Sunteți pe pagina 1din 6

PHARMA S.A.

IAŞI
Iasi, Soseaua Bucium, Nr. 73E, cod postal 700278
Tel: 0232/242101, 0232/242102, 0232/242105; Fax: 0232/254000
Cod fiscal: RO 13591928; Registrul comerţului: J22-933/2000
Cont: RO26BUCU327004302511RO01, Alpha Bank Iasi
E-mail: secretariat@pharmaiasi.ro

CONTRACT DE VÂNZARE/ CUMPARARE

Nr. /

PĂRŢILE CONTRACTANTE
Art.1. S.C. PHARMA S.A. IAŞI, cu sediul în Iaşi, Soseaua Bucium, Nr. 73E, înregistrată la Registrul
Comerţului sub nr. J22-933/2000, şi codul fiscal RO 13591928, telefon 0232/242101, 242102, 242105,
fax 0232/254000 reprezentată legal de Domnul Jr. Solomia Marius-Lucian – Director General, în calitate
de VÂNZĂTOR,
Şi
Art.2. S.C. _________________________________ cu sediul în ______________________, str.
____________________________nr.________, judeţul _______________, înregistrată la Registrul
Comerţului sub nr.______________________, având contul curent nr. ________________________
deschis la _____________________________ codul fiscal ________________________ reprezentată
legal de domnul/doamna __________________________ în calitate de CUMPĂRĂTOR.

II. OBIECTUL CONTRACTULUI


Art.3. Prezentul contract priveste vanzarea/cumpararea de produse medicamentoase de uz uman si
veterinar in cantitatile si sortimentele solicitate de catre CUMPARATOR.

III. PRETUL
Art.4. Preturile produselor sunt legal stabilite la data livrarii lor si inscrise in facturile emise in favoarea
CUMPARATORULUI.

IV. MODALITĂŢI DE PLATĂ


Art.5. CUMPARATORUL va efectua plata pretului produselor, utilizand orice modalitati si
instrumente legal acceptate de plata (numerar – pentru facturi a caror valoare nu depaseste suma de 5.000
RON, Ordin de Plata, fila C.E.C., Bilet la Ordin).

V. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
Art.6. OBLIGAŢIILE VÂNZĂTORULUI
6.1. VÂNZĂTORUL se obligă să livreze produsele, corespunzator cantitatii si sortimentelor
solicitate prin comenzile ferme ale CUMPARATORULUI exprimate in scris, telefonic, sau prin
reprezentantul de vanzari zonal, si conform ofertei lunare, la adresele punctelor de lucru autorizate.
6.2. VANZATORUL garanteaza calitatea produselor livrate numai pentru perioada de valabilitate
prevazuta pe ambalaje, perioada care curge de la data fabricarii lor si raspunde de respectarea conditiilor
de depozitare si transport privind asigurarea temperaturii si umiditatii necesare medicamentelor.
6.3. Receptia marfurilor vândute se va face la sediul CUMPARATORULUI, în prezenta
delegatului VÂNZATORULUI, încheindu-se – la nevoie - un proces verbal în care se vor mentiona
eventualele nereguli aparute odata cu livrarea acestora (produse sparte, deteriorate sau/şi lipsa).
6.4. VÂNZĂTORUL se obliga sa transmita cumparatorului urmatoarele documente:
a. Factura/Avizul de expeditie pe care sunt inscrise: data operatiunii efectuate, detalii legate de
medicament: denumirea, modul de prezentare, forma farmaceutica, concentratia substantelor active, lotul
si data expirarii, cantitatea primita, codul CIM, precum si numele si adresa VÂNZATORULUI si ale
CUMPARATORULUI.
b. La cerere, documente de atestare a calitatii, aflate la sediul furnizorului: APP/Certificat de notificare,
buletin de analiza/certificat de conformitate pentru fiecare produs si lot in parte, precum si inregistrari
privind mentinerea conditiilor de temperatura si umiditate relativa pe durata transportului.

Art.7. OBLIGAŢIILE CUMPĂRĂTORULUI


7.1. CUMPĂRĂTORUL are obligaţia sa primeasca produsele comandate si sa le achite la
termenele scadente mentionate pe facturile fiscale emise, respectiv:
- pentru RX-uri - 150 zile;
- pentru OTC-uri - 120 zile;
- pentru produsul BORTEGA - 120 zile;
- pentru produsele Servier, perfuzabile, Merk, Vit.C fiole Arena - 120 zile;
- pentru produsele Parafarmaceutice - 90 zile;
- pentru produsele Veterinare - 90 zile;
- pentru suplimentele alimentare – 90 zile.
7.2. CUMPARATORUL se obliga sa achizitioneze produse distribuite de VANZATOR, conform
ofertei de pret valabila la data facturarii.
7.3. CUMPARATORULUI ii vor fi retrase toate facilitatile acordate de catre VANZATOR,
pentru nerespectarea prevederilor Art. 7.1. din prezentul contract

VI. RECLAMAŢII, RETURNĂRI, RETRAGERI, PRODUSE FALSIFICATE:


Art.8. RECLAMATII
a) Reclamatiile cantitative si calitative vizibile la receptie se vor transmite in maxim 48 de ore de
la livrare, mentionand datelele facturii si aspectul reclamat.
b) Reclamatiile calitative privind viciile ascunse se vor transmite, in scris, in maxim 48 de ore de
la identificarea acestora, mentionand produsele, parametrii afectati, precum si orice alte
informatii relevante, solicitate sau necesare VÂNZATORULUI. VÂNZATORUL va verifica
reclamatia si va informa CUMPARATORUL despre stadiul solutionarii reclamatiei.
c) Raportarea evenimentelor adverse: in situatia in care CUMPARATORUL inregistreaza o
reclamatie de calitate sau o sesizare privind efecte adverse suspectate referitoare la produse,
acesta trebuie sa le transmita in cel mai scurt timp posibil VANZATORULUI, dar nu mai
tarziu de 24 de ore de la primirea sesizarii, cu informatii legate de produs care sa cuprinda:
denumirea produsului, lotul, descrierea evenimentului, varsta si sexul pacientului.
Art.9. RETURNĂRI
a) medicamentele se află în interiorul ambalajului lor secundar nedeschis şi nedeteriorat şi sunt
în stare bună; nu au expirat şi nu au fost retrase; nu sunt acceptate la returnare produse carora
li s-au aplicat alte etichete, sau pe care s-au facut inscrisuri
b) medicamentele returnate de la un client care nu mai deţine o autorizaţie de distribuţie angro
sau de la farmacii autorizate să furnizeze medicamente către populaţie nu se returnează în
stocul comercializabil decât dacă au fost returnate într-o limită acceptabilă de timp (10 zile);
c) clientul demonstrează că medicamentele au fost transportate, depozitate şi manipulate în
conformitate cu cerinţele de depozitare specifice acestora;
d) medicamentele au fost examinate şi evaluate de o persoană cu un nivel suficient de instruire şi
competenţă, autorizată în acest sens;
e) pentru produsele returnate, VANZATORUL va emite o factura de retur sau le va inlocui cu
altele conforme. Factura de retur se va aloca prioritar pe factura de marfa pe baza careia au
fost livrate produsele; in cazul in care aceasta este deja incasata, factura de retur va stinge cele
mai vechi creante din sold, in ordinea scadentei facturilor;
f) orice garantie este exclusa daca viciile/defectele produselor au fost cauzate de: ignorarea
instructiunilor specifice date de VANZATOR/producator, de efectuarea de modificari de catre
persoane neautorizate asupra bunurilor livrate, precum si de manipularea improprie a
bunurilor furnizate.
Art.10. RETRAGERI
a) partile vor colabora in vederea retragerii prompte si eficiente a produselor necorespunzatoare,
indiferent daca retragerea a fost initiata de autoritatea competenta, producator/furnizor sau
distribuitor;
b) VANZATORUL are obligatia sa instiinteze CUMPARATORUL de retragerea de pe piata a
unui medicament in maxim 48 de ore de la primirea notificarii oficiale de retragere;
c) partile vor colabora in situatia de alerta rapida, in care autoritatile competente, ca urmare a
identificarii unor probleme grave de siguranta datorate caracteristicilor unui produs sau
procesului de fabricatie, vor dispune retragerea unui produs, suspendarea comercializarii sau
demararea unei campanii de informare a personalului calificat (medici, farmacisti) si a
pacientilor; in cazul situatiilor de urgenta, partile implicate vor lua masuri pentru efectuarea
tuturor operatiunilor necesare finalizarii retragerii in maxim 48 de ore.
Art.11. PRODUSE FALSIFICATE
a) in cazul primirii unei notificari din partea producatorului, VANZATORUL are dreptul sa
solicite CUMPARATORULUI blocarea de la vanzare a unui produs falsificat sau suspectat de
a fi falsificat;
b) produsul falsificat identificat trebuie să fie imediat izolat fizic şi depozitat într-un spaţiu
special, separat de orice alte medicamente.

VII. SANCTIUNI
Art.12. In cazul in care CUMPARATORUL nu efectueaza plata in termenul de scadenta,
VANZATORUL este indreptatit si va putea sa ii calculeze si sa pretinda CUMPARATORULUI
penalitati de intarziere in cota procentuala de 0,4% din suma datorata, pentru fiecare zi de intarziere.

VIII. LITIGII
Art.13. Orice neintelegeri ivite cu ocazia derularii prezentului contract vor fi solutionate pe cale amiabila,
materializata printr-un inscris; in caz contrar litigiile vor fi deferite spre solutionare instantelor
judecatoresti competente in a carei circumscriptie isi are sediul VANZATORUL.

IX. ALTE CLAUZE


Art.14. Prezentul contract poate fi modificat numai prin acordul partilor, si materializat printr-un act
aditional.
Art.15. Prezentul contract s-a incheiat in 2(doua) exemplare, fiecare cu valoare de original, este valabil 2
ANI si intra in vigoare la data semnarii lui de catre reprezentantii legali ai ambelor parti.
Art.16. La expirarea perioadei de valabilitate, contractul se prelungeste tacit pentru perioade egale cu
termenul pentru care a fost incheiat initial, in cazul in care nici una din parti nu solicita incetarea lui.
Art.17. Prezentul contract poate inceta in urmatoarele situatii:
a) Prin denuntare unilaterala, la initiativa uneia dintre parti, cu conditia unei notificari scrise
prealabile si confirmate de catre cealalta parte, facuta cu cel putin 30 de zile inainte de data
solicitata a rezilierii. Rezilierea contractului nu afecteaza obligatiile scadenta dintre parti.
b) Cand se constata ca una din parti nu isi respecta obligatiile asumate in prezentul contract,
cealalta parte poate cere rezolutiunea, numai cu o notificare prealabila de 15 zile. Notificarea
se va face in scris, la sediile din prezentul contract, prin posta, cu confirmare de primire.
Art.18. In cazul in care pe durata derularii contractului VANZATORUL acorda CUMPARATORULUI,
in afara ofertei lunare si alte facilitati, acestea vor face obiectul unui act aditional la prezentul contract.de
vanzare cumparare.
Art.19. CUMPARATORUL, prin reprezentant legal, declara si garanteaza ca detine si va mentine pe
parcursul executarii prezentului contract, toate autorizatiile cerute de lege pentru comercializarea
produselor si executarea obiectului acestuia;
Art.20. In situatia in care CUMPARATORUL inregistreaza datorii catre VANZATOR, izvorate din
derularea prezentului contract si doreste sa instraineze pachetul majoritar de parti sociale/actiuni al
societatii, fondurile de comert, autorizatia (le) de functionare, astfel cum sunt inregistrate la data semnarii
prezentului Contract, la Registrul Comertului si Ministerul Sanatatii si/sau sa perfecteze orice alta
tranzactie de instrainare a fondului de comert, a autorizatiei(lor) de functionare sau orice
operatiune/tranzactie va putea fi efectuata, sub sanctiunea nulitatii, numai daca CUMPARATORUL:
i. isi achita datoriile catre VANZATOR, sau daca
ii. garanteaza achitarea datoriilor existente la data tranzactiei, intr-o forma acceptata
de catre VANZATOR.
Art.21. In situatia in care, CUMPARATORUL, desi:
a) inregistreaza datorii catre VANZATOR, sau
b) nu a acordat VANZATORULUI garantiile necesare si suficiente achitarii datoriilor
existente la data tranzactiei, instraineaza pachetul majoritar de parti sociale/actiuni
detinute in societate, fondurile de comert, autorizatia (le) de functionare si/sau
perfecteaza orice alta tranzactie care ar putea conduce la insolvabilitate/incapacitatea
sa de plata, VANZATORUL va putea:
i. anula respectiva operatiune/tranzactie;
ii. sa pretinda si sa obtina despagubiri de la CUMPARATOR/
administratorul CUMPARATORULUI, acesta raspunzand solidar cu
CUMPARATORUL fata de VANZATOR pentru recuperarea intregului
prejudiciu produs, cu renuntarea la invocarea oricarei exceptii/beneficiu
fata de VANZATOR cu privire la recuperarea acestuia;
iii. sa exercite toate prerogativele instituite de lege in favoarea sa.

Art.22. VANZATORUL va putea solicita de la CUMPARATOR o serie de garantii, in vederea


securizarii creantelor care vor rezulta in baza prezentului contract.
Art.23. VANZATORUL isi rezerva dreptul de a modifica preturile produselor comercializate unilateral,
fara acordul celeilalte parti, ca urmare a aplicarii anumitor dispozitii legale, sau a schimbarii acestora de
catre furnizorii de la care acesta se aprovizioneaza.

X. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL


1. Definitii
Termenii folositi in cuprinsul acestui Act Aditional vor avea intelesul specificat in cele ce urmeaza:
1.1. „Date cu caracter personal” inseamna orice informatii privind o persoana fizica
identificata sau identificabila („persoana vizata”); o persoana fizica identificabila este o persoana care
poate fi identificata, direct sau indirect, in special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un
nume, un numar de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe
elemente specifice, proprii identitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau
sociale;
1.2. “Lege privind protectia datelor” inseamna legea privind protectia datelor si a vietii
private, inclusiv GDPR, precum si orice ghiduri sau coduri de practica statutare emise de
Autoritatea/Autoritatile responsabile cu Protectia Datelor;
1.3. „GDPR” inseamna Regulamentul 2016/679 (UE) privind protectia persoanelor
fizice in ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulatie a acestor date;
1.4. „Prelucrare” inseamna orice operatiune sau set de operatiuni executate asupra
datelor cu caracter personal, indiferent daca prin mijloace automatizate sau nu, inclusiv, fara limitare,
accesarea, colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, pastrarea, stocarea, adaptarea sau
modificarea, recuperarea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminare sau punere la
dispozitie in orice alt mod, alinierea, combinarea, blocarea, restrictionarea, ștergerea și distrugerea
datelor cu caracter personal și toate definitiile echivalente din Legislatia aplicabila privind protectia și
confidentialitatea datelor, in masura in care definitiile respective sunt mai extinse decat aceasta definitie;
1.5. “Incalcarea securitatii datelor cu caracter personal” inseamna o incalcare a
securitatii care duce, in mod accidental sau ilegal, la distrugerea, pierderea, modificarea sau divulgarea
neautorizata a datelor cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate intr-un alt mod, sau la accesul
neautorizat la acestea;
1.6. “Persoana vizata” inseamna o persoana ale carei date cu caracter personal sunt
prelucrate.

2. Scopul si temeiul prelucrarii


2.1. Pe durata executarii acestui contract, fiecare parte poate colecta, stoca si utiliza mai multe
categorii de date cu caracter personal, inclusiv nume, prenume, numar de telefon, adresa de e-mail,
semnatura, functie in legatura cu reprezentantii sau angajatii celeilalte parti, sau alte persoane care
reprezinta respectiva parte sau direct de la persoana vizata. Prelucrarea datelor cu caracter personal ale
persoanelor vizate mentionate mai sus este necesara pentru a permite partilor sa incheie si sa execute
contractul;
2.2. Pentru a asigura informarea la timp, transparenta si relevanta persoanelor vizate, conform
cerintelor GDPR, fiecare parte va intocmi si va fi raspunzatoare pentru continutul propriei sale note de
informare cu privire la prelucrarea de date cu caracter personal pe care o desfasoara in legatura cu
reprezentanii/angajatii celeilalte parti si/sau alte personae care reprezinta acea parte;
2.3. In acest sens, pentru facilitarea procesului de comunicare cu persoanele vizate, cealalta parte
se oblige sa comunice propriilor sai reprezentanti prezentele precizari si Nota de Informare, si sa
furnizeze catre S.C. PHARMA S.A. IAŞI dovada acestei comunicari, la cererea acesteia. Aceasta
obligatie va fi aplicabila pe intreaga durata a contractului si va privi orice reprezentant care reprezinta
cealalta parte, ale caror date cu caracter personal vor fi transmise catre S.C. PHARMA S.A. IAŞI pe
parcursul si in legatura cu executarea contractului.
2.4. Este important ca datele cu caracter personal prelucrate de fiecare parte sa fie exacte si de
actualitate. Fiecare parte va informa cealalta parte in cazul in care exista orice modificare a datelor cu
caracter personal prelucrate conform celor de mai sus, in masura in care informatiile sunt relevante pentru
contract.

3. Confidentialitatea si protectia datelor cu caracter personal, transferal datelor


3.1. In masura in care partile prelucreaza date cu caracter personal in vederea executarii
prezentului contract, fiecare parte este raspunzatoare in mod independent de respectarea cerintelor legale
aplicabile pentru prelucrarea in mod legal a datelor cu caracter personal in contextul activitatilor sale
desfasurate in scopul contractului;
3.2. In cazul in care una dintre parti divulga orice date cu caracter personal catre cealalta parte,
altele decat conform prevederilor contractului si decat este necesat in vederea executarii acestuia, aceste
date vor fi sterse conform regulilor interne a partii destinatare, iar partea destinatara nu isi va asuma nicio
raspundere pentru aceasta prelucrare, orice divulgari nedorite sau alte incidente fiind in responsabilitatea
exclusiva a partii care divulga astfel de date, care de asemenea, va exonera de responsabilitate si va
despagubi partea destinatara pentru orice dauna;
3.3. In masura in care oricare dintre parti va actiona, in orice moment, in calitate de persoana
imputernicita pentru cealalta parte, in legatura cu datele cu caracter personal prelucrate in contextual
contractului, conform legislatiei aplicabile privind protectia datelor cu caracter personal, partile vor
incheia un acord de prelucrare a datelor in conformitate cu cerintele legale prevazute de Art. 28 din
Regulamentul General privind Protectia Datelor nr. 2016/679 (GDPR), sau un echivalent al acestuia,
pentru a asigura conformitatea cu cerintele legale cu privire la o astfel de prelucrare de date;
3.4. Transferul catre terte parti. Daca pe durata executarii contractului, partea destinatara
trebuie sa transfere date cu caracter personal catre terte personae, partea destinatara va incheia un acord
de prelucrare a datelor sau un echivalent al acestuia, in masura in care aceste terte parti actioneaza in
calitate de persoana imputernicita cu privire la respectivele date cu caracter personal sau, va lua alte
masuri necesare pentru a asigura conformitatea cu cerintele legale cu privire la o astfel de prelucrare de
date;
3.5. Transferul de date catre tari terte. Partea destinatara nu va transfera sau nu va prelucra
niciun fel de date cu caracter personal in afara Uniunii Europene sau Spatiului Economic European (de la
data la care GDPR se va aplica pe teritoriul acestuia), fara a se asigura in prealabil ca orice contractant se
incheie si respecta clauzele contractuale standard (sau o alta clauza sau un alt acord care pot fi aprobate la
anumite intervale de timp de Comisia Europeana) sau alte garantii sau o alta exceptie, astfel cum acestea
sunt prevazute de GDPR pentru aceste transferuri;
3.6. Fiecare dintre parti se obliga sa implementeze masuri rezonabile de siguranta fizica, tehnica
si administrativa astfel incat sa preintanpine incidente ca pierderea, folosirea inadecvata, accesul
neautorizat, dezvaluirea, alterarea sau distrugerea datelor cu caracter personal. In eventualitatea unui
incident privind protectia datelor, fiecare dintre parti trebuie sa notifice celeilalte parti acest lucru, in
termen de 24 de ore;
3.7. La incetarea relatiei contractuale partile se oblige sa inceteze prelucrarea datelor cu caracter
personal, cu exceptia cazurilor in care:
- o obligatie legala impune prelucrarea in continuare sau
- exercitarea unor drepturi in instanta si/sau in fata autoritatilor statului cu atributii de control
situatii in care partile vor fi tinute in continuare la respectarea confidentialitatii.

Vânzător, Cumpărător,
S.C. “PHARMA” S.A. IASI ___________________

Director General, Director/Administrator


Jr. Solomia Marius-Lucian ___________________

Director Economic,
Ec. Paduraru Claudia

Director Comercial,
Ec. Nicuta C. Constantin

Cs. Jr.
Ringhilescu Mihai-Ciprian

S-ar putea să vă placă și