Sunteți pe pagina 1din 9

MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ANTON PANN”


Strada Dorului, nr.38, Brăila, tel/fax:0239674793,
e-mail: sc9braila@yahoo.com

Nr.

GRAFICUL SI TEMATICA

SEDINTELOR CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

ANUL ȘCOLAR 2020-2021

DATA TEMA RĂSPUNDE


Septembrie 1.Evaluarea anuală a activității personalului didactic și Directorul,
didactic auxiliar pentru anul școlar 2019-2020 (stabilirea directorul adjunct
2020 calificativului anual);
Membrii C.A.
2.Aprobarea graficului si tematicii CA

3. Aprobarea regulamentului si strategiei CEAC

4. Validarea încadrării personalului didactic în anul școlar


2019-2020;

5.Aprobare orar si serviciul pe scoala

6. Validarea comisiilor metodice si de lucru

7. Aprobarea documentelor/comisiilor necesare


functionarii programului ”A doua sansa”

8.Aprobarea fisei postului si a fisei de autoevaluare pentru


cadre didactice si alte documente interne (plan managerial,
regulament intern)

9. Transferuri elevi;

10. Probleme curente.                                    


Octombrie 1.Aprobarea documentelor necesare functionarii scolii Directorul,
directorul adjunct
2020 2. Aprobare ROF
Membrii C.A.si
3.Raportul Comisiei pentru Evaluarea și Asigurarea CEAC
Calității pentru anul școlar 2019-2020;

4.Aprobarea planificării concediului de odihnă.

5. Probleme curente
Noiembrie 1.Validarea analizei situatiei la invatatura si purtare Directorul,
pentru anul scolar 2019-2020 directorul adjunct
2020
2.Aprobare burse pentru semestrul I Membrii C.A.

3. Aprobarea graficului lucrarilor semestriale pe semestrul


I

4. Probleme curente.
Decembrie 1.Aprobarea planului proiectului de scolarizare pentru Directorul,
anul scolar 2022-2023 directorul adjunct
2020
2. Discutarea bugetului pentru anul financiar 2022 Membrii C.A.

3. Aprobarea programului de activitate al personalului


didactic auxiliar și nedidactic, pe perioada vacantei de
iarna în anul scolar 2021-2022.

4. Probleme curente.
Ianuarie 1. Aprobarea Programului pentru Ziua scolii – 17 Directorul,
ianuarie directorul adjunct
2021
2. Aprobarea Proiectului de buget pe anul financiar 2021 Membrii C.A.

 4. Probleme curente.


Februarie 1.Aprobarea Raportului privind analiza activității Directorul,
instructiv educative din semestrul I, an școlar 2020-2021. directorul adjunct
2021
2.Aprobarea listei de optionale pentru anul scolar 2021- Membrii C.A.
2022

3. Avizarea proiectului de incadrare pentru anul scolar


2021-2022.

4. Probleme curente.
Martie 1. Aprobarea cererilor pentru gradația de merit; Directorul,
directorul adjunct
2021 2.Raportul comisiei de curriculum privind opţiunile
elevilor pentru CDŞ;

3. Probleme curente. Consilierul 


educativ

Consiliul pentru

curriculum
Aprilie Directorul,
directorul adjunct
2021 1.Aprobarea burselor pe semestrul al II-lea.
Consilierul 
2. Probleme curente. educativ

 
Mai 1. Aprobarea Raportului privind modul de pregătire a Directorul,
elevilor clasei a VIII-a, în vederea susținerii examenelor directorul adjunct
2021 naționale.
Membrii C.A.
3. Probleme curente.
Iunie 1. Validarea situatiei la invatatura pe semestrul II Directorul,
directorul adjunct
2021 2. Probleme curente.
Consilierul 
  educativ

 
Iulie  1.Stabilirea lucrărilor de reparație și igienizare. Directorul,
directorul adjunct
2021 2. Probleme curente.
Membrii C.A.
 
August 1. Analiza stadiului lucrărilor prioritare, necesare începerii Directorul,
anului școlar 2020-2021, în bune condiții. directorul adjunct
2021
2. Probleme curente. Membrii C.A.

Director,

Prof. Bolovan Cici - Mihaela


MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII
ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ANTON PANN”
Strada Dorului, nr.38, Brăila, tel/fax:0239674793,
e-mail: sc9braila@yahoo.com

Nr.

GRAFICUL SI TEMATICA

SEDINTELOR CONSILIULUI PROFESORAL

ANUL ȘCOLAR 2020-2021

DATA TEMA RĂSPUNDE


Septembrie 1.Informarea privind pregătirea unităţii şcolare în vederea Directorul, directorul
desfăşurării în bune condiţii a activităţilor instructiv- adjunct
2020 educative în anul şcolar 2020-2021
Șefii comisiilor
2 Discutarea situatiei scolare la sfarsitul anului scolar, dupa
perioada de situatii neincheiate si corigente. metodice

3. Organizarea festivităţii de deschidere a anului şcolar


2020-2021.

4. Alegerea secretarului Consiliului Profesoral pentru anul


şcolar 2020-2021

5. Alegerea Consiliului de Administratie

6. Prezentarea încadrării, stabilirea şi aprobarea


Curriculumului la Decizia Şcolii ;

7. Dezbaterea și avizarea Regulamentului de Organizare și


Funcționare pentru anul şcolar 2020-2021.

8. Discutarea şi avizarea comisiilor tematice pentru anul


şcolar 2020-2021.

9. Probleme curente.
Octombrie 1. Dezbaterea și avizarea  documentelor si strategiilor Directorul, directorul
2020 necesare desfasurarii procesului de invatamant pentru adjunct
anul şcolar 2019-2020.
2. Prezentarea și aprobarea graficului și a tematicii Șefii comisiilor
ședințelor Consiliilor Profesorale, în anul școlar 2020-2021
metodice
3. Prezentarea metodologiei de desfasurare a programului
”Scoala Altfel” și colectare propuneri activități

4. Alegerea membrilor CEAC

5.Raportul Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea


Calităţii pentru anul şcolar 2020-2021

6.Raportul privind starea și calitatea învățământului în anul


școlar 2019-2020;

7.Programarea concediului de odihnă.


Noiembrie 1. Informare privind prezentarea metodologiilor evaluării Directorul, directorul
naționale, elevilor și părinților. adjunct
2020
2. Prezentarea raportului de activitate  pentru Programul Șefii comisiilor
„Scoala altfel; Să  știi mai multe, să fii mai bun!” .
metodice
3. Discutare Proiectului planului de școlarizare în anul
școlar 2021-2022;

4. Probleme curente și formare cu privire la creșterea


promovabilității
Decembrie 1. Stabilirea programului dedicat zilei scolii -17 ianuarie Directorul, directorul
adjunct
2020  2. Probleme curente
Șefii comisiilor

metodice,

Ianuarie 1. Validarea încheierii situației școlare.pe semestrul I; Directorul, directorul


adjunct
2021  2. Aprobarea Proiectului  de încadrare în anul școlar 2021-
2022;

 3. Dezbaterea şi validarea ofertei curriculare pentru anul Șefii comisiilor


şcolar 2021-2022;
metodice,
4. Probleme curente
Consiliul pentru

curriculum
Februarie 1. Raportul privind starea și calitatea învățământului  în Directorul, directorul
semestrul I, anul școlar  2020-2021; adjunct
2021
2. Analiza situatiei frecventei scolare si a cazurilor de Șefii comisiilor
violenta inregistrate in scoala; plan de masuri
metodice,
3. Probleme curente și formare cu privire la creșterea
promovabilității Consiliul pentru

curriculum
Martie 1. Raportul comisiei de curriculum privind opţiunile Directorul, directorul
elevilor pentru CDŞ; adjunct
2021
3. Probleme curente Consilierul  educativ

Șefii comisiilor

metodice,

Consiliul pentru

curriculum
Aprilie 1. 2.Analiza stării disciplinare; Directorul, directorul
adjunct
2021 3. Probleme curente cu privire la creșterea promovabilității
Consilierul  educativ

Șefii comisiilor

metodice,

 
Mai 1. Raport privind modul de pregătire a elevilor claselor a Directorul, directorul
VIII-a , în vederea susținerii examenelor naționale. adjunct
2021
2. Raportul Comisiei de prevenire și combatere a violenței Șefii comisiilor
în mediul școlar.
metodice,
3. Probleme curente
Consiliul pentru

curriculum
Iunie 1. Validarea situației la învățătura si purtare la sfârșitul Directorul, directorul
semestrului al II-lea, anul școlar 2020-2021 . adjunct
2021
2. Completarea fișelor de evaluare a personalului didactic. Consilierul  educativ

3. Prezentarea programului de vacanță. Șefii comisiilor

4. Probleme curente. metodice,


 

Director,

Prof. Bolovan Cici - Mihaela


Consiliul Părinţilor
Organizare 

Consiliul Reprezentativ al Părinţilor:

 - Se constituie la nivelul unităţii de învăţământ şi este format din preşedinţii comitetelor de


părinţi ai fiecărei clase.

 - Este coordonat de un comitet format din 3-4 membri, aleşi, de regulă, pentru o perioadă de
4 ani:

     <> Preşedinte - părintele unui elev din învăţământul liceal;

     <> 1-2 Vicepreşedinţi - dintre care unul obligatoriu părintele unui elev din învăţământul
gimnazial;

     <> Casier (după caz; la decizia Consiliului, atribuţiile specifice pot fi preluate de un
vicepreşedinte).

 - Consiliul Reprezentativ al Părinţilor îşi desemnează reprezentanţii în Consiliul de


Administraţie şi alte structuri interne.

 - Se întruneşte la convocarea directorului sau a preşedintelui, cel puţin de două ori în fiecare
an şcolar. 

Atribuţii

Consiliul Reprezentativ al Părinţilor:

 - susţine unitatea de învăţământ în activitatea de consiliere şi orientare şcolară şi profesională


a elevilor;

 - propune măsuri pentru şcolarizarea elevilor din învăţământul obligatoriu şi continuarea


studiilor absolvenţilor;

 - propune discipline/activităţi pentru curriculumul la decizia şcolii şi în general pentru


realizarea ofertei educaţionale anuale;

 - identifică şi asigură surse de finanţare extrabugetare şi propune Consiliului de Administraţie


modul de utilizare a acestora;
 - sprijină parteneriatele educaţionale cu instituţiile cu rol educativ, cultural, artistic etc. în
plan local, naţional şi european;

 - susţine unitatea de învăţământ în programele de prevenire şi combatere a abandonului


şcolar şi de îmbunătăţire a frecvenţei;

 - susţine unitatea de învăţământ în programele de prevenire şi combatere a violenţei şcolare şi


a comportamentelor nesănătoase;

 - se preocupă de dezvoltarea multiculturalităţii şi a dialogului cultural în plan local;

 - susţine unitatea de învăţământ în organizarea şi desfăşurarea festivităţilor şi a altor activităţi


ştiinţifice, culturale, artistice şi sportive;

 - conlucrează cu organele abilitate în vederea soluţionării situaţiei elevilor care au nevoie de


ocrotire;

 - sprijină conducerea unităţii de învăţământ în întreţinerea şi modernizarea bazei materiale;

 - are iniţiative şi se implică în îmbunătăţirea calităţii vieţii şi activităţii elevilor în unitatea de


învăţământ;

 - aprobă raportul financiar anual prezentat de preşedinte şi de casier.

Componenţă

În anul şcolar 2013/2014, Consiliul Reprezentativ al Părinţilor din Scoala Gimnaziala „Anton
Pann” este format din ........ de membri, şi este coordonat de:

 - Dl./D-na preşedinte

 - Dl./D-na  vicepreşedinte şi casier

 - Dl./D-na vicepreşedinte