Sunteți pe pagina 1din 17

Proiect

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA


H O T Ă R Â R E nr.
din 2021
Chișinău

Cu privire la aprobarea proiectului de lege


pentru modificarea unor acte normative
------------------------------------------------------------

Guvernul HOTĂRĂŞTE:

Se aprobă și se prezintă Parlamentului spre examinare proiectul de lege


pentru modificarea unor acte normative.

Prim-ministru NATALIA GAVRILIȚA

Contrasemnează:

Ministrul justiției Sergiu Litvinenco

Ministrul afacerilor interne Ana Revenco


Proiect

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA

LEGE
pentru modificarea unor acte normative

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Articolul I. – Codul penal al Republicii Moldova nr.985/2002 (republicat în


Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.72-74, art.195), cu modificările
ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 21 alineatul (3), textul „ , cu excepția autorităților publice,” se


exclude.

2. La articolul 57, alineatul (1), în final se completează cu textul „cu


excepția anulării dreptului de a conduce mijloace de transport în cazul
infracțiunilor prevăzute de art.264 alin.(2) și art.2641”.

3. Articolul 58, în final se completează cu textul „cu excepția anulării


dreptului de a conduce mijloace de transport în cazul infracțiunilor prevăzute de
art.264 alin.(2) și art.2641”.

4. Articolul 59, în final se completează cu textul „cu excepția anulării


dreptului de a conduce mijloace de transport în cazul infracțiunilor prevăzute de
art.264 alin.(2) și art.2641”.

5. La articolul 106, alineatul (2) se completează cu litera a 1) cu următorul


cuprins:
a1) Mijlocul de transport utilizat pentru comiterea infracțiunilor prevăzute la
art.264 alin.(2)-(4), (6), art.2641 alin.(1), (3) și (4) din Codul penal.

6. La articolul 132, după textul „precum și motocicletele” se completează cu


textul „ , ciclomotoarele, trotinetele electrice”.

7. Articolul 2641:
la alineatul (2), după cuvintele „stare de ebrietate” se completează cu textul
„către o persoană care nu deține permis de conducere, care este privată de dreptul
de a conduce mijloace de transport sau acest drept i-a fost anulat”;
alineatul (4) va avea următorul cuprins:
„(4) Acțiunile prevăzute la alin.(1)–(3), săvârșite de către o persoană care
nu deține permis de conducere, care este privată de dreptul de a conduce mijloace
de transport sau acest drept i-a fost anulat,
se pedepsesc cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 200 la 240
de ore sau cu închisoare de până la 2 ani.”.

8. La articolul 266, alineatul (1) textul „la art.264 alin.(3) și (5)” se substituie
cu textul „la art.264 alin.(1), (3) și (5)”.

Articolul II. – Codul contravențional al Republicii Moldova nr.218/2008


(republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.78–84, art.100),
cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 17 alineatul (1), textul „ , cu excepția autorităților publice,” se


exclude.

2. Se completează cu articolul 172 cu următorul cuprins:


,,Articolul 172. Răspunderea contravențională a proprietarului mijlocului de
transport.
(1) Pentru contravențiile prevăzute la capitolul XIII al cărții întâi constatate
cu mijloace tehnice certificate/omologate și/sau cu mijloace de măsurare adecvate
și verificate metrologic sau etalonate în conformitate cu prevederile actelor
normative în vigoare, ori cu ajutorul altor mijloace tehnice de înregistrare video,
filmare sau fotografiere este pasibil de răspundere contravențională, persoana
fizică sau juridică, proprietar al mijlocului de transport cu care s-a comis
contravenția.
(2) Proprietarul mijlocului de transport este eliberat de la răspunderea
contravențională, dacă în procesul verificării datelor declarate în comunicarea sau
contestația depusă de acesta se va constata, că la momentul comiterii contravenției,
mijlocul de transport se afla în folosința altei persoane sau că la acel moment a fost
deposedat de mijlocul de transport în mod ilicit.”.

3. Articolul 32 alineatul (2), se completează cu litera f 1) cu următorul


cuprins:
„f1) suspendarea dreptului special de a conduce mijloace de transport;”.

4. Articolul 36 va avea următorul cuprins:


„Articolul 36. Aplicarea punctelor de penalizare. Suspendarea exercitării
dreptului special. Privarea de dreptul special
(1) În cazurile și în mărimea prevăzute de sancțiunea normei
contravenționale din capitolele XII și XIII ale cărții întâi, conducătorului de
vehicul declarat vinovat de săvârșirea contravenției, odată cu aplicarea sancțiunii
principale, i se aplică un număr de puncte de penalizare ca sancțiune
complementară.
(2) Dacă aplicarea sancțiunii în modul prevăzut la alin.(1) condiționează
acumularea a 15 puncte de penalizare, agentul constatator, după aplicarea
sancțiunii principale și a punctelor de penalizare, propune suspendarea exercitării
dreptului special de a conduce mijloace de transport pe un termen de la 30 la 180
de zile, ca sancțiune complementară.
(3) Suspendarea exercitării dreptului special de a conduce mijloace de
transport constă în interzicerea temporară a persoanei fizice de a conduce mijlocul
de transport prin ridicarea permisului de conducere.
(4) Suspendarea exercitării dreptului special de a conduce mijloace de
transport se aplică de către șeful Inspectoratului național de securitate publică pe
un termen de la 30 la 180 de zile, imediat intervenirii circumstanțelor de la alin.(2)
sau pentru contravențiile a căror sancțiune complementară prevede și suspendarea
exercitării dreptului special. Suspendarea dreptului special de a conduce mijloace
de transport se aplică pentru perioada de:
a) 30 de zile, dacă titularul permisului de conducere a săvârșit contravenții
care acumulează 15 puncte de penalizare;
b) 60 de zile, dacă titularul permisului de conducere acumulează, din nou,
cel puțin 15 puncte de penalizare în următoarele 6 luni de la data expirării ultimei
suspendări a exercitării dreptului special de a conduce mijloace de transport;
c)180 de zile, dacă titularul permisului de conducere acumulează, din nou,
cel puțin 15 puncte de penalizare în următoarele 12 luni de la data expirării ultimei
suspendări repetate aplicate în conformitate cu lit. b) a exercitării dreptului special
de a conduce mijloace de transport.
(5) Punctele de penalizare se anulează la expirarea termenului de 6 luni de la
data constatării contravenției pentru care au fost aplicate sau de la data aplicării
prin decizia agentului constatator a suspendării exercitării dreptului special de a
conduce mijloace de transport, rămasă definitivă sau de la data privării, prin
hotărâre judecătorească, de dreptul de a conduce vehicule.
(6) Modul de evidență a punctelor de penalizare și modul de asigurare a
accesului titularului de permis de conducere la informația despre punctele de
penalizare se stabilesc de Guvern.
(7) În cazurile prevăzute la alin.(2), contravenientul este obligat să predea
permisul de conducere în modul stabilit de Legea nr. 131/2007 privind siguranța
traficului rutier.
(8) Privarea de dreptul de a conduce vehicule se aplică de instanța de
judecată pe un termen de la 6 luni la 3 ani.
(9) Privarea de dreptul de a conduce vehicule nu poate fi aplicată persoanei
cu dizabilități care folosește vehiculul ca unic mijloc de deplasare, cu excepția
cazurilor în care l-a condus atribuindu-i cu bună știință un număr de înmatriculare
fals ori l-a condus în stare de ebrietate produsă de alcool sau de alte substanțe, ori
s-a eschivat de la examenul medical de constatare a acestei stări, ori a părăsit locul
accidentului rutier la care a fost participant.
(10) Privarea de dreptul de deținere sau port și folosire a armei se dispune de
instanța de judecată pentru un termen de la 2 ani la 5 ani în funcție de gravitatea
contravenției prevăzute în partea specială a cărții întâi.
(11) La expirarea termenului de privare sau suspendare a dreptul de a
conduce vehicule sau de dreptul de deținere sau port și folosire a armei, persoana
este repusă în acest drept în modul stabilit de Guvern.”.

5. La articolul 229 alineatul (2), cuvintele „3 puncte de penalizare” se


exclud.

6. La articolul 230, alineatul (4) va avea următorul cuprins:


„(4) Nesemnalizarea vehiculului cu semnul distinctiv, neconectarea în
faruri a luminii de întâlnire sau a luminii de deplasare pe timp de zi, conform
prevederilor Regulamentului circulației rutiere, nerespectarea exigențelor de
folosire a dispozitivelor de iluminat la căderea întunericului sau în condiții de
vizibilitate redusă,
se sancționează cu amendă de la 3 la 6 unități convenționale cu aplicarea a
2 puncte de penalizare.”.

7. Articolul 231 se completează cu alineatul (6) cu următorul cuprins:


„(6) Conducerea vehiculului de către o persoană privată de dreptul de a
conduce vehicule,
se sancționează cu amendă de la 100 la 150 de unități convenționale.”;

8. Articolul 236 va avea următorul cuprins:


„Articolul 236. Depășirea vitezei de circulație stabilită pe sectorul respectiv
de drum
(1) Depășirea vitezei de circulație stabilită pe sectorul respectiv de drum de
la 10 la 20 km/oră
se sancționează cu amendă de la 12 la 18 unități convenționale cu aplicarea a
3 punct de penalizare.
(2) Depășirea vitezei de circulație stabilită pe sectorul respectiv de drum de
la 20 la 40 km/oră
se sancționează cu amendă de la 18 la 24 unități convenționale cu aplicarea a
4 punct de penalizare.
(3) Depășirea vitezei de circulație stabilită pe sectorul respectiv de drum de
la 40 la 60 km/oră
se sancționează cu amendă de la 30 la 36 unități convenționale cu aplicarea a
5 puncte de penalizare cu suspendarea de dreptul special de a conduce mijloace de
transport pe un termen de la 30 la 45 de zile.
(4) Depășirea vitezei de circulație stabilită pe sectorul respectiv de drum de
la 60 la 80 km/oră
se sancționează cu amendă de la 45 la 50 de unități convenționale cu
aplicarea a 6 puncte de penalizare cu suspendarea de dreptul special de a conduce
mijloace de transport pe un termen de la 60 la 75de zile.
(5) Depășirea vitezei de circulație stabilită pe sectorul respectiv de drum mai
mult de 80 km/oră
se sancționează cu amendă de la 75 la 100 de unități convenționale cu
aplicarea a 7 puncte de penalizare cu suspendarea de dreptul special de a conduce
mijloace de transport pe un termen de la 90 la 105 zile.
(6)Săvârșirea repetată, pe parcursul unui an, a depășirii vitezei de circulație
stabilită la alin.(3),
se sancționează cu amendă de la 100 la 150 unități convenționale cu
aplicarea a 6 puncte de penalizare cu suspendarea de dreptul special de a conduce
mijloace de transport pe un termen de la 90 la 120 de zile.
(7) Săvârșirea repetată, pe parcursul unui an, a depășirii vitezei de circulație
stabilită la alin. (4) și (5),
se sancționează cu amendă de la 150 la 200 unități convenționale cu
suspendarea de dreptul special de a conduce mijloace de transport pe un termen de
la 150 la 180 de zile.”.

9. Articolul 240:
alineatul (1) va avea următorul cuprins:
„(1) Nerespectarea de către conducătorul de vehicul a indicatoarelor rutiere
de prioritate, a indicatoarelor de interzicere și de sens obligatoriu, a marcajului de
pe partea carosabilă a drumului privind acordarea dreptului prioritar de circulație și
a celor destinate vehiculelor de rută,
se sancționează cu avertisment, sau cu amendă de la 10 la 12 de unități
convenționale cu aplicarea a 2 puncte de penalizare.”;

se completează cu alineatele (11) și (12) cu următorul cuprins:


„(11) Nerespectarea regulilor de circulație privind începerea deplasării și
schimbarea direcției de mers, privind poziția pe carosabil, privind depășirea
vehiculelor, traversarea intersecțiilor și a locurilor de oprire a transportului public,
dreptului privind delimitarea benzilor de circulație pe sens opus
se sancționează cu amendă de la 12 la 15 de unități convenționale cu
aplicarea a 2 puncte de penalizare.
(12) Nerespectarea regulilor de circulație privind remorcarea vehiculelor,
privind transportul persoanelor și al încărcăturilor, privind deplasarea pe autostrăzi
sau privind instruirea în conducerea autovehiculelor,
sancționează cu amendă de la 15 la 18 de unități convenționale cu aplicarea
a 2 puncte de penalizare.”;

se completează cu alineatul (4) cu următorul cuprins:


„(4) Nerespectarea regulilor de conducere a vehiculului care au provocat
stropirea pietonului, atunci când pe drum este apă sau noroi,
se sancționează cu amendă de la 6 la 12 unități convenționale.”.

10. Se completează cu articolul 3391 cu următorul cuprins:


„Articolul 3391 . Încălcarea legislației privind actele de identitate din
sistemul național de pașapoarte
Nerespectarea de către titularul actelor de identitate a obligațiilor stabilite
prin lege,
se sancționează cu amendă de la 6 la 12 de unități convenționale.”

11. La articolul 355:


în sancțiunea alineatului (1), textul „de la 3 la 6” se substituie cu textul „de
la 10 la 15”;
în sancțiunea alineatului (2), textul „de la 6 la 12” se substituie cu textul
„de la 15 la 20”.

12. Articolul 42310 se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins:


„(11) Contravenția prevăzută la art.238 alin.(2) se constată și se examinează
de către organele specializate ale administrației publice locale.”.

13. La articolul 439 alineatul (2) lit.c), cuvintele „proprietarului


(posesorului)” se substituie cu cuvântul „conducătorului”.

14. La articolul 4397 alineatul (2) lit.a), în final, se completează cu textul:


„ , inclusiv pentru contravențiile prevăzute la art.233 alin.(1), (2 2) și (4) din
prezentul cod”.

15. La articolul 448 alineatul (4), textul „3 zile” se substituie cu textul „5


zile lucrătoare”.

16. Se completează cu articolul 4516 cu următorul cuprins:


Articolul 4516. Examinarea contravențiilor înregistrate prin intermediul
mijloacelor tehnice certificate omologate
(1) În cazul fixării unei încălcări prin intermediul mijloacelor tehnice
certificate ori al mijloacelor tehnice certificate sau omologate sau cu mijloace de
măsurare adecvate și verificate metrologic sau etalonate în conformitate cu
prevederile actelor normative în vigoare, agentul constatator nu încheie proces-
verbal cu privire la contravenție, dar emite decizie asupra cazului contravențional,
după forma și conținutul stipulate la art. 4512, cu excepțiile prevăzute de prezentul
articol.
(2) Decizia asupra cazului contravențional, constituie documentul procesual
în baza căreia agentul constatator, urmare a examinării probelor foto/video
înregistrate prin intermediul mijloacelor tehnice certificate sau omologate sau cu
mijloace de măsurare adecvate și verificate metrologic sau etalonate în
conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare identifică conducătorul
mijlocului de transport și decide aplicarea sancțiunii.
(3) La solicitarea agentului constatator, proprietarului mijlocului de
transport, persoana fizică sau juridică, i se acordă un termen limită de 60 zile din
data comunicării și este obligat să depună la sediul agentului constatator o
declarație cu privire la identitatea conducătorului mijlocului de transport în
momentul săvârșirii contravenției.
(4) În cazul în care proprietarul mijlocului de transport este minor, obligația
de a depune declarația cu privire la identitatea conducătorului mijlocului de
transport în momentul săvârșirii contravenției revine părinților acestuia,
ocrotitorului provizoriu, curatorul sau, după caz, tutorele minorului.
(5) În cazul în care, până la expirarea termenului prevăzut la alin. (3),
proprietarul mijlocului de transport, persoana fizică sau juridică comunică
identitatea conducătorului mijlocului de transport, în momentul săvârșirii
contravenției, în privința acestuia se întocmește Decizia asupra cazului
contravențional, în absența persoanei în a cărei privință a fost pornit procesul
contravențional, declarația proprietarului servind proba temeinică.
(6) În cazul în care, la expirarea termenului prevăzut la alin. (3), proprietarul
mijlocului de transport, persoana fizică sau juridică nu comunică identitatea
conducătorului mijlocului de transport, în momentul săvârșirii contravenției, se
consideră acceptul tacit în comiterea contravenției în cazul contravențiilor
constatate cu emiterea Deciziei asupra cazului contravențional, în absența
persoanei în a cărei privință a fost pornit procesul contravențional.
(7) Emiterea Deciziei asupra cazului contravențional are loc în formă de
document electronic pe care se aplică semnătura electronică a agentului
constatator, în conformitate cu prevederile legislației.
(8) În cazul Deciziei asupra cazului contravențional, contravenientului i se
va aplica o sancțiune ce nu depășește o doime din maximul sancțiunii sub formă de
amendă prevăzută pentru contravenția comisă.
(9) Prevederile art. 4513, 4514 din prezentul cod se vor aplica în mod
corespunzător în privința contravențiilor înregistrate prin intermediul mijloacelor
tehnice certificate sau omologate sau cu mijloace de măsurare adecvate şi
verificate metrologic sau etalonate în conformitate cu prevederile actelor
normative în vigoare.

Articolul III. – Legea nr.131/2007 privind siguranța traficului rutier


(republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.11-21, art.6), cu
modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 211 se completează cu alineatul (21) cu următorul cuprins:


(21) Sunt degrevați de obligația frecventării programului probațional
antialcoolic și antidrog, persoanele condamnate pentru infracțiunile prevăzute de
art.264 alin.(3), (5) și art.2641 alin.(2) din Codul penal al Republicii Moldova
nr.985/2002”.

2. Se completează cu articolul 212 cu următorul cuprins:


„Articolul 212. Repunerea în drepturi în cazul suspendării exercitării
dreptului special de a conduce mijloace de transport
(1) În cazul suspendării exercitării dreptului special de a conduce mijloace
de transport, titularul permisului de conducere este obligat să se prezinte la
subdiviziunea de Poliție la care se află spre examinare dosarul de executare a
sancțiunii, pe raza căreia domiciliază sau își are reședința, în termen de 5 zile de la
primirea înștiințării scrise, pentru a preda permisul de conducere.
(2) Până la expirarea perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a
conduce, titularul permisului de conducere trebuie să se prezinte la subdiviziunea
de Poliție care îl are în evidență și să susțină testul de cunoaștere a regulilor de
circulație, în modul stabilit de Guvern.
(3) Neprezentarea titularului permisului de conducere, în mod nejustificat, în
termenul prevăzut la alin.(1) la subdiviziunea de Poliție pentru predarea permisului
de conducere, neprezentarea pentru susținerea verificării cunoașterii regulilor de
circulație sau nepromovarea testului de cunoaștere a regulilor de circulație, atrage
majorarea cu 30 de zile a duratei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce
mijloace de transport.”

3. Articolul 41 se completează cu litera a1) cu următorul cuprins:


„a1) să admită efectuarea inspecției tehnice periodice, înmatricularea,
reînmatricularea doar urmare constatării lipsei proceselor contravenționale pornite
și nefinalizate în privința unității de transport sau în rezultatul cărora nu a fost
posibil de identificat posesorul, făptuitorul, prin intermediul sistemelor
informaționale din gestiune.

Articolul IV. – Legea nr.273/1994 privind actele de identitate din sistemul


național de pașapoarte (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.9,
art.89), cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 8 se completează cu litera d) cu următorul cuprins:


„d) să dețină asupra sa un act de identitate în timpul aflării în spații
publice;”.

2. La articolul 9 alineatul (1):


litera g) se abrogă;
se completează cu litera n) cu următorul cuprins:
„n) nerespectarea de către titularul actelor de identitate a obligațiilor stabilite
la art.8.”.

Articolul V. – Articolul 65 din Legea nr.288/2016 privind funcționarul


public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne (publicată în
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.40-49, art.85), cu modificările
ulterioare, se completează cu alineatul (21) cu următorul cuprins:
„(21) Se consideră imixtiune în activitatea funcționarului public cu statut
special, următoarele acțiuni:
a) apropierea la o distanță mai mică de 2 metri;
b) fotografierea/înregistrarea video/audio a acțiunilor funcționarului public
cu statut special, cu excepția documentării nemijlocite de către persoana supusă
verificării;
c) iluminarea feței, altor părți ale corpului, în exercițiul funcțiunii;
d) neconformarea la cerințele legitime.”

Articolul VI. – Legea nr.713/2001 privind controlul și prevenirea


consumului abuziv de alcool, consumului ilicit de droguri și de alte substanțe
psihotrope (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 36-38, art. 208), cu
modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 1, în noțiunea „testare alcoolscopică”, cuvintele „instruită în


mod corespunzător de către instituția medicală competentă” și cuvintele „fără a
stabili starea de ebrietate și natura ei” se exclud.

2. Articolul 17 se completează cu alineatele (71) și (72) cu următorul cuprins:


„(71) Prin derogare de la prevederile alin.(7), la cererea angajaților
subdiviziunilor și autorităților administrative din subordinea Ministerului
Afacerilor Interne, examenul medical și întregul volum de servicii medicale se
acordă cu titlu gratuit.
(72) Plata cheltuielilor pentru serviciile acordate în temeiul prevederilor
alin.(71) se efectuează în conformitate cu art.229 din Codul de procedură penală.”.

Articolul VII. – Prezenta lege intră în vigoare la 1 ianuarie 2022.

Președintele Parlamentului
NOTA INFORMATIVĂ
la proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative

1. Denumirea autorului și, după caz, a participanților la elaborarea


proiectului
Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative este elaborat de
către Ministerul Afacerilor Interne.
2. Condițiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ și
finalitățile urmărite
Prezentul proiect de lege conține modificări la Codul penal al Republicii
Moldova nr.985/2002, Codul contravențional al Republicii Moldova nr.218/2008,
Legea nr.131/2007 privind siguranța traficului rutier, Legea nr.273/1994 privind
actele de identitate din sistemul național de pașapoarte, Legea nr.288/2017 privind
funcționarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne și
Legea nr.713/2001 privind controlul și prevenirea consumului abuziv de alcool,
consumului ilicit de droguri și de alte substanțe psihotrope.
Una din condițiile care a impus elaborarea proiectului actului normativ
rezidă din necesitatea ajustării și actualizării cadrului normativ incident, ca rezultat
al stabilirii unui mecanism eficient de combatere a flagelului conducerii mijlocului
de transport în stare de ebrietate, depășirii limitei de viteză pe un anumit segment
de drum, etc.
Securitatea traficului rutier prezintă un interes public major, fapt pentru care
asigurarea securității în domeniul circulației rutiere este o obligație pozitivă a
statului.
În context, este necesar de menționat că unitatea de transport reprezintă o
sursă de pericol sporit, conducătorul auto având obligația de a respecta anumite
reglementări impuse de autorități în evitarea riscurilor rezultate din utilizarea
mijloacelor de transport.
Un factor de risc sporit care atentează la siguranța circulației rutiere îl
reprezintă conducerea mijlocului de transport în stare de ebrietate.
Respectiv, la etapa actuală, pedepsele contravenționale și penale precum
amenda, munca neremunerată în folosul comunității, anularea dreptului de a
conduce mijloace de transport, etc., pe alocuri se constată a fi ineficiente deoarece,
statisticile ne demonstrează că aceeași autori ai infracțiunilor, de multe ori
recidivează și mai grav, folosesc aceleași mijloace de transport în momentul
comiterii infracțiunilor sau contravențiilor în domeniul transporturilor.
La acest capitol, statele europene au apelat la adoptarea unor mecanisme mai
dure care, într-un final se arată a fi eficiente atât pe termen mediu cât și pe termen
lung.
Legislația elvețiană prevede spre exemplu atât confiscarea civilă, cât și
confiscarea penală. Ambele proceduri sunt reglementate de aceleași prevederi din
Codul penal și aceleași proceduri din Codul de procedură penală. Ambele
proceduri de confiscare in rem și in personam se desfășoară în cadrul procedurilor
penale. Legislația penală elvețiană nu prevede confiscarea activelor penale în
cadrul unei proceduri civile. Confiscarea penală a produselor legii penale este
reglementată de articolele 69-72 din Codul penal elvețian și este obligatorie. Codul
penal elvețian prevede ca procedurile de confiscare penale independente să fie
inițiate împotriva proprietății, in rem, în cazurile în care pârâtul nu poate fi
identificat sau a dispărut. Confiscarea este dispusă împotriva unor pârâți absenți,
pentru că aceasta este o confiscare in rem, nu are importanță cine este proprietarul,
atât timp cât aceste active sunt cunoscute ca fiind produse ale infracțiunii.
În România, conform cadrului legislativ, întâlnim următoarele tipologii de
confiscare:
- confiscarea ca urmare a săvârșirii unei fapte penale (infracțiuni);
- confiscarea ca urmare a sancționării contravenționale;
- confiscarea ca urmare a aplicării Legii nr.144/2007 privind înființarea,
organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate.
Confiscarea ca urmare a săvârșirii unei fapte penale/infracțiuni este o măsura
de siguranță dispusă de instanța judecătorească ca urmare a comiterii unei fapte
penale/infracțiuni. Aceasta poate însoți o pedeapsă principală, dar poate interveni
și în lipsa unei condamnări penale și constă în deposedarea definitivă de o anumită
categorie de bunuri aflate în legătură cu fapta penală/infracțiunea (bunuri obținute,
folosite ori rezultate din comiterea unei infracțiuni).
Confiscarea ca urmare a sancționării contravenționale (în calitate de
sancțiune contravențională complementară) este o măsură dispusă de instanța
judecătorească ca urmare a săvârșirii unei contravenții. Aceasta însoțește aplicarea
unei sancțiuni contravenționale principale (avertismentul, amenda
contravențională, prestarea unei activități în folosul comunității). Măsura
confiscării contravenționale complementare se aplică bunurilor destinate, folosite
sau rezultate din săvârșirea unei contravenții.
Tendința organelor de drept de combatere a numărului accidentelor rutiere și
faptelor ilicite în domeniul siguranței rutiere este în continuă perfecționare.
Astfel, se propune includerea confiscării speciale a mijlocului de transport
utilizat pentru comiterea infracțiunilor prevăzute la art.264, art.264 1 din Codul
penal nr.985/2002 sau a contravențiilor prevăzute la articolul 4397 alineatul (2)
lit.a), inclusiv pentru contravențiile prevăzute de art.233, art.236 alin.(5) și alin.(7)
din Cod contravențional nr.218/2008.
Potrivit datelor statistice acumulate de Inspectoratul național de securitate
publică, principala „cauză a producerii accidentelor rutiere” care au prevalat pe
parcursul anilor 2020 –2021 este viteza neadecvată vizibilității, condițiilor,
situației rutiere – 45,04% care a dus la decesul a 65 persoane și traumatizarea
altor 708 persoane.
Suplimentar, conform datelor din Sistemul informațional automatizat
„Registrul accidentelor rutiere”, pe perioada anilor 2019 – 2021 (primele 9 luni)
au fost înregistrați următorii indici:
anul A D T A D T
(numărul total (persoane (persoane (persoane (persoane
de accidente) decedate) traumatizate) decedate) traumatizate)
2019 1894 199 2224 -0,94% -2,93% -5,4%
2020 1462 172 1660 -22% -13,57% -25,36%
2021 1831 162 2081 +25,24% +5,81% +26,36%

Numărul accidentelor rutiere produse ca urmare a „Vitezei neadecvate


vizibilității, condițiilor, situației rutiere”
anul A D T A D T
(numărul total (persoane (persoane (accidente) (persoane (persoane
de accidente) decedate) traumatizate) decedate) traumatizate)
2019 505 79 648 -20,1% -28,8% -14,5%
2020 461 81 527 -8,7% 2,5% -18,7%
2021 662 81 774 43,6% 0 46,87%

Numărul accidentelor rutiere produse ca urmare a „Stării de ebrietate


alcoolică, adormire la volan”
anul A D T A D T
(numărul total (persoane (persoane (accidente) (persoane (persoane
de accidente) decedate) decedate) decedate) decedate)
2019 117 32 136 11,43% 100% 3,03%
2020 125 13 152 6,84% -59,3% 11,76%
2021 96 13 113 -23,2% 0 -25,66%
În redacția actuală a art.236 din Codul contravențional al Republicii
Moldova nr.218/2008 (Depășirea vitezei de circulație stabilită pe sectorul respectiv
de drum), prevede doar 3 alineate, cea mai aspră sancțiune fiind pentru depășirea
vitezei de circulație stabilită pe sectorul respectiv de drum mai mult de 40 km/oră
și atrage sancțiunea contravențională sub formă de amendă și puncte de penalizare.
În contextul studierii practicii altor state, cum ar fi România, Anglia,
Germania se atestă că răspunderea pentru depășirea limitei de viteză este graduală,
iar, pentru depășirea limitei de viteză de la 40-50 km/oră pe segmentul de drum, se
aplică suplimentar și suspendarea dreptului de a conduce mijlocul de transport de
la 1 lună și mai mult.
În acest sens, se constată că necesitatea amendării Codului penal al
Republicii Moldova nr.985/2002, Codului contravențional al Republicii Moldova
nr.218/2008 și altor acte normative în vederea instituirii unor noi reglementări care
să asigure respectarea de către conducătorii mijloacelor de transport a normelor,
restricțiilor și obligațiilor impuse de lege este iminentă.
În concluzie, printre finalitățile urmărite prin adoptarea proiectului actului
normativ se enumeră:
1) Responsabilizarea conducătorilor mijloacelor te transport;
2) Creșterea nivelului siguranței traficului rutier;
3) Eliminarea lacunelor normative, în scopul asigurării reținerii mijlocului de
transport și aducerii la parcarea specială în cazul în care este necesară identificarea
conducătorului vehiculului utilizat sau destinat pentru săvârșirea contravenției, or
în anumite situații proprietarul/posesorul se poate afla peste hotarele țării;
4) Simplificarea mecanismului de tragere la răspundere contravențională a
tuturor persoanelor care comit contravenții în domeniul circulației rutiere și faptele
acestora sunt constatate prin intermediul mijloacelor tehnice certificate omologate;
5) Eliminarea carenței normative prin care, la moment persoanele declarate
vinovate de comiterea unui accident rutier, nefiind în stare de ebrietate sunt
obligate de a frecventa programul probațional antialcoolic și antidrog;
6) Protejarea funcționarilor publici cu statut special în timpul exercitării
atribuțiilor de serviciu de eventualele imixtiuni din partea persoanelor terțe;
7) Eliminarea birocrației în domeniul prestării serviciilor medicale pentru
necesitățile Ministerului Afacerilor Interne și asigurarea încasării cheltuielilor
suportate de stat din contul persoanelor declarate vinovate de comiterea
infracțiunilor/contravențiilor.
3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca
scop armonizarea legislației naționale cu legislația Uniunii Europene
Prezentul proiect nu are ca scop armonizarea legislației naționale cu
legislația Uniunii Europene.
4. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi
Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative presupune
următoarele elemente noi:
1) Interzicerea liberării de răspundere penală în cazul comiterii infracțiunii
de conducere a mijlocului de transport în stare de ebrietate;
2) Confiscarea specială a mijlocului de transport în cazul în care:
- conducerea mijlocului de transport a fost realizată în stare de ebrietate;
- acțiunea a provocat vătămarea gravă a integrității corporale sau a sănătății;
- acțiunea a provocat decesul unei persoane.
3) Atribuirea „ciclomotoarelor și trotinetelor electrice” la categoria
mijloacelor de transport care cad sub incidența noțiunii prevăzute de art.132 din
Codul penal nr.985/2002 și, respectiv asigurarea tragerii la răspundere penală a
persoanelor care comit infracțiuni în domeniul circulației rutiere cu ciclomotoarele
și trotinetele electrice;
4) Asigurarea tragerii la răspundere penală a persoanelor care au predat cu
bună știință conducerea mijlocului de transport către o persoană care nu deține
permis de conducere sau este privată de dreptul de a conduce mijloace de transport
sau acest drept i-a fost anulat, iar acțiunile date au provocat vătămarea gravă a
integrității corporale sau a sănătății sau decesul unei persoane;
5) Incriminarea răspunderii penale pentru infracțiunea de părăsire a locului
accidentului rutier, dacă această încălcare a cauzat din imprudență o vătămare
medie a integrității corporale sau a sănătății;
6) Asigurarea tragerii la răspundere contravențională a persoanelor juridice
(autorități publice) care se eschivează la solicitarea poliției, de a comunica
identitatea persoanei căreia i-a fost încredințată conducerea vehiculului care a fost
implicat în comiterea unei contravenții în domeniul circulației rutiere, inclusiv
pentru neexecutarea solicitărilor Poliției (spre exemplu solicitarea privind
necesitatea amplasării unor indicatoare rutiere pe un sector de drum cu risc sporit
de accidente rutiere);
7) Instituirea răspunderii contravenționale a proprietarului mijlocului de
transport dacă:
- acesta refuză sau se eschivează, la solicitarea poliției, de a comunica, în
termenele acordate, identitatea persoanei căreia i-a fost încredințată conducerea
vehiculului care a fost implicat în comiterea unei contravenții în domeniul
circulației rutiere;
- prezintă date eronate.
8) Instituirea unei noi sancțiuni complementare – suspendarea dreptului
special de a conduce mijloace de transport (de către angajații Inspectoratului
național de securitate publică) pentru comiterea contravențiilor în domeniul
circulației rutiere, în scopul responsabilizării conducătorilor auto;
9) Suspendarea dreptului special de a conduce mijloace de transport de către
agentul constatator în calitate de sancțiune complementară dacă aplicarea
sancțiunii principale (spre exemplu amenda) condiționează acumularea a 15 puncte
de penalizare;
10) Excluderea aplicării punctelor de penalizare pentru fapta de conducere a
unui vehicul care nu a fost înmatriculat în modul stabilit sau care nu a fost supus
reviziei tehnice;
11) Asigurarea tragerii la răspundere contravențională a conducătorilor auto
care nu conectează lumina de deplasare pe timp de zi, pe timp de noapte sau în
condiții de vizibilitate redusă, conform cerințelor stabilite în Regulamentul
circulației rutiere, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.357/2009;
12) Asigurarea tragerii la răspundere contravențională a persoanelor care
conduc mijloace de transport însă, anterior au fost private de dreptul de a conduce
vehicule;
13) Suspendarea, de către agentul constatator a dreptului special de a
conduce mijloace de transport în cazul depășirii limitei vitezei de circulație
stabilită pentru un anumit sector de drum;
14) Instituirea sancțiunii avertismentului pentru nerespectarea marcajului;
Asigurarea tragerii la răspundere contravențională a titularilor actelor de
identitate pentru nerespectarea obligației de a deține asupra sa actul de identitate în
timp ce se află în spații publice;
15) Înăsprirea sancțiunilor contravenționale pentru:
- consumul de băuturi alcoolice în locuri publice;
- apariția în locuri publice în stare de ebrietate produsă de alcool.
16) Atribuirea în competența administrației publice locale a competenței de
constatare și examinare a contravențiilor de staționare sau parcare în locuri
interzise a mijloacelor de transport;
17) Atribuirea în competența administrației publice locale a competenței de
constatare și examinare a contravențiilor de staționare sau parcare în locuri
interzise a mijloacelor de transport.
18) Acordarea, agentului constatator a unui termen mai mare în care
urmează să expedieze contestația și dosarul cauzei contravenționale în instanța de
judecată, pentru a asigura realizarea în termen, a atribuțiilor încredințate prin actele
normative;
19) Instituirea obligației de a admite efectuarea inspecției tehnice periodice,
înmatriculării, reînmatriculării vehiculelor doar în cazul în care se constată că
mijlocul de transport nu reprezintă obiectul unui proces contravențional nefinalizat;
20) Instituirea obligației titularilor actelor de identitate să dețină asupra sa un
act de identitate în timpul aflării în spații publice pentru a exclude reținerea
excesivă a persoanelor în scopul identificării acestora și, respectiv incriminarea
răspunderii pentru nerespectarea acestei obligații.
5. Fundamentarea economico-financiară
Implementarea amendamentelor propuse nu implică alocarea mijloacelor
financiare suplimentare de la buget.
6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare
Prevederile proiectului se încadrează în legislația națională și în cea
internațională, nu contravin principiilor fundamentale ale normelor de drept.
7. Avizarea și consultarea publică a proiectului
În scopul respectării prevederilor Legii nr.239/2008 privind transparența în
procesul decizional, proiectul actului normativ va fi plasat pe pagina web oficială a
Ministerului Afacerilor Interne www.mai.gov.md, la directoriul Transparența,
secțiunea Consultări publice.
8. Constatările expertizei anticorupție
Se va completa după efectuarea expertizei anticorupție.
9. Constatările expertizei juridice
Se va completa după efectuarea expertizei juridice.
Digitally signed by Diaconu Serghei
Date: 2021.10.25 08:19:31 EEST
Secretar de stat Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
al Ministerului Afacerilor Interne Serghei DIACONU
Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova
Ministry of Internal Affairs of the Republic of Moldova

MD 2012, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, 75 tel. (373-22) 255-830, fax. (373-22) 255-236 email: mai@mai.gov.md
www.mai.gov.md c/d 210105010370133, Ministerul Finanțelor, Trezoreria de Stat IDNO 1006601000130

nr.44/30 - 4260 din „22” octombrie 2021

Cancelaria de Stat
CERERE
privind înregistrarea de către Cancelaria de Stat
a proiectelor de acte ale Guvernului
Nr.
Criterii de înregistrare Nota autorului
crt.
1. Categoria și denumirea proiectului Proiectul hotărârii Guvernului Cu
privire la aprobarea proiectului de
lege pentru modificarea unor acte
normative.
2. Autoritatea care a elaborat proiectul Ministerul Afacerilor Interne.
3. Justificarea depunerii cererii Proiectul menționat este elaborat în
scopul responsabilizării
conducătorilor mijloacelor te
transport și creșterii nivelului
siguranței traficului rutier.
4. Lista autorităților și instituțiilor a căror Cancelaria de Stat;
avizare este necesară Congresul Autorităților Locale din
Moldova;
Ministerul Finanțelor;
Ministerul Justiției;
Serviciul de Informații și Securitate;
Procuratura Generală;
Centrul Național Anticorupție.
5. Termenul-limită pentru depunerea 10 zile.
avizelor/expertizelor
6. Persoana responsabilă de promovarea Denis Meleca, șef al Secției acte
proiectului normative a Direcției juridice a
Inspectoratului General al Poliției al
Poliției al Ministerului Afacerilor
Interne, tel: 022-868-143, e-mail:
denis.meleca@igp.gov.md.
7. Anexe Proiectul actului normativ;
Digitally signed by Diaconu Serghei Nota informativă.
8. Semnătura Reason: MoldSign Signature
Date: 2021.10.25 08:19:23 EEST
Secretar de stat al ministerului
Location: Moldova
Serghei DIACONU