u lt spre obiect.

V o in ţă . P rin voinţă înţeleg sum a en ergiei psihice disponibile 921

con ştientu lui. A ctu l de voinţă ar fi aşadar un proces energetic


d eclanşat de o m otivaţie conştientă. N u voi num i, deci, act de
voinţă u n act psihic d eterm inat de o m otivaţie inconştientă. Voinţa
e u n fen o m en psihologic care îşi datorează existenţa cu ltu rii şi
edu caţiei m orale, deci care lipseşte în m are m ăsură din m entali­
tatea p rim itivă.
IN ID ICE

А am or propriu 89
analogie 124, 133
abstractizare 120, 121
anatom ie 133
- definiţie 119
anem ie 94
abstracţiune 90, 133, 154, 194
anima 123, 212
activitate -d efiniţie 210
-im aginativă 142, 150 animus 123, 212
adaptare 11, 13, 15, 18, 74, 108, 112, anturaj 18, 207, 208
159, 161, 169, 178, 186, 187, 213 -influenţa anturajului 128
-biologică 13 anxietate 78, 84, 211
-co n ştien tă 168 apercepţie 56, 72, 125, 126, 127, 153,
-la norma colectivă 176 183
-p siholog ică 13 - a valorii 191
adevăr 35, 39, 40, 81 -a ctiv ă 1 23,153
-p ractic 81 -conştientă 173
Adler 53, 78, 130, 131, 135, 188 -definiţie 123
afect 23, 78, 122, 168, 171, 172, 190,193 -inconştientă 173
-d efin iţie 121 - intelectuală 191
- prim itiv 86 -p asiv ă 123
afectiv 166, 169 arbitrar 32
- constrîngere afectivă 61 arbore (m otiv mitic) 134
- exteriorizări afective 49 arhaic 138, 152, 161, 162, 185, 202, 213
-p red icate afective 49 arhaism 124, 134
-relaţie afectivă 50, 51 -d efin iţie 124
-v alo are afectivă 51 arhetip 81, 1 06,124
afectivitate 123 -d efin iţie 75, 162
alcoolism 212 -reprezentare arhetipală 205
alegorie 196 artă 29, 97, 101, 107, 149, 166, 194, 203
altruism 37 -o p eră literară 184
ambiţie 93, 207 artist 97, 99, 106, 113, 149
am nezie 171 asim ilare 49, 123, 124, 125, 137

216
I NDI CE

-c u obiectul 23 biologie 13, 14, 137


asociaţii 124, 137, 172 biserică 46
-lib e re 136 Bleuler 123, 124, 172
atac la persoană 39, 87 Buddha 204
atenţie 17, 127, 145, 151, 173 Burckhardt, Jakob 75
atitudine 11, 16, 65, 126, 127, 129, 142,
169, 180, 184, 186, 192, 197, 198, 204, С
207, 208, 210, 211 capriciu 47, 49, 211
- a conştientului 12, 23 caracter 12, 26, 158, 168, 183, 206, 208,
- a inconştientului 21, 22, 25 211, 214
- a observatorului 27 - a l personei 212
-ab stractivă 120, 121 - a l sufletului 211, 212
-co lectiv ă 137 -d edu blare a caracterului 206, 207
-co n ştien tă 36, 37, 38, 40, 56, 108, 127, -d isociere a caracterului 236, 207
128, 132, 144, 145, 174, 211 -exterior 211
-d ed u blare a atitudinii 127 - social 207
-d efin iţie 125 căsătorie 48
-estetică 194 cauzal 200
-exterioară 168,170, 2 0 8 ,2 0 9 ,2 1 0 ,2 1 1 , cauzalitate 81, 147, 148, 149, 162, 180
212 cauză 146, 209
-extravertită 17, 22, 25, 26, 27, 35, 56, cerc (simbol) 205
61, 62, 70, 74, 76, 77, 157 civilizaţie 24, 25, 110, 111
- faţă de obiect 11 - contem porană 70
-fem in in ă 212 -o m civilizat 130, 134, 159, 185
-g en erală 11, 128, 132, 214 clarviziune 106
-in con ştien tă 62, 127, 128 Cohen 156
-intelectu ală 36, 37 colectiv 137, 175, 177, 207
-interioară 167, 208, 209, 210, 211, 212 -co n ţin u t colectiv 129
- introvertită 74, 77, 96, 103, 157, 164, -d efin iţie 129
178 -n o rm ă colectivă 176
-in tu itiv ă 63, 143 -psihologie colectivă 175
-m ascu lin ă 212 -v alo are colectivă 175
-m od ificare a atitudinii 113 colectivism conştient 160
- perceptivă 68 compasiune 92
-raţio n ală 68 com pensare 20, 21, 25, 33, 49, 51, 59,
-re face re a atitudinii 51 64, 7 7 ,1 0 3 ,1 0 8 ,1 2 7 , 128, 130, 131,132,
-senzorială 60 133, 136, 145, 174, 180, 194, 202
-sim bo lică 198, 200 -definiţie 130
-so cială 160 complex 138, 141, 172
-su biectiv ă 136 -a l eu-lui 129, 141
-tip ică 12, 14 - a l puterii 76, 129, 133
audition coloriee 124, 139 - de funcţii 1 83,187, 206, 208, 209, 210,
auterotism 72 211
autonom ie 134, 211 - de inferioritate 96
- a ideii 157 com unicare 110
autoritate 35 com uniune 69, 70
Avenarius 177 concept 117, 118, 119, 121, 154, 155
156, 164, 166
В -ab stract 133, 190
Baldw in 189 -co lectiv 130
basm 205 -co n cret 121, 133
Bergson 179 -d iferenţiat 133

277
I NDI CE

* empiric 80 cunoaştere 69, 71, 72, 183, 197


-g en eral 130 -absolută 72
- transcendent 205 - obiectivă 72
concret 28, 56, 58, 79, 90 Cuvier 83
concretism 124, 134, 154, 164
-a l gîndirii 134 D
- a l sentim entului 134 Darwin 83
-d efin iţie 133 decizie 17
consens 69 -intelectuală 34
- cu tradiţia 73 delir (paranoic) 160
constelare 72, 120, 126, 127, 128, 129, dem on 102
132, 161, 174, 202 dependenţă 86, 108, 213
constrîngere 167, 170 -d e medic 114
conştient 12, 16, 17, 26, 41, 61, 78, 82, - de obiect 56, 59, 66, 77
93, 101, 124, 127, 132, 141, 143, 144, - de situaţiile exterioare 63
146, 148, 150, 153, 154, 161, 170, 171, -senzorială 134
174, 177, 193, 200, 202, 205, 208, 209 deplinătate 204, 205
-cîm p al conştientului 132, 141 destin 64, 65, 110
-co n ţin u t al conştientului 98, 141, 172 diavol 142, 204
-d efin iţie 138 diferenţiere 1 1 9 ,1 2 8 ,1 3 8 ,1 3 9 ,1 5 1 ,1 6 5 ,
-in tro vertit 7 1 ,7 7 169, 174, 175, 176, 194
conştientizare 23, 95, 133, 152, 179 - a gîndirii 134
contam inare (psihică) 160 - a sentim entului 134
contem plare 61, 108, 120 -d efin iţie 138
-lău ntrică 110 disimilare 125, 158, 178, 185
contrarii 204 disociere 83, 143, 144, 158
- lupta contrariilor 203 - a caracterului 206, 207
- tensiunea contrariilor 202, 203 - a gîndirii 33
- unirea contrariilor 202, 204, 205 - a personalităţii 49, 51, 172, 206, 207
conţinut 124, 126, 127, 138 - a sentim entului 47
-ab stract 121 divinitate 89
- a l inconştientului colectiv 174, 180 dogmatism 39
-a l inconştientului personal 173 dorinţă
-co lectiv 129 -interzisă 147
-co n ştien t 124, 132, 141, 172, 189, 205 -o n irică 183
- inconştient 3 7 ,1 3 2 , 133,145, 161,169, dragon 205
172, 173, 189, 205 dragoste 59, 192
-p roiectat 186 drept 130
-su biectiv 127, 177 dreptate 35
convingere 64, 86, 87 Dum nezeu 1 30,196
copil 14, 48, 180, 194
copil (m otiv m itic) 213 E
«corp astral» 44 Ebbinghaus 125
creativitate 41, 80 echilibru 19, 25, 127
creaţie 149, 150 econom ie 65
creier 163 educaţie 13, 28, 4 8 ,1 1 0 , 149, 176, 211
creştinism 141, 142, 148, 160 -m orală 215
criptom nezie 172 egocentrism 22, 26, 47, 72, 74, 76, 89
Cristos 141, 147 egoism 23, 24, 37, 65, 72, 76, 96
cruce (sim bol) 196, 205 elev 111
cuatem itate 205 emotivitate 87
cultură 46, 60, 65, 110, 215 em oţie 91, 122

218
I NDI CE

em patie 139, 142, 178, 183, 186 folclor 137


enanţiodrom ie 140, 213 Freud 23, 53, 136, 138, 146, 169, 172,
-d efin iţie 139 183, 188, 195, 200
energie 14, 21, 22, 23, 25, 41, 45, 143, frică 167
144, 145, 146, 150, 151, 152, 164, 166, - de obiect 78
170, 171, 182,202, 215 -d e sexul feminin 88
-d efin iţie 182 funcţie 17, 21, 33, 36, 42, 53, 56, 61, 72,
Epim eteu 142 120, 123, 124, 129, 130, 134, 138, 158,
erou 205, 213 165, 166, 194, 201, 204
estetică 36, 47, 58, 59, 1 0 5 ,1 0 7 ,1 0 8 ,1 9 9 -au xiliară 111, 112, 113, 114
etică 37, 111 -conştientă 37, 101, 113, 132, 152
eu 49, 74, 76, 77, 78, 83, 89, 9 3 ,1 2 3 ,1 3 3 , -d efiniţie 150
138, 171, 177, 184, 189, 201, 202, 203, -denaturată 37
207, 210, 213 -diferenţiată 25, 27, 111, 129, 158, 201,
-d efin iţie 74, 141 202
-ferm itatea eu-lui 203 - dirijată 181, 192
-id en titatea eu-lui 51 -extravertită 90
extaz 90 -fundam entală 151, 153, 179, 188, 191,
extravertire 11, 25, 36, 37, 94, 157, 178, 1 9 2,214
214 -inconştientă 82, 139
-a ctiv ă 142 -iraţională 56, 114, 151, 154, 179, 180,
-d efin iţie 142 181, 187, 194
-p asiv ă 142 -judicativă 52, 56, 67, 113
-nediferenţiată 138, 139, 157
F -perceptivă 54, 67, 113, 179, 193
fam ilie 36, 38, 207 -prim ară 112
fanatism 40, 76 -principală 27, 111, 112, 113
fantast 106 -raţională 52, 114, 151, 154, 180, 181,
fantazare 144, 145, 150,151, 153 187, 191
-activ ă 149 -refu lată 114
-p asiv ă 144 -secund ară 112, 114
fantezie 21, 81, 82, 114, 124, 135, 138, -sexu ală 128
141, 142, 143, 144, 146, 147, 149, 150, -sla b diferenţiată 25, 26, 54, 56, 60, 64,
152, 153, 160, 162, 172, 174, 177, 182, 84, 87, 109, 151, 152
183, 209 - unificatoare 202
- a salvării 170 funcţie transcendentă 176, 204
-a ctiv ă 1 4 3 ,1 4 4 ,1 4 5
- de putere 78 G
- de superioritate 78 gelozie 59
-p a siv ă 143, 145 geniu 107, 165
-sexu ală 146 gînd 165
Faust 141, 199, 204, 205 -ab stract 120
fenom en psihogalvanic 122 - definiţie 153
Ferenczi 177, 178 -su blim inal 179
Ferrero 195 gîndire 26, 28, 29, 39, 41, 48, 50, 54, 55,
fetiş 134 61, 64, 79, 81, 82, 100, 101, 112, 113,
filantropie 39, 46 120, 129, 133, 134, 137, 138, 142, 150,
filozof 157 151, 153, 157, 179, 181, 186, 187, 190,
filozofie 29, 137 191, 194, 201
finalitate 136, 148, 149 -abstractivă 120
fiziologie 44, 137, 188 -activ ă 153
fobie 59, 67 -afectivă 154

219
I ND I C E

- asociativă 153 idee fixă 6 7 ,1 0 3


-au tentică 112 identificare 1 2 4 ,1 2 5 ,1 5 1 ,1 5 8 ,1 5 9 ,1 8 6 ,
-colectivă 130 207, 210
-co n cretă 28, 124, 133 - cu funcţia 203
-d iferenţiată 134, 190 -c u o idee 185
-d irijată 154 - cu părinţii 158
- disociere a gîndirii 33 -c u persona 168, 212
-extravertită 28, 29, 31, 33, 41, 46, 80 -c u subiectul 178
-filozofică 28 -c u sufletul 168
-inconştientă 51, 90, 93 - cu tatăl 158
-infantilă 51 -c u un obiect 185
- introvertită 29, 31, 79, 80, 82, 87, 89, - definiţie 158
90 identitate 124, 160, 185
-intu itivă 153, 154 - c u obiectul 174
- la femeie 40 - cu părinţii 159
-m istică 81 -c u persona 167, 213
-ned iferenţiată 113, 138, 195 -c u sufletul 213
-ned irijată 154 - definiţie 159
-n egativ ă 42, 43, 51 -fam ilială 159
-p asiv ă 153 iluzie 20, 125
- pozitivă 41 - a puterii 78
- practică 28 im aginaţie activă 150
-p rim itivă 90, 133 im agine 71, 79, 81, 88, 100, 104, 105,
- procesul gîndirii 30, 32, 90 107, 150, 154, 161, 164, 173, 183, 184,
- proiectată 43 1 9 3 ,1 9 8
- refulată 42, 48, 66 - a sufletului 167, 168, 169, 170
- subiectivă 89 - a unui om 183
Goethe 141, 204 -arh aică 8 1 ,1 2 4
- colectivă 1 2 9 ,1 5 4 ,1 6 2
H -d efin iţie 160
habitus 18, 25 - inconştientă 93
halucinaţie 160 -interioară 161
hedonism 57 - intuitivă 61, 62
Hegel 156 -m itologică 9 8 ,1 7 3 ,1 8 0
H eraclit 139, 140 -p erson ală 1 5 4 ,1 6 2
hiperestezie 109 -prim ord ială 51, 75, 87, 89, 91, 9 8 ,1 5 4 ,
hipnoză 172, 173 1 5 6 ,1 5 7 ,1 6 2 ,1 6 3 ,1 6 4 , 1 6 5 ,1 6 6 , 213
Hoefding 189 - sim bolică 8 0 ,1 5 6
hom osexualitate 169 -«spontană» 132
-su biectivă 103
I imbold 22, 23, 129, 133, 164, 170, 171,
ideal 34, 38, 59 1 74,193
idee 29, 3 3 ,5 9 , 80, 81, 83, 85, 86, 87, 89, -v e z i şi instinct
121, 125, 150, 154, 155, 156, 157, 164, imitaţie
165,166 -d efin iţie 158
-co lectiv ă 130 incest 23
-d efin iţie 154 inconştient 16, 21, 26, 38, 51, 53, 54, 60,
-filozofică 205 66, 67, 68, 77, 78, 85, 87, 93, 100, 102,
-g en eral valabilă 29, 31, 34 103, 106, 108, 127, 131, 132, 136, 140,
- obiectivă 28, 32 141, 143, 144, 148, 158, 159, 161, 165,
-raţională 68 167, 1 74,199, 200, 202, 205, 212, 213
- subiectivă 30, 32 -accesu l la inconştient 114

220
I NDI CE

-co n fru n tare cu inconştientul 114 -ad leriană 188


-co n ţin u t al inconştientului 37, 145, -freu d ian ă 188
161, 169, 172, 173 - la nivel subiect 183, 184
-d efin iţie 171 - la nivelul obiect 182
-o p o ziţie a inconştientului 49, 50, 51, introiecţie 139, 160, 178, 185, 186
55, 59, 103, 108 -activă 178
inconştient colectiv 51, 79, 98, 103, 162 -d efiniţie 177
-co n ţin u t al inconştientului colectiv -p asiv ă 178
75, 1 7 3 ,1 8 0 introvertire 22, 25, 94, 121, 157, 186,
-d efin iţie 75, 173 214
inconştient personal 78, 162 -activ ă 178
-co n ţin u t al inconştientului personal -d efin iţie 178
173 -p asiv ă 178
-d efin iţie 173 introvertit 11
indiferenţă 89, 91, 105, 189 - definiţie 30
individ 175 intuiţie 40, 52, 53, 61, 62, 63, 64, 65, 69,
-d efin iţie 174 70, 82, 87, 103, 104, 107, 113, 114, 120,
individual 130, 137, 175, 176, 207, 213 124, 137, 138, 143, 150, 151, 179, 181,
individualism 176 183, 194, 201
individualitate 144, 156, 158, 165, 207, - abstractă 1 2 0 ,1 8 0
208 -afectiv ă 192
-co n ştien tă 174 -artistică 113
-d efin iţie 175 -concretă 179
- ferm itatea individualităţii 203 -d efin iţie 179
individuaţie 158, 174, 176, 177 -extravertită 102, 103
-d efin iţie 175 -fantastică 120
infantil 23, 25, 27, 51, 52, 78, 159, 180, -filozofică 113
188 -intelectu ală 154
infantilism 68 -introvertită 103, 104, 105
influenţabilitate 210, 211, 212 -obiectiv ă 179
inhibiţie 132, 139, 141, 145, 158, 194, -refu lată 54, 55, 57, 59, 60, 102
209 -sim bolică 120
iniţiere 204 -su biectivă 179
instinct 13, 23, 51, 75, 146,167 invidie 147
-fem in in 169 ipohondrie 109
-m ascu lin 169 ipoteză 173, 197
-v e z i şi imbold iraţional 3 4 ,4 0 ,5 2 ,5 7 ,6 7 ,6 8 ,6 9 ,8 2 ,9 9 ,
intelect 47, 88, 113, 155,166, 179, 197 181, 182, 192, 201
-d efin iţie 154, 177 -definiţie 180
- extravertit 29 iraţionalitate 102
-filo zo fic 199 isterie 2 1 ,4 7 , 94, 103, 145
- introvertit 29 -am nezie isterică 171
-p ra ctic 113 - minciună isterică 21
-sp ecu lativ 113 istorie universală 147
intenţie 26, 37, 57, 102, 120, 147, 153, Isus 204
1 5 4 ,1 7 0 , 180,186, 192, 207 iubire 4 8 ,1 3 9 ,1 6 7 , 192
- ascunsă 84 iubirea aproapelui 34, 35, 160
-raţio n ală 54, 68 izolare 87
interes 17, 178 - a subiectului 186
interpretare 136, 146, 188
- a unei opere literare 184 J
- a visului 184 James 31

221
I N D IC E

Janet, Pierre 143, 171 -spiritual 29


judecată 27, 28, 43, 60, 64, 67, 68, 69, 79, Mefisto 142, 205
84, 95, 102,108, 109, 126,153, 154,183, melancolic 90
186, 189 metafizică 204
-afectivă 50, 113 - indiană 44
-afectivă introvertită 88 metodă
-afectivă negativă 89, 91 - a asociaţiilor 117
- de convenienţă 45 -cantitativă 117
- de inerenţă 41 -constructivă 135, 136, 137, 188
-extravertită 28 -d e interpretare 137
- intelectuală 189 -intu itivă 137
-intu itivă 154 -red uctivă 136, 137, 146, 148, 188
- raţională 52, 53, 56, 60, 66, 67, 68, 94, metodică 111
99 mistic 90, 106, 130, 196
-refulată 107 -g în d ire mistică 81
- sintetică 41 m it 163, 205
-subiectivă 76 -so la r 163
mitologie 87, 102, 124, 137, 162, 167,
К 173
Kant 83, 106, 121, 155, 166 -g reacă 162
Kiilpe 189 -im ag in e mitologică 173, 180
m întuitor 205
L modă 46
lapsus 26 -intelectu ală 110
Lasswitz 156 M oleschott 135
Lehmann 189 monstru 114
Levy-Bruhl 130, 184 morală 18, 34, 57, 60, 64, 90, 105, 107,
liber arbitru 26 1 08,155
libertate 66, 77, 89 -con ştiinţă morală 130
libido 11, 121, 142, 143, 150, 151, 152, -im oralitate 177
159, 168, 178, 182, 202, 214 motiv
-co n ştien t 145 -m itic 81, 162, 173
-d efin iţie 182 motivaţie 18, 27, 37, 63, 90, 112, 113,
-retrag ere a libido-ului 121 146, 1 6 0,178, 202
linie ancestrală 106 -conştientă 215
logică 31, 42, 49, 50, 58, 94, 112, 154, -inconştientă 215
184, 212 - raţională 54
Lullius, Raym undus 141 M ueller 125
luptă pentru existenţă 14
Luther 204 N
Nahlowsky 120
M naivitate 58, 86
M aeder 135 narcisism 169
magic 82, 88, 134, 168, 185 natură 1 6 3,1 6 4
-p u te re m agică 79, 90 neurastenie 78, 83, 9 4 ,1 0 3
mamă 14, 48, 169 neutralitate 101
mandala 205 nevroză 15, 21, 25, 36, 60, 66, 76, 78, 83,
Mara 204 9 3 ,9 4 ,1 2 7 ,1 3 0 ,1 3 1 ,1 3 3 ,1 3 8 ,1 5 2 ,1 7 7 ,
m aterialism 135 190, 195, 200
-raţio n alist 33, 44 -obsesională 103, 109
-v ezi şi raţionalism -tratam en t al nevrozelor 178
mediu 18, 163, 187, 207 N ietzsche 76, 83, 135, 141, 142

222
I ND I C E

norm ă 28, 46, 79, 90, 154, 176,177 -conştientă 26, 144
-co lectiv ă 175, 176 -d iso ciere a personalităţii 49, 51, 172,
- tradiţională 46 206, 207
- valorică 46 -exterioară 210
norm al 18, 19, 27, 170, 206 - extravertită 27
num inozitate 205 -inconştientă 26, 144, 148
- interioară 210
O - introvertită 27
obsesie 59, 60, 6 6 ,1 0 3 - multiplă 206
-senzorială 55 - supraordonată 205
om de afaceri 65 Petru (Sfîntul) 146, 149
opinie 70, 76, 147 Pitagora 205
opinie publică 77, 109 Platon 155
opoziţie politician 65
- a inconştientului 24, 2 5 ,4 9 ,5 0 ,5 1 ,5 5 , pozitivism 72
59, 103, 108 prejudecată 160
Ostwald 135 prem oniţie 135
presentim ent 211
P primitiv 23, 25, 27, 51, 60, 8 3 ,1 3 0 ,1 3 5 ,
paranoia 17 7 ,1 8 6 1 8 0 ,1 8 5 ,1 9 4 ,1 9 9
-d e lir paranoic 160 -g în d ire prim itivă 133
«participation mystique» 124, 134, 159 -m ed iu prim itiv 213
-d efin iţie 184 -m entalitate prim itivă 124, 159, 161,
pasiune 36, 91 202, 215
patologic 27 -sentim en t prim itiv 133
patrat (simbol) 205 prim itivism 68
patrie 130 profesor 111
Pavel (Sfîntul) 141, 144, 147, 148, 196 profet 105, 106, 205
părinte 110 proiecţie 59, 66, 70, 93, 135, 160, 161,
percepţie 27, 28, 53, 56, 67, 69, 71, 72, 1 6 8 ,1 7 5 ,1 7 7 , 1 8 5 ,1 8 6 , 213
97, 104, 105, 107, 134, 143, 157, 169, - a imaginii sufletului 168, 169
179, 181, 192, 201, 208, 209 -activă 186
- a factorului subiectiv 97 - conţinut proiectat 186
- a senzaţiilor corporale 193 -definiţie 186
-co n ştien tă 194 -norm ală 186
- de posibilităţi 66 -p asivă 186
-estetică 193 -patologică 186
-inconştientă 61, 179, 194 prostituţie 212
-intu itivă 103 psihic 138, 141, 163, 183, 202, 206
-senzorială 55, 97, 100, 125, 163, 164, psihologie 118, 183
173, 179, 1 83 ,18 4, 193 -individuală 128
-su biectivă 76, 97, 100, 101 -practică 182
-su blim inală 173, 179 psihologie fiziologică 118
pericol 20, 79 psihopatologie 171, 189
persona 167, 168, 169, 208, 210, 211, psihoză 100
213 public (viaţă publică) 207
-caracteru l personei 212 putere (sete ae putere) 76
-id en tificare cu persona 212
-id en titate cu persona 213 R
personalitate 12, 35, 39, 46, 48, 141, raţional 36, 48, 54, 57, 61, 64, 68, 69
1 5 8 ,1 7 5 , 204, 206, 207, 211 102, 180, 181, 182, 186, 187, 192, 201
-co lectiv ă 208 raţionalism 40

223
I ND I C E

- vezi şi m aterialism raţionalist Schum ann 125


raţiune 39, 46, 52, 53, 54, 60, 64, 66, 67, scrupulozitate 85
94, 111, 154, 155, 180, 181, 182, 187, sem iotic 188, 195
191, 194, 201 sem n 1 9 5,197
- subiectivă 54 sens
-u m ană 187 -la te n t 145, 146, 147, 149
- universală m etafizică 187 - m anifest 145
reacţie 14, 18, 100 sentim ent 23, 30, 35, 36, 37, 38, 39, 45,
realism 57 46, 49, 50, 51, 54, 55, 61, 64, 72, 82, 87,
reflecţie 183 89, 100, 101, 112,113,114, 120, 122,
refulare 22, 23, 36, 37, 3 9 ,4 0 , 5 0 ,5 4 , 55, 129, 130, 133, 134, 138, 142, 150, 151,
56, 57, 61, 66, 78, 102, 144, 147, 152, 152, 153, 154, 157, 171, 179, 181, 186,
171, 172, 173, 190, 202 187, 188, 189, 190,191,192, 193,194,
- a sexualităţii 146 201, 209, 212
rege (m otiv oniric) 205 - a l inferiorităţii 131
relaţie 21, 61, 69, 7 7 ,1 3 3 ,1 6 8 ,1 6 9 ,1 8 3 , - abstract 1 2 0 ,1 9 0
186, 202, 210 - autentic 47, 48
- a subiectului cu obiectul 185 -clasificarea sentim entelor 191
-afectivă 26, 50, 51, 82, 92 -co lectiv 130
-co lectiv ă 176 -co n cret 124, 1 3 3 ,1 6 5 ,1 9 0
-c u inconştientul 169 -d iferenţiere a sentim entului 134
-c u lum ea 12 - disociat 47
-c u obiectul 77, 78, 85, 87, 9 1 ,1 3 6 ,1 6 9 , -estetic 120
208 - extravertit 45, 46
-c u societatea 177 - intelectual 120
- cu subiectul 208 - introvertit 88, 89, 90
-în tre sexe 168 -in tu itiv 181
- între tipuri diferite 69 - moral 120
- mam ă-copil 14, 92 -ned iferenţiat 113, 138, 139, 165, 190,
-negativă cu obiectul 84 195
- socială 65 -n ed irijat 192
- subiect-obiect 13 -n eg a tiv 88
- tată-copil 38, 158 -p a siv 192
- um ană 69, 70 - pozitiv 88
religie 36, 40, 60, 130, 165 -p rim itiv 90, 133
- fondator de religie 204 - refulat 39, 66
-isto ria religiilor 137 -religios 120
- revelaţie religioasă 209 -senzorial 181
resentim ent 39 - subiectiv 89, 90
retractilitate 72, 109 -su blim inal 179
rezistenţă 50, 83, 100, 101 senzaţie 30, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62,
rit 60 69, 7 0 ,8 2 , 8 7 ,9 6 ,9 7 ,1 0 0 ,1 0 2 ,1 0 3 ,1 1 3 ,
s 120, 122, 123, 124, 129, 134, 138, 139,
150, 151, 179, 180, 181, 189, 190, 192,
sacrificiu 59 194, 195, 201, 209
Satana 204 -abstractă 120, 193
Saul 143, 147, 148 -afectiv ă 190
sănătate 38, 64 -com ponentă subiectivă a senzaţiei
-fizică 15, 19 99, 100
Schiller 144 -co n cretă 193
schizofrenie 172 -estetică 120
Schopenhauer 156, 165, 166, 187 -extravertită 104, 108

224
I NDI CE

- introvertită 97, 98, 9 9 ,1 0 4 Spitteler 142, 170


-n o rm ală 194 stat 130
-p atolog ică 194 stil 59, 85
- refulată 54, 55, 66, 108 - al epocii 76, 95
-su biectivă 55 - extravertit 80
senzorialitate 133, 202 subiectiv
senzualitate 55, 58 - factor subiectiv 73, 76, 79
sexualitate 52, 128, 129, 138, 183, 195, - poziţie subiectivă 73
211 subiectivism 73
-refu lată 146 subiectivizare
sim ţ practic (lipsă de) 85 - a conştientului 73, 75, 76, 87, 90
sim bol 20, 75, 79, 81, 83, 108, 124,135, subliminal 161, 173
136, 137, 149, 155, 156, 165, 176, 188, -g în d sublim inal 179
1 9 5 ,1 9 7 ,1 9 8 ,1 9 9 , 200, 201, 213 -percepţie sublim inală 173, 179
- al deplinătăţii 205 -sentim ent subliminal 179
- a l sinelui 205 suflet 167, 169, 206, 211, 213
- al unităţii 205 -caracterul sufletului 211, 212
- form area sim bolurilor 204 -d efiniţie 210
- im agine sim bolică 80 - identitate cu sufletul 213
- individual 200 -sentim ental 211
- originea sim bolului 200 sugestionabilitate 85
- sim bolul crucii 196 sugestionare 160
-so cia l 199, 200 Sully 120
-v iu 196, 199, 20 1 ,2 0 4 superstiţie 40, 60
sim bolic 188 susceptibilitate 38, 39, 87
-atitu d in e sim bolică 198, 200 Swedenborg 141
-ca ra cter sim bolic 198
-în ţeleg ere sim bolică 198
-in terp retare simbolică 199 ş
-s e n s sim bolic 198 ştiinţă 29, 37, 40, 44, 117, 130, 182, 203
sim ptom 149, 188, 200, 201 - a naturii 3 2 ,1 1 8 ,1 4 8 , 149, 162, 205
- obsesional 59, 66 -em p irică 181
- psihogen 59 - literatură ştiinţifică 33
sine 7 6 ,1 4 1 , 205 -teorie ştiinţifică 197
- definiţie 74, 204
- şinele şi lumea 77
T
sinucidere 25 tată 158,169
soţie 48 teatru 46
social 149, 151, 160,175, 212 telepatie 44
- caracter social 207 teorie 81
- poziţie socială 38 teozofie 44
- relaţii sociale 65 terapie
-tip social 129 -analitică 133
-v ia ţă socială 35 tip 152
societate 17 5 ,1 7 7 -d e atitudine generală 11
som nam bulism 206 - definiţie 213
Spinoza 179 - extravertit 17, 19, 22, 23, 26, 47, 50,
spirit 105, 150, 157, 163, 164, 199, 201, 57, 71, 74, 75, 95, 99, 105, 142, 180,
211 214
- critic 86 -falsificare a tipului 15
-u m a n 14 4 ,1 5 7 -fun cţional 11, 22
spiritualitate 202 -g în d ire 34, 41, 83, 88, 214

225
I NDI CE

- introvertit 71, 72, 74, 75, 76, 78, 80, -afectivă 50, 51, 89
84, 95, 9 6 ,1 0 4 ,1 0 5 ,1 0 6 ,1 0 7 ,1 0 8 ,1 0 9 , -g en eral valabilă 45, 48, 63
111, 178, 180, 214 -obiectivă 4 6 ,1 8 6 ,1 9 0
- intuitiv 63, 64, 65, 66, 104, 105, 106, -su biectivă 190
107, 108, 180, 214 - tradiţională 45
-iraţional 52, 54, 67, 99, 111, 114, 180, valorizare 46, 47, 50, 187, 189, 190, 192
214 - extravertită 73
-ju d icativ 52 - obiectivă 49
- perceptiv 67 -p rin sentim ent 190, 191
-raţio n al 52, 60, 94, 95, 214 violenţă 72
-sen tim en t 26, 47, 50, 192, 214 vis 114, 132, 135, 145, 162, 167, 172,
-sen zaţie 57, 60, 66, 99, 194, 214 174, 1 82,183, 205, 209, 211, 213
-social 129 - interpretare a visului 184
tipologie 214 vizionar 106
tiran 211 viziune 40, 61, 64, 98, 107, 108, 113,
tiranie 35, 38, 93 130, 156,157, 160
toleranţă 70 -colectivă 154
tradiţie 28, 45, 46, 73, 9 0 ,1 7 3 , 201 -co n cretă 133
transcendenţă 157 voinţă 78, 112, 122, 142, 151, 156, 170,
transcendent 196, 205 171, 1 8 0 ,1 9 2 ,1 9 4 , 202
- concept transcendent 205 - definiţie 215
- definiţie 204
transfer 114, 169, 185 w
tratam ent 60, 114 W agner 141
- a l nevrozelor 178 W eltanschauung 198
- sim bolic 200 - occidental 95
- sim ptom atologie 200 W undt 118, 1 2 7 ,1 5 5 ,1 8 9 ,1 9 2
u Y
um anitarism 38 yang şi yin 205
unilateralitate 22, 32, 60, 94, 108, 127,
132, 141, 152 z
ură 39, 139, 167 Zarathustra 141, 142, 204
zeu 1 0 2 ,1 3 4 ,1 9 8
V Zeus 170
valoare 121, 161, 182, 185, 189, 198 Zwingli 204
CĂRŢI APARUTE LA EDITURA ANIM A

C onstantin Rădulescu-M otru


Sufletul neamului nostru (epuizat)
V. G ozm an, A.Etkind
D e la cultul puterii la puterea oamenilor (epuizat)
G ustave Le Bon
Psihologia mulţimilor
A lexandru Aurel S. Morariu
Iuliu M aniu. Trei discursuri
Elena Siupiur
Siberia dus-întors, 73 de ruble
M ihail Bulgakov
Ouăle fa ta le şi Demoniada
Constantin Rădulescu-M otru
în vremurile noastre de anarhie (epuizat)
Elena Siupiur
Basarabia prin vocile ei
Serafina Brukner
Cecilia Cuţescu-Storck
M ax W eber
Politica, o vocaţie şi o profesie
G ustave Le Bon
Revoluţia fran ceză şi psihologia revoluţiilor
în colaborare cu CIRSS - Milano:
Polonia restituia. L'ltalia e la ricostituzione della Polonia (1918-1921)
în colaborare cu CIRSS - Milano:
Risorgimento. Italia e Romania 1859-1879
în colaborare cu CIRSS - Milano:
M ihai Eminescu. Antologia critica
Ida A lexandrescu, Ioan Lăzărescu
Limba germ ană, o limbă g rea ?!

Cărţile pot fi com andate la Editura Anima, Bucureşti, C.P. 34-31, tel. 613 25 32.
artist
atitudine
afect
apercepţie

caracter
civilizaţie
colectivism

Darw in
destin

funtezie

gîndire

idee
intelect
intuiţie
isterie

Kant

libido
Photo: G .C ER F logică

neurastenie
personalitate
profet
Cari Gustav JUNG
PUTEREA SUFLETULUI senTaţ"e
Antologie în patru volume: spirit
I. Psihologie analitică. Temeiuri voinţa
II. Descrierea tipurilor psihologice ^
III. Psihologie individuală şi socială
IV. Reflecţii teoretice privind natura psihismului

editura anima
Puterea sufletului
A n to lo g ie

A treia parte
Psihologie individuală si socială

D e s p re fo rm a re a p e rso n a lită ţii


R ă s c ru c e a vieţii
C ă s ă to ria ca relaţie p s ih o lo g ic ă
W otan
D u p ă c a ta stro fă
B ătă lia îm p o triv a u m brei

Texte alese şi traduse din limba germană de dr. Suzana Holan


CARL GUSTAV JUNG

PUTEREA SUFLETULUI
ANTOLOGIE
Texte alese şi traduse din limba germană de dr. Suzana Molan

A TREIA PARTE
PSIHOLOGIE INDIVIDUALĂ ŞI SOCIALĂ

E d itu ra A n im a, B ucureşti, 1994


NOTĂ INTRODUCTIVĂ

După primele două volume ale antologiei, volume ce constituie o oglindă a


concepţiei jungiene despre om, volumul al treilea vine să ofere cititorului cîteva
«aplicaţii» ale acestei concepţii la problemele psihologice curente ale individului
şi societăţii.
Volumul este compus din cîteva eseuri ale lui Jung, privind aspecte ale psiho­
logiei educaţiei şi formării personalităţii (Despre formarea personalităţii), ale pro­
blematicii psihologice a diferitelor vîrste şi, în special, a celei de a doua jumătăţi
a vieţii (Răscrucea vieţii) şi ale evoluţiei psihologice în cadrul căsătoriei (Căsătoria
ca relaţie psihologică).
Urmează apoi cele trei scrieri ale lui Jung privind psihologia socială a totali­
tarismului, mai precis a totalitarismului german dinaintea şi din timpul celui de
al doilea război mondial, precum şi a rădăcinilor şi consecinţelor totalitarismului
pe planul psihologiei individului şi a societăţii. (Trebuie menţionat aici faptul
straniu, dar, pe de altă parte, firesc că aceste scrieri - dat fiind că sînt gîndite
dintr-un punct de vedere superior conflictelor momentului - i-au atras lui Jung
duşmănii din ambele tabere. Dacă, în urma lor, el a fost acuzat chiar de pro-na-
zism, naziştii înşişi i-au pus opera pe faimoasa listă Otto, arzîndu-i cărţile peste
tot unde le-au fost accesibile.)
Primul articol din această serie, Wotan, scris în 1936 este o foarte originală a-
naliză arhetipală a istoriei, cu caracter premonitoriu. După catastrofă, scris în
1946, este o analiză psihologică a celor petrecute în Germania hitleristă, precum
şi a stării de spirit din Germania post-hitleristă, iar Bătălia împotriva umbrei, o
încercare de a extrage învăţăminte din cele întîmplate în anii celui de-al doilea
război mondial. Desigur, ideile generale ce se desprind din aceste articole sînt
aplicabile oricînd şi oriunde.

5
Volumul acesta completează imaginea operei jungiene, cu partea sa eseistică.
Ultimul volum al antologiei, volumul al patrulea cuprinde o lucrare tîrzie a
lui Cari Gustav Jung, care constituie un fel de compendiu al întregii sale psiho­
logii, în forma sa finală şi cu toate corelaţiile sale cu filozofia, medicina, etologia,
biologia, chiar cu fizica modernă, dar şi cu teologia, istoria religiilor şi alchimia.

dr. Suzana Holan


SUMAR

Despre formarea personalităţii ............................................................. 9


Răscrucea v ie ţii......................................................................................... 37
Căsătoria ca relaţie p sih ologică.......................................................... 61

W o t a n ........................................................................................................... 79
După catastro fă...................................................................................... 101
Bătălia împotriva umbrei .................................................................. 135

Indice 149
DESPRE
FORMAREA PERSONALITĂŢII

Conferinţă ţinută la «Kulturbund», Viena, în noiembrie 1932, sub titlul Die Stimme
des Innern, publicată apoi sub titlul de faţă în Wirklichkeit der Seele, Rascher, Ziirich,
1934, reeditat în 1939 şi 1947. Tradusă după Gesammelte Werke, voi.XVII, §284-323.
înt citate adesea, cu oarecare dezinvoltură, versurile goe- 284