Sunteți pe pagina 1din 6

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE

Str. Universității nr.16, 700115, Iași, România


www.umfiasi.ro

FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program


1.1. UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE GRIGORE T. POPA IASI
1.2. FACULTATEA MEDICINA/ DEPARTAMENTUL: STIINTE MORFOFUNCTIONALE II
1.3. DISCIPLINA: FIZIOPATOLOGIE
1.4. DOMENIUL DE STUDII: SANATATE
1.5. CICLUL DE STUDII: LICENȚĂ
1.6. PROGRAMUL DE STUDII: ASISTENTA MEDICALA GENERALA

2. Date despre disciplină


2.1. Denumirea disciplinei: FIZIOPATOLOGIE
2.2. Titularul activităților de curs: Conf. univ. Dr. LUPUŞORU RAOUL VASILE
2.3. Titularul activităților de seminar: ASIST. Dr. MOCANU MĂDĂLINA, ASIST. Dr. BARARU-BOJAN IRIS,
ASIST. DRD. VLĂDEANU MARIA, ASIST. DRD. HUNEA IULIANA
2.4. Anul de II 2.5. Semestrul I/II 2.6. Tipul de E1/E2 2.7. Regimul Obligatoriu
studiu evaluare disciplinei

3. Timpul total estimat (ore/semestru de activitatedidactică) – informaţiile se vor


completadinplanurile de învăţământ
3.1. Nr ore pe 4 din care : 3.2. curs 2 3.3. seminar/ 2
săptămână laborator
3.4. Total ore din 56 Din care : 3.5. curs 28 3.6. seminar/ 28
planul de laborator
învățământ
Distributia fondului ore
de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 25
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe 10
teren
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 7
Tutoriat 2
Examinări 2
Alte activități
3.7. Total ore de studiu individual 44
3.8. Total ore pe semestru 100
3.9. Numărul de credite 4

FACULTATEA DE MEDICINĂ
+40 232 301 615 tel / +40 232 301633 fax

pagina 1 din 6
4. Precondiții (acolo unde este cazul)
4.1. de curriculum Notiuni de fiziologie
4.2. de competențe Nu e cazul

5. Condiții (acolo unde este cazul)


5.1. de desfășurareacursului Nu e cazul
5.2. de desfășurare a seminarului / laboratorului Nu e cazul

6. Competențe specifice acumulate


Competențe profesionale 1. Interpretarea testelor de investigare a unui sindrom inflamator:
(exprimate prin cunoștințe și VSH, leucograma, reacţia Rivalta, proteine de fază acută.
abilități) 2. Interpretarea unei hemoleucograme patologice (anemii, poliglobulii,
leucemii, leucocitoze)
3. Interpretarea testelor de hemostază primară (vasculopatii,
trombopatii)
4. Interpretarea testelor de coagulare (hipercoagulabilitate,
hipocoagulabilitate).
5. Diagnosticul de laborator al ulcerului peptic, al pancreatitelor, al
sindroamelor de malabsorbţie.
6. Diagnosticul de laborator al hepatopatiilor (sindromul hepatopriv,
de hiperreactivitate mezenchimală, sindromul de hepatocitoliză,
sindromul icteric).
7. Diagnosticul de laborator al disfuncţiilor ventilatorii.
8. Diagnosticul paraclinic al tulburărilor sistemului vascular (arterial,
venos şi capilar).
9. Diagnosticul de laborator al sindromului hiperglicemic: glicemia,
glucozuria.
10. Diagnosticul de laborator al dislipidemiilor: lipidograma.
11. Diagnosticul de laborator al tulburărilor metabolismului proteic:
electroforeza proteinelor, teste de disproteinemie.
12. Importanţa examenului sumar de urină în diagnosticul afecţiunilor
aparatului renal: proteinuria, glucozuria, sedimentul urinar.
Competențe transversale (de 1. Competenţa de analiză şi interpretare a fiziopatologiei aparatelor
rol, de dezvoltare profesională, respirator, cardiovascular, digestiv, renal;
personale) 2. Competenţa de analiză şi interpretare a principalelor noţiuni privind
fiziopatologia şi biochimia metabolismelor glucidic, lipidic, proteic.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)


7.1. Obiectivul general Dobândirea principalelor noţiuni de fiziopatologie necesare analizei şi
interpretării mecanismelor specifice de alterare a funcţiilor
organismului uman
7.2. Obiective specifice 1. Cunoaşterea şi înţelegerea mecanismelor fiziopatologice generale
ce produc afectarea organismului uman, etiologia generală, reacţia
inflamatorie, reacţia febrilă, sindromul de carenţă proteică,
obezitatea.
2. Cunoaşterea aprofundată a mecanismelor specifice de alterare a
funcţiilor aparatului respirator, cardio-vascular, digestive, renal.
3. Dezvoltarea de competenţe fiziopatologice de interpretarte a unor
teste de laborator în contextul investigării unor produse biologice
patologice.
4. Dezvoltarea de competenţe în interpretarea unor buletine de
analiză pe baza unui algoritm fiziopatologic.

8. Conținuturi
8.1. Curs Metode de predare Observații
1. Conceptele de sanatate si boala. Evolutia bolilor - Metoda expunerii sistematice, 2 ore
metoda prelegerii participative,
expunerea cu oponent, metode
interogative, metoda discuţiilor,

pagina 2 din 6
metoda problematizării, metoda
studiului de caz, proiectul sau
tema de cercetare.
2. Etiopatogenia generala a bolilor - Metoda expunerii sistematice, 2 ore
metoda prelegerii participative,
expunerea cu oponent, metode
interogative, metoda discuţiilor,
metoda problematizării, metoda
studiului de caz, proiectul sau
tema de cercetare.
3. Fiziopatologie metabolismului proteic. - Metoda expunerii sistematice, 2 ore
 Fiziopatologia hipoproteinemiilor, hiperproteinemiilor, metoda prelegerii participative,
disproteinemiilor. expunerea cu oponent, metode
 Fiziopatologia acizilor aminaţi. interogative, metoda discuţiilor,
 Fiziopatologia metabolismului acidului uric metoda problematizării, metoda
(etiopatogenia gutei) şi al produşilor finali ai studiului de caz, proiectul sau
metabolismului proteic. tema de cercetare.
Fiziopatologia termoreglarii
 Hipertermia: etiopatogenia reacţiei febrile,
hipertemia malignă
 Hipertermia: supraîncălzirea, şocul termic.
 Hipotermia
4. Raspunsul la o agresiune locala. Inflamatia acuta si - Metoda expunerii sistematice, 2 ore
cronica metoda prelegerii participative,
expunerea cu oponent, metode
interogative, metoda discuţiilor,
metoda problematizării, metoda
studiului de caz, proiectul sau
tema de cercetare.
5. Fiziopatologia sangelui: anemii si poliglobulii - Metoda expunerii sistematice, 2 ore
metoda prelegerii participative,
expunerea cu oponent, metode
interogative, metoda discuţiilor,
metoda problematizării, metoda
studiului de caz, proiectul sau
tema de cercetare.
6. Fiziopatologia hemostazei: sindroame hemoragice si - Metoda expunerii sistematice, 2 ore
trombotice metoda prelegerii participative,
 Tulburări ale hemostazei primare. Sindroame expunerea cu oponent, metode
hemoragice vasculare şi plachetare interogative, metoda discuţiilor,
 Tulburări ale hemostazei secundare. Tulburări metoda problematizării, metoda
ereditare şi câştigate ale coagulării plasmatice. studiului de caz, proiectul sau
tema de cercetare.
7. Fiziopatologia bolilor pulmonare. Fiziopatologia - Metoda expunerii sistematice, 2 ore
insuficientei respiratorii metoda prelegerii participative,
 Fiziopatologia insuficienţei respiratorii expunerea cu oponent, metode
 Fiziopatologia dispneei şi a cianozei interogative, metoda discuţiilor,
 Etiopatogenia astmului bronşic metoda problematizării, metoda
 Bronhopneumopatia cronică obstructivă, emfizemul studiului de caz, proiectul sau
pulmonar şi evoluţia către cordul pulmonar cronic. tema de cercetare.
8. Fiziopatologia aparatului excretor - Metoda expunerii sistematice, 2 ore
 Alterarea filtrării glomerulare şi a funcţiilor tubulare metoda prelegerii participative,
 Fiziopatologia sindromului nefrotic expunerea cu oponent, metode
Fiziopatologia insuficienţelor renale interogative, metoda discuţiilor,
 Fiziopatologia insuficienţei renale acute (IRA) metoda problematizării, metoda
 Fiziopatologia insuficienţei renale cronice (IRC) studiului de caz, proiectul sau
tema de cercetare.
9. Fiziopatologia metabolismului glucidic - Metoda expunerii sistematice, 2 ore
 Etiopatogenia diabetul zaharat; bazele metoda prelegerii participative,
fiziopatologice ale complicaţiilor cronice şi acute în expunerea cu oponent, metode
evoluţia diabetului zaharat. interogative, metoda discuţiilor,
 Stările de hipoglicemie metoda problematizării, metoda
studiului de caz, proiectul sau

pagina 3 din 6
tema de cercetare.
10. Fiziopatologia metabolismului lipidic. Fiziopatologia - Metoda expunerii sistematice, 2 ore
aterosclerozei metoda prelegerii participative,
 Hiperlipoproteinemii şi hipolipoproteinemii primare. expunerea cu oponent, metode
 Hiperlipoproteinemiile secundare din interogative, metoda discuţiilor,
patoalimentaţie, diabet zaharat, alcoolism, maladii metoda problematizării, metoda
endocrine şi renale. studiului de caz, proiectul sau
 Etiopatogenia aterosclerozei. tema de cercetare.
11. Fiziopatologia bolii ischemice coronariene. - Metoda expunerii sistematice, 2 ore
Fiziopatologia aritmiilor metoda prelegerii participative,
expunerea cu oponent, metode
interogative, metoda discuţiilor,
metoda problematizării, metoda
studiului de caz, proiectul sau
tema de cercetare.
12. Fiziopatologia homeostaziei tensionale - Metoda expunerii sistematice, 2 ore
 Etiopatogenia hipertensiunii arteriale primare. Rolul metoda prelegerii participative,
sistemelor presoare (RAA, catecolamine), a sistemelor expunerea cu oponent, metode
depresoare (peptidele natriuretice, bradikinina) şi a interogative, metoda discuţiilor,
reactivităţii vasculare în generarea hipertensiunii metoda problematizării, metoda
arteriale esenţiale. studiului de caz, proiectul sau
 Etiopatogenia hipertensiunii arteriale secundare: tema de cercetare.
hipertensiunea de cauză renală (reno-vasculară şi reno-
parenchimatoasă), hipertensiunea de cauză suprarenală
(sdr. Conn, sdr. Cushing, Feocromocitom).
 Etiopatogenia hipotensiunii arteriale: primare şi
secundare (supraacute, acute şi cronice).
Fiziopatologia insuficienţei cardiace
 Etiologie şi factori favorizanţi.
 Mecanismele compensatorii pecoce şi tardive ale
insuficienţei cardiace.
 Mecanismele decompensării cardiace.
 Tipuri de insuficienţă cardiacă.
13. Fiziopatologia aparatului digestiv I - Metoda expunerii sistematice, 2 ore
 Fiziopatologia cavităţii bucale şi a esofagului metoda prelegerii participative,
 Fiziopatologia gastritelor expunerea cu oponent, metode
 Fiziopatologia bolii ulceroase interogative, metoda discuţiilor,
metoda problematizării, metoda
studiului de caz, proiectul sau
tema de cercetare.
14. Fizipatologia aparatului digestiv II - Metoda expunerii sistematice, 2 ore
 Fiziopatologia afecţiunilor intestinale şi a metoda prelegerii participative,
malabsorbţiei. expunerea cu oponent, metode
 Fiziopatologia pancreatitelor interogative, metoda discuţiilor,
 Fiziopatologia insufucienţei hepatice metoda problematizării, metoda
studiului de caz, proiectul sau
tema de cercetare.
Bibliografie
1. Bădescu Magda (Coordonator), Fiziopatologie Specială; Editura “Gr.T.Popa” Iasi, 2011.
2. Bădescu Magda, Fiziopatologie Generală (Ediţia II) – Editura Cantes, 2000
3. Cotran R.S., Kumar V., Collins., Robbins pathologic basis of disease, 6th edition, Philadelphia, W.B.
Saunders, 1999
4. Nicolae Hancu, „Diabetul zaharat, nutriţia şi bolile metabolice- tratat”, Ed. Echinox, Cluj Napoca, 2010
5. Nicolae Hancu, Abecedar de Nutritie 2012
6. Cristina Nita, N. Hancu, Riscul Cardiovascular In Diabetul Zaharat - editura: ECHINOX, 2008
7. Porth Carol Marttsen, Matfin Glenn, Essentials in pathophysiology: concepts of altered health states,
Philadelphia: Lippincott Williams & Wi;kins, 2007
8. Tomlinson S., Heagertz A.M., Weetman A.P., Mechanisms of disease – an introduction to clinical science,
Cambridge University Press, Cambridge, 1997
8.2. Seminar / laborator Metode de predare Observații
1. Tulburări leucocitare I – teste de diagnostic - Metode expozitive, expunerea cu 2 ore
oponent, metode interogative, metoda
discuţiilor şi dezbaterilor, metoda

pagina 4 din 6
problematizării, metoda studiului de
caz, metoda exerciţiului practic.
2. Tulburări leucocitare II – teste de diagnostic in - Metode expozitive, expunerea cu 2 ore
leucemii oponent, metode interogative, metoda
discuţiilor şi dezbaterilor, metoda
problematizării, metoda studiului de
caz, metoda exerciţiului practic.
3. Investigarea tulburarilor metabolismului proteic - Metode expozitive, expunerea cu 2 ore
oponent, metode interogative, metoda
discuţiilor şi dezbaterilor, metoda
problematizării, metoda studiului de
caz, metoda exerciţiului practic.
4. Investigarea reactiei inflamatorii acute si - Metode expozitive, expunerea cu 2 ore
cronice oponent, metode interogative, metoda
discuţiilor şi dezbaterilor, metoda
problematizării, metoda studiului de
caz, metoda exerciţiului practic.
5. Investigarea tulburarilor eritrocitare - Metode expozitive, expunerea cu 2 ore
oponent, metode interogative, metoda
discuţiilor şi dezbaterilor, metoda
problematizării, metoda studiului de
caz, metoda exerciţiului practic.
6. Investigarea sindroamelor hemoragice si - Metode expozitive, expunerea cu 2 ore
trombotice oponent, metode interogative, metoda
discuţiilor şi dezbaterilor, metoda
problematizării, metoda studiului de
caz, metoda exerciţiului practic.
7. Investigarea bolilor sistemului respirator - Metode expozitive, expunerea cu 2 ore
oponent, metode interogative, metoda
discuţiilor şi dezbaterilor, metoda
problematizării, metoda studiului de
caz, metoda exerciţiului practic.
8. Investigarea afectiunilor renale - Metode expozitive, expunerea cu 2 ore
oponent, metode interogative, metoda
discuţiilor şi dezbaterilor, metoda
problematizării, metoda studiului de
caz, metoda exerciţiului practic.
9. Investigarea tulburarilor metabolismului - Metode expozitive, expunerea cu 2 ore
glucidic oponent, metode interogative, metoda
discuţiilor şi dezbaterilor, metoda
problematizării, metoda studiului de
caz, metoda exerciţiului practic.
10. Investigarea tulburarilor metabolismului lipidic - Metode expozitive, expunerea cu 2 ore
oponent, metode interogative, metoda
discuţiilor şi dezbaterilor, metoda
problematizării, metoda studiului de
caz, metoda exerciţiului practic.
11. Aspecte ECG patologice: tulburari de irigatie - Metode expozitive, expunerea cu 2 ore
coronariana oponent, metode interogative, metoda
discuţiilor şi dezbaterilor, metoda
problematizării, metoda studiului de
caz, metoda exerciţiului practic.
12. Aspecte ECG patologice: tulburari de ritm - Metode expozitive, expunerea cu 2 ore
oponent, metode interogative, metoda
discuţiilor şi dezbaterilor, metoda
problematizării, metoda studiului de
caz, metoda exerciţiului practic.
13. Investigarea afectiunilor esofagului, - Metode expozitive, expunerea cu 2 ore
stomacului si duodenului oponent, metode interogative, metoda
discuţiilor şi dezbaterilor, metoda
problematizării, metoda studiului de
caz, metoda exerciţiului practic.

pagina 5 din 6
14.Investigarea afectiunilor intestinului, - Metode expozitive, expunerea cu 2 ore
pancreasului si ficatului oponent, metode interogative, metoda
discuţiilor şi dezbaterilor, metoda
problematizării, metoda studiului de
caz, metoda exerciţiului practic.
Bibliografie
1. Bădescu Magda, Ciocoiu Manuela, Mocanu Veronica (Coordonatori), Fiziopatologie –lucrări practice,
Editura "Gr.T.Popa", UMF Iaşi, 2016, ISBN 978-606-544-411-9
2. Luca Veronica, Bădescu Magda, Mocanu Veronica, Ciocoiu Manuela, Elemente de Fiziopatologie practică,
Editura "Gr.T.Popa", UMF Iaşi, 2008
3. Bădescu Magda (Coordonator), Fiziopatologie Specială, Editura “Gr.T.Popa” Iasi, 2011.
4. Bădescu Magda, Fiziopatologie Generală (Ediţia II), Editura Cantes, 2000
5. Nicolae Hancu, „Diabetul zaharat, nutriţia şi bolile metabolice- tratat”, Ed. Echinox, Cluj Napoca, 2010
6. Nicolae Hancu, Abecedar de Nutritie 2012
7. Cristina Nita, N. Hancu, Riscul Cardiovascular In Diabetul Zaharat - editura: ECHINOX, 2008
8. Porth Carol Marttsen, Matfin Glenn, Essentials in pathophysiology: concepts of altered health states,
Philadelphia: Lippincott Williams & Wi;kins, 2007

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii


epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul
aferent programului
Cunoştinţele şi deprinderile sunt stabilite ca obiective didactice şi precizate ca atare în programe analitice
revizuite anual. După analiza în cadrul disciplinei, acestea sunt discutate şi aprobate în cadrul Biroului
Curricular, în sensul armonizării cu alte discipline. Pe tot acest parcurs este evaluată sistematic, pe cât
posibil direct, corespondenţa dintre conţinut şi aşteptările comunităţii academice, a reprezentanilor
comunitatii, a asociatiilor profesionale si angajatorilor. Ca scop primar, disciplina urmăreşte să ofere
studenţilor premise optime pentru următorii ani de studiu din cadrul programului de Masterat, în
perspectiva angajării cu succes (imediat după absolvire), în România şi din alte ţari din UE.

10. Evaluarea
Tip de activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de 10.3. Pondere
evaluare din nota finală
10.4. Curs Evaluarea scrisă a cunoștințelor de Răspunsurile finale 50%
specialitate la întrebări din curs
10.5. Seminar / Media notelor examinarilor pe parcurs evaluare pe parcurs 10%
laborator Nota de la examinarea practica examen practic 40%
Standard minim de performanță: Promovare cu nota minima 5

Data: Semnătura coordonatorului de activitate didactica


01.10.2019 Prof. Dr. Manuela Ciocoiu

Semnătura directorului de departament


Prof. Dr. Carmen Elena Cotrutz

pagina 6 din 6

S-ar putea să vă placă și