Sunteți pe pagina 1din 2

REPUBLICA MOLDOVA tunP

MLINICIPIUL CHI$INAU
PRIMAR GENERAL
00023 I 65

DISPOZITIE
nr.36'd- din oJ nenfrb "b&o

Cu privire la stabilirea unui mod de


semnalizare gi amenajare a parcdrilor
in adiacentul carosabilului

Av6nd in vedere agravarea situaliei rutiere generatd de parcarea haoticd a


autovehiculelor care obstruclioneazd" traficul rutier gi circulalia transportului
public, in temeiul art.77 alin. (5), art.15 gi art. 16 din Legea nr.l36l 2016,,Privind
statutul municipiului Chigindu", art. 26 alin. (5), art. 29 alin. (1) Ei art. 32 alin. (1)
din Legea ru. 43612006 ,,Privind administralia publicd locald", dispoziliei nr. 636-
dc din 04.12.2019 ,,Cu privire la delegarea unor atribulii ale Primarului General,
viceprimariior gi secretarului interimar al Consiliului municipal Chigindu",
Viceprimarul de ramurS. al municipiului Chigindu DISPTNE:

f. incepAnd cu data de 01 .03.2020, toate parcdrile din adiacentul $i pe partea


carosabild a str5.zilor vor fi amenajate/sernnalizate, in paraiel cu axa drumului.
2. Se permite coordonarea gi avizarea documentaliei de proiect de semnalizare
giisau amenajare a parcajelor din contul trotuarelor mai late de 4,5 metri,
numai pe strdzile secundare gi locale, ?n paralel cu axa drumului, cu condifla
reconfigurdrii gi reconstrucliei trotuarului, renovarea aliniamentului verde qi,
dupi caz, reamplasarea relelelor sirbterane.
3. Se interzice coordonarea sau avizarea documentaliei de proiect de
semnalizare gi/sau amenajare a parcajelor, pe trotuare $i pe spaliile publice
pietonale mai inguste de 4,5 metri.
4. Se stabilegte pentru proiectele de amenaj are a trotuarelor qi parcajelor de a fi
elaborate inbaza certificatului de urbanism pentru proiectare gi se vor respecta
urmdtoarele cerinle:
4.1. Obligativitatea continuitdfii cdilor pietonale qi delimitarea ftzrcd a acesteia
de parcaje;
4.2. Accesele in parcdrile delimitate cu trotrlar de parlea carosabild vor fi
mdrginite cu bordurd; ' .i ' i
4.3.Ldlimea trotuarelor reconfigurate gi reconstruite va fi minim de 2 metri, in
funclie de flux de pietoni;
4.4. Culoarea, forma gi materialul fiLlizat pentru amenajarea parcajelor qi
reconstruclia trotuarelor in limitele unui cartier va fi unic Ai va fi coordonat
pentru }n parte;
fi ecare caz
4.5. Accesele pentru persoane cu dezabilit[1i vor fr organizate in conformitate cu
normativele in construc{ii;
4.6. Locuri de parcare pentru persoane cu dezabllitdli sd fre prevdzute in numdr
de minim 4 o/o dinnumdrul total pe direclia de mers a strdzri, dar nu mai pulin de
un loc de parcare pe tronson de stradd respectiv.
4.7. Aliniamentul verde aldturat va fi plasat mai jos de muchia de sus a bordurii
de delimitare;
5. Se deleagd Direclia generald transport public Ai cdi de comunicalie in calitate
de beneficiar a lucrdrilor de utilitate public6.
6. Direclia generald transport public ai cdi de comunicalie va elibera pennisele
pentru executarea lucrdrilor investitorului, doar in baza unui proiect avizat Ei
coordonat de organele abilitate.
7. Direclia general[ transport public ai cdi de comunicalie, la iniliativa
solicitanJilor sau din ini{iativ[ proprie, va asigura elaborarea demersurilol de
coordonare a proiectelor cdtre Direclia generald arhitecturd, urbanism gi relalii
funciare gi serviciile abilitate ale p6t4iei gi va lua la evidenld parcajele
in adiacentul carosabilului.
amenaj ate
8. Respectarea reguliior stipulate in prezenta dispoziJie este obligatorie pentru
toate persoanele fizice qi juridice implicate in procesul de proiectare gi
execulie a lucrdrilor.
9. Se abrogd dispozi{ia nr. 513-d din 16.07.2009,,Cu privire la amenajarea
trotuarelor gi parcajelor publi ce de zi" .
10. Direclia relalii publice qi buget civil va aduce la cunoqtinla populaliei
municipiului Chigindu, in termen de 3 zr\e, despre prevederile prezentei
dispozilii prin intermediul mass-media.
1 1. Controlul asupra executdrli prezentei dispozilii mi-l asum.

VICEPRIMAR

Victor CHIRONDA

S-ar putea să vă placă și