Sunteți pe pagina 1din 6

Lucrul individual

Litera Coeficienţii
Pentru nume Pentru prenume
A 1,9 1,45 Datele iniţiale ale aplicaţilor 1, 2, 4, 5 ș i 7-12 vor fi
B 1,8 1,54
individualizate cu ajutorul unui coeficient de
C 1,7 1,63
D 1,6 1,72 individualizare, care se va determina în funcţie de iniţiala
E 1,5 1,81 numelui şi a prenumelui. Coeficienţii pentru nume şi pentru
F 1,4 1,45 prenume sunt prezentaţi în tabel. Astfel pentru determinarea
G 1,3 1,55 coeficientului de individualizarea persoanei numite Victor
H 1,2 1,26 Cotruţă se vor înmulţi coeficientul pentru nume
I 1,1 1,35 corespunzător iniţialei C (1.7) cu coeficientul pentru
J 1,1 1,02 prenume V (1,12), şi se va obţine coeficientul 1,904 cu care
K 1,25 1,11
se vor înmulţi toate valorile iniţiale ale caracteristicilor.
L 1,18 1,02
M 1,27 1,93
N 1,36 1,84
O 1,45 1,75
P 1,54 1,66
Q 1,63 1,57
R 1,72 1,48
S 1,81 1,39
T 1,90 1,30
U 1,99 1,21
V 1,45 1,12
W 1,55 1,03
X 1,26 1,94
Y 1,35 1,85
Z 1,44 1,76

Problema 1
Asupra unui eşantion de 50 de studenţi de la facultate s-au înregistrat următoarele date cu privire la sex, limba străină
studiată şi vârstă (date convenţionale), prezentate în tabelul:

Nr. Sexul Limba Vârsta Nr. Sexul Limba Vârsta


crt. străină (ani) crt. străină (ani)
1 F engleză 19 26 F engleză 26
2 F franceză 20 27 F germană 27
3 M germană 19 28 F germană 27
4 M germană 20 29 M engleză 21
5 F engleză 21 30 M franceză 21
6 M franceză 22 31 M germană 23
7 F franceză 19 32 F germană 23
8 M germană 26 33 F franceză 27
9 M engleză 28 34 M engleză 28
10 F engleză 22 35 F germană 30
11 F franceză 24 36 F germană 30
12 F germană 30 37 M germană 30
13 M germană 20 38 F engleză 23
14 M germană 19 39 F franceză 19
15 F engleză 19 40 M franceză 20
16 F germană 20 41 M engleză 20
17 M germană 21 42 M engleză 21
18 M engleză 22 43 M engleză 28
19 M engleză 23 44 M germană 28
20 F germană 29 45 M engleză 22
21 F germană 20 46 M germană 29
22 F engleză 20 47 M engleză 24
23 M germană 22 48 M franceză 29
24 F engleză 24 49 M germană 25
25 M engleză 22 50 M engleză 25

Se cere:
1. să se precizeze no ț iunile de baza cu care se operează în problemă.
2. Să se grupeze datele după caracteristica sex și limba străină studiată, construi ț i graficele respective.
3. Să se sistematizeze după caracteristica numerică pe variante de varia ț ie şi pe intervale de variaţie egale. Reprezentarea
grafica a rezultatelor ob ț inute.

Problema 2
Se dau datele:
Valoarea desfacerilor (mil lei) Nr. personal
Magazinul Realizat în Plan Realizat în Realizat în Plan Realizat în
octombrie noiembrie noiembrie octombrie noiembrie noiembrie
I 1,68 1,75 1,80 15 12 13
II 2,80 3,88 1,92 19 25 15
III 1,00 1,50 1,75 10 15 13
Se cere:
1.Să se calculeze mărimile relative permise de date; Concluzii
2.Să se reprezinte grafic rezultatele ob ț inute la punctul precedent.

Problema 3
Se dau datele:
Structura încasărilor % % % îndeplinirii
Hotel sarcinii planului
mai august
de plan
I 21,1 20 105,7 102
II 45,2 48 105,0 95
III 33,7 …. 119,0 108
Total 100,0 100,0 ••• •••

Se cere:
1.Să se calculeze valoarea încasărilor realizate şi planificate în cele două luni pentru fiecare hotel, știind că pe total
încasările din luna august au fost de 2,5 mil lei;
2.Să se calculeze dinamica încasărilor din august fată de luna mai;
3.Să se reprezinte grafic structura încasărilor realizate în cele două perioade.

Problema 4

Un agent economic dispune de o reţea de magazine şi are 1350 de vânzători. Pentru cei 1350 vânzători s-a
întocmit o bază de sondaj. Înscrierea s-a făcut în ordine alfabetică şi li s-a dat un cod (numărul caracteristicii). Din
bază s-a extras un eşantion din 60 vânzători. S-au înregistrat datele privind valoarea încasărilor şi salariul net:

Valoarea Salariul Valoarea Salariul Valoarea Salariul net Valoarea Salariul net
încasărilor net încasărilor net încasărilor (mii lei) încasărilor mil (mii lei)
(mil lei) (mii lei) mil lei (mii lei) mil lei lei
2,8 4,14 2,4 3,7 2,3 3,3 3,4 3,96
2,5 3,62 2,9 3,92 2,4 3,82 2,7 3,56
3,1 4,06 2,4 3,84 1,9 3,68 2,7 3,72
3,0 4,54 2,5 3,84 2,7 3,46 2,5 4,16
2,6 4,18 3,4 4,46 2,6 4,24 2,9 3,84
2,5 3,54 2,6 3,96 2,2 3,36 2,7 4,32
3,4 4,36 2,6 3,92 2,8 3,48 2,7 4,36
3,0 3,96 2,4 3,64 2,7 3,1 2,7 4,16
2,2 3,64 2,6 4,14 3,5 3,9 2,8 3,94
2,7 3,86 2,3 3,68 2,0 4,1 2,8 4,04
2,5 3,86 2,9 4,04 3,0 3,24 2,8 3,92
3,1 4,36 2,5 4,36 2,5 4,36 2,7 3,42
2,7 4,2 2,1 3,92 2,2 3,96 2,3 3,7
3,0 3,9 2,0 3,98 3,3 4,56 2,5 3,56
1,9 3,08 3,1 4,12 3,0 3,44 2,1 3,78

Se cere:
1. Să se grupeze numărul de muncitori folosind grupările simple după valoarea încasărilor în 6 intervale egale,
limita superioară inclusă în interval, să se reprezinte grafic seria ob ț inută.
2. Să se calculeze frecven ț ele relative pe baza datelor grupate pe intervale la valoarea încasărilor.
3. Să se calculeze indicatorii tendin ț ei centrale, (folosind datele grupate pe intervale la valoarea încasărilor).
Concluzii
4. Indicatorii varia ț iei, asimetriei și boltirii pentru datele grupate pe intervale la valoarea încasărilor. Concluzii

Problemă 5
Situaţia producţiei de piese pentru un număr de 50 muncitori este:

Numărul de piese produse de Numărul


un muncitor (bucati) muncitorilor
15 3
17 4
19 6
20 4
23 14
28 10
32 4
35 3
39 2
TOTAL 50

1. să se reprezinte grafic seria ob ț inută.


2. Să se calculeze indicatorii tendin ț ei centrale, Concluzii
3. Indicatorii varia ț iei, asimetriei și boltirii pentru datele. Concluzii

Problemă 6

Se cere:
1. Să se grupeze numărul de muncitori folosind grupările simple după salariul net pe intervale egale, să se
reprezinte grafic seria ob ținută.
2. Pentru reparti ț ia vânzătorilor după salariul net să se calculeze:
 Eroarea limită admisă (pentru sondajul repetat şi nerepetat), dacă rezultatul se garantează cu o
probabilitate P =0,9869
 Limitele în care se va încadra salariul mediu şi salariul total (pentru sondajul repetat şi nerepetat).
 Să se determine volumul noului eșantion cu o probabilitate P =0,9976 (pentru sondajul repetat şi
nerepetat)
Problemă 7
Să se aplice metoda corela ț iei şi regresie pentru primele 10 unită ț i din e șantion, valoarea încasărilor şi salariul net :
 De determinat parametrii ecua ț iei de regresie.
 Să se măsoare intensitatea legăturii dintre valoarea încasărilor şi salariul net :
 Să se verifice semnifica ț ia coeficientului de corelaţie cu pragul de semnifica ț ie α = 0,01.
 Concluzii.

Problema 8
De găsit pentru perioada 2010-2016 date statistice privind evolu ț ia unui fenomen din Republica Moldova,
www.statistica.md .

Se cere:
Anii 1. De calculat indicatorii absoluţi, relativi şi medii.
2010 2. De ajustat seria prin metodele cunoscute.
2011 3. De reprezentat grafic după valorile reale şi cele ajustate
2012
2013
2014 Problema 13.
2015
2016

Problema 8

Se cunosc următoarele date privind creşterile absolute şi relative ale încasărilor într-o societate comercială

Cre șterile absolute și relative ale încasărilor fată de anul precedent în perioada 2011– 2017

2012 2013 2014 2015 2016 2017


Creşteri faţă de anul precedent (mii. lei) 15 38 22 18 3,5 4,2
Creşteri relative faţă de anul precedent
4,76 7,27 10,17 13,85 20,27 23,60
(%)
Se cere:
1.Reconstituiţi seria de date absolute;
2.Reprezentaţi grafic seria obţinută la punctul precedent;

Problema 9
Într-o societate comercială s-au înregistrat următoarele date cu privire la încasările din activitate.

Anii
2012 2013 2014 2015 2016 2017
Creşteri faţă de anul precedent (%) 19 22 19,5 35,5 18,7 -15,3
Valoarea absolută a unui % de creştere în 2012/2011 a fost de 22,5 mii lei.

Se cere: Să se reconstituie seria de date pe întreaga perioadă.

Problema 10

Se dau următoarele date pentru o societate comercială privind desfacerile a 4 mărfuri de consum în două luni consecutiv:

Denumirea Cantitatea vândută Preţul unitar (lei)


U/M perioada de perioada perioada de perioada
mărfurilor
bază curentă bază curentă
A kg 50 55 2,00 3,00
B buc. 600 900 1,00 1,50
C buc. 40 38 2,50 5,00
D buc. 80 120 1,00 2,20

Se cere:
1.Să se calculeze indicii individuali şi de grup ai valorii, volumului fizic şi ai preţurilor;
2.Să se calculeze modificările absolute ale valorii, volumului fizic şi ale preţurilor pe fiecare marfă şi pe total;
3.Să se valorifice valorile indicilor de grup ai volumului fizic şi ai preţurilor folosind indicii medii;

Problema 11

În urma modificării unor preţuri de vânzare cu amănuntul la acelaşi produs, la o societate comercială s-au înregistrat datele:
Valoarea mărfurilor
Sortimentul
vândute în mii. lei:
Modificarea % a preţurilor
perioada de perioada
în perioada curentă faţă de
bază curentă
perioada de bază
A +120 80 120
B + 80 30 90
C -5 150 280
D -5 20 25

Se cere:
1.Să se calculeze indicii individuali şi de grup ai valorii, volumului fizic şi ai preţurilor mărfurilor vândute;
2.Să se calculeze modificările absolute corespunzătoare şi să se determine contribuţia relativă a celor doi factori la creşterea
absolută a volumului vânzărilor.

Problema 12
Se cunosc datele:
Valoarea încasărilor (mii .lei) Indicele preţurilor
Hotelul
perioada de bază perioada curentă serviciilor hoteliere
I 30 80 3,10
II 50 150 2,75
III 40 120 2,30

Să se calculeze:
1.Indicii individuali ai valorii, volumului fizic şi ai preţurilor;
2.Indicii de grup ai valorii, volumului fizic şi ai preţurilor;
3.Modificările absolute corespunzătoare;
4.Contribuţia celor doi factori la sporul absolut.

S-ar putea să vă placă și